Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 21. 3. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  11/711     21. 3. 2013
1. schvaluje

program 11. schůze rady kraje, konané dne 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  11/712     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

a) zprávu ověřovatelů zápisu p. Martina Sikory a Ing. Ivana Strachoně o ověření zápisu z 9. schůze rady kraje, konané dne 26. 2. 2013 b) zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a JUDr. Josefa Babky o ověření zápisu z 10. schůze rady kraje, konané dne 5. 3. 2013
  11/712     21. 3. 2013
2. volí

ověřovatele zápisu z 11. schůze rady kraje, konané dne 21. 3. 2013: Mgr. Daniela Havlíka Ing. Ivana Strachoně

Rada kraje při výkonu působnosti zakladatele obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Kaštanová 2030/6, PSČ 709 00, IČ 27848230, podle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za přítomnosti notáře (č. usnesení)
  11/713     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

informaci o změně sídla společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., ze stávající adresy Kaštanová 2030/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory na adresu Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava – Hulváky
  11/713     21. 3. 2013
2. rozhodla

o změně Zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., jejímž obsahem je změna sídla společnosti, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1034 ze dne 21. 4. 2010 (č. usnesení)
  11/714     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

informaci o ukončení tříletého funkčního období hejtmana kraje Miroslava Nováka v dozorčí radě obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., dle předloženého materiálu
  11/714     21. 3. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje jmenovat opětovně hejtmana kraje Miroslava Nováka členem dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., pro tříleté funkční období počínající dnem 22. dubna 2013
  11/714     21. 3. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  11/715     21. 3. 2013
1. rozhodla

o zahájení otevřeného zadávacího řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Silnice 2013 – III. etapa“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek - Uveřejňovacím subsystému, dle předloženého materiálu
  11/715     21. 3. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Silnice 2013 – III. etapa“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  11/715     21. 3. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Silnice 2013 – III. etapa“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  11/715     21. 3. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Silnice 2013 – III. etapa“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Petr Smrček - náměstek primátora statutárního města Havířov pro hospodářský rozvoj 6. Zdeněk Bartoš - odbor investic a správy obecního majetku (MÚ Frenštát pod Radhoštěm) náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Radoslav Basel - odbor investiční výstavby (Magistrát města Havířov) 6. Ing. Jan Janotka - odbor investic a správy obecního majetku (MÚ Frenštát pod Radhoštěm)
  11/715     21. 3. 2013
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/558 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1403 ze dne 22. 12. 2010 (č. usnesení)
  11/716     21. 3. 2013
1. souhlasí

s návrhem doplňku č. 2 „Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje“ dle předloženého materiálu
  11/716     21. 3. 2013
2. schvaluje

změnu „Jednacího řádu rady kraje a komisí rady kraje“ dle předloženého materiálu
  11/716     21. 3. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 1) zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  11/717     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 23. 2. 2013 do 14. 3. 2013, dle předloženého materiálu
  11/717     21. 3. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/564 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  11/718     21. 3. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci ve výši 10.000.000,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561, na úhradu kapitálových výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení rekonstrukce hasičské stanice v Bohumíně na ulici Čs. Armády 1141 s termínem použití v období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014, dle předloženého materiálu
  11/718     21. 3. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci ve výši 7.000.000,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561, na úhradu kapitálových výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení rekonstrukce integrovaného výjezdového centra v Bílovci, s termínem použití v období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014, dle předloženého materiálu
  11/718     21. 3. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 102/6548 ze dne 24. 1. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 11/946 ze dne 21. 4. 2010 č. 16/1418 ze dne 22. 12. 2010 č. 23/1961 ze dne 9. 2. 2012 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  11/719     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

rozhodnutí č. 1/2013 ze dne 25. února 2013, DPE/236/1/12/13, o zápisu Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností (ESÚS TRITIA s o. o.), se sídlem v Cieszyně, do Rejstříku Evropských seskupení pro územní spolupráci vedeného Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  11/719     21. 3. 2013
2. rozhodla

uhradit členský příspěvek Moravskoslezského kraje pro rok 2013 ve výši 22.000 eur Evropskému seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností (ESÚS TRITIA s o. o.), se sídlem v Cieszyně, zapsanému v Rejstříku Evropských seskupení pro územní spolupráci vedeného Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky pod č. 1/2013 dne 25. 2. 2013, dle předloženého materiálu
  11/719     21. 3. 2013
3. rozhodla

uhradit členský příspěvek Moravskoslezského kraje pro rok 2013 Evropském hospodářském zájmovém sdružení ACCESS EU! - EEIG se sídlem v Bruselu ve výši 7.200 eur dle předloženého materiálu
  11/719     21. 3. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje delegovat Martina Sikoru, náměstka hejtmana kraje, jako člena do Dozorčí rady Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností
  11/719     21. 3. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a návrh dle bodu 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  11/720     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

návrh Koncepce komunikační strategie Moravskoslezského kraje pro období 2013–2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  11/720     21. 3. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Koncepci komunikační strategie Moravskoslezského kraje pro období 2013–2016, dle předloženého materiálu
  11/720     21. 3. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 116/7578 ze dne 24. 7. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2221 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  11/721     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

žádost o změnu účelového určení dotace poskytnuté na úhradu nákladů spojených s účastí v českém, československém a evropském poháru CEV příjemci VK Ostrava, s.r.o., IČ 25860542, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  11/721     21. 3. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje nevyhovět žádosti o změnu účelového určení dotace poskytnuté na úhradu nákladů spojených s účastí v českém, československém a evropském poháru CEV příjemci VK Ostrava, s.r.o., IČ 25860542
  11/721     21. 3. 2013
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/401 ze dne 14. 10. 2009 č. 23/1988 ze dne 29. 2. 2012 č. 24/2117 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  11/722     21. 3. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, a to prodloužit termín k doložení úředně ověřené kopie smlouvy o poskytnutí dotace z fondů EU pro již schválené příjemce – město Odry a obec Jindřichov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  11/722     21. 3. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky a uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ č. 01504/2012/RRC ze dne 19. 7. 2012 s obcí Dolní Moravice, IČ 00295957, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu a termínu pro doložení závěrečného vyúčtování projektu dle přílohy předloženého materiálu
  11/722     21. 3. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky a uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ č. 02004/2012/RRC ze dne 12. 9. 2012 s obcí Ostravice, IČ 00297046, jehož předmětem je úprava podmínek znatelnosti nákladů ve smlouvě dle přílohy předloženého materiálu
  11/722     21. 3. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, a to v čl. VI, odst. 7 Podmínky pro poskytování dotací, pro již schváleného příjemce – obec Vřesina
  11/722     21. 3. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 (č. usnesení)
  11/723     21. 3. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za předpokladu, že spolu s podepsaným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje doloží příjemci doklady dle článku VI., bodu 6) podmínek programu
  11/723     21. 3. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 117/7699 ze dne 7. 8. 2012 č. 97/6179 ze dne 16. 11. 2011 k usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2233 ze dne 5. 9. 2012 č. 22/1883 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  11/724     21. 3. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout vyčlenit projekt s názvem „Transformace Zámku Dolní Životice A“, financovatelný z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti 2.1.2, předpokládané náklady 30.700.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013–2015, z projektu „Transformace Zámku Dolní Životice“ financovatelného z Integrovaného operačního programu
  11/724     21. 3. 2013
2. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Transformace Zámku Dolní Životice A“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti 2.1.2
  11/724     21. 3. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Transformace Zámku Dolní Životice A“ financovatelný z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti 2.1.2 v letech 2013 – 2015 ve výši 30.700.000,-- Kč
  11/724     21. 3. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje nahradit text bodu 1) usnesení č. 25/2233 ze dne 5. 9. 2012 textem tohoto znění: „rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Transformace Zámku Dolní Životice“ předkládaný do Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace v letech 2012 – 2015 ve výši 1.300.000,-- Kč“
  11/724     21. 3. 2013
5. bere na vědomí

informaci o změně podmínek čerpání dotačních prostředků týkajících se projektů „Transformace Zámku Nová Horka“ a „3. etapa transformace organizace Marianum B“
  11/724     21. 3. 2013
6. nahrazuje

text bodu 6) svého usnesení č. 117/7699 ze dne 7. 8. 2012 textem tohoto znění: „rozhodla předložit žádost o dotaci k projektu „Transformace Zámku Nová Horka“ do výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti 2.1.2“
  11/724     21. 3. 2013
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje nahradit text bodu 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2233 ze dne 5. 9. 2012 textem tohoto znění: „rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Transformace Zámku Nová Horka" předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti 2.1.2 v letech 2012–2015 ve výši 36.000.000,-- Kč“
  11/724     21. 3. 2013
8. nahrazuje

text bodu 2) svého usnesení č. 7/428 ze dne 29. 1. 2013 textem tohoto znění: „rozhodla předložit žádost o dotaci k projektu „3. etapa transformace organizace Marianum B“ do výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti 2.1.2“
  11/724     21. 3. 2013
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje nahradit text bodu 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 2/76 ze dne 20. 12. 2012 textem tohoto znění: „rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt "3. etapa transformace organizace Marianum B" předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti 2.1.2 v letech 2013 – 2015 ve výši 17.000.000,-- Kč“
  11/724     21. 3. 2013
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o stavu projektu „1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“, realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 Zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace dle předloženého materiálu
  11/724     21. 3. 2013
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje souhlasit s dalším postupem realizace projektu „1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“, realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 Zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace dle předloženého materiálu
  11/724     21. 3. 2013
12. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1), 3), 4), 7), 9), 10) a 11) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  11/725     21. 3. 2013
1. doplňuje

návrh programu 3. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 21. 3. 2013, o body s názvy: a) Koncepce komunikační strategie Moravskoslezského kraje pro období 2013–2016 b) Návrh na poskytnutí dotací České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje c) Žádost o změnu účelového určení dotace d) Návrh na zmírnění podmínek a uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ e) Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ - 18. skupina f) Vznik Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností a nominace do Dozorčí rady Seskupení g) Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Silnice 2013 – III. etapa“, poř. č. 325/2012 h) Návrh na opětovné zvolení člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. i) Informace o připravovaných a realizovaných projektech z oblasti sociální, návrh dalšího postupu při jejich realizaci a návrh na vyčlenění projektu z oblasti sociální

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj k usnesení rady kraje č. 9/533 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/153 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  11/726     21. 3. 2013
1. volí

na základě návrhu zastupitelstva kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, nar. **********, členkou představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj k usnesení rady kraje č. 9/533 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/153 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  11/727     21. 3. 2013
1. volí

na základě návrhu zastupitelstva kraje a) Ing. Jana Zawadu, nar. ********** b) Ing. Zuzanu Mariňákovou, nar. ********** c) MUDr. Pavla Švarce, nar. ********** členy představenstva obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545
  11/727     21. 3. 2013
2. volí

na základě návrhu zastupitelstva kraje Jaroslava Marka, nar. ********** členem dozorčí rady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545

Rada kraje (č. usnesení)
  11/728     21. 3. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje", dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  11/728     21. 3. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. JUDr. Marta Wroblowská - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Ervín Severa - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Petr Kocich - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  11/728     21. 3. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. JUDr. Marta Wroblowská - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Ervín Severa - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Petr Kocich - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  11/728     21. 3. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. JUDr. Marta Wroblowská - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 4. Ing. arch. Beata Vinklárková - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Ervín Severa - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 4. Ing. arch. Dagmar Saktorová - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  11/729     21. 3. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2012 uzavřené se zhotovitelem stavby Unicont Opava s.r.o. IČ: 65142756 (ev. č. 02447/2012/IM), na realizaci dodatečných stavebních prací u stavby „Rekonstrukce operačního sálu očního oddělení – Slezská nemocnice v Opavě“, se společností: Unicont Opava, s.r.o. se sídlem: Hradecká 646/4, 746 01 Opava IČ: 65142756 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 628.154 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  11/730     21. 3. 2013
1. rozhodla

o zahájení zadávacího řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup širokospektrálních ochranných filtrů pro obměnu v kontejnerech dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  11/730     21. 3. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  11/730     21. 3. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  11/730     21. 3. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Lucie Klimánková - odbor kancelář hejtmana kraje 5. plk. Ing. Jan Bojko - HZS MSK 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Pavel Zuber - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Petr Adamus - HZS MSK 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  11/731     21. 3. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Dodávka vnitřního vybavení "Chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny ve Městě Albrechticích“II“, dodavatelům a za podmínky uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu
  11/731     21. 3. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  11/731     21. 3. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  11/731     21. 3. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/447 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  11/732     21. 3. 2013
1. rozhodla

zrušit usnesení rady kraje č. 8/447 ze dne 12. 2. 2013, kterým rada kraje rozhodla uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě ze dne 29. 4. 2010 uzavřené se zhotovitelem stavby AGA-Letiště, s. r. o., IČ 46357653 (ev. č. 00620/2010/IM), dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/545 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  11/733     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

sdělení uchazeče Ing. Boleslava Pawliczeka ze dne 13. 3. 2013, jehož nabídka byla v rámci veřejné zakázky pod č. 349/2012 "TDS a koordinátor BOZP - Rekonstrukce a novostavby objektů pro sociální služby, 2. část: Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, org 2736, parc. č. 5439/1 a 5439/2 v k. ú. Petřvald u Karviné“ vybrána jako nejvhodnější, o odstoupení z 2. části veřejné zakázky
  11/733     21. 3. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyzvat k uzavření smlouvy v souladu s § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), "TDS a koordinátor BOZP - Rekonstrukce a novostavby objektů pro sociální služby, 2. část: Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, org 2736, parc. č. 5439/1 a 5439/2 v k. ú. Petřvald u Karviné“ uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí a který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 7. JS Property, a.s. se sídlem: Chopinova 576/1, Ostrava - Přívoz, PSČ 702 00 IČ: 27814742 za cenu nejvýše přípustnou 73.400 Kč bez DPH a uzavřít s ním smlouvu za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/456 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  11/734     21. 3. 2013
1. vylučuje

z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Dodávka vnitřního vybavení a nábytku „1. etapa transformace organizace Marianum““ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 10. Z + M Partner, spol. s r.o. se sídlem: Ostrava – Moravská Ostrava, Valchařská 3261/17, PSČ 702 00 IČ: 26843935
  11/734     21. 3. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na dodávku, montáž a ustavení nábytku a vybavení pro chráněné bydlení ve Velkých Hošticích a pro domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení na ul. Čajkovského v Opavě, se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 7. L. A. Bernkop 1883, a.s. se sídlem: Brno, Lidická 717/75, PSČ 602 00 IČ: 26309165 za cenu nejvýše přípustnou 1.385.095 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje (č. usnesení)
  11/735     21. 3. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby nazvané „Krajská digitalizační jednotka III“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek - Uveřejňovacím subsystému, dle předloženého materiálu
  11/735     21. 3. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Krajská digitalizační jednotka III“, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  11/735     21. 3. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Krajská digitalizační jednotka III“, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Jitka Koščáková - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Jiří Hošek - odbor informatiky 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Šárka Bělecká - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/380 ze dne 29. 1. 2013 (č. usnesení)
  11/736     21. 3. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka a instalace didaktických pomůcek v rámci projektu »Podpora přírodovědných předmětů«“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 3. VDI Meta – výrobní družstvo invalidů 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava - Vítkovice IČ: 25861808 za cenu nejvýše přípustnou 3.049.033,-- Kč bez DPH 2. C SYSTEM CZ a.s. Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno - Židenice IČ: 27675645 za cenu nejvýše přípustnou 3.224.082,-- Kč bez DPH 1. AV MEDIA, a.s. Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10 IČ: 48108375 za cenu nejvýše přípustnou 3.148.528,-- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/227 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  11/737     21. 3. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Webová reklamní prezentace v rámci projektu » Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji «“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 1. 4every1 s.r.o. Olomoucká 1005/166, 627 00 Brno IČ: 27749461 za cenu nejvýše přípustnou 1.352.400,-- Kč bez DPH. 2. Comunica, a.s. Pod Kotlářkou 151/3, 150 00 Praha 5 IČ: 27216187 za cenu nejvýše přípustnou 1.715.473,-- Kč bez DPH 3. Knowlimits s.r.o. Píškova 1948/16, 155 00 Praha 5 - Stodůlky IČ: 63677792 za cenu nejvýše přípustnou 1.418.376,-- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  11/738     21. 3. 2013
1. rozhodla

o výběru nejvhodnějších nabídek a uzavření smluv pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Zajištění prostoru vydání Moravskoslezských listů v regionálních periodikách Deník a Právo“ se subjekty: VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 8/5, 370 01 České Budějovice IČ: 61860981 za cenu nejvýše přípustnou 185.000 Kč bez DPH BORGIS a.s. se sídlem: Slezská 2127/13, 121 50 Praha 2 IČ: 00564893 za cenu nejvýše přípustnou 209.009 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 103/6621 ze dne 14. 2. 2012 č. 116/7539 ze dne 24. 7. 2012 č. 120/7917 ze dne 18. 9. 2012 č. 8/446 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  11/739     21. 3. 2013
1. rozhodla

ve vazbě na oznámení uchazeče Beskydská stavební, a.s. o odstoupení od podpisu smlouvy v zadávacím řízení s názvem „Výběr zhotovitele staveb u projektů »Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I, II, III, IV, VI, VII«“, uzavřít smlouvu s uchazečem O.K.D.C. mont s.r.o., Pavlovova 3059/40, 700 30 Ostrava-Jih, IČ: 25385747, který se umístil jako třetí v pořadí, tj. ve vztahu k části 10 veřejné zakázky, a to za cenu nejvýše přípustnou 33.325.050,- Kč bez DPH z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  11/740     21. 3. 2013
1. rozhodla

o zahájení otevřeného zadávacího řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na stavební práce Silnice II/473 Frýdek-Místek - Šenov (Sedliště) km 5,900-6,100“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému IS VZ US, dle předloženého materiálu
  11/740     21. 3. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Silnice II/473 Frýdek-Místek - Šenov (Sedliště) km 5,900-6,100“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  11/740     21. 3. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Silnice II/473 Frýdek-Místek - Šenov (Sedliště) km 5,900-6,100“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  11/740     21. 3. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Silnice II/473 Frýdek-Místek - Šenov (Sedliště) km 5,900-6,100“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Ivo Muras - odbor dopravy a silničního hospodářství náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Libor Částka - odbor dopravy a silničního hospodářství

Rada kraje (č. usnesení)
  11/741     21. 3. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby, nazvané označením „Poskytování poradenských služeb v oblasti marketingu Moravskoslezského kraje“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  11/741     21. 3. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku nazvanou „Poskytování poradenských služeb v oblasti marketingu Moravskoslezského kraje“, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  11/741     21. 3. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku nazvanou „Poskytování poradenských služeb v oblasti marketingu Moravskoslezského kraje“, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana 5. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 6. Ing. Karin Veselá - odbor kancelář hejtmana kraje náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Tomáš Fiedler - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Petra Papoušková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 6. Bc. Petra Špornová - odbor kancelář hejtmana kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  11/742     21. 3. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky nazvané „Dodávka a instalace výpočetní techniky a prezentační techniky v rámci projektů ROP Moravskoslezsko v oblasti školství“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek - Uveřejňovacím subsystému, dle předloženého materiálu
  11/742     21. 3. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace výpočetní techniky a prezentační techniky v rámci projektů ROP Moravskoslezsko v oblasti školství“, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  11/742     21. 3. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace výpočetní techniky a prezentační techniky v rámci projektů ROP Moravskoslezsko v oblasti školství“, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Pavel Žák - odbor informatiky

Rada kraje (č. usnesení)
  11/743     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

informaci o došlých dopisech adresovaných orgánům kraje v období od 5. 3. 2013 do 20. 3. 2013 vč. informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  11/744     21. 3. 2013
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 28. 2. 2013 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  11/744     21. 3. 2013
2. stanoví

u usnesení č. 9/585 bod 3) ze dne 26. 2. 2013 termín další kontroly plnění na duben 2013
  11/744     21. 3. 2013
3. vyřazuje

z další kontroly plnění usnesení rady kraje a) usnesení č. 84/5129 bod 2) ze dne 19. 5. 2011 b) usnesení č. 8/510 body 2) a 4) ze dne 12. 2. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  11/745     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

informaci o počtu a způsobu vyřízení petic, stížností a ostatních podání adresovaných orgánům Moravskoslezského kraje v roce 2012 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  11/746     21. 3. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 1070 - Rybářství pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 5,96 tis. Kč na § 2199 - Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 7,00 tis. Kč na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 71,50 tis. Kč na § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 736,23 tis. Kč na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 30,00 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 0,08 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 0,52 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 2,43 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 1,05 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 2,16 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 1,79 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 2,35 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 50,00 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 20,00 tis. Kč pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 80,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 20,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 0,15 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 26,93 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku o 17,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 17,07 tis. Kč pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 25,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 16,28 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 4.350,90 tis. Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 1.329,75 tis. Kč Celkem o 6.815,15 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 6.815,15 tis. Kč Celkem o 6.815,15 tis. Kč
  11/746     21. 3. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 35,16 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 35,16 tis. Kč
  11/746     21. 3. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.820 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 69 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.889 tis. Kč
  11/746     21. 3. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 3,35 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1,10 tis. Kč na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 2,25 tis. Kč Celkem o 3,35 tis. Kč
  11/746     21. 3. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 0,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5363 - Úhrada sankcí jiným rozpočtům o 0,10 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  11/747     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

a) žádost společnosti GLOBAL NETWORKS s.r.o., ze dne 7. 2. 2013, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na výdaje související se zajištěním akce Irský kulturní festival 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) žádost společnosti COR APERTUM, o.s., ze dne 25. 7. 2012, o poskytnutí dotace v souvislosti s připravovanou akcí „Sestra Moravskoslezského kraje 2012“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  11/747     21. 3. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje: a) společnosti GLOBAL NETWORKS s.r.o., se sídlem Musorgského 876/8, 702 00 Ostrava, IČ 26856999, na výdaje související se zajištěním akce „Irský kulturní festival 2013“, ve výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 11. 3. 2013 do 30. 4. 2013 b) společnosti COR APERTUM, o.s., se sídlem Mlýnská 2353/12, 702 00 Ostrava, IČ 22763325, na výdaje související se zajištěním akce „Sestra Moravskoslezského kraje 2012, ve výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2013 do 28. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  11/748     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

žádost Krizového centra Ostrava, o.s., ze dne 4. 3. 2013, o poskytnutí dotace na provoz a činnost dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  11/748     21. 3. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje Krizovému centru Ostrava, se sídlem Nádražní 196, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ 22735283, ve výši 140 tis. Kč na zajištění provozu a činnosti s termínem použití v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 dle předloženého materiálu
  11/748     21. 3. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 140 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 140 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 110/7103 ze dne 15. 5. 2012 č. 113/7400 ze dne 19. 6. 2012 (č. usnesení)
obsah příloh č. 4 a 5 materiálu změněn usnesením č. 15/1112 ze dne 14. 5. 2013
  11/749     21. 3. 2013
1. rozhodla

a) předat organizaci Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČ 18054455, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68321261, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu
  11/749     21. 3. 2013
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu „Modernizace škol ve stavebnictví“ registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/09.00725, v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady včetně dodatků

Rada kraje (č. usnesení)
  11/750     21. 3. 2013
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 51/2701 ze dne 17. 3. 2010 (č. usnesení)
  11/751     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

informaci o uplynutí funkčního období členů školské rady při vyšší odborné škole organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Mgr. Ivany Nesétové a Ing. Dany Divákové, které byly radou kraje jmenovány s účinností od 5. 4. 2010
  11/751     21. 3. 2013
2. jmenuje

dnem 5. 4. 2013 doc. Ing. Josefa Fialu, CSc., a Bc. Adama Vavrečku, DiS., členy školské rady při vyšší odborné škole organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 96/6103 ze dne 2. 11. 2011 (č. usnesení)
  11/752     21. 3. 2013
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Výměna oken budovy školy Husova 283 v Bohumíně – II. Etapa (JV a SZ strana včetně kadeřnictví)“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově č. p. 283, část obce Nový Bohumín, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 193 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, předaném k hospodaření organizaci Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín, IČ 66932581, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  11/753     21. 3. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na: a) rozvojový program „Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie“ v roce 2013 ve výši 14.040 Kč b) rozvojový program „Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců“ v roce 2013 ve výši 235.055 Kč c) rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 - Excelence středních škol 2012 (č. j. MŠMT – 9 629/2012-51) ve výši 1 589 381 Kč d) rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“ ve výši 9.586.300 Kč dle předloženého materiálu
  11/753     21. 3. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.838.476 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 249.095 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 9.580 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.123.777 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 8.622 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 365.012 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 72.810 Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.580 Kč Celkem 1.838.476 Kč
  11/753     21. 3. 2013
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené obcí Základní škola Bruntál, Cihelní 6, IČ 66145309, ve výši 14.040 Kč s účelovým určením na rozvojový program „Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie“ v roce 2013
  11/753     21. 3. 2013
4. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené obcí Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČ 48805271, ve výši 235.055 Kč s účelovým určením na rozvojový program „Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců“ v roce 2013
  11/753     21. 3. 2013
5. rozhodla

poskytnut a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 - Excelence středních škol 2012“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  11/753     21. 3. 2013
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 - Excelence středních škol 2012“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  11/753     21. 3. 2013
7. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 - Excelence středních škol 2012“ organizacím: a) EDUCAnet – Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o., IČ 25380401, ve výši 9.580 Kč b) Obchodní akademie Karviná, s.r.o., IČ 46580336, ve výši 8.622 Kč
  11/753     21. 3. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3114 - Speciální základní školy pol. 2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací o 3,23 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3,23 tis. Kč
  11/753     21. 3. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 9.586.300 Kč a snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 505.197 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 505.197 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.586.300 Kč Celkem 10.091.497 Kč
  11/753     21. 3. 2013
10. rozhodla

zvýšit poskytnutou a přidělenou neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené obcí Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace, IČ 70933901, o částku 505.197 Kč s účelovým určením na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013
  11/753     21. 3. 2013
11. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“ pro organizace zřízené krajem: a) Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, o částku 8.366.800 Kč b) Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, o částku 1.219.500 Kč
  11/753     21. 3. 2013
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 s účelovým určením na program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“ pro organizace: a) Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, o částku 8.366.800 Kč b) Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, o částku 1.219.500 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  11/754     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

informaci, že funkci zástupkyně statutárního orgánu organizace Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace, IČ 47813504, od 20. 3. 2013 vykonává v plném rozsahu práv a povinností Magdaléna Hrudová z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace
  11/754     21. 3. 2013
2. stanoví

s účinností od 1. 4. 2013 a) plat ředitelům příspěvkových organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu b) plat zástupkyni statutárního orgánu příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  11/755     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
  11/755     21. 3. 2013
2. rozhodla

o přijetí opatření zřizovatele ve školách na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
  11/755     21. 3. 2013
3. stanoví

s účinností od 1. 4. 2013 plat Mgr. Petru Solichovi, řediteli organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  11/755     21. 3. 2013
4. ukládá

řediteli krajského úřadu sdělit obsah přijatého opatření kraje uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu řediteli Ing. Petru Solichovi Zodp.: PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. Termín: 31. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  11/756     21. 3. 2013
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Oprava elektroinstalace v učebnách školy“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově č. p. 1329, část obce Nový Jičín, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. st. 579 a v budově č. p. 1330, část obce Nový Jičín, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. st. 561, obě v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, obec Nový Jičín, předaném k hospodaření organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, Palackého 1329/50, Nový Jičín, IČ 00601675, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  11/757     21. 3. 2013
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Stavební úpravy bloku C“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově č. p. 1259, část obce Frenštát pod Radhoštěm, jiná stavba, na pozemku parc. č. st. 1500, v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm, předaném k hospodaření organizaci Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00601659, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  11/758     21. 3. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 50 tis. Kč
  11/758     21. 3. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o částku 50.000 Kč, účelově určenou na akci „Mezinárodní sochařské sympózium“
  11/758     21. 3. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 4.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 4.000 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 (č. usnesení)
  11/759     21. 3. 2013
1. souhlasí

s ukončením smlouvy o podnájmu nebytových prostor s Městskou nemocnicí v Odrách, příspěvková organizace, Nadační 1, 742 35 Odry, IČ 66183596, uzavřené na dobu neurčitou, ke dni 31. 3. 2013, dle předloženého materiálu
  11/759     21. 3. 2013
2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor s Městskou nemocnicí v Odrách, příspěvková organizace, Nadační 1, 742 35 Odry, IČ 66183596, na dobu neurčitou od 1. 4. 2013, dle předloženého materiálu
  11/759     21. 3. 2013
3. bere na vědomí

uzavření smlouvy o výpůjčce a úhradě nákladů s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  11/760     21. 3. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 1.179.617 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.179.617 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  11/761     21. 3. 2013
1. souhlasí

s postoupením pohledávky organizace Bohumínská městská nemocnice, a.s., se sídlem Slezská 207, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín, IČ 26834022, vzniklé nedodržením dohody o zvyšování kvalifikace a setrváním zaměstnance v pracovním poměru, v celkové výši 38.231,-- Kč, na organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/564 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  11/762     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

informace týkající se problematiky elektronické preskripce, dle předloženého materiálu
  11/762     21. 3. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3.950 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.950 tis. Kč
  11/762     21. 3. 2013
3. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“, organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, ve výši 450 tis. Kč b) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, ve výši 1.400 tis. Kč c) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, ve výši 450 tis. Kč d) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, ve výši 650 tis. Kč e) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, ve výši 500 tis. Kč f) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, ve výši 500 tis. Kč s účelovým určením na realizaci akce „Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních“

Rada kraje (č. usnesení)
  11/763     21. 3. 2013
1. rozhodla

s účinností od 1. 4. 2013 vydat „Plán pokrytí území Moravskoslezského kraje výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  11/764     21. 3. 2013
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, chodníků, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  11/764     21. 3. 2013
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  11/764     21. 3. 2013
3. souhlasí

se zřízením věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení
  11/764     21. 3. 2013
4. souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/564 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  11/765     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2013 – II. část, dle předloženého materiálu
  11/765     21. 3. 2013
2. souhlasí

s plánem souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2013 – II. část v ceně převyšující 2 mil. Kč včetně DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  11/765     21. 3. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, o částku 110.000.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce “Souvislé opravy silnic II. a III. tříd

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/224 ze dne 21. 9. 2009 (č. usnesení)
  11/766     21. 3. 2013
1. schvaluje

s účinností od 1. 4. 2013 změnu sazeb nájemného při zvláštním užívání silnic II. a III. tříd dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  11/767     21. 3. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 2.659,59 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 2.569,59 tis. Kč
  11/767     21. 3. 2013
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 346,72 tis. Kč, účelově určené na úhradu škody způsobené vybraným zvláště chráněným živočichem
  11/767     21. 3. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 346,72 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 346,72 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  11/768     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

petici občanů Moravskoslezského kraje ve věci zachování spojů mezi Krnovem a Opavou dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  11/768     21. 3. 2013
2. schvaluje

obsah odpovědi k petici dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  11/769     21. 3. 2013
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav organizací Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, na objektu hrad Sovinec ve vlastnictví Moravskoslezského kraje – na akci Hrad Sovinec - oprava vnějšího opevnění, část 1,2 - „Kočičí hlava“ v roce 2013 dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  11/770     21. 3. 2013
1. souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy mezi organizací kraje Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00847046, a statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, na dobu určitou do 30. 9. 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/242 ze dne 20. 12. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  11/771     21. 3. 2013
1. rozhodla

předat organizaci Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, 735 06 Karviná, IČ 00847330, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 110/4070 ze dne 7. 2. 2007 č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  11/772     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

informaci o projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Transformace sociálních služeb“ financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  11/772     21. 3. 2013
2. souhlasí

se zapojením do projektu „Transformace sociálních služeb“ Ministerstva práce a sociálních věcí organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 2/53 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  11/773     21. 3. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc leden 2013 ve výši 68.400 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 19960/2013, ze dne 27. 2. 2013
  11/773     21. 3. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem a) společnosti SALUS o.p.s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, IČ 25851403, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Salus o.p.s., Krizovém centru pro děti a mládež Čtyřlístek, Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, za měsíc leden 2013 ve výši 137.560 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 22849/2013, ze dne 6. 3. 2013 b) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za měsíc leden 2013 ve výši 269.800 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 18721/2013, ze dne 27. 2. 2013 c) statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, za měsíc leden 2013 ve výši 243.960 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 22184/2013, ze dne 6. 3. 2013 d) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc leden 2013 ve výši 41.040 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 22179/2013, ze dne 6. 3. 2013 e) Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc leden 2013 ve výši 664.240 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 22861/2013, ze dne 12. 3. 2013
  11/773     21. 3. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.538.624 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 137.560 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 664 240 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 310.840 Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 113.624 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 243.960 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 68.400 Kč Celkem o 1.538.624 Kč
  11/773     21. 3. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2013 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 2) písm. c) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  11/774     21. 3. 2013
1. souhlasí

s realizací stavby „Sanace vlhkosti Domu umění, Jurečkova 9, Ostrava“, která bude realizována Galerií výtvarného umění v Ostravě, příspěvkovou organizací, Poděbradova 12, Ostrava, IČ 00373231, dle předloženého materiálu
  11/774     21. 3. 2013
2. souhlasí

s vypsáním veřejné zakázky na výběr zhotovitele a uzavřením Smlouvy o dílo „Sanace vlhkosti Domu umění, Jurečkova 9, Ostrava“, kterou na straně kraje uzavře Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 12, Ostrava, IČ 00373231, zastoupena ředitelem Mgr. Jiří Jůzou, Ph.D.
  11/774     21. 3. 2013
3. rozhodla

o výjimce dle bodu 1 písm. a) z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Přístavba Domu umění – Galerie 21. století“ ve výši 19.000.000,-- Kč
  11/774     21. 3. 2013
4. rozhodla

snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 19.000.000,-- Kč účelově určenou na akci „Přístavba Domu umění – Galerie 21. století“ realizovanou pro organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 12, Ostrava, IČ 00373231
  11/774     21. 3. 2013
5. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 12, Ostrava, IČ 00373231, ve výši 19.000.000,-- Kč účelově určený na akci „Sanace vlhkosti Domu umění, Jurečkova 9, Ostrava“
  11/774     21. 3. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3315 - Činnost muzeí a galerií pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 19 000 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3315 - Činnost muzeí a galerií pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 19 000 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 81/5011 ze dne 20. 4. 2011 (č. usnesení)
  11/775     21. 3. 2013
1. rozhodla

darovat organizaci Centrum nové naděje, Farní 6, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632031, neodpisovaný hmotný majetek – hudební nástroje
  11/775     21. 3. 2013
2. rozhodla

uzavřít Darovací smlouvu s organizací Centrum nové naděje, Farní 6, 738 01 Frýdek–Místek, IČ 70632031

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 102/6586 ze dne 24. 1. 2012 (č. usnesení)
  11/776     21. 3. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 10062823 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR k projektu „Zateplení Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  11/776     21. 3. 2013
2. bere na vědomí

změnu v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ident. č. 115D222001562 ze dne 15. 12. 2011 (evidováno pod č. 01218/2012/EP) a jeho nahrazení verzí ze dne 10. 1. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 10/700 ze dne 5. 3. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2013 č. 3/207 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  11/777     21. 3. 2013
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“ včetně příloh
  11/777     21. 3. 2013
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“ s příjmem žádostí od 26. 3. 2013 do 22. 4. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  11/778     21. 3. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 13,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 13,50 tis. Kč
  11/778     21. 3. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 0,50 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1,00 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 0,50 tis. Kč Celkem 2,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 2,00 tis. Kč
  11/778     21. 3. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 18,84 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 8,60 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 10,24 tis. Kč Celkem 18,84 tis. Kč
  11/778     21. 3. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na úhradu části mzdových nákladů a cestovních náhrad spojených s účastí zaměstnanců organizace na vzdělávacích aktivitách projektu „TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání)“ příspěvkové organizaci kraje - Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 14451093, o částku 10.224,-- Kč, s časovou použitelností do 28. 2. 2013
  11/778     21. 3. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu o 1,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 0,44 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 0,56 tis. Kč Celkem 1,00 tis. Kč
  11/778     21. 3. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5194 - Věcné dary o 2,00 tis. Kč
  11/778     21. 3. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 10.115,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6111 - Programové vybavení o 3.450,00 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 6.665,00 tis. Kč Celkem o 10.115,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7813 ze dne 21. 8. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2516 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  11/779     21. 3. 2013
1. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Silnice 2013 – III. etapa“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v roce 2013
  11/779     21. 3. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, k projektu „Silnice 2013 – III. etapa“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  11/779     21. 3. 2013
3. rozhodla

uzavřít dohodu o budoucí realizaci stavby „Okružní křižovatka sil. II/479 a MK na ul. Anglická – Havířov“ mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov, IČ 00297488, k projektu „Silnice 2013 – III. etapa“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  11/779     21. 3. 2013
4. rozhodla

uzavřít dohodu o budoucí realizaci stavby „Okružní křižovatka sil II/483, III/4848 a MK ul. Horní ve Frenštátě pod Radhoštěm včetně navazujícího úseku sil. III/4848“ mezi Moravskoslezským krajem a městem Frenštát pod Radhoštěm, se sídlem nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, k projektu „Silnice 2013 – III. etapa“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7212 ze dne 15. 5. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/77 a č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  11/780     21. 3. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Mechatronika“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/19.01196, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  11/780     21. 3. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižuje dlouhodobé financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 36.371,00 tis. Kč a snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 37.795,00 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 462,12 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 15,90 tis. Kč CELKEM o 478,02 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 492,51 tis. Kč a zvyšuje dlouhodobé financování pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 453,47 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7813 ze dne 21. 8. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2516 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  11/781     21. 3. 2013
1. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Silnice 2013 – I. etapa“, do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v roce 2013
  11/781     21. 3. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, k projektu „Silnice 2013 – I. etapa“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  11/781     21. 3. 2013
3. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Silnice 2013 – II. etapa“, do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v roce 2013 za podmínky rozhodnutí sloučit projekty „Silnice 2013 – II. etapa" a „Silnice II/473 Frýdek-Místek – Šenov“ do projektu pod názvem „Silnice 2013 – II. etapa“ zastupitelstvem kraje konaného dne 21. 3. 2013
  11/781     21. 3. 2013
4. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, k projektu „Silnice 2013 – II. etapa“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  11/781     21. 3. 2013
5. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Silnice 2013 – IV. etapa“, do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v roce 2013
  11/781     21. 3. 2013
6. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, k projektu „Silnice 2013 – IV. etapa“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  11/781     21. 3. 2013
7. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká III. etapa“, do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v roce 2013
  11/781     21. 3. 2013
8. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, k projektu „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká III. etapa“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  11/781     21. 3. 2013
9. bere na vědomí

informaci k projektům předkládaným do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v roce 2013

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 a č. 2/30 č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  11/782     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

informaci o přijetí finančních prostředků ve výši 2.500.000 Kč od statutárního města Ostrava, IČ 00845451, na účet sdružených prostředků na základě smlouvy o sdružení finančních prostředků na realizaci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji
  11/782     21. 3. 2013
2. bere na vědomí

informaci o převodu finančních prostředků Regionálního rozvojového fondu zřízeného Moravskoslezským krajem ve výši 2.500.000 Kč na účet sdružených prostředků na základě smlouvy o sdružení finančních prostředků na realizaci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, a to v souladu se Statutem Regionálního rozvojového fondu
  11/782     21. 3. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.600 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2125 - Podpora podnikání a inovací pol. 5343 - Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů o 2.500 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 100 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  11/783     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

žádost Spolku vodáků Campanula, o. s., IČ 48804215, se sídlem Nádražní 884/116, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000 Kč, na projekt „Podpora vodáckých aktivit v roce 2013“, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 10. 2013
  11/783     21. 3. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 100.000 Kč Spolku vodáků Campanula, o. s., IČ 48804215, se sídlem Nádražní 884/116, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, na projekt „Podpora vodáckých aktivit v roce 2013“, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 10. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  11/784     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

žádost vodáckého oddílu Posejdon, o. s., IČ 26997479, se sídlem Hlavní 33, 735 53 Dolní Lutyně - Věřňovice o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000 Kč, na projekt „Podpora vodáckých aktivit v roce 2013“, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 10. 2013
  11/784     21. 3. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 100.000 Kč vodáckému oddílu Posejdon, o. s., IČ 26997479, se sídlem Hlavní 33, 735 53 Dolní Lutyně – Věřňovice, na projekt „Podpora vodáckých aktivit v roce 2013“, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 10. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  11/785     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

žádost Asociace TOM ČR, TOM 4348 KLUBU VODÁKŮ MIRAGO, IČ 86786709, se sídlem Klínová 6, 709 00 Ostrava o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000 Kč, na projekt „Podpora vodáckých aktivit v roce 2013“, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 10. 2013
  11/785     21. 3. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 100.000 Kč Asociace TOM ČR, TOM 4348 KLUBU VODÁKŮ MIRAGO, IČ 86786709, se sídlem Klínová 6, 709 00 Ostrava, na projekt „Podpora vodáckých aktivit v roce 2013“, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 10. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  11/786     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

žádost Mikroregionu Slezská Harta, IČ 71193821, se sídlem 793 68 Leskovec nad Moravicí 204 o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000 Kč, na projekt „Vodnický splav, aneb 3. velké setkání vodníků na Slezské Hartě“, s časovou použitelností od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013
  11/786     21. 3. 2013
2. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ ve výši 100.000 Kč
  11/786     21. 3. 2013
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 100.000 Kč Mikroregionu Slezská Harta, IČ 71193821, se sídlem 793 68 Leskovec nad Moravicí 204, na projekt „Vodnický splav, aneb 3. velké setkání vodníků na Slezské Hartě“, s časovou použitelností od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013
  11/786     21. 3. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 100 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  11/787     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

návrh na uspořádání 3. ročníku aktivity „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ s cílem pomoci znovuobjevení původních regionálních pochoutek a propagace Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu
  11/787     21. 3. 2013
2. stanoví

že náměstek hejtmana kraje, Ing. Ivan Strachoň, provede jmenování členů odborné poroty pro kulinářskou soutěž Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 31. 8. 2013
  11/787     21. 3. 2013
3. rozhodla

vyhlásit 3. ročník soutěže “Jak šmakuje Moravskoslezsko", která bude probíhat v období od 1. 4. 2013 do 31. 12. 2013, a schvaluje její pravidla uvedená v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/360 bod 2) ze dne 15. 1. 2013 (č. usnesení)
  11/788     21. 3. 2013
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“ na částech pozemku parc. č. 1277/7 trvalý travní porost v k. ú. a obci Hlučín
  11/788     21. 3. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu s městem Hlučín, Mírové náměstí 23, Hlučín, IČ 00300063, pro stavbu uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení
  11/788     21. 3. 2013
3. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 1277/7 trvalý travní porost v k. ú. a obci Hlučín, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, Hlučín, IČ 73214566, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, spočívajícího v právu umístění, zřízení a provozování vzdušného venkovního vedení VN AlFe 3×120 kV v rámci stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína, SO 453 - Přeložka VN u SO 102“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením a provozováním vzdušného venkovního vedení VN AlFe 3×120 kV, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění. Oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení, ve které bude jako třetí smluvní strana uvedeno město Hlučín, Mírové náměstí 23, Hlučín, IČ 00300063, jako stavebník
  11/788     21. 3. 2013
4. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 1277/7 trvalý travní porost v k. ú. a obci Hlučín, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, Hlučín, IČ 73214566, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., Ostravská 124/18, Hlučín, IČ 25914685, spočívajícího v právu zřízení a provozování vodovodního řadu PE 110 v rámci stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína, SO 312 - Vodovod“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti se zřízením a provozováním vodovodního řadu PE 110, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění. Oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení, ve které bude jako třetí smluvní strana uvedeno město Hlučín, Mírové náměstí 23, Hlučín, IČ 00300063, jako stavebník
  11/788     21. 3. 2013
5. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Opava, ul. Mařádkova – rekonstrukce kanalizace“ na části pozemku parc. č. 39/1 ostatní plocha v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava
  11/788     21. 3. 2013
6. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 39/1 ostatní plocha v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 27, Opava, IČ 00016772, ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, Ostrava, IČ 45193665, spočívajícího v právu umístění a provozování kanalizační přípojky v rámci stavby „Opava, ul. Mařádkova – rekonstrukce kanalizace“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s umístěním, provozováním, oprav a odstraněním kanalizační přípojky, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění. Oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 6 písm. a) tohoto usnesení
  11/788     21. 3. 2013
7. rozhodla

zřídit věcné břemeno k částem pozemků parc. č. 643/1 ostatní plocha a parc. č. 644/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Karviná, IČ 00844853, a k části pozemku parc. č. 644/19 ostatní plocha v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, Ostrava, IČ 48804525, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4-Michle, IČ 60193336, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na uvedených pozemcích v rámci stavby „16010-023587 Orlová, 17. listopadu, LIDL“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou a opravami podzemního komunikačního vedení, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu v geometrickém plánu č. 2077-806/2012 ze dne 30. 10. 2012, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 49.925 Kč včetně DPH a úhradu nákladů spojených s vkladem práva do katastru nemovitostí
  11/788     21. 3. 2013
8. rozhodla

a) změnit v usnesení rady kraje č. 6/360 bod 2 písm. a) ze dne 15. 1. 2013 text „k částem pozemků parc. č. 381/3 ostatní plocha, parc. č. 381/2 ostatní plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,“ na text „k částem pozemků parc. č. 381/3 ostatní plocha, parc. č. 381/2 ostatní plocha a parc. č. 382/2 ostatní plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava“ b) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu ev. č. 00313/2013/IM uzavřené dne 12. 2. 2013 se statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 109/7074 ze dne 17. 4. 2012 (č. usnesení)
  11/789     21. 3. 2013
1. souhlasí

s postoupením práva a povinností ze smlouvy na realizaci rozhlasové kampaně v letech 2012 – 2014 ze společnosti Londa spol. s r.o., sídlem Křemencova 4, 110 00 Praha 1, IČ 49241931, na společnost LIN, a.s., se sídlem Křemencova 4, 110 00 Praha 1, IČ 25720767
  11/789     21. 3. 2013
2. rozhodla

uzavřít dohodu o postoupení práv a povinností na realizaci rozhlasové kampaně v letech 2012 – 2014 a o změně smlouvy se společnostmi Londa spol. s r.o., sídlem Křemencova 4, 110 00 Praha 1, IČ 49241931, a LIN, a.s., se sídlem Křemencova 4, 110 00 Praha 1, IČ 25720767, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 91/5745 ze dne 24. 8. 2011 (č. usnesení)
  11/790     21. 3. 2013
1. souhlasí

s postoupením práv a povinností ze smlouvy na realizaci rozhlasové kampaně v letech 2011 – 2013 ze společnosti Londa spol. s r.o., sídlem Křemencova 4, 110 00 Praha 1, IČ 49241931, na společnost LIN, a.s., se sídlem Křemencova 4, 110 00 Praha 1, IČ 25720767
  11/790     21. 3. 2013
2. rozhodla

uzavřít dohodu o postoupení práv a povinností na realizaci rozhlasové kampaně v letech 2011 – 2013 a o změně smlouvy se společnostmi Londa spol. s r.o., sídlem Křemencova 4, 110 00 Praha 1, IČ: 49241931, a LIN, a.s., se sídlem Křemencova 4, 110 00 Praha 1, IČ: 25720767, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  11/791     21. 3. 2013
1. rozhodla

odstranit nemovitý majetek ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526, Opava, IČ 00098752, a to: budova bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku parc. č. st. 107, v k. ú. a obci Stěbořice, dle předloženého materiálu
  11/791     21. 3. 2013
2. zmocňuje

zástupce statutárního orgánu organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526, Opava, IČ 00098752, k zastupování Moravskoslezského kraje při zajišťování a realizaci odstranění stavby uvedené v bodě 1) návrhu usnesení a dále k zastupování Moravskoslezského kraje v řízeních a postupech podle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících ve věci odstranění této stavby

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/564 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  11/792     21. 3. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  11/792     21. 3. 2013
2. schvaluje

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  11/792     21. 3. 2013
3. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 3.250.000,-- Kč účelově určené na akci „Výměna oken a zateplení obvodového pláště“ realizovanou pro organizaci Mateřská škola Eliška, Opava, E. Krásnohorské 8, příspěvková organizace, IČ 47813474
  11/792     21. 3. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 28.500 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1 500 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.100 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 600 tis. Kč Celkem o 3.200 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.000 tis. Kč na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.900 tis. Kč pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.250 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.000 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 6.600 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.500 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.050 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 500 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 500 tis. Kč Celkem o 25.300 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  11/793     21. 3. 2013
1. rozhodla

ustavit projektové týmy pro řízení strategických projektů dle předloženého materiálu
  11/793     21. 3. 2013
2. pověřuje

vedoucího odboru investičního a majetkového řízením týmů dle bodu 1) tohoto usnesení včetně rozhodování o zapojení dalších subjektů do činnosti týmu a jejich úkolech a svěřuje mu kompetence k řízení týmů a rozhodování o zapojení všech dalších subjektů do spolupráce

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 65/3903 ze dne 20. 10. 2010 (č. usnesení)
  11/794     21. 3. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 01059/2011/IM ze dne 2. 6. 2011 na realizaci stavby „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ a „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“ uzavřené se zhotovitelem, kterým je „Sdružení pro přednádraží prostor Svinov II. etapa“ tvořené společnostmi IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ 25322257, a SDS EXMOST spol. s r.o., se sídlem Údolní 413/66, 602 00 Brno, IČ 49454501, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  11/795     21. 3. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5,33 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5191 - Zaplacené sankce o 5,33 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7738 ze dne 21. 8. 2012 (č. usnesení)
  11/796     21. 3. 2013
1. bere na vědomí

návrh společnosti BNV Consulting, s.r.o., se sídlem Melantrichova 970/17b, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ 27170241 na ukončení vzájemného smluvního vztahu dohodou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  11/796     21. 3. 2013
2. rozhodla

uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy na realizaci kurzů zaměřených na finanční plánování a řízení v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců ÚVS MSK“, se společností BNV Consulting, s.r.o., se sídlem Melantrichova 970/17b, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ 27170241, dle předloženého materiálu

  frame-scrollup