Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 28. 3. 2017


  Rada kraje

  10/714                         28. 3. 2017
  1. schvaluje

  program 10. schůze rady kraje konané dne 28. 3. 2017


   Rada kraje

   10/715                         28. 3. 2017
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu pana Jiřího Navrátila a paní Radomíry Vlčkové, o ověření zápisu z 9. schůze rady kraje, konané dne 14. 3. 2017

   10/715                         28. 3. 2017
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 10. schůze rady kraje, konané dne 28. 3. 2017:

   -      Jan Krkoška

   -      Ing. Vít Slováček


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    k usnesení rady kraje                 

    č. 9/644       ze dne 14. 3. 2017

    k usnesení zastupitelstva kraje    

    č. 12/995      ze dne 11. 12. 2014

    č. 3/135       ze dne 16. 3. 2017

    10/716                         28. 3. 2017
    1. volí

    na základě návrhu zastupitelstva kraje Mgr. Martina Vymětala, LL.M., nar.**********, členem představenstva společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, s účinností ode dne 29. 3. 2017


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538/57, PSČ 743 01, IČ 26856858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

     k usnesení zastupitelstva kraje

     č. 3/107 ze dne 16. 3. 2017

     10/717                         28. 3. 2017
     1. volí

     na základě návrhu zastupitelstva kraje

     JUDr. Zdeňka Horáka, MBA, členem představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, ke dni přijetí tohoto usnesení

      Rada kraje

      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

      k usnesení rady kraje

      č. 4/203 ze dne 22. 12. 2016

      10/718                         28. 3. 2017
      1. rozhodla

      uzavřít smlouvu o převodu akcií mezi společností Agentura pro regionální rozvoj, a. s., IČ 47673168, a Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 6/386 ze dne 24. 1. 2017

       10/719                         28. 3. 2017
       1. rozhodla

       vyhlásit soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje pro rok 2017 dle předloženého materiálu

       10/719                         28. 3. 2017
       2. schvaluje

       složení hodnotící komise soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje pro rok 2017 dle předloženého materiálu


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 7/448 ze dne 7. 2. 2017

        10/720                         28. 3. 2017
        1. jmenuje

        s účinností od 1. 4. 2017 včetně

        Ing. et Ing., Bc. Jiřího Matěje, MBAce, na vedoucí pracovní místo ředitele Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 5/300 ze dne 10.1.2017

         10/721                         28. 3. 2017
         1. rozhodla

         na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodání systému sledování a oboustranného online přenosu údajů o události ve výjezdové technice HZS MSK“ účastníka:

         THT Polička, s.r.o.

         Starohradská 316, 572 01 Polička

         IČO: 46508147

         za cenu nejvýše přípustnou 2.659.095,- Kč bez DPH


          Rada kraje

          10/722                         28. 3. 2017
          1. rozhodla

          zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace, výkon IČ, koordinátor BOZP a autorský dozor "Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny““, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

          10/722                         28. 3. 2017
          2. prohlašuje

          že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektové dokumentace, výkon IČ, koordinátor BOZP a autorský dozor "Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

          10/722                         28. 3. 2017
          3. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Zpracování projektové dokumentace, výkon IČ, koordinátor BOZP a autorský dozor "Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny““, a to:

          členové:

          Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

          Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          náhradníci:

          Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje

          Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          10/722                         28. 3. 2017
          4. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zpracování projektové dokumentace, výkon IČ, koordinátor BOZP a autorský dozor "Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny““, a to:

          členové:

          Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

          Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový

          Ing. Jaromír Kožusznik - odbor investiční a majetkový

          Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí

          Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          náhradníci:

          Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje

          Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový

          Ing. Pavlína Ledvoňová - odbor investiční a majetkový

          Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí

          Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 8/563 ze dne 28. 2. 2017

           k usnesení zastupitelstva kraje

           č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

           č. 3/132 ze dne 16. 3. 2017

           10/723                         28. 3. 2017
           1. rozhodla

           zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Orlovsko“,
           a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

           10/723                         28. 3. 2017
           2. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Orlovsko“, a to:

           členové:

           1. Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

           2. Ing. Silvie Součková, odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

           3. Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           náhradníci:

           1. Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

           2. Ing. Marek Matějka, odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

           3. Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           10/723                         28. 3. 2017
           3. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Orlovsko“, a to:

           členové:

           1. Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

           2. Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

           3. Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu

           4. Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           5. Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje

           6. Ing. Aleš Stejskal , společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

           náhradníci:

           1. Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

           2. Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

           3. Ing. Silvie Mošová, odbor dopravy a chytrého regionu

           4. Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           5. Tomáš Miczka, člen zastupitelstva kraje

           6. Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.


            Rada kraje

            10/724                         28. 3. 2017
            1. rozhodla

            zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na služby s názvem "Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

            10/724                         28. 3. 2017
            2. prohlašuje

            že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

            10/724                         28. 3. 2017
            3. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství“, a to:

            členové:

            MUDr. Martin Gebauer - náměstek hejtmana kraje

            Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            náhradníci:

            Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje

            Ing. Marek Matějka  - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            10/724                         28. 3. 2017
            4. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství“, a to:

            členové:

            MUDr. Martin Gebauer - náměstek hejtmana kraje

            Mgr. Lukáš Chalás - odbor zdravotnictví

            Ing. Alena Vařejková - odbor zdravotnictví

            Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            Ing. Mgr. Josef Pukančík - člen zastupitelstva kraje

            náhradníci:

            Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje

            Mgr. Ing. Radana Mutinová - odbor zdravotnictví

            Ing. Karel Plunder, MBA - odbor zdravotnictví

            Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA - člen zastupitelstva kraje


             Rada kraje

             10/725                         28. 3. 2017
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zajištění sportovního vybavení - Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017“

             10/725                         28. 3. 2017
             2. rozhodla

             vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

             1. Teamline s.r.o.

             se sídlem: Krakovská 1346/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

             IČ: 03262910

             za cenu nejvýše přípustnou 701.458 Kč bez DPH


              Rada kraje

              10/726                         28. 3. 2017
              1. rozhodla

              zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Reklamní kampaň – propagace Moravskoslezského kraje jako „brány do světa“ – II. etapa“, poř. č. 37/2017


               Rada kraje

               10/727                         28. 3. 2017
               1. rozhodla

               jmenovat dalšího člena a náhradníka hodnotící komise jmenované usneseními rady kraje č. 101/7695 ze dne 24. 5. 2016 a č. 4/218 ze dne 22. 12. 2016 v bodě 3. takto:

               členové:

               9. Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D., zástupce FLAGRO a.s.

               náhradníci:

               9. Ing. Jan Kubesa, zástupce FLAGRO a.s.


                Rada kraje

                10/728                         28. 3. 2017
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Management zvláště chráněných území v Moravskoslezském kraji“

                10/728                         28. 3. 2017
                2. rozhodla

                vybrat nejvhodnější nabídku k jednotlivým částem veřejné zakázky a uzavřít smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavateli, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly:

                pro 1. část veřejné zakázky: Bukovec

                2. Zdenek Ciemala

                se sídlem: Podlesí 29, 793 31, Světlá Hora

                IČ: 73366161

                za cenu nejvýše přípustnou 600.000 Kč bez DPH

                pro 2. část veřejné zakázky: Skalské rašeliniště

                2. Zdenek Ciemala

                se sídlem: Podlesí 29, 793 31, Světlá Hora

                IČ: 73366161

                za cenu nejvýše přípustnou 420.000 Kč bez DPH

                pro 3. část veřejné zakázky: Uhlířský vrch

                2. Zdenek Ciemala

                se sídlem: Podlesí 29, 793 31, Světlá Hora

                IČ: 73366161

                za cenu nejvýše přípustnou 180.000 Kč bez DPH

                pro 4. část veřejné zakázky: Hořina

                1. Spolek Ekolyceum

                se sídlem: Stará silnice 187/76, Jaktař, 747 07 Opava

                IČ: 27000346

                za cenu nejvýše přípustnou 16.500 Kč bez DPH

                pro 5. část veřejné zakázky: Meandry Lučiny

                3. Zámecký dvůr s.r.o.

                se sídlem: U Statku 301/1, Bludovice, 736 01 Havířov

                IČ: 27834395

                za cenu nejvýše přípustnou 54.000 Kč bez DPH

                pro 6. část veřejné zakázky: Rezavka

                4. Ing. Vlastimil Toman

                se sídlem: Máchova 428/35, 741 01, Nový Jičín

                IČ: 40309053

                za cenu nejvýše přípustnou 37.000 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 10/729                         28. 3. 2017
                 1. rozhodla

                 v souladu s článkem 9 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku pod označením „Dodávka elektrické energie pro Moravskoslezský kraj 2018“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

                 10/729                         28. 3. 2017
                 2. bere na vědomí

                 záměr postupovat při zajištění nákupu elektrické energie dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                 10/729                         28. 3. 2017
                 3. rozhodla

                 zahájit zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona
                 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na zajištění dodávky elektrické energie ve vysokém a nízkém napětí pro Moravskoslezský kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, jím založené obchodní společnosti, dále pro statutární město Frýdek-Místek a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti, město Bílovec a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti, město Klimkovice a jím zřizované příspěvkové organizace a obec Slatina a jí zřízené příspěvkové organizace, s dodavateli účastnícími se obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno, dle předloženého materiálu

                 10/729                         28. 3. 2017
                 4. rozhodla

                 o uzavření smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání s obcemi a městy uvedenými v  bodě 3 tohoto materiálu a jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi či jimi založenými  obchodními společnostmi, které k tomuto budou centrálním zadavatelem vyzvány, a to za podmínek dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                  Rada kraje

                  10/730                         28. 3. 2017
                  1. rozhodla

                  v souladu s článkem 9 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku pod označením „Dodávka zemního plynu pro Moravskoslezský kraj 2018“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

                  10/730                         28. 3. 2017
                  2. bere na vědomí

                  záměr postupovat při zajištění nákupu zemního plynu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                  10/730                         28. 3. 2017
                  3. rozhodla

                  zahájit zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona
                  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na zajištění dodávky zemního plynu v kategorii maloodběr a středoodběr pro příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem a obchodní společnosti založené Moravskoslezským krajem, dále pro statutární město Frýdek-Místek a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti, město Bílovec a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti a obec Slatina a jí zřízené příspěvkové organizace,
                  s dodavateli účastnícími se obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno, dle předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                   10/731                         28. 3. 2017
                   1. bere na vědomí

                         

                   žádost Divadelní společnosti Jitřenka, z.s. ze dne 16. 3. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   10/731                         28. 3. 2017
                   2. rozhodla

                   poskytnout věcné ocenění Divadelní společnosti Jitřenka, z.s. IČ 48804509, v maximální hodnotě 6.000 Kč vč. DPH dle předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    10/732                         28. 3. 2017
                    1. bere na vědomí

                    informaci o počtu a způsobu vyřízení petic a stížností adresovaných orgánům Moravskoslezského kraje v roce 2016, dle předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     10/733                         28. 3. 2017
                     1. souhlasí

                     s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 28. 2. 2017 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                     10/733                         28. 3. 2017
                     2. stanoví

                     a.    u usnesení č. 30/2297 bod 5. ze dne 3. 12. 2013 termín další kontroly plnění na květen 2017

                     b.    u usnesení č. 69/5650 bod 2. ze dne 9. 6. 2015 termín další kontroly plnění na červenec 2017

                     c.    u usnesení č. 95/7431 bod 1. ze dne 5. 4. 2016 termín další kontroly plnění na leden 2018

                     d.    u usnesení č. 95/7433 bod 1. ze dne 5. 4. 2016 termín další kontroly plnění na červenec 2017


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 9/673 ze dne 14. 3. 2017

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                      10/734                         28. 3. 2017
                      1. rozhodla

                      vyslat náměstka hejtmana kraje Jana Krkošku na zahraniční pracovní cestu do Slovenské republiky (Bratislava) ve dnech 12. – 13. 5. 2017 za účelem jednání k partnerství mezinárodního veletrhu veletrhu ITF Slovakiatour na rok 2018 za podmínek uvedených v předloženém materiálu

                      10/734                         28. 3. 2017
                      2. rozhodla

                      poskytnout věcné dary v souhrnné výši 9 tis. Kč zástupcům delegace z provincie Gia Lai, kteří přijedou ve dnech 28. – 30. 3. 2017 do Moravskoslezského kraje na základě oficiálního pozvání hejtmana kraje dle předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       10/735                         28. 3. 2017
                       1. bere na vědomí

                       přehled o usneseních vlády České republiky č. 84 - 99 ze dne 30. 1. 2017, č. 100 -113/V ze dne 8. 2. 2017, č. 114 - 130 ze dne 15. 2. 2017, č. 131 - 140 ze dne 20. 2. 2017, č. 141 - 162 ze dne 27. 2. 2017 a č. 163 - 180 ze dne 8. 3. 2017 dle předloženého materiálu


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                        10/736                         28. 3. 2017
                        1. bere na vědomí

                        žádosti o poskytnutí účelové dotace dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

                        10/736                         28. 3. 2017
                        2. rozhodla

                        poskytnout dle ustanovení článku 3 odst. 1 písm. g) Statutu Zajišťovacího fondu účelovou dotaci na odstranění následků krizové situace, a to na likvidaci následků ničivého požáru průmyslové haly v Kopřivnici:

                        a)    společnosti AHL TECH s.r.o, IČ 25893246, ve výši 84 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 30. 9. 2017

                        b)   panu Jaroslavu Miturovi, IČ 63723590, ve výši 52,5 tis. Kč, s časovou použitelností od 9. 3. 2017 do 30. 6. 2017

                        10/736                         28. 3. 2017
                        3. rozhodla

                        uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace:

                        a)    se společností AHL TECH s.r.o, IČ 25893246, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                        b)   s panem Jaroslavem Miturou, IČ 63723590, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                        10/736                         28. 3. 2017
                        4. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        zvyšuje

                        financování

                        pol. 8115 -

                        Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                        o

                        136,5 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje            

                        na § 5279 -

                        Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                        pol.  5212 -

                        Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                        o

                        52,5 tis. Kč

                        pol.  5213 -

                        Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                        o

                        84,0 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                        136,5 tis. Kč


                         Rada kraje

                         10/737                         28. 3. 2017
                         1. souhlasí

                         s postupem zabezpečení plnění usnesení 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 16. 3. 2017 dle předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                          10/738                         28. 3. 2017
                          1. bere na vědomí

                          žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2017 dle příloh č. 1-2 předloženého materiálu

                          10/738                         28. 3. 2017
                          2. rozhodla

                          poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s., IČ 00442771, ve výši 100.000,-- Kč, na projekt „Galaprogram k jubileu 70. výročí činnosti PZKO" s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                          10/738                         28. 3. 2017
                          3. rozhodla

                          poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku COR APERTUM, z. s., IČ 22763325, ve výši 100.000,-- Kč na projekt „Festival OČIMA GENERACÍ“ s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 8. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                          10/738                         28. 3. 2017
                          4. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 6113 -

                          Zastupitelstva krajů

                          pol. 5901 -

                          Nespecifikované rezervy

                          o

                          200 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje

                          na § 3319

                          Ostatní záležitosti kultury

                          pol. 5222 -

                          Neinvestiční transfery spolkům

                          o

                          200 tis. Kč


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                           č. 16/1615 ze dne 25. 9. 2015

                           10/739                         28. 3. 2017
                           1. schvaluje

                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury v rámci realizace Podpory rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji, v rozsahu uvedeném
                           příloze č. 1 tohoto usnesení

                           10/739                         28. 3. 2017
                           2. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižuje

                           běžné výdaje

                           na § 3315 -

                           Činnosti muzeí a galerií

                           pol. 5651 –

                           Neinvestiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím

                           o

                           300 tis. Kč

                           a

                           snižuje

                           kapitálové výdaje

                           na § 3315 -

                           Činnosti muzeí a galerií

                           pol. 6351 –

                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                           o

                           200 tis. Kč

                           Celkem

                                        500 tis. Kč

                           a

                           zvyšuje

                           běžné výdaje            

                           na § 3315 -

                           Činnost muzeí a galerií

                           pol.  5331 -

                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                           o

                           200 tis. Kč

                           na § 3314 -

                           Činnosti knihovnické

                           pol. 5651 –

                           Neinvestiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím                                                  

                           o

                           300 tis. Kč

                           Celkem

                           500 tis. Kč


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                           10/740                         28. 3. 2017
                           1. bere na vědomí

                           žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Matice Radhošťské, IČ 60798700, na projekt „Povrchová úprava šindelů na kapli sv. Cyrila a Metoděje“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           10/740                         28. 3. 2017
                           2. rozhodla

                           poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Matici Radhošťské, IČ 60798700, v maximální výši 125.000,-- Kč na projekt „Povrchová úprava šindelů na kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti“ s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 30. 9. 2017 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                           10/740                         28. 3. 2017
                           3. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 3322 -

                           Zachování a obnova kulturních památek

                           pol.  5229 -

                           Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                           o

                           125 tis. Kč

                           na § 3329 -

                           Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

                           pol. 5166 -

                           Konzultační, poradenské a právní služby

                           o

                           10 tis. Kč

                           pol. 5179 -

                           Ostatní nákupy jinde nezařazené

                           o

                           1 tis. Kč

                           Celkem

                           o

                           136 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje            

                           na § 3322 -

                           Zachování a obnova kulturních památek

                           pol. 5222 -

                           Neinvestiční transfery spolkům

                           o

                           125 tis. Kč

                           na § 3329 -

                           Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

                           pol. 5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           11 tis. Kč

                           Celkem

                           o

                           136 tis. Kč

                           10/740                         28. 3. 2017
                           4. rozhodla

                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Odměny obyvatelstvu (archeologické nálezy)“ ve výši 1.000,-- Kč


                            Rada kraje

                            10/741                         28. 3. 2017
                            1. rozhodla

                            zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                            10/741                         28. 3. 2017
                            2. rozhodla

                            a.    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                            b.    uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                            10/741                         28. 3. 2017
                            3. souhlasí

                            se zřízením věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 3č. 4 tohoto usnesení

                            10/741                         28. 3. 2017
                            4. souhlasí

                            a.    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

                            b.    s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 3č. 4 tohoto usnesení


                            Rada kraje

                            10/742                         28. 3. 2017
                            1. bere na vědomí

                            petici obyvatel bydlících u silnice II/473 za zklidnění provozu, bezpečnost chodců
                            a omezení nákladní automobilové dopravy nad 12t na státní komunikaci II/473 –
                            ul. Frýdecká, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                            10/742                         28. 3. 2017
                            2. schvaluje

                            obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 2/44 ze dne 22.12.2016

                             10/743                         28. 3. 2017
                             1. rozhodla

                             uzavřít smlouvu o provozu leteckého spojení, a to se společností Travel Service, a.s., IČO 25663135, dle předloženého materiálu

                             10/743                         28. 3. 2017
                             2. zmocňuje

                             Ing. Jakuba Unucku, MBA, náměstka hejtmana kraje, k právnímu jednání za Moravskoslezský kraj, a to v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 4/234 ze dne 22. 12. 2016

                              č. 105/8067 ze dne 19. 7. 2016

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 16/1350 ze dne 22. 12. 2010

                              10/744                         28. 3. 2017
                              1. rozhodla

                              zrušit své usnesení č. 4/234 ze dne 22. 12. 2016, kterým rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 03891/2016/KŘ  se subjektem TECHARTSTAV s.r.o., se sídlem Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava, IČ 02162083

                              10/744                         28. 3. 2017
                              2. rozhodla

                              uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 03891/2016/KŘ na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru pro akci „Těšínské divadlo – Malá scéna“, uzavřené dne 11. 8. 2016, se subjektem:

                              TECHARTSTAV s.r.o.,

                              se sídlem: Rabasova 1157/8 , 708 00 Ostrava,

                              IČ: 02162083,

                              dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 112/8626 ze dne 18. 10. 2016

                               10/745                         28. 3. 2017
                               1. rozhodla

                               uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 06517/2016/IM ze dne 8. 11. 2016 na realizaci stavby „Pavilon H - výměna oken a zateplení střechy“ (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) se společností První KEY - STAV, a.s., IČ 25385127, se sídlem Lánská 128, Kanada, 739 61 Třinec, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 112/8701  ze dne 18. 10. 2016

                                10/746                         28. 3. 2017
                                1. rozhodla

                                uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo evid. č. 02223/2015/IM ze dne 18. 9. 2015 na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu domova Vítkov“ se společností Zlínstav a.s., IČ 28315669, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 108/8428 ze dne 6. 9. 2016

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 3/146 ze dne 16. 3. 2017

                                 10/747                         28. 3. 2017
                                 1. rozhodla

                                 předložit žádost o poskytnutí investiční dotace městu Český Těšín ve výši 15.000.000 Kč na investiční akci Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 90/5611 ze dne 10. 8. 2011

                                  10/748                         28. 3. 2017
                                  1. rozhodla

                                  změnit v bodě 1. usnesení rady kraje č. 90/5611 ze dne 10. 8. 2011 text

                                  „pozemek parc. č. 822/96 ostatní plocha,

                                  pozemek parc. č. 822/98 ostatní plocha,

                                  pozemek parc. č. 852 ostatní plocha,

                                  pozemek parc. č. 853/12 ostatní plocha,

                                  vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov“

                                  na text

                                  „pozemek parc. č. 822/96 ostatní plocha,

                                  pozemek parc. č. 822/98 ostatní plocha,

                                  pozemek parc. č. 852 ostatní plocha,

                                  vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov“


                                   Rada kraje

                                   10/749                         28. 3. 2017
                                   1. souhlasí

                                   s přenecháním částí budovy č. p. 3328 víceúčelová stavba na pozemcích parc. č. 2460/2, 2468/27, 2468/28, 2468/29, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, do užívání společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s., Nádražní 3114/28, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 45193673, dle předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    10/750                         28. 3. 2017
                                    1. bere na vědomí

                                    žádost společnosti Vojenské lesy a statky ČR, s.p., se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, Praha 6, IČ 00000205, o směnu pozemků, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                    10/750                         28. 3. 2017
                                    2. rozhodla

                                    o záměru směnit nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                    pozemek parc. č. 532/1 ostatní plocha,

                                    pozemek parc. č. 533 ostatní plocha,

                                    včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                    oba v k. ú. Rudoltovice, obec Libavá

                                    a

                                    část pozemku parc. č. 3871 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3332-50/2016 ze dne 23. 5. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3871/4 ostatní plocha, o výměře 16885 m2,

                                    včetně komunikace na tomto pozemku umístěné,

                                    se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                    v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál

                                    za nemovité věci ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, Praha 6, IČ 00000205, a to:

                                    pozemek parc. č. 1302/4 ostatní plocha,

                                    pozemek parc. č. 1302/5 ostatní plocha,

                                    pozemek parc. č. 1302/19 ostatní plocha,

                                    včetně komunikací na těchto pozemcích umístěných,

                                    pozemek parc. č. 941/57 ostatní plocha,

                                    pozemek parc. č. 941/63 ostatní plocha,

                                    spoluvlastnický podíl ve výši ideální 2/39 na pozemcích parc. č. 941/53 ostatní plocha, parc. č. 941/55 ostatní plocha a parc. č. 941/67 ostatní plocha,

                                    se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                    všechny v k. ú. a obci Mošnov

                                    a

                                    spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/15 na pozemku parc. č. 1006/6 ostatní plocha,

                                    včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku,

                                    v k. ú. Harty, obec Petřvald


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 8/585 ze dne 28. 2. 2017

                                     č. 5/312 ze dne 10. 1. 2017

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                     10/751                         28. 3. 2017
                                     1. rozhodla

                                     vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 1.491 tis. Kč s účelovým určením na akci „Nákup bytu pro chráněné bydlení v Kopřivnici“

                                     10/751                         28. 3. 2017
                                     2. rozhodla

                                     snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 1.491 tis. Kč s účelovým určením na akci spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů „Nákup bytů pro chráněné bydlení“

                                     10/751                         28. 3. 2017
                                     3. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     kapitálové výdaje

                                     na § 4354 -

                                     Chráněné bydlení

                                     pol. 6121 -

                                     Budovy, haly a stavby

                                     o

                                     10.281 Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     kapitálové výdaje

                                     na § 4354 -

                                     Chráněné bydlení

                                     pol. 6130 -

                                     Pozemky

                                     o

                                     10.281 Kč

                                     10/751                         28. 3. 2017
                                     4. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     kapitálové výdaje

                                     na § 4354 -

                                     Chráněné bydlení

                                     pol. 6121 -

                                     Budovy, haly a stavby

                                     o

                                     29.620 Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     kapitálové výdaje

                                     na § 4354 -

                                     Chráněné bydlení

                                     pol. 6130 -

                                     Pozemky

                                     o

                                     29.620 Kč


                                      Rada kraje

                                      10/752                         28. 3. 2017
                                      1. souhlasí

                                      s umístěním a realizací stavby „Parkoviště u Základní umělecké školy, Město Albrechtice" realizované stavebníkem městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, IČ 00296228, na pozemcích parc. č. 1405, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. 1407, ostatní plocha, oba v k. ú. a obci Město Albrechtice, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace, Tyršova 126/1, Město Albrechtice, IČ 60780487, dle předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       10/753                         28. 3. 2017
                                       1. rozhodla

                                       o záměru pronajmout prostor v přijímací hale budovy č. p. 2771 jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 2639/19 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, v rozsahu dle zákresu v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 112/8667 ze dne 18. 10. 2016

                                        č. 6/370 ze dne 24. 1. 2017

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                        10/754                         28. 3. 2017
                                        1. bere na vědomí

                                        žádosti Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, a Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, o změny závazných ukazatelů v rámci akce „Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči“, dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                        10/754                         28. 3. 2017
                                        2. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 3522 -

                                        Ostatní nemocnice

                                        pol. 6351 -

                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        496,32 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3522 -

                                        Ostatní nemocnice

                                        pol. 5331 -

                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        496,32 tis. Kč

                                        10/754                         28. 3. 2017
                                        3. schvaluje

                                        úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví dle přílohy č. 1přílohy č. 2 tohoto usnesení


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 100/7605 ze dne 3. 5. 2016

                                        10/755                         28. 3. 2017
                                        1. rozhodla

                                        podle ust. § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prominout pokutu subjektu Ing. Ivan Tachezy, IČ 12126365 ve výši 3.657,00 Kč, uloženou dle smlouvy č. 01946/2016/KŘ ze dne 25. 5. 2016  v rámci přípravy projektu „EVL Niva Olše - Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, dle předloženého materiálu

                                        10/755                         28. 3. 2017
                                        2. rozhodla

                                        podle ust. § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prominout pokutu subjektu Ing. Ivan Tachezy, IČ 12126365 ve výši 5.376,00 Kč, uloženou dle smlouvy č. 01947/2016/KŘ ze dne 25. 5. 2016 v rámci přípravy projektu „EVL Karviná - rybníky, tvorba biotopu páchníka hnědého“, dle předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                                         č. 110/8476 ze dne 22. 9. 2016

                                         č. 105/8130 ze dne 19. 7. 2016

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                         10/756                         28. 3. 2017
                                         1. bere na vědomí

                                         žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla

                                         a)           v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015,

                                         b)           v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny,

                                         vše dle příloh č. 6 až 11 předloženého materiálu

                                         10/756                         28. 3. 2017
                                         2. rozhodla

                                         schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace a dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          K usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                          10/757                         28. 3. 2017
                                          1. rozhodla

                                          udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Propagace Moravskoslezského kraje prostřednictvím letecké reklamy“ ve výši 1.675.500 Kč

                                          10/757                         28. 3. 2017
                                          2. rozhodla

                                          navýšit akci „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o částku 1.062.500 Kč

                                          10/757                         28. 3. 2017
                                          3. rozhodla

                                          vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 613.000 Kč účelově určené na akci „Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu“

                                          10/757                         28. 3. 2017
                                          4. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 2143 -

                                          Cestovní ruch

                                          pol. 5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          952,5 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 2143 -

                                          Cestovní ruch

                                          pol. 5139 -

                                          Nákup materiálu jinde nezařazený

                                          o

                                          346,0 tis. Kč

                                          pol. 5164 -

                                          Nájemné

                                          o

                                          25,0 tis. Kč

                                          Pol. 5173 -

                                          Cestovné

                                          o

                                          150,0 tis. Kč

                                          pol. 5175 -

                                          Pohoštění

                                          o

                                          181,5 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          702,5 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 2143 -

                                          Cestovní ruch

                                          pol. 6119 -

                                          Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

                                          o

                                          250,0 tis. Kč

                                          10/757                         28. 3. 2017
                                          5. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 2143 -

                                          Cestovní ruch

                                          pol. 5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          360,0 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 2143 -

                                          Cestovní ruch

                                          pol. 5041 -

                                          Odměny za užití duševního vlastnictví

                                          o

                                          360,0 tis. Kč

                                          10/757                         28. 3. 2017
                                          6. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 2143 -

                                          Cestovní ruch

                                          pol. 5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          363,0 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 2143 -

                                          Cestovní ruch

                                          pol. 6119 -

                                          Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

                                          o

                                          363,0 tis. Kč

                                          10/757                         28. 3. 2017
                                          7. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3639 -

                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                          pol. 5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          20,0 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje            

                                          na § 3639 -

                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                          pol. 5168 -

                                          Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi                                        

                                          o

                                          20,0 tis. Kč

                                          10/757                         28. 3. 2017
                                          8. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 2143 -

                                          Cestovní ruch

                                          pol. 5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          108,9 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje            

                                          na § 2143 -

                                          Cestovní ruch

                                          pol. 5168 -

                                          Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi                                        

                                          o

                                          108,9 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 3/118 ze dne 6.12.2016

                                           č. 102/7904 ze dne 7.6.2016

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 2/67 ze dne 22.12.2016

                                           č. 20/2086 ze dne 23.6.2016

                                           10/758                         28. 3. 2017
                                           1. rozhodla

                                           přijmout dotaci poskytnutou v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v maximální výši 17.621.428,50 Kč na financování projektu „Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.“, registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001947 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 1206/2017-91/1 ze dne 10. 1. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                           10/758                         28. 3. 2017
                                           2. zmocňuje

                                           hejtmana kraje k podpisu prohlášení příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě“ realizovaný v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                            10/759                         28. 3. 2017
                                            1. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3639 -

                                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            100,00 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3639 -

                                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                            pol.  5339 -

                                            Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            100,00 tis. Kč

                                            10/759                         28. 3. 2017
                                            2. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            zvyšují

                                            neinvestiční přijaté transfery

                                            pol.  4116 -

                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                            o

                                            2,18 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            investiční přijaté transfery

                                            pol.  4216 -

                                            Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                            o

                                            1.541,69 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 6409 -

                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                            pol.  6901 -

                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                            o

                                            1.543,87 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             10/760                         28. 3. 2017
                                             1. bere na vědomí

                                             informaci o přípravě Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                              10/761                         28. 3. 2017
                                              1. bere na vědomí

                                              žádost o poskytnutí dotace Prime Communications, s.r.o., IČ 28274288, se sídlem Jinonická 804/80, 158 00 Praha, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              10/761                         28. 3. 2017
                                              2. rozhodla

                                              poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Prime Communications, s.r.o., IČ 28274288, ve výši 60.000 Kč za účelem organizačního zajištění krajského kola soutěže „Žena regionu“, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, dle předloženého materiálu

                                              10/761                         28. 3. 2017
                                              3. rozhodla

                                              uzavřít s Prime Communications, s.r.o., IČ 28274288, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                              10/761                         28. 3. 2017
                                              4. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 6113 -

                                              Zastupitelstva krajů

                                              pol. 5901 - 

                                              Nespecifikované rezervy

                                              o

                                              60 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3639 -

                                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                              pol. 5213 - 

                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                              o

                                              60 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                               10/762                         28. 3. 2017
                                               1. bere na vědomí

                                               žádost spolku Moravský lesnický klastr, z. s., ze dne 9. 2. 2017, včetně jejího doplnění ze dne 22. 2. 2017, ve věci poskytnutí dotace na Lesnické vzdělávací a kulturní akce v ostravském Bělském lese v roce 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                               10/762                         28. 3. 2017
                                               2. rozhodla

                                               poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Moravský lesnický klastr, z. s., IČ 22858351, na Lesnické vzdělávací a kulturní akce v ostravském Bělském lese v roce 2017 ve výši 100.000,-- Kč s časovou použitelností ode dne 1. 4. 2017 do dne 30. 11. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                               10/762                         28. 3. 2017
                                               3. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               běžné výdaje

                                               na § 6113 -

                                               Zastupitelstva krajů

                                               pol.  5901 -

                                               Nespecifikované rezervy

                                               o

                                               100,00 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 1039 -

                                               Ostatní záležitosti lesního hospodářství

                                                

                                               pol.  5222 -

                                               Neinvestiční transfery spolkům

                                               o

                                               100,00 tis. Kč


                                                Rada kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                10/763                         28. 3. 2017
                                                1. bere na vědomí

                                                žádost pobočného spolku Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná ze dne 22. 2. 2017 ve věci poskytnutí dotace na mezinárodní krajskou výstavu Život na zahradě, včetně mezinárodní soutěže dětí, konanou v roce 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                10/763                         28. 3. 2017
                                                2. rozhodla

                                                poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná, IČ 00433918, na mezinárodní krajskou výstavu Život na zahradě, včetně mezinárodní soutěže dětí, konanou v roce 2017 v maximální výši 150.000,‑‑ Kč s časovou použitelností ode dne 1. 4. 2017 do dne 15. 11. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                10/763                         28. 3. 2017
                                                3. rozhodla

                                                udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písmene b) ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora opatření v oblasti životního prostředí“ ve výši 40.000,‑‑ Kč

                                                10/763                         28. 3. 2017
                                                4. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3769 -

                                                Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                pol.  5229 -

                                                Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                o

                                                40 tis. Kč

                                                na § 3799 -

                                                Ostatní ekologické záležitosti

                                                pol.  5229 -

                                                Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                o

                                                110 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3792 -

                                                Ekologická výchova a osvěta

                                                pol.  5222 -

                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                o

                                                150 tis. Kč

                                                10/763                         28. 3. 2017
                                                5. bere na vědomí

                                                žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek - Místek ze dne 6. 1. 2017, včetně jejího doplnění ze dne 31. 1. 2017, ve věci poskytnutí dotace na Krajskou včelařskou výstavu konanou v roce 2017 v rámci výstavy Život na zahradě, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                10/763                         28. 3. 2017
                                                6. rozhodla

                                                poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek - Místek, IČ 00434990, na Krajskou včelařskou výstavu konanou v roce 2017 v rámci výstavy Život na zahradě v maximální výši 50.000,‑‑ Kč s časovou použitelností ode dne 1. 4. 2017 do dne 31. 10. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                10/763                         28. 3. 2017
                                                7. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 6113 -

                                                Zastupitelstva krajů

                                                pol.  5901 -

                                                Nespecifikované rezervy

                                                o

                                                50 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 1019 -

                                                Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                pol.  5222 -

                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                o

                                                50 tis. Kč

                                                10/763                         28. 3. 2017
                                                8. bere na vědomí

                                                žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek – Místek, ze dne 9. 2. 2017, včetně jejího doplnění ze dne 24. 2. 2017, ve věci poskytnutí dotace na soutěž mladých včelařů Zlatá včela 2017, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                10/763                         28. 3. 2017
                                                9. rozhodla

                                                poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek – Místek, IČ 00434990, na soutěž mladých včelařů Zlatá včela 2017 v maximální výši 50.000,‑‑ Kč s časovou použitelností ode dne 1. 3. 2017 do dne 30. 6. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                10/763                         28. 3. 2017
                                                10. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 1019 -

                                                Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                pol.  5213 -

                                                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                o

                                                50 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 1019 -

                                                Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                pol.  5222 -

                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                o

                                                50 tis. Kč


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                 10/764                         28. 3. 2017
                                                 1. bere na vědomí

                                                 žádost Spolku Ekosmák ze dne 14. 3. 2017, ve věci udělení záštity hejtmana kraje a poskytnutí finanční podpory na akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                 10/764                         28. 3. 2017
                                                 2. rozhodla

                                                 poskytnout peněžitý dar ve výši 10.000,-- Kč Spolku Ekosmák, IČ 01715542, na obecně prospěšnou činnost v oblasti životního prostředí v rámci akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017“, na úhradu nákladů spojených s organizačním a technickým zajištěním výše uvedené akce, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí daru dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                 10/764                         28. 3. 2017
                                                 3. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 snižují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 6113 -

                                                 Zastupitelstva krajů

                                                 pol.  5901 -

                                                 Nespecifikované rezervy

                                                 o

                                                 10 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3792 -

                                                 Ekologická výchova a osvěta

                                                 pol.  5222 -

                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                 o

                                                 10 tis. Kč


                                                  Rada kraje

                                                  10/765                         28. 3. 2017
                                                  1. souhlasí

                                                  s termíny a místy zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018 uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   10/766                         28. 3. 2017
                                                   1. souhlasí

                                                   s  pronájmem místnosti ve střešní nástavbě o výměře 10,70 m², a části střechy budovy o výměře 43,50 m² pro umístění anténních nosičů a části střechy budovy o výměře 31,40 m² pro umístění kabelových lávek, vše v budově č. p. 2565, část obce Moravská Ostrava, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 653/1, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Dr. Šmerala 2565/25, 728 04 Ostrava, IČ 00842761, společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, od 1. 7. 2017, na dobu 5 let, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    10/767                         28. 3. 2017
                                                    1. bere na vědomí

                                                    podnět PhDr. Hany Pavlů radě kraje k odvolání ředitele organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                    10/767                         28. 3. 2017
                                                    2. schvaluje

                                                    obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                     10/768                         28. 3. 2017
                                                     1. bere na vědomí

                                                     žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1 a 3 předloženého materiálu

                                                     10/768                         28. 3. 2017
                                                     2. rozhodla

                                                     poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

                                                     a)    Fotbalová asociace České republiky, IČ 00406741, ve výši 195.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Kvalifikační utkání reprezentace týmu U21 na ME ČR – SR“; s časovou použitelností od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017

                                                     b)   Sportovní události v Ostravě z.s., IČ 01939998, ve výši 80.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Ostravské hokejové derby 2017“; s časovou použitelností od 20. 2. 2017 do 31. 5. 2017

                                                     10/768                         28. 3. 2017
                                                     3. rozhodla

                                                     uzavřít smlouvu s příjemci dotace:

                                                     a)    Fotbalová asociace České republiky, IČ 00406741, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                     b)   Sportovní události v Ostravě z.s., IČ 01939998, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                     10/768                         28. 3. 2017
                                                     4. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 6113 -

                                                     Zastupitelstva krajů

                                                     pol. 5901 -

                                                     Nespecifikované rezervy

                                                     o

                                                     80 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3419 -

                                                     Ostatní tělovýchovná činnost

                                                     pol. 5222 -

                                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                                     o

                                                     80 tis. Kč


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                      10/769                         28. 3. 2017
                                                      1. bere na vědomí

                                                      žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 9 předloženého materiálu

                                                      10/769                         28. 3. 2017
                                                      2. schvaluje

                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                                                      a)    Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, o částku 25.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Krajské kolo soutěže AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2017, kategorie AUTOTRONIK“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017

                                                      b)   Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 61989258, o částku 15.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Regionální sportovní hry dětských domovů 2017“ s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017

                                                      c)    Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331493, o částku 35.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „1. Finále poháru AŠSK ČR v badmintonu smíšených družstev středních škol“ s časovou použitelností od 1. 2. 2017 do 31. 5. 2017

                                                      d)   Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00602078, o částku 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Pro Bohemia Ostrava 2017“ s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017

                                                      e)   Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00561151, o částku 27.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Krajská soutěž v poskytování první pomoci pro žáky oboru zdravotnický asistent“ s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017

                                                      f)     Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, IČ 61989207, o částku 15.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2017“ s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017

                                                      10/769                         28. 3. 2017
                                                      3. rozhodla

                                                      poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům

                                                      a)    Nadační fond Gaudeamus, IČ 25228633, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením středoškolské soutěže „Dějepisná soutěž studentů gymnázií České a Slovenské republiky“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                                      b)   Fond přátel Gymnázia, o.p.s., IČ 25831054 ve výši 15.250 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „III. ročník Festivalu studentských filmů“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017

                                                      10/769                         28. 3. 2017
                                                      4. rozhodla

                                                      uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s příjemci

                                                      a)    Nadační fond Gaudeamus, IČ 25228633, dle přílohy č. 8

                                                      b)   Fond přátel Gymnázia, o.p.s., IČ 25831054, dle přílohy č. 10

                                                      10/769                         28. 3. 2017
                                                      5. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 6113 -

                                                      Zastupitelstva krajů

                                                      pol. 5901 -

                                                      Nespecifikované rezervy

                                                      o

                                                      10,00 tis. Kč

                                                      na § 3299 -

                                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                      pol. 5229 -

                                                      Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                      o

                                                      5,25 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3299 -

                                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                      pol. 5221-

                                                      Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                      15,25 tis. Kč


                                                       Rada kraje

                                                       10/770                         28. 3. 2017
                                                       1. rozhodla

                                                       nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na:

                                                       a)    financování účelových dotací v odvětví školství na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2017 ve výši 28.373.157 Kč

                                                       b)   financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 429.086,40 Kč

                                                       c)    program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2017 ve výši 880.000 Kč

                                                       d)   dotační program „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2016/2017“, na zabezpečení ústředních kol soutěží, ve výši 234.000 Kč

                                                       dle předloženého materiálu

                                                       10/770                         28. 3. 2017
                                                       2. rozhodla

                                                       zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                       10/770                         28. 3. 2017
                                                       3. schvaluje

                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                       10/770                         28. 3. 2017
                                                       4. rozhodla

                                                       zvýšit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                       10/770                         28. 3. 2017
                                                       5. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       zvyšují

                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                       pol. 4116 -

                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                       o

                                                       28.373.157 Kč

                                                       a

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3299 -

                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                       pol. 5901 -

                                                       Nespecifikované rezervy

                                                       o

                                                       1.694.312.399 Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3111 -

                                                       Mateřské školy

                                                       pol. 5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       1.146.000 Kč

                                                       pol. 5339 -

                                                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       344.414.774 Kč

                                                       na § 3112 -

                                                       Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                       pol. 5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       11.212.500 Kč

                                                       na § 3113 -

                                                       Základní školy

                                                       pol. 5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       4.541.000 Kč

                                                       pol. 5339 -

                                                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       405.823.593 Kč

                                                       na § 3114 -

                                                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                       pol. 5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       26.484.900 Kč

                                                       pol. 5339 -

                                                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       1.207.608 Kč

                                                       na § 3117 -

                                                       První stupeň základních škol

                                                       pol. 5339 -

                                                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       36.197.578 Kč

                                                       na § 3121 -

                                                       Gymnázia

                                                       pol. 5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       83.941.600 Kč

                                                       pol. 5339 -

                                                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       2.053.474 Kč

                                                       na § 3122 -

                                                       Střední odborné školy

                                                       pol. 5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       149.630.500 Kč

                                                       na § 3123 -

                                                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                       pol. 5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       50.853.500 Kč

                                                       na § 3124 -

                                                       Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                       pol. 5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       20.041.500 Kč

                                                       na § 3126 -

                                                       Konzervatoře

                                                       pol. 5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       9.937.000 Kč

                                                       na § 3133 -

                                                       Dětské domovy

                                                       pol. 5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       29.320.000 Kč

                                                       na § 3141 -

                                                       Školní stravování

                                                       pol. 5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       31.043.000 Kč

                                                       pol. 5339 -

                                                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       192.620.187 Kč

                                                       na § 3143 -

                                                       Školní družiny a kluby

                                                       pol. 5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       8.734.000 Kč

                                                       pol. 5339 -

                                                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       149.248.855 Kč

                                                       na § 3145 -

                                                       Internáty

                                                       pol. 5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       2.480.000 Kč

                                                       na § 3146 -

                                                       Zařízení výchovného poradenství

                                                       pol. 5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       22.800.000 Kč

                                                       na § 3147 -

                                                       Domovy mládeže

                                                       pol. 5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       17.395.000 Kč

                                                       na § 3150 -

                                                       Vyšší odborné školy

                                                       pol. 5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       15.959.000 Kč

                                                       na § 3231 -

                                                       Základní umělecké školy

                                                       pol. 5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       71.251.000 Kč

                                                       pol. 5339 -

                                                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       11.163.031 Kč

                                                       na § 3233 -

                                                       Střediska volného času

                                                       pol. 5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       771.000 Kč

                                                       pol. 5339 -

                                                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       22.414.956 Kč

                                                       Celkem

                                                       1.722.685.556 Kč

                                                       10/770                         28. 3. 2017
                                                       6. bere na vědomí

                                                       informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na březen a duben 2017 do 31. 3. 2017 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                                                       10/770                         28. 3. 2017
                                                       7. schvaluje

                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálního projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství:

                                                       a)    Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace, IČ 61989266, s účelovým určením na projekt „Šablony I ZŠ U Haldy, Ostrava“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003097) v rámci akce „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“ o částku 264.386,40 Kč

                                                       b)   Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace, IČ 47813199, s účelovým určením na projekt „Šablony pro ZŠ a MŠ I“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002961) v rámci akce „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“ o částku 164.700 Kč,

                                                       s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

                                                       10/770                         28. 3. 2017
                                                       8. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       zvyšují

                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                       pol. 4116 -

                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                       o

                                                       429.087 Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3114 -

                                                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                       pol. 5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       429.087 Kč

                                                       10/770                         28. 3. 2017
                                                       9. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       zvyšují

                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                       pol. 4116 -

                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                       o

                                                       234.000 Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3299 -

                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                       pol. 5901 -

                                                       Nespecifikované rezervy

                                                       o

                                                       234.000 Kč

                                                       10/770                         28. 3. 2017
                                                       10. schvaluje

                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                       10/770                         28. 3. 2017
                                                       11. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       zvyšují

                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                       pol. 4116 -

                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                       o

                                                       880.000 Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3541 -

                                                       Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                       pol. 5021 -

                                                       Ostatní osobní výdaje

                                                       o

                                                       23.200 Kč

                                                       pol. 5139 -

                                                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                       o

                                                       15.580 Kč

                                                       pol. 5169 -

                                                       Nákup ostatních služeb

                                                       o

                                                       199.220 Kč

                                                       pol. 5173 -

                                                       Cestovné

                                                       o

                                                       2.000 Kč

                                                       pol. 5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       640.000 Kč

                                                       Celkem

                                                       880.000 Kč

                                                       10/770                         28. 3. 2017
                                                       12. schvaluje

                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů v roce 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2017

                                                       10/770                         28. 3. 2017
                                                       13. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3299 -

                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                       pol. 5331 -

                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       6.116.700 Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3113 -

                                                       Základní školy

                                                       pol. 5331 -

                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       119.500 Kč

                                                       na § 3114 -

                                                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                       pol. 5331 -

                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       1.007.700 Kč

                                                       na § 3121 -

                                                       Gymnázia

                                                       pol. 5331 -

                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       965.400 Kč

                                                       na § 3122 -

                                                       Střední odborné školy

                                                       pol. 5331 -

                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       489.100 Kč

                                                       na § 3123 -

                                                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                       pol. 5331 -

                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       3.033.200 Kč

                                                       na § 3124 -

                                                       Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                       pol. 5331 -

                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       501.800 Kč

                                                       Celkem

                                                       6.116.700 Kč

                                                       10/770                         28. 3. 2017
                                                       14. schvaluje

                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na podporu kvality odborného vzdělávání oboru cukrář v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 8. 2017

                                                       10/770                         28. 3. 2017
                                                       15. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       zvyšují

                                                       nedaňové příjmy

                                                       na § 3299 -

                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                       pol. 2321 -

                                                       Přijaté neinvestiční dary

                                                       o

                                                       100.000 Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3123 -

                                                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                       pol. 5331 -

                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       100.000 Kč


                                                       Rada kraje

                                                       10/771                         28. 3. 2017
                                                       1. bere na vědomí

                                                       Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2015/2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       10/771                         28. 3. 2017
                                                       2. ukládá

                                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                                       předložit zprávu dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                       Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                       Termín: 15. 6. 2017


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 100/7613 ze dne 3.5.2016

                                                        10/772                         28. 3. 2017
                                                        1. rozhodla

                                                        navrhnout správní radě Nadačního fondu regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje, IČ 05127246, odvolat Mgr. Daniela Havlíka, zástupce Moravskoslezského kraje ve správní radě Nadačního fondu regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje

                                                        10/772                         28. 3. 2017
                                                        2. rozhodla

                                                        nominovat Ing. Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana kraje jako zástupce Moravskoslezského kraje do správní rady Nadačního fondu regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje, IČ 05127246

                                                        10/772                         28. 3. 2017
                                                        3. bere na vědomí

                                                        zápis č. 6 z jednání Organizačního výboru Kontinentálního poháru IAAF 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                        10/772                         28. 3. 2017
                                                        4. bere na vědomí

                                                        jmenování Ing. Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana kraje jako zástupce Moravskoslezského kraje v Organizačním výboru Kontinentálního poháru IAAF 2018


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 108/8419 ze dne 6. 9. 2016

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

                                                         10/773                         28. 3. 2017
                                                         1. schvaluje

                                                         Transformační plán organizace Sagapo, p. o. na léta 2017 – 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 8/633 ze dne 28.2.2017

                                                          č. 4/284 ze dne 22.12.2016

                                                          č. 86/6921 ze dne 17.12.2015

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 3/215 ze dne 16.3.2017

                                                          č. 19/1960 ze dne 21.4.2016

                                                          č. 16/1603 ze dne 25.9.2015

                                                          č. 17/1738 ze dne 17.12.2015

                                                          10/774                         28. 3. 2017
                                                          1. rozhodla

                                                          schválit s účinností k 1. 4. 2017 Aktualizaci č. 15 parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          10/774                         28. 3. 2017
                                                          2. rozhodla

                                                          schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2017 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu příjemcům dotace uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 77/6256 ze dne 10.9.2015

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 16/1603 ze dne 25.9.2015

                                                           10/775                         28. 3. 2017
                                                           1. bere na vědomí

                                                           informace o výzvě č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“ vyhlašované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu dle předloženého materiálu

                                                           10/775                         28. 3. 2017
                                                           2. vyjadřuje

                                                           úmysl předložit zastupitelstvu kraje doporučení schválit vstup sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením poskytovatele MIKASA, z.s. do krajské sítě sociálních služeb a doporučení pověřit službu závazkem veřejné služby v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 za podmínek zajištění spolufinancování oprávněné provozní ztráty služby ze strany veřejných zadavatelů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            10/776                         28. 3. 2017
                                                            1. rozhodla

                                                            uzavřít Memorandum o spolupráci při realizaci systémového projektu z ESF „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“ mezi Moravskoslezským krajem a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, IČ 00551023, uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                            10/776                         28. 3. 2017
                                                            2. rozhodla

                                                            uzavřít Memorandum o spolupráci při realizaci systémového projektu z ESF „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ mezi Moravskoslezským krajem a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, IČ 00551023, uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 77/6256 ze dne 10.9.2015

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 16/1603 ze dne 25.9.2015

                                                             10/777                         28. 3. 2017
                                                             1. bere na vědomí

                                                             žádost města Kopřivnice o spolupráci s Moravskoslezským krajem při plánování stavby domova pro seniory

                                                             10/777                         28. 3. 2017
                                                             2. rozhodla

                                                             zahájit jednání o podmínkách spolupráce kraje a města Kopřivnice při plánování stavby domova pro seniory dle důvodové zprávy

                                                             Zodp.: Jiří Navrátil

                                                                       Ing. Jaroslav Kania

                                                             10/777                         28. 3. 2017
                                                             3. ukládá

                                                             podat informace radě kraje o vývoji jednání ve věci spolupráce kraje a města Kopřivnice při plánování stavby domova pro seniory

                                                             Termín: 30. 9. 2017


                                                              Rada kraje

                                                              10/778                         28. 3. 2017
                                                              1. bere na vědomí

                                                              žádost spolku Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Třanovicích z.s., IČ 70305382, o účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Rekonstrukce budovy Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Třanovicích z.s. – navýšení dotace“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              10/778                         28. 3. 2017
                                                              2. rozhodla

                                                              neposkytnout spolku Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Třanovicích z.s., IČ 70305382, investiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Rekonstrukce budovy Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Třanovicích z.s. – navýšení dotace“ s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 7/471 ze dne 7. 2. 2017

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                               10/779                         28. 3. 2017
                                                               1. schvaluje

                                                               zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ - účelově určeného na státní příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem na rok 2017 organizaci Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, IČ 63024594, o částku 400.000 Kč na částku ve výši maximálně 900.000 Kč

                                                               10/779                         28. 3. 2017
                                                               2. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               snižují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 4324 -

                                                               Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

                                                               pol. 5321-

                                                               Neinvestiční transfery obcím

                                                               o

                                                               400 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 4324 -

                                                               Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

                                                               pol. 5336 -

                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                               o

                                                               400 tis. Kč

                                                               10/779                         28. 3. 2017
                                                               3. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               snižují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 4399 -

                                                               Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                               pol. 5169 -

                                                               Nákup ostatních služeb

                                                               o

                                                               16 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 4399 -

                                                               Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                               pol. 5167 -

                                                               Služby školení a vzdělávání

                                                               o

                                                               16 tis. Kč


                                                                frame-scrollup