Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje
výběrové řízení č. 53/2019
na obsazení pracovního místa

Druh práce: Projektový/á manažer/ka (oddělení strukturálních fondů)
(Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu)

Počet obsazovaných míst: 3

Zařazení: Úředník

Platové zařazení: 11. platová třída (21.480 Kč – 32.290 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - krajský úřad v Ostravě.

Charakteristika vykonávané práce: Koordinuje přípravu a realizaci dotačních programů kraje a jejich vyhodnocování. Stanovuje postupy, zásady a metodiky pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podporu včetně vyhodnocování projektů. Zabezpečuje řízení kotlíkových dotací: v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1. na léta 2014-2020, podle všech platných a závazných dokumentů OPŽP; a v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření Ministerstva životního prostředí, podle všech platných a závazných dokumentů podprogramu. Konkrétně zabezpečuje realizaci grantových schémat a projektů Moravskoslezského kraje schválených Ministerstvem životního prostředí. Hodnotí žádosti o podporu předložené do dotačního programu na kotlíkové dotace v kraji. Zabezpečuje hodnocení předložených žádostí individuálními žadateli. Připravuje Smlouvy o financování grantových projektů, jejich dodatky.

Požadované vzdělání:

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet). Řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Výhodou praxe při zpracování projektů, znalost strukturálních fondů EU výhodou.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.
Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody. Doba neurčitá.

Přihláška musí obsahovat: přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis. Lze využít vzor přihlášky.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 12. 12. 2019 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

V Ostravě dne: 27. 11. 2019

Vyhotovil: odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Tomáš Kotyza v. r., ředitel krajského úřadu

Bližší informace: Ing. Lucie Dužíková, B 210, tel.: 595 622 625, e-mail: lucie.duzikova@msk.cz


Mohlo by vás zajímat?

frame-scrollup