Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje
výběrové řízení č. 4/2020
na obsazení pracovního místa

Druh práce: Referent/ka pro státní občanství a matriky (Funkční náplň)
(Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad)

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: Úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Platové zařazení: 10. platová třída (21 260,00 Kč - 31 240,00 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad v Ostravě.

Charakteristika vykonávané práce: Zajišťuje komplexní výkon státoobčanské agendy samosprávného celku. Zejména přijímá prohlášení o státním občanství České republiky a vydává listinu o nabytí či pozbytí státního občanství prohlášením, přijímá žádosti o udělení státního občanství České republiky a zajišťuje po nabytí státního občanství České republiky udělením složení státoobčanského slibu. Vydává osvědčení o státním občanství. Ve sporných případech provádí zjišťování státního občanství. Provádí ověřování matričních dokladů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené do 31. 12. 1958, vydaných matričními úřady a úřady s rozšířenou působností. Podrobnosti viz funkční náplň.

Požadované vzdělání: VŠ Bc. nebo vyšší odborné – zaměření ekonomické, právní, humanitní, veřejná správa.

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet). Výhodou praxe v oblasti veřejné správy nebo zkouška zvláštní odborné způsobilosti při správě matrik a státního občanství. Řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.
Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody. Doba neurčitá.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis. Lze využít vzor přihlášky.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 27. 5. 2020 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

V Ostravě dne: 12. 5. 2020

Vyhotovil: odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Tomáš Kotyza, v. r. ředitel krajského úřadu

Bližší informace: Bc. Martina Janšová, B 210, tel.: 595 622 906, e-mail: martina.jansova@msk.cz


Mohlo by vás zajímat?

frame-scrollup