Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 18. 10. 2016


  Rada kraje

  112/8618                         18. 10. 2016
  1. schvaluje

  program 112. schůze rady kraje, konané dne 18. 10. 2016


   Rada kraje

   112/8619                         18. 10. 2016
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu pana Martina Sikory a RSDr. Karla Kuboše o ověření zápisu ze 111. schůze rady kraje, konané dne 4. 10. 2016

   112/8619                         18. 10. 2016
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 112. schůze rady kraje, konané dne 18. 10. 2016:

   -      Ing. Jiřího Martinka

   -      JUDr. Josefa Babku


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    k usnesení rady kraje

    č. 63/4972 ze dne 5.3.2015

    č. 86/6873 ze dne 17.12.2015

    112/8620                         18. 10. 2016
    1. schvaluje

    uzavření dodatku ke Smlouvě o marketingové spolupráci, uzavřenou se společností Airport Marketing Services Limited, dle předloženého materiálu


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č.p. 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

     112/8621                         18. 10. 2016
     1. schvaluje

     pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2016 a výroční zprávy za rok 2016 obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., Auditorskou společnost CONSULT, s.r.o., IČ 25874705, se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 434/211, PSČ 709 00


      Rada kraje

      112/8622                         18. 10. 2016
      1. stanoví

      s účinností od 1. 11. 2016 plat řediteli Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace, IČ 03103820, panu Ing. Rostislavu Rožnovskému, podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

      112/8622                         18. 10. 2016
      2. stanoví

      odměnu řediteli Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace, IČ 03103820, panu Ing. Rostislavu Rožnovskému, podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


       Rada kraje

       112/8623                         18. 10. 2016
       1. rozhodla

       uzavřít Dohody o smíru dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 106/8151 ze dne 9.8.2016

        112/8624                         18. 10. 2016
        1. rozhodla

        zrušit část 4 veřejné zakázky s názvem „Metodická podpora služeb v rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

        112/8624                         18. 10. 2016
        2. pověřuje

        společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení části 4 veřejné zakázky s názvem „Metodická podpora služeb v rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 102/7794 ze dne 7.6.2016

         112/8625                         18. 10. 2016
         1. rozhodla

         vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

         2.       Porr a.s.

         Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

         IČO: 43005560

         4.       IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

         Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

         IČO: 25869523

         112/8625                         18. 10. 2016
         2. rozhodla

         na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“, a to v pořadí:

         8.       STRABAG a.s.

         Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

         IČO: 60838744

         za cenu nejvýše přípustnou 22.378.400 Kč bez DPH

         5.       Skanska a.s.

         Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

         IČO: 262711303

         za cenu nejvýše přípustnou 23.490.871,96 Kč bez DPH

         3.       EUROVIA CS, a.s.

         Národní 138/10, 110 Praha 1

         IČO: 45274924

         za cenu nejvýše přípustnou 23.798.953,60 Kč bez DPH


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 108/8319 ze dne 6. 9. 2016

          112/8626                         18. 10. 2016
          1. rozhodla

          na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Pavilon H - výměna oken a zateplení střechy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)“, a to v pořadí:

          5.       První KEY – STAV, a.s.

          Lánská 128, 739 61 Třinec

          IČO: 25385127

          za cenu nejvýše přípustnou 5.819.564 Kč bez DPH

          3.       Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o.

          Gudrichova 2688/31, 746 01 Opava

          IČO: 63323524

          za cenu nejvýše přípustnou 6.394.772 Kč bez DPH

          1.       Hrušecká stavební spol. s r.o.

          U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

          IČO: 25585142

          za cenu nejvýše přípustnou 6.599.576 Kč bez DPH


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 110/8486 ze dne 22.9.2016

           112/8627                         18. 10. 2016
           1. schvaluje

           doplněk č. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


            Rada kraje

            112/8628                         18. 10. 2016
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zpracování/aktualizace akčního plánu pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví MSK“

            112/8628                         18. 10. 2016
            2. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

            2.       EKOLA group, spol. s r.o.

            se sídlem: Praha 10 - Malešice, Mistrovská 4/558, PSČ 10800

            IČ: 63981378

            za cenu nejvýše přípustnou 195.500 Kč bez DPH


             Rada kraje

             112/8629                         18. 10. 2016
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Software pro řízení a správu vnitřních předpisů a dalších řídících dokumentů“

             112/8629                         18. 10. 2016
             2. rozhodla

             vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

             2. InQool, a.s.

             se sídlem: Hněvkovského 30/65, Komárov, 617 00 Brno

             IČ: 29222389

             za cenu nejvýše přípustnou za dílo 270.000 Kč bez DPH, za technickou podporu v části Paušální roční poplatek za poskytování technické podpory 10.000 Kč bez DPH a za technickou podporu v části Hodinová sazba za průběžné provádění úprav a inovací díla dle požadavku objednatele 300 Kč bez DPH


              Rada kraje

              k usnesení zastupitelstva kraje

              č. 17/1686 ze dne 17.12.2015

              112/8630                         18. 10. 2016
              1. schvaluje

              rozpočtové opatření, kterým se

              snižují

              běžné výdaje

              na § 6172 -

              Činnost regionální správy

              pol.  5168 -

              Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

              o

              289,70 tis. Kč

              pol.  5171 -

              Opravy a udržování

              o

              466,40 tis. Kč

              a

              zvyšují

              kapitálové výdaje

              na § 6172 -

              Činnost regionální správy

              pol.  6121 -

              Budovy, haly a stavby

              o

              345,40 tis. Kč

              pol.  6125 -

              Výpočetní technika

              o

              289,70 tis. Kč

              a

              zvyšují

              běžné výdaje

              na § 6172 -

              Činnost regionální správy

              pol.  5169 -

              Nákup ostatních služeb

              o

              121,00 tis. Kč

              112/8630                         18. 10. 2016
              2. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Výměna stávajícího kamerového systému a zařízení, I. etapa“

              112/8630                         18. 10. 2016
              3. rozhodla

              vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 2. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

              3.   VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

              se sídlem: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

              IČ: 28606582

              za cenu nejvýše přípustnou 1.477.367 Kč bez DPH


               Rada kraje

               112/8631                         18. 10. 2016
               1. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Stavební úpravy Domova Bílá Opava, příspěvková organizace“

               112/8631                         18. 10. 2016
               2. rozhodla

               vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

               1.       FENBAU s.r.o.

               se sídlem: Gajdošova 3112/59, 700 30 Ostrava-Moravská Ostrava

               IČ 25815458

               za cenu nejvýše přípustnou 2.933.918 Kč bez DPH


                Rada kraje

                112/8632                         18. 10. 2016
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Kancelářské potřeby 2017 s náhradním plněním“

                112/8632                         18. 10. 2016
                2. rozhodla

                vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít rámcovou kupní smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavateli, kteří se umístili v 1. až 3. pořadí:

                1.       FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.

                se sídlem: Frýdek-Místek, Svazarmovská 309, PSČ 73801

                IČ 25910027

                2.       ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.

                se sídlem: Karviná - Ráj, Kosmonautů 670/68, PSČ 73401

                IČ 27791661

                3.       Eagle Eyes a.s.

                se sídlem: Skalní 1088, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

                IČ 01502875

                za jednotkové ceny uvedené v návrzích smluv těchto dodavatelů


                 Rada kraje

                 112/8633                         18. 10. 2016
                 1. rozhodla

                 snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 394,09 tis. Kč s účelovým určením na akci „Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS)“

                 112/8633                         18. 10. 2016
                 2. rozhodla

                 zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 394,09 tis. Kč s účelovým určením na akci „Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje“

                 112/8633                         18. 10. 2016
                 3. schvaluje

                 rozpočtové opatření, kterým se

                 snižují

                 kapitálové výdaje

                 na § 5279 -

                 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                 pol.  6341 -

                 Investiční transfery obcím

                 o

                 394,09 tis. Kč

                 a

                 zvyšují

                 kapitálové výdaje

                 na § 5511 -

                 Požární ochrana – profesionální část

                 pol.  6123 -

                 Dopravní prostředky

                 o

                 394,09 tis. Kč

                 112/8633                         18. 10. 2016
                 4. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup obojživelného vozidla s přívěsem vč. přívěsu pro jejich přepravu“

                 112/8633                         18. 10. 2016
                 5. rozhodla

                 vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 4. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                 1. Fedorik s.r.o.

                 se sídlem: Jana Přibíka 11, 190 00 Praha

                 IČ: 04062680

                 za cenu nejvýše přípustnou 1.389.116 Kč bez DPH


                  Rada kraje

                  112/8634                         18. 10. 2016
                  1. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  kapitálové výdaje

                  na § 5511 -

                  Požární ochrana – profesionální část

                  pol.  6122 -

                  Stroje, přístroje a zařízení

                  o

                  696,59 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 5511 -

                  Požární ochrana – profesionální část

                  pol.  5137 -

                  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                  o

                  696,59 tis. Kč

                  112/8634                         18. 10. 2016
                  2. schvaluje

                  zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup figurín s příslušenstvím pro nácvik resuscitace“

                  112/8634                         18. 10. 2016
                  3. rozhodla

                  vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 2. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                  1. MEDIPRAX CB s.r.o.

                  se sídlem: Husova tř. 624/43, 370 05 České Budějovice

                  IČ 63886731

                  za cenu nejvýše přípustnou 893.090 Kč bez DPH


                   Rada kraje

                   112/8635                         18. 10. 2016
                   1. schvaluje

                   zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Pořízení zdravotních pomůcek pro péči o uživatele do organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace“

                   112/8635                         18. 10. 2016
                   2. rozhodla

                   vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                   2. AUDY s.r.o.

                   se sídlem: Brno, Živného 1a, PSČ 63500

                   IČ: 00544426

                   112/8635                         18. 10. 2016
                   3. rozhodla

                   vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                   1. REDPLUS s.r.o.

                   se sídlem: Kunštát, V Lávkách 270, PSČ 67972

                   IČ: 29249651

                   za cenu nejvýše přípustnou 1.335.400 Kč bez DPH


                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 108/8322 ze dne 6. 9. 2016

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                    112/8636                         18. 10. 2016
                    1. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    kapitálové výdaje

                    na § 5511 -

                    Požární ochrana – profesionální část

                    pol.  6123 -

                    Dopravní prostředky

                    o

                    2.899,16 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    kapitálové výdaje

                    na § 5511 -

                    Požární ochrana – profesionální část

                    pol.  6122 -

                    Stroje, přístroje a zařízení

                    o

                    2.899,16 tis. Kč

                    112/8636                         18. 10. 2016
                    2. rozhodla

                    na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy k zakázce označené „Nákup shodných typů radlic na odklízení sněhu k CAS 30 T815-7“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem:

                    3.       KOBIT, spol. s r.o.

                    se sídlem: Rozvojová 269, PSČ 165 00 Praha

                    IČ 44792247

                    za cenu nejvýše přípustnou 2.382.000 Kč bez DPH

                    za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky


                     Rada kraje

                     112/8637                         18. 10. 2016
                     1. rozhodla

                     uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na zajištění propojení softwaru Nákupní portál Moravskoslezského kraje a logistického informačního systému ISYS se společností:

                     eCentre, a.s.

                     se sídlem: Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7

                     IČ 27149862

                     za ceny uvedené ve  smlouvě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 21/2156 ze dne 22.9.2016

                      112/8638                         18. 10. 2016
                      1. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      snižují

                      běžné výdaje

                      na § 2242 -

                      Provoz veřejné železniční dopravy

                      pol. 5193 -

                      Výdaje na dopravní územní obslužnost

                      o

                      526,92 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      běžné výdaje

                      na § 3639 -

                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                      pol. 5166 -

                      Konzultační, poradenské a právní služby

                      o

                      526,92 tis. Kč

                      112/8638                         18. 10. 2016
                      2. rozhodla

                      uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb, se společností

                      CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.

                      se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14000

                      IČ: 481 18 753

                      za cenu nejvýše přípustnou 420.000 Kč bez DPH dle důvodové zprávy tohoto materiálu


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                       112/8639                         18. 10. 2016
                       1. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšují

                       daňové příjmy

                       pol. 1361 -

                       Správní poplatky

                       o

                        132,30 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       nedaňové příjmy

                       na § 1070 -

                       Rybářství

                       pol. 2324 -

                       Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                       o

                       0,09 tis. Kč

                       na § 2143 -

                       Cestovní ruch

                       pol. 2111 -

                       Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                       o

                        28,31 tis. Kč

                       na § 2221 -

                       Provoz veřejné silniční dopravy

                       pol. 2212 -

                       Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                       o

                       63,00 tis. Kč

                       na § 2229 -

                       Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                       pol. 2212 -

                       Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                       o

                       1.695,85 tis. Kč

                       pol. 2324 -

                       Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                       o

                       33,12 tis. Kč

                       pol. 2329 -

                       Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

                       o

                       30,00 tis. Kč

                       na § 3639 -

                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                       pol. 2119 -

                       Ostatní příjmy z vlastní činnosti

                       o

                         238,95 tis. Kč

                       pol. 2324 -

                       Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                       o

                       1,00 tis. Kč

                       na § 6172 -

                       Činnost regionální správy

                       pol. 2211 -

                       Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

                       o

                       1,00 tis. Kč

                       pol. 2324 -

                       Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                       o

                       2,00 tis. Kč

                       na § 6320 -

                       Pojištění funkčně nespecifikované

                       pol. 2322 -

                       Přijaté pojistné náhrady

                       o

                         19,72 tis. Kč

                       na § 6402 -

                       Finanční vypořádání minulých let

                       pol. 2229 -

                       Ostatní přijaté vratky transferů

                       o

                       64,20 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       2.177,24 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 6409 -

                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                       pol. 5901 -

                       Nespecifikované rezervy

                       o

                       2.309,54 tis. Kč

                       112/8639                         18. 10. 2016
                       2. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 6113 -

                       Zastupitelstva krajů

                       pol. 5168 -

                       Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

                       o

                       230 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 6113 -

                       Zastupitelstva krajů

                       pol. 5137 -

                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                       o

                       230 tis. Kč

                       112/8639                         18. 10. 2016
                       3. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 6172 -

                       Činnost regionální správy

                       pol. 5162 -

                       Služby telekomunikací a  radiokomunikací

                       o

                       305 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 6172 -

                       Činnost regionální správy

                       pol. 5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       150 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje

                       na § 6172 -

                       Činnost regionální správy

                       pol. 6122 -

                       Stroje, přístroje a zařízení

                       o

                       155 tis. Kč

                       112/8639                         18. 10. 2016
                       4. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 3639 -

                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       210 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 3639 -

                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                       pol. 5167 -

                       Služby školení a vzdělávání

                       o

                       10 tis. Kč

                       pol. 5168 -

                       Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

                       o

                       200 tis. Kč

                       112/8639                         18. 10. 2016
                       5. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšují

                       daňové příjmy

                       pol. 1111 -

                       Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

                       o

                       25.000 tis. Kč

                       pol. 1121 -

                       Daň z příjmů právnických osob

                       o

                       75.000 tis. Kč

                       pol. 1211 -

                       Daň z přidané hodnoty

                       o

                       50.000 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       150.000 tis. Kč

                       a

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8118 -

                       Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

                       o

                       150.000 tis. Kč

                       112/8639                         18. 10. 2016
                       6. rozhodla

                       nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 122.563 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                       112/8639                         18. 10. 2016
                       7. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšují

                       přijaté transfery

                       pol. 4111 -

                       Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                       o

                       122,57 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 3741 -

                       Ochrana druhů a stanovišť

                       pol. 5192 -

                       Poskytnuté náhrady

                       o

                       122,57 tis. Kč


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 107/8265 ze dne 23. 8. 2016

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                        112/8640                         18. 10. 2016
                        1. bere na vědomí

                        zprávu Miroslava Nováka, hejtmana kraje, ze zahraniční pracovní cesty do Polské republiky (Ortowice) uskutečněnou dne 23. 8. 2016 uvedenou v předloženém materiálu


                         Rada kraje

                         112/8641                         18. 10. 2016
                         1. souhlasí

                         s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 9. 2016 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                         112/8641                         18. 10. 2016
                         2. stanoví

                         a.    u usnesení č. 105/8096 bod 3. ze dne 19. 7. 2016 termín další kontroly plnění na říjen 2016

                         b.    u usnesení č. 105/8106 bod 5. ze dne 19. 7. 2016 termín další kontroly plnění na říjen 2016

                         112/8641                         18. 10. 2016
                         3. vyřazuje

                         usnesení č. 109/8471 bod 4. ze dne 15. 9. 2016 z další kontroly plnění usnesení rady kraje


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                          112/8642                         18. 10. 2016
                          1. rozhodla

                          poskytnout věcný dar pro prezidenta České republiky Miloše Zemana u příležitosti oficiální návštěvy v našem regionu ve dnech 2. – 4. listopadu 2016 dle předloženého materiálu

                          112/8642                         18. 10. 2016
                          2. rozhodla

                          poskytnout věcný dar pro manželku prezidenta České republiky paní Ivanu Zemanovou u příležitosti oficiální návštěvy v našem regionu ve dnech 2. – 4. listopadu 2016 dle předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                           112/8643                         18. 10. 2016
                           1. rozhodla

                           snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku ve výši 15 tis. Kč s účelovým určením na akci „Realizace komunikační strategie“

                           112/8643                         18. 10. 2016
                           2. rozhodla

                           zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku ve výši 15 tis. Kč s účelovým určením na akci „Moravskoslezská sestra“      

                           112/8643                         18. 10. 2016
                           3. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 3349 -

                           Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

                           pol.  5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           15 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 3599 -

                           Ostatní činnost ve zdravotnictví

                           pol.  5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           15 tis. Kč

                           112/8643                         18. 10. 2016
                           4. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           kapitálové výdaje

                           na § 2141 -

                           Vnitřní obchod

                           pol.  6122 -

                           Stroje, přístroje a zařízení

                           o

                           4,62 tis. Kč

                           a

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 2141 -

                           Vnitřní obchod

                           pol.  5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           12,82 tis. Kč

                           Celkem

                           o

                           17,44 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 2141 -

                           Vnitřní obchod

                           pol.  5137 -

                           Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                           o

                           17,44 tis. Kč

                           112/8643                         18. 10. 2016
                           5. rozhodla

                           snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku ve výši 70 tis. Kč s účelovým určením na akci „Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS)“

                           112/8643                         18. 10. 2016
                           6. rozhodla

                           zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku ve výši 70 tis. Kč s účelovým určením na akci „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“

                           112/8643                         18. 10. 2016
                           7. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           kapitálové výdaje

                           na § 5279 -

                           Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                           pol.  6341 -

                           Investiční transfery obcím

                           o

                           70 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           kapitálové výdaje

                           na § 5521 -

                           Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                           pol.  6121 -

                           Budovy, haly a stavby

                           o

                           70 tis. Kč

                           112/8643                         18. 10. 2016
                           8. rozhodla

                           snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku ve výši 81 tis. Kč s účelovým určením na akci „Podpora akcí celokrajského významu“ a ve výši 17,22 tis. Kč s účelovým určením na akci „Příspěvky mezinárodním organizacím“

                           112/8643                         18. 10. 2016
                           9. schvaluje

                           zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku ve výši 98,22 tis. Kč s účelovým určením na akci „Propagace kraje a prezentační předměty“      

                           112/8643                         18. 10. 2016
                           10. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 2141 -

                           Vnitřní obchod

                           pol.  5139 -

                           Nákup materiálu jinde nezařazený

                           o

                           90,30 tis. Kč

                           na § 2191 -

                           Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

                           pol.  5511 -

                           Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

                           o

                           17,22 tis. Kč

                           na § 3399 -

                           Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                           pol.  5175 -

                           Pohoštění

                           o

                           81,00 tis. Kč

                           Celkem

                           o

                           188,52 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 2141 -

                           Vnitřní obchod

                           pol.  5041 -

                           Odměny za užití duševního vlastnictví

                           o

                           188,52 tis. Kč


                            Rada kraje

                            112/8644                         18. 10. 2016
                            1. stanoví

                            s účinností od 1. 11. 2016 platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 28/2117 ze dne 5. 11. 2013

                             112/8645                         18. 10. 2016
                             1. bere na vědomí

                             informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, pana Pavla Bačgoně, který byl radou kraje jmenován s účinností od 6. 11. 2013

                             112/8645                         18. 10. 2016
                             2. jmenuje

                             dnem 6. 11. 2016 Ing. Štěpána Pelce členem školské rady při střední škole organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322


                              Rada kraje

                              112/8646                         18. 10. 2016
                              1. schvaluje

                              kritéria pro podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               112/8647                         18. 10. 2016
                               1. souhlasí

                               se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                112/8648                         18. 10. 2016
                                1. souhlasí

                                s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Cesta“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569 mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, jako předkladatelem projektu a organizací Česká asociace mentoringu ve vzdělávání, IČ 02171431, jako partnerem projektu


                                 Rada kraje

                                 112/8649                         18. 10. 2016
                                 1. schvaluje

                                 podmínky dotačního programu „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017“ dle příloh č. 1 - 17 předloženého materiálu

                                 112/8649                         18. 10. 2016
                                 2. vyhlašuje

                                 dotační program „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017“ s účinností ke dni 19. 10. 2016 s lhůtou pro podávání žádostí od 16. 1. 2017 do 20. 1. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 112/8649                         18. 10. 2016
                                 3. zřizuje

                                 monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 18 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 105/8088 ze dne 19. 7. 2016

                                  112/8650                         18. 10. 2016
                                  1. schvaluje

                                  statut ankety Sportovec Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                  112/8650                         18. 10. 2016
                                  2. rozhodla

                                  vyhodnotit nejúspěšnější sportovce, sportovní družstva, trenéry a cvičitele Moravskoslezského kraje za rok 2016 dle předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   112/8651                         18. 10. 2016
                                   1. stanoví

                                   odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 17/1686 ze dne 17.12.2015

                                    112/8652                         18. 10. 2016
                                    1. rozhodla

                                    změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                    112/8652                         18. 10. 2016
                                    2. schvaluje

                                    změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                    112/8652                         18. 10. 2016
                                    3. rozhodla

                                    změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                    112/8652                         18. 10. 2016
                                    4. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3111 -

                                    Mateřské školy

                                    pol. 5339 -

                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    3.938 tis. Kč

                                    na § 3112 -

                                    Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    213 tis. Kč

                                    na § 3121 -

                                    Gymnázia

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                     448 tis. Kč

                                    na § 3122 -

                                    Střední odborné školy

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    1.773 tis. Kč

                                    na § 3123 -

                                    Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    1.885 tis. Kč

                                    na § 3124 -

                                    Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    1.054 tis. Kč

                                    na § 3146 -

                                    Zařízení výchovného poradenství

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                     2 tis. Kč

                                    na § 3150 -

                                    Vyšší odborné školy

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    1.287 tis. Kč

                                    na § 3299 -

                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                    pol. 5901 -

                                    Nespecifikované rezervy

                                    o

                                    38.120 tis. Kč

                                    Celkem

                                    48.720 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3113 -

                                    Základní školy

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                     583 tis. Kč

                                    pol. 5339 -

                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    32.066 tis. Kč

                                    na § 3114 -

                                    Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    3.348 tis. Kč

                                    pol. 5339 -

                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    360 tis. Kč

                                    na § 3117 -

                                    První stupeň základních škol

                                    pol. 5339 -

                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    3.700 tis. Kč

                                    na § 3121 -

                                    Gymnázia

                                    pol. 5339 -

                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    140 tis. Kč

                                    na § 3126 -

                                    Konzervatoře

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                     202 tis. Kč

                                    na § 3133 -

                                    Dětské domovy

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                     66 tis. Kč

                                    na § 3141 -

                                    Školní stravování

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                     685 tis. Kč

                                    pol. 5339 -

                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    1.300 tis. Kč

                                    na § 3143 -

                                    Školní družiny a kluby

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    281 tis. Kč

                                    pol. 5339 -

                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    5.191 tis. Kč

                                    na § 3145 -

                                    Internáty

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                     144 tis. Kč

                                    na § 3147 -

                                    Domovy mládeže

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                     595 tis. Kč

                                    na § 3231 -

                                    Základní umělecké školy

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    59 tis. Kč

                                    Celkem

                                     48.720 tis. Kč

                                    112/8652                         18. 10. 2016
                                    5. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                                    112/8652                         18. 10. 2016
                                    6. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3299 -

                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    2.770 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3121 -

                                    Gymnázia

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    202 tis. Kč

                                    na § 3122 -

                                    Střední odborné školy

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    224 tis. Kč

                                    na § 3123 -

                                    Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                     2.344 tis. Kč

                                    Celkem

                                    2.770 tis. Kč

                                    112/8652                         18. 10. 2016
                                    7. rozhodla

                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 v rámci přijatých příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 37.459 Kč

                                    112/8652                         18. 10. 2016
                                    8. schvaluje

                                    zvýšení závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                                    112/8652                         18. 10. 2016
                                    9. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšují

                                    daňové příjmy

                                    pol. 1361 -

                                    Správní poplatky

                                    o

                                    14.000 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    nedaňové příjmy

                                    na § 3111 -

                                    Mateřské školy

                                     

                                     

                                    pol. 2212 -

                                    Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                    o

                                    5.000 Kč

                                    na § 6402 -

                                    Finanční vypořádání minulých let

                                    pol. 2229 -

                                    Ostatní přijaté vratky transferů

                                    o

                                    959 Kč

                                    na § 6409 -

                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                     

                                     

                                    pol. 2229 -

                                    Ostatní přijaté vratky transferů

                                    o

                                    17.500 Kč

                                    Celkem

                                    23.459 Kč

                                    a

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3112 -

                                    Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                    pol. 5137 -

                                    Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                    o

                                    2.776 Kč

                                    na § 3299 -

                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                    pol. 5042 -

                                    Odměny za použití počítačových programů

                                    o

                                    193.600 Kč

                                    na § 3299 -

                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    1.120.841 Kč

                                    na § 3639 -

                                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                    pol. 5169 -

                                    Nákup ostatních služeb

                                    o

                                    116.000 Kč

                                    Celkem

                                    1.433.217 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3112 -

                                    Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    86.500 Kč

                                    na § 3114 -

                                    Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    120.000 Kč

                                    na § 3121 -

                                    Gymnázia

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    60.000 Kč

                                    na § 3122 -

                                    Střední odborné školy

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    256.000 Kč

                                    na § 3123 -

                                    Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    510.000 Kč

                                    na § 3299 -

                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                    pol. 5169 -

                                    Nákup ostatních služeb

                                    o

                                    193.600 Kč

                                    Celkem

                                    1.226.100 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 3112 -

                                    Gymnázia

                                    pol. 6121 -

                                    Budovy, haly a stavby

                                    o

                                    2.776 Kč

                                    na § 3122 -

                                    Střední odborné školy

                                    pol. 6351 -

                                    Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    145.000 Kč

                                    na § 3123 -

                                    Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                    pol. 6351 -

                                    Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    96.800 Kč

                                    Celkem

                                    244.576 Kč


                                    Rada kraje

                                    112/8653                         18. 10. 2016
                                    1. souhlasí

                                    s upuštěním od vymáhání pohledávky organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, vůči dlužníkovi SOVEKO PLAST s. r. o., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Fráni Šrámka 1209/5, PSČ 709 00, IČ 25397168, v celkové výši 579.374,90 Kč

                                    112/8653                         18. 10. 2016
                                    2. souhlasí

                                    s upuštěním od vymáhání pohledávky organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 00577910, vůči dlužníkovi Support extra, a.s., se sídlem Praha – Praha 4, Mařatkova 918/2, PSČ 142 00, IČ 26275562, v celkové výši 107.251,52 Kč a s jednorázovým odepsáním do nákladů organizace

                                    112/8653                         18. 10. 2016
                                    3. souhlasí

                                    s upuštěním od vymáhání pohledávky organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 1445093 vůči dlužníkovi METASOFT META a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 8, Karlínské nám. 12, PSČ 186 00, IČ 47116137 v celkové výši 34.766 Kč a s jednorázovým odepsáním do nákladů organizace

                                    112/8653                         18. 10. 2016
                                    4. bere na vědomí

                                    informaci o zániku práva k vymáhání pohledávky organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 1445093 vůči dlužníkovi BI METAL s.r.o., se sídlem Bohumín, Pudlov, Čs. Armády 360, PSČ 735 51, IČ 26880253 v celkové výši 31.540 Kč


                                     Rada kraje

                                     112/8654                         18. 10. 2016
                                     1. rozhodla

                                     o porušení rozpočtové kázně příspěvkovými organizacemi podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     112/8654                         18. 10. 2016
                                     2. ukládá

                                     příspěvkovým organizacím odvod vyplývající z porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to závazným ukazatelem do rozpočtu kraje

                                     Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                     Termín: do 2. 11. 2016

                                     112/8654                         18. 10. 2016
                                     3. rozhodla

                                     snížit o 80 % odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, organizaci Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace, Kapucínská 281, Fulnek, IČ: 62330268, tj. o 37 089 Kč, a to změnou závazného ukazatele

                                     112/8654                         18. 10. 2016
                                     4. rozhodla

                                     snížit o 80 % odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, organizaci Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 998/9, Bruntál, IČ: 13643479, tj. o 458 447 Kč, a to změnou závazného ukazatele

                                     112/8654                         18. 10. 2016
                                     5. rozhodla

                                     neprominout odvod podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb.,
                                     o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20. 2. 2015, ve výši 20.800 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Hrádecký tenisový klub, č. p. 470, 739 97 Hrádek, IČ 26671646, na projekt „Úprava zázemí sportovního klubu“

                                     112/8654                         18. 10. 2016
                                     6. rozhodla

                                     prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb.,
                                     o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20. 2. 2015, u dotace poskytnuté příjemci Hrádecký tenisový klub, č. p. 470, 739 97 Hrádek, IČ 26671646, na projekt „Úprava zázemí sportovního klubu“


                                      Rada kraje

                                      112/8655                         18. 10. 2016
                                      1. souhlasí

                                      s uvedením investičních záměrů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, ve Strategických rámcích Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání


                                       Rada kraje

                                       112/8656                         18. 10. 2016
                                       1. souhlasí

                                       s předložením investičního projektu „Obnova učebních pomůcek hospodářských oborů a vybudování jazykové učebny v SOŠ Frýdek-Místek“ zpracovaného organizací Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                       112/8656                         18. 10. 2016
                                       2. souhlasí

                                       s předložením investičního projektu „Přístavba nových učeben pro naplnění klíčových kompetencí technických a řemeslných oborů“ zpracovaného organizací Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČ 18054455, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                       112/8656                         18. 10. 2016
                                       3. souhlasí

                                       s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Přístavba nových učeben pro naplnění klíčových kompetencí technických a řemeslných oborů“ na nemovité věci kraje, a to na pozemku parc. č. 821/1 zastavěná plocha a nádvoří, v budově bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 821/2, na pozemku parc. č. 821/3 zastavěná plocha a nádvoří, v budově bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 821/4 zastavěná plocha a nádvoří a v budově bez čp/če  jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 821/5, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Opava- Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 2309/22, Opava, IČ 18054455, dle předloženého materiálu

                                       112/8656                         18. 10. 2016
                                       4. souhlasí

                                       s předložením investičního projektu „Cukrářské centrum Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm“ zpracovaného organizací Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                       112/8656                         18. 10. 2016
                                       5. souhlasí

                                       s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Cukrářské centrum Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm“ na nemovité věci kraje, a to v budově bez čp/če občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 2350, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00576441, dle předloženého materiálu

                                       112/8656                         18. 10. 2016
                                       6. souhlasí

                                       s předložením investičního projektu „Laboratoř virtuální reality svařování a obrábění“ zpracovaného organizací Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČ 00845299, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                       112/8656                         18. 10. 2016
                                       7. souhlasí

                                       s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Laboratoř virtuální reality svařování a obrábění“ na nemovité věci kraje, a to v budově bez č p/če jiná stavba, která je součástí pozemku parc č. st. 1653 zastavěná plocha a nádvoří a v budově č. p. 1096, část obce Kateřinky, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 1583, zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 1566 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava, IČ 00845299, dle předloženého materiálu

                                       112/8656                         18. 10. 2016
                                       8. souhlasí

                                       s předložením investičního projektu „Modernizace dílen a realizace wifi připojení v budově teorie“ zpracovaného organizací Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČ 66932581, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        112/8657                         18. 10. 2016
                                        1. souhlasí

                                        s uzavřením smlouvy o úvěru na období od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2018 mezi organizací Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68321261, a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 45244782, ve výši 500 000 Kč dle podmínek uvedených v indikativní nabídce v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                         112/8658                         18. 10. 2016
                                         1. bere na vědomí

                                         žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1 a 3 předloženého materiálu

                                         112/8658                         18. 10. 2016
                                         2. rozhodla

                                         poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Daniela Riesová, IČ 86979027, ve výši 60.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Účast tanečníků z TŠ Dance4life na Mistrovství světa ve Švédsku“; s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016

                                         112/8658                         18. 10. 2016
                                         3. rozhodla

                                         uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Daniela Riesová, IČ 86979027, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                         112/8658                         18. 10. 2016
                                         4. schvaluje

                                         zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, o částku 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením sportovního materiálu a vybavení; s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 5. 2017

                                         112/8658                         18. 10. 2016
                                         5. schvaluje

                                         závazný ukazatel účelový příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, ve výši 200.000 Kč, s účelovým určením na nákup sportovního vybavení, elektronického ukazatele skóre, sportovní časomíry; s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 5. 2017

                                         112/8658                         18. 10. 2016
                                         6. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3419 -

                                         Ostatní tělovýchovná činnost

                                         pol. 5169 -

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         326 tis. Kč

                                         pol. 5134 -

                                         Prádlo, oděv a obuv

                                         o

                                         74 tis. Kč

                                         pol. 5213 -

                                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                         o

                                         60 tis. Kč

                                         Celkem

                                         460 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3419 -

                                         Ostatní tělovýchovná činnost

                                         pol. 5212 -

                                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                         o

                                         60 tis. Kč

                                         pol. 5331 -

                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                         o

                                         200 tis. Kč

                                         pol. 6351 -

                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                         200 tis. Kč

                                         Celkem

                                         460 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          112/8659                         18. 10. 2016
                                          1. schvaluje

                                          podmínky dotačního programu „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017“ dle příloh č. 1 - 14 předloženého materiálu

                                          112/8659                         18. 10. 2016
                                          2. vyhlašuje

                                          dotační program „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017“ s účinností ke dni 19. 10. 2016 s lhůtou pro podávání žádostí od 21. 11. 2016 do 25. 11. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                          112/8659                         18. 10. 2016
                                          3. zřizuje

                                          monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 15 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 108/8347 ze dne 6. 9. 2016

                                           č. 105/8086 ze dne 19. 7. 2016

                                           112/8660                         18. 10. 2016
                                           1. bere na vědomí

                                           zápisy o průběhu konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací:

                                           a)    Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602051, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                           b)   Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, IČ 63731371, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                           112/8660                         18. 10. 2016
                                           2. jmenuje

                                           a)    dnem 1. 11. 2016

                                           Ing. Věru Predikantovou na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, IČ 63731371

                                           b)   dnem 1. 1. 2017

                                           Mgr. et Mgr. Martina Mikoláška na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602051

                                           112/8660                         18. 10. 2016
                                           3. stanoví

                                           s účinností od 1. 11. 2016

                                           plat Ing. Věře Predikantové, ředitelce organizace Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, IČ 63731371 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                            112/8661                         18. 10. 2016
                                            1. bere na vědomí

                                            žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 a 3 předloženého materiálu

                                            112/8661                         18. 10. 2016
                                            2. rozhodla

                                            poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci:

                                            a)    Nové Česko, nadační fond, IČ 24697486, ve výši 150.000,-- Kč na úhradu nákladů spojených s projektem Revolution Train – Moravskoslezská tour 2016 s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                            b)   FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s., IČ 28433980, ve výši 50.000,-- Kč na úhradu nákladů spojených s projektem školní soutěž Finanční gramotnost s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                            112/8661                         18. 10. 2016
                                            3. rozhodla

                                            uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem:

                                            a)    Nové Česko, nadační fond, IČ 24697486 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                            b)   FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s., IČ 28433980 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                            112/8661                         18. 10. 2016
                                            4. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 6113 -

                                            Zastupitelstva krajů

                                            pol. 5901 -

                                            Nespecifikované rezervy

                                            o

                                            200 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3541 -

                                            Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                            pol. 5229 -

                                            Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                            o

                                            150 tis. Kč

                                            na § 3299 -

                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                            pol. 5221 -

                                            Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                            o

                                            50 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             112/8662                         18. 10. 2016
                                             1. bere na vědomí

                                             a)    informaci o výsledku kontroly organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov – Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČ 62331663, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                             b)   klasifikaci závažnosti kontrolních zjištění a výsledky šetření stížností dle přílohy č. 4 a přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                             c)    stížnost ředitele Základní umělecké školy Bohuslava Martinů, Havířov proti postupu kontrolní skupiny při provádění kontroly na základě pověření 288/03/2016 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                             112/8662                         18. 10. 2016
                                             2. schvaluje

                                             obsah odpovědi na stížnost uvedenou v bodě č. 1 písm. c) tohoto usnesení dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                             112/8662                         18. 10. 2016
                                             3. odvolává

                                             dnem 19. 10. 2016

                                             Ing. Václava Horského z vedoucího pracovního místa ředitele organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov – Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČ 62331663, viz příloha č. 9 předloženého materiálu

                                             112/8662                         18. 10. 2016
                                             4. bere na vědomí

                                             informaci, že výkon funkce zástupce statutárního orgánu organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov – Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČ 62331663, vykonává Mgr. et Mgr. Gabriela Guziurová Tomiczková


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                              112/8663                         18. 10. 2016
                                              1. souhlasí

                                              s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, Mgr. Denisou Sedláčkovou, personální náměstkyní Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                              112/8663                         18. 10. 2016
                                              2. souhlasí

                                              s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, Stanislavem Saksou, ekonomickým náměstkem Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               112/8664                         18. 10. 2016
                                               1. zmocňuje

                                               ředitele Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 18  Frýdek-Místek, IČ 00534188,

                                               a)    k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstvu zdravotnictví, na akci „Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. - pořízení zdravotnické techniky“ z podprogramu 235212, za Moravskoslezský kraj

                                               b)   k podpisu Dokumentace akce v systému EDS S 09 110 - S 09 160 a investičního záměru za Moravskoslezský kraj

                                               112/8664                         18. 10. 2016
                                               2. souhlasí

                                               s tím, že příjemcem dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstva zdravotnictví, na akci „Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. - pořízení zdravotnické techniky“ bude Moravskoslezský kraj

                                               112/8664                         18. 10. 2016
                                               3. stanoví

                                               že veškeré úkony spojené s realizací akce „Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. - pořízení zdravotnické techniky“ bude provádět Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 18  Frýdek-Místek, IČ 00534188, včetně provedení zadávacího řízení na veřejnou zakázku a finančního vypořádání s dodavateli i správcem programu

                                               112/8664                         18. 10. 2016
                                               4. ukládá

                                               řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 18, Frýdek-Místek, IČ 00534188

                                               předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. - pořízení zdravotnické techniky“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky a zasláním poskytovateli dotace - Ministerstvu zdravotnictví ČR

                                               Zodp.: Ing. Tomáš Stejskal

                                               Termín: 31. 10. 2016


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 7/412 ze dne 29. 1. 2013

                                                č. 57/4533 ze dne 11. 12. 2014

                                                112/8665                         18. 10. 2016
                                                1. bere na vědomí

                                                odstoupení Mgr. Jany Miketové z funkce zástupkyně ředitele organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 68177992, pro pracoviště v Opavě, v rozsahu práv a povinností dle ustanovení § 42a, odst. 3 a 4, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

                                                112/8665                         18. 10. 2016
                                                2. jmenuje

                                                jako zástupkyni ředitele organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 68177992, pro pracoviště v Opavě, Mgr. Zuzanu Neuvaldovou, v rozsahu práv a povinností dle ustanovení § 42a, odst. 3 a 4, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

                                                112/8665                         18. 10. 2016
                                                3. bere na vědomí

                                                odstoupení paní Anežky Oravcové z funkce zástupkyně ředitelky organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, v rozsahu práv a povinností dle ustanovení § 42a, odst. 3 a 4, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, k datu 31. 12. 2016

                                                112/8665                         18. 10. 2016
                                                4. jmenuje

                                                jako zástupkyni ředitelky organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, Bc. Barboru Večeřovou, v rozsahu práv a povinností dle ustanovení § 42a, odst. 3 a 4, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, k datu 1. 1. 2017


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2016

                                                 112/8666                         18. 10. 2016
                                                 1. bere na vědomí

                                                 žádosti organizace BOS.org s.r.o. o poskytnutí dotace ze dne 3. 10. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                 112/8666                         18. 10. 2016
                                                 2. rozhodla

                                                 poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 organizaci BOS.org s.r.o., IČ 64049876, ve výši 20 tis. Kč na organizaci konference 12. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie, konané ve dnech 20. - 21. 10. 2016 v Ostravě, s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 přeloženého materiálu

                                                 112/8666                         18. 10. 2016
                                                 3. rozhodla

                                                 poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 organizaci BOS.org s.r.o., IČ 64049876, ve výši 20 tis. Kč na organizaci konference PEDIATRICKÝ DEN OSTRAVA 2016, konané dne 12. 11. 2016, s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 přeloženého materiálu

                                                 112/8666                         18. 10. 2016
                                                 4. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 snižují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3599 -

                                                 Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                 pol. 5166 -

                                                 Konzultační, poradenské a právní služby

                                                 o

                                                 40 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3599 -

                                                 Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                 pol. 5213 -

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                 o

                                                 40 tis. Kč


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 89/7025 ze dne 26. 1. 2016

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                  112/8667                         18. 10. 2016
                                                  1. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 3522 -

                                                  Ostatní nemocnice

                                                  pol. 5137 -

                                                  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                  o

                                                  9.450,00 tis. Kč

                                                  a

                                                  snižují

                                                  kapitálové výdaje

                                                  na § 3522 -

                                                  Ostatní nemocnice

                                                  pol. 6122 -

                                                  Stroje, přístroje a zařízení

                                                  o

                                                  2.744,00 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 3522 -

                                                  Ostatní nemocnice

                                                  pol. 5331 -

                                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  9.454,42 tis. Kč

                                                  pol. 5169 -

                                                  Nákup ostatních služeb

                                                  o

                                                  194,00 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  kapitálové výdaje

                                                  na § 3522 -

                                                  Ostatní nemocnice

                                                  pol. 6351 -

                                                  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  2.545,58 tis. Kč

                                                  112/8667                         18. 10. 2016
                                                  2. schvaluje

                                                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na akci „Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                  112/8667                         18. 10. 2016
                                                  3. schvaluje

                                                  závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“, účelově určený na akci „Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                                  112/8667                         18. 10. 2016
                                                  4. bere na vědomí

                                                  žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o prodloužení časové použitelnosti příspěvku na realizaci akce „Rozšíření počtu SOS tlačítek“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                  112/8667                         18. 10. 2016
                                                  5. rozhodla

                                                  změnit časovou použitelnost investičního příspěvku do fondu investic poskytnutého organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, na realizaci akce „Rozšíření počtu SOS tlačítek“, o jejímž poskytnutí rozhodla svým usnesením č. 92/7236 ze dne 25. 2. 2016“, z „od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2016“ na „od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016“, dle předloženého materiálu

                                                  112/8667                         18. 10. 2016
                                                  6. rozhodla

                                                  nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši 11 mil. Kč na úhradu nákladů spojených s realizací akce „Sdružené zdravotnické zařízení Krnov – pořízení zdravotnické techniky“, pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

                                                  112/8667                         18. 10. 2016
                                                  7. schvaluje

                                                  závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, ve výši 11 mil. Kč, účelově určený na akci „Sdružené zdravotnické zařízení Krnov – pořízení zdravotnické techniky“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS: 235D212003205

                                                  112/8667                         18. 10. 2016
                                                  8. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  zvyšují

                                                  investiční přijaté transfery

                                                  pol. 4216 -

                                                  Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                  o

                                                  11 mil. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  kapitálové výdaje

                                                  na § 3522 -

                                                  Ostatní nemocnice

                                                  pol. 6356 -

                                                  Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  11 mil. Kč

                                                  112/8667                         18. 10. 2016
                                                  9. bere na vědomí

                                                  žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, o poskytnutí finančních prostředků na realizaci akce „Pořízení vybavení pro zubní pohotovost – nemocnice Karviná-Ráj“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                  112/8667                         18. 10. 2016
                                                  10. schvaluje

                                                  závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 250.000 Kč, účelově určený na akci „Pořízení vybavení pro zubní pohotovost – nemocnice Karviná-Ráj“, s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016

                                                  112/8667                         18. 10. 2016
                                                  11. schvaluje

                                                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o 50.000 Kč, účelově určený na akci „Pořízení vybavení pro zubní pohotovost – nemocnice Karviná-Ráj“, s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016

                                                  112/8667                         18. 10. 2016
                                                  12. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 3599 -

                                                  Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                  pol. 5166 -

                                                  Konzultační, poradenské a právní služby

                                                  o

                                                  300 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 3522 -

                                                  Ostatní nemocnice

                                                  pol. 5331 -

                                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  50 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  kapitálové výdaje

                                                  na § 3522 -

                                                  Ostatní nemocnice

                                                  pol. 6351 -

                                                  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  250 tis. Kč


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                  112/8668                         18. 10. 2016
                                                  1. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 3716 -

                                                  Monitoring ochrany ovzduší

                                                  pol.  5339 -

                                                  Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  200 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 3716 -

                                                  Monitoring ochrany ovzduší

                                                  pol.  5168 -

                                                  Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

                                                  o

                                                  200 tis. Kč

                                                  112/8668                         18. 10. 2016
                                                  2. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 3792 -

                                                  Ekologická výchova a osvěta

                                                  pol.  5139 -

                                                  Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                  o

                                                  44 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 3792 -

                                                  Ekologická výchova a osvěta

                                                   

                                                  pol.  5166 -

                                                  Konzultační, poradenské a právní služby

                                                  o

                                                  44 tis. Kč


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 95/7387 ze dne 5. 4. 2016

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                   112/8669                         18. 10. 2016
                                                   1. schvaluje

                                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 745.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                                                   112/8669                         18. 10. 2016
                                                   2. schvaluje

                                                   zvýšení závazného ukazatele „objem prostředků na platy v absolutní výši“ pro rok 2016 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 550.000 Kč, dle předloženého materiálu

                                                   112/8669                         18. 10. 2016
                                                   3. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 2241 -

                                                   Provozování železniční dráhy

                                                   pol. 5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   745 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 2212 -

                                                   Silnice

                                                   pol. 5331 -

                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   745 tis. Kč


                                                    Rada kraje

                                                    112/8670                         18. 10. 2016
                                                    1. rozhodla

                                                    zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                                    112/8670                         18. 10. 2016
                                                    2. rozhodla

                                                    a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                    b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto

                                                    112/8670                         18. 10. 2016
                                                    3. souhlasí

                                                    se zřízením věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví jiného subjektu uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                                    112/8670                         18. 10. 2016
                                                    4. souhlasí

                                                    s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení


                                                    Rada kraje

                                                    112/8671                         18. 10. 2016
                                                    1. rozhodla

                                                    o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu


                                                     Rada kraje

                                                     112/8672                         18. 10. 2016
                                                     1. stanoví

                                                     s účinností od 1. 11. 2016

                                                     plat Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                      112/8673                         18. 10. 2016
                                                      1. bere na vědomí

                                                      žádost dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 ze dne 14. 10. 2016, ve věci poskytnutí dotace na pořízení studií proveditelnosti a projektových dokumentací výukového střediska pro děti a ekologického chodníčku a pořízení počítače včetně účetního softwaru, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                      112/8673                         18. 10. 2016
                                                      2. rozhodla

                                                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje dobrovolnému svazku obcí SOMPO 2016, IČ 05232481, na pořízení studií proveditelnosti a projektových dokumentací výukového střediska pro děti a ekologického chodníčku a pořízení počítače včetně účetního softwaru ve výši 100.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 11. 2016 do dne 16. 10. 2017 a uhrazených do dne 15. 11. 2017 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                      112/8673                         18. 10. 2016
                                                      3. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3799 -

                                                      Ostatní ekologické záležitosti

                                                      pol.  5229 -

                                                      Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                      o

                                                      100 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3799 -

                                                      Ostatní ekologické záležitosti

                                                      pol.  5329 -

                                                      Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                                      o

                                                      100 tis. Kč


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                       112/8674                         18. 10. 2016
                                                       1. bere na vědomí

                                                       žádost organizace Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       112/8674                         18. 10. 2016
                                                       2. schvaluje

                                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00602078, o částku 40.000,-- Kč s účelovým určením na propagaci, pořízení a zapůjčení notového materiálu, fotodokumentaci, autorské poplatky, honoráře, zajištění vystoupení účinkujících a odměny pro výpomoc v orchestru na Novoročních koncertech, s časovou použitelností od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017

                                                       112/8674                         18. 10. 2016
                                                       3. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 6113 -

                                                       Zastupitelstva krajů

                                                       pol.  5901 -

                                                       Nespecifikované rezervy

                                                       o

                                                       40 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3312 -

                                                       Hudební činnost

                                                       pol.  5331 -

                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       40 tis. Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 84/6690 ze dne 24. 11. 2015

                                                        č. 101/7743 ze dne 24. 5. 2016

                                                        112/8675                         18. 10. 2016
                                                        1. stanoví

                                                        s účinností ode dne 1. 11. 2016

                                                        platy ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem v oblasti kultury podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 83/6589 ze dne 10. 11. 2015

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 18/1876 ze dne 25. 2. 2016

                                                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                         112/8676                         18. 10. 2016
                                                         1. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3319 -

                                                         Ostatní záležitosti kultury

                                                         pol. 5222 -

                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                         o

                                                         12.644 Kč

                                                         Celkem

                                                         o

                                                         12.644 Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3319 -

                                                         Ostatní záležitosti kultury

                                                         pol. 5321 -

                                                         Neinvestiční transfery obcím

                                                         o

                                                         12.644 Kč

                                                         Celkem

                                                         o

                                                         12.644 Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 50/3856 ze dne 26. 8. 2014

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 11/946 ze dne 11. 9. 2014

                                                          112/8677                         18. 10. 2016
                                                          1. bere na vědomí

                                                          Zprávu o činnosti Pracovní skupiny pro vznik a realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji za léta 2015 - 2016


                                                           Rada kraje

                                                           112/8678                         18. 10. 2016
                                                           1. stanoví

                                                           s účinností od 1. 11. 2016

                                                           plat ředitelům příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje působících v oblasti sociální, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 8/510 ze dne 12. 2. 2013

                                                            112/8679                         18. 10. 2016
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádost organizace Domov Duha, příspěvková organizace, IČ 48804886, se sídlem Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, o udělení souhlasu s realizací akce „Oprava podlah a výměna podlahových krytin budovy Bezručova 1. patro“ v organizaci Domov Duha, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            112/8679                         18. 10. 2016
                                                            2. souhlasí

                                                            s realizací akce „Oprava podlah a výměna podlahových krytin budovy Bezručova 1. patro“ v  organizaci Domov Duha, příspěvková organizace, IČ 48804886, se sídlem Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín v maximální výši 720 tis. Kč s DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                            112/8679                         18. 10. 2016
                                                            3. bere na vědomí

                                                            žádost organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČ 48804860, se sídlem Poštovní 912, 742 13 Studénka, o udělení souhlasu s realizací akce „Vybudování zpevněných ploch v DOZP Studénka“ v organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                            112/8679                         18. 10. 2016
                                                            4. souhlasí

                                                            s realizací akce „Vybudování zpevněných ploch v DOZP Studénka“ v organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČ 48804860, se sídlem Poštovní 912, 742 13 Studénka v maximální výši 700 tis. Kč s DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 105/8121 ze dne 19. 7. 2016

                                                             č. 102/7874 ze dne 7. 6. 2016

                                                             č. 95/7461    ze dne 5. 4. 2016

                                                             č. 110/8525 ze dne 22. 9. 2016

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                             č. 19/1959    ze dne 21. 4. 2016

                                                             112/8680                         18. 10. 2016
                                                             1. rozhodla

                                                             přijmout dotaci od poskytovatele města Bohumín, IČ 00297569, ve výši maximálně Kč 1.890.000,-- v letech 2017 - 2019 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             112/8680                         18. 10. 2016
                                                             2. rozhodla

                                                             přijmout dotaci od poskytovatele města Český Těšín, IČ 00297437, ve výši maximálně Kč 2.970.000,-- v letech 2017 - 2019 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                             112/8680                         18. 10. 2016
                                                             3. rozhodla

                                                             přijmout dotaci od poskytovatele města Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, ve výši maximálně Kč 561.000,-- v letech 2017 - 2019 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                             112/8680                         18. 10. 2016
                                                             4. rozhodla

                                                             přijmout dotaci od poskytovatele statutárního města Frýdek-Místek, IČ 00296643, ve výši maximálně Kč 3.243.000,-- v letech 2017 - 2019 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                             112/8680                         18. 10. 2016
                                                             5. rozhodla

                                                             přijmout dotaci od poskytovatele statutárního města Havířov, IČ 00297488, ve výši maximálně Kč 5.766.000,-- v letech 2017 - 2019 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                             112/8680                         18. 10. 2016
                                                             6. rozhodla

                                                             přijmout dotaci od poskytovatele města Jablunkov, IČ 00296759, ve výši maximálně Kč 288.000,-- v letech 2017 - 2019 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                             112/8680                         18. 10. 2016
                                                             7. rozhodla

                                                             přijmout dotaci od poskytovatele statutárního města Karviná, IČ 00297534, ve výši maximálně Kč 6.588.000,-- v letech 2017 - 2019 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                             112/8680                         18. 10. 2016
                                                             8. rozhodla

                                                             přijmout dotaci od poskytovatele města Kopřivnice, IČ 00298077, ve výši maximálně Kč 2.262.000,-- v letech 2017 - 2019 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                             112/8680                         18. 10. 2016
                                                             9. rozhodla

                                                             přijmout dotaci od poskytovatele města Krnov, IČ 00296139, ve výši maximálně Kč 981.000,-- v letech 2017 - 2019 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                             112/8680                         18. 10. 2016
                                                             10. rozhodla

                                                             přijmout dotaci od poskytovatele města Nový Jičín, IČ 00298212, ve výši maximálně Kč 2.466.000,-- v letech 2017 - 2019 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                             112/8680                         18. 10. 2016
                                                             11. rozhodla

                                                             přijmout dotaci od poskytovatele města Odry, IČ 00298221, ve výši maximálně Kč 177.000,-- v letech 2017 - 2019 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                             112/8680                         18. 10. 2016
                                                             12. rozhodla

                                                             přijmout dotaci od poskytovatele statutárního města Opava, IČ 00300535, ve výši maximálně Kč 6.672.000,-- v letech 2017 - 2019 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                             112/8680                         18. 10. 2016
                                                             13. rozhodla

                                                             přijmout dotaci od poskytovatele města Orlová, IČ 00297577, ve výši maximálně Kč 2.859.000,-- v letech 2017 - 2019 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                             112/8680                         18. 10. 2016
                                                             14. rozhodla

                                                             přijmout dotaci od poskytovatele statutárního města Ostrava, IČ 00845451, ve výši maximálně Kč 16.161.000,-- v letech 2017 - 2019 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                             112/8680                         18. 10. 2016
                                                             15. rozhodla

                                                             přijmout dotaci od poskytovatele města Rýmařov, IČ 00296317, ve výši maximálně Kč 1.920.000,-- v letech 2017 - 2019 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                             112/8680                         18. 10. 2016
                                                             16. rozhodla

                                                             přijmout dotaci od poskytovatele města Třinec, IČ 00297313, ve výši maximálně Kč 2.064.000,-- v letech 2017 - 2019 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                             112/8680                         18. 10. 2016
                                                             17. rozhodla

                                                             přijmout dotaci od poskytovatele města Vítkov, IČ 00300870, ve výši maximálně Kč 300.000,-- v letech 2017 - 2019 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                                             112/8680                         18. 10. 2016
                                                             18. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             přijaté transfery

                                                             pol. 4121 -

                                                             Neinvestiční přijaté transfery od obcí

                                                              o

                                                             131.425 Kč

                                                             a

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 4379 -

                                                             Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                             pol. 5229 -

                                                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                             o

                                                             131.425 Kč


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 86/6921 ze dne 17. 12. 2015

                                                              č. 106/8204 ze dne 9. 8. 2016

                                                              č. 108/8395 ze dne 6. 9. 2016

                                                              č. 110/8529 ze dne 22. 9. 2016 

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

                                                              č. 17/1738 ze dne 17. 12. 2015

                                                              č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016

                                                              č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

                                                              112/8681                         18. 10. 2016
                                                              1. rozhodla

                                                              schválit Aktualizaci č. 10 parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                              112/8681                         18. 10. 2016
                                                              2. rozhodla

                                                              schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizacím dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                              112/8681                         18. 10. 2016
                                                              3. rozhodla

                                                              schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                                              112/8681                         18. 10. 2016
                                                              4. rozhodla

                                                              schválit změnu maximální výše vyrovnávací platby na úhradu osobních nákladů stanovenou Programem na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaným z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na sociální služby organizacím dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                                              112/8681                         18. 10. 2016
                                                              5. rozhodla

                                                              schválit vstup sociální služby ID 2026800 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ambulantní/terénní) a sociální služby ID 2500401 Odborné sociální poradenství (ambulantní/terénní) poskytované Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, z. s., IČ 65399447, do Krajské optimální sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje

                                                              112/8681                         18. 10. 2016
                                                              6. rozhodla

                                                              schválit vstup sociální služby ID 7585872 Odborné sociální poradenství poskytované Charitou Odry, IČ 62351052, do Krajské optimální sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 21/2231 ze dne 22. 9. 2016

                                                              č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016

                                                              112/8682                         18. 10. 2016
                                                              1. rozhodla

                                                              schválit změny nákladových rozpočtů sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s poskytovateli těchto sociálních služeb dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                              112/8682                         18. 10. 2016
                                                              2. rozhodla

                                                              schválit změnu nákladového rozpočtu organizace Ekipa, z.s., IČ 22848614, u sociální služby, reg. č. 4416238 a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č.  02918/2016/SOC ze dne 30. 6. 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 111/8595 ze dne 4. 10. 2016

                                                              112/8683                         18. 10. 2016
                                                              1. rozhodla

                                                              předat organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, k hospodaření movitý majetek – archeologický nález – depot římských mincí ze Zátoru v hodnotě 1,-- Kč


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                               112/8684                         18. 10. 2016
                                                               1. schvaluje

                                                               zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury:

                                                               a.    Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, o částku 72.000,-- Kč

                                                               b.    Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00100536, o částku 250.000,-- Kč

                                                               c.    Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, o částku 104.000,-- Kč

                                                               d.    Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, o částku 104.000,-- Kč

                                                               112/8684                         18. 10. 2016
                                                               2. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               snižují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 6409 -

                                                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                               pol.  5901 -

                                                               Nespecifikované rezervy

                                                               o

                                                               530 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje            

                                                               na § 3311 -

                                                               Divadelní činnost

                                                               pol.  5331 -         

                                                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                               o

                                                               250 tis. Kč

                                                               na § 3315 -

                                                               Činnosti muzeí a galerií

                                                               pol.  5331 -         

                                                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                               o

                                                               280 tis. Kč

                                                               Celkem

                                                               o

                                                               530 tis. Kč


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                                č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                112/8685                         18. 10. 2016
                                                                1. bere na vědomí

                                                                žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje dle příloh č. 1-2 předloženého materiálu

                                                                112/8685                         18. 10. 2016
                                                                2. rozhodla

                                                                poskytnout dotaci z rozpočtu kraje spolku Mezinárodní hudební festival MUSICA PURA z.s., IČ 05088437, ve výši 100.000,-- Kč na realizaci projektu "Mezinárodní hudební festival Musica Pura 2016" s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                112/8685                         18. 10. 2016
                                                                3. rozhodla

                                                                poskytnout dotaci z rozpočtu kraje spolku Česko - ruská společnost, z.s., IČ 00442747, ve výši 20.000,-- Kč na projekt „Slavnostní koncert, 3. ročník - Ruská píseň“ s časovou použitelností od 20. 10. 2016 do 30. 11. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                112/8685                         18. 10. 2016
                                                                4. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 6113 -

                                                                Zastupitelstva krajů

                                                                pol. 5901 -

                                                                Nespecifikované rezervy

                                                                o

                                                                20 tis. Kč

                                                                na § 3319 -

                                                                Ostatní záležitosti kultury

                                                                pol. 5229 –

                                                                Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                o

                                                                100 tis. kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje            

                                                                na § 3312 -

                                                                Hudební činnost

                                                                pol. 5222 -

                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                o

                                                                120 tis. Kč


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje                                 

                                                                 č. 25/2198    ze dne 25. 9. 2008

                                                                 č. 7/394       ze dne 14. 10. 2009

                                                                 č. 13/1180    ze dne 22. 9. 2010

                                                                 č. 18/1505    ze dne 23. 3. 2011

                                                                 č. 13/1180    ze dne 22. 9. 2010

                                                                 č. 18/1505    ze dne 23. 3. 2011

                                                                 č. 20/1618    ze dne 22. 6. 2011

                                                                 112/8686                         18. 10. 2016
                                                                 1. schvaluje

                                                                 a.    vyřazení majetku z účetnictví Moravskoslezského kraje, evidovaného na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, do nákladů roku 2016 u investiční akce „Modernizace škol ve stavebnictví“ ve výši 208.953,00 Kč

                                                                 b.    vyřazení majetku z účetnictví Moravskoslezského kraje, evidovaného na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, do nákladů roku 2016 u investiční akce „Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem“ ve výši 1.739.050,00 Kč

                                                                 c.    vyřazení majetku z účetnictví Moravskoslezského kraje, evidovaného na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, do nákladů roku 2016 u investiční akce „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem“ ve výši 3.955.108,00 Kč

                                                                 d.    vyřazení majetku z účetnictví Moravskoslezského kraje, evidovaného na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, do nákladů roku 2016 u investiční akce „Využití obnovitelných zdrojů energie k vytápění Střední průmyslové školy v Karviné“ ve výši 380.205,00 Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 19/1988 ze dne 21. 4. 2016

                                                                  112/8687                         18. 10. 2016
                                                                  1. rozhodla

                                                                  přijmout dotaci v rámci Operačního programu zaměstnanost ve výši 325.079.999,84 Kč na financování projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-11/2016, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                                  112/8687                         18. 10. 2016
                                                                  2. schvaluje

                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                  zvyšují

                                                                  neinvestiční přijaté transfery

                                                                  pol.  4116 -

                                                                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                  o

                                                                  97.524,00 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 4379 -

                                                                  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                  pol.  5169 -

                                                                  Nákup ostatních služeb

                                                                  o

                                                                  97.524,00 tis. Kč


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 62/4921 ze dne 17. 2. 2015

                                                                   č. 108/8407 ze dne 6. 9. 2016

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 13/1167 ze dne 5. 3. 2015

                                                                   č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016 

                                                                   112/8688                         18. 10. 2016
                                                                   1. rozhodla

                                                                   předložit žádost o podporu k projektu „Podpora výuky CNC obrábění“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, do výzvy vyhlášené Nositelem Integrované územní investice ostravské aglomerace

                                                                   112/8688                         18. 10. 2016
                                                                   2. rozhodla

                                                                   předložit žádost o podporu k projektu „Modernizace výuky svařování“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, do výzvy vyhlášené Nositelem Integrované územní investice ostravské aglomerace

                                                                   112/8688                         18. 10. 2016
                                                                   3. rozhodla

                                                                   předložit žádost o podporu k projektu „Elektrolaboratoře“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, do výzvy vyhlášené Nositelem Integrované územní investice ostravské aglomerace

                                                                   112/8688                         18. 10. 2016
                                                                   4. rozhodla

                                                                   předložit žádost o podporu k projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, do výzvy vyhlášené Nositelem Integrované územní investice ostravské aglomerace


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                    112/8689                         18. 10. 2016
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    žádost společnosti PROFISTROJE.CZ s.r.o., IČ 05201756, o poskytnutí účelové dotace na spolufinancování projektu „MACHINATIO“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                    112/8689                         18. 10. 2016
                                                                    2. rozhodla

                                                                    neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti PROFISTROJE.CZ s.r.o., IČ 05201756, ve výši 70.000 Kč, na realizaci projektu „MACHINATIO“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 107/8303 ze dne 23. 8. 2016

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                                     112/8690                         18. 10. 2016
                                                                     1. rozhodla

                                                                     poskytnout dotaci z rozpočtu kraje na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                                                                     č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016

                                                                     č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016

                                                                     č. 95/7474 ze dne 5. 4. 2016

                                                                     č. 98/7576 ze dne 21. 4. 2016

                                                                     č. 100/7643 ze dne 3. 5. 2016

                                                                     č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016

                                                                     č. 102/7892 ze dne 7. 6. 2016

                                                                     č. 103/8023 ze dne 23. 6. 2016

                                                                     č. 105/8130 ze dne 19. 7. 2016

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                                     112/8691                         18. 10. 2016
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla dle příloh č. 2 až 16 předloženého materiálu

                                                                     112/8691                         18. 10. 2016
                                                                     2. rozhodla

                                                                     schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše příspěvků a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                                                     112/8691                         18. 10. 2016
                                                                     3. bere na vědomí

                                                                     informaci o odmítnutí dotace žadatelkou, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 95/7474 pod pořadovým číslem 1538 dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

                                                                     112/8691                         18. 10. 2016
                                                                     4. bere na vědomí

                                                                     informaci o odmítnutí dotace žadatelem, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 101/7759 pod pořadovým číslem 3467 dle přílohy č. 33 předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje    

                                                                     č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                     112/8692                         18. 10. 2016
                                                                     1. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     snižují

                                                                     kapitálové výdaje

                                                                     na § 2212 -

                                                                     Silnice

                                                                     pol.  6121 -

                                                                     Budovy, haly a stavby

                                                                     o

                                                                     38.000 tis. Kč

                                                                     na § 3522 -

                                                                     Ostatní nemocnice

                                                                     pol.  6121 -

                                                                     Budovy, haly a stavby

                                                                     o

                                                                       5.000 tis. Kč

                                                                     Celkem

                                                                     43.000 tis. Kč

                                                                     a

                                                                     snižuje

                                                                     dlouhodobé financování

                                                                     pol. 8123 -

                                                                     Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                                                     o

                                                                     38.500 tis. Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 6409 -

                                                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                     pol.  5901 -

                                                                     Nespecifikované rezervy

                                                                     o

                                                                       4.500 tis. Kč


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 53/4116 ze dne 7. 10. 2014

                                                                      112/8693                         18. 10. 2016
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      informaci o procesním průběhu řešení finanční opravy u projektu „Vybavení oborových center -  dřevoobráběcí CNC stroje“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/02.00217, dle předloženého materiálu

                                                                      112/8693                         18. 10. 2016
                                                                      2. rozhodla

                                                                      neuhradit finanční opravu ve výši 6.100.837,50 Kč na základě Výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ze dne 29. 7. 2013, zn. RRRSM 2455/2013 a dále procesně postupovat dle předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje    

                                                                       č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                       112/8694                         18. 10. 2016
                                                                       1. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 6172

                                                                       Činnost regionální správy

                                                                       pol.  5139 -

                                                                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                       o

                                                                       18,07 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 6172

                                                                       Činnost regionální správy

                                                                       pol.  5011 -

                                                                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                       o

                                                                       13,39 tis. Kč

                                                                       pol.  5031 -

                                                                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                       o

                                                                       3,35 tis. Kč

                                                                       pol.  5032 -

                                                                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                       o

                                                                       1,20 tis. Kč

                                                                       pol.  5038 -

                                                                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                       o

                                                                       0,13 tis. Kč

                                                                       Celkem

                                                                       18,07 tis. Kč

                                                                       112/8694                         18. 10. 2016
                                                                       2. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       kapitálové výdaje

                                                                       na § 3121

                                                                       Gymnázia

                                                                       pol.  6121 -

                                                                       Budovy, haly a stavby

                                                                       o

                                                                       4,96 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3121

                                                                       Gymnázia

                                                                       pol.  5166 -

                                                                       Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                       o

                                                                       4,96 tis. Kč

                                                                       112/8694                         18. 10. 2016
                                                                       3. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 4379

                                                                       Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                       pol.  5175 -

                                                                       Pohoštění

                                                                       o

                                                                       4,71 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 4379

                                                                       Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                       pol.  5139 -

                                                                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                       o

                                                                       4,71 tis. Kč

                                                                       112/8694                         18. 10. 2016
                                                                       4. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3639

                                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                       pol.  5179 -

                                                                       Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                                       o

                                                                       12,65 tis. Kč

                                                                       na § 6409

                                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                       pol.  5368 -

                                                                       Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

                                                                       o

                                                                       6.912,51 tis. Kč

                                                                       Celkem

                                                                       6.925,16 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 6409

                                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                       pol.  5909 -

                                                                       Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                                                       o

                                                                       6.925,16 tis. Kč

                                                                       112/8694                         18. 10. 2016
                                                                       5. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 4350

                                                                       Domovy pro seniory

                                                                       pol.  5169 -

                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                       o

                                                                       38,53 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       snižují

                                                                       kapitálové výdaje

                                                                       na § 4350

                                                                       Domovy pro seniory

                                                                       pol.  6123 -

                                                                       Dopravní prostředky

                                                                       o

                                                                       398,85 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 4350

                                                                       Domovy pro seniory

                                                                       pol.  5137 -

                                                                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                       o

                                                                       4,42 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       kapitálové výdaje

                                                                       na § 4350

                                                                       Domovy pro seniory

                                                                       pol.  6121 -

                                                                       Budovy, haly a stavby

                                                                       o

                                                                       336,95 tis. Kč

                                                                       pol.  6122 -

                                                                       Stroje, přístroje a zařízení

                                                                       o

                                                                       96,01 tis. Kč

                                                                       Celkem

                                                                       432,96 tis. Kč

                                                                       112/8694                         18. 10. 2016
                                                                       6. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3639

                                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                       pol.  5169 -

                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                       o

                                                                       7,26 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 6172

                                                                       Činnost regionální správy

                                                                       pol.  5169 -

                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                       o

                                                                       7,26 tis. Kč

                                                                       112/8694                         18. 10. 2016
                                                                       7. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2016 příspěvkové organizaci kraje Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, s účelovým určením na pokrytí výdajů spojených s reklamací závady na osvětlení realizovaného v rámci akce „Hrad Sovinec – zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby“ o částku
                                                                       13.162 Kč

                                                                       112/8694                         18. 10. 2016
                                                                       8. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 6409

                                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                       pol.  5901 -

                                                                       Nespecifikované rezervy

                                                                       o

                                                                       13,17 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3322

                                                                       Zachování a obnova kulturních památek

                                                                       pol.  5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       13,17 tis. Kč

                                                                       112/8694                         18. 10. 2016
                                                                       9. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       kapitálové výdaje

                                                                       na § 2212

                                                                       Silnice

                                                                       pol.  6121 -

                                                                       Budovy, haly a stavby

                                                                       o

                                                                       5,00 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 2212

                                                                       Silnice

                                                                       pol.  5154 -

                                                                       Elektrická energie

                                                                       o

                                                                       5,00 tis. Kč


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                        112/8695                         18. 10. 2016
                                                                        1. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        snižují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3315 -

                                                                        Činnost muzeí a galerií

                                                                        pol. 5169 -

                                                                        Nákup ostatních služeb

                                                                        o

                                                                        48 tis. Kč

                                                                        na § 3329 -

                                                                        Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

                                                                        pol. 5166 -

                                                                        Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                        o

                                                                        2 tis. Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje            

                                                                        na § 2143 -

                                                                        Cestovní ruch

                                                                        pol. 5169 -

                                                                        Nákup ostatních služeb

                                                                        o

                                                                        50 tis. Kč

                                                                        112/8695                         18. 10. 2016
                                                                        2. rozhodla

                                                                        poskytnout peněžní ocenění ve výši 60.000 Kč panu Janu Nezvalovi, **********, který zvítězil v soutěži Start-up Harvest 2016

                                                                        112/8695                         18. 10. 2016
                                                                        3. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        snižují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3639 -

                                                                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                        pol. 5230 -

                                                                        Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům

                                                                        o

                                                                        60 tis. Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje            

                                                                        na § 3639 -

                                                                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                        pol. 5494 -

                                                                        Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                                                        o

                                                                        60 tis. Kč


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 16/1632 ze dne 25. 9. 2015

                                                                         112/8696                         18. 10. 2016
                                                                         1. rozhodla

                                                                         přijmout dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 46.309. 579,31 Kč na financování projektu „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000294 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_004/0000294-01, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                                         112/8696                         18. 10. 2016
                                                                         2. schvaluje

                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                         zvyšují

                                                                         neinvestiční přijaté transfery

                                                                         pol.  4116 -

                                                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                                         ze státního rozpočtu

                                                                         o

                                                                         8.873,13 tis. Kč

                                                                         a

                                                                         zvyšují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 3639 -

                                                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                         pol.  5139 -

                                                                         Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                         o

                                                                         10,00 tis. Kč

                                                                         pol.  5169 -

                                                                         Nákup ostatních služeb

                                                                         o

                                                                         2.767,47 tis. Kč

                                                                         pol.  5173 - 

                                                                         Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                                         o

                                                                         10,00 tis. Kč

                                                                         pol.  5175 -

                                                                         Pohoštění

                                                                         o

                                                                         10,00 tis. Kč

                                                                         pol.  5213 -

                                                                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                         o

                                                                         6.075,66 tis. Kč

                                                                         Celkem

                                                                         8.873,13 tis. Kč


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                                                                          č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016

                                                                          č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016

                                                                          č. 95/7474 ze dne 5. 4. 2016

                                                                          č. 98/7576 ze dne 21. 4. 2016

                                                                          č. 100/7643 ze dne 3. 5. 2016

                                                                          č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016

                                                                          č. 102/7892 ze dne 7. 6. 2016

                                                                          č. 103/8023 ze dne 23. 6. 2016

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                                          112/8697                         18. 10. 2016
                                                                          1. rozhodla

                                                                          předložit obcím, s nimiž kraj uzavřel smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010, žádosti o dotaci na spolufinancování uvedeného projektu dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                           Rada kraje

                                                                           112/8698                         18. 10. 2016
                                                                           1. bere na vědomí

                                                                           informaci o automobilových plošinách pro záchranné práce ve výškách a nad volnou hloubkou a jejich příslušenství, pořízených v rámci projektu Nákup hasičské výškové techniky, reg. č. CZ.1.10/1.400/04.01748

                                                                           112/8698                         18. 10. 2016
                                                                           2. souhlasí

                                                                           s dalším postupem ve věci 6 ks automobilových plošin pořízených v rámci projektu Nákup hasičské výškové techniky, reg. č. CZ.1.10/1.400/04.01748 dle předloženého materiálu

                                                                           112/8698                         18. 10. 2016
                                                                           3. zmocňuje

                                                                           hejtmana kraje

                                                                           k podepsání dopisu adresovaného společnosti WISS CZECH, s.r.o. obsahující požadavky na doložení nového certifikátu typu vydaného Technickým ústavem PO, nového protokolu o zkoušce typu dodaného výrobcem plošiny a dodání nového protokolu o revizní zkoušce provedené po úpravě plošiny 


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                            112/8699                         18. 10. 2016
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            žádost České hutnické společnosti, z.s., IČ 00538671, o poskytnutí neinvestiční dotace na spolufinancování projektu „Konference KONCEPT PRŮMYSL 4.0“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                            112/8699                         18. 10. 2016
                                                                            2. rozhodla

                                                                            poskytnout neinvestiční dotaci České hutnické společnosti, z.s., IČ 00538671, ve výši 50.000 Kč, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Konference KONCEPT PRŮMYSL 4.0“, s časovou použitelností od 15. 11. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                                                                            112/8699                         18. 10. 2016
                                                                            3. rozhodla

                                                                            uzavřít s Českou hutnickou společností, z.s., IČ 00538671, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                            112/8699                         18. 10. 2016
                                                                            4. bere na vědomí

                                                                            žádost spolku 4MSRegion, z.s., IČ 05042445, o poskytnutí neinvestiční dotace na spolufinancování projektu „Diskusní fórum Smart after mining, 31. 10. 2016“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                            112/8699                         18. 10. 2016
                                                                            5. rozhodla

                                                                            poskytnout neinvestiční dotaci spolku 4MSRegion, z.s., IČ 05042445, ve výši 30.000 Kč, maximálně však ve výši 37,5 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Diskusní fórum Smart after mining, 31. 10. 2016“, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016, dle předloženého materiálu

                                                                            112/8699                         18. 10. 2016
                                                                            6. rozhodla

                                                                            uzavřít se spolkem 4MSRegion, z.s., IČ 05042445, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                            112/8699                         18. 10. 2016
                                                                            7. bere na vědomí

                                                                            žádost Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska se sídlem v Ostravě, z. s., IČ 04675819, o poskytnutí neinvestiční dotace na spolufinancování projektu „Region pro sebe“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                            112/8699                         18. 10. 2016
                                                                            8. rozhodla

                                                                            poskytnout neinvestiční dotaci Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska se sídlem v Ostravě, z. s., IČ 04675819, ve výši 50.000 Kč, maximálně však ve výši 12,50 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Region pro sebe“, s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                                                                            112/8699                         18. 10. 2016
                                                                            9. rozhodla

                                                                            uzavřít se Společenstvím průmyslových podniků Moravy a Slezska se sídlem v Ostravě, z. s., IČ, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                            112/8699                         18. 10. 2016
                                                                            10. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            snižují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3639 -

                                                                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                            pol. 5164 -

                                                                            Nájemné

                                                                            o

                                                                            80 tis. Kč

                                                                            pol. 5175 -

                                                                            Pohoštění

                                                                            o

                                                                            50 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3639 -

                                                                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                            pol. 5222 -

                                                                            Neinvestiční transfery spolkům

                                                                            o

                                                                            130 tis. Kč


                                                                             Rada kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 105/8076 ze dne 19.7.2016

                                                                             112/8700                         18. 10. 2016
                                                                             1. rozhodla

                                                                             zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 242 tis. Kč účelově určené na akci „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“

                                                                             112/8700                         18. 10. 2016
                                                                             2. schvaluje

                                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                                             snižují

                                                                             běžné výdaje

                                                                             na § 2143 -

                                                                             Cestovní ruch

                                                                             pol. 5164 -

                                                                             Nájemné

                                                                             o

                                                                             242 tis. Kč

                                                                             a

                                                                             zvyšují

                                                                             běžné výdaje

                                                                             na § 3639 -

                                                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                             pol. 5166 -

                                                                             Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                             o

                                                                             242 tis. Kč


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 110/8545  ze dne 22. 9. 2016

                                                                              112/8701                         18. 10. 2016
                                                                              1. rozhodla

                                                                              uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 02223/2015/IM ze dne 18. 9. 2015 na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu domova Vítkov“ se společností Zlínstav a.s., IČ 28315669, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                               Rada kraje

                                                                               112/8702                         18. 10. 2016
                                                                               1. rozhodla

                                                                               o neupotřebitelnosti dlouhodobého nehmotného majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                               112/8702                         18. 10. 2016
                                                                               2. rozhodla

                                                                               vyřadit a následně archivovat dlouhodobý nehmotný majetek Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                Rada kraje

                                                                                112/8703                         18. 10. 2016
                                                                                1. rozhodla

                                                                                zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 1121/6 trvalý travní porost v k. ú. a obci Sedlnice, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234, spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a odstraňovat kabelového vedení 22kV na části služebného pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na část služebného pozemku v souvislosti s provozováním, údržbou, opravami nebo odstraňováním kabelového vedení  22kV, v rámci stavby „Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka – Mošnov – SO 05-12-61 žst. Sedlnice, rozvod 22kV“, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1904-1/2016 ze dne 9. 6. 2016, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                112/8703                         18. 10. 2016
                                                                                2. souhlasí

                                                                                s umístěním a realizací stavby „Nasvětlení přechodu pro chodce, ulice Krnovská, na parcele č. 2222, k. ú. Město Albrechtice (693391)“ na pozemku parc. č. 1397 zahrada v k. ú. a obci Město Albrechtice, dle předloženého materiálu

                                                                                112/8703                         18. 10. 2016
                                                                                3. rozhodla

                                                                                a)     zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 1397 zahrada v k. ú. a obci Město Albrechtice, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 00846384, ve prospěch města Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ 00296228, spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a odstraňovat na části služebného pozemku vedení kabelu veřejného osvětlení a v právu vstupovat a vjíždět na část služebného pozemku v souvislosti s provozováním, údržbou, opravami nebo odstraňováním vedení kabelu veřejného osvětlení, v rámci stavby „Nasvětlení přechodu pro chodce, ulice Krnovská, na parcele č. 2222, k. ú. Město Albrechtice (693391)“, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                b)     uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. písm. a) tohoto usnesení

                                                                                112/8703                         18. 10. 2016
                                                                                4. souhlasí

                                                                                s umístěním a realizací stavby „Frenštát p.R., VN 58, SP, VNK, IE-12-8004276/071“ na pozemku parc. č. 1425/1 ostatní plocha a pozemku parc. č. st. 2189 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1568 občanská vybavenost, vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, dle předloženého materiálu

                                                                                112/8703                         18. 10. 2016
                                                                                5. rozhodla

                                                                                a)     zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 1425/1 ostatní plocha a části pozemku parc. č. st. 2189 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1568 občanská vybavenost, vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 48804843, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, spočívající v právu umístit, zřídit a provozovat na částech služebných pozemků zemní kabelové vedení VN a sloup a v právu vstupovat a vjíždět na části služebných pozemků za účelem umístění, provozování, údržby, oprav a odstraňování zemního kabelového vedení VN a sloupu, v rámci stavby „Frenštát p.R., VN 58, SP, VNK, IE-12-8004276/071“, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000,- Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                b)     uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 5. písm. a) tohoto usnesení

                                                                                112/8703                         18. 10. 2016
                                                                                6. souhlasí

                                                                                s umístěním a realizací stavby „Opravárenské centrum letadel 2 v Mošnově“ na pozemcích parc. č. 822/4, 822/5, 822/7, 822/25, 822/27, 822/101, 822/102, 822/103, 1421, vše ostatní plocha, a parc. č. st. 556 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obci Mošnov, dle předloženého materiálu


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 110/8490 ze dne 22. 9. 2016

                                                                                 112/8704                         18. 10. 2016
                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                 informaci o stavu rigolu za budovou „Integrovaného výjezdového centra Ostrava – Jih“

                                                                                 112/8704                         18. 10. 2016
                                                                                 2. rozhodla

                                                                                 změnit charakter schválených finančních prostředků z rozpočtu kraje z investičních
                                                                                 na neinvestiční u akce reprodukce majetku kraje „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“, ve výši 796,5 tis. Kč

                                                                                 112/8704                         18. 10. 2016
                                                                                 3. schvaluje

                                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                 snižují

                                                                                 kapitálové výdaje

                                                                                 na § 5521 -

                                                                                 Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                                                                 pol.  6121 -

                                                                                 Budovy, haly a stavby

                                                                                 o

                                                                                 796,5 tis. Kč

                                                                                 a

                                                                                 zvyšují

                                                                                 běžné výdaje

                                                                                 na § 5521 -

                                                                                 Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                                                                 pol.  5171 -

                                                                                 Opravy a udržování

                                                                                 o

                                                                                 796,5 tis. Kč


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  112/8705                         18. 10. 2016
                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                  žádost města Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, IČ 00297569, o darování pozemku parc. č. 1205/3 ostatní plocha, v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                  112/8705                         18. 10. 2016
                                                                                  2. rozhodla

                                                                                  o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín, IČ 66932581, a to:

                                                                                  pozemek parc. č. 1205/3, ostatní plocha,

                                                                                  se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                                                  v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   112/8706                         18. 10. 2016
                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                   žádost organizace Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 70890021, o prodej části pozemku parc. č. 7598/1 ostatní plocha, v k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                   112/8706                         18. 10. 2016
                                                                                   2. rozhodla

                                                                                   a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                                                                   část pozemku parc. č. 7598/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1243-58/2016 ze dne 25. 4. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 7598/4 ostatní plocha, o výměře 128 m2,

                                                                                   se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                                                   v k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město

                                                                                   b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                                                   112/8706                         18. 10. 2016
                                                                                   3. bere na vědomí

                                                                                   žádost organizace Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 70890021, o prodej pozemku parc. č. st. 285/1 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Jakubčovice nad Odrou, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                   112/8706                         18. 10. 2016
                                                                                   4. rozhodla

                                                                                   a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                                                                   pozemek parc. č. st. 285/1 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                                   se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                                                   v k. ú. a obci Jakubčovice nad Odrou

                                                                                   b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 4 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                                                   112/8706                         18. 10. 2016
                                                                                   5. bere na vědomí

                                                                                   žádost organizace Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 70890021, o prodej částí pozemku parc. č. 2006/1 ostatní plocha, v k. ú. Stará Ves u Bílovce, obec Bílovec, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                   112/8706                         18. 10. 2016
                                                                                   6. rozhodla

                                                                                   a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                                                                   část pozemku parc. č. 2006/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1267-153/2014 ze dne 18. 11. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2006/11 vodní plocha, o výměře 79 m2 a

                                                                                   část pozemku parc. č. 2006/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1264-150/2014 ze dne 27. 11. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2006/15 vodní plocha, o výměře 55 m2,

                                                                                   obě se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                   vše v k. ú. Stará Ves u Bílovce, obec Bílovec

                                                                                   b)     při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 6 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 101/7775 ze dne 24. 5. 2016

                                                                                    112/8707                         18. 10. 2016
                                                                                    1. schvaluje

                                                                                    snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Gymnázium, Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, IČ 00842737, o částku 400.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava střechy tělocvičny“

                                                                                    112/8707                         18. 10. 2016
                                                                                    2. rozhodla

                                                                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u úspory v rámci akce „Oprava střechy tělocvičny“ organizace Gymnázium, Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, IČ 00842737, ve výši 400.000,00 Kč

                                                                                    112/8707                         18. 10. 2016
                                                                                    3. schvaluje

                                                                                    závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ organizacím:

                                                                                    a.    Gymnázium, Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, IČ 00842737, ve výši 200.000,00 Kč s účelovým určením na zpracování projektové dokumentace akce „Rekonstrukce střechy tělocvičny“ s časovou použitelností
                                                                                    do 31. 12. 2017

                                                                                    b.    Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745, ve výši 200.000,00 Kč s účelovým určením na zpracování projektové dokumentace akce „Rekonstrukce střechy tělocvičny“ s časovou použitelností do 31. 12. 2017

                                                                                    112/8707                         18. 10. 2016
                                                                                    4. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    snižují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 3121 -

                                                                                    Gymnázia

                                                                                    pol.  5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    400 tis. Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    kapitálové výdaje

                                                                                    na § 3121 -

                                                                                    Gymnázia

                                                                                    pol.  6351 -

                                                                                    Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    400 tis. Kč


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     č. 17/16869 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                     112/8708                         18. 10. 2016
                                                                                     1. schvaluje

                                                                                     snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, o částku 253.941,80 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Oprava pozemních komunikací v areálu SPŠ Bruntál"

                                                                                     112/8708                         18. 10. 2016
                                                                                     2. rozhodla

                                                                                     snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 2.000.000,00 Kč s účelovým určením na akci „Pojištění majetku a odpovědnosti kraje“

                                                                                     112/8708                         18. 10. 2016
                                                                                     3. schvaluje

                                                                                     snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizacím:

                                                                                     a.    Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČ 00601403, o částku 366.917,35 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce elektroinstalace"

                                                                                     b.    Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 47813091, o částku 169.622,30 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Instalace programové regulace topení"

                                                                                     c.    Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00845027, o částku 249.434,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce elektroinstalace"

                                                                                     112/8708                         18. 10. 2016
                                                                                     4. rozhodla

                                                                                     udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u úspory v rámci akcí:

                                                                                     a.    „Oprava pozemních komunikací v areálu SPŠ Bruntál“ organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, ve výši 250.000,00 Kč

                                                                                     b.    „Pojištění majetku a odpovědnosti kraje“, ve výši 2.000.000,00 Kč

                                                                                     c.    „Rekonstrukce elektroinstalace“ organizace Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČ 00601403, ve výši 360.000,00 Kč

                                                                                     d.    „Instalace programové regulace topení“ organizace Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 47813091, ve výši 150.000,00 Kč

                                                                                     e.    „Rekonstrukce elektroinstalace“ organizace Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00845027, ve výši 240.000,00 Kč

                                                                                     112/8708                         18. 10. 2016
                                                                                     5. schvaluje

                                                                                     závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842753, ve výši 3.000.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce zpevněné plochy" s časovou použitelností do 31. 12. 2017

                                                                                     112/8708                         18. 10. 2016
                                                                                     6. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     snižují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 3122 -

                                                                                     Střední odborné školy

                                                                                     pol.  5331 -

                                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                     o

                                                                                     253,94 tis. Kč

                                                                                     na § 6320 -

                                                                                     Pojištění funkčně nespecifikované

                                                                                     pol.  5163 -

                                                                                     Služby peněžních ústavů

                                                                                     o

                                                                                     2.000,00 tis. Kč

                                                                                     Celkem

                                                                                     o

                                                                                     2.253,94 tis. Kč

                                                                                     a

                                                                                     snižují

                                                                                     kapitálové výdaje

                                                                                     na § 3122 -

                                                                                     Střední odborné školy

                                                                                     pol.  6351 -

                                                                                     Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                     o

                                                                                     249,43 tis. Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     kapitálové výdaje

                                                                                     na § 3121 -

                                                                                     Gymnázia

                                                                                     pol.  6351 -

                                                                                     Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                     o

                                                                                     2.463,47 tis. Kč

                                                                                     na § 6409 -

                                                                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                     pol.  6901 -

                                                                                     Nespecifikované rezervy

                                                                                     o

                                                                                     39,90 tis. Kč

                                                                                     Celkem

                                                                                     o

                                                                                     2.503,37 tis. Kč


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      112/8709                         18. 10. 2016
                                                                                      1. rozhodla

                                                                                      předat organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČ 00846881, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 36.463,30 Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                      112/8709                         18. 10. 2016
                                                                                      2. rozhodla

                                                                                      předat organizaci Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, IČ 64628124, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 606.564,32 Kč, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       112/8710                         18. 10. 2016
                                                                                       1. rozhodla

                                                                                       nabýt darem movitý majetek do vlastnictví kraje, a to ostravský kahan a nafukovací bránu, včetně všech součástí a příslušenství těchto movitých věcí, z vlastnictví společnosti Česká olympijská a.s., IČ 25268708, Benešovská 6, 101 00 Praha 10, dle předloženého materiálu


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        112/8711                         18. 10. 2016
                                                                                        1. rozhodla

                                                                                        předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace, IČ 00849936, k hospodaření movitý majetek v hodnotě 9.230,-- Kč, dle předloženého materiálu

                                                                                        112/8711                         18. 10. 2016
                                                                                        2. rozhodla

                                                                                        předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, IČ 45234370, k hospodaření movitý majetek v hodnotě 9.376,01 Kč, dle předloženého materiálu

                                                                                        Důvodová zpráva:


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 102/7802 ze dne 7. 6. 2016

                                                                                         112/8712                         18. 10. 2016
                                                                                         1. rozhodla

                                                                                         uzavřít Dohodu o narovnání dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          112/8713                         18. 10. 2016
                                                                                          1. schvaluje

                                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                          snižuje

                                                                                          financování

                                                                                          pol. 8124 -

                                                                                          Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                                                                                          o

                                                                                          4.033 tis. Kč

                                                                                          a

                                                                                          snižují

                                                                                          běžné výdaje

                                                                                          na § 6172 -

                                                                                          Činnost regionální správy

                                                                                          pol. 5152 -

                                                                                          Teplo

                                                                                          o

                                                                                          250 tis. Kč

                                                                                          pol. 5154 -

                                                                                          Elektrická energie

                                                                                          o

                                                                                          100 tis. Kč

                                                                                          pol. 5424 -

                                                                                          Náhrady mezd v době nemoci

                                                                                          o

                                                                                          400 tis. Kč

                                                                                          na § 6409 -

                                                                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                          pol. 5901 -

                                                                                          Nespecifikované rezervy

                                                                                          o

                                                                                          1.344 tis. Kč

                                                                                          Celkem

                                                                                          o

                                                                                          6.127 tis. Kč

                                                                                          a

                                                                                          zvyšují

                                                                                          běžné výdaje

                                                                                          na § 6172 -

                                                                                          Činnost regionální správy

                                                                                          pol. 5011 -

                                                                                          Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                                          o

                                                                                          4.000 tis. Kč

                                                                                          pol. 5031 -

                                                                                          Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                                          o

                                                                                          1.450 tis. Kč

                                                                                          pol. 5032 -

                                                                                          Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                                          o

                                                                                          610 tis. Kč

                                                                                          pol. 5038 -

                                                                                          Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                                          o

                                                                                          67 tis. Kč

                                                                                          Celkem

                                                                                          o

                                                                                          6.127 tis. Kč

                                                                                          112/8713                         18. 10. 2016
                                                                                          2. rozhodla

                                                                                          zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2016 o 4.013,39 tis. Kč z 275.161,88 tis. Kč na 279.175,27 tis. Kč


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           112/8714                         18. 10. 2016
                                                                                           1. rozhodla

                                                                                           prodat členům rady kraje techniku, která jim byla zapůjčena za účelem zajištění funkce člena rady kraje, dle předloženého materiálu

                                                                                           112/8714                         18. 10. 2016
                                                                                           2. rozhodla

                                                                                           uzavřít smlouvy na prodej techniky dle bodu 1. tohoto usnesení s členy rady kraje dle předloženého materiálu


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            112/8715                         18. 10. 2016
                                                                                            1. bere na vědomí

                                                                                            a)    výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem podpory korporátního řízení a kontroly a výsledky kontrol poskytování sociálních služeb u příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem sociálních věcí v samostatné působnosti ukončených do 30. 9. 2016 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 2 předloženého materiálu

                                                                                            b)   výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odvětvovými odbory v samostatné působnosti ukončených do 30. 9. 2016 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                            112/8715                         18. 10. 2016
                                                                                            2. rozhodla

                                                                                            a)    přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při kontrolách u příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                            a)    u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 3 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout


                                                                                             frame-scrollup