Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 13. 3. 2019


  Zastupitelstvo kraje

  11/1183                         13. 3. 2019
  1. bere na vědomí

  zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Carbola a Mgr. Daniela Havlíka o  ověření zápisu z 10. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 12. 2018


   Zastupitelstvo kraje

   11/1184                         13. 3. 2019
   1. volí

   ověřovatelé zápisu z 11. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 3. 2019

   -         Ing. Petr Baránek

   -         Ing. Jaroslav Kala


    Zastupitelstvo kraje

    11/1185                         13. 3. 2019
    1. volí

    návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 11. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 3. 2019 ve složení

    -        Radomíra Vlčková – předsedkyně

    -        Jiří Čejka

    -        Ing. Miroslav Hajdušík

    -        Ing. Radka Krištofová

    -        Mgr. Josef Alexander Matera

    -        Ing. Karel Siuda


     Zastupitelstvo kraje

     11/1186                         13. 3. 2019
     1. schvaluje

     program 11. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 3. 2019


      Zastupitelstvo kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 57/ 5044 ze dne 26. 2. 2019

      11/1187                         13. 3. 2019
      1. bere na vědomí

      informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu


       Zastupitelstvo kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 56/5003 ze dne 12. 2. 2019

       č. 57/5113 ze dne 26. 2. 2019

       č. 58/5223 ze dne 11. 3. 2019

       k usnesení zastupitelstva kraje

       č. 10/1099 ze dne 13. 12. 2018

       11/1188                         13. 3. 2019
       1. bere na vědomí

       materiál obsahující tři varianty budoucího směřování nemocnice v Orlové zpracované Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, dle příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu

       11/1188                         13. 3. 2019
       2. bere na vědomí

       usnesení Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje k optimalizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

       11/1188                         13. 3. 2019
       3. bere na vědomí

       dopis starosty města Orlová ze dne 13. 2. 2019 a návrh odpovědi, dle příloh č. 5 a 6 předloženého materiálu

       11/1188                         13. 3. 2019
       4. ukládá

       radě kraje

       učinit kroky vedoucí ke zrušení personální unie Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

       11/1188                         13. 3. 2019
       5. rozhodlo

       o dalším fungování Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu - Převod akutní péče z pracoviště Orlová na pracoviště Karviná-Ráj (včetně ortopedie) a na pracoviště Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, dle usnesení Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje k optimalizaci ze dne 14. 2. 2019, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


        Zastupitelstvo kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 57/5192 ze dne 26. 2. 2019

        11/1189                         13. 3. 2019
        1. volí

        opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

        1.1 paní Mgr. Annu Valkovou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

        1.2 pana Ing. Vítězslava Matušku, místo pobytu **********, navrženého paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

         

        11/1189                         13. 3. 2019
        2. volí

        za přísedícího Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

        pana Bc. Vratislava Zapletala, MSc., místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje


         Zastupitelstvo kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 56/4980 ze dne 12. 2. 2019

         11/1190                         13. 3. 2019
         1. bere na vědomí

         žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

         a)    na zabezpečení úkolů JPO IV podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

         b)   na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

         c)    na zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

         11/1190                         13. 3. 2019
         2. rozhodlo

         poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

         a)    neinvestiční účelovou dotaci ve výši 4.400 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 16.450 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

         b)   investiční účelovou dotaci ve výši 17.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených s výstavbou a rekonstrukcí hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

         c)    investiční účelovou dotaci ve výši 5.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

         11/1190                         13. 3. 2019
         3. rozhodlo

         uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

         a)    na úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

         b)   na úhradu uznatelných nákladů spojených s výstavbou a rekonstrukcí hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

         c)    na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


          Zastupitelstvo kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 56/4981 ze dne 12. 2. 2019

          11/1191                         13. 3. 2019
          1. bere na vědomí

          žádost statutárního města Ostrava, IČO 00845451, na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Pustkovec dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

          11/1191                         13. 3. 2019
          2. rozhodlo

          prodloužit časovou použitelnost dotace statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/812 ze dne 14. 6. 2018, bod 2) písmeno h) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019“ na „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“, dle předloženého materiálu

          11/1191                         13. 3. 2019
          3. rozhodlo

          uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 08522/2018/KH, uzavřené dne 20. 12. 2018 se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


           Zastupitelstvo kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 54/4815 ze dne 8. 1. 2019

           č. 56/4979 ze dne 12. 2. 2019

           11/1192                         13. 3. 2019
           1. bere na vědomí

           informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 10. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 12. 2018


            Zastupitelstvo kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 56/4983 ze dne 12. 2. 2019

            11/1193                         13. 3. 2019
            1. bere na vědomí

            žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

            a)    statutárního města Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

            b)   SH ČMS - Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

            c)    Horské služby ČR, o.p.s., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

            11/1193                         13. 3. 2019
            2. rozhodlo

            poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

            a)    statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, ve výši 2.573 tis. Kč na úhradu nákladů za služby elektronických komunikací, s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

            b)   SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, ve  výši 2.000 tis. Kč na podporu činnosti krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje v roce 2019, s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

            c)    Horské službě ČR, o.p.s., IČO 27467759, ve výši 300 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na pořízení vybavení pro stanice Horské služby ČR, o.p.s. v oblasti Beskydy a Jeseníky, s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

            11/1193                         13. 3. 2019
            3. rozhodlo

            uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s:

            a)       statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

            b)      SH ČMS - Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

            c)       Horskou službou ČR, o.p.s., IČO 27467759, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


             Zastupitelstvo kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 57/5043 ze dne 26. 2. 2019

             11/1194                         13. 3. 2019
             1. bere na vědomí

             informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu


              Zastupitelstvo kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 57/5054 ze dne 26. 2. 2019

              11/1195                         13. 3. 2019
              1. bere na vědomí

              žádost spolku Jagello 2000, z.s. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 22. 2. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

              11/1195                         13. 3. 2019
              2. rozhodlo

              poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje

              spolku Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, na výdaje související s organizačně programovým zajištěním a zajištěním bezpečnostních opatření  akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2019“ ve výši 4.955 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

              11/1195                         13. 3. 2019
              3. rozhodlo

              uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


               Zastupitelstvo kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 57/5041 ze dne 26. 2. 2019

               11/1196                         13. 3. 2019
               1. bere na vědomí

               a)    žádosti obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               b)   žádosti obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

               c)    žádosti obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

               11/1196                         13. 3. 2019
               2. rozhodlo

               poskytnout účelové investiční dotace:

               a)    v celkové výši 2.407.375,-- Kč z rozpočtu kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany Sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje s termínem použití od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

               b)   obci Bohuslavice, IČO 00299839, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020,

               c)    městu Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00296651, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020,

               d)   obci Albrechtice, IČO 00297429, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020,

               e)    městysu Litultovice, IČO 00300381, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů městyse s termínem použití od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020,

               f)     statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice v městském obvodě Proskovice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020,

               g)   obci Bukovec, IČO 00535940, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů městyse s termínem použití od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020,

               h)   městu Horní Benešov, IČO 00296007, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů městyse s termínem použití od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.

               11/1196                         13. 3. 2019
               3. rozhodlo

               uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových investičních dotací s:

               a)    obcemi uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

               b)   obci Bohuslavice, IČO 00299839, městem Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00296651, obci Albrechtice, IČO 00297429, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

               c)    městysem Litultovice, IČO 00300381, statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, obci Bukovec, IČO 00535940, městem Horní Benešov, IČO 00296007, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


                Zastupitelstvo kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 57/5048 ze dne 26. 2. 2019

                11/1197                         13. 3. 2019
                1. bere na vědomí

                žádost Libora Václavíka - LIBROS o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                11/1197                         13. 3. 2019
                2. rozhodlo

                poskytnout Liboru Václavíkovi - LIBROS, IČO 12697281, individuální dotaci ve výši 1.700 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje“, s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

                11/1197                         13. 3. 2019
                3. rozhodlo

                uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Liborem Václavíkem - LIBROS, IČO 12697281, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                 Zastupitelstvo kraje

                 k usnesením rady kraje

                 č. 45/3912 ze dne 28. 8. 2018

                 č. 47/4143 ze dne 25. 9. 2018

                 č. 47/4133 ze dne 25. 9. 2018

                 č. 57/5042 ze dne 26. 2. 2019

                 11/1198                         13. 3. 2019
                 1. rozhodlo

                 darovat 176 ks protipožárních únikových kukel Dräger Parat a 26 ks termokamer Dräger UCF 7000 vč. příslušenství vybraným obcím Moravskoslezského kraje za účelem dovybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                 11/1198                         13. 3. 2019
                 2. rozhodlo

                 uzavřít smlouvy na darování 176 ks protipožárních únikových kukel Dräger Parat a 26 ks termokamer Dräger UCF 7000 vč. příslušenství vybraným obcím Moravskoslezského kraje uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, dle příslušné varianty uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu

                 11/1198                         13. 3. 2019
                 3. rozhodlo

                 darovat

                 a)    2 ks notebooků HP ProBook 645 G3,

                 b)   1 ks nákladního automobilu TOYOTA HILUX,

                 c)    1 ks osobního automobilu TOYOTA LAND CRUISER,

                 d)   1 ks osobního automobilu TOYOTA PROACE Verso Shuttle

                 České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle předloženého materiálu

                 11/1198                         13. 3. 2019
                 4. rozhodlo

                 uzavřít smlouvu na darování

                 a)    2 ks notebooků HP ProBook 645 G3,

                 b)   1 ks nákladního automobilu TOYOTA HILUX,

                 c)    1 ks osobního automobilu TOYOTA LAND CRUISER,

                 d)   1 ks osobního automobilu TOYOTA PROACE Verso Shuttle

                 s Českou republikou - Ministerstvem obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                  Zastupitelstvo kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 57/5040 ze dne 26. 2. 2019

                  11/1199                         13. 3. 2019
                  1. bere na vědomí

                  žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  11/1199                         13. 3. 2019
                  2. rozhodlo

                  poskytnout České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, peněžitý dar ve výši 14.000 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu činností, pořízení technického vybavení, zajištění akce „Den policie“ a realizaci preventivních projektů Policie České republiky, dle předloženého materiálu

                  11/1199                         13. 3. 2019
                  3. rozhodlo

                  uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                   Zastupitelstvo kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 51/4573 ze dne 27. 11. 2018

                   č. 54/4828 ze dne 8. 1. 2019

                   č. 56/4985 ze dne 12. 2. 2019

                   č. 57/5051 ze dne 26. 2. 2019

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 10/1099 ze dne 13. 12. 2018

                   11/1200                         13. 3. 2019
                   1. bere na vědomí

                   informace o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 13. 12. 2018 do 19. 2. 2019, dle předloženého materiálu


                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 51/4535 ze dne 27. 11. 2018

                    č. 57/5056 ze dne 26. 2. 2019

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 10/1082 ze dne 13. 12. 2018

                    11/1201                         13. 3. 2019
                    1. rozhodlo

                    pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu společnost Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                    11/1201                         13. 3. 2019
                    2. rozhodlo

                    poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, ve výši 100.000.000 Kč účelově určenou na výkon služeb v obecném hospodářském zájmu s použitelností dotace od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2023 dle předloženého materiálu

                    11/1201                         13. 3. 2019
                    3. rozhodlo

                    uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se společností Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, dle přílohy č. 2 tohoto předloženého materiálu

                    11/1201                         13. 3. 2019
                    4. rozhodlo

                    dofinancovat společnosti Letišti Ostrava, a.s., IČO 26827719, činnosti vymezené ve Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon z rozpočtu kraje v letech 2020 – 2023, a to ročně ve výši 20 mil. Kč dle podmínek Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon


                     Zastupitelstvo kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 57/5144 ze dne 26. 2. 2019

                     11/1202                         13. 3. 2019
                     1. bere na vědomí

                     informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou


                      Zastupitelstvo kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 57/5047 ze dne 26.02.2019

                      11/1203                         13. 3. 2019
                      1. bere na vědomí

                      usnesení č. 10/29 Výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci ze dne 25. 2. 2019, ve kterém doporučuje uzavřít Dohodu mezi Ivanofrankivskou oblastní státní správou Ukrajiny a Moravskoslezským krajem České republiky o obchodně-ekonomické, vědecko-technické a kulturní spolupráci

                      11/1203                         13. 3. 2019
                      2. souhlasí

                      s návrhem na uzavření Dohody mezi Ivanofrankivskou oblastní státní správou (Ukrajina) a Moravskoslezským krajem (Česká republika) uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu


                       Zastupitelstvo kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 58/5205 ze dne 11. 3. 2019

                       11/1204                         13. 3. 2019
                       1. bere na vědomí

                       žádost Horské služby ČR, o.p.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                       11/1204                         13. 3. 2019
                       2. rozhodlo

                       poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Horské službě ČR, o.p.s., IČO 27467759, ve výši 70 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na pořízení laického externího defibrilátoru tzv. AED, s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019, dle předloženého materiálu

                       11/1204                         13. 3. 2019
                       3. rozhodlo

                       uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Horskou službou ČR, o.p.s., IČO 27467759, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 57/5062 ze dne 26. 2. 2019

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                        11/1205                         13. 3. 2019
                        1. bere na vědomí

                        žádosti profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace na spolufinancování provozních nákladů dle přílohy č. 3 – 8

                        11/1205                         13. 3. 2019
                        2. rozhodlo

                        poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 profesionálním divadlům a profesionálnímu symfonickému orchestru v Moravskoslezském kraji na spolufinancování provozních nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesením rady kraje

                        č. 48/4230 ze dne 9. 10. 2018

                        č. 57/5065 ze dne 26. 2. 2019

                        k usnesením zastupitelstva kraje

                        č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

                        č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                        11/1206                         13. 3. 2019
                        1. rozhodlo

                        a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                        b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                        c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesení kraje

                        č. 57/5068 ze dne 26. 2. 2019

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 18/1876 ze dne 25. 2. 2016

                        11/1207                         13. 3. 2019
                        1. rozhodlo

                        neprominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoveného odvodu 66.100 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Provoz Hlubina, z.s., Moravská Ostrava 3369, 702 00 Ostrava, IČO 22847219, na realizaci projektu „Pravidelný kulturní, vzdělávací a volnočasový provoz v dole Hlubina v roce 2016“.

                        11/1207                         13. 3. 2019
                        2. rozhodlo

                        prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Provoz Hlubina, z.s., Moravská Ostrava 3369, 702 00 Ostrava, IČO 22847219, na realizaci projektu „Pravidelný kulturní, vzdělávací a volnočasový provoz v dole Hlubina v roce 2016“ (č. sml. 01941/2016/ÚPS).


                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesení rady kraje                           

                         č. 57/5066 ze dne 26. 2. 2019

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 10/1057 ze dne 13.12.2018

                         11/1208                         13. 3. 2019
                         1. schvaluje

                         dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                         11/1208                         13. 3. 2019
                         2. vydává

                         dodatek č. 16 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                          Zastupitelstvo kraje

                          k usnesení rady kraje                           

                          č. 57/5066 ze dne 26. 2. 2019

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 10/1060 ze dne 13.12.2018

                          11/1209                         13. 3. 2019
                          1. schvaluje

                          dodatek č. 21 ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                          11/1209                         13. 3. 2019
                          2. vydává

                          dodatek č. 21 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                           Zastupitelstvo kraje

                           k usnesení rady kraje                           

                           č. 57/5066 ze dne 26. 2. 2019

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 10/1061 ze dne 13.12.2018

                           11/1210                         13. 3. 2019
                           1. schvaluje

                           dodatek č. 18 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

                           11/1210                         13. 3. 2019
                           2. vydává

                           dodatek č. 18 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 57/5058 ze dne 26. 2. 2019

                            11/1211                         13. 3. 2019
                            1. rozhodlo

                            a)  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2019“ žadatelům uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                            b)  neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2019“ žadateli uvedenému v příloze č. 2 tohoto usnesení


                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 57/5063 ze dne 26. 2. 2019

                            č. 48/4232 ze dne 9. 10. 2018

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                            č. 24/2003 ze dne 26. 6. 2008

                            11/1212                         13. 3. 2019
                            1. rozhodlo

                            a)    poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                            b)   poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                            c)    neposkytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 57/5060 ze dne 26. 2. 2019

                            k usnesením zastupitelstva kraje

                            č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                            č.  8/819   ze dne 14. 6. 2018

                            11/1213                         13. 3. 2019
                            1. rozhodlo

                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 obci Velká Polom, IČO 00300829, ve výši 133.000 Kč na realizaci projektu „Obnova obrazů Valentina Držkovice“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                            11/1213                         13. 3. 2019
                            2. rozhodlo

                            navýšit účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu „Zpřístupnění NKP Vítkovice – Oprava koksárenské baterie“, o jejímž poskytnutí rozhodlo svým usnesením č. 8/819 zdne 14. 6. 2018, a to z částky „7.190.000,--Kč„ na „10.756.000“Kč, dle předloženého materiálu

                            11/1213                         13. 3. 2019
                            3. rozhodlo

                            uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 06791/2018/KPP ze dne 27. 7. 2018 s Dolní oblasti VÍTKOVICE, z. s. IČO 75125285, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesením rady kraje

                             č. 45/3946 ze dne 28. 8. 2018

                             č. 57/5061 ze dne 26. 2. 2019

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                             11/1214                         13. 3. 2019
                             1. rozhodlo

                             a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 až 2020“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                             b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 až 2020“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. V. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                             c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci programu „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 až 2020“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 57/5069 ze dne 26. 2. 2018

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                             11/1215                         13. 3. 2019
                             1. rozhodlo

                             poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Člověk na hranici, z.s., IČ 68149760, na realizaci projektu „Mezinárodní divadelní festival BEZ HRANIC/BEZ GRANIC“ ve výši 350.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 29. 11. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                             11/1215                         13. 3. 2019
                             2. rozhodlo

                             poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Kováři Moravskoslezského kraje, z.s., IČ 01881841, na realizaci projektu „Kovářské sonáty 2019“ ve výši 250.000 Kč s časovou použitelností 1. 2. 2019 – 30. 9. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                             11/1215                         13. 3. 2019
                             3. rozhodlo

                             poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 statutárnímu městu Opava, IČ 00300535, na realizaci projektu „ 62. Bezručova Opava“ ve výši 400.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 29. 11. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                             11/1215                         13. 3. 2019
                             4. rozhodlo

                             poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci elieva s.r.o., IČ 04804228, na realizaci projektu „Provoz Divadla Mír v roce 2019“ ve výši 400.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                             11/1215                         13. 3. 2019
                             5. rozhodlo

                             poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Ázerbajdžánské a kaspické kulturní fórum, IČ 22759883, na realizaci projektu „Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty na Slezskoostravském hradě“ ve výši 800.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 31. 5. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                             11/1215                         13. 3. 2019
                             6. rozhodlo

                             poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci New Wind Production s.r.o., IČ 05574633, na realizaci projektu „Mezinárodní reprezentace kultury Moravskoslezského kraje (Symphonic Dance Music a Pivní Zakarpatí)“ ve výši 880.000 Kč s časovou použitelností 1. 12. 2018 – 29. 11. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                             11/1215                         13. 3. 2019
                             7. rozhodlo

                             poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Beethovenův Hradec, z.s., IČ 07283628, na realizaci projektu „57. Beethovenův Hradec – mezinárodní interpretační soutěž“ ve výši 300.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 30. 9. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy 14 předloženého materiálu

                             11/1215                         13. 3. 2019
                             8. rozhodlo

                             poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 obci Štítina, IČ 00300764, na realizaci projektu „ Štivadlo – krajská postupová přehlídka venkovských divadelních ochotnických souborů 2019“ ve výši 54.000 Kč s časovou použitelností 1. 3. 2019 – 31. 8. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy 16 předloženého materiálu


                              Zastupitelstvo kraje

                              k usnesení rady kraje                                    

                              č. 57/5083 ze dne 26.2.2019

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                              11/1216                         13. 3. 2019
                              1. bere na vědomí

                              Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů na rok 2019, hrazených z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z jiných zdrojů, a Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů na rok 2019 - REZERVA, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

                              11/1216                         13. 3. 2019
                              2. rozhodlo

                              podle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 00095711 (příjemce dotace) za rok 2019 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, avšak maximálně ve výši 40 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování výstavby modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2019, za podmínky, že Státní fond dopravní infrastruktury uvolní finanční prostředky na financování oprav silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a rada kraje rozhodne uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019, dle předloženého materiálu

                              11/1216                         13. 3. 2019
                              3. souhlasí

                              s dofinancováním výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v roce 2019 dle bodu 1 návrhu usnesení ve výši 220 mil. Kč z vlastních zdrojů kraje v případě neuzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019


                               Zastupitelstvo kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 57/5075 ze dne 26.2.2019

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 8/826 ze dne 14.6.2018

                               11/1217                         13. 3. 2019
                               1. rozhodlo

                               uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06509/2018/DSH s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                Zastupitelstvo kraje

                                k usnesení rady kraje                           

                                č. 57/5072 ze dne 26.2.2019

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                11/1218                         13. 3. 2019
                                1. bere na vědomí

                                žádost obce Šilheřovice o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na projekt „Oprava hraniční cesty - Rakowiec“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                11/1218                         13. 3. 2019
                                2. rozhodlo

                                poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Šilheřovice, IČO 00300730, v maximální výši 8.000.000 Kč, na projekt „Oprava hraniční cesty - Rakowiec“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                 Zastupitelstvo kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 57/5079 ze dne 26.2.2019

                                 11/1219                         13. 3. 2019
                                 1. schvaluje

                                 s účinností od 1. 7. 2019 změnu stanov obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                  Zastupitelstvo kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 57/5071 ze dne 26.2.2019

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 4/381 ze dne 15.6.2017

                                  11/1220                         13. 3. 2019
                                  1. bere na vědomí

                                  informaci o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“


                                   Zastupitelstvo kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 57/5074 ze dne 26. 2. 2019

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 7/681 ze dne 14.3.2018

                                   11/1221                         13. 3. 2019
                                   1. bere na vědomí

                                   informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikacích v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

                                   11/1221                         13. 3. 2019
                                   2. podporuje

                                   záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

                                   11/1221                         13. 3. 2019
                                   3. ukládá

                                   náměstkovi hejtmana provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

                                   Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                                   Termín: 1. pololetí 2020


                                    Zastupitelstvo kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 56/4989 ze dne 12.2.2019

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 17/1474 ze dne 26.4.2007

                                    č. 10/908 ze dne 17.2.2010

                                    č. 6/546 ze dne 14.12.2017

                                    č. 3/129 ze dne 16.3.2017

                                    11/1222                         13. 3. 2019
                                    1. rozhodlo

                                    uzavřít budoucí smlouvy:

                                    a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                    b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                    11/1222                         13. 3. 2019
                                    2. rozhodlo

                                    nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                    11/1222                         13. 3. 2019
                                    3. rozhodlo

                                    předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                    11/1222                         13. 3. 2019
                                    4. rozhodlo

                                    převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                                    11/1222                         13. 3. 2019
                                    5. rozhodlo

                                    vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení


                                    Zastupitelstvo kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 55/4889 ze dne 29.1.2019

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 8/822 ze dne 14.6.2018

                                    11/1223                         13. 3. 2019
                                    1. rozhodlo

                                    uzavřít budoucí smlouvu:

                                    k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


                                    Zastupitelstvo kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 55/4887 ze dne 29.1.2019

                                    11/1224                         13. 3. 2019
                                    1. bere na vědomí

                                    že Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava se sídlem Mojmírovců 597/5, Ostrava-Mariánské Hory bude realizovat stavbu:

                                    I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa – úpravy napojení silnic III. tříd z důvodu vyvolané investiční činnosti

                                    11/1224                         13. 3. 2019
                                    2. souhlasí

                                    s realizací stavebních úprav silnic č. III/4581, III/4583 a III/4585

                                    11/1224                         13. 3. 2019
                                    3. rozhodlo

                                    zastupitelstvu kraje

                                    rozhodnout, že po dokončení stavby uvedené v bodě 1. tohoto usnesení bude provedeno majetkové vypořádání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


                                    Zastupitelstvo kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 57/5080 ze dne 26. 2. 2019

                                    č. 48/4244 ze dne 9. 10. 2018

                                    č. 16/1348 ze dne 27. 6. 2017

                                    č. 31/2691 ze dne 6. 2. 2018

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                    11/1225                         13. 3. 2019
                                    1. bere na vědomí

                                    informaci o postupu zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na části tratě 270 a části tratě 320 bez provozu vozidel z ROP v Moravskoslezském kraji od prosince 2019 – 3. Provozní soubor, v souladu s notifikací zveřejněnou v Úředním věstníku Evropské unie, evidovanou pod č. 2018/S 039-086037 s ohledem na dosavadní a následný procesní postup, dle předloženého materiálu

                                    11/1225                         13. 3. 2019
                                    2. ukládá

                                    radě kraje pokračovat v aktivitách směřujících k zajištění veřejné drážní osobní dopravy na části tratě 270 a části tratě 320 bez provozu vozidel z ROP v Moravskoslezském kraji od prosince 2019 do prosince 2025 a uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou s dopravcem České dráhy, a.s. – 3. Provozní soubor, dle předloženého materiálu

                                    11/1225                         13. 3. 2019
                                    3. rozhodlo

                                    o závazku kraje v minimální výši 393.000.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou drážní osobní dopravou na části tratě 270 a části tratě 320 bez provozu vozidel z ROP v Moravskoslezském kraji, od prosince 2019 do prosince 2025 – 3. provozní soubor, dle předloženého materiálu


                                     Zastupitelstvo kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 57/5077 ze dne 26.2.2019

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 7/694 ze dne 14.3.2018

                                     č. 9/969 ze dne 13.9.2018

                                     č. 10/1065 ze dne 13.12.2018

                                     11/1226                         13. 3. 2019
                                     1. rozhodlo

                                     uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03283/2018/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, jehož předmětem je zapracování způsobu vyplacení neinvestiční části dotace ve výši 2.300.000,- Kč, dle předloženého materiálu


                                      Zastupitelstvo kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 57/5076 ze dne 26. 2. 2019

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 7/692 ze dne 14. 3. 2018

                                      č. 11/195 ze dne 20. 6. 2002

                                      11/1227                         13. 3. 2019
                                      1. bere na vědomí

                                      informaci o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 2018, dle předloženého materiálu


                                       Zastupitelstvo kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 57/5076 ze dne 26.2.2019

                                       č. 56/4969 ze dne 12.2.2019

                                       č. 50/4391 ze dne 6.11.2018

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 6/542 ze dne 14.12.2017

                                       č. 4/253 ze dne 15.6.2017

                                       11/1228                         13. 3. 2019
                                       1. rozhodlo

                                       změnit usnesení č. 4/253 ze dne 15. 6. 2017 bod 5, ve znění usnesení č. 6/542 ze dne 14. 12. 2017 tak, že se text „1.185.600.000 Kč“ nahrazuje textem „1.310.400.000 Kč“, dle předloženého materiálu

                                       11/1228                         13. 3. 2019
                                       2. rozhodlo

                                       o závazku kraje v minimální výši 82.272.175 Kč k zajištění dopravní obslužnosti „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko přechodné období od 1. 9. 2019 do 13. 6. 2020“, dle předloženého materiálu


                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 57/5084 ze dne 26. 2. 2019

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                        11/1229                         13. 3. 2019
                                        1. bere na vědomí

                                        žádost právnické osoby Hub for Change, spolek, IČO 02228025, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        11/1229                         13. 3. 2019
                                        2. rozhodlo

                                        poskytnut účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje právnické osobě Hub for Change, spolek, IČO 02228025, na realizaci projektu Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje v maximální výši 2.320.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a uhrazených do dne 15. 1. 2020 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                         Zastupitelstvo kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 57/5091 ze dne 26. 2. 2019

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                         11/1230                         13. 3. 2019
                                         1. bere na vědomí

                                         předběžnou informaci o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2018 dle předloženého materiálu


                                          Zastupitelstvo kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 55/4894 ze dne 29.1.2019

                                          č. 57/5086 ze dne 26.2.2019

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                          11/1231                         13. 3. 2019
                                          1. bere na vědomí

                                          technické úpravy schváleného rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 vyplývající ze změny vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, k 1. 1. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                          11/1231                         13. 3. 2019
                                          2. bere na vědomí

                                          úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ke 12. 2. 2019 dle předloženého materiálu


                                           Zastupitelstvo kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 57/5094 ze dne 26. 2. 2019

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 6/572 ze dne 14. 12. 2017

                                           č. 21/2233 ze dne 22. 9. 2016

                                           11/1232                         13. 3. 2019
                                           1. souhlasí

                                           u projektu „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 44.200.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2019 – 2020 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                           11/1232                         13. 3. 2019
                                           2. souhlasí

                                           u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 118.500.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2019 – 2020 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace


                                            Zastupitelstvo kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 57/5105 ze dne 26. 2. 2019

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

                                            11/1233                         13. 3. 2019
                                            1. rozhodlo

                                            ukončit přípravu projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu.

                                            11/1233                         13. 3. 2019
                                            2. rozhodlo

                                            zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 v bodech 4, 5 a 6 týkající se zahájení realizace, profinancování a kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“

                                            11/1233                         13. 3. 2019
                                            3. rozhodlo

                                            vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 15.000.000 Kč s účelovým určením na akci „Vybudování dílen pro praktické vyučování“ realizovanou pro organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691

                                            11/1233                         13. 3. 2019
                                            4. schvaluje

                                            závazek Moravskoslezského kraje vyvolaný schválením akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování“ pro rok 2020 a 2021 v celkové výši 217.102.000 Kč dle předloženého materiálu


                                             Zastupitelstvo kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 57/5097 ze dne 26. 2. 2019

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016

                                             č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017

                                             č. 4/275 ze dne 15. 6. 2017

                                             11/1234                         13. 3. 2019
                                             1. rozhodlo

                                             změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/275 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty“ z „65.000 tis. Kč“ na „71.500. tis. Kč“ dle předloženého materiálu

                                             11/1234                         13. 3. 2019
                                             2. rozhodlo

                                             změnit v bodě 6) usnesení zastupitelstva č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016 dobu profinancování a kofinancování projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ z „2016 – 2018“ na „2017 – 2019“ dle předloženého materiálu


                                              Zastupitelstvo kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 57/5101 ze dne 26. 2. 2019

                                              11/1235                         13. 3. 2019
                                              1. rozhodlo

                                              a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00576441, a to:

                                              část pozemku parc. č. 4555 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 4950-430/2017 ze dne 2. 12. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4555/1 ostatní plocha o výměře 1118 m2,

                                              část pozemku parc. č. 4556 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 4950-430/2017 ze dne 2. 12. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4556/1 ostatní plocha o výměře 923 m2,

                                              včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

                                              vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

                                              do vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2. usnesení rady kraje č. 57/5101 ze dne 26. 2. 2019

                                              b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00576441, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                              11/1235                         13. 3. 2019
                                              2. rozhodlo

                                              a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00601659, a to:

                                              část pozemku parc. č. st. 1499 zastavěná plocha a nádvoří oddělenou dle geometrického plánu č. 5025-20/2018 ze dne 27. 10. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4838 ostatní plocha o výměře 179 m2,

                                              část pozemku parc. č. st. 1500 zastavěná plocha a nádvoří oddělenou dle geometrického plánu č. 5025-20/2018 ze dne 27. 10. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4836 ostatní plocha o výměře 1026 m2,

                                              včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

                                              vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

                                              do vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                              b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00601659, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                              11/1235                         13. 3. 2019
                                              3. rozhodlo

                                              a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00095711, a to:

                                              část pozemku parc. č. 2283/1 orná půda oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2283/10 orná půda o výměře 1 m2,

                                              část pozemku parc. č. 2283/7 zahrada oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2283/11 zahrada o výměře 154 m2,

                                              pozemek parc. č. 4346/7 ostatní plocha,

                                              část pozemku parc. č. 4376/17 ostatní plocha označenou jako díl „a“ o výměře 0,11 m2 oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 4376/16 ostatní plocha o výměře 1587 m2,

                                              včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

                                              vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

                                              do vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky zřízení zákazu zcizení k pozemku parc. č. 4346/7 v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm jako práva věcného ve smyslu § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětnému pozemku do katastru nemovitostí; po dobu trvání zákazu zcizení není obdarovaný oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dárce převést vlastnické právo k předmětnému pozemku na jiný subjekt

                                              b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                              11/1235                         13. 3. 2019
                                              4. rozhodlo

                                              a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                              část pozemku parc. č. 4376/16 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4376/38 ostatní plocha o výměře 192 m2,

                                              část pozemku parc. č. 4376/16 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4376/37 ostatní plocha o výměře 20 m2,

                                              část pozemku parc. č. 2364/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2364/3 ostatní plocha o výměře 2 m2,

                                              část pozemku parc. č. 4376/5 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4376/36 ostatní plocha o výměře 21 m2,

                                              včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

                                              vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

                                              z vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                              b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                              11/1235                         13. 3. 2019
                                              5. rozhodlo

                                              a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00095711, a to:

                                              pozemek parc. č. 4346/8 ostatní plocha,

                                              včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku,

                                              v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

                                              do vlastnictví **********

                                              za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 49.050,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                              b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí


                                               Zastupitelstvo kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 57/5100 ze dne 26. 2. 2019

                                               11/1236                         13. 3. 2019
                                               1. rozhodlo

                                               uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi krajem jako půjčitelem a vlastníkem pozemku parc. č. 332 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 150, část obce Jablunkov, občanská vybavenost, v k. ú. a obci Jablunkov, a městem Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov, IČO 00296759, jako vypůjčitelem, na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 12. 2019, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                Zastupitelstvo kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 57/5087 ze dne 26. 2. 2019

                                                11/1237                         13. 3. 2019
                                                1. rozhodlo

                                                a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Náš svět, příspěvková organizace, č.p. 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046, a to: 
                                                pozemek parc. č. 812/23 ostatní plocha,
                                                pozemek parc. č. 812/75 ostatní plocha,
                                                včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,
                                                vše v k. ú. a obci Pržno,
                                                do vlastnictví obce Pržno, Pržno 201, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00494216

                                                b)     vyjmout nemovitý majetek specifikovaný v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Náš svět, příspěvková organizace, č.p. 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí


                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 55/4904 ze dne 29. 1. 2019

                                                 11/1238                         13. 3. 2019
                                                 1. rozhodlo

                                                 a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                 části pozemku parc. č. 3764/32 orná půda, oddělené dle geometrického plánu č. 2617-12/2016 ze dne 30. 11. 2015 a nově označené jako pozemky parc. č. 3764/53 ostatní plocha, o výměře 4 m2 a parc. č. 3795/10 ostatní plocha, o výměře 154 m2,

                                                 včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

                                                 z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, IČO 65993390

                                                 b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení, a to část pozemku parc. č. 3764/32 orná půda, oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2016 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek 3795/10 ostatní plocha, o výměře 154 m2 do hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 57/5089 ze dne 26. 2. 2019

                                                  11/1239                         13. 3. 2019
                                                  1. rozhodlo

                                                  vyjmout z hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, nemovitý majetek, a to:

                                                  pozemek parc. č. 144 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1944 obč. vybavenost,

                                                  pozemek parc. č. 145/2 ostatní plocha,

                                                  pozemek parc. č. 145/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če garáž,

                                                  vše v k. ú. a obci Český Těšín,

                                                  a to ode dne 1. 5. 2019

                                                  11/1239                         13. 3. 2019
                                                  2. rozhodlo

                                                  předat k hospodaření organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, nemovitý majetek, a to:

                                                  pozemek parc. č. 144 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1944 obč. vybavenost,

                                                  pozemek parc. č. 145/2 ostatní plocha,

                                                  pozemek parc. č. 145/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če garáž,

                                                  vše v k. ú. a obci Český Těšín,

                                                  a to ke dni 1. 5. 2019


                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 57/5089 ze dne 26. 2. 2019

                                                   11/1240                         13. 3. 2019
                                                   1. schvaluje

                                                   dodatek č. 25 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, ve znění uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                   11/1240                         13. 3. 2019
                                                   2. vydává

                                                   dodatek č. 25 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 57/5089 ze dne 26. 2. 2019

                                                    11/1241                         13. 3. 2019
                                                    1. schvaluje

                                                    dodatek č. 31 ke zřizovací listině organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                    11/1241                         13. 3. 2019
                                                    2. vydává

                                                    dodatek č. 31 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 57/5089 ze dne 26. 2. 2019

                                                     11/1242                         13. 3. 2019
                                                     1. schvaluje

                                                     dodatek č. 23 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, ve znění uvedeném v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                     11/1242                         13. 3. 2019
                                                     2. vydává

                                                     dodatek č. 23 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 57/5089 ze dne 26. 2. 2019

                                                      11/1243                         13. 3. 2019
                                                      1. schvaluje

                                                      dodatek č. 24 ke zřizovací listině organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188, ve znění uvedeném v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                      11/1243                         13. 3. 2019
                                                      2. vydává

                                                      dodatek č. 24 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 57/5089 ze dne 26. 2. 2019

                                                       11/1244                         13. 3. 2019
                                                       1. schvaluje

                                                       dodatek č. 29 ke zřizovací listině organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, ve znění uvedeném v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                       11/1244                         13. 3. 2019
                                                       2. vydává

                                                       dodatek č. 29 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 57/5104 ze dne 26. 2. 2019

                                                        11/1245                         13. 3. 2019
                                                        1. rozhodlo

                                                        uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě v souvislosti se stavbou „Silnice III/4787 Ostrava, ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“, mezi krajem, jako budoucím prodávajícím, a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, jako budoucím kupujícím, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                        11/1245                         13. 3. 2019
                                                        2. rozhodlo

                                                        uzavřít smlouvu o vypořádání stavebních objektů v souvislosti se stavbou „Silnice III/4787 Ostrava, ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“ mezi krajem a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 57/5099    ze dne 26. 2. 2019

                                                         11/1246                         13. 3. 2019
                                                         1. rozhodlo

                                                         prodat část drážního objektu – železniční vlečky „Letiště Mošnov“ č. 462,

                                                         včetně zarážedla ve vlastnictví kraje, umístěné na pozemcích:

                                                         parc. č. 1027/1 ostatní plocha,

                                                         parc. č. 1027/2 ostatní plocha,

                                                         parc. č. 1027/3 ostatní plocha,

                                                         parc. č. 1027/4 ostatní plocha,

                                                         parc. č. 1027/5 ostatní plocha,

                                                         parc. č. 1027/6 ostatní plocha,

                                                         parc. č. 1027/7 ostatní plocha,

                                                         parc. č. 1027/9 ostatní plocha,

                                                         parc. č 1027/10 ostatní plocha,

                                                         parc. č. 1027/11 ostatní plocha a

                                                         parc. č. 1027/12 ostatní plocha,

                                                         vše v k. ú. a obci Skotnice,

                                                         včetně všech součástí a příslušenství,

                                                         v rozsahu dle přiloženého zákresu ve snímku katastrální mapy,

                                                         do vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, Praha 7, IČO 60193531,

                                                         za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 38.440,- bez DPH, dle předloženého materiálu


                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 57/5106 ze dne 26. 2. 2019

                                                          11/1247                         13. 3. 2019
                                                          1. rozhodlo

                                                          prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                          pozemek parc. č. 1356/23 trvalý travní porost,

                                                          pozemek parc. č. 1366/1 orná půda,

                                                          se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                          vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                                          do vlastnictví společnosti PST-Invest Mošnov II., spol. s r.o., Nádražní 969/112, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 07935099, za kupní cenu ve výši 9.198.700 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, za podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 57/5111 ze dne 26. 2. 2019

                                                           11/1248                         13. 3. 2019
                                                           1. rozhodlo

                                                           poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci „Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 57/5109 ze dne 26. 2. 2019

                                                           11/1249                         13. 3. 2019
                                                           1. rozhodlo

                                                           poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                           11/1249                         13. 3. 2019
                                                           2. rozhodlo

                                                           poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2019“ náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 tohoto usnesení, postupem podle čl. VI. dotačního programu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                           11/1249                         13. 3. 2019
                                                           3. rozhodlo

                                                           neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení, včetně odůvodnění o neposkytnutí


                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 57/5107 ze dne 26. 2. 2019

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                           11/1250                         13. 3. 2019
                                                           1. rozhodlo

                                                           poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Dětskému centru Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, ve výši 708.100 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s umísťováním dětí s trvalým pobytem mimo území statutárního města Ostravy do lůžkové péče v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                           11/1250                         13. 3. 2019
                                                           2. bere na vědomí

                                                           informaci o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

                                                           11/1250                         13. 3. 2019
                                                           3. rozhodlo

                                                           poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, ve výši 5.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících se zajištěním provozu protialkoholní záchytné stanice v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 57/5115 ze dne 26. 2. 2019

                                                            11/1251                         13. 3. 2019
                                                            1. rozhodlo

                                                            poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                            11/1251                         13. 3. 2019
                                                            2. rozhodlo

                                                            neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení, včetně odůvodnění o neposkytnutí


                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 56/5001 ze dne 12. 2. 2019

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                            11/1252                         13. 3. 2019
                                                            1. rozhodlo

                                                            poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, v rámci pověření na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03569/2014/ZDR, ve výši 500.000 Kč na zajištění projektu „Pořízení manažerského informačního systému“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 55/4913 ze dne 29. 1. 2019

                                                             11/1253                         13. 3. 2019
                                                             1. rozhodlo

                                                             neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Karvinské hornické nemocnici a.s., IČO 60793490, ve výši 17.000.000 Kč na úhradu nákladů v rámci projektu „Obměna přístroje magnetické rezonance“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 58/5224 ze dne 11. 3. 2019

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 4/117 ze dne 28. 4. 2005

                                                              č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                              11/1254                         13. 3. 2019
                                                              1. rozhodlo

                                                              poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 3.000 tis. Kč společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, na zajištění provozních výdajů společnosti, se splatností 30. 11. 2019, dle předloženého materiálu

                                                              11/1254                         13. 3. 2019
                                                              2. rozhodlo

                                                              uzavřít se společností Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle bodu 1. tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 58/5222 ze dne 11. 3. 2019

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007

                                                               č. 8/860 ze dne 14. 6. 2018

                                                               č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                               11/1255                         13. 3. 2019
                                                               1. rozhodlo

                                                               podle ustanovení § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 3.000 tis. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545

                                                               11/1255                         13. 3. 2019
                                                               2. rozhodlo

                                                               uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 1. tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č. p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545


                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 48/4266 ze dne 9. 10. 2018

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 56/5018 ze dne 12. 2. 2019

                                                                11/1256                         13. 3. 2019
                                                                1. rozhodlo

                                                                uzavřít Smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji s Libereckým krajem, IČO 70891508, v maximální výši 717.600 Kč včetně DPH, dle předloženého materiálu


                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 57/5176 ze dne 26. 2. 2019

                                                                 11/1257                         13. 3. 2019
                                                                 1. rozhodlo

                                                                 poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                                 a)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 450.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zajištění účasti reprezentace MS kraje na Hrách IX. LODM 2019“; s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019

                                                                 b)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „VTM - výchova talentované mládeže ledního hokeje 2005, 2006, 2007, 2008“; s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 30. 5. 2020

                                                                 c)    CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, ve výši 315.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vzhůru do Tokia - mezinárodní badmintonový kemp 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                 d)   Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČO 28618734, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Humanitární podpora fyzických osob, které se zúčastnily olympijských her a správa nadačního fondu.“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                 e)    Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „EASTER TOURNAMENT OSTRAVA 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 1. 7. 2019

                                                                 f)     Český tenisový svaz z. s., IČO 00538388, ve výši 700.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství České republiky mužů a žen v tenise 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                 g)   RWR s.r.o., IČO 27793460, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Prosperita Open 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

                                                                 h)    RAUL, s.r.o., IČO 25608673, ve výši 4.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „J&T Banka Ostrava Beach Open“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019

                                                                 i)     SKSB Arrows Ostrava z.s., IČO 26525143, ve výši 1.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství Evropy v softballu žen 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

                                                                 j)     Česká asociace stolního tenisu, IČO 00676888, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství Evropy mládeže ve stolním tenise 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                 k)    Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČO 05127246, ve výši 2.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského kraje“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                 l)     TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČO 00560901, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Letní světový pohár žen ve skoku na lyžích“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                 m)  Český florbal, IČO 61387991, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „SUPERFINÁLE FLORBALU 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                 11/1257                         13. 3. 2019
                                                                 2. rozhodlo

                                                                 uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                 a)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                 b)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                 c)    CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                 d)   Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČO 28618734, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                 e)    Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                 f)     Český tenisový svaz z. s., IČO 00538388, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                 g)   RWR s.r.o., IČO 27793460, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                 h)   RAUL, s.r.o., IČO 25608673, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                 i)     SKSB Arrows Ostrava z.s., IČO 26525143, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                 j)     Česká asociace stolního tenisu, IČO 00676888, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                                                                 k)    Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČO 05127246, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                                                                 l)     TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČO 00560901, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                                                 m)  Český florbal, IČO 61387991; dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

                                                                 11/1257                         13. 3. 2019
                                                                 3. rozhodlo

                                                                 neposkytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Sportovní klub JANTAR Opava, z.s., IČO 13643444, ve výši 3.800.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Správní objekt sportovního areálu SK JANTAR Opava“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 57/5174 ze dne 26.2.2019

                                                                  11/1258                         13. 3. 2019
                                                                  1. rozhodlo

                                                                  poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemcům:

                                                                  a)    Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, ve výši 485.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                  b)   Ostravská univerzita, IČO 61988987, ve výši 310.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „Organizace Ústředního kola 53. ročníku Biologické olympiády“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                  11/1258                         13. 3. 2019
                                                                  2. rozhodlo

                                                                  uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

                                                                  a)    Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                  b)   Ostravská univerzita, IČO 61988987, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 51/4643 ze dne 27.11.2018

                                                                   č. 57/5169 ze dne 26. 2. 2019

                                                                   11/1259                         13. 3. 2019
                                                                   1. rozhodlo

                                                                   poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                   11/1259                         13. 3. 2019
                                                                   2. rozhodlo

                                                                   poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. Podmínek dotačního programu „Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže“ a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                   11/1259                         13. 3. 2019
                                                                   3. rozhodlo

                                                                   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení


                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesení rady kraje        

                                                                    č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                    11/1260                         13. 3. 2019
                                                                    1. schvaluje

                                                                    dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331795, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                    11/1260                         13. 3. 2019
                                                                    2. vydává

                                                                    dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                     11/1261                         13. 3. 2019
                                                                     1. schvaluje

                                                                     dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČO 00601390, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                     11/1261                         13. 3. 2019
                                                                     2. vydává

                                                                     dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                      11/1262                         13. 3. 2019
                                                                      1. schvaluje

                                                                      dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00602094, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                      11/1262                         13. 3. 2019
                                                                      2. vydává

                                                                      dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                       11/1263                         13. 3. 2019
                                                                       1. schvaluje

                                                                       dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845329, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                       11/1263                         13. 3. 2019
                                                                       2. vydává

                                                                       dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                        11/1264                         13. 3. 2019
                                                                        1. schvaluje

                                                                        dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČO 00842745, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                        11/1264                         13. 3. 2019
                                                                        2. vydává

                                                                        dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                         11/1265                         13. 3. 2019
                                                                         1. schvaluje

                                                                         dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 00601152, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                         11/1265                         13. 3. 2019
                                                                         2. vydává

                                                                         dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                          11/1266                         13. 3. 2019
                                                                          1. schvaluje

                                                                          dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00601381, uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                          11/1266                         13. 3. 2019
                                                                          2. vydává

                                                                          dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                           11/1267                         13. 3. 2019
                                                                           1. schvaluje

                                                                           dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu

                                                                           11/1267                         13. 3. 2019
                                                                           2. vydává

                                                                           dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                            11/1268                         13. 3. 2019
                                                                            1. schvaluje

                                                                            dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 18054455, uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu

                                                                            11/1268                         13. 3. 2019
                                                                            2. vydává

                                                                            dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                             11/1269                         13. 3. 2019
                                                                             1. schvaluje

                                                                             dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu

                                                                             11/1269                         13. 3. 2019
                                                                             2. vydává

                                                                             dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                              11/1270                         13. 3. 2019
                                                                              1. schvaluje

                                                                              dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00601411, uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu

                                                                              11/1270                         13. 3. 2019
                                                                              2. vydává

                                                                              dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                               11/1271                         13. 3. 2019
                                                                               1. schvaluje

                                                                               dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČO 13644271, uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu

                                                                               11/1271                         13. 3. 2019
                                                                               2. vydává

                                                                               dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                11/1272                         13. 3. 2019
                                                                                1. schvaluje

                                                                                dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, IČO 00601349, uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu

                                                                                11/1272                         13. 3. 2019
                                                                                2. vydává

                                                                                dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                 11/1273                         13. 3. 2019
                                                                                 1. schvaluje

                                                                                 dodatek č. 5 ke zřizovací listině organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 72547651, uvedený v příloze č. 14 předloženého materiálu

                                                                                 11/1273                         13. 3. 2019
                                                                                 2. vydává

                                                                                 dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                  11/1274                         13. 3. 2019
                                                                                  1. schvaluje

                                                                                  dodatek č. 21 ke zřizovací listině organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO 00098752, uvedený v příloze č. 15 předloženého materiálu

                                                                                  11/1274                         13. 3. 2019
                                                                                  2. vydává

                                                                                  dodatek č. 21 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                   11/1275                         13. 3. 2019
                                                                                   1. schvaluje

                                                                                   dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331540, uvedený v příloze č. 16 předloženého materiálu

                                                                                   11/1275                         13. 3. 2019
                                                                                   2. vydává

                                                                                   dodatek č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                    11/1276                         13. 3. 2019
                                                                                    1. schvaluje

                                                                                    dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Gymnázium a Střední odborná škola,
                                                                                    Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČO 00846881, uvedený v příloze č. 17 předloženého materiálu

                                                                                    11/1276                         13. 3. 2019
                                                                                    2. vydává

                                                                                    dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                     11/1277                         13. 3. 2019
                                                                                     1. schvaluje

                                                                                     dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace, IČO 62331205, uvedený v příloze č. 18 předloženého materiálu

                                                                                     11/1277                         13. 3. 2019
                                                                                     2. vydává

                                                                                     dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                      11/1278                         13. 3. 2019
                                                                                      1. schvaluje

                                                                                      dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842753, uvedený v příloze č. 19 předloženého materiálu

                                                                                      11/1278                         13. 3. 2019
                                                                                      2. vydává

                                                                                      dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                       11/1279                         13. 3. 2019
                                                                                       1. schvaluje

                                                                                       dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00602159, uvedený v příloze č. 20 předloženého materiálu

                                                                                       11/1279                         13. 3. 2019
                                                                                       2. vydává

                                                                                       dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                        č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                        11/1280                         13. 3. 2019
                                                                                        1. schvaluje

                                                                                        dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
                                                                                        nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČO 00601403, uvedený v příloze č. 21 předloženého materiálu

                                                                                        11/1280                         13. 3. 2019
                                                                                        2. vydává

                                                                                        dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                         11/1281                         13. 3. 2019
                                                                                         1. schvaluje

                                                                                         dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, IČO 62331558, uvedený v příloze č. 22 předloženého materiálu

                                                                                         11/1281                         13. 3. 2019
                                                                                         2. vydává

                                                                                         dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                          11/1282                         13. 3. 2019
                                                                                          1. schvaluje

                                                                                          dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, IČO 00842737, uvedený v příloze č. 23 předloženého materiálu

                                                                                          11/1282                         13. 3. 2019
                                                                                          2. vydává

                                                                                          dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                           11/1283                         13. 3. 2019
                                                                                           1. schvaluje

                                                                                           dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, uvedený v příloze č. 24 předloženého materiálu

                                                                                           11/1283                         13. 3. 2019
                                                                                           2. vydává

                                                                                           dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                            11/1284                         13. 3. 2019
                                                                                            1. schvaluje

                                                                                            dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813083, uvedený v příloze č. 25 předloženého materiálu

                                                                                            11/1284                         13. 3. 2019
                                                                                            2. vydává

                                                                                            dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                             11/1285                         13. 3. 2019
                                                                                             1. schvaluje

                                                                                             dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace, IČO 14450909, uvedený v příloze č. 26 předloženého materiálu

                                                                                             11/1285                         13. 3. 2019
                                                                                             2. vydává

                                                                                             dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                              11/1286                         13. 3. 2019
                                                                                              1. schvaluje

                                                                                              dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČO 00100307, uvedený v příloze č. 27 předloženého materiálu

                                                                                              11/1286                         13. 3. 2019
                                                                                              2. vydává

                                                                                              dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                               č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                               11/1287                         13. 3. 2019
                                                                                               1. schvaluje

                                                                                               dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, IČO 00601292, uvedený v příloze č. 28 předloženého materiálu

                                                                                               11/1287                         13. 3. 2019
                                                                                               2. vydává

                                                                                               dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                11/1288                         13. 3. 2019
                                                                                                1. schvaluje

                                                                                                dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602132, uvedený v příloze č. 29 předloženého materiálu

                                                                                                11/1288                         13. 3. 2019
                                                                                                2. vydává

                                                                                                dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                 č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                 11/1289                         13. 3. 2019
                                                                                                 1. schvaluje

                                                                                                 dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602124, uvedený v příloze č. 30 předloženého materiálu

                                                                                                 11/1289                         13. 3. 2019
                                                                                                 2. vydává

                                                                                                 dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                  č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                  11/1290                         13. 3. 2019
                                                                                                  1. schvaluje

                                                                                                  dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, IČO 62331566, uvedený v příloze č. 31 předloženého materiálu

                                                                                                  11/1290                         13. 3. 2019
                                                                                                  2. vydává

                                                                                                  dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                   č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                   11/1291                         13. 3. 2019
                                                                                                   1. schvaluje

                                                                                                   dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813148, uvedený v příloze č. 32 předloženého materiálu

                                                                                                   11/1291                         13. 3. 2019
                                                                                                   2. vydává

                                                                                                   dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                    č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                    11/1292                         13. 3. 2019
                                                                                                    1. schvaluje

                                                                                                    dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602116, uvedený v příloze č. 33 předloženého materiálu

                                                                                                    11/1292                         13. 3. 2019
                                                                                                    2. vydává

                                                                                                    dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                     č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                     11/1293                         13. 3. 2019
                                                                                                     1. schvaluje

                                                                                                     dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331515, uvedený v příloze č. 34 předloženého materiálu

                                                                                                     11/1293                         13. 3. 2019
                                                                                                     2. vydává

                                                                                                     dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                      č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                      11/1294                         13. 3. 2019
                                                                                                      1. schvaluje

                                                                                                      dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, uvedený v příloze č. 35 předloženého materiálu

                                                                                                      11/1294                         13. 3. 2019
                                                                                                      2. vydává

                                                                                                      dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                       č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                       11/1295                         13. 3. 2019
                                                                                                       1. schvaluje

                                                                                                       dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO 62331582, uvedený v příloze č. 36 předloženého materiálu

                                                                                                       11/1295                         13. 3. 2019
                                                                                                       2. vydává

                                                                                                       dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                        č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                        11/1296                         13. 3. 2019
                                                                                                        1. schvaluje

                                                                                                        dodatek č. 22 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava‑Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, uvedený v příloze č. 37 předloženého materiálu

                                                                                                        11/1296                         13. 3. 2019
                                                                                                        2. vydává

                                                                                                        dodatek č. 22 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                                         č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                         11/1297                         13. 3. 2019
                                                                                                         1. schvaluje

                                                                                                         dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813075, uvedený v příloze č. 38 předloženého materiálu

                                                                                                         11/1297                         13. 3. 2019
                                                                                                         2. vydává

                                                                                                         dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                                          č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                          11/1298                         13. 3. 2019
                                                                                                          1. schvaluje

                                                                                                          dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00601985, uvedený v příloze č. 39 předloženého materiálu

                                                                                                          11/1298                         13. 3. 2019
                                                                                                          2. vydává

                                                                                                          dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                                           č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                           11/1299                         13. 3. 2019
                                                                                                           1. schvaluje

                                                                                                           dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813512, uvedený v příloze č. 40 předloženého materiálu

                                                                                                           11/1299                         13. 3. 2019
                                                                                                           2. vydává

                                                                                                           dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                                            č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                            11/1300                         13. 3. 2019
                                                                                                            1. schvaluje

                                                                                                            dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, IČO 60045922, uvedený v příloze č. 41 předloženého materiálu

                                                                                                            11/1300                         13. 3. 2019
                                                                                                            2. vydává

                                                                                                            dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                                             č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                             11/1301                         13. 3. 2019
                                                                                                             1. schvaluje

                                                                                                             dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331752, uvedený v příloze č. 42 předloženého materiálu

                                                                                                             11/1301                         13. 3. 2019
                                                                                                             2. vydává

                                                                                                             dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                                              č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                              11/1302                         13. 3. 2019
                                                                                                              1. schvaluje

                                                                                                              dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 45234370, uvedený v příloze č. 43 předloženého materiálu

                                                                                                              11/1302                         13. 3. 2019
                                                                                                              2. vydává

                                                                                                              dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                                               č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                               11/1303                         13. 3. 2019
                                                                                                               1. schvaluje

                                                                                                               dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace, IČO 00849936, uvedený v příloze č. 44 předloženého materiálu

                                                                                                               11/1303                         13. 3. 2019
                                                                                                               2. vydává

                                                                                                               dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                                č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                11/1304                         13. 3. 2019
                                                                                                                1. schvaluje

                                                                                                                dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace, IČO 62331647, uvedený v příloze č. 45 předloženého materiálu

                                                                                                                11/1304                         13. 3. 2019
                                                                                                                2. vydává

                                                                                                                dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                                 č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                 11/1305                         13. 3. 2019
                                                                                                                 1. schvaluje

                                                                                                                 dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace, IČO 62330349, uvedený v příloze č. 46 předloženého materiálu

                                                                                                                 11/1305                         13. 3. 2019
                                                                                                                 2. vydává

                                                                                                                 dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                                  č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                  11/1306                         13. 3. 2019
                                                                                                                  1. schvaluje

                                                                                                                  dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, IČO 60802669, uvedený v příloze č. 47 předloženého materiálu

                                                                                                                  11/1306                         13. 3. 2019
                                                                                                                  2. vydává

                                                                                                                  dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                                   č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                   11/1307                         13. 3. 2019
                                                                                                                   1. schvaluje

                                                                                                                   dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619, uvedený v příloze č. 48 předloženého materiálu

                                                                                                                   11/1307                         13. 3. 2019
                                                                                                                   2. vydává

                                                                                                                   dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                                    č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                    11/1308                         13. 3. 2019
                                                                                                                    1. schvaluje

                                                                                                                    dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace, IČO 70632090, uvedený v příloze č. 49 předloženého materiálu

                                                                                                                    11/1308                         13. 3. 2019
                                                                                                                    2. vydává

                                                                                                                    dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                                     č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                     11/1309                         13. 3. 2019
                                                                                                                     1. schvaluje

                                                                                                                     dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, IČO 64120384, uvedený v příloze č. 50 předloženého materiálu

                                                                                                                     11/1309                         13. 3. 2019
                                                                                                                     2. vydává

                                                                                                                     dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                                      č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                      11/1310                         13. 3. 2019
                                                                                                                      1. schvaluje

                                                                                                                      dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 64628116, uvedený v příloze č. 51 předloženého materiálu

                                                                                                                      11/1310                         13. 3. 2019
                                                                                                                      2. vydává

                                                                                                                      dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                                       č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                       11/1311                         13. 3. 2019
                                                                                                                       1. schvaluje

                                                                                                                       dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331680, uvedený v příloze č. 52 předloženého materiálu

                                                                                                                       11/1311                         13. 3. 2019
                                                                                                                       2. vydává

                                                                                                                       dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                                        č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                        11/1312                         13. 3. 2019
                                                                                                                        1. schvaluje

                                                                                                                        dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava ‑ Polanka n/O, 1. května 330, příspěvková organizace, IČO 61989231, uvedený v příloze č. 53 předloženého materiálu

                                                                                                                        11/1312                         13. 3. 2019
                                                                                                                        2. vydává

                                                                                                                        dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                                                         č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                         11/1313                         13. 3. 2019
                                                                                                                         1. schvaluje

                                                                                                                         dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČO 61989193, uvedený v příloze č. 54 předloženého materiálu

                                                                                                                         11/1313                         13. 3. 2019
                                                                                                                         2. vydává

                                                                                                                         dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                                                          č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                          11/1314                         13. 3. 2019
                                                                                                                          1. schvaluje

                                                                                                                          dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČO 62331663, uvedený v příloze č. 55 předloženého materiálu

                                                                                                                          11/1314                         13. 3. 2019
                                                                                                                          2. vydává

                                                                                                                          dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                                                           č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                           11/1315                         13. 3. 2019
                                                                                                                           1. schvaluje

                                                                                                                           dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace, IČO 68899092, uvedený v příloze č. 56 předloženého materiálu

                                                                                                                           11/1315                         13. 3. 2019
                                                                                                                           2. vydává

                                                                                                                           dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                                                            č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                            11/1316                         13. 3. 2019
                                                                                                                            1. schvaluje

                                                                                                                            dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace, IČO 61989223, uvedený v příloze č. 57 předloženého materiálu

                                                                                                                            11/1316                         13. 3. 2019
                                                                                                                            2. vydává

                                                                                                                            dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                                                             č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                             11/1317                         13. 3. 2019
                                                                                                                             1. schvaluje

                                                                                                                             dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace, IČO 62331701, uvedený v příloze č. 58 předloženého materiálu

                                                                                                                             11/1317                         13. 3. 2019
                                                                                                                             2. vydává

                                                                                                                             dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                                                              č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                              11/1318                         13. 3. 2019
                                                                                                                              1. schvaluje

                                                                                                                              dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, IČO 60780541, uvedený v příloze č. 59 předloženého materiálu

                                                                                                                              11/1318                         13. 3. 2019
                                                                                                                              2. vydává

                                                                                                                              dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                                                               č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                               11/1319                         13. 3. 2019
                                                                                                                               1. schvaluje

                                                                                                                               dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, IČO 61989207, uvedený v příloze č. 60 předloženého materiálu

                                                                                                                               11/1319                         13. 3. 2019
                                                                                                                               2. vydává

                                                                                                                               dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                                                č. 57/5175 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                11/1320                         13. 3. 2019
                                                                                                                                1. rozhodlo

                                                                                                                                částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 19.978 Kč ze stanoveného odvodu 39.957 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Oddíl bojových umění Doubrava – H.P. Martial Gym o.s., 735 33 Doubrava 1031, IČO 22664874, na projekt „Festival bojových umění a asijské kultury – Odkaz starých mistrů 2017“

                                                                                                                                11/1320                         13. 3. 2019
                                                                                                                                2. rozhodlo

                                                                                                                                prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Oddíl bojových umění Doubrava – H.P. Martial Gym o.s., 735 33 Doubrava 1031, IČO 22664874, na projekt „Festival bojových umění a asijské kultury – Odkaz starých mistrů 2017“

                                                                                                                                11/1320                         13. 3. 2019
                                                                                                                                3. rozhodlo

                                                                                                                                částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 77.585 Kč ze stanoveného odvodu 141.250 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Way of Warrior z.s., Hadí kopec 607, 742 85 Vřesina, IČO 22665153, na projekt „OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ EVROPY WAY OF WARRIOR 2017 – Brazilské Jiu-Jitsu Gi, NoGi“

                                                                                                                                11/1320                         13. 3. 2019
                                                                                                                                4. rozhodlo

                                                                                                                                prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Way of Warrior z.s., Hadí kopec 607, 742 85 Vřesina, IČO 22665153, na projekt „OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ EVROPY WAY OF WARRIOR 2017 – Brazilské Jiu-Jitsu Gi, NoGi“

                                                                                                                                11/1320                         13. 3. 2019
                                                                                                                                5. rozhodlo

                                                                                                                                částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 146.000 Kč ze stanoveného odvodu 189.950 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Naučíme naše děti sportovat, z. s., Ostrožná 244/27, 746 01 Opava, IČO 03193110, na projekt „Hrajeme fér – sport je fajn“

                                                                                                                                11/1320                         13. 3. 2019
                                                                                                                                6. rozhodlo

                                                                                                                                prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Naučíme naše děti sportovat, z. s., Ostrožná 244/27, 746 01 Opava, IČO 03193110, na projekt „Hrajeme fér – sport je fajn“

                                                                                                                                11/1320                         13. 3. 2019
                                                                                                                                7. rozhodlo

                                                                                                                                částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 16.260 Kč ze stanoveného odvodu 66.325 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci MICHELLE Karviná z.s., Čsl. Armády 2861/11, 733 01 Karviná – Hranice, IČO 22729739, na projekt „Společně za snem“

                                                                                                                                11/1320                         13. 3. 2019
                                                                                                                                8. rozhodlo

                                                                                                                                prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci MICHELLE Karviná z.s., Čsl. Armády 2861/11, 733 01 Karviná – Hranice, IČO 22729739, na projekt „Společně za snem“


                                                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                                                 č. 50/4439 ze dne 6.11.2018

                                                                                                                                 č. 57/5164 ze dne 26.2.2019

                                                                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                 č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                                                                                 11/1321                         13. 3. 2019
                                                                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                                                                 poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                                 11/1321                         13. 3. 2019
                                                                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                                                                 neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                                                 č. 51/4642 ze dne 27.11.2018

                                                                                                                                 č. 57/5165 ze dne 26.2.2019

                                                                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                 č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                                                                                 11/1322                         13. 3. 2019
                                                                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                                                                 poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                                 11/1322                         13. 3. 2019
                                                                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                                                                 neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                                                 č. 57/5177 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                 11/1323                         13. 3. 2019
                                                                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                                                                 uzavřít Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100, a Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a. s., IČO 25379631, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                                                  č. 55/4921 ze dne 29. 1. 2019

                                                                                                                                  11/1324                         13. 3. 2019
                                                                                                                                  1. rozhodlo

                                                                                                                                  profinancovat a kofinancovat projekt „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ předložený do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v letech 2019 - 2020 ve výši 7.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                                                                                                  11/1324                         13. 3. 2019
                                                                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                                                                  zahájit realizaci projektu „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ financovatelného z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech v roce 2019, před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                                                                  11/1324                         13. 3. 2019
                                                                                                                                  3. souhlasí

                                                                                                                                  u projektu „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 62.501 Kč z vlastních zdrojů kraje v roce 2019 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                                                                  11/1324                         13. 3. 2019
                                                                                                                                  4. rozhodlo

                                                                                                                                  schválit dlouhodobý záměr podpory údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji po dobu udržitelnosti projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ dle předloženého materiálu


                                                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                                                   č. usnesení 57/5117 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                   11/1325                         13. 3. 2019
                                                                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                                                                   zahájit přípravu projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ financovatelného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifický cíl – Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi – Obědy do škol

                                                                                                                                   11/1325                         13. 3. 2019
                                                                                                                                   2. rozhodlo

                                                                                                                                   profinancovat a kofinancovat projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v letech 2019 – 2020 ve výši 35.200.000 Kč dle předloženého materiálu


                                                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                    č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                                                    č. 51/4599 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                                                    č. 57/5140 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                    11/1326                         13. 3. 2019
                                                                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                                                                    a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“ dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                    b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. a XII. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                    11/1326                         13. 3. 2019
                                                                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                                                                    dofinancovat dotační program „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 5.283.560 Kč


                                                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                                                    č. usnesení 57/5137 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                    11/1327                         13. 3. 2019
                                                                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                                                                    snížit účelově určenou dotaci poskytnutou společnosti Demopanely s.r.o., IČO 04599691 usnesením č. 9/1005 ze dne 13. 9. 2019 o částku 900.000 Kč a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 08046/2018/EP, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                                    11/1327                         13. 3. 2019
                                                                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                                                                    snížit účelově určenou dotaci poskytnutou společnosti RA Dynamics s.r.o., IČO 05458170 usnesením č. 9/1005 ze dne 13. 9. 2019 o částku 1.620.000 Kč a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 08355/2018/EP, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                                    11/1327                         13. 3. 2019
                                                                                                                                    3. rozhodlo

                                                                                                                                    nahradit přílohu č. 1 v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 9/1005 ze dne 13. 9. 2018 přílohou č. 1 tohoto usnesení


                                                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                    k rozhodnutí rady kraje

                                                                                                                                    č. 57/5131 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                    k rozhodnutí zastupitelstva kraje

                                                                                                                                    č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                                                                    11/1328                         13. 3. 2019
                                                                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                                                                    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019“ žadatelům uvedeným v přílohách č. 1, 3 a 5 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                                                    11/1328                         13. 3. 2019
                                                                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                                                                    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení postupem podle čl. VII a čl. XII podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                                                    11/1328                         13. 3. 2019
                                                                                                                                    3. rozhodlo

                                                                                                                                    neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019“ žadateli uvedenému v příloze č. 7 předloženého materiálu


                                                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                                                    č. 30/2613 ze dne 23. 1. 2018

                                                                                                                                    č. 57/5126 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                    č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                                                                    č. 9/1001 ze dne 13. 9. 2018

                                                                                                                                    č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018            

                                                                                                                                    11/1329                         13. 3. 2019
                                                                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                                                                    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08529/2018/RRC s obcí Střítež, IČ 00576913, jehož předmětem je změna nákladového rozpočtu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                                                     č. 57/5139 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                     č. 57/5128 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                              

                                                                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                     č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                                                                     č. 9/996 ze dne 13. 9. 2018

                                                                                                                                     11/1330                         13. 3. 2019
                                                                                                                                     1. rozhodlo

                                                                                                                                     poskytnout neinvestiční dotaci celkově ve výši 180.000 Kč subjektu KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, na projekt „Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody“, s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                                     11/1330                         13. 3. 2019
                                                                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                                                                     poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 700.000 Kč subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, na projekt „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                     11/1330                         13. 3. 2019
                                                                                                                                     3. rozhodlo

                                                                                                                                     poskytnout investiční dotaci maximálně ve výši 1.500.000 Kč subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, na projekt „Nový rezervační a odbavovací systém pro spravované regionální atraktivity, národní kulturní památky, kulturní památky a science centra pro veřejnost a školy“, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 31. 10. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                                                     11/1330                         13. 3. 2019
                                                                                                                                     4. rozhodlo

                                                                                                                                     poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 500.000 Kč subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, IČO 61989100, na projekt „Restaurátorská dílna“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu


                                                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                                                      č. 30/2613 ze dne 23. 1. 2018

                                                                                                                                      č. 57/5130 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                      č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                                                                      č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                                                                      11/1331                         13. 3. 2019
                                                                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                                                                      poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního „Programu na podporu financování akcí s podporou EU“ žadateli dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít  s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                      č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                                                                      11/1332                         13. 3. 2019
                                                                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                                                                      poskytnout účelovou kombinovanou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Motivační stipendia studentům bakalářských studijních programů“ ve výši 6.000.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 5.250.000 Kč a investiční dotaci ve výši 750.000 Kč, maximálně však ve výši 91,16 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                                      11/1332                         13. 3. 2019
                                                                                                                                      2. rozhodlo

                                                                                                                                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 Slezské univerzitě v Opavě, IČO 47813059, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Rozvoj profesně orientovaných studijních programů a odborů na Slezské univerzitě v Opavě“ ve výši 6.000.000 Kč, maximálně však ve výši 89,95 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                      11/1332                         13. 3. 2019
                                                                                                                                      3. rozhodlo

                                                                                                                                      poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Zlepšení pozice studentů na trhu práce prostřednictvím praktické výuky“ ve výši 6.000.000 Kč, maximálně však ve výši 90,91 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                                                       č. 51/4597 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                                                       č. 57/5132 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                       č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                                                                       11/1333                         13. 3. 2019
                                                                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                                                                       poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                                       11/1333                         13. 3. 2019
                                                                                                                                       2. schvaluje

                                                                                                                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizace Muzeum v Bruntále IČO 00095354, o částku 200.000 Kč s účelovým určením na projekt „Kosárna v Karlovicích - FAJNE LÉTO 2019“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2019

                                                                                                                                       11/1333                         13. 3. 2019
                                                                                                                                       3. schvaluje

                                                                                                                                       závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ příspěvkové organizaci Muzeum v Bruntále IČO 00095354, ve výši 100.000 Kč s účelovým určením na projekt „Kosárna v Karlovicích - FAJNE LÉTO 2019“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2019


                                                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                                                       č. 51/4598 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                                                       č. 57/5133 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                       č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                                                                       11/1334                         13. 3. 2019
                                                                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                                                                       poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                                                       č. 51/4577 ze dne 27.11.2018

                                                                                                                                       č. 57/5121 ze dne 26.2.2019

                                                                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                       č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                                                                                       11/1335                         13. 3. 2019
                                                                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                                                                       poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                       11/1335                         13. 3. 2019
                                                                                                                                       2. rozhodlo

                                                                                                                                       poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2019 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII odst. 12 a 13 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                       11/1335                         13. 3. 2019
                                                                                                                                       3. rozhodlo

                                                                                                                                       neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2019 žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                                                       č. 57/5119 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                       11/1336                         13. 3. 2019
                                                                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                                                                       změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 6/587 bod 1. ze dne 14. 12. 2017 dobu použitelnosti dotace v období od „1. 1. 2018 do 31. 7. 2018“ na období od „1. 1. 2018 do 30. 9. 2019“ dle předloženého materiálu


                                                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                                                        č. 57/5116 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                        11/1337                         13. 3. 2019
                                                                                                                                        1. rozhodlo

                                                                                                                                        vyčlenit projekt „Podpora služeb sociální prevence 3“ ze souhrnného projektu „Podpora služeb sociální prevence“ předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

                                                                                                                                        11/1337                         13. 3. 2019
                                                                                                                                        2. rozhodlo

                                                                                                                                        profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora služeb sociální prevence 3“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, v letech 2020 - 2022 ve výši 499.500.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                                                                                                        11/1337                         13. 3. 2019
                                                                                                                                        3. rozhodlo

                                                                                                                                        ukončit přípravu souhrnného projektu „Podpora služeb sociální prevence“


                                                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                         K usnesení rady kraje

                                                                                                                                         č. 4/257 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                                                                         č. 57/5136 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                         č. 3/177 ze dne 16. 3. 2017

                                                                                                                                         11/1338                         13. 3. 2019
                                                                                                                                         1. rozhodlo

                                                                                                                                         zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

                                                                                                                                         11/1338                         13. 3. 2019
                                                                                                                                         2. rozhodlo

                                                                                                                                         a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01559/2017/RRC s obcí Krásná, IČO 00577022, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                                         b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01540/2017/RRC s obcí Pazderna, IČO 00577073, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                                                         c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01038/2017/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                                                                         d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01720/2017/RRC s obcí Třebom, IČO 00635481, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu


                                                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                                                                          č. 57/5118 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                          11/1339                         13. 3. 2019
                                                                                                                                          1. rozhodlo

                                                                                                                                          uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 06233/22018/EP uzavřené s partnerem projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507, spolufinancovaného z ESF prostřednictvím OP VVV, a to s partnerem Střední odborná škola Třineckých železáren, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

                                                                                                                                          11/1339                         13. 3. 2019
                                                                                                                                          2. rozhodlo

                                                                                                                                          uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 06902/2018/EP uzavřené s partnerem projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507, spolufinancovaného z ESF prostřednictvím OP VVV, a to s partnerem VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu


                                                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                                                                           č. 15/1277 ze dne 12. 6. 2017

                                                                                                                                           č. 33/2994 ze dne 12. 3. 2018

                                                                                                                                           č. 58/5231 ze dne 11. 3. 2019

                                                                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                           č. 7/754 ze dne 14. 3. 2018

                                                                                                                                           č. 4/303 ze dne 15. 6. 2017

                                                                                                                                           11/1340                         13. 3. 2019
                                                                                                                                           1. rozhodlo

                                                                                                                                           uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                                           11/1340                         13. 3. 2019
                                                                                                                                           2. rozhodlo

                                                                                                                                           dofinancovat akci rozpočtu kraje „Spolufinancování provozu Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s.“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 150 tis. Kč, dle předloženého materiálu


                                                                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                                                                            č. 58/5230 ze dne 11. 3. 2019

                                                                                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                            č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                                                            č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017

                                                                                                                                            11/1341                         13. 3. 2019
                                                                                                                                            1. mění

                                                                                                                                            bod 1. svého usnesení č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015 ve znění usnesení č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017 takto:

                                                                                                                                            „1. rozhodlo

                                                                                                                                            o závazku kraje na období 2016 – 2022 na příspěvek kraje všem konečným uživatelům v dotačních programech zaměřených na výměnu zdrojů tepla na území Moravskoslezského kraje financovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, a to ve výši:

                                                                                                                                            a)    5 % celkových způsobilých výdajů dílčího projektu v dotačních programech realizovaných v rámci 1. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům,

                                                                                                                                            b)   7.500 Kč v dotačních programech realizovaných v rámci 2. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům,

                                                                                                                                            c)    7.500 Kč v dotačních programech realizovaných v rámci 3. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům,

                                                                                                                                            tj. maximálně 143 mil. Kč“

                                                                                                                                            11/1341                         13. 3. 2019
                                                                                                                                            2. rozhodlo

                                                                                                                                            uzavřít s obcemi uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu smlouvy o spolupráci při realizaci projektu (grantového schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                                            11/1341                         13. 3. 2019
                                                                                                                                            3. schvaluje

                                                                                                                                            předfinancování příspěvků obcí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se kterými budou uzavřeny smlouvy o spolupráci při realizaci projektu (grantového schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638, dle bodu 2. tohoto usnesení


                                                                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                                                                             č. 33/2959 ze dne 12. 3. 2018

                                                                                                                                             č. 48/4260 ze dne 9. 10. 2018

                                                                                                                                             č. 58/5228 ze dne 11. 3. 2019

                                                                                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                             č. 7/669 ze dne 14. 3. 2018 

                                                                                                                                             11/1342                         13. 3. 2019
                                                                                                                                             1. rozhodlo

                                                                                                                                             uzavřít Memorandum o společném postupu při vyjednávání podpory pro uhelné regiony z evropských fondů v období 2021 až 2027 dle přílohy č. 1


                                                                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                                                                              č. 56/5011 ze dne 12. 2. 2019

                                                                                                                                              11/1343                         13. 3. 2019
                                                                                                                                              1. schvaluje

                                                                                                                                              Dohodu o spolupráci s Opolským vojvodstvím, na jejímž základě Moravskoslezský kraj přistupuje jako partner bez finančních závazků k projektu „Implementace systému řízení kvality ovzduší v samosprávách opolského vojvodství“ spolufinancovanému z prostředků finančního instrumentu LIFE Evropské unie, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                                               


                                                                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                               k usnesením rady kraje

                                                                                                                                               č. 46/4109 ze dne 11. 9. 2018

                                                                                                                                               č. 57/5153 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                               č. 10/1134 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                                                                               č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                                                                               11/1344                         13. 3. 2019
                                                                                                                                               1. rozhodlo

                                                                                                                                               poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                                                                               č. 57/5150 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                               11/1345                         13. 3. 2019
                                                                                                                                               1. bere na vědomí

                                                                                                                                               „Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                                                                č. 57/5152 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                                č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                                                                                11/1346                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                                                                                žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 24. 1. 2019 ve věci poskytnutí dotace na provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní měřicí techniky na území města Ostravy, Vratimova, Brumovic a Horního Benešova v roce 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                                                11/1346                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                2. rozhodlo

                                                                                                                                                poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje státní příspěvkové organizaci Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČO 71009396, na provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní měřicí techniky na území města Ostravy, Vratimova, Brumovic a Horního Benešova v roce 2019 ve výši 1.000.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a uhrazených do dne 10. 1. 2020 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                                                                 č. 57/5158 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                                 č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                                                                                 11/1347                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                                                                                 žádost pobočného spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 ze dne 14. 1. 2019 ve věci poskytnutí dotace na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                                                 11/1347                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                                                                                 poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČ 47657901, na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2019 ve výši 1.100.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                                                                  č. 49/4356 ze dne 23. 10. 2018

                                                                                                                                                  č. 57/5156 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                                  č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                                                                                  11/1348                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                  1. rozhodlo

                                                                                                                                                  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2019/2020 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                                  11/1348                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                                                                                  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2019/2020 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI odst. 12 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                                  11/1348                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                  3. rozhodlo

                                                                                                                                                  neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2019/2020 žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                                                                  č. 57/5145 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                                  11/1349                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                                                                                  žádost statutárního města Opava ze dne 26. 11. 2018 o úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                                                  11/1349                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                                                                                  poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2019 statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, ve výši 279.457 Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 vodního zákona


                                                                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                                                                   č. 57/5149 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                                   č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                                                                                   11/1350                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                                                                                   žádost Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 30. 1. 2019 ve věci poskytnutí dotace na měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou vybraných lokalitách v Moravskoslezském kraji v roce 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                                                   11/1350                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                   2. rozhodlo

                                                                                                                                                   poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje státní příspěvkové organizaci Český hydrometeorologický ústav, IČO 00020699, na měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou vybraných lokalitách v Moravskoslezském kraji v roce 2019 ve výši 1.000.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a uhrazených do dne 10. 1. 2020 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                                    k usnesením rady kraje

                                                                                                                                                    č. 46/4108 ze dne 11. 9. 2018

                                                                                                                                                    č. 57/5151 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                                    11/1351                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                                                                                    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                                                                    č. 49/4357 ze dne 23. 10. 2018

                                                                                                                                                    č. 57/5154 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                                    č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                                                                                    11/1352                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                                                                                    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2019-2020 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                                    11/1352                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                                                                                    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2019-2020 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI odst. 14 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                                    11/1352                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                    3. rozhodlo

                                                                                                                                                    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2019-2020 žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                                                                    č. 57/5157 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                                    11/1353                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                                                                                    poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                                    11/1353                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                                                                                    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                                                                                    11/1353                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                    3. rozhodlo

                                                                                                                                                    poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení postupem podle čl. VII odst. 12 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                                                                    č. 108/8395 ze dne 6.9.2016

                                                                                                                                                    č. 57/5182 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                                    č. 15/1512 ze dne 25.6.2015

                                                                                                                                                    č. 20/2075 ze dne 23.6.2016

                                                                                                                                                    č. 3/215 ze dne 16.3.2017

                                                                                                                                                    11/1354                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                                                                                    prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava, Mitušova 1330/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 68308892, dle smlouvy č.  01867/2017/SOC

                                                                                                                                                    11/1354                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                                                                                    neprominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovený odvod 2.358.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava, Mitušova 1330/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 68308892, dle smlouvy č. 01867/2017/SOC


                                                                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                                                                     č. 57/5185 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                                     11/1355                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                     1. rozhodlo

                                                                                                                                                     uzavřít s poskytovatelem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava, IČO 68308892, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                                                     11/1355                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                                                                                     uzavřít s poskytovatelem Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace, IČO 72076674, Dodatek č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                                                     11/1355                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                     3. rozhodlo

                                                                                                                                                     uzavřít s poskytovatelem FOKUS – Opava, z. s., IČO 26990881, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                                      k usnesením rady kraje

                                                                                                                                                      č. 57/5189 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                                      č. 48/4273 ze dne 9. 10. 2018

                                                                                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                                      č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                                                                                      11/1356                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                                                                                      a)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                                      b)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ náhradním žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                                      c)     neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                                                                      č. 57/5180 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                                      11/1357                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                                                                                      a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019
                                                                                                                                                      v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                                      b)   poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019“ náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. Dotačního programu a uzavřít s tímto náhradním žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                                      c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019
                                                                                                                                                      v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto unesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                                                                      č. 57/5184 26. 2. 2019

                                                                                                                                                      11/1358                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                                                                                      a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                                      b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                                      c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                                                                      č. 57/5181 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                                      11/1359                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                                                                                      a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2019“ žadatelům uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                                      b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. Dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                                      c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                                                                      č. 57/5188 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                                      11/1360                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                                                                                      a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                                      b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                                      c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019“ žadatelům uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                                                                                       


                                                                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                                                                      č. 57/5183 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                                      11/1361                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                                                                                      schválit „Způsob výpočtu návrhu dotace pro rok 2019 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                                                                      11/1361                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                      2. rozhodlo

                                                                                                                                                      a)    poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                                                                      b)   neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                                                                                      c)    zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2019 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                                                                                                                                      d)   zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2019 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 4 tohoto usnesení


                                                                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                                                                      č. 57/5178 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                                      k usnesením zastupitelstva kraje

                                                                                                                                                      č. 20/2079 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                                                                                      č. 8/929 ze dne 14. 6. 2018

                                                                                                                                                      11/1362                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                                                                                      žádost organizace Renarkon, o.p.s., IČO 25380443, se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Terapeutická komunita Renarkon“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                                                      11/1362                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                      2. rozhodlo

                                                                                                                                                      uzavřít s organizací Renarkon, o.p.s., IČO 25380443, se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 06750/2018/SOC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                                                      11/1362                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                      3. bere na vědomí

                                                                                                                                                      žádost organizace Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava, IČO 75095017, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, o uzavření dohody o narovnání, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                                      11/1362                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                      4. rozhodlo

                                                                                                                                                      uzavřít s organizací Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava, IČO 75095017, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 03416/2016/SOC, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                                                                       č. 57/5179 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                                       11/1363                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                                                                                       žádost o poskytnutí dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                                                       11/1363                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                       2. rozhodlo

                                                                                                                                                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 420.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "Senior Pas 2019“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                                                                        č. 57/5186 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                                                                        11/1364                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                                                                                        žádost o poskytnutí účelové dotace subjektu Osoblažská dílna s.r.o., IČO 07423331, na projekt „Výrobna svící a mýdel“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                                                        11/1364                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                        2. rozhodlo

                                                                                                                                                        poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 subjektu Osoblažská dílna s.r.o., IČO 07423331, ve výši 310.000 Kč, z toho investiční dotaci ve výši 272.800 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 37.200 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Výrobna svící a mýdel“, vzniklých a uhrazených v období
                                                                                                                                                        od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                                                        11/1364                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                        3. bere na vědomí

                                                                                                                                                        žádost o poskytnutí účelové dotace subjektu Slezská diakonie, IČO 65468562, na projekt „Vytvoření podmínek (zázemí) pro vznik budoucího sociálního podniku“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                                                        11/1364                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                        4. rozhodlo

                                                                                                                                                        poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 subjektu Slezská diakonie, IČO 65468562, ve výši 350.000 Kč, z toho investiční dotaci ve výši 280.000 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 70.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Vytvoření podmínek (zázemí) pro vznik budoucího sociálního podniku“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                                        11/1364                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                        5. bere na vědomí

                                                                                                                                                        žádost o poskytnutí účelové dotace spolku Armáda spásy v České republice, z.s., IČO 40613411, na projekt „Vybudování a úprava ustájení hospodářských zvířat na Farmě Strahovice“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                                                                        11/1364                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                        6. rozhodlo

                                                                                                                                                        poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 spolku Armáda spásy v České republice, z.s., IČO 40613411, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Vybudování a úprava ustájení hospodářských zvířat na Farmě Strahovice“ vzniklých a uhrazených v období 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                                        11/1364                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                        7. bere na vědomí

                                                                                                                                                        žádost o poskytnutí účelové dotace subjektu TED Group s.r.o., IČO 27833283, na projekt „Pořízení plynovodní přípojky a plynového kotle“, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                                                                                        11/1364                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                        8. rozhodlo

                                                                                                                                                        poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 subjektu TED Group s.r.o., IČO 27833283, ve výši 250.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Pořízení plynovodní přípojky a plynového kotle“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                                                                        11/1364                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                        9. bere na vědomí

                                                                                                                                                        žádost o poskytnutí účelové dotace organizaci Charita Opava, IČO 43964591, na projekt „Pořízení průmyslového vyšívacího stroje“, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                                                                                                        11/1364                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                        10. rozhodlo

                                                                                                                                                        poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 organizaci Charita Opava, IČO 43964591, ve výši 150.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Pořízení průmyslového vyšívacího stroje“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                                                                                        11/1364                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                        11. bere na vědomí

                                                                                                                                                        žádost o poskytnutí účelové dotace společnosti Spirála o.p.s., IČO 29451736, na projekt „Když práce pomáhá“, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                                                                                                        11/1364                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                        12. rozhodlo

                                                                                                                                                        poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 společnosti Spirála o.p.s., IČO 29451736, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Když práce pomáhá“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                                                                                                                        11/1364                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                        13. bere na vědomí

                                                                                                                                                        žádost o poskytnutí účelové dotace spolku Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z. s., IČO 02307651, na projekt „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2019“, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                                                                                                                                        11/1364                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                        14. rozhodlo

                                                                                                                                                        poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 spolku Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z. s., IČO 02307651, ve výši 300.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2019“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 18 předloženého materiálu


                                                                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                                         č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

                                                                                                                                                         č. 10/1179 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                                                                                         11/1365                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                                                                                         a)    rezignaci Miroslava Nováka z funkce předsedy Výboru kontrolního (příloha č. 1)

                                                                                                                                                         b)   informaci o zániku funkce doc. Ing. Dagmar Válkové, CSc., členky Výboru finančního, dle předloženého materiálu

                                                                                                                                                         11/1365                         13. 3. 2019
                                                                                                                                                         2. volí

                                                                                                                                                         a)    Ing. Kateřinu Chybidziurovou předsedkyní Výboru kontrolního

                                                                                                                                                         b)   Květu Kubíčkovou členkou Výboru kontrolního

                                                                                                                                                         c)    Květu Kubíčkovou členkou Výboru pro dopravu a chytrý region

                                                                                                                                                         d)   Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou členkou Výboru pro životní prostředí a zemědělství

                                                                                                                                                         e)    Ing. Jakuba Chlopeckého, Ph.D. členem Výboru finančního


                                                                                                                                                          frame-scrollup