Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje
výběrové řízení č. 5/2020
na obsazení pracovního místa

Druh práce: Údržbář/ka
(Odbor kancelář ředitele krajského úřadu)

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: Zaměstnanec

Platové zařazení: 6. platová třída (15 770 Kč – 22 990 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad v Ostravě.

Charakteristika vykonávané práce: Provádí samostatnou montáž a opravy potrubí domovních vodovodu s příslušenstvím včetně provedení zkoušek. Provádí montáž a opravy vodoinstalací a zařizovacích předmětů připojených na kanalizaci. Je zodpovědný za provoz vzduchotechniky a výměníkové stanice v budově, provádí jejich kontrolu a spolupracuje se servisními firmami na odstranění případných poruch a vylepšení stávající technologie, případně konzultuje řešenou problematiku. Provádí údržbu a opravy majetku v užívání orgánu kraje s výjimkou výpočetní techniky.

Požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední s výučním listem (zaměření instalatér výhodou).

Předpoklady:

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), samostatnost, zodpovědnost, loajalita, řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.
Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody. Doba určitá – 1 rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis. Lze využít vzor přihlášky.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 9. 6. 2020 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

V Ostravě dne: 25. 5. 2020

Vyhotovil: odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Tomáš Kotyza v. r., ředitel krajského úřadu

Bližší informace: Ing. Lucie Dužíková, B 210, tel.: 595 622 625 , e-mail: lucie.duzikova@msk.cz


Mohlo by vás zajímat?

frame-scrollup