Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 3. 5. 2016


  Rada kraje

  100/7598                         3. 5. 2016
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 3. 5. 2016


   Rada kraje

   100/7599                         3. 5. 2016
   1. bere na vědomí

   a.    zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Martinka a RSDr. Karla Kuboše, o ověření zápisu z 97. schůze rady kraje, konané dne 19. 4. 2016

   b.    zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Daniela Havlíka a JUDr. Josefa Babky, o ověření zápisu z 98. schůze rady kraje, konané dne 21. 4. 2016

   c.    zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a Ing. Jiřího Martinka, o ověření zápisu z 99. schůze rady kraje, konané dne 28. 4. 2016

   100/7599                         3. 5. 2016
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 100. schůze rady kraje, konané dne 3. 5. 2016:

   -      Martin Sikora

   -      Ing. Ivan Strachoň


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

    č. 88/6961 ze dne 12. 1. 2016

    č. 94/7336 ze dne 22. 3. 2016

    k usnesení zastupitelstva kraje

    č. 17/1686 ze dne 12. 12. 2015

    100/7600                         3. 5. 2016
    1. rozhodla

    na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu společnosti:

    AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, a.s.

    Se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava,

    IČ: 47673168,

    jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    za cenu nejvýše přípustnou 771.829 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    100/7600                         3. 5. 2016
    2. schvaluje

    rozpočtové opatření, kterým se

    snižují

    běžné výdaje

    na § 2141 -

    Vnitřní obchod

    pol. 5164 -

    Nájemné

    o

    771,9 tis. Kč

    a

    zvyšují

    běžné výdaje

    na § 3639 -

    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

    pol. 5169 -

    Nákup ostatních služeb

    o

    771,9 tis. Kč


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje        

     č. 85/6757 ze dne 8. 12. 2015

     č. 98/7531 ze dne 21. 4. 2016

     100/7601                         3. 5. 2016
     1. rozhodla

     zahájit jednací řízení s uveřejněním dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve veřejné zakázce nazvané „Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací II“, zasláním výzev k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

     100/7601                         3. 5. 2016
     2. schvaluje

     znění výzev k jednání uchazečům vyloučeným z otevřeného řízení veřejné zakázky s názvem „Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací II“, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

     100/7601                         3. 5. 2016
     3. jmenuje

     jednací komisi pro účely jednání v jednacím řízení k veřejné zakázce nazvané „Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací II“, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem v souladu s důvody uvedenými v důvodové zprávě, ve složení,

     členové:

     1.    Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

     2.    Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

     3.    Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

     4.    Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

     5.    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     6.    Ing. arch. Liana Janáčková, členka zastupitelstva kraje

     náhradníci:

     1.    Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

     2.    Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

     3.    Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

     4.    Ing. Michala Kelišková, odbor investiční a majetkový

     5.    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     6.    Bc. Martin Polášek, člen zastupitelstva kraje

     100/7601                         3. 5. 2016
     4. pověřuje

     společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby organizačně vedla písemné jednání se zájemcem na základě konzultací a informací od zadavatele ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

     100/7601                         3. 5. 2016
     5. jmenuje

     v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací II“, a to:

     členové:

     1. Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

     2. Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     náhradníci:

     1. Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

     2. Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     3. Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     100/7601                         3. 5. 2016
     6. jmenuje

     v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací II“, a to:

     členové:

     1.    Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

     2.    Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

     3.    Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

     4.    Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

     5.    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     6.    Ing. arch. Liana Janáčková, členka zastupitelstva kraje

     náhradníci:

     1.    Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

     2.    Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

     3.    Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

     4.    Ing. Michala Kelišková, odbor investiční a majetkový

     5.    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     6.    Bc. Martin Polášek, člen zastupitelstva kraje


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje                 

      č. 89/7003 ze dne 26. 1. 2016

      100/7602                         3. 5. 2016
      1. rozhodla

      vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku – Místku – II. etapa – EP, PD, IČ, BOZP, AD“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

      3. ATRIS, s.r.o.

                   Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

                   IČO: 28608909

      100/7602                         3. 5. 2016
      2. rozhodla

      na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku – Místku – II. etapa – EP, PD, IČ, BOZP, AD“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky:

      2.  PPS Kania s.r.o.
           Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
           IČO: 26821940

          za cenu nejvýše přípustnou 847.000,- Kč bez DPH   

      1.  Technoprojekt, a.s.
           Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava    
           IČO: 27810054

           za cenu nejvýše přípustnou 894.410,- Kč bez DPH   


       Rada kraje

       100/7603                         3. 5. 2016
       1. schvaluje

       zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce sociálních zařízení – Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek“

       100/7603                         3. 5. 2016
       2. rozhodla

       vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

       4.       SEIDMOS Construction s.r.o.
       se sídlem: Lhotka 1, 743 01 Bílovec
       IČ: 02100061

       8.       Ivo Jarolím – ŠKOLSTAV
       se sídlem: Na vyhlídce 2550, 738 01 Frýdek-Místek
       IČ: 11541351

       100/7603                         3. 5. 2016
       3. rozhodla

       vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

       11.     TOKAMA stavební s.r.o.
       se sídlem: Ostravská 843, 739 25 Sviadnov
       IČ: 01445961
       za cenu nejvýše přípustnou 2.183.770,65 Kč bez DPH


        Rada kraje

        100/7604                         3. 5. 2016
        1. schvaluje

        zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Testování žáků 1. a 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou ve školách MSK“

        100/7604                         3. 5. 2016
        2. rozhodla

        vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

        1. Společnost pro kvalitu školy, z.s.

        se sídlem Šamanova 1062/8, Ostrava, 700 30

        IČ 69610606

        za cenu nejvýše přípustnou 980.000 Kč bez DPH


         Rada kraje

         100/7605                         3. 5. 2016
         1. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro provádění péče ve zvláště chráněných územích Moravskoslezského kraje včetně výkonu autorského dozoru II“

         100/7605                         3. 5. 2016
         2. rozhodla

         vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

         pro 1. část veřejné zakázky – Přírodní památka Hukvaldy:

         2.       Ing. Ivan Tachezy

         se sídlem: Plzeňská 1573/17, 700 30, Ostrava - Hrabůvka

         IČ: 12126365

         za cenu nejvýše přípustnou 75 200 Kč bez DPH

         pro 2. část veřejné zakázky – Přírodní památka Karviná - rybníky:

         2.       Ing. Ivan Tachezy

         se sídlem: Plzeňská 1573/17, 700 30, Ostrava - Hrabůvka

         IČ: 12126365

         za cenu nejvýše přípustnou 67 200 Kč bez DPH

         pro 3. část veřejné zakázky – Přírodní památka Niva Olše – Věřňovice:

         2.       Ing. Ivan Tachezy

         se sídlem: Plzeňská 1573/17, 700 30, Ostrava - Hrabůvka

         IČ: 12126365

         za cenu nejvýše přípustnou 72 200 Kč bez DPH


          Rada kraje

          100/7606                         3. 5. 2016
          1. rozhodla

          uzavřít Deklaraci o vzájemné spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Plzeňským Prazdrojem, a.s., IČ 45357366, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


           Rada kraje

           k usnesení zastupitelstva kraje

           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

           100/7607                         3. 5. 2016
           1. bere na vědomí

           žádost Sboru dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

           100/7607                         3. 5. 2016
           2. rozhodla

           poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov, IČ 75060779, ve výši 80 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s pořízením nezbytné požární techniky pro zachování činnosti sboru mladých hasičů, s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

           100/7607                         3. 5. 2016
           3. rozhodla

           uzavřít se SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov IČ 75060779, smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

           100/7607                         3. 5. 2016
           4. bere na vědomí

           žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Jablunkov dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

           100/7607                         3. 5. 2016
           5. rozhodla

           poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Jablunkov, IČ 65494482, ve výši 50 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s organizací „VIII. ročníku soutěže Železný hasič Jablunkov – Memoriál Jana Lewinského, V. ročník Beskydského železného hasiče 2016“, s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 30. 6. 2016, dle předloženého materiálu

           100/7607                         3. 5. 2016
           6. rozhodla

           uzavřít s SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Jablunkov, IČ 65494482, smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

           100/7607                         3. 5. 2016
           7. schvaluje

           rozpočtové opatření, kterým se

           snižují

           běžné výdaje

           na § 6113 -

           Zastupitelstva krajů

           pol.  5901 -

           Nespecifikované rezervy

           o

           50 tis. Kč

           na § 5279 -

           Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

           pol. 5321 -

           Neinvestiční transfery obcím

           o

           80 tis. Kč

           Celkem

           o

           130 tis. Kč

           a

           zvyšují

           běžné výdaje

           na § 5519 -

            Ostatní záležitosti požární ochrany

           pol.  5222 -

           Neinvestiční transfery spolkům

           o

           130 tis. Kč


            Rada kraje

            100/7608                         3. 5. 2016
            1. bere na vědomí

            informaci o podnětu vzneseném členem zastupitelstva kraje na 19. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 21. 4. 2016

            100/7608                         3. 5. 2016
            2. pověřuje

            hejtmana kraje

            vyřízením podnětu dle předloženého materiálu

            Zodp.: Miroslav Novák

            Termín: 16. 5. 2016


             Rada kraje

             k usnesení zastupitelstva kraje

             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

             100/7609                         3. 5. 2016
             1. schvaluje

             rozpočtové opatření, kterým se

             snižují

             běžné výdaje

             na § 5279 -

             Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

             pol.  5321 -

             Neinvestiční transfery obcím

             o

             40,02 tis. Kč

             a

             zvyšují

             běžné výdaje            

             na § 5279 -

             Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

             pol.  5139 -

             Nákup materiálu jinde nezařazený

             o

             40,02 tis. Kč


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009

              k usnesení zastupitelstva kraje

              č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

              100/7610                         3. 5. 2016
              1. rozhodla

              vyslat členy výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje Ing. Kateřinu Chybidziurovou, Ing. Táňu Apostolovovou, Petra Bechera, Jaroslava Marka, Ing. Petra Adamce, Pavla Bernatského, Mgr. Jiřinu Havlíkovou, Renátu Hloušovou, Petra Jakubka, Ing. Petra Koudelu, Miladu Otáhalovou, Miroslava Rešla a Ing. Petra Šikana, zahraniční pracovní cestu do Polské republiky (Opole), a to ve dnech 24. – 25. 5. 2016, za účelem seznámení se s partnerským regionem Moravskoslezského kraje a jeho přístupem ke kulturnímu dědictví za podmínek uvedených v předloženém materiálu

              100/7610                         3. 5. 2016
              2. ukládá

              členům výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje

              předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1. tohoto usnesení

              Zodp.: Ing. Kateřina Chybidziurová, Ing. Táňa Apostolovová, Petr Becher, Jaroslav Marek, Ing. Petr Adamec, Pavel Bernatský, Mgr. Jiřina Havlíková, Renáta Hloušová, Petr Jakubek, Ing. Petr Koudela, Milada Otáhalová, Miroslav Rešl, Ing. Petr Šik 

              100/7610                         3. 5. 2016
              3. rozhodla

              v souvislosti s návštěvou delegace z partnerského regionu čínské provincie Jiang-su (Čínská lidová republika) ve dnech 25. – 28. 5. 2016 poskytnout věcné dary Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu


               Rada kraje

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

               100/7611                         3. 5. 2016
               1. rozhodla

               vyslat Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Spojených arabských emirátů (Dubaj) ve dnech 15. – 19. 5. 2016 za účelem účasti na konferenci SafeCity za podmínek uvedených v předloženém materiálu

               100/7611                         3. 5. 2016
               2. ukládá

               náměstkovi hejtmana kraje

               předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1. tohoto usnesení

               Zodp.: Ing. Ivan Strachoň


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 85/6759 ze dne 8. 12. 2015

                100/7612                         3. 5. 2016
                1. rozhodla

                uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo s evidenčním číslem 00091/2016/KH, v rámci projektu „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“ se společností
                ZK Design, IČ 25864068, dle předloženého materiálu


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 84/6656    ze dne 24. 11. 2015

                 100/7613                         3. 5. 2016
                 1. bere na vědomí

                 žádost Moravskoslezského krajského fotbalového svazu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 100/7613                         3. 5. 2016
                 2. rozhodla

                 navrhnout zástupce Moravskoslezského kraje do správní rady Nadačního fondu regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje, a to Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje


                  Rada kraje

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                  100/7614                         3. 5. 2016
                  1. rozhodla

                  vyhlásit soutěž „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2015/2016

                  100/7614                         3. 5. 2016
                  2. schvaluje

                  podmínky soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2015/2016 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

                  100/7614                         3. 5. 2016
                  3. zřizuje

                  pracovní skupinu pro v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2015/2016 ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   100/7615                         3. 5. 2016
                   1. stanoví

                   odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                    100/7616                         3. 5. 2016
                    1. rozhodla

                    ocenit nejúspěšnější žáky středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2015/2016

                    100/7616                         3. 5. 2016
                    2. schvaluje

                    podmínky pro ocenění nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2015/2016 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

                    100/7616                         3. 5. 2016
                    3. zřizuje

                    pracovní skupinu pro posouzení návrhů na ocenění nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2015/2016 ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                     100/7617                         3. 5. 2016
                     1. bere na vědomí

                     informaci o počtu žáků ve třídě 1. A oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2015/2016

                     100/7617                         3. 5. 2016
                     2. rozhodla

                     s účinností od 1. 9. 2016

                     povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu 2. A ve školním roce 2016/2017 v oboru
                     79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná po dobu studijního pobytu žáka ze zahraničí, nejdéle však do 31. 8. 2017


                      Rada kraje

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                      100/7618                         3. 5. 2016
                      1. bere na vědomí

                      žádosti o poskytnutí finančních prostředků a dle příloh č. 1, 3, 5 a 7 předloženého materiálu

                      100/7618                         3. 5. 2016
                      2. rozhodla

                      poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                      a)    Sportovní gymnastika T. Havířov z.s., IČ 01629751, ve výši 199.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Podpora sportu pro mládež“; finanční prostředky jsou určeny na honoráře, cestovné, startovné, sportovní pobyty, nájemné a nákup magnesia s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016

                      b)   Sportovní klub Pržno, o.s., IČ 16628861, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Noční běh na Ondřejník“; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění závodu, tisk, grafické práce a ceny pro závodníky s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 8. 2016

                      c)    Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Hory, IČ 61988961, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Účast na mládežnickém turnaji Dragon Cup“; finanční prostředky jsou určeny na cestovné a ubytování s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016

                      d)   IHC Nový Jičín, z.s., IČ 22745602, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Zlepšení podmínek pro extraligu in-line hokeje v MS kraji“; finanční prostředky jsou určeny na nájemné, cestovné, ubytování, nákup týmového oblečení a výstroje, propagaci a registrace s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                      100/7618                         3. 5. 2016
                      3. rozhodla

                      uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci:

                      a)    Sportovní gymnastika T. Havířov z.s., IČ 01629751, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                      b)   Sportovní klub Pržno, o.s., IČ 16628861, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                      c)    Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Hory, IČ 61988961, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                      d)   IHC Nový Jičín, z.s., IČ 22745602, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       100/7619                         3. 5. 2016
                       1. bere na vědomí

                       výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

                       100/7619                         3. 5. 2016
                       2. rozhodla

                       o přijetí opatření zřizovatele ve školách na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

                       100/7619                         3. 5. 2016
                       3. stanoví

                       s účinností od 1. 6. 2016

                       plat ředitelům škol a školských zařízení uvedených v příloze č. 4 předloženého materiálu

                       100/7619                         3. 5. 2016
                       4. ukládá

                       náměstkyni hejtmana kraje

                       sdělit obsah přijatého opatření ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 4 předloženého materiálu

                       Zodp.: Mgr. Věra Palková

                       Termín: 31. 5. 2016


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                        100/7620                         3. 5. 2016
                        1. bere na vědomí

                        žádosti o poskytnutí finančních prostředků a dle příloh č. 1 a 3 předloženého materiálu

                        100/7620                         3. 5. 2016
                        2. rozhodla

                        poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Asociace středoškolských klubů České republiky, z.s., IČ 00531413, ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací 10. ročníku celorepublikové soutěže „Školní časopis roku 2016 – krajské kolo“; finanční prostředky jsou určeny na odměnu koordinátorovi, lektorné, nájemné, materiál pro workshopy, tisk diplomů, stravování účastníků, pronájem prostor pro víkendový pobyt a ubytování účastníků s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 1. 8. 2016

                        100/7620                         3. 5. 2016
                        3. rozhodla

                        uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Asociace středoškolských klubů České republiky, z.s., IČ 00531413, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                        100/7620                         3. 5. 2016
                        4. doporučuje

                        zastupitelstvu kraje

                        rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 75080508, ve výši 120.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním „Krajské konference mládeže Moravskoslezského kraje“; finanční prostředky jsou určeny na nájemné, tisk materiálů, stravování účastníků a koučink s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016

                        100/7620                         3. 5. 2016
                        5. doporučuje

                        zastupitelstvu kraje

                        rozhodnout uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 75080508, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                        100/7620                         3. 5. 2016
                        6. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 3421 -

                        Využití volného času dětí a mládeže

                        pol. 5229 -

                        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                        o

                        160 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 3421 -

                        Využití volného času dětí a mládeže

                        pol. 5321 -

                        Neinvestiční transfery obcím

                        o

                        120 tis. Kč

                        pol. 5222 -   

                        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                        o

                        40 tis. Kč

                        100/7620                         3. 5. 2016
                        7. ukládá

                        náměstkyni hejtmana kraje

                        předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 4. a 5. tohoto usnesení k rozhodnutí

                        Zodp.: Mgr. Věra Palková

                        Termín: 23. 6. 2016


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                         100/7621                         3. 5. 2016
                         1. bere na vědomí

                         žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

                         100/7621                         3. 5. 2016
                         2. schvaluje

                         zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                         a)    Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 61989258, o částku 20.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce Regionální sportovní hry dětských domovů 2016; finanční prostředky jsou určeny na nájemné, stravování, zboží a služby s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 31. 8. 2016, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                         b)   Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813083, o částku 25.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním ústředního kola soutěže „Ekonomický tým 2016“; finanční prostředky jsou určeny na materiál, ceny a ostatní osobní náklady pro hodnotitele a organizátory soutěže, s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 30. 12. 2016

                         100/7621                         3. 5. 2016
                         3. rozhodla

                         poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci PYGMALION, s.r.o., IČ 25824147, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením celokrajské soutěže „Literární soutěž v anglickém jazyce GATE“; finanční prostředky jsou určeny na nákup knih a cen pro soutěžící a mzdové honoráře s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 30. 6. 2016, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                         100/7621                         3. 5. 2016
                         4. rozhodla

                         uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem PYGMALION, s.r.o., IČ 25824147, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                         100/7621                         3. 5. 2016
                         5. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 3299 -

                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                         pol. 5229 -

                         Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                         o

                         10 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3299 -

                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                         pol. 5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                         o

                         10 tis. Kč


                          Rada kraje

                          100/7622                         3. 5. 2016
                          1. souhlasí

                          s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Oprava pláště budovy“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 718, část obce Budišov nad Budišovkou, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 339 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Budišov nad Budišovkou, obec Budišov nad Budišovkou, předaném k hospodaření organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, IČ 47813466, dle předloženého materiálu

                          100/7622                         3. 5. 2016
                          2. souhlasí

                          s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Zateplení konstrukcí objektu mechanizační haly“ na nemovité věci kraje, a to na budově bez čp/če zemědělská stavba, která je součástí pozemku parc. č. 2371/7 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, předaném k hospodaření organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava, IČ 47813130, dle předloženého materiálu

                          100/7622                         3. 5. 2016
                          3. souhlasí

                          s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, ve výši 400.000 Kč na akci „Zateplení konstrukcí objektu mechanizační haly“

                          100/7622                         3. 5. 2016
                          4. souhlasí

                          s realizací projektu „Revitalizace zahrady Tyršova“ na nemovité věci kraje, a to na pozemku parc. č. 1330/1 ostatní plocha v k. ú. a obci Český Těšín, předaném k hospodaření organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 690/32, Český Těšín, IČ 00577235, dle předloženého materiálu

                          100/7622                         3. 5. 2016
                          5. souhlasí

                          s přijetím nadačního příspěvku organizací Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ 13644319, od Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 00  Praha 4, IČ 26721511 na akci „Dodávka a montáž 2ks schodišťových plošin pro ZTP“, dle předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                           100/7623                         3. 5. 2016
                           1. rozhodla

                           nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                           a)    rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2016 – modul B ve výši 90.243 Kč

                           b)   dotační program na podporu integrace romské menšiny v roce 2016 na projekt „Společná cestička k lepšímu vzdělání III“ ve výši 250.000 Kč

                           c)    dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2016 na projekt „Holocaust – nebezpečí pro současnost“ ve výši 107.200 Kč

                           d)   projekty Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko  ve výši 3.040.948,45 Kč; 

                           dle předloženého materiálu

                           100/7623                         3. 5. 2016
                           2. rozhodla

                           poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené obcí Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace, IČ 62330136, ve výši 90.243 Kč s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2016 – modul B s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                           100/7623                         3. 5. 2016
                           3. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           zvyšují

                           neinvestiční přijaté transfery

                           pol. 4116 -

                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                           o

                           90.243 Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 3113 -

                           Základní školy

                           pol. 5339 -

                           Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                           o

                           90.243 Kč

                           100/7623                         3. 5. 2016
                           4. schvaluje

                           zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 71172050, s účelovým určením na realizaci projektu „Společná cestička k lepšímu vzdělání III“ o částku 250.000 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                           100/7623                         3. 5. 2016
                           5. schvaluje

                           zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČ 00601390, s účelovým určením na realizaci projektu „Holocaust – nebezpečí pro současnost“ o částku 107.200 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                           100/7623                         3. 5. 2016
                           6. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           zvyšují

                           neinvestiční přijaté transfery

                           pol. 4116 -

                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                           o

                           357,2 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 3299 -

                           Ostatní záležitosti vzdělávání

                           pol. 5336 -

                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                           o

                           357,2 tis. Kč

                           100/7623                         3. 5. 2016
                           7. schvaluje

                           zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko  organizacím:

                           a)    Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku 830.179,05 Kč s účelovým určením na projekt „Podpora chemického vědomí žáků na Mendelově gymnáziu“ (č. projektu CZ.1.10/2.1.00/33.01676)

                           b)   Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, o částku 974.794.58 Kč s účelovým určením na projekt „LABORATOŘ VIRTUÁLNÍ REALITY“ (č. projektu CZ.1.10/2.1.00/33.01679)

                           s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                           100/7623                         3. 5. 2016
                           8. schvaluje

                           závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko organizacím:

                           a)    Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, ve výši 1.184.903,61 Kč s účelovým určením na projekt „Podpora chemického vědomí žáků na Mendelově gymnáziu“ (č. projektu CZ.1.10/2.1.00/33.01676)

                           a)    Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, ve výši 51.071,21 Kč s účelovým určením na projekt „LABORATOŘ VIRTUÁLNÍ REALITY“ (č. projektu CZ.1.10/2.1.00/33.01679)

                           s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                           100/7623                         3. 5. 2016
                           9. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           zvyšují

                           neinvestiční přijaté transfery

                           pol. 4123 -

                           Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

                           o

                           1.804.975 Kč

                           a

                           zvyšují

                           investiční přijaté transfery

                           pol. 4223 -

                           Investiční přijaté transfery od regionálních rad

                           o

                           1.235.976 Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 3299 -

                           Ostatní záležitosti vzdělávání

                           pol. 5336 -

                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                           o

                           1.804.975 Kč

                           a

                           zvyšují

                           investiční transfery

                           na § 3299 -

                           Ostatní záležitosti vzdělávání

                           pol. 6356 -

                           Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                           o

                           1.235.976 Kč

                           100/7623                         3. 5. 2016
                           10. schvaluje

                           zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331515, o částku 100.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním 19. ročníku „GLOBE Games“ - setkání žáků a učitelů škol, zapojených do mezinárodního programu GLOBE; finanční prostředky jsou určeny na materiální a propagační zabezpečení, služby spojené se zabezpečením setkání, s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 31. 7. 2016

                           100/7623                         3. 5. 2016
                           11. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 3421 -

                           Využití volného času dětí a mládeže

                           pol. 5229 -

                           Ostatní neinvestiční transfery neziskovým                   

                           a podobným organizacím

                           o

                            100 tis. Kč K

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 3792 -

                           Ekologická výchova a osvěta

                           pol. 5331 -

                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                           o

                           100 tis. Kč

                           100/7623                         3. 5. 2016
                           12. schvaluje

                           zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                           a)    Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace, IČ 60337389, o částku 53.000 Kč, s účelovým určením na nákup notebooků, tiskárny, MS Office a antivirového programu

                           b)   Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00844985, o částku 60.000 Kč

                           c)    Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00844985, o částku 130.000 Kč

                            s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                           100/7623                         3. 5. 2016
                           13. schvaluje

                           závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic organizaci Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, ve výši 647.000 Kč s účelovým určením na akci „Nákup zahradní techniky“ s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                           100/7623                         3. 5. 2016
                           14. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 3299 -

                           Využití volného času dětí a mládeže

                           pol. 5331 -

                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                           o

                            890 tis. Kč K

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 3114 -

                           Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                           pol. 5331 -

                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                           o

                           53 tis. Kč

                           na § 3122 -

                           Střední odborné školy

                           pol. 5331 -

                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                           o

                           60 tis. Kč

                           na § 3146 -

                           Zařízení výchovného poradenství

                           pol. 5331 -

                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                           o

                           130 tis. Kč

                           Celkem

                           243 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           investiční transfery

                           na § 3121 -

                           Gymnázia

                           pol. 6351 -

                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                           o

                           647 tis. Kč


                            Rada kraje

                            100/7624                         3. 5. 2016
                            1. souhlasí

                            s uzavřením Dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, týkající se provozování radiového bodu, umístěného ve stavbě občanského vybavení bez č. p., která je součástí pozemku parc. č. 1739/15, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, mezi Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, a Fakultní nemocnicí Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba, IČ 00843989, dle předloženého materiálu a přílohy č. 1 předloženého materiálu, s účinností od 1. 6. 2016


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                             100/7625                         3. 5. 2016
                             1. bere na vědomí

                             žádost HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s., IČ 27003388, ze dne 15. 4. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             100/7625                         3. 5. 2016
                             2. rozhodla

                             poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s., IČ 27003388, ve výši 30 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů organizace konference „Efektivní nemocnice 2016“, konané ve dnech 29. - 30. 11. 2016 v Praze – Vysočanech, s časovou použitelností od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                             100/7625                         3. 5. 2016
                             3. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 3599 -

                             Ostatní činnost ve zdravotnictví

                             pol. 5229 -

                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                             o

                             30 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 3599 -

                             Ostatní činnost ve zdravotnictví

                             pol. 5221 -

                             Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                             o

                             30 tis. Kč

                             100/7625                         3. 5. 2016
                             4. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 3599 -

                             Ostatní činnost ve zdravotnictví

                             pol. 5166 -

                             Konzultační, poradenské a právní služby

                             o

                             237,76 tis. Kč

                             pol. 5229 -

                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                             o

                             50,82 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             288,58 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 3599 -

                             Ostatní činnost ve zdravotnictví

                             pol. 5137 -

                             Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                             o

                             237,76 tis. Kč

                             pol. 5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             50,82 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             288,58 tis. Kč


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                              100/7626                         3. 5. 2016
                              1. rozhodla

                              nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 9.927.156,87 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací akce „Propojovací trakt pavilonu „T“ s novou přístavbou pavilonu chirurgických oborů“, pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

                              100/7626                         3. 5. 2016
                              2. schvaluje

                              zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, ve výši 8.954,00 Kč, účelově určený na akci „Propojovací trakt pavilonu „T“ s novou přístavbou pavilonu chirurgických oborů“, dle podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace CZ.1.10/2.1.00/37.01789

                              100/7626                         3. 5. 2016
                              3. schvaluje

                              závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, ve výši 9.918.202,87 Kč, účelově určený na akci „Propojovací trakt pavilonu „T“ s novou přístavbou pavilonu chirurgických oborů“, dle podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace CZ.1.10/2.1.00/37.01789

                              100/7626                         3. 5. 2016
                              4. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              zvyšují

                              neinvestiční přijaté transfery

                              pol. 4123 -

                              Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

                              o

                              8.954 Kč

                              a

                              zvyšují

                              investiční přijaté transfery

                              pol. 4223 -

                              Investiční přijaté transfery od regionálních rad

                              o

                              9.918.203 Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje

                              § 3522 -

                              Ostatní nemocnice

                              pol. 5336 -

                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              8.954 Kč

                              a

                              zvyšují

                              kapitálové výdaje

                              na § 3522 -

                              Ostatní nemocnice

                              pol. 6356 -

                              Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              9.918.203 Kč

                              100/7626                         3. 5. 2016
                              5. rozhodla

                              nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 51.573,32 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací akce „Vybudování centra komplexní paliativní a geriatrické péče v LDN a OOP v Městě Albrechtice“, pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

                              100/7626                         3. 5. 2016
                              6. schvaluje

                              zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016, organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, o 51.573,32 Kč, účelově určený na realizaci akce „Vybudování centra komplexní paliativní a geriatrické péče v LDN a OOP v Městě Albrechtice“, v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 53886/2015-1/EF

                              100/7626                         3. 5. 2016
                              7. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              zvyšují

                              neinvestiční přijaté transfery

                              pol. 4116 -

                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                              o

                              51.574 Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje

                              na § 3522 -

                              Ostatní nemocnice

                              pol. 5336 -

                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              51.574 Kč

                              100/7626                         3. 5. 2016
                              8. rozhodla

                              nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 501.810,50 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

                              100/7626                         3. 5. 2016
                              9. schvaluje

                              zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví:

                              a)    Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o částku 431.810,50 Kč

                              b)   Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, o částku 70.000 Kč

                              100/7626                         3. 5. 2016
                              10. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              zvyšují

                              neinvestiční přijaté transfery

                              pol. 4116 -

                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                              o

                              501.811 Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje

                              na § 3522 -

                              Ostatní nemocnice

                              pol. 5336 -

                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              501.811 Kč

                              100/7626                         3. 5. 2016
                              11. bere na vědomí

                              žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o poskytnutí účelového příspěvku dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                              100/7626                         3. 5. 2016
                              12. schvaluje

                              zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o 65.000 Kč, účelově určený na realizaci odborného semináře „Kapitoly pro internisty“, s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016

                              100/7626                         3. 5. 2016
                              13. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              snižují

                              běžné výdaje

                              na § 3599 -

                              Ostatní činnost ve zdravotnictví

                              pol. 5229 -

                              Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                              o

                              65 tis. Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje

                              na § 3522 -

                              Ostatní nemocnice

                              pol. 5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              65 tis. Kč


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                               100/7627                         3. 5. 2016
                               1. rozhodla

                               nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 11.763.210 Kč na realizaci akce „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – pořízení počítačového tomografu (CT)“ pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

                               100/7627                         3. 5. 2016
                               2. schvaluje

                               závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, ve výši 11.763.210 Kč, účelově určený na akci „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – pořízení počítačového tomografu (CT)“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 235D212001111

                               100/7627                         3. 5. 2016
                               3. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               zvyšují

                               investiční přijaté transfery

                               pol. 4216 -

                               Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                               o

                               11.763.210 Kč

                               a

                               zvyšují

                               kapitálové výdaje

                               na § 3522 -

                               Ostatní nemocnice

                               pol. 6356 -

                               Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               11.763.210 Kč


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 94/7355 ze dne 22. 3. 2016

                                100/7628                         3. 5. 2016
                                1. bere na vědomí

                                informaci o průběhu a výsledku valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, konané dne 30. 3. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                 100/7629                         3. 5. 2016
                                 1. bere na vědomí

                                 žádost ze dne 4. 4. 2016 a její přílohu podnikající fyzické osoby Květoslava Hrubešová, spolupracující v rámci intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Moravskoslezském kraji v roce 2016 s provozovatelem kolektivního systému ELEKTROWIN a.s., ve věci poskytnutí dotace na projekt Jízda do stanice Recyklace, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

                                 100/7629                         3. 5. 2016
                                 2. rozhodla

                                 poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje podnikající fyzické osobě Květoslava Hrubešová, IČ 64569314, na projekt Jízda do stanice Recyklace ve výši 150.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 2. 2016 do dne 1. 8. 2016 a uhrazených do dne 15. 8. 2016 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                 100/7629                         3. 5. 2016
                                 3. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3729 -

                                 Ostatní nakládání s odpady

                                 pol.  5213 -

                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                 o

                                 150 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3729 -

                                 Ostatní nakládání s odpady

                                 pol.  5212 -

                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                 o

                                 150 tis. Kč


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                  100/7630                         3. 5. 2016
                                  1. rozhodla

                                  nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 107.901,-- Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                  100/7630                         3. 5. 2016
                                  2. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  zvyšují

                                  přijaté transfery

                                  pol.  4111 -

                                  Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                  o

                                  107,91 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  běžné výdaje

                                  na § 3741 -

                                  Ochrana druhů a stanovišť

                                  pol.  5192 -

                                  Poskytnuté náhrady

                                  o

                                  107,91 tis. Kč


                                   Rada kraje

                                   100/7631                         3. 5. 2016
                                   1. rozhodla

                                   o neupotřebitelnosti dlouhodobého nehmotného majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                   100/7631                         3. 5. 2016
                                   2. rozhodla

                                   vyřadit a následně archivovat dlouhodobý nehmotný majetek Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    100/7632                         3. 5. 2016
                                    1. bere na vědomí

                                    petici občanů za rozšíření autobusových spojů z Havířova do Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    100/7632                         3. 5. 2016
                                    2. schvaluje

                                    obsah odpovědi k petici dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     100/7633                         3. 5. 2016
                                     1. rozhodla

                                     zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, podzemních a nadzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1č. 2 tohoto usnesení

                                     100/7633                         3. 5. 2016
                                     2. rozhodla

                                     a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                     b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení


                                     Rada kraje

                                     100/7634                         3. 5. 2016
                                     1. rozhodla

                                     o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      100/7635                         3. 5. 2016
                                      1. rozhodla

                                      nabýt účelovou investiční dotaci poskytnutou z rozpočtu statutárního města Opavy, IČ 00300535, v maximální výši 1.712.400 Kč, na financování projektu „Výkup pozemků pro přeložku silnice II/461 jihovýchodní obchvat Opava, dokončení, napojení na silnici I/11“, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                                      100/7635                         3. 5. 2016
                                      2. rozhodla

                                      uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, IČ 00300535, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                      100/7635                         3. 5. 2016
                                      3. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšují

                                      investiční přijaté transfery

                                      pol. 4221 -

                                      Investiční přijaté transfery od obcí

                                      o

                                      1.712,40 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 6130 -

                                      Pozemky

                                      o

                                      1.712,40 tis. Kč

                                      100/7635                         3. 5. 2016
                                      4. rozhodla

                                      zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 1.712.400 Kč s účelovým určením na akci „Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy“


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 23/1675 ze dne 20. 8. 2013

                                       100/7636                         3. 5. 2016
                                       1. rozhodla

                                       předat organizaci Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, 746 01 Opava, IČ 00016772, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                        100/7637                         3. 5. 2016
                                        1. rozhodla

                                        nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 70.000,‑‑ Kč na financování projektů realizovaných příspěvkovými organizacemi kraje v odvětví kultury v rámci programu Kulturní aktivity, dle předloženého materiálu

                                        100/7637                         3. 5. 2016
                                        2. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        zvyšují

                                        přijaté transfery

                                        pol. 4116 -

                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                                        ze státního rozpočtu

                                        o

                                        70 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3315 -

                                        Činnosti muzeí a galerií

                                        pol. 5336 -

                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        70 tis. Kč

                                        100/7637                         3. 5. 2016
                                        3. schvaluje

                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje na realizaci projektů v rámci programu Kulturní aktivity:

                                        a)    Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00373231, o částku 40.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Neobyčejná setkání s uměním pro lidi s handicapem“,

                                        b)   Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, o částku 30.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Zpracování podkladů pro předložení nominací“,

                                        S časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                         100/7638                         3. 5. 2016
                                         1. bere na vědomí

                                         žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2016 dle příloh č. 1 - č. 3 předloženého materiálu

                                         100/7638                         3. 5. 2016
                                         2. rozhodla

                                         poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Společnost senior, z.s., IČ 26595982, ve výši 90.000,-- Kč na projekt „XVIII. ročník časopisu SeniorTip“ s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                         100/7638                         3. 5. 2016
                                         3. rozhodla

                                         poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku TRDLA - divadelní společnost absolutních neherců, IČ 22840460, ve výši 150.000,-- Kč na projekt „Klaunosanatorium aneb klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic“ s časovou použitelností od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                         100/7638                         3. 5. 2016
                                         4. rozhodla

                                         poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Davidu Moravcovi, IČ 73839094, ve výši 30.000,-- Kč na projekt „Štěrkovna Open Music 2016“ s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 31. 8. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                         100/7638                         3. 5. 2016
                                         5. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         běžné výdaje

                                         na § 6113 -

                                         Zastupitelstva krajů

                                         pol. 5901 -

                                         Nespecifikované rezervy

                                         o

                                         270 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3311 -

                                         Divadelní činnost

                                         pol. 5222 -

                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                         o

                                         150 tis. Kč

                                         na § 3312 -

                                         Hudební činnost

                                         pol. 5212 -

                                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                         o

                                         30 tis. Kč

                                         na § 3316 -

                                         Vydavatelská činnost

                                         pol. 5222 -

                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                         o

                                         90 tis. Kč

                                         Celkem

                                         o

                                         270 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          K usnesení rady kraje

                                          č. 83/6591 ze dne 10. 11. 2015

                                          100/7639                         3. 5. 2016
                                          1. bere na vědomí

                                          žádost spolku Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, IČ 01715640, ze dne 20. 3. 2016 o poskytnutí dotace na projekt „DRŽÍME SPOLU 2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                          100/7639                         3. 5. 2016
                                          2. doporučuje

                                          zastupitelstvu kraje

                                          rozhodnout neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje spolku Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, IČ 01715640, na projekt „DRŽÍME SPOLU 2016“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                          100/7639                         3. 5. 2016
                                          3. bere na vědomí

                                          žádost církevní organizace Charita sv. Martina, IČ 04872461, ze dne 22. 4. 2016 o poskytnutí dotace na projekt „Rozjezd charity na Bruntálsku“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                          100/7639                         3. 5. 2016
                                          4. rozhodla

                                          neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje Charitě sv. Martina, IČ 04872461, na projekt „Rozjezd charity na Bruntálsku“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                          100/7639                         3. 5. 2016
                                          5. bere na vědomí

                                          žádost spolku PROFICIO, z.s., IČ 22734147, ze dne 7. 4. 2016 o poskytnutí dotace na projekt „Autismus – kudy kam na Novojičínsku“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                          100/7639                         3. 5. 2016
                                          6. rozhodla

                                          neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje spolku PROFICIO, z.s., IČ 22734147, na projekt „Autismus – kudy kam na Novojičínsku“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                          100/7639                         3. 5. 2016
                                          7. ukládá

                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                          předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

                                          Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                          Termín: 23. 6. 2016


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016

                                           k usnesením zastupitelstva kraje

                                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                           č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

                                           100/7640                         3. 5. 2016
                                           1. rozhodla

                                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 3.211 tis. Kč

                                           100/7640                         3. 5. 2016
                                           2. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           zvyšují

                                           nedaňové příjmy

                                           na § 6402 -

                                           Finanční vypořádání minulých let

                                           pol. 2223 -

                                           Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                                           o

                                           98,55 tis. Kč

                                           pol. 2229 -

                                           Ostatní přijaté vratky transferů

                                           o

                                           3.112,45 tis. Kč

                                           Celkem

                                           o

                                           3.211,00 tis. Kč

                                           a

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4357 -

                                           Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                           pol. 5331 -

                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           1.105,00 tis. Kč

                                           na § 4379 -

                                           Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                           pol. 5229 -

                                           Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                           o

                                           10.000,00 tis. Kč

                                           Celkem

                                           o

                                           11.105,00 tis. Kč

                                           a

                                           snižuje

                                           financování

                                           pol. 8115 -

                                           Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                           o

                                           14.316,00 tis. Kč

                                           100/7640                         3. 5. 2016
                                           3. rozhodla

                                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 240 tis. Kč

                                           100/7640                         3. 5. 2016
                                           4. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           zvyšují

                                           nedaňové příjmy

                                           na § 4399 -

                                           Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                           pol. 2212 -

                                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                           o

                                           83,40 tis. Kč

                                           pol. 2324 -

                                           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                           o

                                           0,20 tis. Kč

                                           na § 6402 -

                                           Finanční vypořádání minulých let

                                           pol. 2223 -

                                           Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                                           o

                                           0,50 tis. Kč

                                           pol. 2229 -

                                           Ostatní přijaté vratky transferů

                                           o

                                           5,39 tis. Kč

                                           na § 6409 -

                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                           pol. 2229 -

                                           Ostatní přijaté vratky transferů

                                           o

                                           150,51 tis. Kč

                                           Celkem

                                           o

                                           240,00 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4357 -

                                           Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                           pol. 5331 -

                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           240,00 tis. Kč


                                            Rada kraje

                                            100/7641                         3. 5. 2016
                                            1. rozhodla

                                            prominout pohledávku ve výši Kč 87.590,00 Kč, Moravskoslezského kraje vůči organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, podle  § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb. dle předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                             100/7642                         3. 5. 2016
                                             1. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 5521 -

                                             Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                             pol.  6121 -

                                             Budovy, haly a stavby

                                             o

                                             192,12 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 6409 -

                                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                             pol.  5368 -

                                             Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

                                             o

                                             2,12 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 5521 -

                                             Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                             pol.  6122 -

                                             Stroje, přístroje a zařízení

                                             o

                                             190,00 tis. Kč

                                             100/7642                         3. 5. 2016
                                             2. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             investiční přijaté transfery

                                             pol.  4223 -

                                             Investiční přijaté transfery od regionálních rad

                                             o

                                             51,25 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             neinvestiční přijaté transfery

                                             pol.  4123 -

                                             Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

                                             o

                                             51,25 tis. Kč

                                             a

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3639 -

                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                             pol.  5166 -

                                             Konzultační, poradenské a právní služby

                                             o

                                             24,20 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3121 -

                                             Gymnázia

                                             pol.  5166 -

                                             Konzultační, poradenské a právní služby

                                             o

                                             24,20 tis. Kč

                                             100/7642                         3. 5. 2016
                                             3. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             zvyšují

                                             neinvestiční přijaté transfery

                                             pol.  4116 -

                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                             o

                                             0,47 tis. Kč

                                             pol.  4113 -

                                             Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

                                             o

                                             0,03 tis. Kč

                                             Celkem

                                             0,50 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             investiční přijaté transfery

                                             pol.  4216 - 

                                             Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                             o

                                             1.156,95 tis. Kč

                                             pol.  4213 -

                                             Investiční přijaté transfery ze státních fondů

                                             o

                                             68,07 tis. Kč

                                             Celkem

                                             1.225,02 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             ostatní neinvestiční výdaje

                                             na § 6409 -

                                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                             pol.  5901 -

                                             Nespecifikované rezervy

                                             o

                                             1.225,52 tis. Kč

                                             100/7642                         3. 5. 2016
                                             4. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 4379 -

                                             Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence

                                             pol.  5139 -

                                             Nákup materiálu jinde nezařazený

                                             o

                                             30,00 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 4379 -

                                             Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence

                                             pol.  5175 -

                                             Pohoštění

                                             o

                                             30,00 tis. Kč

                                             100/7642                         3. 5. 2016
                                             5. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 6409 -

                                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                             pol.  6901 -

                                             Rezervy kapitálových výdajů

                                             o

                                             19,00 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3299 -

                                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                                             pol.  5362 -

                                             Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

                                             o

                                             2,00 tis. Kč

                                             pol.  5363 -

                                             Úhrady sankcí jiným rozpočtům

                                             o

                                             17,00 tis. Kč

                                             Celkem

                                             19,00 tis. Kč

                                             100/7642                         3. 5. 2016
                                             6. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3299 -

                                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                                             pol.  5169 -

                                             Nákup ostatních služeb

                                             o

                                             20,00 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3299 -

                                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                                             pol.  5173 -

                                             Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                             o

                                             20,00 tis. Kč

                                             100/7642                         3. 5. 2016
                                             7. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             zvyšují

                                             neinvestiční přijaté transfery

                                             pol.  4123 -

                                             Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

                                             o

                                             5,17 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             ostatní neinvestiční výdaje

                                             na § 6409 -

                                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                             pol.  5901 -

                                             Nespecifikované rezervy

                                             o

                                             5,17 tis. Kč

                                             100/7642                         3. 5. 2016
                                             8. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             investiční přijaté transfery

                                             pol.  4223 -

                                             Investiční přijaté transfery od regionálních rad

                                             o

                                             69,82 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             neinvestiční přijaté transfery

                                             pol.  4123 -

                                             Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

                                             o

                                             69,82 tis. Kč

                                             100/7642                         3. 5. 2016
                                             9. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 5521-

                                             Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                             pol.  6121 -

                                             Budovy, haly a stavby

                                             o

                                             15,00 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 5521-

                                             Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                             pol.  5169 -

                                             Nákup ostatních služeb

                                             o

                                             15,00 tis. Kč


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                                              č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016

                                              č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016

                                              č. 95/7474 ze dne 5. 4. 2016

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                              100/7643                         3. 5. 2016
                                              1. rozhodla

                                              poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                              100/7643                         3. 5. 2016
                                              2. bere na vědomí

                                              informaci o odmítnutí dotace žadatelem, Martinem Andrlem, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení č. 95/7474 pod pořadovým číslem 1478 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                              100/7643                         3. 5. 2016
                                              3. bere na vědomí

                                              informaci o odmítnutí dotace žadatelem, Martinem Řezaninou, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení č. 94/7366 pod pořadovým číslem 670 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                              100/7643                         3. 5. 2016
                                              4. bere na vědomí

                                              informaci o odmítnutí dotace žadatelem, Vladimírem Mecou, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení č. 93/7313 pod pořadovým číslem 550 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                              100/7643                         3. 5. 2016
                                              5. bere na vědomí

                                              žádost žadatele pod pořadovým číslem 331 Pavel Trombik, datum narození ********** o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                              100/7643                         3. 5. 2016
                                              6. rozhodla

                                              schválit žadateli pod pořadovým číslem 331 Pavel Trombik, datum narození ********** změnu typu zdroje tepla na kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa (typ opatření A2)

                                              100/7643                         3. 5. 2016
                                              7. rozhodla

                                              změnit v usnesení rady kraje č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 331 Pavel Trombik, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 107.250 Kč a schválenou částku dotace na 121.550 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                              100/7643                         3. 5. 2016
                                              8. rozhodla

                                              změnit v usnesení rady kraje č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 651, Zdeněk Opatrný, datum narození **********, příspěvek za prioritní území z 0 Kč na 7.500 Kč, nově schválena částka dotace je ve výši 135.000 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                              100/7643                         3. 5. 2016
                                              9. rozhodla

                                              změnit v usnesení rady kraje č. 95/7474 ze dne 5. 4. 2016 u žadatelky pod pořadovým číslem 1067, Květoslava Mazurová, datum narození **********, příspěvek za obec ze 7.500 Kč na 7.480 Kč, nově schválena částka dotace je ve výši 134.640 Kč a uzavřít s touto žadatelkou smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                              100/7643                         3. 5. 2016
                                              10. bere na vědomí

                                              žádost žadatele pod pořadovým číslem 374 Stanislav Havrlant, datum narození ********** o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                              100/7643                         3. 5. 2016
                                              11. rozhodla

                                              schválit žadateli pod pořadovým číslem 374 Stanislav Havrlant, datum narození **********změnu typu zdroje tepla na kotel na tuhá paliva – výhradně uhlí (typ opatření A1)

                                              100/7643                         3. 5. 2016
                                              12. rozhodla

                                              změnit v usnesení rady kraje č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 374 Stanislav Havrlant, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 105.000 Kč a schválenou částku dotace na 120.000 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                              100/7643                         3. 5. 2016
                                              13. rozhodla

                                              neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, žadatelům uvedeným v příloze č. 10 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                              100/7643                         3. 5. 2016
                                              14. bere na vědomí

                                              žádost žadatele pod pořadovým číslem 1057 Martin Lesňák, datum narození ********** o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                              100/7643                         3. 5. 2016
                                              15. rozhodla

                                              schválit žadateli pod pořadovým číslem 1057 Martin Lesňák, datum narození **********změnu typu zdroje tepla na kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa (typ opatření A2)

                                              100/7643                         3. 5. 2016
                                              16. rozhodla

                                              změnit v usnesení rady kraje č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 1057 Martin Lesňák, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 112.500 Kč a schválenou částku dotace na 142.500 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                              100/7643                         3. 5. 2016
                                              17. bere na vědomí

                                              žádost žadatelky pod pořadovým číslem 125 Božena Bernátová, datum narození ********** o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                              100/7643                         3. 5. 2016
                                              18. rozhodla

                                              schválit žadatelce pod pořadovým číslem 125 Božena Bernátová, datum narození **********změnu typu zdroje tepla na kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa (typ opatření A2)

                                              100/7643                         3. 5. 2016
                                              19. rozhodla

                                              změnit v usnesení rady kraje č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016 u žadatelky pod pořadovým číslem 125 Božena Bernátová, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 112.500 Kč a schválenou částku dotace na 142.500 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                              100/7644                         3. 5. 2016
                                              1. bere na vědomí

                                              žádost o poskytnutí dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              100/7644                         3. 5. 2016
                                              2. rozhodla

                                              poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, na realizaci projektu „QUO VADIS MSK očima mladých“ ve výši 50.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 dle předloženého materiálu

                                              100/7644                         3. 5. 2016
                                              3. rozhodla

                                              uzavřít se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                              100/7644                         3. 5. 2016
                                              4. bere na vědomí

                                              žádost o poskytnutí dotace Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                              100/7644                         3. 5. 2016
                                              5. rozhodla

                                              poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., IČ 00409871, na realizaci projektu „Vyhlášení ceny Sdružení českých spotřebitelů“ ve výši 25.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016 dle předloženého materiálu

                                              100/7644                         3. 5. 2016
                                              6. rozhodla

                                              uzavřít se Sdružením českých spotřebitelů, z.ú., IČ 00409871, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                              100/7644                         3. 5. 2016
                                              7. bere na vědomí

                                              žádost o poskytnutí dotace Institutu vzdělávání Evy Kiedroňové, z. s., dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                              100/7644                         3. 5. 2016
                                              8. rozhodla

                                              poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Institutu vzdělávání Evy Kiedroňové, z. s., IČ 01417339, na realizaci projektu „Rozvíjej se, děťátko …“ ve výši 200.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016 dle předloženého materiálu

                                              100/7644                         3. 5. 2016
                                              9. rozhodla

                                              uzavřít s Institutem vzdělávání Evy Kiedroňové, z. s., IČ 01417339, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                              100/7644                         3. 5. 2016
                                              10. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 3636 -

                                              Územní rozvoj

                                              pol. 6341 -

                                              Investiční transfery obcím    

                                              o

                                                           200 tis. Kč

                                              na § 3639 -

                                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                              pol. 6341 -

                                              Investiční transfery obcím    

                                              o

                                              75 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje            

                                              na § 3639 -

                                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                              pol. 5222 -

                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                              o

                                              250 tis. Kč

                                              na § 2141 -

                                              Vnitřní obchod

                                              pol. 5229 -

                                              Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                              o

                                              25 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                               100/7645                         3. 5. 2016
                                               1. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3713 -

                                               Změny technologií vytápění

                                               pol.  5169 -

                                               Nákup ostatních služeb

                                               o

                                                            280 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3713 -

                                               Změny technologií vytápění

                                               pol.  5175 -

                                               Pohoštění

                                               o

                                                            50 tis. Kč

                                               pol.  5167 -

                                               Služby školení a vzděláván

                                               o

                                                            30 tis. Kč

                                               pol.  5137 -

                                               Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                               o

                                               200 tis. Kč

                                               Celkem

                                               o

                                               280 tis. Kč


                                                Rada kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 16/1633 ze dne 25. 9. 2015

                                                100/7646                         3. 5. 2016
                                                1. rozhodla

                                                přijmout dotaci v rámci Operačního programu zaměstnanost ve výši 13.802.968,76 Kč na financování projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-7/2016, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                100/7646                         3. 5. 2016
                                                2. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                zvyšují

                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                pol.  4116 -

                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                o

                                                5.521,19 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 4379 -

                                                Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                pol.  5011 - 

                                                Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                o

                                                126,86 tis. Kč

                                                pol.  5021 -

                                                Ostatní osobní výdaje

                                                o

                                                 507,34 tis. Kč

                                                pol.  5031 -

                                                Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                o

                                                 

                                                 

                                                31,72 tis. Kč

                                                pol.  5032 -

                                                Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                o

                                                 

                                                11,42 tis. Kč

                                                pol.  5038 -

                                                Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                o

                                                 0,54 tis. Kč

                                                pol.  5139 -

                                                Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                o

                                                5,30 tis. Kč

                                                pol.  5162 -

                                                Služby telekomunikací a radiokomunikací

                                                o

                                                2,10 tis. Kč

                                                pol.  5169 -

                                                Nákup ostatních služeb

                                                o

                                                4.797,91 tis. Kč

                                                pol.  5175 -

                                                Pohoštění

                                                o

                                                38,00 tis. Kč

                                                Celkem

                                                5.521,19 tis. Kč

                                                100/7646                         3. 5. 2016
                                                3. rozhodla

                                                přijmout dotaci v rámci Operačního programu zaměstnanost ve výši 20.189.621,16 Kč na financování projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001811 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-6/2016, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

                                                100/7646                         3. 5. 2016
                                                4. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                zvyšují

                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                pol.  4116 -

                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                o

                                                8.075,85 tis. Kč

                                                a

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3639 -

                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený

                                                pol.  5179 -

                                                Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                o

                                                145,05 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 4319 -

                                                Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                pol.  5011 - 

                                                Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                o

                                                200,00 tis. Kč

                                                pol.  5021 -

                                                Ostatní osobní výdaje

                                                o

                                                200,00 tis. Kč

                                                pol.  5031 -

                                                Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                o

                                                100,00 tis. Kč

                                                pol.  5032 -

                                                Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                o

                                                36,00 tis. Kč

                                                pol.  5038 -

                                                Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                o

                                                1,69 tis. Kč

                                                pol.  5139 -

                                                Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                o

                                                1.200,00 tis. Kč

                                                pol.  5162

                                                Služby telekomunikací a radiokomunikací

                                                o

                                                10,00 tis. Kč

                                                pol.  5164 -

                                                Nájemné

                                                o

                                                500,00 tis. Kč

                                                pol.  5169 -

                                                Nákup ostatních služeb

                                                o

                                                5.320,00 tis. Kč

                                                pol.  5175 -

                                                Pohoštění

                                                o

                                                653,21 tis. Kč

                                                Celkem

                                                8.220,90 tis. Kč

                                                100/7646                         3. 5. 2016
                                                5. rozhodla

                                                zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2016 o 326,86 tis. Kč z 270.663,39 tis. Kč na 270.990,25 tis. Kč


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                 100/7647                         3. 5. 2016
                                                 1. schvaluje

                                                 podmínky dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016“ včetně příloh

                                                 100/7647                         3. 5. 2016
                                                 2. vyhlašuje

                                                 dotační program „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016“ s účinností ke dni 5. 5. 2016 s termínem podávání žádostí od 7. 6. 2016 do 24. 6. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 17/1686 ze dne 17.12.2015

                                                  100/7648                         3. 5. 2016
                                                  1. schvaluje

                                                  závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic na rok 2016 příspěvkovým organizacím v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                  100/7648                         3. 5. 2016
                                                  2. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  kapitálové výdaje

                                                  na § 3299 -

                                                  Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                  pol.  6351 -

                                                  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  2.524 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  kapitálové výdaje

                                                  na § 3121 -

                                                  Gymnázia

                                                  pol.  6351 -

                                                  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  424 tis. Kč

                                                  na § 3123 -

                                                  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                  pol.  6351 -

                                                  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  1.500 tis. Kč

                                                  na § 3133 -

                                                  Dětské domovy

                                                  pol.  6351 -

                                                  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  600 tis. Kč

                                                  Celkem

                                                  o

                                                  2.524 tis. Kč


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 72/5931 ze dne 14. 7. 2015

                                                  100/7649                         3. 5. 2016
                                                  1. bere na vědomí

                                                  informaci o vzniklých úsporách při realizaci stavby „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“ dle předloženého materiálu

                                                  100/7649                         3. 5. 2016
                                                  2. rozhodla

                                                  uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo ze dne 5. 2. 2015 (ev. č. 00239/2015/IM) ke stavbě „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“, se společností

                                                  S u b t e r r a  a.s.

                                                  se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8,

                                                  IČ: 45309612,

                                                  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 71/5797 ze dne 25. 6. 2015

                                                   100/7650                         3. 5. 2016
                                                   1. bere na vědomí

                                                   informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Rekonstrukce objektu domova Vítkov“ dle předloženého materiálu

                                                   100/7650                         3. 5. 2016
                                                   2. souhlasí

                                                   s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 43.524 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 1.861.581,04 Kč vč. DPH v rámci stavby „Rekonstrukce objektu domova Vítkov“ dle předloženého materiálu

                                                   100/7650                         3. 5. 2016
                                                   3. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   kapitálové výdaje

                                                   na § 4350 -

                                                   Domovy pro seniory

                                                   pol.  6121-

                                                   Budovy, haly a stavby

                                                   o

                                                   3.041,00 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 4350 -

                                                   Domovy pro seniory

                                                   pol.  5137 -

                                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                   o

                                                   10,00 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   kapitálové výdaje

                                                   na § 4350 -

                                                   Domovy pro seniory

                                                   pol.  6122-

                                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                                   o

                                                   3.031,00 tis. Kč


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 89/7017 ze dne 26. 1. 2016

                                                    100/7651                         3. 5. 2016
                                                    1. bere na vědomí

                                                    žádost Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvkové organizace, o poskytnutí investičních finančních prostředků účelově určených na akci „Stavební úpravy části 2. a 3. NP pavilonu „V“ - rehabilitace“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace, o provedení rozpočtového opatření na akci „Výměna rozvodů vody v křídle A1 a v monobloku Karviná“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                    100/7651                         3. 5. 2016
                                                    2. rozhodla

                                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u úspory  vzniklé v rámci realizace akce „Rekonstrukce budovy V – oddělení dlouhodobé následné péče“ u příspěvkové organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, ve výši 389.483,58 Kč dle předloženého materiálu

                                                    100/7651                         3. 5. 2016
                                                    3. schvaluje

                                                    snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o částku 389.483,58 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce budovy V – oddělení dlouhodobé následné péče“ s časovou použitelností od 24. 11. 2015 do 30. 6. 2016

                                                    100/7651                         3. 5. 2016
                                                    4. schvaluje

                                                    závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 389.483,58 Kč, účelově určený na realizaci akce „Stavební úpravy části 2. a 3. NP pavilonu „V“ - rehabilitace“ s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                                                    100/7651                         3. 5. 2016
                                                    5. schvaluje

                                                    snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 3.712.575 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Výměna rozvodů vody v křídle A1 a v monobloku Karviná“

                                                    100/7651                         3. 5. 2016
                                                    6. schvaluje

                                                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci i Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 3.712.575 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Výměna rozvodů vody v křídle A1 a v monobloku Karviná“

                                                    100/7651                         3. 5. 2016
                                                    7. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    kapitálové výdaje

                                                    na § 3522 -

                                                    Ostatní nemocnice

                                                    pol. 6351 -

                                                    Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                    o

                                                    3.712,57 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    kapitálové výdaje

                                                    na § 3522 -

                                                    Ostatní nemocnice

                                                    pol. 5331 -

                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                    o

                                                    3.712,57 tis. Kč


                                                     Rada kraje

                                                     100/7652                         3. 5. 2016
                                                     1. bere na vědomí

                                                     žádost manželů **********, oba bytem **********, o prodej pozemku parc. č. st. 614/1, zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc. č. 484/1, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1605-27/2016 ze dne 9. 4. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 484/10, ostatní plocha, o výměře 126 m2, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                     100/7652                         3. 5. 2016
                                                     2. rozhodla

                                                     a)    o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, Revoluční 1032/56, Nový Jičín, IČ 47658061, a to:

                                                     pozemek parc. č. st. 614/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba, a

                                                     část pozemku parc. č. 484/1, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1605-27/2016 ze dne 9. 4. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 484/10, ostatní plocha, o výměře 126 m2,

                                                     se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                     vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín

                                                     b)   při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a nevyhlašovat výběrové řízení

                                                     100/7652                         3. 5. 2016
                                                     3. bere na vědomí

                                                     žádost pana **********, bytem **********, o prodej pozemku parc. č. 484/2, zahrada, a části pozemku parc. č. 484/1, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1605-27/2016 ze dne 9. 4. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 484/8, ostatní plocha, o výměře 2.765 m2, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                     100/7652                         3. 5. 2016
                                                     4. rozhodla

                                                     a)    o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, Revoluční 1032/56, Nový Jičín, IČ 47658061, a to:

                                                     pozemek parc. č. 484/2, zahrada, a část pozemku parc. č. 484/1, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu 1605-27/2016 ze dne 9. 4. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 484/8, ostatní plocha, o výměře 2.765 m2,

                                                     se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                     vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín

                                                     b)   při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 4 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a nevyhlašovat výběrové řízení


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 86/6938 ze dne 17. 12. 2015

                                                      100/7653                         3. 5. 2016
                                                      1. bere na vědomí

                                                      žádost spolku TJ Sokol Hukvaldy, IČ 45239975, o změnu termínu ukončení realizace projektu „ Hukvaldská štafeta“

                                                      100/7653                         3. 5. 2016
                                                      2. rozhodla

                                                      schválit změnu termínu ukončení realizace projektu “Hukvaldská štafeta“, který realizuje spolek TJ Sokol Hukvaldy, IČ 45239975, z původního 31. 3. 2016 na nový termín 31. 5. 2016

                                                      100/7653                         3. 5. 2016
                                                      3. rozhodla

                                                      uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00219/2016/RRC na projekt „Hukvaldská štafeta“, se spolkem TJ Sokol Hukvaldy, IČ 45239975, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 63/5030 ze dne 5. 3. 2015

                                                       100/7654                         3. 5. 2016
                                                       1. bere na vědomí

                                                       Informace o aktuálním stavu týkající se akce „Přístavba Domu umění – Galerie 21. století“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                       100/7654                         3. 5. 2016
                                                       2. rozhodla

                                                       pokračovat v přípravě akce zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení akce „Přístavba Domu umění – Galerie 21. století“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 98/7544 ze dne 21. 4. 2016

                                                        č. 89/7017 ze dne 26. 1. 2016

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                        100/7655                         3. 5. 2016
                                                        1. schvaluje

                                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizacím:

                                                        a)    Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČ 00100307, o částku 1.000.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Odstranění havarijního stavu střechy“

                                                        b)   Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, IČ 47811927, o částku 800.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Oprava obvodové kamenné zdi"

                                                        100/7655                         3. 5. 2016
                                                        2. schvaluje

                                                        zvýšení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizacím v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                        100/7655                         3. 5. 2016
                                                        3. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        kapitálové výdaje

                                                        na § 3299 -

                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                        pol.  6121 -

                                                        Budovy, haly a stavby

                                                        o

                                                        7.617 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3133 -

                                                        Dětské domovy

                                                        pol.  5331 -

                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        800 tis. Kč

                                                        na § 3123 -

                                                        Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                        pol.  5331 -

                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        1.000 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        1.800 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        kapitálové výdaje

                                                        na § 3114 -

                                                        Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                        pol.  6351 -

                                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        100 tis. Kč

                                                        na § 3121 -

                                                        Gymnázia

                                                        pol.  6351 -

                                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        1.234 tis. Kč

                                                        na § 3122 -

                                                        Střední odborné školy

                                                        pol.  6351 -

                                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        3.483 tis. Kč

                                                        na § 3231 -

                                                        Základní umělecké školy

                                                        pol.  6351 -

                                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        1.000 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                                   5.817 tis. Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                        100/7656                         3. 5. 2016
                                                        1. bere na vědomí

                                                        žádost o poskytnutí neinvestiční dotace spolku Piloti v Beskydech, IČ 26994305, ve výši 190.000 Kč na projekt „Podpora paraglidingu v Beskydech a výkonnostního létání pro rok 2016“

                                                        100/7656                         3. 5. 2016
                                                        2. rozhodla

                                                        poskytnout neinvestiční dotaci spolku Piloti v Beskydech, IČ 26994305, maximálně ve výši 190.000 Kč na projekt „Podpora paraglidingu v Beskydech a výkonnostního létání pro rok 2016“, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 20. 12. 2016

                                                        100/7656                         3. 5. 2016
                                                        3. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 2143 -

                                                        Cestovní ruch

                                                        pol. 5213 -

                                                        Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                        o

                                                                    

                                                                     95 tis. Kč

                                                        na § 3419 -

                                                        Ostatní tělovýchovná činnost

                                                        pol. 5229 -

                                                        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím                                                                    

                                                        o

                                                                  

                                                                     95 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 2143 -

                                                        Cestovní ruch

                                                        pol.  5222 -

                                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                                        o

                                                        190 tis. Kč

                                                        100/7656                         3. 5. 2016
                                                        4. rozhodla

                                                        uzavřít se spolkem Piloti v Beskydech, IČ 26994305, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                         100/7657                         3. 5. 2016
                                                         1. bere na vědomí

                                                         žádost o poskytnutí neinvestiční dotace spolku Tělovýchovná jednota Beskyd Bukovec, z.s., IČ 19015186, ve výši 70.000 Kč na akci „Den obce Bukovec - Plackový festival“

                                                         100/7657                         3. 5. 2016
                                                         2. rozhodla

                                                         poskytnout neinvestiční dotaci spolku Tělovýchovná jednota Beskyd Bukovec, z.s., IČ 19015186, maximálně ve výši 70.000 Kč na akci „Den obce Bukovec - Plackový festival“, s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 30. 9. 2016

                                                         100/7657                         3. 5. 2016
                                                         3. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 2143 -

                                                         Cestovní ruch

                                                         pol. 5213 -

                                                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                         o

                                                                     

                                                                      35 tis. Kč

                                                         a

                                                         snižují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 3639 -

                                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                         pol. 6341 -

                                                         Investiční transfery obcím    

                                                         o

                                                         35 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 2143 -

                                                         Cestovní ruch

                                                         pol. 5222 -

                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                         o

                                                         70 tis. Kč

                                                         100/7657                         3. 5. 2016
                                                         4. rozhodla

                                                         uzavřít se spolkem Tělovýchovná jednota Beskyd Bukovec, z.s., IČ 19015186, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                          100/7658                         3. 5. 2016
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádost o poskytnutí neinvestiční dotace spolku Veteran Car Club Ostrava, IČ 26519313, ve výši 50.000 Kč na akci „Zámecká Rallye 2016“

                                                          100/7658                         3. 5. 2016
                                                          2. rozhodla

                                                          poskytnout neinvestiční dotaci spolku Veteran Car Club Ostrava, IČ 26519313, maximálně ve výši 50.000 Kč na akci „Zámecká Rallye 2016“, s časovou použitelností od 21. 6. 2016 do 24. 9. 2016

                                                          100/7658                         3. 5. 2016
                                                          3. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 6113 -

                                                          Zastupitelstva kraje

                                                          pol. 5901 -

                                                          Nespecifikované rezervy    

                                                          o

                                                           50 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje            

                                                          na § 2143 -

                                                          Cestovní ruch

                                                          pol. 5222 -

                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                          o

                                                          50 tis. Kč

                                                          100/7658                         3. 5. 2016
                                                          4. rozhodla

                                                          uzavřít se spolkem Veteran Car Club Ostrava, IČ 26519313, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                           100/7659                         3. 5. 2016
                                                           1. bere na vědomí

                                                           žádost podnikající fyzické osoby PhDr. Arnošta Vašíčka, IČ 49581821, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt Moravskoslezská mystéria

                                                           100/7659                         3. 5. 2016
                                                           2. rozhodla

                                                           poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 200.000 Kč podnikající fyzické osobě PhDr. Arnoštu Vašíčkovi, IČ 49581821, na projekt Moravskoslezská mystéria, s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 8. 2016

                                                           100/7659                         3. 5. 2016
                                                           3. rozhodla

                                                           uzavřít s podnikající fyzickou osobou PhDr. Arnoštem Vašíčkem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                           100/7659                         3. 5. 2016
                                                           4. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           snižují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 2143 -

                                                           Cestovní ruch

                                                           pol.  5213 -

                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                  200 tis. Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 2143 -

                                                           Cestovní ruch

                                                           pol. 5212 -

                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                                           o

                                                           200 tis. Kč


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                            100/7660                         3. 5. 2016
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádost obecně prospěšné společnosti Železničního muzea moravskoslezského, o.p.s., IČ 29452228, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 101.000 Kč na projekt Zkvalitnění elektronické evidence dokumentů a zařízení

                                                            100/7660                         3. 5. 2016
                                                            2. rozhodla

                                                            poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 101.000 Kč obecně prospěšné společnosti Železničnímu muzea moravskoslezskému, o.p.s., IČ 29452228, na projekt Zkvalitnění elektronické evidence dokumentů a zařízení, s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016

                                                            100/7660                         3. 5. 2016
                                                            3. rozhodla

                                                            uzavřít s obecně prospěšnou společností Železničním muzeem moravskoslezským, o.p.s. smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                            100/7660                         3. 5. 2016
                                                            4. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 2143 -

                                                            Cestovní ruch

                                                            pol. 5213 -

                                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                            o

                                                            101 tis. Kč

                                                             

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 2143 -

                                                            Územní rozvoj

                                                            pol. 5221 -

                                                            Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                            o

                                                            101 tis. Kč


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                             100/7661                         3. 5. 2016
                                                             1. rozhodla

                                                             uzavřít smlouvu o nájmu ploch pro reklamní účely mezi Moravskoslezským krajem a Letištěm Ostrava, a.s., IČ 26827719, se sídlem Mošnov 401, 742 51 Mošnov, dle předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 64/5143 ze dne 24. 3. 2015

                                                              100/7662                         3. 5. 2016
                                                              1. rozhodla

                                                              zrušit usnesení rady kraje č. 64/5143 ze dne 24. 3. 2015

                                                              100/7662                         3. 5. 2016
                                                              2. rozhodla

                                                              a)    o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to plynárenské zařízení specifikované jako STL plynovod + přípojka v celkové délce 1.130,18 m, vybudované v rámci stavby „Integrované výjezdové centrum Nošovice“ na pozemcích parc. č. 431/13, parc. č. 431/18, parc. č. 449/2, parc. č. 449/12, parc. č. 493, parc. č. 508, parc. č. 509, parc. č. 510, parc. č. 522, parc. č.  524, parc. č. 536, parc. č. 551, parc. č. 552, parc. č. 558/1, parc. č. 558/2, parc. č. 568/4, parc. č. 568/27, parc. č. 568/24, parc. č. 571, parc. č. 580, parc. č. 585/1, parc. č. 589/9, parc. č. 589/13, parc. č. 1272/1, parc. č. 1277/2, parc. č. 1277/9 a parc. č. 1337/3, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. a obec Nošovice, dle předloženého materiálu

                                                              b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                              100/7662                         3. 5. 2016
                                                              3. rozhodla

                                                              a)    o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                                              přípojku vody o celkové délce 184,24 m, vybudovanou v rámci stavby „SO 071 – Zásobení vodou pro JV roh PZ Nošovice“, nacházející se na pozemcích parc. č. 412/3, parc. č. 412/4, parc. č. 412/16, parc. č. 412/17, parc. č. 412/21 a parc. č. 472/4, v k. ú. a obec Nižní Lhoty, včetně všech součástí a příslušenství, dle předloženého materiálu

                                                              b)   o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                                              středotlakou přípojku plynu o celkové délce 4,59 m, vybudovanou v rámci stavby „SO 072.1 – Přípojka STL pro JV roh – U PRS“, nacházející se na pozemcích parc. č. 412/4 a parc. č. 412/7 v k. ú. a obec Nižní Lhoty, včetně všech součástí a příslušenství, dle předloženého materiálu

                                                              c)    o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                                              kanalizační přípojku o celkové délce 28,91 m, vybudovanou v rámci stavby „SO 073 – Odvod splaškových vod z JV rohu PZ Nošovice“, nacházející se na pozemcích parc. č. 568/7 a parc. č. 568/10 v k. ú. a obec Nošovice, včetně všech součástí a příslušenství, dle předloženého materiálu

                                                              d)   o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to části pozemků:

                                                              parc. č. 412/4 ostatní plocha o předpokládané výměře 901 m2,

                                                              parc. č. 412/5 ostatní plocha o předpokládané výměře 106 m2,

                                                              oba v k. ú. a obec Nižní Lhoty

                                                              parc. č. 568/10 ostatní plocha o předpokládané výměře 328 m2,

                                                              parc. č. 568/7 ostatní plocha o předpokládané výměře 768 m2,

                                                              oba v k. ú. a obec Nošovice

                                                              včetně všech součástí a příslušenství, dle předloženého materiálu

                                                              e)    při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 3 písm. a) až d) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                                               Rada kraje

                                                               100/7663                         3. 5. 2016
                                                               1. bere na vědomí

                                                               žádost Stavebního bytového družstva Liptaňské nám., Liptaňské náměstí 890, Ostrava, IČ 25374931, o koupi pozemku parc. č. 1192 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                               100/7663                         3. 5. 2016
                                                               2. rozhodla

                                                               že nemá záměr prodat pozemek parc. č. 1192 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, který je ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace, U Školky 1621/2, Ostrava, IČ 64628141, dle předloženého materiálu

                                                               100/7663                         3. 5. 2016
                                                               3. souhlasí

                                                               s pronájmem pozemku parc. č. 1192 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace, U Školky 1621/2, Ostrava, IČ 64628141, Stavebnímu bytovému družstvu Liptaňské nám., Liptaňské náměstí 890, Ostrava, IČ 25374931, od 1. 7. 2016 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 98/7574 ze dne 21. 4. 2016

                                                                100/7664                         3. 5. 2016
                                                                1. rozhodla

                                                                odstranit nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                                stavba - budova č. p. 968, část obce Doly, jiná stavba,

                                                                jež je součástí pozemku parc. č. 6277/2 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                stavba - budova bez čp/če, garáž,

                                                                jež je součástí pozemku parc. č. 6277/3 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                vše v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná,

                                                                dle předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 4/344 ze dne 20. 6. 2013

                                                                 č. 24/2140 ze dne 6. 6. 2012

                                                                 100/7665                         3. 5. 2016
                                                                 1. bere na vědomí

                                                                 žádost obce Žabeň, IČ 00576867 o prominutí povinnosti odvodu a úhrady penále za porušení rozpočtové kázně

                                                                 100/7665                         3. 5. 2016
                                                                 2. doporučuje

                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                 povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, ve výši 80 % ze stanoveného odvodu 162.750 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté obci Žabeň, IČ 00576867, na realizaci projektu „Odpočinková zóna v obci Žabeň pro turisty a cykloturisty“ v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“

                                                                 100/7665                         3. 5. 2016
                                                                 3. doporučuje

                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                 povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté obci Žabeň, IČ 00576867, na realizaci projektu „Odpočinková zóna v obci Žabeň pro turisty a cykloturisty“ v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“

                                                                 100/7665                         3. 5. 2016
                                                                 4. rozhodla

                                                                 udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 130.200 Kč

                                                                 100/7665                         3. 5. 2016
                                                                 5. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 zvyšují

                                                                 nedaňové příjmy

                                                                 na § 2143 -

                                                                 Cestovní ruch

                                                                 pol. 2211 -

                                                                 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

                                                                 o

                                                                 130,2 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje            

                                                                 na § 6409 -

                                                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                 pol. 5909 -

                                                                 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                                                 o

                                                                 130,2 tis. Kč

                                                                 100/7665                         3. 5. 2016
                                                                 6. ukládá

                                                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                                                 předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                 Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                 Termín: 23. 6. 2016


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                  100/7666                         3. 5. 2016
                                                                  1. rozhodla

                                                                  zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 600 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“

                                                                  100/7666                         3. 5. 2016
                                                                  2. rozhodla

                                                                  zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 2.361,14 tis. Kč s účelovým určením na akci „Nákup pozemků“

                                                                  100/7666                         3. 5. 2016
                                                                  3. schvaluje

                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                  zvyšují

                                                                  kapitálové příjmy

                                                                  na § 3639 -

                                                                  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                  pol. 3112 -

                                                                  Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

                                                                  o

                                                                  2.961,14 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 3639 -

                                                                  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                  pol. 5169 -

                                                                  Nákup ostatních služeb

                                                                  o

                                                                  600 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  kapitálové výdaje

                                                                  na § 3639 -

                                                                  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                  pol. 6130 -

                                                                  Pozemky

                                                                  o

                                                                  2.361,14 tis. Kč


                                                                   Rada kraje

                                                                   100/7667                         3. 5. 2016
                                                                   1. souhlasí

                                                                   s umístěním a realizací stavby „11010-056864 CG5M_NJIC_NJMOS_OK“ na částech pozemků parc. č. 813/5 ostatní plocha, parc. č. 822/9 ostatní plocha, parc. č. 822/10 ostatní plocha a parc. č. st. 367 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, dle předloženého materiálu

                                                                   100/7667                         3. 5. 2016
                                                                   2. rozhodla

                                                                   a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 813/5 ostatní plocha, parc. č. 822/9 ostatní plocha, parc. č. 822/10 ostatní plocha a parc. č. st. 367 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, IČ 04084063, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na částech služebných pozemků podzemní komunikační vedení, dále v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku parc. č. st. 367 zastavěná plocha a nádvoří, vnitřní komunikační zařízení, a provádět na podzemním komunikačním vedení a vnitřním komunikačním zařízení úpravy jejichž účelem bude modernizace nebo zlepšení jejich výkonnosti, v rámci stavby „11010-056864 CG5M_NJIC_NJMOS_OK“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a  o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však ve výši 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený s vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                   b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení

                                                                   100/7667                         3. 5. 2016
                                                                   3. rozhodla

                                                                   zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1356/1 trvalý travní porost, v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ve prospěch společnosti Letecké Cargo MOŠNOV s.r.o., Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, Praha 8, IČ 28936175, spočívající v právu umístit a provozovat na služebném pozemku markýzu, a dále v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, opravami, údržbou, provozováním a odstraněním markýzy, v rámci stavby „Letecké Cargo Ostrava Mošnov“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 1128-4/2016 ze dne 25. 3. 2016, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšené o DPH v zákonné výši, oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený s vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                   100/7667                         3. 5. 2016
                                                                   4. rozhodla

                                                                   zřídit věcná břemena - služebnosti k částem pozemků parc. č. 1356/1 trvalý travní porost, parc. č. 1356/3 trvalý travní porost, parc. č. 1361/2 orná půda, parc. č. 1366/1 orná půda, parc. č. 1366/6 orná půda, vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, parc. č. 1123/1 ostatní plocha, parc. č. 1129/1 ostatní plocha, parc. č. 1129/2 ostatní plocha, parc. č. 1129/8 ostatní plocha, parc. č. 1129/14 ostatní plocha, parc. č. 1129/18 ostatní plocha, parc. č. 1129/20 ostatní plocha, vše v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, ve prospěch společnosti Letecké Cargo MOŠNOV s.r.o., Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, Praha 8, IČ 28936175, spočívající v právu umístit, zřídit, provozovat podzemní vedení na služebných pozemcích a dále v právu vstupovat a vjíždět na dotčené služebné pozemky v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami nebo odstraněním podzemních vedení, vybudovaných v rámci stavby „Letecké Cargo Ostrava Mošnov“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 1119-202/2016 ze dne 17. 2. 2016 pro služebné pozemky v k. ú. Mošnov a v geometrickém plánu č. 1905-203/2016 ze dne 17. 2. 2016 pro služebné pozemky v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen ve výši 129.290 Kč navýšené o DPH v zákonné výši, oprávněný z věcných břemen dále uhradí poplatek spojený s vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                                   100/7667                         3. 5. 2016
                                                                   5. souhlasí

                                                                   s umístěním a realizací stavby „Krnov, Sv. Ducha, přeložky VNk, NN“ na pozemku parc. č. 342 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Krnov – Horní Předměstí, obec Krnov, dle předloženého materiálu

                                                                   100/7667                         3. 5. 2016
                                                                   6. rozhodla

                                                                   a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 342 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Krnov – Horní Předměstí, obec Krnov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 841/1a, Krnov, IČ 00601292, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku kabelové vedení VN, v rámci stavby „Krnov, Sv. Ducha, přeložky VNk, NN“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                   b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 6 písm. a) tohoto usnesení


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 68/6869 ze dne 17. 12. 2015

                                                                    100/7668                         3. 5. 2016
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    informaci o vyhodnocení úspor za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 v rámci projektu „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                    100/7668                         3. 5. 2016
                                                                    2. ukládá

                                                                    „odvod do rozpočtu kraje“ na rok 2016 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 1.990 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce “Realizace energetických úspor EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“, a to formou závazného ukazatele

                                                                    100/7668                         3. 5. 2016
                                                                    3. ukládá

                                                                    „odvod do rozpočtu kraje“ na rok 2016 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR ve výši 4.294 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce “Realizace energetických úspor EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“, a to formou závazného ukazatele

                                                                    100/7668                         3. 5. 2016
                                                                    4. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    snižují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3639 -

                                                                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                    pol.  5909 -

                                                                    Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                                                    o

                                                                    50 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    nedaňové příjmy

                                                                    na § 3522 -

                                                                    Ostatní nemocnice

                                                                    pol.  2122 -

                                                                    Odvody příspěvkových organizací

                                                                     o

                                                                    6.284 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    kapitálové výdaje

                                                                    na § 3639 -

                                                                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                    pol.  6121 -

                                                                    Budovy, haly a stavby

                                                                    o

                                                                    161 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3299 -

                                                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                    pol.  5331 -

                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    246 tis. Kč

                                                                    na § 3114 -

                                                                    Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                    pol.  5331 -

                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    31 tis. Kč

                                                                    na § 3121 -

                                                                    Gymnázia

                                                                    pol.  5331 -

                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    23 tis. Kč

                                                                    na § 3123 -

                                                                    Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                    pol.  5331 -

                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    66 tis. Kč

                                                                    na § 3124 -

                                                                    Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                    pol.  5331 -

                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    34 tis. Kč

                                                                    na § 4357 -

                                                                    Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                    pol.  5331-

                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    9 tis. Kč

                                                                    na § 3522

                                                                    Ostatní nemocnice

                                                                    pol.  5331-

                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    177 tis. Kč

                                                                    na § 6409 -

                                                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                    pol.  5901 -

                                                                    Nespecifikované rezervy

                                                                    o

                                                                    5.587 tis. Kč

                                                                    Celkem

                                                                    o

                                                                    6.173 tis. Kč

                                                                    100/7668                         3. 5. 2016
                                                                    5. schvaluje

                                                                    závazné ukazatele na rok 2016 příspěvkovým organizacím v odvětví školství, zdravotnictví a sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                    100/7668                         3. 5. 2016
                                                                    6. rozhodla

                                                                    zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2016 o částku 161 tis. Kč účelově určené na akci „Realizace energetických úspor EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“


                                                                    frame-scrollup