Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 13. 12. 2018


  Zastupitelstvo kraje

  10/1034                         13. 12. 2018
  1. bere na vědomí

  zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Aleny Grosové a Mgr. Ing. Josefa Pukančíka o  ověření zápisu z 9. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 9. 2018


   Zastupitelstvo kraje

   10/1035                         13. 12. 2018
   1. volí

   ověřovatelé zápisu z 10. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 12. 2018

   -         Ing. Jiří Carbol

   -         Mgr. Daniel Havlík


    Zastupitelstvo kraje

    10/1036                         13. 12. 2018
    1. volí

    návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 10. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 12. 2018 ve složení

    -        Ing. Vít Slováček – předseda

    -        RSDr. Karel Kuboš

    -        Ing. Jiří Martínek, MBA

    -        Mgr. Karel Sládeček

    -        Ing. Vladimír Návrat

    -        Petr Zábojník


     Zastupitelstvo kraje

     10/1037                         13. 12. 2018
     1. schvaluje

     program 10. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 12. 2018


      Zastupitelstvo kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 51/4488 ze dne 27. 11. 2018

      10/1038                         13. 12. 2018
      1. bere na vědomí

      informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu


       Zastupitelstvo kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 51/4670 ze dne 27. 11. 2018

       10/1039                         13. 12. 2018
       1. volí

       opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

       1.1 pana Mgr. Kamila Jaroše, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Jiřím Vzientkem 

       1.2 pana Ing. Petra Poláčka, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

       1.3 paní Ing. Miluši Sedláčkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jiřím Vzientkem 

       10/1039                         13. 12. 2018
       2. volí

       za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

       paní Mgr. Renatu Blateckou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

       10/1039                         13. 12. 2018
       3. bere na vědomí

       vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Ostravě pana Viléma Zuka, místo pobytu **********


        Zastupitelstvo kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 49/4301 ze dne 23.10.2018

        k usnesení zastupitelstva kraje

        č. 6/529 ze dne 14.12.2017

        10/1040                         13. 12. 2018
        1. rozhodlo

        v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, stanovit s účinností od 1. 1. 2019 výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje, a to:

        člen rady kraje                                                                  14 997 Kč

        předseda výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje          8 748 Kč

        člen výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje                 7 498 Kč

        člen zastupitelstva kraje                                                       6 249 Kč


         Zastupitelstvo kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 51/4487 ze dne 27. 11. 2018

         10/1041                         13. 12. 2018
         1. bere na vědomí

         informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu


          Zastupitelstvo kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 48/4239 ze dne 9.10.2018

          č. 51/4486 ze dne 27.11.2018

          10/1042                         13. 12. 2018
          1. bere na vědomí

          informace o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 11. 7. 2018 do 12. 11. 2018, dle předloženého materiálu


           Zastupitelstvo kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 51/4484 ze dne 27. 11. 2018

           10/1043                         13. 12. 2018
           1. bere na vědomí

           žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektů realizovaných z dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

           10/1043                         13. 12. 2018
           2. rozhodlo

           prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

           a)    o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 7/664 ze dne 14. 3. 2018, bod 2) písmeno a) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“, dle předloženého materiálu

           b)   o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 7/664 ze dne 14. 3. 2018, bod 2) písmeno d) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“, dle předloženého materiálu

           c)    o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 7/664 ze dne 14. 3. 2018, bod 2) písmeno f) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“, dle předloženého materiálu

           10/1043                         13. 12. 2018
           3. rozhodlo

           uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

           a)    číslo smlouvy 03400/2018/KH, uzavřené dne 11. 4. 2018 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

           b)   číslo smlouvy 03398/2018/KH, uzavřené dne 11. 4. 2018 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

           c)    číslo smlouvy 03390/2018/KH, uzavřené dne 11. 4. 2018 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


            Zastupitelstvo kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 47/4146 ze dne 25. 9. 2018

            č. 51/4476 ze dne 27. 11. 2018

            10/1044                         13. 12. 2018
            1. bere na vědomí

            informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 9. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 9. 2018


             Zastupitelstvo kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 51/4485 ze dne 27. 11. 2018

             10/1045                         13. 12. 2018
             1. rozhodlo

             v souladu s § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

             10/1045                         13. 12. 2018
             2. pověřuje

             hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., podle § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, předložením návrhu dle bodu 1. tohoto usnesení a jednáním o předloženém návrhu v Parlamentu České republiky

             10/1045                         13. 12. 2018
             3. pověřuje

             náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucku, MBA, podle § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, předložením návrhu dle bodu 1. tohoto usnesení a jednáním o předloženém návrhu v Parlamentu České republiky v případě, že z vážného důvodu nebude moci ve věci jednat hejtman kraje


              Zastupitelstvo kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 47/4142 ze dne 25. 9. 2018

              č. 32/2754 ze dne 27. 2. 2018

              č. 44/3808 ze dne 7. 8. 2018

              č. 51/4483 ze dne 27. 11. 2018

              10/1046                         13. 12. 2018
              1. rozhodlo

              darovat 10 ks vysavačů Kärcher NT 611 Mwf vybraným obcím Moravskoslezského kraje za účelem dovybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

              10/1046                         13. 12. 2018
              2. rozhodlo

              uzavřít smlouvy na darování 10 ks vysavačů Kärcher NT 611 Mwf vybraným obcím Moravskoslezského kraje uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

              10/1046                         13. 12. 2018
              3. rozhodlo

              darovat

              a)    8 ks ochranných obleků Dräger CPS 7900,

              b)   movitý majetek, jenž byl pořízen za účelem obnovy a doplnění audiovizuálních technologií v objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje

              České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle předloženého materiálu

              10/1046                         13. 12. 2018
              4. rozhodlo

              uzavřít smlouvu na darování

              a)    8 ks ochranných obleků Dräger CPS 7900,

              b)   movitého majetku, jenž byl pořízen za účelem obnovy a doplnění audiovizuálních technologií v objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje

              s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

              10/1046                         13. 12. 2018
              5. rozhodlo

              darovat

              a)    2 ks detektorů kovu s příslušenstvím,

              b)   5 ks svítilen MAG-CHARGER LED s výstražným kuželem,

              c)    1 ks dlouhé laserové zbraně,

              d)   2 ks skleněných produktových skříní s osvětlením

              České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle předloženého materiálu

              10/1046                         13. 12. 2018
              6. rozhodlo

              uzavřít smlouvu na darování

              a)    2 ks detektorů kovu s příslušenstvím,

              b)   5 ks svítilen MAG-CHARGER LED s výstražným kuželem,

              c)    1 ks dlouhé laserové zbraně,

              d)   2 ks skleněných produktových skříní s osvětlením

              s Českou republikou - Ministerstvem obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


               Zastupitelstvo kraje

               k usnesení rady kraje        

               č. 51/4477 ze dne 27. 11. 2018

               10/1047                         13. 12. 2018
               1. rozhodlo

               darovat

               a)    1390 ks hlásičů požáru,

               b)   1690 ks detektorů oxidu uhelnatého,

               Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, Brno, IČ 26976307, dle předloženého materiálu

               10/1047                         13. 12. 2018
               2. rozhodlo

               uzavřít smlouvu na darování

               a)    1390 ks hlásičů požáru,

               b)   1690 ks detektorů oxidu uhelnatého,

               Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, Brno, IČ 26976307, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                Zastupitelstvo kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 51/4584 ze dne 27. 11. 2018

                10/1048                         13. 12. 2018
                1. bere na vědomí

                informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

                10/1048                         13. 12. 2018
                2. rozhodlo

                uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ev. č. 01807/2015/RRC se společností Veolia Energie ČR, a.s., IČ 45193410, za podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                 Zastupitelstvo kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 51/4502 ze dne 27. 11. 2018

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                 č. 7/679 ze dne 14. 3. 2018

                 č. 9/958 ze dne 13. 9. 2018

                 10/1049                         13. 12. 2018
                 1. rozhodlo

                 poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Římskokatolické farnosti Slavkov u Opavy, IČ 47815795, ve výši 500.000 Kč na realizaci projektu „Havarijní stav oken v kostele sv. Anny ve Slavkově u Opavy“ s časovou použitelností od 1. 12. 2018 do 31. 5. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                 10/1049                         13. 12. 2018
                 2. rozhodlo

                 neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě, IČ 44938802, ve výši 347.500 Kč na realizaci projektu „Restaurování 4 ks malovaných vitráží a 3 ks ornamentálních vitráží Kristova evangelického kostela v Ostravě 2“, s časovou použitelností od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2019, dle uvedeného odůvodnění

                 10/1049                         13. 12. 2018
                 3. rozhodlo

                 neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Římskokatolické farnosti Bolatice, IČ 47810378, na realizaci projektu „Restaurování hlavních vchodových dveří a dvou bočních dveří“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle uvedeného odůvodnění

                 10/1049                         13. 12. 2018
                 4. rozhodlo

                 uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 04632/2018/KPP ze dne 11. 6. 2018 s městem Klimkovice, IČ 00298051, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                 10/1049                         13. 12. 2018
                 5. rozhodlo

                 změnit charakter poskytnuté dotace na realizaci projektu „Modernizace elektrické požární signalizace (EPS), objekt Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p. o.“, o jejímž poskytnutí rozhodlo svým usnesením č. 9/958 ze dne 13. 9. 2018, z neinvestiční dotace na investiční dotaci a prodloužit časovou použitelnost dotace z „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2019“, dle předloženého materiálu

                 10/1049                         13. 12. 2018
                 6. rozhodlo

                 uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Knihovnou Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace, IČ 00318574, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


                  Zastupitelstvo kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 51/4503 ze dne 27. 11. 2018

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                  10/1050                         13. 12. 2018
                  1. rozhodlo

                  poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                  10/1050                         13. 12. 2018
                  2. rozhodlo

                  poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 subjektu Ostravské centrum nové hudby, z. s., IČ 70631531, na realizaci projektu „Ostravské dny 2019: Institut a Festival nové a experimentální hudby“ ve výši 1.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                  10/1050                         13. 12. 2018
                  3. rozhodlo

                  poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 subjektu Svatováclavský hudební festival, z. s., IČ 26632578, na realizaci projektu „Hudební výlety“ ve výši 800.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 s odůvodněním dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                  Zastupitelstvo kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 51/4499 ze dne 27. 11. 2018

                  10/1051                         13. 12. 2018
                  1. rozhodlo

                  o pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zkráceným postupem podle § 42a stavebního zákona na žádost oprávněného investora SŽDC, s. o.

                  10/1051                         13. 12. 2018
                  2. rozhodlo

                  podmínit pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zkráceným postupem podle § 42a stavebního zákona na žádost oprávněného investora SŽDC, s. o., úhradou nákladů podle § 42a odst. 2 písm. f) stavebního zákona


                   Zastupitelstvo kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 51/4505 ze dne 27. 11. 2018

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 9/959 ze dne 13. 9. 2018

                   10/1052                         13. 12. 2018
                   1. rozhodlo

                   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07707/2018/KPP ze dne 19. 10. 2018 se subjektem Společnost pro kulturu a umění, z.s., IČO 48804533, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 51/4497 ze dne 27. 11. 2018

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 9/957 ze dne 13. 9. 2018

                    10/1053                         13. 12. 2018
                    1. rozhodlo

                    o obsahu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

                    10/1053                         13. 12. 2018
                    2. rozhodlo

                    o pořízení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zkráceným postupem podle § 42a stavebního zákona z vlastního podnětu


                     Zastupitelstvo kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 51/4500 ze dne 27. 11. 2018

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 14/1230 ze dne 7. 5. 2018

                     10/1054                         13. 12. 2018
                     1. rozhodlo

                     poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2020, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                     Zastupitelstvo kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 51/4504 ze dne 27. 11. 2018

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                     č. 8/821 ze dne 14. 6. 2018

                     10/1055                         13. 12. 2018
                     1. rozhodlo

                     neposkytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                     10/1055                         13. 12. 2018
                     2. rozhodlo

                     uzavřít dohodu o narovnání se subjektem Cirkus trochu jinak, z.s., IČO 22878670, ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 07183/2018/KPP dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                     Zastupitelstvo kraje

                     k usnesení rady kraje                           

                     č. 51/4496 ze dne 27. 11. 2018

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 9/956 ze dne 13.9.2018

                     č. 20/2072 ze dne 23.6.2016

                     č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                     10/1056                         13. 12. 2018
                     1. rozhodlo

                     změnit v usnesení č. 20/2072 ze dne 23. 6. 2016 dobu profinancování a kofinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ v letech „2017 – 2018“ na „2017 – 2020“ dle předloženého materiálu

                     10/1056                         13. 12. 2018
                     2. rozhodlo

                     poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 5.400.00 Kč z rozpočtu kraje v roce 2019 příspěvkové organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296 pro zajištění profinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu se splatností po obdržení dotace od poskytovatele, nejpozději do 30. 11. 2020


                      Zastupitelstvo kraje

                      k usnesení rady kraje                           

                      č. 51/4495 ze dne 27. 11. 2018

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 6/538 ze dne 14.12.2017

                      10/1057                         13. 12. 2018
                      1. schvaluje

                      dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                      10/1057                         13. 12. 2018
                      2. vydává

                      dodatek č. 15 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                       Zastupitelstvo kraje

                       k usnesení rady kraje                           

                       č. 51/4495 ze dne 27. 11. 2018

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 2/39 ze dne 22.12.2016

                       10/1058                         13. 12. 2018
                       1. schvaluje

                       dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                       10/1058                         13. 12. 2018
                       2. vydává

                       dodatek č. 11 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesení rady kraje                           

                        č. 51/4495 ze dne 27. 11. 2018

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 8/820 ze dne 14.6.2018

                        10/1059                         13. 12. 2018
                        1. schvaluje

                        dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

                        10/1059                         13. 12. 2018
                        2. vydává

                        dodatek č. 13 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesení rady kraje                           

                         č. 51/4495 ze dne 27. 11. 2018

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 7/677 ze dne 14.3.2018

                         10/1060                         13. 12. 2018
                         1. schvaluje

                         dodatek č. 20 ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

                         10/1060                         13. 12. 2018
                         2. vydává

                         dodatek č. 20 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                          Zastupitelstvo kraje

                          k usnesení rady kraje                           

                          č. 51/4495 ze dne 27. 11. 2018

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 7/676 ze dne 14.3.2018

                          10/1061                         13. 12. 2018
                          1. schvaluje

                          dodatek č. 17 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

                          10/1061                         13. 12. 2018
                          2. vydává

                          dodatek č. 17 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                           Zastupitelstvo kraje

                           k usnesení rady kraje                           

                           č. 51/4494 ze dne 27. 11. 2018

                           k usnesením zastupitelstva kraje           

                           č. 6/540 ze dne 14.12.2017

                           č. 19/1971 ze dne 21.4.2016

                           10/1062                         13. 12. 2018
                           1. rozhodlo

                           změnit v usnesení č. 19/1971 ze dne 21. 4. 2016 výši a dobu profinancování a kofinancování projektu „Toulky údolím Olše“ z „1.000.000 €“ na „1.170.000 €“  a v letech „2017 – 2019“ na „2017 – 2020“ dle předloženého materiálu

                           10/1062                         13. 12. 2018
                           2. rozhodlo

                           změnit v usnesení č. 6/540 ze dne 14. 12. 2017 splatnost poskytnuté návratné finanční výpomoci po obdržení dotace od poskytovatele z “nejpozději do 31. 12. 2019“ na „nejpozději do 30. 11. 2020“


                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 49/4307 ze dne 23. 10. 2018

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                            10/1063                         13. 12. 2018
                            1. rozhodlo

                            poskytnout účelovou investiční a neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 7 - 11 předloženého materiálu


                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 8/561 ze dne 28. 2. 2017

                            č. 51/4512 ze dne 27. 11. 2018

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 3/131 ze dne 16. 3. 2017

                            č. 6/541 ze dne 14. 12. 2017

                            10/1064                         13. 12. 2018
                            1. bere na vědomí

                            návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Olomouckým krajem, IČO 60609460, dle předloženého materiálu

                            10/1064                         13. 12. 2018
                            2. rozhodlo

                            uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Olomouckým krajem, IČO 60609460, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 51/4531 ze dne 27. 11. 2018

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 7/694 ze dne 14. 3. 2018

                             č. 9/969 ze dne 13. 9. 2018

                             10/1065                         13. 12. 2018
                             1. bere na vědomí

                             žádost společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. o změnu smlouvy ev. č. 03283/2018/DSH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

                             10/1065                         13. 12. 2018
                             2. rozhodlo

                             změnit charakter dotace poskytnuté společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na základě smlouvy ev. č. 03283/2018/DSH na zajištění projektu Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě II, tak, že z celkové výše dotace 20.000.000 Kč činí investiční část dotace 10.000.000 Kč a neinvestiční část dotace 10.000.000 Kč, dle předloženého materiálu

                             10/1065                         13. 12. 2018
                             3. rozhodlo

                             uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03283/2018/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, jehož předmětem je zvýšení neinvestiční a snížení investiční části dotace, dle předloženého materiálu


                              Zastupitelstvo kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 51/4530 ze dne 27. 11. 2018

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 8/833 ze dne 14. 6. 2018

                              10/1066                         13. 12. 2018
                              1. rozhodlo

                              o změně obsahu Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Frýdecko-Místecko, se subjekty uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 14. 6. 2018 usnesením č. 8/833, dle předloženého materiálu


                               Zastupitelstvo kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 51/4520 ze dne 27. 11.2018

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

                               č. 21/2211 ze dne 22. 9. 2016

                               10/1067                         13. 12. 2018
                               1. bere na vědomí

                               návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Zlínským krajem, IČO 70891320, dle předloženého materiálu

                               10/1067                         13. 12. 2018
                               2. rozhodlo

                               uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Zlínským krajem, IČO 70891320, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                               10/1067                         13. 12. 2018
                               3. rozhodlo

                               o závazku kraje v minimální výši 24 mil. Kč k zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje přiléhajícího k území Zlínského kraje vybranými přeshraničními linkami, a to na období od 9. 12. 2018 do 31. 12. 2028, dle předloženého materiálu


                                Zastupitelstvo kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 51/4533 ze dne 27.11.2019

                                č. 16/1348 ze dne 27.6.2017

                                č. 48/4244 ze dne 9.10.2018

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 20/2057 ze dne 23.6.2016

                                10/1068                         13. 12. 2018
                                1. bere na vědomí

                                informaci o postupu zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na trati 313 Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem v Moravskoslezském kraji od prosince 2019 – 4. Provozní soubor, v souladu s notifikací zveřejněnou v Úředním věstníku Evropské unie, evidovanou pod č. 2016/S 132-237867 s ohledem na dosavadní a následný procesní postup, dle předloženého materiálu

                                10/1068                         13. 12. 2018
                                2. ukládá

                                radě kraje pokračovat v aktivitách směřujících k zajištění veřejné drážní osobní dopravy na trati 313 Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem v Moravskoslezském kraji od prosince 2019 do prosince 2025 a uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou s dopravcem GW Train Regio a.s., dle předloženého materiálu

                                10/1068                         13. 12. 2018
                                3. rozhodlo

                                rozhodnout o závazku kraje v minimální výši 64.000.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou drážní osobní dopravou na trati 313 Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem v Moravskoslezském kraji, od prosince 2019 do prosince 2025 – 4. provozní soubor, dle předloženého materiálu


                                 Zastupitelstvo kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 51/4514 ze dne 27. 11. 2018

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 4/381 ze dne 15. 6. 2017

                                 10/1069                         13. 12. 2018
                                 1. bere na vědomí

                                 informaci o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“


                                  Zastupitelstvo kraje

                                  k usnesení rady kraje                           

                                  č. 51/4506 ze dne 27. 11. 2018

                                  10/1070                         13. 12. 2018
                                  1. bere na vědomí

                                  žádost obce Ropice o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Studie proveditelnosti vč. Dopravního řešení – dokumentace“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                  10/1070                         13. 12. 2018
                                  2. rozhodlo

                                  neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Ropice, IČO 70305587, s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                   Zastupitelstvo kraje

                                   k usnesení rady kraje                           

                                   č. 51/4508 ze dne 27. 11. 2018

                                   k usnesení zastupitelstva kraje              

                                   č. 7/686 ze dne 14. 3. 2018

                                   10/1071                         13. 12. 2018
                                   1. bere na vědomí

                                   žádost města Bílovec o prodloužení časové použitelnosti dotace na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                   10/1071                         13. 12. 2018
                                   2. rozhodlo

                                   nezvýšit dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutou městu Bílovec, IČO 00297755, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/686 ze dne 14. 3. 2018, s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                   10/1071                         13. 12. 2018
                                   3. rozhodlo

                                   změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Bílovec, IČO 00297755, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/686 ze dne 14. 3. 2018, na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci, z „od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2019“, dle předloženého materiálu

                                   10/1071                         13. 12. 2018
                                   4. rozhodlo

                                   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05084/2018/DSH, s městem Bílovec, IČO 00297755, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace, stanovení termínu pro předložení průběžného vyúčtování a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                    Zastupitelstvo kraje

                                    k usnesení rady kraje                           

                                    č. 51/4516 ze dne 27. 11. 2018

                                    k usnesením zastupitelstva kraje

                                    č. 6/548 ze dne 14. 12. 2017

                                    č. 9/764 ze dne 24. 4. 2014

                                    č. 19/1951 ze dne 21. 4. 2016

                                    10/1072                         13. 12. 2018
                                    1. schvaluje

                                    dodatek č. 3 ke zřizovací listině organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                    10/1072                         13. 12. 2018
                                    2. vydává

                                    dodatek č. 3 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                     Zastupitelstvo kraje

                                     k usnesení rady kraje                           

                                     č. 51/4532 ze dne 27. 11. 2018

                                     č. 49/4316 ze dne 23. 10. 2018

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                     10/1073                         13. 12. 2018
                                     1. bere na vědomí

                                     žádost spolku Chytrá doprava z.s., IČO 07333994, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Šíření dopravních informací prostřednictvím RDS-TMC, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     10/1073                         13. 12. 2018
                                     2. rozhodlo

                                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Chytrá doprava z.s., IČO 07333994, na realizaci projektu Šíření dopravních informací prostřednictvím RDS-TMC v maximální výši 1 mil. Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 9. 2018 do dne 31. 3. 2019 a uhrazených do dne 15. 4. 2019 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                      Zastupitelstvo kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 39/3367 ze dne 29. 5. 2018

                                      č. 51/4510 ze dne 27. 11. 2018

                                      10/1074                         13. 12. 2018
                                      1. bere na vědomí

                                      informaci o řešení ztráty společnosti Letiště Ostrava, a. s. z minulých let, dle předloženého materiálu

                                      10/1074                         13. 12. 2018
                                      2. rozhodlo

                                      uzavřít smlouvu o bezplatném vzetí akcií z oběhu se společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, a to za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let, dle předloženého materiálu


                                       Zastupitelstvo kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 51/4511 ze dne 27. 11. 2018

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 25/2209 ze dne 5. 9. 2012

                                       č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                       10/1075                         13. 12. 2018
                                       1. rozhodlo

                                       podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši
                                       34.516.000,-- Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, dle předloženého materiálu

                                       10/1075                         13. 12. 2018
                                       2. rozhodlo

                                       podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o nepeněžitém vkladu nemovitého majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje v hodnotě Kč 20.265.000,-- dle znaleckého posudku uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu do základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, dle předloženého materiálu

                                       10/1075                         13. 12. 2018
                                       3. rozhodlo

                                       uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu
                                       dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb.,
                                       o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s obchodní společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, dle předloženého materiálu


                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení rady kraje                           

                                        č. 51/4513 ze dne 27. 11. 2018

                                        10/1076                         13. 12. 2018
                                        1. bere na vědomí

                                        žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště

                                        10/1076                         13. 12. 2018
                                        2. rozhodlo

                                        poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, ve výši 53.000.000 Kč, na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a uhrazených do dne 20. 1. 2020 včetně, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                         Zastupitelstvo kraje

                                         k usnesení rady kraje                           

                                         č. 51/4507 ze dne 27. 11. 2018

                                         10/1077                         13. 12. 2018
                                         1. bere na vědomí

                                         žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích „BESIP“ v Moravskoslezském kraji

                                         10/1077                         13. 12. 2018
                                         2. rozhodlo

                                         poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, ve výši 850.000 Kč, na organizaci a vlastní realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích „BESIP“ v Moravskoslezském kraji, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                          Zastupitelstvo kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 51/4509 ze dne 27. 11. 2018

                                          10/1078                         13. 12. 2018
                                          1. rozhodlo

                                          darovat speciální požární vozidlo Mercedes-Benz 930.18 Actros 3358 AS s karosérii Rosenbauer typ „FLF 3.000/800/250 BUFFALO“, registrační značka 4T08121, VIN: WDB9301831L115488, rok výroby 2006, včetně všech součástí a příslušenství tohoto vozidla, ve vlastnictví kraje do vlastnictví společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, č.p. 401, Mošnov 742 51


                                           Zastupitelstvo kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 51/4523 ze dne 27.11.2018

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 6/545 ze dne 14.12.2017

                                           10/1079                         13. 12. 2018
                                           1. bere na vědomí

                                           informaci o stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje od nových jízdních řádů 2018/2019, platných od 9. 12. 2018, a další období dle předloženého materiálu

                                           10/1079                         13. 12. 2018
                                           2. stanoví

                                           podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje s platností od nových jízdních řádů 2018/2019, platných od 9. 12. 2018, a další období, dle přílohy


                                            Zastupitelstvo kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 51/4528 ze dne 27.11.2018

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 8/822 ze dne 14.6.2018

                                            10/1080                         13. 12. 2018
                                            1. rozhodlo

                                            uzavřít budoucí smlouvy:

                                            a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                            b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                            10/1080                         13. 12. 2018
                                            2. rozhodlo

                                            nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                            10/1080                         13. 12. 2018
                                            3. rozhodlo

                                            předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                            10/1080                         13. 12. 2018
                                            4. rozhodlo

                                            převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                                            10/1080                         13. 12. 2018
                                            5. rozhodlo

                                            vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení


                                            Zastupitelstvo kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 51/4525 ze dne 27.11.2018

                                            10/1081                         13. 12. 2018
                                            1. schvaluje

                                            dokument „Bílá kniha 2019 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                             Zastupitelstvo kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 51/4535 ze dne 27.11.2018

                                             10/1082                         13. 12. 2018
                                             1. bere na vědomí

                                             informaci o záměru rozšíření hasičského záchranného sboru společnosti Letiště Ostrava, a.s., za účelem zajištění požární ochrany k.ú. Mošnov, Albrechtičky, Skotnice, Sedlnice a Petřvald   

                                             10/1082                         13. 12. 2018
                                             2. rozhodlo

                                             realizovat záměr rozšíření hasičského záchranného sboru společnosti Letiště Ostrava, a.s., za účelem zajištění požární ochrany k.ú. Mošnov, Albrechtičky, Skotnice, Sedlnice a Petřvald, dle předloženého materiálu


                                              Zastupitelstvo kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 51/4540 ze dne 27.11.2018

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                              10/1083                         13. 12. 2018
                                              1. schvaluje

                                              v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2019, z toho:

                                              příjmy celkem ve výši 9.444.977 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                              výdaje celkem ve výši 10.284.570 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                              financování celkem ve výši 839.593 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                              10/1083                         13. 12. 2018
                                              2. schvaluje

                                              závazné ukazatele příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení

                                              10/1083                         13. 12. 2018
                                              3. rozhodlo

                                              poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení

                                              10/1083                         13. 12. 2018
                                              4. stanoví

                                              v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2019 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 9.444.977 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 10.284.570 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2019

                                              10/1083                         13. 12. 2018
                                              5. svěřuje

                                              radě kraje v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2019

                                              a)    provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu na rok 2019 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2018,

                                              b)   schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje

                                              10/1083                         13. 12. 2018
                                              6. vyhrazuje si

                                              v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2019

                                              10/1083                         13. 12. 2018
                                              7. schvaluje

                                              závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2019 pro rok 2020 a další léta dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                              10/1083                         13. 12. 2018
                                              8. schvaluje

                                              Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2020 – 2022 dle návrhu uvedeného v přílohách č. 12 a č. 13 předloženého materiálu

                                              10/1083                         13. 12. 2018
                                              9. bere na vědomí

                                              usnesení výborů zastupitelstva kraje k návrhu rozpočtu kraje na rok 2019 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu


                                              Zastupitelstvo kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 48/4247 ze dne 9.10.2018

                                              č. 51/4563 ze dne 27.11.2018

                                              10/1084                         13. 12. 2018
                                              1. rozhodlo

                                              v souladu s § 36, odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít Smlouvu o úvěru mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČO 64948242 a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 dle příloh č. 1 - 3 tohoto usnesení


                                              Zastupitelstvo kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 51/4541 ze dne 27.11.2018

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 20/1601 ze dne 22.6.2011

                                              č. 4/262 ze dne 15.6.2017

                                              č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                              10/1085                         13. 12. 2018
                                              1. rozhodlo

                                              přidělit finanční prostředky, alokované v rozpočtu kraje na rok 2018 na akci „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí – dofinancování provozu“, do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 163.404 tis. Kč

                                              10/1085                         13. 12. 2018
                                              2. schvaluje

                                              rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              10/1085                         13. 12. 2018
                                              3. rozhodlo

                                              použít, dle ustanovení článku 4 odst. 1 písm. a) Statutu Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje, prostředky fondu v celkové výši 80.030 tis. Kč jako zdroj rozpočtu kraje na rok 2019 pro financování výdajů souvisejících s přípravou a realizací významných investičních projektů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                              10/1085                         13. 12. 2018
                                              4. schvaluje

                                              rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2019 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                               Zastupitelstvo kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 51/4537 ze dne 27. 11. 2018

                                               10/1086                         13. 12. 2018
                                               1. bere na vědomí

                                               žádost Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                               10/1086                         13. 12. 2018
                                               2. rozhodlo

                                               poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko (IČO 75082616) ve výši 650 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2020

                                               10/1086                         13. 12. 2018
                                               3. rozhodlo

                                               uzavřít s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616 smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                Zastupitelstvo kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 51/4539 ze dne 27. 11. 2018

                                                10/1087                         13. 12. 2018
                                                1. bere na vědomí

                                                a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 k 6. 11. 2018

                                                b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 10. 2018


                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 51/4556 ze dne 27. 11. 2018

                                                 10/1088                         13. 12. 2018
                                                 1. rozhodlo

                                                 zahájit přípravu projektu „Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Mateřské školy Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvkové organizace“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 21.000.000 Kč

                                                 10/1088                         13. 12. 2018
                                                 2. rozhodlo

                                                 zahájit přípravu projektu „Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 15.000.000 Kč

                                                 10/1088                         13. 12. 2018
                                                 3. rozhodlo

                                                 zahájit přípravu projektu „Rozšíření a modernizace prostor speciálně pedagogického centra při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Karviná, příspěvkové organizaci“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 20.000.000 Kč

                                                 10/1088                         13. 12. 2018
                                                 4. rozhodlo

                                                 zahájit přípravu projektu „Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvkové organizace“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 15.000.000 Kč


                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 49/4336 ze dne 23. 10. 2018

                                                  10/1089                         13. 12. 2018
                                                  1. rozhodlo

                                                  a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                  pozemek parc. č. 1786/1 zahrada,

                                                  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                  v k. ú. Odry, obec Odry,

                                                  z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov, IČO 01312774,

                                                  za kupní cenu ve výši 1.460.750 Kč

                                                  b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO 48804894, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí


                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 51/4564 ze dne 27. 11. 2018

                                                   10/1090                         13. 12. 2018
                                                   1. rozhodlo

                                                   uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci při obnově a využití kapucínského kláštera s kostelem sv. Josefa ve Fulneku mezi krajem a městem Fulnek, nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    51/4548 ze dne 27. 11. 2018

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 18/1906 ze dne 25. 2. 2016

                                                    10/1091                         13. 12. 2018
                                                    1. rozhodlo

                                                    změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1906 ze dne 25. 2. 2016 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu „saly terreny“ z „2016 – 2018 ve výši 32.800.000 Kč“ na „2016 – 2020 ve výši 38.800.000 Kč“ dle předloženého materiálu


                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 47/4163 ze dne 25.9.2018

                                                     č. 51/4555 ze dne 27.11.2018

                                                     10/1092                         13. 12. 2018
                                                     1. bere na vědomí

                                                     a)    žádost společnosti SeePOINT s.r.o., Ptáčník 714, 739 45 Fryčovice, IČO 27843122, o prodej nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                     b)   žádost společnosti Sanace a stavby APOLLO s.r.o., U nádraží 1155/25, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 27778428, o prodej nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                     10/1092                         13. 12. 2018
                                                     2. rozhodlo

                                                     a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 754/2, Vítkovice, Ostrava, IČO 00600920, a to:

                                                     pozemek parc. č. st. 3210 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1209, část obce Mariánské Hory, jiná stavba,

                                                     se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                     vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

                                                     do vlastnictví společnosti SeePOINT s.r.o., Ptáčník 714, 739 45 Fryčovice, IČO 27843122,

                                                     za podmínky úhrady kupní ceny 14.877.000 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za  podmínky uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ve 1. a 2. NP v celkové výměře 250 m2 v administrativní části budovy č.p. 1209, část obce Mariánské Hory, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. st. 3210 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, mezi organizací Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1802/9, Moravská Ostrava, IČO 00100579, jako vypůjčitelem, a společností SeePOINT s.r.o., Ptáčník 714, 739 45 Fryčovice, IČO 27843122, jako půjčitelem, na dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o výpůjčce, dle předloženého materiálu

                                                     b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 754/2, Vítkovice, Ostrava, IČO 00600920, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                     10/1092                         13. 12. 2018
                                                     3. bere na vědomí

                                                     žádost VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, se sídlem Hasičská 1003/49, Ostrava-Hrabůvka, IČO 26836025, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                     10/1092                         13. 12. 2018
                                                     4. rozhodlo

                                                     a)    uzavřít dodatek č. 2 k Darovací smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 00996/2010/IM uzavřené mezi krajem jako dárcem a VÍTKOVICKOU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU, se sídlem Hasičská 1003/49, Ostrava-Hrabůvka, IČO 26836025, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                     b)   souhlasit s prodejem nemovité věci, a to:

                                                     pozemku parc. č. st. 597 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 545, Hrabůvka, občanská vybavenost,

                                                     v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava,

                                                     se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                     z vlastnictví VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, se sídlem Hasičská 1003/49, Hrabůvka, Ostrava, IČO 26836025,

                                                     do vlastnictví společnosti ELVAC a.s., se sídlem Hasičská 930/53, Hrabůvka, Ostrava, IČO 25833812,

                                                     za podmínek uvedených v čl. II. a III. dodatku č. 2 k Darovací smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 00996/2010/IM

                                                     10/1092                         13. 12. 2018
                                                     5. rozhodlo

                                                     a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 288/20, Hulváky, Ostrava, IČO 00602027, a to:

                                                     část pozemku parc. č. 854/1 orná půda, oddělenou dle geometrického plánu č. 3451-22/2018 ze dne 18. 4. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 854/12 o výměře 83 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

                                                     část pozemku parc. č. 614/1 orná půda označenou jako díl „a“ o výměře 289 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 936-22/2018 ze dne 18. 4. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 616 orná půda o výměře 1166 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,

                                                     se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                     ********** za podmínky úhrady kupní ceny 23.870 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                     b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 288/20, Hulváky, Ostrava, IČO 00602027, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícími vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 51/4552 ze dne 27.11.2018

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 13/1158 ze dne 5.3.2015

                                                      č. 3/145 ze dne 16.3.2017

                                                      č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                      10/1093                         13. 12. 2018
                                                      1. bere na vědomí

                                                      informaci o projektech „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant, I. etapa“ a „Silnice II/477 Frýdek-Baška-Frýdlant (+ III/48425) II. etapa dle předloženého materiálu“

                                                      10/1093                         13. 12. 2018
                                                      2. rozhodlo

                                                      zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 41.000.000  Kč

                                                      10/1093                         13. 12. 2018
                                                      3. rozhodlo

                                                      profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 41.000.000 Kč

                                                      10/1093                         13. 12. 2018
                                                      4. rozhodlo

                                                      zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul. Těšínská II. etapa“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 101.000.000  Kč

                                                      10/1093                         13. 12. 2018
                                                      5. rozhodlo

                                                      profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul. Těšínská II. etapa“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 101.000.000 Kč

                                                      10/1093                         13. 12. 2018
                                                      6. rozhodlo

                                                      profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice III/47811, II/478 Ostrava, ulice Mitrovická“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 88.000.000 Kč

                                                      10/1093                         13. 12. 2018
                                                      7. rozhodlo

                                                      zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 102.000.000 Kč

                                                      10/1093                         13. 12. 2018
                                                      8. rozhodlo

                                                      profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 102.000.000 Kč


                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 84/6727 ze dne 24.11.2015

                                                       č. 19/1684 ze dne 29.8.2017

                                                       č. 39/3427 ze dne 29.5.2018

                                                       č. 31/2693 ze dne 6.2.2018

                                                       č. 44/3848 ze dne 7.8.2018

                                                       č. 51/4554 ze dne 27. 11. 2018

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 4/266 ze dne 15.6.2017

                                                       č. 16/1622 ze dne 25.9.2015

                                                       č. 17/1752 ze dne 17.12.2015

                                                       č. 21/2234 ze dne 22.9.2016

                                                       č. 9/974 ze dne 13.9.2018

                                                       10/1094                         13. 12. 2018
                                                       1. rozhodlo

                                                       změnit v bodě 13) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově“ z „6.500.000,00 Kč“ na „8.500.000,00 Kč“ dle předloženého materiálu

                                                       10/1094                         13. 12. 2018
                                                       2. rozhodlo

                                                       zahájit přípravu souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady projektu 80.000.000,00 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2019 – 2023 dle předloženého materiálu

                                                       10/1094                         13. 12. 2018
                                                       3. rozhodlo

                                                       schválit zahájení přípravy projektu „Zateplení Mendelova gymnázia v Opavě“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 s předpokládanými náklady 59 000 tis. Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2019 - 2022

                                                       10/1094                         13. 12. 2018
                                                       4. rozhodlo

                                                       profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení Mendelova gymnázia v Opavě“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2019 – 2022 ve výši 59.000 tis. Kč dle předloženého materiálu

                                                       10/1094                         13. 12. 2018
                                                       5. rozhodlo

                                                       změnit v bodě 13) usnesení č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě“ z původní výše „21.000 tis. Kč“ na novou výši „25.000 tis. Kč“

                                                       10/1094                         13. 12. 2018
                                                       6. rozhodlo

                                                       zastupitelstvu kraje

                                                       rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení č. 9/974 ze dne 13. 9. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“ z původní výše „41.000 tis. Kč“ na novou výši „51.951 tis. Kč“

                                                       10/1094                         13. 12. 2018
                                                       7. schvaluje

                                                       změnu názvu projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“ na „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“

                                                       10/1094                         13. 12. 2018
                                                       8. rozhodlo

                                                       rozhodnout ukončit přípravu projektu „Celková revitalizace Domova Březiny“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020

                                                       10/1094                         13. 12. 2018
                                                       9. rozhodlo

                                                       ukončit přípravu projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. etapa“ financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014-2020“

                                                       10/1094                         13. 12. 2018
                                                       10. rozhodlo

                                                       ukončit přípravu projektu „Energetické úspory ve vybraných objektech Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“ financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014-2020“

                                                       10/1094                         13. 12. 2018
                                                       11. rozhodlo

                                                       rozhodnout ukončit přípravu projektu „Revitalizace vybraných objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj“ financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014-2020“


                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 8/773 ze dne 18. 11. 2009

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 50/4415 ze dne 6. 11. 2018

                                                        č. 51/4551 ze dne 27. 11. 2018

                                                        10/1095                         13. 12. 2018
                                                        1. rozhodlo

                                                        a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                        pozemek parc. č. 625/70 ostatní plocha,

                                                        se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                        v k. ú. Starojická Lhota, obec Starý Jičín,

                                                        do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO 65993390,

                                                        za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 11.341,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                        b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícího vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                        10/1095                         13. 12. 2018
                                                        2. rozhodlo

                                                        a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                        pozemek parc. č. 601/4 vodní plocha a

                                                        pozemek parc. č. 601/5 vodní plocha,

                                                        se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                        v k. ú. a obci Nové Sedlice,

                                                        do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                                        za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 27.780,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                        b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                        10/1095                         13. 12. 2018
                                                        3. rozhodlo

                                                        a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                        část pozemku parc. č. 2944/13 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3893-68/2017 ze dne 20. 1. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2944/100 ostatní plocha, o výměře 1302 m2,

                                                        se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                        v k. ú. a obci Hlučín,

                                                        do vlastnictví společnosti Autocentrum PIERAN s. r. o., Markvartovická 1869/8, Hlučín, IČO 27770133,

                                                        za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 641.562,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                        b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                        10/1095                         13. 12. 2018
                                                        4. rozhodlo

                                                        zrušit předkupní právo kraje podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku parc. č. 681 orná půda, v k. ú. a obci Otice, ve vlastnictví **********, dle předloženého materiálu

                                                        10/1095                         13. 12. 2018
                                                        5. rozhodlo

                                                        že nemá záměr koupit do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 714 orná půda, v k. ú. a obci Otice, ve vlastnictví paní**********, a nevyužije k tomuto pozemku své předkupní právo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

                                                        10/1095                         13. 12. 2018
                                                        6. rozhodlo

                                                        uzavřít dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 02989/2009/IM ze dne 18. 12. 2009 uzavřené mezi krajem jako dárcem a městem Fulnek, se sídlem nám. Komenského 12, Fulnek, IČO 00297861, jako obdarovaným, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                        10/1095                         13. 12. 2018
                                                        7. rozhodlo

                                                        a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711 a to:

                                                        část pozemku parc. č. 2148/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1463–250/2017 ze dne 11. 1. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2148/15 ostatní plocha, o výměře 274 m2 a

                                                        část pozemku parc. č. 2150/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1463–250/2017 ze dne 11. 1. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2150/12 ostatní plocha, o výměře 232 m2,

                                                        se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                        vše v k. ú. a obci Dolní Benešov,

                                                        do vlastnictví organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, IČO 70994234,

                                                        za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 70.840,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                        b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                        10/1095                         13. 12. 2018
                                                        8. rozhodlo

                                                        a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711 a to:

                                                        část pozemku parc. č. 2405/2 trvalý travní porost, oddělenou dle geometrického plánu č. 2781–33/2017 ze dne 4. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2405/5 trvalý travní porost, o výměře 83 m2,

                                                        se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                        v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

                                                        do vlastnictví společnosti MV Elektrárna, spol. s r.o., U Rourovny 834/8, Svinov, Ostrava, IČO 26791501,

                                                        za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 27.000,- bez DPH, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky, že kupující zřídí k převáděnému pozemku věcné břemeno – služebnost spočívající v právu vést v převáděném pozemku inženýrské sítě, na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 2401/1 trvalý travní porost, parc. č. 2401/4 trvalý travní porost, parc. č. 2402 trvalý travní porost, 2405/1 trvalý travní porost, parc. č. 2405/3 trvalý travní porost,

                                                        vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

                                                        v současné době ve vlastnictví společnosti F O M I, spol. s r. o., se sídlem Vendryně 407, Vendryně, IČO 13643932

                                                         

                                                        b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 8. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí


                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                         k usnesení rady kraje          

                                                         č. 52/4725   ze dne 11. 12. 2018

                                                         10/1096                         13. 12. 2018
                                                         1. rozhodlo

                                                         a)    vyjmout z hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál, IČO 00601322, nemovité věci, a to:

                                                         pozemek parc. č. 18, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 7, Bruntál, občanská vybavenost,

                                                         pozemek parc. č. 19, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 8, Bruntál, občanská vybavenost,

                                                         pozemek parc. č. 20, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

                                                         pozemek parc. č. 21, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 9, Bruntál, občanská vybavenost,

                                                         pozemek parc. č. 22, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 10, Bruntál, občanská vybavenost,

                                                         pozemek parc. č. 23, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 11, Bruntál, občanská vybavenost,

                                                         včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                         vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál,

                                                         a to ode dne 1. 1. 2019

                                                         b)   předat k hospodaření organizaci Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČO 00846350, nemovité věci, a to:

                                                         pozemek parc. č. 18, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 7, Bruntál, občanská vybavenost,

                                                         pozemek parc. č. 19, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 8, Bruntál, občanská vybavenost,

                                                         pozemek parc. č. 20, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

                                                         pozemek parc. č. 21, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 9, Bruntál, občanská vybavenost,

                                                         pozemek parc. č. 22, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 10, Bruntál, občanská vybavenost,

                                                         pozemek parc. č. 23, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 11, Bruntál, občanská vybavenost,

                                                         včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                         vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, a to ke dni 1. 1. 2019

                                                         Tisková oprava: bod 1b) uvedeno vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

                                                         Oprava na vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál


                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení rady kraje          

                                                          č. 52/4725   ze dne 11. 12. 2018

                                                          10/1097                         13. 12. 2018
                                                          1. schvaluje

                                                          dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál, IČO 00601322, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                          10/1097                         13. 12. 2018
                                                          2. vydává

                                                          dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení rady kraje          

                                                           č. 52/4725   ze dne 11. 12. 2018

                                                           10/1098                         13. 12. 2018
                                                           1. schvaluje

                                                           dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČO 00846350, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                           10/1098                         13. 12. 2018
                                                           2. vydává

                                                           dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 51/4573 ze dne 27. 11. 2018

                                                            10/1099                         13. 12. 2018
                                                            1. bere na vědomí

                                                            informace o činnosti Pracovní skupiny pro doplnění analýzy optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v Moravskoslezském kraji a její stanoviska ze dne 13. 11. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            10/1099                         13. 12. 2018
                                                            2. bere na vědomí

                                                            informace o postupu implementace optimalizace poskytované lůžkové zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                            10/1099                         13. 12. 2018
                                                            3. bere na vědomí

                                                            stanovisko Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje ze dne 22. 11 2018, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                            10/1099                         13. 12. 2018
                                                            4. vyhrazuje si

                                                            rozhodnout o budoucnosti Nemocnice v Orlové poté, co bude managementem nemocnice předložen návrh optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v karvinském okrese

                                                            10/1099                         13. 12. 2018
                                                            5. ukládá

                                                            radě kraje

                                                            předložit zastupitelstvu kraje výsledný návrh optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v karvinském okrese

                                                            Zodp.: rada kraje

                                                            Termín:13. 3. 2019


                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 3/115 ze dne 6. 12. 2016

                                                             č. 51/4571 ze dne 27. 11. 2018

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 13/1166 ze dne 5. 3. 2015

                                                             10/1100                         13. 12. 2018
                                                             1. rozhodlo

                                                             kofinancovat projekt „Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“, v letech 2019 – 2022 v maximální celkové výši 5.754.806 Kč

                                                             10/1100                         13. 12. 2018
                                                             2. rozhodlo

                                                             poskytnout návratnou finanční výpomoc v maximální celkové výši 51.793.250 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na období 2019 – 2020 Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, pro zajištění předfinancování projektu „Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“, spolufinancovaného Moravskoslezským krajem, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, se splatností nejpozději do 31. 10. 2020


                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 50/4424 ze dne 6. 11. 2018

                                                              10/1101                         13. 12. 2018
                                                              1. schvaluje

                                                              dodatek č. 22 ke zřizovací listině organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                              10/1101                         13. 12. 2018
                                                              2. vydává

                                                              dodatek č. 22 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 50/4424 ze dne 6. 11. 2018

                                                               10/1102                         13. 12. 2018
                                                               1. schvaluje

                                                               dodatek č. 23 ke zřizovací listině organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188, ve znění uvedeném v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                               10/1102                         13. 12. 2018
                                                               2. vydává

                                                               dodatek č. 23 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 50/4424 ze dne 6. 11. 2018

                                                                10/1103                         13. 12. 2018
                                                                1. schvaluje

                                                                dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, č. p. 1, 739 49 Metylovice, IČO 00534200, ve znění uvedeném v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                10/1103                         13. 12. 2018
                                                                2. vydává

                                                                dodatek č. 14 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 50/4420 ze dne 6. 11. 2018

                                                                 10/1104                         13. 12. 2018
                                                                 1. rozhodlo

                                                                 neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 1.111.044 Kč na úhradu nákladů v rámci projektu „Neprůchodnost slzných cest u dětí – zlepšení diagnostiky a cílené operační léčby“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 50/4430 ze dne 6. 11. 2018

                                                                  č. 25/2252 ze dne 21. 11. 2017

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 6/579 ze dne 14. 12. 2017

                                                                  10/1105                         13. 12. 2018
                                                                  1. souhlasí

                                                                  u projektu „Nákup bytů pro chráněné bydlení“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 3.665.800 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2018 – 2020 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, dle předloženého materiálu


                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 51/4579 ze dne 27. 11. 2018

                                                                   10/1106                         13. 12. 2018
                                                                   1. rozhodlo

                                                                   navýšit neinvestiční dotace partnerům projektu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít dodatky ke Smlouvě o partnerství a zpracování osobních údajů a o poskytnutí dotace v rámci výzvy č. 30_18_008 v rámci realizace aktivit projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“ realizovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019 dle předloženého materiálu s následujícími subjekty:

                                                                   ·         Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín, Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 60336251 – příloha č. 2 tohoto materiálu,

                                                                   ·         Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace, Anenská 656, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 75029774 – příloha č. 3 tohoto materiálu,

                                                                   ·         Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, El. Krásnohorské 2254, 738 01 Frýdek–Místek, IČO: 68157797 – příloha č. 4 tohoto materiálu,

                                                                   ·         Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace, Komenského 1118/68, 741 01 Nový Jičín, IČO: 00848328 – příloha č. 5 tohoto materiálu.


                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 51/4583 ze dne 27.11.2018

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 6/589 ze dne 14.12.2017

                                                                    10/1107                         13. 12. 2018
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    informace o stavu přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských zdrojů a předkládaných do výzev operačních programů v programovém období 2014 – 2020 dle předloženého materiálu.


                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 51/4580 ze dne 27. 11. 2018

                                                                     10/1108                         13. 12. 2018
                                                                     1. rozhodlo

                                                                     ukončit přípravu projektu „Výměna pozitivních zkušeností“ předloženého do operačního programu Interreg V-A Česká republika - Polsko


                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 51/4602 ze dne 27. 11. 2018

                                                                      10/1109                         13. 12. 2018
                                                                      1. rozhodlo

                                                                      zahájit přípravu projektu „ODRA, Kulturní a přírodní stopy na řece Odře“ financovatelného z programu  INTERREG V-A Česká republika – Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia s předpokládanými náklady 65.000 EUR

                                                                      10/1109                         13. 12. 2018
                                                                      2. rozhodlo

                                                                      profinancovat a kofinancovat projekt „ODRA, Kulturní a přírodní stopy na řece Odře“ předkládaný v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v letech 2019 – 2021 ve výši 65.000 EUR dle předloženého materiálu

                                                                      10/1109                         13. 12. 2018
                                                                      3. rozhodlo

                                                                      zahájit realizaci projektu „ODRA, Kulturní a přírodní stopy na řece Odře“ financovatelného z programu  INTERREG V-A Česká republika – Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v roce 2019 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                      10/1109                         13. 12. 2018
                                                                      4. rozhodlo

                                                                      ukončit přípravu projektu „Gastroturistika“ připravovaného k předložení do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

                                                                      10/1109                         13. 12. 2018
                                                                      5. rozhodlo

                                                                      ukončit přípravu projektu „Přeshraniční lyžařské běžecké trasy“ připravovaného k předložení do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

                                                                      10/1109                         13. 12. 2018
                                                                      6. rozhodlo

                                                                      ukončit přípravu projektu „Historické poznání kraje - folklór a tradice“ připravovaného k předložení do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

                                                                      10/1109                         13. 12. 2018
                                                                      7. rozhodlo

                                                                      ukončit přípravu projektu „TECHNO TRASA“ připravovaného k předložení do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika


                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení rady kraje č.

                                                                       51/4576 ze dne 27.11.2018

                                                                       10/1110                         13. 12. 2018
                                                                       1. rozhodlo

                                                                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci v maximální výši 360.000 Kč na realizaci aktivit projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“,
                                                                       reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/18_091/0009640 s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2019 obchodní společnosti Kinclová s.r.o., se sídlem Skály 8, Horní Město, IČO 29452015 a s tímto subjektem uzavřít Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                       10/1110                         13. 12. 2018
                                                                       2. rozhodlo

                                                                       zvýšit o 180.000 Kč dotaci obchodní společnosti STROMMY COMPANY s.r.o., IČO 01919652, účelově určenou na realizaci aktivit projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“, reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/18_091/0009640, o jejímž poskytnutí rozhodlo svým usnesením č. 9/1005 ze dne 13. 9. 2018, dle předloženého materiálu

                                                                       10/1110                         13. 12. 2018
                                                                       3. rozhodlo

                                                                       uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 08195/2018/EP, s příjemcem dotace STROMMY COMPANY s.r.o., IČO 01919652, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                        k usnesení rady kraje      

                                                                        č. 51/4606 ze dne 27. 11. 2018

                                                                        10/1111                         13. 12. 2018
                                                                        1. rozhodlo

                                                                        zahájit přípravu projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět III“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 20.000.000 Kč

                                                                        10/1111                         13. 12. 2018
                                                                        2. rozhodlo

                                                                        zahájit přípravu projektu Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 19.000.000 Kč

                                                                        10/1111                         13. 12. 2018
                                                                        3. rozhodlo

                                                                        zahájit přípravu projektu „Na jedné vlně“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 6.000.000 Kč


                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 51/4595 ze dne 27. 11. 2018

                                                                         10/1112                         13. 12. 2018
                                                                         1. rozhodlo

                                                                         poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji v roce 2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 51/4609 ze dne 27. 11. 2018

                                                                         č. 51/4614 ze dne 27. 11. 2018

                                                                         10/1113                         13. 12. 2018
                                                                         1. rozhodlo

                                                                         poskytnout účelovou individuální investiční dotaci z rozpočtu kraje maximálně v celkové výši 600.000 Kč subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, na realizaci projektu „Obslužná technologie pro karavany (Stellplatz)“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                         10/1113                         13. 12. 2018
                                                                         2. rozhodlo

                                                                         poskytnout účelovou individuální investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Malá Morávka, IČO 00296201, na projekt „Nákup strojové techniky na údržbu lyžařských běžeckých tras“ maximálně v celkové výši 500.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                         10/1113                         13. 12. 2018
                                                                         3. rozhodlo

                                                                         poskytnout účelovou individuální investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu PUSTEVNY, s.r.o., IČO 27775658, na projekt „Nákup strojové techniky na údržbu lyžařských běžeckých tras“ maximálně v celkové výši 500.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 51/4589  ze dne 27. 11. 2018

                                                                          10/1114                         13. 12. 2018
                                                                          1. rozhodlo

                                                                          poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 maximálně v celkové výši 7.000.000 Kč subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, na realizaci projektu „Rozšíření zpřístupnění a provozování Národní kulturní památky Důl Hlubina, vysokých pecí a koksovny Vítkovických železáren v Ostravě a Kulturní památky Důl Anselm v Hornickém muzeu Landek Park v roce 2019“, z toho investiční dotaci v maximální výši 4.500.000 Kč a neinvestiční dotaci v maximální výši 2.500.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 15. 11. 2019 a uzavřít se subjektem Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 50/4426 ze dne  6. 11. 2018

                                                                           č. 51/4611 ze dne 27. 11. 2018

                                                                           10/1115                         13. 12. 2018
                                                                           1. rozhodlo

                                                                           zahájit přípravu projektu „Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí s předpokládanými náklady 5.300.000 Kč

                                                                           10/1115                         13. 12. 2018
                                                                           2. rozhodlo

                                                                           profinancovat a kofinancovat projekt „Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4, specifického cíle 4.2 v letech 2018 – 2021 ve výši 5.300.000 Kč

                                                                           10/1115                         13. 12. 2018
                                                                           3. rozhodlo

                                                                           zajistit udržitelnost projektu „Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji“ připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4, specifického cíle 4.2 v letech 2022 – 2031 v maximální výši 2.100.000 Kč


                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 73/4433 ze dne 19. 1. 2011

                                                                            č. 83/6601 ze dne 10. 11. 2015

                                                                            č. 51/4613 ze dne 27. 11. 2018

                                                                            č. 52/4744 ze dne 11. 12. 2018

                                                                            10/1116                         13. 12. 2018
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            informaci o záměru založení nového subjektu s názvem Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., a to ke dni 1. 1. 2019 a o konání ustavující schůze dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                            10/1116                         13. 12. 2018
                                                                            2. rozhodlo

                                                                            o členství Moravskoslezského kraje v organizaci Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.

                                                                            10/1116                         13. 12. 2018
                                                                            3. schválilo

                                                                            znění stanov nově vznikajícího spolku „Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                            10/1116                         13. 12. 2018
                                                                            4. deleguje

                                                                            jako zástupce Moravskoslezského kraje ve Shromáždění členů nově vznikajícího spolku „Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.“ prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje a náhradníka Mgr. Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana kraje

                                                                            10/1116                         13. 12. 2018
                                                                            5. deleguje

                                                                            jako zástupce Moravskoslezského kraje ve Výkonné radě nově vznikajícího spolku „Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.“ Mgr. Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana kraje

                                                                            10/1116                         13. 12. 2018
                                                                            6. zmocňuje

                                                                            prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana jako zástupce kraje a Mgr. Stanislava Folwarczného, náměstka hejtmana kraje, p. Jana Krkošku, náměstka hejtmana kraje a Mgr. Zdeňka Karáska, člena zastupitelstva kraje jako náhradníky k hlasování na ustavující schůzi nově vznikajícího spolku „Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.“ dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě


                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 40/3595 ze dne 12. 6. 2018

                                                                             č. 51/4594 ze dne 27. 11. 2018

                                                                             10/1117                         13. 12. 2018
                                                                             1. rozhodlo

                                                                             a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                             b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018 na projektové záměry žadatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                             10/1117                         13. 12. 2018
                                                                             2. rozhodlo

                                                                             dofinancovat z rozpočtu kraje na rok 2020 dotační program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018 ve výši 2.542,5 tis. Kč


                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 33/2959 ze dne 12. 3. 2018

                                                                             č. 51/4615 ze dne 27. 11. 2018

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 7/669 ze dne 14. 3. 2018

                                                                             10/1118                         13. 12. 2018
                                                                             1. bere na vědomí

                                                                             změnu implementační struktury Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje (Program RE:START)


                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 51/4608 ze dne 27.11.2018

                                                                              10/1119                         13. 12. 2018
                                                                              1. rozhodlo

                                                                              změnit v bodě 3) usnesení č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016 dobu financování projektu „Elektrolaboratoře“ z „2016 – 2018“ na „2016 – 2019“ dle předloženého materiálu

                                                                              10/1119                         13. 12. 2018
                                                                              2. rozhodlo

                                                                              změnit v bodě 5) usnesení č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016 dobu financování projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)“ z „2016 – 2018“ na „2016 – 2019“ dle předloženého materiálu

                                                                              10/1119                         13. 12. 2018
                                                                              3. rozhodlo

                                                                              změnit v bodě 1) usnesení č. 2/66 ze dne 22. 12. 2016 dobu financování projektu „Laboratoře virtuální reality“ z „2016 – 2018“ na „2016 – 2019“ dle předloženého materiálu

                                                                              10/1119                         13. 12. 2018
                                                                              4. rozhodlo

                                                                              změnit v bodě 4) usnesení č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016 dobu financování projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ z „2016 – 2018“ na „2016 – 2019“ dle předloženého materiálu

                                                                              10/1119                         13. 12. 2018
                                                                              5. rozhodlo

                                                                              změnit v bodě 5) usnesení č. 13/1629 ze dne 28. 9. 2015 dobu financování projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna“ z „2015 – 2018“ na „2015 – 2020“ dle předloženého materiálu

                                                                              10/1119                         13. 12. 2018
                                                                              6. rozhodlo

                                                                              ukončit přípravu projektu Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000 s předpokládanými náklady 50.000.000 Kč, v letech 2015-2017 dle předloženého materiálu


                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 51/4612 ze dne 27. 11. 2018

                                                                               10/1120                         13. 12. 2018
                                                                               1. schvaluje

                                                                               rozpočet Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA na rok 2019 dle přílohy č. 1 materiálu

                                                                               10/1120                         13. 12. 2018
                                                                               2. bere na vědomí

                                                                               stav přípravy programu „Finanční nástroj JESSICA II“

                                                                               10/1120                         13. 12. 2018
                                                                               3. rozhodlo

                                                                               zmocnit radu kraje schvalováním podmínek a vyhlašováním programů poskytování úvěrů

                                                                               10/1120                         13. 12. 2018
                                                                               4. rozhodlo

                                                                               nevyhovět žádosti společnosti CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o., ze dne 27. 9. 2018, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, o předběžný souhlas s návrhy dodatků úvěrových smluv

                                                                               10/1120                         13. 12. 2018
                                                                               5. konstatuje

                                                                               svou vůli, že ani do budoucna nemá záměr vyhovovat případným žádostem, které by se týkaly možné úpravy splátkových kalendářů úvěrových smluv uzavřených v rámci finančního nástroje JESSICA


                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 48/4261 ze dne 9. 10. 2018

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                č. 8/865 ze dne 14. 6. 2018

                                                                                10/1121                         13. 12. 2018
                                                                                1. rozhodlo

                                                                                změnit v bodě 4. usnesení č. 8/865 ze dne 14. 6. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji“ z 14.250.000 Kč na výši 15.150.000 Kč dle předloženého materiálu


                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 51/4603 ze dne 27.11.2018

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 7/751 ze dne 14.3.2018

                                                                                 č. 3/141 ze dne 16.3.2017

                                                                                 10/1122                         13. 12. 2018
                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                 informaci o stavu projektů „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ předloženého do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu

                                                                                 10/1122                         13. 12. 2018
                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                 profinancovat a kofinancovat projekt „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ předložený do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v letech 2019 - 2021 ve výši 936.717,76 EUR dle předloženého materiálu

                                                                                 10/1122                         13. 12. 2018
                                                                                 3. rozhodlo

                                                                                 a) schválit předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu    Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020,

                                                                                 b) zabezpečit realizaci projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,

                                                                                 c) zabezpečit finanční prostředky na spolufinancování realizovaného projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 50 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 514.873 EUR

                                                                                 10/1122                         13. 12. 2018
                                                                                 4. rozhodlo

                                                                                 ukončit přípravu projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předložené do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví dle předloženého materiálu

                                                                                 10/1122                         13. 12. 2018
                                                                                 5. ruší

                                                                                 body 2) až 4) svého usnesení č. 8/575 ze dne 28. 2. 2017 o zahájení realizace, profinancování a kofinancování, a zajištění udržitelnosti projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví


                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                  č. 7/735 ze dne 14. 3. 2018

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 25/2246 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                  č. 32/2865 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                  č. 51/4599 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                  10/1123                         13. 12. 2018
                                                                                  1. rozhodlo

                                                                                  uzavřít

                                                                                  a)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05226/2018/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                  b)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06784/2018/RRC s obcí Čaková, IČO 00575992, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                  c)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07033/2018/RRC s obcí Hostašovice, IČO 00600725, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                  d)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06675/2018/RRC s obcí Moravice, IČO 00635391, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                  e)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07014/2018/RRC s obcí Staré Těchanovice, IČO 00635529, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu


                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 39/3474 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                   č. 51/4591ze dne 27. 11. 2018

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                   č. 5/446 ze dne 14. 9. 2017

                                                                                   č. 8/882 ze dne 14. 6. 2018

                                                                                   10/1124                         13. 12. 2018
                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                   uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 05476/2017/D1/2018/RRC se subjektem TATRA TRUCKS a.s., IČ 01482840, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 30/2613    ze dne 23. 1. 2018

                                                                                    č. ze dne 27. 11.2018

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                    č. 9/1001 ze dne 13. 9. 2018

                                                                                    10/1125                         13. 12. 2018
                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                    poskytnout investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního „Programu na podporu financování akcí s podporou EU“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                    10/1125                         13. 12. 2018
                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                    dofinancovat dotační program „Program na podporu financování akcí s podporou EU“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 7.485 tis. Kč a z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 3.017 tis. Kč


                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 51/4604 ze dne 27.11.2018

                                                                                     10/1126                         13. 12. 2018
                                                                                     1. rozhodlo

                                                                                     zahájit přípravu projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 5.400.000 Kč


                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 51/4607 ze dne 27.11.2018

                                                                                      10/1127                         13. 12. 2018
                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                      změnit v bodě 1.  usnesení č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ z 4.000.000 Kč na 4.600.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                                                      10/1127                         13. 12. 2018
                                                                                      2. rozhodlo

                                                                                      změnit v bodě 4. usnesení č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 výši úhrady výdajů z vlastních zdrojů kraje v letech 2018 – 2020 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z 4.000.000 Kč na 4.600.000 Kč


                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 51/4582 ze dne 27.11.2018

                                                                                       10/1128                         13. 12. 2018
                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                       zahájit realizaci projektu „Climate adaptation and clean air in Ostrava“ předloženého do programu Urban Innovative Actions v rámci 3. výzvy Air Quality od 1. 11. 2018 před vydáním právního aktu o poskytnutí dotace

                                                                                       10/1128                         13. 12. 2018
                                                                                       2. bere na vědomí

                                                                                       riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Climate adaptation and clean air in Ostrava“ v předpokládané výši 100.000 Kč v případě nevydání právního aktu o poskytnutí dotace


                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                        č. 52/4740 ze dne 11. 12. 2018

                                                                                        10/1129                         13. 12. 2018
                                                                                        1. rozhodlo

                                                                                        zahájit přípravu projektu „Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby“ financovatelného z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s předpokládanými náklady na straně Moravskoslezského kraje 122.640 EUR

                                                                                        10/1129                         13. 12. 2018
                                                                                        2. rozhodlo

                                                                                        profinancovat a kofinancovat projekt „Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby“ připravovaný do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v letech 2020 - 2022 ve výši 122.640 EUR dle předloženého materiálu

                                                                                        10/1129                         13. 12. 2018
                                                                                        3. rozhodlo

                                                                                        uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s Žilinským samosprávným krajem, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427, dle vzoru smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                        10/1129                         13. 12. 2018
                                                                                        4. rozhodlo

                                                                                        a)    schválit předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020,

                                                                                        b)   zabezpečit realizaci projektu „Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby“ v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,

                                                                                        c)    zabezpečit finanční prostředky na spolufinancování realizovaného projektu „Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 11.764 EUR.


                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 3/119 ze dne 6.12.2016

                                                                                         č. 39/3468 ze dne 29.5.2018

                                                                                         č. 45/4002 ze dne 28.8.2018

                                                                                         č. 52/4745 ze dne 11.12.2018

                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                         č. 2/69 ze dne 22.12.2016

                                                                                         č. 8/890 ze dne 14.6.2018

                                                                                         č. 9/1004 ze dne 13.9.2018

                                                                                         10/1130                         13. 12. 2018
                                                                                         1. rozhodlo

                                                                                         změnit v bodě 2 usnesení č. 9/1004 ze dne 13. 9. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK“ z „32.000.000 Kč“ na 34.000.000 Kč.


                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

                                                                                          č. 52/4736 ze dne 11. 12. 2018

                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                          č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017

                                                                                          č. 6/586 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                          10/1131                         13. 12. 2018
                                                                                          1. rozhodlo

                                                                                          uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ s obcí Petrovice u Karviné, IČ 00297585, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 18/1887 ze dne 25.2.2016

                                                                                           č. 20/2102 ze dne 23.6.2016

                                                                                           č. 3/172 ze dne 16.3.2017

                                                                                           č. 5/460 ze dne 14.9.2017

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 90/7152 ze dne 9.2.2016

                                                                                           č. 102/7907 ze dne 7.6.2016

                                                                                           č. 8/507 ze dne 28.2.2017

                                                                                           č. 19/1712 ze dne 29.8.2017

                                                                                           č. 52/4741 ze dne 11. 12. 2018

                                                                                           10/1132                         13. 12. 2018
                                                                                           1. rozhodlo

                                                                                           uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01558/2016/RRC ze dne 4. 5. 2016 s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                            k usnesením rady kraje

                                                                                            č. 46/4108 ze dne 11. 9. 2018

                                                                                            č. 51/4619 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                            10/1133                         13. 12. 2018
                                                                                            1. rozhodlo

                                                                                            poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                            10/1133                         13. 12. 2018
                                                                                            2. rozhodlo

                                                                                            neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                                                                            10/1133                         13. 12. 2018
                                                                                            3. rozhodlo

                                                                                            použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 3.730.800 Kč v souladu s čl. 4 body 2 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu


                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                            k usnesením rady kraje

                                                                                            č. 46/4109 ze dne 11. 9. 2018

                                                                                            č. 51/4618 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                            10/1134                         13. 12. 2018
                                                                                            1. rozhodlo

                                                                                            poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                            10/1134                         13. 12. 2018
                                                                                            2. rozhodlo

                                                                                            použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 3.500.000 Kč v souladu s čl. 4 body 2 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu


                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 51/4624 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                            10/1135                         13. 12. 2018
                                                                                            1. rozhodlo

                                                                                            o přídělu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 9.928.290 Kč

                                                                                            10/1135                         13. 12. 2018
                                                                                            2. schvaluje

                                                                                            rozpočet Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                            10/1135                         13. 12. 2018
                                                                                            3. rozhodlo

                                                                                            použít dle ustanovení článku 4 bodu 2 písm. b) Statutu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje finanční prostředky ve výši 13.500 tis. Kč jako zdroj rozpočtu kraje na rok 2019 pro financování akce „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ a akce „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“


                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 51/4617 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                             10/1136                         13. 12. 2018
                                                                                             1. bere na vědomí

                                                                                             žádost právnické osoby Krematorium zvířat Ostrava, s.r.o., ze dne 3. 10. 2018, ve věci poskytnutí dotace na projekt provozovna Krematoria zvířat Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                             10/1136                         13. 12. 2018
                                                                                             2. rozhodlo

                                                                                             neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje právnické osobě Krematorium zvířat Ostrava, s.r.o., IČO 07465866, ve výši 3.719.800 Kč na projekt provozovna Krematoria zvířat Ostrava s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č. 46/4112 ze dne 11. 9. 2018

                                                                                              10/1137                         13. 12. 2018
                                                                                              1. bere na vědomí

                                                                                              žádost subjektu Destinační management turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko, o.p.s., ze dne 31. 7. 2018 ve věci poskytnutí dotace na projekt Publikace Poznej Novojičínsko, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                              10/1137                         13. 12. 2018
                                                                                              2. rozhodlo

                                                                                              poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s., IČO 02111942, na projekt Publikace Poznej Novojičínsko ve výši 100.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 7. 2018 do dne 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                               č. 51/4623 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                               č. 25/1121/1 ze dne 30. 9. 2004

                                                                                               10/1138                         13. 12. 2018
                                                                                               1. schvaluje

                                                                                               14. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                k usnesení rady kraje                           

                                                                                                č. 51/4649 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                10/1139                         13. 12. 2018
                                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                                informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v roce 2018 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení


                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                k usnesení rady kraje        

                                                                                                č. 51/4645    ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                10/1140                         13. 12. 2018
                                                                                                1. schvaluje

                                                                                                dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, IČO 64628183, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                10/1140                         13. 12. 2018
                                                                                                2. vydává

                                                                                                dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                 č. 51/4645    ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                 10/1141                         13. 12. 2018
                                                                                                 1. schvaluje

                                                                                                 dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace, IČO 00852732, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                 10/1141                         13. 12. 2018
                                                                                                 2. vydává

                                                                                                 dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                  č. 51/4645    ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                  10/1142                         13. 12. 2018
                                                                                                  1. schvaluje

                                                                                                  dodatek č. 15 ke zřizovací listině Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                  10/1142                         13. 12. 2018
                                                                                                  2. vydává

                                                                                                  dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                   č. 51/4645    ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                   10/1143                         13. 12. 2018
                                                                                                   1. schvaluje

                                                                                                   dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 61989011, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                   10/1143                         13. 12. 2018
                                                                                                   2. vydává

                                                                                                   dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                    č. 51/4645    ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                    10/1144                         13. 12. 2018
                                                                                                    1. schvaluje

                                                                                                    dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00602078, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                    10/1144                         13. 12. 2018
                                                                                                    2. vydává

                                                                                                    dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                     č. 51/4645    ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                     10/1145                         13. 12. 2018
                                                                                                     1. schvaluje

                                                                                                     dodatek č. 20 ke zřizovací listině organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                     10/1145                         13. 12. 2018
                                                                                                     2. vydává

                                                                                                     dodatek č. 20 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                      č. 51/4645    ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                      10/1146                         13. 12. 2018
                                                                                                      1. schvaluje

                                                                                                      dodatek č. 23 ke zřizovací listině organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                      10/1146                         13. 12. 2018
                                                                                                      2. vydává

                                                                                                      dodatek č. 23 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                       č. 51/4645    ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                       10/1147                         13. 12. 2018
                                                                                                       1. schvaluje

                                                                                                       dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                       10/1147                         13. 12. 2018
                                                                                                       2. vydává

                                                                                                       dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                        č. 51/4645    ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                        10/1148                         13. 12. 2018
                                                                                                        1. schvaluje

                                                                                                        dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00849910, uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu

                                                                                                        10/1148                         13. 12. 2018
                                                                                                        2. vydává

                                                                                                        dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                                         č. 51/4655 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                         10/1149                         13. 12. 2018
                                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                                         žádost o poskytnutí finančních prostředků České unie sportu, z.s., dle přílohy č. 1

                                                                                                         10/1149                         13. 12. 2018
                                                                                                         2. bere na vědomí

                                                                                                         seznam subjektů navržených k podpoře dle podmínek programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji, kód programu SPORT MSK 2019 – TJ/SK vyhlášeného Českou unií sportu, z.s., IČO 00469548 včetně výše příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

                                                                                                         10/1149                         13. 12. 2018
                                                                                                         3. rozhodlo

                                                                                                         poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Česká unie sportu, z.s., IČO 00469548, ve výši 30.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2019 – TJ/SK a činnosti a rozvoje Servisních center sportu působících v rámci ČUS na území Moravskoslezského kraje; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a uzavřít s tímto příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                                          č. 41/3701 ze dne 26. 6. 2018

                                                                                                          č. 51/4644 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                                          10/1150                         13. 12. 2018
                                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                                          žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                          10/1150                         13. 12. 2018
                                                                                                          2. rozhodlo

                                                                                                          poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 církevní organizaci Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, IČO 16628144, ve výši 200.000 Kč na akci „Rekonstrukce hlavní školní budovy“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                                          10/1150                         13. 12. 2018
                                                                                                          3. rozhodlo

                                                                                                          uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, IČO 16628144, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                          10/1150                         13. 12. 2018
                                                                                                          4. rozhodlo

                                                                                                          poskytnout návratnou finanční výpomoc příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje v odvětví školství Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, ve výši 1.500.000 Kč k zajištění financování akce „Sportovní hřiště Obchodní akademie Ostrava – Mariánské Hory, Karasova 16“ se splatností do 30. 9. 2020, dle předloženého materiálu


                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                                           č. 51/4653 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                           10/1151                         13. 12. 2018
                                                                                                           1. rozhodlo

                                                                                                           poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

                                                                                                           a)    FBC OSTRAVA z.s., IČO 64628060, ve výši 262.340 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vzduchotechnika a kanalizační přípojka sportovní haly FBC Ostrava“; s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                                           b)   TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČO 00560901, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Architektonicko-urbanistická studie revitalizace areálu skokanských můstků ve Frenštátě p. R.“; s časovou použitelností od 1. 11. 2018 do 30. 3. 2019

                                                                                                           10/1151                         13. 12. 2018
                                                                                                           2. rozhodlo

                                                                                                           poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

                                                                                                           a)    Beskydský golfový klub z. s., IČO 63699419, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast družstva mužů v Poháru mistrů evropských zemí“; s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                                           b)   Combat Garda, z. s., IČO 01225073, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Enfusion 75 Czech Republic“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                                           c)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 694.900 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sportovní příprava na Hry IX. LODM 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019

                                                                                                           10/1151                         13. 12. 2018
                                                                                                           3. rozhodlo

                                                                                                           poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                                                                           a)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Čokoládová tretra 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019

                                                                                                           b)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 5.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                                           c)    Seven Days Agency, s.r.o., IČO 24314781, ve výši 800.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „City Cross Sprint 2019“; s časovou použitelností od 1. 12. 2018 do 31. 3. 2019

                                                                                                           d)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Provoz servisního centra sportu Moravskoslezské krajské organizace ČUS“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                                           e)    CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, ve výši 3.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „CISO pro talentovanou mládež“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                                           f)     Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „MISS RENETA 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                                           10/1151                         13. 12. 2018
                                                                                                           4. rozhodlo

                                                                                                           uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                                                           a)    FBC OSTRAVA z.s., IČO 64628060, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                           b)   TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČ 00560901, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                           c)    Beskydský golfový klub z. s., IČO 63699419, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                           d)   Combat Garda, z. s., IČO 01225073, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                           e)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                           f)     Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                                           g)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                                                           h)   Seven Days Agency, s.r.o., IČO 24314781, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                                                           i)     Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                                                           j)     CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                                                                                                           k)    Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                                                                                                           10/1151                         13. 12. 2018
                                                                                                           5. rozhodlo

                                                                                                           uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje evidenční číslo 04405/2018/ŠMS s příjemcem finančních prostředků Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s., IČO 60336803, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu


                                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                                            č. 51/4640 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                            10/1152                         13. 12. 2018
                                                                                                            1. schvaluje

                                                                                                            Plán rozvoje sportu v Moravskoslezském kraji 2019-2025 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                                             č. 51/4656 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                             10/1153                         13. 12. 2018
                                                                                                             1. bere na vědomí

                                                                                                             žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3 a 5 předloženého materiálu

                                                                                                             10/1153                         13. 12. 2018
                                                                                                             2. rozhodlo

                                                                                                             poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                                                                             a)    Český atletický svaz, IČO 00539244, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Czech Indoor Gala 2019“; s časovou použitelností od 1. 12. 2018 do 31. 5. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

                                                                                                             b)   Česká sportovní a.s., IČO 25748521, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Davis Cup 2019 - Česko x Nizozemsko, 1. kolo“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                                             c)    Česká sportovní a.s., IČO 25748521, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Fed Cup 2019 - Česká republika x Rumunsko, 1. kolo“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019

                                                                                                             10/1153                         13. 12. 2018
                                                                                                             3. rozhodlo

                                                                                                             uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                                                             1.    Český atletický svaz, IČO 00539244, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                             2.    Česká sportovní a.s., IČO 25748521, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                             3.    Česká sportovní a.s., IČO 25748521, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                                              č. 51/4654 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                              10/1154                         13. 12. 2018
                                                                                                              1. rozhodlo

                                                                                                              částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 60 % ze stanoveného odvodu 150.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Top race agency, z.s., Leštinská 978/34, 789 01 Zábřeh na Moravě, IČO 27055680, na projekt „Rock Point – Horská výzva (2. závod – Beskydy)“, tj. v celkové výši 90.000 Kč

                                                                                                              10/1154                         13. 12. 2018
                                                                                                              2. rozhodlo

                                                                                                              prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Top race agency, z.s., Leštinská 978/34, 789 01 Zábřeh na Moravě, IČO 27055680, na projekt „Rock Point – Horská výzva (2. závod – Beskydy)“


                                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                                               č. 52/4755 ze dne 11.12.2018

                                                                                                               10/1155                         13. 12. 2018
                                                                                                               1. bere na vědomí

                                                                                                               žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 a 3 předloženého materiálu

                                                                                                               10/1155                         13. 12. 2018
                                                                                                               2. rozhodlo

                                                                                                               poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 400.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Český běh žen 2019“; s časovou použitelností od 1. 12. 2018 do 31. 10. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                               10/1155                         13. 12. 2018
                                                                                                               3. rozhodlo

                                                                                                               neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 organizaci Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., IČO 25860259, ve výši 395.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Edukace anatomických pomůcek ve virtuální realitě“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                                                


                                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                                č. 50/4448 ze dne 6.11.2018

                                                                                                                10/1156                         13. 12. 2018
                                                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                                                žádost statutárního města Ostrava, městský obvod Poruba o prodloužení termínu realizace projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                10/1156                         13. 12. 2018
                                                                                                                2. rozhodlo

                                                                                                                změnit v usnesení č. 7/785 bod 2) ze dne 14.3.2018 text „s časovou použitelností od 01.01.2018 do 31.12.2018“ na text „s časovou použitelností od 01.01.2018 do 30.06.2019“

                                                                                                                10/1156                         13. 12. 2018
                                                                                                                3. rozhodlo

                                                                                                                uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06093/2018/SOC ze dne 02.07.2018 se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Poruba, IČO 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                 k usnesením rady kraje

                                                                                                                 č. 51/4661 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                                 č. 32/2933 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                 č. 3/214 ze dne 16. 3. 2017

                                                                                                                 10/1157                         13. 12. 2018
                                                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                                                 žádost o úpravu výše indikátorů a změnu nákladového rozpočtu u služby sociální rehabilitace, registrační číslo 2892829, organizace MIKASA z.s., IČ 22832386, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                 10/1157                         13. 12. 2018
                                                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                                                 upravit výši indikátorů a schválit změnu nákladového rozpočtu u služby sociální rehabilitace, registrační číslo 2892829, organizace MIKASA z.s., IČ 22832386, a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01106/2017/SOC v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2017 - 2019, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                                  č. 51/4658 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                                  k usnesením zastupitelstva kraje

                                                                                                                  č. 9/1031 ze dne 13. 9. 2018

                                                                                                                  č. 7/790 ze dne 14. 3. 2018

                                                                                                                  10/1158                         13. 12. 2018
                                                                                                                  1. rozhodlo

                                                                                                                  upravit výše účelových dotací u sociálních služeb a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                  10/1158                         13. 12. 2018
                                                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                                                  upravit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení


                                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                                  č. 51/4665 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                  č. 7/789 ze dne 14. 3. 2018

                                                                                                                  č. 8/929 ze dne 14. 6. 2018

                                                                                                                  10/1159                         13. 12. 2018
                                                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                                                  žádost organizace Domov Vesna, příspěvková organizace, IČO 75154391, se sídlem Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Důstojné sociální zázemí“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                  10/1159                         13. 12. 2018
                                                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                                                  uzavřít s organizací Domov Vesna, příspěvková organizace, IČO 75154391, se sídlem Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 07844/2018/SOC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                  10/1159                         13. 12. 2018
                                                                                                                  3. bere na vědomí

                                                                                                                  žádost organizace Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., IČO 02307651, se sídlem U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2018“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                  10/1159                         13. 12. 2018
                                                                                                                  4. rozhodlo

                                                                                                                  uzavřít s organizací Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., IČO 02307651, se sídlem U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 03306/2018/SOC, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                                  10/1159                         13. 12. 2018
                                                                                                                  5. bere na vědomí

                                                                                                                  žádost organizace Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace, IČO 75041324, se sídlem Zámecká 66, 747 57 Slavkov, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2018“, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                                  10/1159                         13. 12. 2018
                                                                                                                  6. rozhodlo

                                                                                                                  zmírnit podmínky dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 26/2401 ze dne 5. 12. 2017, příjemci dotace organizaci Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace, IČO 75041324, dle předloženého materiálu

                                                                                                                  10/1159                         13. 12. 2018
                                                                                                                  7. rozhodlo

                                                                                                                  uzavřít s organizací Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace, IČO 75041324, se sídlem Zámecká 66, 747 57 Slavkov, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 07226/2018/SOC, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


                                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                                   č. 51/4664 ze dne 27.11.2018

                                                                                                                   10/1160                         13. 12. 2018
                                                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                                                   žádost o poskytnutí dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                   10/1160                         13. 12. 2018
                                                                                                                   2. rozhodlo

                                                                                                                   poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 412.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Rodinné pasy Moravskoslezského kraje 2019“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                                    č. 51/4660 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                                    10/1161                         13. 12. 2018
                                                                                                                    1. schvaluje

                                                                                                                    dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO 48804894, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                    10/1161                         13. 12. 2018
                                                                                                                    2. vydává

                                                                                                                    dodatek č. 13 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                                     č. 51/4660 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                                     10/1162                         13. 12. 2018
                                                                                                                     1. schvaluje

                                                                                                                     dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČO 48804886, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                     10/1162                         13. 12. 2018
                                                                                                                     2. vydává

                                                                                                                     dodatek č. 15 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                                      č. 51/4660 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                                      10/1163                         13. 12. 2018
                                                                                                                      1. schvaluje

                                                                                                                      dodatek č. 26 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČO 00847372, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                      10/1163                         13. 12. 2018
                                                                                                                      2. vydává

                                                                                                                      dodatek č. 26 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                                       č. 51/4668 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                                       č. 8/630 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                       č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                                       č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                                                       10/1164                         13. 12. 2018
                                                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                                                       schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                       10/1164                         13. 12. 2018
                                                                                                                       2. rozhodlo

                                                                                                                       pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální služby dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                       10/1164                         13. 12. 2018
                                                                                                                       3. rozhodlo

                                                                                                                       pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                                       10/1164                         13. 12. 2018
                                                                                                                       4. rozhodlo

                                                                                                                       schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dohodu o ukončení Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                                       10/1164                         13. 12. 2018
                                                                                                                       5. rozhodlo

                                                                                                                       schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 8 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                                       10/1164                         13. 12. 2018
                                                                                                                       6. rozhodlo

                                                                                                                       schválit Dodatek č. 9 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                                                       10/1164                         13. 12. 2018
                                                                                                                       7. rozhodlo

                                                                                                                       neschválit vstup sociální služby do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 10 a důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                                        č. 51/4662 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                        č. 20/2075 ze dne 23.6.2016

                                                                                                                        č. 15/1512 ze dne 25.6.2015

                                                                                                                        č. 4/349 ze dne 15.6.2017

                                                                                                                        č. 5/511 ze dne 14.9.2017

                                                                                                                        10/1165                         13. 12. 2018
                                                                                                                        1. rozhodlo

                                                                                                                         a) částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o   rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 95 % ze stanoveného odvodu 601.252 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Nataša Laskovská, Lužická 591/4, 700 30 Ostrava – Výškovice, IČO 47831758, na sociální službu „Domov pro seniory LADA“, reg. č. 7184059, tj. prominutí v celkové výši 571.189 Kč

                                                                                                                         b) částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o   rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 95 % ze stanoveného odvodu 579.030 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Nataša Laskovská, Lužická 591/4, 700 30 Ostrava – Výškovice, IČO 47831758, na sociální službu „Domov pro seniory LADA“, reg. č. 7184059, tj. prominutí v celkové výši 550.078 Kč

                                                                                                                         c) neprominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovený odvod
                                                                                                                        100.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci SDO Brontosauři, z.s., Rajnochova 6/234, 718 00 Ostrava, IČO 64628850, na financování projektu „Učím se zodpovědnosti a soběstačnosti“

                                                                                                                        10/1165                         13. 12. 2018
                                                                                                                        2. rozhodlo

                                                                                                                        a) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Nataša Laskovská, Lužická 591/4, 700 30 Ostrava – Výškovice, IČO 47831758, na sociální službu „Domov pro seniory LADA“, reg. č. 7184059 (č. smlouvy 01352/2016/SOC)

                                                                                                                        b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Nataša Laskovská, Lužická 591/4, 700 30 Ostrava – Výškovice, IČO 47831758, na sociální službu „Domov pro seniory LADA“, reg. č. 7184059 (č. smlouvy 01447/2017/SOC)

                                                                                                                        c) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci SDO Brontosauři, z.s., Rajnochova 6/234, 718 00  Ostrava, IČO 64628850, na financování projektu „Učím se zodpovědnosti a soběstačnosti“ (č. smlouvy 02357/2017/SOC)


                                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                                                         č. 51/4659 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                                         10/1166                         13. 12. 2018
                                                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                                                         žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace církevní organizace Charita Frýdek-Místek, IČO 45235201, na projekt „Senior Point ve Frýdlantu nad Ostravicí“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                         10/1166                         13. 12. 2018
                                                                                                                         2. rozhodlo

                                                                                                                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 církevní organizaci Charita Frýdek-Místek, IČO 45235201, ve výši 120.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Senior Point ve Frýdlantu nad Ostravicí“, vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a uhrazených do 15. 1. 2020, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                         10/1166                         13. 12. 2018
                                                                                                                         3. bere na vědomí

                                                                                                                         žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace příspěvkové organizace Knihovna Třinec, příspěvková organizace, IČO 00846678, na projekt „Senior Point Třinec 2019“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                         10/1166                         13. 12. 2018
                                                                                                                         4. rozhodlo

                                                                                                                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příspěvkové organizaci Knihovna Třinec, příspěvková organizace, IČO 00846678, ve výši 120.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Senior Point Třinec 2019“, vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a uhrazených do 15. 1. 2020, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                                         10/1166                         13. 12. 2018
                                                                                                                         5. bere na vědomí

                                                                                                                         žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., IČO 26976307, na projekt „Senior Pointy 2019 (MPSV)“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                                         10/1166                         13. 12. 2018
                                                                                                                         6. rozhodlo

                                                                                                                         poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., IČO 26976307, v maximální výši 600.000 Kč, maximálně však ve výši 75 % celkových uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Senior Pointy 2019 (MPSV)“, vzniklých od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a uhrazených do 15. 1. 2020, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                                         10/1166                         13. 12. 2018
                                                                                                                         7. bere na vědomí

                                                                                                                         žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., IČO 26976307, na projekt „Senior Pointy 2019 - nové pobočky (4) “ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                                                         10/1166                         13. 12. 2018
                                                                                                                         8. rozhodlo

                                                                                                                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., IČO 26976307, ve výši 480.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Senior Pointy 2019 - nové pobočky (4)“, vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a uhrazených do 15. 1. 2020, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                                         10/1166                         13. 12. 2018
                                                                                                                         9. bere na vědomí

                                                                                                                         žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace, IČO 71196943, na projekt „Senior Point Opava“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                                                                         10/1166                         13. 12. 2018
                                                                                                                         10. rozhodlo

                                                                                                                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příspěvkové organizaci Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace, IČO 71196943, ve výši 120.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Senior Point Opava“, vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a uhrazených do 15. 1. 2020, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu


                                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                                                          č. 51/4657 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                          č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                                          10/1167                         13. 12. 2018
                                                                                                                          1. mění

                                                                                                                          Statut Fondu sociálních služeb s účinností od 1. 1. 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                                                                                                          10/1167                         13. 12. 2018
                                                                                                                          2. rozhodlo

                                                                                                                          přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 do Fondu sociálních služeb ve výši 19.000 tis. Kč

                                                                                                                          10/1167                         13. 12. 2018
                                                                                                                          3. rozhodlo

                                                                                                                          stanovit limit Fondu sociálních služeb na rok 2019 ve výši 428.230 tis. Kč a schválit rozpočet Fondu sociálních služeb na rok 2019 dle přílohy č. 3 tohoto materiálu


                                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                                                          č. 51/4663 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                                          10/1168                         13. 12. 2018
                                                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                                                          žádost o poskytnutí účelové investiční dotace spolku DomA - domácí asistence, IČO 27031012, na projekt „Dotace na dofinancování spoluúčasti na projektech IROP“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                          10/1168                         13. 12. 2018
                                                                                                                          2. rozhodlo

                                                                                                                          poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 spolku DomA - domácí asistence, IČO 27031012, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Dotace na dofinancování spoluúčasti na projektech IROP“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                          10/1168                         13. 12. 2018
                                                                                                                          3. bere na vědomí

                                                                                                                          žádost církevní organizace Slezská diakonie, IČO 65468562, o účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Zkvalitnění zázemí domova BETEZDA“ dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu

                                                                                                                          10/1168                         13. 12. 2018
                                                                                                                          4. rozhodlo

                                                                                                                          poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 církevní organizaci Slezská diakonie, IČO 65468562, ve výši 800.000,00 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Zkvalitnění zázemí domova BETEZDA“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                                          10/1168                         13. 12. 2018
                                                                                                                          5. bere na vědomí

                                                                                                                          žádost o poskytnutí účelové investiční dotace spolku Společenské centrum Věžička Rybí z. s., IČO 04387317, na projekt „Komunitní centrum Věžička“ dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                                          10/1168                         13. 12. 2018
                                                                                                                          6. rozhodlo

                                                                                                                          poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 spolku Společenské centrum Věžička Rybí z. s., IČO 04387317, ve výši 300.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Komunitní centrum Věžička“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 1. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                                                          10/1168                         13. 12. 2018
                                                                                                                          7. bere na vědomí

                                                                                                                          žádost církevní organizace Charita Frýdek-Místek, IČO 45235201, o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce koupelen v Domě pokojného stáří II“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                                          10/1168                         13. 12. 2018
                                                                                                                          8. rozhodlo

                                                                                                                          poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 organizaci Charita Frýdek-Místek, IČO 45235201, ve výši 300.000 Kč na sociální službu domov pro seniory, identifikátor – 1668225, na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Rekonstrukce koupelen v Domě pokojného stáří II“ vzniklých a uhrazených v období od 1. 11. 2018 do 30. 3. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                                                                          10/1168                         13. 12. 2018
                                                                                                                          9. bere na vědomí

                                                                                                                          žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci obce Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, IČO 71190261, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                                                                                          10/1168                         13. 12. 2018
                                                                                                                          10. rozhodlo

                                                                                                                          použít dle ustanovení článku 4 odstavce 1 bodu e) Statutu Fondu sociálních služeb finanční prostředky ve výši 700.000 Kč pro financování individuální návratné finanční výpomoci organizaci Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, z Fondu sociálních služeb v roce 2019

                                                                                                                          10/1168                         13. 12. 2018
                                                                                                                          11. rozhodlo

                                                                                                                          poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu kraje na rok 2019 příspěvkové organizaci obce Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, IČO 71190261, ve výši 700.000 Kč na úhradu mezd a odvodů sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců sociální služby pečovatelská služba, reg. č. 4126010, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 14. 6. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 14 předloženého materiálu


                                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                           k usnesením rady kraje

                                                                                                                           č. 51/4666 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                                           č. 45/4051 ze dne 28. 8. 2018

                                                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                           č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                                           10/1169                         13. 12. 2018
                                                                                                                           1. rozhodlo

                                                                                                                           použít dle ustanovení článku 4 odstavce 1 bodu e) Statutu Fondu sociálních služeb finanční prostředky ve výši 90.229 tis. Kč pro financování „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2019“

                                                                                                                           10/1169                         13. 12. 2018
                                                                                                                           2. rozhodlo

                                                                                                                           a)    poskytnout návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 14. 6. 2019, a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                           b)   neposkytnout návratné finanční výpomoci v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                           č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

                                                                                                                           10/1170                         13. 12. 2018
                                                                                                                           1. bere na vědomí

                                                                                                                           zprávu o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období září 2017 – srpen 2018 (školní rok 2017/2018)


                                                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                            č. 1/20 ze dne 10.11.2016

                                                                                                                            10/1171                         13. 12. 2018
                                                                                                                            1. bere na vědomí

                                                                                                                            zprávu o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport za období listopad 2017 – říjen 2018


                                                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                             10/1172                         13. 12. 2018
                                                                                                                             1. bere na vědomí

                                                                                                                             zprávu o činnosti výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje za období leden 2018 – listopad 2018


                                                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                              10/1173                         13. 12. 2018
                                                                                                                              1. bere na vědomí

                                                                                                                              zprávu o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období leden až listopad 2018


                                                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                               10/1174                         13. 12. 2018
                                                                                                                               1. bere na vědomí

                                                                                                                               a)     Zprávu o činnosti výboru kontrolního za rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                               b)     Zápisy o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dle příloh 2 – 3 předloženého materiálu


                                                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                10/1175                         13. 12. 2018
                                                                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                                                                „Zprávu o činnosti výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje za období listopad 2017 – říjen 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                 10/1176                         13. 12. 2018
                                                                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                                                                 zprávu o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj za období prosinec 2017 až listopad 2018 dle předloženého materiálu


                                                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                  10/1177                         13. 12. 2018
                                                                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                                                                  zprávu o činnosti Výboru sociálního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2017 až listopad 2018 dle předloženého materiálu


                                                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                   č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

                                                                                                                                   10/1178                         13. 12. 2018
                                                                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                                                                   Zprávu o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci kraje za období listopad 2017 až listopad 2018


                                                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                    č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

                                                                                                                                    10/1179                         13. 12. 2018
                                                                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                                                                    a)    rezignaci Ing. Jiřího Vzientka z funkce člena Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj a z funkce člena Výboru pro tělovýchovu a sport (příloha č. 1)

                                                                                                                                    b)   rezignaci MUDr. Kamila Běrského z funkce člena Výboru zdravotního a preventivní péče (příloha č. 2)

                                                                                                                                    c)    rezignaci Libora Kovala z funkce člena Výboru zdravotního a preventivní péče (příloha č. 3)

                                                                                                                                    d)   rezignaci Josefa Goreckého z funkce člena Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj (příloha č. 4)

                                                                                                                                    e)    rezignaci Marcela Sikory z funkce člena Výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci (příloha č. 5)

                                                                                                                                    f)     rezignaci Ing. Zuzany Ožanové z funkce členky Výboru kontrolního, z funkce členky Výboru pro životní prostředí a zemědělství a z funkce členky Výboru pro dopravu a chytrý region (příloha č. 6)

                                                                                                                                    10/1179                         13. 12. 2018
                                                                                                                                    2. volí

                                                                                                                                    a)    MUDr. Bohdana Kufu členem Výboru zdravotního a preventivní péče

                                                                                                                                    b)   Vojtěcha Filsáka členem Výboru zdravotního a preventivní péče

                                                                                                                                    c)    Ing. Richarda Žabku členem Výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci

                                                                                                                                    d)   Květu Kubíčkovou členkou Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj

                                                                                                                                    e)    Ing. Tomáše Kuču členem Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj

                                                                                                                                    f)     Ing. Tomáše Kuču členem Výboru pro tělovýchovu a sport


                                                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                     10/1180                         13. 12. 2018
                                                                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                                                                     zprávu o činnosti výboru pro dopravu a chytrý region v roce 2018, dle předloženého materiálu


                                                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                      10/1181                         13. 12. 2018
                                                                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                                                                      „Zprávu o činnosti výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období únor 2018 – listopad 2018“, dle předloženého materiálu


                                                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                       10/1182                         13. 12. 2018
                                                                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                                                                       zprávu o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2017 – listopad 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                                                        frame-scrollup