Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 23. 6. 2016


  Rada kraje

  103/7941                         23. 6. 2016
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 23. 6. 2016


   Rada kraje

   103/7942                         23. 6. 2016
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a Mgr. Daniela Havlíka o ověření zápisu ze 102. schůze rady kraje, konané dne 7. 6. 2016

   103/7942                         23. 6. 2016
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 103. schůze rady kraje, konané dne 23. 6. 2016:

   -      Ing. Jiří Martinek

   -      RSDr. Karel Kuboš


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 7673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    103/7943                         23. 6. 2016
    1. schvaluje

    řádnou účetní závěrku Agentury pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    103/7943                         23. 6. 2016
    2. rozhodla

    o rozdělení zisku Agentury pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2015, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

    103/7943                         23. 6. 2016
    3. schvaluje

    výroční zprávu Agentury pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    103/7943                         23. 6. 2016
    4. schvaluje

    zprávu o majetku Agentury pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    103/7943                         23. 6. 2016
    5. schvaluje

    zprávu o činnosti Agentury pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    103/7943                         23. 6. 2016
    6. bere na vědomí

    zápis z jednání správní rady Agentury pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, ze dne 27. 5. 2016, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

    103/7943                         23. 6. 2016
    7. bere na vědomí

    zprávu Agentury pro regionální rozvoj, a.s., o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, podle ustanovení § 82 Zákona č. 90/2012 Sb., „o obchodních korporacích“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    103/7943                         23. 6. 2016
    8. bere na vědomí

    stanovisko auditora k účetní závěrce Agentury pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2015, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

    103/7943                         23. 6. 2016
    9. rozhodla

    o zrušení Ziskového fondu Phare a Ostatních kapitálových fondů Phare Agentury pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168 a převedení jejich zůstatků na účet nerozdělený zisk minulých let dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 44/3225 ze dne 27. 5. 2014

     k usnesení zastupitelstva kraje

     č. 10/868 ze dne 12. 6. 2014

     103/7944                         23. 6. 2016
     1. projednala

     a)    Regionální inovační strategii Moravskoslezského kraje 2014 – 2020 (RIS3 MSK), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

     b)   Průběžnou zprávu o realizaci Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2014 – 2020 (RIS3 MSK) za rok 2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

     c)    Akční plán 2015 – 2016 jako přílohu Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2014 – 2020 (RIS3 MSK), dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

     103/7944                         23. 6. 2016
     2. doporučuje

     zastupitelstvu kraje

     a)    schválit dokument Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2014 – 2020 (RIS3 MSK), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

     b)   projednat Průběžnou zprávu za rok 2015 k Regionální inovační strategii Moravskoslezského kraje 2014 – 2020 (RIS3 MSK), dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu

     c)    vzít na vědomí Akční plán 2015 – 2016 jako přílohu Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2014 – 2020 (RIS3 MSK), dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu

     103/7944                         23. 6. 2016
     3. ukládá

     náměstkovi hejtmana kraje

     předložit návrh dle bodu 2 zastupitelstvu kraje

     Zodp.: Martin Sikora

     Termín: 23. 6. 2016


      Rada kraje

      103/7945                         23. 6. 2016
      1. rozhodla

      zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od Vodárny po křižovatku se silnicí I/11“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

      103/7945                         23. 6. 2016
      2. prohlašuje

      že předmět smlouvy „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od Vodárny po křižovatku se silnicí I/11“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

      103/7945                         23. 6. 2016
      3. jmenuje

      v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od Vodárny po křižovatku se silnicí I/11“, a to:

      členové:

      1.    Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

      2.    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      3.    Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      náhradníci:

      1.    Ing. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

      2.    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      3.    Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      103/7945                         23. 6. 2016
      4. jmenuje

      v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od Vodárny po křižovatku se silnicí I/11“, a to:

      členové:

      1.    Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

      2.    Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

      3.    Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

      4.    Ing. Arch. Beata Vinklárková, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury

      5.    Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

      6.    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      7.    Petr Becher, člen zastupitelstva kraje

      náhradníci:

      1.    Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

      2.    Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

      3.    Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

      4.    Ing. Pavel Slováček, odbor investiční a majetkový

      5.    Ing. Luboš Bourek, odbor evropských projektů

      6.    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      7.    Mgr. Patrik Hujdus, člen zastupitelstva kraje

      103/7945                         23. 6. 2016
      5. ukládá

      náměstkovi hejtmana kraje

      předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje

      Zodp.: Martin Sikora

      Termín: 23. 6. 2016


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 98/7532 ze dne 21. 4. 2016

       103/7946                         23. 6. 2016
       1. rozhodla

       zrušit části 1, 2 a 5 zadávacího řízení pod označením „Projektová příprava pro projekty energetických úspor předkládaných do Operačního programu Životního prostředí“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

       103/7946                         23. 6. 2016
       2. pověřuje

       společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení částí 1, 2 a 5 zadávacího řízení pod označením „Projektová příprava pro projekty energetických úspor předkládaných do Operačního programu Životního prostředí“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 94/7328 ze dne 22. 3. 2016

        103/7947                         23. 6. 2016
        1. rozhodla

        vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce budovy krajského úřadu (klimatizace)“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly:

        1.    TEMEX, spol. s r.o.

        Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice

        IČO: 42767873

        2.    TECHTEAM, s. r. o.

        Tomášikova 17, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

        IČO: 44690321

        103/7947                         23. 6. 2016
        2. rozhodla

        na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce budovy krajského úřadu (klimatizace)“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky:

        3.       MORYS s.r.o.

        Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

        IČ: 42864771

        za cenu nejvýše přípustnou 15.998.117,54,- Kč bez DPH


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 89/7005 ze dne 26. 1. 2016

         103/7948                         23. 6. 2016
         1. rozhodla

         vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 1“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

         1.       MÁTL a KYŠÁK s.r.o. (pro část 1 a 2 VZ)

         1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

         IČO: 25366319

         2.       B K N, spol. s r.o.. (pro část 1, 2, 3 a 4 VZ)

         Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto

         IČO: 15028909

         3.       ATELIER 38 s.r.o. (pro část 1, 2, 3 a 4 VZ)

                  Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava

                  IČO: 25858343

         4.       EVČ s.r.o. (pro část 4 VZ)

                  Arnošta z Pardubic čp. 676, 53 002 Pardubice

                  IČO: 13582275

         103/7948                         23. 6. 2016
         2. rozhodla

         na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 1“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky:

         pro část 1 veřejné zakázky

         5.       OSA projekt s.r.o.

                   Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava

                   IČO: 47155337

                   za cenu nejvýše přípustnou 762.000,- Kč bez DPH 

         pro část 2 veřejné zakázky

         5.       OSA projekt s.r.o.

                   Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava

                   IČO: 47155337

                   za cenu nejvýše přípustnou 894.000,- Kč bez DPH 

         pro část 3 veřejné zakázky

         5.       OSA projekt s.r.o.

         Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava

                   IČO: 47155337

                   za cenu nejvýše přípustnou 719.000,- Kč bez DPH 

         pro část 4 veřejné zakázky

         5.       OSA projekt s.r.o.

                   Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava

                   IČO: 47155337

                   za cenu nejvýše přípustnou 350.000,- Kč bez DPH 


          Rada kraje

          k usnesení zastupitelstva kraje

          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

          103/7949                         23. 6. 2016
          1. bere na vědomí

          žádost ČESKÉ HASIČSKÉ SPORTOVNÍ FEDERACE, o.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na uspořádání mistrovství světa v požárním sportu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

          103/7949                         23. 6. 2016
          2. doporučuje

          zastupitelstvu kraje

          rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ČESKÉ HASIČSKÉ SPORTOVNÍ FEDERACI, o.s., IČ 26649322, ve výši 350 tis. Kč na uspořádání mistrovství světa v požárním sportu s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016, dle předloženého materiálu

          103/7949                         23. 6. 2016
          3. doporučuje

          zastupitelstvu kraje

          uzavřít smlouvu o poskytnutí  neinvestiční účelové dotace s ČESKOU HASIČSKOU SPORTOVNÍ FEDERACÍ, o.s., IČ 26649322, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

          103/7949                         23. 6. 2016
          4. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          snižují

          běžné výdaje

          na § 5279 -

          Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

          pol.  5321  -

          Neinvestiční transfery obcím

          o

          350 tis. Kč

          a

          zvyšují

          běžné výdaje

          na § 5519 -

          Ostatní záležitosti požární ochrany

          pol.  5222  -

          Neinvestiční transfery spolkům

          o

          350 tis. Kč

          103/7949                         23. 6. 2016
          5. ukládá

          hejtmanovi kraje

          předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení

          Zodp.: Miroslav Novák

          Termín: 23. 6. 2016


           Rada kraje

           103/7950                         23. 6. 2016
           1. doporučuje

           zastupitelstvu kraje

           přistoupit k „Prohlášení k politice soudržnosti regionů EU po roce 2020“, jehož text je uveden v příloze č. 1 předloženého materiálu

           103/7950                         23. 6. 2016
           2. ukládá

           hejtmanovi kraje

           předložit zastupitelstvu kraje návrh na přistoupení k prohlášení dle bodu 1) tohoto usnesení

           Zodp.: Miroslav Novák

           Termín: 23. 6. 2016


            Rada kraje

            103/7951                         23. 6. 2016
            1. bere na vědomí

            otevřený dopis Rady města Orlová k záměru přemístění ZUŠ J. R. Míši do prostorů Gymnázia a Obchodní akademie Orlová dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

            103/7951                         23. 6. 2016
            2. doporučuje

            zastupitelstvu kraje schválit obsah odpovědi Radě města Orlová dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

            103/7951                         23. 6. 2016
            3. ukládá

            náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení k projednání

            Zodp.: Mgr. Věra Palková

            Termín: 23. 6. 2016


             Rada kraje

             103/7952                         23. 6. 2016
             1. bere na vědomí

             návrh na uzavření Memoranda o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy, dle předloženého materiálu

             103/7952                         23. 6. 2016
             2. doporučuje

             zastupitelstvu kraje

             rozhodnout uzavřít Memorandum o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

             103/7952                         23. 6. 2016
             3. ukládá

             náměstkovi hejtmana kraje

             předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

             Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

             Termín: 23. 6. 2016


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 102/7867 ze dne 7. 6. 2016

              k usnesení zastupitelstva kraje

              č. 18/1824 ze dne 25. 2. 2016

              103/7953                         23. 6. 2016
              1. rozhodla

              změnit přílohu č. 3 k materiálu schválenému usnesením rady kraje č. 102/7876 bod 3. ze dne 7. 6. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


               Rada kraje

               103/7954                         23. 6. 2016
               1. bere na vědomí

               návrh na zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy v letech 2020 až 2034 dle předloženého materiálu

               103/7954                         23. 6. 2016
               2. ukládá

               náměstkovi hejtmana kraje

               předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

               Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

               Termín: 23. 6. 2016


                Rada kraje

                103/7955                         23. 6. 2016
                1. doplňuje

                návrh programu 20. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 23. 6. 2016, o body s názvem

                a.    Regionální inovační strategie - aktuální stav

                b.    Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od Vodárny po křižovatku se silnicí I/11“, poř. č. 93/2016

                c.    Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace ČESKÉ HASIČSKÉ SPORTOVNÍ FEDERACI, o.s. na uspořádání mistrovství světa v požárním sportu v Ostravě v roce 2016

                d.    Návrh na přistoupení MSK k prohlášení k regionální politice soudržnosti Evropské unie po roce 2020

                e.    Otevřený dopis Rady města Orlová

                f.     Memorandum o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy

                g.    Návrh právního zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019


                 Rada kraje

                 v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

                 k usnesení rady kraje

                 č. 75/2816 ze dne 27. 6. 2006

                 103/7956                         23. 6. 2016
                 1. schvaluje

                 vyhodnocení Generelu rozvoje letiště Ostrava – Mošnov, 2005 – 2015 a návrh postupu pro další období, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 103/7956                         23. 6. 2016
                 2. ukládá

                 představenstvu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., aby do doby přijetí nového Generelu rozvoje letiště Ostrava – Mošnov pro období 2016 a následující vycházelo při plánování rozvoje Letiště Ostrava – Mošnov i nadále z „Generelu rozvoje letiště Ostrava – Mošnov, 2005 – 2015“, při současném zohlednění návrhu na nakládání s letištními plochami a objekty, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 103/7956                         23. 6. 2016
                 3. ukládá

                 představenstvu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., aby požádalo Moravskoslezský kraj, jako vlastníka letiště Ostrava – Mošnov, o zpracování nového Generelu rozvoje letiště Ostrava – Mošnov pro období 2016 a následující období


                  Rada kraje

                  v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

                  103/7957                         23. 6. 2016
                  1. schvaluje

                  výroční zprávu společnosti Letiště Ostrava, a. s., za rok 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  103/7957                         23. 6. 2016
                  2. schvaluje

                  auditovanou řádnou účetní závěrku společnosti Letiště Ostrava, a. s., za rok 2015, dle přílohy č. 2 a přílohy č. 3 předloženého materiálu

                  103/7957                         23. 6. 2016
                  3. rozhodla

                  o řešení ztráty za rok 2015 způsobem dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, a to zaúčtováním na účet neuhrazených ztrát minulých let

                  103/7957                         23. 6. 2016
                  4. bere na vědomí

                  zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Letiště Ostrava, a. s., dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                  103/7957                         23. 6. 2016
                  5. bere na vědomí

                  zprávu společnosti Letiště Ostrava, a. s. o vztazích mezi propojenými osobami, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

                   103/7958                         23. 6. 2016
                   1. schvaluje

                   pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2016 a výroční zprávy za rok 2016 společnosti Letiště Ostrava, a. s. Ing. Věru Pavelcovou, auditorku zapsanou v seznamu KA ČR pod číslem 1374, Nová 475/21, 700 30 Ostrava – Zábřeh


                    Rada kraje

                    103/7959                         23. 6. 2016
                    1. souhlasí

                    s provedením technického zhodnocení najatého majetku, a to budovy bez čp/če, stavba pro dopravu, která je součástí pozemku parcela č. st. 345 v k. ú. Mošnov, na náklady společnosti Letiště Ostrava, a. s., s předpokládaným nákladem 1.900.000,- Kč bez DPH, dle předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

                     103/7960                         23. 6. 2016
                     1. bere na vědomí

                     informaci představenstva společnosti o připravovaném technickém zhodnocení najatého majetku, a to budovy bez čp/če, stavba pro dopravu, která je součástí pozemku parcela č. st. 345 v k. ú. Mošnov, na náklady společnosti Letiště Ostrava, a. s., s předpokládaným nákladem 1.900.000,- Kč bez DPH, dle předloženého materiálu

                     103/7960                         23. 6. 2016
                     2. schvaluje

                     provedení investice uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem 742 51 Mošnov č. p. 401, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

                      103/7961                         23. 6. 2016
                      1. souhlasí

                      s podpisem Dodatku č. 4 ke Smlouvě o výstavbě energetických zařízení č. 11213 se společností VAE CONTROLS, s. r. o.


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 101/7728  ze dne 24. 5. 2016

                       103/7962                         23. 6. 2016
                       1. jmenuje

                       s účinností od 1. 7. 2016 včetně

                       Bc. Josefa Grochola, MBA, na vedoucí pracovní místo ředitele Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853

                       103/7962                         23. 6. 2016
                       2. stanoví

                       s účinností od 1. 7. 2016 včetně

                       plat Bc. Josefu Grocholovi, řediteli Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 58/4638 ze dne 18. 12. 2014

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011

                        103/7963                         23. 6. 2016
                        1. bere na vědomí

                        usnesení správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“, IČ 72089237, za období od 1. 11. 2014 do 31. 5. 2016 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

                        103/7963                         23. 6. 2016
                        2. bere na vědomí

                        informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“, IČ 72089237, dle předloženého materiálu

                        103/7963                         23. 6. 2016
                        3. zmocňuje

                        hejtmana kraje p. Miroslava Nováka jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava-Vítkovice, IČ 72089237, příp. náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                         Rada kraje

                         103/7964                         23. 6. 2016
                         1. schvaluje

                         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výměna oken - Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, p. o.“

                         103/7964                         23. 6. 2016
                         2. rozhodla

                         vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                         1. RI OKNA a.s.

                         se sídlem: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

                         IČ: 60724862

                          

                         za cenu nejvýše přípustnou 1.773.839,78 Kč bez DPH


                          Rada kraje

                          103/7965                         23. 6. 2016
                          1. schvaluje

                          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Procesní podpora sociálních služeb u vybraných poskytovatelů "Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK"“

                          103/7965                         23. 6. 2016
                          2. rozhodla

                          vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                          1. INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú.

                          se sídlem: 5. května 1323/9, Nusle, 140 00 Praha

                          IČ: 26648989

                          za cenu nejvýše přípustnou 1.823.300 Kč bez DPH


                           Rada kraje

                           103/7966                         23. 6. 2016
                           1. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 6172 -

                           Činnost regionální správy

                           pol.  5168 -

                           Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                           o

                           592,71 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 6172 -

                           pol.  5137 -

                           Činnost regionální správy

                           Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                           o

                           517,63 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           kapitálové výdaje

                           na § 6172 -

                           Činnost regionální správy

                           pol.  6121 -

                           Budovy, haly a stavby

                           o

                           75,08 tis. Kč

                           103/7966                         23. 6. 2016
                           2. schvaluje

                           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Nákup řídících jednotek a čteček pro zvýšení bezpečnosti v objektu Krajského úřadu“

                           103/7966                         23. 6. 2016
                           3. rozhodla

                           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 2. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                           1.  IVAR, a.s.

                               se sídlem: Těžební 1250/2d, Černovice, 627 00 Brno

                               IČ: 00526622

                           za cenu nejvýše přípustnou 489.838 Kč bez DPH


                            Rada kraje

                            103/7967                         23. 6. 2016
                            1. schvaluje

                            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Poskytnutí práv k užití právního informačního systému“

                            103/7967                         23. 6. 2016
                            2. rozhodla

                            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                            1. ATLAS consulting spol. s r.o.

                            se sídlem: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

                            IČ: 46578706

                            za cenu nejvýše přípustnou 599.000 Kč bez DPH


                             Rada kraje

                             103/7968                         23. 6. 2016
                             1. rozhodla

                             zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Nákup sad základního vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů předurčených pro práci na vodě“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a za podmínek dle důvodové zprávy

                             103/7968                         23. 6. 2016
                             2. jmenuje

                             v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení:

                             členové:

                             Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

                             Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                             Mgr. Ing. Petra Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                             náhradníci:

                             Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

                             Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                             Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                             103/7968                         23. 6. 2016
                             3. jmenuje

                             v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení:

                             členové:

                             Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                             PaedDr. Vlastislav Kuchař, odbor kancelář hejtmana kraje

                             Mgr. Ing. Petra Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                             náhradníci:

                             Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                             Ing. Tomáš Zuber, odbor kancelář hejtmana kraje

                             Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                             103/7968                         23. 6. 2016
                             4. jmenuje

                             v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení:

                             členové:

                             1. Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

                             2. Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

                             3. PaedDr. Vlastislav Kuchař, odbor kancelář hejtmana kraje

                             4. Ing. Lucie Papřoková, odbor kancelář hejtmana kraje

                             5. Ing. kpt. Libor Šlachta, HZS MSK

                             6. Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                             náhradníci:

                             1. Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

                             2. Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

                             3. Ing. Tomáš Zuber, odbor kancelář hejtmana kraje

                             4. Ing. Klára Barešová, odbor kancelář hejtmana kraje

                             5. Ing. kpt. Josef Hrbáček, HZS MSK

                             6. Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


                              Rada kraje

                              103/7969                         23. 6. 2016
                              1. schvaluje

                              zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zhotovení PD, výkon IČ, koordinátor BOZP a AD „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozic, 2. část“ - dod. č. 1“

                              103/7969                         23. 6. 2016
                              2. rozhodla

                              uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 01366/2016/KŘ ze dne 19. 4. 2016 na realizaci souvisejících projektových prací v rámci stavby „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice, 2. část“, se společností

                              ATRIS, s.r.o.

                              se sídlem: Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

                              IČ: 28608909

                              za nejvýše přípustnou cenu 109.000 Kč bez DPH


                               Rada kraje

                               103/7970                         23. 6. 2016
                               1. schvaluje

                               zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění činnosti projektové kanceláře SMART regionu Moravskoslezského kraje“

                               103/7970                         23. 6. 2016
                               2. rozhodla

                               vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                               1.       Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

                               se sídlem Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava

                               IČ: 27848230

                               za cenu nejvýše přípustnou 1.080.000 Kč bez DPH


                                Rada kraje

                                103/7971                         23. 6. 2016
                                1. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 6172 -

                                Činnost regionální správy

                                pol.  5137 -

                                Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                o

                                1 169,35 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 6172 -

                                Činnost regionální správy

                                pol.  5169 -

                                Nákup ostatních služeb

                                o

                                97,20 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                kapitálové výdaje

                                na § 6172 -

                                Činnost regionální správy

                                pol.  6122 -

                                Stroje, přístroje a zařízení

                                o

                                1 072,15 tis. Kč

                                103/7971                         23. 6. 2016
                                2. schvaluje

                                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Dodávka přístupových systémů pro projekt „Zvýšení fyzické bezpečnosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje““

                                103/7971                         23. 6. 2016
                                3. rozhodla

                                vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 2. tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                                1.  APROKS,spol.s r.o.

                                se sídlem: Zelený pruh 1091/111, Krč, 140 00 Praha 4

                                IČ: 44851812

                                103/7971                         23. 6. 2016
                                4. rozhodla

                                vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 2. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                                3.  COMINFO, a.s.

                                se sídlem: Zlín - Prštné, Nábřeží 695, PSČ 760 01

                                IČ: 63482576

                                za cenu nejvýše přípustnou 1.272.134 Kč bez DPH


                                 Rada kraje

                                 103/7972                         23. 6. 2016
                                 1. schvaluje

                                 zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování Strategického plánu rozvoje SMART regionu Moravskoslezského kraje“

                                 103/7972                         23. 6. 2016
                                 2. rozhodla

                                 vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                                 1. BeePartner a.s.

                                 se sídlem nám. Svobody 527, 739 61 Třinec

                                 IČ: 03589277

                                 za cenu nejvýše přípustnou 480.000 Kč bez DPH


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 102/7799 ze dne 7. 6. 2016

                                  103/7973                         23. 6. 2016
                                  1. bere na vědomí

                                  sdělení uchazeče KAVIS, spol. s r.o. ze dne 16. 6. 2016 o odmítnutí uzavřít smlouvu k veřejné zakázce poř. č. 71/2016 "Zateplení spojovacího koridoru – Střední škola technických oborů, Havířov – Šumbark“

                                  103/7973                         23. 6. 2016
                                  2. rozhodla

                                  zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje


                                   Rada kraje

                                   103/7974                         23. 6. 2016
                                   1. schvaluje

                                   zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce sociálních zařízení v budově E - Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, p.o.“

                                   103/7974                         23. 6. 2016
                                   2. rozhodla

                                   vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                                   7. BforB, spol. s r.o.

                                   se sídlem: Stavební 997/11, Poruba, 708 00 Ostrava

                                   IČ: 03602672

                                   za cenu nejvýše přípustnou 2.666.908,59 Kč bez DPH


                                    Rada kraje

                                    103/7975                         23. 6. 2016
                                    1. schvaluje

                                    zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Výměna střešní krytiny a oprava Kotulovy dřevěnky“

                                    103/7975                         23. 6. 2016
                                    2. rozhodla

                                    vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                                    1.       ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES, a.s.

                                    Se sídlem: Bořivojova 646/50, Kunčičky, 718 00 Ostrava

                                    IČ: 04670329

                                    za cenu nejvýše přípustnou 498.055,43 Kč bez DPH


                                     Rada kraje

                                     103/7976                         23. 6. 2016
                                     1. schvaluje

                                     zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Pořízení elektromobilu v rámci organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace II“

                                     103/7976                         23. 6. 2016
                                     2. rozhodla

                                     vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                                     1.       Auto Hruška s.r.o.

                                     se sídlem: U Staré elektrárny 1895/52, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

                                     IČ: 25877470

                                     za cenu nejvýše přípustnou 613.355,38 Kč bez DPH


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 102/7919 ze dne 7. 6. 2016

                                      103/7977                         23. 6. 2016
                                      1. schvaluje

                                      zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Úprava budovy pro potřeby mateřské školy (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující Frýdek – Místek) – dodatek č. 1“

                                      103/7977                         23. 6. 2016
                                      2. rozhodla

                                      uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 4. 2016 uzavřené se zhotovitelem stavby – AREA . stavby s.r.o. (ev. č. 01114/2016/KŘ), na realizaci dodatečných prací u stavby „Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, úprava budovy pro potřeby mateřské školy“, se společností

                                      AREA . stavby s.r.o.

                                      se sídlem: č.p. 315, 711 00 Šilheřovice

                                      IČ: 48398195

                                      za nejvýše přípustnou cenu víceprací 248.234 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       103/7978                         23. 6. 2016
                                       1. schvaluje

                                       zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování PD, výkon IČ, koordinátor BOZP a autorský dozor – Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“

                                       103/7978                         23. 6. 2016
                                       2. rozhodla

                                       zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje


                                        Rada kraje

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                        103/7979                         23. 6. 2016
                                        1. schvaluje

                                        snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, o částku 170.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava střechy budovy B - 1. máje 11“

                                        103/7979                         23. 6. 2016
                                        2. rozhodla

                                        udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u úspory v rámci akce „Oprava střechy budovy B - 1. máje 11“ organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, ve výši 170 tis. Kč

                                        103/7979                         23. 6. 2016
                                        3. rozhodla

                                        zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 170 tis. Kč s účelovým určením na akci „Celková rekonstrukce elektroinstalace školy“ realizovanou pro organizaci Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331639

                                        103/7979                         23. 6. 2016
                                        4. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3122 -

                                        Střední odborné školy

                                        pol.  5331 -

                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        170 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 3121 -

                                        Gymnázia

                                        pol.  6121 -

                                        Budovy haly a stavby

                                        o

                                        170 tis. Kč

                                        103/7979                         23. 6. 2016
                                        5. schvaluje

                                        zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Celková rekonstrukce elektroinstalace školy - Gymnázium, Český Těšín, p.o.“

                                        103/7979                         23. 6. 2016
                                        6. rozhodla

                                        vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 5) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                                        3.       RADEKOV spol. s r.o.

                                        Se sídlem: U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

                                        IČ: 41035933

                                        za cenu nejvýše přípustnou 2.618.792 Kč bez DPH


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 98/7537 ze dne 21. 4. 2016

                                         č. 101/7699 ze dne 24. 5. 2016

                                         103/7980                         23. 6. 2016
                                         1. rozhodla

                                         opakovat nákup elektrické energie postupem dle předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č.17/1686/ze dne 17. 12. 2016

                                          103/7981                         23. 6. 2016
                                          1. bere na vědomí

                                          a)    žádost Space Innovations, s.r.o. o finanční podporu pro expedici kosmického modulu S.H.E.E. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                          b)   dopis Ing. Ondřeje Hetmánka a Mgr. Lucie Vysoudilové ve věci žádosti a výzvy na vyvěšení moravské vlajky dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                          103/7981                         23. 6. 2016
                                          2. rozhodla

                                          a)    neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Space Innovations, s.r.o.

                                          b)   nevyvěšovat moravskou vlajku

                                          103/7981                         23. 6. 2016
                                          3. schvaluje

                                          a)    obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                          b)   obsah odpovědi dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           103/7982                         23. 6. 2016
                                           1. souhlasí

                                           s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 5. 2016 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                           103/7982                         23. 6. 2016
                                           2. stanoví

                                           a.    u usnesení č. 103/6739 bod 4. ze dne 14. 2. 2012 termín další kontroly plnění na 30. 5. 2017

                                           b.    u usnesení č. 95/7431 bod 5. ze dne 5. 4. 2016 termín další kontroly plnění na červenec 2016

                                           c.    u usnesení č. 95/7432 bod 5. ze dne 5. 4. 2016 termín další kontroly plnění na červenec 2016

                                           d.    u usnesení č. 95/7433 bod 5. ze dne 5. 4. 2016 termín další kontroly plnění na červenec 2016

                                           e.    u usnesení č. 95/7434 bod 5. ze dne 5. 4. 2016 termín další kontroly plnění na červenec 2016

                                           f.     u usnesení č. 101/7775 bod 5. ze dne 24. 5. 2016 termín další kontroly plnění na prosinec 2016


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                            103/7983                         23. 6. 2016
                                            1. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            zvyšují

                                            nedaňové příjmy

                                            na § 2143 -

                                            Cestovní ruch

                                            pol. 2111 -

                                            Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                            o

                                            85,58 tis. Kč

                                            pol. 2324 -

                                            Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                            o

                                            12,67 tis. Kč

                                            na § 2221 -

                                            Provoz veřejné silniční dopravy

                                            pol. 2212 -

                                            Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                            o

                                            321,00 tis. Kč

                                            na § 2229 -

                                            Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                                            pol. 2324 -

                                            Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                            o

                                            39,12 tis. Kč

                                            na § 3421 -

                                            Využití volného času dětí a mládeže

                                            pol. 2324 -

                                            Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                            o

                                            1,11 tis. Kč

                                            na § 3636 -

                                            Územní rozvoj

                                            pol. 2212 -

                                            Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                            o

                                            9,14 tis. Kč

                                            na § 5273 -

                                            Ostatní správa v oblasti krizového řízení

                                            pol. 2111 -

                                            Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                            o

                                            33,37 tis. Kč

                                            na § 6172 -

                                            Činnost regionální správy

                                            pol. 2111 -

                                            Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                            o

                                            3,27 tis. Kč

                                            pol. 2324 -

                                            Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                            o

                                            1,33 tis. Kč

                                            na § 6402 -

                                            Finanční vypořádání minulých let

                                            pol. 2223 -

                                            Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                                            o

                                            63,24 tis. Kč

                                            pol. 2229 -

                                            Ostatní přijaté vratky transferů

                                            o

                                            458,82 tis. Kč

                                            na § 6409 -

                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                            pol. 2229 -

                                            Ostatní přijaté vratky transferů

                                            o

                                            9,00 tis. Kč

                                            Celkem

                                            o

                                            1.037,65 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 6409 -

                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                            pol. 5901 -

                                            Nespecifikované rezervy

                                            o

                                            1.037,65 tis. Kč

                                            103/7983                         23. 6. 2016
                                            2. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            daňové příjmy

                                            pol. 1123 -

                                            Daň z příjmů právnických osob za kraje

                                            o

                                            7.867,55 tis. Kč

                                            a

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 6399 -

                                            Ostatní finanční operace

                                            pol. 5362 -

                                            Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

                                            o

                                            29.500,00 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 6399 -

                                            Ostatní finanční operace

                                            pol. 5365 -

                                            Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

                                            o

                                            21.632,45 tis. Kč

                                            103/7983                         23. 6. 2016
                                            3. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 6172 -

                                            Činnost regionální správy

                                            pol. 5424 -

                                            Náhrady mezd v době nemoci

                                            o

                                            20 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 6172 -

                                            Činnost regionální správy

                                            pol. 5191 -

                                            Zaplacené sankce

                                            o

                                            20 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                             103/7984                         23. 6. 2016
                                             1. bere na vědomí

                                             žádost Česko-polské obchodní komory ze dne 25. 5. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                             103/7984                         23. 6. 2016
                                             2. rozhodla

                                             poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Česko-polské obchodní komoře, IČ 25833901, na úhradu nákladů spojených s pronájmem prostoru a technického vybavení a pohoštěním a za účelem uspořádání XXII. Setkání podnikatelů ve výši 70 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 5. 2016 do 30. 6. 2016, dle předloženého materiálu

                                             103/7984                         23. 6. 2016
                                             3. rozhodla

                                             uzavřít s Česko-polskou obchodní komorou, IČ 25833901, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                             103/7984                         23. 6. 2016
                                             4. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 6113 -

                                             Zastupitelstva krajů

                                             pol. 5901 -

                                             Nespecifikované rezervy

                                             o

                                             70 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3391 -

                                             Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích

                                             pol. 5229 -

                                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                             o

                                             70 tis. Kč


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                              103/7985                         23. 6. 2016
                                              1. bere na vědomí

                                              žádost Českého svazu bojovníků za svobodu, o. s. ze dne 15. 5. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              103/7985                         23. 6. 2016
                                              2. rozhodla

                                              poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Českému svazu bojovníků za svobodu, o. s., IČ 00442755, na úhradu nákladů souvisejících s vydáním knihy – Jan Zajíc: „Verše“ ve výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 6. 2016 do 30. 11. 2016, dle předloženého materiálu

                                              103/7985                         23. 6. 2016
                                              3. rozhodla

                                              uzavřít s Českým svazem bojovníků za svobodu, o. s., IČ 00442755, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                              103/7985                         23. 6. 2016
                                              4. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 6113 -

                                              Zastupitelstva krajů

                                              pol.  5901 -

                                              Nespecifikované rezervy

                                              50 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3316 -

                                              Vydavatelská činnost

                                              pol.  5222 -

                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                              o

                                              50 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                               103/7986                         23. 6. 2016
                                               1. rozhodla

                                               nabýt finanční prostředky poskytnuté společností NET4GAS, s.r.o., IČ 27260364, v celkové výši 847 tis. Kč včetně DPH na plnění spojené s konáním akce „Setkání hejtmana kraje s podnikateli – Bezpečné podnikatelské prostředí“, na základě objednávky NET4GAS, s.r.o., č. 4170052784 a akce „Olympijský park Ostrava 2016“, na základě objednávky NET4GAS, s.r.o., č. 4170052785, obě ze dne 7. 6. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                               103/7986                         23. 6. 2016
                                               2. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               zvyšují

                                               nedaňové příjmy

                                               na § 6113 -

                                               Zastupitelstva krajů

                                               pol.  2111 -

                                               Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                               847 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 6113 -

                                               Zastupitelstva krajů

                                               pol.  5136 -

                                               Knihy, učební pomůcky a tisk

                                               o

                                               0,5 tis. Kč

                                               pol.  5139 -

                                               Nákup materiálu jinde nezařazený

                                               o

                                               40,0 tis. Kč

                                               pol.  5164 -

                                               Nájemné

                                               o

                                               100,0 tis. Kč

                                               pol.  5169 -

                                               Nákup ostatních služeb

                                               o

                                               199,5 tis. Kč

                                               na § 2141 -

                                               Vnitřní obchod

                                               pol.  5169 -

                                               Nákup ostatních služeb

                                               o

                                               507,0 tis. Kč

                                               Celkem

                                               o

                                               847,0 tis. Kč

                                               103/7986                         23. 6. 2016
                                               3. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3312 -

                                               Hudební činnost

                                               pol.  5164 -

                                               Nájemné

                                               o

                                               106,6 tis. Kč

                                               pol.  5169 -

                                               Nákup ostatních služeb

                                               o

                                               693,4 tis. Kč

                                               pol.  5175 -

                                               Pohoštění

                                               o

                                               200,0 tis. Kč

                                               Celkem

                                               o

                                               1.000,0 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 2141 -

                                               Vnitřní obchod

                                               pol.  5164 -

                                               Nájemné

                                               o

                                               130,0 tis. Kč

                                               pol.  5169 -

                                               Nákup ostatních služeb

                                               o

                                               500,0 tis. Kč

                                               pol.  5175 -

                                               Pohoštění

                                               o

                                               300,0 tis. Kč

                                               pol.  5494 -

                                               Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                               o

                                               70,0 tis. Kč

                                               Celkem

                                               o

                                               1.000,0 tis. Kč

                                               103/7986                         23. 6. 2016
                                               4. rozhodla

                                               ocenit voucherem jeden ze zúčastněných týmů Metrostav Cyklo Handy Maratonu, který bude projíždět Moravskoslezským krajem ve dnech 3. - 4. 8. 2016, a to v maximální výši 70 tis. Kč

                                               103/7986                         23. 6. 2016
                                               5. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3319 -

                                               Ostatní záležitosti kultury

                                               pol.  5139 -

                                               Nákup materiálu jinde nezařazený

                                               o

                                               14,72 tis. Kč

                                               pol.  5169 -

                                               Nákup ostatních služeb

                                               o

                                               15,28 tis. Kč

                                               Celkem

                                               o

                                               30,00 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3319 -

                                               Ostatní záležitosti kultury

                                               pol.  5041 -

                                               Odměny za užití duševního vlastnictví

                                               o

                                               30,00 tis. Kč

                                               103/7986                         23. 6. 2016
                                               6. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               kapitálové výdaje

                                               na § 5512 -

                                               Požární ochrana – dobrovolná část

                                               pol.  6122 -

                                               Stroje, přístroje a zařízení

                                               o

                                               83,5 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 5512 -

                                               Požární ochrana – dobrovolná část

                                               pol.  5137 -

                                               Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                               o

                                               83,5 tis. Kč

                                               103/7986                         23. 6. 2016
                                               7. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3312 -

                                               Hudební činnost

                                               pol.  5169 -

                                               Nákup ostatních služeb

                                               o

                                               150 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               kapitálové výdaje

                                               na § 2141 -

                                               Vnitřní obchod

                                               pol.  6122 -

                                               Stroje, přístroje a zařízení

                                               o

                                               150 tis. Kč


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                                                103/7987                         23. 6. 2016
                                                1. bere na vědomí

                                                informaci o počtu žáků ve třídě 1. A oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, ve školním roce 2015/2016

                                                103/7987                         23. 6. 2016
                                                2. rozhodla

                                                s účinností od 1. 9. 2016

                                                povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu 2. A ve školním roce 2016/2017 v oboru 79 41-K/81 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                 103/7988                         23. 6. 2016
                                                 1. bere na vědomí

                                                 žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5 a 6 předloženého materiálu

                                                 103/7988                         23. 6. 2016
                                                 2. rozhodla

                                                 poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                                                 a)    Česká hlava PROJEKT z.ú., IČ 03678059, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením celostátního setkání učňovské mládeže „České hlavičky 2016“; finanční prostředky jsou určeny na odměny vítězům, ceny, nájem, nákup služeb, mzdy, ubytování a cestovné s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                                                 b)   Nadační fond GAUDEAMUS, IČ 25228633, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením středoškolské soutěže „Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR“, finanční prostředky jsou určeny na nákup odborné literatury pro účastníky soutěže s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 30. 11. 2016

                                                 103/7988                         23. 6. 2016
                                                 3. rozhodla

                                                 uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci:

                                                 a)    Česká hlava PROJEKT z.ú., IČ 03678059, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                 b)   Nadační fond GAUDEAMUS, IČ 25228633, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                 103/7988                         23. 6. 2016
                                                 4. schvaluje

                                                 zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                                                 a)    Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602124, o částku 166.500 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním Letního přírodovědného kempu; finanční prostředky jsou určeny na stravování, ubytování, lektory, vstupné, dopravu a ostatní nezbytné náklady s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 30. 11. 2016

                                                 b)   Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, o částku 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním cesty studentů na soutěž „Arc Cup“ do Číny; finanční prostředky jsou určeny na cestovné (letenky, příplatky, pojištění) a zahraniční stravné s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016

                                                 103/7988                         23. 6. 2016
                                                 5. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 snižují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3299 -

                                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                 pol. 5229 -

                                                 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                 o

                                                 50 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3299 -

                                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                 pol. 5331 -

                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                 o

                                                 50 tis. Kč


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                  103/7989                         23. 6. 2016
                                                  1. bere na vědomí

                                                  žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1, 2 a 4 dle předloženého materiálu

                                                  103/7989                         23. 6. 2016
                                                  2. schvaluje

                                                  zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Wichterlovo gymnázium, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace, IČ 00842702, o částku 20.000,- Kč, s účelovým určením na náklady spojené s projektem Škola na Hlavní třídě, s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 10. 2016

                                                  103/7989                         23. 6. 2016
                                                  3. rozhodla

                                                  poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                                                  a)    Bridžový spolek Havířov, IČ 26585995, ve výši 17.000 Kč na náklady spojené s účastí na juniorském Mistrovství Evropy párů ve sportovním bridži v lotyšské Liepaje; finanční prostředky jsou určeny na startovné, cestovné a ubytování účastníků s časovou použitelností od 10. 4. 2016 do 31. 8. 2016

                                                  b)   Taneční škola Horizonty Havířov, z.s., IČ 22844201, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí Taneční školy Horizonty Havířov na Mistrovství Evropy 2016; finanční prostředky jsou určeny na dopravu účastníků, startovné a licenční poplatek s časovou použitelností od  9. 6. 2016 do 31. 8. 2016

                                                  103/7989                         23. 6. 2016
                                                  4. rozhodla

                                                  uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci:

                                                  a)    Bridžový spolek Havířov, IČ 26585995, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                  b)   Taneční škola Horizonty Havířov, z.s., IČ 22844201, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                  103/7989                         23. 6. 2016
                                                  5. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 3421 -

                                                  Využití volného času dětí a mládeže

                                                  pol. 5169 -

                                                  Nákup ostatních služeb

                                                  o

                                                  47 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 3421 -

                                                  Využití volného času dětí a mládeže

                                                  pol. 5222 -

                                                  Ostatní neinvestiční transfery spolkům

                                                  o

                                                  27 tis. Kč

                                                  pol. 5331 -

                                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  20 tis. Kč


                                                   Rada kraje

                                                   103/7990                         23. 6. 2016
                                                   1. stanoví

                                                   odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                                                    103/7991                         23. 6. 2016
                                                    1. bere na vědomí

                                                    informaci o počtu přijatých žáků pro dvouoborovou třídu prvního ročníku oboru 79 -42- K/81 Gymnázium se sportovní přípravou a oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace pro školní rok 2016/2017

                                                    103/7991                         23. 6. 2016
                                                    2. rozhodla

                                                    s účinností od 1. 9. 2016

                                                    povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro dvouoborovou třídu 1. O ve školním roce 2016/2017 v oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                     Rada kraje

                                                     103/7992                         23. 6. 2016
                                                     1. souhlasí

                                                     se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      103/7993                         23. 6. 2016
                                                      1. souhlasí

                                                      se zápisem změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení organizace Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                      103/7993                         23. 6. 2016
                                                      2. určuje

                                                      odloučené pracoviště mateřské školy dle bodu 1. tohoto usnesení ke vzdělávání dětí zaměstnanců zaměstnavatelů:

                                                      a)     Moravskoslezský kraj

                                                      IČ: 70890692

                                                      sídlo: 28. října 117, 702 18 Ostrava

                                                      b)     Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

                                                      IČ: 47673168

                                                      sídlo: Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

                                                      c)     Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

                                                      IČ: 75082616

                                                      sídlo: Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

                                                      103/7993                         23. 6. 2016
                                                      3. stanoví

                                                      jednotná kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do odloučeného pracoviště mateřské školy určené ke vzdělávání dětí zaměstnanců zaměstnavatelů stanovených radou kraje:

                                                      1.     prokázání trvání sjednaného pracovního poměru mezi zaměstnavatelem určeným radou kraje a zákonným zástupcem dítěte

                                                      2.     přednost při přijímání dětí budou mít děti zaměstnanců zřizovatele, pro účely těchto kritérií se za zaměstnance zřizovatele považuje také uvolněný člen zastupitelstva kraje

                                                      3.     v případě nenaplnění stanoveného počtu dětí v rámci přijímacího řízení mohou být přijaty děti zaměstnanců ostatních zaměstnavatelů stanovených radou kraje

                                                      4.     v případě naplnění počtu přijímaných dětí do odloučeného pracoviště mateřské školy je rozhodným kritériem dřívější datum narození dítěte


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 101/7775 ze dne 24. 5. 2016

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 13/1180 ze dne 22. 9. 2010

                                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                       103/7994                         23. 6. 2016
                                                       1. ukládá

                                                       odvod do rozpočtu kraje v roce 2016 příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602116, ve výši 2.990.000,-- Kč, a to formou zvýšení závazného ukazatele

                                                       103/7994                         23. 6. 2016
                                                       2. rozhodla

                                                       udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u nerozpočtovaných příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 2.100.000,-- Kč

                                                       103/7994                         23. 6. 2016
                                                       3. rozhodla

                                                       zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 1.240 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce elektroinstalace“ realizovanou pro organizaci Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, IČ 00602159

                                                       103/7994                         23. 6. 2016
                                                       4. schvaluje

                                                       závazný ukazatel “investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizacím:

                                                       a)    Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, ve výši 720.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Výměna kotlů" s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                                                       b)   Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920 ve výši 720.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Výměna oken a dveří" s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                                                       103/7994                         23. 6. 2016
                                                       5. schvaluje

                                                       závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                                                       103/7994                         23. 6. 2016
                                                       6. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       zvyšují

                                                       nedaňové příjmy

                                                       na § 3299 -

                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                       pol.  2122 -

                                                       Odvody příspěvkových organizací

                                                       o

                                                       2.990 tis. Kč

                                                       pol. 2451 -

                                                       Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

                                                       o

                                                       2.100 tis. Kč

                                                       Celkem

                                                       5.090 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       kapitálové výdaje            

                                                       na § 3114 -

                                                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                       pol.  6351 -

                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       720 tis. Kč

                                                       na § 3121 -

                                                       Gymnázia

                                                       pol.  6121 -

                                                       Budovy, haly a stavby

                                                       o

                                                       1.240 tis. Kč

                                                       na § 3122 -

                                                       Střední odborné školy

                                                       pol.  6351 -

                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       720 tis. Kč

                                                       na § 3123 -

                                                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                       pol.  6351 -

                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       1.240 tis. Kč

                                                       na § 3133 -

                                                       Dětské domovy

                                                       pol.  6351 -

                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       1.170 tis. Kč

                                                       Celkem

                                                       o

                                                       5.090 tis. Kč


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 98/7554 ze dne 21. 4. 2016

                                                       č. 101/7721 ze dne 24. 5. 2016

                                                       č. 102/7832 ze dne 7. 6. 2016

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                       103/7995                         23. 6. 2016
                                                       1. rozhodla

                                                       nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu:

                                                       a)    na financování účelových dotací v odvětví školství na dotaci v rámci programu Kulturní aktivity – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit ve výši 20.000 Kč

                                                       b)   individuální projekt prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve výši 17.054,12 Kč

                                                       dle předloženého materiálu

                                                       103/7995                         23. 6. 2016
                                                       2. schvaluje

                                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci individuálního projektu operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, s účelovým určením na projekt „RESTART“ o částku 17.054,12 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0004)

                                                       103/7995                         23. 6. 2016
                                                       3. schvaluje

                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci programu Kulturní aktivity organizaci Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, IČ 00842737, o částku 20.000 Kč s účelovým určením na projekt „Opava Cantat 2016 – Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů“ s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                       103/7995                         23. 6. 2016
                                                       4. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       zvyšují

                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                       pol. 4116 -

                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                       o

                                                       37.055 Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3299 -

                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                       pol. 5336 - 

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       17.055 Kč

                                                       na § 3312 -

                                                       Hudební činnost

                                                       pol. 5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       20.000 Kč

                                                       Celkem

                                                       37.055 Kč

                                                       103/7995                         23. 6. 2016
                                                       5. rozhodla

                                                       změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcí s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2016 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace organizacím:

                                                       a)    Zařízení školního stravování Vratimov, IČ 61963658, snížení o 1.692.000 Kč

                                                       b)   Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 25, IČ 60043733, zvýšení o 1.692.000 Kč

                                                       103/7995                         23. 6. 2016
                                                       6. schvaluje

                                                       změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na rozvojový program „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                       103/7995                         23. 6. 2016
                                                       7. schvaluje

                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813075, o částku 196.000 Kč, s účelovým určením na spolufinancování projektu EMISE-vzdělávání a osvěta, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017

                                                       103/7995                         23. 6. 2016
                                                       8. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       kapitálové výdaje

                                                       na § 6409 -

                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                       pol. 6901-

                                                       Rezervy kapitálových výdajů

                                                       o

                                                       196 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3121 -

                                                       Gymnázia

                                                        

                                                       pol. 5331 -

                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       196 tis. Kč

                                                       103/7995                         23. 6. 2016
                                                       9. schvaluje

                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, IČ 64628124, o částku 26.000 Kč, s účelovým určením na dovybavení vnitřních prostor odloučeného pracoviště mateřské školy, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                                                       103/7995                         23. 6. 2016
                                                       10. schvaluje

                                                       zvýšení závazného ukazatele účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, IČ 64628124, ve výši 70.000 Kč na akci „Nákup klavíru a interaktivní tabule s příslušenstvím a další vybavení pro odloučené pracoviště mateřské školy“, s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016

                                                       103/7995                         23. 6. 2016
                                                       11. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       a

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 6172 -

                                                       Činnost regionální správy

                                                       pol. 5321 -

                                                       Neinvestiční transfery obcím

                                                       o

                                                       96 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       pol. 5331 -

                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       26 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       kapitálové výdaje

                                                       na § 3112 -

                                                       Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                       pol. 6351 -

                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       70 tis. Kč

                                                       103/7995                         23. 6. 2016
                                                       12. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       nedaňové příjmy

                                                       na § 3299 -

                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                       pol.  2229 -

                                                       Ostatní přijaté vratky transferů

                                                       o

                                                       88.310 Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       nedaňové příjmy

                                                       na § 6402 -

                                                       Finanční vypořádání minulých let

                                                       pol.  2229 -

                                                       Ostatní přijaté vratky transferů

                                                       o

                                                       250.382 Kč

                                                       a

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3299 -

                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                       pol. 5137 -

                                                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                       o

                                                       1.688.391 Kč

                                                       pol. 5331 -

                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       193.601 Kč

                                                       pol. 5364 -

                                                       Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                                                       o

                                                       88.310 Kč

                                                       Celkem

                                                       1.970.302 Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3112 -

                                                       Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                       pol. 5137 -

                                                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                       o

                                                       609.341 Kč

                                                       na § 3299 -

                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                       pol. 5042 -

                                                       Odměny za užití počítačových programů

                                                       o

                                                       193.600 Kč

                                                       na § 6402 -

                                                       Finanční vypořádání minulých let

                                                       pol. 5364 -

                                                       Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                                                       o

                                                       250.382 Kč

                                                       Celkem

                                                       2.132.373 Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       kapitálové výdaje

                                                       na § 3112 -

                                                       Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                       pol. 6121 -

                                                       Budovy, haly a stavby

                                                       o

                                                       1.079.051 Kč


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                       103/7996                         23. 6. 2016
                                                       1. bere na vědomí

                                                       žádosti o poskytnutí finančních prostředků a dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 a 23 předloženého materiálu

                                                       103/7996                         23. 6. 2016
                                                       2. rozhodla

                                                       poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                                                       a)    EQUI FORUM, z.s., IČ 22821562, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Mezinárodní prezentační dostihový den“; finanční prostředky jsou určeny na spotřebu materiálu, nájemné, opravy a údržbu, služby, mzdové náklady s časovou použitelností od 10. 6. 2016 do 31. 8. 2016

                                                       b)   Fotbalový klub Bospor Bohumín z.s., IČ 27034178, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Podpora mládežnických družstev FKB“; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, sportovní rekvizity, nájemné, odměny trenérů a startovné s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2016

                                                       c)    Judo club Orlová z.s., IČ 27047261, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „JUDO PRO DĚTI“; finanční prostředky jsou určeny na tatami a sportovní vybavení, nájemné, startovné, ubytování, dopravu, propagaci, odměny trenérům a zvyšování kvalifikace (semináře, kurzy, školení) s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                                                       d)   Kateřina Pauláthová, narozena **********, bydliště**********, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Kateřina Pauláthová – příprava na Mistrovství světa v alpských disciplínách ve Svatém Mořici v únoru 2017“; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, cestovné, ski pasy, pronájem svahu, servis lyží a kondiční přípravu s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 1. 2017

                                                       e)    Martina Fabiánová narozena **********bydliště**********, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Mistrovství světa Spartan Race 2016 v USA“; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, startovné, letenky, pronájem vozidla a stravu s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2016

                                                       f)     Městský Fotbalový Klub Havířov, IČ 27008240, ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Mezinárodní turnaj v kopané dětí ročník 07-09“; finanční prostředky jsou určeny na stravování, pitný režim, rozhodčí, pořadatelskou službu, ceny pro hráče a sportovní vybavení hráčů s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 8. 2016

                                                       g)   Table Tennis Club OSTRAVA 2016 s.r.o., IČ 04818792, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Akademie stolního tenisu Petra Korbela“; finanční prostředky jsou určeny na nájemné, cestovné, energie, služby (zdravotníci, ochranka, úklid), honoráře trenérů a míčky s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016

                                                       h)   Tělocvičná jednota Sokol Opava, IČ 13643185, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Podpora pravidelné závodní činnosti atletů T. J. Sokol Opava“; finanční prostředky jsou určeny na dopravu s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                                                       i)     Tělovýchovná jednota Slavoj Český Těšín z.s., IČ 14613824, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Celoroční činnost, výchova talentované mládeže ledního hokeje ročníků 2001 - 2009“; finanční prostředky jsou určeny na autobusovou dopravu, nájemné zimního stadiónu - ledovou plochu, odměny rozhodčím a trenérům, vybavení pro hokejisty s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 3. 2017

                                                       j)     TJ Start Ostrava - Poruba, z.s., IČ 44740344, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Podpora pravidelné činnosti tenisového oddílu“; finanční prostředky jsou určeny na pronájem tenisové haly, tenisové míče a energie s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2016

                                                       103/7996                         23. 6. 2016
                                                       3. rozhodla

                                                       uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci:

                                                       a)    EQUI FORUM, z.s., IČ 22821562, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                       b)   Fotbalový klub Bospor Bohumín z.s., IČ 01559010, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                       c)    Judo club Orlová z.s., IČ 27047261, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                       d)   Kateřina Pauláthová, narozena **********, bydliště **********, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                       e)    Martina Fabiánová narozen **********bydliště**********, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                       f)     Městský Fotbalový Klub Havířov, IČ 27008240, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                       g)   Table Tennis Club OSTRAVA 2016 s.r.o., IČ 04818792, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                       h)   Tělocvičná jednota Sokol Opava, IČ 13643185, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                       i)     Tělovýchovná jednota Slavoj Český Těšín z.s., IČ 14613824, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                                                       j)     TJ Start Ostrava - Poruba, z.s., IČ 44740344, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                                                       103/7996                         23. 6. 2016
                                                       4. doporučuje

                                                       zastupitelstvu kraje

                                                       poskytnout neinvestiční účelovou dotaci spolku BESKI z.s., IČ 04899369, ve výši 87.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „SKIALP KORUNA BESKYD – dvě skitouringové akce pro širokou veřejnost na Lysé hoře a v Bílé“; finanční prostředky jsou určeny na pronájem časomíry, dopravu, pronájem, technické služby, výrobu tiskovin, bannerů a orientačního značení s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017

                                                       103/7996                         23. 6. 2016
                                                       5. doporučuje

                                                       zastupitelstvu kraje

                                                       uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s BESKI z.s., IČ 04899369, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                       103/7996                         23. 6. 2016
                                                       6. rozhodla

                                                       neposkytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL VÍCOV, IČ 47919540, na projekt „ Regenerace sportoviště TJ Sokol Vícov“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                       103/7996                         23. 6. 2016
                                                       7. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3419 -

                                                       Ostatní tělovýchovná činnost

                                                       pol. 5169 -

                                                       Nákup ostatních služeb

                                                       o

                                                       200 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje            

                                                       na § 3419 -

                                                       Ostatní tělovýchovná činnost

                                                       pol. 5493 -

                                                       Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                                       o

                                                       200 tis. Kč

                                                       103/7996                         23. 6. 2016
                                                       8. ukládá

                                                       náměstkyni hejtmana kraje

                                                       předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 4. a 5. tohoto usnesení

                                                       Zodp.: Mgr. Věra Palková

                                                       Termín: 22. 9. 2016


                                                        Rada kraje

                                                        103/7997                         23. 6. 2016
                                                        1. souhlasí

                                                        s aplikací zvláštního způsobu určení platového tarifu v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, s účinností od 1. 7. 2016, dle předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                         103/7998                         23. 6. 2016
                                                         1. bere na vědomí

                                                         žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o poskytnutí finančních prostředků na realizaci odborného semináře, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                         103/7998                         23. 6. 2016
                                                         2. schvaluje

                                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o 15.000 Kč, účelově určený na realizaci odborného semináře „XIX. Seminář dětského oddělení NsP Havířov p.o.“, s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 30. 9. 2016

                                                         103/7998                         23. 6. 2016
                                                         3. bere na vědomí

                                                         žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o poskytnutí finančních prostředků na realizaci jednotného vzhledu webových stránek, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                         103/7998                         23. 6. 2016
                                                         4. schvaluje

                                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o 30.000 Kč, účelově určený na realizaci jednotného vzhledu webových stránek, s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016

                                                         103/7998                         23. 6. 2016
                                                         5. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3599 -

                                                         Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                         pol. 5229 -

                                                         Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                         o

                                                         45 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3522 -

                                                         Ostatní nemocnice

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         45 tis. Kč

                                                         103/7998                         23. 6. 2016
                                                         6. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3599 -

                                                         Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                         pol. 5166 -

                                                         Konzultační, poradenské a právní služby

                                                         o

                                                         242 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3599 -

                                                         Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                         pol. 5021 -

                                                         Ostatní osobní výdaje

                                                         o

                                                         242 tis. Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                          103/7999                         23. 6. 2016
                                                          1. rozhodla

                                                          nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši 12.133.110 Kč na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací v souladu s § 20 a § 22 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

                                                          103/7999                         23. 6. 2016
                                                          2. schvaluje

                                                          zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016, účelově určený na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací, organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, o částku 12.133.110 Kč, v souladu s podmínkami Rozhodnutí č. BKŘ/8/1102/2016 o poskytnutí neinvestiční dotace

                                                          103/7999                         23. 6. 2016
                                                          3. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          zvyšují

                                                          neinvestiční přijaté transfery

                                                          pol.  4116 -

                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                          o

                                                          12.133.110 Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3533 -

                                                          Zdravotnická záchranná služba

                                                          pol. 5336 -

                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          12.133.110 Kč


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                           103/8000                         23. 6. 2016
                                                           1. bere na vědomí

                                                           žádost pobočného spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Jablunkov, ze dne 12. 5. 2016 ve věci poskytnutí dotace na mezinárodní rybářskou soutěž pro děti a dospělé, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           103/8000                         23. 6. 2016
                                                           2. rozhodla

                                                           poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Jablunkov, IČ 18050247, na mezinárodní rybářskou soutěž pro děti a dospělé v maximální výši 60.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2016 do dne 30. 9. 2016 a uhrazených do dne 17. 10. 2016 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                           103/8000                         23. 6. 2016
                                                           3. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           snižují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3729 -

                                                           Ostatní nakládání s odpady

                                                           pol.  5169 -

                                                           Nákup ostatních služeb

                                                           o

                                                           60 tis. Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 1070 -

                                                           Rybářství

                                                            

                                                           pol.  5222 -

                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                           o

                                                           60 tis. Kč


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                            103/8001                         23. 6. 2016
                                                            1. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            zvyšuje

                                                            financování

                                                            pol.  8115 -

                                                            Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

                                                            o

                                                            60,03 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3900 -

                                                            Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

                                                            pol.  5321 -

                                                            Neinvestiční transfery obcím

                                                            o

                                                            60,03 tis. Kč

                                                            103/8001                         23. 6. 2016
                                                            2. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3792 -

                                                            Ekologická osvěta a výchova

                                                            pol.  5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            592,00 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3792 -

                                                            Ekologická osvěta a výchova

                                                            pol.  5166 -

                                                            Konzultační, poradenské a právní služby

                                                            o

                                                            592,00 tis. Kč

                                                            103/8001                         23. 6. 2016
                                                            3. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            nedaňové příjmy

                                                            na § 3769 -

                                                            Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                             

                                                            pol.  2324 -

                                                            Přijaté nekapitálové příspěvky a  náhrady

                                                            o

                                                            300,00 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            daňové příjmy

                                                            pol.  1361 -

                                                            Správní poplatky

                                                            o

                                                            600,00 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3769 -

                                                            Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                            pol.  5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            300,00 tis. Kč

                                                            103/8001                         23. 6. 2016
                                                            4. rozhodla

                                                            nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 34.838,-- Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraných zvláště chráněným živočichem

                                                            103/8001                         23. 6. 2016
                                                            5. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            zvyšují

                                                            přijaté transfery

                                                            pol.  4111 -

                                                            Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                            o

                                                            34,84 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3741 -

                                                            Ochrana druhů a stanovišť

                                                            pol.  5192 -

                                                            Poskytnuté náhrady

                                                            o

                                                            34,84 tis. Kč

                                                            103/8001                         23. 6. 2016
                                                            6. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            zvyšují

                                                            přijaté transfery

                                                            pol.  4113 -

                                                            Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

                                                            o

                                                            576,202 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 6409 -

                                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                            pol.  5901 -

                                                            Nespecifikované rezervy

                                                            o

                                                            576,202 tis. Kč


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 101/7740 ze dne 24. 5. 2016

                                                             č. 92/7240 ze dne 25. 2. 2016

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                             103/8002                         23. 6. 2016
                                                             1. stanoví

                                                             účel u části schváleného závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016, a to na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“, organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, ve výši 111.190,-- Kč


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 2/28 ze dne 20. 12. 2012

                                                              103/8003                         23. 6. 2016
                                                              1. bere na vědomí

                                                              informaci o konání 57. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a její program dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              103/8003                         23. 6. 2016
                                                              2. zmocňuje

                                                              náměstka hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., případně náměstka hejtmana kraje Martina Sikoru, jako náhradníka, k jednání na 57. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 29. 6. 2016 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               103/8004                         23. 6. 2016
                                                               1. schvaluje

                                                               finanční plán na kalendářní rok 2016 a střednědobý výhled organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle předloženého materiálu

                                                               103/8004                         23. 6. 2016
                                                               2. stanoví

                                                               závazný ukazatel mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2016 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                103/8005                         23. 6. 2016
                                                                1. rozhodla

                                                                zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, podzemních a nadzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                                                103/8005                         23. 6. 2016
                                                                2. rozhodla

                                                                a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 92/7240 ze dne 25. 2. 2016

                                                                103/8006                         23. 6. 2016
                                                                1. rozhodla

                                                                přijmout dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu, IČ 47609109, z programu „EFEKT 2016“ ve výši 185.311,50 Kč určenou na zpracování Zprávy o uplatňování Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje za podmínek dle předloženého materiálu

                                                                103/8006                         23. 6. 2016
                                                                2. schvaluje

                                                                „Podmínky čerpání neinvestiční dotace aktivity E.4 na Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce“ z programu „EFEKT 2016“ vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu pro přijetí dotace na zpracování Zprávy o uplatňování Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                 103/8007                         23. 6. 2016
                                                                 1. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 2242 

                                                                 Provoz veřejné železniční dopravy

                                                                 pol.  5193

                                                                 Výdaje na dopravní územní obslužnost

                                                                 o

                                                                 700 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3639

                                                                 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                 pol.  5166 

                                                                 Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                 o

                                                                 700 tis. Kč

                                                                 103/8007                         23. 6. 2016
                                                                 2. rozhodla

                                                                 zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na poskytnutí služeb souvisejících se zpracováním ekonomické části ex ante analýzy subjektu:

                                                                 Petr Holuša

                                                                 Podkovářská 933/1, 190 00, Praha – Vysočany

                                                                 IČ: 01300466

                                                                 za cenu nejvýše přípustnou 270.000 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                 103/8007                         23. 6. 2016
                                                                 3. rozhodla

                                                                 zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na poskytnutí služeb souvisejících se zpracováním právní části ex ante analýzy subjektu:

                                                                 White & Case (Europe) LLP, organizační složka

                                                                 Na příkopě 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1

                                                                 IČ: 24191281

                                                                 za cenu nejvýše přípustnou 300.000 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                  Rada kraje

                                                                  v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČ 02995832, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře

                                                                  103/8008                         23. 6. 2016
                                                                  1. schvaluje

                                                                  řádnou účetní závěrku společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČ 02995832, za rok 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                  103/8008                         23. 6. 2016
                                                                  2. bere na vědomí

                                                                  zápis z jednání dozorčí rady společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.,  IČ 02995832, ze dne 30. 5. 2016, o přezkoumání účetní závěrky, včetně návrhu dozorčí rady této společnosti na úhradu ztráty za rok 2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                  103/8008                         23. 6. 2016
                                                                  3. rozhodla

                                                                  o úhradě ztráty společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.,  IČ 02995832, za rok 2015, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                  103/8008                         23. 6. 2016
                                                                  4. bere na vědomí

                                                                  zprávu dozorčí rady společnosti Moravian-Silesian Tourism s r.o., IČ 02995832, o její činnosti za rok 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                  103/8008                         23. 6. 2016
                                                                  5. bere na vědomí

                                                                  zprávu o vztazích společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČ 02995832, podle § 82 zákona č. 90/2012Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                  103/8008                         23. 6. 2016
                                                                  6. rozhodla

                                                                  zvýšit základní kapitál obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČ 02995832, a to převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadního vkladu o částku ve výši 5.000.000 Kč  tak, aby celková částka základního kapitálu po jeho zvýšení činila 11.000.000 Kč

                                                                  103/8008                         23. 6. 2016
                                                                  7. rozhodla

                                                                  o tom, že lhůta pro převzetí vkladové povinnosti dle bodu 7) tohoto usnesení je shodná s lhůtou pro splnění této vkladové povinnosti, tj. do 31. 7. 2016

                                                                  103/8008                         23. 6. 2016
                                                                  8. bere na vědomí

                                                                  zapojení Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČ 02995832, do projektu „Postindustriální dědictví regionu“, v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

                                                                  103/8008                         23. 6. 2016
                                                                  9. bere na vědomí

                                                                  zapojení Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČ 02995832, do vlajkového projektu Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“, v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko


                                                                   Rada kraje

                                                                   v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 102/7788 ze dne 7. 6. 2016

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 20/2046 ze dne 23. 6. 2016

                                                                   103/8009                         23. 6. 2016
                                                                   1. konstatuje

                                                                   že jediný akcionář obchodní společnosti Bílovecké nemocnice, a.s., se vzdal přednostního práva na upisování akcií ve smyslu ustanovení § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

                                                                   103/8009                         23. 6. 2016
                                                                   2. rozhodla

                                                                   o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., upsáním nových akcií, a to o částku 8.000.000 Kč, s tím, že

                                                                   a.    upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští

                                                                   b.    základní kapitál se zvyšuje upsáním 80 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč každá

                                                                   c.    všechny akcie budou emitovány v listinné podobě s charakterem nekótovaných akcií

                                                                   d.    emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie a činí 100.000 Kč

                                                                   e.    zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem

                                                                   f.     všechny akcie budou nabídnuty k úpisu peněžitým vkladem ve výši 8.000.000 Kč předem určenému zájemci – Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692

                                                                   g.    peněžitý vklad bude rozdělen na 80 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, v listinné podobě, celkem zájemce - Moravskoslezský kraj upíše 80 ks akcií

                                                                   h.    místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce – Moravskoslezského kraje – 28. října 117, 702 18 Ostrava

                                                                   i.     lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 30 dnů ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu; počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemně, emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000 Kč

                                                                   j.     upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku

                                                                   k.    peněžitý vklad ve výši 8.000.000 Kč bude splacen celý před podáním žádosti o přímý zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku notářem, na zvláštní účet pro ten účel zřízený u Československé obchodní banky, a.s., č. ú. 275XXXXXX/XXXX, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií

                                                                   103/8009                         23. 6. 2016
                                                                   3. ukládá

                                                                   představenstvu Bílovecké nemocnice, a.s.

                                                                   podle ustanovení § 433 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zpracovat úplné znění stanov společnosti a uložit je do sbírky listin v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících

                                                                   Zodp.: představenstvo Bílovecké nemocnice, a.s.

                                                                   Termín: do 5 kalendářních dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu o zvýšení základního kapitálu rejstříkovým soudem


                                                                    Rada kraje

                                                                    103/8010                         23. 6. 2016
                                                                    1. rozhodla

                                                                    uzavřít Memorandum o spolupráci při realizaci individuálního projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ mezi Moravskoslezským krajem a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, IČ 00551023, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 46/3510 ze dne 24. 6. 2014

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 19/1973 ze dne 21. 4. 2016

                                                                     103/8011                         23. 6. 2016
                                                                     1. rozhodla

                                                                     předat organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912,
                                                                     742 13 Studénka, IČ 48804860, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze
                                                                     č. 1 předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                      č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016

                                                                      103/8012                         23. 6. 2016
                                                                      1. rozhodla

                                                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2016 do rozpočtu kraje ve výši 2.599.000,-- Kč na financování sociální práce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      103/8012                         23. 6. 2016
                                                                      2. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      zvyšují

                                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                                      pol. 4116 -

                                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                      o

                                                                      2.599,00 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 4399 -

                                                                      Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                      pol. 5011 -

                                                                      Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                      o

                                                                      1.700,64 tis. Kč

                                                                      pol. 5021 -

                                                                      Ostatní osobní výdaje

                                                                      o

                                                                      148,79 tis. Kč

                                                                      pol. 5031 -

                                                                      Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                      o

                                                                      462,36 tis. Kč

                                                                      pol. 5032 -

                                                                      Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                      o

                                                                      166,45 tis. Kč

                                                                      pol. 5038 -

                                                                      Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                      o

                                                                      7,76 tis. Kč

                                                                      pol. 5139 -

                                                                      Nákup materiálu

                                                                      o

                                                                      18,00 tis. Kč

                                                                      pol. 5167 -

                                                                      Služby školení a vzdělávání

                                                                      o

                                                                      95,00 tis. Kč

                                                                      Celkem

                                                                      o

                                                                      2.599,00 tis. Kč

                                                                      103/8012                         23. 6. 2016
                                                                      3. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 4356 -

                                                                      Denní stacionáře a centra denních služeb

                                                                      pol. 5222 -

                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                      o

                                                                      903,20 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 4356 -

                                                                      Denní stacionáře a centra denních služeb

                                                                      pol. 5229 -

                                                                      Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                      o

                                                                       903,20 tis. Kč


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 79/6441 ze dne 6. 10. 2015

                                                                       č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                       103/8013                         23. 6. 2016
                                                                       1. schvaluje

                                                                       finanční plány pro rok 2016 příspěvkových organizací v odvětví kultury v rozsahu přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                       103/8013                         23. 6. 2016
                                                                       2. schvaluje

                                                                       střednědobé výhledy příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury na roky 2017 – 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                       103/8013                         23. 6. 2016
                                                                       3. stanoví

                                                                       závazný ukazatel vyrovnaný případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2016 příspěvkovým organizacím v odvětví kultury


                                                                        Rada kraje

                                                                        103/8014                         23. 6. 2016
                                                                        1. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        snižují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3319 -

                                                                        Ostatní záležitosti kultury

                                                                        pol. 5229 –

                                                                        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                        o

                                                                        180 tis. Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje            

                                                                        na § 3319 -

                                                                        Ostatní záležitosti kultury

                                                                        pol. 5169 -

                                                                        Nákup ostatních služeb

                                                                        o

                                                                        180 tis. Kč


                                                                         Rada kraje

                                                                         103/8015                         23. 6. 2016
                                                                         1. schvaluje

                                                                         s účinností od 1. 7. 2016

                                                                         změnu č. 8 „Zásad pro stanovení úhrad v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje
                                                                          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                          103/8016                         23. 6. 2016
                                                                          1. bere na vědomí

                                                                          žádost Vietnamského spolku Moravskoslezského kraje a Ostravy, z.s., IČ 05100569, o finanční podporu na projekt „Den dětí (Trung thu) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                          103/8016                         23. 6. 2016
                                                                          2. rozhodla

                                                                          poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vietnamskému spolku Moravskoslezského kraje a Ostravy, z.s., IČ 05100569, ve výši 20.000,-- Kč na projekt „Den dětí (Trung thu) s časovou použitelností od 23. 6. 2016 do 31. 10. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č 2 předloženého materiálu

                                                                          103/8016                         23. 6. 2016
                                                                          3. bere na vědomí

                                                                          žádost Bašťanského spolku, IČ 22818839, o finanční podporu na projekt „Baškohrátky  2016“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                          103/8016                         23. 6. 2016
                                                                          4. rozhodla

                                                                          poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Bašťanskému spolku, IČ 22818839, ve výši 50.000,-- Kč na projekt „Baškohrátky  2016“ s časovou použitelností 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                          103/8016                         23. 6. 2016
                                                                          5. bere na vědomí

                                                                          žádost Dennise Humla, IČ 05061661, o finanční podporu na projekt „MELODIC SUMMER FESTIVAL 2016“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                          103/8016                         23. 6. 2016
                                                                          6. rozhodla

                                                                          poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Dennisu Humlovi, IČ 05061661, ve výši 180.000,-- Kč na projekt „MELODIC SUMMER FESTIVAL 2016“ s časovou použitelností 1. 6. 2016 – 31. 10. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                          103/8016                         23. 6. 2016
                                                                          7. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          snižují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 6113 -

                                                                          Zastupitelstva krajů

                                                                          pol. 5901 -

                                                                          Nespecifikované rezervy

                                                                          o

                                                                          200 tis. Kč

                                                                          na § 3319 -

                                                                          Ostatní záležitosti kultury

                                                                          pol. 5229 -

                                                                          Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                          o

                                                                          50 tis. Kč

                                                                          Celkem

                                                                          o

                                                                          250 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 3312 -

                                                                          Hudební činnost

                                                                          pol. 5212 -

                                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                                                          o

                                                                          180 tis. Kč

                                                                          na § 3319 -

                                                                          Ostatní záležitosti kultury

                                                                          pol. 5222 -

                                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                                            o

                                                                                         70 tis. Kč

                                                                          Celkem

                                                                            o        

                                                                                       250 tis. Kč


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 98/7544 ze dne 21. 4. 2016

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                           103/8017                         23. 6. 2016
                                                                           1. schvaluje

                                                                           finanční plány pro rok 2016 příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí v rozsahu přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                           103/8017                         23. 6. 2016
                                                                           2. schvaluje

                                                                           návrhy střednědobých výhledů na období let 2017 až 2018 příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                           103/8017                         23. 6. 2016
                                                                           3. schvaluje

                                                                           úpravu závazných ukazatelů na rok 2016 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                           103/8017                         23. 6. 2016
                                                                           4. stanoví

                                                                           závazný ukazatel vyrovnaný, případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2016 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                           103/8017                         23. 6. 2016
                                                                           5. schvaluje

                                                                           závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Domov Hortenzie, příspěvková organizace, IČ 48804843, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03539/2014/SOC, ve výši 700.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Pořízení 3 průmyslových praček" s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 102/7879 ze dne 7. 6. 2016

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

                                                                           103/8018                         23. 6. 2016
                                                                           1. rozhodla

                                                                           schválit aktualizaci č. 6 parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                           103/8018                         23. 6. 2016
                                                                           2. rozhodla

                                                                           schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro sociální službu, identifikátor služby 7779303, poskytovanou organizací JINAK, o.p.s., IČ 01606085, na 4.425.000,-- Kč a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00591/2016/SOC ze dne 29. 3. 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                            Rada kraje

                                                                            103/8019                         23. 6. 2016
                                                                            1. souhlasí

                                                                            s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00373231, spočívajících v rekonstrukci a dovybavení klimatizací prostor Domu umění, dle předloženého materiálu


                                                                             Rada kraje

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                             103/8020                         23. 6. 2016
                                                                             1. stanoví

                                                                             účel u části schváleného závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016, a to na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“, příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


                                                                             Rada kraje

                                                                             k usnesení rady kraje
                                                                             č. 95/7478 ze dne 5. 4. 2016

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                             103/8021                         23. 6. 2016
                                                                             1. jmenuje

                                                                             členy výběrové komise v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016, a to Ing. Michaelu Kubejkovou, vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Ing. Marka Valdmanna, Ph.D., ředitele společnosti BIC Ostrava s.r.o., a Mgr. Lenku Pilátovou z Českého vysokého učení technického v Praze


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                              č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                              103/8022                         23. 6. 2016
                                                                              1. bere na vědomí

                                                                              žádost Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, IČ 70305374, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Dopracování záměru cyklostezek v území mikroregionu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                              103/8022                         23. 6. 2016
                                                                              2. rozhodla

                                                                              poskytnout neinvestiční dotaci Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, IČ 70305374, ve výši 75.000 Kč, maximálně ve výši 96,15 % celkových uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Dopracování záměru cyklostezek v území mikroregionu“, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                                                                              103/8022                         23. 6. 2016
                                                                              3. rozhodla

                                                                              uzavřít s Mikroregionem Žermanické a Těrlické přehrady, IČ 70305374, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                              103/8022                         23. 6. 2016
                                                                              4. schvaluje

                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                              snižují

                                                                              kapitálové výdaje

                                                                              na § 3639 -

                                                                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                              pol. 6341 -

                                                                              Investiční transfery obcím

                                                                              o

                                                                              75 tis. Kč

                                                                              a

                                                                              zvyšují

                                                                              běžné výdaje            

                                                                              na § 3639 -

                                                                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                              pol. 5329 -

                                                                              Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                                                              o

                                                                              75 tis. Kč


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                                                                               č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016

                                                                               č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016

                                                                               č. 95/7474 ze dne 5. 4. 2016

                                                                               č. 98/7576 ze dne 21. 4. 2016

                                                                               č. 100/7643 ze dne 3. 5. 2016

                                                                               č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016

                                                                               č. 102/7892 ze dne 7. 6. 2016

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                               č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               1. rozhodla

                                                                               poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               2. rozhodla

                                                                               změnit v usnesení rady kraje č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 3474 Dušan Kaluža, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 105.000 Kč, prioritního území na částku 7.500 Kč, příspěvek Moravskoslezského kraje na částku 7.500 Kč, příspěvek obce na částku 15.000 Kč a schválenou částku dotace na 135.000 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               3. rozhodla

                                                                               změnit v usnesení rady kraje č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 2088 Vladimír Wrubel, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 105.000 Kč a schválená částka dotace ve výši 120.000 Kč se nemění a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               4. rozhodla

                                                                               změnit v usnesení rady kraje č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 575 Aleš Berger, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 107.100 Kč a schválenou částku dotace na 135.660 Kč a uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               5. rozhodla

                                                                               změnit v usnesení rady kraje č. 102/7892 ze dne 7. 6. 2016 u žadatelky pod pořadovým číslem 1964 Daniela Kolodějová, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 112.500 Kč a schválenou částku dotace ve výši 135.000 Kč se nemění a uzavřít s touto žadatelkou smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               6. rozhodla

                                                                               změnit v usnesení rady kraje č. 102/7892 ze dne 7. 6. 2016 u žadatelky pod pořadovým číslem 790 Anna Rygolová, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 112.500 Kč a schválenou částku dotace ve výši 127.500 Kč se nemění a uzavřít s touto žadatelkou smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               7. bere na vědomí

                                                                               žádost žadatele pod pořadovým číslem 1561 Petr Dufka, datum narození **********, o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               8. rozhodla

                                                                               schválit žadateli pod pořadovým číslem 1561 Petr Dufka, datum narození **********, změnu typu zdroje tepla na kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa (typ opatření A2)

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               9. rozhodla

                                                                               změnit v usnesení rady kraje č. 95/7474 ze dne 5. 4. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 1561 Petr Dufka, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 112.500 Kč a schválenou částku dotace na 127.500 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               10. bere na vědomí

                                                                               žádost žadatelky pod pořadovým číslem 3103 Gertruda Swiderová, datum narození **********, o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               11. rozhodla

                                                                               schválit žadatelce pod pořadovým číslem 3103 Gertruda Swiderová, datum narození **********,**********změnu typu zdroje tepla na kondenzační kotel na zemní plyn (typ opatření C)

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               12. rozhodla

                                                                               změnit v usnesení rady kraje č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016 u žadatelky pod pořadovým číslem 3103 Gertruda Swiderová, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 106.875 Kč a schválenou částku dotace na 121.125 Kč a uzavřít s touto žadatelkou smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               13. bere na vědomí

                                                                               informaci o úmrtí žadatele pod pořadovým číslem 2060 Vojen Sadílek, datum narození **********, a o vlivu této skutečnosti na rozhodnutí rady kraje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, tomuto žadateli přijaté usnesením č. 98/7576 ze dne 21. 4. 2016 dle důvodové zprávy

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               14. bere na vědomí

                                                                               žádost žadatele pod pořadovým číslem 2757 Milan Černý, datum narození **********, o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               15. rozhodla

                                                                               schválit žadateli pod pořadovým číslem 2757 Milan Černý, datum narození **********, změnu typu zdroje tepla na kondenzační kotel na zemní plyn (typ opatření C)

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               16. rozhodla

                                                                               změnit v usnesení rady kraje č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 2757 Milan Černý, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 112.500 Kč a schválenou částku dotace na 127.500 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               17. bere na vědomí

                                                                               žádost žadatelky pod pořadovým číslem 2871 Michaela Nekolová, datum narození ********** o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               18. rozhodla

                                                                               schválit žadatelce pod pořadovým číslem 2871 Michaela Nekolová, datum narození ********** změnu typu zdroje tepla na kondenzační kotel na zemní plyn (typ opatření C)

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               19. rozhodla

                                                                               změnit v usnesení rady kraje č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016 u žadatelky pod pořadovým číslem 2871 Michaela Nekolová, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 112.500 Kč, výši příspěvku Moravskoslezského kraje na částku 7.500 Kč, výši příspěvku na prioritní území na částku 7.500 Kč a schválenou částku dotace na 127.500 Kč a uzavřít s touto žadatelkou smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               20. bere na vědomí

                                                                               žádost žadatele pod pořadovým číslem 3064 Oldřich Špaček, datum narození **********, o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               21. rozhodla

                                                                               schválit žadateli pod pořadovým číslem 3064 Oldřich Špaček, datum narození **********, změnu typu zdroje tepla na kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa (typ opatření A3)

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               22. rozhodla

                                                                               změnit v usnesení rady kraje č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 3064 Oldřich Špaček, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 120.000 Kč a schválenou částku dotace na 138.000 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               23. bere na vědomí

                                                                               žádost žadatelky pod pořadovým číslem 244 Lucie Szkanderová, datum narození **********, o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               24. rozhodla

                                                                               schválit žadatelce pod pořadovým číslem 244 Lucie Szkanderová, datum narození **********, změnu typu zdroje tepla na kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa (typ opatření A2)

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               25. rozhodla

                                                                               změnit v usnesení rady kraje č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016 u žadatelky pod pořadovým číslem 244 Lucie Szkanderová, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 112.500 Kč a schválenou částku dotace na 127.500 Kč a uzavřít s touto žadatelkou dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               26. bere na vědomí

                                                                               žádost žadatele pod pořadovým číslem 1159 Václav Novák, datum narození **********, o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               27. rozhodla

                                                                               schválit žadateli pod pořadovým číslem 1159 Václav Novák, datum narození **********, změnu typu zdroje tepla na kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa (typ opatření A3)

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               28. rozhodla

                                                                               změnit v usnesení rady kraje č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 1159 Václav Novák, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 120.000 Kč a schválenou částku dotace na 135.000 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               29. bere na vědomí

                                                                               informaci o odmítnutí dotace žadatelkou, Marie Zajícová, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 101/7759 pod pořadovým číslem 3220 dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               30. bere na vědomí

                                                                               informaci o odmítnutí dotace žadatelkou, Božena Šebestová, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 101/7759 pod pořadovým číslem 3218 dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               31. bere na vědomí

                                                                               žádost žadatele pod pořadovým číslem 3232 Lukáš Vychodil, datum narození **********, o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               32. rozhodla

                                                                               schválit žadateli pod pořadovým číslem 3232 Lukáš Vychodil, datum narození **********, změnu typu zdroje tepla na kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa (typ opatření A2)

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               33. rozhodla

                                                                               změnit v usnesení rady kraje č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 3232 Lukáš Vychodil, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 112.500 Kč a schválenou částku dotace na 142.500 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               34. rozhodla

                                                                               změnit v usnesení rady kraje č. 102/7892 ze dne 7. 6. 2016 u žadatelky pod pořadovým číslem 3624 Wanda Irena Kadlubcová, datum narození **********, výši příspěvku obce na částku 3.220 Kč a schválenou částku dotace na 130.720 Kč a uzavřít s touto žadatelkou smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               35. rozhodla

                                                                               změnit v usnesení rady kraje č. 102/7892 ze dne 7. 6. 2016 u žadatelky pod pořadovým číslem 3677 Šárka Sabelová, datum narození **********, výši příspěvku obce na částku 0 Kč a schválenou částku dotace na 127.500 Kč a uzavřít s touto žadatelkou smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               36. rozhodla

                                                                               změnit v usnesení rady kraje č. 102/7892 ze dne 7. 6. 2016 u žadatelky pod pořadovým číslem 3682 Marie Kellerová, datum narození **********, výši příspěvku obce na částku 0 Kč a schválenou částku dotace na 120.000 Kč a uzavřít s touto žadatelkou smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               37. rozhodla

                                                                               změnit v usnesení rady kraje č. 102/7892 ze dne 7. 6. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 3691 Miroslav Murin, datum narození **********, výši příspěvku obce na částku 0 Kč a schválenou částku dotace na 121.125 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               38. rozhodla

                                                                               neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, žadatelům uvedeným v příloze č. 25 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               39. bere na vědomí

                                                                               žádost žadatele pod pořadovým číslem 1679 Libor Eschner, datum narození **********, o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               40. rozhodla

                                                                               schválit žadateli pod pořadovým číslem 1679 Libor Eschner, datum narození **********, změnu typu zdroje tepla na tepelné čerpadlo (typ opatření B)

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               41. rozhodla

                                                                               změnit v usnesení rady kraje č. 98/7576 ze dne 21. 4. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 1679 Libor Eschner, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 120.000 Kč a schválenou částku dotace na 135.000 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               42. bere na vědomí

                                                                               žádost žadatele pod pořadovým číslem 3633 Martin Demeter, datum narození **********, o změnu typu zdroje tepla a zřízení nové položky (typ opatření D) dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               43. rozhodla

                                                                               schválit žadateli pod pořadovým číslem 3633 Martin Demeter, datum narození **********, změnu typu zdroje tepla na kondenzační kotel na zemní plyn (typ opatření C) a zřízení nové položky (typ opatření D)

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               44. rozhodla

                                                                               změnit v usnesení rady kraje č. 102/7892 ze dne 7. 6. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 3633 Martin Demeter, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 112.500 Kč a schválenou částku dotace na 142.500 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               45. rozhodla

                                                                               schválit žadateli pod pořadovým číslem 870 Jacek Jakub Makowski, datum narození **********, typ opatření F na částku 0 Kč a doplnění o opatření z programu Nová zelená úsporám, čímž dojde k přepočtu schválené dotace na 126.690 Kč uzavřít s tímto žadatelem dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               46. rozhodla

                                                                               změnit v usnesení rady kraje č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 981 Pavel Lampart, datum narození **********, výši příspěvku za prioritního území na částku 6.650 Kč a schválenou částku dotace na 119.700 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                               103/8023                         23. 6. 2016
                                                                               47. rozhodla

                                                                               změnit v usnesení rady kraje č. 95/7474 ze dne 5. 4. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 1232 Tomáš Večeřa, datum narození **********, příspěvek EU dle typu kotle na 105.000 Kč, příspěvek Moravskoslezského kraje na 7.500 Kč a schválenou částku dotace na 112.500 Kč se nemění a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje
                                                                               č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                               103/8024                         23. 6. 2016
                                                                               1. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               snižují

                                                                               běžné výdaje                                                             

                                                                               na § 3123 -

                                                                               Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                               pol.  5169 -

                                                                               Nákup ostatních služeb

                                                                               o

                                                                               31,34 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 3123 -

                                                                               Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                               pol.  5166 -

                                                                               Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                               o

                                                                               31,34 tis. Kč

                                                                               103/8024                         23. 6. 2016
                                                                               2. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               zvyšují

                                                                               neinvestiční přijaté transfery

                                                                               pol.  4119 -

                                                                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně

                                                                               o

                                                                               211,15 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 6409 -

                                                                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                               pol.  5901 -

                                                                               Nespecifikované rezervy

                                                                               o

                                                                               211,15 tis. Kč


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje                       
                                                                                č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                103/8025                         23. 6. 2016
                                                                                1. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                snižují

                                                                                běžné výdaje                                                             

                                                                                na § 3639 -

                                                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                pol.  5179 -

                                                                                Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                                                o

                                                                                              600,00 tis. Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 3322 -

                                                                                Zachování a obnova kulturních památek

                                                                                pol.  5169 -

                                                                                Nákup ostatních služeb                                 

                                                                                o

                                                                                              200,00 tis. Kč

                                                                                pol.  5171 -  

                                                                                Oprava a udržování                                

                                                                                o

                                                                                400,00 tis. Kč


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje
                                                                                 č. 16/1634 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                 103/8026                         23. 6. 2016
                                                                                 1. rozhodla

                                                                                 přijmout dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 24.554. 478,94 Kč na financování projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000006 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_002/0000006-01, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                                                 103/8026                         23. 6. 2016
                                                                                 2. schvaluje

                                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                 zvyšují

                                                                                 neinvestiční přijaté transfery

                                                                                 pol.  4116 -

                                                                                 Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                                                 ze státního rozpočtu

                                                                                 o

                                                                                 2.455,45 tis. Kč

                                                                                 a

                                                                                 zvyšují

                                                                                 běžné výdaje

                                                                                 na § 3299 -

                                                                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                 pol.  5011 - 

                                                                                 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                                 o

                                                                                 1.487,87 tis. Kč

                                                                                 pol.  5021 -

                                                                                 Ostatní osobní výdaje

                                                                                 o

                                                                                 29,76 tis. Kč

                                                                                 pol.  5031 -

                                                                                 Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                                                                 a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                                 o

                                                                                 379,41  tis. Kč

                                                                                 pol.  5032 -

                                                                                 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                                 o

                                                                                 136,59 tis. Kč

                                                                                 pol.  5038 -

                                                                                 Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                                 o

                                                                                 6,38 tis. Kč

                                                                                 pol.  5139 -

                                                                                 Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                                 o

                                                                                 120,00 tis. Kč

                                                                                 pol.  5162 -

                                                                                 Služby telekomunikací a  radiokomunikací

                                                                                 o

                                                                                 3,00 tis. Kč

                                                                                 pol.  5164 -

                                                                                 Nájemné

                                                                                 o

                                                                                 50,00 tis. Kč

                                                                                 pol.  5169 -

                                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                                 o

                                                                                 120,44 tis. Kč

                                                                                 pol.  5173 - 

                                                                                 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                                                 30,00 tis. Kč

                                                                                 pol.  5175 -

                                                                                 Pohoštění

                                                                                 o

                                                                                 92,00 tis. Kč

                                                                                 Celkem

                                                                                 2.455,45 tis. Kč

                                                                                 103/8026                         23. 6. 2016
                                                                                 3. rozhodla

                                                                                 zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2016 o 3.188,51 tis. Kč z 270.851,55 tis. Kč na 274.040,06 tis. Kč


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 49/3725 ze dne 5. 8. 2014

                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                  č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013

                                                                                  103/8027                         23. 6. 2016
                                                                                  1. rozhodla

                                                                                  uzavřít Dodatek č. 8 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 101/7693  ze dne 24. 5. 2015

                                                                                   103/8028                         23. 6. 2016
                                                                                   1. rozhodla

                                                                                   přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb ve výši 24.074.803,-- Kč na financování akce „Rekonstrukce objektu Domova Vítkov – Moravskoslezský kraj“, registrační číslo 113D31300 8202 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                   103/8028                         23. 6. 2016
                                                                                   2. schvaluje

                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                   zvyšují

                                                                                   investiční přijaté transfery                                                             

                                                                                   pol. 4216 -

                                                                                   Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                   o

                                                                                   24.074,81 tis. Kč

                                                                                   a

                                                                                   zvyšují

                                                                                   kapitálové výdaje

                                                                                   na § 4350 -

                                                                                   Domovy pro seniory

                                                                                   pol. 6121-

                                                                                   Budovy, haly a stavby

                                                                                   o

                                                                                   16.600,00 tis. Kč

                                                                                   a

                                                                                   zvyšují

                                                                                   kapitálové výdaje

                                                                                   na § 6409 -

                                                                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                   pol. 6901 -

                                                                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                   o

                                                                                   7.474,81 tis. Kč


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                    103/8029                         23. 6. 2016
                                                                                    1. rozhodla

                                                                                    uzavřít smlouvu o pronájmu 4 billboardů pro reklamní účely mezi Moravskoslezským krajem a Letištěm Ostrava, a.s., IČ 26827719, se sídlem Mošnov 401, 742 51 Mošnov, dle předloženého materiálu

                                                                                    103/8029                         23. 6. 2016
                                                                                    2. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    snižují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 2143 -

                                                                                    Cestovní ruch

                                                                                    pol. 5169  -

                                                                                    Nákup ostatních služeb

                                                                                    o

                                                                                    430 tis. Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje            

                                                                                    na § 2143 -

                                                                                    Cestovní ruch

                                                                                    pol. 5164  -

                                                                                    Nájemné

                                                                                    o

                                                                                    430 tis. Kč


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                     103/8030                         23. 6. 2016
                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                     žádost společnosti Geometry Global, s.r.o., IČ 25716964, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt RunTour Ostrava 2016

                                                                                     103/8030                         23. 6. 2016
                                                                                     2. rozhodla

                                                                                     poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 200.000 Kč společnosti Geometry Global, s.r.o., IČ 25716964, na projekt RunTour Ostrava 2016 s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 31. 10. 2016, a uzavřít se společností Geometry Global, s.r.o., smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 86/6870 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                      č. 17/1796 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                      103/8031                         23. 6. 2016
                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                      informaci o nezapsání navýšení základního kapitálu společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČ 02995832, ve výši 5.000.000 Kč na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 4. 2016 dle předloženého materiálu

                                                                                      103/8031                         23. 6. 2016
                                                                                      2. rozhodla

                                                                                      prominout povinnost společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČ 02995832, zaplatit úrok z vkladu na běžném účtu ve výši 41.866,67 Kč, jako obvyklý úrok z částky poskytnutého vkladu do základního kapitálu

                                                                                      103/8031                         23. 6. 2016
                                                                                      3. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      zvyšují

                                                                                      nedaňové příjmy

                                                                                      na § 2143 -

                                                                                      Cestovní ruch

                                                                                      pol. 2329 -

                                                                                      Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

                                                                                      o

                                                                                      5.000 tis. Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      kapitálové výdaje            

                                                                                      na § 2143 -

                                                                                      Cestovní ruch

                                                                                      pol. 6202 -

                                                                                      Nákup majetkových podílů

                                                                                      o

                                                                                      5.000 tis. Kč


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                       103/8032                         23. 6. 2016
                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                       žádost o poskytnutí neinvestiční dotace spolku BESKI z.s., IČ 04899369, ve výši 150.000 Kč na projekt „Realizace a prezentace skitouringových tras v Beskydech“

                                                                                       103/8032                         23. 6. 2016
                                                                                       2. rozhodla

                                                                                       poskytnout neinvestiční dotaci spolku BESKI z.s., IČ 04899369, maximálně ve výši 150.000 Kč na projekt „Realizace a prezentace skitouringových tras v Beskydech“, s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 31. 1. 2017

                                                                                       103/8032                         23. 6. 2016
                                                                                       3. rozhodla

                                                                                       uzavřít se spolkem BESKI z.s., IČ 04899369, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                       103/8032                         23. 6. 2016
                                                                                       4. schvaluje

                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                       snižují

                                                                                       běžné výdaje

                                                                                       na § 2143 -

                                                                                       Cestovní ruch

                                                                                       pol. 5213 -

                                                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                       o

                                                                                       150 tis. Kč

                                                                                       a

                                                                                       zvyšují

                                                                                       běžné výdaje            

                                                                                       na § 2143 -

                                                                                       Cestovní ruch

                                                                                       pol. 5222 -

                                                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                       o

                                                                                       150 tis. Kč


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje    

                                                                                        č.  17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                        103/8033                         23. 6. 2016
                                                                                        1. schvaluje

                                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                        snižují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 2143 -

                                                                                        Cestovní ruch

                                                                                        pol. 5169 -

                                                                                        Nákup ostatních služeb

                                                                                        o

                                                                                        310 tis. Kč

                                                                                        a

                                                                                        zvyšují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 2143 -

                                                                                        Cestovní ruch

                                                                                        pol. 5041 -

                                                                                        Odměny za užití duševního vlastnictví

                                                                                        o

                                                                                        140 tis. Kč

                                                                                        pol. 5494 -    

                                                                                        Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                                                                        o

                                                                                        20 tis. Kč

                                                                                        pol. 5175 -

                                                                                        Pohoštění

                                                                                        o

                                                                                        150 tis. Kč

                                                                                        Celkem

                                                                                        o

                                                                                        310 tis. Kč

                                                                                        103/8033                         23. 6. 2016
                                                                                        2. schvaluje

                                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                        snižují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 2141 -

                                                                                        Vnitřní obchod

                                                                                        pol. 5164 -

                                                                                        Nájemné

                                                                                        o

                                                                                        350,00 tis. Kč

                                                                                        na § 3713 -

                                                                                        Změny technologií vytápění

                                                                                        pol. 5169 -

                                                                                        Nákup ostatních služeb

                                                                                        o

                                                                                        350,00 tis. Kč

                                                                                        a

                                                                                        zvyšují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 6172 -

                                                                                        Činnost regionální správy

                                                                                        pol. 5021 -

                                                                                        Ostatní osobní výdaje

                                                                                        o

                                                                                        522,39 tis. Kč

                                                                                        pol. 5031 -   

                                                                                        Povinné pojistné na sociální zabezpečení

                                                                                        a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                                        o

                                                                                        130,60 tis. Kč

                                                                                        pol. 5032 -

                                                                                        Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   

                                                                                        o

                                                                                        47,01 tis. Kč

                                                                                        Celkem

                                                                                        o

                                                                                        700,00 tis. Kč

                                                                                        103/8033                         23. 6. 2016
                                                                                        3. schvaluje

                                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                        snižují

                                                                                        kapitálové výdaje

                                                                                        na § 6409 -

                                                                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                        pol. 6901 -

                                                                                        Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                        o

                                                                                        15.000 tis. Kč

                                                                                        a

                                                                                        zvyšují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 2143 -

                                                                                        Cestovní ruch

                                                                                        pol. 5169 -

                                                                                        Nákup ostatních služeb

                                                                                        o

                                                                                        15.000 tis. Kč


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                         č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                         103/8034                         23. 6. 2016
                                                                                         1. schvaluje

                                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                         snižují

                                                                                         běžné výdaje

                                                                                         na § 3639 -

                                                                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                         pol. 5169 -

                                                                                         Nákup ostatních služeb

                                                                                         o

                                                                                         65 tis. Kč

                                                                                         a

                                                                                         zvyšují

                                                                                         běžné výdaje

                                                                                         na § 3639 -

                                                                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                         pol. 5164 -

                                                                                         Nájemné

                                                                                         o

                                                                                         65 tis. Kč


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          103/8035                         23. 6. 2016
                                                                                          1. souhlasí

                                                                                          s umístěním a realizací stavby „Výstavba na pozemcích parc. č. 78/7, 78/8 a 412/3 v k.ú. a obec Nižní Lhoty“, dle předloženého materiálu

                                                                                          103/8035                         23. 6. 2016
                                                                                          2. rozhodla

                                                                                          a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 412/4 ostatní plocha v k. ú. a obec Nižní Lhoty, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, ve prospěch každého vlastníka části pozemku parc. č. 412/5 ostatní plocha, v k. ú. a obec Nižní Lhoty nyní ve vlastnictví kraje a v budoucnu ve vlastnictví společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o., Na Příkopě 22/859, Praha 1, IČ 28190882, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku plynovodní přípojku a provozovat ji a udržovat, spojenou se stávající přípojkou vybudovanou v rámci stavby „SO 072.1 – přípojky STL plynovodu pro JV roh – u PRS“ a v právu vstupovat na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním této přípojky, v rámci stavby „Výstavba na pozemcích parc. č. 78/7, 78/8 a 412/3 v k.ú. a obec Nižní Lhoty“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném zákresem v katastrální mapě, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene

                                                                                          b)   zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 568/7 ostatní plocha,  a 568/10 ostatní plocha, v k. ú. a obec Nošovice, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, ve prospěch každého vlastníka části pozemku parc. č. 412/5 ostatní plocha, v k. ú. a obec Nižní Lhoty nyní ve vlastnictví kraje a v budoucnu ve vlastnictví společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o., Na Příkopě 22/859, Praha 1, IČ 28190882, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků přípojku kanalizace splaškové provozovat ji a udržovat, spojenou se stávající přípojkou vybudovanou v rámci stavby „SO 073 – odvod splaškových vod z JV rohu PZ Nošovice“ a v právu vstupovat na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním této přípojky, v rámci stavby „Výstavba na pozemcích parc. č. 78/7, 78/8 a 412/3 v k.ú. a obec Nižní Lhoty“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném zákresem v katastrální mapě, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene

                                                                                          c)    zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 412/4 ostatní plocha,   parc. č. 412/5 ostatní plocha, parc. č. 412/20 ostatní plocha, parc. č. 412/16 ostatní plocha, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711 a části pozemku parc. č. 412/21 ve vlastnictví kraje, všechny v k. ú. a obec Nižní Lhoty, ve prospěch každého vlastníka části pozemku parc. č. 412/5 ostatní plocha, v k. ú. a obec Nižní Lhoty, nyní ve vlastnictví kraje a v budoucnu ve vlastnictví společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o., Na Příkopě 22/859, Praha 1, IČ 28190882, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků přípojku dešťové kanalizace, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním této přípojky, v rámci stavby „Výstavba na pozemcích parc. č. 78/7, 78/8 a 412/3 v k.ú. a obec Nižní Lhoty“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném zákresem v katastrální mapě, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene

                                                                                          d)   zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 472/4 orná půda, 412/17 ostatní plocha, 412/16 ostatní plocha, 412/4 ostatní plocha, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711 a části pozemku parc. č. 412/21 ve vlastnictví kraje, všechny v k. ú. a obec Nižní Lhoty ve prospěch každého vlastníka části pozemku parc. č. 412/5 ostatní plocha, v k. ú. a obec Nižní Lhoty nyní ve vlastnictví kraje a v budoucnu ve vlastnictví společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o., Na Příkopě 22/859, Praha 1, IČ 28190882, spočívající v právu provozovat a udržovat na částech služebných pozemků stávající vodovodní přípojku vybudovanou v rámci stavby „SO 071 – zásobení vodou pro JV roh PZ Nošovice“ a v právu vstupovat na služebné pozemky v souvislosti s provozováním, údržbou, opravami a odstraněním této přípojky, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném zákresem v katastrální mapě, který bude po provedení stavby „Výstavba na pozemcích parc. č. 78/7, 78/8 a 412/3 v k.ú. a obec Nižní Lhoty“, nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene

                                                                                          e)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 412/4 ostatní plocha, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, v k. ú. a obec Nižní Lhoty, ve prospěch každého vlastníka části pozemku parc. č. 568/10 ostatní plocha, v k. ú. a obec Nošovice, nyní ve vlastnictví kraje a v budoucnu ve vlastnictví společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o., Na Příkopě 22/859, Praha 1, IČ 28190882, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku  elektropřípojku VN, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním této přípojky, v rámci stavby „Výstavba na pozemcích parc. č. 78/7, 78/8 a 412/3 v k.ú. a obec Nižní Lhoty“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném zákresem v katastrální mapě, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene

                                                                                          f)     zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 412/4 ostatní plocha,  parc. č. 412/5 ostatní plocha, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, oba v k. ú. a obec Nižní Lhoty, ve prospěch každého vlastníka části pozemku parc. č. 568/10 ostatní plocha, v k. ú. a obec Nošovice, nyní ve vlastnictví kraje a v budoucnu ve vlastnictví společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o., Na Příkopě 22/859, Praha 1, IČ 28190882, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků přípojku telekomunikačního vedení, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním této přípojky, v rámci stavby „Výstavba na pozemcích parc. č. 78/7, 78/8 a 412/3 v k.ú. a obec Nižní Lhoty“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném zákresem v katastrální mapě, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene

                                                                                          vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen stanovenou znaleckým posudkem dle zák. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku budou geometrické plány s vyznačeným rozsahem věcných břemen, včetně šíře ochranných pásem stanovených příslušným zákonem v platném znění, za podmínky souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest nebo Ministerstva průmyslu a obchodu se zřízením věcných břemen; oprávněný z věcných břemen dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                          g)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2. písm. a) – f) tohoto usnesení


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                                                           č. 17/1686       ze dne 17. 12. 2015

                                                                                           103/8036                         23. 6. 2016
                                                                                           1. bere na vědomí

                                                                                           žádost zapsaného spolku TRIPOINT RESCUE SYSTEM, z. s., IČ 04694244, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 50.000 Kč na akci Pouť Cyrila a Metoděje 2016

                                                                                           103/8036                         23. 6. 2016
                                                                                           2. rozhodla

                                                                                           poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 50.000 Kč zapsanému spolku TRIPOINT RESCUE SYSTÉM, z. s., IČ 04694244, na akci Pouť Cyrila a Metoděje 2016, s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 8. 2016, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č.  2 předloženého materiálu

                                                                                           103/8036                         23. 6. 2016
                                                                                           3. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           snižují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 2143 -

                                                                                           Cestovní ruch

                                                                                           pol. 5213  -

                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                           o

                                                                                           50 tis. Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 2143 -

                                                                                           Cestovní ruch

                                                                                           pol. 5222  -

                                                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                           o

                                                                                           50 tis. Kč


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje    

                                                                                            č. 17/1686          ze dne 17. 12. 2015

                                                                                            103/8037                         23. 6. 2016
                                                                                            1. bere na vědomí

                                                                                            informaci o průběhu přípravy investiční akce "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce lapolu A" dle předloženého materiálu

                                                                                            103/8037                         23. 6. 2016
                                                                                            2. rozhodla

                                                                                            uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě č. 01232/2016/KŘ s projektantem, kterým je společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 42767377, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                            103/8037                         23. 6. 2016
                                                                                            3. schvaluje

                                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                            snižují

                                                                                            kapitálové výdaje

                                                                                            na § 6409 -

                                                                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                            pol.  6901 -

                                                                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                            o

                                                                                            8.907,3 tis. Kč

                                                                                            a

                                                                                            zvyšují

                                                                                            kapitálové výdaje

                                                                                            na § 2251 -

                                                                                            Letiště

                                                                                            pol.  6121 -

                                                                                            Budovy, haly a stavby

                                                                                            o

                                                                                            8.907,3 tis. Kč


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                             103/8038                         23. 6. 2016
                                                                                             1. rozhodla

                                                                                             v souladu s článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek MSK, že veřejnou zakázku na propagaci Moravskoslezského kraje prostřednictvím leteckého dopravce bude realizovat oddělení veřejných zakázek


                                                                                              Rada kraje

                                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                              č. 19/1990 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                              103/8039                         23. 6. 2016
                                                                                              1. rozhodla

                                                                                              uzavřít Memorandum o spolupráci při ochraně a popularizaci technických památek a industriální historie Moravskoslezského regionu mezi krajem, společností TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice, IČ 01482840, Muzeem Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČ 00096296, NÁRODNÍM TECHNICKÝM MUSEEM, Kostelní 1320/42, Praha 7, Holešovice, IČ 00023299 a městem Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice, IČ 00298077, v souvislosti s  projektem „Muzeum automobilů TATRA“, dle předloženého materiálu

                                                                                              103/8039                         23. 6. 2016
                                                                                              2. rozhodla

                                                                                              uzavřít smlouvu o výpůjčce muzejních exponátů uvedených v příloze č. 2 a příloze č. 3 předloženého materiálu, a to mezi krajem, společností TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice, IČ 01482840 (jako půjčitelem), a Muzeem Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČ 00096296 (jako vypůjčitelem), na dobu určitou 30 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy, za účelem realizace  projektu „Muzeum automobilů TATRA“, dle předloženého materiálu


                                                                                               Rada kraje

                                                                                               103/8040                         23. 6. 2016
                                                                                               1. rozhodla

                                                                                               o přebytečnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

                                                                                               103/8040                         23. 6. 2016
                                                                                               2. rozhodla

                                                                                               uzavřít kupní smlouvu na prodej nefunkčního konvektomatu v užívání krajského úřadu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                               103/8040                         23. 6. 2016
                                                                                               3. rozhodla

                                                                                               o vyřazení a fyzické likvidaci neupotřebitelného majetku kraje dle předloženého materiálu


                                                                                                Rada kraje

                                                                                                103/8041                         23. 6. 2016
                                                                                                1. rozhodla

                                                                                                prodat členům zastupitelstva kraje notebooky, které jim byly zapůjčeny za účelem zajištění funkce člena zastupitelstva Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s tím, že prodej bude realizován pouze u notebooků, jejichž uživatelé o koupi požádají do 13. 8. 2016

                                                                                                103/8041                         23. 6. 2016
                                                                                                2. rozhodla

                                                                                                uzavřít smlouvy na prodej notebooků dle bodu 1. tohoto usnesení se členy zastupitelstva kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                 frame-scrollup