Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 22. 9. 2016


  Rada kraje

  110/8473                         22. 9. 2016
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 22. 9. 2016


   Rada kraje

   110/8474                         22. 9. 2016
   1. volí

   ověřovatele zápisu ze 110. schůze rady kraje, konané dne 22. 9. 2016:

   -      Ing. Jiří Martinek

   -      Ing. RSDr. Svatomír Recman

   110/8474                         22. 9. 2016
   2. bere na vědomí

   a)    zprávu ověřovatelů zápisu pana Tomáše Hanzela a Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, o ověření zápisu ze 107. schůze rady kraje, konané dne 23. 8. 2016

   b)   zprávu ověřovatelů zápisu pana Mgr. Věry Palkové a pana Martina Sikory, o ověření zápisu ze 108. schůze rady kraje, konané dne 6. 9. 2016

   c)    zprávu ověřovatelů zápisu pana Mgr. Daniela Havlíka a Ing. Ivana Strachoně, o ověření zápisu ze 109. schůze rady kraje, konané dne 15. 9. 2016


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 95/7389 ze dne 5. 4. 2016

    k usnesení zastupitelstva kraje

    č. 17/1731 ze dne 17. 12. 2015

    110/8475                         22. 9. 2016
    1. bere na vědomí

    informaci o aktuálním vývoji procesu vedoucího k uložení závazku veřejné služby v letecké dopravě, dle předloženého materiálu

    110/8475                         22. 9. 2016
    2. doporučuje

    zastupitelstvu kraje

    rozhodnout upravit minimální požadavky na rozsah závazku veřejné služby v pravidelné letecké dopravě uložený usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1731 ze dne 17. 12. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    110/8475                         22. 9. 2016
    3. doporučuje

    zastupitelstvu kraje

    schválit financování akce „Závazek veřejné služby – pravidelná letecká doprava“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2017 – 2020 a zavazuje se vyčlenit v rozpočtu Moravskoslezského kraje v jednotlivých letech na tuto akci finanční prostředky ve výši 150.000.000,-- Kč/rok, dle předloženého materiálu

    110/8475                         22. 9. 2016
    4. rozhodla

    zrušit zadávací řízení pod označením „Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z Letiště Leoše Janáčka Ostrava do Amsterdamu a Helsinek“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

    110/8475                         22. 9. 2016
    5. pověřuje

    společnost CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o., advokátní kancelář,

    aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z Letiště Leoše Janáčka Ostrava do Amsterdamu a Helsinek“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

    110/8475                         22. 9. 2016
    6. schvaluje

    rozpočtové opatření, kterým se

    snižují

    kapitálové výdaje

    na § 6409 -

    Ostatní činnosti jinde nezařazené

    o

    150.000 tis. Kč

    pol. 6901 -

    Rezervy kapitálových výdajů

    a

    zvyšují

    běžné výdaje            

    na § 2259 -

    Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy

    pol. 5169 -

    Nákup ostatních služeb

    o

    150.000 tis. Kč

    110/8475                         22. 9. 2016
    7. ukládá

    hejtmanovi kraje

    předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

    Zodp.: Miroslav Novák

    Termín: 22. 9. 2016


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 107/8303 ze dne 23. 8. 2016

     k usnesení zastupitelstva kraje

     č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

     110/8476                         22. 9. 2016
     1. rozhodla

     poskytnout dotaci z rozpočtu kraje na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


     Rada kraje

     110/8477                         22. 9. 2016
     1. doplňuje

     návrh programu 21. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 22. 9. 2016, o bod s názvem „Závazek veřejné služby v pravidelné letecké dopravě“

     110/8477                         22. 9. 2016
     2. stahuje

     z návrhu programu 21. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 22. 9. 2016, bod číslo 11/18 s názvem „Návrh koupit pozemky v Karviné pod budovou Střední školy techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace“


      Rada kraje

      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře

      110/8478                         22. 9. 2016
      1. rozhodla

      o změně stanov obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719,
      dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


       Rada kraje

       v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře

       k usnesení zastupitelstva kraje              

       č. 21/2214    ze dne 22. 9. 2016

       110/8479                         22. 9. 2016
       1. rozhodla

       za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let snížit základní kapitál společnosti Letiště Ostrava, a. s. ze stávajících 535.816.000,- Kč (slovy: pětset třicetpětmilionůosmsetšestnácttisíckorunčeských) o 44.185.000,- Kč (slovy: čtyřicetčtyřimilionůstoosmdesátpěttisíckorunčeských) na 491.631.000,- Kč (slovy: čtyřistadevadesátjedenmilionšestsettřicetjednatisíckorunčeských)

       110/8479                         22. 9. 2016
       2. rozhodla

       že celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let

       110/8479                         22. 9. 2016
       3. rozhodla

       že snížení základního kapitálu bude provedeno na základě návrhu akcionáři
       na bezplatné vzetí akcií z oběhu; základní kapitál bude snížen o pevnou částku stanovenou tímto rozhodnutím; z oběhu budou vzaty následující akcie:

       a)    441 kusů (slovy: čtyřistačtyřicetjedenkus) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých) každá,

       b)   8 kusů (slovy: osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě
       ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: desettisíckorunčeských) každá,

       c)    5 kusů (slovy: pět kusů) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských)

       110/8479                         22. 9. 2016
       4. rozhodla

       o lhůtě pro předložení akcií společnosti, která činí 3 měsíce ode dne zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku

       110/8479                         22. 9. 2016
       5. schvaluje

       veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


        Rada kraje

        v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře

        k usnesení rady kraje

        č. 107/8280 ze dne 23. 8. 2016

        k usnesení zastupitelstva kraje

        č. 21/2204 ze dne 22. 9. 2016

        110/8480                         22. 9. 2016
        1. rozhodla

        o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., upsáním nových akcií, a to o částku 11.000.000 Kč, s tím, že

        a.    základní kapitál obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se zvyšuje o 11.000.000 Kč (slovy: jedenáct miliónů korun českých)

        b.    upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští

        c.    na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 110 kusů (slovy: jedno sto deset kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá; všechny akcie budou emitovány v zaknihované podobě s charakterem nekótovaných akcií

        d.    všechny akcie budou upsány jediným akcionářem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, a budou splaceny peněžitým vkladem; údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neupravují

        e.    akcie ani její část nebude upisována na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích

        f.     místem pro upisování všech akcií jediným akcionářem je sídlo zájemce - Moravskoslezského kraje – 28. října 117, 702 18 Ostrava; lhůta pro upisování akcií jediným akcionářem činí 30 kalendářních dnů ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu; počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemně

        g.    emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)

        h.    upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií ve výši 11.000.000 Kč (slovy: jedenáct miliónů korun českých) před podáním žádosti o přímý zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku notářem, na zvláštní účet pro ten účel zřízený u České spořitelny, a.s., č. ú. 4317828349/0800, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií

        110/8480                         22. 9. 2016
        2. ukládá

        představenstvu Sanatoria Jablunkov, a.s.

        podle ustanovení § 433 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zpracovat úplné znění stanov společnosti a uložit je do sbírky listin v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících

        Zodp.: představenstvo Sanatoria Jablunkov, a.s.

        Termín: do 5 kalendářních dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu o zvýšení základního kapitálu rejstříkovým soudem


         Rada kraje

         110/8481                         22. 9. 2016
         1. rozhodla

         vyhlásit soutěž Lady Business Moravskoslezského kraje za rok 2016 dle předloženého materiálu


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 94/7368 ze dne 22. 3. 2016

          110/8482                         22. 9. 2016
          1. bere na vědomí

          udělení titulu „Junior inovátor 2016“ pro jednotlivé kategorie soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje – Junior inovátor dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 92/7199 ze dne 25. 2. 2016

           110/8483                         22. 9. 2016
           1. rozhodla

           vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly, etapa I“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

           1.       Porr a.s.

           Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

           IČO: 43005560

           2.       IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

           Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

           IČO: 25869523

           8.       Metrostav a.s.

           Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

           IČO: 00014915

           9.       COLAS CZ, a.s.

           Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

           IČO: 26177005

           10.     H O R S T A V Olomouc, spol. s r. o.

           Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc

           IČO: 45195706

           110/8483                         22. 9. 2016
           2. rozhodla

           na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly, etapa I“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí:

           11.     STRABAG a.s.

           Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

           IČO: 60838744

           za cenu nejvýše přípustnou 45.754.219,50 Kč bez DPH

           3.       EUROVIA CS, a.s.

           Národní 138/10, 110 Praha 1

           IČO: 45274924

           za cenu nejvýše přípustnou 54.797.296,66 Kč bez DPH

           12.     FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

           Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

           IČO: 25317628

           za cenu nejvýše přípustnou 58.183.005,85 Kč bez DPH


            Rada kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 90/7077 ze dne 9. 2. 2016

            č. 105/8050 ze dne 19. 7. 2016

            110/8484                         22. 9. 2016
            1. rozhodla

            ve vazbě na neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy uchazečem ATRIS, s.r.o., zrušit zadávací řízení pod označením „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 3“, a to ve vztahu k částem 2 a 4 veřejné zakázky, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

            110/8484                         22. 9. 2016
            2. pověřuje

            společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení částí 2 a 4 zadávacího řízení pod označením „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 3“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 107/8267 ze dne 23. 8. 2016

             110/8485                         22. 9. 2016
             1. rozhodla

             zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce nazvané „Nákup speciálních detekčních zařízení pro HZS MSK“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

             110/8485                         22. 9. 2016
             2. jmenuje

             v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení:

             členové:

             Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             Mgr. Ing. Petra Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             náhradníci:

             Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             110/8485                         22. 9. 2016
             3. jmenuje

             v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení:

             členové:

             1. Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

             2. Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

             3. PaedDr. Vlastislav Kuchař, odbor kancelář hejtmana kraje

             4. Ing. Martin Nekula, HZS MSK

             5. Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             6. Bc. Martin Polášek, člen zastupitelstva kraje

             náhradníci:

             1. Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

             2. Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

             3. Ing. Klára Barešová, odbor kancelář hejtmana kraje

             4. Bc. Petr Pernický, HZS MSK

             5. Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             6. Mgr. Jaroslav Stolařík, člen zastupitelstva kraje


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 58/4595 ze dne 18. 12. 2014

              110/8486                         22. 9. 2016
              1. zrušuje

              s účinností ke dni 30. 9. 2016

              Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje schválená usnesením rady kraje č. 52/4015 ze dne 23. 9. 2014, ve znění pozdějších změn

              110/8486                         22. 9. 2016
              2. schvaluje

              s účinností od 1. 10. 2016

              Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

              110/8486                         22. 9. 2016
              3. rozhodla

              uzavřít Memorandum o pokračování spolupráce k Rámcové smlouvě na poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení, ev. č. 00639/2014/KŘ ze dne 7. 4. 2014, se společností MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


               Rada kraje

               110/8487                         22. 9. 2016
               1. schvaluje

               rozpočtové opatření, kterým se

               snižují

               běžné výdaje

               na § 6409 -

               Ostatní činnosti jinde nezařazené

               pol.  5901 -

               Nespecifikované rezervy

               o

               2.262,7 tis. Kč

               a

               zvyšují

               běžné výdaje            

               na § 5511 -

               Požární ochrana – profesionální část

               pol.  5137 -

               Drobný hmotný dlouhodobý majetek

               o

               2.262,7 tis. Kč

               110/8487                         22. 9. 2016
               2. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup kondenzačních vysoušečů“

               110/8487                         22. 9. 2016
               3. rozhodla

               vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 2. tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

               1. MINODA-PŮJČOVNA s.r.o.

               se sídlem: Pražská 1412/65, Hostivař, 102 00 Praha 10

               IČ: 48536920

               110/8487                         22. 9. 2016
               4. rozhodla

               vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 2. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

               2. PE Retail CZ, s.r.o.

               se sídlem: Ocelářská 891/16, Vysočany, 190 00 Praha 9

               IČ: 29155771

               za cenu nejvýše přípustnou 1.870.000 Kč bez DPH


                Rada kraje

                110/8488                         22. 9. 2016
                1. rozhodla

                zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Pořízení elektro vybavení a pomůcek pro nové metody práce do organizace Domov Bílá Opava, p.o.“, poř. č. 130/2016 v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 102/7935 ze dne 7. 6. 2016

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                 110/8489                         22. 9. 2016
                 1. schvaluje

                 snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813083, o částku 169.537,03 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce vstupu a komplexní zabezpečení objektu“

                 110/8489                         22. 9. 2016
                 2. rozhodla

                 udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u úspory v rámci akce „Rekonstrukce vstupu a komplexní zabezpečení objektu“ organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813083, ve výši 98.300,00 Kč

                 110/8489                         22. 9. 2016
                 3. rozhodla

                 zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 98.300,00 Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce střechy gymnázia“ realizovanou pro organizaci Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745

                 110/8489                         22. 9. 2016
                 4. schvaluje

                 rozpočtové opatření, kterým se

                 snižují

                 kapitálové výdaje

                 na § 3122 -

                 Střední odborné školy

                 pol.  6351 -

                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                 o

                 169,5 tis. Kč

                 a

                 zvyšují

                 kapitálové výdaje

                 na § 3121 -

                 Gymnázia

                 pol.  6121 -

                 Budovy, haly a stavby

                 o

                 98,3 tis. Kč

                 na § 6409 -

                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                 pol.  6901 -

                 Rezervy kapitálových výdajů

                 o

                 71,2 tis. Kč

                 Celkem

                 o

                 169,5 tis. Kč

                 110/8489                         22. 9. 2016
                 5. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce střechy gymnázia (Gymnázium Ostrava-Hrabůvka, p.o.)“

                 110/8489                         22. 9. 2016
                 6. rozhodla

                 vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 5. tohoto usnesení dodavatele, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly:

                 3.       VDS, spol. s r.o.

                 se sídlem: Kotkova 271/6, Vítkovice, 703 00 Ostrava

                 IČ 45194980

                 4.       MADT a.s.

                           se sídlem: Slezská 950, Poruba, 735 14 Orlová

                           IČ 25819909

                 110/8489                         22. 9. 2016
                 7. rozhodla

                 vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 5. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                 2.    TURČINA s.r.o.

                         se sídlem: Budovatelů 771/1, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

                         IČ 25886550

                 za cenu nejvýše přípustnou 5.495.705,42 Kč bez DPH


                  Rada kraje

                  110/8490                         22. 9. 2016
                  1. rozhodla

                  snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 2.368,25 tis. Kč s účelovým určením na akci „Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje“

                  110/8490                         22. 9. 2016
                  2. rozhodla

                  zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 2.368,25 tis. Kč s účelovým určením na akci „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“

                  110/8490                         22. 9. 2016
                  3. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  kapitálové výdaje

                  na § 5511 -

                  Požární ochrana – profesionální část

                  pol.  6123 -

                  Dopravní prostředky

                  o

                  2.368,25 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  kapitálové výdaje

                  na § 5521 -

                  Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                  pol.  6121 -

                  Budovy, haly a stavby

                  o

                  2.368,25 tis. Kč

                  110/8490                         22. 9. 2016
                  4. schvaluje

                  zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zhotovení obkladu stěn v rámci vestavěného interiéru Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih“

                  110/8490                         22. 9. 2016
                  5. rozhodla

                  vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 2. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                  2. KASCH - interiér s.r.o.

                  se sídlem: Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava

                  IČ: 26831724

                  za cenu nejvýše přípustnou 1.957.227,37 Kč bez DPH


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   20/2110 ze dne 23. 6. 2016

                   110/8491                         22. 9. 2016
                   1. rozhodla

                   vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu pod označením „Magazíny Morava a Slezsko“ s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                   1.       m-ARK Marketing a reklama s.r.o.

                   se sídlem: Olomouc - Chválkovice, Železniční 469/4, PSČ 77900

                   IČ: 27772594

                   za cenu nejvýše přípustnou 743.322 Kč bez DPH dle předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    110/8492                         22. 9. 2016
                    1. schvaluje

                    zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Vzdělávací programy pro pracovníky podporující pečující osoby v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět“

                    110/8492                         22. 9. 2016
                    2. rozhodla

                    vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                    4.       Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

                    se sídlem: Jahnova 867/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

                    IČ: 28659392

                    za cenu nejvýše přípustnou 1.202.900 Kč bez DPH


                     Rada kraje

                     110/8493                         22. 9. 2016
                     1. rozhodla

                     uzavřít Dohodu o spolupráci při přípravě a realizaci Domu přírody Beskyd a souvisejícího areálu mezi pěti stranami - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Vlaské, z.s., Lesy České republiky, s.p., Obec Morávka a Moravskoslezský kraj dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                      110/8494                         22. 9. 2016
                      1. bere na vědomí

                      žádost Moravskoslezského svazu Vojenských táborů nucených prací – Pomocných technických praporů, z.s. ze dne 26. 7. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                      110/8494                         22. 9. 2016
                      2. rozhodla

                      poskytnout peněžitý dar Moravskoslezskému svazu Vojenských táborů nucených prací
                      – Pomocných technických praporů, z.s., IČ 00546011, účelově určený na úhradu nákladů souvisejících s vydáním čtvrtletníku Zpravodaje PTP ve výši 10 tis. Kč

                      110/8494                         22. 9. 2016
                      3. rozhodla

                      uzavřít s Moravskoslezským svazem Vojenských táborů nucených prací – Pomocných technických praporů, z.s., IČ 00546011, darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého daru dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                      110/8494                         22. 9. 2016
                      4. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      snižují

                      běžné výdaje

                      na § 6113 -

                      Zastupitelstva krajů

                      pol.  5901 -

                      Nespecifikované rezervy

                      o

                      10 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      běžné výdaje            

                      na § 3900 -

                      Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                      pol. 5222 -

                      Neinvestiční transfery spolkům

                      o

                      10 tis. Kč


                       Rada kraje

                       110/8495                         22. 9. 2016
                       1. souhlasí

                       s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 8. 2016 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                       110/8495                         22. 9. 2016
                       2. stanoví

                       a.    u usnesení č. 90/7089 bod 2. ze dne 9. 2. 2016 termín další kontroly plnění na říjen 2016

                       b.    u usnesení č. 95/7431 bod 5. ze dne 5. 4. 2016 termín další kontroly plnění na říjen 2016

                       c.    u usnesení č. 95/7434 bod 5. ze dne 5. 4. 2016 termín další kontroly plnění na září 2016


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 190/6863 ze dne 27. 8. 2008

                        110/8496                         22. 9. 2016
                        1. rozhodla

                        uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. ev. č. 01865/2008/KH mezi Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, společností Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., IČ 27773035, a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezské kraje, IČ 70884561, jímž se mění celkový roční příspěvek, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                         110/8497                         22. 9. 2016
                         1. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšují

                         daňové příjmy

                         pol. 1361 -

                         Správní poplatky

                         o

                         4,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         nedaňové příjmy

                         na § 2143 -

                         Cestovní ruch

                         pol. 2111 -

                         Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                         o

                         32,68 tis. Kč

                         na § 2229 -

                         Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                         pol. 2212 -

                         Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                         o

                         8,39 tis. Kč

                         pol. 2324 -

                         Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                         o

                         39,00 tis. Kč

                         na § 3421 -

                         Využití volného času dětí a mládeže

                         pol. 2324 -

                         Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                         o

                         1,11 tis. Kč

                         na § 3639 -

                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                         pol. 2119 -

                         Ostatní příjmy z vlastní činnosti

                         o

                         7,94 tis. Kč

                         na § 6113 -

                         Zastupitelstva krajů

                         pol. 2324 -

                         Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                         o

                         2,58 tis. Kč

                         na § 6172 -

                         Činnost regionální správy

                         pol. 2111 -

                         Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                         o

                         5,64 tis. Kč

                         pol. 2211 -

                         Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

                         o

                         14,00 tis. Kč

                         pol. 2324 -

                         Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                         o

                         25,30 tis. Kč

                         na § 6320 -

                         Pojištění funkčně nespecifikované

                         pol. 2322 -

                         Přijaté pojistné náhrady

                         o

                         11,31 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         147,95 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 6409 -

                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                         pol. 5901 -

                         Nespecifikované rezervy

                         o

                         151,95 tis. Kč

                         110/8497                         22. 9. 2016
                         2. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         kapitálové výdaje

                         na § 6172 -

                         Činnost regionální správy

                         pol. 6125 -

                         Výpočetní technika

                         o

                         60 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje

                         na § 6172 -

                         Činnost regionální správy

                         pol. 6122 -

                         Stroje, přístroje a zařízení

                         o

                         60 tis. Kč

                         110/8497                         22. 9. 2016
                         3. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 6172 -

                         Činnost regionální správy

                         pol. 5137 -

                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                         o

                         200 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 6172 -

                         Činnost regionální správy

                         pol. 5139 -

                         Nákup materiálu

                         o

                         200 tis. Kč

                         110/8497                         22. 9. 2016
                         4. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         nedaňové příjmy

                         na § 6310 -

                         Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

                         pol. 2141 -

                         Příjmy z úroků (část)

                         o

                         1.500 tis. Kč

                         a

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 6310 -

                         Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

                         pol. 5141 -

                         Úroky vlastní

                         o

                         1.500 tis. Kč

                         110/8497                         22. 9. 2016
                         5. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 6172 -

                         Činnost regionální správy

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         50 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 6172 -

                         Činnost regionální správy

                         pol. 5194 -

                         Věcné dary

                         o

                         50 tis. Kč


                          Rada kraje

                          110/8498                         22. 9. 2016
                          1. schvaluje

                          základní rámec návrhu rozpočtu kraje na rok 2017, a to příjmy ve výši 7.021.474 tis. Kč, financování ve výši 843.843 tis. Kč, výdaje ve výši 7.665.317 tis. Kč a saldo ve výši 200 mil. Kč, včetně jeho základních parametrů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                          110/8498                         22. 9. 2016
                          2. pověřuje

                          vedoucí odboru financí

                          k provádění rozpisu rozpočtu kraje počínaje rozpočtem na rok 2017

                          Zodp.: Ing. Anna Klimšová


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                           110/8499                         22. 9. 2016
                           1. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 2191 -

                           Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

                           pol.  5511 -

                           Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

                           o

                           11,65 tis. Kč

                           na § 3312 -

                           Hudební činnost

                           pol.  5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           87,35 tis. Kč

                           na § 3639 -

                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                           pol.  5166 -

                           Konzultační, poradenské a právní služby

                           o

                           61,00 tis. Kč

                           Celkem

                           o

                           160,00 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 2143 -

                           Cestovní ruch

                           pol.  5041 -

                           Odměny za užití duševního vlastnictví

                           o

                           160,00 tis. Kč


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                            110/8500                         22. 9. 2016
                            1. bere na vědomí

                            žádost Spolku Počteníčko ze dne 15. 8. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            110/8500                         22. 9. 2016
                            2. rozhodla

                            poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Spolku Počteníčko, IČ 01324144, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním projektu Hodinový vnuk ve výši 53 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 9. 2016 do  31.  12.  2016, dle předloženého materiálu

                            110/8500                         22. 9. 2016
                            3. rozhodla

                            uzavřít se Spolkem Počteníčko, IČ 01324144, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                            110/8500                         22. 9. 2016
                            4. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            běžné výdaje

                            na § 6113 -

                            Zastupitelstva krajů

                            pol.  5901 -

                            Nespecifikované rezervy

                            o

                            53 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 4399 -

                            Ostatní náležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                            pol.  5222 -

                            Neinvestiční transfery spolkům

                            o

                            53 tis. Kč


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                             110/8501                         22. 9. 2016
                             1. rozhodla

                             snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 98,38 tis. Kč s účelovým určením na akci „Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“

                             110/8501                         22. 9. 2016
                             2. rozhodla

                             zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 98,38 tis. Kč s účelovým určením na akci „Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje“

                             110/8501                         22. 9. 2016
                             3. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             kapitálové výdaje

                             na § 5511 -

                             Požární ochrana – profesionální část

                             pol.  6123 -

                             Dopravní prostředky

                             o

                             982,65 tis. Kč

                             na § 5512 -

                             Požární ochrana – dobrovolná část

                             pol.  6341 -

                             Investiční transfery obcím

                             o

                             98,38 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             1.081,03 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje

                             na § 5511 -

                             Požární ochrana – profesionální část

                             pol.  6122 -

                             Stroje, přístroje a zařízení

                             o

                             1.081,03 tis. Kč


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 94/7342 ze dne 22. 3. 2016

                              110/8502                         22. 9. 2016
                              1. bere na vědomí

                              Zprávu o průběžném vývoji a aktuálním stavu Legislativního plánu Moravskoslezského kraje k 31. 8. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               110/8503                         22. 9. 2016
                               1. stanoví

                               s účinností od 1. 10. 2016

                               platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 49/3691  ze dne 5. 8. 2014

                                110/8504                         22. 9. 2016
                                1. bere na vědomí

                                informaci o počtu žáků ve třídě 2. A druhého ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, ve školním roce 2016/2017

                                110/8504                         22. 9. 2016
                                2. rozhodla

                                s účinností od 23. 9. 2016

                                povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu 2. A ve školním roce 2016/2017 v oboru
                                79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida,
                                Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 49/3691  ze dne 5. 8. 2014

                                 110/8505                         22. 9. 2016
                                 1. bere na vědomí

                                 informaci o počtu žáků ve třídě 2. C druhého ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, ve školním roce 2016/2017

                                 110/8505                         22. 9. 2016
                                 2. rozhodla

                                 s účinností od 23. 9. 2016

                                 povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu 2. C ve školním roce 2016/2017 v oboru
                                 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                  Rada kraje

                                  110/8506                         22. 9. 2016
                                  1. bere na vědomí

                                  výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

                                  110/8506                         22. 9. 2016
                                  2. rozhodla

                                  o přijetí opatření zřizovatele ve školách a školských zařízeních na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

                                  110/8506                         22. 9. 2016
                                  3. stanoví

                                  s účinností od 1. 10. 2016

                                  plat ředitelce příspěvkové organizace kraje uvedené v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                  110/8506                         22. 9. 2016
                                  4. ukládá

                                  náměstkyni hejtmana kraje

                                  sdělit obsah přijatého opatření ředitelce příspěvkové organizace kraje uvedené v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                  Zodp.: Mgr. Věra Palková

                                  Termín: 30. 9. 2016


                                   Rada kraje

                                   110/8507                         22. 9. 2016
                                   1. rozhodla

                                   nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ve výši 187.952.462 Kč dle předloženého materiálu

                                   110/8507                         22. 9. 2016
                                   2. rozhodla

                                   poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                   110/8507                         22. 9. 2016
                                   3. schvaluje

                                   zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                   110/8507                         22. 9. 2016
                                   4. rozhodla

                                   poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                   110/8507                         22. 9. 2016
                                   5. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšují

                                   neinvestiční přijaté transfery

                                   pol. 4116 -

                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                   o

                                   187.952.462 Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3111 -

                                   Mateřské školy

                                   pol. 5339 -

                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   19.600.790 Kč

                                   na § 3112 -

                                   Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   565.966 Kč

                                   na § 3113 -

                                   Základní školy

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   377.322 Kč

                                   pol. 5339 -

                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   89.356.257 Kč

                                   na § 3114 -

                                   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   6.924.046 Kč

                                   pol. 5339 -

                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   436.346 Kč

                                   na § 3117 -

                                   První stupeň základních škol

                                   pol. 5339 -

                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   11.346.790 Kč

                                   na § 3121 -

                                   Gymnázia

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   11.446.767 Kč

                                   na § 3122 -

                                   Střední odborné školy

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   14.952.409 Kč

                                   na § 3123 -

                                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   13.087.453 Kč

                                   na § 3124 -

                                   Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   2.983.089 Kč

                                   na § 3126 -

                                   Konzervatoře

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   1.221.151 Kč

                                   na § 3133 -

                                   Dětské domovy

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   2.858.211 Kč

                                   na § 3141 -

                                   Školní stravování

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   15.554 Kč

                                   pol. 5339 -

                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   345.100 Kč

                                   na § 3146 -

                                   Zařízení výchovného poradenství

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   993.518 Kč

                                   na § 3147 -

                                   Domovy mládeže

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   122.201 Kč

                                   na § 3231 -

                                   Základní umělecké školy

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   8.281.631 Kč

                                   pol. 5339 -

                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   1.186.498 Kč

                                   na § 3233 -

                                   Střediska volného času

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   145.482 Kč

                                   pol. 5339 -

                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   1.705.881 Kč

                                   Celkem

                                   187.952.462 Kč

                                   110/8507                         22. 9. 2016
                                   6. rozhodla

                                   změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                   110/8507                         22. 9. 2016
                                   7. schvaluje

                                   změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                   110/8507                         22. 9. 2016
                                   8. rozhodla

                                   změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                   110/8507                         22. 9. 2016
                                   9. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3150 -

                                   Vyšší odborné školy

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   24 tis. Kč

                                   na § 3299 -

                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                   pol. 5901 -

                                   Nespecifikované rezervy

                                   o

                                   57.143 tis. Kč

                                   Celkem

                                   57.167 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3111 -

                                   Mateřské školy

                                   pol. 5339 -

                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   6.450 tis. Kč

                                   na § 3112 -

                                   Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   1.015 tis. Kč

                                   na § 3113 -

                                   Základní školy

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   315 tis. Kč

                                   pol. 5339 -

                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   30.374 tis. Kč

                                   na § 3114 -

                                   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   10.055 tis. Kč

                                   pol. 5339 -

                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   1.268 tis. Kč

                                   na § 3117 -

                                   První stupeň základních škol

                                   pol. 5339 -

                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   3.228 tis. Kč

                                   na § 3121 -

                                   Gymnázia

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   644 tis. Kč

                                   na § 3122 -

                                   Střední odborné školy

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   635 tis. Kč

                                   na § 3123 -

                                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   161 tis. Kč

                                   na § 3124 -

                                   Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   3.011 tis. Kč

                                   na § 3141 -

                                   Školní stravování

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   11 tis. Kč

                                   Celkem

                                   57.167 tis. Kč

                                   110/8507                         22. 9. 2016
                                   10. bere na vědomí

                                   informaci o výši prostředků, které jsou poskytovány školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na září a říjen 2016 do 26. 9. 2016 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 5č. 6 tohoto usnesení


                                   Rada kraje

                                   110/8508                         22. 9. 2016
                                   1. schvaluje

                                   účast sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky v roce 2017


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                    110/8509                         22. 9. 2016
                                    1. bere na vědomí

                                    informaci, že Moravskoslezský kraj je ve dnech 3. – 4. 10. 2016 pořadatelem 9. krajské konference prevence rizikového chování v Malenovicích

                                    110/8509                         22. 9. 2016
                                    2. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3541 -

                                    Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                    pol. 5194 -

                                    Věcné dary

                                    o

                                    30 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na §  3541 -

                                    Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                    pol. 5169 -

                                    Nákup ostatních služeb

                                    o

                                    30 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     110/8510                         22. 9. 2016
                                     1. stanoví

                                     odměnu ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 105/8091 ze dne 19. 7. 2016

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                      110/8511                         22. 9. 2016
                                      1. rozhodla

                                      udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 v rámci přijatých příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 104,95 tis. Kč

                                      110/8511                         22. 9. 2016
                                      2. schvaluje

                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, IČ 64628124, o částku 320.000 Kč, s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                                      110/8511                         22. 9. 2016
                                      3. schvaluje

                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na výdaje spojené se zajištěním Dne otevřených dveří Moravskoslezského kraje organizacím v odvětví školství:

                                      a)    Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, o částku 15.000 Kč,

                                      b)   Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00575933, o částku 2.500 Kč,

                                      c)    Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602027, o částku 3.000 Kč,

                                      s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                                      110/8511                         22. 9. 2016
                                      4. schvaluje

                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601411, o částku 150.000 Kč s účelovým určením na malování budovy školy, s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                                      110/8511                         22. 9. 2016
                                      5. schvaluje

                                      závazný ukazatel účelový příspěvek do fondu investic organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331639, ve výši 113.000 Kč s účelovým určením na nákup kotle do kuchyně v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“, s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                                      110/8511                         22. 9. 2016
                                      6. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšují

                                      daňové příjmy

                                      pol. 1361 -

                                      Správní poplatky

                                      o

                                      3,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      nedaňové příjmy

                                      na § 6409 -

                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                      pol. 2229 -

                                      Ostatní přijaté vratky transferů

                                      o

                                      101,95 tis. Kč

                                      a

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3299 -

                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      395, 54 tis. Kč

                                      na § 3419 -

                                      Ostatní tělovýchovná činnost

                                      pol. 5213 -

                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                      o

                                      213,94 tis. Kč

                                      pol. 5222 -

                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                      o

                                      62,39 tis. Kč

                                      na § 3421 -

                                      Využití volného času dětí a mládeže

                                      pol. 5493 -

                                      Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                      o

                                      2,12 tis Kč

                                      na § 6172 -

                                      Činnost regionální správy

                                      pol. 5321 -

                                      Neinvestiční transfery obcím

                                      o

                                      38,50 tis. Kč

                                      Celkem

                                      712,49 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3112 -

                                      Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      320,00 tis. Kč

                                      na § 3121 -

                                      Gymnázia

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      150,00 tis. Kč

                                      na § 3123 -

                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      20,50 tis. Kč

                                      na § 3419 -

                                      Ostatní tělovýchovná činnost

                                      pol. 5229 -

                                      Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                      o

                                      213,94 tis. Kč

                                      Celkem

                                      704,44 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3121 -

                                      Gymnázia

                                      pol. 6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      113,00 tis. Kč

                                      110/8511                         22. 9. 2016
                                      7. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšují

                                      nedaňové příjmy

                                      na § 6409 -

                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                      pol. 2229 -

                                      Ostatní přijaté vratky transferů

                                      o

                                      26,65 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 6409 -

                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                      pol. 5364 -

                                      Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                                      o

                                      26,65 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 108/8348 ze dne 6. 9. 2016

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 17/1708 ze dne 17. 12. 2015

                                       110/8512                         22. 9. 2016
                                       1. rozhodla

                                       v bodě 2. usnesení rady kraje č. 108/8348 ze dne 6. 9. 2016 nahradit přílohu č. 3 novou přílohou dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                        110/8513                         22. 9. 2016
                                        1. bere na vědomí

                                        žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        110/8513                         22. 9. 2016
                                        2. rozhodla

                                        poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci T.T.TRADE‑VÍTKOVICE, a.s., IČ 29463173, ve výši 180.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „WDSF PD SUPER GRAND PRIX“; s časovou použitelností od 19. 9. 2016 do 31. 12. 2016

                                        110/8513                         22. 9. 2016
                                        3. rozhodla

                                        uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s., IČ 29463173, dle přílohy č. 2

                                        110/8513                         22. 9. 2016
                                        4. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 6113 - 

                                        Zastupitelstva krajů

                                        pol. 5901 -

                                        Nespecifikované rezervy

                                        o

                                        180 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3419 -

                                        Ostatní tělovýchovná činnost

                                        pol. 5213 -

                                        Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                        o

                                        180 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         110/8514                         22. 9. 2016
                                         1. souhlasí

                                         s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky – „Pořízení totálních endoprotéz“ organizacemi Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750 a Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641

                                         110/8514                         22. 9. 2016
                                         2. doporučuje

                                         řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750 a Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvkové organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                         členy hodnotící komise:

                                         Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje

                                         Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                                         náhradníky členů hodnotící komise:

                                         Ing. Jaroslava Plačka, odbor zdravotnictví

                                         Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví

                                         110/8514                         22. 9. 2016
                                         3. ukládá

                                         řediteli organizace Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750 a Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvkové organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Pořízení totálních endoprotéz“, ještě před vyhlášením veřejné zakázky

                                         Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

                                         Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                          č. 65/5198 ze dne 7. 4. 2015

                                          č. 90/7095 ze dne 9. 2. 2016

                                          č. 101/7775 ze dne 24. 5. 2016

                                          110/8515                         22. 9. 2016
                                          1. bere na vědomí

                                          informaci o průběhu realizace akce „Plynofikace výjezdové základny a správy ÚO Opava“ Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, dle předloženého materiálu

                                          110/8515                         22. 9. 2016
                                          2. souhlasí

                                          se Smlouvou o nájmu plynárenského zařízení uzavřenou mezi Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525 a subjektem RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                           110/8516                         22. 9. 2016
                                           1. rozhodla

                                           nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 272.300,50 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

                                           110/8516                         22. 9. 2016
                                           2. schvaluje

                                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                           110/8516                         22. 9. 2016
                                           3. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           zvyšují

                                           neinvestiční přijaté transfery

                                           pol. 4116 -

                                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                           o

                                           272.301 Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3522 -

                                           Ostatní nemocnice

                                           pol. 5336 -

                                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           272.301 Kč

                                           110/8516                         22. 9. 2016
                                           4. schvaluje

                                           snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o částku 32.046 Kč, v souladu s podmínkami „Rozhodnutí č.1520090/2015/ONP/RM/ROZ-II., o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místo ze státního rozpočtu“ a „Rozhodnutí č.1420071/2014/ONP/RM/ROZ-IV., o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místo ze státního rozpočtu“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                           110/8516                         22. 9. 2016
                                           5. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           neinvestiční přijaté transfery

                                           pol. 4116 -

                                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                           o

                                           32.046 Kč

                                           a

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3522 -

                                           Ostatní nemocnice

                                           pol. 5336 -

                                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           32.046 Kč

                                           110/8516                         22. 9. 2016
                                           6. bere na vědomí

                                           žádosti příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků, účelově určených na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                           110/8516                         22. 9. 2016
                                           7. schvaluje

                                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016, příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví, na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult v rámci akce „Stabilizace zdravotnického personálu a vzdělávání“, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                           110/8516                         22. 9. 2016
                                           8. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3792 -

                                           Ekologická výchova a osvěta

                                           pol. 5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           23,00 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3599 -

                                           Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                           pol. 5175 -

                                           Pohoštění

                                           o

                                           23,00 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                           110/8517                         22. 9. 2016
                                           1. bere na vědomí

                                           žádost MUDr. Hugo Přibyla, Ph.D., IČ 48431435, o dofinancování pediatrické ambulance ze dne 22. 8. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                           110/8517                         22. 9. 2016
                                           2. rozhodla

                                           poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 MUDr. Hugo Přibylovi, Ph.D., IČ 48431435, ve výši 80 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících se zajištěním provozu zdravotnického zařízení – pediatrické ambulance, vzniklých v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a uhrazených do 20. 1. 2017 a s touto fyzickou osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                           110/8517                         22. 9. 2016
                                           3. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3549 -

                                           Ostatní speciální zdravotnická péče

                                           pol. 5229 -

                                           Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                           o

                                           80 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3599 -

                                           Ostatní činnosti ve zdravotnictví

                                           pol. 5212 -

                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                           o

                                           80 tis. Kč

                                           110/8517                         22. 9. 2016
                                           4. bere na vědomí

                                           žádost Natálie Ferčákové, IČ 04942892, o poskytnutí dotace ze dne 1. 9. 2016 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                           110/8517                         22. 9. 2016
                                           5. rozhodla

                                           poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 Natálii Ferčákové, IČ 04942892, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Prevence obezity studentů na středních školách Moravskoslezského kraje“ s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 a s touto fyzickou osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                           110/8517                         22. 9. 2016
                                           6. bere na vědomí

                                           žádost o dotaci organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                           110/8517                         22. 9. 2016
                                           7. schvaluje

                                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, o částku 120 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Prevence termických úrazů“, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017

                                           110/8517                         22. 9. 2016
                                           8. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3599 -

                                           Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                           pol. 5229 -

                                           Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                           o

                                           170 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3599 -

                                           Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                           pol. 5212 -

                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                           o

                                           50 tis. Kč

                                           na § 3299 -

                                           Ostatní záležitosti vzdělávání

                                           pol. 5331 -

                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           120 tis. Kč

                                           Celkem

                                           o

                                           170 tis. Kč


                                            Rada kraje

                                            110/8518                         22. 9. 2016
                                            1. schvaluje

                                            podmínky dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“ pro roky 2016/2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                            110/8518                         22. 9. 2016
                                            2. rozhodla

                                            vyhlásit dotační program „Příspěvky na ozdravné pobyty“ pro roky 2016/2018 dle předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 17/1242 ze dne 4. 6. 2013

                                             k usnesením zastupitelstva kraje

                                             č. 2/28 ze dne 20. 12. 2012

                                             110/8519                         22. 9. 2016
                                             1. bere na vědomí

                                             návrh představenstva obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, ze dne 31. 8. 2016 na usnesení hlasováním akcionářů této společnosti per rollam v působnosti valné hromady ve věci změny zástupce akcionáře statutárního města Havířov v dozorčí radě této společnosti dle předloženého materiálu

                                             110/8519                         22. 9. 2016
                                             2. souhlasí

                                             s návrhem představenstva obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, ze dne 31. 8. 2016 na usnesení hlasováním akcionářů této společnosti per rollam v působnosti valné hromady ve věci změny zástupce akcionáře statutárního města Havířov v dozorčí radě této společnosti odvoláním Bc. Ivana Bureše a zvolením Ing. Karla Šlachty, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce tohoto nového člena dozorčí rady společnosti, dle předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 86/6908 ze dne 17. 12. 2015

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                              110/8520                         22. 9. 2016
                                              1. bere na vědomí

                                              žádost dopravce ČSAD Karviná a.s. ze dne 2. 9. 2016 ve věci uhrazení zvýšených nákladů v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje za období roku 2016, vzniklých v důsledku dopravního omezení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              110/8520                         22. 9. 2016
                                              2. rozhodla

                                              navýšit finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2016 dopravci ČSAD Karviná a.s., IČ 45192090, o částku 1.245.183 Kč na celkovou výši 60.745.183  Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                               

                                              110/8520                         22. 9. 2016
                                              3. rozhodla

                                              uzavřít dodatek č. 41 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 02046/2006/DSH, s dopravcem ČSAD Karviná a.s., IČ 45192090, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                              110/8520                         22. 9. 2016
                                              4. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 2242 -

                                              Provoz veřejné železniční dopravy

                                              pol. 5193 -

                                              Výdaje na dopravní územní obslužnost

                                              o

                                              1.245,19 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje            

                                              na § 2221 -

                                              Provoz veřejné silniční dopravy

                                              pol. 5193 -

                                              Výdaje na dopravní územní obslužnost

                                              o

                                              1.245,19 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                               110/8521                         22. 9. 2016
                                               1. rozhodla

                                               nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 185.311,-- Kč, účelově určené na zpracování Zprávy o uplatňování územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje v rámci programu „EFEKT 2016“ vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu

                                               110/8521                         22. 9. 2016
                                               2. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               zvyšují

                                               přijaté transfery

                                                

                                               pol.  4116 -

                                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                               o

                                               185,32 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 2115 -

                                               Úspora energie a obnovitelné zdroje

                                               pol.  5169 -

                                               Nákup ostatních služeb

                                               o

                                               185,32 tis. Kč

                                               110/8521                         22. 9. 2016
                                               3. rozhodla

                                               nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 51.462,-- Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                               110/8521                         22. 9. 2016
                                               4. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               zvyšují

                                               přijaté transfery

                                               pol.  4111 -

                                               Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                               o

                                               51,47 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3741 -

                                               Ochrana druhů a stanovišť

                                               pol.  5192 -

                                               Poskytnuté náhrady

                                               o

                                               51,47 tis. Kč

                                               110/8521                         22. 9. 2016
                                               5. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               zvyšuje

                                               financování

                                               pol.  8115 -

                                               Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

                                               o

                                               464,44 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3900 -

                                               Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

                                               pol.  5321 -

                                               Neinvestiční transfery obcím

                                               o

                                               464,44 tis. Kč


                                                Rada kraje

                                                110/8522                         22. 9. 2016
                                                1. rozhodla

                                                zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                                110/8522                         22. 9. 2016
                                                2. rozhodla

                                                a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                                                110/8522                         22. 9. 2016
                                                3. souhlasí

                                                se zřízením věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví jiného subjektu uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                                110/8522                         22. 9. 2016
                                                4. souhlasí

                                                a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                                b)   s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 103/7952 ze dne 23. 6. 2016

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 20/2068 ze dne 23. 6. 2016

                                                110/8523                         22. 9. 2016
                                                1. bere na vědomí

                                                informaci k veřejné zakázce „Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 14 Moravskoslezská“

                                                110/8523                         22. 9. 2016
                                                2. souhlasí

                                                s navrženým postupem dle předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                 č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

                                                 110/8524                         22. 9. 2016
                                                 1. rozhodla

                                                 přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 do Fondu sociálních služeb ve výši 269,66 tis. Kč

                                                 110/8524                         22. 9. 2016
                                                 2. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 zvyšují

                                                 nedaňové příjmy

                                                 na § 6409 -

                                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                 pol. 2229 -

                                                 Ostatní přijaté vratky transferů

                                                 o

                                                 269,66 tis. Kč

                                                 a

                                                 snižuje

                                                 financování

                                                 pol. 8115 -

                                                 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                 o

                                                 269,66 tis. Kč


                                                  Rada kraje

                                                  110/8525                         22. 9. 2016
                                                  1. schvaluje

                                                  podmínky dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2017 – 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  110/8525                         22. 9. 2016
                                                  2. schvaluje

                                                  Metodiku pro projekt „Podpora služeb sociální prevence 2“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                  110/8525                         22. 9. 2016
                                                  3. rozhodla

                                                  vyhlásit dotační program „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2017 - 2019, dle předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   110/8526                         22. 9. 2016
                                                   1. souhlasí

                                                   s předložením projektu „Múzea 21. storočia – príbeh kulturního a prírodného dedičstva“ organizací Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00095630, do Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020“, prioritní osa 2 – Kvalitní životní prostředí, investiční priorita 3 – Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                    110/8527                         22. 9. 2016
                                                    1. rozhodla

                                                    nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 58.000,-- Kč na akci „Depozitář Nerudova, Nový Jičín – modernizace a rozšíření EZS – Muzeum Novojičínska“, realizovanou Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací, IČ 00096296, v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví v části A – zabezpečení objektu, dle předloženého materiálu

                                                    110/8527                         22. 9. 2016
                                                    2. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    zvyšují

                                                    přijaté transfery

                                                    pol. 4216 –

                                                    Ostatní investiční přijaté transfery

                                                    ze státního rozpočtu

                                                    o

                                                    58 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    kapitálové výdaje

                                                    na § 3315 -

                                                    Činnosti muzeí a galerií

                                                    pol. 6356 –

                                                    Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                    o

                                                    58 tis. Kč

                                                    110/8527                         22. 9. 2016
                                                    3. schvaluje

                                                    závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic na rok 2016 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, ve výši 58.000,-- Kč na realizaci akce „Depozitář Nerudova, Nový Jičín – modernizace a rozšíření EZS – Muzeum Novojičínska“ v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví v části A – zabezpečení objektů


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                     110/8528                         22. 9. 2016
                                                     1. bere na vědomí

                                                     žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2016 dle příloh č. 1-3 předloženého materiálu

                                                     110/8528                         22. 9. 2016
                                                     2. rozhodla

                                                     poskytnout dotaci z rozpočtu kraje spolku Matice Radhošťská, IČ 60798700, ve výši 50.000,-- Kč na vydání knihy „K trojanovským horám (historické fotografie 1895 - 1960)“ s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                     110/8528                         22. 9. 2016
                                                     3. rozhodla

                                                     poskytnout dotaci z rozpočtu kraje spolku Sdružení uměleckých a zájmových aktivit Třinec, z. s., IČ 64120775, ve výši 45.000,-- Kč na projekt „Prezentace 60 let činnosti Pěveckého sdružení Martinů Třinec v Evropě“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                     110/8528                         22. 9. 2016
                                                     4. rozhodla

                                                     poskytnout dotaci z rozpočtu kraje spolku Hudební klub Akordika, o. s., IČ 27056929, ve výši 30.000,-- Kč na projekt „Nákup hudebních nástrojů pro Hudební klub Akordika“ s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                     110/8528                         22. 9. 2016
                                                     5. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3319 -

                                                     Ostatní záležitosti kultury

                                                     pol. 5229 –

                                                     Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                     o

                                                     125 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje            

                                                     na § 3312 -

                                                     Hudební činnost

                                                     pol. 5222 -

                                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                                     o

                                                     75 tis. Kč

                                                     na § 3316 -

                                                     Vydavatelská činnost

                                                     pol. 5222 -

                                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                                     o

                                                     50 tis. Kč

                                                     Celkem

                                                     o

                                                     125 tis. Kč


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 86/6921 ze dne 17. 12. 2015

                                                      č. 108/8396 ze dne 6. 9. 2016

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

                                                      č. 17/1738 ze dne 17. 12. 2015

                                                      č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

                                                      110/8529                         22. 9. 2016
                                                      1. rozhodla

                                                      schválit aktualizaci č. 9 parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                      110/8529                         22. 9. 2016
                                                      2. rozhodla

                                                      schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro sociální službu, identifikátor 3872819, poskytovanou organizací Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, IČ 70631808 na 34.026.000,-- Kč a uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě ev. č. 01402/2016/SOC ze dne 27. 4. 2016 dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                      110/8529                         22. 9. 2016
                                                      3. rozhodla

                                                      pověřit poskytováním služby obecného hospodářského zájmu poskytovatele sociálních služeb Armáda spásy v České republice, z.s., IČ 40613411, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 90/7136 ze dne 9. 2. 2016

                                                       č. 98/7569 ze dne 21. 4. 2016

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                       110/8530                         22. 9. 2016
                                                       1. rozhodla

                                                       nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2016 do rozpočtu kraje ve výši 6.000 tis. Kč na financování výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       110/8530                         22. 9. 2016
                                                       2. schvaluje

                                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ – účelově určeného na státní příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem na rok 2016 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                                       110/8530                         22. 9. 2016
                                                       3. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       zvyšují

                                                       přijaté transfery

                                                       na § 4116 -

                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                       o

                                                       6.000 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 4324 -

                                                       Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

                                                       pol. 5222 -

                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                       o

                                                       1.550 tis. Kč

                                                       pol. 5223 -

                                                       Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                       o

                                                       950 tis. Kč

                                                       pol. 5321 -

                                                       Neinvestiční transfery obcím

                                                       o

                                                       1.750 tis. Kč

                                                       pol. 5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       1.750 tis. Kč

                                                       Celkem

                                                       o

                                                       6.000 tis. Kč


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                       110/8531                         22. 9. 2016
                                                       1. rozhodla

                                                       nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 394.239,55 Kč na financování projektu „Podporujeme neustálý rozvoj našich sociálních služeb“, realizovaného organizací Sagapo, příspěvková organizace, IČ 00846350, dle předloženého materiálu

                                                       110/8531                         22. 9. 2016
                                                       2. schvaluje

                                                       závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ ve výši 123.500,‑‑ Kč a zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 270.739,55 Kč, organizaci Sagapo příspěvková organizace, IČ 00846350, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03521/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Podporujeme neustálý rozvoj našich sociálních služeb“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/023/0001338

                                                       110/8531                         22. 9. 2016
                                                       3. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       zvyšují

                                                       přijaté transfery

                                                       pol. 4116 -

                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                       o

                                                       270,74 tis. Kč

                                                       pol. 4216 -

                                                       Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                       o

                                                       123,50 tis. Kč

                                                       Celkem

                                                       o

                                                       394,24 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 4357 -

                                                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                       pol. 5336 -

                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       270,74 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       kapitálové výdaje

                                                       na § 4357 -

                                                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                       pol. 6356 -

                                                       Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       123,50 tis. Kč

                                                       110/8531                         22. 9. 2016
                                                       4. rozhodla

                                                       poskytnout mimořádnou odměnu Mgr. Petru Konečnému, řediteli organizace Sagapo, příspěvková organizace, IČ 00846350, dle předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        110/8532                         22. 9. 2016
                                                        1. schvaluje

                                                        Manuál systémové podpory v organizacích pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 8/510 ze dne 12. 2. 2013

                                                         č. 101/7775 ze dne 24. 5. 2016

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                         110/8533                         22. 9. 2016
                                                         1. schvaluje

                                                         úpravu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                         110/8533                         22. 9. 2016
                                                         2. schvaluje

                                                         zvýšení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Domov Na zámku, příspěvková organizace, IČ 71197001, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03532/2014/SOC, o částku 1.000.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Přestavba stávajícího výtahu na evakuační výtah“ s časovou použitelností od 24. 5. 2016 do 31. 12. 2017

                                                         110/8533                         22. 9. 2016
                                                         3. schvaluje

                                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Benjamín, příspěvková organizace, IČ 00847461, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03517/2014/SOC, o částku 530.000,-- Kč účelově určený na realizaci akce „Oprava plotu včetně dvou posuvných bran“ s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                                                         110/8533                         22. 9. 2016
                                                         4. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 4350 -

                                                         Domovy pro seniory

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         1.230 tis. Kč

                                                         na § 4319 -

                                                         Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         750 tis. Kč

                                                         Celkem

                                                         o

                                                         1.980 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 4312 -

                                                         Odborné sociální poradenství

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                                      

                                                                      450 tis. Kč

                                                         na § 4357 -

                                                         Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         530 tis. Kč

                                                         Celkem

                                                         o

                                                         980 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 4357 -

                                                         Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                         pol. 6351 -

                                                         Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

                                                         o

                                                         1.000 tis. Kč

                                                         110/8533                         22. 9. 2016
                                                         5. souhlasí

                                                         s realizací akce „Oprava střechy Domova Na zámku, p. o.“ organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, IČ 71197001, se sídlem č. p. 1, 747 68 Kyjovice, v maximální výši 1.410.000,-- Kč, dle předloženého materiálu

                                                         110/8533                         22. 9. 2016
                                                         6. souhlasí

                                                         s realizací akce „Pořízení a zhotovení oplocení Domova pro osoby se zdravotním postižením v Karviné“ organizace Benjamín, příspěvková organizace, IČ 00847461, se sídlem Modrá 1705, 735 41 Petřvald, v maximální výši 800.000,-- Kč, dle předloženého materiálu

                                                         110/8533                         22. 9. 2016
                                                         7. souhlasí

                                                         s realizací akce „Výměna střešních oken v objektech Domova se zvláštním režimem a Domova pro osoby se zdravotním postižením“ organizace Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, se sídlem č. p. 239, 739 11 Pržno, v maximální výši 1.700.000,-‑ Kč, dle předloženého materiálu

                                                         110/8533                         22. 9. 2016
                                                         8. souhlasí

                                                         s realizací akce „Pořízení nových hygienických bariérových praček“ organizace Domov Duha, příspěvková organizace, IČ 48804886, se sídlem Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, v maximální výši 1.440.000,-‑ Kč, dle předloženého materiálu

                                                         110/8533                         22. 9. 2016
                                                         9. souhlasí

                                                         s realizací akce „Změna účelu užívání garáží na kanceláře“ organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, se sídlem Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, v maximální výši 2.600.000,-- Kč, dle předloženého materiálu

                                                         110/8533                         22. 9. 2016
                                                         10. zrušuje

                                                         závazný ukazatel „odvod do rozpočtu kraje“ na rok 2016 organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, ve výši 2.200.000,-- Kč účelově určený na realizaci akce „Úpravy objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu“, dle předloženého materiálu

                                                         110/8533                         22. 9. 2016
                                                         11. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         nedaňové příjmy

                                                         na § 4350 -

                                                         Domovy pro seniory

                                                         pol. 2122 -

                                                         Odvody příspěvkových organizací

                                                         o

                                                         2.200 tis. Kč

                                                         a

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 4350 -

                                                         Domovy pro seniory

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         2.200 tis. Kč

                                                         110/8533                         22. 9. 2016
                                                         12. rozhodla

                                                         změnit u závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČ 00847267, název akce z „Venkovní úpravy ploch objektu na ul. K. Śliwky, č. p. 620“ na „Venkovní úpravy ploch objektu na ul. K. Śliwky, č. p. 620 a pořízení klimatizace“, časovou použitelnost z 31. 12. 2016 na 30. 6. 2017 a účel použití finančních prostředků, dle předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 62/4921 ze dne 17. 2. 2015

                                                         č. 101/7750 ze dne 24. 5. 2016

                                                         č. 108/8407 ze dne 6. 9. 2016

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 13/1167 ze dne 5. 3. 2015

                                                         č. 16/1624 ze dne 25. 9. 2015

                                                         č. 20/2082 ze dne 23. 6. 2016

                                                         110/8534                         22. 9. 2016
                                                         1. rozhodla

                                                         uzavřít Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci k projektům z oblasti školství dle předloženého materiálu


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                          110/8535                         22. 9. 2016
                                                          1. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2299

                                                          Ostatní záležitosti v dopravě

                                                          pol.  5166 -

                                                          Konzultační, poradenské a právní služby

                                                          o

                                                          186,54 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2299

                                                          Ostatní záležitosti v dopravě

                                                          pol.  5011 -

                                                          Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                          o

                                                          80,00 tis. Kč

                                                          pol.  5031 -

                                                          Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                          o

                                                          20,00 tis. Kč

                                                          pol.  5032 -

                                                          Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                          o

                                                          7,20 tis. Kč

                                                          pol.  5038 -

                                                          Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                          o

                                                          0,34 tis. Kč

                                                          pol.  5173 -

                                                          Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                          o

                                                          20,00 tis. Kč

                                                          pol.  5175 -

                                                          Pohoštění

                                                          o

                                                          9,00 tis. Kč

                                                          pol.  5321 -

                                                          Neinvestiční transfery obcím

                                                          o

                                                          50,00 tis. Kč

                                                          Celkem

                                                          186,54 tis. Kč

                                                          110/8535                         22. 9. 2016
                                                          2. rozhodla

                                                          zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2016 o 80,00 tis. Kč z 275.014,88 tis. Kč na 275.094,88 tis. Kč

                                                          110/8535                         22. 9. 2016
                                                          3. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3121 -

                                                          Gymnázia

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          111,90 tis. Kč

                                                          na § 3123 -

                                                          Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          61,90 tis. Kč

                                                          Celkem

                                                          173,80 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3121 -

                                                          Gymnázia

                                                          pol.  5166 -

                                                          Konzultační, poradenské a právní služby

                                                          o

                                                          11,90 tis. Kč

                                                          na § 3122 -

                                                          Střední odborné školy

                                                          pol.  5166 -

                                                          Konzultační, poradenské a právní služby

                                                          o

                                                          23,80 tis. Kč

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          26,20 tis. Kč

                                                          na § 3123 -

                                                          Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                          pol.  5166 -

                                                          Konzultační, poradenské a právní služby

                                                          o

                                                          11,90 tis. Kč

                                                          na § 3299 -

                                                          Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                          pol.  5166 -

                                                          Konzultační, poradenské a právní služby

                                                          o

                                                          11,90 tis. Kč

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          88,10 tis. Kč

                                                          Celkem

                                                          173,80 tis. Kč

                                                          110/8535                         22. 9. 2016
                                                          4. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3121 -

                                                          Gymnázia

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          15,63 tis. Kč

                                                          na § 3231 -

                                                          Základní umělecké školy

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          15,63 tis. Kč

                                                          Celkem

                                                          31,26 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3123 -

                                                          Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          31,26 tis. Kč


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 107/8303 ze dne 23. 8. 2016

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                           110/8536                         22. 9. 2016
                                                           1. souhlasí

                                                           s udělením pověření Mgr. Nazimu Afanovi, pověřenému vedením oddělení strukturálních fondů a vedoucímu oddělení cestovního ruchu, k podepisování smluv na poskytnutí individuální dotace s příjemci, kteří požádali, ale nebyli podpořeni v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 105/8730 ze dne 19. 7. 2016

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                            110/8537                         22. 9. 2016
                                                            1. rozhodla

                                                            přijmout od obcí uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení investiční dotace na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 ve výši dle této přílohy a uzavřít s těmito obcemi smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                                                            č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016

                                                            č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016

                                                            č. 95/7474 ze dne 5. 4. 2016

                                                            č. 98/7576 ze dne 21. 4. 2016

                                                            č. 100/7643 ze dne 3. 5. 2016

                                                            č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016

                                                            č. 102/7892 ze dne 7. 6. 2016

                                                            č. 103/8023 ze dne 23. 6. 2016

                                                            č. 105/8130 ze dne 19. 7. 2016

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                            110/8538                         22. 9. 2016
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla dle příloh č. 2 až 10 předloženého materiálu

                                                            110/8538                         22. 9. 2016
                                                            2. rozhodla

                                                            schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše příspěvků a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 10/19 ze dne 6. 9. 2016

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 10/17 ze dne 5. 3. 2015

                                                             110/8539                         22. 9. 2016
                                                             1. bere na vědomí

                                                             informaci o stavu přípravy projektů „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále “ a „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ dle předloženého materiálu

                                                             110/8539                         22. 9. 2016
                                                             2. rozhodla

                                                             uzavřít dohodu o zániku závazků ze smluv na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. 01563/2016/KŘ a 01565/2016/KŘ se společností:

                                                             KANIA a.s.,

                                                             se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz,

                                                             IČ: 26817853,

                                                             dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                             110/8539                         22. 9. 2016
                                                             3. schvaluje

                                                             závazný ukazatel “investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci

                                                             a)    Sagapo, příspěvková organizace, IČ 00846350, ve výši 783 tis. Kč, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03521/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2015 s účelovým určením na realizaci akce "Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále" s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017

                                                             b)   Sagapo, příspěvková organizace, IČ 00846350 ve výši 647 tis. Kč, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03521/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2015 s účelovým určením na realizaci akce "Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále" s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017

                                                             110/8539                         22. 9. 2016
                                                             4. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             kapitálové výdaje

                                                             na § 4357 -

                                                             Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                             pol.  6121 -

                                                             Budovy, haly a stavby

                                                              o

                                                             783 tis. Kč

                                                             na § 4377 -

                                                             Sociálně terapeutické dílny

                                                             pol. 6121  -

                                                             Budovy, haly a stavby

                                                              o

                                                             647 tis. Kč

                                                             Celkem

                                                             1.430 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             kapitálové výdaje

                                                             na § 4357 -

                                                             Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                             pol.  6351 -

                                                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                             783 tis. Kč

                                                             na § 4377 -

                                                             Sociálně terapeutické dílny

                                                             pol.  6351 -

                                                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                             647 tis. Kč

                                                             Celkem

                                                              o

                                                             1.430 tis. Kč


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 108/8419 ze dne 6. 9. 2016

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 13/1167 ze dne 5. 3. 2015

                                                              110/8540                         22. 9. 2016
                                                              1. rozhodla

                                                              uzavřít smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci k projektu „Budova dílen pro obor opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 17/1686 ze dne 12. 12. 2015

                                                               110/8541                         22. 9. 2016
                                                               1. bere na vědomí

                                                               žádost SK Návsí, z.s., IČ 26627965, o poskytnutí neinvestiční dotace na spolufinancování projektu „Sportujeme v Návsí s Moravskoslezským krajem“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                               110/8541                         22. 9. 2016
                                                               2. rozhodla

                                                               poskytnout neinvestiční dotaci SK Návsí, z.s., IČ 26627965, ve výši 200.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Sportujeme v Návsí s Moravskoslezským krajem“, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                                                               110/8541                         22. 9. 2016
                                                               3. rozhodla

                                                               uzavřít s SK Návsí, z.s., IČ 26627965, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                               110/8541                         22. 9. 2016
                                                               4. bere na vědomí

                                                               žádost Klubu zábavy a sportu Záolší, IČ 27023133, o poskytnutí neinvestiční dotace na spolufinancování projektu „Vendryně Zaolší aneb středověké Lidéřovice“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                               110/8541                         22. 9. 2016
                                                               5. rozhodla

                                                               poskytnout neinvestiční dotaci Klubu zábavy a sportu Záolší, IČ 27023133, ve výši 25.000 Kč, maximálně však ve výši 62,50 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Vendryně Zaolší aneb středověké Lidéřovice“ s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                                                               110/8541                         22. 9. 2016
                                                               6. rozhodla

                                                               uzavřít s Klubem zábavy a sportu Záolší, IČ 27023133, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                               110/8541                         22. 9. 2016
                                                               7. bere na vědomí

                                                               žádost SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ 64121895, o poskytnutí neinvestiční dotace na spolufinancování projektu „Dovybavení SDH Písečná materiálem pro hasičský sport dětí a mládeže“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                               110/8541                         22. 9. 2016
                                                               8. rozhodla

                                                               poskytnout neinvestiční dotaci SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ 64121895, ve výši 50.000 Kč, maximálně však ve výši 82,85 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Dovybavení SDH Písečná materiálem pro hasičský sport dětí a mládeže“ s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 10. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                                                               110/8541                         22. 9. 2016
                                                               9. rozhodla

                                                               uzavřít s SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Písečná, IČ 64121895, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                               110/8541                         22. 9. 2016
                                                               10. bere na vědomí

                                                               žádost Masarykovy základní školy a mateřské školy Melč, okres Opava, příspěvkové organizace, IČ 70982741, o poskytnutí investiční dotace na spolufinancování projektu „Spokojené děti“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                               110/8541                         22. 9. 2016
                                                               11. rozhodla

                                                               poskytnout investiční dotaci Masarykově základní škole a mateřské škole Melč, okres Opava, příspěvkové organizaci, IČ 70982741, ve výši 200.000 Kč, maximálně však ve výši 79,11 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Spokojené děti“ s časovou použitelností od 30. 9. 2016 do 30. 9. 2017, dle předloženého materiálu

                                                               110/8541                         22. 9. 2016
                                                               12. rozhodla

                                                               uzavřít s Masarykovou základní školou a mateřskou školou Melč, okres Opava, příspěvkovou organizací, IČ 70982741, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                               110/8541                         22. 9. 2016
                                                               13. bere na vědomí

                                                               žádost IdeaHUB z.s., IČ 05358078, o poskytnutí neinvestiční dotace na spolufinancování projektu „IdeaHUB – přípravná fáze“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                               110/8541                         22. 9. 2016
                                                               14. rozhodla

                                                               poskytnout neinvestiční dotaci IdeaHUB z.s., IČ 05358078, ve výši 150.000 Kč, maximálně však ve výši 88,24 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „IdeaHUB – přípravná fáze“ s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 31. 1. 2017, dle předloženého materiálu

                                                               110/8541                         22. 9. 2016
                                                               15. rozhodla

                                                               uzavřít s IdeaHUB z.s., IČ 05358078, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                               110/8541                         22. 9. 2016
                                                               16. bere na vědomí

                                                               žádost SK Studénka, z.s., IČ 49590626, o poskytnutí investiční dotace na spolufinancování projektu „Rekonstrukce tribuny a ochranných sítí na hřišti SK Studénka, z.s.“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                               110/8541                         22. 9. 2016
                                                               17. rozhodla

                                                               poskytnout investiční dotaci SK Studénka, z.s., IČ 49590626, ve výši 200.000 Kč, maximálně však ve výši 76,42 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce tribuny a ochranných sítí na hřišti SK Studénka, z.s.“ s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 30. 4. 2017, dle předloženého materiálu

                                                               110/8541                         22. 9. 2016
                                                               18. rozhodla

                                                               uzavřít s SK Studénka, z.s., IČ 49590626, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                               110/8541                         22. 9. 2016
                                                               19. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               snižují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 3639 -

                                                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                               pol. 5136 -

                                                               Knihy, učební pomůcky a tisk

                                                               o

                                                               150 tis. Kč

                                                               Pol. 5139 -

                                                               Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                               o

                                                               180 tis. Kč

                                                               pol. 5166 -

                                                               Konzultační, poradenské a právní služby

                                                               o

                                                               106 tis. Kč

                                                               pol. 5169 -

                                                               Nákup ostatních služeb

                                                               o

                                                               195 tis. Kč

                                                               Celkem

                                                               o

                                                               631 tis. Kč

                                                               a

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               snižují

                                                               kapitálové výdaje

                                                               na § 3639 -

                                                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                               pol. 6341 -

                                                               Investiční transfery obcím

                                                               o

                                                               194 tis. Kč

                                                               Celkem

                                                               o

                                                               194 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 3316 -

                                                               Vydavatelská činnost

                                                               pol. 5222 -

                                                               Neinvestiční transfery spolkům

                                                               o

                                                               25 tis. Kč

                                                               na § 3419 -

                                                               Ostatní tělovýchovná činnost

                                                               pol. 5222 -

                                                               Neinvestiční transfery spolkům

                                                               o

                                                               200 tis. Kč

                                                               na § 3639 -

                                                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                               pol. 5222 -

                                                               Neinvestiční transfery spolkům

                                                               o

                                                               150 tis. Kč

                                                               na § 5512 -

                                                               Požární ochrana - dobrovolná část

                                                               pol. 5222 -

                                                               Neinvestiční transfery spolkům

                                                               o

                                                               50 tis. Kč

                                                               Celkem

                                                               o

                                                               425 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               kapitálové výdaje

                                                               na § 3111 -

                                                               Mateřské školy

                                                               pol. 6341 -

                                                               Investiční transfery obcím

                                                               o

                                                               200 tis. Kč

                                                               na § 3419 -

                                                               Ostatní tělovýchovná činnost

                                                               pol. 6322 -

                                                               Investiční transfery spolkům

                                                               o

                                                               200 tis. Kč

                                                               Celkem

                                                               400 tis. Kč


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 90/7082 ze dne 9. 2. 2016

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 13/1167 ze dne 5. 3. 2015

                                                                č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                110/8542                         22. 9. 2016
                                                                1. rozhodla

                                                                uzavřít smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 320090087811, se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, dle předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 12/1085 ze dne 11. 12. 2014

                                                                 č. 18/1891 ze dne 25. 2. 2016

                                                                 110/8543                         22. 9. 2016
                                                                 1. bere na vědomí

                                                                 informaci o konání valné hromady sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., IČ 02057531, se sídlem J.A.Bati 5520, 760 01 Zlín, která se uskuteční dne 23. 11. 2016, a informaci o jejím programu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                 110/8543                         22. 9. 2016
                                                                 2. zmocňuje

                                                                 Ing. Ivana Strachoně, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., IČ 02057531, k hlasování na valné hromadě sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., dne 23. 11. 2016, a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                  110/8544                         22. 9. 2016
                                                                  1. bere na vědomí

                                                                  žádost o poskytnutí neinvestiční dotace Spolku Hájenka, IČ 64629881, ve výši 100.000 Kč na projekt „Národní geopark Podbeskydí – on-line zpřístupnění jeskyní“

                                                                  110/8544                         22. 9. 2016
                                                                  2. rozhodla

                                                                  poskytnout neinvestiční dotaci Spolku Hájenka, IČ 64629881, maximálně ve výši 100.000 Kč na projekt „Národní geopark Podbeskydí – on-line zpřístupnění jeskyní“, s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017, dle předloženého materiálu

                                                                  110/8544                         22. 9. 2016
                                                                  3. rozhodla

                                                                  uzavřít se Spolkem Hájenka, IČ 64629881, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                  110/8544                         22. 9. 2016
                                                                  4. schvaluje

                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                  snižují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 2143 -

                                                                  Cestovní ruch

                                                                  pol. 5213 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                  o

                                                                  100 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  běžné výdaje            

                                                                  na § 2143 -

                                                                  Cestovní ruch

                                                                  pol. 5222 -

                                                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                                                  o

                                                                  100 tis. Kč


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 101/7693 ze dne 24. 5. 2016

                                                                   110/8545                         22. 9. 2016
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Rekonstrukce objektu domova Vítkov“ dle předloženého materiálu

                                                                   110/8545                         22. 9. 2016
                                                                   2. souhlasí

                                                                   s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 2.561.755,60 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 4.228.732,21 Kč vč. DPH v rámci stavby „Rekonstrukce objektu domova Vítkov“ dle předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    110/8546                         22. 9. 2016
                                                                    1. rozhodla

                                                                    zřídit věcné břemeno – služebnost stezky a cesty k části pozemku parc. č. 484/1, ostatní plocha, oddělené geometrickým plánem č. 1605-27/2016 ze dne 9. 4. 2016 a nově označené jako pozemek parc. č. 484/9, ostatní plocha, o výměře 914 m2, a k části pozemku parc. č. 910, ostatní plocha, oddělené geometrickým plánem č. 1631-56/2016 ze dne 24. 8. 2016 a nově označené jako pozemek parc. č. 910/2, ostatní plocha, o výměře 539 m2, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, Revoluční 1032/56, Nový Jičín, IČ 47658061, ve prospěch každého vlastníka části pozemku parc. č. 484/1, ostatní plocha, oddělené geometrickým plánem č. 1605-27/2016 ze dne 9. 4. 2016 a nově označené jako pozemek parc. č. 484/10, ostatní plocha, o výměře 126 m2,

                                                                    a pozemků parc. č. st. 614/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, zemědělská stavba, parc. č. st. 614/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova čp. 544, Nový Jičín, rodinný dům, parc č. 474/3, ostatní plocha, parc. č. 484/3, zahrada, parc. č. 484/4, zahrada, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín,

                                                                    spočívající v právu chůze a jízdy přes služebné pozemky za účelem zajištění přístupu k panujícím pozemkům, a to na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 4.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                    110/8546                         22. 9. 2016
                                                                    2. rozhodla

                                                                    zřídit věcné břemeno – služebnost stezky a cesty k části pozemku parc. č. 484/1, ostatní plocha, oddělené geometrickým plánem č. 1605-27/2016 ze dne 9. 4. 2016 a nově označené jako pozemek parc. č. 484/9, ostatní plocha, o výměře 914 m2,a k části pozemku parc. č. 910, ostatní plocha, oddělené geometrickým plánem č. 1631-56/2016 ze dne 24. 8. 2016 a nově označené jako pozemek parc. č. 910/2, ostatní plocha, o výměře 539 m2, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, Revoluční 1032/56, Nový Jičín, IČ 47658061, ve prospěch každého vlastníka části pozemku parc. č. 484/1, ostatní plocha, oddělené geometrickým plánem č. 1605-27/2016 ze dne 9. 4. 2016 a nově označené jako pozemek parc. č. 484/8, ostatní plocha, o výměře 2.765 m2, a pozemku parc. č. 484/2, zahrada, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, spočívající v právu chůze a jízdy přes služebné pozemky za účelem zajištění přístupu k panujícím pozemkům, a to na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 4.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 101/7775 ze dne 24. 5. 2016

                                                                     č. 100/7655 ze dne 3. 5. 2016

                                                                     č. 105/8058 ze dne 19. 7. 2016

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                     110/8547                         22. 9. 2016
                                                                     1. schvaluje

                                                                     snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizacím:

                                                                     Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, o částku 810.404,04 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava střechy budovy B - 1. máje 11“

                                                                     Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601675, o částku 900.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Výměna otopných těles v budově školy“

                                                                     Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, o částku 272.407,40 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava hromosvodů“

                                                                     110/8547                         22. 9. 2016
                                                                     2. schvaluje

                                                                     snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, o částku 123.916,19 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce ústředního topení školy a tělocvičny“

                                                                     110/8547                         22. 9. 2016
                                                                     3. rozhodla

                                                                     udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u úspory v rámci akcí:

                                                                      „Oprava střechy budovy B - 1. máje 11“ organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, ve výši 810.000,-- Kč

                                                                     „Výměna otopných těles v budově školy“ organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601675, ve výši 900.000,00 Kč

                                                                     „Oprava hromosvodů“ organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, ve výši 270.000,00 Kč

                                                                     „Rekonstrukce ústředního topení školy a tělocvičny“ organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, ve výši 120.000,00 Kč

                                                                     110/8547                         22. 9. 2016
                                                                     4. schvaluje

                                                                     závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČ 18054455, ve výši 810.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce kotelny - dílny Kylešovská“

                                                                     110/8547                         22. 9. 2016
                                                                     5. schvaluje

                                                                     zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČ 47813482, o částku 1.290.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Výměna oken“

                                                                     110/8547                         22. 9. 2016
                                                                     6. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     snižují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3121 -

                                                                     Gymnázia

                                                                     pol.  5331 -

                                                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     900,00 tis. Kč

                                                                     na § 3122 -

                                                                     Střední odborné školy

                                                                     pol.  5331 -

                                                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     1.082,80 tis. Kč

                                                                     Celkem

                                                                     o

                                                                     1.982,80 tis. Kč

                                                                     a

                                                                     snižují

                                                                     kapitálové výdaje

                                                                     na § 3121 -

                                                                     Gymnázia

                                                                     pol.  6351 -

                                                                     Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     123,91 tis. Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3114 -

                                                                     Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                     pol.  5331 -

                                                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     1.290,00 tis. Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     kapitálové výdaje

                                                                     na § 3123 -

                                                                     Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                     pol.  6351 -

                                                                     Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     810,00 tis. Kč

                                                                     na § 6409 -

                                                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                     pol.  6901 -

                                                                     Rezervy kapitálových výdajů

                                                                     o

                                                                     6,71 tis. Kč

                                                                     Celkem

                                                                     o

                                                                     816,71 tis. Kč


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                      110/8548                         22. 9. 2016
                                                                      1. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3713 -

                                                                      Změny technologií vytápění

                                                                      pol. 5169 -

                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                      o

                                                                        228,7 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje            

                                                                      na § 2143 -

                                                                      Cestovní ruch

                                                                      pol. 5169 -

                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                      o

                                                                      228,7 tis. Kč

                                                                      110/8548                         22. 9. 2016
                                                                      2. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 2242 -

                                                                      Provoz veřejné železniční dopravy

                                                                      pol. 5193 -

                                                                      Výdaje na dopravní územní obslužnost

                                                                      o

                                                                      90,75 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje            

                                                                      na § 2143 -

                                                                      Cestovní ruch

                                                                      pol. 5169 -

                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                      o

                                                                      90,75 tis. Kč

                                                                      110/8548                         22. 9. 2016
                                                                      3. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 2143 -

                                                                      Cestovní ruch

                                                                      pol. 5169 -

                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                      o

                                                                      100 tis. Kč

                                                                       

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      kapitálové výdaje            

                                                                      na § 2143 -

                                                                      Cestovní ruch

                                                                      pol. 6119 -

                                                                      Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

                                                                      o

                                                                      100 tis. Kč

                                                                      110/8548                         22. 9. 2016
                                                                      4. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 2143 -

                                                                      Cestovní ruch

                                                                      pol. 5169 -

                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                      o

                                                                      121 tis. Kč

                                                                       

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje            

                                                                      na § 2143 -

                                                                      Cestovní ruch

                                                                      pol. 5179 -

                                                                      Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                                      o

                                                                      121 tis. Kč

                                                                      110/8548                         22. 9. 2016
                                                                      5. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3639 -

                                                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                      pol. 5169 -

                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                      o

                                                                      100 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      kapitálové výdaje            

                                                                      na § 3639 -

                                                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                      pol. 6111 -

                                                                      Programové vybavení

                                                                      o

                                                                      100 tis. Kč

                                                                      110/8548                         22. 9. 2016
                                                                      6. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3639 -

                                                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                      pol. 5166 -

                                                                      Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                      o

                                                                      239 tis. Kč

                                                                       

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      kapitálové výdaje            

                                                                      na § 2141 -

                                                                      Vnitřní obchod

                                                                      pol. 6119 -

                                                                      Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

                                                                      o

                                                                      239 tis. Kč

                                                                      110/8548                         22. 9. 2016
                                                                      7. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 2143 -

                                                                      Cestovní ruch

                                                                      pol. 5169 -

                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                      o

                                                                      53,91 tis. Kč

                                                                       

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje            

                                                                      na § 2143 -

                                                                      Cestovní ruch

                                                                      pol. 5171 -

                                                                      Opravy a udržování

                                                                      o

                                                                      53,91 tis. Kč


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 7/385 ze dne 14. 10. 2009

                                                                       č. 13/1257 ze dne 22. 9. 2010

                                                                       č. 20/1621 ze dne 22. 6. 2011

                                                                       110/8549                         22. 9. 2016
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       informaci o průběhu skutečností a úkonů spojených s výstavbou IVC Mošnov

                                                                       110/8549                         22. 9. 2016
                                                                       2. rozhodla

                                                                       uzavřít Dohodu o narovnání dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                       110/8549                         22. 9. 2016
                                                                       3. rozhodla

                                                                       zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje 2016 účelově určené na akci „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ o částku 8.582 tis. Kč

                                                                       110/8549                         22. 9. 2016
                                                                       4. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       kapitálové výdaje

                                                                       na § 6409 -

                                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                       pol. 6901 -

                                                                       Rezervy kapitálových výdajů

                                                                       o

                                                                       8.582 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       kapitálové výdaje

                                                                       na § 2251 -

                                                                       Letiště

                                                                       pol. 6121 -

                                                                       Budovy, haly a stavby

                                                                       o

                                                                       8.582 tis. Kč


                                                                        Rada kraje

                                                                        110/8550                         22. 9. 2016
                                                                        1. bere na vědomí

                                                                        informaci týkající se notebooků v majetku Moravskoslezského kraje, které byly vypůjčeny členům zastupitelstva kraje Davidu Drastichovi a Bc. Janu Mayerovi, dle předloženého materiálu

                                                                        110/8550                         22. 9. 2016
                                                                        2. rozhodla

                                                                        požadovat náhradu škody vzniklou na majetku kraje dle bodu 1) tohoto usnesení, ve výši 3500 Kč za každý notebook, dle předloženého materiálu


                                                                         frame-scrollup