Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 6. 9. 2016


  Rada kraje

  108/8316                         6. 9. 2016
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 6. 9. 2016


   Rada kraje

   108/8317                         6. 9. 2016
   1. volí

   ověřovatele zápisu ze 108. schůze rady kraje, konané dne 6. 9. 2016:

   -      Mgr. Věra Palková

   -      Martin Sikora

   108/8317                         6. 9. 2016
   2. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Ivana Strachoně a Ing. Jiřího Martinka, o ověření zápisu ze 106. schůze rady kraje, konané dne 9. 8. 2016


    Rada kraje

    108/8318                         6. 9. 2016
    1. rozhodla

    zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Rekonstrukce lapolu A na Letišti Leoše Janáčka Ostrava“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

    108/8318                         6. 9. 2016
    2. jmenuje

    v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce lapolu A na Letišti Leoše Janáčka Ostrava“, a to:

    členové:

    1.    Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje

    2.    Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

    3.    Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

    náhradníci:

    1.    Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje

    2.    Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

    3.    Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

    108/8318                         6. 9. 2016
    3. jmenuje

    v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce lapolu A na Letišti Leoše Janáčka Ostrava“, a to:

    členové:

    1.    Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje

    2.     Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje

    3.     Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový

    4.     Ing. Jaromír Kožusznik - odbor investiční a majetkový

    5.     Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

    6.     Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje

    náhradníci:

    1.     Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje

    2.     Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje

    3.     Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový

    4.     Ing. Jana Vonsová - odbor investiční a majetkový

    5.     Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

    6.     Petr Becher - člen zastupitelstva kraje


     Rada kraje

     108/8319                         6. 9. 2016
     1. rozhodla

     zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Pavilon H - výměna oken a zateplení střechy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

     108/8319                         6. 9. 2016
     2. prohlašuje

     že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Pavilon H - výměna oken a zateplení střechy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

     108/8319                         6. 9. 2016
     3. jmenuje

     v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Pavilon H - výměna oken a zateplení střechy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)“, a to:

     členové:

     1.    Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje

     2.    Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     3.    Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     náhradníci:

     1.    Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje

     2.    Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     3.    Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     108/8319                         6. 9. 2016
     4. jmenuje

     v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku s názvem „Pavilon H - výměna oken a zateplení střechy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)“, a to:

     členové:

     1.    Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje

     2.     Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje

     3.     Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový

     4.     Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví

     5.     Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     náhradníci:

     1.     Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje

     2.     Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje

     3.     Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový

     4.     Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví

     5.     Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu


      Rada kraje

      108/8320                         6. 9. 2016
      1. schvaluje

      zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Územní studie Vyhodnocení umístění velkých větrných elektráren v krajině MSK“

      108/8320                         6. 9. 2016
      2. rozhodla

      vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

      1.       LÖW & spol., s.r.o.

      se sídlem: Vranovská 767/102, Husovice, 614 00 Brno

      IČ: 46990798

      za cenu nejvýše přípustnou 250.000 Kč bez DPH


       Rada kraje

       108/8321                         6. 9. 2016
       1. schvaluje

       zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zajištění vzdělávacího programu pro pracovníky v sociálních službách“

       108/8321                         6. 9. 2016
       2. rozhodla

       vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

       6.       BDO Advisory s.r.o. 

       Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

       IČ: 27244784

       8.     Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

       Jahnova 867/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

       IČ: 28659392

       108/8321                         6. 9. 2016
       3. rozhodla

       vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

       5.       REKVAL, s.r.o.

       28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

       IČ: 26832542

       za cenu nejvýše přípustnou 740.496 Kč bez DPH


        Rada kraje

        108/8322                         6. 9. 2016
        1. rozhodla

        zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Nákup shodných typů radlic na odklízení sněhu k CAS 30 T815-7“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a za podmínek dle důvodové zprávy

        108/8322                         6. 9. 2016
        2. jmenuje

        v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení:

        členové:

        Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Mgr. Ing. Petra Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        náhradníci:

        Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        108/8322                         6. 9. 2016
        3. jmenuje

        v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení:

        členové:

        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        PaedDr. Vlastislav Kuchař, odbor kancelář hejtmana kraje

        Mgr. Ing. Petra Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        náhradníci:

        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Ing. Tomáš Zuber, odbor kancelář hejtmana kraje

        Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        108/8322                         6. 9. 2016
        4. jmenuje

        v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení:

        členové:

        1. Mgr. Daniel Havlík – náměstek hejtmana kraje

        2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje

        3. PaedDr. Vlastislav Kuchař – odbor kancelář hejtmana kraje

        4. Ing. Klára Barešová – odbor kancelář hejtmana kraje

        5. Ing. Pavel Melecký – HZS MSK

        6. Ing. Silvie Součková – odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        náhradníci:

        1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje

        2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje

        3. Ing. Tomáš Zuber - odbor kancelář hejtmana kraje

        4. Ing. Eduard Plšek - odbor kancelář hejtmana kraje

        5. Ing. Jiří Kuczaj - HZS MSK

        6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 106/8235 ze dne 9. 8. 2016

         108/8323                         6. 9. 2016
         1. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih – vyztužení stěn boxů pro koně“

         108/8323                         6. 9. 2016
         2. rozhodla

         vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem:

         Zlínstav a.s.

         se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

         IČ: 28315669

         za cenu nejvýše přípustnou 615.913 Kč bez DPH


          Rada kraje

          108/8324                         6. 9. 2016
          1. rozhodla

          zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Hlídání a nezbytná péče o osoby s postižením v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět“


           Rada kraje

           108/8325                         6. 9. 2016
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce střechy budovy B – SŠ služeb a podnikání, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace“

           108/8325                         6. 9. 2016
           2. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           4.       MILIMEX S.A.

           41-100 Siemianowice Ślaskie, Slezské vojvodství, Olimpijska 7, Polská republika,

           registrační číslo: 271998882 prostřednictvím MILIMEX S.A., odštěpný závod

           se sídlem: Daliborova 648/38, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

           IČ: 29454379

           za cenu nejvýše přípustnou 1.983.515,76 Kč bez DPH


            Rada kraje

            108/8326                         6. 9. 2016
            1. bere na vědomí

            přehled o usneseních vlády České republiky č. 555 - 576 ze dne 22. 6. 2016, č. 609 -627 ze dne 7. 7. 2016, č. 628 - 640 ze dne 11. 7. 2016, č. 641 - 658 ze dne 20. 7. 2016 a č. 659 – 713/V ze dne 27. 7. 2016 dle předloženého materiálu


             Rada kraje

             k usnesení zastupitelstva kraje

             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

             108/8327                         6. 9. 2016
             1. bere na vědomí

             žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

             a)    České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

             b)   České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

             108/8327                         6. 9. 2016
             2. doporučuje

             zastupitelstvu kraje

             rozhodnout poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

             a)    České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, ve výši 1.540.702,07 Kč na úhradu kapitálových výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., s termínem použití v období od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017, dle předloženého materiálu

             b)   České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, ve výši 6 mil. Kč na stavební úpravu Integrovaného výjezdového centra Opava s termínem použití v období od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

             108/8327                         6. 9. 2016
             3. doporučuje

             zastupitelstvu kraje

             uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s:

             a)    Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

             b)   Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

             108/8327                         6. 9. 2016
             4. schvaluje

             rozpočtové opatření, kterým se

             snižují

             kapitálové výdaje

             na § 5521 -

             Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

             pol.  6121 -

             Budovy, haly a stavby

             o

             6.000 tis. Kč

             a

             zvyšují

             kapitálové výdaje

             na § 5511 -

             Požární ochrana – profesionální část

             pol.  6339 -

             Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům

             o

             6.000 tis. Kč

             108/8327                         6. 9. 2016
             5. ukládá

             hejtmanovi kraje

             předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení

             Zodp.: Miroslav Novák

             Termín: 22. 9. 2016


              Rada kraje

              k usnesení zastupitelstva kraje

              č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

              108/8328                         6. 9. 2016
              1. bere na vědomí

              seznam žádostí obcí o poskytnutí účelových neinvestičních dotací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

              108/8328                         6. 9. 2016
              2. doporučuje

              zastupitelstvu kraje

              rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 1.385.180,-- Kč na úhradu výdajů vynaložených za uskutečněné zásahy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, provedené na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje mimo jejich územní obvod, na věcné vybavení neinvestiční povahy, neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí za období od 1. 7. 2015 do 31. 10. 2015, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

              108/8328                         6. 9. 2016
              3. doporučuje

              zastupitelstvu kraje

              uzavřít smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s obcemi uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

              108/8328                         6. 9. 2016
              4. schvaluje

              rozpočtové opatření, kterým se

              snižují

              kapitálové výdaje

              na § 5512 -

              Požární ochrana – dobrovolná část

              pol.  6341 -

              Investiční transfery obcím

              o

              1.385,18 tis. Kč

              a

              zvyšují

              běžné výdaje

              na § 5512 -

              Požární ochrana – dobrovolná část

              pol.  5321 -

              Neinvestiční transfery obcím

              o

              1.385,18 tis. Kč

              108/8328                         6. 9. 2016
              5. ukládá

              hejtmanovi kraje

              předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení

              Zodp.  : Miroslav Novák

              Termín: 22. 9. 2016


               Rada kraje

               108/8329                         6. 9. 2016
               1. souhlasí

               s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 30. 8. 2016, dle předloženého materiálu

               108/8329                         6. 9. 2016
               2. ukládá

               hejtmanovi kraje

               předložit informaci dle bodu 1 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

               Zodp.: Miroslav Novák

               Termín: 22. 9. 2016


                Rada kraje

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2016

                108/8330                         6. 9. 2016
                1. bere na vědomí

                a)    úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 k 23. 8. 2016

                b)   plnění příjmů a čerpání výdajů

                108/8330                         6. 9. 2016
                2. ukládá

                hejtmanovi kraje

                předložit zastupitelstvu kraje aktualizovanou informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

                Zodp.: Miroslav Novák

                Termín: 22. 9. 2016


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                 108/8331                         6. 9. 2016
                 1. rozhodla

                 poskytnout věcný dar pro vítězku ankety Moravskoslezská sestra 2016 u příležitosti slavnostního vyhlášení dne 15. 9. 2016 dle předloženého materiálu

                 108/8331                         6. 9. 2016
                 2. rozhodla

                 poskytnout věcné dary pro zástupce delegace z Čínské lidové republiky, kteří budou přijati hejtmanem kraje dne 8. 9. 2016 dle předloženého materiálu


                  Rada kraje

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                  108/8332                         6. 9. 2016
                  1. bere na vědomí

                  a)    žádost obce Branka u Opavy o prodloužení termínu použití investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  b)   žádost města Jablunkov o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                  108/8332                         6. 9. 2016
                  2. doporučuje

                  zastupitelstvu kraje

                  rozhodnout změnit v usnesení č. 18/1841, bod 1) písm. a) ze dne 25. 2. 2016 text „s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016“ na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“, dle předloženého materiálu

                  108/8332                         6. 9. 2016
                  3. doporučuje

                  zastupitelstvu kraje

                  rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00824/2016/KH s obcí Branka u Opavy, IČ 47812303, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                  108/8332                         6. 9. 2016
                  4. doporučuje

                  zastupitelstvu kraje

                  rozhodnout poskytnout městu Jablunkov, IČ 00296759, investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 500 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na realizaci projektu „Zpracování projektové dokumentace k výstavbě Integrovaného výjezdového centra“, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017, dle předloženého materiálu

                  108/8332                         6. 9. 2016
                  5. doporučuje

                  zastupitelstvu kraje

                  rozhodnout uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s městem Jablunkov, IČ 00296759, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                  108/8332                         6. 9. 2016
                  6. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  kapitálové výdaje

                  na § 5279 -

                  Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                  pol.  6341 -

                  Investiční transfery obcím

                  o

                  500 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  kapitálové výdaje

                  na § 5521 -

                  Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                  pol.  6341 -

                  Investiční transfery obcím

                  o

                  500 tis. Kč

                  108/8332                         6. 9. 2016
                  7. ukládá

                  hejtmanovi kraje

                  předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2) až 5) tohoto usnesení

                  Zodp.  : Miroslav Novák

                  Termín: 22. 9. 2016


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 14/1253 bod 1., 2. a 3. ze dne 7. 5. 2015

                   č. 20/2025 ze dne 23. 6. 2016

                   108/8333                         6. 9. 2016
                   1. doporučuje

                   zastupitelstvu kraje

                   rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací ev. č. 01780/2015/RRC se Statutárním městem Karviná, IČ 00297534, za podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                   108/8333                         6. 9. 2016
                   2. doporučuje

                   zastupitelstvu kraje

                   rozhodnout nahradit přílohu č. 5 k materiálu schválenému usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1253 bod 2. ze dne 7. 5. 2015 přílohou č. 3 předloženého materiálu

                   108/8333                         6. 9. 2016
                   3. doporučuje

                   zastupitelstvu kraje

                   rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ev. č. 01807/2015/RRC se společností Veolia Energie ČR, a.s., IČ 45193410, za podmínek dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                   108/8333                         6. 9. 2016
                   4. doporučuje

                   zastupitelstvu kraje

                   vzít na vědomí informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

                   108/8333                         6. 9. 2016
                   5. ukládá

                   hejtmanovi kraje

                   předložit návrhy dle bodů 1. až 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                   Zodp.: Miroslav Novák

                   Termín: 22. 9. 2016


                    Rada kraje

                    108/8334                         6. 9. 2016
                    1. rozhodla

                    uzavřít Memorandum o porozumění mezi Brestskou oblastí Běloruské republiky Moravskoslezským krajem České republiky uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                     108/8335                         6. 9. 2016
                     1. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 2141 -

                     Vnitřní obchod

                     pol.  5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     1.099,89 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje

                     na § 3349 -

                     Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

                     pol.  5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     1.099,89 tis. Kč

                     108/8335                         6. 9. 2016
                     2. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 3639 -

                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                     pol.  5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     4 tis. Kč

                     na § 3399 -

                     Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                     pol.  5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     20 tis. Kč

                     Celkem

                     o

                     24 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje

                     na § 3399 -

                     Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                     pol.  5137 -

                     Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                     o

                     24 tis. Kč

                     108/8335                         6. 9. 2016
                     3. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 2141 -

                     Vnitřní obchod

                     pol.  5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     15 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje

                     na § 3599 -

                     Ostatní činnost ve zdravotnictví

                     pol.  5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     15 tis. Kč

                     108/8335                         6. 9. 2016
                     4. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 3312 -

                     Hudební činnost

                     pol.  5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     50 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje

                     na § 3326 -

                     Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, mezinárodního a historického povědomí

                     pol.  5137 -

                     Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                     o

                     50 tis. Kč

                     108/8335                         6. 9. 2016
                     5. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     kapitálové výdaje

                     na § 5279 -

                     Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                     pol.  6341 -

                     Investiční transfery obcím

                     o

                     200 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje

                     na § 5279  -

                     Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                     pol.  5179  -

                     Ostatní nákupy jinde nezařazené

                     o

                     200 tis. Kč

                     108/8335                         6. 9. 2016
                     6. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 6172 -

                     Činnost regionální správy

                     pol.  5136 -

                     Knihy, učební pomůcky a tisk

                     o

                     100 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje

                     na § 5279 -

                     Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                     pol.  5175 -

                     Pohoštění

                     o

                     100 tis. Kč


                      Rada kraje

                      108/8336                         6. 9. 2016
                      1. schvaluje

                      návrh programu 21. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 22. 9. 2016

                      108/8336                         6. 9. 2016
                      2. rozhodla

                      že členům zastupitelstva kraje přítomným na tomto zasedání bude poskytnut peněžitý příspěvek na občerstvení ve výši 80 Kč na osobu


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016

                       108/8337                         6. 9. 2016
                       1. bere na vědomí

                       žádost statutárního města Ostrava, IČ 00845451, o navýšení míry dotace a prodloužení termínu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                       108/8337                         6. 9. 2016
                       2. doporučuje

                       zastupitelstvu kraje

                       rozhodnout změnit v usnesení č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016 v bodu 1) písm. e) text „ve výši 7.225 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou vrtulníkového hangáru, s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016“ na text „ve výši 8.692,5 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou vrtulníkového hangáru, s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“, dle předloženého materiálu

                       108/8337                         6. 9. 2016
                       3. doporučuje

                       zastupitelstvu kraje

                       rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 01433/2016/KH uzavřené dne 5. 5. 2016 se statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, jímž se mění výše poskytnuté dotace, termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                       108/8337                         6. 9. 2016
                       4. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       kapitálové výdaje

                       na § 5512 -

                       Požární ochrana – dobrovolná část

                       pol.  6341 -

                       Investiční transfery obcím

                       o

                       1.467,5 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje

                       na § 5273 -

                       Ostatní správa v oblasti krizového řízení

                       pol.  6341 -

                       Investiční transfery obcím

                       o

                       1.467,5 tis. Kč

                       108/8337                         6. 9. 2016
                       5. ukládá

                       hejtmanovi kraje

                       předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení

                       Zodp.: Miroslav Novák

                       Termín: 22. 9. 2016


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č.14/1199 ze dne 7. 5. 2015

                        č.17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                        108/8338                         6. 9. 2016
                        1. bere na vědomí

                        návrh dodatku č. 1 k memorandu o výstavbě hasičské zbrojnice v městě Vrbno pod Pradědem s městem Vrbno pod Pradědem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        108/8338                         6. 9. 2016
                        2. doporučuje

                        zastupitelstvu kraje

                        uzavřít dodatek č. 1 k memorandu o výstavbě hasičské zbrojnice v městě Vrbno pod Pradědem s městem Vrbno pod Pradědem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        108/8338                         6. 9. 2016
                        3. bere na vědomí

                        žádost města Vrbno pod Pradědem, IČ 00296457, o poskytnutí investiční dotace ve výši 10 mil. Kč účelově určenou na výstavbu hasičské zbrojnice ve městě Vrbno pod Pradědem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                        108/8338                         6. 9. 2016
                        4. doporučuje

                        zastupitelstvu kraje

                        poskytnout investiční dotaci městu Vrbno pod Pradědem, IČ 00296457, v maximální výši 10 mil. Kč účelově určenou na výstavbu hasičské zbrojnice ve městě Vrbno pod Pradědem (z toho 5 mil. Kč z rozpočtu kraje roku 2016 a 5 mil. Kč z rozpočtu kraje roku 2017) s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s městem Vrbno pod Pradědem IČ: 00296457 v maximální výši 10 mil. Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky, že výstavba hasičské zbrojnice nebude financována z evropských finančních zdrojů

                        108/8338                         6. 9. 2016
                        5. doporučuje

                        zastupitelstvu kraje

                        rozhodnout o závazku kraje na rok 2017 ve výši 5 mil. Kč na zajištění dofinancování výstavby hasičské zbrojnice ve městě Vrbno pod Pradědem

                        108/8338                         6. 9. 2016
                        6. ukládá

                        hejtmanovi kraje

                        předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2), 4) a 5) tohoto usnesení

                        Zodp.: Miroslav Novák

                        Termín: 22. 9. 2016


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 100/7616 ze dne 3. 5. 2016

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                         108/8339                         6. 9. 2016
                         1. bere na vědomí

                         zápis z jednání pracovní skupiny pro posouzení návrhů na ocenění nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2015/2016 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                         108/8339                         6. 9. 2016
                         2. schvaluje

                         návrh na ocenění nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2015/2016 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                         108/8339                         6. 9. 2016
                         3. rozhodla

                         a)    poskytnout věcné dary – poukázky na nákup zboží pro volný čas a sport v celkové hodnotě 3.200 Kč každému z oceněných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2015/2016 uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                         b)   poskytnout věcné dary – poukázky na nákup zboží pro volný čas a sport v celkové hodnotě 6.000 Kč každému z oceněných školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2015/2016 uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          108/8340                         6. 9. 2016
                          1. souhlasí

                          se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           108/8341                         6. 9. 2016
                           1. souhlasí

                           ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení Soukromé střední školy podnikatelské, s. r. o., Opava, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 17/1789    ze dne 17. 12. 2015

                            č. 17/1793    ze dne 17. 12. 2015

                            č. 18/1892    ze dne 25. 2. 2016

                            č. 11/1996    ze dne 21. 4. 2016

                            108/8342                         6. 9. 2016
                            1. souhlasí

                            se změnou názvu organizace Základní umělecká škola, Jablunkov, Mariánské náměstí 1, příspěvková organizace, IČ 64120392, na nový název Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace, s účinností od 1. 10. 2016

                            108/8342                         6. 9. 2016
                            2. souhlasí

                            a)     s dodatkem č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Jablunkov, Mariánské náměstí 1, příspěvková organizace, IČ 64120392, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                            b)     s dodatkem č. 9 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace, IČ 63731983, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                            c)     s dodatkem č. 13 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

                            d)     s dodatkem č. 15 ke zřizovací listině organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602027, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

                            e)     s dodatkem č. 20 ke zřizovací listině organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

                            f)      s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČ 00601403, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu

                            108/8342                         6. 9. 2016
                            3. ukládá

                            náměstkyni hejtmana kraje

                            předložit zastupitelstvu kraje dodatky dle bodu 1. tohoto usnesení k rozhodnutí a dle bodu 2. tohoto usnesení ke schválení

                            Zodp: Mgr. Věra Palková

                            Termín: 22. 9. 2016


                             Rada kraje

                             108/8343                         6. 9. 2016
                             1. souhlasí

                             se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 100/7614 ze dne 3. 5. 2016

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                              108/8344                         6. 9. 2016
                              1. bere na vědomí

                              zápis z jednání pracovní skupiny ustanovené pro vyhodnocení přihlášek do soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2015/2016 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                              108/8344                         6. 9. 2016
                              2. schvaluje

                              návrh na ocenění škol v rámci soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2015/2016 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                              108/8344                         6. 9. 2016
                              3. rozhodla

                              a)    poskytnout certifikát a věcné dary – poukazy na nákup ekologických hraček, poukazy na nákup pracovních pomůcek a poukazy na nákup experimentálního vybavení pro přírodovědné obory těmto oceněným školám:

                              kategorie mateřské školy:

                              Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 25, IČ 60043733,

                              ve výši 35.000 Kč

                              kategorie základní školy:

                              Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace, IČ 70640718, ve výši 35.000 Kč

                              kategorie střední školy:

                              Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace,

                              IČ 00577235, ve výši 35.000 Kč

                              b)   poskytnout referenční list a věcné dary - poukazy na nákup experimentálního vybavení pro přírodovědné obory těmto oceněným školám:

                              Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace,

                              IČ 00602116, ve výši 11.000 Kč

                              Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského

                              a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602124,

                              ve výši 11.000 Kč

                              Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813075,

                              ve výši 11.000 Kč

                              Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace,

                              IČ 70933979, ve výši 11.000 Kč

                              Základní škola Břidličná, okres Bruntál, IČ 45234604, ve výši 11.000 Kč


                               Rada kraje

                               108/8345                         6. 9. 2016
                               1. bere na vědomí

                               a)    žádost o zápis oboru vzdělání Zdravotnický asistent, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 80 žáků do rejstříku škol a školských zařízení organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                               b)   žádost o snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání Sociální činnost, denní forma vzdělávání, o 80 žáků v rejstříku škol a školských zařízení organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                               108/8345                         6. 9. 2016
                               2. nesouhlasí

                               a)    s žádostí o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma vzdělávání, ze 120 na 240 žáků v rejstříku škol a školských zařízení organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                               b)   s žádostí o snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání Pedagogické lyceum, denní forma vzdělávání, ze 120 na 80 žáků v rejstříku škol a školských zařízení organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                               c)    s žádostí o snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání Sociální činnost o dalších 80 žáků v rejstříku škol a školských zařízení organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                108/8346                         6. 9. 2016
                                1. bere na vědomí

                                žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 3 – 11 předloženého materiálu

                                108/8346                         6. 9. 2016
                                2. doporučuje

                                zastupitelstvu kraje

                                poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a uzavřít s těmito příjemci smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                108/8346                         6. 9. 2016
                                3. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 3419 -

                                Ostatní tělovýchovná činnost

                                pol. 5229 -

                                Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                o

                                            

                                            1,615 mil. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 3419 -

                                Ostatní tělovýchovná činnost

                                pol. 5222 -

                                Neinvestiční transfery spolkům

                                o

                                            1,615 mil. Kč

                                108/8346                         6. 9. 2016
                                4. ukládá

                                náměstkyni hejtmana kraje

                                předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                Zodp.: Mgr. Věra Palková

                                Termín: 22. 9. 2016


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 106/8168 ze dne 9. 8. 2016

                                 č. 105/8086 ze dne 19. 7. 2016

                                 108/8347                         6. 9. 2016
                                 1. jmenuje

                                 konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací:

                                 a)    Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace

                                 předseda konkurzní komise:

                                 Mgr. Věra Palková – náměstkyně hejtmana kraje, členka určená radou kraje

                                 náhradník:

                                 Mgr. Daniel Havlík – náměstek hejtmana kraje, náhradník členky určené radou kraje

                                 v případě nepřítomnosti Mgr. Věry Palkové, případně Mgr. Daniela Havlíka na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise PaedDr. Libor Lenčo

                                 členové:

                                 Mgr. Daniel Havlík – náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

                                 PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu

                                 náhradník:

                                 Ing. Šárka Kadlecová - vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, náhradník člena určeného ředitelem krajského úřadu

                                 Mgr. Miroslav Dočkal - ředitel organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava‑Vítkovice, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                 náhradník:

                                 Mgr. Jaroslav Knopp, MBA, ředitel organizace Střední škola technických oborů, Havířov‑Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                 Ing. Hana Maĺarová – školní inspektorka České školní inspekce

                                 Ing. Petr Wasserbauer – pedagogický pracovník školy

                                 Ing. Michal Brunclík – člen školské rady

                                 náhradník:

                                 Rostislav Škubník – náhradník člena školské rady

                                 v případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství nebo člen školské rady, vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise

                                 b)   Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

                                 předseda konkurzní komise:

                                 Mgr. Věra Palková – náměstkyně hejtmana kraje, členka určená radou kraje

                                 náhradník:

                                 Mgr. Daniel Havlík – náměstek hejtmana kraje, náhradník členky určené radou kraje

                                 v případě nepřítomnosti Mgr. Věry Palkové, případně Mgr. Daniela Havlíka na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise PaedDr. Libor Lenčo

                                 členové:

                                 Ing. Lenka Fojtíková – členka zastupitelstva kraje, členka určená radou kraje

                                 PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu

                                 náhradník:

                                 Ing. Pavlína Haščáková - vedoucí oddělení financování škol odboru školství, mládeže a sportu, náhradník člena určeného ředitelem krajského úřadu

                                 Mgr. Daniel Kašička - ředitel organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                 náhradník:

                                 Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel organizace Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                 Ing. Hana Maĺarová – školní inspektorka České školní inspekce

                                 Mgr. Karin Broukalová – pedagogický pracovník školy

                                 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. – členka školské rady

                                 náhradník:

                                 Jan Dekický – náhradník členky školské rady

                                 v případě, kdy se člen konkurzní komise určený radou kraje, člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství nebo člen školské rady, vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 17/1708 ze dne 17. 12. 2015

                                  108/8348                         6. 9. 2016
                                  1. bere na vědomí

                                  žádost spolku Český atletický svaz, IČ 00539244, o změnu smlouvy včetně odůvodnění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                  108/8348                         6. 9. 2016
                                  2. doporučuje

                                  zastupitelstvu kraje

                                  rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018, ev. č. 00177/2016/ŠMS, se spolkem Český atletický svaz, IČ 00539244, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                  108/8348                         6. 9. 2016
                                  3. ukládá

                                  náměstkyni hejtmana kraje

                                  předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení ke schválení

                                  Zodp.: Mgr. Věra Palková

                                  T: 22. 9. 2016


                                   Rada kraje

                                   108/8349                         6. 9. 2016
                                   1. bere na vědomí

                                   informaci, že 5. 10. 2016 se uskuteční setkání představitelů kraje s řediteli škol, kteří ukončili nebo ukončí své působení ve funkcích ředitelů v roce 2016 a v lednu 2017

                                   108/8349                         6. 9. 2016
                                   2. rozhodla

                                   poskytnout věcné dary – křišťálové sety v hodnotě 1.550 Kč nebo v hodnotě 1.650 Kč ředitelům škol, kteří ukončili nebo ukončí své působení ve funkcích ředitelů v roce 2016 a v lednu 2017, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    108/8350                         6. 9. 2016
                                    1. souhlasí

                                    se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     108/8351                         6. 9. 2016
                                     1. souhlasí

                                     s těmito změnami v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací kraje:

                                     a)    změna nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, ze 708 na 578 žáků, u organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace,

                                     b)   změna nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, z 528 na 468 žáků, u organizace Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,

                                     c)    změna nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, ze 490 na 430 žáků, u organizace Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace,

                                     s účinností od 1. 9. 2017 za podmínky, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy provede zápis oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, u organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace do rejstříku škol a školských zařízení.


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 98/7544 ze dne 21. 4. 2016

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                      108/8352                         6. 9. 2016
                                      1. schvaluje

                                      odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v odvětví školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                      108/8352                         6. 9. 2016
                                      2. schvaluje

                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na posílení mzdových prostředků, včetně odvodů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovým použitím do 31. 12. 2016

                                      108/8352                         6. 9. 2016
                                      3. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3299 -

                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      3.229,8 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3112 -

                                      Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      74,5 tis. Kč

                                      na § 3113 -

                                      Základní školy

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      14,9 tis. Kč

                                      na § 3114 -

                                      Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      372,5 tis. Kč

                                      na § 3121 -

                                      Gymnázia

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      604,8 tis. Kč

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      685,9 tis. Kč

                                      na § 3123 -

                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      432,0 tis. Kč

                                      na § 3124 -

                                      Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      86,4 tis. Kč

                                      na § 3125 -

                                      Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      21,6 tis. Kč

                                      na § 3126 -

                                      Konzervatoře

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      21,6 tis. Kč

                                      na § 3133 -

                                      Dětské domovy

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      253,3 tis. Kč

                                      na § 3141 -

                                      Školní stravování

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      14,9 tis. Kč

                                      na § 3146 -

                                      Zařízení výchovného poradenství

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      89,4 tis. Kč     

                                      na § 3147 -

                                      Domovy mládeže

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      14,9 tis. Kč     

                                      na § 3149 -

                                      Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      21,6 tis. Kč     

                                      na § 3150 -

                                      Vyšší odborné školy

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      506,6 tis. Kč     

                                      na § 3233 -

                                      Střediska volného času

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      14,9 tis. Kč     

                                      Celkem

                                      3.229,8 tis. Kč


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 102/7920 ze dne 7. 6. 2016

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                      108/8353                         6. 9. 2016
                                      1. doporučuje

                                      zastupitelstvu kraje

                                      rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje v odvětví školství Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 00601837, ve výši 500.000 Kč k zajištění předfinancování projektu „Sportem proti bariérám“ s jednorázovou splatností po obdržení dotace, nejpozději do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

                                      108/8353                         6. 9. 2016
                                      2. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 6409 -

                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                      pol. 5901 -

                                      Nespecifikované rezervy

                                      o

                                      500 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3124 -

                                      Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                      pol. 5651 -

                                      Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      500 tis. Kč

                                      108/8353                         6. 9. 2016
                                      3. ukládá

                                      náměstkyni hejtmana kraje

                                      předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                      Zodp.: Mgr. Věra Palková

                                      Termín: 22. 9. 2016

                                      108/8353                         6. 9. 2016
                                      4. rozhodla

                                      nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu a regionální rady na financování účelových dotací v odvětví školství na uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze znění pozdějších předpisů ve výši 99.812 Kč dle předloženého materiálu

                                      108/8353                         6. 9. 2016
                                      5. schvaluje

                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, s účelovým určením na uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů o částku 99.812 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                      108/8353                         6. 9. 2016
                                      6. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšují

                                      neinvestiční přijaté transfery

                                      pol. 4116 -

                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                      o

                                      99.812 Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3123 -

                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                      pol. 5336 -

                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      99.812 Kč

                                      108/8353                         6. 9. 2016
                                      7. schvaluje

                                      snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, o částku 140.000 Kč, s účelovým určením na výdaje na záchovný provoz budovy na ul. Palackého

                                      108/8353                         6. 9. 2016
                                      8. schvaluje

                                      závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, ve výši 199.000 Kč na akci „Pořízení počítačové technologie pro zubní techniky“, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016

                                      108/8353                         6. 9. 2016
                                      9. schvaluje

                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331515, o částku 335.000 Kč, s účelovým určením na vybavení výdejny stravy, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016

                                      108/8353                         6. 9. 2016
                                      10. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3299 -

                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      394 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      195 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      199 tis. Kč

                                      108/8353                         6. 9. 2016
                                      11. rozhodla

                                      poskytnout peněžitý dar ve výši 40 tis. Kč **********, s místem pobytu Rybí trh 171/14, 746 01 Opava, která byla patronkou benefiční akce Metrostav HANDY CYKLO MARATON 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                      108/8353                         6. 9. 2016
                                      12. rozhodla

                                      uzavřít darovací smlouvu na peněžitý dar dle bodu 11. návrhu usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                      108/8353                         6. 9. 2016
                                      13. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 2141 -

                                      Vnitřní obchod

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      40 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 4349 -

                                      Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                      pol. 5492 -

                                      Dary obyvatelstvu

                                      o

                                      40 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                       108/8354                         6. 9. 2016
                                       1. bere na vědomí

                                       žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 a 23 předloženého materiálu

                                       108/8354                         6. 9. 2016
                                       2. rozhodla

                                       poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci SK JC Sport Opava, IČ 26998637, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „10. ročník tenisového turnaje ITF FUTURES TOUR“; s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016

                                       108/8354                         6. 9. 2016
                                       3. rozhodla

                                       uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem SK JC Sport Opava, IČ 26998637, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                                       108/8354                         6. 9. 2016
                                       4. doporučuje

                                       zastupitelstvu kraje

                                       poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                                       a)    Český tenisový svaz z. s., IČ 00538388, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora tréninkového střediska mládeže ČTS při SC Ostrava“; s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                                       b)   HOKEJOVÝ KLUB - HC VÍTKOVICE STEEL, spolek, IČ 60339799, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „OSTRAVA CUP – 5. ročník mezinárodního hokejového turnaje staršího dorostu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016

                                       c)    K + K LABYRINT OSTRAVA z.s., IČ 22751335, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Individuální podpora reprezentačního týmu K + K LABYRINT OSTRAVA z.s. na MS a ME v roce 2016“; s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2016

                                       d)   KAFIRA o.p.s., IČ 26588773, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Moravskoslezský pohár 2016, závod v simulované zvukové střelbě“; s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 30. 11. 2016

                                       e)    Tělovýchovná jednota Ostrava, IČ 00561916, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora extraligového družstva volejbalistek reprezentujících kraj v evropských pohárech“; s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 21. 12. 2016

                                       f)     SK Slavia Orlová, z.s., IČ 14613972, ve výši 49.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství Evropy mládeže v šachu 2016“; s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 30. 11. 2016

                                       g)   Statutární město Ostrava, IČ 00845451, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „19. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ JÍZDNÍCH POLICIÍ“; s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 30. 11. 2016

                                       h)   Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČ 69610576, ve výši 80.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „European Girls Basketball League“; s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 5. 2017

                                       i)     Český krasobruslařský svaz, z.s., IČ 62937839, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „ISU JUNIOR GRAND PRIX 2016“; s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 30. 11. 2016

                                       j)     DHC Sokol Poruba s.r.o., IČ 28633636, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast v evropském poháru – Challenge Cup“; s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016

                                       k)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sportovní příprava na Hry VIII. LODM“; s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016

                                       108/8354                         6. 9. 2016
                                       5. doporučuje

                                       zastupitelstvu kraje

                                       uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                       a)    Český tenisový svaz z. s., IČ 00538388, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                       b)   HOKEJOVÝ KLUB - HC VÍTKOVICE STEEL, spolek, IČ 60339799, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                       c)    K + K LABYRINT OSTRAVA z.s., IČ 22751335, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                       d)   KAFIRA o.p.s., IČ 26588773, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                       e)    Tělovýchovná jednota Ostrava, IČ 00561916, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                       f)     SK Slavia Orlová, z.s., IČ 14613972, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                       g)   Statutární město Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                       h)   Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČ 69610576, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                       i)     Český krasobruslařský svaz, z.s., IČ 62937839, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                       j)     DHC Sokol Poruba s.r.o., IČ 28633636, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                                       k)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                       108/8354                         6. 9. 2016
                                       6. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3419 -

                                       Ostatní tělovýchovná činnost

                                       pol. 5229 -

                                       Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                       o

                                       1.029 tis. Kč

                                       na § 6113 - 

                                       Zastupitelstva krajů

                                       pol. 5901 -

                                       Nespecifikované rezervy

                                       o

                                       2.120 tis. Kč

                                       Celkem

                                       3.149 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3419 -

                                       Ostatní tělovýchovná činnost

                                       pol. 5222 -

                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                       o

                                       2.679 tis. Kč

                                       pol. 5221 -

                                       Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                       o

                                       20 tis. Kč

                                       pol. 5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                       o

                                       400 tis. Kč

                                       pol. 5321 -

                                       Neinvestiční transfery obcím

                                       o

                                       50 tis. Kč

                                       Celkem

                                       3.149 tis. Kč

                                       108/8354                         6. 9. 2016
                                       7. ukládá

                                       náměstkyni hejtmana kraje

                                       předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 4. a 5. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                       Zodp.: Mgr. Věra Palková

                                       Termín: 22. 9. 2016


                                        Rada kraje

                                        108/8355                         6. 9. 2016
                                        1. souhlasí

                                        s předložením investičního projektu „TECHNIKA BEZ BARIÉR“ zpracovaného organizací Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                        108/8355                         6. 9. 2016
                                        2. souhlasí

                                        s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „TECHNIKA BEZ BARIÉR“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 814, část obce Bruntál, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 2247 zastavěná plocha a nádvoří, v budově bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 2244 zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. 2251 ostatní plocha, vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, dle předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         108/8356                         6. 9. 2016
                                         1. souhlasí

                                         a)    s návrhem dodatku č. 23 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                         b)   s návrhem dodatku č. 12 ke zřizovací listině organizace Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, Metylovice 1, 739 49 Metylovice, IČ 00534200, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                         108/8356                         6. 9. 2016
                                         2. ukládá

                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                         předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

                                         Zodp.: Ing. Jiří Martinek

                                         Termín: 22. 9. 2016


                                          Rada kraje

                                          108/8357                         6. 9. 2016
                                          1. zmocňuje

                                          ředitele Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853

                                          a)  k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstvu zdravotnictví, na akci „Nemocnice Karviná-Ráj – dezinfekční mycí automat pro centrální sterilizaci“ z podprogramu 235212 za Moravskoslezský kraj

                                          b)  k podpisu Dokumentace akce v systému EDS S 09 110 – S 09 160 a investičního záměru za Moravskoslezský kraj

                                          108/8357                         6. 9. 2016
                                          2. souhlasí

                                          s tím, že příjemcem dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstva zdravotnictví, na akci „Nemocnice Karviná-Ráj – dezinfekční mycí automat pro centrální sterilizaci“ bude Moravskoslezský kraj

                                          108/8357                         6. 9. 2016
                                          3. stanoví

                                          že veškeré výkony spojené s realizací akce „Nemocnice Karviná-Ráj – dezinfekční mycí automat pro centrální sterilizaci“ bude provádět Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, včetně provedení zadávacího řízení na veřejnou zakázku a finančního vypořádání s dodavateli i správcem programu

                                          108/8357                         6. 9. 2016
                                          4. souhlasí

                                          s vyhlášením veřejné zakázky na akci s názvem „Nemocnice Karviná-Ráj – dezinfekční mycí automat pro centrální sterilizaci“ organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                          108/8357                         6. 9. 2016
                                          5. doporučuje

                                          řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 4. tohoto usnesení, jako zástupce zřizovatele

                                          členy hodnotící komise:

                                          Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje

                                          Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                                          náhradníky hodnotící komise:

                                          Ing. Jaroslava Plačka, odbor zdravotnictví

                                          Mgr. Martu Gužíkovou, odbor zdravotnictví

                                          108/8357                         6. 9. 2016
                                          6. ukládá

                                          řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853,

                                          předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Nemocnice Karviná-Ráj - dezinfekční mycí automat pro centrální sterilizaci“, před vyhlášením předmětné zakázky

                                          Zodp.:Bc. Josef Grochol, MBA

                                          Termín: 31. 10. 2016


                                           Rada kraje

                                           108/8358                         6. 9. 2016
                                           1. souhlasí

                                           s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky – „Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o.“, organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750

                                           108/8358                         6. 9. 2016
                                           2. doporučuje

                                           řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1 tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                           členy hodnotící komise:

                                           Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje

                                           Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                                           náhradníky hodnotící komise:

                                           Ing. Jaroslava Plačka, odbor zdravotnictví

                                           Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví

                                           108/8358                         6. 9. 2016
                                           3. ukládá

                                           řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750,

                                           předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o.“, ještě před vyhlášením předmětných zakázek

                                           Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

                                           Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                            Rada kraje

                                            108/8359                         6. 9. 2016
                                            1. souhlasí

                                            s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky – „Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o.“, organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                            108/8359                         6. 9. 2016
                                            2. doporučuje

                                            řediteli Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641,

                                            jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                            členy hodnotící komise:

                                            Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje

                                            Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                                            náhradníky členů hodnotící komise:

                                            Ing. Jaroslava Plačka, odbor zdravotnictví

                                            Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví

                                            108/8359                         6. 9. 2016
                                            3. ukládá

                                            řediteli organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o.“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky

                                            Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

                                            Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                             108/8360                         6. 9. 2016
                                             1. rozhodla

                                             nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 466.310,50 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

                                             108/8360                         6. 9. 2016
                                             2. schvaluje

                                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                             108/8360                         6. 9. 2016
                                             3. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             zvyšují

                                             neinvestiční přijaté transfery

                                             pol. 4116 -

                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                             o

                                             466.311 Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3522 -

                                             Ostatní nemocnice

                                             pol. 5336 -

                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                             o

                                             466.311 Kč

                                             108/8360                         6. 9. 2016
                                             4. rozhodla

                                             nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 12.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací akce „Nemocnice Havířov, p. o. - pořízení zdravotnické techniky“, pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

                                             108/8360                         6. 9. 2016
                                             5. schvaluje

                                             závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, ve výši 12.000.000 Kč, účelově určený na akci „Nemocnice Havířov, p. o. - pořízení zdravotnické techniky“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS: 235D212001106

                                             108/8360                         6. 9. 2016
                                             6. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             zvyšují

                                             investiční přijaté transfery

                                             pol. 4216 -

                                             Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                             o

                                             12.000.000 Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 3522 -

                                             Ostatní nemocnice

                                             pol. 6356 -

                                             Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                             o

                                             12.000.000 Kč


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                             108/8361                         6. 9. 2016
                                             1. bere na vědomí

                                             žádost obchodní společnosti Bílovecké nemocnice, a.s., IČ 26865858, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                             108/8361                         6. 9. 2016
                                             2. doporučuje

                                             zastupitelstvu kraje

                                             rozhodnout poskytnout obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, v rámci pověření na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03569/2014/ZDR, účelovou dotaci ve výši 8.410.000 Kč, z toho maximálně 2.910.000 Kč na neinvestiční náklady a maximálně 5.500.000 Kč na investiční náklady, z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016, na zajištění realizace projektu Rekonstrukce kotelny a oprava komunikací v areálu Bílovecké nemocnice, a.s., s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017

                                             108/8361                         6. 9. 2016
                                             3. doporučuje

                                             zastupitelstvu kraje

                                             uzavřít s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                             108/8361                         6. 9. 2016
                                             4. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 3522 -

                                             Ostatní nemocnice

                                             pol. 6313 -

                                             Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                             o

                                             2.910 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3522 -

                                             Ostatní nemocnice

                                             pol. 5213 -

                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                             o

                                             2.910 tis. Kč

                                             108/8361                         6. 9. 2016
                                             5. ukládá

                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                             předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                             Zodp.: Ing. Jiří Martinek

                                             Termín: 22. 9. 2016


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 12/1005 ze dne 11. 12. 2014

                                              č. 17/1716 ze dne 17. 12. 2015

                                              108/8362                         6. 9. 2016
                                              1. doporučuje

                                              zastupitelstvu kraje rozhodnout upravit podmínky pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se společností Bílovecká nemocnice, a.s., 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              108/8362                         6. 9. 2016
                                              2. ukládá

                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                              předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                              Zodp.: Ing. Jiří Martinek

                                              Termín: 22. 9. 2016


                                               Rada kraje

                                               108/8363                         6. 9. 2016
                                               1. souhlasí

                                               s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky – „Pořízení parního autoklávu pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o.“, organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750

                                               108/8363                         6. 9. 2016
                                               2. doporučuje

                                               řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1 tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                               členy hodnotící komise:

                                               Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje

                                               Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                                               náhradníky hodnotící komise:

                                               Ing. Jaroslava Plačka, odbor zdravotnictví

                                               Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví

                                               108/8363                         6. 9. 2016
                                               3. ukládá

                                               řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750,

                                               předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Pořízení parního autoklávu pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o.“, ještě před vyhlášením veřejné zakázky

                                               Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

                                               Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 89/7017 ze dne 26. 1. 2016

                                                č. 90/7094 ze dne 9. 2. 2016

                                                č. 101/7725 ze dne 24. 5. 2016

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                108/8364                         6. 9. 2016
                                                1. bere na vědomí

                                                žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o změnu účelu poskytnutých finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                108/8364                         6. 9. 2016
                                                2. schvaluje

                                                snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o 243.050 Kč, účelově určený na akci „Generel rozvoje Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“, dle předloženého materiálu

                                                108/8364                         6. 9. 2016
                                                3. schvaluje

                                                snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o 971.500 Kč, účelově určený na akci „Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“, dle předloženého materiálu

                                                108/8364                         6. 9. 2016
                                                4. schvaluje

                                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 300.000 Kč, účelově určený na akci „Výměna podlahové krytiny v čekárně ambulance ORL – Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“, s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016

                                                108/8364                         6. 9. 2016
                                                5. schvaluje

                                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 400.000 Kč, účelově určený na akci „Výměna svislých rozvodů vody v traktu C Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“, s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016

                                                108/8364                         6. 9. 2016
                                                6. schvaluje

                                                závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 500.000 Kč, účelově určený na akci „Nákup záložních kompresorů Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“, s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016

                                                108/8364                         6. 9. 2016
                                                7. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                kapitálové výdaje

                                                na § 3522 -

                                                Ostatní nemocnice

                                                pol.  6351 -

                                                Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                456.950 Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3522 -

                                                Ostatní nemocnice

                                                pol.  5331 -

                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                456.950 Kč

                                                108/8364                         6. 9. 2016
                                                8. bere na vědomí

                                                žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o poskytnutí finančních prostředků na realizaci akce „Nákup gastrofibroskopu Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                108/8364                         6. 9. 2016
                                                9. schvaluje

                                                závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 150.000 Kč, účelově určený na akci „Nákup gastrofibroskopu Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“, s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016

                                                108/8364                         6. 9. 2016
                                                10. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3599 -

                                                Ostatní činnosti ve zdravotnictví

                                                pol.  5166 -

                                                Konzultační, poradenské a právní služby

                                                o

                                                150 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                kapitálové výdaje

                                                na § 3522 -

                                                Ostatní nemocnice

                                                pol.  6351 -

                                                Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                150 tis. Kč

                                                108/8364                         6. 9. 2016
                                                11. bere na vědomí

                                                žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o poskytnutí finančních prostředků na realizaci odborného semináře u příležitosti 50. výročí založení infekčního oddělení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                108/8364                         6. 9. 2016
                                                12. schvaluje

                                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o 15.000 Kč, účelově určený na realizaci odborného semináře u příležitosti 50. výročí založení infekčního oddělení, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016

                                                108/8364                         6. 9. 2016
                                                13. bere na vědomí

                                                žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o úpravu závazného ukazatele u akce „Pořízení dětských postýlek a dětských lůžek“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                108/8364                         6. 9. 2016
                                                14. schvaluje

                                                snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o částku 189.322,20 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Pořízení dětských postýlek a dětských lůžek“

                                                108/8364                         6. 9. 2016
                                                15. schvaluje

                                                závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 189.322,20 Kč, účelově určený na akci „Pořízení dětských postýlek a dětských lůžek“, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016

                                                108/8364                         6. 9. 2016
                                                16. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3522 -

                                                Ostatní nemocnice

                                                pol. 5331 -

                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                189.323 Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                kapitálové výdaje

                                                na § 3522 -

                                                Ostatní nemocnice

                                                pol. 6351 -

                                                Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                189.323 Kč

                                                108/8364                         6. 9. 2016
                                                17. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3599 -

                                                Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                pol. 5169 -

                                                Nákup ostatních služeb

                                                o

                                                70 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3599 -

                                                Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                pol. 5175 -

                                                Pohoštění

                                                o

                                                70 tis. Kč

                                                108/8364                         6. 9. 2016
                                                18. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3599 -

                                                Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                pol. 5166 -

                                                Konzultační, poradenské a právní služby

                                                o

                                                43,1 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3599 -

                                                Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                pol. 5139 -

                                                Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                o

                                                43,1 tis. Kč

                                                108/8364                         6. 9. 2016
                                                19. rozhodla

                                                změnit časovou použitelnost dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČ 27835545, o jejímž poskytnutí rozhodla svým usnesením č. 105/8104 ze dne 19. 7. 2016, z „od 1. 5. 2016 do 31. 7. 2016“ na „od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016“ dle předloženého materiálu

                                                108/8364                         6. 9. 2016
                                                20. rozhodla

                                                změnit text smlouvy se společností Sanatorium Jablunkov, a.s., IČ 27835545, o jejímž uzavření rozhodla svým usnesením č. 105/8104 ze dne 19. 7. 2016 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 92/7235 ze dne 25. 2. 2016

                                                 č. 105/8097 ze dne 19. 7. 2016

                                                 108/8365                         6. 9. 2016
                                                 1. doporučuje

                                                 zastupitelstvu kraje

                                                 poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                 108/8365                         6. 9. 2016
                                                 2. doporučuje

                                                 zastupitelstvu kraje

                                                 neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2016“ dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                 108/8365                         6. 9. 2016
                                                 3. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 snižují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3549 -

                                                 Ostatní speciální zdravotnická péče

                                                 pol. 5212 -

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                 o

                                                 202.700 Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3549 -

                                                 Ostatní speciální zdravotnická péče

                                                 pol. 5213 -

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                 o

                                                 202.700 Kč

                                                 108/8365                         6. 9. 2016
                                                 4. ukládá

                                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                                 předložit doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                 Zodp.: Ing. Jiří Martinek

                                                 Termín: 22. 9. 2016


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                  108/8366                         6. 9. 2016
                                                  1. rozhodla

                                                  nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 1.070.462,60 Kč na úhradu doložených nákladů spojených s činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění

                                                  108/8366                         6. 9. 2016
                                                  2. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  zvyšují

                                                  neinvestiční přijaté transfery

                                                  pol. 4111 -

                                                  Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                  o

                                                  1.070.463 Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 3599 -

                                                  Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                  pol. 5169 -

                                                  Nákup ostatních služeb

                                                  o

                                                  1.070.463 Kč


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 20/2059 ze dne 23. 6. 2016

                                                   108/8367                         6. 9. 2016
                                                   1. bere na vědomí

                                                   žádost města Bílovec o rozšíření rozsahu účelu využití dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                   108/8367                         6. 9. 2016
                                                   2. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   rozhodnout změnit účelové určení dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Bílovec, IČO 00297755, o jejímž poskytnutí rozhodlo svým usnesením č. 20/2059 ze dne 23. 6. 2016, z „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci“ na „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci, včetně rekonstrukce části ul. Jeremenkova“ a časovou použitelnost této dotace z „od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2017“, dle předloženého materiálu

                                                   108/8367                         6. 9. 2016
                                                   3. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03230/2016/DSH, s městem Bílovec, IČO 00297755, jehož předmětem je změna účelového určení dotace, změna časové použitelnosti dotace a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle předloženého materiálu

                                                   108/8367                         6. 9. 2016
                                                   4. ukládá

                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                   předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení

                                                   Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                   Termín: 22. 9. 2016


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

                                                    č. 13/1126 ze dne 5. 3. 2015

                                                    108/8368                         6. 9. 2016
                                                    1. bere na vědomí

                                                    informaci o postupu zajištění organizace a financování mezikrajské veřejné linkové osobní dopravy s ohledem na přípravu výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou, dle předloženého materiálu

                                                    108/8368                         6. 9. 2016
                                                    2. doporučuje

                                                    zastupitelstvu kraje

                                                    rozhodnout uzavřít Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, a Zlínským krajem, IČ 70891320, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                    108/8368                         6. 9. 2016
                                                    3. ukládá

                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                    předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                    Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                    Termín: 22. 9. 2016


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 103/7957 ze dne 23. 6. 2016

                                                     108/8369                         6. 9. 2016
                                                     1. doporučuje

                                                     zastupitelstvu kraje

                                                     vzít na vědomí informaci o řešení ztráty společnosti Letiště Ostrava, a. s. z minulých let, dle předloženého materiálu

                                                     108/8369                         6. 9. 2016
                                                     2. doporučuje

                                                     zastupitelstvu kraje

                                                     rozhodnout uzavřít smlouvu o bezplatném vzetí akcií z oběhu se společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, a to za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let, dle předloženého materiálu

                                                     108/8369                         6. 9. 2016
                                                     3. ukládá

                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                     předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení

                                                     Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                     Termín: 22. 9. 2016


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                      č. 25/2209 ze dne 5. 9. 2012

                                                      108/8370                         6. 9. 2016
                                                      1. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši
                                                      34.516.000,-- Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, dle předloženého materiálu

                                                      108/8370                         6. 9. 2016
                                                      2. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 1) tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s obchodní společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, dle předloženého materiálu

                                                      108/8370                         6. 9. 2016
                                                      3. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout zařadit finanční prostředky ve výši 17.258.000 Kč na zvýšení základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, do návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017

                                                      108/8370                         6. 9. 2016
                                                      4. ukládá

                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                      předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení

                                                      Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                      Termín: 22. 9. 2016


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                       108/8371                         6. 9. 2016
                                                       1. schvaluje

                                                       snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 2.500.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Příprava staveb a vypořádání pozemků“

                                                       108/8371                         6. 9. 2016
                                                       2. schvaluje

                                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku
                                                       2.500.000,-- Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                                                       108/8371                         6. 9. 2016
                                                       3. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       kapitálové výdaje

                                                       na § 2212 -

                                                       Silnice

                                                       pol. 6351 -

                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       2.500 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 2212 -

                                                       Silnice

                                                       pol. 5331 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       2.500 tis. Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                        108/8372                         6. 9. 2016
                                                        1. bere na vědomí

                                                        žádost Regionální agrární komory Ostravsko ze dne 8. 8. 2016, ve věci poskytnutí dotace na prezentaci regionálních potravin v roce 2016 v rámci gastrofestivalu Jak šmakuje Moravskoslezsko, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                        108/8372                         6. 9. 2016
                                                        2. rozhodla

                                                        poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Regionální agrární komoře Ostravsko, IČ 25850741, na prezentaci regionálních potravin v roce 2016 v rámci gastrofestivalu Jak šmakuje Moravskoslezsko v maximální výši 200.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 4. 2016 do dne 17. 10. 2016 a uhrazených do dne 31. 10. 2016 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                        108/8372                         6. 9. 2016
                                                        3. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 1019 -

                                                        Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                        pol.  5229 -

                                                        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                        o

                                                        200 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 1019 -

                                                        Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                         

                                                        pol.  5213 -

                                                        Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                        o

                                                        200 tis. Kč


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                         108/8373                         6. 9. 2016
                                                         1. bere na vědomí

                                                         žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Karviná ze dne 1. 6. 2016, včetně jejího doplnění ze dne 1. 6. 2016 a ze dne 25. 7. 2016, ve věci poskytnutí dotace na pořádání Krajské včelařské výstavy konané v roce 2016 v rámci výstavy Život na zahradě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                         108/8373                         6. 9. 2016
                                                         2. doporučuje

                                                         zastupitelstvu kraje

                                                         rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Karviná, IČ 00435007, na pořádání Krajské včelařské výstavy konané v roce 2016 v rámci výstavy Život na zahradě v maximální výši 50.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 4. 2016 do dne 30. 9. 2016 a uhrazených do dne 31. 10. 2016 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                         108/8373                         6. 9. 2016
                                                         3. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 6113 -

                                                         Zastupitelstva krajů

                                                         pol.  5901 -

                                                         Nespecifikované rezervy

                                                         o

                                                         50 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 1019 -

                                                         Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                         pol.  5222 -

                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                         o

                                                         50 tis. Kč

                                                         108/8373                         6. 9. 2016
                                                         4. ukládá

                                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                                         předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení

                                                         Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                         Termín: 22. 9. 2016


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                          108/8374                         6. 9. 2016
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádost obce Karlova Studánka ze dne 26. 7. 2016, včetně jejího doplnění ze dne 5. 8. 2016, ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce kanalizace Karlova Studánka“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          108/8374                         6. 9. 2016
                                                          2. doporučuje

                                                          zastupitelstvu kraje

                                                          rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci obci Karlova Studánka, IČ 00296104, na realizaci projektu „Rekonstrukce kanalizace Karlova Studánka“ v maximální výši 1.125.000,-- Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 9. 2016 do dne 31. 10. 2017 a uhrazených do dne 30. 11. 2017 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                          108/8374                         6. 9. 2016
                                                          3. ukládá

                                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                                          předložit žádost dle bodu 1 a návrh dle bodu 2 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                          Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                          Termín: 22. 9. 2016


                                                           Rada kraje

                                                           108/8375                         6. 9. 2016
                                                           1. doporučuje

                                                           zastupitelstvu kraje

                                                           schválit změnu stanov obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, dle předloženého materiálu

                                                           108/8375                         6. 9. 2016
                                                           2. ukládá

                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                           předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                           Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                           Termín: 22. 9. 2016


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                            108/8376                         6. 9. 2016
                                                            1. rozhodla

                                                            nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 298,24 tis. Kč, účelově určené na úhradu nákladů vzniklých lékárnám v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za II. čtvrtletí roku 2016

                                                            108/8376                         6. 9. 2016
                                                            2. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            zvyšují

                                                            přijaté transfery

                                                            pol.  4111 -

                                                            Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                            o

                                                            298,24 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3724 -

                                                            Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

                                                            pol.  5212 -

                                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                            o

                                                            9,46 tis. Kč

                                                            pol.  5213 -

                                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                            o

                                                            288,78 tis. Kč

                                                            Celkem

                                                            o

                                                            298,24 tis. Kč

                                                            108/8376                         6. 9. 2016
                                                            3. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3729 -

                                                            Ostatní nakládání s odpady

                                                            pol.  5139 -

                                                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                            o

                                                            200,00 tis. Kč

                                                            pol.  5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            40,30 tis. Kč

                                                            na § 3769 -

                                                            Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                            pol.  5139 -

                                                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                            o

                                                            50,00 tis. Kč

                                                            Celkem

                                                            o

                                                            290,30 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3727-

                                                            Prevence vzniku odpadů

                                                            pol.  5139 -

                                                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                            o

                                                            290,30 tis. Kč

                                                            108/8376                         6. 9. 2016
                                                            4. rozhodla

                                                            nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 29.472,-- Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                            108/8376                         6. 9. 2016
                                                            5. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            zvyšují

                                                            přijaté transfery

                                                            pol.  4111 -

                                                            Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                            o

                                                            29,48 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3741 -

                                                            Ochrana druhů a stanovišť

                                                            pol.  5192 -

                                                            Poskytnuté náhrady

                                                            o

                                                            29,48 tis. Kč

                                                            108/8376                         6. 9. 2016
                                                            6. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3742 -

                                                            Chráněné části přírody

                                                            pol.  5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            36,75 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3742 -

                                                            Chráněné části přírody

                                                            pol.  5192 -

                                                            Poskytnuté náhrady

                                                            o

                                                            36,75 tis. Kč

                                                            108/8376                         6. 9. 2016
                                                            7. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3742 -

                                                            Chráněné části přírody

                                                            pol.  5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            97,00 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3742 -

                                                            Chráněné části přírody

                                                            pol.  5166 -

                                                            Konzultační, poradenské a právní služby

                                                            o

                                                            97,00 tis. Kč

                                                            108/8376                         6. 9. 2016
                                                            8. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3792 -

                                                            Ekologická výchova a osvěta

                                                            pol.  5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            288,00 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3792 -

                                                            Ekologická výchova a osvěta

                                                            pol. 5139 -

                                                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                            o

                                                            78,00 tis. Kč

                                                            pol. 5166 -

                                                            Konzultační, poradenské a právní služby

                                                            o

                                                            200,00 tis. Kč

                                                            pol. 5164

                                                            Nájemné

                                                            o

                                                            10,00 tis. Kč

                                                            Celkem

                                                            o

                                                            288,00 tis. Kč


                                                             Rada kraje

                                                             108/8377                         6. 9. 2016
                                                             1. doporučuje

                                                             zastupitelstvu kraje

                                                             rozhodnout o uzavření budoucích smluv k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             108/8377                         6. 9. 2016
                                                             2. doporučuje

                                                             zastupitelstvu kraje

                                                             rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                             108/8377                         6. 9. 2016
                                                             3. doporučuje

                                                             zastupitelstvu kraje

                                                             předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                             108/8377                         6. 9. 2016
                                                             4. doporučuje

                                                             zastupitelstvu kraje

                                                             rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                             108/8377                         6. 9. 2016
                                                             5. doporučuje

                                                             zastupitelstvu kraje

                                                             vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                             108/8377                         6. 9. 2016
                                                             6. ukládá

                                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                                             předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení

                                                             Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                             Termín: 22. 9. 2016


                                                              Rada kraje

                                                              108/8378                         6. 9. 2016
                                                              1. bere na vědomí

                                                              zprávu o zajištění zimní údržby silnic v období 2016/2017 na území Moravskoslezského kraje včetně plánu zimní údržby silnic na území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               108/8379                         6. 9. 2016
                                                               1. bere na vědomí

                                                               I. etapu plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2017 dle předloženého materiálu

                                                               108/8379                         6. 9. 2016
                                                               2. souhlasí

                                                               s I. etapou plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2017 v ceně převyšující 2 mil. Kč včetně DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                108/8380                         6. 9. 2016
                                                                1. souhlasí

                                                                s plánem rekonstrukcí mostů, opěrných zdí, propustů a ostatních součástí silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji a jejich stavební přípravy v roce 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 19/1969 ze dne 21. 4. 2016

                                                                 č. 20/2130 ze dne 23. 6. 2016

                                                                 108/8381                         6. 9. 2016
                                                                 1. souhlasí

                                                                 s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                 108/8381                         6. 9. 2016
                                                                 2. ukládá

                                                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                                                 předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

                                                                 Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                 Termín: 22. 9. 2016


                                                                  Rada kraje

                                                                  108/8382                         6. 9. 2016
                                                                  1. souhlasí

                                                                  s návrhem dodatku č. 18 ke zřizovací listině organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                  108/8382                         6. 9. 2016
                                                                  2. ukládá

                                                                  náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

                                                                  Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                  Termín: 22. 9. 2016


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 102/7875 ze dne 7. 6. 2016

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 24/2177 ze dne 6. 6. 2012

                                                                   108/8383                         6. 9. 2016
                                                                   1. doporučuje

                                                                   zastupitelstvu kraje schválit Koncepci prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2017 – 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                   108/8383                         6. 9. 2016
                                                                   2. ukládá

                                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                                   předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

                                                                   Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                   Termín: 22. 9. 2016


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 106/8201 ze dne 9. 8. 2016

                                                                    108/8384                         6. 9. 2016
                                                                    1. stanoví

                                                                    s účinností od 1. 10. 2016

                                                                    plat Ing. Pavlíně Koláčkové, ředitelce organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČ 48804894, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                     108/8385                         6. 9. 2016
                                                                     1. rozhodla

                                                                     nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 376.399,02 Kč na financování projektu „Podpora procesů vedoucích ke standardizaci kvality a alternativní komunikace v Síriu, příspěvkové organizaci“, realizovaného organizací kraje Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, dle předloženého materiálu

                                                                     108/8385                         6. 9. 2016
                                                                     2. schvaluje

                                                                     závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ ve výši 129.390,‑‑ Kč a zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 247.009,02 Kč, organizaci Sírius příspěvková organizace, IČ 71197036, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03515/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Podpora procesů vedoucích ke standardizaci kvality a alternativní komunikace v Síriu, příspěvkové organizaci“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/023/0001031

                                                                     108/8385                         6. 9. 2016
                                                                     3. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     zvyšují

                                                                     přijaté transfery

                                                                     pol. 4116 -

                                                                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                     o

                                                                     247,01 tis. Kč

                                                                     pol. 4216 -

                                                                     Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                     o

                                                                     129,39 tis. Kč

                                                                     Celkem

                                                                     o

                                                                     376,40 tis. Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 4357 -

                                                                     Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     247,01 tis. Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     kapitálové výdaje

                                                                     na § 4357 -

                                                                     Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                     pol. 6356 -

                                                                     Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     129,39 tis. Kč

                                                                     108/8385                         6. 9. 2016
                                                                     4. rozhodla

                                                                     poskytnout mimořádnou odměnu Mgr. Soni Lichovníkové, ředitelce organizace Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, dle předloženého materiálu

                                                                     108/8385                         6. 9. 2016
                                                                     5. rozhodla

                                                                     nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 1.337.633,25 Kč na financování projektu „Zefektivnění vzdělávání pracovníků v sociálních službách“, realizovaného organizací kraje Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, dle předloženého materiálu

                                                                     108/8385                         6. 9. 2016
                                                                     6. schvaluje

                                                                     zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 1.337.633,25 Kč, organizaci Domov Jistoty příspěvková organizace, IČ 00847372, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03523/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Zefektivnění vzdělávání pracovníků v sociálních službách“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/023/0001272

                                                                     108/8385                         6. 9. 2016
                                                                     7. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     zvyšují

                                                                     přijaté transfery

                                                                     pol. 4116 -

                                                                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                     o

                                                                     1.337.634 Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 4357 -

                                                                     Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     1.337.634 Kč

                                                                     108/8385                         6. 9. 2016
                                                                     8. rozhodla

                                                                     poskytnout mimořádnou odměnu Ing. Jiřině Zdražilové, ředitelce organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, dle předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                      108/8386                         6. 9. 2016
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      žádost spolku Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda, z.s., IČ 60781785 o finanční podporu projektu „Folklorní festival Mi Peru 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      108/8386                         6. 9. 2016
                                                                      2. doporučuje

                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                      rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda, z.s., IČ 60781785, ve výši 250.000,-- Kč na projekt „Folklorní festival Mi Peru 2017“ s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 30. 4. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                      108/8386                         6. 9. 2016
                                                                      3. ukládá

                                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                                      předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                                      Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                      Termín: 22. 9. 2016

                                                                      108/8386                         6. 9. 2016
                                                                      4. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3319 -

                                                                      Ostatní záležitosti kultury

                                                                      pol. 5229 –

                                                                      Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                      o

                                                                      250 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje            

                                                                      na § 3312 -

                                                                      Hudební činnost

                                                                      pol. 5222 -

                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                      o

                                                                      250 tis. Kč


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

                                                                       108/8387                         6. 9. 2016
                                                                       1. schvaluje

                                                                       podmínky dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017“ a hodnotící kritéria k projektům přihlášeným do uvedeného programu dle návrhu v příloze č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3 – 14 předloženého materiálu

                                                                       108/8387                         6. 9. 2016
                                                                       2. rozhodla

                                                                       vyhlásit dotační program „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017“ dle předloženého materiálu


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 16/1601 ze dne 25. 9. 2015

                                                                        č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016

                                                                        108/8388                         6. 9. 2016
                                                                        1. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        vzít na vědomí informaci o skutečnostech zjištěných při kontrole plnění podmínek v rámci dotačních řízení kraje u spolku Futra z.s., IČ 67339018, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                        108/8388                         6. 9. 2016
                                                                        2. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        rozhodnout uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 03339/2015/SOC ze dne 4. 12. 2015 se spolkem Futra z.s., IČ 67339018, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                        108/8388                         6. 9. 2016
                                                                        3. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje rozhodnout, že dotace pro spolek Futra, z.s., IČ 67339018, ve výši 456.000,- Kč, o které rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016, bude poskytnuta a smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena za podmínky uzavření dohody o zrušení smlouvy o poskytnutí dotace v termínu do 31. 10. 2016 a vrácení poskytnuté dotace dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                                        108/8388                         6. 9. 2016
                                                                        4. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        rozhodnout podat v souladu s ustanovením § 167 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh na zrušení smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 03339/2015/SOC ze dne 4. 12. 2015 v případě, nebude-li dohoda o zrušení smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 2. tohoto usnesení se spolkem Futra z.s., IČ 67339018, uzavřena v termínu do 31. 10. 2016

                                                                        108/8388                         6. 9. 2016
                                                                        5. ukládá

                                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                                        předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. až 4. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                        Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                        Termín: 22. 9. 2016


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 24/2033    ze dne 26. 6. 2008

                                                                         108/8389                         6. 9. 2016
                                                                         1. rozhodla

                                                                         vyhlásit dotační program s názvem „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017“ dle předloženého materiálu

                                                                         108/8389                         6. 9. 2016
                                                                         2. schvaluje

                                                                         podmínky dotačního programu s názvem „Program obnovy kulturních památek
                                                                         a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017“
                                                                         a hodnotící kritéria k projektům přihlášeným do uvedeného programu dle návrhu v příloze č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3 – 13 předloženého materiálu


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 20/2074 ze dne 23. 6. 2016

                                                                          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                          108/8390                         6. 9. 2016
                                                                          1. bere na vědomí

                                                                          žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje dle příloh č. 1- 3 předloženého materiálu

                                                                          108/8390                         6. 9. 2016
                                                                          2. doporučuje

                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                          rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu kraje spolku Bílá holubice z.s., IČ 27045617, ve výši 200.000,-- Kč na projekt „Cirkus na cestách“ s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 1. 9. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                          108/8390                         6. 9. 2016
                                                                          3. rozhodla

                                                                          poskytnout dotaci z rozpočtu kraje na rok 2016 spolku Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Třinci - Dolní Lištné z.s., IČ 70632553, ve výši 10.000,-- Kč na projekt „X. ročník přehlídky lidových kapel Trojmezí“ s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                          108/8390                         6. 9. 2016
                                                                          4. rozhodla

                                                                          poskytnout dotaci z rozpočtu kraje spolku Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Bukovci, IČ 70908303, ve výši 40.000,-- Kč na projekt „Kroje pro reprezentaci slezské kultury“ s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 30. 4. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                          108/8390                         6. 9. 2016
                                                                          5. bere na vědomí

                                                                          žádost obce Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, o změnu poskytnuté dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Pořízení projektových dokumentací ke stavbě polního opevnění Jablunkovské šance“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                          108/8390                         6. 9. 2016
                                                                          6. doporučuje

                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                          rozhodnout změnit charakter dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, o jejímž poskytnutí rozhodlo svým usnesením č. 20/2074 ze dne 23. 6. 2016, z dotace neinvestiční na dotaci investiční a změnit časovou použitelnost této dotace z „od 1. 2. 2016 do 30. 9. 2016“ na „od 1. 2. 2016 do 31. 10. 2016“ dle předloženého materiálu

                                                                          108/8390                         6. 9. 2016
                                                                          7. doporučuje

                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                          rozhodnout změnit text smlouvy s obcí Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, o jejímž uzavření rozhodlo svým usnesením č. 20/2074 ze dne 23. 6. 2016, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                          108/8390                         6. 9. 2016
                                                                          8. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          snižují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 6113 -

                                                                          Zastupitelstva krajů

                                                                          pol. 5901 -

                                                                          Nespecifikované rezervy

                                                                          o

                                                                          10 tis. Kč

                                                                          na § 3322 -

                                                                          Zachování a obnova kulturních památek

                                                                          pol. 5321 -

                                                                          Neinvestiční transfery obcím

                                                                          o

                                                                          365 tis. Kč

                                                                          na § 3319 -

                                                                          Ostatní záležitosti kultury

                                                                          pol. 5229 –

                                                                          Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                          o

                                                                          240 tis. Kč

                                                                          Celkem

                                                                          o

                                                                          615 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje            

                                                                          na § 3311 -

                                                                          Divadelní činnost

                                                                          pol. 5222 -

                                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                                          o

                                                                          200 tis. Kč

                                                                          na § 3312 -

                                                                          Hudební činnost

                                                                          pol. 5222 -

                                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                                          o

                                                                          10 tis. Kč

                                                                          na § 3319 -

                                                                          Ostatní záležitosti kultury

                                                                          pol. 5222 -

                                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                                          o

                                                                          40 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          kapitálové výdaje            

                                                                          na § 3322 -

                                                                          Zachování a obnova kulturních památek

                                                                          pol. 6341 -

                                                                          Investiční transfery obcím

                                                                          o

                                                                          365 tis. Kč

                                                                          Celkem

                                                                          o

                                                                          615 tis. Kč

                                                                          108/8390                         6. 9. 2016
                                                                          9. ukládá

                                                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                                                          předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2., 6. a 7. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                          Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                          Termín: 22. 9. 2016


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 19/1956    ze dne 21. 4. 2016

                                                                           č. 16/1615    ze dne 25. 9. 2015

                                                                           č. 10/856      ze dne 12. 6. 2014

                                                                           č. 7/579       ze dne 19. 12. 2013

                                                                           č. 7/572       ze dne 19. 12. 2013

                                                                           108/8391                         6. 9. 2016
                                                                           1. bere na vědomí

                                                                           Koncepce rozvoje příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury na léta 2016 - 2020 (výhled po roce 2020), dle příloh č. 1 - 7 předloženého materiálu


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015

                                                                            č. 14/1226 ze dne 7. 5. 2015

                                                                            108/8392                         6. 9. 2016
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            žádost společnosti AVE, z.s., Petrovice u Karviné, IČ 65468431, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u dotací poskytnutých na financování nákladů sociální služby dle Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01200/2015/SOC, ve znění dodatku č. 1 a ev. č. 01581/2015/SOC

                                                                            108/8392                         6. 9. 2016
                                                                            2. doporučuje

                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                            povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20. 2. 2015, částky 48.424 Kč ze stanoveného odvodu 53.805 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotací poskytnutých subjektu AVE, z.s., Petrovice u Karviné 177, 735 72 Petrovice u Karviné, IČ 65468431, na financování nákladů sociální služby dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01200/2015/SOC, ve znění dodatku č. 1 a Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01581/2015/SOC

                                                                            108/8392                         6. 9. 2016
                                                                            3. doporučuje

                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                            povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20. 2. 2015, u dotací poskytnutých subjektu AVE, z.s., Petrovice u Karviné 177, 735 72 Petrovice u Karviné, IČ 65468431, na financování nákladů sociální služby dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01200/2015/SOC, ve znění dodatku č. 1 a Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01581/2015/SOC

                                                                            108/8392                         6. 9. 2016
                                                                            4. ukládá

                                                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                                                            předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                            Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                            Termín: 22. 9. 2016


                                                                             Rada kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 73/6016 ze dne 4. 8. 2015

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                             č. 10/856 ze dne 12. 6. 2014

                                                                             108/8393                         6. 9. 2016
                                                                             1. rozhodla

                                                                             o udělení Ceny Knihovnická K2 v kategorii Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje pro rok 2016, formou:

                                                                             finančního ocenění ve výši 25.000,-- Kč, a to paní **********finanční ocenění ve výši 15.000,-- Kč, a to paní **********finančního ocenění ve výši 10.000,-- Kč, a to paní **********


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                              č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015

                                                                              č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016

                                                                              108/8395                         6. 9. 2016
                                                                              1. rozhodla

                                                                              vyhlásit dotační program „Program na podporu poskytování sociálních služeb
                                                                              pro rok 2017“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy
                                                                              č. 1 předloženého materiálu


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 16/1603 ze dne 17. 12. 2015

                                                                               č. 106/8204 ze dne 9. 8. 2016

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                               č. 17/1738 ze dne 17. 12. 2015

                                                                               č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016

                                                                               č. 19/1961 ze dne 21. 4. 2016

                                                                               108/8396                         6. 9. 2016
                                                                               1. doporučuje

                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                               rozhodnout schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                               108/8396                         6. 9. 2016
                                                                               2. doporučuje

                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                               rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 a uzavřít s těmito subjekty Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                               108/8396                         6. 9. 2016
                                                                               3. doporučuje

                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                               rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 4 a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                               108/8396                         6. 9. 2016
                                                                               4. doporučuje

                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                               rozhodnout pověřit poskytováním služby obecného hospodářského zájmu město Orlovou, IČ 00297577, poskytující sociální službu Terénní programy, identifikátor 3458758, zařazenou do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje a uzavřít s tímto subjektem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                               108/8396                         6. 9. 2016
                                                                               5. doporučuje

                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                               rozhodnout schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb poskytovaných subjekty dle přílohy č. 7 a uzavřít s těmito subjekty Dohodu o ukončení Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 8 předloženého materiálu

                                                                               108/8396                         6. 9. 2016
                                                                               6. doporučuje

                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                               rozhodnout schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb poskytovaných subjekty dle přílohy č. 9 a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                               108/8396                         6. 9. 2016
                                                                               7. doporučuje

                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                               rozhodnout schválit Dodatek č. 3 k Novému znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                               108/8396                         6. 9. 2016
                                                                               8. doporučuje

                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                               rozhodnout uzavřít se spolkem ITY z.s., IČ 01821351, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                               108/8396                         6. 9. 2016
                                                                               9. rozhodla

                                                                               schválit aktualizaci č. 8 parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                               108/8396                         6. 9. 2016
                                                                               10. rozhodla

                                                                               schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizacím dle přílohy č. 13 předloženého materiálu a uzavřít Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                               108/8396                         6. 9. 2016
                                                                               11. rozhodla

                                                                               schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                                               108/8396                         6. 9. 2016
                                                                               12. bere na vědomí

                                                                               žádost příjemce dotace z Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizace Modrý kříž v České republice, IČ 26641178, o navýšení maximální výše vyrovnávací platby na úhradu osobních nákladů dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                               108/8396                         6. 9. 2016
                                                                               13. rozhodla

                                                                               schválit změnu maximální výše vyrovnávací platby na úhradu osobních nákladů stanovenou Programem na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaným z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizaci Modrý kříž v České republice, IČ 26641178, na sociální služby dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                                                               108/8396                         6. 9. 2016
                                                                               14. ukládá

                                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                                               předložit návrhy dle bodů 1) – 8) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                               Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                               Termín: 22. 9. 2016


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                108/8397                         6. 9. 2016
                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                žádost pobočného spolku Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČ 03632661, o poskytnutí dotace na podporu projektu „Stromeček – dětský klub pro pozůstalé děti“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                108/8397                         6. 9. 2016
                                                                                2. doporučuje

                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                rozhodnout neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČ 03632661, na projekt „Stromeček – dětský klub pro pozůstalé děti“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                108/8397                         6. 9. 2016
                                                                                3. bere na vědomí

                                                                                žádost Města Fulnek, IČ 00297861, o poskytnutí dotace na podporu projektu „Zajištění sociálně aktivizačních služeb, centra denních služeb a služeb mobilního hospice pro občany Fulneku“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                108/8397                         6. 9. 2016
                                                                                4. doporučuje

                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                rozhodnout neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje Městu Fulnek, IČ 00297861, na projekt „Zajištění sociálně aktivizačních služeb, centra denních služeb a služeb mobilního hospice pro občany Fulneku“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                108/8397                         6. 9. 2016
                                                                                5. bere na vědomí

                                                                                žádost obce Háj ve Slezsku, IČ 00300021, o poskytnutí dotace na podporu projektu „Financování vybavenosti rekonstruované budovy Domova pro seniory Ludmila, p. o., ul. Poddubí č. p. 7, Háj ve Slezsku - Smolkov“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                108/8397                         6. 9. 2016
                                                                                6. doporučuje

                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z  rozpočtu kraje obci Háj ve Slezsku, IČ 00300021, na projekt „Financování vybavenosti rekonstruované budovy Domova pro seniory Ludmila, p. o., ul. Poddubí č. p. 7, Háj ve Slezsku - Smolkov“ v maximální výši 600.000,-- Kč, z toho neinvestiční dotaci v maximální výši 400.000,-- Kč a investiční dotaci v maximální výši 200.000,-- Kč, maximálně však ve výši 29,18 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 30. 4. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                108/8397                         6. 9. 2016
                                                                                7. rozhodla

                                                                                udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 162.000,-- Kč

                                                                                108/8397                         6. 9. 2016
                                                                                8. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                zvyšují

                                                                                nedaňové příjmy

                                                                                na § 4399 -

                                                                                Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                                pol. 2212 -

                                                                                Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                                                o

                                                                                160,70 tis. Kč

                                                                                pol. 2324 -

                                                                                Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                                                                o

                                                                                1,30 tis. Kč

                                                                                Celkem

                                                                                o

                                                                                162,00 tis. Kč

                                                                                a

                                                                                snižují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 3319 -

                                                                                Ostatní záležitosti kultury

                                                                                pol. 5229 -

                                                                                Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                o

                                                                                75,00 tis. Kč

                                                                                na § 4324 -

                                                                                Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

                                                                                pol. 5223 -

                                                                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                229,00 tis. Kč

                                                                                na § 4339 -

                                                                                Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                                pol. 5221 -

                                                                                Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                o

                                                                                62,50 tis. Kč

                                                                                na § 4349 -

                                                                                Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                                                pol. 5229 -

                                                                                Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                o

                                                                                71,50 tis. Kč

                                                                                Celkem

                                                                                o

                                                                                438,00 tis. Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje            

                                                                                na § 4350 -

                                                                                Domovy pro seniory

                                                                                pol. 5321 -

                                                                                Neinvestiční transfery obcím

                                                                                o

                                                                                400,00 tis. Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                kapitálové výdaje

                                                                                na § 4350 -

                                                                                Domovy pro seniory

                                                                                pol. 6341 -

                                                                                Investiční transfery obcím

                                                                                o

                                                                                200,00 tis. Kč

                                                                                108/8397                         6. 9. 2016
                                                                                9. ukládá

                                                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodu 1., 3. a 5. a návrhy dle bodů 2., 4. a 6. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                                Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                                Termín: 22. 9. 2016


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 116/7610 ze dne 24. 7. 2012

                                                                                 č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 14/1226 ze dne 7. 5. 2015

                                                                                 č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                 č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                 108/8398                         6. 9. 2016
                                                                                 1. doporučuje

                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                 rozhodnout přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 do Fondu sociálních služeb ve výši 185,30 tis. Kč

                                                                                 108/8398                         6. 9. 2016
                                                                                 2. rozhodla

                                                                                 udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 185,30 tis. Kč

                                                                                 108/8398                         6. 9. 2016
                                                                                 3. schvaluje

                                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                 zvyšují

                                                                                 nedaňové příjmy

                                                                                 na § 6409 -

                                                                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                 pol. 2229 -

                                                                                 Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                                 o

                                                                                 185,30 tis. Kč

                                                                                 a

                                                                                 snižuje

                                                                                 financování

                                                                                 pol. 8115 -

                                                                                 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                                                 o

                                                                                 185,30 tis. Kč

                                                                                 108/8398                         6. 9. 2016
                                                                                 4. ukládá

                                                                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                 předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                                 Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                                 Termín: 22. 9. 2016


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  108/8399                         6. 9. 2016
                                                                                  1. souhlasí

                                                                                  s předložením projektu „Zefektivnění ochrany knihovního fondu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě“ organizací Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00100579, do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Knihovny

                                                                                  108/8399                         6. 9. 2016
                                                                                  2. doporučuje

                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                  profinancovat a kofinancovat projekt „Zefektivnění ochrany knihovního fondu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, v roce 2017 ve výši 330.000,-- Kč

                                                                                  108/8399                         6. 9. 2016
                                                                                  3. ukládá

                                                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                  předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                  Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                                  Termín: 22. 9. 2016

                                                                                  108/8399                         6. 9. 2016
                                                                                  4. bere na vědomí

                                                                                  partnerství Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, příspěvkové organizace, IČ 00100579, v rámci projektu „Knižnice pre vzdelávanie 50 plus“ předloženého Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, IČ 31297838, v rámci programu Erasmus+, klíčová akce 2 – strategické partnerství


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 77/6248 ze dne 10. 9. 2015

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                   č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015

                                                                                   č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                   č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016

                                                                                   108/8400                         6. 9. 2016
                                                                                   1. doporučuje

                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                   schválit „Způsob výpočtu návrhu a navýšení dotace pro rok 2016 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 -  MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                   108/8400                         6. 9. 2016
                                                                                   2. doporučuje

                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                   rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                   108/8400                         6. 9. 2016
                                                                                   3. doporučuje

                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                   rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                   108/8400                         6. 9. 2016
                                                                                   4. doporučuje

                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                   rozhodnout navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                                   108/8400                         6. 9. 2016
                                                                                   5. doporučuje

                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                   rozhodnout navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 5 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                   108/8400                         6. 9. 2016
                                                                                   6. doporučuje

                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                   rozhodnout navýšit účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadateli Armáda spásy v České republice, z. s., IČ 40613411, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                                                   108/8400                         6. 9. 2016
                                                                                   7. doporučuje

                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                   rozhodnout nenavýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                   108/8400                         6. 9. 2016
                                                                                   8. doporučuje

                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                   rozhodnout zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí  účelově určený na financování běžných výdajů z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, žadatelům dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                   108/8400                         6. 9. 2016
                                                                                   9. doporučuje

                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                   rozhodnout zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví účelově určený na financování běžných výdajů z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, žadatelům dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                   108/8400                         6. 9. 2016
                                                                                   10. doporučuje

                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                   rozhodnout snížit účelovou dotaci na sociální službu č. reg. 7672565 o 340.000 Kč z částky 1.240.000 Kč na 900.000 Kč a navýšit účelovou dotaci na sociální službu č. reg. 5614569 o 340.000 Kč z částky 482.000 Kč na výši 822.000 Kč poskytnuté příjemci Slezská diakonie, IČ 65468562, na základě smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 01030/2016/SOC ze dne 11. 4. 2016 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, a uzavřít s tímto příjemcem dodatek č. 2 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                                   108/8400                         6. 9. 2016
                                                                                   11. doporučuje

                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                   rozhodnout zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizaci Sírius, IČ 71197036,  účelově určený na financování běžných výdajů z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 na základě smlouvy č. 03515/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, o částku 720.000 Kč určenou na platy, mzdy a jejich navýšení, na sociální službu č. reg. 3559424, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                   108/8400                         6. 9. 2016
                                                                                   12. doporučuje

                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                   rozhodnout zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizaci Sírius, IČ 71197036,  účelově určený na financování běžných výdajů z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 na základě smlouvy č. 03515/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1.  2016 do 31. 12. 2016, o částku 456.000 Kč na sociální službu č. reg. 3559424, v případě, že dotace pro spolek Futra, z.s., IČ 67339018 ve výši 456.000 dle usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016 nebude poskytnuta dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                   108/8400                         6. 9. 2016
                                                                                   13. rozhodla

                                                                                   nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na r. 2016 do rozpočtu kraje ve výši 31.428.000 Kč na financování platů, mezd a jejich navýšení v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                                   108/8400                         6. 9. 2016
                                                                                   14. schvaluje

                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                   zvyšují

                                                                                   neinvestiční přijaté transfery

                                                                                   pol. 4116 -

                                                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                   o

                                                                                   31.428.000 Kč

                                                                                   a

                                                                                   snižují

                                                                                   běžné výdaje

                                                                                   na § 4359 -

                                                                                   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                                   pol. 5229 -

                                                                                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                   o

                                                                                   67.782.500 Kč

                                                                                   a

                                                                                   zvyšují

                                                                                   běžné výdaje

                                                                                   na § 4312 -

                                                                                   Odborné sociální poradenství

                                                                                   pol. 5221 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                   o

                                                                                   386.000 Kč

                                                                                   pol. 5222 -

                                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                   o

                                                                                   726.000 Kč

                                                                                   pol. 5223 -

                                                                                   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                   o

                                                                                   263.000 Kč

                                                                                   pol. 5321 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obcím

                                                                                   o

                                                                                   18.000 Kč

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   268.000 Kč

                                                                                   na § 4344 -

                                                                                   Sociální rehabilitace

                                                                                   pol. 5221 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                   o

                                                                                   1.171.000 Kč

                                                                                   pol. 5222 -

                                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                   o

                                                                                   196.000 Kč

                                                                                   pol. 5223 -

                                                                                   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                   o

                                                                                   952.000 Kč

                                                                                   pol. 5229 -

                                                                                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                   o

                                                                                   65.000 Kč

                                                                                   na § 4350 -

                                                                                   Domovy pro seniory

                                                                                   pol. 5221 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                   o

                                                                                   1.313.000 Kč

                                                                                   pol. 5223 -

                                                                                   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                   o

                                                                                   8.692.000 Kč

                                                                                   pol. 5321 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obcím

                                                                                   o

                                                                                   15.248.000 Kč

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   7.562.000 Kč 

                                                                                   na § 4351 -

                                                                                   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

                                                                                   pol. 5221 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                   o

                                                                                   168.000 Kč

                                                                                   pol. 5223 -

                                                                                   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                   o

                                                                                   2.844.000 Kč

                                                                                   pol. 5229 -

                                                                                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                   o

                                                                                   160.000 Kč

                                                                                   pol. 5321 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obcím

                                                                                   o

                                                                                   3.293.000 Kč

                                                                                   na § 4352 -

                                                                                   Tísňová péče

                                                                                   pol. 5223 -

                                                                                   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                   o

                                                                                   144.000 Kč

                                                                                   na § 4353 -

                                                                                   Průvodcovské a předčitatelské služby

                                                                                   pol. 5221 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                   o

                                                                                   13.000 Kč

                                                                                   na § 4354 -

                                                                                   Chráněné bydlení

                                                                                   pol. 5223 -

                                                                                   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                   o

                                                                                   349.000 Kč

                                                                                   pol. 5321 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obcím

                                                                                   o

                                                                                   883.000 Kč

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                    3.539.000 Kč

                                                                                   na § 4355 -

                                                                                   Týdenní stacionáře

                                                                                   pol. 5223 -

                                                                                   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                   o

                                                                                   31.000 Kč

                                                                                   na § 4356 -

                                                                                   Denní stacionáře a centra denních služeb

                                                                                   pol. 5221 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                   o

                                                                                   117.000 Kč

                                                                                   pol. 5222 -

                                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                   o

                                                                                   137.000 Kč

                                                                                   pol. 5223 -

                                                                                   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                   o

                                                                                   2.033.000 Kč

                                                                                   pol. 5229 -

                                                                                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                   o

                                                                                   150.000 Kč

                                                                                   pol. 5321 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obcím

                                                                                   o

                                                                                   907.000 Kč

                                                                                   na § 4357 -

                                                                                   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                   pol. 5221 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                   o

                                                                                   1.401.000 Kč

                                                                                   pol. 5222 -

                                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                   o

                                                                                   371.000 Kč

                                                                                   pol. 5223 -

                                                                                   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                   o

                                                                                   3.239.000 Kč

                                                                                   pol. 5321 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obcím

                                                                                   o

                                                                                   6.559.000 Kč

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   20.273.167 Kč 

                                                                                   na § 4358 -

                                                                                   Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   773.000 Kč

                                                                                   na § 4359 -

                                                                                   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                                   pol. 5221 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                   o

                                                                                   47.000 Kč

                                                                                   pol. 5222 -

                                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                   o

                                                                                   95.000 Kč

                                                                                   pol. 5223 -

                                                                                   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                   o

                                                                                   124.000 Kč

                                                                                   pol. 5321 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obcím

                                                                                   o

                                                                                   546.000 Kč

                                                                                   na § 4371 -

                                                                                   Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

                                                                                   pol. 5221 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                   o

                                                                                   249.000 Kč

                                                                                   pol. 5222 -

                                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                   o

                                                                                   626.333 Kč

                                                                                   pol. 5223 -

                                                                                   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                   o

                                                                                   2.394.000 Kč

                                                                                   pol. 5321 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obcím

                                                                                   o

                                                                                   49.000 Kč

                                                                                   na § 4372 -

                                                                                   Krizová pomoc

                                                                                   pol. 5221 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                   o

                                                                                   30.000 Kč

                                                                                   pol. 5223 -

                                                                                   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                   o

                                                                                   186.000 Kč

                                                                                   na § 4373 -

                                                                                   Domy na půl cesty

                                                                                   pol. 5222 -

                                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                   o

                                                                                   125.000 Kč

                                                                                   pol. 5223 -

                                                                                   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                   o

                                                                                   133.000 Kč

                                                                                   na § 4374 -

                                                                                   Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

                                                                                   pol. 5221 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                   o

                                                                                   161.000 Kč

                                                                                   pol. 5222 -

                                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                   o

                                                                                   587.000 Kč

                                                                                   pol. 5223 -

                                                                                   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                   o

                                                                                   3.185.000 Kč

                                                                                   pol. 5321 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obcím

                                                                                   o

                                                                                   238.000 Kč

                                                                                   na § 4375 -

                                                                                   Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

                                                                                   pol. 5221 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                   o

                                                                                   416.000 Kč

                                                                                   pol. 5222 -

                                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                   o

                                                                                   96.000 Kč

                                                                                   pol. 5223 -

                                                                                   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                   o

                                                                                   1.262.000 Kč

                                                                                   na § 4376 -

                                                                                   Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

                                                                                   pol. 5221 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                   o

                                                                                   89.000 Kč

                                                                                   pol. 5222 -

                                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                   o

                                                                                   635.000 Kč

                                                                                   pol. 5229 -

                                                                                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                   o

                                                                                   314.000 Kč

                                                                                   na § 4377 -

                                                                                   Sociálně terapeutické dílny

                                                                                   pol. 5221 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                   o

                                                                                   408.000 Kč

                                                                                   pol. 5223 -

                                                                                   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                   o

                                                                                   654.000 Kč

                                                                                   na § 4378 -

                                                                                   Terénní programy

                                                                                   pol. 5221 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                   o

                                                                                   359.000 Kč

                                                                                   pol. 5222 -

                                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                   o

                                                                                   626.000 Kč

                                                                                   pol. 5223 -

                                                                                   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                   o

                                                                                   306.000 Kč

                                                                                   pol. 5321 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obcím

                                                                                   o

                                                                                   17.000 Kč

                                                                                   na § 4379 -

                                                                                   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                                   pol. 5221 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                   o

                                                                                   415.000 Kč

                                                                                   pol. 5222 -

                                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                   o

                                                                                   248.000 Kč

                                                                                   pol. 5223 -

                                                                                   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                   o

                                                                                   334.000 Kč

                                                                                   pol. 5321 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obcím

                                                                                   o

                                                                                   12.000 Kč

                                                                                   Celkem

                                                                                   o

                                                                                   99.210.500 Kč

                                                                                   108/8400                         6. 9. 2016
                                                                                   15. schvaluje

                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                   snižují

                                                                                   běžné výdaje

                                                                                   na § 4356 -

                                                                                   Denní stacionáře a centra denních služeb

                                                                                   pol. 5223 -

                                                                                   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                   o

                                                                                   340.000 Kč

                                                                                   a

                                                                                   zvyšují

                                                                                   běžné výdaje

                                                                                   na § 4359 -

                                                                                   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                                   pol. 5223 -

                                                                                   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                   o

                                                                                   340.000 Kč

                                                                                   108/8400                         6. 9. 2016
                                                                                   16. rozhodla

                                                                                   a)    změnit přílohu č. 6. dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                                                                   b)   změnit přílohu č. 7 dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                                   c)    změnit přílohu č. 8 dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

                                                                                   d)   změnit přílohu č. 10 dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                                                                                   e)    změnit přílohu č. 11 dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                                                                                   f)     změnit přílohu č. 12 dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                                                                                   108/8400                         6. 9. 2016
                                                                                   17. ukládá

                                                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                   předložit doporučení dle bodů 1. – 12. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                                   Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                                   Termín: 22. 9. 2016


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                    č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016

                                                                                    č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016

                                                                                    č. 95/7474 ze dne 5. 4. 2016

                                                                                    č. 98/7576 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                    č. 100/7643 ze dne 3. 5. 2016

                                                                                    č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016

                                                                                    č. 102/7892 ze dne 7. 6. 2016

                                                                                    č. 103/8023 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                    č. 105/8130 ze dne 19. 7. 2016

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                    108/8401                         6. 9. 2016
                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                    žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla dle příloh č. 2 až 14 předloženého materiálu

                                                                                    108/8401                         6. 9. 2016
                                                                                    2. rozhodla

                                                                                    schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše příspěvků a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                    108/8401                         6. 9. 2016
                                                                                    3. bere na vědomí

                                                                                    informaci o odmítnutí dotace žadatelkou, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 95/7474 pod pořadovým číslem 1259 dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

                                                                                    108/8401                         6. 9. 2016
                                                                                    4. bere na vědomí

                                                                                    informaci o odmítnutí dotace žadatelkou, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 98/7576 pod pořadovým číslem 2152 dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

                                                                                    108/8401                         6. 9. 2016
                                                                                    5. bere na vědomí

                                                                                    informaci o odmítnutí dotace žadatelem, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 92/7252 pod pořadovým číslem 130 dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

                                                                                    108/8401                         6. 9. 2016
                                                                                    6. rozhodla

                                                                                    uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03209/2016/RRC s příjemcem **********, nar. **********, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č.106/8208   ze dne 9.8 2016

                                                                                     108/8402                         6. 9. 2016
                                                                                     1. doporučuje

                                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                                     poskytnout neinvestiční dotace a uzavřít Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci aktivit projektu „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ realizovatelného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s organizacemi, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s podílem MSK v maximální výši 1.002.455,87 Kč

                                                                                     108/8402                         6. 9. 2016
                                                                                     2. ukládá

                                                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                     předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                     Zodp.: Martin Sikora

                                                                                     Termín: 22. 9. 2016


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      108/8403                         6. 9. 2016
                                                                                      1. rozhodla

                                                                                      prominout pohledávku ve výši Kč 31.544,00 Kč, Moravskoslezského kraje vůči organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, podle  § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb. dle předloženého materiálu


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 77/6274 ze dne 10. 9. 2015

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                       č. 16/1527 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                       108/8404                         6. 9. 2016
                                                                                       1. doporučuje

                                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                                       zrušit přípravu projektu „Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví““, připravovaného do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

                                                                                       108/8404                         6. 9. 2016
                                                                                       2. ukládá

                                                                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                       předložit návrh bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                       Zodp.: Martin Sikora

                                                                                       Termín: 22. 9. 2016


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                        č. 102/7904 ze dne 7. 6. 2016

                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                        č. 20/2086 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                        108/8405                         6. 9. 2016
                                                                                        1. doporučuje

                                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                                        rozhodnout zahájit realizaci projektu „Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.“ v roce 2017 před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                        108/8405                         6. 9. 2016
                                                                                        2. ukládá

                                                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                        předložit návrhy dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                        Zodp.: Martin Sikora

                                                                                        Termín: 22. 9. 2016


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         108/8406                         6. 9. 2016
                                                                                         1. doporučuje

                                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                                         schválit zahájení přípravy projektu „Dluhové poradenství a navyšování finanční gramotnosti v Moravskoslezském kraji“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

                                                                                         108/8406                         6. 9. 2016
                                                                                         2. doporučuje

                                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                                         schválit zahájení přípravy projektu „Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

                                                                                         108/8406                         6. 9. 2016
                                                                                         3. doporučuje

                                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                                         rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín“ předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2017 – 2019 v celkové výši 7.000.000 Kč

                                                                                         108/8406                         6. 9. 2016
                                                                                         4. doporučuje

                                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                                         rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

                                                                                         108/8406                         6. 9. 2016
                                                                                         5. ukládá

                                                                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                         předložit návrhy bodů 1. – 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                         Zodp.: Martin Sikora

                                                                                         Termín: 22. 9. 2016


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 62/4921 ze dne 17. 2. 2015

                                                                                          č. 101/7750 ze dne 24. 5. 2016

                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                          č. 13/1167 ze dne 5. 3. 2015

                                                                                          č. 20/2082 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                          108/8407                         6. 9. 2016
                                                                                          1. rozhodla

                                                                                          předložit žádost o podporu k projektu „Podpora výuky CNC obrábění“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu v zastupitelstvu kraje

                                                                                          108/8407                         6. 9. 2016
                                                                                          2. rozhodla

                                                                                          předložit žádost o podporu k projektu „Modernizace výuky svařování“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu v zastupitelstvu kraje

                                                                                          108/8407                         6. 9. 2016
                                                                                          3. rozhodla

                                                                                          předložit žádost o podporu k projektu „Elektrolaboratoře“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu v zastupitelstvu kraje

                                                                                          108/8407                         6. 9. 2016
                                                                                          4. rozhodla

                                                                                          předložit žádost o podporu k projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu v zastupitelstvu kraje

                                                                                          108/8407                         6. 9. 2016
                                                                                          5. rozhodla

                                                                                          předložit žádost o podporu k projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu v zastupitelstvu kraje

                                                                                          108/8407                         6. 9. 2016
                                                                                          6. doporučuje

                                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                                          rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora výuky CNC obrábění“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2016 – 2018 ve výši 30.000.000 Kč

                                                                                          108/8407                         6. 9. 2016
                                                                                          7. doporučuje

                                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                                          rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace výuky svařování“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2016 – 2018 ve výši 25.000.000 Kč

                                                                                          108/8407                         6. 9. 2016
                                                                                          8. doporučuje

                                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                                          rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Elektrolaboratoře“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2016 – 2018 ve výši 30.000.000 Kč

                                                                                          108/8407                         6. 9. 2016
                                                                                          9. doporučuje

                                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                                          rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2016 – 2018 ve výši 8.000.000 Kč

                                                                                          108/8407                         6. 9. 2016
                                                                                          10. doporučuje

                                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                                          rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2016 – 2018 ve výši 15.000.000 Kč

                                                                                          108/8407                         6. 9. 2016
                                                                                          11. doporučuje

                                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                                          rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Podpora výuky CNC obrábění“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2019 – 2023 v maximální výši 8.080.000 Kč

                                                                                          108/8407                         6. 9. 2016
                                                                                          12. doporučuje

                                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                                          rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Modernizace výuky svařování“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2019 – 2023 v maximální výši 9.490.000 Kč

                                                                                          108/8407                         6. 9. 2016
                                                                                          13. doporučuje

                                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                                          rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Elektrolaboratoře“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2019 – 2023 v maximální výši 6.940.000 Kč

                                                                                          108/8407                         6. 9. 2016
                                                                                          14. doporučuje

                                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                                          rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2019 – 2023 v maximální výši 870.000 Kč

                                                                                          108/8407                         6. 9. 2016
                                                                                          15. doporučuje

                                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                                          rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2019 – 2023 v maximální výši 870.000 Kč

                                                                                          108/8407                         6. 9. 2016
                                                                                          16. ukládá

                                                                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                          předložit návrhy bodů 6. až 15. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                          Zodp.: Martin Sikora

                                                                                          Termín: 22. 9. 2016


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 92/7254 ze dne 25. 2. 2016

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                           108/8408                         6. 9. 2016
                                                                                           1. doporučuje

                                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                                           rozhodnout

                                                                                           poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 1. výzva“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                           108/8408                         6. 9. 2016
                                                                                           2. doporučuje

                                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                                           schválit nevyčerpané finanční prostředky z dotačního programu „Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 1. výzva“ ve výši 2.730.700 Kč k dofinancování připravovaného dotačního programu „Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 2. výzva“

                                                                                           108/8408                         6. 9. 2016
                                                                                           3. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           snižují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 3639

                                                                                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                           pol.  5169 -

                                                                                           Nákup ostatních služeb

                                                                                           o

                                                                                           2 269,30 tis. Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 3639 -

                                                                                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                           pol.  5332 -

                                                                                           Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                                                           o

                                                                                           977,90 tis. Kč

                                                                                           pol.  5334 -

                                                                                           Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím

                                                                                           o

                                                                                           495,80 tis. Kč

                                                                                           pol.  5339 -

                                                                                           Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                           795,60 tis. Kč

                                                                                           Celkem

                                                                                           o

                                                                                           2 269,30 tis. Kč

                                                                                           108/8408                         6. 9. 2016
                                                                                           4. ukládá

                                                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                           předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení

                                                                                           Zodp.: Martin Sikora

                                                                                           Termín: 22. 9. 2016


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 95/7478 ze dne 5. 4. 2016

                                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                            č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                            108/8409                         6. 9. 2016
                                                                                            1. doporučuje

                                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                                            rozhodnout

                                                                                            a)    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016“ žadatelům dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace

                                                                                            b)   neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                            108/8409                         6. 9. 2016
                                                                                            2. rozhodla

                                                                                            schválit, že nevyčerpané finanční prostředky z dotačního titulu 1 dotačního programu „Program podpory podnikání v Moravskoslezském kraji 2016“ ve výši 300.200 Kč budou využity na dofinancování dotačního titulu 2 téhož dotačního programu

                                                                                            108/8409                         6. 9. 2016
                                                                                            3. ukládá

                                                                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                            předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                            Zodp.: Martin Sikora

                                                                                            Termín: 22. 9. 2016


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 62/4901 ze dne 17. 2. 2015

                                                                                             č. 77/6268 ze dne 10. 9. 2015

                                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                             č. 13/1158  ze dne 5. 3. 2015

                                                                                             č. 16/1629 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                             108/8410                         6. 9. 2016
                                                                                             1. doporučuje

                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                             rozhodnout zrušit přípravu projektu „Tvorba tůní ve vybraných evropsky významných lokalitách“, předpokládané náklady 12.400.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2017 – 2018

                                                                                             108/8410                         6. 9. 2016
                                                                                             2. doporučuje

                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                             rozhodnout zahájit přípravu projektu „Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán“, předpokládané náklady 34.000.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2017 – 2019

                                                                                             108/8410                         6. 9. 2016
                                                                                             3. doporučuje

                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                             rozhodnout změnit název a rozsah projektu „Vybudování tůní na Krnovsku“ předpokládané náklady 5.700.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2018

                                                                                             na „Revitalizace EVL Osoblažský výběžek“, předpokládané náklady 6.100.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2018 - 2019

                                                                                             108/8410                         6. 9. 2016
                                                                                             4. doporučuje

                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                             rozhodnout změnit rozsah projektu „Tvorba biotopu páchníka hnědého v evropsky významných lokalitách“ předpokládané náklady 8.400.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2016 – 2018

                                                                                             na předpokládané náklady 20.650.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2016 - 2020

                                                                                             108/8410                         6. 9. 2016
                                                                                             5. doporučuje

                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                             rozhodnout rozdělit projekt „Tvorba biotopu páchníka hnědého v evropsky významných lokalitách“ na 5 samostatných projektů:

                                                                                             1)       EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého

                                                                                             2)       EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého

                                                                                             3)       EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého

                                                                                             4)       EVL Karviná-rybníky, tvorba biotopu páchníka hnědého 

                                                                                             5)       EVL Niva Olše-Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého

                                                                                             108/8410                         6. 9. 2016
                                                                                             6. doporučuje

                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                             rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2016 – 2020, ve výši 1.650.000,-- Kč

                                                                                             108/8410                         6. 9. 2016
                                                                                             7. doporučuje

                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                             rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2020 – 2030, v maximální výši 840.000,-- Kč

                                                                                             108/8410                         6. 9. 2016
                                                                                             8. doporučuje

                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                             rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2016 – 2020, ve výši  12.700.000,-- Kč

                                                                                             108/8410                         6. 9. 2016
                                                                                             9. doporučuje

                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                             rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2020 – 2030, v maximální výši 2.920.000,-- Kč

                                                                                             108/8410                         6. 9. 2016
                                                                                             10. doporučuje

                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                             rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2016 – 2020, ve výši  2.300.000,-- Kč

                                                                                             108/8410                         6. 9. 2016
                                                                                             11. doporučuje

                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                             rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2020 – 2030, v maximální výši 1.000.000,-- Kč

                                                                                             108/8410                         6. 9. 2016
                                                                                             12. doporučuje

                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                             rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Karviná-rybníky, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2016 – 2020, ve výši  1.700.000,-- Kč

                                                                                             108/8410                         6. 9. 2016
                                                                                             13. doporučuje

                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                             rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „EVL Karviná-rybníky, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2020 – 2030, v maximální výši 840.000,-- Kč

                                                                                             108/8410                         6. 9. 2016
                                                                                             14. doporučuje

                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                             rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Niva Olše-Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2016 – 2020, ve výši  2.300.000,-- Kč

                                                                                             108/8410                         6. 9. 2016
                                                                                             15. doporučuje

                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                             rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „EVL Niva Olše-Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2020 – 2030, v maximální výši 1.000.000,-- Kč

                                                                                             108/8410                         6. 9. 2016
                                                                                             16. rozhodla

                                                                                             předložit žádosti o dotaci k projektům: 

                                                                                             1)       EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého

                                                                                             2)       EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého

                                                                                             3)       EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého

                                                                                             4)       EVL Karviná-rybníky, tvorba biotopu páchníka hnědého 

                                                                                             5)       EVL Niva Olše-Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého

                                                                                             do příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne profinancovat a kofinancovat uvedené projekty a zajistit jejich udržitelnost

                                                                                             108/8410                         6. 9. 2016
                                                                                             17. ukládá

                                                                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                             předložit návrh dle bodů 1. až 15. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                             Zodp.: Martin Sikora

                                                                                             Termín: 22. 9. 2016


                                                                                              Rada kraje

                                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                              č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                              108/8411                         6. 9. 2016
                                                                                              1. schvaluje

                                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                              snižují

                                                                                              běžné výdaje

                                                                                              na § 4359

                                                                                              Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                                              pol.  5169 -

                                                                                              Nákup ostatních služeb

                                                                                              o

                                                                                              30,00 tis. Kč

                                                                                              a

                                                                                              zvyšují

                                                                                              běžné výdaje

                                                                                              na § 4359

                                                                                              Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                                              pol.  5139 -

                                                                                              Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                                              o

                                                                                              10,00 tis. Kč

                                                                                              pol.  5164 -

                                                                                              Nájemné

                                                                                              o

                                                                                              20,00 tis. Kč

                                                                                              Celkem

                                                                                              30,00 tis. Kč

                                                                                              108/8411                         6. 9. 2016
                                                                                              2. schvaluje

                                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                              snižují

                                                                                              běžné výdaje

                                                                                              na § 4339 -

                                                                                              Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                                              pol.  5169 -

                                                                                              Nákup ostatních služeb

                                                                                              o

                                                                                              135,00 tis. Kč

                                                                                              a

                                                                                              zvyšují

                                                                                              běžné výdaje

                                                                                              na § 4339 -

                                                                                              Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                                              pol.  5137 -

                                                                                              Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                                              o

                                                                                              5,00 tis. Kč

                                                                                              pol.  5139 -

                                                                                              Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                                              o

                                                                                              100,00 tis. Kč

                                                                                              pol.  5173 -

                                                                                              Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                                                              o

                                                                                              10,00 tis. Kč

                                                                                              pol.  5175 -

                                                                                              Pohoštění

                                                                                              o

                                                                                              20,00 tis. Kč

                                                                                              Celkem

                                                                                              135,00 tis. Kč

                                                                                              108/8411                         6. 9. 2016
                                                                                              3. schvaluje

                                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                              zvyšují

                                                                                              nedaňové příjmy                                                             

                                                                                              na § 6402 -

                                                                                              Finanční vypořádání minulých let

                                                                                              pol.  2229 -

                                                                                              Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                                              o

                                                                                              86,49 tis. Kč

                                                                                              a

                                                                                              zvyšují

                                                                                              kapitálové výdaje

                                                                                              na § 3123 -

                                                                                              Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                              pol.  6351 -

                                                                                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              38,49 tis. Kč

                                                                                              a

                                                                                              zvyšují

                                                                                              běžné výdaje

                                                                                              na § 6409 -

                                                                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                              pol.  5901 -

                                                                                              Nespecifikované rezervy

                                                                                              o

                                                                                              48,00 tis. Kč

                                                                                              108/8411                         6. 9. 2016
                                                                                              4. schvaluje

                                                                                              závazný ukazatel “investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČ 13644289, ve výši 38.482,78 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Zateplení Střední školy na Sýkorově ulici v Havířově" s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                                                                                              108/8411                         6. 9. 2016
                                                                                              5. schvaluje

                                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                              snižují

                                                                                              běžné výdaje

                                                                                              na § 4339

                                                                                              Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                                              pol.  5169 -

                                                                                              Nákup ostatních služeb

                                                                                              o

                                                                                              6.100,00 tis. Kč

                                                                                              a

                                                                                              zvyšují

                                                                                              kapitálové výdaje

                                                                                              na § 4339

                                                                                              Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                                              pol.  6121 -

                                                                                              Budovy, haly a stavby

                                                                                              o

                                                                                              5.260,00 tis. Kč

                                                                                              pol.  6130 -

                                                                                              Pozemky

                                                                                              o

                                                                                              840,00 tis. Kč

                                                                                              Celkem

                                                                                              6.100,00 tis. Kč


                                                                                               Rada kraje

                                                                                               108/8412                         6. 9. 2016
                                                                                               1. doporučuje

                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                               vzít na vědomí Závěrečnou zprávu o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2007 – 2013

                                                                                               108/8412                         6. 9. 2016
                                                                                               2. ukládá

                                                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                               předložit návrh bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                               Zodp.: Martin Sikora

                                                                                               Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                Rada kraje

                                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                                                                                č. 20/2091    ze dne 23. 6. 2016

                                                                                                108/8413                         6. 9. 2016
                                                                                                1. doporučuje

                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Foster excellence in the Moravian-Silesian Region“ předkládaného do výzvy programu HORIZONT 2020, v letech 2017 - 2022 v celkové výši 25.000.000,-Kč

                                                                                                108/8413                         6. 9. 2016
                                                                                                2. doporučuje

                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Foster excellence in the Moravian-Silesian Region“ do výzvy programu HORIZONT 2020

                                                                                                108/8413                         6. 9. 2016
                                                                                                3. ukládá

                                                                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                Zodp. Ing. Martin Sikora

                                                                                                Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                 Rada kraje

                                                                                                 108/8414                         6. 9. 2016
                                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                                 informace o přípravě výstupní politiky finančního nástroje Jessica a možnostech převodu finančního nástroje JESSICA z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na Moravskoslezský kraj, dle předloženého materiálu

                                                                                                 108/8414                         6. 9. 2016
                                                                                                 2. souhlasí

                                                                                                 s postupem, který směřuje k nastavení podmínek pro realizaci druhé obrátky vrácených prostředků z finančního nástroje JESSICA s ohledem na zamýšlený převod finančního nástroje JESSICA z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na Moravskoslezský kraj


                                                                                                  Rada kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje                                    

                                                                                                  č. 62/4913    ze dne 17. 2. 2015

                                                                                                  č. 75/6121    ze dne 18. 8. 2015

                                                                                                  č. 77/6278    ze dne 10. 9. 2015

                                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                                                                                  č. 13/1165    ze dne 5. 3. 2015

                                                                                                  č. 16/1622    ze dne 25. 9. 2015

                                                                                                  108/8415                         6. 9. 2016
                                                                                                  1. doporučuje

                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                  schválit vyčlenění projektu „Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště polikliniky Mizerov“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2023, ze souhrnného projektu „Revitalizace vybraných objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 16/1622 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                                  108/8415                         6. 9. 2016
                                                                                                  2. doporučuje

                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                  rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště polikliniky Mizerov“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 58.500.000 Kč

                                                                                                  108/8415                         6. 9. 2016
                                                                                                  3. doporučuje

                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                  schválit vyčlenění projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště nemocnice Orlová“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2023, ze souhrnného projektu „Revitalizace vybraných objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 16/1622 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                                  108/8415                         6. 9. 2016
                                                                                                  4. doporučuje

                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                  rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště nemocnice Orlová“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 20.000.000 Kč

                                                                                                  108/8415                         6. 9. 2016
                                                                                                  5. doporučuje

                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                  schválit vyčlenění projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2023, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve vybraných objektech Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 16/1622 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                                  108/8415                         6. 9. 2016
                                                                                                  6. doporučuje

                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                  rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 10.000.000 Kč

                                                                                                  108/8415                         6. 9. 2016
                                                                                                  7. doporučuje

                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                  schválit vyčlenění projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2023, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve vybraných objektech Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 16/1622 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                                  108/8415                         6. 9. 2016
                                                                                                  8. doporučuje

                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                  rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 15.000.000 Kč

                                                                                                  108/8415                         6. 9. 2016
                                                                                                  9. doporučuje

                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                  rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku – II. etapa“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 30.000.000 Kč

                                                                                                  108/8415                         6. 9. 2016
                                                                                                  10. doporučuje

                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                  rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 131.000.000 Kč

                                                                                                  108/8415                         6. 9. 2016
                                                                                                  11. doporučuje

                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                  rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 10.000.000 Kč

                                                                                                  108/8415                         6. 9. 2016
                                                                                                  12. schvaluje

                                                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                  snižují

                                                                                                  kapitálové výdaje

                                                                                                  na § 3112 -

                                                                                                  Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                                  pol.  6121 -

                                                                                                  Budovy, haly a stavby

                                                                                                  o

                                                                                                  48,40 tis. Kč

                                                                                                  na § 3114 -

                                                                                                  Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                                  pol.  6121 -

                                                                                                  Budovy, haly a stavby

                                                                                                  o

                                                                                                  30,30 tis. Kč

                                                                                                  na § 3121 -

                                                                                                  Gymnázia

                                                                                                  pol.  6121 -

                                                                                                  Budovy, haly a stavby

                                                                                                  o

                                                                                                  151,30 tis. Kč

                                                                                                  na § 3122 -

                                                                                                  Střední odborné školy

                                                                                                  pol.  6121 -

                                                                                                  Budovy, haly a stavby

                                                                                                  o

                                                                                                  369,10 tis. Kč

                                                                                                  na § 3123 -

                                                                                                  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                                  pol.  6121 -

                                                                                                  Budovy, haly a stavby

                                                                                                  o

                                                                                                  184,60 tis. Kč

                                                                                                  na § 3133 -

                                                                                                  Dětské domovy

                                                                                                  pol.  6121 -

                                                                                                  Budovy, haly a stavby

                                                                                                  o

                                                                                                  66,60 tis. Kč

                                                                                                  na § 3231 -

                                                                                                  Základní umělecké školy

                                                                                                  pol.  6121 -

                                                                                                  Budovy, haly a stavby

                                                                                                  o

                                                                                                  30,30 tis. Kč

                                                                                                  na § 3522 -

                                                                                                  Ostatní nemocnice

                                                                                                  pol.  6121 -

                                                                                                  Budovy, haly a stavby

                                                                                                  o

                                                                                                  384,00 tis. Kč

                                                                                                  Celkem

                                                                                                  o

                                                                                                  1.264,60 tis. Kč

                                                                                                  a

                                                                                                  zvyšují

                                                                                                  běžné výdaje

                                                                                                  na § 3112 -

                                                                                                  Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                                  pol.  5169 -

                                                                                                  Nákup ostatních služeb

                                                                                                  o

                                                                                                  48,40 tis. Kč

                                                                                                  na § 3114 -

                                                                                                  Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                                  pol.  5169 -

                                                                                                  Nákup ostatních služeb

                                                                                                  o

                                                                                                  30,30 tis. Kč

                                                                                                  na § 3121 -

                                                                                                  Gymnázia

                                                                                                  pol.  5169 -

                                                                                                  Nákup ostatních služeb

                                                                                                  o

                                                                                                  151,30 tis. Kč

                                                                                                  na § 3122 -

                                                                                                  Střední odborné školy

                                                                                                  pol.  5169 -

                                                                                                  Nákup ostatních služeb

                                                                                                  o

                                                                                                  369,10 tis. Kč

                                                                                                  na § 3123 -

                                                                                                  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                                  pol. 5169 -

                                                                                                  Nákup ostatních služeb

                                                                                                  o

                                                                                                  184,60 tis. Kč

                                                                                                  na § 3133 -

                                                                                                  Dětské domovy

                                                                                                  pol.  5169 -

                                                                                                  Nákup ostatních služeb

                                                                                                  o

                                                                                                  66,60 tis. Kč

                                                                                                  na § 3231 -

                                                                                                  Základní umělecké školy

                                                                                                  pol.  5169 -

                                                                                                  Nákup ostatních služeb

                                                                                                  o

                                                                                                  30,30 tis. Kč

                                                                                                  na § 3522 -

                                                                                                  Ostatní nemocnice

                                                                                                  pol.  5169 -

                                                                                                  Nákup ostatních služeb

                                                                                                  o

                                                                                                  384,00 tis. Kč

                                                                                                  Celkem

                                                                                                  o

                                                                                                  1.264,60 tis. Kč

                                                                                                  108/8415                         6. 9. 2016
                                                                                                  13. ukládá

                                                                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                  předložit návrh dle bodu 1. až 11. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                  Zodp.: Martin Sikora

                                                                                                  Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                   Rada kraje

                                                                                                   108/8416                         6. 9. 2016
                                                                                                   1. doporučuje

                                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                                   rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT, v letech 2016‑2019 ve výši 12.500.000,-- Kč

                                                                                                   108/8416                         6. 9. 2016
                                                                                                   2. doporučuje

                                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                                   rozhodnout zahájit realizaci projektu "Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti" financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu, předpokládané náklady 12.500.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2016-2018

                                                                                                   108/8416                         6. 9. 2016
                                                                                                   3. rozhodla

                                                                                                   předložit žádost o finanční podporu k projektu „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti“ do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu v zastupitelstvu kraje

                                                                                                   108/8416                         6. 9. 2016
                                                                                                   4. rozhodla

                                                                                                   přijmout Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jež jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti“, dle předloženého materiálu

                                                                                                   108/8416                         6. 9. 2016
                                                                                                   5. doporučuje

                                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                                   rozhodnout zajistit udržitelnost individuálního projektu kraje „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2019‑2023 v maximální výši 8.552.000,-- Kč

                                                                                                   108/8416                         6. 9. 2016
                                                                                                   6. doporučuje

                                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                                   rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT, v letech 2016-2019 ve výši 49.000.000,-- Kč

                                                                                                   108/8416                         6. 9. 2016
                                                                                                   7. doporučuje

                                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                                   rozhodnout zahájit realizaci projektu "Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje" financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu, předpokládané náklady 49.000.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2016‑2019

                                                                                                   108/8416                         6. 9. 2016
                                                                                                   8. rozhodla

                                                                                                   předložit žádost o finanční podporu k projektu „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje“ do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu v zastupitelstvu kraje

                                                                                                   108/8416                         6. 9. 2016
                                                                                                   9. rozhodla

                                                                                                   přijmout Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jež jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje“, dle předloženého materiálu

                                                                                                   108/8416                         6. 9. 2016
                                                                                                   10. doporučuje

                                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                                   rozhodnout zajistit udržitelnost individuálního projektu kraje „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2019-2023 v maximální výši 19.000.000,-- Kč

                                                                                                   108/8416                         6. 9. 2016
                                                                                                   11. ukládá

                                                                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                   předložit návrh bodu 1., 2., 5., 6., 7. a 10. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                   Zodp.: Martin Sikora

                                                                                                   Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                    Rada kraje

                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                    č. 85/6818 ze dne 8. 12. 2015

                                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                    č. 19/1983 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                    108/8417                         6. 9. 2016
                                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                                    žádosti příjemců o změnu smlouvy týkající se prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 1, 4, 7, 10, 13, 16 a 19 předloženého materiálu

                                                                                                    108/8417                         6. 9. 2016
                                                                                                    2. doporučuje

                                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                                    a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02173/2016/RRC s obcí Rohov, IČ 00635499, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                    b)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02362/2016/RRC s obcí Vražné, IČ 62351290, jejíž předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                    c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02502/2016/RRC s obcí Hodslavice,  IČ 00297917, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                                    d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02623/2016/RRC s obcí Smilovice,  IČ 00576905, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                                    e)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02606/2016/RRC s obcí Dolní Lomná, IČ 00535966, jejíž předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                                                                    f)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02620/2016/RRC s obcí Čaková, IČ 00575992, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                                                    g)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03265/2016/RRC s obcí Krásná, IČ 00577022, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                                                                                                    108/8417                         6. 9. 2016
                                                                                                    3. ukládá

                                                                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                    předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                    Zodp.: Martin Sikora

                                                                                                    Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                     Rada kraje

                                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                     č. 25/2196 ze dne 25. 9. 2008

                                                                                                     č. 13/1172 ze dne 22. 9. 2010

                                                                                                     č. 2/56 ze dne 20. 12. 2012

                                                                                                     č. 13/1154 ze dne 5. 3. 2015

                                                                                                     č. 19/1987 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                     108/8418                         6. 9. 2016
                                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                                     žádost obce Nižní Lhoty, IČ 00577065, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                     108/8418                         6. 9. 2016
                                                                                                     2. doporučuje

                                                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                                                     rozhodnout uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02803/2008/RRK s obcí Nižní Lhoty, IČ 00577065, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2016“ na „od 1. 1. 2008 do 30. 9. 2017“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                     108/8418                         6. 9. 2016
                                                                                                     3. bere na vědomí

                                                                                                     žádost obce Kyjovice, IČ 00534722, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                     108/8418                         6. 9. 2016
                                                                                                     4. doporučuje

                                                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                                                     rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02006/2016/RRC s obcí Kyjovice, IČ 00534722, jehož předmětem je změna účelového určení dotace a prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                                     108/8418                         6. 9. 2016
                                                                                                     5. bere na vědomí

                                                                                                     žádost společnosti taneco a.s., IČ 02721341, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                     108/8418                         6. 9. 2016
                                                                                                     6. doporučuje

                                                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                                                     rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00130/2015/RRC se společností taneco a.s., IČ 02721341, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                                     108/8418                         6. 9. 2016
                                                                                                     7. bere na vědomí

                                                                                                     žádost obce Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                                                                     108/8418                         6. 9. 2016
                                                                                                     8. doporučuje

                                                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                                                     rozhodnout změnit účelové určení dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, o jejímž poskytnutí rozhodlo svým usnesením č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015, z „Cyklo pěší stezka – lokalita Šance“ na „Pěší stezka – lokalita Šance“ dle předloženého materiálu

                                                                                                     108/8418                         6. 9. 2016
                                                                                                     9. doporučuje

                                                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                                                     rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00364/2016/RRC s obcí Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                                                                     108/8418                         6. 9. 2016
                                                                                                     10. ukládá

                                                                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                     předložit návrh dle bodu 2., 4., 6., 8. a 9. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                     Zodp.: Martin Sikora

                                                                                                     Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                      Rada kraje

                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                      č. 62/4912    ze dne 17. 2. 2015

                                                                                                      č. 62/4921    ze dne 17. 2. 2015

                                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                      č. 13/1164    ze dne 5. 3. 2015

                                                                                                      č. 13/1167    ze dne 5. 3. 2015

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      1. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout zahájit realizaci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ v roce 2016

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      2. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2016 – 2019 ve výši 55.000.000 Kč

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      3. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2019 – 2023 v maximální výši 3.775.000 Kč

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      4. rozhodla

                                                                                                      předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v období 2016 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které jsou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      5. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout zahájit realizaci projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ v roce 2017

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      6. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2016 – 2019 ve výši 207.000.000 Kč

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      7. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2020 – 2024 v maximální výši 6.862.000 Kč

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      8. rozhodla

                                                                                                      předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v období 2017 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      9. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout zahájit realizaci projektu „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace“ v roce 2017

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      10. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2017 – 2019 ve výši 72.000.000 Kč

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      11. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2020 – 2024 v maximální výši 3.099.230 Kč

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      12. rozhodla

                                                                                                      předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v období 2017 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      13. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout zahájit realizaci projektu „Modernizace Školního statku v Opavě“ v roce 2017

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      14. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace Školního statku v Opavě“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2017 – 2019 ve výši 107.000.000 Kč

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      15. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Modernizace Školního statku v Opavě“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2020 – 2024 v maximální výši 30.515.000 Kč

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      16. rozhodla

                                                                                                      předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Modernizace Školního statku v Opavě“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v období 2017 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      17. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout zahájit realizaci projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ v roce 2017

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      18. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2017 – 2019 ve výši 30.000.000 Kč

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      19. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2020 – 2024 v maximální výši 3.660.000 Kč

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      20. rozhodla

                                                                                                      předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v období 2017 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      21. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout zahájit realizaci projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ v roce 2017

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      22. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2017 – 2019 ve výši 33.000.000 Kč

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      23. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2020 – 2024 v maximální výši 15.397.500 Kč

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      24. rozhodla

                                                                                                      předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v období 2017 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      25. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout zahájit realizaci projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ v roce 2017

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      26. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2017 – 2019 ve výši 19.000.000 Kč

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      27. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2020 – 2024 v maximální výši 15.918.180 Kč

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      28. rozhodla

                                                                                                      předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v období 2017 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      29. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof v letech 2016 – 2020 ve výši 75.000.000 Kč

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      30. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout zahájit realizaci projektu „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“ v roce 2017

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      31. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof v letech 2021 – 2025 v maximální výši 15.635.000 Kč

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      32. rozhodla

                                                                                                      předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof v roce 2017 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které jsou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      33. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout zahájit přípravu projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“ předkládaného do Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2019

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      34. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2017 – 2019 ve výši 20.000.000 Kč

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      35. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout zahájit realizaci projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“ v roce 2017

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      36. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2020 – 2024 v maximální výši 2.019.000 Kč

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      37. rozhodla

                                                                                                      předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof v roce 2017 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      38. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout zahájit přípravu projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“ předkládaného do Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2019

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      39. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2017 – 2019 ve výši 20.000.000 Kč

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      40. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout zahájit realizaci projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“ v roce 2017

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      41. doporučuje

                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                      rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2020 – 2024 v maximální výši 7.080.000 Kč

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      42. rozhodla

                                                                                                      předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof v roce 2017 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů

                                                                                                      108/8419                         6. 9. 2016
                                                                                                      43. ukládá

                                                                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                      předložit návrh dle bodů 1. až 3., 5. až 7., 9. až 11., 13. až 15., 17. až 19., 21. až 23., 25. až 27., 29. až 31., 33. až 36., 38. až 41. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                      Zodp.: Martin Sikora

                                                                                                      Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                       Rada kraje

                                                                                                       108/8420                         6. 9. 2016
                                                                                                       1. rozhodla

                                                                                                       vyhlásit dotační program „Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel“ ke dni 9. 9. 2016, s lhůtou pro podávání žádostí od 10. 10. 2016 do 31. 10. 2017

                                                                                                       108/8420                         6. 9. 2016
                                                                                                       2. schvaluje

                                                                                                       podmínky dotačního programu „Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel“ včetně příloh


                                                                                                        Rada kraje

                                                                                                        108/8421                         6. 9. 2016
                                                                                                        1. doporučuje

                                                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                                                        vzít na vědomí Zprávu o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2014 – 2020

                                                                                                        108/8421                         6. 9. 2016
                                                                                                        2. ukládá

                                                                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                        předložit návrh bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                        Zodp.: Martin Sikora

                                                                                                        Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                         Rada kraje

                                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                         č. 17/1686 ze dne 12. 12. 2015

                                                                                                         108/8422                         6. 9. 2016
                                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                                         žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Písek, IČ 64122298, o poskytnutí neinvestiční dotace na spolufinancování projektu „Technické zajištění akce oslavy 550. výročí založení obce Písek“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                         108/8422                         6. 9. 2016
                                                                                                         2. rozhodla

                                                                                                         poskytnout neinvestiční dotaci SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Písek, IČ 64122298, ve výši maximálně 50.000 Kč, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Technické zajištění akce oslavy 550. výročí založení obce Písek“, s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 30. 9. 2016, dle předloženého materiálu

                                                                                                         108/8422                         6. 9. 2016
                                                                                                         3. rozhodla

                                                                                                         uzavřít s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Písek, IČ 64122298, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                         108/8422                         6. 9. 2016
                                                                                                         4. bere na vědomí

                                                                                                         žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Návsí, IČ 64122310, o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace na spolufinancování projektu „Nákup vybavení sboru dobrovolných hasičů Návsí“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                         108/8422                         6. 9. 2016
                                                                                                         5. rozhodla

                                                                                                         poskytnout účelovou dotaci SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Návsí, IČ 64122310, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Nákup vybavení sboru dobrovolných hasičů Návsí“ v maximální výši 150.000 Kč, z toho maximálně 12.500 Kč na neinvestiční náklady a maximálně 137.500 Kč na investiční náklady, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016, dle předloženého materiálu

                                                                                                         108/8422                         6. 9. 2016
                                                                                                         6. rozhodla

                                                                                                         uzavřít s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Návsí, IČ 64122310, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                         108/8422                         6. 9. 2016
                                                                                                         7. bere na vědomí

                                                                                                         žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bystřice, IČ 68158131, o poskytnutí neinvestiční dotace na spolufinancování projektu „Dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Bystřice“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                         108/8422                         6. 9. 2016
                                                                                                         8. rozhodla

                                                                                                         poskytnout neinvestiční dotaci SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bystřice, IČ 68158131, ve výši maximálně 150.000 Kč, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Bystřice“, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                                                                                                         108/8422                         6. 9. 2016
                                                                                                         9. rozhodla

                                                                                                         uzavřít s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bystřice, IČ 68158131, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                         108/8422                         6. 9. 2016
                                                                                                         10. bere na vědomí

                                                                                                         žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lomná, IČ 64122174, o poskytnutí neinvestiční dotace na spolufinancování projektu „Dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dolní Lomná“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                         108/8422                         6. 9. 2016
                                                                                                         11. rozhodla

                                                                                                         poskytnout neinvestiční dotaci SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lomná, IČ 64122174, ve výši maximálně 147.813 Kč, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dolní Lomná“, s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 30. 11. 2016, dle předloženého materiálu

                                                                                                         108/8422                         6. 9. 2016
                                                                                                         12. rozhodla

                                                                                                         uzavřít s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lomná, IČ 64122174, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                         108/8422                         6. 9. 2016
                                                                                                         13. schvaluje

                                                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                         snižují

                                                                                                         běžné výdaje

                                                                                                         na § 2141 -

                                                                                                         Vnitřní obchod

                                                                                                         pol. 5169 -

                                                                                                         Nákup ostatních služeb

                                                                                                         o

                                                                                                         300,0 tis. Kč

                                                                                                         a

                                                                                                         snižují

                                                                                                         kapitálové výdaje            

                                                                                                         na § 3639 -

                                                                                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                                         pol. 6341 -

                                                                                                         Investiční transfery obcím

                                                                                                         o

                                                                                                         198,0 tis. Kč

                                                                                                         a

                                                                                                         zvyšují

                                                                                                         běžné výdaje            

                                                                                                         na § 3399 -

                                                                                                         Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                                                                                                         pol. 5222 -

                                                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                                         o

                                                                                                         50,0 tis. Kč

                                                                                                         na § 5512 -

                                                                                                         Požární ochrana - dobrovolná část

                                                                                                         pol. 5222 -

                                                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                                         o

                                                                                                         310,5 tis. Kč

                                                                                                         a

                                                                                                         zvyšují

                                                                                                         kapitálové výdaje            

                                                                                                         na § 5512 -

                                                                                                         Požární ochrana - dobrovolná část

                                                                                                         pol. 6322 -

                                                                                                         Investiční transfery spolkům

                                                                                                         o

                                                                                                         137,5 tis. Kč


                                                                                                          Rada kraje

                                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                                          č. 62/4905 ze dne 17. 2. 2015

                                                                                                          č. 85/6832 ze dne 8. 12. 2015

                                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                          č. 13/1151 ze dne 5. 3. 2015

                                                                                                          č. 17/1768 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                          108/8423                         6. 9. 2016
                                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                                          žádosti příjemců o změnu smlouvy dle přílohy č. 1 a 4 předloženého materiálu

                                                                                                          108/8423                         6. 9. 2016
                                                                                                          2. schvaluje

                                                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                          snižují

                                                                                                          běžné výdaje

                                                                                                          na § 3636 -

                                                                                                          Územní rozvoj

                                                                                                          pol. 5213 –

                                                                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                                          o

                                                                                                          527,3 tis. Kč

                                                                                                          a

                                                                                                          zvyšují

                                                                                                          kapitálové výdaje

                                                                                                          na § 3636 -

                                                                                                          Územní rozvoj

                                                                                                          pol. 6313 -

                                                                                                          Investiční transfery nefinančním podnikatelským       subjektům – právnickým osobám

                                                                                                          o

                                                                                                          402,5 tis. Kč

                                                                                                          zvyšují

                                                                                                          běžné výdaje

                                                                                                          na § 6409 -

                                                                                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                                          pol. 5901 -

                                                                                                          Nespecifikované rezervy

                                                                                                          o

                                                                                                          124,8 tis. Kč

                                                                                                          108/8423                         6. 9. 2016
                                                                                                          3. doporučuje

                                                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                                                          a)    uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00866/2015/RRC s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                          b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00294/2016/RRC se společností FLTC Europe a. s., IČ 28612680, jehož předmětem je snížení dotace na 875.000 Kč, snížení objemu uznatelných nákladů projektu a provedení změn v nákladovém rozpočtu, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                          108/8423                         6. 9. 2016
                                                                                                          4. ukládá

                                                                                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                          předložit návrh dle bodu 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                          Zodp.: Martin Sikora

                                                                                                          Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                           Rada kraje

                                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                           108/8424                         6. 9. 2016
                                                                                                           1. bere na vědomí

                                                                                                           žádosti o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                           108/8424                         6. 9. 2016
                                                                                                           2. doporučuje

                                                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                                                           rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci jako tzv. Regionální investiční pobídku společnosti HRONOVSKÝ s.r.o., IČ 26000458, ve výši 1.000.000 Kč na náklady související s projektem pod názvem „Rozšíření výroby – vybudování výrobního střediska firmy HRONOVSKÝ s.r.o. v Bruntále“, s časovou použitelností od 12. 9. 2016 do 11. 9. 2017, dle předloženého materiálu

                                                                                                           108/8424                         6. 9. 2016
                                                                                                           3. doporučuje

                                                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                                                           uzavřít se společností HRONOVSKÝ s.r.o., IČ 26000458, smlouvu o poskytnutí dotace

                                                                                                           108/8424                         6. 9. 2016
                                                                                                           4. doporučuje

                                                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                                                           rozhodnout poskytnout účelovou dotaci jako tzv. Regionální investiční pobídku společnosti EBG plastics CZ s.r.o., IČ 25368435, ve výši 1.000.000 Kč, z toho investiční ve výši 500.000 Kč a neinvestiční ve výši 500.000 Kč, na náklady související s projektem pod názvem „Rozšíření výrobního závodu společnosti EBG plastics CZ s.r.o.“, s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2018, dle předloženého materiálu

                                                                                                           108/8424                         6. 9. 2016
                                                                                                           5. doporučuje

                                                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                                                           uzavřít se společností EBG plastics CZ s.r.o., IČ 25368435, smlouvu o poskytnutí dotace

                                                                                                           108/8424                         6. 9. 2016
                                                                                                           6. schvaluje

                                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                           snižují

                                                                                                           běžné výdaje

                                                                                                           na § 3636 -

                                                                                                           Územní rozvoj

                                                                                                           pol. 5213 -

                                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                                           o

                                                                                                                    

                                                                                                                     1.500 tis. Kč

                                                                                                           a

                                                                                                           zvyšují

                                                                                                           kapitálové výdaje            

                                                                                                           na § 3636 -

                                                                                                           Územní rozvoj

                                                                                                           pol. 6313 -

                                                                                                           Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                                           o

                                                                                                           1.500 tis. Kč

                                                                                                           108/8424                         6. 9. 2016
                                                                                                           7. ukládá

                                                                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                           předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2., 3., 4. a 5. tohoto usnesení

                                                                                                           Zodp.: Martin Sikora        

                                                                                                           Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                            Rada kraje

                                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                                            č. 102/7905 ze dne 7. 6. 2016

                                                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                            č. 20/2087 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                                            108/8425                         6. 9. 2016
                                                                                                            1. doporučuje

                                                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                                                            změnit název projektu z „Rodinná a manželská poradna – Frýdek-Místek“ na „Odborné sociální poradenství ve Frýdku-Místku“ z důvodu lepší identifikace náplně projektu vzhledem k podmínkám výzvy Rozvoj sociálních služeb v SVL

                                                                                                            108/8425                         6. 9. 2016
                                                                                                            2. rozhodla

                                                                                                            předložit žádost o podporu k projektu „Odborné sociální poradenství ve Frýdku-Místku“ do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi pro sociálně vyloučené lokality

                                                                                                            108/8425                         6. 9. 2016
                                                                                                            3. doporučuje

                                                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                                                            rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Odborné sociální poradenství ve Frýdku-Místku“ předkládaného do  Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v letech 2016 – 2017 ve výši 12.000.000 Kč

                                                                                                            108/8425                         6. 9. 2016
                                                                                                            4. doporučuje

                                                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                                                            rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Odborné sociální poradenství ve Frýdku-Místku“  předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v letech 2018 – 2022 v maximální výši 3,1 mil. Kč

                                                                                                            108/8425                         6. 9. 2016
                                                                                                            5. doporučuje

                                                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                                                            rozhodnout zahájit realizaci projektu „Odborné sociální poradenství ve Frýdku-Místku“ v roce 2016

                                                                                                            108/8425                         6. 9. 2016
                                                                                                            6. doporučuje

                                                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                                                            souhlasit u projektu „Odborné sociální poradenství ve Frýdku-Místku“ s úhradou v předpokládané výši 8 mil. Kč v případě nevydání právního aktu o poskytnutí dotace z vlastních zdrojů kraje v letech 2016 – 2018

                                                                                                            108/8425                         6. 9. 2016
                                                                                                            7. doporučuje

                                                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                                                            rozhodnout

                                                                                                            a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                                                                            pozemek parc. č. 869 ostatní plocha,

                                                                                                            pozemek parc. č. 870 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 427, Místek, bydlení,

                                                                                                            se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                                            vše v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek,

                                                                                                            z vlastnictví společnosti E.P. System, spol. s r.o., Janského 1013/4, Svinov, 721 00 Ostrava, IČ 26862280,

                                                                                                            za kupní cenu ve výši 6.100.000,- Kč a úhradu poplatku spojeného se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí; dále kraj jako kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí

                                                                                                            b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČ 00847267, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                                                                            108/8425                         6. 9. 2016
                                                                                                            8. doporučuje

                                                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                                                            rozhodnout zahájit přípravu projektu „Nákup bytů pro chráněné bydlení“ předkládaného do  Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů s předpokládanými náklady projektu 10.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2019

                                                                                                            108/8425                         6. 9. 2016
                                                                                                            9. ukládá

                                                                                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                            předložit návrh bodů 1., 3. – 5., 7. – 8. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                            Zodp.: Martin Sikora

                                                                                                            Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                             Rada kraje

                                                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                             č. 17/1686 ze dne 12. 12. 2015

                                                                                                             108/8426                         6. 9. 2016
                                                                                                             1. bere na vědomí

                                                                                                             žádost obce Hrčava, IČ 00296732, o poskytnutí investiční dotace na spolufinancování projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti v oblasti přírodních a kulturních aktivit „Trojmezí“ – 2. etapa“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                             108/8426                         6. 9. 2016
                                                                                                             2. doporučuje

                                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                                             rozhodnout poskytnout investiční dotaci obci Hrčava, IČ 00296732, ve výši 5.000.000 Kč, maximálně však ve výši 7,73 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti v oblasti přírodních a kulturních aktivit „Trojmezí“ – 2. etapa“, s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2019, dle předloženého materiálu, za předpokladu, že obec Hrčava obdrží na realizaci projektu dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR - PR

                                                                                                             108/8426                         6. 9. 2016
                                                                                                             3. doporučuje

                                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                                             rozhodnout uzavřít s obcí Hrčava, IČ 00296732, smlouvu o poskytnutí dotace

                                                                                                             108/8426                         6. 9. 2016
                                                                                                             4. bere na vědomí

                                                                                                             žádost obce Dolní Lomná, IČ 00535966, o poskytnutí investiční dotace na spolufinancování projektu „Odkanalizování obce Dolní Lomná“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                             108/8426                         6. 9. 2016
                                                                                                             5. doporučuje

                                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                                             rozhodnout poskytnout investiční dotaci obci Dolní Lomná, IČ 00535966, ve výši 500.000 Kč, maximálně však ve výši 78,62 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Odkanalizování obce Dolní Lomná“, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2017, dle předloženého materiálu

                                                                                                             108/8426                         6. 9. 2016
                                                                                                             6. doporučuje

                                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                                             rozhodnout uzavřít s obcí Dolní Lomná, IČ 00535966, smlouvu o poskytnutí dotace

                                                                                                             108/8426                         6. 9. 2016
                                                                                                             7. bere na vědomí

                                                                                                             žádost Mikroregionu Bystřice-Nýdek-Vendryně, IČ 70969060, o poskytnutí neinvestiční dotace na spolufinancování projektu „Formy územní a partnerské spolupráce obcí Třinecka a Jablunkovska“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                             108/8426                         6. 9. 2016
                                                                                                             8. rozhodla

                                                                                                             poskytnout neinvestiční dotaci Mikroregionu Bystřice-Nýdek-Vendryně, IČ 70969060, ve výši maximálně 120.000 Kč, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Formy územní a partnerské spolupráce obcí Třinecka a Jablunkovska“, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2016, dle předloženého materiálu

                                                                                                             108/8426                         6. 9. 2016
                                                                                                             9. rozhodla

                                                                                                             uzavřít s Mikroregionem Bystřice-Nýdek-Vendryně, IČ 70969060, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                             108/8426                         6. 9. 2016
                                                                                                             10. bere na vědomí

                                                                                                             žádost Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, IČ 61989100, o poskytnutí neinvestiční dotace na spolufinancování projektu „Slavnostní setkání k příležitosti 300 let hornického školství“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                             108/8426                         6. 9. 2016
                                                                                                             11. doporučuje

                                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                                             rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, ve výši 50.000 Kč, maximálně však ve výši 16,67 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Slavnostní setkání k příležitosti 300 let hornického školství“, s časovou použitelností od 5. 9. 2016 do 30. 9. 2016, dle předloženého materiálu

                                                                                                             108/8426                         6. 9. 2016
                                                                                                             12. doporučuje

                                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                                             rozhodnout uzavřít s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, smlouvu o poskytnutí dotace

                                                                                                             108/8426                         6. 9. 2016
                                                                                                             13. schvaluje

                                                                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                             snižují

                                                                                                             běžné výdaje

                                                                                                             na § 6409 -

                                                                                                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                                             pol. 5901 -

                                                                                                             Nespecifikované rezervy

                                                                                                             o

                                                                                                             5.000 tis. Kč

                                                                                                             na § 3639 -

                                                                                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                                             pol. 5136 -

                                                                                                             Knihy, učební pomůcky a tisk

                                                                                                             o

                                                                                                             50 tis. Kč

                                                                                                             pol. 5221 -

                                                                                                             Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                                             o

                                                                                                             100 tis. Kč

                                                                                                             pol. 5222 -

                                                                                                             Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                                             o

                                                                                                             70 tis. Kč

                                                                                                             pol. 5229 -

                                                                                                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                                             o

                                                                                                             200 tis. Kč

                                                                                                             pol. 5332 -

                                                                                                             Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                                                                             o

                                                                                                             200 tis. Kč

                                                                                                             Celkem

                                                                                                             o

                                                                                                             5.620 tis. Kč

                                                                                                             a

                                                                                                             zvyšují

                                                                                                             běžné výdaje            

                                                                                                             na § 3639 -

                                                                                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                                             pol. 5329 -

                                                                                                             Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                                                                                             o

                                                                                                             120 tis. Kč

                                                                                                             a

                                                                                                             zvyšují

                                                                                                             kapitálové výdaje            

                                                                                                             na § 3639 -

                                                                                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                                             pol. 6341 -

                                                                                                             Investiční transfery obcím

                                                                                                             o

                                                                                                             5.500 tis. Kč

                                                                                                             108/8426                         6. 9. 2016
                                                                                                             14. ukládá

                                                                                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                             předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2., 3., 5., 6., 11. a 12. tohoto usnesení

                                                                                                             Zodp.: Martin Sikora

                                                                                                             Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                              Rada kraje

                                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                                              č. 100/7647 ze dne 3. 5. 2016

                                                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                              č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                              108/8427                         6. 9. 2016
                                                                                                              1. doporučuje

                                                                                                              zastupitelstvu kraje

                                                                                                              rozhodnout

                                                                                                              a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace

                                                                                                              b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                              108/8427                         6. 9. 2016
                                                                                                              2. schvaluje

                                                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                              snižují

                                                                                                              běžné výdaje

                                                                                                              na § 3636 -

                                                                                                              Územní rozvoj

                                                                                                              pol. 5213 -

                                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                                              o

                                                                                                              5.021,1 tis. Kč

                                                                                                              a

                                                                                                              zvyšují

                                                                                                              běžné výdaje            

                                                                                                              na § 3636 -

                                                                                                              Územní rozvoj

                                                                                                              pol. 5332 -

                                                                                                              Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                                                                              o

                                                                                                              1.495,0 tis. Kč

                                                                                                              pol. 5334 -

                                                                                                              Neinvestiční transfery veřejným výzkumným

                                                                                                              institucím

                                                                                                              o

                                                                                                              275,2 tis. Kč

                                                                                                              Celkem

                                                                                                              o

                                                                                                              1.770,2 tis. Kč

                                                                                                              a

                                                                                                              zvyšují

                                                                                                              kapitálové výdaje            

                                                                                                              na § 3636 -

                                                                                                              Územní rozvoj

                                                                                                              pol. 6313 -

                                                                                                              Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                                              o

                                                                                                              2.117,9 tis. Kč

                                                                                                              pol. 6352 -

                                                                                                              Investiční transfery vysokým školám

                                                                                                              o

                                                                                                              480,0 tis. Kč

                                                                                                              pol. 6354 -

                                                                                                              Investiční transfery veřejným výzkumným

                                                                                                              institucím

                                                                                                              o

                                                                                                              653,0 tis. Kč

                                                                                                              Celkem

                                                                                                              3.250,9 tis. Kč

                                                                                                              108/8427                         6. 9. 2016
                                                                                                              3. ukládá

                                                                                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                              předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                                              Zodp.: Martin Sikora

                                                                                                              Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                               Rada kraje

                                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                                               č. 106/8216 ze dne 9. 8. 2016

                                                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                               č. 18/1889 ze dne 25. 2. 2016

                                                                                                               108/8428                         6. 9. 2016
                                                                                                               1. doporučuje

                                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                                               zrušit usnesení č. 18/1889 body 1. a 2. ze dne 25. 2. 2016

                                                                                                               108/8428                         6. 9. 2016
                                                                                                               2. doporučuje

                                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                                               rozhodnout pokračovat v realizaci akce Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně s předpokládanými náklady v celkovém objemu 170.000.000,-- Kč a realizací v letech 2016 – 2020 dle předloženého materiálu

                                                                                                               108/8428                         6. 9. 2016
                                                                                                               3. doporučuje

                                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                                               rozhodnout profinancovat a kofinancovat akci Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně v maximální výši 170.000.000,-- Kč v letech 2016 - 2020 z rozpočtu Moravskoslezského kraje za podmínky, že se na financování předmětné akce bude spolupodílet město Český Těšín a Česká republika – Ministerstvo vnitra v rozsahu dle předloženého materiálu

                                                                                                               108/8428                         6. 9. 2016
                                                                                                               4. rozhodla

                                                                                                               předložit žádost o poskytnutí investiční dotace městu Český Těšín ve výši 30.000.000 Kč na investiční akci Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně za podmínky schválení této akce zastupitelstvem kraje dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu

                                                                                                               108/8428                         6. 9. 2016
                                                                                                               5. rozhodla

                                                                                                               předložit žádost o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu České republiky – Ministerstva vnitra ve výši 50.000.000,-- Kč na investiční akci Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně za podmínky schválení této akce zastupitelstvem kraje

                                                                                                               108/8428                         6. 9. 2016
                                                                                                               6. rozhodla

                                                                                                               uzavřít smlouvu o partnerství pro projekt „Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně“ s Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 – Letná, IČ 00007064, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                               108/8428                         6. 9. 2016
                                                                                                               7. ukládá

                                                                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                               předložit návrhy dle bodů 1. – 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                               Zodp.: Martin Sikora

                                                                                                               Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                                Rada kraje

                                                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                č. 17/1686 ze dne 12. 12. 2015

                                                                                                                108/8429                         6. 9. 2016
                                                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                                                žádost Vědecko-technologického parku Ostrava, a. s., IČ 25379631, o poskytnutí neinvestiční dotace na spolufinancování projektu mezinárodní konference „Inovace a meziodborová spolupráce v ortotice a protetice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                108/8429                         6. 9. 2016
                                                                                                                2. rozhodla

                                                                                                                poskytnout neinvestiční dotaci Vědecko-technologickému parku Ostrava, a. s., IČ 25379631, ve výši 30.000 Kč, maximálně však ve výši 39,47 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu mezinárodní konference „Inovace a meziodborová spolupráce v ortotice a protetice“, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2016, dle předloženého materiálu

                                                                                                                108/8429                         6. 9. 2016
                                                                                                                3. rozhodla

                                                                                                                uzavřít s Vědecko-technologickým parkem Ostrava, a. s., IČ 25379631, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                108/8429                         6. 9. 2016
                                                                                                                4. bere na vědomí

                                                                                                                žádost Sportovního klubu FC Hlučín, z. s., IČ 42864313, o poskytnutí neinvestiční dotace na spolufinancování projektu „O pohár Moravskoslezského kraje – 2. ročník“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                108/8429                         6. 9. 2016
                                                                                                                5. doporučuje

                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Sportovnímu klubu FC Hlučín, z. s., IČ 42864313, ve výši 400.000 Kč, maximálně však ve výši 58,82 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „O pohár Moravskoslezského kraje – 2. ročník“, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016, dle předloženého materiálu

                                                                                                                108/8429                         6. 9. 2016
                                                                                                                6. doporučuje

                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                uzavřít se Sportovním klubem FC Hlučín, z. s., IČ 42864313, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                108/8429                         6. 9. 2016
                                                                                                                7. bere na vědomí

                                                                                                                žádost Charity Jablunkov, IČ 26520923, o poskytnutí investiční dotace na spolufinancování projektu „Bezbariérové úpravy prostor Denního stacionáře“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                                108/8429                         6. 9. 2016
                                                                                                                8. doporučuje

                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                rozhodnout poskytnout investiční dotaci na základě smlouvy č. 03173/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon Charitě Jablunkov, IČ 26520923, ve výši 200.000 Kč, maximálně však ve výši 88,06 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Bezbariérové úpravy prostor Denního stacionáře“, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 20. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                                                                                                                108/8429                         6. 9. 2016
                                                                                                                9. doporučuje

                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                uzavřít s Charitou Jablunkov, IČ 26520923, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                                108/8429                         6. 9. 2016
                                                                                                                10. bere na vědomí

                                                                                                                žádost města Odry, IČ 00298221, o poskytnutí investiční dotace na spolufinancování projektu „Realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie včetně projektové dokumentace“ dle příloh č. 7 a 8 předloženého materiálu 

                                                                                                                108/8429                         6. 9. 2016
                                                                                                                11. doporučuje

                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                rozhodnout poskytnout investiční dotaci městu Odry, IČ 00298221, ve výši 4.400.000 Kč, maximálně však ve výši 80 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie včetně projektové dokumentace“, s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 6. 2017, dle předloženého materiálu

                                                                                                                108/8429                         6. 9. 2016
                                                                                                                12. doporučuje

                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                uzavřít s městem Odry, IČ 00298221, smlouvu o poskytnutí dotace

                                                                                                                108/8429                         6. 9. 2016
                                                                                                                13. schvaluje

                                                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                                snižují

                                                                                                                běžné výdaje

                                                                                                                na § 2141 -

                                                                                                                Vnitřní obchod

                                                                                                                pol. 5164 -

                                                                                                                Nájemné

                                                                                                                o

                                                                                                                30 tis. Kč

                                                                                                                pol. 5175 -

                                                                                                                Pohoštění

                                                                                                                o

                                                                                                                600 tis. Kč

                                                                                                                na § 6113 -

                                                                                                                Zastupitelstva krajů

                                                                                                                pol. 5901 -

                                                                                                                Nespecifikované rezervy

                                                                                                                o

                                                                                                                4.400 tis. Kč

                                                                                                                a

                                                                                                                zvyšují

                                                                                                                běžné výdaje

                                                                                                                na § 3639 -

                                                                                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                                                pol. 5213 -

                                                                                                                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům

                                                                                                                o

                                                                                                                30 tis. Kč

                                                                                                                a

                                                                                                                zvyšují

                                                                                                                běžné výdaje

                                                                                                                na § 3419 -

                                                                                                                Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                                                                pol. 5222 -

                                                                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                                                o

                                                                                                                400 tis. Kč

                                                                                                                a

                                                                                                                zvyšují

                                                                                                                kapitálové výdaje

                                                                                                                na § 4356 -

                                                                                                                Denní stacionáře a centra denních služeb

                                                                                                                pol. 6323-

                                                                                                                Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                                                o

                                                                                                                200 tis. Kč

                                                                                                                na § 3639 -

                                                                                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                                                pol. 6341-

                                                                                                                Investiční transfery obcím

                                                                                                                o

                                                                                                                4.400 tis. Kč

                                                                                                                108/8429                         6. 9. 2016
                                                                                                                14. ukládá

                                                                                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 5., 6., 8., 9., 11. a 12. tohoto usnesení

                                                                                                                Zodp.: Martin Sikora

                                                                                                                Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                                 Rada kraje

                                                                                                                 108/8430                         6. 9. 2016
                                                                                                                 1. doporučuje

                                                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                                                 schválit zahájení přípravy projektu „Genderově korektní Moravskoslezský kraj“ do výzvy Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti
                                                                                                                 a adaptability pracovní síly, s předpokládanými náklady 4.100.000 Kč, v letech 2017 -2018

                                                                                                                 108/8430                         6. 9. 2016
                                                                                                                 2. doporučuje

                                                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                                                 předložit žádost o dotaci projektu „Genderově korektní Moravskoslezský kraj“ do výzvy Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

                                                                                                                 108/8430                         6. 9. 2016
                                                                                                                 3. doporučuje

                                                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                                                 profinancovat a kofinancovat projekt „Genderově korektní Moravskoslezský kraj“ předkládaného do výzvy Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly v letech 2017-2018 v celkové výši 4.100.000 Kč

                                                                                                                 108/8430                         6. 9. 2016
                                                                                                                 4. ukládá

                                                                                                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                 předložit návrhy dle bodů 1. – 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                                 Zodp.: Martin Sikora

                                                                                                                 Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                                  Rada kraje

                                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                                  č. 101/7761 ze dne 24. 5. 2016

                                                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                                  108/8431                         6. 9. 2016
                                                                                                                  1. doporučuje

                                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                                  rozhodnout poskytnout neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2016/2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                  108/8431                         6. 9. 2016
                                                                                                                  2. doporučuje

                                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                                  rozhodnout poskytnout neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2016/2017“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                  108/8431                         6. 9. 2016
                                                                                                                  3. schvaluje

                                                                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                                  snižují

                                                                                                                  běžné výdaje

                                                                                                                  na § 2143 -

                                                                                                                  Cestovní ruch

                                                                                                                  pol. 5222 -

                                                                                                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                                                  o

                                                                                                                          412,5 tis. Kč

                                                                                                                  a

                                                                                                                  zvyšují

                                                                                                                  běžné výdaje            

                                                                                                                  na § 2143 -

                                                                                                                  Cestovní ruch

                                                                                                                  pol. 5212 -

                                                                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                                                                                                  o

                                                                                                                            

                                                                                                                             82,5 tis. Kč

                                                                                                                  pol. 5213 -

                                                                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                                                                  o

                                                                                                                            

                                                                                                                           192,5 tis. Kč

                                                                                                                  pol. 5321 -

                                                                                                                  Neinvestiční transfery obcím

                                                                                                                  o

                                                                                                                           137,5 tis. Kč

                                                                                                                  Celkem

                                                                                                                  o

                                                                                                                           412,5 tis. Kč

                                                                                                                  108/8431                         6. 9. 2016
                                                                                                                  4. ukládá

                                                                                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                  předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

                                                                                                                  Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                  Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                                   Rada kraje

                                                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                   č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                                   108/8432                         6. 9. 2016
                                                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                                                   žádost subjektu Řecká obec Ostrava, IČ 66181089, o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na realizaci projektu „Zřízení kontaktního a kulturně-informačního místa Řecké obce Ostrava“

                                                                                                                   108/8432                         6. 9. 2016
                                                                                                                   2. rozhodla

                                                                                                                   poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Řecká obec Ostrava, IČ 66181089, na realizaci projektu „Zřízení kontaktního a kulturně-informačního místa Řecké obce Ostrava“, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 3. 2017

                                                                                                                   108/8432                         6. 9. 2016
                                                                                                                   3. rozhodla

                                                                                                                   uzavřít se subjektem Řecká obec Ostrava, IČ 66181089, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                   108/8432                         6. 9. 2016
                                                                                                                   4. schvaluje

                                                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                                   snižují

                                                                                                                   běžné výdaje

                                                                                                                   na § 6113 -

                                                                                                                   Zastupitelstva krajů

                                                                                                                   pol. 5901 -

                                                                                                                   Nespecifikované rezervy

                                                                                                                   o

                                                                                                                   100 tis. Kč

                                                                                                                   a

                                                                                                                   zvyšují

                                                                                                                   běžné výdaje            

                                                                                                                   na § 2143 -

                                                                                                                   Cestovní ruch

                                                                                                                   pol. 5222 -

                                                                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                                                   o

                                                                                                                    100 tis. Kč


                                                                                                                    Rada kraje

                                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                                    č. 102/7792  ze dne 7. 6. 2016

                                                                                                                    108/8433                         6. 9. 2016
                                                                                                                    1. rozhodla

                                                                                                                    uzavřít dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 706-58950-19 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů ze dne 21. 6. 2016 (ev. č. 02694/2016/IM), se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle předloženého materiálu


                                                                                                                     Rada kraje

                                                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                     č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                                     108/8434                         6. 9. 2016
                                                                                                                     1. schvaluje

                                                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                                     snižují

                                                                                                                     běžné výdaje

                                                                                                                     na § 3639 -

                                                                                                                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                                                     pol. 5169 -

                                                                                                                     Nákup ostatních služeb

                                                                                                                     o

                                                                                                                     15 tis. Kč

                                                                                                                     a

                                                                                                                     zvyšují

                                                                                                                     běžné výdaje

                                                                                                                     na § 3639 -

                                                                                                                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                                                     pol. 5164 -

                                                                                                                     Nájemné

                                                                                                                     o

                                                                                                                     15 tis. Kč


                                                                                                                      Rada kraje

                                                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                      č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                                      108/8435                         6. 9. 2016
                                                                                                                      1. rozhodla

                                                                                                                      vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 161.190 Kč s účelovým určením na akci „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví dopravy“

                                                                                                                      108/8435                         6. 9. 2016
                                                                                                                      2. schvaluje

                                                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                                      zvyšují

                                                                                                                      nedaňové příjmy

                                                                                                                      na § 6320 -

                                                                                                                      Pojištění funkčně nespecifikované

                                                                                                                      pol. 2322 -

                                                                                                                      Přijaté pojistné náhrady

                                                                                                                      o

                                                                                                                      160,18 tis. Kč

                                                                                                                      a

                                                                                                                      snižují

                                                                                                                      běžné výdaje

                                                                                                                      na § 3639 -

                                                                                                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                                                      pol. 5169 -

                                                                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                                                                      o

                                                                                                                      1,01 tis. Kč

                                                                                                                      a

                                                                                                                      zvyšují

                                                                                                                      běžné výdaje

                                                                                                                      na § 2241 -

                                                                                                                      Železniční dráhy

                                                                                                                      pol. 5171 -

                                                                                                                      Opravy a udržování

                                                                                                                      o

                                                                                                                      161,19 tis. Kč


                                                                                                                       Rada kraje

                                                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                       č. 20/2106    ze dne 23. 6. 2016

                                                                                                                       108/8436                         6. 9. 2016
                                                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                                                       žádost spolku ANIMA VIVA z.s., Liptovská 1045/21, 747 06 Opava - Kylešovice, IČ 26591014, o darování movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                       108/8436                         6. 9. 2016
                                                                                                                       2. rozhodla

                                                                                                                       a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01  Opava, IČ 71197061, do vlastnictví spolku ANIMA VIVA z.s. Liptovská 1045/21, 747 06 Opava - Kylešovice, IČ 26591014, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03270/2015 ze dne 27. 11. 2015

                                                                                                                       b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01  Opava, IČ 71197061, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                                                                                       108/8436                         6. 9. 2016
                                                                                                                       3. bere na vědomí

                                                                                                                       žádost Slezské diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, o darování movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                       108/8436                         6. 9. 2016
                                                                                                                       4. doporučuje

                                                                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                                                                       rozhodnout

                                                                                                                       a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 4 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, do vlastnictví Slezské diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02883/2015 ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 9. 3. 2016

                                                                                                                       b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                                                                                       108/8436                         6. 9. 2016
                                                                                                                       5. ukládá

                                                                                                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                       předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 4. tohoto usnesení

                                                                                                                       Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                       Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                                        Rada kraje

                                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                                        č. 106/8221  ze dne 9. 8. 2016

                                                                                                                        108/8437                         6. 9. 2016
                                                                                                                        1. doporučuje

                                                                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                                                                        rozhodnout směnit nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                                                                                                        pozemek parc. č. 71/96, orná půda,

                                                                                                                        včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku,

                                                                                                                        v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava

                                                                                                                        za nemovité věci ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Ostrava, IČ 70884561, a to:

                                                                                                                        pozemek parc. č. 650/7, ostatní plocha,

                                                                                                                        pozemek parc. č. 650/11, ostatní plocha,

                                                                                                                        pozemek parc. č. 652/1, ostatní plocha,

                                                                                                                        pozemek parc. č. 657/1, ostatní plocha,

                                                                                                                        pozemek parc. č. 657/2, ostatní plocha,

                                                                                                                        pozemek parc. č. 657/7, ostatní plocha,

                                                                                                                        pozemek parc. č. 659/1, vodní plocha,

                                                                                                                        pozemek parc. č. 663/6, ostatní plocha,

                                                                                                                        včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

                                                                                                                        vše v k. ú. Zábřeh u Hlučína, obec Dolní Benešov,

                                                                                                                        a

                                                                                                                        pozemek parc. č. 3785/10, ostatní plocha,

                                                                                                                        pozemek parc. č. 3785/13, ostatní plocha,

                                                                                                                        pozemek parc. č. 3785/15, ostatní plocha,

                                                                                                                        pozemek parc. č. 3785/16, ostatní plocha,

                                                                                                                        pozemek parc. č. 3785/21, ostatní plocha,

                                                                                                                        pozemek parc. č. 3785/30, ostatní plocha,

                                                                                                                        včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

                                                                                                                        vše v k. ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře

                                                                                                                        s finančním plněním ze strany kraje ve výši 157.320 Kč; kraj dále uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                        108/8437                         6. 9. 2016
                                                                                                                        2. doporučuje

                                                                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                                                                        rozhodnout darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to stavební objekty:

                                                                                                                        C 111 Napojení ulice Navrátilovy

                                                                                                                        C 120 Chodníky

                                                                                                                        C 304 Dešťová kanalizace ul. Navrátilova

                                                                                                                        C 414 Přípojka NN pro napojení VO

                                                                                                                        C 431 Veřejné osvětlení

                                                                                                                        C 261.1 Protihluková opatření

                                                                                                                        C 242 Opěrná zeď km 0,439 250 – 0,489 840 vlevo,

                                                                                                                        včetně všech součástí a příslušenství těchto stavebních objektů realizovaných v rámci stavby „Silnice III/4785  - Přeložka ul. Bílovecké Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba“ a umístěných na částech pozemků dle přílohy č. 4 a přílohy č. 5 předloženého materiálu, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava

                                                                                                                        do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, IČ 00845451

                                                                                                                        108/8437                         6. 9. 2016
                                                                                                                        3. ukládá

                                                                                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                        předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                                        Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                        Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                                         Rada kraje

                                                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                                                                                         č. 20/2117 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                                                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                                         108/8438                         6. 9. 2016
                                                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                                                         žádost svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ 71193821, o změnu obsahu Smlouvy
                                                                                                                         o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

                                                                                                                         108/8438                         6. 9. 2016
                                                                                                                         2. doporučuje

                                                                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                                                                         rozhodnout o změně obsahu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Mikroregionem Slezská Harta, IČ 71193821, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 23. 6. 2016 usnesením č. 20/2117
                                                                                                                         dle předloženého materiálu  

                                                                                                                         108/8438                         6. 9. 2016
                                                                                                                         3. ukládá

                                                                                                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                         předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                                         Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                         Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                                          Rada kraje

                                                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                                                          č. 105/8054 ze dne 19. 7. 2016

                                                                                                                          108/8439                         6. 9. 2016
                                                                                                                          1. rozhodla

                                                                                                                          uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění gastrofestivalu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“, ev. č. 03608/2016/KŘ, se společností Agentura Orange s.r.o.,
                                                                                                                          IČ 26856425


                                                                                                                           Rada kraje

                                                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                           č. 20/2133 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                                                           108/8440                         6. 9. 2016
                                                                                                                           1. doporučuje

                                                                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                                                                           rozhodnout změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2133 ze dne 23. 6. 2016 bod 1. písm. a) a písm. b) text „do vlastnictví společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o., Na Příkopě 22/859, Praha 1, IČ 28190882“ na text „do vlastnictví společnosti Logistics Park Nošovice a.s., Lidická 710/57, Brno, IČ 28578651“

                                                                                                                           108/8440                         6. 9. 2016
                                                                                                                           2. ukládá

                                                                                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                           předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                                                           Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                           Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                                            Rada kraje

                                                                                                                            108/8441                         6. 9. 2016
                                                                                                                            1. souhlasí

                                                                                                                            s nájmem nebytových prostor v budově č.p. 175, část obce Město, občanská vybavenost, stojící na pozemku parc. č. 204, v budově č.p. 177, část obce Město, občanská vybavenost, stojící na pozemku parc. č 205 a v budově č.p. 178, část obce Město, občanská vybavenost, stojící na pozemku parc. č. 206, vše v k. ú. Opava-Město, obec Opava, mezi pobočným spolkem Matice slezská, pobočný spolek v Opavě, Matiční 175/2, Opava, IČ 00534366, jako pronajímatelem, a organizací Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace, Rybí trh 178/7, Opava, IČ 47813369, jako nájemcem, na dobu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2039, dle přílohy č. 2 předloženého materiál

                                                                                                                            108/8441                         6. 9. 2016
                                                                                                                            2. souhlasí

                                                                                                                            s nájmem nebytových prostor v budově č.p. 175, část obce Město, občanská vybavenost, stojící na pozemku parc. č. 204, v k. ú. Opava-Město, obec Opava, mezi pobočným spolkem Matice slezská, pobočný spolek v Opavě, Matiční 175/2, Opava, IČ 00534366, jako pronajímatelem, a organizací Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace, Rybí trh 177/8, Opava, IČ 00849936, jako nájemcem, na dobu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2039, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                            108/8441                         6. 9. 2016
                                                                                                                            3. rozhodla

                                                                                                                            a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 822/130 ostatní plocha a parc. č. 822/133 ostatní plocha, vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví kraje, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na částech služebných pozemků podzemní komunikační vedení, v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami, úpravami a odstraněním podzemního komunikačního vedení, a v právu provádět na podzemním komunikačním vedení úpravy, jejichž účelem bude modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 1130-599/2016 ze dne 22. 4. 2016,

                                                                                                                            b)   zřídit věcné břemeno - služebnost k pozemku parc. č. st. 645 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 418, Mošnov, občanská vybavenost, vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví kraje, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat v budově č.p. 418, která je součástí služebného pozemku, vnitřní komunikační zařízení, v právu vstupovat do budovy č.p. 418 v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami, úpravami a odstraněním vnitřního komunikačního zařízení, a v právu provádět na vnitřním komunikačním zařízení úpravy, jejichž účelem bude modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, v rozsahu vyznačeném v plánu skutečného umístění vnitřního komunikačního vedení,

                                                                                                                            vše ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, IČ 04084063, v rámci staveb „16010-028297 0021/15 IVC Mošnov_MK“ a „11010-053405 0021/15 IVC Mošnov_OK“, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen ve výši 10.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený s vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                                                                                            108/8441                         6. 9. 2016
                                                                                                                            4. rozhodla

                                                                                                                            změnit v usnesení rady kraje č. 63/5043 ze dne  5. 3. 2015 bod 7 písm. a) text „zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 3915/20 ostatní plocha“, na text „zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 3915/20 ostatní plocha a k části pozemku parc. č. 3915/19 ostatní plocha“, a dále text „v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene“, na text „v rozsahu dle geometrického plánu č. 656-65/2016 ze dne 10. 6. 2016“


                                                                                                                             Rada kraje

                                                                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                                                                                             č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015                  

                                                                                                                             č. 5/401       ze dne 25. 7. 2013

                                                                                                                             108/8442                         6. 9. 2016
                                                                                                                             1. doporučuje

                                                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                                                             rozhodnout

                                                                                                                             a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                                                                                             spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/3 na pozemcích parc. č. 1213/33 ostatní plocha a parc. č. 1214/5 zastavěná plocha a nádvoří a

                                                                                                                             spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/39 na pozemcích parc. č. 1213/34 ostatní plocha a parc. č. 1214/4 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                                                                             včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                             vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov,

                                                                                                                             z vlastnictví pana Radomíra Ertela, narozeného 3. 2. 1953, bytem Řadová 474, Krmelín,

                                                                                                                             za kupní cenu ve výši 114.523,-Kč, úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále kraj jako kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí

                                                                                                                             b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Havířov-Šumbark, IČ 13644297, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                             108/8442                         6. 9. 2016
                                                                                                                             2. doporučuje

                                                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                                                             rozhodnout

                                                                                                                             a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                                                                                             spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/3 na pozemcích parc. č. 1213/33 ostatní plocha a parc. č. 1214/5 zastavěná plocha a nádvoří a

                                                                                                                             spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/39 na pozemcích parc. č. 1213/34 ostatní plocha a parc. č. 1214/4 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                                                                             včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                             vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov,

                                                                                                                             z vlastnictví paní Dáši Kučerové, narozené 6. 1. 1950, bytem tř. T. G. Masaryka 1135, Frýdek-Místek,

                                                                                                                             za kupní cenu ve výši 114.523,-Kč, úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále kraj jako kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí

                                                                                                                             b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Havířov-Šumbark, IČ 13644297, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                             108/8442                         6. 9. 2016
                                                                                                                             3. doporučuje

                                                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                                                             rozhodnout

                                                                                                                             a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                                                                                             spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/3 na pozemcích parc. č. 1213/33 ostatní plocha a parc. č. 1214/5 zastavěná plocha a nádvoří a

                                                                                                                             spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/39 na pozemcích parc. č. 1213/34 ostatní plocha a parc. č. 1214/4 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                                                                             včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                             vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov,

                                                                                                                             z vlastnictví paní Marcely Bartkové, narozené 10. 12. 1942, bytem Odboje 22/12, Český Těšín,

                                                                                                                             za kupní cenu ve výši 114.523,-Kč, úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále kraj jako kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí

                                                                                                                             b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Havířov-Šumbark, IČ 13644297, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                             108/8442                         6. 9. 2016
                                                                                                                             4. doporučuje

                                                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                                                             rozhodnout

                                                                                                                             a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                                                                                             pozemek parc. č. 1214/2 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                                                                             pozemek parc. č. 1214/3 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                                                                             pozemek parc. č. 1214/6 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                                                                             vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov,

                                                                                                                             a dále

                                                                                                                             pozemek parc. č. 524/68 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                                                                             pozemek parc. č. 524/89 ostatní plocha,

                                                                                                                             pozemek parc. č. 524/90 ostatní plocha,

                                                                                                                             pozemek parc. č. 524/91 ostatní plocha,

                                                                                                                             pozemek parc. č. 524/95 ostatní plocha,

                                                                                                                             část pozemku parc. č. 524/94 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 4125-96/2016 ze dne 5. 8. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 524/119 ostatní plocha, o výměře 214 m2,

                                                                                                                             vše v k. ú. Bludovice, obec Havířov,

                                                                                                                             se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                             vše z vlastnictví statutárního města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov - Město, IČ 00297488, za následujících podmínek:

                                                                                                                             aa)      obdarovaný se zavazuje, že o předmět daru bude řádně pečovat, užívat jej pouze ve veřejném zájmu pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy a samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů a nepřevede jej do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,

                                                                                                                             ab)     obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoli během uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle odst. aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost,

                                                                                                                             ac)      v případě, že obdarovaný poruší povinnosti uvedené v bodě aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit a obdarovaný je povinen uhradit smluvní pokutu odpovídající tržní kupní ceně nemovitostí, tj. 3.780.318,- Kč, za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v bodě aa), smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy obdarovaný bude dárcem k její úhradě písemně vyzván,

                                                                                                                             ad)     obdarovaný je povinen vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 10 leté lhůty předávat dárci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit v předmětu daru, které jsou v dohodnutém veřejném zájmu dle bodu aa), k jejichž zachování se obdarovaný zavázal a dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí k předmětu daru,

                                                                                                                             ae)      v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle bodu ab) nebo nesplní povinnost dle bodu ad), je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle bodu ab) nebo bodu ad), smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván,

                                                                                                                             af)       obdarovaný uhradí správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zajistí zpracování geometrického plánu na své náklady za splnění podmínek odborů MMH

                                                                                                                             b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení v k. ú. Šumbark, obec Havířov k hospodaření organizaci Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Havířov-Šumbark, IČ 13644297, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                             c)     předat nemovité věci uvedené v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení v k. ú. Bludovice, obec Havířov k hospodaření organizaci Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace, Jaroslava Vrchlického 1471/1a, Havířov – Podlesí, IČ 62331647, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                             108/8442                         6. 9. 2016
                                                                                                                             5. rozhodla

                                                                                                                             zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 247,21 tis. Kč s účelovým určením na akci „Nákup pozemků“

                                                                                                                             108/8442                         6. 9. 2016
                                                                                                                             6. schvaluje

                                                                                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                                             zvyšují

                                                                                                                             kapitálové příjmy

                                                                                                                             na § 3639 -

                                                                                                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                                                             pol. 3111 -

                                                                                                                             Příjmy z prodeje pozemků

                                                                                                                             o

                                                                                                                             247,21 tis. Kč

                                                                                                                             a

                                                                                                                             zvyšují

                                                                                                                             kapitálové výdaje

                                                                                                                             na § 3639 -

                                                                                                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                                                             pol. 6130 -

                                                                                                                             Pozemky

                                                                                                                             o

                                                                                                                             247,21 tis. Kč

                                                                                                                             108/8442                         6. 9. 2016
                                                                                                                             7. ukládá

                                                                                                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                             předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. až 4. tohoto usnesení

                                                                                                                             Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                             Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                                              Rada kraje

                                                                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                              č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                                              108/8443                         6. 9. 2016
                                                                                                                              1. rozhodla

                                                                                                                              zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 1.846,38 tis. Kč s účelovým určením na akci „Reinvestiční část nájemného a opravy (Nemocnice Nový Jičín a.s.)“

                                                                                                                              108/8443                         6. 9. 2016
                                                                                                                              2. rozhodla

                                                                                                                              zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 26,62 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“

                                                                                                                              108/8443                         6. 9. 2016
                                                                                                                              3. schvaluje

                                                                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                                              zvyšují

                                                                                                                              kapitálové příjmy

                                                                                                                              na § 3639 -

                                                                                                                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                                                              pol. 3113 -

                                                                                                                              Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

                                                                                                                              o

                                                                                                                              1.873 tis. Kč

                                                                                                                              a

                                                                                                                              zvyšují

                                                                                                                              kapitálové výdaje

                                                                                                                              na § 3522 -

                                                                                                                              Ostatní nemocnice

                                                                                                                              pol. 6122 -

                                                                                                                              Stroje, přístroje a zařízení

                                                                                                                              o

                                                                                                                              1.846,38 tis. Kč

                                                                                                                              a

                                                                                                                              zvyšují

                                                                                                                              běžné výdaje

                                                                                                                              na § 3639 -

                                                                                                                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                                                              pol. 5169 -

                                                                                                                              Nákup ostatních služeb

                                                                                                                              o

                                                                                                                              26,62 tis. Kč


                                                                                                                               Rada kraje

                                                                                                                               108/8444                         6. 9. 2016
                                                                                                                               1. doporučuje

                                                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                                                               rozhodnout

                                                                                                                               a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                                                                                               část pozemku parc. č. 2401 trvalý travní porost oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2401/3 ostatní plocha o výměře 379 m2,

                                                                                                                               část pozemku parc. č. 2402 trvalý travní porost oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3795/1 ostatní plocha o výměře 483 m2,

                                                                                                                               včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                               vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

                                                                                                                               z vlastnictví společnosti F O M I , spol. s r.o., Vendryně 407, IČ 13643932,

                                                                                                                               za kupní cenu ve výši 621.502,- Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                               b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                               108/8444                         6. 9. 2016
                                                                                                                               2. ukládá

                                                                                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                               předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                                                               Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                               Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                                                Rada kraje

                                                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                                                č. 95/7483 ze dne 5. 4. 2016

                                                                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                č. 16/1630 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                                                                č. 19/1978 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                1. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                2. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 51.000.000 Kč

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                3. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava“ v roce 2018

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                4. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice nad Odrou“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                5. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice n. Odrou“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 54.000.000 Kč

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                6. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice n. Odrou“ v roce 2018

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                7. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                vyčlenit projekt s názvem „Přeložka sil II/461 Opava JV obchvat (Globus)“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                8. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Přeložka sil. II/461 (Jižní obchvat - dokončení)“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 54.000.000 Kč

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                9. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                rozhodnout zahájit realizaci projektu „Přeložka sil. II/461 (Jižní obchvat - dokončení)“ v roce 2018

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                10. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská Svinovské mosty - Poruba (křiž. I/11)“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                11. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 76.000.000 Kč

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                12. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ v roce 2018

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                13. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/479 Ostrava, ul. 28. října Vodárna (křiž II/647) po Frýdlantské mosty“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                14. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. 28. října, vč. silnice III/4793 ul. Vítkovická/Na Karolíně“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 75.000.000 Kč

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                15. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. 28. října, vč. silnice III/4793 ul. Vítkovická/Na Karolíně“ v roce 2018

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                16. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/474 Jablunkov – Návsí“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                17. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 38.000.000 Kč

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                18. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí“ v roce 2018

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                19. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/468 Český Těšín rekonstrukce“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                20. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 82.000.000 Kč

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                21. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“ v roce 2018

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                22. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                23. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 89.000.000 Kč

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                24. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa“ v roce 2017

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                25. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) II. etapa“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                26. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) II. etapa“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 59.000.000 Kč

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                27. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) II. etapa“ v roce 2018

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                28. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                rozhodnout změnit v bodě 2. usnesení č. 20/2083 ze dne 23. 6. 2016 výši financování z „373.000.000 Kč“ na „418.000.000 Kč“

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                29. doporučuje

                                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                rozhodnout změnit v bodě 26. usnesení č. 20/2083 ze dne 23. 6. 2016 výši financování z „50.600.000 Kč“ na „56.000.000 Kč“

                                                                                                                                108/8445                         6. 9. 2016
                                                                                                                                30. ukládá

                                                                                                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                                předložit návrh dle bodů 1. až 29. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                Zodp.: Martin Sikora

                                                                                                                                Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                                                 Rada kraje

                                                                                                                                 k usnesení rady kraje                 

                                                                                                                                 č. 102/7936 ze dne 7. 6. 2016

                                                                                                                                 č. 106/8232 ze dne 9. 8. 2016

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                 108/8446                         6. 9. 2016
                                                                                                                                 1. doporučuje

                                                                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                 rozhodnout

                                                                                                                                 a)  prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 1140/16, Mariánské Hory, Ostrava, IČ 00602086, a to:

                                                                                                                                 pozemek parc. č. st. 894 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 918, část obce Přívoz, občanská vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 512/7 ostatní plocha,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 512/8 ostatní plocha,

                                                                                                                                 se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                                 vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,

                                                                                                                                 do vlastnictví společnosti PALACKÉHO 70 OV, s.r.o., Vřesová 530, Vřesina, IČ 05070571, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 5.400.000,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                                 b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 1140/16, Mariánské Hory, Ostrava, IČ 00602086, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                                 108/8446                         6. 9. 2016
                                                                                                                                 2. doporučuje

                                                                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                 rozhodnout

                                                                                                                                 a)  prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, IČ 00848077, a to:

                                                                                                                                 pozemek parc.  č.  528 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 527 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če garáž,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 529 ost. plocha, jiná plocha o nové, dosud nezapsané výměře 1345 m2, dle GP č. 1198-28/2016 ze dne 21. 4. 2016,

                                                                                                                                 se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                                 vše v k. ú. Suchdol nad Odrou, obec Suchdol nad Odrou,

                                                                                                                                 do vlastnictví ********** za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 500.000,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                                 b)  vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, IČ 00848077, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                                 108/8446                         6. 9. 2016
                                                                                                                                 3. doporučuje

                                                                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                 rozhodnout

                                                                                                                                 a)  prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, IČ 00848077, a to pozemek parc. č. 2804 orná půda, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Suchdol nad Odrou, obec Suchdol nad  Odrou, do vlastnictví společnosti AGROSUMAK a.s., Komenského 211, Suchdol nad Odrou, IČ 47672404, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 110.000,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                                 b)  vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, IČ 00848077, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                                 108/8446                         6. 9. 2016
                                                                                                                                 4. doporučuje

                                                                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                 rozhodnout

                                                                                                                                 a)  prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, IČ 00848077, a to:

                                                                                                                                 část pozemku parc. č. 521 zast. plocha a nádvoří, nově označena jako pozemek parc  č. 521/2 zast. plocha o výměře 690 m2, dle geometrického plánu č. 1198- 8/2016 ze dne 21. 4. 2016,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 522 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, obč. vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 523 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, obč. vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 524/1 ost. plocha,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2123 ost. plocha, o nové, dosud nezapsané výměře 4371 m2, dle  geometrického plánu č. 1198-28/2016 ze dne 21. 4. 2016,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2179/3 ost. plocha,

                                                                                                                                 vše se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                                 vše v k. ú. Suchdol nad Odrou, obec Suchdol nad Odrou,

                                                                                                                                 do vlastnictví společnosti EMONIX elektric s.r.o., Sokolovská 157, Suchdol nad Odrou, IČ 28586247, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 2.155.000,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                                 b)  vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, IČ 00848077, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                                 108/8446                         6. 9. 2016
                                                                                                                                 5. doporučuje

                                                                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                 rozhodnout

                                                                                                                                 a)  vyjmout z hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, IČ 00848077, nemovité věci, a to:

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 525 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č.p. 215 obč. vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 526 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, garáž,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 530 ost. plocha, o nové, dosud nezapsané výměře 2195 m2, dle  geometrického plánu č. 1198-28/2016 ze dne 21. 4. 2016,

                                                                                                                                 část pozemku parc. č. 521 zast. plocha a nádvoří, nově označena jako pozemek parc. č. 521/1 zast. plocha o výměře 643 m2, dle geometrického plánu č. 1198- 28/2016 ze dne 21. 4. 2016,

                                                                                                                                 vše se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                                 vše v k. ú. Suchdol nad Odrou, obec Suchdol nad Odrou,

                                                                                                                                 a to ode dne 1. 10. 2016

                                                                                                                                 b)  předat k hospodaření organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Studénka, IČ 488 04 860,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 525 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č.p. 215 obč. vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 526 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, garáž,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 530 ost. plocha, o nové, dosud nezapsané výměře 2195 m2, dle  geometrického plánu č. 1198-28/2016 ze dne 21. 4. 2016,

                                                                                                                                 část pozemku parc. č. 521 zast. plocha a nádvoří, nově označena jako pozemek parc. č. 521/1 zast. plocha, o výměře 643 m2, dle geometrického plánu č. 1198- 28/2016 ze dne 21. 4. 2016,

                                                                                                                                 vše se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                                 vše v k. ú. Suchdol nad Odrou, obec Suchdol nad Odrou,

                                                                                                                                 a to ke dni 1. 10. 2016

                                                                                                                                 108/8446                         6. 9. 2016
                                                                                                                                 6. doporučuje

                                                                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                 rozhodnout

                                                                                                                                 a)  nabýt darem nemovité věci do vlastnictví kraje, a to:

                                                                                                                                 části pozemku parc. č. 6/5 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu       č. 504-18/2015 ze dne 19. 11. 2015 a nově označené jako pozemek parc. č. 6/21 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 138 m2 a pozemek parc. č. 6/23 ostatní plocha o výměře 38 m2

                                                                                                                                 část pozemku parc. č. 6/7 ostatní plocha označená jako díl „d“ o výměře 0,49 m² a část pozemku parc. č 6/8 ostatní plocha označená jako díl „c“ o výměře  11 m2, odděleny dle geometrického plánu č. 504-18/2015 ze dne 19. 11. 2015 a nově sloučeny do pozemku parc. č. 6/19 zastavěná plocha a nádvoří o nové výměře 1231 m2,

                                                                                                                                 se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                                 vše v k. ú. Opava-Město, obec Opava,

                                                                                                                                 z vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČ 00300535, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                                 b)  předat nemovité věci specifikované v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, Zámecký okruh 848/29, Předměstí, Opava, IČ 47813075, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí 

                                                                                                                                 108/8446                         6. 9. 2016
                                                                                                                                 7. bere na vědomí

                                                                                                                                 žádost pana ********** o koupi  pozemku parc. č. 178/1 ostatní plocha, v k. ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí, dle přílohy č.  8 předloženého materiálu

                                                                                                                                 108/8446                         6. 9. 2016
                                                                                                                                 8. rozhodla

                                                                                                                                 že nemá záměr prodat pozemek parc. č. 178/1 ostatní plocha, v k. ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, Padlých hrdinů 292, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 64120384

                                                                                                                                 108/8446                         6. 9. 2016
                                                                                                                                 9. doporučuje

                                                                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                 rozhodnout

                                                                                                                                 a)  prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, Makarenkova 513/1, Havířov, IČ 62331574, a to:

                                                                                                                                 část pozemku parc. č. 1108 ostatní plocha, díl „a“ o výměře 201 m2 a část pozemku parc. č. 1113 ostatní plocha, díl „b“ o výměře 10 m2, oba sloučené dle  geometrického plánu č. 2104-537/2016 ze dne 28. 6. 2016 do nově  označeného   pozemku parc. č. 1108/2 ostatní plocha o výměře 211 m2,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 1110 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                                                                                 včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                                 vše v k. ú. Havířov-město, obec Havířov

                                                                                                                                 do vlastnictví **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 188.730 Kč, poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a úhrady daně z nabytí nemovitostech věcí

                                                                                                                                 b)  vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 9 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, Makarenkova 513/1, Havířov, IČ 62331574, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                                 108/8446                         6. 9. 2016
                                                                                                                                 10. doporučuje

                                                                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                 rozhodnout

                                                                                                                                 a)  darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČ 00577910, a to:

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2766/2 lesní pozemek,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2767/1 trvalý travní porost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2795 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2796 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2797 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2798 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2799 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2800 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2801 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2802 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2803 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2804 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2805 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2806 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2807 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2808 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če technická vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2809 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2810 ostatní plocha,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2811 ostatní plocha,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2812 ostatní plocha,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2813/1 ostatní plocha,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2813/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če technická vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2814/1 ostatní plocha,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2814/2 ostatní plocha,

                                                                                                                                 část pozemku parc. č. 2815/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2994-20/2016 o nové dosud nezapsané výměře 25775 m2,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2815/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2816/2 lesní pozemek,

                                                                                                                                 včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                                 vše v k. ú. a obci Vítkov,

                                                                                                                                 do vlastnictví města Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                                                                                                                                       i.        obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, nebude jej užívat ke komerčním účelům, a dále jej nepřevede do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

                                                                                                                                      ii.        obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle odst. i ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost

                                                                                                                                    iii.        obdarovaný se dále zavazuje vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 10 leté lhůty předávat dárci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit v Předmětu daru, které jsou v dohodnutém veřejném zájmu dle odst. i, k jejichž zachování se obdarovaný zavázal, a dále dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí k Předmětu daru

                                                                                                                                    iv.        v případě porušení povinností dle odst. i je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru zjištěné dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení

                                                                                                                                      v.        v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle odst. ii nebo nesplní-li povinnost dle odst. iii ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

                                                                                                                                 b)  vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 10 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČ 00577910, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                                 108/8446                         6. 9. 2016
                                                                                                                                 11. doporučuje

                                                                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                 rozhodnout

                                                                                                                                 a)  nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 1146 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 1147 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 1148 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 3192/2 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                                                                                 včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                                 vše v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov

                                                                                                                                 z vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, IČ 00296139,

                                                                                                                                 za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                                 b)  předat nemovité věci specifikované v bodě 11 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, Opavská 499/49, Krnov, IČ 63731371, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem

                                                                                                                                 108/8446                         6. 9. 2016
                                                                                                                                 12. doporučuje

                                                                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                 rozhodnout

                                                                                                                                 a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to:

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2530/470, ostatní plocha,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 2551/1, ostatní plocha,

                                                                                                                                 se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                                 oba v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

                                                                                                                                 do vlastnictví statutárního města Opavy, Horní náměstí 382/69, Opava-Město, IČ 00300535; obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                                 b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 12 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                                 108/8446                         6. 9. 2016
                                                                                                                                 13. doporučuje

                                                                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                 rozhodnout

                                                                                                                                 a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Opava, IČ 72547651, a to:

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova čp. 411, Město, občanská vybavenost,

                                                                                                                                 se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                                                                                                 v k. ú. Opava-Město, obec Opava

                                                                                                                                 do vlastnictví statutárního města Opavy, Horní náměstí 382/69, Opava-Město, IČ 00300535; za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                                                                                                                                 aa) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, nebude jej užívat ke komerčním účelům, a dále jej nepřevede do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

                                                                                                                                 ab) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle odst. aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost

                                                                                                                                 ac) obdarovaný se dále zavazuje vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 10 leté lhůty předávat dárci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou v dohodnutém veřejném zájmu dle odst. aa), k jejichž zachování se obdarovaný zavázal, a dále dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí

                                                                                                                                 ad) v případě porušení povinností dle odst. aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru zjištěn dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení

                                                                                                                                 ae) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle odst. ab) nebo nesplní-li povinnost dle odst. ac) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

                                                                                                                                 a)    vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 13 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Opava, IČ 72547651, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                                 108/8446                         6. 9. 2016
                                                                                                                                 14. doporučuje

                                                                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                 rozhodnout

                                                                                                                                 a)    nabýt darem nemovitou věc do vlastnictví kraje, a to:

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 113/4, zahrada,

                                                                                                                                 se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                                                                                                 v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

                                                                                                                                 z vlastnictví statutárního města Opavy, Horní náměstí 382/69, Opava-Město, IČ 00300535; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                                 b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 14 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Opava, IČ 71197036, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                                 108/8446                         6. 9. 2016
                                                                                                                                 15. doporučuje

                                                                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                 rozhodnout

                                                                                                                                 a)    nabýt darem nemovité věci do vlastnictví kraje, a to:

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 794, zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 795/1, zahrada,

                                                                                                                                 se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                                 oba v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

                                                                                                                                 z vlastnictví statutárního města Opavy, Horní náměstí 382/69, Opava-Město, IČ 00300535; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                                 b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 15 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace, Nádražní okruh 674/11, Opava, IČ 47813521, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                                 108/8446                         6. 9. 2016
                                                                                                                                 16. doporučuje

                                                                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                 rozhodnout

                                                                                                                                 a)    nabýt darem nemovitou věc do vlastnictví kraje, a to:

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 1481/1, zahrada,

                                                                                                                                 se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                                                                                                 v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

                                                                                                                                 z vlastnictví statutárního města Opavy, Horní náměstí 382/69, Opava-Město, IČ 00300535; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                                 b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 16 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Opava, IČ 68177992, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                                 108/8446                         6. 9. 2016
                                                                                                                                 17. bere na vědomí

                                                                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                 rozhodnout

                                                                                                                                 a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, Frýdek-Místek, IČ 00601381, a to:

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 970, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova čp. 482, Místek, občanská vybavenost,

                                                                                                                                 pozemek parc. č. 971, ostatní plocha,

                                                                                                                                 se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                                 vše k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek

                                                                                                                                 (dále také „Předmět koupě“), do vlastnictví společnosti PrimMat – Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o, Československé armády 482, Frýdek-Místek, IČ 25376357 (kupující), za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 6.600.000,- Kč, úhrady daně z nabytí nemovitých věcí a úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, kdy kupní cena bude kupujícím uhrazena ve splátkách, a to takto:

                                                                                                                                       i.        první splátku ve výši 660.000 Kč uhradí kupující nejpozději do 31. 12. 2016
                                                                                                                                      ii.        počínaje rokem 2017 bude kupující hradit kupní cenu v pravidelných ročních splátkách ve výši 660.000 Kč vždy nejpozději do 31. 12. daného kalendářního roku

                                                                                                                                 a za podmínky, že kupující (a zástavce) za účelem zajištění pohledávky, kterou bude mít prodávající za kupujícím z titulu nezaplacené kupní ceny ve výši 6.600.000 Kč zřídí zástavní právo jako právo věcné k Předmětu koupě a kraj jako prodávající (a zástavní věřitel) Předmět koupě do zástavy přijme

                                                                                                                                 b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 17 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, Frýdek-Místek, IČ 00601381, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                                 108/8446                         6. 9. 2016
                                                                                                                                 18. ukládá

                                                                                                                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                                 předložit návrhy dle bodu 1. až 6. a 9. až 17. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                                                                                 Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                                 Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                                                  Rada kraje

                                                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                                                  č. 106/8218 ze dne 9. 8. 2016

                                                                                                                                  č. 106/8234 ze dne 9. 8. 2016

                                                                                                                                  108/8447                         6. 9. 2016
                                                                                                                                  1. doporučuje

                                                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                  rozhodnout

                                                                                                                                  prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                                                                                                                  část pozemku parc. č. 813/4 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1144-83/2016 ze dne 3. 7. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 813/136 ostatní plocha o výměře 3626 m2,

                                                                                                                                  se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                                                                                                  v k. ú. a obci Mošnov,

                                                                                                                                  do vlastnictví společnosti ARCgroup s.r.o., č. p. 415, 742 51  Mošnov, IČ 02634619,

                                                                                                                                  za podmínky zřízení věcných břemen dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení, úhrady kupní ceny ve výši 1.167.500,- Kč, úhrady daně z nabytí nemovitých věcí a úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                                                                                                  108/8447                         6. 9. 2016
                                                                                                                                  2. rozhodla

                                                                                                                                  zřídit věcná břemena – služebnosti inženýrských sítí k části pozemku parc. č. 813/4 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 1144-83/2016 ze dne 3. 7. 2016 a nově označené jako pozemek parc. č. 813/136 ostatní plocha o výměře 3626 m2 v k. ú. a obci Mošnov, ve prospěch kraje, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat v částech služebného pozemku inženýrské sítě, a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek za účelem zřízení, provozování, oprav, údržby a odstranění inženýrských sítí, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1144-83/2016 ze dne 3. 7. 2016, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši

                                                                                                                                  108/8447                         6. 9. 2016
                                                                                                                                  3. rozhodla

                                                                                                                                  zřídit věcné břemeno – služebnost cesty k části pozemku parc. č. 813/4 ostatní plocha o nové, dosud nezapsané výměře 7946 m2 dle geometrického plánu č. 1144-83/2016 ze dne 3. 7. 2016 v k. ú. a obci Mošnov, ve prospěch každého vlastníka části pozemku parc. č. 813/4 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 1144-83/2016 ze dne 3. 7. 2016 a nově označené jako pozemek parc. č. 813/136 ostatní plocha o výměře 3626 m2, spočívající v právu jezdit přes služebný pozemek jakýmikoli vozidly, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1151-94/2016 ze dne 18. 8. 2016, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši

                                                                                                                                  108/8447                         6. 9. 2016
                                                                                                                                  4. doporučuje

                                                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                  rozhodnout

                                                                                                                                  a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                                                                                                  pozemek parc. č. st. 556 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                                                                                  pozemek parc. č. st. 569 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                                                                                  část pozemku parc. č. 822/5 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 1148-49/2016 ze dne 26. 7. 2016 jako pozemek parc. č. 822/172 ostatní plocha o výměře 15.994 m2,

                                                                                                                                  část pozemku parc. č. 822/7 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 1149-52/2016 ze dne 2. 8. 2016 jako pozemek parc. č. 822/174 ostatní plocha o výměře 718 m2,

                                                                                                                                  pozemek parc. č. 822/102 ostatní plocha,

                                                                                                                                  pozemek parc. č. 822/103 ostatní plocha,

                                                                                                                                  pozemek parc. č. 1421 ostatní plocha,

                                                                                                                                  pozemek parc. č. 1427 ostatní plocha,

                                                                                                                                  část pozemku parc. č. 822/101 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 1149-52/2016 ze dne 2. 8. 2016 jako pozemek parc. č. 822/177 ostatní plocha o výměře 719 m2,

                                                                                                                                  část pozemku parc. č. 822/7 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 1149-52/2016 ze dne 2. 8. 2016 jako pozemek parc. č. 822/178 ostatní plocha o výměře 86 m2,

                                                                                                                                  se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                                  vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                                                                                                                  do vlastnictví společnosti JOB AIR Technic a.s., Gen. Fajtla 370, 742 51 Mošnov, IČ 27768872,

                                                                                                                                  za podmínky zřízení předkupního práva dle písm. b) tohoto bodu usnesení, úhrady kupní ceny ve výši 19.040.600,- Kč, úhrady daně z nabytí nemovitých věcí a úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                                                                                                  b)   zřídit ve prospěch kraje předkupní právo jako právo věcné k nově vzniklému pozemku parc. č. 822/172 ostatní plocha o výměře 15.994 m2 dle geometrického plánu č. 1148-49/2016 ze dne 26. 7. 2016, k nově vzniklému pozemku parc. č. 822/174 ostatní plocha o výměře 718 m2 dle geometrického plánu č. 1149-52/2016 ze dne 2. 8. 2016 a k  pozemku parc. č. 1421 ostatní plocha, dle předloženého materiálu

                                                                                                                                  108/8447                         6. 9. 2016
                                                                                                                                  5. rozhodla

                                                                                                                                  vyjmout z nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov nemovité věci specifikované v bodě 1. a 4. tohoto usnesení, a to ke dni nabytí vlastnictví k tomuto majetku kupujícími

                                                                                                                                  108/8447                         6. 9. 2016
                                                                                                                                  6. ukládá

                                                                                                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                                  předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1. a 4. tohoto usnesení

                                                                                                                                  Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                                  Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                                                   Rada kraje

                                                                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                   č. 17/1686 ze dne 12. 12. 2015

                                                                                                                                   108/8448                         6. 9. 2016
                                                                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                                                                   žádost společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČ  02995832, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Postindustriální dědictví příhraničí“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                                   108/8448                         6. 9. 2016
                                                                                                                                   2. doporučuje

                                                                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                   rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČ 02995832, na realizaci projektu „Postindustriální dědictví příhraničí“, který byl schválen k realizaci a financování v rámci programu Interreg V-A, Česká republika – Polsko, Prioritní osa 2, ve výši 10 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci uvedeného projektu, maximálně však ve výši 1.487.552 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2020, dle předloženého materiálu

                                                                                                                                   108/8448                         6. 9. 2016
                                                                                                                                   3. doporučuje

                                                                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                   uzavřít se společností Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČ  02995832, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                                   108/8448                         6. 9. 2016
                                                                                                                                   4. schvaluje

                                                                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                                                   snižují

                                                                                                                                   běžné výdaje

                                                                                                                                   na § 2143 -

                                                                                                                                   Cestovní ruch

                                                                                                                                   pol. 5169 -

                                                                                                                                   Nákup ostatních služeb

                                                                                                                                   o

                                                                                                                                   1.487,56 tis. Kč

                                                                                                                                   a

                                                                                                                                   zvyšují

                                                                                                                                   běžné výdaje            

                                                                                                                                   na § 2143 -

                                                                                                                                   Cestovní ruch

                                                                                                                                   pol. 5213 -

                                                                                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                                                                                   o

                                                                                                                                   1.487,56 tis. Kč

                                                                                                                                   108/8448                         6. 9. 2016
                                                                                                                                   5. ukládá

                                                                                                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                                   předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. – 3. tohoto usnesení

                                                                                                                                   Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                                   Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                                                    Rada kraje

                                                                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                                                    108/8449                         6. 9. 2016
                                                                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                                                                    žádost subjektu Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizace, IČ 27789772, o poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč na realizaci projektu „Expozice princezny Terezky z Fulneku“

                                                                                                                                    108/8449                         6. 9. 2016
                                                                                                                                    2. rozhodla

                                                                                                                                    poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizace, IČ 27789772, ve výši 50.000 Kč na realizaci projektu „Expozice princezny Terezky z Fulneku“, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017 s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                                                                    108/8449                         6. 9. 2016
                                                                                                                                    3. rozhodla

                                                                                                                                    uzavřít se subjektem Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizace, IČ 27789772, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                                    108/8449                         6. 9. 2016
                                                                                                                                    4. schvaluje

                                                                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                                                    snižují

                                                                                                                                    běžné výdaje

                                                                                                                                    na § 2143 -

                                                                                                                                    Cestovní ruch

                                                                                                                                    pol. 5213 -

                                                                                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                                                                    o

                                                                                                                                    50 tis. Kč

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    a

                                                                                                                                    zvyšují

                                                                                                                                    běžné výdaje

                                                                                                                                    na § 2143 -

                                                                                                                                    Cestovní ruch

                                                                                                                                    pol. 5321 -

                                                                                                                                    Neinvestiční transfery obcím

                                                                                                                                    o

                                                                                                                                    50 tis. Kč


                                                                                                                                     Rada kraje

                                                                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                                                     108/8450                         6. 9. 2016
                                                                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                                                                     žádost subjektu TROJHALÍ KAROLINA, IČ 72089237, o poskytnutí individuální dotace ve výši 450.000 Kč na realizaci projektu „Norma – mezinárodní festival autorského činoherního a pohybového divadla“

                                                                                                                                     108/8450                         6. 9. 2016
                                                                                                                                     2. doporučuje

                                                                                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                     rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci subjektu TROJHALÍ KAROLINA, IČ 72089237, ve výši 350.000 Kč, na realizaci projektu „Norma – mezinárodní festival autorského činoherního a pohybového divadla“, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 15. 12. 2016 s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                                                                     108/8450                         6. 9. 2016
                                                                                                                                     3. doporučuje

                                                                                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                     rozhodnout uzavřít se subjektem TROJHALÍ KAROLINA, IČ 72089237, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                                     108/8450                         6. 9. 2016
                                                                                                                                     4. ukládá

                                                                                                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                                     předložit návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                     Zodp.: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

                                                                                                                                     Termín: 22. 9. 2016

                                                                                                                                     108/8450                         6. 9. 2016
                                                                                                                                     5. schvaluje

                                                                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                                                     snižují

                                                                                                                                     běžné výdaje

                                                                                                                                     na § 6113 -

                                                                                                                                     Zastupitelstva krajů

                                                                                                                                     pol. 5901 -

                                                                                                                                     Nespecifikované rezervy

                                                                                                                                     o

                                                                                                                                     350 tis. Kč

                                                                                                                                     a

                                                                                                                                     zvyšují

                                                                                                                                     běžné výdaje            

                                                                                                                                     na § 2143 -

                                                                                                                                     Cestovní ruch

                                                                                                                                     pol. 5229 -

                                                                                                                                     Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                                                                     o

                                                                                                                                              

                                                                                                                                     350 tis. Kč


                                                                                                                                      Rada kraje

                                                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                                                      č. 106/8229  ze dne 9. 8. 2016

                                                                                                                                      108/8451                         6. 9. 2016
                                                                                                                                      1. doporučuje

                                                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                      rozhodnout

                                                                                                                                      směnit nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                                                                                                      pozemek parc. č. 822/8 ostatní plocha o nové, dosud nezapsané výměře 142 m2,

                                                                                                                                      pozemek parc. č. 822/145 ostatní plocha o výměře 35 m2,

                                                                                                                                      pozemek parc. č. 822/146 ostatní plocha o výměře 20 m2,

                                                                                                                                      pozemek parc. č. 822/147 ostatní plocha o výměře 1903 m2,

                                                                                                                                      pozemek parc. č. 822/148 ostatní plocha o výměře 2223 m2,

                                                                                                                                      pozemek parc. č. 822/149 ostatní plocha o výměře 10 m2,

                                                                                                                                      pozemek parc. č. 822/150 ostatní plocha o výměře 10 m2,

                                                                                                                                      pozemek parc. č. st. 648 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 741 m2,

                                                                                                                                      pozemek parc. č. st. 649 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2

                                                                                                                                      vše dle geometrického plánu č. 1122-18/2016 ze dne 23. 3. 2016,

                                                                                                                                      včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                                      vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                                                                                                                      za nemovité věci ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, Navigační 787, 252 61 Jeneč, IČ 49710371, a to:

                                                                                                                                      pozemek parc. č. st. 262 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če technická vybavenost,

                                                                                                                                      pozemek parc. č. st. 263 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

                                                                                                                                      včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                                      vše v k. ú. a obci Mošnov

                                                                                                                                      s finančním plněním ze strany Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, Navigační 787, 252 61 Jeneč, IČ 49710371, ve výši 209.100,- Kč

                                                                                                                                      108/8451                         6. 9. 2016
                                                                                                                                      2. ukládá

                                                                                                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                                      předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                                                                                      Zodp.:   Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                                      Termín: 22. 9. 2016

                                                                                                                                      108/8451                         6. 9. 2016
                                                                                                                                      3. rozhodla

                                                                                                                                      uzavřít smlouvu o převodu staveb mezi krajem a podnikem Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, Navigační 787, 252 61 Jeneč, IČ 49710371, za podmínky úhrady ze strany kraje ve výši 19.604.344,- Kč, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                                                      108/8451                         6. 9. 2016
                                                                                                                                      4. rozhodla

                                                                                                                                      zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků ve vlastnictví kraje, a to:

                                                                                                                                      pozemek parc. č. 822/8 ostatní plocha

                                                                                                                                      pozemek parc. č. 822/10 ostatní plocha,

                                                                                                                                      pozemek parc. č. 822/113 ostatní plocha,

                                                                                                                                      pozemek parc. č. 822/114 ostatní plocha,

                                                                                                                                      pozemek parc. č. 822/130 ostatní plocha,

                                                                                                                                      pozemek parc. č. 822/133 ostatní plocha,

                                                                                                                                      vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                                                                                                                      ve prospěch společnosti Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, Navigační 787, 252 61 Jeneč, IČ 49710371, spočívající v právu jezdit přes služebné pozemky jakýmikoli vozidly a parkovat na přilehlém parkovišti, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1140-75/2016 ze dne 20. 6. 2016, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí


                                                                                                                                       Rada kraje

                                                                                                                                       108/8452                         6. 9. 2016
                                                                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                                                                       stížnost ředitele Základní umělecké školy Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na schodech 1, příspěvková organizace, na postup kontrolní skupiny odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, ze dne 18. 7. 2016, uvedenou v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                                       108/8452                         6. 9. 2016
                                                                                                                                       2. schvaluje

                                                                                                                                       obsah odpovědi na stížnost uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                                                                                        Rada kraje

                                                                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                        č. 18/1866 ze dne 25. 2. 2016

                                                                                                                                        108/9394                         6. 9. 2016
                                                                                                                                        1. doporučuje

                                                                                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                        vzít na vědomí žádost o zrušení smlouvy a zastavení platby společnosti Vzájemné soužití o.p.s., IČ 65497996, se sídlem Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                                        108/9394                         6. 9. 2016
                                                                                                                                        2. doporučuje

                                                                                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                                                                                        rozhodnout uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 00694/2016/SOC ze dne 5. 4. 2016 se společností Vzájemné soužití o.p.s., IČ 65497996, se sídlem Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                                        108/9394                         6. 9. 2016
                                                                                                                                        3. ukládá

                                                                                                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                                        předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                                                                                        Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                                                                                        Termín: 22. 9. 2016


                                                                                                                                         frame-scrollup