Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 8. 11. 2016


  Rada kraje

  113/8716                         8. 11. 2016
  1. schvaluje

  program 113. schůze rady kraje, konané dne 8. 11. 2016


   Rada kraje

   113/8717                         8. 11. 2016
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Martinka a JUDr. Josefa Babky o ověření zápisu ze 112. schůze rady kraje, konané dne 18. 10. 2016

   113/8717                         8. 11. 2016
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 113. schůze rady kraje, konané dne 8. 11. 2016:

   -      Mgr. Daniel Havlík

   -      Ing. RSDr. Svatomír Recman


    Rada kraje

    k usnesení zastupitelstva kraje

    č. 16/1643 ze dne 25. 9. 2015

    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

    č. 21/2272 ze dne 22. 9. 2016

    113/8718                         8. 11. 2016
    1. schvaluje

    rozpočtové opatření, kterým se

    zvyšují

    daňové příjmy

    pol. 1361 -

    Správní poplatky

    o

    62,00 tis. Kč

    a

    zvyšují

    nedaňové příjmy

    na § 1039 -

    Ostatní záležitosti lesního hospodářství

    pol. 2212 -

    Sankční platby přijaté od jiných subjektů

    o

    8,21 tis. Kč

    na § 2143 -

    Cestovní ruch

    pol. 2212 -

    Sankční platby přijaté od jiných subjektů

    o

    141,72 tis. Kč

    na § 2229 -

    Ostatní záležitosti v silniční dopravě

    pol. 2212 -

    Sankční platby přijaté od jiných subjektů

    o

    255,94 tis. Kč

    pol. 2324 -

    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

    o

    20,50 tis. Kč

    na § 3319 -

    Ostatní záležitosti kultury

    pol. 2211 -

    Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

    o

    4,00 tis. Kč

    pol. 2212 -

    Sankční platby přijaté od jiných subjektů

    o

    1,70 tis. Kč

    pol. 2324 -

    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

    o

    3,00 tis. Kč

    na § 3421 -

    Využití volného času dětí a mládeže

    pol. 2324 -

    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

    o

    1,11 tis. Kč

    na § 3599 -

    Ostatní činnost ve zdravotnictví

    pol. 2212 -

    Sankční platby přijaté od jiných subjektů

    o

    20,00 tis. Kč

    pol. 2324 -

    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

    o

    1,00 tis. Kč

    na § 3639 -

    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

    pol. 2119 -

    Ostatní příjmy z vlastní činnosti

    o

    150,68 tis. Kč

    na § 6113 -

    Zastupitelstva krajů

    pol. 2310 -

    Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

    o

    100,00 tis. Kč

    na § 6172 -

    Činnost regionální správy

    pol. 2111 -

    Příjmy z poskytování služeb a výrobků

    o

    41,00 tis. Kč

    pol. 2212 -

    Sankční platby přijaté od jiných subjektů

    o

    1,00 tis. Kč

    na § 6320 -

    Pojištění funkčně nespecifikované

    pol. 2322 -

    Přijaté pojistné náhrady

    o

    18,92 tis. Kč

    na § 6402 -

    Finanční vypořádání minulých let

    pol. 2223 -

    Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

    o

    0,32 tis. Kč

    pol. 2229 -

    Ostatní přijaté vratky transferů

    o

    171,44 tis. Kč

    Celkem

    o

    940,54 tis. Kč

    a

    zvyšují

    běžné výdaje

    na § 6409 -

    Ostatní činnosti jinde nezařazené

    pol. 5901 -

    Nespecifikované rezervy

    o

    1.002,54 tis. Kč

    113/8718                         8. 11. 2016
    2. schvaluje

    rozpočtové opatření, kterým se

    snižují

    běžné výdaje

    na § 2143 -

    Cestovní ruch

    pol. 5222 -

    Neinvestiční transfery spolkům

    o

    2.348,3 tis. Kč

    a

    zvyšují

    běžné výdaje

    na § 2143 -

    Cestovní ruch

    pol. 5212 -

    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

    o

    339,2 tis. Kč

    pol. 5213 -

    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

    o

    1.369,1 tis. Kč

    pol. 5321 -

    Neinvestiční transfery obcím

    o

    640,0 tis. Kč

    113/8718                         8. 11. 2016
    3. schvaluje

    rozpočtové opatření, kterým se

    snižují

    přijaté transfery

    pol. 4216 -

    Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

    o

    227.039,36 tis. Kč

    a

    zvyšují

    daňové příjmy

    pol. 1121 -

    Daň z příjmů právnických osob

    o

    50.000,00 tis. Kč

    a

    snižují

    kapitálové výdaje

    na § 3713 -

    Změny technologií vytápění

    pol. 6371 -

    Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

    o

    177.039,36 tis. Kč

    113/8718                         8. 11. 2016
    4. rozhodla

    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 v rámci přijatých příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 47 tis. Kč

    113/8718                         8. 11. 2016
    5. schvaluje

    rozpočtové opatření, kterým se

    zvyšují

    nedaňové příjmy

    na § 6113 -

    Zastupitelstva krajů

    pol. 2310 -

    Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

    o

    47,0 tis. Kč

    a

    snižují

    běžné výdaje

    na § 6172 -

    Činnost regionální správy

    pol. 5137 -

    Drobný hmotný dlouhodobý majetek

    o

    268,7 tis. Kč

    a

    snižují

    kapitálové výdaje

    na § 6172 -

    Činnost regionální správy

    pol. 6125 -

    Výpočetní technika

    o

    41,0 tis. Kč

    a

    zvyšují

    běžné výdaje

    na § 6113 -

    Zastupitelstva krajů

    pol. 5137 -

    Drobný hmotný dlouhodobý majetek

    o

    268,7 tis. Kč

    a

    zvyšují

    kapitálové výdaje

    na § 6113 -

    Zastupitelstva krajů

    pol. 6125 -

    Výpočetní technika

    o

    88,0 tis. Kč


     Rada kraje

     k usnesení zastupitelstva kraje

     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

     113/8719                         8. 11. 2016
     1. schvaluje

     rozpočtové opatření, kterým se

     snižují

     kapitálové výdaje

     na § 5521 -

     Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

     pol.  6122 -

     Stroje, přístroje a zařízení

     o

     1.611 tis. Kč

     a

     zvyšují

     běžné výdaje

     na § 5521 -

     Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

     pol.  5139 -

     Nákup materiálu jinde nezařazený

     o

     109 tis. Kč

     pol.  5168 -

     Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

     o

     363 tis. Kč

     pol.  5172 -

     Programové vybavení

     o

     64 tis. Kč

     a

     zvyšují

     kapitálové výdaje

     na § 5521 -

     Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

     pol.  6125 -

     Výpočetní technika

     o

     1.075 tis.

     Celkem

     o

     1.611 tis. Kč

     113/8719                         8. 11. 2016
     2. schvaluje

     rozpočtové opatření, kterým se

     snižují

     běžné výdaje

     na § 6113 -

     Zastupitelstva krajů

     pol.  5139 -

     Nákup materiálu jinde nezařazený

     o

     90 tis. Kč

     pol.  5176 -

     Účastnické poplatky na konference

     o

     25 tis. Kč

     pol.  5179 -

     Ostatní nákupy jinde nezařazené

     o

     15 tis. Kč

     pol.  5194 -

     Věcné dary

     o

     40 tis. Kč

     pol.  5240 -

     Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím

     o

     10 tis. Kč

     Celkem

     o

     180 tis. Kč

     a

     zvyšují

     běžné výdaje

     na § 6113 -

     Zastupitelstva krajů

     pol.  5164 -

     Nájemné

     o

     20 tis. Kč

     pol.  5175 -

     Pohoštění

     o

     160 tis. Kč

     Celkem

     o

     180 tis. Kč


      Rada kraje

      k usnesení zastupitelstva kraje

      č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016

      113/8720                         8. 11. 2016
      1. bere na vědomí

      žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, o prodloužení termínu období realizace projektu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

      113/8720                         8. 11. 2016
      2. doporučuje

      zastupitelstvu kraje

      rozhodnout změnit v usnesení č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016 v bodu 3) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“, dle předloženého materiálu

      113/8720                         8. 11. 2016
      3. doporučuje

      zastupitelstvu kraje

      rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 00566/2016/KH uzavřené dne 21. 3. 2016 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

      113/8720                         8. 11. 2016
      4. ukládá

      hejtmanovi kraje

      předložit návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 112/8662 ze dne 18. 10. 2016

       113/8721                         8. 11. 2016
       1. stanoví

       s účinností od 9. 11. 2016

       plat Mgr. et Mgr. Gabriele Guziurové Tomiczkové, zástupkyni statutárního orgánu organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČ 62331663, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

        113/8722                         8. 11. 2016
        1. bere na vědomí

        informaci o počtu žáků ve třídě 2B8 druhého ročníku oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, ve školním roce 2016/2017

        113/8722                         8. 11. 2016
        2. rozhodla

        s účinností od 9. 11. 2016

        povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu 2B8 ve školním roce 2016/2017 v oboru 79 41-K/81 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 73/6002 ze dne 4. 8. 2015

         113/8723                         8. 11. 2016
         1. schvaluje

         rozpočtové opatření, kterým se

         zvyšují

         nedaňové příjmy

         na § 6409 -

         Ostatní činnosti jinde nezařazené

         pol. 2229 -

         Ostatní přijaté vratky transferů

         o

         42.647 Kč

         a

         zvyšují

         běžné výdaje

         na § 6409 -

         Ostatní činnosti jinde nezařazené

         pol. 5364 -

         Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

         o

         42.647 Kč

         113/8723                         8. 11. 2016
         2. rozhodla

         nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2016 ve výši 145.963.000 Kč dle předloženého materiálu

         113/8723                         8. 11. 2016
         3. rozhodla

         poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

         113/8723                         8. 11. 2016
         4. schvaluje

         rozpočtové opatření, kterým se

         zvyšují

         přijaté transfery

         pol. 4116 - 

         Ostatní neinvestiční přijaté transfery
         ze státního rozpočtu

         o

         145.963.000 Kč

         snižují

         běžné výdaje

         na § 3299

         Ostatní záležitosti vzdělávání

         pol. 5901

         Nespecifikované rezervy

         o

         3.580.000 Kč

         a

         zvyšují

         běžné výdaje

         na § 3111-

         Předškolní zařízení

          

         pol. 5212 -

         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

         fyzickým osobám

         o

         433.699 Kč

         pol.  5213 -

         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

         právnickým osobám

         o

         10.291.301 Kč

         na § 3112 -

         Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

         pol.  5213 -

         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

         právnickým osobám

         o

         222.749 Kč

         na § 3113 -

         Základní školy

          

         pol.  5213 -

         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

         právnickým osobám

         o

         5.700.634 Kč

         na § 3114 -

         Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

         pol.  5213 -

         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

         právnickým osobám

         o

         10.037.628 Kč

         na § 3117 -

         První stupeň základních škol

         pol.  5212 -

         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

         o

         992.102 Kč

         pol.  5213 -

         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

         právnickým osobám

         o

         1.887.486 Kč

         na § 3121 -

         Gymnázia

         pol.  5213 -

         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

         právnickým osobám

         o

         10.666.999 Kč

         na § 3122 -

         Střední odborné školy

         pol.  5213 -

         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

         právnickým osobám

         o

         45.051.792 Kč

         pol.  5221 -

         Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

         o

         1.895.225 Kč

         na § 3123 -

         Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

         pol.  5213 -

         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

         právnickým osobám

         o

         37.094.231 Kč

         pol.  5221 -

         Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

         o

         3.462.718 Kč

         na § 3125 -

         Střediska praktického vyučování

         a školní hospodářství

         pol.  5213 -

         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

         právnickým osobám

         o

         209.451 Kč

         pol.  5221 -

         Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

         o

         678.018 Kč

         na § 3141 -

         Školní stravování

         pol. 5212 -

         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

         fyzickým osobám

         o

         23.414 Kč

         pol.  5213 -

         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

         právnickým osobám

         o

         1.852.984 Kč

         pol.  5221 -

         Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

         o

         101.672 Kč

         na § 3143 -

         Školní družiny a kluby

         pol.  5212 -

         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

         o

         196.210 Kč

         pol.  5213 -

         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

         právnickým osobám

         o

         1.519.123 Kč

         na § 3146 -

         Zařízení výchovného poradenství

         Školská poradenská zařízení

         pol.  5221 -

         Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

         o

         572.792 Kč

         na § 3147 -

         Domovy mládeže

         pol.  5213 -

         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

         právnickým osobám

         o

         836.458 Kč

         pol.  5221 -

         Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

         o

         171.093 Kč

         na § 3150 -

         Vyšší odborné školy

         pol.  5213 -

         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

         právnickým osobám

         o

         6.213.729 Kč

         pol.  5221 -

         Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

         o

                  1.671.143 Kč

         na § 3231 -

         Základní umělecké školy

         pol.  5213 -

         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

         právnickým osobám

         o

         4.958.073 Kč

         pol.  5221 -

         Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

         o

         2.637.930 Kč

         na § 3233-

         Střediska volného času

         pol.  5213 -

         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

         právnickým osobám

         o

         164.346 Kč

         Celkem

         149.543.000 Kč


         Rada kraje

         113/8724                         8. 11. 2016
         1. souhlasí

         s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Gramotnosti CRPR o.p.s.“, registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000612 mezi organizací Centrum pro rozvoj a podporu regionů o.p.s., IČ 26839547, jako předkladatelem projektu a organizací Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, jako partnerem projektu

         113/8724                         8. 11. 2016
         2. souhlasí

         s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Gramotnosti CRPR o.p.s.“, registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000612 mezi organizací Centrum pro rozvoj a podporu regionů o.p.s., IČ 26839547, jako předkladatelem projektu a organizací Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, jako partnerem projektu

         113/8724                         8. 11. 2016
         3. souhlasí

         s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Gramotnosti CRPR o.p.s.“, registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000612 mezi organizací Centrum pro rozvoj a podporu regionů o.p.s., IČ 26839547, jako předkladatelem projektu a organizací Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 13644319, jako partnerem projektu

         113/8724                         8. 11. 2016
         4. souhlasí

         s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Spoločná inovácia vzdelávania pre trh práce v oblasti počítačových sietí“, mezi organizací Spojená škola, IČ 00161501, jako vedoucím partnerem projektu a organizací Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845329, jako hlavním přeshraničním partnerem projektu

         113/8724                         8. 11. 2016
         5. souhlasí

         s realizací projektu „Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v SŠ a ZŠ a MŠ Třinec, Jablunkovská“, u organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČ 69610126

         113/8724                         8. 11. 2016
         6. souhlasí

         s realizací projektu „Šablony - SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, p. o.“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002065 u organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 63024616

         113/8724                         8. 11. 2016
         7. souhlasí

         s předložením investičního projektu „Modernizace odborných učeben a zajištění bezbariérovosti SUŠ, Ostrava“ zpracovaného organizací Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602051, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

         113/8724                         8. 11. 2016
         8. souhlasí

         s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Modernizace odborných učeben a zajištění bezbariérovosti SUŠ, Ostrava“ na nemovité věci kraje, a to v č. p. 1281, část obce Moravská Ostrava, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 592 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, Poděbradova 959/33, Ostrava, IČ 00602051, dle předloženého materiálu


          Rada kraje

          113/8725                         8. 11. 2016
          1. bere na vědomí

          informaci o změně názvu a rozsahu investičního projektu z „Modernizace dílen a realizace wifi připojení v budově teorie“ na „Modernizace dílen“ zpracovaného organizací Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČ 66932581

          113/8725                         8. 11. 2016
          2. souhlasí

          s předložením investičního projektu „Modernizace dílen“ zpracovaného organizací Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČ 66932581, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 110/8517 ze dne 22. 9. 2016

           k usnesení zastupitelstva kraje

           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

           113/8726                         8. 11. 2016
           1. rozhodla

           nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 25.020 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

           113/8726                         8. 11. 2016
           2. schvaluje

           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o částku 25.020 Kč, v souladu s podmínkami „Rozhodnutí č. 1010189/2010/VLP/RM/ROZ-V. o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místo ze státního rozpočtu“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

           113/8726                         8. 11. 2016
           3. schvaluje

           rozpočtové opatření, kterým se

           zvyšují

           neinvestiční přijaté transfery

           pol. 4116 -

           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

           o

           25.020 Kč

           a

           zvyšují

           běžné výdaje

           na § 3522 -

           Ostatní nemocnice

           pol. 5336 -

           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

           o

           25.020 Kč

           113/8726                         8. 11. 2016
           4. bere na vědomí

           vyúčtování závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, ze dne 21. 10. 2016

           113/8726                         8. 11. 2016
           5. schvaluje

           snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o částku 5.000 Kč

           113/8726                         8. 11. 2016
           6. bere na vědomí

           žádost organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, o změnu položek v nákladovém rozpočtu projektu „Prevence termických úrazů“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

           113/8726                         8. 11. 2016
           7. souhlasí

           se změnou položek v nákladovém rozpočtu projektu „Prevence termických úrazů“ realizovaného organizací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, dle předloženého materiálu


            Rada kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 90/7089 ze dne 9. 2. 2016

            113/8727                         8. 11. 2016
            1. souhlasí

            s uzavřením 2 smluv o úvěru, účelově určených na „financování nákupu 2 kusů sanitních vozidel“ mezi subjekty Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, a ČSOB Leasing, a.s., se sídlem Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, IČ 63998980, dle podmínek definovaných v příloze č. 2 předloženého materiálu


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 69/4264 ze dne 3. 12. 2010

             č. 52/4032 ze dne 23. 9. 2014

             113/8728                         8. 11. 2016
             1. souhlasí

             s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu mezi Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, a panem **********, a to na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 108/8365 ze dne 6. 9. 2016

              č. 95/7427 ze dne 5. 4. 2016

              č. 92/7235 ze dne 25. 2. 2016

              k usnesení zastupitelstva kraje

              č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

              č. 21/2205 ze dne 22. 9. 2016

              113/8729                         8. 11. 2016
              1. bere na vědomí

              žádost MUDr. Jany Kopřivíkové, IČ 47656875, o poskytnutí dotace ze dne 1. 11. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

              113/8729                         8. 11. 2016
              2. rozhodla

              poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 MUDr. Janě Kopřivíkové, IČ 47656875, ve výši 7.450 Kč na úhradu nákladů vzniklých v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017 spojených se specializačním vzděláváním lékaře – úhradu kurzů a stáží stanovených platnými vzdělávacími programy pro jednotlivé obory, realizovaných na akreditovaných pracovištích v rámci postgraduálního vzdělávání v příslušném specializačním oboru, které sám žadatel nezajišťuje a které zajistí formou nákupu služeb od akreditovaných zařízení poskytujících zdravotní služby, a s touto fyzickou osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

              113/8729                         8. 11. 2016
              3. bere na vědomí

              žádost společnosti MUDr. Helena Hájková s.r.o., IČ 26859688, o poskytnutí dotace ze dne 31. 10. 2016, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

              113/8729                         8. 11. 2016
              4. rozhodla

              poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 společnosti MUDr. Helena Hájková s.r.o., IČ 26859688, ve výši 24.180 Kč na úhradu nákladů vzniklých v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017 spojených se specializačním vzděláváním lékaře – úhradu kurzů a stáží stanovených platnými vzdělávacími programy pro jednotlivé obory, realizovaných na akreditovaných pracovištích v rámci postgraduálního vzdělávání v příslušném specializačním oboru, které sám žadatel nezajišťuje a které zajistí formou nákupu služeb od akreditovaných zařízení poskytujících zdravotní služby, a s touto společností uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

              113/8729                         8. 11. 2016
              5. bere na vědomí

              žádost společnosti Vesalius spol. s r.o., IČ 26875012, o poskytnutí dotace ze dne 19. 10. 2016, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

              113/8729                         8. 11. 2016
              6. rozhodla

              poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 společnosti Vesalius spol. s r.o., IČ 26875012, ve výši 70.000 Kč na úhradu nákladů vzniklých v období od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2017 spojených se specializačním vzděláváním lékaře – úhradu kurzů a stáží stanovených platnými vzdělávacími programy pro jednotlivé obory, realizovaných na akreditovaných pracovištích v rámci postgraduálního vzdělávání v příslušném specializačním oboru, které sám žadatel nezajišťuje a které zajistí formou nákupu služeb od akreditovaných zařízení poskytujících zdravotní služby, a s touto společností uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

              113/8729                         8. 11. 2016
              7. bere na vědomí

              žádost MUDr. Jany Juráskové, IČ 48806757, o poskytnutí dotace ze dne 20. 10. 2016, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

              113/8729                         8. 11. 2016
              8. rozhodla

              poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 MUDr. Janě Juráskové, IČ 48806757, ve výši 70.000 Kč na úhradu nákladů vzniklých v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017 spojených se specializačním vzděláváním lékaře – úhradu kurzů a stáží stanovených platnými vzdělávacími programy pro jednotlivé obory, realizovaných na akreditovaných pracovištích v rámci postgraduálního vzdělávání v příslušném specializačním oboru, které sám žadatel nezajišťuje a které zajistí formou nákupu služeb od akreditovaných zařízení poskytujících zdravotní služby, a s touto fyzickou osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

              113/8729                         8. 11. 2016
              9. bere na vědomí

              žádost MUDr. Martina Švébiše, IČ 75070456, o poskytnutí dotace ze dne 25. 10. 2016, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

              113/8729                         8. 11. 2016
              10. rozhodla

              poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 MUDr. Martinu Švébišovi, IČ 75070456, ve výši 70.000 Kč na úhradu nákladů vzniklých v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017 spojených se specializačním vzděláváním lékaře – úhradu kurzů a stáží stanovených platnými vzdělávacími programy pro jednotlivé obory, realizovaných na akreditovaných pracovištích v rámci postgraduálního vzdělávání v příslušném specializačním oboru, které sám žadatel nezajišťuje a které zajistí formou nákupu služeb od akreditovaných zařízení poskytujících zdravotní služby, a s touto fyzickou osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

              113/8729                         8. 11. 2016
              11. bere na vědomí

              žádost společnosti MUDr. Jana Zelená s.r.o., IČ 29388911, o poskytnutí dotace ze dne 18. 10. 2016, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

              113/8729                         8. 11. 2016
              12. rozhodla

              poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 MUDr. Jana Zelená s.r.o., IČ 29388911, ve výši 31.950 Kč na úhradu nákladů vzniklých v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017 spojených se specializačním vzděláváním lékaře – úhradu kurzů a stáží stanovených platnými vzdělávacími programy pro jednotlivé obory, realizovaných na akreditovaných pracovištích v rámci postgraduálního vzdělávání v příslušném specializačním oboru, které sám žadatel nezajišťuje a které zajistí formou nákupu služeb od akreditovaných zařízení poskytujících zdravotní služby, a s touto společností uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

              113/8729                         8. 11. 2016
              13. schvaluje

              rozpočtové opatření, kterým se

              snižují

              běžné výdaje

              na § 3549 -

              Ostatní speciální zdravotnická péče

              pol. 5212 -

              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

              o

              126.130 Kč

              a

              zvyšují

              běžné výdaje

              na § 3549 -

              Ostatní speciální zdravotnická péče

              pol. 5213 -

              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

              o

              126.130 Kč

              113/8729                         8. 11. 2016
              14. bere na vědomí

              žádost MUDr. Olgy Žitníkové, IČ 05387736, o poskytnutí dotace ze dne 27. 10. 2016, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

              113/8729                         8. 11. 2016
              15. rozhodla

              poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 MUDr. Olze Žitníkové, IČ 05387736, ve výši 150.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících se zajištěním provozu ambulance zubního lékaře v okrese Bruntál, vzniklých v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017, a s touto fyzickou osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

              113/8729                         8. 11. 2016
              16. schvaluje

              rozpočtové opatření, kterým se

              snižují

              běžné výdaje

              na § 3522 -

              Ostatní nemocnice

              pol. 5331 -

              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

              o

              150 tis. Kč

              a

              zvyšují

              běžné výdaje

              na § 3549 -

              Ostatní speciální zdravotnická péče

              pol. 5212 -

              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

              o

              75 tis. Kč

              a

              zvyšují

              kapitálové výdaje

              na § 3549 -

              Ostatní speciální zdravotnická péče

              pol. 6312 -

              Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

              o

              75 tis. Kč


               Rada kraje

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

               113/8730                         8. 11. 2016
               1. rozhodla

               nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši 13 mil. Kč na realizaci akce „Slezská nemocnice v Opavě, p.o. – pořízení zdravotnické techniky“ pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

               113/8730                         8. 11. 2016
               2. schvaluje

               závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, ve výši 13 mil. Kč, účelově určený na akci „Slezská nemocnice v Opavě, p.o. – pořízení zdravotnické techniky“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS: 235D212003207

               113/8730                         8. 11. 2016
               3. schvaluje

               rozpočtové opatření, kterým se

               zvyšují

               investiční přijaté transfery

               pol. 4216 -

               Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

               o

               13 mil. Kč

               a

               zvyšují

               kapitálové výdaje

               na § 3522 -

               Ostatní nemocnice

               pol. 6356 -

               Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

               o

               13 mil. Kč


                Rada kraje

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                113/8731                         8. 11. 2016
                1. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                běžné výdaje

                na § 3792 -

                Ekologická výchova a osvěta

                pol.  5164 -

                Nájemné

                o

                10,00 tis. Kč

                pol.  5166 -

                Konzultační, poradenské a právní služby

                o

                13,70 tis. Kč

                pol.  5169 -

                Nákup ostatních služeb

                o

                17,80 tis. Kč

                Celkem

                o

                41,50 tis. Kč

                a

                zvyšují

                běžné výdaje

                na § 3792 -

                Ekologická výchova a osvěta

                 

                pol.  5139 -

                Nákup materiálu jinde nezařazený

                o

                41,50 tis. Kč

                113/8731                         8. 11. 2016
                2. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                zvyšují

                nedaňové příjmy

                na § 3769 -

                Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                pol.  2212 -

                Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                o

                552,50 tis. Kč

                a

                zvyšují

                běžné výdaje

                na § 3769 -

                Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                pol.  5901 -

                Nespecifikované rezervy

                o

                276,25 tis. Kč

                na § 6409 -

                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                 

                pol.  5901 -

                Nespecifikované rezervy

                o

                276,25 tis. Kč

                113/8731                         8. 11. 2016
                3. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                běžné výdaje

                na § 3742 -

                 Chráněné části přírody

                pol.  5139 -

                Nákup materiálu jinde nezařazený

                o

                10,00 tis. Kč

                a

                zvyšují

                běžné výdaje

                na § 3742 -

                Chráněné části přírody

                pol.  5169 -

                Nákup ostatních služeb

                o

                10,00 tis. Kč


                 Rada kraje

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                 113/8732                         8. 11. 2016
                 1. rozhodla

                 nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do rozpočtu kraje ve výši 1.532.000,-- Kč ze státního rozpočtu na financování provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu

                 113/8732                         8. 11. 2016
                 2. rozhodla

                 poskytnout účelový investiční transfer právnické osobě Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, ve výši 1.432.000,-- Kč na provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s názvem „HB Mražok v km 0,000
                 – 0,800“, dle předloženého materiálu

                 113/8732                         8. 11. 2016
                 3. rozhodla

                 poskytnout účelový investiční transfer právnické osobě Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, ve výši 100.000,-- Kč na provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s názvem „HB Psárky, Morávka, přehrážka v km 0,070“ dle předloženého materiálu

                 113/8732                         8. 11. 2016
                 4. schvaluje

                 rozpočtové opatření, kterým se

                 zvyšují

                 investiční přijaté transfery

                 pol. 4216 -

                 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                 o

                 1 532 tis. Kč

                 a

                 zvyšují

                 kapitálové výdaje

                 na § 1037 -

                 Celospolečenské funkce lesů

                  

                 pol. 6319 -

                 Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům

                 o

                 1 532 tis. Kč


                  Rada kraje

                  113/8733                         8. 11. 2016
                  1. bere na vědomí

                  petici obyvatel ulic Podpuklí a Palkovická ve věci omezení a zklidnění dopravy na ulicích Podpuklí a Palkovická ve Frýdku – Místku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  113/8733                         8. 11. 2016
                  2. schvaluje

                  obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   113/8734                         8. 11. 2016
                   1. rozhodla

                   zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                   113/8734                         8. 11. 2016
                   2. rozhodla

                   a.    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                   b.    uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                   113/8734                         8. 11. 2016
                   3. souhlasí

                   se zřízením věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

                   113/8734                         8. 11. 2016
                   4. souhlasí

                   a.    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

                   b.    s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 23/1675 ze dne 20. 8. 2013

                   113/8735                         8. 11. 2016
                   1. rozhodla

                   předat organizaci Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, 746 01 Opava, IČ 00016772, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 100/7696 ze dne 3. 5. 2016

                    113/8736                         8. 11. 2016
                    1. rozhodla

                    uzavřít smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence se společností POLAR televize Ostrava,
                    s.r.o., se sídlem Boleslavova 710/19, 709 00, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 25859838, v rámci projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“,
                    reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                    113/8736                         8. 11. 2016
                    2. rozhodla

                    uzavřít Obchodní smlouvu o vysílání reklamy „Žít normálně“ se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem Boleslavova 710/19, 709 00, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 25859838, v rámci projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     113/8737                         8. 11. 2016
                     1. bere na vědomí

                     informaci o udělení prestižního ocenění „Cena kvality v sociální péči v kategorii Poskytovatelé sociálních služeb pro seniory“, organizaci Domov Duha, příspěvková organizace, IČ 48804886, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                     113/8737                         8. 11. 2016
                     2. rozhodla

                     vyslovit uznání organizaci Domov Duha, příspěvková organizace, IČ 48804886, k získání ocenění „Cena kvality v sociální péči v kategorii Poskytovatelé sociálních služeb
                     pro seniory“

                     113/8737                         8. 11. 2016
                     3. rozhodla

                     o poskytnutí mimořádné odměny Mgr. Daně Jančálkové, ředitelce organizace Domov Duha, příspěvková organizace, IČ 48804886, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                     113/8737                         8. 11. 2016
                     4. schvaluje

                     zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Domov Duha, příspěvková organizace, IČ 48804886 na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03512/2014/SOC, o částku 200 tis. Kč
                     s účelovým určením „na poskytnutí mimořádných odměn zaměstnancům organizace“
                     s časovou použitelností od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016

                     113/8737                         8. 11. 2016
                     5. schvaluje

                     závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Sagapo, příspěvková organizace, IČ 00846350 na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03521/2014/SOC, ve výši 700 tis. Kč, s účelovým určením na „nákup 9místného vozidla se speciální úpravou pro převoz imobilních uživatelů“‚ s časovou použitelností od 1. 12. 2016 do 30. 6. 2017

                     113/8737                         8. 11. 2016
                     6. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 4350 -

                     Domovy pro seniory

                     pol. 5331 -

                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                     o

                     635 tis. Kč

                     na § 4357 -

                     Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                     pol. 5331 -

                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                     o

                     65 tis. Kč

                     Celkem

                     o

                     700 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     kapitálové výdaje

                     na § 4357 -

                     Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                     pol. 6351 -

                     Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

                     o

                     700 tis. Kč


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje        

                      č. 20/1530 ze dne 15. 7. 2013

                      č. 24/1824 ze dne 3. 9. 2013

                      č. 67/5455 ze dne 7. 5. 2015

                      k usnesení zastupitelstva kraje    

                      č. 5/401 ze dne 25. 7. 2013

                      č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013

                      č. 9/802 ze dne 24. 4. 2014

                      113/8738                         8. 11. 2016
                      1. rozhodla

                      přijmout Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace i. č. 115D222004176 vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na financování projektu „Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově - budova na ulici Školní“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20159 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                      113/8738                         8. 11. 2016
                      2. rozhodla

                      uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14172773, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
                      pro projekt „Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově - budova na ulici Školní“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 112/8699 ze dne 18. 10. 2016

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                       113/8739                         8. 11. 2016
                       1. bere na vědomí

                       žádost Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska se sídlem v Ostravě, z. s., IČ 04675819, o změnu procentuální účasti kraje v podmínkách smlouvy o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Region pro sebe“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                       113/8739                         8. 11. 2016
                       2. rozhodla

                       o změně procentuální účasti kraje v podmínkách smlouvy o poskytnutí dotace Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska se sídlem v Ostravě, z. s., IČ 04675819, ve výši 50.000 Kč, maximálně však ve výši 83,33 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Region pro sebe“, s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                       113/8739                         8. 11. 2016
                       3. rozhodla

                       uzavřít se Společenstvím průmyslových podniků Moravy a Slezska se sídlem v Ostravě, z. s., IČ, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                        č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016

                        č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016

                        č. 95/7474 ze dne 5. 4. 2016

                        č. 98/7576 ze dne 21. 4. 2016

                        č. 100/7643 ze dne 3. 5. 2016

                        č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016

                        č. 102/7892 ze dne 7. 6. 2016

                        č. 103/8023 ze dne 23. 6. 2016

                        č. 105/8130 ze dne 19. 7. 2016

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                        113/8740                         8. 11. 2016
                        1. bere na vědomí

                        žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla dle příloh č. 3 až 16 a 31 předloženého materiálu

                        113/8740                         8. 11. 2016
                        2. rozhodla

                        schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše příspěvků a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        113/8740                         8. 11. 2016
                        3. bere na vědomí

                        informaci o odmítnutí dotace žadatelem, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 101/7759 pod pořadovým číslem 3381 dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

                        113/8740                         8. 11. 2016
                        4. bere na vědomí

                        informaci o odmítnutí dotace žadatelem, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 93/7313 pod pořadovým číslem 338 dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

                        113/8740                         8. 11. 2016
                        5. bere na vědomí

                        informaci o odmítnutí dotace žadatelkou, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 101/7759 pod pořadovým číslem 338 dle přílohy č. 34 předloženého materiálu

                        113/8740                         8. 11. 2016
                        6. bere na vědomí

                        informaci o odmítnutí dotace žadatelkou, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 98/7576 pod pořadovým číslem 1758 dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

                        113/8740                         8. 11. 2016
                        7. bere na vědomí

                        informaci o odmítnutí dotace žadatelkou, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 102/7892 pod pořadovým číslem 2536 dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

                        113/8740                         8. 11. 2016
                        8. bere na vědomí

                        informaci o odmítnutí dotace žadatelkou, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 101/7759 pod pořadovým číslem 3188 dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

                        113/8740                         8. 11. 2016
                        9. bere na vědomí

                        informaci o odmítnutí dotace žadatelem, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 101/7759 pod pořadovým číslem 3317 dle přílohy č. 38 předloženého materiálu

                        113/8740                         8. 11. 2016
                        10. bere na vědomí

                        informaci o odmítnutí dotace žadatelem, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 101/7759 pod pořadovým číslem 3224 dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

                        113/8740                         8. 11. 2016
                        11. bere na vědomí

                        informaci o odmítnutí dotace žadatelem, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 98/7576 pod pořadovým číslem 1949 dle přílohy č. 40 předloženého materiálu


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 101/7692 ze dne 24. 5. 2016

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                         113/8741                         8. 11. 2016
                         1. rozhodla

                         uzavřít dohodu o realizaci a financování vodovodní přípojky v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, vybudování nového vodovodního řadu a nových vodovodních přípojek“ mezi krajem a **********, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                          113/8742                         8. 11. 2016
                          1. rozhodla

                          změnit charakter schválených finančních prostředků z rozpočtu kraje z investičních
                          na neinvestiční u akce reprodukce majetku kraje „Celková rekonstrukce elektroinstalace školy“ realizované pro organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331639, ve výši 20.000,00 Kč

                          113/8742                         8. 11. 2016
                          2. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          kapitálové výdaje

                          na § 3121 -

                          Gymnázia

                          pol.  6121 -

                          Budovy, haly a stavby

                          o

                          20 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje

                          na § 3121 -

                          Gymnázia

                          pol.  5137 -

                          Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                          o

                          20 tis. Kč


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                           113/8743                         8. 11. 2016
                           1. schvaluje

                           snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, o částku 329.955,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Výměna oken"

                           113/8743                         8. 11. 2016
                           2. rozhodla

                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u úspory v rámci akce „Výměna oken“ organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, ve výši 300.910,00 Kč

                           113/8743                         8. 11. 2016
                           3. schvaluje

                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČ 47813482, ve výši 300.903,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Havárie odpadního potrubí"

                           113/8743                         8. 11. 2016
                           4. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           kapitálové výdaje

                           na § 3121 -

                           Gymnázia

                           pol.  6351 -

                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                           o

                           329,95 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 3114 -

                           Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                            

                           pol.  5331 -

                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                           o

                           300,91 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           kapitálové výdaje

                           na § 6409 -

                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                           pol.  6901 -

                           Nespecifikované rezervy

                           o

                           29,04 tis. Kč


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 101/7775 ze dne 24. 5. 2016

                            k usnesení rady kraje

                            č. 102/7935 ze dne 7. 6. 2016

                            113/8744                         8. 11. 2016
                            1. schvaluje

                            snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizacím:

                            a.    Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČ 00601403, o částku 108.416,60 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace"

                            b.    Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, o částku 670.492,73 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Zateplení budovy tělocvičny včetně přístavby"

                            113/8744                         8. 11. 2016
                            2. rozhodla

                            udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u úspory v rámci akcí:

                            a.    „Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“ organizace Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČ 00601403, ve výši 100.000,00 Kč

                            b.    „Zateplení budovy tělocvičny včetně přístavby“ organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, ve výši 616.000,00 Kč

                            113/8744                         8. 11. 2016
                            3. schvaluje

                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, IČ 00601641, ve výši 716.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava obložení tělocvičny" s časovou použitelností do 31. 12. 1017

                            113/8744                         8. 11. 2016
                            4. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            kapitálové výdaje

                            na § 3121 -

                            Gymnázia

                            pol.  6351 -

                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                            o

                            108,41 tis. Kč

                            na § 3123 -

                            Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                            pol.  6351 -

                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                            o

                            670,49 tis. Kč

                            Celkem

                            o

                            778,90 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje

                            na § 3121 -

                            Gymnázia

                             

                            pol.  5331 -

                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                            o

                            716,00 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje

                            na § 6409 -

                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                            pol.  6901 -

                            Nespecifikované rezervy

                            o

                            62,90 tis. Kč


                             Rada kraje

                             113/8745                         8. 11. 2016
                             1. souhlasí

                             s umístěním sídla Základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při Krajském úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IČ 04804996, stávající sídlo Hornopolní 2637/24, PSČ 702 00, Ostrava, na adrese 28. října 117, Ostrava, PSČ 702 18 v budově č. p. 2771, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 2639/19, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na listu vlastnictví č. 5415 vedeného pro obec Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Ostrava, která je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje


                              frame-scrollup