Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 1. 7. 2016


  Rada kraje

  104/8042                         1. 7. 2016
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 1. 7. 2016


   Rada kraje

   104/8043                         1. 7. 2016
   1. volí

   ověřovatele zápisu ze 104. schůze rady kraje, konané dne 1. 7. 2016:

   -      Ing. Jiří Martinek

   -      Ing. Ivan Strachoň


    Rada kraje

    k usnesení zastupitelstva kraje

    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

    104/8044                         1. 7. 2016
    1. rozhodla

    nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 15 tis. Kč na úhradu výdajů v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstva obce Mladecko vyhlášených na den 16. července 2016

    104/8044                         1. 7. 2016
    2. schvaluje

    rozpočtové opatření, kterým se

    zvyšují

    neinvestiční přijaté transfery

    pol. 4111 -

    Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

    o

    15,00 tis. Kč

    a

    zvyšují

    běžné výdaje

    na § 6115 -

    Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

    pol.  5011 -

    Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

    o

    9,30 tis. Kč

    pol.  5031 -

    Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

    o

    2,36 tis. Kč

    pol.  5032 -

    Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

    o

    0,84 tis. Kč

    pol.  5156 -

    Pohonné hmoty a maziva

    o

    1,50 tis. Kč

    pol.  5173 -

    Cestovné (tuzemské i zahraniční)

    o

    0,50 tis. Kč

    pol.  5175 -

    Pohoštění

    o

    0,50 tis. Kč

    Celkem

    o

    15,00 tis. Kč

    104/8044                         1. 7. 2016
    3. rozhodla

    zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2016 o 9,30 tis. Kč z 274.040,06 tis. Kč na 274.049,36 tis. Kč


     Rada kraje

     104/8045                         1. 7. 2016
     1. bere na vědomí

     informaci o havárii střechy tělocvičny Střední školy techniky a služeb, Karviná, příspěvkové organizace a o přípravě odstranění následků této havárie a zprovoznění tělocvičny dle předloženého materiálu

     104/8045                         1. 7. 2016
     2. schvaluje

     zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČ 13644254, o částku:

     a)    7.200.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce "Odstranění havárie střechy tělocvičny" s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016,

     b)   40.650,-- Kč, s účelovým určením na posílení mzdových prostředků, včetně odvodů, s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016

     104/8045                         1. 7. 2016
     3. stanoví

     odměnu ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle předloženého materiálu

     104/8045                         1. 7. 2016
     4. schvaluje

     rozpočtové opatření, kterým se

     snižují

     běžné výdaje

     na § 3299 -

     Ostatní záležitosti vzdělávání

     pol.  5331 -

     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

     o

     40,65 tis. Kč

     a

     snižují

     kapitálové výdaje

     na § 6409 -

     Ostatní činnosti jinde nezařazené

     pol.   6901 -

     Rezervy kapitálových výdajů

     o

     7.200,00 tis. Kč

     Celkem

     o

     7.240,65 tis. Kč

     a

     zvyšují

     běžné výdaje

     na § 3123 -

     Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

     pol. 5331 -

     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

     o

     7.240,65 tis. Kč


      frame-scrollup