Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje
výběrové řízení č. 17/2020
na obsazení pracovního místa

Druh práce: Referent/ka správy škol a personální agendy (Funkční náplň)
(Odbor školství, mládeže a sportu)

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: Úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Platové zařazení: 11. platová třída (22 980,- Kč – 33 790,- Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad v Ostravě.

Charakteristika vykonávané práce: Provádí analýzy, konzultační a metodickou činnost v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy nebo celoživotního vzdělávání v návaznosti na kompetence ministerstva a kraje. Uznává doklady zahraničního vzdělávání, připravuje osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení a rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikaci), provádí konzultační a poradenskou činnost v oblasti personalistiky a odměňování, vede databázi platů, odměn, ukončování ve funkci, jmenování ředitelů apod., zajišťuje předávání informací týkajících se změn v oblasti odměňování školám a školským zařízením, zpracovává evidenci pracovních příležitosti uchazečů o místo učitele (žádosti o zveřejnění inzerátu uchazečů o místo ve škole nebo školském zařízení) a evidenci nabídek volného pracovního místa ve školách a školských zařízeních, vyhotovuje jmenovací dekrety, přiznání odměn a platové výměry pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných krajem v souladu s usnesením rady kraje, vyhodnocuje podklady při konkurzních řízeních a pro jmenování ředitelů na základě výsledků konkurzních řízení, připravuje agendu pro zřizování školských rad a jmenování členů školských rad. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: VŠ – zaměření veřejnosprávní, pedagogické, ekonomické, humanitní.

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), praxe v oblasti veřejné správy nebo v oblasti školství výhodou, znalost práce s GINIS a zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou, řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Znalost základních právních předpisů: zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Požadované doklady:
a) profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.
Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody. Doba neurčitá.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis. Lze využít vzor přihlášky.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 21. 7. 2020 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

V Ostravě dne: 3. 7. 2020

Vyhotovil: odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Tomáš Kotyza v. r., ředitel krajského úřadu

Bližší informace: Bc. Jana Bajerová, tel.: 595 622 198, e-mail: jana.bajerova@msk.cz


Mohlo by vás zajímat?

frame-scrollup