Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje
výběrové řízení č. 20/2020
na obsazení pracovního místa

Druh práce: Referent/ka pro rozvoj vzdělávání (Funkční náplň)
(Odbor školství, mládeže a sportu)

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: Úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti ve školství, podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Platové zařazení: 11. platová třída (22 980,00 Kč – 33 790,00 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - krajský úřad v Ostravě.

Charakteristika vykonávané práce: Provádí koncepční činnost a zajišťuje systémová opatření na úseku školského rejstříku z hlediska společenské potřeby a optimální struktury v územním celku v návaznosti na trh práce, demografickou a kvalifikační strukturu, dopravní dostupnost. Navrhuje projekty a spolupracuje při přípravě a realizaci projektů v oblasti rozvoje vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Zpracovává dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v oblasti školského poradenského systému, zabezpečuje jeho realizaci a vyhodnocení. Zpracovává výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji – oblast vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, oblast školského poradenského systému. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: VŠ – zaměření pedagogické, humanitní, přírodovědné, veřejnosprávní, ekonomické.

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet). Výhodou absolvované studium speciální pedagogiky. Praxe ve speciálním školství, příp. v oblasti poskytování školských poradenských služeb ve školách (výchovný poradce) nebo školských poradenských zařízeních podmínkou. Zkušenosti s přípravou a realizací neinvestičních projektů, práce s GINIS, řidičský průkaz skup. B a zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou.

Požadované doklady:
) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.

Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody. Doba neurčitá.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis. Lze využít vzor přihlášky.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně nebo prostřednictvím doručovacích služebna podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 12. 8. 2020 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Přihlášku včetně výše uvedených dokumentů lze podat rovněž prostřednictvím datové schránky, popř. e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem.
Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

V Ostravě dne: 27. 7. 2020

Vyhotovil: odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Tomáš Kotyza v. r., ředitel krajského úřadu

Bližší informace: Bc. Jana Bajerová, B 210, tel.: 595 622 198, e-mail: jana.bajerova@msk.cz


Mohlo by vás zajímat?

frame-scrollup