Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje
výběrové řízení č. 65/2019
na obsazení pracovního místa

Druh práce: Vedoucí oddělení stavebního řádu (Funkční náplň)
(Odbor územního plánování a stavebního řádu)

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: Vedoucí úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Platové zařazení: 12. platová třída (23 270,00 Kč - 34 970,00 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a příplatek za vedení oddělení.

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad v Ostravě.

Charakteristika vykonávané práce: Koordinuje a usměrňuje výkon stavebního úřadu v působnosti kraje. Řídí, kontroluje a hodnotí činnost zaměstnanců zařazených do oddělení. Organizuje činnost oddělení při plnění úkolů vymezených v pracovní náplni oddělení. Vykonává činnosti vyplývající z funkce stavebního úřadu a z funkce nadřízeného správního orgánu stavebních úřadů měst a obcí v MSK. Přezkoumává na svěřeném úseku správní rozhodnutí vydaná obcemi a městy v MSK. Vykonává metodickou a kontrolní činnost vůči stavebním úřadům měst a obcí v MSK. Vede řízení a vydává rozhodnutí, jde-li o stavbu nebo opatření, jež se má uskutečnit v obvodu dvou nebo více okresů. Vykonává státní dozor dle § 171 stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Vykonává činnosti vyplývající z funkce nadřízeného správního orgánu vyvlastňovacích úřadů. Provádí výkon dle zákona č. 416/2009 Sb. v působnosti kraje ve věci vyvlastnění Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: VŠ - studijní obor stavebního, architektonického nebo právnického směru (dle § 13a zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů).

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), praxe v oboru 2 roky, řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Zkušenost s vedením lidí, znalost práce s GINIS a zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) osvědčení vydané MV podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.,
e) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,
f) přihláška.
Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody. Doba neurčitá.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis. Lze využít vzor přihlášky.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 15. 1. 2020 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

V Ostravě dne: 17. 12. 2019

Vyhotovil: odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Tomáš Kotyza, v. r. ředitel krajského úřadu

Bližší informace: Bc. Martina Janšová, B 210, 595 622 906, e-mail: martina.jansova@msk.cz


Mohlo by vás zajímat?

frame-scrollup