Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 4. 10. 2016


  Rada kraje

  111/8551                         4. 10. 2016
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 4. 10. 2016


   Rada kraje

   111/8552                         4. 10. 2016
   1. volí

   ověřovatele zápisu ze 111. schůze rady kraje, konané dne 4. 10. 2016:

   -      Martin Sikora

   -      RSDr. Karel Kuboš

   111/8552                         4. 10. 2016
   2. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Martinka a Ing. RSDr. Svatomíra Recmana o ověření zápisu ze 110. schůze rady kraje, konané dne 22. 9. 2016


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 94/7368 ze dne 22. 3. 2016

    111/8553                         4. 10. 2016
    1. rozhodla

    poskytnout peněžní ocenění subjektům, umístěným na prvních třech místech soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje pro rok 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 84/6620 ze dne 24. 11. 2015

     111/8554                         4. 10. 2016
     1. vydává

     nařízení kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2014, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

     111/8554                         4. 10. 2016
     2. stanoví

     že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1. tohoto usnesení 1. náměstek hejtmana kraje JUDr. Josef Babka


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 84/6621 ze dne 24. 11. 2015

      111/8555                         4. 10. 2016
      1. vydává

      nařízení kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

      111/8555                         4. 10. 2016
      2. stanoví

      že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1. tohoto usnesení 1. náměstek hejtmana kraje JUDr. Josef Babka


       Rada kraje

       111/8556                         4. 10. 2016
       1. schvaluje

       zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Realizace besed s žáky devátých ročníků základních škol v Moravskoslezském kraji“

       111/8556                         4. 10. 2016
       2. rozhodla

       vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

       1.       JINAK, o.p.s.

       č.p. 220, 793 93 Brantice 

       IČ: 01606085

       za cenu nejvýše přípustnou 480.000 Kč bez DPH


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 108/8322 ze dne 6. 9. 2016

        111/8557                         4. 10. 2016
        1. rozhodla

        vyloučit na základě protokolu z otevírání obálek z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku označenou „Nákup shodných typů radlic na odklizení sněhu k CAS 30 T815-7“ uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

        1.     Serviscentrum Vysočina s.r.o.

        se sídlem: Kosovská 457/10, PSČ 586 01 Jihlava

        IČ 26272211


         Rada kraje

         111/8558                         4. 10. 2016
         1. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zajištění podpory osob s duševním onemocněním prostřednictvím peer konzultantů“

         111/8558                         4. 10. 2016
         2. rozhodla

         vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

         1.       MENS SANA, o.p.s.

         Ukrajinská 1533/13, Poruba, 708 00 Ostrava

         IČ: 65469003

         111/8558                         4. 10. 2016
         3. rozhodla

         zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Zajištění podpory osob s duševním onemocněním prostřednictvím peer konzultantů“, poř. č. 115/2016 v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 105/8059 ze dne 19. 7. 2016

          111/8559                         4. 10. 2016
          1. rozhodla

          na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k zakázce označené „Nákup speciální měřicí techniky pro Hasičský záchranný sbor MSK (plynový chromatograf, detektor plynů, spektrometr)“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem:

          1.   RMI, s.r.o.

          se sídlem: Lázně Bohdaneč, Pernštýnská 116, okres Pardubice, PSČ 53341

          IČ: 25288083

          za cenu nejvýše přípustnou 8.909.000 Kč bez DPH


           Rada kraje

           111/8560                         4. 10. 2016
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zhotovení projektové dokumentace na rozmístění strojů a zařízení a instalaci technologií projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek – Místek, příspěvková organizace““

           111/8560                         4. 10. 2016
           2. rozhodla

           vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           5. TECHNICO Opava s.r.o.

           se sídlem: Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava

           IČ: 25849204

           111/8560                         4. 10. 2016
           3. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           1. ATELIER 38 s.r.o.

           se sídlem: Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

           IČ: 25858343

           za cenu nejvýše přípustnou 1.290.000 Kč bez DPH


            Rada kraje

            111/8561                         4. 10. 2016
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Výměna stávajících koberců za kobercové čtverce“

            111/8561                         4. 10. 2016
            2. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

            1. Petr Synovec

            se sídlem: Staňkova 232/16, 700 30, Ostrava – Výškovice

            IČ: 47828463

            za cenu nejvýše přípustnou 456.397 Kč bez DPH


             Rada kraje

             111/8562                         4. 10. 2016
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Pořízení profesionální pračky a myčky nádobí do organizace Domov Bílá Opava, p.o.“

             111/8562                         4. 10. 2016
             2. rozhodla

             vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 2. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

             1. REDPLUS s.r.o.

             se sídlem V Lávkách 270, 679 72 Kunštát

             IČ 29249651

             za nejvýše přípustnou cenu 424.314 Kč bez DPH


              Rada kraje

              111/8563                         4. 10. 2016
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zhotovitel PD, autorský dozor, koordinátor BOZP a IČ Pavilon H – stavební úpravy a přístavba (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.)“

              111/8563                         4. 10. 2016
              2. rozhodla

              vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

              2.       Ing. Štěpán Šňupárek

                        se sídlem: 30. dubna 2034/14, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

              IČ: 72978325

              za cenu nejvýše přípustnou 465.000 Kč bez DPH


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 109/8459 ze dne 15. 9. 2016

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

               111/8564                         4. 10. 2016
               1. rozhodla

               snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku:

               a.    1.476,70 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce elektroinstalace“ realizovanou pro organizaci Gymnázium Petra Bezruče,  Frýdek- Místek, příspěvková organizace, IČ 00601411

               b.    523,30 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce elektroinstalace budovy C“ realizovanou pro organizaci Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301

               111/8564                         4. 10. 2016
               2. rozhodla

               udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u úspor v rámci akcí:

               a.    „Rekonstrukce elektroinstalace“ organizace Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek- Místek, příspěvková organizace, IČ 00601411, ve výši 1.476,70 tis. Kč

               b.    „Rekonstrukce elektroinstalace budovy C“ organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, ve výši 523,30 tis. Kč

               111/8564                         4. 10. 2016
               3. rozhodla

               zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 2.000,00 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení v budově E“ realizovanou pro organizaci Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00577243

               111/8564                         4. 10. 2016
               4. schvaluje

               rozpočtové opatření, kterým se

               snižují

               kapitálové výdaje

               na § 3121 -

               Gymnázia

               pol.  6121 -

               Budovy, haly a stavby

               o

               1.476,7 tis. Kč

               a

               zvyšují

               kapitálové výdaje

               na § 3123 -

               Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

               pol.  6121 -

               Budovy, haly a stavby

               o

               1.476,7 tis. Kč

               111/8564                         4. 10. 2016
               5. rozhodla

               ve vazbě na neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který se umístil jako první v pořadí, a to uchazeč OSBAU s.r.o., se sídlem Přespolní 1377, Poruba, 735 14 Orlová, IČ 02117436, a dále pak s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí, a to uchazeč VSP EXIM s.r.o., se sídlem Za Ještěrkou 429/5, Bartovice, 717 00 Ostrava, IČ 63319748, u veřejné zakázky pod označením v zadávacím řízen s názvem: „Dokončení rozestavěné stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení v budově E - Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, p.o.““, uzavřít smlouvu s uchazečem Beskydská stavební, a.s., se sídlem Frýdecká 225, Staré Město, 73961, Třinec, IČ 28618891, který se umístil jako třetí v pořadí, a to za cenu nejvýše přípustnou 4.999.828,13 Kč bez DPH z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 98/6253 ze dne 30. 11. 2011

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

                č. 18/1824 ze dne 25. 2. 2016

                č. 20/2057 ze dne 23. 6. 2016

                111/8565                         4. 10. 2016
                1. schvaluje

                Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje na období 2017 – 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                 Rada kraje

                 k usnesením rady kraje

                 č. 106/8188 ze dne 9. 8. 2016

                 č. 44/3286 ze dne 27. 5. 2014

                 111/8566                         4. 10. 2016
                 1. rozhodla

                 změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 106/8188 ze dne 9. 8. 2016, tj. v seznamu příjemců peněžitých darů, u obcí v kategorii do 2.500 obyvatel dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 101/7742 ze dne 24. 5. 2016

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                 111/8567                         4. 10. 2016
                 1. bere na vědomí

                 žádost dopravce ARRIVA MORAVA a.s. ze dne 20. 9. 2016 ve věci uzavření dodatku č. 53 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 111/8567                         4. 10. 2016
                 2. rozhodla

                 navýšit finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2016 dopravci ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405, o částku 188.300 Kč na celkovou výši 292.910.510 Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                 111/8567                         4. 10. 2016
                 3. rozhodla

                 uzavřít dodatek č. 53 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02052/2006/DSH s dopravcem ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                 111/8567                         4. 10. 2016
                 4. schvaluje

                 rozpočtové opatření, kterým se

                 snižují

                 běžné výdaje

                 na § 2242 -

                 Provoz veřejné železniční dopravy

                 pol. 5193 -

                 Výdaje na dopravní územní obslužnost

                 o

                 188,3 tis. Kč

                 a

                 zvyšují

                 běžné výdaje            

                 na § 2221 -

                 Provoz veřejné silniční dopravy

                 pol. 5193 -

                 Výdaje na dopravní územní obslužnost

                 o

                 188,3 tis. Kč


                  Rada kraje

                  k usnesení rady kraje        

                  č. 39/2872    ze dne 25. 3. 2014

                  111/8568                         4. 10. 2016
                  1. bere na vědomí

                  informaci o procesu přidělování kapacity dráhy na regionální dráze dle předloženého materiálu

                  111/8568                         4. 10. 2016
                  2. schvaluje

                  Prohlášení o dráze regionální Sedlnice – Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2018 a pro jízdní řád 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  111/8568                         4. 10. 2016
                  3. zmocňuje

                  hejtmana Moravskoslezského kraje

                  k podpisu „Prohlášení o dráze regionální Sedlnice – Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2018 a pro jízdní řád 2018 "

                  Zodp.: Miroslav Novák

                  Termín: 15. 10. 2016


                   Rada kraje

                   111/8569                         4. 10. 2016
                   1. rozhodla

                   o neupotřebitelnosti dlouhodobého nehmotného majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   111/8569                         4. 10. 2016
                   2. rozhodla

                   vyřadit a následně archivovat dlouhodobý nehmotný majetek Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    111/8570                         4. 10. 2016
                    1. stanoví

                    odměnu Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu


                     Rada kraje

                      

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                     111/8571                         4. 10. 2016
                     1. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 3792 -

                     Ekologická výchova a osvěta

                     pol.  5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     56,00 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje

                     na § 3742 -

                     Chráněné části přírody

                     pol.  5166 -

                     Konzultační, poradenské a právní služby

                     o

                     56,00 tis. Kč

                     111/8571                         4. 10. 2016
                     2. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 3792 -

                     Ekologická výchova a osvěta

                     pol.  5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     10,00 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje

                     na § 3742 -

                     Chráněné části přírody

                     pol.  5139 -

                     Nákup materiálu jinde nezařazený

                     o

                     10,00 tis. Kč

                     111/8571                         4. 10. 2016
                     3. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 1019 -

                     Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                     pol.  5229 -

                     Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                     o

                     100,00 tis. Kč

                     na § 3792 -

                     Ekologická výchova a osvěta

                     pol.  5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     34,00 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje

                     na § 3742 -

                     Chráněné části přírody

                     pol.  5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     134,00 tis. Kč

                     111/8571                         4. 10. 2016
                     4. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     zvyšují

                     nedaňové příjmy

                     na § 3769 -

                     Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                     pol.  2212 -

                     Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                     o

                     517,00 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje

                     na § 3769

                     Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                     pol.  5901 -

                     Nespecifikované rezervy

                     o

                     258,50 tis. Kč

                     na § 6409 -

                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                      

                     pol.  5901 -

                     Nespecifikované rezervy

                     o

                     258,50 tis. Kč


                      Rada kraje

                      111/8572                         4. 10. 2016
                      1. rozhodla

                      zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                      111/8572                         4. 10. 2016
                      2. rozhodla

                      a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                      b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení

                      se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                      111/8572                         4. 10. 2016
                      3. souhlasí

                      se zřízením věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 3č. 4 tohoto usnesení

                      111/8572                         4. 10. 2016
                      4. souhlasí

                      a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

                      b)   s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 3č. 4 tohoto usnesení


                      Rada kraje

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                      111/8573                         4. 10. 2016
                      1. rozhodla

                      poskytnout věcné dary v celkové maximální výši 33 tis. Kč členům družstva ze Základní školy Krnov, Smetanův okruh 4, reprezentující Českou republiku na European Traffic Education Contest (Evropská dopravní vzdělávací soutěž), a to Nele Hanzelové, Tamaře Hradilové, Oliveru Hradilovi, Robinu Káňovi a Mgr. Monice Hajdové, dle předloženého materiálu

                      111/8573                         4. 10. 2016
                      2. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      snižují

                      běžné výdaje

                      na § 2242 -

                      Provoz veřejné železniční dopravy

                      pol. 5193 -

                      Výdaje na dopravní územní obslužnost

                      o

                      33 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      běžné výdaje            

                      na § 2299 -

                      Ostatní záležitosti v dopravě

                      pol. 5194 -

                      Věcné dary

                      o

                      33 tis. Kč


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                       111/8574                         4. 10. 2016
                       1. rozhodla

                       nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 100 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů vyhlášených na pátek 7. října a sobotu 8. října 2016

                       111/8574                         4. 10. 2016
                       2. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšují

                       neinvestiční přijaté transfery

                       pol. 4111 -

                       Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                       o

                       100,0 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 6115 -

                       Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

                       pol. 5011 -

                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       67,0 tis. Kč

                       pol. 5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       17,0 tis. Kč

                       pol. 5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       6,0 tis. Kč

                       pol. 5156 -

                       Pohonné hmoty a maziva

                       o

                       5,0 tis. Kč

                       pol. 5161 -

                       Služby pošt

                       o

                       2,0 tis. Kč

                       pol. 5173 -

                       Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                       o

                       2,0 tis. Kč

                       pol. 5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       1,0 tis. Kč

                       111/8574                         4. 10. 2016
                       3. rozhodla

                       zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2016 o 67,0 tis. Kč z 275.094,88 tis. Kč na 275.161,88 tis. Kč

                       111/8574                         4. 10. 2016
                       4. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8117 -

                       Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

                       o

                       100.000,0 tis. Kč

                       a

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8118 -

                       Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

                       o

                       100.000,0 tis. Kč

                       111/8574                         4. 10. 2016
                       5. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtu státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       300.028,5 tis. Kč

                       a

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8117 -

                       Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

                       o

                       300.028,5 tis. Kč

                       111/8574                         4. 10. 2016
                       6. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 6310 -

                       Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

                       pol. 5141 -

                       Úroky vlastní

                       o

                       20.000,0 tis. Kč

                       a

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8118 -

                       Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

                       o

                       20.000,0 tis. Kč


                        Rada kraje

                        111/8575                         4. 10. 2016
                        1. bere na vědomí

                        přehled o usneseních vlády České republiky č. 714 - 766 ze dne 24. 8. 2016, č. 767 - 795 ze dne 31. 8. 2016 a č. 796 - 809/V ze dne 5. 9. 2016 dle předloženého materiálu


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                         111/8576                         4. 10. 2016
                         1. bere na vědomí

                         žádost Lucie Bučkové o poskytnutí dotace ze dne 1. 7. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         111/8576                         4. 10. 2016
                         2. rozhodla

                         poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 30 tis. Kč Lucii Bučkové, **********, s adresou bydliště**********, na úhradu nákladů spojených se zahraniční praxí v organizaci OASIS ve státě Kentucky, USA, s časovou použitelností dotace od 1. 9. 2016 do 15. 12. 2016

                         111/8576                         4. 10. 2016
                         3. rozhodla

                         uzavřít s Lucií Bučkovou, **********, s adresou bydliště********** smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 přiloženého materiálu


                          Rada kraje

                          111/8577                         4. 10. 2016
                          1. stanoví

                          a)    s účinností od 1. 11. 2016

                          plat ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                          b)   s účinností od 1. 12. 2016

                          plat řediteli příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 106/8168 ze dne 9. 8. 2016

                           111/8578                         4. 10. 2016
                           1. zrušuje

                           konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 61989011


                            Rada kraje

                            111/8579                         4. 10. 2016
                            1. bere na vědomí

                            Metodiku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017-2020

                            111/8579                         4. 10. 2016
                            2. souhlasí

                            s předložením žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2017 „Bezpečnější klima ve školách Moravskoslezského kraje 2017“


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                             111/8580                         4. 10. 2016
                             1. bere na vědomí

                             žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1, 2, 3 a 5 předloženého materiálu

                             111/8580                         4. 10. 2016
                             2. schvaluje

                             zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                             a)    Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813075, o částku ve výši 9.850 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s účastí studentů na mezinárodní soutěži „Kalokagathia“; finanční prostředky jsou určeny na sportovní oblečení a cestovné s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2016

                             b)   Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842753, o částku ve výši 20.000 Kč úhradu nákladů spojených s realizací 4. ročníku klubu MENSA pro nadané děti ostravských základních škol; finanční prostředky jsou určeny na spotřební materiál, přepravu, osobní náklady a ceny pro soutěžící, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                             111/8580                         4. 10. 2016
                             3. rozhodla

                             poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                             a)    Aerobic club - Bohumín z.s., IČ 26651416, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Dvě sportovní akce – Zdeno Yogi a Step Aerobic show“; s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016

                             b)   Aeroklub Krnov, z.s., IČ 00576409, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Mistrovství světa v bezmotorovém létání WGC 2017, Benalla, Autrálie.“; s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 30. 3. 2017

                             111/8580                         4. 10. 2016
                             4. rozhodla

                             uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci:

                             a)    Aerobic club - Bohumín z.s., IČ 26651416, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                             b)   Aeroklub Krnov, z.s., IČ 00576409, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                             111/8580                         4. 10. 2016
                             5. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 3299 -

                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                             pol. 5229 -

                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                             o

                             29,85 tis. Kč

                             na § 6113 - 

                             Zastupitelstva krajů

                             pol. 5901 -

                             Nespecifikované rezervy

                             o

                             50,00 tis. Kč

                             Celkem

                             79,85 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 3299 -

                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             29,85 tis. Kč

                             na § 3419 -

                             Ostatní tělovýchovná činnost

                             pol. 5222 -

                             Neinvestiční transfery spolkům

                             o

                             50,00 tis. Kč

                             Celkem

                             79,85 tis. Kč

                             111/8580                         4. 10. 2016
                             6. rozhodla

                             o změně časové použitelnosti poskytnuté neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemci Nadační fond fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČ 05127246, ve výši 60.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených s projektem „Regionální fotbalová Akademie Moravskoslezského kraje“, a to z termínu od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 na termín od 29. 8. 2016 do 31. 12. 2016


                              Rada kraje

                              111/8581                         4. 10. 2016
                              1. souhlasí

                              s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době podzimních, vánočních a pololetních prázdnin školního roku 2016/2017


                               Rada kraje

                               111/8582                         4. 10. 2016
                               1. souhlasí

                               s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Výměna výtahové kabiny, výtahových dveří“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 1586 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 2075 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace, U Haldy 1586/66, Ostrava-Hrabůvka, IČ 61989266, dle předloženého materiálu

                               111/8582                         4. 10. 2016
                               2. souhlasí

                               s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Oprava a rekonstrukce podlah – tělocvičny SPŠ a OA Bruntál“ na nemovitých věcech kraje, a to na:

                               budově č. p. 814, část obce Bruntál, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 2247, zastavěná plocha a nádvoří,

                               budově bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 2249/2, zastavěná plocha a nádvoří,

                               vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, předané k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČ 00601322, dle předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 103/7994 ze dne 23. 6. 2016

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2016

                                111/8583                         4. 10. 2016
                                1. rozhodla

                                nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství:

                                a)    na dotační program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na období září - prosinec 2016“ ve výši 179.900 Kč

                                b)   „Rozvojový programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2016" ve výši 1.367.366 Kč

                                dle předloženého materiálu

                                111/8583                         4. 10. 2016
                                2. schvaluje

                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na období září - prosinec 2016“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                111/8583                         4. 10. 2016
                                3. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                zvyšují

                                neinvestiční přijaté transfery

                                pol. 4116 -

                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                o

                                179,90 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 3299 -

                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                pol. 5336 -

                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                179,90 tis. Kč

                                111/8583                         4. 10. 2016
                                4. rozhodla

                                poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na „Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2016" v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                111/8583                         4. 10. 2016
                                5. schvaluje

                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na „Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2016" v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                111/8583                         4. 10. 2016
                                6. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                zvyšují

                                neinvestiční přijaté transfery

                                pol. 4116 -

                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                o

                                1.367.366 Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 3122 -

                                Střední odborné školy

                                pol. 5336 -

                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                1.367.366 Kč

                                111/8583                         4. 10. 2016
                                7. schvaluje

                                snížení závazného ukazatele účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68321261, o částku 52.000 Kč s účelovým určením na nákup vozidel v rámci akce „Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví školství„

                                111/8583                         4. 10. 2016
                                8. rozhodla

                                udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u úspory v rámci akce „Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví školství„ u organizace Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68321261, ve výši 52.000 Kč

                                111/8583                         4. 10. 2016
                                9. schvaluje

                                závazný ukazatel účelový příspěvek do fondu investic organizaci Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68321261, ve výši 52.000 Kč s účelovým určením na nákup přívěsného vozíku se zesílenou nápravou v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“, s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                                111/8583                         4. 10. 2016
                                10. schvaluje

                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství:

                                a)    Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 13644319, o částku 80.000 Kč s účelovým určením na nákup vybavení pro odborný výcvik v gastronomických oborech vzdělání

                                b)   Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, IČ 62331574, o částku 80.000 Kč s účelovým určením na pořízení pracovních stolů do dílen

                                s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                                111/8583                         4. 10. 2016
                                11. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 3299 -

                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                pol. 5331 -

                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                160 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 3122 -

                                Střední odborné školy

                                pol. 5331 -

                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                80 tis. Kč

                                na § 3124 -

                                Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                pol. 5331 -

                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                80 tis. Kč

                                Celkem

                                160 tis. Kč


                                Rada kraje

                                111/8584                         4. 10. 2016
                                1. souhlasí

                                s realizací projektu „Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v SŠ a ZŠ Havířov-Šumbark“ registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001710, u organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČ 13644297

                                111/8584                         4. 10. 2016
                                2. souhlasí

                                s realizací projektu „GRAMMY“, registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000620 u organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, a se způsobem zajištění jeho financování

                                111/8584                         4. 10. 2016
                                3. souhlasí

                                s uzavřením smluv o partnerství v projektu „GRAMMY“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, jako předkladatelem projektu a organizacemi dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 111/8585                         4. 10. 2016
                                 1. souhlasí

                                 s předložením investičního projektu „Bezbariérová Zengrovka“ zpracovaného organizací Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                 111/8585                         4. 10. 2016
                                 2. souhlasí

                                 s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Bezbariérová Zengrovka“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 822, část obce Ostrava - Vítkovice, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 248/1, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141, dle předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                  111/8586                         4. 10. 2016
                                  1. souhlasí

                                  s uzavřením dodatků ke stávajícím Smlouvám o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853 a nájemci, uvedenými v příloze č. 3, z důvodu změny doby nájmu z doby určité na dobu neurčitou a dobu 15 let, dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   111/8587                         4. 10. 2016
                                   1. souhlasí

                                   s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, na pozemku parc. č. 2280, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava- Předměstí, obec Opava, v souvislosti s realizací akce „Stavební úpravy pavilonu G, multifunkční RTG “, dle předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                    111/8588                         4. 10. 2016
                                    1. rozhodla

                                    nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 354.461 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

                                    111/8588                         4. 10. 2016
                                    2. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                    111/8588                         4. 10. 2016
                                    3. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšují

                                    neinvestiční přijaté transfery

                                    pol. 4116 -

                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                    o

                                    354.462 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3522 -

                                    Ostatní nemocnice

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    354.462 Kč

                                    111/8588                         4. 10. 2016
                                    4. bere na vědomí

                                    žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o poskytnutí finančních prostředků na realizaci akce „Nákup 2 ks dětských lůžek – Nemocnice ve Frýdku-Místku“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                    111/8588                         4. 10. 2016
                                    5. schvaluje

                                    závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 120.000 Kč, účelově určený na akci „Nákup 2 ks dětských lůžek – Nemocnice ve Frýdku-Místku“, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016

                                    111/8588                         4. 10. 2016
                                    6. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3599 -

                                    Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                    pol. 5169 -

                                    Nákup ostatních služeb

                                    o

                                    120 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 3522 -

                                    Ostatní nemocnice

                                    pol. 6351 -

                                    Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    120 tis. Kč

                                    111/8588                         4. 10. 2016
                                    7. bere na vědomí

                                    žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o poskytnutí finančních prostředků na realizaci odborného semináře, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                    111/8588                         4. 10. 2016
                                    8. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o 30.000 Kč, účelově určený na realizaci odborného gynekologického semináře, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016

                                    111/8588                         4. 10. 2016
                                    9. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3599 -

                                    Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                    pol. 5229 -

                                    Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                    o

                                    30 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3522 -

                                    Ostatní nemocnice

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    30 tis. Kč


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                    111/8589                         4. 10. 2016
                                    1. bere na vědomí

                                    žádost organizace Centrum pro dítě s diabetem, z. s., IČ 26673371, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    111/8589                         4. 10. 2016
                                    2. rozhodla

                                    neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 organizaci Centrum pro dítě s diabetem, z. s., IČ 26673371, na projekt „XV. Barevné DIAdny v Luhačovicích 2016“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                    111/8589                         4. 10. 2016
                                    3. bere na vědomí

                                    žádost Sdružení moravskoslezských celiaků, z.s., IČ 01989189, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                    111/8589                         4. 10. 2016
                                    4. rozhodla

                                    neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 organizaci Sdružení moravskoslezských celiaků, z.s., IČ 01989189, na projekt „Podpora činnosti Sdružení moravskoslezských celiaků“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                    111/8589                         4. 10. 2016
                                    5. bere na vědomí

                                    žádost Střední zdravotnické školy, Opava, příspěvková organizace, IČ 00601152, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                    111/8589                         4. 10. 2016
                                    6. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 00601152, o částku 179.069 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Zdravotní výchova pro mateřské školy“, s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 30. 6. 2017

                                    111/8589                         4. 10. 2016
                                    7. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3549 -

                                    Ostatní speciální zdravotnická péče

                                    pol. 5222 -

                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                    o

                                    179,07 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3299 -

                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    179,07 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                     111/8590                         4. 10. 2016
                                     1. souhlasí

                                     se způsobem podpory stabilizace zdravotnických pracovníků v Moravskoslezském kraji počínaje rokem 2017, realizované příspěvkovými organizacemi kraje z odvětví zdravotnictví, dle předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 7/572 ze dne 19. 12. 2013

                                      111/8591                         4. 10. 2016
                                      1. rozhodla

                                      o udělení Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje pro rok 2016 u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace, formou:

                                      a)    finančního ocenění ve výši 25.000,-- Kč, a to: paní **********, za mozaiku „Tanečnice“

                                      b)   finančního ocenění ve výši 15.000,-- Kč, a to: panu **********, za reliéf z ytongu „Maska Inků“

                                      c)    finančního ocenění ve výši 10.000,-- Kč, a to: panu **********, za olejomalbu špachtlí „Koně na pastvě“

                                      d)   čestných uznání, a to: paní **********, paní **********, paní **********, paní **********, za kompozici mandal z čajových obalů a panu **********, za akryl „Afrika“


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 19/1956 ze dne 21. 4. 2016

                                       111/8592                         4. 10. 2016
                                       1. schvaluje

                                       Metodický pokyn pro tvorbu a vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                       111/8592                         4. 10. 2016
                                       2. zřizuje

                                       pracovní skupinu pro posuzování návrhů na zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 103/8020 ze dne 23. 6. 2016

                                        111/8593                         4. 10. 2016
                                        1. schvaluje

                                        změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury s účelovým určením na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                        111/8593                         4. 10. 2016
                                        2. schvaluje

                                        změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


                                        Rada kraje

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                        111/8594                         4. 10. 2016
                                        1. rozhodla

                                        nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 1.600.000,-- Kč na financování projektů realizovaných Muzeem v Bruntále, příspěvkovou organizací, IČ 00095354, v rámci Programu záchrany architektonického dědictví v roce 2016, dle předloženého materiálu

                                        111/8594                         4. 10. 2016
                                        2. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        zvyšují

                                        přijaté transfery

                                        pol.  4116 -

                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                                        o

                                        1.600 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje            

                                        na § 3315 -

                                        Činnosti muzeí a galerií

                                        pol.  5336 -

                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        1.600 tis. Kč

                                        111/8594                         4. 10. 2016
                                        3. schvaluje

                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354:

                                        a)   o částku 600.000,-- Kč s účelovým určením na obnovu národní kulturní památky – zámek č. p. 1, rejstř. č. 288, k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský, v rozsahu těchto prací: obnova interiéru zámku (restaurování štukové výzdoby stropů – Orientální sál, Římský sál, Rokokový sál) a další s tím související stavební práce,

                                        b)   o částku 1.000.000,-- Kč s účelovým určením na obnovu kulturní památky – hrad Sovinec, zřícenina, rejstř. č. 39923/8-177, k. ú. Sovinec, obec Jiříkov, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský, v rozsahu těchto prací: obnova opevnění zříceniny hradu včetně statického zajištění a další s tím související stavební práce


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                         111/8595                         4. 10. 2016
                                         1. rozhodla

                                         poskytnout finanční dar ve výši 35.000 Kč paní ********** a uzavřít s ní darovací smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                         111/8595                         4. 10. 2016
                                         2. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3329 -

                                         Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

                                         pol. 5179 -

                                         Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                         o

                                         35 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3329 -

                                         Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

                                         pol. 5492 -

                                         Dary obyvatelstvu

                                         o

                                         35 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje              

                                          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                          111/8596                         4. 10. 2016
                                          1. bere na vědomí

                                          žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje dle příloh č. 1-2 předloženého materiálu

                                          111/8596                         4. 10. 2016
                                          2. rozhodla

                                          poskytnout dotaci z rozpočtu kraje spolku Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s., IČ 00442771, ve výši 70.000,-- Kč na projekt „Mezinárodní vědecká konference Zaolší jako multietnický historicko-kulturní region. Zkušenosti ze soužití a výzvy pro budoucnost“ s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 30. 11. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                          111/8596                         4. 10. 2016
                                          3. rozhodla

                                          poskytnout dotaci z rozpočtu kraje spolku Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s., IČ 00442771, ve výši 20.000,-- Kč na projekt „MELPOMENY 2016“
                                          s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016 dle předloženého materiálu
                                          a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                          111/8596                         4. 10. 2016
                                          4. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3319 -

                                          Ostatní záležitosti kultury

                                          pol. 5229 –

                                          Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                          o

                                          90 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje            

                                          na § 3311 -

                                          Divadelní činnost

                                          pol. 5222 -

                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                          o

                                          20 tis. Kč

                                          na § 3319

                                          Ostatní záležitosti kultury

                                          pol. 5222 -

                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                          o

                                          70 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          90 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 90/7127     ze dne 9. 2. 2016

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 20/2079     ze dne 23. 6. 2016

                                           111/8597                         4. 10. 2016
                                           1. bere na vědomí

                                           žádost příspěvkové organizace Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace, IČ 66933722, se sídlem Fryčovická 518, 739 44 Brušperk, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Pořízení schodištní plošiny v domově pro seniory Ondráš“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                           111/8597                         4. 10. 2016
                                           2. rozhodla

                                           uzavřít s příspěvkovou organizací Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace, IČ 66933722, se sídlem Fryčovická 518, 739 44 Brušperk, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 04414/2016/SOC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                           111/8597                         4. 10. 2016
                                           3. rozhodla

                                           uzavřít s organizací MENS SANA, o.p.s., IČ 65469003, se sídlem Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava - Poruba, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 03753/2016/SOC, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                            111/8598                         4. 10. 2016
                                            1. bere na vědomí

                                            žádost paní **********, o finanční podporu projektu „Oprava střechy zámečku po vyhoření“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                            111/8598                         4. 10. 2016
                                            2. rozhodla

                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje paní **********, ve výši   200.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu „Oprava střechy zámečku po vyhoření“, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu, a uzavřít s ní smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                            111/8598                         4. 10. 2016
                                            3. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3322 -

                                            Zachování a obnova kulturních památek

                                            pol.  5229 -

                                            Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                            o

                                            200 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje            

                                            na § 3322 -

                                            Zachování a obnova kulturních památek

                                            pol.  5493 -

                                            Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                            o

                                            200 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                             111/8599                         4. 10. 2016
                                             1. rozhodla

                                             nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 1.721.599,50 Kč na financování projektu „Kde je vůle, tam je cesta – cílená podpora pracovníkům domova se zvláštním režimem při práci s osobami s poruchami chování“, realizovaného organizací Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, dle předloženého materiálu

                                             111/8599                         4. 10. 2016
                                             2. schvaluje

                                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 1.721.599,50 Kč, organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03533/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Kde je vůle, tam je cesta – cílená podpora pracovníkům domova se zvláštním režimem při práci s osobami s poruchami chování“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/023/0001077

                                             111/8599                         4. 10. 2016
                                             3. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             zvyšují

                                             přijaté transfery

                                             pol. 4116 -

                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                             o

                                             1.721,60 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 4357 -

                                             Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                             pol. 5336 -

                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                             o

                                             1.721,60 tis. Kč

                                             111/8599                         4. 10. 2016
                                             4. rozhodla

                                             poskytnout mimořádnou odměnu Mgr. Anně Hamelové, ředitelce organizace Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, dle předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 55/4282 ze dne 4. 11. 2014

                                              111/8600                         4. 10. 2016
                                              1. bere na vědomí

                                              žádost společnosti Asental Land, s.r.o., o změnu člena Koordinačního výboru projektu „Průmyslová zóna Nad Barborou“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              111/8600                         4. 10. 2016
                                              2. odvolává

                                              člena Koordinačního výboru projektu „Průmyslová zóna Nad Barborou“: Anthony Caine

                                              111/8600                         4. 10. 2016
                                              3. jmenuje

                                              člena Koordinačního výboru projektu „Průmyslová zóna Nad Barborou“: Radmilu Kuzicovou


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 107/8303 ze dne 23. 8. 2016

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                               111/8601                         4. 10. 2016
                                               1. rozhodla

                                               poskytnout dotaci z rozpočtu kraje na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                               111/8601                         4. 10. 2016
                                               2. rozhodla

                                               neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                                               č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016

                                               č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016

                                               č. 95/7474 ze dne 5. 4. 2016

                                               č. 98/7576 ze dne 21. 4. 2016

                                               č. 100/7643 ze dne 3. 5. 2016

                                               č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016

                                               č. 102/7892 ze dne 7. 6. 2016

                                               č. 103/8023 ze dne 23. 6. 2016

                                               č. 105/8130 ze dne 19. 7. 2016

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                               111/8602                         4. 10. 2016
                                               1. bere na vědomí

                                               žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla dle příloh č. 2 až 27 předloženého materiálu

                                               111/8602                         4. 10. 2016
                                               2. rozhodla

                                               schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše příspěvků a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                               111/8602                         4. 10. 2016
                                               3. bere na vědomí

                                               informaci o odmítnutí dotace žadatelem, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 100/7643 pod pořadovým číslem 1588 dle přílohy č. 53 předloženého materiálu

                                               111/8602                         4. 10. 2016
                                               4. bere na vědomí

                                               informaci o odmítnutí dotace žadatelkou, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 95/7474 pod pořadovým číslem 866 dle přílohy č. 54 předloženého materiálu

                                               111/8602                         4. 10. 2016
                                               5. bere na vědomí

                                               informaci o odmítnutí dotace žadatelkou, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 102/7892 pod pořadovým číslem 3517 dle přílohy č. 55 předloženého materiálu

                                               111/8602                         4. 10. 2016
                                               6. bere na vědomí

                                               informaci o odmítnutí dotace žadatelkou, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 101/7759 pod pořadovým číslem 2726 dle přílohy č. 56 předloženého materiálu

                                               111/8602                         4. 10. 2016
                                               7. bere na vědomí

                                               informaci o odmítnutí dotace žadatelkou, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 101/7759 pod pořadovým číslem 2073 dle přílohy č. 57 předloženého materiálu

                                               111/8602                         4. 10. 2016
                                               8. bere na vědomí

                                               informaci o odmítnutí dotace žadatelkou, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 105/8130 pod pořadovým číslem 3889 dle přílohy č. 58 předloženého materiálu

                                               111/8602                         4. 10. 2016
                                               9. bere na vědomí

                                               informaci o odmítnutí dotace žadatelkou, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 101/7759 pod pořadovým číslem 3091 dle přílohy č. 59 předloženého materiálu

                                               111/8602                         4. 10. 2016
                                               10. bere na vědomí

                                               informaci o odmítnutí dotace žadatelkou, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 105/8130 pod pořadovým číslem 3881 dle přílohy č. 60 předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                111/8603                         4. 10. 2016
                                                1. bere na vědomí

                                                žádost Futsal clubu Ostrava, z.s., IČ 03883051, o poskytnutí neinvestiční dotace na spolufinancování projektu „Podpora pro Futsal club Ostrava“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                111/8603                         4. 10. 2016
                                                2. rozhodla

                                                poskytnout neinvestiční dotaci Futsal clubu Ostrava, z.s., IČ 03883051, ve výši 200.000 Kč, maximálně však ve výši 50,00 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projekt „Podpora pro Futsal club Ostrava“ s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, dle předloženého materiálu

                                                111/8603                         4. 10. 2016
                                                3. rozhodla

                                                uzavřít s Futsal clubem Ostrava, z.s., IČ 03883051, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                111/8603                         4. 10. 2016
                                                4. bere na vědomí

                                                žádost COLLEGIA VIA AQUA z.s., IČ 04422538, o poskytnutí neinvestiční dotace na spolufinancování projektu „Příprava PD – Splavnění Odry Bohumín-Kožle, Terminál a sport. přístav Bohumín“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                111/8603                         4. 10. 2016
                                                5. rozhodla

                                                neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje COLLEGIU VIA AQUA z.s., IČ 04422538, ve výši 100.000 Kč, na realizaci projektu „Příprava PD – Splavnění Odry Bohumín-Kožle, Terminál a sport. přístav Bohumín“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                111/8603                         4. 10. 2016
                                                6. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3636 -

                                                Územní rozvoj

                                                pol. 5213 -

                                                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                o

                                                90,48 tis. Kč

                                                pol. 5329 -

                                                Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                                o

                                                109,52 tis. Kč

                                                Celkem

                                                o

                                                200,00 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3419 -

                                                Ostatní tělovýchovná činnost

                                                pol. 5222 -

                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                o

                                                200,00 tis. Kč

                                                Celkem

                                                o

                                                200,00 tis. Kč


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 108/8428 ze dne 6. 9. 2016

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 ze 21/2258 ze dne 22. 9. 2016

                                                 111/8604                         4. 10. 2016
                                                 1. rozhodla

                                                 změnit obsah návrhu smlouvy o partnerství pro projekt „Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně“ s Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 – Letná, IČ 00007064, o jejímž uzavření rozhodla rada kraje dne 6. 9. 2016 usnesením č. 108/8428, dle předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                  111/8605                         4. 10. 2016
                                                  1. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 2143 -

                                                  Cestovní ruch

                                                  pol. 5136 -

                                                  Knihy, učební pomůcky a tisk

                                                  o

                                                  100 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje            

                                                  na § 2143 -

                                                  Cestovní ruch

                                                  pol. 5041 -

                                                  Odměny za užití duševního vlastnictví

                                                  o

                                                  100 tis. Kč

                                                  111/8605                         4. 10. 2016
                                                  2. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 2143 -

                                                  Cestovní ruch

                                                  pol. 5137 -

                                                  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                  o

                                                  42,31 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  kapitálové výdaje            

                                                  na § 2143 -

                                                  Cestovní ruch

                                                  pol. 6122 -

                                                  Stroje, přístroje a zařízení

                                                  o

                                                  42,31 tis. Kč

                                                  111/8605                         4. 10. 2016
                                                  3. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 2143 -

                                                  Cestovní ruch

                                                  pol. 5136 -

                                                  Knihy, učební pomůcky a tisk

                                                  o

                                                  30 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje            

                                                  na § 2143 -

                                                  Cestovní ruch

                                                  pol. 5169 -

                                                  Nákup ostatních služeb

                                                  o

                                                  30 tis. Kč


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 107/8309 ze dne 23. 8. 2016

                                                   111/8606                         4. 10. 2016
                                                   1. rozhodla

                                                   změnit v bodě 3. usnesení rady kraje č. 107/8309 ze dne 23. 8. 2016 text:

                                                   "pozemku parc. č. 2468/28 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 3328,

                                                   pozemku parc. č. 2468/29 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 3328,"

                                                   na text

                                                   "pozemku parc. č. 2468/28 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba č.p. 3328,

                                                   pozemku parc. č. 2468/29 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba č.p. 3328,"


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                    111/8607                         4. 10. 2016
                                                    1. rozhodla

                                                    zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 500 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce části budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro účely mateřské školy“

                                                    111/8607                         4. 10. 2016
                                                    2. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    zvyšují

                                                    kapitálové příjmy

                                                    na § 3639 -

                                                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                    pol. 3111 -

                                                    Příjmy z prodeje pozemků

                                                    o

                                                    500 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    kapitálové výdaje

                                                    na § 6172 -

                                                    Činnost regionální správy

                                                    pol. 6121 -

                                                    Budovy, haly a stavby

                                                    o

                                                    500 tis. Kč


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 90/7077 ze dne 9. 2. 2016

                                                     č. 105/8050 ze dne 19. 7. 2016

                                                     č. 110/8484 ze dne 22. 9. 2016

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

                                                     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                     111/8608                         4. 10. 2016
                                                     1. souhlasí

                                                     s přípravou projektu „Energetické úspory v Gymnáziu v Krnově“, který je součástí souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. etapa“, prostřednictvím organizace Gymnázium Krnov, příspěvková organizace, IČ 00601349, dle předloženého materiálu

                                                     111/8608                         4. 10. 2016
                                                     2. souhlasí

                                                     s přípravou projektu „Energetické úspory v  Dětském domově v Lichnově“, který je součástí souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. etapa“, prostřednictvím organizace Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace, IČ 00852732, dle předloženého materiálu

                                                     111/8608                         4. 10. 2016
                                                     3. schvaluje

                                                     závazný ukazatel “investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizacím:

                                                     a)    Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace, IČ 00852732, ve výši 509 tis. Kč s účelovým určením na realizaci akce "Energetické úspory v Dětském domově Lichnově" s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017

                                                     b)   Gymnázium Krnov, příspěvková organizace, IČ 00601349 ve výši 466 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce " Energetické úspory v Gymnáziu v Krnově" s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017

                                                     111/8608                         4. 10. 2016
                                                     4. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     kapitálové výdaje

                                                     na § 3121 -

                                                     Gymnázia

                                                     pol.  6121 -

                                                     Budovy, haly a stavby

                                                      o

                                                     439,16 tis. Kč

                                                     na § 3133 -

                                                     Dětské domovy

                                                     pol.  6121 -

                                                     Budovy, haly a stavby

                                                      o

                                                     465,63 tis. Kč

                                                     Celkem

                                                     904,79 tis. Kč

                                                     a

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje            

                                                     na § 3121 -

                                                     Gymnázia

                                                     pol.  5169 -

                                                     Nákup ostatních služeb 

                                                      o

                                                     26,84 tis. Kč

                                                     na § 3133 -

                                                     Dětské domovy

                                                     pol.  5169 -

                                                     Nákup ostatních služeb 

                                                      o

                                                     43,37 tis. Kč

                                                     Celkem

                                                      o

                                                     70,21 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     kapitálové výdaje            

                                                     na § 3121 -

                                                     Gymnázia

                                                     pol.  6351 -

                                                     Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                     466,00 tis. Kč

                                                     na § 3133 -

                                                     Dětské domovy

                                                     pol.  6351 -

                                                     Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                     509,00 tis. Kč

                                                     Celkem

                                                      o

                                                     975,00 tis. Kč


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 101/7775 ze dne 24. 5. 2016

                                                      č. 89/7017    ze dne 26. 1. 2016

                                                      111/8609                         4. 10. 2016
                                                      1. bere na vědomí

                                                      žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, o poskytnutí investičních finančních prostředků účelově určených na akci „Rekonstrukce šaten sester“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                      111/8609                         4. 10. 2016
                                                      2. schvaluje

                                                      zvýšení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o částku 4.000.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce šaten sester“ s časovou použitelností do 31. 12. 2017

                                                      111/8609                         4. 10. 2016
                                                      3. schvaluje

                                                      snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, o částku 1.020.230,07 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Výměna výtahů v objektech zdravotnického zařízení“

                                                      111/8609                         4. 10. 2016
                                                      4. rozhodla

                                                      udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u úspory v rámci akce

                                                      „Výměna výtahů v objektech zdravotnického zařízení“ organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, ve výši 1.000.000,00 Kč

                                                      111/8609                         4. 10. 2016
                                                      5. schvaluje

                                                      zvýšení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o částku 1.000.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Čističky odpadních vod - výstavba a demolice“ s časovou použitelností do 31. 12. 2017

                                                      111/8609                         4. 10. 2016
                                                      6. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      kapitálové výdaje

                                                      na § 6409 -

                                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                      pol.  6901 -

                                                      Rezervy kapitálových výdajů

                                                      o

                                                      3.979,77 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      kapitálové výdaje

                                                      na § 3522 -

                                                      Ostatní nemocnice

                                                      pol.  6351 -

                                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      3.979,77 tis. Kč


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                       111/8610                         4. 10. 2016
                                                       1. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 2143 -

                                                       Cestovní ruch

                                                       pol. 5169 -

                                                       Nákup ostatních služeb

                                                       o

                                                       88,57 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       kapitálové výdaje

                                                       na § 2143 -

                                                       Cestovní ruch

                                                       pol. 6122 -

                                                       Stroje, přístroje a zařízení

                                                       o

                                                       88,57 tis. Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 103/7994 ze dne 23. 6. 2016

                                                        č. 107/8305 ze dne 23. 8. 2016

                                                        č. 100/7655 ze dne 3. 5. 2016

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                        111/8611                         4. 10. 2016
                                                        1. schvaluje

                                                        snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizacím:

                                                        a)    Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601675, o částku 454.434,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce kotelny"

                                                        b)   Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, IČ 13644319, o částku 366.191,80 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce zasklení objektu bazénu"

                                                        c)    Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601594, o částku 350.990,00Kč s účelovým určením na realizaci akce "Výměna oken"

                                                        111/8611                         4. 10. 2016
                                                        2. rozhodla

                                                        udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u úspory v rámci akcí:

                                                        a)    „Rekonstrukce kotelny“ organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601675, ve výši 400.000,00 Kč

                                                        b)   „Rekonstrukce zasklení objektu bazénu“ organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, IČ 13644319, ve výši 300.000,00 Kč

                                                        c)    „Výměna oken“ organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601594, ve výši 300.000,00 Kč

                                                        111/8611                         4. 10. 2016
                                                        3. schvaluje

                                                        závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČ 13644254, ve výši 1.000.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce elektroinstalace budovy A"

                                                        111/8611                         4. 10. 2016
                                                        4. rozhodla

                                                        změnit charakter schválených finančních prostředků z rozpočtu kraje z investičních
                                                        na neinvestiční u akcí reprodukce majetku kraje:

                                                        a)    „Úprava budovy pro potřeby mateřské školy“ realizované pro organizaci Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, ve výši 59.159,00 Kč

                                                        b)   „Rekonstrukce elektroinstalace budovy C“ realizované pro organizaci Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, ve výši 154.770,00 Kč

                                                        c)    „Rekonstrukce elektroinstalace“ realizované pro organizaci Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, IČ 00602159, ve výši 75.000,00 Kč

                                                        111/8611                         4. 10. 2016
                                                        5. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        kapitálové výdaje

                                                        na § 3121 -

                                                        Gymnázia

                                                        pol.  6121 -

                                                        Budovy, haly a stavby

                                                        o

                                                        262,000 tis. Kč

                                                        pol.  6351 -

                                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        454,430 tis. Kč

                                                        na § 3122 -

                                                        Střední odborné školy

                                                        pol.  6351 -

                                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        366,190 tis. Kč

                                                        na § 3123 -

                                                        Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                        pol.  6121 -

                                                        Budovy, haly a stavby

                                                        o

                                                        301,950 tis. Kč

                                                        na § 3124 -

                                                        Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                        pol.  6351 -

                                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        350,990 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        1.735,560 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3121 -

                                                        Gymnázia

                                                        pol.  5137 -

                                                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                        75,000 tis. Kč

                                                        na § 3123 -

                                                        Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                        pol.  5137 -

                                                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                        o

                                                        203,505 tis. Kč

                                                        pol.  5167 -

                                                        Služby školení a vzdělávání

                                                        o

                                                        10,425 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        288,930 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        kapitálové výdaje

                                                        na § 3121 -

                                                        Gymnázia

                                                         

                                                        pol.  6122 -

                                                        Stroje, přístroje a zařízení

                                                        o

                                                        187,00 tis. Kč

                                                        na § 3123 -

                                                        Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                         

                                                        pol.  6122 -

                                                        Stroje, přístroje a zařízení

                                                        o

                                                        88,020 tis. Kč

                                                        pol.  6351 -

                                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        1.000,000 tis. Kč

                                                        na § 6409 -

                                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                        pol.  6901 -

                                                        Nespecifikované rezervy

                                                        o

                                                        171,610 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        1.446,630 tis. Kč


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 12/1085 ze dne 11. 12. 2014

                                                         č. 18/1891 ze dne 25. 2. 2016

                                                         111/8612                         4. 10. 2016
                                                         1. bere na vědomí

                                                         informaci o konání valné hromady sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila
                                                         a Metoděje, z.s.p.o., IČ 02057531, se sídlem J.A.Bati 5520, 760 01 Zlín, která se uskuteční dne 11. 10. 2016, a informaci o jejím programu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                         111/8612                         4. 10. 2016
                                                         2. bere na vědomí

                                                         informaci o tom, že se Ing. Ivan Strachoň, zástupce kraje delegovaný zastupitelstvem kraje na valnou hromadu sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., IČ 02057531, valné hromady tohoto sdružení konané dne 11. 10. 2016 nezúčastní

                                                         111/8612                         4. 10. 2016
                                                         3. zmocňuje

                                                         Mgr. Davida Karčmáře k zastupování Ing. Ivana Strachoně, zástupce kraje delegovaného zastupitelstvem kraje na valnou hromadu sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., IČ 02057531, na valné hromadě tohoto sdružení konané dne 11. 10. 2016, a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                          Rada kraje

                                                          111/8613                         4. 10. 2016
                                                          1. rozhodla

                                                          o přebytečnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje v užívání krajského úřadu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          111/8613                         4. 10. 2016
                                                          2. svěřuje

                                                          organizaci Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČ 71197010, k hospodaření část přebytečného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu (RZ: 3T2 8400)

                                                          111/8613                         4. 10. 2016
                                                          3. svěřuje

                                                          organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, IČ 00095711, k hospodaření část přebytečného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu (RZ: 3T2 8787)


                                                           Rada kraje

                                                           111/8614                         4. 10. 2016
                                                           1. stanoví

                                                           s účinností od 4. 10. 2016

                                                           počet zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2016 na 673 zaměstnanců


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 57/4568    ze dne 11. 12. 2014

                                                            č. 79/6441    ze dne 6. 10. 2015

                                                            č. 86/6945    ze dne 17. 12. 2015

                                                            111/8615                         4. 10. 2016
                                                            1. schvaluje

                                                            s účinností od 1. 1. 2017

                                                            „Doplněk č. 2 k Zásadám vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            111/8615                         4. 10. 2016
                                                            2. schvaluje

                                                            s účinností od 1. 1. 2017

                                                            „Doplněk č. 2 k Pravidlům pro předkládání účetních dat a schvalování účetních závěrek“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                            111/8615                         4. 10. 2016
                                                            3. schvaluje

                                                            „Doplněk č. 2 k Pravidlům pro výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 95/7397 ze dne 5. 4. 2016

                                                             111/8616                         4. 10. 2016
                                                             1. rozhodla

                                                             odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené s První chráněnou dílnou s.r.o., Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem, IČ 28685521, na nákup mikrobusu pro 7 osob, dle předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 108/8319 ze dne 6. 9. 2016

                                                              111/8617                         4. 10. 2016
                                                              1. rozhodla

                                                              změnit bod 3. usnesení rady kraje č. 108/8319 ze dne 6. 9. 2016, kterým byli jmenováni členové komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Pavilon H - výměna oken a zateplení střechy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)“, a to tak, že členem komise je JUDr. Josef Babka namísto Ing. Ivana Strachoně


                                                               frame-scrollup