Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 5. 3. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  10/652     5. 3. 2013
1. schvaluje

program 10. schůze rady kraje, konané dne 5. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  10/653     5. 3. 2013
1. volí

ověřovatele zápisu z 10. schůze rady kraje, konané dne 5. 3. 2013: Mgr. Věra Palková JUDr. Josef Babka

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 5/233 ze dne 20. 12. 2012 č. 6/304 ze dne 15. 1. 2013 (č. usnesení)
  10/654     5. 3. 2013
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „„Sociálně terapeutické dílny II v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, a to ve vztahu k částem 3, 4, 5 a 8 veřejné zakázky, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  10/654     5. 3. 2013
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „„Sociálně terapeutické dílny II v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, a to ve vztahu k částem 3, 4, 5 a 8 veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení v Informačním systému o veřejných zakázkách – uveřejňovacím subsystému

Rada kraje (č. usnesení)
  10/655     5. 3. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Dodávka gastrovybavení pro projekt »Multifunkční velkoprostorové odborné učebny – gastrocentra« II“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému IS VZ US a zároveň v Úředním věstníku EU v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu,
  10/655     5. 3. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka gastrovybavení pro projekt »Multifunkční velkoprostorové odborné učebny – gastrocentra« II“, a to: Členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář Náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  10/655     5. 3. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka gastrovybavení pro projekt »Multifunkční velkoprostorové odborné učebny – gastrocentra« II“, a to: Členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 4. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový Náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový

Rada kraje (č. usnesení)
  10/656     5. 3. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka přístrojové techniky pro výuku v oborech Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí v rámci projektu »Moderní zkušební laboratoře«“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  10/656     5. 3. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka přístrojové techniky pro výuku v oborech Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí v rámci projektu »Moderní zkušební laboratoře«“, a to: Členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář Náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  10/656     5. 3. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka přístrojové techniky pro výuku v oborech Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí v rámci projektu »Moderní zkušební laboratoře«“, a to: Členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 4. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový Náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový

Rada kraje (č. usnesení)
  10/657     5. 3. 2013
1. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zpracování žádosti o dotaci projektu "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení", se společností Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. Se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1 IČ: 48588733 za cenu nejvýše přípustnou 920.000 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  10/658     5. 3. 2013
1. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru na stavbu "Archeopark Chotěbuz – II. část", se společností TECHNICO Opava s.r.o. Se sídlem: Opava, Hradecká 1576/54, PSČ 746 01 IČ: 25849204 za cenu nejvýše přípustnou 267.000 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  10/659     5. 3. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k nadlimitní veřejné zakázce na služby, nazvané „Rámcová smlouva na poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a zároveň v Úředním věstníku EU v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  10/659     5. 3. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Pavlína Bánová - advokát náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Nikola Šedová - advokát
  10/659     5. 3. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 a 3 zákona hodnotící komisi, která bude v souladu s § 59 odst. 3 zákona posuzovat rovněž splnění kvalifikace, a to ve složení: členové 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. JUDr. Josef Babka - 1. náměstek hejtmana kraje 4. Mgr. Martin Vymětal - odbor právní a organizační 5. JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. - odbor právní a organizační náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 4. Mgr. Petra Fliegerová - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  10/660     5. 3. 2013
1. bere na vědomí

a) žádost Horské služby ČR, o.p.s. Oblast Beskydy, ze dne 11. 2. 2013, o poskytnutí dotace na obnovu, modernizaci záchranného materiálu a doplnění speciálního zdravotního materiálu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) žádost Horské služby ČR, o.p.s. Oblast Jeseníky, ze dne 1. 2. 2013, na nákup záchranného materiálu a kancelářské techniky dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  10/660     5. 3. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje Horské službě ČR, o.p.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn, IČ 27467759 v celkové výši 300 tis. Kč, s termínem použití v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 dle předloženého materiálu, z toho: a) pro Oblast Beskydy, Ondřejnická 896, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, na nákup záchranného materiálu a speciálního zdravotního materiálu ve výši 200 tis. Kč b) pro Oblast Jeseníky, Domašov č. 76, 790 85 Domašov na nákup záchranného materiálu a kancelářské techniky ve výši 100 tis. Kč
  10/660     5. 3. 2013
3. bere na vědomí

žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava ze dne 19. 2. 2013 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje na vybavení humanitárních skladů a učebny dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  10/660     5. 3. 2013
4. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, se sídlem Červeného Kříže 4/1672, 730 05 Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 49593412, na vybavení humanitárních skladů regály a vybavení učebny technickými prostředky ve výši 50 tis. Kč s termínem použití od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 dle předloženého materiálu
  10/660     5. 3. 2013
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  10/661     5. 3. 2013
1. vysílá

Miroslava Nováka, hejtmana kraje, a Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu na Slovensko (Košice) ve dnech 28. ‑ 29. 3. 2013 za účelem jednání o možnostech letecké dopravy a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  10/662     5. 3. 2013
1. bere na vědomí

předběžnou informaci o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  10/662     5. 3. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  10/663     5. 3. 2013
1. bere na vědomí

úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 ke dni 12. 2. 2013
  10/663     5. 3. 2013
2. bere na vědomí

rozsah změn realizovaných orgány kraje v období od 1. 1. 2013 – 12. 2. 2013, kterými došlo k navýšení závazných ukazatelů, a to rozpočtu příjmů o 9.429.091 tis. Kč na 15.709.284 tis. Kč a rozpočtu výdajů o 10.742.913 tis. Kč na 18.352.235 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  10/663     5. 3. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informace dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  10/664     5. 3. 2013
1. souhlasí

s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 26. 2. 2013, dle předloženého materiálu
  10/664     5. 3. 2013
2. navrhuje

stanovit u usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2103 bod 5) ze dne 6. 6. 2012 termín další kontroly plnění do 31. 1. 2014, dle předloženého materiálu
  10/664     5. 3. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  10/665     5. 3. 2013
1. schvaluje

návrh programu 3. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 21. 3. 2013
  10/665     5. 3. 2013
2. rozhodla

že členům zastupitelstva kraje přítomným na tomto zasedání bude poskytnut peněžitý příspěvek na občerstvení ve výši 80,- Kč na osobu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/251 ze dne 20. 12. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  10/666     5. 3. 2013
1. bere na vědomí

přehled žádostí doručených Moravskoslezskému kraji v souvislosti s poskytnutím individuálních dotací na zabezpečení péče o válečné hroby uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu
  10/666     5. 3. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout individuální dotace na zabezpečení péče o válečné hroby z rozpočtu Moravskoslezského kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  10/666     5. 3. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  10/667     5. 3. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje souhlasit se záměrem přijetí úvěrových prostředků na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v letech 2014-2015
  10/667     5. 3. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  10/668     5. 3. 2013
1. bere na vědomí

informaci o došlých dopisech adresovaných orgánům kraje v období od 12. 2. 2013 do 4. 3. 2013 vč. informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  10/669     5. 3. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.501.735 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 506 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 300.173 tis. Kč na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 10.674 tis. Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 342.692 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 31.648 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 4.534 tis. Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 22.613 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 88.496 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 136.510 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 60.014 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 20.487 tis. Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 7.695 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.497 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 161.091 tis. Kč na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 24.806 tis. Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 7.294 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 112.058 tis. Kč na § 3145 - Internáty pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.358 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné práce pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 17.434 tis. Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 16.246 tis. Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 16.847 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 59.021 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 9.607 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.929 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 16.526 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 27.979 tis. Kč Celkem 1.501.735 tis. Kč
  10/669     5. 3. 2013
2. rozhodla

zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  10/669     5. 3. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 školského zákona v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  10/669     5. 3. 2013
4. rozhodla

zvýšit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 školského zákona v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  10/669     5. 3. 2013
5. bere na vědomí

informaci o termínech a výši prostředků, které jsou poskytovány dle § 161 školského zákona na březen, duben 2013 školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  10/669     5. 3. 2013
6. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu ve výši 14.256.882 Kč na finanování účelové dotace v odvětví školství na rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013 pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi dle předloženého materiálu
  10/669     5. 3. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 14.256.882 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.319.781 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 9.224.615 Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.849.714 Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 108.257 Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 249.318 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 505.197 Kč Celkem 14.256.882 Kč
  10/669     5. 3. 2013
8. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  10/669     5. 3. 2013
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  10/669     5. 3. 2013
10. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  10/670     5. 3. 2013
1. bere na vědomí

Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2011/2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  10/670     5. 3. 2013
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zprávu dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7803 ze dne 21. 8. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  10/671     5. 3. 2013
1. bere na vědomí

přehled předložených projektů do 2. kola výzvy v rámci globálního grantu s reg. č. CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  10/671     5. 3. 2013
2. bere na vědomí

seznam grantových projektů doporučených k financování a zařazených do zásobníku projektů v rámci 2. kola výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu s reg. č. CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle návrhu Výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  10/671     5. 3. 2013
3. rozhodla

navýšit alokaci 2. kola výzvy v rámci globálního grantu s reg. č. CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost o 7.844.821,82 Kč, tj. na celkovou výši 62.619.255,56 Kč dle návrhu Výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Moravskoslezského kraje
  10/671     5. 3. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit seznam grantových projektů doporučených k financování a zařazených do zásobníku projektů v rámci 2. kola výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu s reg. č. CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  10/671     5. 3. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout maximální výši dotace na vybrané grantové projekty předložené do 2. kola výzvy v rámci globálního grantu s reg. č. CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  10/671     5. 3. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout maximální výši dotace na grantové projekty zařazené do zásobníku projektů v rámci 2. kola výzvy v rámci globálního grantu s reg. č. CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, a to za předpokladu, že nebude vyčerpána dotace žadateli schválenými dle bodu 5) tohoto usnesení
  10/671     5. 3. 2013
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje souhlasit se zapracováním změn v textu vzorové smlouvy o financování grantového projektu uvedené v příloze č. 5 předloženého materiálu vyplývajících z připomínek Řídícího orgánu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  10/671     5. 3. 2013
8. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 4) – 7) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7803 ze dne 21. 8. 2012 k usnesení zastupitelstvu kraje č. 22/1860 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  10/672     5. 3. 2013
1. bere na vědomí

přehled předložených projektů do 2. kola výzvy v rámci globálního grantu s reg. č. CZ.1.07/1.2.25 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  10/672     5. 3. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit seznam grantových projektů doporučených k financování a zařazených do zásobníku projektů v rámci 2. kola výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu s reg. č. CZ.1.07/1.2.25 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  10/672     5. 3. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout maximální výši dotace na vybrané grantové projekty předložené do 2. kola výzvy v rámci globálního grantu s reg. č. CZ.1.07/1.2.25 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  10/672     5. 3. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit hraniční grantový projekt dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, který může být podpořen zůstatkovou výší finančních prostředků alokace a případně dalšími zůstatkovými prostředky alokace výzvy za předpokladu, že u projektů schválených k financování dle bodu 3) tohoto usnesení nebude poskytnuta podpora v maximální výši, skutečně poskytnutá dotace na tento hraniční projekt však může dosáhnout maximálně výše 1.791.966,72 Kč
  10/672     5. 3. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout maximální výši dotace grantovým projektům zařazeným do zásobníku projektů v rámci globálního grantu s reg. č. CZ.1.07/1.2.25 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, a to za předpokladu, že nebude vyčerpána dotace žadateli schválenými dle bodu 3) – 4) tohoto usnesení
  10/672     5. 3. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje souhlasit se zapracováním změn v textu vzorové smlouvy o financování grantového projektu uvedené v příloze č. 4 předloženého materiálu vyplývajících z připomínek Řídícího orgánu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  10/672     5. 3. 2013
7. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 2) – 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7803 ze dne 21. 8. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  10/673     5. 3. 2013
1. bere na vědomí

přehled předložených projektů do 2. kola výzvy v rámci globálního grantu s reg. č. CZ.1.07/1.3.44 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  10/673     5. 3. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit seznam grantových projektů doporučených k financování v rámci 2. kola výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu s reg. č. CZ.1.07/1.3.44 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  10/673     5. 3. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout maximální výši dotace na vybrané grantové projekty předložené do 2. kola výzvy v rámci globálního grantu s reg. č. CZ.1.07/1.3.44 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  10/673     5. 3. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje souhlasit se zapracováním změn v textu vzorové smlouvy o financování grantového projektu uvedené v příloze č. 4 předloženého materiálu vyplývajících z připomínek Řídícího orgánu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  10/673     5. 3. 2013
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) – 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/262 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  10/674     5. 3. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2013“ dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2013“ náhradním žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu v pořadí stanoveném touto přílohou, za podmínek, že nebude poskytnuta dotace žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, nebo žadatelé poskytnutou dotaci odmítnou či vrátí c) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2013“ dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu
  10/674     5. 3. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o použití dotací na úhradu uznatelných nákladů projektů vynaložených na realizaci projektů v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
  10/674     5. 3. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.000,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 1 208,3 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 791,7 tis. Kč Celkem o 2.000,0 tis. Kč
  10/674     5. 3. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  10/675     5. 3. 2013
1. souhlasí

s podáním žádosti organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, o dotaci na akci „Zateplení budovy budoucího zařízení péče o děti zaměstnanců“ do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
  10/675     5. 3. 2013
2. souhlasí

aby investorem akce „Zateplení budovy budoucího zařízení péče o děti zaměstnanců“ a příjemcem dotace byla organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641
  10/675     5. 3. 2013
3. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, spočívajících v zateplení budovy na p. č. 1853, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  10/676     5. 3. 2013
1. souhlasí

s uzavřením spotřebitelského úvěru na nákup 1 ks vozidla typu Citroen C4 Grand Picasso mezi Sdruženým zdravotnickým zařízením Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, a s Autoleasing, a.s., IČ 27089444, se sídlem Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  10/677     5. 3. 2013
1. souhlasí

s podáním žádosti organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, o dotaci k projektu „Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. - Revitalizace bloku I“ do Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
  10/677     5. 3. 2013
2. souhlasí

aby investorem akce „Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. - Revitalizace bloku I“ a příjemcem dotace byla organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188
  10/677     5. 3. 2013
3. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, spočívajících v zateplení budovy bloku I a výměny oken, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  10/678     5. 3. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dokument „Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje aktualizace prosinec 2012“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  10/678     5. 3. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 121/8017 ze dne 3. 10. 2012 (č. usnesení)
  10/679     5. 3. 2013
1. souhlasí

s doplněním plánu rekonstrukcí mostů, opěrných zdí, propustů a ostatních součástí silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji a jejich stavební přípravy v roce 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  10/680     5. 3. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření budoucích smluv: a) k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  10/680     5. 3. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 a č. 5 předloženého materiálu
  10/680     5. 3. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle příloh č. 3 a č. 5 předloženého materiálu
  10/680     5. 3. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  10/680     5. 3. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  10/680     5. 3. 2013
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  10/681     5. 3. 2013
1. bere na vědomí

návrh memoranda o spolupráci se společností ČEZ, a. s., v oblasti podpory a rozvoje elektromobility dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  10/681     5. 3. 2013
2. rozhodla

uzavřít memorandum o spolupráci se společností ČEZ, a. s., IČ 45274649, v oblasti podpory a rozvoje elektromobility dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  10/682     5. 3. 2013
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 15. 2. 2013 ve věci poskytnutí daru za účelem pořádání 13. ročníku konference Slezské dny preventivní medicíny dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  10/682     5. 3. 2013
2. rozhodla

poskytnout peněžitý dar ve výši 20.000,-- Kč z rozpočtu kraje České republice – Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IČ 71009167, za účelem pořádání 13. ročníku konference Slezské dny preventivní medicíny dle předloženého materiálu
  10/682     5. 3. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 20,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5319 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 20,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  10/683     5. 3. 2013
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Výzkumné energetické centrum, ze dne 2. 3. 2013, ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Projekt identifikace energetických úspor v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  10/683     5. 3. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci ve výši 900 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 1.800 tis. Kč z rozpočtu kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, na realizaci projektu „Projekt identifikace energetických úspor v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj “ a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 3. 2013 do dne 31. 3. 2014, dle předloženého materiálu
  10/683     5. 3. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 1.800,0 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 1.800,0 tis. Kč
  10/683     5. 3. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  10/684     5. 3. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu
  10/684     5. 3. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 21. 3. 2013
  10/684     5. 3. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 6.050,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 400,0 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfer obcím o 56,0 tis. Kč na § 3312 - Hudební činnost pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 350,0 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 500,0 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.500,0 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 2.131,3 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 525,0 tis. Kč na § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 150,0 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 287,7 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfer obcím o 150,0 tis. Kč Celkem o 6.050,0 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  10/685     5. 3. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 profesionálním divadlům a profesionálnímu symfonickému orchestru v Moravskoslezském kraji na spolufinancování provozních nákladů, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, dle přílohy č. 2 a 4 předloženého materiálu
  10/685     5. 3. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 21. 3. 2013
  10/685     5. 3. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.224 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 598 tis. Kč na § 3312 - Hudební činnost pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 626 tis. Kč Celkem o 1.224 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 123/8220 ze dne 30. 10. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  10/686     5. 3. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 v rámci „Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013“ dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
  10/686     5. 3. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 v rámci „Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013“ náhradním žadatelům v pořadí dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu, za podmínek, že nebude poskytnuta dotace žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, nebo žadatelé poskytnutou dotaci odmítnou či vrátí
  10/686     5. 3. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 v rámci „Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013“ dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu
  10/686     5. 3. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 4.949,7 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 101,2 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 1.917,0 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 274,0 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 2.657,5 tis. Kč Celkem o 4.949,7 tis. Kč
  10/686     5. 3. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodů 1) – 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  10/687     5. 3. 2013
1. bere na vědomí

žádost organizace Matice Slezská, místní odbor DOLNÍ LOMNÁ, IČ 45235287, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200.000,-- Kč na projekt „21. Festival na pomezí“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  10/687     5. 3. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Matice slezská, místní odbor DOLNÍ LOMNÁ, IČ 45235287, ve výši 200.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu „21. Festival na pomezí“, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  10/687     5. 3. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 200 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 200 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 123/8221 ze dne 30. 10. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  10/688     5. 3. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu, b) poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2013 náhradníkům v pořadí dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu za podmínek, že nebude poskytnuta dotace žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu z důvodu nedodržení podmínek uvedených v čl. VI bodu 7) Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2013, nebo žadatelé poskytnutou dotaci vrátí, c) neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu
  10/688     5. 3. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 5.000,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 272,9 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.140,0 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 2.545,5 tis. Kč pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 1.041,6 tis. Kč Celkem o 5.000,0 tis. Kč
  10/688     5. 3. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 2/53 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  10/689     5. 3. 2013
1. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem Občanskému sdružení Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město a v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Heřmánek, Dvořákova 1623/6, 735 06 Karviná – Nové Město, za měsíc leden 2013 ve výši 218.120 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 20027/2013, ze dne 26. 2. 2013
  10/689     5. 3. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 218.120 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 218.120 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 97/6177 ze dne 16. 11. 2011 č. 4/188 ze dne 4. 12. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1882 ze dne 14. 12. 2011 č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  10/690     5. 3. 2013
1. bere na vědomí

informaci o změnách v projektu „Realizace zmírňujících opatření negativních vlivů provozu na silnici č. II/464 (Studénka – Nová Horka) na CHKO Poodří“
  10/690     5. 3. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1343 ze dne 10. 11. 2010 výši profinancování a kofinancování projektu z původní hodnoty 8.800.000,-- Kč na 10.400.000,-- Kč
  10/690     5. 3. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  10/691     5. 3. 2013
1. souhlasí

s umístěním stavby „R 48 – MÚK Nošovice“ na pozemcích nebo jejich částech ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a s trvalým i dočasným vynětím půdy ze zemědělského půdního fondu u pozemků nebo jejich částí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, vše v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, ve prospěch investora stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvkové organizace, IČ 65993390, a to na náklady investora stavby

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 98/6317 ze dne 30. 11. 2011 č. 109/7059 ze dne 17. 4. 2012 č. 110/7210 ze dne 15. 5. 2012 č. 113/7468 ze dne 19. 6. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 č. 24/2110 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  10/692     5. 3. 2013
1. bere na vědomí

žádost Sdružení obcí Vrbenska, IČ 75144221, o prodloužení termínu realizace projektu „Obnova prosperity obcí údolí řeky Opavy III.“ v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012“
  10/692     5. 3. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01996/2012/RRC ze dne 30. 8. 2012 se Sdružením obcí Vrbenska, IČ 75144221, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, v termínu ukončení projektu do 31. 12. 2013 a předložení závěrečného vyúčtování projektu do 30. 1. 2014, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  10/692     5. 3. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1748 ze dne 21. 9. 2011 (č. usnesení)
  10/693     5. 3. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neuzavřít dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2124/2006/RER ze dne 11. 12. 2006 se statutárním městem Opava, IČ 00300535, jehož předmětem je zrušení článku VI. odst. 2 písm. p) smlouvy o poskytnutí dotace
  10/693     5. 3. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1748 ze dne 21. 9. 2011 (č. usnesení)
  10/694     5. 3. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neuzavřít dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 1863/2007/RER ze dne 19. 11. 2007 se statutárním městem Opava, IČ 00300535, jehož předmětem je zrušení článku V. odst. 2 písm. u) smlouvy o poskytnutí dotace
  10/694     5. 3. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/388 ze dne 29. 1. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  10/695     5. 3. 2013
1. bere na vědomí

žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje na podporu činnosti Moravskoslezského paktu zaměstnanosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  10/695     5. 3. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČ 00576310, ve výši 500.000 Kč na podporu činnosti Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, s časovou použitelností do 31. 1. 2014
  10/695     5. 3. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 112/7354 ze dne 6. 6. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/71 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  10/696     5. 3. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje k zajištění financování u projektů energetických úspor spolufinancovaných Moravskoslezským krajem realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí na období do 31. 3. 2014 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto materiálu
  10/696     5. 3. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy pol. 2451 - Splátky půjčených prostředků příspěvkových organizací o 28.450,44 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o 402,18 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o 13.247,46 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o 12.874,25 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.926,55 tis. Kč Celkem o 28.450,44 tis. Kč
  10/696     5. 3. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  10/697     5. 3. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., Kaštanová 2030/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 27848230, ve výši 2.000.000,-- Kč na zabezpečení vykonávání činnosti společnosti s časovou použitelností od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014
  10/697     5. 3. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 2.000,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.000,00 tis. Kč
  10/697     5. 3. 2013
3. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Příprava projektů“ ve výši 2.000.000,-- Kč
  10/697     5. 3. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  10/698     5. 3. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje pozastavit přípravu projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, prioritní osy 2 – Podpora prosperity regionu, Oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, Dílčí oblast podpory 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury
  10/698     5. 3. 2013
2. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ ve výši 528.400,‑‑ Kč
  10/698     5. 3. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Hrad Sovinec – zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládané náklady 10.000.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013–2015
  10/698     5. 3. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Hrad Sovinec – zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, Prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, Oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, Dílčí oblast podpory 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury a atraktivit cestovního ruchu ve výši 10.000.000,-- Kč
  10/698     5. 3. 2013
5. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Hrad Sovinec – zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, Prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, Oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, Dílčí oblast podpory 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, a atraktivit cestovního ruchu za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne profinancovat a kofinancovat projekt „Hrad Sovinec – zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby“
  10/698     5. 3. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Hrad Sovinec – zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, prioritní osy 2 – Podpora prosperity regionu, Oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, Dílčí oblast podpory 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury
  10/698     5. 3. 2013
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1), 3), 4) a 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  10/699     5. 3. 2013
1. schvaluje

podmínky „Programu na podporu podnikání v Moravskoslezském kraji 2013“ včetně příloh
  10/699     5. 3. 2013
2. vyhlašuje

„Program na podporu podnikání v Moravskoslezském kraji 2013“ ke dni 12. 3. 2013 s termínem ukončení výzvy 19. 4. 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  10/699     5. 3. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 1.170 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.170 tis. Kč
  10/699     5. 3. 2013
4. rozhodla

snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2013 účelově určené na akci „Podpora vědy a výzkumu“ o částku 1.170.000 Kč
  10/699     5. 3. 2013
5. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2013 účelově určené na akci „Podpora podnikání“ o částku 1.170.000 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  10/700     5. 3. 2013
1. projednala

podmínky dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“ a analýzu skutečných dopadů změny rozpočtového určení daní na obce a kraj s úpravou
  10/700     5. 3. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje projednat podmínky dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“ s úpravou
  10/700     5. 3. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí analýzu skutečných dopadů změny rozpočtového určení daní na obce a kraj
  10/700     5. 3. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) – 3) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1869 ze dne 14. 12. 2011 č. 23/1988 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  10/701     5. 3. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, a prodloužit termín k doložení úředně ověřené kopie smlouvy o poskytnutí dotace z fondů EU pro již schválené příjemce, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  10/701     5. 3. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  10/702     5. 3. 2013
1. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2013 ke dni 11. 3. 2013, s termínem ukončení výzvy 22. 4. 2013
  10/702     5. 3. 2013
2. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2013“ včetně příloh

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 4/109 ze dne 4. 12. 2012 č. 110/7092 ze dne 15. 5. 2012 (č. usnesení)
  10/703     5. 3. 2013
1. bere na vědomí

informaci o úsporách vzniklých při realizaci staveb „Rekonstrukce objektu v Kopřivnici na chráněné bydlení“ a "Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení Sedlnice" dle předloženého materiálu
  10/703     5. 3. 2013
2. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání plnění poskytnutého v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce objektu v Kopřivnici na chráněné bydlení“, se společností: Beskydská stavební, a.s. se sídlem: Frýdecká 225,739 61 Třinec IČ: 28618891 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, v jejímž důsledku dojde ke snížení ceny díla
  10/703     5. 3. 2013
3. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání plnění poskytnutého v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení Sedlnice“, se společností: Beskydská stavební, a.s. se sídlem: Frýdecká 225,739 61 Třinec IČ: 28618891 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, v jejímž důsledku dojde ke snížení ceny díla

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  10/704     5. 3. 2013
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení „Běžecký areál Pustevny“, IČ 26681242, ve výši 10.000 Kč na organizaci lyžařského běžeckého závodu Pohár Beskydské magistrály, který se bude konat dne 9. 3. 2013
  10/704     5. 3. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci sdružení „Běžecký areál Pustevny“, IČ 26681242, ve výši 10.000 Kč na organizaci lyžařského běžeckého závodu Pohár Beskydské magistrály, který se bude konat dne 9. 3. 2013, s časovou použitelností od 1. 12. 2012 do 30. 4. 2013 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  10/705     5. 3. 2013
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Favorit a.s., IČ 25831682, ve výši 150.000 Kč na podporu zahajovací akce výstavy cestovního ruchu Dovolená a Region Ostrava, která se bude konat dne 8. 3. 2013 na Slezskoostravském hradě
  10/705     5. 3. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci společnosti Favorit a.s., IČ 25831682, ve výši 150.000 Kč na podporu zahajovací akce výstavy cestovního ruchu Dovolená a Region Ostrava, která se bude konat dne 8. 3. 2013 na Slezskoostravském hradě, s časovou použitelností od 1. 3. 2013 do 31. 3. 2013 dle předloženého materiálu
  10/705     5. 3. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 150 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 150 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  10/706     5. 3. 2013
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti OUTDOOR FILMS s.r.o., IČ 28614593, ve výši 15.000 Kč na podporu akce „Bilanční setkání u příležitosti hodnocení 10. ročníku mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2012 společnosti OUTDOOR FILMS s.r.o., která se bude konat dne 5. 3. 2013
  10/706     5. 3. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci společnosti OUTDOOR FILMS s.r.o., IČ 28614593, ve výši 15.000 Kč na podporu akce „Bilanční setkání u příležitosti hodnocení 10. ročníku mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2012 společnosti OUTDOOR FILMS s.r.o., která se bude konat dne 5. 3. 2013, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 dle předloženého materiálu
  10/706     5. 3. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 15 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 15 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/521 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  10/707     5. 3. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, a to: budova č. p. 1094, část obce Frýdek, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 2854, pozemek parc. č. 2853/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2854 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2855 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2856 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2857 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2858 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2859 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2860/1 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, zejména pak rámečkového oplocení, horkovodu, zpevněných ploch a zemního kabelu vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 13.700.000,- Kč, prostřednictvím společnosti Ostravská aukční síň s.r.o., Poděbradova 909/41, Ostrava, IČ 48392812 b) vyjmout nemovitosti specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek‑Místek, IČ 00577243, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví vydražitelem
  10/707     5. 3. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  10/708     5. 3. 2013
1. rozhodla

výpůjčit 2 ks sněžných roleb pořízených v rámci projektu „Jesenická magistrála“ těmto subjektům: a) SKI KLUB RD RÝMAŘOV, se sídlem Větrná 3, 795 01 Rýmařov, IČ 27003272 b) Josef Figura, se sídlem Malá Morávka 256, 793 36, IČ 12089664 dle předloženého materiálu
  10/708     5. 3. 2013
2. rozhodla

prodat 2 ks sněžných roleb pořízených v rámci projektu „Jesenická magistrála“ těmto subjektům: a) SKI KLUB RD RÝMAŘOV, se sídlem Větrná 3, 795 01 Rýmařov, IČ 27003272 b) Josef Figura, se sídlem Malá Morávka 256, 793 36, IČ 12089664 a to za podmínek stanovených v předloženém materiálu
  10/708     5. 3. 2013
3. rozhodla

uzavřít smlouvy o budoucí výpůjčce sněžných roleb v rámci projektu „Jesenická magistrála“ s těmito subjekty: a) SKI KLUB RD RÝMAŘOV, se sídlem Větrná 3, 795 01 Rýmařov, IČ 27003272 b) Josef Figura, se sídlem Malá Morávka 256, 793 36, IČ 12089664 dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  10/709     5. 3. 2013
1. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu „Sanace vlhkosti Domu umění, Jurečkova 9, Ostrava“, kterou na straně kraje uzavře Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 12, Ostrava, IČ 00373231, zastoupena ředitelem Mgr. Jiří Jůzou, Ph.D., s vlastníkem dotčeného pozemku parc. č. 384/2 ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, dle předloženého materiálu
  10/709     5. 3. 2013
2. souhlasí

a) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 384/2 ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, ve správě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, ve prospěch nemovitostí ve vlastnictví kraje, a to budovy č. p. 1750 občanská vybavenost na pozemku parc. č. 375/1 a pozemku parc. č. 375/1 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, spočívajícího v právu umístění, provozování, údržby, oprav a odstraňování potrubí drenáže a kanalizace v rámci stavby „Sanace vlhkosti Domu umění, Jurečkova 9, Ostrava“ a v právu vstupu a vjezdu na část předmětného pozemku za účelem umístění, provozování, údržby, oprav a odstraňování potrubí drenáže a kanalizace, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v kopii katastrální mapy, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  10/709     5. 3. 2013
3. souhlasí

a) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 386 ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, ve prospěch nemovitostí ve vlastnictví kraje, a to budovy č. p. 1750 občanská vybavenost na pozemku parc. č. 375/1 a pozemku parc. č. 375/1 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, spočívajícího v právu zřízení a provozování potrubí drenáže a kanalizace v předmětném pozemku v rámci stavby „Sanace vlhkosti Domu umění, Jurečkova 9, Ostrava“ a v právu vstupu a vjezdu na část předmětného pozemku za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav potrubí drenáže a kanalizace, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v kopii katastrální mapy, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/387 ze dne 29. 1. 2013 (č. usnesení)
  10/710     5. 3. 2013
1. bere na vědomí

informaci o neúčasti Miroslava Nováka, hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestě do Francie (Cannes) ve dnech 11.–14. 3. 2013 schválené usnesením rady kraje č. 7/387 ze dne 29. 1. 2013 z důvodu přijetí hejtmanů krajů ČR u prezidenta republiky Miloše Zemana dne 13. 3. 2013

  frame-scrollup