Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 23. 8. 2016


  Rada kraje

  107/8239                         23. 8. 2016
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 23. 8. 2016


   Rada kraje

   107/8240                         23. 8. 2016
   1. volí

   ověřovatele zápisu ze 107. schůze rady kraje, konané dne 23. 8. 2016:

   -      Tomáš Hanzel

   -      Ing. RSDr. Svatomír Recman


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743  01 Bílovec, IČ 26865858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    107/8241                         23. 8. 2016
    1. bere na vědomí

    zprávu o hospodaření obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538/57, PSČ 743 01, IČ 26865858, za 1. pololetí roku 2016, dle předloženého materiálu


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č.p. 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

     107/8242                         23. 8. 2016
     1. bere na vědomí

     zprávu o hospodaření obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č.p. 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, za 1. pololetí 2016, dle předloženého materiálu


      Rada kraje

      107/8243                         23. 8. 2016
      1. jmenuje

      na návrh ředitele krajského úřadu s účinností od 1. 9. 2016 včetně Ing. Jana Filgase vedoucím odboru životního prostředí a zemědělství


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 103/7968 ze dne 23. 6. 2016

       107/8244                         23. 8. 2016
       1. schvaluje

       rozpočtové opatření, kterým se

       snižují

       kapitálové výdaje

       na § 5512 -

       Požární ochrana – dobrovolná část

       pol. 6122 -

       Stroje, přístroje a zařízení

       o

       543,78 tis. Kč

       a

       zvyšují

       běžné výdaje            

       na § 5512 -

       Požární ochrana – dobrovolná část

       pol. 5137 -

       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

       o

       543,78 tis. Kč

       107/8244                         23. 8. 2016
       2. rozhodla

       na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy k zakázce označené „Nákup sad základního vybavení pro JSDH předurčených pro práci na vodě“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem:

       3. AVAR-YACHT, s.r.o.

           se sídlem: Za řekou 815, PSČ 664 71 Veverská Bitýška

           IČ 28337221

           za cenu nejvýše přípustnou 4.406.988 Kč bez DPH

       za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky


        Rada kraje

        107/8245                         23. 8. 2016
        1. schvaluje

        zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Autorský dozor stavby "Integrované výjezdové centrum Český Těšín"“

        107/8245                         23. 8. 2016
        2. rozhodla

        vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

        1.       Ateliér IDEA, spol. s r.o.

        se sídlem: Strmá 640/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

        IČ: 15502309

        za cenu nejvýše přípustnou 550.000 Kč bez DPH


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 100/7603 ze dne 3. 5. 2016

         107/8246                         23. 8. 2016
         1. souhlasí

         s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 36.960 Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 41.960 Kč bez DPH v rámci stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení – Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek – dodatek č. 1“ dle předloženého materiálu

         107/8246                         23. 8. 2016
         2. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce sociálních zařízení – Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek – dodatek č. 1“

         107/8246                         23. 8. 2016
         3. rozhodla

         uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2016 (ev. č. 01857/2016/KŘ) na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení – Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek“, se společností:

         TOKAMA stavební s.r.o.

         se sídlem: Ostravská 843, 739 25 Sviadnov

         IČ: 01445961

         za nejvýše přípustnou cenu víceprací 41.960 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


          Rada kraje

          107/8247                         23. 8. 2016
          1. schvaluje

          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zajištění aktivit spojených s partnerstvím regionu na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour 2017“

          107/8247                         23. 8. 2016
          2. rozhodla

          vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

          Incheba, a. s.

          se sídlem: Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava

          IČ: 00211087

          za cenu nejvýše přípustnou 562.120 Kč bez DPH (20.800 EUR)


           Rada kraje

           107/8248                         23. 8. 2016
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zajištění aktivit spojených s partnerstvím regionu na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2017“

           107/8248                         23. 8. 2016
           2. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

           INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.

           se sídlem: Praha 7, Areál Výstaviště 67, PSČ 170 00

           IČ 14888939

           za cenu nejvýše přípustnou 622.015 Kč bez DPH


            Rada kraje

            107/8249                         23. 8. 2016
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Organizační a technické zajištění diskusních fór „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“ II“

            107/8249                         23. 8. 2016
            2. rozhodla

            vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

            5.       2K CONSULTING s.r.o.

                      se sídlem: Thunovská 179/12, Malá Strana, 118 00 Praha 1

                      IČ: 29451990

            107/8249                         23. 8. 2016
            3. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

            4.       DTO CZ, s.r.o.

                  se sídlem: Mariánské náměstí 480/5, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

                  IČ: 47666439

            za cenu nejvýše přípustnou 576.000 Kč bez DPH


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 105/8063 ze dne 19. 7. 2016

             107/8250                         23. 8. 2016
             1. rozhodla

             na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky „Propagace Moravskoslezského kraje prostřednictvím leteckého dopravce“ se subjektem:

             České aerolinie a.s. 

             se sídlem: Evropská 846/176a, Vokovice, 160 00 Praha 6

             IČ: 45795908

             za cenu nejvýše přípustnou 12.372.892 Kč bez DPH


              Rada kraje

              107/8251                         23. 8. 2016
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Prodloužení podpory bezpečnostního řešení McAfee“

              107/8251                         23. 8. 2016
              2. rozhodla

              vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

              1. VIAVIS a.s.

              se sídlem: Obránců míru 237/35, Ostrava, 703 00

              IČ 25848402

              za nejvýše přípustnou cenu 397.000 Kč bez DPH


               Rada kraje

               107/8252                         23. 8. 2016
               1. schvaluje

               rozpočtové opatření, kterým se

               snižují

               běžné výdaje

               na § 3599 -

               Ostatní činnost ve zdravotnictví

               pol. 5192 -

               Poskytnuté náhrady

               o

               2.295 tis. Kč

               a

               zvyšují

               běžné výdaje

               na § 3522 -

               Ostatní nemocnice

               pol. 5166 -

               Konzultační, poradenské a právní služby

               o

               2.295 tis. Kč

               107/8252                         23. 8. 2016
               2. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zabezpečení činnosti bezpečnostního manažera v nemocnicích zřizovaných Moravskoslezským krajem“

               107/8252                         23. 8. 2016
               3. rozhodla

               vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

               1.   F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.

               se sídlem: Vítkovická 1994/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

               IČ: 25884646

               za cenu nejvýše přípustnou 1.896.000 Kč bez DPH


                Rada kraje

                107/8253                         23. 8. 2016
                1. bere na vědomí

                informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Rekonstrukce elektroinstalace budovy C“ dle předloženého materiálu

                107/8253                         23. 8. 2016
                2. souhlasí

                s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 93.852,90 Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 87.302,20 Kč bez DPH v rámci stavby „Rekonstrukce elektroinstalace budovy C“ dle předloženého materiálu

                107/8253                         23. 8. 2016
                3. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, rekonstrukce elektroinstalace budovy C – dodatek č. 1“

                107/8253                         23. 8. 2016
                4. rozhodla

                uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2016 uzavřené se zhotovitelem stavby EOCELL lighting s.r.o. (ev. č. 02581/2016/KŘ), na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce elektroinstalace budovy C“, se společností:

                EOCELL lighting s.r.o.

                se sídlem: 30. dubna 1684/25 , 702 00 Ostrava

                IČ: 29384044

                za nejvýše přípustnou cenu víceprací 87.302,20 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                 Rada kraje

                 107/8254                         23. 8. 2016
                 1. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Analýza rizik kontaminovaného území Průmyslové zóny Nad Barborou II.“

                 107/8254                         23. 8. 2016
                 2. rozhodla

                 vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu s označením „Analýza rizik kontaminovaného území Průmyslové zóny Nad Barborou II.“ poř. č. 74/2016, níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                 4.       HAGEO s.r.o.

                 se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Jílová 1355/4, PSČ 70200

                 IČ: 26825830

                 107/8254                         23. 8. 2016
                 3. rozhodla

                 vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                 2.       GEOtest, a.s.

                 se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

                 IČ: 46344942

                 za cenu nejvýše přípustnou 187.400 Kč bez DPH


                  Rada kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 102/7805 ze dne 7. 6. 2016

                  107/8255                         23. 8. 2016
                  1. souhlasí

                  s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 256 Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 90.715,60 Kč bez DPH v rámci stavby „Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, rekonstrukce elektroinstalace“ dle předloženého materiálu

                  107/8255                         23. 8. 2016
                  2. schvaluje

                  zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace - Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek‑Místek - dodatek č. 1“

                  107/8255                         23. 8. 2016
                  3. rozhodla

                  uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2016 uzavřené se zhotovitelem stavby – Beskydská stavební a.s. (ev. č. 02582/2016/KŘ), na realizaci dodatečných prací u stavby „Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, rekonstrukce elektroinstalace“, se společností

                  Beskydská stavební, a.s.

                  se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec

                  IČ: 28618891

                  za nejvýše přípustnou cenu víceprací 90.383,44 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   107/8256                         23. 8. 2016
                   1. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   snižují

                   běžné výdaje

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   1.875,5 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 6122 -

                   Stroje, přístroje a zařízení

                   o

                   1.391,5 tis. Kč

                   pol. 6119 -

                   Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

                   o

                   484,0 tis. Kč

                   107/8256                         23. 8. 2016
                   2. schvaluje

                   zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Videomapping pro Moravskoslezský kraj“

                   107/8256                         23. 8. 2016
                   3. rozhodla

                   vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 2. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                   1. LumiTRIX s.r.o.

                   Komenského 416/1a, 742 21 Kopřivnice

                   IČ: 29395950

                   za cenu nejvýše přípustnou 1.550.000 Kč bez DPH


                    Rada kraje

                    107/8257                         23. 8. 2016
                    1. rozhodla

                    zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění vícedenních pobytů pro rodiny v rámci projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

                    107/8257                         23. 8. 2016
                    2. prohlašuje

                    že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky „Zajištění vícedenních pobytů pro rodiny v rámci projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

                    107/8257                         23. 8. 2016
                    3. jmenuje

                    v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění vícedenních pobytů pro rodiny v rámci projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět““, a to:

                    členové:

                    1.    Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

                    2.    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                    3.    Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                    náhradníci:

                    1.    Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

                    2.    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                    3.    Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                    107/8257                         23. 8. 2016
                    4. jmenuje

                    v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění vícedenních pobytů pro rodiny v rámci projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět““, a to:

                    členové:

                    1.    Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

                    2.    Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

                    3.    Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí

                    4.    Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

                    5.    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                    6.    Mgr. Jaroslav Stolařík, člen zastupitelstva kraje

                    náhradníci:

                    1.    Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

                    2.    Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

                    3.    Mgr. Michal Potocký, odbor sociálních věcí

                    4.    Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů

                    5.    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                    6.    Petr Becher, člen zastupitelstva kraje


                     Rada kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 95/7390 ze dne 5. 4. 2016

                     107/8258                         23. 8. 2016
                     1. rozhodla

                     vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rámcová smlouva na zajištění zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu předkládaným do Operačních programů 2014+“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

                     2.       Eurovision, a.s.

                               Veveří 2581/102, 616 00 Brno

                               IČO: 27691845

                     4.       ProFaktum, s.r.o.

                               Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín

                               IČO: 28568087

                     6.       Erste Grantika Advisory, a.s.

                               Jánská 448/10, 602 00 Brno

                               IČO: 25597001

                     107/8258                         23. 8. 2016
                     2. rozhodla

                     na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnějších nabídek a uzavření rámcové smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rámcová smlouva na zajištění zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu předkládaným do Operačních programů 2014+“, s níže uvedenými uchazeči uvedenými v pořadí podle výsledku provedeného hodnocení:

                     1.       Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

                               Národní 984/15, 110 00 Praha 1

                               IČO: 48588733

                     5.       AQE advisors, a.s.

                               třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno

                               IČO: 26954770

                     3.       HRAT, s.r.o.

                               Družstevní 294, 739 61 Třinec

                               IČO: 64087352


                      Rada kraje

                      107/8259                         23. 8. 2016
                      1. rozhodla

                      zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Zajištění užívacích práv v rámci programu Microsoft Campus and School pro školy a školská zařízení zřizované MSK“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

                      107/8259                         23. 8. 2016
                      2. prohlašuje

                      že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky „Zajištění užívacích práv v rámci programu Microsoft Campus and School pro školy a školská zařízení zřizované MSK“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

                      107/8259                         23. 8. 2016
                      3. jmenuje

                      v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění užívacích práv v rámci programu Microsoft Campus and School pro školy a školská zařízení zřizované MSK“, a to:

                      členové:

                      1.    Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

                      2.    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                      3.    Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář

                      náhradníci:

                      1.    Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

                      2.    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                      3.    Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                      107/8259                         23. 8. 2016
                      4. jmenuje

                      v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění užívacích práv v rámci programu Microsoft Campus and School pro školy a školská zařízení zřizované MSK“, a to:

                      členové:

                      1.    Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

                      2.    Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

                      3.    PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

                      4.    Ing. Tomáš Vašica, odbor informatiky

                      5.    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                      6.    Mgr. Patrik Hujdus, člen zastupitelstva kraje

                      náhradníci:

                      1.    Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

                      2.    Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

                      3.    Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

                      4.    Ing. Marek Knapp, odbor informatiky

                      5.    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                      6.    Ing. Arch. Liana Janáčková, členka zastupitelstva kraje


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                       č. 19/1920    ze dne 21. 4. 2016

                       107/8260                         23. 8. 2016
                       1. bere na vědomí

                       žádost spolku Jagello 2000, IČ 70640866, o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na realizaci bezpečnostních opatření v rámci akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2016“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                       107/8260                         23. 8. 2016
                       2. doporučuje

                       zastupitelstvu kraje

                       rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci spolku Jagello 2000, IČ 70640866, na výdaje související s realizací bezpečnostních opatření v rámci akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2016“ ve výši 600 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016, dle předloženého materiálu

                       107/8260                         23. 8. 2016
                       3. doporučuje

                       zastupitelstvu kraje

                       uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem Jagello 2000, IČ 70640866, na výdaje související s realizací bezpečnostních opatření v rámci akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2016“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                       107/8260                         23. 8. 2016
                       4. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 6113 -

                       Zastupitelstva krajů

                       pol.  5901 -

                       Nespecifikované rezervy

                       o

                       600 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 3399 -

                       Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                       pol.  5222 -

                       Neinvestiční transfery spolkům

                       o

                       600 tis. Kč

                       107/8260                         23. 8. 2016
                       5. ukládá

                       hejtmanovi kraje

                       předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                       Zodp.: Miroslav Novák

                       Termín: 22. 9. 2016


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 90/7058 ze dne 9. 2. 2016

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                        107/8261                         23. 8. 2016
                        1. bere na vědomí

                        žádost Českého svazu bojovníků za svobodu, ze dne 13. 7. 2016, o poskytnutí peněžitého daru na zdravotnické pomůcky a léky pro bývalé politické vězně z Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        107/8261                         23. 8. 2016
                        2. rozhodla

                        zrušit v usnesení rady kraje č. 90/7058 ze dne 9. 2. 2016 písmeno b) v bodě 2 a písmeno b) v bodě 3 

                        107/8261                         23. 8. 2016
                        3. doporučuje

                        zastupitelstvu kraje

                        rozhodnout poskytnout peněžitý dar Českému svazu bojovníků za svobodu, IČ 00442755, na zdravotnické pomůcky a léky, ve výši 215 tis. Kč, dle předloženého materiálu

                        107/8261                         23. 8. 2016
                        4. doporučuje

                        zastupitelstvu kraje

                        uzavřít s Českým svazem bojovníků za svobodu, IČ 00442755, darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého daru dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                        107/8261                         23. 8. 2016
                        5. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 6113 -

                        Zastupitelstva krajů

                        pol.  5901 -

                        Nespecifikované rezervy

                         202,5 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje            

                        na § 3900 -

                        Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                        pol. 5222 -

                        Neinvestiční transfery spolkům

                        o

                         202,5 tis. Kč

                        107/8261                         23. 8. 2016
                        6. ukládá

                        hejtmanovi kraje

                        předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 3. a 4. tohoto usnesení

                        Zodp.: Miroslav Novák

                        Termín: 22. 9. 2016


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 102/7814 ze dne 7. 6. 2016

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 20/2022    ze dne 23. 6. 2016

                         107/8262                         23. 8. 2016
                         1. rozhodla

                         zrušit usnesení rady kraje č. 102/7814 ze dne 7. 6. 2016

                         107/8262                         23. 8. 2016
                         2. doporučuje

                         zastupitelstvu kraje

                         zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2022 ze dne 23. 6. 2016

                         107/8262                         23. 8. 2016
                         3. bere na vědomí

                         žádosti obcí o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         107/8262                         23. 8. 2016
                         4. doporučuje

                         zastupitelstvu kraje

                         rozhodnout poskytnout účelové investiční dotace v celkové výši 9.225 tis. Kč z rozpočtu kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                         107/8262                         23. 8. 2016
                         5. doporučuje

                         zastupitelstvu kraje

                         uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových investičních dotací s obcemi uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                         107/8262                         23. 8. 2016
                         6. ukládá

                         hejtmanovi kraje

                         předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2., 4. a 5. tohoto usnesení

                         Zodp.: Miroslav Novák

                         Termín: 22. 9. 2016


                          Rada kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                          107/8263                         23. 8. 2016
                          1. bere na vědomí

                          žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                          a)    města Odry, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                          b)   městyse Spálov, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                          c)    SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Morávka, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                          d)   obce Hrádek, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                          107/8263                         23. 8. 2016
                          2. doporučuje

                          zastupitelstvu kraje

                          rozhodnout poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                          a)    městu Odry, IČ 00298221, ve výši 103 tis. Kč na vypracování projektové dokumentace pro výstavbu „Hasičské zbrojnice v Odrách“, s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                          b)   městysu Spálov, IČ 00298387, ve výši 300 tis. Kč na realizaci havarijní opravy hasičské zbrojnice, s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2017, dle předloženého materiálu

                          107/8263                         23. 8. 2016
                          3. doporučuje

                          zastupitelstvu kraje

                          uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s:

                          a)    městem Odry, IČ 00298221, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                          b)   městysem Spálov, IČ 00298387, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                          107/8263                         23. 8. 2016
                          4. rozhodla

                          poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Morávka, IČ 64122565, ve výši 50 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním oslav 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Morávka, s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                          107/8263                         23. 8. 2016
                          5. rozhodla

                          uzavřít se SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Morávka, IČ 64122565, smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                          107/8263                         23. 8. 2016
                          6. doporučuje

                          zastupitelstvu kraje

                          rozhodnout neposkytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Hrádek, IČ 00535958, na úhradu nákladů spojených s pořízením techniky pro dovybavení jednotky požární ochrany obce, s odůvodněním dle předloženého materiálu

                          107/8263                         23. 8. 2016
                          7. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 6113 -

                          Zastupitelstva krajů

                          pol.  5901 -

                          Nespecifikované rezervy

                          o

                          50 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje

                          na § 3319 -

                          Ostatní záležitosti kultury

                          pol.  5222 -

                          Neinvestiční transfery spolkům

                          o

                          50 tis. Kč

                          107/8263                         23. 8. 2016
                          8. ukládá

                          hejtmanovi kraje

                          předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2., 3. a 6. tohoto usnesení

                          Zodp.: Miroslav Novák

                          Termín: 22. 9. 2016


                           Rada kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 106/8233 ze dne 9. 8. 2016

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                           107/8264                         23. 8. 2016
                           1. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           zvyšují

                           nedaňové příjmy

                           na § 2143 -

                           Cestovní ruch

                           pol. 2111 -

                           Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                           o

                           11,01 tis. Kč

                           na § 2229 -

                           Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                           pol. 2212 -

                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                           o

                           1.240,04 tis. Kč

                           pol. 2324 -

                           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                           o

                           66,00 tis. Kč

                           na § 3314 -

                           Činnosti knihovnické

                           pol. 2211 -

                           Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

                           o

                           19,00 tis. Kč

                           na § 3421 -

                           Využití volného času dětí a mládeže

                           pol. 2324 -

                           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                           o

                           1,11 tis. Kč

                           na § 3599 -

                           Ostatní činnost ve zdravotnictví

                           pol. 2212 -

                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                           o

                           3,00 tis. Kč

                           na § 3749 -

                           Ostatní činnost ve zdravotnictví

                           pol. 2212 -

                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                           o

                           1,00 tis. Kč

                           pol. 2324 -

                           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                           o

                           0,40 tis. Kč

                           na § 3769 -

                           Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                           pol. 2324 -

                           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                           o

                           1,00 tis. Kč

                           na § 6172 -

                           Činnost regionální správy

                           pol. 2111 -

                           Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                           o

                           4,14 tis. Kč

                           pol. 2212 -

                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                           o

                           6,30 tis. Kč

                           pol. 2324 -

                           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                           o

                           2,00 tis. Kč

                           na § 6320 -

                           Pojištění funkčně nespecifikované

                           pol. 2322 -

                           Přijaté pojistné náhrady

                           o

                           11,30 tis. Kč

                           na § 6402 -

                           Finanční vypořádání minulých let

                           pol. 2223 -

                           Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                           o

                           1.922,23 tis. Kč

                           pol. 2229 -

                           Ostatní přijaté vratky transferů

                           o

                           157,15 tis. Kč

                           Celkem

                           o

                           3.445,68 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 6409 -

                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                           pol. 5901 -

                           Nespecifikované rezervy

                           o

                           3.445,68 tis. Kč

                           107/8264                         23. 8. 2016
                           2. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 3639 -

                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                           pol. 5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           661 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 3639 -

                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                           pol. 5179 -

                           Ostatní nákupy jinde nezařazené

                           o

                           661 tis. Kč

                           107/8264                         23. 8. 2016
                           3. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           kapitálové výdaje

                           na § 3639 -

                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                           pol. 6130 -

                           Pozemky

                           o

                           2.500 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           kapitálové výdaje

                           na § 3522 -

                           Ostatní nemocnice

                           pol. 6130 -

                           Pozemky

                           o

                           2.500 tis. Kč


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                            107/8265                         23. 8. 2016
                            1. rozhodla

                            vyslat Miroslava Nováka, hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Polské republiky (Ortowice, Opolské vojvodství) dne 26. 8. 2016 na základě oficiálního pozvání u příležitosti vzpomínkové akce polských hasičů a konference na téma „retence vody v lesích“ a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

                            107/8265                         23. 8. 2016
                            2. schvaluje

                            „Memorandum na podporu vybudování požární a protipovodňové nádrže Kotlarnia (Opolské vojvodství, Polsko)“, které bude podepsáno v rámci zahraniční pracovní cesty hejtmana kraje dle bodu 1. tohoto usnesení

                            107/8265                         23. 8. 2016
                            3. ukládá

                            hejtmanovi kraje

                            předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1. tohoto usnesení

                            Zodp.: Miroslav Novák

                            107/8265                         23. 8. 2016
                            4. rozhodla

                            poskytnout věcné dary pro zástupce jihokorejské delegace z provincie Jeollanam-do, kteří navštíví náš region dne 31. srpna 2016 na základě podepsaného záměru o budoucí spolupráci ze dne 4. prosince 2001 a dle předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje                           

                             č. 102/7795  ze dne 7. 6. 2016

                             č. 102/7796  ze dne 7. 6. 2016

                             č. 85/6763    ze dne 8. 12. 2015

                             č. 102/7798  ze dne 7. 6. 2016

                             107/8266                         23. 8. 2016
                             1. doporučuje

                             zastupitelstvu kraje

                             rozhodnout darovat

                             a)    20 ks izolačních vzduchových dýchacích přístrojů vč. komunikačního prostředku v masce,

                             b)   1000 ks širokospektrálních ochranných filtrů

                             České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu

                             107/8266                         23. 8. 2016
                             2. doporučuje

                             zastupitelstvu kraje

                             uzavřít smlouvu na darování

                             a)    20 ks izolačních vzduchových dýchacích přístrojů vč. komunikačního prostředku v masce,

                             b)   1000 ks širokospektrálních ochranných filtrů

                             České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             107/8266                         23. 8. 2016
                             3. doporučuje

                             zastupitelstvu kraje

                             rozhodnout darovat 1 ks stanu s nafukovací konstrukcí České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČ 60162694, dle předloženého materiálu

                             107/8266                         23. 8. 2016
                             4. doporučuje

                             zastupitelstvu kraje

                             uzavřít smlouvu na darování 1 ks stanu s nafukovací konstrukcí České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČ 60162694, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                             107/8266                         23. 8. 2016
                             5. doporučuje

                             zastupitelstvu kraje

                             rozhodnout darovat

                             a)    8 sad hydraulického vyprošťovacího zařízení,

                             b)   10 ks ochranných štítů,

                             c)    20 ks řezačů skel

                             vybraným obcím Moravskoslezského kraje, dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

                             107/8266                         23. 8. 2016
                             6. doporučuje

                             zastupitelstvu kraje

                             uzavřít smlouvu na darování

                             a)    8 sad hydraulického vyprošťovacího zařízení,

                             b)   10 ks ochranných štítů,

                             c)    20 ks řezačů skel

                             vybraným obcím Moravskoslezského kraje dle návrhu uvedeného v příloze č. 3, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                             107/8266                         23. 8. 2016
                             7. ukládá

                             hejtmanovi kraje

                             předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. až 6. tohoto usnesení

                             Zodp.:          Miroslav Novák

                             Termín: 22. 9. 2016


                              Rada kraje

                              107/8267                         23. 8. 2016
                              1. rozhodla

                              v souladu s článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejné zakázky na nákupy

                              a)    6 sad pluhů k CAS 30 T815-7

                              b)   4 ks speciální měřící techniky

                              v odvětví krizovém pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

                              plánované pro rok 2016, bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 105/8144 ze dne 19. 7. 2016

                               107/8268                         23. 8. 2016
                               1. rozhodla

                               v usnesení rady kraje č. 105/8144 ze dne 19. 7. 2016

                               a)    změnit v bodě 2 písm. a) text „v přílohách č. 5 a č. 7 předloženého materiálu“ na text „v příloze č. 5 předloženého materiálu“

                               b)   změnit v bodě 2 písm. b) text „č. 1 a č. 4 předloženého materiálu“ na text „č. 1,
                               č. 4 a č. 7 předloženého materiálu“

                               c)    zrušit bod 3)

                               d)   změnit v bodě 4) text „ředitelů příspěvkových organizací uvedených v přílohách
                               č. 3 a č. 7 předloženého materiálu“ na text „ředitelce příspěvkové organizace uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu“


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 79/6413     ze dne 6. 10. 2015

                                č. 83/6565     ze dne 10. 11. 2015

                                č. 84/6644     ze dne 24. 11. 2015

                                č. 84/6655     ze dne 24. 11. 2015

                                č. 93/7285     ze dne 8. 3. 2016

                                č. 93/7288     ze dne 8. 3. 2016

                                č. 102/7826    ze dne 7. 6. 2016

                                107/8269                         23. 8. 2016
                                1. bere na vědomí

                                informaci o výsledcích změnového řízení v rejstříku škol a školských zařízení středních a vyšších odborných škol poskytující vzdělávání v Moravskoslezském kraji


                                 Rada kraje

                                 107/8270                         23. 8. 2016
                                 1. rozhodla

                                 uzavřít Sektorovou dohodu Moravskoslezského kraje pro energetiku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 107/8270                         23. 8. 2016
                                 2. ukládá

                                 hejtmanovi kraje

                                 podepsat Sektorovou dohodu Moravskoslezského kraje pro energetiku   

                                 Zodp.: Miroslav Novák

                                 Termín: do 9. 9. 2016


                                  Rada kraje

                                  107/8271                         23. 8. 2016
                                  1. souhlasí

                                  s  pronájmem místnosti (odborná učebna pečovatelství) o celkové výměře 46,7 m², a to v 2. nadzemním podlaží  budovy č. p. 635, část obce Prostřední Suchá, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 1320/1, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Prostřední Suchá, obec Havířov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, se sídlem Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČ 13644271, společnosti Šmolková, s.r.o, se sídlem Soběšovice 113, 739 38 Soběšovice, od 1. 10. 2016 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   107/8272                         23. 8. 2016
                                   1. rozhodla

                                   o uzavření Dohody o společném postupu při podpoře regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje se subjekty uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                   107/8272                         23. 8. 2016
                                   2. bere na vědomí

                                   žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                   107/8272                         23. 8. 2016
                                   3. rozhodla

                                   poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČ 05127246, ve výši 60.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených s projektem „Regionální fotbalová Akademie Moravskoslezského kraje“; finanční prostředky jsou určeny na lékařské prohlídky žáků a dopravu s tím spojenou s časovou použitelností od 29. 8. 2016 do 31. 12. 2016

                                   107/8272                         23. 8. 2016
                                   4. rozhodla

                                   uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Nadačním fondem regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČ 05127246, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                   107/8272                         23. 8. 2016
                                   5. schvaluje

                                   zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČ 13644254, o částku 800.000 Kč s účelovým určením na úhradu nákladů spojených s ubytováním žáků v domově mládeže a stravováním žáků ve školní jídelně, kteří se budou účastnit programů a výchovy fotbalové mládeže v rámci činnosti Regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje s časovou použitelností od 29. 8. 2016 do 31. 12. 2016

                                   107/8272                         23. 8. 2016
                                   6. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3419 -

                                   Ostatní tělovýchovná činnost

                                   pol. 5229 -

                                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                   o

                                          800 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3419 -

                                   Ostatní tělovýchovná činnost

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   800 tis. Kč


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                    107/8273                         23. 8. 2016
                                    1. rozhodla

                                    nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                    a)    rozvojový program Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2016 ve výši 3.606.163 Kč

                                    b)   rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září – prosinec 2016 – modul B ve výši 4.056.332 Kč

                                    c)    činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2016 ve výši 2.429.000 Kč

                                    d)   rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním
                                    na období září – prosinec 2016 – modul A ve výši 1.533.078 Kč

                                    e)    příspěvek Ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky – areál Zámku Velké Heraltice č.p. 1 ve výši 110.000 Kč

                                    dle předloženého materiálu

                                    107/8273                         23. 8. 2016
                                    2. rozhodla

                                    poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září – prosinec 2016 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace organizacím:

                                    a)    Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 13644319, ve výši 149.050 Kč

                                    b)   Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, ve výši 74.525 Kč

                                    107/8273                         23. 8. 2016
                                    3. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2016 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace organizacím:

                                    a)    Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 13644319, ve výši 149.050 Kč

                                    b)   Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, ve výši 74.525 Kč

                                    107/8273                         23. 8. 2016
                                    4. rozhodla

                                    poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                    107/8273                         23. 8. 2016
                                    5. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšují

                                    neinvestiční přijaté transfery

                                    pol. 4116 -

                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                    o

                                    3.606.163 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3113 -

                                    Základní školy

                                    pol. 5339 -

                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    3.382.588 Kč

                                    na § 3123 -

                                    Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    74.525 Kč

                                    na § 3124 -

                                    Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    149.050 Kč

                                    Celkem

                                    3.606.163 Kč

                                    107/8273                         23. 8. 2016
                                    6. rozhodla

                                    poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září – prosinec 2016 – modul B v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                    107/8273                         23. 8. 2016
                                    7. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září – prosinec 2016 – modul B v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                    107/8273                         23. 8. 2016
                                    8. rozhodla

                                    poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září – prosinec 2016 – modul B v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                    107/8273                         23. 8. 2016
                                    9. rozhodla

                                    poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září – prosinec 2016 – modul B soukromé škole Základní škola a Mateřská škola Monty School, IČ 71340912, ve výši 59.491 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                    107/8273                         23. 8. 2016
                                    10. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšují

                                    neinvestiční přijaté transfery

                                    pol. 4116 -

                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                    o

                                    4.056.332 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3111 -

                                    Mateřské školy

                                    pol. 5339 -

                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    523.368 Kč

                                    na § 3113 -

                                    Základní školy

                                    pol. 5213 -

                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                    právnickým osobám

                                    o

                                     

                                     

                                    59.491 Kč

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    300.785 Kč

                                    pol. 5339 -

                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    2.960.331 Kč

                                    na § 3114 -

                                    Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    174.457 Kč

                                    na § 3117 -

                                    První stupeň základních škol

                                    pol. 5339 -

                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    37.900 Kč

                                    Celkem

                                    4.056.332 Kč

                                    107/8273                         23. 8. 2016
                                    11. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšují

                                    neinvestiční přijaté transfery

                                    pol. 4116 -

                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                    o

                                    2.429.000 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3299 -

                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                    pol. 5901 -

                                    Nespecifikované rezervy

                                    o

                                    2.429.000 Kč

                                    107/8273                         23. 8. 2016
                                    12. rozhodla

                                    poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromým školám s účelovým určením
                                    na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září – prosinec 2016 – modul A v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení

                                    107/8273                         23. 8. 2016
                                    13. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšují

                                    neinvestiční přijaté transfery

                                    pol. 4116 - 

                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                    ze státního rozpočtu

                                    o

                                    1.533.078 Kč

                                    a

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3141 -

                                    Školní stravování

                                    pol.  5213 -

                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                    právnickým osobám

                                    o

                                     

                                     

                                    47.825 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3111 -

                                    Mateřské školy

                                    pol.  5213 -

                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                    právnickým osobám

                                    o

                                     

                                     

                                    241.176 Kč

                                    na § 3113 -

                                    Základní školy

                                     

                                    pol.  5213 -

                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                    právnickým osobám

                                    o

                                     

                                     

                                    316.745 Kč

                                    na § 3114 -

                                    Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                     

                                    pol.  5213 -

                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                    právnickým osobám

                                    o

                                     

                                     

                                    305.490 Kč

                                    na § 3117 -

                                    První stupeň základních škol

                                     

                                    pol.  5212 -

                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                    o

                                     

                                     

                                    136.667 Kč

                                    pol.  5213 -

                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                    právnickým osobám

                                    o

                                    160.784 Kč

                                    na § 3121 -

                                    Gymnázia

                                     

                                    pol.  5213 -

                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                    právnickým osobám

                                    o

                                     

                                     

                                    160.784 Kč

                                    na § 3122 -

                                    Střední odborné školy

                                     

                                    pol.  5213 -

                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                    právnickým osobám

                                    o

                                     

                                     

                                    80.392 Kč

                                    pol.  5221 -

                                    Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                    o

                                     

                                    26.530 Kč

                                    na § 3125 -

                                    Střediska praktického vyučování

                                    a školní hospodářství

                                     

                                    pol.  5221 -

                                    Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                    o

                                    24.118 Kč

                                    na § 3143 -

                                    Školní družiny a kluby

                                    pol.  5213 -

                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                    právnickým osobám

                                    o

                                     

                                     

                                    47.825 Kč

                                    na § 3150 -

                                    Vyšší odborné školy

                                     

                                    pol.  5213 -

                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                    právnickým osobám

                                    o

                                     

                                     

                                    80.392 Kč

                                    Celkem

                                    1.533.078 Kč

                                    107/8273                         23. 8. 2016
                                    14. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšují

                                    nedaňové příjmy

                                    na § 3121 -

                                    Gymnázia

                                    pol.  2229 -

                                    Ostatní přijaté vratky transferů

                                    o

                                    79.464 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3121 -

                                    Gymnázia

                                    pol. 5364 -

                                    Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                                    o

                                    79.464 Kč

                                    107/8273                         23. 8. 2016
                                    15. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace, IČ 47813571, o částku 110.000 Kč, s účelovým určením na obnovu nemovité kulturní památky – areál zámku č. p. 1, rejstř. č. ÚSKP 20745/8-1505, k. ú. Velké Heraltice, obec Velké Heraltice, okres Opava, kraj Moravskoslezský s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                    107/8273                         23. 8. 2016
                                    16. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšují

                                    neinvestiční přijaté transfery

                                    pol. 4116 -

                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                    o

                                    110.000 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3133 -

                                    Dětské domovy

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    110.000 Kč

                                    107/8273                         23. 8. 2016
                                    17. rozhodla

                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 v rámci přijatých příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 16,05 tis. Kč

                                    107/8273                         23. 8. 2016
                                    18. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizacím v odvětví školství:

                                    a)    Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, o částku 278.000 Kč s účelovým určením na zajištění metodické a další podpory při přípravě akce „Zajištění licencí operačního systému Microsoft a kancelářského balíku Office pro pracovní stanice škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem“ s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016

                                    b)   Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, o částku 43.000 Kč s účelovým určením na dovybavení školní kuchyně s časovou použitelností od 1. 8. 2016 – 31. 12. 2016

                                    107/8273                         23. 8. 2016
                                    19. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšují

                                    daňové příjmy

                                    pol. 1361 -

                                    Správní poplatky

                                    o

                                    6,00 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    nedaňové příjmy

                                    na § 3111 -

                                    Mateřské školy

                                    pol. 2212 -

                                    Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                    o

                                    5,00 tis. Kč

                                    na § 3421 -

                                    Využití volného času dětí a mládeže

                                    pol. 2211 -

                                    Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

                                    o

                                    5,05 tis. Kč

                                    Celkem

                                    10,05 tis. Kč

                                    a

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3299 -

                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    304,95 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3149 -

                                    Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    278,00 tis. Kč

                                    na § 3141 -

                                    Školní stravování

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    43,00 tis. Kč

                                    Celkem

                                    321,00 tis. Kč


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                    107/8274                         23. 8. 2016
                                    1. bere na vědomí

                                    žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3 a 5 předloženého materiálu

                                    107/8274                         23. 8. 2016
                                    2. rozhodla

                                    poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                                    a.    TJ Vendryně, IČ 47862025, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Zajištění činnosti v rámci soutěží MS kraje“; s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 30. 11. 2016

                                    b.    AFC Veřovice, Z.S., IČ 60336315, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Podpora na pravidelnou činnost fotbalového oddílu AFC Veřovice, z.s.“; s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016

                                    107/8274                         23. 8. 2016
                                    3. rozhodla

                                    uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci:

                                    a.    TJ Vendryně, IČ 47862025, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                    b.    AFC Veřovice, Z.S., IČ 60336315, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                    107/8274                         23. 8. 2016
                                    4. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČ 13644271, o částku 28.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přehlídky odborných dovedností žáků „K-MODE“; s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 31. 1. 2017

                                    107/8274                         23. 8. 2016
                                    5. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3421 -

                                    Využití volného času dětí a mládeže

                                    pol. 5169 -

                                    Nákup ostatních služeb

                                    o

                                                   28 tis. Kč

                                    na § 6113 -

                                    Zastupitelstva krajů

                                    pol. 5901 -

                                    Nespecifikované rezervy

                                    o

                                                 100 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje            

                                    na § 3421 -

                                    Využití volného času dětí a mládeže

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    28 tis. Kč

                                    na § 3419 -

                                    Ostatní tělovýchovná činnost

                                    pol. 5222 -

                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                    o

                                                 100 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 92/7216    ze dne 25. 2. 2016

                                     č. 105/8086 ze dne 19. 7. 2016

                                     107/8275                         23. 8. 2016
                                     1. bere na vědomí

                                     a)    informaci, že funkci zástupkyně statutárního orgánu organizace Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, IČ 63731371, od 1. 9. 2016 bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností Ing. Věra Predikantová z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

                                     b)   informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu organizace Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331680,
                                     od 1. 9. 2016 bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností Martin Szymik, DiS., z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

                                     107/8275                         23. 8. 2016
                                     2. stanoví

                                     s účinností od 1. 9. 2016

                                     platy zástupcům statutárních orgánů příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu za podmínky, že nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, bude schváleno vládou ČR dne 24. 8. 2016 v předpokládaném znění dle přílohy předloženého materiálu a bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

                                     107/8275                         23. 8. 2016
                                     3. stanoví

                                     odměnu řediteli příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      107/8276                         23. 8. 2016
                                      1. stanoví

                                      s účinností od 1. 9. 2016

                                      a)    platy ředitelům a zástupcům statutárních orgánů příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                      b)   mzdy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                      za podmínky, že nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, bude schváleno vládou ČR dne 24. 8. 2016 v předpokládaném znění dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu a bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 30/2297    ze dne 3. 12. 2013

                                       107/8277                         23. 8. 2016
                                       1. souhlasí

                                       s vyhlášením veřejných zakázek na akci s názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.“ organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                       107/8277                         23. 8. 2016
                                       2. doporučuje

                                       řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242

                                       jmenovat pro veřejné zakázky v rámci akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.“ jako zástupce zřizovatele

                                       členy hodnotící komise:

                                       Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje

                                       Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                                       náhradníky hodnotící komise:

                                       Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví

                                       Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

                                       107/8277                         23. 8. 2016
                                       3. ukládá

                                       řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242

                                       předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejným zakázkám na akci s názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.“ ještě před vyhlášením předmětných zakázek

                                       Zodp.: Ing. Tomáš Stejskal

                                       Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejných zakázek)


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 57/4568    ze dne 11. 12. 2014

                                        107/8278                         23. 8. 2016
                                        1. souhlasí

                                        s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově bez čp/če obč. vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 2216/20, vše v k. ú. Opava ‑ Předměstí, obec Opava, a v budově č. p. 1545 obč. vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 3608/13, vše v k. ú. Bruntál ‑ město, obec Bruntál, mezi organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, a fyzickou podnikající osobou Pavlem Burdou, Záhumenní 463, 747 57 Slavkov, IČ 03985008, dle předloženého materiálu a přílohy č. 1 předloženého materiálu, na dobu neurčitou, s účinností od 15. 9. 2016

                                        107/8278                         23. 8. 2016
                                        2. souhlasí

                                        s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově bez čp/če obč. vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 2216/20, vše v k. ú. Opava ‑ Předměstí, obec Opava, mezi organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, a společností Codrys group s.r.o., Komenského 250, 747 91 Štítina, IČ 29456622, dle předloženého materiálu a přílohy č. 2 předloženého materiálu, na dobu neurčitou, s účinností od 1. 10. 2016


                                         Rada kraje

                                         107/8279                         23. 8. 2016
                                         1. souhlasí

                                         s převzetím dluhu paní **********, vůči organizaci Bohumínská městská nemocnice, a.s., se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 26834022, ve výši 75.935 Kč, vzniklého neplněním dohody o zvyšování kvalifikace, přejímatelem dluhu organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, dle předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007

                                          107/8280                         23. 8. 2016
                                          1. bere na vědomí

                                          investiční záměr Hydroizolace části suterénu hlavní budovy ze dne 10. 8. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                          107/8280                         23. 8. 2016
                                          2. doporučuje

                                          zastupitelstvu kraje

                                          rozhodnout podle ustanovení § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 11 mil. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545

                                          107/8280                         23. 8. 2016
                                          3. doporučuje

                                          zastupitelstvu kraje

                                          rozhodnout o uzavření smlouvy o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 2. tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545

                                          107/8280                         23. 8. 2016
                                          4. prohlašuje

                                          že Moravskoslezský kraj jako jediný akcionář obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, se vzdává přednostního práva na upisování akcií této obchodní společnosti ve smyslu ustanovení § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne o peněžitém vkladu dle bodu 2. tohoto usnesení

                                          107/8280                         23. 8. 2016
                                          5. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 6409 -

                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                          pol. 6901 -

                                          Rezervy kapitálových výdajů

                                          o

                                          11.000.000 Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 3523 -

                                          Odborné léčebné ústavy

                                          pol. 6201 -

                                          Nákup akcií

                                          o

                                          11.000.000 Kč

                                          107/8280                         23. 8. 2016
                                          6. ukládá

                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                          předložit návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                          Zodp.: Ing. Jiří Martinek

                                          Termín: 22. 9. 2016


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 15/472/1 ze dne 27. 3. 2003

                                           107/8281                         23. 8. 2016
                                           1. souhlasí

                                           s převzetím dluhu pana **********, vůči organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, vzniklého neplněním dohody o zvyšování kvalifikace, v celkové výši 80.066 Kč, organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, dle předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            107/8282                         23. 8. 2016
                                            1. bere na vědomí

                                            informaci o uzavření „Dohody o společném postupu při zabezpečení předškolního vzdělávání dětí zdravotnických zaměstnanců Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace“


                                             Rada kraje

                                             107/8283                         23. 8. 2016
                                             1. souhlasí

                                             s pořízením osobního vozidla kategorie A3 organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, dle předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                              107/8284                         23. 8. 2016
                                              1. rozhodla

                                              nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 544.600,00 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

                                              107/8284                         23. 8. 2016
                                              2. schvaluje

                                              zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                              107/8284                         23. 8. 2016
                                              3. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              zvyšují

                                              neinvestiční přijaté transfery

                                              pol. 4116 -

                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                              o

                                              544.600 Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3522 -

                                              Ostatní nemocnice

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              544.600 Kč

                                              107/8284                         23. 8. 2016
                                              4. rozhodla

                                              nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši 3.692.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací akce „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj - přístrojové vybavení“, pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

                                              107/8284                         23. 8. 2016
                                              5. schvaluje

                                              závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, ve výši 3.692.000 Kč, účelově určený na akci „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj - přístrojové vybavení“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS: 235D212003206

                                              107/8284                         23. 8. 2016
                                              6. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              zvyšují

                                              investiční přijaté transfery

                                              pol. 4216 -

                                              Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                              o

                                              3.692.000 Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 3522 -

                                              Ostatní nemocnice

                                              pol. 6356 -

                                              Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              3.692.000 Kč

                                              107/8284                         23. 8. 2016
                                              7. schvaluje

                                              úpravu závazného ukazatele na rok 2016 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                              107/8285                         23. 8. 2016
                                              1. bere na vědomí

                                              žádost obchodní společnosti E-expert, spol. s r.o. ze dne 31. 5. 2016, včetně jejího doplnění ze dne 29. 6. 2016 ve věci poskytnutí dotace na pořádání mezinárodní odborné konference „ENVIRO2016 – Československá environmentální konference“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              107/8285                         23. 8. 2016
                                              2. rozhodla

                                              poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti E-expert, spol. s r.o., IČ 26783762, na „ENVIRO2016 – Československá environmentální konference“ v maximální výši 50.000,-- Kč, a o tom že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených ode dne 1. 8. 2016 do dne 31. 10. 2016 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle  přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                              107/8285                         23. 8. 2016
                                              3. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3799 -

                                              Ostatní ekologické záležitosti

                                              pol.  5229 -

                                              Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                              o

                                              50,00 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3799 -

                                              Ostatní ekologické záležitosti

                                              pol.  5213 -

                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                              o

                                              50,00 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 62/4879    ze dne 17. 2. 2015

                                               107/8286                         23. 8. 2016
                                               1. rozhodla

                                               prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností ode dne 20. 2. 2015, 100 % ze stanoveného odvodu 20.000,-- Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté pobočnému spolku ZO ČSOP Sovinecko, IČ 69594481, se sídlem Stránské 55, 793 51 Rýmařov, na provoz Stanice na záchranu handicapovaných živočichů ve Stránském v roce 2015, dle předloženého materiálu

                                               107/8286                         23. 8. 2016
                                               2. rozhodla

                                               prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností ode dne 20. 2. 2015, u dotace poskytnuté pobočnému spolku ZO ČSOP Sovinecko, IČ 69594481, se sídlem Stránské 55, 793 51 Rýmařov, na provoz Stanice na záchranu handicapovaných živočichů ve Stránském v roce 2015, dle předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                107/8287                         23. 8. 2016
                                                1. bere na vědomí

                                                žádost obchodní společnosti Magnus Regio s. r. o. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na uspořádání Business snídaně „Bezpečná dopravní infrastruktura MSK“

                                                107/8287                         23. 8. 2016
                                                2. rozhodla

                                                poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obchodní společnosti Magnus Regio s. r. o., IČO 28346114, v maximální výši 50.000,-- Kč, na projekt Business snídaně „Bezpečná dopravní infrastruktura MSK“, s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 30. 11. 2016, dle předloženého materiálu

                                                107/8287                         23. 8. 2016
                                                3. rozhodla

                                                uzavřít s obchodní společnosti Magnus Regio s. r. o., IČO 28346114, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                107/8287                         23. 8. 2016
                                                4. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 2242 -

                                                Provoz veřejné železniční dopravy

                                                pol. 5193 -

                                                Výdaje na dopravní územní obslužnost

                                                o

                                                50 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje            

                                                na § 2299 -

                                                Ostatní záležitosti v dopravě

                                                pol. 5213 -

                                                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                o

                                                50 tis. Kč


                                                 Rada kraje

                                                 107/8288                         23. 8. 2016
                                                 1. bere na vědomí

                                                 záměry regionů Moravy, Slezska a severozápadního Slovenska při prosazování realizace propojení těchto regionů dopravní infrastrukturou

                                                 107/8288                         23. 8. 2016
                                                 2. zmocňuje

                                                 hejtmana kraje

                                                 k podpisu „Memoranda o koordinované spolupráci při přípravě a prosazování realizace propojení regionů Moravy, Slezska a severozápadního Slovenska dopravní infrastrukturou"

                                                 Zodp.: Miroslav Novák

                                                 Termín: 30. 9. 2016


                                                  Rada kraje

                                                  107/8289                         23. 8. 2016
                                                  1. rozhodla

                                                  zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje
                                                  na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                                  107/8289                         23. 8. 2016
                                                  2. rozhodla

                                                  a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                  b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení
                                                  se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                                                  107/8289                         23. 8. 2016
                                                  3. souhlasí

                                                  se zřízením věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 3č. 4 tohoto usnesení

                                                  107/8289                         23. 8. 2016
                                                  4. souhlasí

                                                  a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                                  b)   s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 101/7735 ze dne 24. 5. 2016

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                  107/8290                         23. 8. 2016
                                                  1. bere na vědomí

                                                  doplnění III. etapy plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  107/8290                         23. 8. 2016
                                                  2. souhlasí

                                                  s doplněním III. etapy plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2016, v ceně převyšující 2 mil. Kč včetně DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  107/8290                         23. 8. 2016
                                                  3. schvaluje

                                                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku
                                                  2.000.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd“, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                                                  107/8290                         23. 8. 2016
                                                  4. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 6409 -

                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                  pol. 5901 -

                                                  Nespecifikované rezervy

                                                  o

                                                  2.000 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje            

                                                  na § 2212 -

                                                  Silnice

                                                  pol. 5331 -

                                                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  2.000 tis. Kč


                                                   Rada kraje

                                                   107/8291                         23. 8. 2016
                                                   1. bere na vědomí

                                                   žádost obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., o poskytnutí dotace na pořízení SAM modulů, dle předloženého materiálu

                                                   107/8291                         23. 8. 2016
                                                   2. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na pořízení SAM modulů v maximální výši 300.000,-- Kč, s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                                                   107/8291                         23. 8. 2016
                                                   3. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   rozhodnout uzavřít s obchodní společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                   107/8291                         23. 8. 2016
                                                   4. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 2242 -

                                                   Provoz veřejné železniční dopravy

                                                   pol. 5193 -

                                                   Výdaje na dopravní územní obslužnost

                                                   o

                                                   300 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   kapitálové výdaje

                                                   na § 2299 -

                                                   Ostatní záležitosti v dopravě

                                                   pol. 6313 -

                                                   Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                   o

                                                   300 tis. Kč

                                                   107/8291                         23. 8. 2016
                                                   5. ukládá

                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                   předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                                                   Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                   Termín: 22. 9. 2016


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 105/8120 ze dne 19. 7. 2016

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 19/1956    ze dne 21. 4. 2016

                                                    107/8292                         23. 8. 2016
                                                    1. schvaluje

                                                    pravidla pro udílení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                    107/8292                         23. 8. 2016
                                                    2. zřizuje

                                                    pracovní skupinu pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje“ ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                     107/8293                         23. 8. 2016
                                                     1. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3329 -

                                                     Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

                                                     pol. 5166 -

                                                     Konzultační, poradenské a právní služby

                                                     o

                                                     8 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje            

                                                     na § 3329 -

                                                     Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

                                                     pol. 5169 -

                                                     Nákup ostatních služeb

                                                     o

                                                     8 tis. Kč


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                      č. 16/1615    ze dne 25. 9. 2015

                                                      107/8294                         23. 8. 2016
                                                      1. souhlasí

                                                      s účastí Moravskoslezského kraje na veletrhu PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA 2016, který se bude konat ve dnech 4. - 5. 11. 2016 na Výstavišti v Praze - Holešovicích

                                                      107/8294                         23. 8. 2016
                                                      2. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3315 -

                                                      Činnosti muzeí a galerií

                                                      pol. 5169 –

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                      52 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje            

                                                      na § 3329 -

                                                      Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

                                                      pol. 5164 -

                                                      Nájemné

                                                      o

                                                      8,5 tis. Kč

                                                      pol. 5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                      33,5 tis. Kč

                                                      pol. 5175 -

                                                      Pohoštění

                                                      o

                                                      10,0 tis. Kč

                                                      Celkem

                                                      o

                                                      52 tis. Kč


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                       107/8295                         23. 8. 2016
                                                       1. bere na vědomí

                                                       žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2016 dle příloh č. 1-3 předloženého materiálu

                                                       107/8295                         23. 8. 2016
                                                       2. rozhodla

                                                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2016 společnosti SILVER B.C., společnost s ručením omezeným, IČ 47683848, ve výši 150.000,-- Kč na projekt „Ladná Čeladná 2016“ s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                       107/8295                         23. 8. 2016
                                                       3. rozhodla

                                                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2016 spolku ZIK-ZAK Vratimov, z.s., IČ 26990865, ve výši 70.000,-- Kč na projekt „Reprezentace mažoretek ZIK ZAK Vratimov na ME v Anglii“ s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                       107/8295                         23. 8. 2016
                                                       4. rozhodla

                                                       poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Třanovicích z.s., IČ 70305382, ve výši 200.000,-- Kč na projekt „Rekonstrukce budovy Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Třanovicích“ s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                       107/8295                         23. 8. 2016
                                                       5. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 6113 -

                                                       Zastupitelstva krajů

                                                       pol. 5901 -

                                                       Nespecifikované rezervy

                                                       o

                                                       150 tis. Kč

                                                       na § 3322 -

                                                       Zachování a obnova kulturních památek

                                                       pol. 5229 –

                                                       Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                       o

                                                       200 tis. Kč

                                                       na § 3319 -

                                                       Ostatní záležitosti kultury

                                                       pol. 5229 –

                                                       Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                       o

                                                       70 tis. Kč

                                                       Celkem

                                                       o

                                                       420 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje            

                                                       na § 3319 -

                                                       Ostatní záležitosti kultury

                                                       pol. 5213 –

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                       o

                                                       150 tis. Kč

                                                       pol. 5222 -

                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                       o

                                                       70 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       kapitálové výdaje            

                                                       na § 3319 -

                                                       Ostatní záležitosti kultury

                                                       pol. 6322 -

                                                       Investiční transfery spolkům

                                                       o

                                                       200 tis. Kč

                                                       Celkem

                                                       o

                                                       420 tis. Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                        107/8296                         23. 8. 2016
                                                        1. rozhodla

                                                        nabýt finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 231.516,-- Kč na financování projektu „Zajištění podpory dítěti s poruchou autistického spektra“, realizovaného organizací kraje Benjamín, příspěvková organizace, IČ 00847461, dle předloženého materiálu

                                                        107/8296                         23. 8. 2016
                                                        2. schvaluje

                                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Benjamín, příspěvková organizace, IČ 00847461, o částku 231.516,-- Kč s účelovým určením na projekt „Zajištění podpory dítěti s poruchou autistického spektra“, dle podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace na projekt s číslem 2016/06085/OSV/DSM

                                                        107/8296                         23. 8. 2016
                                                        3. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        zvyšují

                                                        přijaté transfery

                                                        pol. 4122 -

                                                        Neinvestiční přijaté transfery od krajů

                                                        o

                                                         231.516 Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4357 -

                                                        Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                        pol. 5336 -

                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                         231.516 Kč

                                                        107/8296                         23. 8. 2016
                                                        4. rozhodla

                                                        nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 681.339,81 Kč na financování projektu „Teorie – most do dobré praxe aneb poznání nás pohání“, realizovaného organizací kraje Harmonie, příspěvková organizace, IČ 00846384, dle předloženého materiálu

                                                        107/8296                         23. 8. 2016
                                                        5. schvaluje

                                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Harmonie, příspěvková organizace, IČ 00846384, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03514/2014/SOC, o částku 681.339,81 Kč s účelovým určením na projekt „Teorie – most do dobré praxe aneb poznání nás pohání“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/023/0001106

                                                        107/8296                         23. 8. 2016
                                                        6. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        zvyšují

                                                        přijaté transfery

                                                        pol. 4116 -

                                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                        o

                                                        681,34 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4357 -

                                                        Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                        pol. 5336 -

                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        681,34 tis. Kč

                                                        107/8296                         23. 8. 2016
                                                        7. rozhodla

                                                        poskytnout mimořádnou odměnu Mgr. Miroslavě Fofové, ředitelce organizace Harmonie, příspěvková organizace, IČ 00846384, dle předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                         č. 16/1615 ze dne 25. 9. 2015

                                                         107/8297                         23. 8. 2016
                                                         1. bere na vědomí

                                                         žádosti příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury o poskytnutí příspěvku dle příloh č. 2 - 5 předloženého materiálu

                                                         107/8297                         23. 8. 2016
                                                         2. schvaluje

                                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                         107/8297                         23. 8. 2016
                                                         3. schvaluje

                                                         závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, ve výši 470.000,-- Kč na realizaci akce „Pořízení technického vybavení pro areál Zámku Nová Horka“ s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016

                                                         107/8297                         23. 8. 2016
                                                         4. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3311 -

                                                         Činnosti muzeí a galerií

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         600 tis. Kč

                                                         na § 3319 -

                                                         Ostatní záležitosti kultury

                                                         pol. 5229 -

                                                         Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                         o

                                                         648 tis. Kč

                                                         na § 3222 -

                                                         Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek

                                                         pol. 5229 -

                                                         Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                         o

                                                         213 tis. Kč

                                                         a

                                                         snižují

                                                         kapitálové výdaje            

                                                         na § 3315 -

                                                         Činnosti muzeí a galerií

                                                         pol. 6351 –         

                                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         150 tis. Kč

                                                         Celkem

                                                         o

                                                         1.611 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje            

                                                         na § 3315 -

                                                         Činnosti muzeí a galerií

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         991 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         kapitálové výdaje            

                                                         na § 3315 -

                                                         Činnosti muzeí a galerií

                                                         pol. 6351 –         

                                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         470 tis. Kč

                                                         pol. 6356 –         

                                                         Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         150 tis. Kč

                                                         Celkem

                                                         o

                                                         1.611 tis. Kč


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                         č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                         107/8298                         23. 8. 2016
                                                         1. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižuje

                                                         dlouhodobé financování

                                                         pol. 8124 -

                                                         Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                                                         o

                                                         27.599,31 tis. Kč

                                                         a

                                                         snižují

                                                         neinvestiční přijaté transfery

                                                         pol. 4116 -

                                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                         o

                                                         1.518,35 tis. Kč

                                                         pol. 4123 -

                                                         Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

                                                         o

                                                         270,46 tis. Kč

                                                         CELKEM

                                                         o

                                                         1.788,81 tis. Kč

                                                         a

                                                         snižují

                                                         investiční přijaté transfery

                                                         pol. 4213 -

                                                         Investiční přijaté transfery ze státních fondů

                                                         o

                                                         38,04 tis. Kč

                                                         pol. 4216 -

                                                         Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                         o

                                                         1.132,35 tis. Kč

                                                         pol. 4223 -

                                                         Investiční přijaté transfery od regionálních rad

                                                         o

                                                         71.893,81 tis. Kč

                                                         CELKEM

                                                         o

                                                         73.064,20 tis. Kč

                                                         a

                                                         snižuje

                                                         dlouhodobé financování

                                                         pol. 8123 -

                                                         Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                                         o

                                                         12.300,00 tis. Kč

                                                         a

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 2143 -

                                                         Cestovní ruch

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         5.880,00 tis. Kč

                                                         na § 2299 -

                                                         Ostatní záležitosti v dopravě

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         946,00 tis. Kč

                                                         na § 3122 -

                                                         Střední odborné školy

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         985,00 tis. Kč

                                                         na § 3123 -

                                                         Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         350,00 tis. Kč

                                                         na § 3299 -

                                                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                         pol.  5139 -

                                                         Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                         o

                                                         46,00 tis. Kč

                                                         pol.  5162 -

                                                         Služby telekomunikací a radiokomunikací

                                                         o

                                                         10,00 tis. Kč

                                                         pol.  5163 -

                                                         Služby peněžních ústavů

                                                         o

                                                         2,00 tis. Kč

                                                         pol.  5164 -

                                                         Nájemné

                                                         o

                                                         100,00 tis. Kč

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         524,42 tis. Kč

                                                         pol.  5173 -

                                                         Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                         o

                                                         10,00 tis. Kč

                                                         pol.  5175 -

                                                         Pohoštění

                                                         o

                                                         130,00 tis. Kč

                                                         na § 3421 -

                                                         Využití volného času dětí a mládeže

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         25,00 tis. Kč

                                                         na § 3522 -

                                                         Ostatní nemocnice

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         400,00 tis. Kč

                                                         na § 3533 -

                                                         Zdravotnická záchranná služba

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         300,00 tis. Kč

                                                         na § 3636 -

                                                         Územní rozvoj

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         100,00 tis. Kč

                                                         na § 3639 -

                                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         3.599,00 tis. Kč

                                                         na § 3719 -

                                                         Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         80,00 tis. Kč

                                                         na § 3741 -

                                                         Ochrana druhů a stanovišť

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         410,00 tis. Kč

                                                         na § 3749 -

                                                         Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

                                                         pol.  5139 -

                                                         Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                         o

                                                         85,00 tis. Kč

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         463,83 tis. Kč

                                                         na § 4329 -

                                                         Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         150,00 tis. Kč

                                                         na § 4359 -

                                                         Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         863,66 tis. Kč

                                                         na § 4379 -

                                                         Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         1.306,56 tis. Kč

                                                         na § 5521 -

                                                         Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         500,00 tis. Kč

                                                         na § 6172 -

                                                         Činnost regionální správy

                                                         pol.  5168 -

                                                         Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                         o

                                                         2.764,23 tis. Kč

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         1.637,70 tis. Kč

                                                         na § 6409 -

                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                         pol.  5901 -

                                                         Nespecifikované rezervy

                                                         o

                                                         16.088,36 tis. Kč

                                                         CELKEM

                                                         o

                                                         37.756,76 tis. Kč

                                                         a

                                                         snižují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 3121 -

                                                         Gymnázia

                                                         pol.  6122 -

                                                         Stroje, přístroje a zařízení

                                                         o

                                                         300,00 tis. Kč

                                                         na § 3122 -

                                                         Střední odborné školy

                                                         pol.  6122 -

                                                         Stroje, přístroje a zařízení

                                                         o

                                                         4.050,00 tis. Kč

                                                         pol.  6125 -

                                                         Výpočetní technika

                                                         o

                                                         5.100,00 tis. Kč

                                                         na § 3123 -

                                                         Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                         pol.  6122 -

                                                         Stroje, přístroje a zařízení

                                                         o

                                                         7.650,00 tis. Kč

                                                         pol.  6125 -

                                                         Výpočetní technika

                                                         o

                                                         1.800,00 tis. Kč

                                                         na § 3522 -

                                                         Ostatní nemocnice

                                                         pol.  6111 -

                                                         Programové vybavení

                                                         o

                                                         600,00 tis. Kč

                                                         na § 3533 -

                                                         Zdravotnická záchranná služba

                                                         pol.  6111 -

                                                         Programové vybavení

                                                         o

                                                         700,00 tis. Kč

                                                         na § 3749 -

                                                         Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

                                                         pol.  6121 -

                                                         Budovy, haly a stavby

                                                         o

                                                         1.100,00 tis. Kč

                                                         na § 5521 -

                                                         Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                                         pol.  6111 -

                                                         Programové vybavení

                                                         o

                                                         6.500,00 tis. Kč

                                                         na § 6172 -

                                                         Činnost regionální správy

                                                         pol.  6111 -

                                                         Programové vybavení

                                                         o

                                                         449,44 tis. Kč

                                                         CELKEM

                                                         o

                                                         28.249,44 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 4339 -

                                                         Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         6.390,00 tis. Kč

                                                         na § 5511 -

                                                         Požární ochrana – profesionální část

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         62,50 tis. Kč

                                                         CELKEM

                                                         o

                                                         6.452,50 tis. Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                                                          č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016

                                                          č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016

                                                          č. 95/7474 ze dne 5. 4. 2016

                                                          č. 98/7576 ze dne 21. 4. 2016

                                                          č. 100/7643 ze dne 3. 5. 2016

                                                          č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016

                                                          č. 102/7892 ze dne 7. 6. 2016

                                                          č. 103/8023 ze dne 23. 6. 2016

                                                          č. 105/8130 ze dne 19. 7. 2016

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                          107/8299                         23. 8. 2016
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla dle příloh č. 2 až 11 předloženého materiálu

                                                          107/8299                         23. 8. 2016
                                                          2. rozhodla

                                                          schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše příspěvků a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          107/8299                         23. 8. 2016
                                                          3. bere na vědomí

                                                          informaci o odmítnutí dotace žadatelkou, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 101/7759 pod pořadovým číslem 3058 dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                                                          107/8299                         23. 8. 2016
                                                          4. bere na vědomí

                                                          informaci o odmítnutí dotace žadatelem, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 94/7366 pod pořadovým číslem 1155 dle přílohy č. 23 předloženého materiálu


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 17/1686 ze dne 12. 12. 2015

                                                           107/8300                         23. 8. 2016
                                                           1. bere na vědomí

                                                           žádost Centra rodiny BOBEŠ z.s., IČ 69624356, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Rekonstrukce setkávací místnosti“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           107/8300                         23. 8. 2016
                                                           2. doporučuje

                                                           zastupitelstvu kraje

                                                           rozhodnout poskytnout dotaci Centru rodiny BOBEŠ z.s., IČ 69624356, ve výši 300.000 Kč, z toho investiční dotace 280.000 Kč a neinvestiční dotace 20.000 Kč, maximálně však 93,75 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce setkávací místnosti“, s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

                                                           107/8300                         23. 8. 2016
                                                           3. doporučuje

                                                           zastupitelstvu kraje

                                                           uzavřít s Centrem rodiny BOBEŠ z.s., IČ 69624356, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                           107/8300                         23. 8. 2016
                                                           4. bere na vědomí

                                                           žádost SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Jablunkov, IČ 65494482, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Vybavenost SDH Jablunkov osobními ochrannými prostředky“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                           107/8300                         23. 8. 2016
                                                           5. rozhodla

                                                           poskytnout neinvestiční dotaci SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Jablunkov, IČ 65494482, ve výši 150.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Vybavenost SDH Jablunkov osobními ochrannými prostředky“, s časovou použitelností od 10. 8. 2016 do 10. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                                                           107/8300                         23. 8. 2016
                                                           6. rozhodla

                                                           uzavřít s SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Jablunkov, IČ 65494482, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                           107/8300                         23. 8. 2016
                                                           7. bere na vědomí

                                                           žádost Mysliveckého spolku Hvozdnice Otice, IČ 69987068, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „VI. Otické zelné slavnosti a dožínky“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                           107/8300                         23. 8. 2016
                                                           8. rozhodla

                                                           poskytnout neinvestiční dotaci Mysliveckému spolku Hvozdnice Otice, IČ 69987068, ve výši 50.000 Kč, maximálně však 54,35 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „VI. Otické zelné slavnosti a dožínky“ s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 30. 9. 2016, dle předloženého materiálu

                                                           107/8300                         23. 8. 2016
                                                           9. rozhodla

                                                           uzavřít s Mysliveckým spolkem Hvozdnice Otice, IČ 69987068, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                           107/8300                         23. 8. 2016
                                                           10. bere na vědomí

                                                           žádost Fotbalového klubu Kylešovice, IČ 66144272, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Velká cena Opavy“, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                           107/8300                         23. 8. 2016
                                                           11. rozhodla

                                                           poskytnout neinvestiční dotaci Fotbalovému klubu Kylešovice, IČ 66144272, ve výši 200.000 Kč, maximálně však 80 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Velká cena Opavy“ s časovou použitelností od 25. 7. 2016 do 20. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                                                           107/8300                         23. 8. 2016
                                                           12. rozhodla

                                                           uzavřít s Fotbalovým klubem Kylešovice, IČ 66144272, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                           107/8300                         23. 8. 2016
                                                           13. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           snižují

                                                           kapitálové výdaje

                                                           na § 3639 -

                                                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                           pol. 6341 -

                                                           Investiční transfery obcím

                                                           o

                                                           700 tis. Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3319 -

                                                           Ostatní záležitosti kultury

                                                           pol. 5222 -

                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                           o

                                                           50 tis. Kč

                                                           na § 3419 -

                                                           Ostatní tělovýchovná činnost

                                                           pol. 5222 -

                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                           o

                                                           200 tis. Kč

                                                           na § 3429 -

                                                           Ostatní zájmová činnost a rekreace

                                                           pol. 5222 -

                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                           o

                                                           20 tis. Kč

                                                           na § 5512 -

                                                           Požární ochrana - dobrovolná část

                                                           pol. 5222 -

                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                           o

                                                           150 tis. Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           kapitálové výdaje

                                                           na § 3429 -

                                                           Ostatní zájmová činnost a rekreace

                                                           pol. 6322 -

                                                           Investiční transfery spolkům

                                                           o

                                                           280 tis. Kč

                                                           107/8300                         23. 8. 2016
                                                           14. ukládá

                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                           předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. – 3. tohoto usnesení

                                                           Zodp.: Martin Sikora

                                                           Termín: 22. 9. 2016


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 98/7577    ze dne 21. 4. 2016

                                                            107/8301                         23. 8. 2016
                                                            1. rozhodla

                                                            uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o právu provést stavbu, ev. č. 01041/2015/RRC se společností Panattoni Czech Republic Development s.r.o., IČ 28190882, dle předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                                      

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje    

                                                             č.  17/1686   ze dne 17. 12. 2015

                                                             107/8302                         23. 8. 2016
                                                             1. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 6172 -

                                                             Činnost regionální správy

                                                             pol. 5011 -

                                                             Platy zaměstnanců v pracovním poměru

                                                             o

                                                             680,0 tis. Kč

                                                             pol. 5021 -

                                                             Ostatní osobní výdaje

                                                             o

                                                             140,0 tis. Kč

                                                             pol. 5031 -

                                                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                             o

                                                             170,0 tis. Kč

                                                             pol. 5032 -

                                                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                             o

                                                             61,2 tis. Kč

                                                             pol. 5038 -

                                                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                             o

                                                             3,0 tis. Kč

                                                             Celkem

                                                             o

                                                             1.054,2 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3639 -

                                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                             pol. 5011 -

                                                             Platy zaměstnanců v pracovním poměru

                                                             o

                                                             680,0 tis. Kč

                                                             pol. 5021 -

                                                             Ostatní osobní výdaje

                                                             o

                                                             140,0 tis. Kč

                                                             pol. 5031 -

                                                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                             o

                                                             170,0 tis. Kč

                                                             pol. 5032 -

                                                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                             o

                                                             61,2 tis. Kč

                                                             pol. 5038 -

                                                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                             o

                                                             3,0 tis. Kč

                                                             Celkem

                                                             o

                                                             1.054,2 tis. Kč

                                                             107/8302                         23. 8. 2016
                                                             2. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 2143 -

                                                             Cestovní ruch

                                                             pol. 5169 -

                                                             Nákup ostatních služeb

                                                             o

                                                             600 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje            

                                                             na § 2143 -

                                                             Cestovní ruch

                                                             pol. 5139 -

                                                             Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                             o

                                                             600 tis. Kč

                                                             107/8302                         23. 8. 2016
                                                             3. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 2143 -

                                                             Cestovní ruch

                                                             pol. 5169 -

                                                             Nákup ostatních služeb

                                                             o

                                                             220 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje            

                                                             na § 2143 -

                                                             Cestovní ruch

                                                             pol. 5175 -

                                                             Pohoštění                                      

                                                             o

                                                             220 tis. Kč

                                                             107/8302                         23. 8. 2016
                                                             4. rozhodla

                                                             ocenit voucherem jeden ze zúčastněných týmů Metrostav Cyklo Handy Maratonu, který projížděl Moravskoslezským krajem ve dnech 3. – 4. 8. 2016, a to v maximální výši 20 tis. Kč

                                                             107/8302                         23. 8. 2016
                                                             5. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             zvyšují

                                                             nedaňové příjmy

                                                             na § 6310 -

                                                             Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

                                                             pol. 2141 -

                                                             Příjmy z úroků

                                                             o

                                                             4,6 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje            

                                                             na § 3299 -

                                                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                             pol. 5363 -

                                                             Úhrady sankcí jiným rozpočtům                                      

                                                             o

                                                             4,6 tis. Kč


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                              107/8303                         23. 8. 2016
                                                              1. souhlasí

                                                              se záměrem poskytnout formou individuální dotace z rozpočtu kraje finanční podporu na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení rady kraje        

                                                               č. 89/7004    ze dne 26. 1. 2016

                                                               107/8304                         23. 8. 2016
                                                               1. rozhodla

                                                               uzavřít Smlouvu o připojení k distribuční soustavě se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940/96, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567, dle předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 98/7590    ze dne 21. 4. 2016

                                                                č. 101/7775 ze dne 24. 5. 2016

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                107/8305                         23. 8. 2016
                                                                1. schvaluje

                                                                snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČ 00601390, o částku 2.000.000,00 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Odstranění nepoužívané přístavby“

                                                                107/8305                         23. 8. 2016
                                                                2. schvaluje

                                                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČ 00601390, o částku 2.000.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Odstranění nepoužívané přístavby“

                                                                107/8305                         23. 8. 2016
                                                                3. rozhodla

                                                                snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 1.589.400,00 Kč s účelovým určením na akci „Úprava budovy pro potřeby mateřské školy“ realizovanou pro organizaci Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301

                                                                107/8305                         23. 8. 2016
                                                                4. rozhodla

                                                                udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u úspory v rámci akce „Úprava budovy pro potřeby mateřské školy“ organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, ve výši 230.000,00 Kč

                                                                107/8305                         23. 8. 2016
                                                                5. schvaluje

                                                                zvýšení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, o částku 230.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Vnitřní a venkovní vybavení budovy mateřské školy“

                                                                107/8305                         23. 8. 2016
                                                                6. rozhodla

                                                                změnit charakter schválených finančních prostředků z rozpočtu kraje z investičních
                                                                na neinvestiční u akce reprodukce majetku kraje „Rekonstrukce sociálních zařízení“ realizované pro organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČ 846881, ve výši 37.000,00 Kč

                                                                107/8305                         23. 8. 2016
                                                                7. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                kapitálové výdaje

                                                                na § 3121 -

                                                                Gymnázia

                                                                pol.  6121 -

                                                                Budovy, haly a stavby

                                                                o

                                                                37,0 tis. Kč

                                                                pol.  6351 -

                                                                Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                2.000,0 tis. Kč

                                                                na § 3123 -

                                                                Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                pol.  6121 -

                                                                Budovy, haly a stavby

                                                                o

                                                                1.589,4 tis. Kč

                                                                Celkem

                                                                o

                                                                3.626,4 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3121 -

                                                                Gymnázia

                                                                pol.  5137 -

                                                                Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                o

                                                                37,0 tis. Kč

                                                                pol.  5331 -

                                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                2.000,0 tis. Kč

                                                                Celkem

                                                                o

                                                                2.037,0 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                kapitálové výdaje

                                                                na § 3123 -

                                                                Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                pol.  6351 -

                                                                Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                230,0 tis. Kč

                                                                na § 6409 -

                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                pol.  6901 -

                                                                Rezervy kapitálových výdajů

                                                                o

                                                                1.359,4 tis. Kč

                                                                Celkem

                                                                o

                                                                1.589,4 tis. Kč


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 100/7668  ze dne 3. 5. 2016

                                                                 107/8306                         23. 8. 2016
                                                                 1. souhlasí

                                                                 s návrhem reinvestice projektu EPC ve výši 160,9 tis. Kč dle předloženého materiálu


                                                                  Rada kraje

                                                                  107/8307                         23. 8. 2016
                                                                  1. rozhodla

                                                                  změnit v bodě 3. usnesení rady kraje č. 83/6606 ze dne 10. 11. 2015 text „na pozemku parc. č. 613/103 ostatní plocha, v k. ú.  Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava“, na text „na pozemcích parc. č. 613/103 ostatní plocha a  parc. č. st. 4082/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 2656, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava“, dle předloženého materiálu

                                                                  107/8307                         23. 8. 2016
                                                                  2. rozhodla

                                                                  změnit v bodě 3. usnesení rady kraje č. 100/7667 ze dne 3. 5. 2016 text „ve prospěch společnosti Letecké Cargo MOŠNOV s.r.o., Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, Praha 8, IČ 28936175“, na text „ve prospěch panujícího pozemku parc. č. st. 594, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 372, výroba, v k. ú. a obci Mošnov“, dle předloženého materiálu

                                                                  107/8307                         23. 8. 2016
                                                                  3. rozhodla

                                                                  změnit v bodě 4. usnesení rady kraje č. 100/7667 ze dne 3. 5. 2016 text „ve prospěch společnosti Letecké Cargo MOŠNOV s.r.o., Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, Praha 8, IČ 28936175“, na text „ve prospěch panujícího pozemku parc. č. st. 594, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 372, výroba, v k. ú. a obci Mošnov“, dle předloženého materiálu

                                                                  107/8307                         23. 8. 2016
                                                                  4. souhlasí

                                                                  s umístěním a realizací stavby „Velké Heraltice, přeložka NNk, parc. č. 352, obec“ na pozemku parc. č. 352 zahrada v k. ú. a obec Velké Heraltice, dle předloženého materiálu

                                                                  107/8307                         23. 8. 2016
                                                                  5. rozhodla

                                                                  a)     zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 352 zahrada v k. ú. a obec Velké Heraltice, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace, Opavská 1, Velké Heraltice, IČ 47813571, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, umístit a provozovat na služebném pozemku podzemní přípojku NN včetně pilíře P4, vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemní přípojky NN včetně pilíře P4, v rámci stavby „Velké Heraltice, přeložka NNk, parc. č. 352, obec“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši, oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                   

                                                                  b)     uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 5 písm. a) tohoto usnesení

                                                                  107/8307                         23. 8. 2016
                                                                  6. rozhodla

                                                                  zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 3322 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Těšínská 41/98, Slezská Ostrava, Ostrava, IČ 00601977, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, umístit a provozovat na služebném pozemku podzemní přípojku NN, vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemní přípojky NN, v rámci stavby „Ostrava, Těšínská, trolej. trať Hranečník“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4010 – 480/2014 ze dne 27. 4. 2016; za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši, oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                  107/8307                         23. 8. 2016
                                                                  7. souhlasí

                                                                  s umístěním a realizací stavby „REKO RS Metylovice, 32127-RES“ na pozemku parc. č. 525/4 trvalý travní porost v k. ú. a obci Metylovice, dle předloženého materiálu

                                                                  107/8307                         23. 8. 2016
                                                                  8. rozhodla

                                                                  a)     zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 525/4 trvalý travní porost v k. ú. a obci Metylovice, v podílovém spoluvlastnictví kraje, podíl 3/10, a obce Metylovice, 739 49 Metylovice 495, IČ 00535991, podíl 7/10, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v právu zřídit a provozovat v části služebného pozemku plynárenské zařízení, v rámci stavby „REKO RS Metylovice, 32127-RES“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,-Kč navýšenou o DPH v zákonné výši (kraj – 3.000,-Kč + DPH, obec Metylovice – 7.000,-Kč + DPH); oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                  b)     uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 8 písm. a) tohoto usnesení


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 95/7463 ze dne 5. 4. 2016

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 13/1167 ze dne 5. 3. 2015

                                                                   č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                   č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016

                                                                   107/8308                         23. 8. 2016
                                                                   1. rozhodla

                                                                   uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě VN č. 16_SOBS01_4121204529 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle předloženého materiálu

                                                                   107/8308                         23. 8. 2016
                                                                   2. rozhodla

                                                                   uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě VN č. 16_SOBS01_4121212920 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle předloženého materiálu

                                                                   107/8308                         23. 8. 2016
                                                                   3. rozhodla

                                                                   uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě VN č. 16_SOBS01_4121216180, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle předloženého materiálu

                                                                   107/8308                         23. 8. 2016
                                                                   4. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje                                                             

                                                                   na § 3639 -

                                                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                   pol.  5179 -

                                                                   Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                                   o

                                                                   1.521,60 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   kapitálové výdaje

                                                                   na § 3123 -

                                                                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                   pol.  6121 -

                                                                   Budovy, haly a  stavby

                                                                   o

                                                                   1.521,60 tis. Kč


                                                                    Rada kraje

                                                                    107/8309                         23. 8. 2016
                                                                    1. rozhodla

                                                                    uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce evid. č. 00477/2016/IM ze dne 14. 3. 2016 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                    107/8309                         23. 8. 2016
                                                                    2. rozhodla

                                                                    uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce evid. č. 01482/2016/IM ze dne 4. 5. 2016 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                    107/8309                         23. 8. 2016
                                                                    3. rozhodla

                                                                    uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí, a to:

                                                                    pozemku parc. č. 2459/1 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                    pozemku parc. č. 2468/2 ostatní plocha,

                                                                    pozemku parc. č. 2468/28 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 3328,

                                                                    pozemku parc. č. 2468/29 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 3328,

                                                                    pozemku parc. č. 2468/30 ostatní plocha,

                                                                    pozemku parc. č. 2469/5 ostatní plocha,

                                                                    vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

                                                                    včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí,

                                                                    mezi krajem jako vypůjčitelem a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561, jako půjčitelem, na dobu určitou, a to 8 let od nabytí účinnosti této smlouvy, dle předloženého materiálu

                                                                    107/8309                         23. 8. 2016
                                                                    4. rozhodla

                                                                    uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce evid. č. 00660/2008 ze dne 7. 5. 2008 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     107/8310                         23. 8. 2016
                                                                     1. doporučuje

                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                     rozhodnout

                                                                     a)     vyjmout z hospodaření organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Opava, IČ 72547651, nemovité věci, a to:

                                                                     pozemek parc. č. 674/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

                                                                     pozemek parc. č. 674/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

                                                                     pozemek parc. č. 674/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

                                                                     pozemek parc. č. 676, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 644, Předměstí, občanská vybavenost,

                                                                     včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                     vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

                                                                     a to ode dne 1. 7. 2017

                                                                     b) předat k hospodaření organizaci Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, Opava, IČ 71197036, nemovité věci, a to

                                                                     pozemek parc. č. 674/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

                                                                     pozemek parc. č. 674/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

                                                                     pozemek parc. č. 674/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

                                                                     pozemek parc. č. 676, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 644, Předměstí, občanská vybavenost,

                                                                     včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                     vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

                                                                     a to ke dni 1. 7. 2017

                                                                     107/8310                         23. 8. 2016
                                                                     2. souhlasí

                                                                     a)     s návrhem dodatku č. 4 ke zřizovací listině organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Opava, IČ 72547651, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                     b)    s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, Opava, IČ 71197036, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                     107/8310                         23. 8. 2016
                                                                     3. ukládá

                                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                                     předložit návrhy dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení a rozhodnutí

                                                                     Zodp.:   Ing. Ivan Strachoň

                                                                     Termín: 22. 9. 2016


                                                                      Rada kraje

                                                                      107/8311                         23. 8. 2016
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      a)  informaci o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 10. 6. 2003 ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi organizací Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, Frýdek-Místek, IČ 00846881 jako pronajímatelem a společností Gymnázium PRIGO, s.r.o., se sídlem Mojmírovců 1002/42, Mariánské Hory, Ostrava, IČ 65142799 jako nájemcem, a to dohodou ke dni 31. 8. 2016, dle předloženého materiálu

                                                                      b)  informaci o uzavření Dohody o narovnání mezi Střední školou stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava, IČ 00845213 na straně jedné a ********** a **********, na straně druhé, dle předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       107/8312                         23. 8. 2016
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       návrh na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

                                                                       107/8312                         23. 8. 2016
                                                                       2. bere na vědomí

                                                                       návrh na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

                                                                       107/8312                         23. 8. 2016
                                                                       3. bere na vědomí

                                                                       vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Ostravě dle předloženého materiálu

                                                                       107/8312                         23. 8. 2016
                                                                       4. ukládá

                                                                       hejtmanovi kraje

                                                                       předložit návrhy dle bodu 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                       Zodp.: Miroslav Novák

                                                                       Termín: 22. 9. 2016


                                                                        Rada kraje

                                                                        107/8313                         23. 8. 2016
                                                                        1. rozhodla

                                                                        o přebytečnosti movitého majetku Moravskoslezského kraje dle důvodové zprávy tohoto materiálu

                                                                        107/8313                         23. 8. 2016
                                                                        2. bere na vědomí

                                                                        žádost o darování vyřazeného nebo nepoužívaného vozu, zaslanou Českým svazem bojovníků za svobodu, o.s.,  Legerova 22, PSČ 120 49 Praha 2, IČ 00442755

                                                                        107/8313                         23. 8. 2016
                                                                        3. rozhodla

                                                                        darovat přebytečný movitý majetek dle bodu 1. tohoto usnesení Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s., Legerova 22, PSČ 120 49 Praha 2, IČ 00442755


                                                                         Rada kraje

                                                                         107/8314                         23. 8. 2016
                                                                         1. vyjadřuje

                                                                         poděkování za příkladnou zodpovědnost a pečlivost při přípravě, organizaci a zajištění Olympijského parku Ostrava 2016 ve dnech 5. – 21. 8. 2016; park navštívilo přes 150 tisíc zájemců, přičemž celá akce velmi efektivně přispěla k pozitivní propagaci našeho regionu


                                                                          Rada kraje

                                                                          107/8315                         23. 8. 2016
                                                                          1. vyjadřuje

                                                                          poděkování organizátorům Mistrovství světa v požárním sportu 2016, které se konalo v Ostravě ve dnech 14. – 21. 8. 2016; závody hlavních kategorií žen a mužů, se původně měly odehrát v Turecku, a světová soutěž hasičských dorostenců a dorostenek v Jižní Koreji; do Moravskoslezského kraje, kde se podařilo akci vytvořit špičkové zázemí, byly přesunuty kvůli problémům s bezpečností v Turecku a odstoupení Jižní Koreji z organizačních důvodů; mistrovství se podařilo nabídnout atraktivní podívanou, která zvýšila zájem návštěvníků o Moravskoslezský kraj


                                                                           frame-scrollup