Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 11. 4. 2017


  Rada kraje

  11/780                         11. 4. 2017
  1. schvaluje

  program 11. schůze rady kraje konané dne 11. 4. 2017


   Rada kraje

   11/781                         11. 4. 2017
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu pana Jana Krkošky a Ing. Víta Slováčka, o ověření zápisu z 10. schůze rady kraje, konané dne 28. 3. 2017

   11/781                         11. 4. 2017
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 11. schůze rady kraje, konané dne 11. 4. 2017:

   -      Ing. Jaroslav Kania

   -      Jarmila Uvírová


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 94/7336 ze dne 22.3.2016

    11/782                         11. 4. 2017
    1. rozhodla

    poskytnout peněžité ocenění ve výši 100.000 Kč paní Darině Ermisové, nar. **********, která je jediným společníkem a jednatelkou společnosti Pro Dara bags s.r.o. a která se umístila na prvním místě v soutěži Lady Business Moravskoslezského kraje 2016


     Rada kraje

     11/783                         11. 4. 2017
     1. bere na vědomí

     zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

     11/783                         11. 4. 2017
     2. žádá

     ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

     předložit zprávu dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

     Zodp.: plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.

     Termín: 15. 6. 2017


      Rada kraje

      11/784                         11. 4. 2017
      1. vydává

      nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

      11/784                         11. 4. 2017
      2. stanoví

      že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1) tohoto usnesení Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


       Rada kraje

       11/785                         11. 4. 2017
       1. jmenuje

       na návrh ředitele krajského úřadu s účinností od 1. 5. 2017 včetně Ing. Pavla Rydrycha vedoucím odboru zdravotnictví


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 7/422 ze dne 7.2.2017

        11/786                         11. 4. 2017
        1. rozhodla

        na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava – vybudování nového vodovodního řadu a nových vodovodních přípojek“ účastníka:

        HYDROSPOR spol. s r.o.

        Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava

        IČO: 47666374

        za cenu nejvýše přípustnou 6.852.217,90 Kč bez DPH


         Rada kraje

         11/787                         11. 4. 2017
         1. rozhodla

         zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Pořízení nástroje SIEM včetně funkcionality pro audit logů“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

         11/787                         11. 4. 2017
         2. prohlašuje

         že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Pořízení nástroje SIEM včetně funkcionality pro audit logů“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

         11/787                         11. 4. 2017
         3. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Pořízení nástroje SIEM včetně funkcionality pro audit logů“, a to:

         členové:

         Ing. Jakub Unucka, MBA - náměstek hejtmana kraje

         Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:

         Mgr. Stanislav Folwarczny - náměstek hejtmana kraje

         Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         11/787                         11. 4. 2017
         4. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Pořízení nástroje SIEM včetně funkcionality pro audit logů“, a to:

         členové:

         Ing. Jakub Unucka, MBA - náměstek hejtmana kraje

         Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky

         Mgr. Kateřina Dostálová, MPA - odbor evropských projektů

         Ing. Pavel Žák - bezpečnostní manažer

         Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         PhDr. Igor Hendrych - člen zastupitelstva kraje

         náhradníci:

         Mgr. Stanislav Folwarczny - náměstek hejtmana kraje

         Ing. Marek Knapp - odbor informatiky

         Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů

         Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec - odbor evropských projektů

         Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Zdeněk Karásek - člen zastupitelstva kraje


          Rada kraje

          11/788                         11. 4. 2017
          1. schvaluje

          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče pro vybraná zvláště chráněná území“

          11/788                         11. 4. 2017
          2. rozhodla

          vybrat nejvhodnější nabídku k jednotlivým částem veřejné zakázky a uzavřít smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavateli, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly:

          pro 1. část veřejné zakázky: Plány péče

          2. Rosička z. s.

          se sídlem: č. p. 102, 757 01 Jarcová

          IČ: 01438158

          za cenu nejvýše přípustnou 192.000 Kč bez DPH

          pro 2. část veřejné zakázky: Botanické inventarizační průzkumy

          1. Mgr. Radim Kočvara

          se sídlem: 768 11, Záříčí 92

          IČ: 73068021

          za cenu nejvýše přípustnou 268.000 Kč bez DPH

          pro 3. část veřejné zakázky: Zoologické inventarizační průzkumy

          1. Mgr. Radim Kočvara

          se sídlem: 768 11, Záříčí 92

          IČ: 73068021

          za cenu nejvýše přípustnou 182.000 Kč bez DPH


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 6/344 ze dne 24.1.2017

           11/789                         11. 4. 2017
           1. rozhodla

           v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zrušit zadávací řízení pro 2. a 3. část veřejné zakázky pod označením „Nákup osobních automobilů“, poř. č. 16/2017, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

           11/789                         11. 4. 2017
           2. rozhodla

           zahájit otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané „Nákup osobních automobilů II.“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

           11/789                         11. 4. 2017
           3. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a článkem 7 odst. 1 písm. a) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje komisi pro otevírání obálek ve složení:

           členové:

           Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

           Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Mgr. Ing. Petra Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           náhradníci:

           Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           11/789                         11. 4. 2017
           4. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a článkem 7 odst. 1 písm. b) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, hodnocení nabídek a vyhodnocení splnění podmínek podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybraným dodavatelem, ve složení:

           členové:

           Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

           Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu

           Ing. Jan Filgas, odbor životního prostředí a zemědělství

           Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Ing. David Bárta, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Ing. Karel Siuda, člen zastupitelstva kraje

           náhradníci:

           Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

           JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D. LL.M., odbor právní a organizační

           Ing. Karin Černá, odbor dopravy a chytrého regionu

           Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Ing. Pavel Kowalski, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Mgr. Karel Sládeček, člen zastupitelstva kraje


            Rada kraje

            11/790                         11. 4. 2017
            1. rozhodla

            zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění mediálního prostoru v tištěných mediích a na internetu:

            pro 1. část veřejné zakázky společnosti

            BORGIS a.s.

            se sídlem Slezská 2127/13, 128 00 Praha

            IČ 00564893

            za cenu nejvýše přípustnou 486.721 Kč bez DPH

            pro 2. část veřejné zakázky společnosti

            MAFRA, a.s.

            se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5

            IČ 45313351

            za cenu nejvýše přípustnou 490.000 Kč bez DPH

            pro 3. část veřejné zakázky společnosti

            VLTAVA LABE MEDIA a.s.

            se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5

            IČ 01440578

            za cenu nejvýše přípustnou 490.000 Kč bez DPH


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 10/729 ze dne 28. 3. 2017

             11/791                         11. 4. 2017
             1. rozhodla

             o změně podmínek, za kterých bude uzavřena smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání se subjektem TS a.s., IČ 60793716, dle předloženého materiálu

             11/791                         11. 4. 2017
             2. rozhodla

             o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání se subjektem uvedeným v bodě 1) tohoto usnesení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


              Rada kraje

              k usnesení zastupitelstva kraje

              č. 2/28 ze dne 22.12.2016

              11/792                         11. 4. 2017
              1. rozhodla

              vyslat prof. Ing. Ivo Vondráka CSc., hejtmana kraje, a MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje, ve dnech 23. – 28. 4. 2017 na zahraniční pracovní cestu do Spojených arabských emirátů (Dubaj) za účelem jednání o spolupráci v oblasti zdravotnictví a vysokoškolského vzdělávání a cestovního ruchu (účast na veletrhu) za podmínek uvedených v předloženém materiálu


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 34/1625 ze dne 24. 9. 2009

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

               11/793                         11. 4. 2017
               1. rozhodla

               pokračovat v tradici soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“

               11/793                         11. 4. 2017
               2. rozhodla

               nabýt finanční prostředky poskytnuté společností NET4GAS, s.r.o., IČ 27260364, v celkové výši 363 tis. Kč včetně DPH na plnění spojené s konáním akce „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“, na základě objednávky NET4GAS, s.r.o., č. 4170055249 ze dne 19. 1. 2017, dle předloženého materiálu

                 

               11/793                         11. 4. 2017
               3. schvaluje

               rozpočtové opatření, kterým se

               zvyšují

               nedaňové příjmy

               na § 3639 -

               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

               pol.  2111 -

               Příjmy z poskytování služeb a výrobků

               o

               363 tis. Kč

               a

               snižují

               běžné výdaje

               na § 3639 -

               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

               pol.  5230 -

               Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům

               o

               1 tis. Kč

               a

               zvyšují

               běžné výdaje 

               na § 3639 -

               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

               pol.  5041 -

               Odměny za užití duševního vlastnictví

               o

                 32 tis. Kč

               pol.  5139 -

               Nákup materiálu jinde nezařazený

               o

                 34 tis. Kč

               pol.  5164 -

               Nájemné

               o

               105 tis. Kč

               pol.  5169 -

               Nákup ostatních služeb

               o

                 31 tis. Kč

               pol.  5175 -

               Pohoštění

               o

                 84 tis. Kč

               pol.  5179 -

               Ostatní nákupy jinde nezařazené

               o

                 30 tis. Kč

               pol.  5194 -

               Věcné dary

               o

                   5 tis. Kč

               na § 6113 -

               Zastupitelstva krajů

               pol.  5169 -

               Nákup ostatních služeb

               o

                 43 tis. Kč

               Celkem

               o

               364 tis. Kč

               11/793                         11. 4. 2017
               4. rozhodla

               ocenit vítěze jednotlivých kategorií dle doporučení hodnotící komice Rady kvality ČR, která zasedla 10. 4. 2017 a poskytnout věcné ocenění v maximální hodnotě 7 tis. Kč vítězi jednotlivé kategorie soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“ za rok 2016

               11/793                         11. 4. 2017
               5. pověřuje

               hejtmana kraje předáním věcných ocenění vítězům současného ročníku soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“ na slavnostním vyhlášení výsledků, které se uskuteční 16. května 2017 v Dole Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice

               11/793                         11. 4. 2017
               6. pověřuje

               hejtmana kraje k podpisu „Memoranda o spolupráci k Ceně hejtmana za společenskou odpovědnost“, uzavřené mezi Radou kvality ČR, jejíž know-how soutěže využívá, a Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               11/793                         11. 4. 2017
               7. pověřuje

               hejtmana kraje k vyhlášení dalšího ročníku soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“ na konferenci společenské odpovědnosti, která se uskuteční dne 1. listopadu 2017 na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje


                Rada kraje

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                11/794                         11. 4. 2017
                1. souhlasí

                se zněním dopisu ve věci partnerství a spolupráce Moravskoslezského kraje při organizování 6. ministerské konference „Životní prostředí a zdraví“ dle předloženého materiálu


                 Rada kraje

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                 11/795                         11. 4. 2017
                 1. bere na vědomí

                 žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 11/795                         11. 4. 2017
                 2. rozhodla

                 poskytnout České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu výdajů souvisejících se zajištěním akce „Den policie“, dle předloženého materiálu

                 11/795                         11. 4. 2017
                 3. rozhodla

                 uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                  Rada kraje

                  11/796                         11. 4. 2017
                  1. souhlasí

                  s návrhem na uzavření Memoranda o rozvoji přátelských vztahů mezi Kulturním centrem Šejcha Mohammeda bin Khalid Al Nahyan, Spojené arabské emiráty, a Moravskoslezským krajem, Česká republika, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                  11/796                         11. 4. 2017
                  2. pověřuje

                  hejtmana kraje

                  podpisem Memoranda dle bodu 1. tohoto usnesení

                  Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                  11/796                         11. 4. 2017
                  3. souhlasí

                  s návrhem na uzavření Memoranda o rozvoji přátelských vztahů mezi Humanitárními službami města Sharjah, Spojené arabské emiráty, a Moravskoslezským krajem, Česká republika

                  11/796                         11. 4. 2017
                  4. pověřuje

                  hejtmana kraje

                  podpisem Memoranda dle bodu 3. tohoto usnesení

                  Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 107/8292 ze dne 23. 8. 2016

                   11/797                         11. 4. 2017
                   1. rozhodla

                   o udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje“, a to: paní Blaženě Slováčkové, nar. ********** 1937, bytem ********** Český Těšín, za obor uchovávané řemeslné tradice: práce s textilem - bílá ruční výšivka, plastická kovová výšivka

                   11/797                         11. 4. 2017
                   2. rozhodla

                   o poskytnutí finančních prostředků ve výši 50.000,-- Kč za získání titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje“, a to: paní Blaženě Slováčkové, nar. ********** 1937, bytem ********** Český Těšín**********


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                    11/798                         11. 4. 2017
                    1. rozhodla

                    poskytnout finanční dar ve výši 93.625 Kč panu Silvestrovi Votoupalovi, nar. ********** 1960, bytem ********** Frýdek-Místek a uzavřít s ním darovací smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                    11/798                         11. 4. 2017
                    2. rozhodla

                    předat organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00095630, k hospodaření movitý majetek – archeologický nález – depot římských mincí ze Staříče v hodnotě 1,-- Kč

                    11/798                         11. 4. 2017
                    3. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    běžné výdaje

                    na § 3329 -

                    Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

                    pol. 5179 -

                    Ostatní nákupy jinde nezařazené

                    o

                    93,625 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje

                    na § 3329 -

                    Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

                    pol. 5492 -

                    Dary obyvatelstvu

                    o

                    93,625 tis. Kč


                     Rada kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 8/481 ze dne 28.2.2017

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 3/128 ze dne 16.3.2017

                     11/799                         11. 4. 2017
                     1. rozhodla

                     uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 za účelem financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy, a nabýt finanční prostředky ve výši 161.146.000 Kč pověřenou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, v souladu s usnesením rady kraje č. 8/481 ze dne 28. 2. 2017, dle předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 4/272 ze dne 22. 12. 2016

                      č. 103/7972 ze dne 23. 6. 2016

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                      11/800                         11. 4. 2017
                      1. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      snižují

                      běžné výdaje

                      na § 2299 -

                      Ostatní záležitosti v dopravě

                      pol.  5169 -

                      Nákup ostatních služeb

                      o

                      580,8 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      běžné výdaje            

                      na § 2299 -

                      Ostatní záležitosti v dopravě

                      pol.  5166 -

                      Konzultační, poradenské a právní služby

                      o

                      580,8 tis. Kč

                      11/800                         11. 4. 2017
                      2. rozhodla

                      uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, ev. č. 02861/2016/KŘ se společností BeePartner a.s., IČ 03589277, na zpracování Strategického plánu rozvoje SMART regionu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       11/801                         11. 4. 2017
                       1. schvaluje

                       podmínky dotačního programu „Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                       11/801                         11. 4. 2017
                       2. rozhodla

                       vyhlásit dotační program „Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2017 dle předloženého materiálu

                       11/801                         11. 4. 2017
                       3. rozhodla

                       vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 2.500.000 Kč s účelovým určením na dotační program „Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2017


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 102/7899 ze dne 7. 6. 2016

                        č. 8/586 ze dne 28. 2. 2017

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 20/2083 ze dne 23. 6. 2016

                        11/802                         11. 4. 2017
                        1. rozhodla

                        uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru při realizaci dopravní stavby v rámci projektu „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“, mezi Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00095711, a společností MORAVIA CONSULT OLOMOC a.s., se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ 64610357, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                         11/803                         11. 4. 2017
                         1. ukládá

                         odvod do rozpočtu kraje v roce 2017 příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení, a to formou závazného ukazatele

                         11/803                         11. 4. 2017
                         2. schvaluje

                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizacím:

                         a)    Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku 4.500.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Výměna dešťové kanalizace " s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                         b)   Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČ 00100340, o částku 2.380.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Oprava střechy školní budovy na ulici Zahradní 102" s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                         c)    Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331752, o částku 420.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Oprava rozvodu vody v budově PPP" s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                         11/803                         11. 4. 2017
                         3. schvaluje

                         závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601594, ve výši 700.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce plynové kotelny školy" s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                         11/803                         11. 4. 2017
                         4. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšují

                         nedaňové příjmy

                         na § 3299 -

                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                         pol. 2122 -

                         Odvody příspěvkových organizací

                         o

                         8.000 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3121 -

                         Gymnázia

                         pol.  5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         4.500 tis. Kč

                         na § 3123 -

                         Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                         pol.  5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         2.380 tis. Kč

                         na § 3146 -

                         Zařízení výchovného poradenství

                         pol.  5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         420 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         7.300 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3124 -

                         Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                         pol.  6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         700 tis. Kč


                         Rada kraje

                         11/804                         11. 4. 2017
                         1. rozhodla

                         uzavřít Smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu „Zateplení Střední průmyslové školy, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace“ mezi krajem jako stavebníkem a společností CLIMART, spol. s r.o., Ruská 398/43, Vítkovice, Ostrava, IČ 27845061, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                         11/804                         11. 4. 2017
                         2. rozhodla

                         uzavřít Smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu „Zateplení Střední průmyslové školy, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace“ mezi krajem jako stavebníkem a podílovými spoluvlastníky pozemku parc. č. 248/24 zastavěná plocha a nádvoří a budovy čp. 673, bytový dům, Vítkovice, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                         11/804                         11. 4. 2017
                         3. souhlasí

                         s umístěním a realizací stavby „Ostrava, přel. VN+NNk, prodl. Místecká III.RSD“ na částech pozemků parc. č. 2460/1, ostatní plocha a parc. č. 2468/6, ostatní plocha, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle předloženého materiálu

                         11/804                         11. 4. 2017
                         4. rozhodla

                         a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků parc. č. 2460/1, ostatní plocha a parc. č. 2468/6, ostatní plocha, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat v částech služebných pozemků součást distribuční soustavy, v rámci stavby „Ostrava, přel. VN+NNk, prodl. Místecká III.RSD“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady na geometrické zaměření rozsahu věcného břemene a náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí

                          

                         b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení

                         11/804                         11. 4. 2017
                         5. rozhodla

                         změnit v bodě 2. písm. a) usnesení rady kraje č. 75/6135 ze dne 18. 8. 2015 text: „k části pozemku parc. č. 1213/16 ostatní plocha v k. ú. Šumbark, obec Havířov“ na text: „k částem pozemků parc. č. 1213/16 ostatní plocha a parc. č. 1213/17 ostatní plocha, vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov“

                         11/804                         11. 4. 2017
                         6. souhlasí

                         s umístěním a realizací stavby „71926_Karviná_Jaroslava Vrchlického“ na části pozemku parc. č. 596/1 zahrada v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, dle předloženého materiálu

                         11/804                         11. 4. 2017
                         7. rozhodla

                         a)            zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 596/1 zahrada v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, Komenského 614/2, Nové Město, Karviná, IČ 63024616, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha 4, IČ 64949681, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku podzemní komunikační vedení, v rámci stavby „71926_Karviná_Jaroslava Vrchlického“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však ve výši 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene uhradí náklady na geometrické zaměření rozsahu věcného břemene a náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí

                         b)           uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 7 písm. a) tohoto usnesení


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 102/7899 ze dne 7. 6. 2016

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 20/2083 ze dne 23. 6. 2016

                          11/805                         11. 4. 2017
                          1. rozhodla

                          uzavřít Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 9.448.793,43 Kč pro projekt Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá mezi Moravskoslezským krajem jako příjemcem a obcí Horní Suchá se sídlem Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá, IČ 00575917, jako poskytovatelem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           11/806                         11. 4. 2017
                           1. rozhodla

                           zamítnout žádost o umožnění přístupu přes pozemek parc. č. 2451/3 ostatní plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, na pozemek parc. č. 2447 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví pana **********, dle předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 108/8445 ze dne 6.9.2016

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 21/2233 ze dne 22.9.2016

                            11/807                         11. 4. 2017
                            1. rozhodla

                            uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby pro projekt „Přeložka sil. II/461 (Jižní obchvat  - dokončení)“ mezi Moravskoslezským krajem a společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 3/61 ze dne 6.12.2016

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                             11/808                         11. 4. 2017
                             1. rozhodla

                             snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 45,32 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“

                             11/808                         11. 4. 2017
                             2. rozhodla

                             zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 45,32 tis. Kč s účelovým určením na akci „Nájemné“

                             11/808                         11. 4. 2017
                             3. rozhodla

                             udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ ve výši 45,32 tis. Kč

                             11/808                         11. 4. 2017
                             4. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 3639 -

                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                             pol. 5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             45,32 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 3639 -

                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                             pol. 5164 -

                             Nájemné

                             o

                             45,32 tis. Kč


                              Rada kraje

                              11/809                         11. 4. 2017
                              1. rozhodla

                              předat organizaci Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00577243, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 223.053,82 Kč uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               11/810                         11. 4. 2017
                               1. bere na vědomí

                               žádost obce Horní Město, Horní Město 97, IČ 00296015, o darování části pozemku parc. č. 914/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 484-87/2016 ze dne 11. 9. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 914/7 ostatní plocha, o výměře 84 m2, v k. ú. a obci Horní Město, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                               11/810                         11. 4. 2017
                               2. rozhodla

                               o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                               část pozemku parc. č. 914/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 484-87/2016 ze dne 11. 9. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 914/7 ostatní plocha, o výměře 84 m2,

                               se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                               v k. ú. a obci Horní Město

                               11/810                         11. 4. 2017
                               3. bere na vědomí

                               žádost společnosti FRESO comp., s.r.o., Pustějov 8, Pustějov, IČ 25830236, o prodej části pozemku parc. č. 2402/8 ostatní plocha, v k. ú. Butovice, obec Studénka, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                               11/810                         11. 4. 2017
                               4. rozhodla

                               a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                               část pozemku parc. č. 2402/8 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2604-98/2016 ze dne 13. 9. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2402/12 ostatní plocha, o výměře 324 m2,

                               se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                               v k. ú. Butovice, obec Studénka

                               b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 4 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 8/582 ze dne 28. 2. 2017

                                11/811                         11. 4. 2017
                                1. rozhodla

                                uzavřít dohodu o ukončení smlouvy číslo Z_S14_12_8120048840 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ se společností ČEZ Distribuce, a.s. dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 21/2282 ze dne 22. 9. 2016

                                 11/812                         11. 4. 2017
                                 1. bere na vědomí

                                 žádost společnosti Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 45193410, o prodej pozemku parc. č. 1083/5 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle předloženého materiálu

                                 11/812                         11. 4. 2017
                                 2. rozhodla

                                 a)  o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 1291/12, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 00373231, a to pozemek parc. č. 1083/5 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Poruba, obec Ostrava

                                 b)  při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                 11/812                         11. 4. 2017
                                 3. bere na vědomí

                                 žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, IČ 24729035, o prodej pozemku parc. č. st. 2226 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 2981 zastavěná plocha a nádvoří, oba v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, dle předloženého materiálu

                                 11/812                         11. 4. 2017
                                 4. rozhodla

                                 a)  o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 1140/16, Mariánské Hory, Ostrava, IČ 00602086, a to pozemek parc. č. st. 2226 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava

                                 b)  o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Příčná 1108/1, Poruba, Ostrava, IČ 00575933, a to pozemek parc. č. st. 2981 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava

                                 c)  při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 4 písm. a) a b) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                 11/812                         11. 4. 2017
                                 5. rozhodla

                                 a)    o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČ 00601322, a to:

                                 pozemek parc. č. st. 298 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost,

                                 pozemek parc. č. st. 323 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost,

                                 pozemek parc. č. 94/2 ostatní plocha,

                                 pozemek parc. č. 2378/4 ostatní plocha,

                                 se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                 vše v k. ú. Staré Město u Bruntálu, obec Staré Město

                                 b)   při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 5 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby

                                 11/812                         11. 4. 2017
                                 6. rozhodla

                                 o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČ 00577910, a to:

                                 pozemek parc. č. 2790 ostatní plocha,

                                 pozemek parc. č. 2791 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                 pozemek parc. č. 2792 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                 pozemek parc. č. 2793 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                 pozemek parc. č. 2795 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                 pozemek parc. č. 2796 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                 pozemek parc. č. 2797 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                 pozemek parc. č. 2798 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                 pozemek parc. č. 2799 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                 pozemek parc. č. 2800 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                 pozemek parc. č. 2801 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                 pozemek parc. č. 2802 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                 pozemek parc. č. 2803 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                 pozemek parc. č. 2804 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                 pozemek parc. č. 2805 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                 pozemek parc. č. 2806 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                 pozemek parc. č. 2807 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                 pozemek parc. č. 2808 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če technická vybavenost,

                                 pozemek parc. č. 2809 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                 pozemek parc. č. 2810 ostatní plocha,

                                 pozemek parc. č. 2811 ostatní plocha,

                                 pozemek parc. č. 2812 ostatní plocha,

                                 pozemek parc. č. 2813/1 ostatní plocha,

                                 pozemek parc. č. 2813/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če technická vybavenost,

                                 pozemek parc. č. 2814/1 ostatní plocha,

                                 pozemek parc. č. 2814/2 ostatní plocha,

                                 pozemek parc. č. 2815/1 ostatní plocha,

                                 pozemek parc. č. 2815/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                 pozemek parc. č. 2816/2 lesní pozemek,

                                 se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                 vše v k. ú. a obci Vítkov


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 110/8489 ze dne 22. 9. 2016

                                  11/813                         11. 4. 2017
                                  1. bere na vědomí

                                  informaci o postupu prací zhotovitele v rámci akce „Rekonstrukce střechy gymnázia“ dle předloženého materiálu

                                  11/813                         11. 4. 2017
                                  2. rozhodla

                                  odstoupit od smlouvy o dílo č. 05833/2016/KŘ, ze dne 14. 10. 2016, kterou Moravskoslezský kraj uzavřel se zhotovitelem akce „Rekonstrukce střechy gymnázia“, kterým je společnost TURČINA s.r.o., se sídlem Budovatelů 771/1, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČ 25886550, dle předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 10/720 ze dne 28. 3. 2017

                                   11/814                         11. 4. 2017
                                   1. stanoví

                                   s účinností od 1. 4. 2017 včetně plat Ing. et Ing., Bc. Jiřímu Matějovi, MBAce, řediteli Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                    11/815                         11. 4. 2017
                                    1. rozhodla

                                    nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 15.638.517,90 Kč na realizaci akce „Vybudování centra komplexní paliativní a geriatrické péče v LDN a OOP v Městě Albrechtice“ pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

                                    11/815                         11. 4. 2017
                                    2. schvaluje

                                    závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, ve výši 13.527.011,46 Kč, účelově určený na akci „Vybudování centra komplexní paliativní a geriatrické péče v LDN a OOP v Městě Albrechtice“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. EDS 135D32P001105

                                    11/815                         11. 4. 2017
                                    3. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, ve výši 2.111.506,44 Kč, účelově určený na akci „Vybudování centra komplexní paliativní a geriatrické péče v LDN a OOP v Městě Albrechtice“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. EDS 135D32P001105

                                    11/815                         11. 4. 2017
                                    4. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšují

                                    neinvestiční přijaté transfery

                                    pol. 4116 -

                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                    o

                                    2.111.507 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    investiční přijaté transfery

                                    pol. 4216 -

                                    Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                    o

                                    13.527.012 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    § 3522 -

                                    Ostatní nemocnice

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    2.111.507 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 3522 -

                                    Ostatní nemocnice

                                    pol. 6356 -

                                    Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    13.527.012 Kč

                                    11/815                         11. 4. 2017
                                    5. bere na vědomí

                                    žádost Odborného léčebného ústavu Metylovice-Moravskoslezského sanatoria, příspěvková organizace, IČ 00534200, o převod části rezervního fondu k posílení fondu investic, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                    11/815                         11. 4. 2017
                                    6. souhlasí

                                    s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČ 00534200, ve výši 1.500 tis. Kč

                                    11/815                         11. 4. 2017
                                    7. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3522 -

                                    Ostatní nemocnice

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    6 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 3522 -

                                    Ostatní nemocnice

                                    pol. 6351 -

                                    Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    6 Kč


                                     Rada kraje

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                     11/816                         11. 4. 2017
                                     1. bere na vědomí

                                     žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     11/816                         11. 4. 2017
                                     2. schvaluje

                                     zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o 450.000 Kč, účelově určený na likvidaci vyhnitého sedimentovaného kalu z ČOV, s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017

                                     11/816                         11. 4. 2017
                                     3. bere na vědomí

                                     žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                     11/816                         11. 4. 2017
                                     4. schvaluje

                                     zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o 200.000 Kč, účelově určený na akci „Oprava elektroinstalace pro oddělení DIOP v nemocnici Orlová“, s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017

                                     11/816                         11. 4. 2017
                                     5. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     kapitálové výdaje

                                     na § 6409 -

                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                     pol. 6901 -

                                     Rezervy kapitálových výdajů

                                     o

                                     650 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3522 -

                                     Ostatní nemocnice

                                     pol. 5331 -

                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                     o

                                     650 tis. Kč


                                      Rada kraje

                                      11/817                         11. 4. 2017
                                      1. souhlasí

                                      se společným prohlášením vedení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace a Moravskoslezského kraje jako zřizovatele, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                      11/817                         11. 4. 2017
                                      2. pověřuje

                                      MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje, podpisem společného prohlášení vedení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace a Moravskoslezského kraje jako zřizovatele, dle bodu 1. tohoto usnesení

                                      11/817                         11. 4. 2017
                                      3. ukládá

                                      řediteli organizace, aby předložil odboru zdravotnictví komplexní koncepci restrukturalizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00884853, dle předloženého materiálu

                                      Zodpovídá: Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce

                                      Termín: 30. 4. 2017


                                       Rada kraje

                                       11/818                         11. 4. 2017
                                       1. souhlasí

                                       se společným prohlášením vedení Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace a Moravskoslezského kraje jako zřizovatele, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                       11/818                         11. 4. 2017
                                       2. pověřuje

                                       MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje, podpisem společného prohlášení vedení Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace a Moravskoslezského kraje jako zřizovatele, dle bodu 1. tohoto usnesení

                                       11/818                         11. 4. 2017
                                       3. ukládá

                                       řediteli organizace, aby předložil odboru zdravotnictví komplexní koncepci restrukturalizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00884896, dle předloženého materiálu

                                       Termín: 30. 4. 2017

                                       Zodpovídá: Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 69/5656 ze dne 9. 6. 2015

                                        11/819                         11. 4. 2017
                                        1. souhlasí

                                        s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99011420987 ze dne 15. 6. 2015 a uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o zástavě pohledávek ze dne 15. 6. 2015 mezi Nemocnicí s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, a Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, dle podmínek definovaných v příloze č. 3 předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 69/5655 ze dne 9. 6. 2015

                                         11/820                         11. 4. 2017
                                         1. souhlasí

                                         s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99011453717 ze dne 15. 6. 2015 a uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o zástavě pohledávek ze dne 15. 6. 2015 mezi Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná-Ráj, IČ 00884853, a Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, dle podmínek definovaných v příloze č. 3 a příloze č. 4 předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 7/453 ze dne 7. 2. 2017

                                          č. 8/533 ze dne 28. 2. 2017

                                          11/821                         11. 4. 2017
                                          1. rozhodla

                                          zrušit bod 3) usnesení č. 8/533 ze dne 28. 2. 2017 „uzavřít smlouvu na přípravu a realizaci tří typů kurzů pro odborníky zabývající se ochranou obyvatelstva a krizovým řízením a lektory realizující preventivně výchovnou činnost v rámci projektu „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002973, se společností Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, se sídlem Římská 2135/45, 121 07 Praha 2, IČ 00442739, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu“

                                          11/821                         11. 4. 2017
                                          2. rozhodla

                                          uzavřít smlouvu na přípravu a realizaci tří typů kurzů pro odborníky zabývající se ochranou obyvatelstva a krizovým řízením a lektory realizující preventivně výchovnou činnost v rámci projektu „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002973, se společností SH ČMS – Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, se sídlem Moravice 136, 747 84 Melč, IČ 66144591, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                           11/822                         11. 4. 2017
                                           1. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 5511 -

                                           Požární ochrana  - profesionální část

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           350,56 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 5511 -

                                           Požární ochrana  - profesionální část

                                           pol.  5139 -

                                           Nákup materiálu jinde nezařazený

                                           o

                                           140,00 tis. Kč

                                           pol.  5167 -

                                           Služby školení a vzdělávání

                                           o

                                           210,56 tis. Kč

                                           Celkem

                                           350,56 tis. Kč

                                           11/822                         11. 4. 2017
                                           2. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 5511 -

                                           Požární ochrana  - profesionální část

                                           pol.  5166 -

                                           Konzultační, poradenské a právní služby

                                           o

                                           399,95 tis. Kč

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           700,00 tis. Kč

                                           Celkem

                                           1.099,95 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 5511 -

                                           Požární ochrana – profesionální část

                                           pol.  5167 -

                                           Služby školení a vzdělávání

                                           o

                                           1.099,95 tis. Kč

                                           11/822                         11. 4. 2017
                                           3. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4319 -

                                           Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                           pol.  5166 -

                                           Konzultační, poradenské a právní služby

                                           o

                                           193,60 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4319 -

                                           Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           193,60 tis. Kč

                                           11/822                         11. 4. 2017
                                           4. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 5511 -

                                           Požární ochrana  - profesionální část

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           700,00 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 5511 -

                                           Požární ochrana – profesionální část

                                           pol.  5167 -

                                           Služby školení a vzdělávání

                                           o

                                           500,00 tis. Kč

                                           pol.  5173 -

                                           Cestovné (tuzemské i zahraničí)

                                           o

                                           200,00 tis. Kč

                                           Celkem

                                           700,00 tis. Kč

                                           11/822                         11. 4. 2017
                                           5. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 2299 -

                                           Ostatní záležitosti v dopravě

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           12,00 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 2299 -

                                           Ostatní záležitosti v dopravě

                                           pol.  5021 -

                                           Ostatní osobní výdaje

                                           o

                                           10,00 tis. Kč

                                           pol.  5139 -

                                           Nákup materiálu jinde nezařazený

                                           o

                                           2,00 tis. Kč

                                           Celkem

                                           12,00 tis. Kč


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 111/8601 ze dne 4.10.2016

                                            č. 110/8476 ze dne 22.9.2016

                                            č. 4/267 ze dne 22.12.2016

                                            č. 3/130 ze dne 6.12.2016

                                            č. 95/7474 ze dne 5.4.2016

                                            č. 107/8303 ze dne 23.8.2016

                                            11/823                         11. 4. 2017
                                            1. bere na vědomí

                                            žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a o navýšení dotace o původně nezahrnuté způsobilé výdaje v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, vše dle příloh č. 6 až 7 předloženého materiálu

                                            11/823                         11. 4. 2017
                                            2. rozhodla

                                            schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušnou smlouvu o poskytnutí dotace a dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                            11/823                         11. 4. 2017
                                            3. bere na vědomí

                                            žádost o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                            11/823                         11. 4. 2017
                                            4. rozhodla

                                            schválit prodloužení doby realizace výměny zdroje tepla a uzavřít s žadatelem příslušnou dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             11/824                         11. 4. 2017
                                             1. rozhodla

                                             o neupotřebitelnosti dlouhodobého nehmotného, dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                             11/824                         11. 4. 2017
                                             2. rozhodla

                                             vyřadit neupotřebitelný dlouhodobý nehmotný, dlouhodobý hmotný majetek a drobný hmotný majetek Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 18/1535 ze dne 23.3.2011

                                              11/825                         11. 4. 2017
                                              1. bere na vědomí

                                              informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“, IČ 72089237, dle předloženého materiálu

                                              11/825                         11. 4. 2017
                                              2. zmocňuje

                                              Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem K Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 72089237, příp. Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               11/826                         11. 4. 2017
                                               1. bere na vědomí

                                               žádost společnosti Asental Land, s.r.o. o posouzení možnosti pronájmu ploch k zemědělským účelům v rámci lokality Průmyslová zóna Nad Barborou, dle předloženého materiálu

                                               11/826                         11. 4. 2017
                                               2. souhlasí

                                               s pronájmem ploch k zemědělským účelům v rámci lokality Průmyslová zóna Nad Barborou


                                                Rada kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                11/827                         11. 4. 2017
                                                1. bere na vědomí

                                                žádost o poskytnutí neinvestiční dotace pobočnému spolku KČT, oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, ve výši 700.000 Kč na projekt Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2017

                                                11/827                         11. 4. 2017
                                                2. doporučuje

                                                zastupitelstvu kraje

                                                rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci pobočnému spolku KČT, oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, maximálně ve výši 700.000 Kč na projekt Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2017, s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 10. 2017

                                                11/827                         11. 4. 2017
                                                3. doporučuje

                                                zastupitelstvu kraje

                                                uzavřít s pobočným spolkem KČT, oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu

                                                11/827                         11. 4. 2017
                                                4. ukládá

                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                předložit návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                Zodp.: Jan Krkoška

                                                Termín: 16. 6. 2017


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 8/526 ze dne 28. 2. 2017

                                                 11/828                         11. 4. 2017
                                                 1. bere na vědomí

                                                 informaci společnosti PUSTEVNY, s.r.o., IČ 27775658, o nerealizaci projektu „Pohár Beskydské magistrály – Pustevny 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                 11/828                         11. 4. 2017
                                                 2. rozhodla

                                                 zrušit bod 2 usnesení rady kraje č. 8/526 ze dne 28. 2. 2017 dle předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 7/450 ze dne 7. 2. 2017

                                                  11/829                         11. 4. 2017
                                                  1. rozhodla

                                                  změnit časovou použitelnost neinvestiční dotace  SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU, IČ 05424089, o jejímž poskytnutí rozhodla rada kraje svým usnesením č. 7/450 ze dne 7. 2. 2017, z „od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017“ na „od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017“ dle předloženého materiálu

                                                  11/829                         11. 4. 2017
                                                  2. rozhodla

                                                  změnit text smlouvy o poskytnutí dotace se SLEZSKÝM ŽELEZNIČNÍM SPOLKEM, IČ 05424089, o jejímž uzavření  rozhodla svým usnesením č. 7/450 ze dne 7. 2. 2017, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   11/830                         11. 4. 2017
                                                   1. bere na vědomí

                                                   žádost obce Milíkov, IČ 00492621, o poskytnutí investiční dotace na spolufinancování projektu „Milíkov chodník – lokalita Pila“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                   11/830                         11. 4. 2017
                                                   2. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   rozhodnout neposkytnout investiční dotaci obci Milíkov, IČ 00492621, ve výši 4.000.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Milíkov chodník – lokalita Pila“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                   11/830                         11. 4. 2017
                                                   3. ukládá

                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                   předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                   Zodp.: Jan Krkoška

                                                   Termín: 15. 6. 2017


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                    11/831                         11. 4. 2017
                                                    1. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3713 -

                                                    Změny technologií vytápění

                                                    pol. 5169 -

                                                    Nákup ostatních služeb

                                                    o

                                                    30 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3713 -

                                                    Změny technologií vytápění

                                                    pol. 5175 -

                                                    Pohoštění

                                                    o

                                                    30 tis. Kč


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                     č. 3/178 ze dne 16. 3. 2017

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 9/688 ze dne 14. 3. 2017

                                                     č. 9/693 ze dne 14. 3. 2017

                                                     11/832                         11. 4. 2017
                                                     1. rozhodla

                                                     navýšit dotační program „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“ o částku 915.000 Kč

                                                     11/832                         11. 4. 2017
                                                     2. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     kapitálové výdaje

                                                     na § 6409 -

                                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                     pol. 6901 -

                                                     Rezervy kapitálových výdajů

                                                     o

                                                     915 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     kapitálové výdaje

                                                     na § 3636 -

                                                     Územní rozvoj

                                                     pol. 6341 -

                                                     Investiční transfery obcím

                                                     o

                                                     915                tis. Kč

                                                     11/832                         11. 4. 2017
                                                     3. rozhodla

                                                     udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ ve výši 150.000 Kč

                                                     11/832                         11. 4. 2017
                                                     4. rozhodla

                                                     navýšit akci „Stálá expozice historických dopravních prostředků s restaurátorskou dílnou“ o částku 150.000 Kč

                                                     11/832                         11. 4. 2017
                                                     5. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 2143 -

                                                     Cestovní ruch

                                                     pol. 5169 -

                                                     Nákup ostatních služeb

                                                     o

                                                     100 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 2143 -

                                                     Cestovní ruch

                                                     pol. 5137 -

                                                     Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                     o

                                                     100 tis. Kč

                                                     11/832                         11. 4. 2017
                                                     6. rozhodla

                                                     udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Smart region“ ve výši 1.600.000 Kč

                                                     11/832                         11. 4. 2017
                                                     7. rozhodla

                                                     navýšit dotační program „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2017“ o částku 1.600.000 Kč

                                                     11/832                         11. 4. 2017
                                                     8. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 2299 -

                                                     Ostatní záležitosti v dopravě

                                                     pol. 5169 -

                                                     Nákup ostatních služeb

                                                     o

                                                     1.600 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 2143 -

                                                     Cestovní ruch

                                                     pol. 5321 -

                                                     Neinvestiční transfery obcím

                                                     o

                                                      1.600 tis. Kč


                                                      Rada kraje

                                                      11/833                         11. 4. 2017
                                                      1. schvaluje

                                                      podmínky dotačního programu „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                      11/833                         11. 4. 2017
                                                      2. rozhodla

                                                      vyhlásit dotační program „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách“ dle předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                       11/834                         11. 4. 2017
                                                       1. bere na vědomí

                                                       žádost BUVI Promotion s. r. o. ze dne 9. 2. 2017 ve věci poskytnutí dotace na XIII. ročník Festivalu dřeva, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       11/834                         11. 4. 2017
                                                       2. rozhodla

                                                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje právnické osobě BUVI Promotion s. r. o., IČ 26812576, na XIII. ročník Festivalu dřeva ve výši 200.000,-- Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2017 do dne 31. 10. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                       11/834                         11. 4. 2017
                                                       3. rozhodla

                                                       udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písmene b) ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora opatření v oblasti životního prostředí“ ve výši 200.000,‑‑ Kč

                                                       11/834                         11. 4. 2017
                                                       4. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3769 -

                                                       Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                       pol.  5229 -

                                                       Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                       o

                                                       200 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3799 -

                                                       Ostatní ekologické záležitosti

                                                        

                                                       pol.  5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                       o

                                                       200 tis. Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                        11/835                         11. 4. 2017
                                                        1. rozhodla

                                                        nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 48.000 Kč, účelově určené na úhradu škody způsobené vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                        11/835                         11. 4. 2017
                                                        2. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        zvyšují

                                                        přijaté transfery

                                                        pol. 4111 -

                                                        Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                        o

                                                        48 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3741 -

                                                        Ochrana druhů a stanovišť

                                                        pol. 5192 -

                                                        Poskytnuté náhrady

                                                        o

                                                        48 tis. Kč


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 6/392 ze dne 24. 1. 2017

                                                         11/836                         11. 4. 2017
                                                         1. rozhodla

                                                         uzavřít s právnickou osobou DATAFISH OSTRAVA s.r.o., IČ 25846094, smlouvu o výpůjčce pozemků parc. č. 91/1 a 168 v katastrálním území Vratimov za účelem zajištění přístupu a příjezdu z důvodu odstranění deponie paliva vyrobeného z kalů lagun Ostramo, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 49/3691  ze dne 5. 8. 2014

                                                          11/837                         11. 4. 2017
                                                          1. bere na vědomí

                                                          informaci o počtu žáků ve třídě označené jako sekunda B druhého ročníku oboru
                                                          79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, ve školním roce 2016/2017

                                                          11/837                         11. 4. 2017
                                                          2. rozhodla

                                                          s účinností od 12. 4. 2017

                                                          povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako sekunda B ve školním roce 2016/2017 v oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                                                           11/838                         11. 4. 2017
                                                           1. rozhodla

                                                           s účinností od 1. 9. 2017

                                                           povolit výjimku do počtu dvou žáků z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídách organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, zřízené Moravskoslezským krajem, vykonávající činnost střední školy v oborech vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium,
                                                           79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou, 79-41-K/41 Gymnázium, 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví


                                                            Rada kraje

                                                            11/839                         11. 4. 2017
                                                            1. bere na vědomí

                                                            vzdání se funkce RNDr. Mgr. Bc. Bohumila Vévody, ředitele organizace Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331795, dnem 31. 7. 2017

                                                            11/839                         11. 4. 2017
                                                            2. rozhodla

                                                            vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331795, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 5/322 ze dne 10.1.2017

                                                             11/840                         11. 4. 2017
                                                             1. bere na vědomí

                                                             zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 61989011, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             11/840                         11. 4. 2017
                                                             2. jmenuje

                                                             dnem 1. 8. 2017 Ing. Moniku Kocháňovou na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 61989011

                                                             11/840                         11. 4. 2017
                                                             3. stanoví

                                                             s účinností od 1. 8. 2017 plat Ing. Monice Kocháňové, ředitelce organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 61989011, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              11/841                         11. 4. 2017
                                                              1. souhlasí

                                                              s uvedením investičních záměrů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, ve Strategických rámcích Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání


                                                               Rada kraje

                                                               11/842                         11. 4. 2017
                                                               1. souhlasí

                                                               se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedených v předloženém materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                11/843                         11. 4. 2017
                                                                1. bere na vědomí

                                                                žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh 1 a 3 předloženého materiálu

                                                                11/843                         11. 4. 2017
                                                                2. rozhodla

                                                                poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                                                                a)   MÚZA – sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČ 75090953, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením festivalu základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje „Muziáda 2017“ s časovou použitelností od 1. 2. 2017 do 31. 8. 2017

                                                                b)   Macierz szkolna w RC - Matice školská v ČR, z.s., IČ 44940858, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením „XV. Festivalu dětské písně“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017

                                                                11/843                         11. 4. 2017
                                                                3. rozhodla

                                                                uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci:

                                                                a)   MÚZA – sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČ 75090953, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                a)   Macierz szkolna w RC - Matice školská v ČR, z.s., IČ 44940858, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                 11/844                         11. 4. 2017
                                                                 1. schvaluje

                                                                 zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovým použitím do 31. 12. 2017

                                                                 11/844                         11. 4. 2017
                                                                 2. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3145 -

                                                                 Internáty

                                                                 pol. 5331 -

                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 70 tis. Kč

                                                                 na § 3299 -

                                                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                 pol. 5331 -

                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 410.228 tis. Kč

                                                                 na § 3419 -

                                                                 Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                 pol. 5222 -

                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                 o

                                                                 800 tis. Kč

                                                                 Cekem

                                                                 411.098 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3112 -

                                                                 Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                 pol. 5331 -

                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 6.033 tis. Kč

                                                                 na § 3113 -

                                                                 Základní školy

                                                                 pol. 5331 -

                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 1.699 tis. Kč

                                                                 na § 3114 -

                                                                 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                 pol. 5331 -

                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 24.975 tis. Kč

                                                                 na § 3121 -

                                                                 Gymnázia

                                                                 pol. 5331 -

                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 63.241 tis. Kč

                                                                 na § 3122 -

                                                                 Střední odborné školy

                                                                 pol. 5331 -

                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 97.324 tis. Kč

                                                                 na § 3123 -

                                                                 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                 pol. 5331 -

                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 100.103 tis. Kč

                                                                 na § 3124 -

                                                                 Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                 pol. 5331 -

                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 14.076 tis. Kč

                                                                 na § 3125 -

                                                                 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

                                                                 pol. 5331 -

                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 4.774 tis. Kč

                                                                 na § 3126 -

                                                                 Konzervatoře

                                                                 pol. 5331 -

                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 5.391 tis. Kč

                                                                 na § 3133 -

                                                                 Dětské domovy

                                                                 pol. 5331 -

                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 37.741 tis. Kč

                                                                 na § 3141 -

                                                                 Školní stravování

                                                                 pol. 5331 -

                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 25.959 tis. Kč

                                                                 na § 3143 -

                                                                 Školní družiny a kluby

                                                                 pol. 5331 -

                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 1.180 tis. Kč

                                                                 na § 3146 -

                                                                 Zařízení výchovného poradenství

                                                                 pol. 5331 -

                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 4.653 tis. Kč

                                                                 na § 3147 -

                                                                 Domovy mládeže

                                                                 pol. 5331 -

                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 15.229 tis. Kč

                                                                 na § 3149 -

                                                                 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                                                                 pol. 5331 -

                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 2.907 tis. Kč

                                                                 na § 3150 -

                                                                 Vyšší odborné školy

                                                                 pol. 5331 -

                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 3.449 tis. Kč

                                                                 na § 3233 -

                                                                 Střediska volného času

                                                                 pol. 5331 -

                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 1.564 tis. Kč

                                                                 na § 3419 -

                                                                 Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                 pol. 5331 -

                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 800 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 411.098 tis. Kč

                                                                 11/844                         11. 4. 2017
                                                                 3. rozhodla

                                                                 zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkové organizaci zřízené krajem Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace, IČ 47813491, o částku 1.200.000 Kč s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                 11/844                         11. 4. 2017
                                                                 4. schvaluje

                                                                 zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci zřízené krajem Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace, IČ 47813491, o částku 1.200.000 Kč s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                 11/844                         11. 4. 2017
                                                                 5. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3299 -

                                                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                 pol. 5901 -

                                                                 Nespecifikované rezervy

                                                                 o

                                                                 1.200 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3114 -

                                                                 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                 pol. 5336 -

                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 1.200 tis. Kč

                                                                 11/844                         11. 4. 2017
                                                                 6. rozhodla

                                                                 nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                                                 a)   projekt prioritní oblasti „Rovnost žen a mužů“  Operačního programu zaměstnanost ve výši 205.503,54 Kč

                                                                 b)   financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 1.468.899 Kč

                                                                 dle předloženého materiálu

                                                                 11/844                         11. 4. 2017
                                                                 7. schvaluje

                                                                 zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálního projektu Operačního programu zaměstnanost pro organizaci Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, s účelovým určením na financování projektu „Podpora slaďování pracovního rytmu s péči o děti v období prázdnin“ (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000449), o částku 205.503,54 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                 11/844                         11. 4. 2017
                                                                 8. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 zvyšují

                                                                 neinvestiční přijaté transfery

                                                                 pol. 4116 -

                                                                 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                 o

                                                                 205.504 Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3299 -

                                                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                 pol. 5336 -

                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 205.504 Kč

                                                                 11/844                         11. 4. 2017
                                                                 9. schvaluje

                                                                 zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálního projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství s účelovým určením na realizaci projektů v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                 11/844                         11. 4. 2017
                                                                 10. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 zvyšují

                                                                 neinvestiční přijaté transfery

                                                                 pol. 4116 -

                                                                 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                 o

                                                                 1.468.904 Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3113 -

                                                                 Základní školy

                                                                 pol. 5336 -

                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 287.296 Kč

                                                                 na § 3114 -

                                                                 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                 pol. 5336 -

                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 1.181.608 Kč

                                                                 Celkem

                                                                 1.468.904 Kč

                                                                 11/844                         11. 4. 2017
                                                                 11. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3299 -

                                                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                 pol. 5042 -

                                                                 Odměny za užití počítačových program

                                                                 o

                                                                 442,43 Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3299 -

                                                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                 pol. 5172 -

                                                                 Programové vybavení

                                                                 o

                                                                 442,43 Kč


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                 11/845                         11. 4. 2017
                                                                 1. bere na vědomí

                                                                 žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9 a 11 předloženého materiálu

                                                                 11/845                         11. 4. 2017
                                                                 2. rozhodla

                                                                 poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

                                                                 a)    BADMINTONOVÝ ODDÍL CHANCE OSTRAVA, z.s., IČ 05836140, ve výši 190.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Kvalifikace na badmintonový turnaj na Letních olympijských hrách mládeže v Buenos Aires 2018“; s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2018

                                                                 b)   Kabal team Karviná z.s., IČ 22761764, ve výši 190.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Pořádání MMČR 2017 v badmintonu dospělých 17. - 20. 5. 2017“; s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2017

                                                                 c)    Lezení do škol, z.s., IČ 22762477, ve výši 70.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Outdoor weekend“; s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2017

                                                                 d)   Mgr. Kateřina Smažáková, narozena ********** 1976, bydliště ********** Ostrava**********, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Reprezentace na Světových hrách transplantovaných“; s časovou použitelností od 1. 3. 2017 - 31. 8. 2017

                                                                 e)    SK K2 o.s., IČ 22691600, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „MČR v In-line 24hod maratonu kolem Olešné + vložená exhibice Sporten“; s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 30. 9. 2017

                                                                 f)     VK SG Ostrava, z.s., IČ 26608278, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Pravidelná sportovní činnost VK Sportovního gymnázia Ostrava“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                 11/845                         11. 4. 2017
                                                                 3. rozhodla

                                                                 uzavřít smlouvu s příjemci dotace:

                                                                 a)    BADMINTONOVÝ ODDÍL CHANCE OSTRAVA, z.s., IČ 05836140, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                 b)   Kabal team Karviná z.s., IČ 22761764, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                 c)    Lezení do škol, z.s., IČ 22762477, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                 d)   Mgr. Kateřina Smažáková, narozena ********** 1976, bydliště ********** Ostrava**********, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                 e)    SK K2 o.s., IČ 22691600, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                 f)     VK SG Ostrava, z.s., IČ 26608278, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                 11/845                         11. 4. 2017
                                                                 4. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 6113 -

                                                                 Zastupitelstva krajů

                                                                 pol. 5901 -

                                                                 Nespecifikované rezervy

                                                                 o

                                                                 200 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3419 -

                                                                 Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                 pol. 5222 -

                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                 o

                                                                 200 tis. Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 10/770 ze dne 28. 3. 2017

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                  11/846                         11. 4. 2017
                                                                  1. rozhodla

                                                                  poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příjemci Základní škola, Opava, Havlíčkova, příspěvková organizace, IČ 47813482, ve výši 194.000 Kč, s účelovým určením na Sportovní hry zrakově postižené mládeže

                                                                  11/846                         11. 4. 2017
                                                                  2. schvaluje

                                                                  zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Základní škola, Opava, Havlíčkova, příspěvková organizace, IČ 47813482, o částku 194.000 Kč účelově určenou na Sportovní hry zrakově postižené mládeže, s časovou použitelností od 16. 2. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                  11/846                         11. 4. 2017
                                                                  3. bere na vědomí

                                                                  žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

                                                                  11/846                         11. 4. 2017
                                                                  4. schvaluje

                                                                  zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, o částku 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním soutěže „Zlatý pohár LINDE“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

                                                                  11/846                         11. 4. 2017
                                                                  5. rozhodla

                                                                  poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje Základní škole a mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace, IČ 75029332, ve výši 38.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením soutěže XXXV. Atletické hry žáků polských škol v České republice s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2017

                                                                  11/846                         11. 4. 2017
                                                                  6. rozhodla

                                                                  uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se Základní školou a mateřskou školou s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace, IČ 75029332, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                  11/846                         11. 4. 2017
                                                                  7. schvaluje

                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                  snižují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 3299 -

                                                                  Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                   

                                                                  pol. 5901 -

                                                                  Nespecifikované rezervy

                                                                  o

                                                                  234 tis. Kč

                                                                  pol. 5229 - 

                                                                  Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                  38 tis. Kč

                                                                  Celkem

                                                                  o

                                                                  272 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  snižují

                                                                  neinvestiční přijaté transfery

                                                                  pol. 4116 -

                                                                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                  o

                                                                  40 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 3299 -

                                                                  Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                  pol. 5336 - 

                                                                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                  o

                                                                  194 tis. Kč

                                                                  pol. 5321 -

                                                                  Neinvestiční transfery obcím

                                                                  o

                                                                  38 tis. Kč

                                                                  Celkem

                                                                  o

                                                                  232 tis. Kč


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 7/471 ze dne 7. 2. 2017

                                                                   č. 10/779 ze dne 28. 3. 2017

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                   11/847                         11. 4. 2017
                                                                   1. rozhodla

                                                                   nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 - Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2017 do rozpočtu kraje ve výši 7.000 tis. Kč na financování výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                   11/847                         11. 4. 2017
                                                                   2. schvaluje

                                                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ - účelově určeného na státní příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem na rok 2017 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                                                   11/847                         11. 4. 2017
                                                                   3. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   zvyšují

                                                                   neinvestiční přijaté transfery

                                                                   pol. 4116 -

                                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                   o

                                                                   7.000 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 4324 -

                                                                   Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

                                                                   pol. 5222 -

                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                   o

                                                                   2.300 tis. Kč

                                                                   pol. 5223 -

                                                                   Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                   o

                                                                   900 tis. Kč

                                                                   pol. 5321 -

                                                                   Neinvestiční transfery obcím

                                                                   o

                                                                   1.600 tis. Kč  

                                                                   pol. 5336 -

                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   2.200 tis. Kč

                                                                   Celkem

                                                                   o

                                                                   7.000 tis. Kč  


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 24/2122/II          ze dne 26. 6. 2008

                                                                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                   11/848                         11. 4. 2017
                                                                   1. schvaluje

                                                                   podmínky dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                   11/848                         11. 4. 2017
                                                                   2. rozhodla

                                                                   vyhlásit dotační program „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017“, dle předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    11/849                         11. 4. 2017
                                                                    1. souhlasí

                                                                    s předložením žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro rok 2017 v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí, kde finanční spoluúčast Moravskoslezského kraje bude činit minimálně 34,78 % z celkových skutečných nákladů projektu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     11/850                         11. 4. 2017
                                                                     1. rozhodla

                                                                     podat žalobu k věcně a místně příslušnému soudu na zaplacení dlužné částky ve výši 6.767.889,55 Kč s příslušenstvím s návrhem na vydání platebního rozkazu proti Unitender, s.r.o., sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Jurečkova 16/1812, PSČ 702 00, IČ 25394495, a Eurotender s.r.o., sídlem Poděbrady, Jiřího nám. 4/1, PSČ 290 01, IČ 27068111, dle předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      11/851                         11. 4. 2017
                                                                      1. rozhodla

                                                                      o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      11/851                         11. 4. 2017
                                                                      2. rozhodla

                                                                      o vyřazení a fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       11/852                         11. 4. 2017
                                                                       1. stanoví

                                                                       s účinností od 12. 4. 2017 počet zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 na 683 zaměstnanců


                                                                        frame-scrollup