Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 25. 4. 2017


  Rada kraje

  12/853                         25. 4. 2017
  1. schvaluje

  program 12. schůze rady kraje konané dne 25. 4. 2017


   Rada kraje

   12/854                         25. 4. 2017
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jaroslava Kanii a paní Jarmily Uvírové, o ověření zápisu z 11. schůze rady kraje, konané dne 11. 4. 2017

   12/854                         25. 4. 2017
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 12. schůze rady kraje, konané dne 25. 4. 2017:

   -      Ing. Jakuba Unucku, MBA

   -      Radomíru Vlčkovou


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538/57, PSČ 743 01, IČO 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

    k usnesení rady kraje

    č. 10/717 ze dne 28. 3. 2017

    12/855                         25. 4. 2017
    1. schvaluje

    návrh smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a představenstva dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


     Rada kraje

     12/856                         25. 4. 2017
     1. bere na vědomí

     Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Moravskoslezské energetické centrum za rok 2016

     12/856                         25. 4. 2017
     2. schvaluje

     a)    zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016

     b)   příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 do peněžních fondů, a to do rezervního fondu ve výši 30.000 Kč a do fondu odměn ve výši 22.656,03 Kč

     c)    účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2016

     vše u organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, dle předloženého materiálu

     12/856                         25. 4. 2017
     3. stanoví

     odměnu Ing. Rostislavu Rožnovskému, řediteli příspěvkové organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, dle návrhu v předloženém materiálu


      Rada kraje

      12/857                         25. 4. 2017
      1. bere na vědomí

      a)    informaci o výsledku hospodaření za rok 2016

      b)   informaci o výši nákladů na úhradu daně z příjmů za rok 2016

      vše u organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle předloženého materiálu

      12/857                         25. 4. 2017
      2. schvaluje

      a)    zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016

      b)   příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 do peněžních fondů, a to do rezervního fondu ve výši 686.816,58 Kč a do fondu odměn ve výši 2.500.000,-  Kč

      c)    účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2016

      vše u organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle předloženého materiálu

      12/857                         25. 4. 2017
      3. stanoví

      odměnu Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle návrhu v předloženém materiálu


       Rada kraje

       12/858                         25. 4. 2017
       1. stanoví

       s účinností od 1. 5. 2017 počet zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 na 698 zaměstnanců


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 7/420 ze dne 7.2.2017

        12/859                         25. 4. 2017
        1. rozhodla

        v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zrušit otevřené nadlimitní zadávací řízení na dodávky s názvem "Obnova a doplnění audiovizuální techniky v objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

        12/859                         25. 4. 2017
        2. pověřuje

        společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Obnova a doplnění audiovizuální techniky v objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


         Rada kraje

         12/860                         25. 4. 2017
         1. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Poskytování technické podpory VMware pro IBC MSK“

         12/860                         25. 4. 2017
         2. rozhodla

         vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1 tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

         2. 3S.cz, s.r.o.

         Eliášova 1055/25, Žabovřesky, 616 00 Brno

         IČ: 27683273

         za cenu nejvýše přípustnou 258.506 Kč bez DPH


          Rada kraje

          12/861                         25. 4. 2017
          1. schvaluje

          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, s názvem „Vzdělávací programy v sociálních službách“

          12/861                         25. 4. 2017
          2. rozhodla

          vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení:

          pro 1. část veřejné zakázky „Vzdělávací program pro sociální pracovníky“ se společností

          Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

          se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor

          IČ 60445831

          za nejvýše přípustnou cenu 540.000 Kč bez DPH

          pro 2. část veřejné zakázky „Vzdělávací program se zaměřením na kvalitu života lidí s postižením“ se společností

          JINAK, o.p.s.

          se sídlem Brantice 220, 793 93 Brantice

          IČ 01606085

          za nejvýše přípustnou cenu 631.430 Kč bez DPH


           Rada kraje

           12/862                         25. 4. 2017
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Provádění pravidelné servisní, revizní a opravárenské činnosti k zabezpečení provozuschopnosti vzduchotechnického zařízení v objektech Krajského úřadu Moravskoslezského kraje“

           12/862                         25. 4. 2017
           2. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           2. CLIMART, spol. s r.o.

           se sídlem: Ostrava - Vítkovice, Ruská 398/43, PSČ 703 00

           IČ: 27845061

           za jednotkové ceny v Kč bez DPH dle smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu


            Rada kraje

            12/863                         25. 4. 2017
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Provádění servisu zařízení pro ochlazování staveb“

            12/863                         25. 4. 2017
            2. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

            5. CLIMART, spol. s r.o.

            se sídlem: Ostrava - Vítkovice, Ruská 398/43, PSČ 703 00

            IČ: 27845061

            za jednotkové ceny v Kč bez DPH dle smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu


             Rada kraje

             12/864                         25. 4. 2017
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, s názvem „Zajištění licencí k programovým produktům vč. implementačních prací“

             12/864                         25. 4. 2017
             2. rozhodla

             vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

             1. AutoCont CZ a.s.

             se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava

             IČ 47676795

             za nejvýše přípustnou cenu 1.124.800 Kč bez DPH, tj. 1.361.008 Kč vč. DPH


              Rada kraje

              12/865                         25. 4. 2017
              1. souhlasí

              s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 3. 2017 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

              12/865                         25. 4. 2017
              2. stanoví

              a.    u usnesení č. 110/8514 bod 3. ze dne 22. 9. 2016 termín další kontroly plnění na květen 2017

              b.    u usnesení č. 8/596 bod 3. ze dne 28. 2. 2017 termín další kontroly plnění na prosinec 2017

              c.    u usnesení č. 8/600 bod 14. ze dne 28. 2. 2017 termín další kontroly plnění na květen 2017

              d.    u usnesení č. 9/657 bod 2. ze dne 14. 3. 2017 termín další kontroly plnění na červen 2017

              12/865                         25. 4. 2017
              3. vyřazuje

              a.    usnesení č. 106/8186 bod 1. ze dne 9. 8. 2016

              b.    usnesení č. 106/8186 bod 6. ze dne 9. 8. 2016

              c.    usnesení č. 108/8357 bod 1. ze dne 6. 9. 2016

              d.    usnesení č. 108/8357 bod 6. ze dne 6. 9. 2016

              e.    usnesení č. 112/8664 bod 1. ze dne 18. 10. 2016

              f.     usnesení č. 112/8664 bod 4. ze dne 18. 10. 2016

              z další kontroly plnění usnesení rady kraje


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 9/657 ze dne 14. 3. 2017

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 23/1961 ze dne 29. 2. 2012

               12/866                         25. 4. 2017
               1. doporučuje

               zastupitelstvu kraje

               ukončit členství ve sdružení ACCESS EU! – EEIG k 30. 6. 2018

               12/866                         25. 4. 2017
               2. ukládá

               hejtmanovi kraje

               předložit zastupitelstvu kraje návrh na ukončení členství ve sdružení ACCESS EU! – EEIG dle bodu 1. tohoto usnesení

               Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

               Termín: 15. 6. 2017


                Rada kraje

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                12/867                         25. 4. 2017
                1. bere na vědomí

                žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                a)    města Vrbno pod Pradědem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                b)   SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                c)    města Fulneku, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                d)   SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Jablunkov, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                12/867                         25. 4. 2017
                2. doporučuje

                zastupitelstvu kraje

                rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje městu Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, ve výši 4.469.530,00 Kč na technické zhodnocení hasičské plošiny PVP 27 Tatra 815, s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 30. 11. 2017, dle předloženého materiálu

                12/867                         25. 4. 2017
                3. doporučuje

                zastupitelstvu kraje

                uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                12/867                         25. 4. 2017
                4. doporučuje

                zastupitelstvu kraje

                rozhodnout neposkytnout

                a)    investiční účelovou dotaci ve výši 500 tis. Kč SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov, IČO 75060779, na pořízení dopravního vozidla, s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

                b)   investiční účelovou dotaci ve výši 500 tis. Kč městu Fulnek, IČO 00297861, na spolufinancování pořízení automobilového žebříku pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů, s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

                12/867                         25. 4. 2017
                5. rozhodla

                poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Jablunkov, IČO 65494482, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na organizaci soutěže VI. ročník Beskydského železného hasiče a III. ročník memoriál Jana Lewinského, s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 25. 6. 2017, dle předloženého materiálu

                12/867                         25. 4. 2017
                6. rozhodla

                uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace se SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Jablunkov, IČO 65494482, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                12/867                         25. 4. 2017
                7. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                běžné výdaje

                na § 6113 -

                Zastupitelstva krajů

                pol.  5901 -

                Nespecifikované rezervy

                o

                50 tis. Kč

                a

                zvyšují

                běžné výdaje

                na § 5512 -

                Požární ochrana - dobrovolná část

                pol.  5222 -

                Neinvestiční transfery spolkům

                o

                50 tis. Kč

                12/867                         25. 4. 2017
                8. ukládá

                hejtmanovi kraje

                předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. – 4. tohoto usnesení

                Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                Termín: 15. 6. 2017


                 Rada kraje

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                 12/868                         25. 4. 2017
                 1. bere na vědomí

                 žádost Ostravského ruského domu ze dne 27. 2. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 12/868                         25. 4. 2017
                 2. rozhodla

                 poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ostravskému ruskému domu, IČO 27023672, ve výši 55 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu Pronájem prostor pro setkávání v rámci aktivit Spolku a kulturních akcí v roce 2017 s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

                 12/868                         25. 4. 2017
                 3. rozhodla

                 uzavřít s Ostravským ruským domem, IČO 27023672, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                 12/868                         25. 4. 2017
                 4. schvaluje

                 rozpočtové opatření, kterým se

                 snižují

                 běžné výdaje

                 na § 6113 -

                 Zastupitelstva krajů

                 pol. 5901 -

                 Nespecifikované rezervy

                 o

                 55 tis. Kč

                 a

                 zvyšují

                 běžné výdaje            

                 na § 3399 -

                 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                 pol. 5222 -

                 Neinvestiční transfery spolkům

                 o

                 55 tis. Kč


                  Rada kraje

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                  12/869                         25. 4. 2017
                  1. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  běžné výdaje

                  na § 3591 -

                  Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví

                  pol.  5169 -

                  Nákup ostatních služeb

                  o

                  3.402,98  tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje            

                  na § 3591 -

                  Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví

                  pol.  5041 -

                  Odměny za užití duševního vlastnictví

                  o

                  230,00  tis. Kč

                  pol.  5139 -

                  Nákup materiálu jinde nezařazený

                  o

                  730,00  tis. Kč

                  pol.  5164  -

                  Nájemné

                  o

                  2.162,98  tis. Kč

                  pol.  5175 -

                  Pohoštění

                  o

                  200,00  tis. Kč

                  pol.  5194 -

                  Věcné dary

                  o

                  80,00  tis. Kč

                  Celkem

                  o

                  3.402,98  tis. Kč

                  12/869                         25. 4. 2017
                  2. rozhodla

                  uzavřít Smlouvu o nájmu ev. č. 201706127 s Dolní oblastí Vítkovice, z.s., IČO 75125285, se sídlem Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava za účelem uspořádání akce „6th Ministerial Conference on Environmental and Health“ v celkové výši 2.102.980,- Kč včetně DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  12/869                         25. 4. 2017
                  3. rozhodla

                  poskytnout věcné dary, tj. vstupenky na prohlídku zámku Kunín pro účastníky „6th Ministerial Conference on Environmental and Health“, která se uskuteční v Ostravě ve dnech 13. - 15. 6. 2017, v maximální celkové výši 80 tis. Kč

                  12/869                         25. 4. 2017
                  4. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  běžné výdaje

                  na § 2141 -

                  Vnitřní obchod

                  pol.  5494 -

                  Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                  o

                   

                  70 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje            

                  na § 2141 -

                  Vnitřní obchod

                  pol.  5169 -

                  Nákup ostatních služeb

                  o

                   70 tis. Kč

                  12/869                         25. 4. 2017
                  5. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  běžné výdaje

                  na § 3639 -

                  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                  pol.  5164 -

                  Nájemné

                  o

                  7,89 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje            

                  na § 3639 -

                  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                  pol.  5041 -

                  Odměny za užití duševního vlastnictví

                  o

                   3,06 tis. Kč

                  pol.  5169 -

                  Nákup ostatních služeb

                  o

                   4,83 tis. Kč

                  Celkem

                  o

                   7,89 tis. Kč

                  12/869                         25. 4. 2017
                  6. rozhodla

                  snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 300 tis. Kč s účelovým určením na akci „Celoroční systematická podpora složek Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje“

                  12/869                         25. 4. 2017
                  7. rozhodla

                  zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 300 tis. Kč s účelovým určením na akci „Podpora činnosti bezpečnostních a ostatních složek Moravskoslezského kraje“

                  12/869                         25. 4. 2017
                  8. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  kapitálové výdaje

                  na § 5279 -

                  Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                  pol.  6122 -

                  Stroje, přístroje a zařízení

                  o

                  300  tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje            

                  na § 5311 -

                  Bezpečnost a veřejný pořádek

                  pol.  5139 -

                  Nákup materiálu jinde nezařazený

                  o

                  25  tis. Kč

                  pol.  5164 -

                  Nájemné

                  o

                  99  tis. Kč

                  pol.  5175 -

                  Pohoštění

                  o

                  80  tis. Kč

                  pol.  5494 -

                  Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                  o

                    96  tis. Kč

                  Celkem

                  o

                  300 tis. Kč

                  12/869                         25. 4. 2017
                  9. rozhodla

                  ocenit první tři družstva po čtyřech žácích, tj. 12 žáků v každém z 8. oblastních kol, kteří se zúčastní bezpečnostní akce WOLFRAM, pořádané Krajským vojenským velitelstvím Ostrava pro žáky základních škol v Moravskoslezském kraji, a to částkou v maximální výši 1.000 Kč na žáka, tj. v maximální výši 96.000 Kč, oblastní kola proběhnou v měsících květen a červen 2017

                  12/869                         25. 4. 2017
                  10. rozhodla

                  snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 300 tis. Kč s účelovým určením na akci „Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“

                  12/869                         25. 4. 2017
                  11. rozhodla

                  zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 300 tis. Kč s účelovým určením na akci „Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS)“

                  12/869                         25. 4. 2017
                  12. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  kapitálové výdaje

                  na § 5512 -

                  Požární ochrana – dobrovolná část

                  pol.  6341 -

                  Investiční transfery obcím

                  o

                  300 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  kapitálové výdaje            

                  na § 5279 -

                  Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                  pol.  6341 -

                  Investiční transfery obcím

                  o

                   300 tis. Kč


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 9/658 ze dne 14. 3. 2017

                   12/870                         25. 4. 2017
                   1. schvaluje

                   Aktualizaci společného pracovního programu mezi Moravskoslezským krajem (Česká republika) a Ministerstvem pro hospodářství, energii, průmysl, střední stav a řemeslné živnosti spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

                   12/870                         25. 4. 2017
                   2. pověřuje

                   hejtmana kraje podepsáním Aktualizace společného pracovního programu mezi Moravskoslezským krajem (Česká republika) a Ministerstvem pro hospodářství, energii, průmysl, střední stav a řemeslné živnosti spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                    12/871                         25. 4. 2017
                    1. rozhodla

                    nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví kultury:

                    a)    ve výši 90.000,-- Kč na realizaci projektu „Vydání publikace: Kopřiva. Plevel, který šatil“

                    b)   ve výši 28.000,-- Kč na realizaci projektu „Pečení tradičních koláčů v Bernaticích nad Odrou“

                    c)    ve výši 10.000,-- Kč na realizaci projektu „Muzejní škola (nejen) pro seniory III“

                    d)   ve výši 55.000,-- Kč na realizaci projektu „Zpracování nominací a další vybraná činnost ROP“

                    12/871                         25. 4. 2017
                    2. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    zvyšují

                    přijaté transfery

                    pol. 4116 –

                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                    ze státního rozpočtu

                    o

                    183 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje

                    na § 3315 -

                    Činnosti muzeí a galerií

                    pol. 5336 –

                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                    o

                    183 tis. Kč

                    12/871                         25. 4. 2017
                    3. schvaluje

                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím zřízeným krajem na realizaci projektů v rámci programu Kulturní aktivity – podpora tradiční lidové kultury:

                    a)    Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296

                    „Vydání publikace: Kopřiva. Plevel, který šatil.“ ve výši 90 tis. Kč,

                    „Pečení tradičních koláčů v Bernaticích nad Odrou“ ve výši 28 tis. Kč,

                    „Muzejní škola (nejen) pro seniory III“ ve výši 10 tis. Kč,

                    b)   Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847,

                    „Zpracování nominací a další vybraná činnost ROP“ ve výši 55 tis Kč


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                     12/872                         25. 4. 2017
                     1. bere na vědomí

                     žádost spolku Centrum pro seniory Trojlístek, z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 na projekt „Benefiční koncert pro Marušku“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                     12/872                         25. 4. 2017
                     2. rozhodla

                     poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Centrum pro seniory Trojlístek, z.s., IČO 04743954, ve výši 30.000,-- Kč, na projekt „Benefiční koncert pro Marušku“ s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                     12/872                         25. 4. 2017
                     3. bere na vědomí

                     žádost zájmového sdružení právnických osob MÚZA – sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 na projekt „Muziáda 2017 – Festival základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                     12/872                         25. 4. 2017
                     4. rozhodla

                     poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje zájmovému sdružení právnických osob MÚZA – sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČO 75090953, ve výši 100.000,-- Kč, na projekt „Muziáda 2017 – Festival základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje“ s časovou použitelností od 1. 2. 2017 do 31. 8. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                     12/872                         25. 4. 2017
                     5. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 3319-

                     Ostatní záležitosti kultury

                     pol. 5229 –

                     Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                     o

                     130,0 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje            

                     na § 3312

                     Hudební činnosti

                     pol. 5222 -

                     Neinvestiční transfery spolkům

                     o

                     130,0 tis. Kč

                      

                     Celkem

                     o

                     130,0 tis. Kč


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 9/663 ze dne 14. 3. 2017

                      12/873                         25. 4. 2017
                      1. bere na vědomí

                      zápis z jednání komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1802/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
                      IČO 00100579, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                      12/873                         25. 4. 2017
                      2. jmenuje

                      s účinností od 10. 7. 2017 včetně

                      PhDr. Libuši Foberovou, Ph.D. na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1802/9, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00100579, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                      12/873                         25. 4. 2017
                      3. bere na vědomí

                      informaci, že výkon funkce zástupce statutárního orgánu organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1802/9, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00100579, vykonává Mgr., Bc. Monika Oravová


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje              

                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                       12/874                         25. 4. 2017
                       1. bere na vědomí

                       žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 spolku Salsa Live, z.s.,
                       IČO 05434068, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                       12/874                         25. 4. 2017
                       2. rozhodla

                       poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Salsa Live, z.s., IČO 05434068, ve výši 70.000,-- Kč na projekt „Salsa Live V“ s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                       12/874                         25. 4. 2017
                       3. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 3319 -

                       Ostatní záležitosti kultury

                       pol. 5229 –

                       Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                       o

                       70 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3312 -

                       Hudební činnost

                       pol. 5222 -

                       Neinvestiční transfery spolkům

                       o

                       70 tis. Kč


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje              

                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                        12/875                         25. 4. 2017
                        1. bere na vědomí

                        žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 spolku Sdružení uměleckých

                        a zájmových aktivit Třinec, IČO 64120775, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                        12/875                         25. 4. 2017
                        2. rozhodla

                        neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Sdružení uměleckých
                        a zájmových aktivit Třinec, z. s., IČO 64120775, na projekt „XXIX. výstava bonsají“
                        s odůvodněním dle předloženého materiálu


                         Rada kraje

                         12/876                         25. 4. 2017
                         1. rozhodla

                         o neupotřebitelnosti dlouhodobého nehmotného majetku Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         12/876                         25. 4. 2017
                         2. rozhodla

                         vyřadit a následně archivovat dlouhodobý nehmotný majetek Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          12/877                         25. 4. 2017
                          1. stanoví

                          závazný ukazatel „objem prostředků na platy v maximální výši“ pro rok 2017 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, ve výši 4.030.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           12/878                         25. 4. 2017
                           1. bere na vědomí

                           žádost obce Dolní Lomná o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení malotraktoru pro komunální účely, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           12/878                         25. 4. 2017
                           2. doporučuje

                           zastupitelstvu kraje

                           rozhodnout neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Dolní Lomná, IČO 00535966, s odůvodněním dle předloženého materiálu

                           12/878                         25. 4. 2017
                           3. ukládá

                           náměstkovi hejtmana kraje

                           předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                           Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                           Termín: 15. 6. 2017


                            Rada kraje

                            12/879                         25. 4. 2017
                            1. rozhodla

                            o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             12/880                         25. 4. 2017
                             1. stanoví

                             závazný ukazatel „objem prostředků na platy v absolutní (maximální) výši“ pro rok 2017 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, ve výši 135.853.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                              12/881                         25. 4. 2017
                              1. rozhodla

                              udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 150.000 Kč

                              12/881                         25. 4. 2017
                              2. rozhodla

                              navýšit akci „Poradenství a právní služby pro strategické rozhodování kraje“ v odvětví regionálního rozvoje o 150.000 Kč

                              12/881                         25. 4. 2017
                              3. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              zvyšují

                              nedaňové příjmy

                              na § 6402 -

                              Finanční vypořádání minulých let

                              pol. 2229 -

                              Ostatní přijaté vratky transferů

                              o

                              150 tis. Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje

                              na § 3639 -

                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                              pol. 5166 -

                              Konzultační, poradenské a právní služby

                              o

                              150 tis. Kč


                               Rada kraje

                               12/882                         25. 4. 2017
                               1. rozhodla

                               zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje
                               na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                               12/882                         25. 4. 2017
                               2. rozhodla

                               a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                               b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                               12/882                         25. 4. 2017
                               3. souhlasí

                               se zřízením věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 3č. 4 tohoto usnesení

                               12/882                         25. 4. 2017
                               4. souhlasí

                               a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

                               b)   s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 3č. 4 tohoto usnesení


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               86/6908 z 17. 12. 2015

                               12/883                         25. 4. 2017
                               1. bere na vědomí

                               žádost dopravce ČSAD Frýdek-Místek a. s. ze dne 24. 2. 2017, ČSAD Karviná a. s. ze dne 24. 2. 2017, Městský dopravní podnik Opava a. s. ze dne 21. 3. 2017 a ČSAD Vsetín a. s. ze dne 17. 2. 2017 na využití prostředků poskytnutých v rámci smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období roku 2016 dle přílohy č. 1 až 4 předloženého materiálu

                               12/883                         25. 4. 2017
                               2. stanoví

                               využití části finančních prostředků poskytnutých v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje za období roku 2016, k pokrytí investic v roce 2017 takto:

                               a)    ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČ 45192073, ve výši 405.697 Kč,

                               b)   ČSAD Karviná a.s., IČ 45192090, ve výši 69.389 Kč,

                               c)    ČSAD Vsetín a.s., IČ 45192120, ve výši 320.145 Kč,

                               d)   Městský dopravní podnik Opava a.s., IČ 64610250, ve výši 219.283 Kč,

                               dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                12/884                         25. 4. 2017
                                1. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 2212 -

                                Silnice

                                pol. 5166 -

                                Konzultační, poradenské a právní služby

                                o

                                61 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje            

                                na § 2299 -

                                Ostatní záležitosti v dopravě

                                pol. 5166 -

                                Konzultační, poradenské a právní služby

                                o

                                61 tis. Kč


                                 Rada kraje

                                 12/885                         25. 4. 2017
                                 1. zřizuje

                                 pracovní skupinu pro řešení strategických otázek v souvislosti s uvažovaným záměrem přenechání podniku Letiště Ostrava Mošnov do užívání třetí osoby ve složení uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                 12/885                         25. 4. 2017
                                 2. ukládá

                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                 činit nezbytné kroky k zajištění externí advokátní kanceláře, která bude odborným garantem veškerých činností souvisejících s uvažovaným záměrem dle bodu 1. tohoto usnesení, dle předloženého materiálu

                                 Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                                 Termín: 31. 5. 2017


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 21/2234 ze dne 22.9.2016

                                  12/886                         25. 4. 2017
                                  1. rozhodla

                                  uzavřít dohodu o převedení veškerých práv a povinností objednatele a zhotovitele/příkazníka plynoucích ze Smlouvy na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru na Moravskoslezský kraj dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                  12/886                         25. 4. 2017
                                  2. rozhodla

                                  uzavřít dohodu o převodu práv a povinností stavebníka na Moravskoslezský kraj dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 94/7380 ze dne 22.3.2016

                                   č. 105/8140 ze dne 19.7.2016

                                   č. 95/7485 ze dne 5.4.2016

                                   č. 102/7910 ze dne 7. 6. 2016

                                   č. 69/5720 ze dne 9.6.2015

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 18/1906 ze dne 25.2.2016

                                   č. 19/2006 ze dne 21.4.2016

                                   č. 19/1990 ze dne 21.4.2016

                                   č. 20/2092 ze dne 23.6.2016

                                   č. 15/1535 ze dne 25.6.2015

                                   12/887                         25. 4. 2017
                                   1. rozhodla

                                   přijmout dotaci poskytnutou v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 25.423.607,04 Kč na financování projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000303 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03J000034, ze dne 21. 2. 2017, vydaném Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                   12/887                         25. 4. 2017
                                   2. rozhodla

                                   přijmout dotaci poskytnutou v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 28.224.047,88 Kč na financování projektu „NKP Zámek Bruntál - Revitalizace objektu "saly terreny"“ registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000293 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03J000018, ze dne 8. 12. 2016, vydaném Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

                                   12/887                         25. 4. 2017
                                   3. rozhodla

                                   přijmout dotaci poskytnutou v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 52.607.053,06 Kč na financování projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001663 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03J000042, ze dne 3. 3. 2017, vydaném Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

                                   12/887                         25. 4. 2017
                                   4. rozhodla

                                   přijmout dotaci poskytnutou v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 105.365.678,13 Kč na financování projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001679 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03J000055, ze dne 15. 3. 2017, vydaném Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 4 předloženého materiálu

                                   12/887                         25. 4. 2017
                                   5. rozhodla

                                   přijmout dotaci poskytnutou v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 110.922.342,52 Kč na financování projektu „Muzeum automobilů TATRA“ registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001683 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03J000053, ze dne 15. 3. 2017, vydaném Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 5 předloženého materiálu

                                   12/887                         25. 4. 2017
                                   6. rozhodla

                                   přijmout dotaci poskytnutou v rámci Integrovaného regionálního programu ve výši 22.344.993,07 Kč na financování projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“, registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001698 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03J000054, ze dne 15. 3. 2017, vydaném Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 6 předloženého materiálu

                                   12/887                         25. 4. 2017
                                   7. rozhodla

                                   přijmout dotaci poskytnutou v rámci Integrovaného regionálního programu ve výši 69.946.379,48 Kč na financování projektu „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá – průtah“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000998 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000044, ze dne 15. 12. 2016, vydaném Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 7 předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                    12/888                         25. 4. 2017
                                    1. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšují

                                    daňové příjmy

                                    pol. 1361 -

                                    Správní poplatky

                                    o

                                    12,00 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    nedaňové příjmy

                                    na § 2141 -

                                    Vnitřní obchod

                                    pol. 2324 -

                                    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                    o

                                     6,00 tis. Kč

                                    na § 2143 -

                                    Cestovní ruch

                                    pol. 2111 -

                                    Příjmy z poskytování služeb a  výrobků

                                    o

                                    7,36 tis. Kč

                                    pol. 2212 -

                                    Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                    o

                                    11,05 tis. Kč

                                    na § 2229 -

                                    Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                                    pol. 2212 -

                                    Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                    o

                                    103,65 tis. Kč

                                    pol. 2324 -

                                    Přijaté nekapitálové příspěvky a  náhrady

                                    o

                                    89,00 tis. Kč

                                    pol. 2329 -

                                    Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

                                    o

                                    83,00 tis. Kč

                                    na § 2369 -

                                    Ostatní správa ve vodním hospodářství

                                    pol. 2324 -

                                    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                    o

                                    1,00 tis. Kč

                                    na § 3122 -

                                    Střední odborné školy

                                    pol. 2123 -

                                    Ostatní odvody příspěvkových organizací

                                    o

                                    13,30 tis. Kč

                                    na § 3421 -

                                    Využití volného času dětí a  mládeže

                                    pol. 2324 -

                                    Přijaté nekapitálové příspěvky a  náhrady

                                    o

                                    1,20 tis. Kč

                                    na § 3639 -

                                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                    pol. 2229 -

                                    Ostatní přijaté vratky transferů

                                    o

                                    24,37 tis. Kč

                                    na § 6113 -

                                    Zastupitelstva krajů

                                    pol. 2324 -

                                    Přijaté nekapitálové příspěvky a  náhrady

                                    o

                                    3,94 tis. Kč

                                    na § 6172-

                                    Činnost regionální správy

                                    pol. 2211 -

                                    Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

                                    o

                                    5,00 tis. Kč

                                    pol. 2324 -

                                    Přijaté nekapitálové příspěvky a  náhrady

                                    o

                                    4,00 tis. Kč

                                    na § 6320 -

                                    Pojištění funkčně nespecifikované

                                    pol. 2322 -

                                    Přijaté pojistné náhrady

                                    o

                                    28,71 tis. Kč

                                    na § 6402 -

                                    Finanční vypořádání minulých let

                                    pol. 2223 -

                                    Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                                    o

                                    907,22 tis. Kč

                                    pol. 2229 -

                                    Ostatní přijaté vratky transferů

                                    o

                                    14,93 tis. Kč

                                    na § 6409 -

                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                    pol. 2229 -

                                    Ostatní přijaté vratky transferů

                                    o

                                    17,00 tis. Kč

                                    Celkem

                                    o

                                    1.332,73 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 6409 -

                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                    pol. 6901 -

                                    Rezervy kapitálových výdajů

                                    o

                                    1.332,73 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 102/7899 ze dne 7.6.2016

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 20/2083 ze dne 23.6.2016

                                     12/889                         25. 4. 2017
                                     1. rozhodla

                                     uzavřít dohodu o převodu práv a povinností stavebníka pro stavbu Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá mezi Moravskoslezským krajem a obcí Horní Suchá se sídlem Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá, IČ 00575917, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                      12/890                         25. 4. 2017
                                      1. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol.  5166 - 

                                      Konzultační, poradenské a právní služby

                                      o

                                      257,00 tis. Kč

                                      pol.  5169 -  

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      316,00 tis. Kč

                                      pol.  5171 -

                                      Opravy a udržování

                                      o

                                      1.130,00 tis. Kč

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol.  5169 -  

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      200,00 tis. Kč

                                      na § 3123 -

                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                      pol.  5169 -  

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      150,00 tis. Kč

                                      na § 3322 -

                                      Zachování a obnova kulturních památek

                                      pol.  5171 -

                                      Opravy a udržování

                                      o

                                      20.660,32 tis. Kč

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                      pol.  5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      400,00 tis. Kč

                                      na § 3533 -

                                      Zdravotnická záchranná služba

                                      pol.  5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      194,87 tis. Kč

                                      na § 3639 -

                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                      pol.  5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      9,02 tis. Kč

                                      na § 4354 -

                                      Chráněné bydlení

                                      pol.  5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      50,00 tis. Kč

                                      celkem

                                      o

                                      23.367,21 tis. Kč

                                      a

                                      snižují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      201.800,98 tis. Kč

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      10.179,35 tis. Kč

                                      na § 3123 -

                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      15.174,20 tis. Kč

                                      na § 3125 -

                                      Střediska praktického vyučování a školního hospodářství

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      13.050,00 tis. Kč

                                      na § 3315 -

                                      Činnosti muzeí a galérií

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      68.889,56 tis. Kč

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      18.113,26 tis. Kč

                                      na § 3533 -

                                      Zdravotnická záchranná služba

                                      pol.  6121 - 

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      30.615,08 tis. Kč  

                                      na § 4354 -

                                      Chráněné bydlení

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      10.152,23 tis. Kč

                                      na § 4357 -

                                      Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      1.156,70 tis. Kč

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      85,00 tis. Kč

                                      na § 4377 -

                                      Sociálně terapeutické dílny

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      10.198,96 tis. Kč

                                      celkem

                                      o

                                      379.415,32 tis. Kč

                                      a

                                      snižuje

                                      dlouhodobé financování

                                      pol. 8123 -

                                      Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                      o

                                      394.913,48 tis. Kč

                                      pol. 8124 -

                                      Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                                      o

                                      63.740,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol.  5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      13,00 tis. Kč

                                      na § 3322 -

                                      Zachování a obnova kulturních památek

                                      pol.  5166 -

                                      Konzultační, poradenské a právní služby

                                      o

                                      6,05 tis. Kč

                                      pol.  5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      300,00 tis. Kč

                                      celkem

                                      o

                                      319,05 tis. Kč

                                      a

                                      snižují

                                      investiční přijaté transfery

                                      pol.  4216 -

                                      Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                      o

                                      71.290,00 tis. Kč

                                      12/890                         25. 4. 2017
                                      2. zrušuje

                                      závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2017 organizaci DOMOV Duha, příspěvková organizace kraje, IČ 48804886, ve výši 85,00 tis. Kč na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03512/2014/SOC účelově určený na realizaci projektu „Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně“


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 6/370 ze dne 24. 1. 2017

                                       12/891                         25. 4. 2017
                                       1. rozhodla

                                       snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 409,31 tis. Kč s účelovým určením na akci „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“

                                       12/891                         25. 4. 2017
                                       2. rozhodla

                                       udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Integrované výjezdové centrum Ostrava – Jih“ ve výši 238,00 tis. Kč

                                       12/891                         25. 4. 2017
                                       3. rozhodla

                                       zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 238,00 tis. Kč s účelovým určením na akci „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice – dovybavení - opatření proti přehřívání objektu“

                                       12/891                         25. 4. 2017
                                       4. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 5521 -

                                       Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                       pol.  5171 -

                                       Opravy a udržování

                                       o

                                       409,31 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 5521 -

                                       Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                       pol.  6121 -

                                       Budovy, haly a stavby

                                       o

                                       238,00 tis. Kč

                                       na § 6409 -

                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                       pol.  6901 -

                                       Rezervy kapitálových výdajů

                                       o

                                       171,31 tis. Kč

                                       Celkem

                                       o

                                       409,31 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                        12/892                         25. 4. 2017
                                        1. schvaluje

                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, o částku 586,2 tis. Kč na pokrytí škody v souvislosti s vyřazením sanitního vozidla Volkswagen Transporter RZ 7T70593 v důsledku totální škody a na opravu a údržbu sanitních vozidel v rámci akce „Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví“

                                        12/892                         25. 4. 2017
                                        2. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        zvyšují

                                        nedaňové příjmy

                                        na § 6320 -

                                        Pojištění funkčně nespecifikované

                                        pol. 2322 -

                                        Přijaté pojistné náhrady

                                        o

                                        586,2 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3533 -

                                        Zdravotnická záchranná služba

                                        pol. 5331 -

                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        586,2 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 6/370 ze dne 24. 1. 2017

                                         č. 5/312 ze dne 10. 1. 2017

                                         12/893                         25. 4. 2017
                                         1. schvaluje

                                         snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizacím:

                                         a)    Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace, IČ 64628141, o částku 154.030,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce stávajících chodníků"

                                         b)   Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČ 64628205, o částku 452.967,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně"

                                         c)    Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, o částku 254.222,23 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Stavební úpravy tělocvičny včetně sociálního zázemí"

                                         12/893                         25. 4. 2017
                                         2. rozhodla

                                         udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akcí:

                                         a)    „Rekonstrukce stávajících chodníků“ organizace Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace, IČ 64628141, ve výši 154.000,00 Kč

                                         b)   „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně“ organizace Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČ 64628205, ve výši 391.000,00 Kč

                                         c)    „Stavební úpravy tělocvičny včetně sociálního zázemí“ organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, ve výši 254.000,00 Kč

                                         12/893                         25. 4. 2017
                                         3. schvaluje

                                         závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331639, ve výši 799.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Novostavba tělocvičny" s časovou použitelností od 25. 4. 2017 do 31. 12. 2017

                                         12/893                         25. 4. 2017
                                         4. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 3112 -

                                         Mateřské školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                          

                                         pol.  6351 -

                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                         o

                                         154,03 tis. Kč

                                         na § 3114 -

                                         Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                         pol.  6351 -

                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                         o

                                         452,96 tis. Kč

                                         na § 3123 -

                                         Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                         pol.  6351 -

                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                         o

                                         254,22 tis. Kč

                                         Celkem

                                         o

                                         861,21 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 3121 -

                                         Gymnázia

                                         pol.  6351 -

                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                         o

                                         799,00 tis. Kč

                                         na § 6409 -

                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                         pol.  6901 -

                                         Rezervy kapitálových výdajů

                                         o

                                         62,21 tis. Kč

                                         Celkem

                                         o

                                         861,21 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          12/894                         25. 4. 2017
                                          1. rozhodla

                                          o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Tyršova 611/2, Český Těšín, IČ 00577235, a to:

                                          pozemek parc. č. 1492 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 690, jiná stavba,

                                          pozemek parc. č. 1493/1 ostatní plocha,

                                          pozemek parc. č. 1493/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,

                                          pozemek parc. č. 1493/3 ostatní plocha,

                                          pozemek parc. č. 1493/4 ostatní plocha,

                                          pozemek parc. č. 1493/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če občanská vybavenost,

                                          se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                          vše v k. ú. a obci Český Těšín

                                          12/894                         25. 4. 2017
                                          2. rozhodla

                                          o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČ 00305847, a to pozemek parc. č. 4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást je stavba č. p. 3 občanská vybavenost, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. a obci Český Těšín

                                          12/894                         25. 4. 2017
                                          3. rozhodla

                                          o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Příčná 1108/1, Poruba, Ostrava, IČ 00575933, a to:

                                          pozemek parc. č. st. 565 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 611, občanská vybavenost,

                                          pozemek parc. č. st. 632 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,

                                          pozemek parc. č. 452/2 ostatní plocha,

                                          pozemek parc. č. 452/5 ostatní plocha,

                                          se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                          vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava

                                          12/894                         25. 4. 2017
                                          4. rozhodla

                                          o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, Klicperova 504/8, Mariánské Hory, IČ 70947911, a to:

                                          pozemek parc. č. st. 501 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 504, bydlení,

                                          pozemek parc. č. 152/60 ostatní plocha,

                                          se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                          vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava

                                          12/894                         25. 4. 2017
                                          5. rozhodla

                                          a)    o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava-Zábřeh, IČ 00845213, a to pozemek parc. č. 1654/297 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če jiná stavba, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava

                                          b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 5 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                          12/894                         25. 4. 2017
                                          6. rozhodla

                                          a)    o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČ 00577910, a to pozemek parc. č. st. 252/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 198, část obce Frenštát pod Radhoštěm, občanská vybavenost, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. A obci Frenštát pod Radhoštěm

                                          b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 6 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby


                                           Rada kraje

                                           12/895                         25. 4. 2017
                                           1. bere na vědomí

                                           žádost společnosti Motopark Ostrava s.r.o., Výstavní 2949/110, Ostrava, IČ 01643223, o prodej části pozemku parc. č. 4490, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 4708-40/20017 ze dne 20. 4. 2017  a nově označenou jako pozemek parc. č. 4490/2, ostatní plocha, v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                           12/895                         25. 4. 2017
                                           2. rozhodla

                                           a)    o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                           část pozemku parc. č. 4490, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 4708-40/2017 ze dne 20. 4. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4490/2, ostatní plocha, o výměře 3.002 m2,

                                           se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                           v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava

                                           b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a nevyhlašovat výběrové řízení


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 10/744 ze dne 28.3.2017

                                            12/896                         25. 4. 2017
                                            1. rozhodla

                                            prominout smluvní pokutu v celkové výši 26.408,25 Kč uplatněnou Moravskoslezským krajem vůči společnosti TECHARTSTAV s.r.o., IČ 02162083, podle § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů dle předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                             12/897                         25. 4. 2017
                                             1. bere na vědomí

                                             žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                             12/897                         25. 4. 2017
                                             2. schvaluje

                                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o 30.000 Kč, účelově určený na realizaci semináře „Traumatologický plán“, s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 7. 2017

                                             12/897                         25. 4. 2017
                                             3. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3599 -

                                             Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                             pol. 5229 -

                                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým
                                             a podobným organizacím

                                             o

                                             30 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3522 -

                                             Ostatní nemocnice

                                             pol. 5331 -

                                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                             o

                                             30 tis. Kč


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                              č. 52/2869 ze dne 7. 4. 2010

                                              12/898                         25. 4. 2017
                                              1. souhlasí

                                              s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu mezi Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, a subjektem MUDr. Vladimírem Dudkem,**********bytem**********, IČO 48805971, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              12/898                         25. 4. 2017
                                              2. souhlasí

                                              s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu mezi Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, a panem Tomášem Jarolímem,**********bytem**********, IČO 44755881, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013

                                               12/899                         25. 4. 2017
                                               1. souhlasí

                                               s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky – „Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa“, organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                               12/899                         25. 4. 2017
                                               2. doporučuje

                                               řediteli Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                               členy hodnotící komise:

                                               MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                               Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                               náhradníky hodnotící komise:

                                               Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

                                               Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví

                                               12/899                         25. 4. 2017
                                               3. ukládá

                                               řediteli organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky

                                               Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

                                               Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                                Rada kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                12/900                         25. 4. 2017
                                                1. bere na vědomí

                                                žádost Ostravské univerzity, IČO 61988987, o poskytnutí dotace na organizaci VII. ročníku Studentské vědecké konference dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                12/900                         25. 4. 2017
                                                2. doporučuje

                                                zastupitelstvu kraje

                                                rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 30 tis. Kč na spolufinancování organizace VII. ročníku Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity, s časovou použitelností od 11. 5. 2017 do 30. 6. 2017, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                12/900                         25. 4. 2017
                                                3. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3599 -

                                                Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                pol. 5229 -

                                                Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                o

                                                30 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3599 -

                                                Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                pol. 5332 -

                                                Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                o

                                                30 tis. Kč

                                                12/900                         25. 4. 2017
                                                4. ukládá

                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                předložit zastupitelstvu doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                                Termín: 15. 6. 2017

                                                12/900                         25. 4. 2017
                                                5. bere na vědomí

                                                žádost Psychiatrické nemocnice v Opavě, IČO 00844044, ze dne 21. 2. 2017 o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                12/900                         25. 4. 2017
                                                6. rozhodla

                                                neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci Psychiatrická nemocnice v Opavě, IČO 00844044, na realizaci projektu „Cesty za oponou“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                12/900                         25. 4. 2017
                                                7. bere na vědomí

                                                žádost Ivana Sekaniny, IČO 88522407, ze dne 14. 3. 2017 o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                12/900                         25. 4. 2017
                                                8. rozhodla

                                                neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Ivanu Sekaninovi, IČO 88522407, na realizaci projektu „Počteníčko s babičkou“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013

                                                 12/901                         25. 4. 2017
                                                 1. souhlasí

                                                 s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky – „Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa“, organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                 12/901                         25. 4. 2017
                                                 2. doporučuje

                                                 řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                 členy hodnotící komise:

                                                 MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                 Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                 náhradníky hodnotící komise:

                                                 Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

                                                 Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví

                                                 12/901                         25. 4. 2017
                                                 3. ukládá

                                                 řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky

                                                 Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

                                                 Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 89/7031 ze dne 26.1.2016

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 18/1833 ze dne 25.2.2016

                                                  12/902                         25. 4. 2017
                                                  1. rozhodla

                                                  o přijetí dotace poskytnuté ze Státního fondu životního prostředí České republiky v maximální výši 373.080 Kč, tj. 80 % předpokládaných celkových uznatelných nákladů na financování projektu „Udržitelný Moravskoslezský kraj“ za podmínek uvedených v Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 00121662 a ve Smlouvě č. 00121662 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 

                                                  12/902                         25. 4. 2017
                                                  2. rozhodla

                                                  o uzavření Smlouvy č. 00121662 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, kterou Státní fond životního prostředí České republiky uděluje dotaci projektu „Udržitelný Moravskoslezský kraj“


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 64/5114 ze dne 24. 3. 2015

                                                   12/903                         25. 4. 2017
                                                   1. schvaluje

                                                   Akční plán rozvoje místní Agendy 21 Moravskoslezského kraje na období 2017 - 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                   12/903                         25. 4. 2017
                                                   2. schvaluje

                                                   vyhodnocení aktivit Akčního plánu rozvoje místní Agendy 21 Moravskoslezského kraje na období 2015 - 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 108/8416 ze dne 6.9.2016

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 21/2246 ze dne 22.9.2016

                                                    12/904                         25. 4. 2017
                                                    1. rozhodla

                                                    přijmout dotaci poskytnutou v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 43.926.300 Kč na financování projektu „Rozvoj Architektury ICT Moravskoslezského kraje“ registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002010 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03K000011, ze dne 29. 3. 2017, vydaném Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                    12/904                         25. 4. 2017
                                                    2. rozhodla

                                                    přijmout dotaci poskytnutou v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 10.935.000 Kč na financování projektu „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti“ registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0002011 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03K000015, ze dne 28. 3. 2017, vydaném Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 92/7254 ze dne 25. 2. 2016

                                                     č. 108/8408 ze dne 6. 9. 2016

                                                     č. 8/525 ze dne 28. 2. 2017

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                     č. 21/2241 ze dne 22. 9. 2016

                                                     12/905                         25. 4. 2017
                                                     1. jmenuje

                                                     členy výběrové komise v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 2. výzva“, a to:

                                                     ·         prof. Ing. Petra Prause, Ph.D. z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

                                                     ·         prof. Ing. Petra Horyla, CSc., dr.h.c. z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

                                                     ·         Ing. Karla Stelmacha, Ph.D. ze Slezské univerzity v Opavě

                                                     ·         doc. Ing. Petra Sosíka, Dr. ze Slezské univerzity v Opavě

                                                     ·         prof. MUDr. Romana Hájka, CSc. z Ostravské univerzity

                                                     ·         doc. Mgr. Pavla Drozda, Ph.D. z Ostravské univerzity

                                                     ·         prof. PhDr. Františka Varadzina, CSc. z Vysoké školy sociálně správní, Havířov

                                                     ·         prof. Ing. Vítězslava Zamarského, CSc. z Vysoké školy podnikání a práva, a.s.

                                                     ·         doc. Dr. Ing. Ivo Formánka z Vysoké školy podnikání a práva, a.s.

                                                     ·         MVDr. Janu Jurčíkovou, Ph.D. z Fakultní nemocnice Ostrava

                                                     ·         Ing. Mgr. Karola Korhelíka, Ph.D. z Fakultní nemocnice Ostrava

                                                     ·         Ing. Josefa Foldynu, CSc. z Ústavu geoniky AV ČR v.v.i.

                                                     ·         Ing. Libora Sitka, Ph.D. z Ústavu geoniky AV ČR v.v.i.

                                                     ·         doc. Ing. Daniela Kaminského, CSc. ze společnosti ELCOM, a.s.

                                                     ·         Ing. Jaroslava Pindora, Ph.D. z Materiálového a metalurgického výzkumu s.r.o.

                                                     ·         Ing. Petra Petříka ze společnosti MEPAC CZ, s.r.o.

                                                     ·         Ing. Tomáše Martena ze společnosti Ingeteam a.s.

                                                     ·         Ing. Františka Peterku ze společnosti Dodávky automatizace, spol. s.r.o.


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                      12/906                         25. 4. 2017
                                                      1. bere na vědomí

                                                      žádost Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., IČO 00409871, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč na realizaci projektu „Udělení cen Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje 2017" dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                      12/906                         25. 4. 2017
                                                      2. rozhodla

                                                      poskytnout neinvestiční dotaci Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., IČO 00409871, ve výši 30.000 Kč na realizaci projektu „Udělení cen Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje 2017", s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu

                                                      12/906                         25. 4. 2017
                                                      3. rozhodla

                                                      uzavřít se Sdružením českých spotřebitelů, z.ú., IČO 00409871, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                      12/906                         25. 4. 2017
                                                      4. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3639 -

                                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                      pol. 5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                      30 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 2141 -

                                                      Vnitřní obchod

                                                      pol. 5229 -

                                                      Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                      o

                                                      30 tis. Kč


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 111/8601 ze dne 4.10.2016

                                                       č. 110/8476 ze dne 22.9.2016

                                                       č. 102/7892 ze dne 7.6.2016

                                                       č. 105/8130 ze dne 19.7.2016

                                                       12/907                         25. 4. 2017
                                                       1. bere na vědomí

                                                       žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace

                                                       a)           v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015

                                                       b)           v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny

                                                       vše dle příloh č. 6 až 10 předloženého materiálu

                                                       12/907                         25. 4. 2017
                                                       2. rozhodla

                                                       schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace a dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       12/907                         25. 4. 2017
                                                       3. bere na vědomí

                                                       žádost pana Evžena Czakana, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 4335 o poskytnutí individuální dotace na výměnu zdroje vytápění dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                       12/907                         25. 4. 2017
                                                       4. rozhodla

                                                       poskytnout dotaci z rozpočtu kraje na výměnu zdroje vytápění ve výši 142.500,- Kč panu Evženu Czakanovi, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 4335 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                       12/907                         25. 4. 2017
                                                       5. bere na vědomí

                                                       žádost žadatele Vladimíra Georgiadise, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2830, o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                       12/907                         25. 4. 2017
                                                       6. rozhodla

                                                       uzavřít s žadatelem Vladimírem Georgiadisem, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2830, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 16 předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 110/8537 ze dne 22.9.2016

                                                        č. 2/33 ze dne 22.11.2016

                                                        č. 112/8697 ze dne 18.10.2016

                                                        č. 105/8129 ze dne 19.7.2016

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 18/1884 ze dne 25.2.2016

                                                        č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                                        č. 19/1977 ze dne 21.4.2016

                                                        12/908                         25. 4. 2017
                                                        1. rozhodla

                                                        předložit obcím, s nimiž kraj uzavřel smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010, žádosti o dotaci na spolufinancování uvedeného projektu dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         12/909                         25. 4. 2017
                                                         1. rozhodla

                                                         uzavřít smlouvu o partnerství s Horskými lázněmi Karlova Studánka, státním podnikem, IČ 14450216, za účelem realizace 7. ročníku gastrofestivalu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                          12/910                         25. 4. 2017
                                                          1. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižuje

                                                          dlouhodobé financování

                                                          pol. 8124 -

                                                          Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                                                          o

                                                          4.900,00 tis. Kč

                                                          a

                                                          snižují

                                                          neinvestiční přijaté transfery

                                                          pol. 4113 -

                                                          Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

                                                          o

                                                          81,00 tis. Kč

                                                          pol. 4116 -

                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                          o

                                                          19.565,34 tis. Kč

                                                          pol. 4152 -

                                                          Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

                                                          o

                                                          564,00 tis. Kč

                                                          CELKEM

                                                          o

                                                          20.210,34 tis. Kč

                                                          a

                                                          snižují

                                                          investiční přijaté transfery

                                                          pol. 4216 -

                                                          Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                          o

                                                          5,03 tis. Kč

                                                          a

                                                          snižuje

                                                          dlouhodobé financování

                                                          pol. 8123 -

                                                          Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                                          o

                                                          48.844,32 tis. Kč

                                                          a

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2143 -

                                                          Cestovní ruch

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          4.200,00 tis. Kč

                                                          na § 3122 -

                                                          Střední odborné školy

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          200,00 tis. Kč

                                                          na § 3299 -

                                                          Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          35,00 tis. Kč

                                                          na § 3522 -

                                                          Ostatní nemocnice

                                                          pol.  5137 -

                                                          Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                          o

                                                          132,05 tis. Kč

                                                          na § 3636 -

                                                          Územní rozvoj

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          150,00 tis. Kč

                                                          na § 3639 -

                                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          5.236,02 tis. Kč

                                                          na § 3719 -

                                                          Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          920,00 tis. Kč

                                                          na § 3741 -

                                                          Ochrana druhů a stanovišť

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          9.447,80 tis. Kč

                                                          na § 4312 -

                                                          Odborné sociální poradenství

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          1.115,00 tis. Kč

                                                          na § 4329 -

                                                          Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          167,00 tis. Kč

                                                          na § 4339 -

                                                          Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          4.004,41 tis. Kč

                                                          na § 4354 -

                                                          Chráněné bydlení

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          700,00 tis. Kč

                                                          na § 4379 -

                                                          Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          3.217,00 tis. Kč

                                                          na § 4399 -

                                                          Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          1.000,00 tis. Kč

                                                          na § 5511 -

                                                          Požární ochrana – profesionální část

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          6.267,00 tis. Kč

                                                          na § 6172 -

                                                          Činnost regionální správy

                                                          pol.  5167 -

                                                          Služby školení a vzdělávání

                                                          o

                                                          925,88 tis. Kč

                                                          CELKEM

                                                          o

                                                          37.717,16 tis. Kč

                                                          a

                                                          snižují

                                                          kapitálové výdaje

                                                          na § 3122 -

                                                          Střední odborné školy

                                                           

                                                          pol.  6122 -

                                                          Stroje, přístroje a zařízení

                                                          o

                                                          14.087,54 tis. Kč

                                                          na § 3123 -

                                                          Střední odborná učiliště a učiliště

                                                          pol.  6122 -

                                                          Stroje, přístroje a zařízení

                                                           o

                                                          1.142,57 tis. Kč

                                                          na § 3522 -

                                                          Ostatní nemocnice

                                                          pol.  6111 -

                                                          Programové vybavení

                                                          o

                                                          6.806,00 tis. Kč

                                                          na § 3533 -

                                                          Zdravotnická záchranná služba

                                                          pol.  6122 -

                                                          Stroje, přístroje a zařízení

                                                          o

                                                          11.592,30 tis. Kč

                                                          na § 4354 -

                                                          Chráněné bydlení

                                                           

                                                          pol.  6121 -

                                                          Budovy, haly a stavby

                                                          o

                                                          3.800,00 tis. Kč

                                                          CELKEM

                                                          o

                                                          37.428,41 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3322 -

                                                          Zachování a obnova kulturních památek

                                                          pol.  5171 -

                                                          Opravy a udržování

                                                           o

                                                          3.700,00 tis. Kč

                                                          na § 6172 -

                                                          Činnost regionální správy

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          285,88 tis. Kč

                                                          CELKEM

                                                          o

                                                          3.985,88 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          kapitálové výdaje

                                                          na § 6172 -

                                                          Činnost regionální správy

                                                          pol.  6111 -

                                                          Programové vybavení

                                                          o

                                                          7.000,00 tis. Kč


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                           12/911                         25. 4. 2017
                                                           1. bere na vědomí

                                                           žádost o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti PUSTEVNY, s.r.o., IČ 27775658, ve výši 50.000 Kč na projekt „Dřevěné Pustevny“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           12/911                         25. 4. 2017
                                                           2. rozhodla

                                                           poskytnout neinvestiční dotaci společnosti PUSTEVNY, s.r.o., IČ 27775658, maximálně ve výši 50.000 Kč na projekt „Dřevěné Pustevny“, s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 7. 2017

                                                           12/911                         25. 4. 2017
                                                           3. rozhodla

                                                           uzavřít se společností PUSTEVNY, s.r.o., IČ 27775658, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                            12/912                         25. 4. 2017
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádost Gustava Kotajneho, IČO 10606823, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč na projekt Farmářské slavnosti 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            12/912                         25. 4. 2017
                                                            2. rozhodla

                                                            poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 100.000 Kč Gustavu Kotajnemu, IČO 10606823, na projekt Farmářské slavnosti 2017, s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 8. 2017, a uzavřít s Gustavem Kotajnym smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                            12/912                         25. 4. 2017
                                                            3. rozhodla

                                                            udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora opatření v oblasti životního prostředí“ výši 70.000 Kč

                                                            12/912                         25. 4. 2017
                                                            4. rozhodla

                                                            navýšit akci „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 70.000 Kč

                                                            12/912                         25. 4. 2017
                                                            5. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 2143 -

                                                            Cestovní ruch

                                                            pol. 5213 -      

                                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                            30 tis. Kč

                                                            na § 3769 -

                                                            Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                            pol. 5229 -

                                                            Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                            o

                                                            70 tis. Kč

                                                            Celkem

                                                            o

                                                            100 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje            

                                                            na § 2143 -

                                                            Cestovní ruch

                                                            pol. 5212 -

                                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                            o

                                                            100 tis. Kč


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                             12/913                         25. 4. 2017
                                                             1. bere na vědomí

                                                             žádost subjektu Klub vojenské historie Bohumín, z.s., IČO 26519160, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč na projekt Podpora návštěvnosti a revitalizace expozice muzea Pěchotní srub MO-S5 „Na Trati“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                             12/913                         25. 4. 2017
                                                             2. rozhodla

                                                             poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 30.000 Kč subjektu Klub vojenské historie Bohumín, z.s., IČO 26519160, na projekt Podpora návštěvnosti a revitalizace expozice muzea Pěchotní srub MO-S5 „Na Trati“, s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017, a uzavřít se subjektem Klub vojenské historie Bohumín, z.s., smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                             12/913                         25. 4. 2017
                                                             3. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 2143 -

                                                             Cestovní ruch

                                                             pol. 5213  -      

                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                             30,0 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje            

                                                             na § 2143 -

                                                             Cestovní ruch

                                                             pol. 5222  -

                                                             Neinvestiční transfery spolkům

                                                             o

                                                             30,0 tis. Kč


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 8/512 ze dne 28. 2. 2017

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                              12/914                         25. 4. 2017
                                                              1. bere na vědomí

                                                              žádost subjektu OUTDOOR FILMS s.r.o., IČO 28614593, o  poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč na projekt 15. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2017 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                              12/914                         25. 4. 2017
                                                              2. rozhodla

                                                              neposkytnout neinvestiční dotaci ve výši 100.000 Kč subjektu OUTDOOR FILMS s.r.o., IČO 28614593, na projekt 15. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 20/2109 ze dne 23.6.2016

                                                               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                               12/915                         25. 4. 2017
                                                               1. bere na vědomí

                                                               žádost Dolní oblasti VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, o změnu termínu ukončení realizace projektu „Rozšíření zpřístupnění a provozování NKP a KP“ a o změnu finanční struktury dotace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                               12/915                         25. 4. 2017
                                                               2. doporučuje

                                                               zastupitelstvu kraje

                                                               rozhodnout změnit v bodě 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2109 ze dne 23. 6. 2016 text „s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017“ na text „s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 30. 10. 2017“

                                                               12/915                         25. 4. 2017
                                                               3. doporučuje

                                                               zastupitelstvu kraje

                                                               rozhodnout uzavřít s Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02997/2016/RRC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                               12/915                         25. 4. 2017
                                                               4. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               snižují

                                                               kapitálové výdaje

                                                               na § 2143 -

                                                               Cestovní ruch

                                                               pol. 6322 -

                                                               Investiční transfery spolkům

                                                               o

                                                               1.500 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje            

                                                               na § 2143 -

                                                               Cestovní ruch

                                                               pol. 5222 -

                                                               Neinvestiční transfery spolkům

                                                               o

                                                               1.500 tis. Kč

                                                               12/915                         25. 4. 2017
                                                               5. ukládá

                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                               předložit návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                               zodp.: Jan Krkoška

                                                               Termín: 15. 6. 2017


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                12/916                         25. 4. 2017
                                                                1. doporučuje

                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                schválit zahájit přípravu projektu „Systém pomoci na vyžádání“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 4.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 ‑ 2020

                                                                12/916                         25. 4. 2017
                                                                2. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3639

                                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                pol.  5169 -

                                                                Nákup ostatních služeb

                                                                o

                                                                400,00 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 5521 -

                                                                Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                                                pol.  5169 -

                                                                Nákup ostatních služeb

                                                                o

                                                                400,00 tis. Kč

                                                                12/916                         25. 4. 2017
                                                                3. ukládá

                                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                                předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                Zodp.: Jan Krkoška

                                                                Termín: 15. 6. 2017


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                 12/917                         25. 4. 2017
                                                                 1. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 4379 -

                                                                 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                 pol.  5166 -

                                                                 Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                 o

                                                                 195,00 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 4379 -

                                                                 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                 pol.  5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                 o

                                                                 195,00 tis. Kč

                                                                 12/917                         25. 4. 2017
                                                                 2. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 6172 -

                                                                 Činnost regionální správy

                                                                 pol.  5137 -

                                                                 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                 o

                                                                 6,00 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 6172 -

                                                                 Činnost regionální správy

                                                                 pol.  5139 -

                                                                 Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                 o

                                                                 6,00 tis. Kč

                                                                 12/917                         25. 4. 2017
                                                                 3. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 4379 -

                                                                 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                  

                                                                 pol.  5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                 o

                                                                 15,50 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 4379 -

                                                                 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                 pol.  5173 -

                                                                 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                                 o

                                                                 15,50 tis. Kč

                                                                 12/917                         25. 4. 2017
                                                                 4. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 zvyšují

                                                                 neinvestiční přijaté transfery

                                                                 pol.  4116 -

                                                                 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                 o

                                                                 1.470,14 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 4339 -

                                                                 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                 pol.  5011 -

                                                                 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                 o

                                                                 450,00 tis. Kč

                                                                 pol.  5021 -

                                                                 Ostatní osobní výdaje

                                                                 o

                                                                 530,00 tis. Kč

                                                                 pol.  5031 -

                                                                 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                 o

                                                                 245,00 tis. Kč

                                                                 pol.  5032 -

                                                                 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                 o

                                                                 88,20 tis. Kč

                                                                 pol.  5038 -

                                                                 Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                 o

                                                                 4,12 tis. Kč

                                                                 pol.  5139 -

                                                                 Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                 o

                                                                 50,00 tis. Kč

                                                                 pol.  5162 -

                                                                 Služby telekomunikací a radiokomunikací

                                                                 o

                                                                 2,00 tis. Kč

                                                                 Pol.  5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                 o

                                                                 70,82 tis. Kč

                                                                 pol.  5173 -

                                                                 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                                 o

                                                                 20,00 tis. Kč

                                                                 pol.  5175 -

                                                                 Pohoštění

                                                                 o

                                                                 10,00 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 1.470,14 tis. Kč

                                                                 12/917                         25. 4. 2017
                                                                 5. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 6172 -

                                                                 Činnost regionální správy

                                                                 pol.  5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                 o

                                                                 2.000,00 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 6172 -

                                                                 Činnost regionální správy

                                                                 pol.  5167 -

                                                                 Služby školení a vzdělávání

                                                                 o

                                                                 2.000,00 tis. Kč

                                                                 12/917                         25. 4. 2017
                                                                 6. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 4339 -

                                                                 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                  

                                                                 pol.  5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                 o

                                                                 1,40 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 4339 -

                                                                 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                 pol.  5139 -

                                                                 Nákup materiálu jinde neuvedený

                                                                 o

                                                                 1,40 tis. Kč

                                                                 12/917                         25. 4. 2017
                                                                 7. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 zvyšují

                                                                 neinvestiční přijaté transfery

                                                                 pol.  4116 -

                                                                 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                 o

                                                                 1.482,02 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 4399 -

                                                                 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                 pol.  5011 -

                                                                 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                 o

                                                                 160,00 tis. Kč

                                                                 pol.  5021 -

                                                                 Ostatní osobní výdaje

                                                                 o

                                                                 580,00 tis. Kč

                                                                 pol.  5031 -

                                                                 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                 o

                                                                 112,50 tis. Kč

                                                                 pol.  5032 -

                                                                 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                 o

                                                                 40,50 tis. Kč

                                                                 pol.  5038 -

                                                                 Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                 o

                                                                 1,89 tis. Kč

                                                                 pol.  5162 -

                                                                 Služby telekomunikací a radiokomunikací

                                                                 o

                                                                 6,00 tis. Kč

                                                                 pol.  5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                 o

                                                                 421,13 tis. Kč

                                                                 pol.  5175 -

                                                                 Pohoštění

                                                                 o

                                                                 160,00 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 1.482,02 tis. Kč

                                                                 12/917                         25. 4. 2017
                                                                 8. rozhodla

                                                                 zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 o 610 tis. Kč z 297.969,13 tis. Kč na 298.579,13 tis. Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                  12/918                         25. 4. 2017
                                                                  1. rozhodla

                                                                  udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Propagace kraje a prezentační předměty“ ve výši 360.000 Kč

                                                                  12/918                         25. 4. 2017
                                                                  2. rozhodla

                                                                  navýšit akci „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o částku 120.000 Kč

                                                                  12/918                         25. 4. 2017
                                                                  3. rozhodla

                                                                  navýšit akci „Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu“ o 240.000 Kč

                                                                  12/918                         25. 4. 2017
                                                                  4. schvaluje

                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                  snižují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 2141 -

                                                                  Vnitřní obchod

                                                                  pol. 5139 -

                                                                  Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                  o

                                                                  360 tis. Kč

                                                                  na § 2143 -

                                                                  Cestovní ruch

                                                                  pol. 5169 -

                                                                  Nákup ostatních služeb

                                                                  o

                                                                  540 tis. Kč

                                                                  Celkem

                                                                  o

                                                                  900 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 2143 -

                                                                  Cestovní ruch

                                                                  pol. 5139 -

                                                                  Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                  o

                                                                  660 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  kapitálové výdaje

                                                                  na § 2143 -

                                                                  Cestovní ruch

                                                                  pol. 6111 -

                                                                  Programové vybavení

                                                                  o

                                                                  240 tis. Kč

                                                                  12/918                         25. 4. 2017
                                                                  5. schvaluje

                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                  snižují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 3713 -

                                                                  Změny technologií vytápění

                                                                  pol. 5169 -

                                                                  Nákup ostatních služeb

                                                                  o

                                                                  500,87 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 3713 -

                                                                  Změny technologií vytápění

                                                                  pol. 5021 -

                                                                  Ostatní osobní výdaje

                                                                  o

                                                                  352,60 tis. Kč

                                                                  pol. 5031 -

                                                                  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                  o

                                                                  93,15 tis. Kč

                                                                  pol. 5032 -

                                                                  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                  o

                                                                  33,56 tis. Kč

                                                                  pol. 5038 -

                                                                  Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                  o

                                                                  1,56 tis. Kč

                                                                  pol. 5424 -

                                                                  Náhrady mezd v době nemoci

                                                                  o

                                                                  20,00 tis. Kč

                                                                  Celkem

                                                                  o

                                                                  500,87 tis. Kč

                                                                  12/918                         25. 4. 2017
                                                                  6. schvaluje

                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                  snižují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 3713 -

                                                                  Změny technologií vytápění

                                                                  pol. 5169 -

                                                                  Nákup ostatních služeb

                                                                  o

                                                                  236 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 3713 -

                                                                  Změny technologií vytápění

                                                                  pol. 5137 -

                                                                  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                  o

                                                                  6 tis. Kč

                                                                  pol. 5139 -

                                                                  Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                  o

                                                                  205 tis. Kč

                                                                  pol. 5167 -

                                                                  Služby školení a vzdělávání

                                                                  o

                                                                  25 tis. Kč

                                                                  Celkem

                                                                  o

                                                                  236 tis. Kč


                                                                   Rada kraje

                                                                   12/919                         25. 4. 2017
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   vyhlášení 67. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osa 2, specifický cíl 2.1 „Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečisťujících látek“

                                                                   12/919                         25. 4. 2017
                                                                   2. rozhodla

                                                                   podat žádost o podporu v rámci výzvy dle bodu 1) tohoto usnesení pro projekt „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ dle předloženého materiálu a jeho příloh


                                                                    Rada kraje

                                                                    12/920                         25. 4. 2017
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    žádost spolku TYTO, z. s., ze dne 16. 2. 2017 ve věci poskytnutí dotace na přípravu a vydání elektronické publikace „Moták lužní“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                    12/920                         25. 4. 2017
                                                                    2. rozhodla

                                                                    neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku TYTO, z. s., IČO 26523141, ve výši 100 tis. Kč na přípravu a vydání elektronické publikace „Moták lužní“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                    12/920                         25. 4. 2017
                                                                    3. bere na vědomí

                                                                    žádost spolku TYTO, z. s., ze dne 16. 2. 2017 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Ochrana a podpora genofondu sýce rousného v Moravskoslezském kraji“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                    12/920                         25. 4. 2017
                                                                    4. rozhodla

                                                                    neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku TYTO, z. s., IČO 26523141, ve výši 96 tis. Kč na realizaci projektu „Ochrana a podpora genofondu sýce rousného v Moravskoslezském kraji“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                     12/921                         25. 4. 2017
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     žádost spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. ze dne 13. 12. 2016, včetně jejího doplnění ze dne 21. 3. 2017, ve věci poskytnutí dotace na 17. ročník odborné konference ODPADY 21, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                     12/921                         25. 4. 2017
                                                                     2. doporučuje

                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                     rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, na 17. ročník odborné konference ODPADY 21 v maximální výši 25.000,-- Kč s časovou použitelností ode dne 1. 3. 2017 do dne 30. 6. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                     12/921                         25. 4. 2017
                                                                     3. rozhodla

                                                                     udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písm. b) ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora opatření v oblasti životního prostředí“ ve výši 25.000,‑ Kč

                                                                     12/921                         25. 4. 2017
                                                                     4. rozhodla

                                                                     navýšit akci „Propagace v oblasti životního prostředí“ o 25.000,- Kč

                                                                     12/921                         25. 4. 2017
                                                                     5. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     snižují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3769 -

                                                                     Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                                     pol. 5229 -

                                                                     Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                     o

                                                                     25 tis. Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3799 -

                                                                     Ostatní ekologické záležitosti

                                                                     pol. 5222 -

                                                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                                                     o

                                                                     25 tis. Kč

                                                                     12/921                         25. 4. 2017
                                                                     6. ukládá

                                                                     náměstkyni hejtmana kraje

                                                                     předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                                     Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                     Termín: 15. 6. 2017


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 44/3286 ze dne 27. 5. 2014

                                                                      12/922                         25. 4. 2017
                                                                      1. rozhodla

                                                                      poskytnout peněžité dary ve výši a příjemcům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“ na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu, dle předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                      12/923                         25. 4. 2017
                                                                      1. rozhodla

                                                                      navýšit dotační program „Příspěvky na ozdravné pobyty“ o 600.000,-- Kč

                                                                      12/923                         25. 4. 2017
                                                                      2. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      zvyšuje

                                                                      financování

                                                                      pol.  8115 -

                                                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                                      o

                                                                      600 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3900 -

                                                                      Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

                                                                      pol.  5321 -

                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                      o

                                                                      600 tis. Kč

                                                                      12/923                         25. 4. 2017
                                                                      3. rozhodla

                                                                      nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 109.985,-- Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                                      12/923                         25. 4. 2017
                                                                      4. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      zvyšují

                                                                      přijaté transfery

                                                                      pol.  4111 -

                                                                      Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                                      o

                                                                      109,99 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3741 -

                                                                      Ochrana druhů a stanovišť

                                                                      pol.  5192 -

                                                                      Poskytnuté náhrady

                                                                      o

                                                                      109,99 tis. Kč


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 9/701 ze dne 14. 3. 2017

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 18/1486 ze dne 23. 3. 2011

                                                                       č. 7/562 ze dne 19. 12. 2013

                                                                       12/924                         25. 4. 2017
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       informaci o průběhu a výsledku valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, konané dne 27. 3. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                       12/924                         25. 4. 2017
                                                                       2. doporučuje

                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                       vzít na vědomí rozhodnutí valné hromady KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, ze dne 27. 3. 2017 včetně pokynu k ukončení prací na stávajícím projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                       12/924                         25. 4. 2017
                                                                       3. doporučuje

                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                       rozhodnout oznámit statutárnímu městu Karviná, IČ 00297534, nemožnost plnění a zánik memoranda uzavřeného dne 12. 4. 2011 k umístění „Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ na území tohoto města, ve znění změny č. 1 ze dne 16. 4. 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                       12/924                         25. 4. 2017
                                                                       4. doporučuje

                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                       souhlasit s likvidací společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, a s ní spojeným následným zánikem majetkové účasti kraje v této společnosti

                                                                       12/924                         25. 4. 2017
                                                                       5. doporučuje

                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                       uložit náměstkyni hejtmana kraje odeslat statutárnímu městu Karviná oznámení dle bodu 3. tohoto usnesení

                                                                       Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                       Termín: 30. 6. 2017

                                                                       12/924                         25. 4. 2017
                                                                       6. ukládá

                                                                       náměstkyni hejtmana kraje

                                                                       předložit doporučení dle bodů 2. až 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                       Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                       Termín: 15. 6. 2017


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                        12/925                         25. 4. 2017
                                                                        1. schvaluje

                                                                        účast sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky v roce 2018


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 11/839 ze dne 11. 4. 2017

                                                                         12/926                         25. 4. 2017
                                                                         1. jmenuje

                                                                         konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace:

                                                                         předseda konkurzní komise:

                                                                         Mgr. Stanislav Folwarczny – náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

                                                                         členové:

                                                                         PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA - člen zastupitelstva kraje, člen určený radou kraje

                                                                         náhradník:

                                                                         PhDr. Jaroslava Wenigerová, členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, náhradník člena určeného radou kraje

                                                                         PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu

                                                                         náhradník:

                                                                         PaedDr. Stanislava Šmídová - vedoucí oddělení správy škol odboru školství, mládeže a sportu, náhradník člena určeného ředitelem krajského úřadu

                                                                         Mgr. Petr Juras - ředitel organizace Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                                         náhradník:

                                                                         Mgr. Daniel Kašička - ředitel organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                                         Mgr. Kazimierz Worek – školní inspektor České školní inspekce

                                                                         Mgr. Alena Helešicová – pedagogický pracovník školy

                                                                         doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – člen školské rady

                                                                         v případě, kdy se člen konkurzní komise určený radou kraje, člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu nebo odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise


                                                                          Rada kraje

                                                                          12/927                         25. 4. 2017
                                                                          1. souhlasí

                                                                          s omezením a přerušením provozu mateřských škol zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu v měsících červenci a srpnu 2017


                                                                           Rada kraje

                                                                           12/928                         25. 4. 2017
                                                                           1. souhlasí

                                                                           ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s návrhem organizace AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o., na zápis vyšší odborné školy do rejstříku škol a školských zařízení, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                            12/929                         25. 4. 2017
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1 a 3 předloženého materiálu

                                                                            12/929                         25. 4. 2017
                                                                            2. rozhodla

                                                                            poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

                                                                            a)    Orientační Běh Opava, z.s., IČO 26534991, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora celoroční činnosti klubu orientačního běhu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                            b)   Happy Sport Opava, z.s., IČO 65888774, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „STAROPRAMEN COOL Super Cup 2017 v beachvolejbale mužů a žen“; s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 31. 7. 2017

                                                                            12/929                         25. 4. 2017
                                                                            3. rozhodla

                                                                            uzavřít smlouvu s příjemci dotace:

                                                                            a)    Orientační Běh Opava, z.s., IČO 26534991, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                            b)   Happy Sport Opava, z.s., IČO 65888774, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                            12/929                         25. 4. 2017
                                                                            4. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            snižují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 6409 -

                                                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                            pol. 6901 -

                                                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                                                            o

                                                                            150 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3419 -

                                                                            Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                            pol. 5222 -

                                                                            Neinvestiční transfery spolkům

                                                                            o

                                                                            150 tis. Kč


                                                                             Rada kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 6/403 ze dne 24. 1. 2017

                                                                             12/930                         25. 4. 2017
                                                                             1. rozhodla

                                                                             nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2017ve výši 160.045.947 Kč dle předloženého materiálu

                                                                             12/930                         25. 4. 2017
                                                                             2. rozhodla

                                                                             poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                             12/930                         25. 4. 2017
                                                                             3. schvaluje

                                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                                             zvyšují

                                                                             přijaté transfery

                                                                             pol. 4116 - 

                                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                                             ze státního rozpočtu

                                                                             o

                                                                             160.045.947 Kč

                                                                             a

                                                                             zvyšují

                                                                             běžné výdaje

                                                                             na § 3111-

                                                                             Předškolní zařízení

                                                                              

                                                                             pol. 5212 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             fyzickým osobám

                                                                             o

                                                                             425.397 Kč

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                             11.719.548 Kč

                                                                             na § 3112 -

                                                                             Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                              

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                             646.146 Kč

                                                                             na § 3113 -

                                                                             Základní školy

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                             6.437.317 Kč

                                                                             na § 3114 -

                                                                             Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                              

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                             10.840.977 Kč

                                                                             na § 3117 -

                                                                             První stupeň základních škol

                                                                             pol.  5212 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                             o

                                                                             927.349 Kč

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                             1.920.624 Kč

                                                                             na § 3121 -

                                                                             Gymnázia

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                             11.494.598 Kč

                                                                             na § 3122 -

                                                                             Střední odborné školy

                                                                              

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                              

                                                                              

                                                                             46.834.979 Kč

                                                                             pol.  5221 -

                                                                             Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                             o

                                                                              

                                                                             2.251.810 Kč

                                                                             na § 3123 -

                                                                             Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                              

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                             37.575.479 Kč

                                                                             pol.  5221 -

                                                                             Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                             o

                                                                             3.651.071 Kč

                                                                             na § 3125 -

                                                                             Střediska praktického vyučování

                                                                             a školní hospodářství

                                                                              

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                             180.877 Kč

                                                                             pol.  5221 -

                                                                             Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                             o

                                                                             705.259 Kč

                                                                             na § 3141 -

                                                                             Školní stravování

                                                                              

                                                                             pol. 5212 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             fyzickým osobám

                                                                             o

                                                                             20.128 Kč

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                              

                                                                              

                                                                             2.041.215 Kč

                                                                             pol.  5221 -

                                                                             Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                             o

                                                                              

                                                                             97.870 Kč

                                                                             na § 3143 -

                                                                             Školní družiny a kluby

                                                                              

                                                                             pol.  5212 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                             o

                                                                             200.534 Kč

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                             1.721.861 Kč

                                                                             na § 3146 -

                                                                             Zařízení výchovného poradenství

                                                                             Školská poradenská zařízení

                                                                              

                                                                             pol.  5221 -

                                                                             Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                             o

                                                                              

                                                                             567.208 Kč

                                                                             na § 3147 -

                                                                             Domovy mládeže

                                                                              

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                             782.350 Kč

                                                                             pol.  5221 -

                                                                             Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                             o

                                                                             180.013 Kč

                                                                             na § 3150 -

                                                                             Vyšší odborné školy

                                                                              

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                              

                                                                             6.629.196 Kč

                                                                             pol.  5221 -

                                                                             Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                             o

                                                                              

                                                                                      1.912.023 Kč

                                                                             na § 3231 -

                                                                             Základní umělecké školy

                                                                              

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                             6.349.008 Kč

                                                                             pol.  5221 -

                                                                             Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                             o

                                                                             2.895.608 Kč

                                                                             na § 3233-

                                                                             Střediska volného času

                                                                              

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                              

                                                                              

                                                                             177.502 Kč

                                                                             na § 3299-

                                                                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                              

                                                                             pol.  5901 -

                                                                             Nespecifikované rezervy

                                                                             o

                                                                              860.000 Kč

                                                                             Celkem

                                                                             160.045.947 Kč


                                                                             Rada kraje

                                                                             12/931                         25. 4. 2017
                                                                             1. bere na vědomí

                                                                             a)    informaci o výsledcích hospodaření příspěvkových organizací v odvětví školství za rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                             b)   informaci o výši nedočerpaných účelových prostředků příspěvkových organizací v odvětví školství za rok 2016 poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                             c)    informaci o odvodech nedočerpaných účelových prostředků příspěvkových organizací v odvětví školství za rok 2016 do rozpočtu kraje uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                             d)   informaci o výši nákladů na úhradu daně z příjmů příspěvkových organizací v odvětví školství za rok 2016 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                             e)    informaci o aktuální výši nesplacených zůstatků úvěrů příspěvkových organizací kraje v odvětví školství dle předloženého materiálu

                                                                             12/931                         25. 4. 2017
                                                                             2. schvaluje

                                                                             a)    výsledky hospodaření příspěvkových organizací v odvětví školství za rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                             b)   použití výsledku hospodaření organizace Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace za rok 2016 ve výši 4.765,76 Kč k úhradě ztráty za předchozí období prostřednictvím rezervního fondu dle předloženého materiálu

                                                                             c)    příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 do peněžních fondů příspěvkových organizací v odvětví školství dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                             12/931                         25. 4. 2017
                                                                             3. souhlasí

                                                                             s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic u příspěvkových organizací v odvětví školství dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                             12/931                         25. 4. 2017
                                                                             4. schvaluje

                                                                             účetní závěrky příspěvkových organizací kraje v odvětví školství za rok 2016 dle seznamu uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu


                                                                              Rada kraje

                                                                              12/932                         25. 4. 2017
                                                                              1. schvaluje

                                                                              odměny ředitelům a zástupcům statutárního orgánu příspěvkových organizací kraje v odvětví školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                               č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                               12/933                         25. 4. 2017
                                                                               1. rozhodla

                                                                               nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 – Excelence středních škol 2016 ve výši 1.581.173 Kč, dle předloženého materiálu

                                                                               12/933                         25. 4. 2017
                                                                               2. rozhodla

                                                                               poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 - Excelence středních škol 2016“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                               12/933                         25. 4. 2017
                                                                               3. schvaluje

                                                                               zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 - Excelence středních škol 2016“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                               12/933                         25. 4. 2017
                                                                               4. rozhodla

                                                                               poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené obcí Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČO 69987181, ve výši 30.042 Kč účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 – Excelence středních škol 2016“ s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                               12/933                         25. 4. 2017
                                                                               5. rozhodla

                                                                               poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 - Excelence středních škol 2016“ organizaci RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, s.r.o.  IČO 25364103, ve výši 7.510 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                               12/933                         25. 4. 2017
                                                                               6. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               zvyšují

                                                                               neinvestiční přijaté transfery

                                                                               pol. 4116 -

                                                                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                               o

                                                                               1.581.173 Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 3121 -

                                                                               Gymnázia

                                                                               pol. 5336 -

                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               1.175.613 Kč

                                                                               pol. 5339 -

                                                                               Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               30.042 Kč

                                                                               na § 3122 -

                                                                               Střední odborné školy

                                                                               pol. 5336 -

                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               322.946 Kč

                                                                               na § 3123 -

                                                                               Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                               pol. 5213 -

                                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                                                                               o

                                                                               7.510 Kč

                                                                               pol. 5336 -

                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               45.062 Kč

                                                                               Celkem

                                                                               1.581.173 Kč

                                                                               12/933                         25. 4. 2017
                                                                               7. rozhodla

                                                                               zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                               12/933                         25. 4. 2017
                                                                               8. schvaluje

                                                                               zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                               12/933                         25. 4. 2017
                                                                               9. rozhodla

                                                                               zvýšit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                               12/933                         25. 4. 2017
                                                                               10. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               snižují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 3299 -

                                                                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                               pol. 5901 -

                                                                               Nespecifikované rezervy

                                                                               o

                                                                               6.990.150.419 Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 3111 -

                                                                               Mateřské školy

                                                                               pol. 5336 -

                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               4.824.570 Kč

                                                                               pol. 5339 -

                                                                               Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               1.081.357.671 Kč

                                                                               na § 3112 -

                                                                               Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                               pol. 5336 -

                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               39.846.169 Kč

                                                                               na § 3113 -

                                                                               Základní školy

                                                                               pol. 5336 -

                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               19.148.804 Kč

                                                                               pol. 5339 -

                                                                               Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                                2.482.492.215 Kč

                                                                               na § 3114 -

                                                                               Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                               pol. 5336 -

                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               185.794.067 Kč

                                                                               pol. 5339 -

                                                                               Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                                11.641.774 Kč

                                                                               na § 3117 -

                                                                               První stupeň základních škol

                                                                               pol. 5339 -

                                                                               Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               283.944.862 Kč

                                                                               na § 3121 -

                                                                               Gymnázia

                                                                               pol. 5336 -

                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               380.554.978 Kč

                                                                               pol. 5339 -

                                                                               Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               4.106.949 Kč

                                                                               na § 3122 -

                                                                               Střední odborné školy

                                                                               pol. 5336 -

                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               613.766.090 Kč

                                                                               na § 3123 -

                                                                               Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                               pol. 5336 -

                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               290.198.103 Kč

                                                                               na § 3124 -

                                                                               Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                               pol. 5336 -

                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               96.110.636 Kč

                                                                               na § 3126 -

                                                                               Konzervatoře

                                                                               pol. 5336 -

                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               40.681.960 Kč

                                                                               na § 3133 -

                                                                               Dětské domovy

                                                                               pol. 5336 -

                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               124.253.735 Kč

                                                                               na § 3141 -

                                                                               Školní stravování

                                                                               pol. 5336 -

                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               63.149.354 Kč

                                                                               pol. 5339 -

                                                                               Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               399.410.221 Kč

                                                                               na § 3143 -

                                                                               Školní družiny a kluby

                                                                               pol. 5336 -

                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               18.421.431 Kč

                                                                               pol. 5339 -

                                                                               Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               300.562.208 Kč

                                                                               na § 3145 -

                                                                               Internáty

                                                                               pol. 5336 -

                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               4.960.373 Kč

                                                                               na § 3146 -

                                                                               Zařízení výchovného poradenství

                                                                               pol. 5336 -

                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               64.373.272 Kč

                                                                               na § 3147 -

                                                                               Domovy mládeže

                                                                               pol. 5336 -

                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               37.307.860 Kč

                                                                               na § 3150 -

                                                                               Vyšší odborné školy

                                                                               pol. 5336 -

                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               31.916.936 Kč

                                                                               na § 3231 -

                                                                               Základní umělecké školy

                                                                               pol. 5336 -

                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               282.444.369 Kč

                                                                               pol. 5339 -

                                                                               Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               42.076.059 Kč

                                                                               na § 3233 -

                                                                               Střediska volného času

                                                                               pol. 5336 -

                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               5.080.453 Kč

                                                                               pol. 5339 -

                                                                               Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               81.725.300 Kč

                                                                               Celkem

                                                                               6.990.150.419 Kč

                                                                               12/933                         25. 4. 2017
                                                                               11. schvaluje

                                                                               zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2017

                                                                               12/933                         25. 4. 2017
                                                                               12. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               snižují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 3299 -

                                                                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                               pol. 5331 -

                                                                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               14.500 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 3114 -

                                                                               Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                               pol. 5331 -

                                                                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               294 tis. Kč

                                                                               na § 3121 -

                                                                               Gymnázia

                                                                               pol. 5331 -

                                                                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               1.575 tis. Kč

                                                                               na § 3122 -

                                                                               Střední odborné školy

                                                                               pol. 5331 -

                                                                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               2.527 tis. Kč

                                                                               na § 3123 -

                                                                               Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                               pol. 5331 -

                                                                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               6.330 tis. Kč

                                                                               na § 3124 -

                                                                               Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                               pol. 5331 -

                                                                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               2.423 tis. Kč

                                                                               na § 3133 -

                                                                               Dětské domovy

                                                                               pol. 5331 -

                                                                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               626 tis. Kč

                                                                               na § 3233 -

                                                                               Střediska volného času

                                                                               pol. 5331 -

                                                                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               725 tis. Kč

                                                                               Celkem

                                                                               14.500 tis. Kč


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                               12/934                         25. 4. 2017
                                                                               1. bere na vědomí

                                                                               žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 2, 3, 4, 6, 8 a 10 předloženého materiálu

                                                                               12/934                         25. 4. 2017
                                                                               2. schvaluje

                                                                               zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                                                                               a)    Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, o částku 166.550 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „18. mezinárodní Model Unesco“ s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 30. 11. 2017

                                                                               b)   Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, příspěvková organizace, IČO 68899092, o částku 40.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „11. Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů SVĚTLO ZA LIDICE 2017“ s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017

                                                                               c)    Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602124, o částku 197.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Letní kemp 2017“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017

                                                                               12/934                         25. 4. 2017
                                                                               3. rozhodla

                                                                               poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům

                                                                               a)    Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Nový Jičín, pobočný spolek, IČO 72557087, ve výši 5.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „MINIFOTBAL – Kvalifikace sk. E“ s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 31. 7. 2017

                                                                               a)    Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., IČO 26829690, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Soutěž English Nightingale“ s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 8. 2017

                                                                               b)   Česká hlava PROJEKT z.ú., IČO 03678059, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Machři roku 2017“ s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                               c)    PYGMALION, s.r.o., IČO 25824147, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Literární soutěž v anglickém jazyce GATE“ s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 30. 6. 2017

                                                                               12/934                         25. 4. 2017
                                                                               4. rozhodla

                                                                               uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s příjemci

                                                                               a)    Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Nový Jičín, pobočný spolek, IČO 72557087, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                               a)    Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., IČO 26829690, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                               b)   Česká hlava PROJEKT z.ú., IČO 03678059, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                               c)    PYGMALION, s.r.o., IČO 25824147, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                               12/934                         25. 4. 2017
                                                                               5. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               snižují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 3299 -

                                                                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                               pol. 5229 -

                                                                               Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                               o

                                                                               188,25 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 3299 -

                                                                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                               pol. 5222 -

                                                                               Neinvestiční transfery spolkům

                                                                               o

                                                                                 5,00 tis. Kč

                                                                               pol. 5213 -

                                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                               o

                                                                                 40,00 tis. Kč

                                                                               pol. 5331 -

                                                                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               135,05 tis. Kč

                                                                               pol. 5164 -

                                                                               Nájemné

                                                                               o

                                                                                  8,20 tis. Kč

                                                                               Celkem

                                                                               o

                                                                               188,25 tis. Kč

                                                                               12/934                         25. 4. 2017
                                                                               6. rozhodla

                                                                               nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na financování účelové dotace v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 1.305.975 Kč, dle předloženého materiálu

                                                                               12/934                         25. 4. 2017
                                                                               7. schvaluje

                                                                               zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálního projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizaci v odvětví školství Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 13644301, s účelovým určením na projekt „Interní mentoring pro učitele SŠ v MSK“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000559) v rámci akce „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“ o částku 1.305.975 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

                                                                               12/934                         25. 4. 2017
                                                                               8. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               zvyšují

                                                                               neinvestiční přijaté transfery

                                                                               pol. 4116 -

                                                                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                               o

                                                                               1.305.976 Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 3123 -

                                                                               Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                               pol. 5336 -

                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                               1.305.976 Kč


                                                                                Rada kraje

                                                                                12/935                         25. 4. 2017
                                                                                1. schvaluje

                                                                                seznam podporovaných oborů vzdělání a podmínky finanční podpory žákům vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                12/935                         25. 4. 2017
                                                                                2. ukládá

                                                                                ředitelům příspěvkových organizací

                                                                                zapracovat podmínky finanční podpory vzdělávání žáků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu do návrhu stipendijních řádů těchto škol

                                                                                Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                Termín: do 30. 6. 2017

                                                                                12/935                         25. 4. 2017
                                                                                3. ukládá

                                                                                ředitelům příspěvkových organizací

                                                                                předložit stipendijní řád dle bodu 2. tohoto usnesení ke schválení radě kraje

                                                                                Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                Termín: do 30. 6. 2017


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 12/936                         25. 4. 2017
                                                                                 1. souhlasí

                                                                                 s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizací:

                                                                                 a.    Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČO 00100307, ve výši 400 tis. Kč, ke spolufinancování akce „Rekonstrukce sociálních zařízení školy“

                                                                                 b.    Základní umělecká škola, Příbor, Lidická 50, příspěvková organizace, IČO 49590928, ve výši 205 tis. Kč, na nákup klavírního křídla

                                                                                 c.    Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, ve výši 750 tis. Kč, k zajištění financování na zateplení fasády budovy Štefánkova 826/7 v Novém Jičíně a na nákup osobního automobilu


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  12/937                         25. 4. 2017
                                                                                  1. souhlasí

                                                                                  s pronájmem nemovité věci, a to části  budovy č. p. 410, část obce Frýdek, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1277, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, se sídlem Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00846881, o celkové výměře 1 139,43 m², společnosti 1. Moravskoslezská Scioškola – základní škola, s.r.o., se sídlem Na Výsluní 2795, Frýdek-Místek, IČ 05738016, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                   12/938                         25. 4. 2017
                                                                                   1. souhlasí

                                                                                   s provedením oprav velkého rozsahu a technického zhodnocení majetku ve vlastnictví kraje v roce 2017 v maximální celkové výši 4.355 tis. Kč bez DPH prostřednictvím společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                                                                   12/938                         25. 4. 2017
                                                                                   2. souhlasí

                                                                                   se započtením budoucích pohledávek společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČ 26827719, vůči Moravskoslezskému kraji z titulu zhodnocení majetku kraje provedením oprav velkého rozsahu a technického zhodnocení dle bodu 1. tohoto usnesení, oproti budoucím pohledávkám Moravskoslezského kraje vůči společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, z titulu nájemného na rok 2017 vyplývajícího ze smlouvy o nájmu podniku ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004 ve znění pozdějších dodatků, dle předloženého materiálu

                                                                                   12/938                         25. 4. 2017
                                                                                   3. schvaluje

                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                   snižují

                                                                                   nedaňové příjmy

                                                                                   na § 2251 -

                                                                                   Letiště

                                                                                   pol. 2132 -

                                                                                   Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

                                                                                   o

                                                                                   4.355 tis. Kč

                                                                                   a

                                                                                   snižují

                                                                                   kapitálové výdaje

                                                                                   na § 6409 -

                                                                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                   pol. 6901 -

                                                                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                   o

                                                                                   4.355 tis. Kč


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 9/691 ze dne 14. 3. 2017

                                                                                   12/939                         25. 4. 2017
                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                   informace o vydaných potvrzeních o souladu akce se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 subjektům předkládající žádosti o podporu v rámci „Programu 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 23/1675 ze dne 20. 8. 2013

                                                                                    12/940                         25. 4. 2017
                                                                                    1. rozhodla

                                                                                    předat organizaci Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, 746 01 Opava, IČ 00016772, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 7/473 ze dne 7. 2. 2017

                                                                                     12/941                         25. 4. 2017
                                                                                     1. jmenuje

                                                                                     s účinností od 1. 6. 2017 včetně

                                                                                     Bc. Petra Surovku na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO 71197044, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                      12/942                         25. 4. 2017
                                                                                      1. schvaluje

                                                                                      podmínky dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                      12/942                         25. 4. 2017
                                                                                      2. rozhodla

                                                                                      vyhlásit dotační program „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017“ dle předloženého materiálu


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 107/8296 ze dne 23. 8. 2016

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                       12/943                         25. 4. 2017
                                                                                       1. rozhodla

                                                                                       nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 290.841,11 Kč na financování projektu „Teorie – most do dobré praxe aneb poznání nás pohání“, realizovaného organizací kraje Harmonie, příspěvková organizace, IČO 00846384, dle předloženého materiálu

                                                                                       12/943                         25. 4. 2017
                                                                                       2. schvaluje

                                                                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Harmonie, příspěvková organizace, IČO 00846384, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03514/2014/SOC, o částku 290.841,11 Kč s účelovým určením na projekt „Teorie – most do dobré praxe aneb poznání nás pohání“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/023/0001106

                                                                                       12/943                         25. 4. 2017
                                                                                       3. schvaluje

                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                       zvyšují

                                                                                       přijaté transfery

                                                                                       pol. 4116 -

                                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                       o

                                                                                       290.842 Kč

                                                                                       a

                                                                                       zvyšují

                                                                                       běžné výdaje

                                                                                       na § 4357 -

                                                                                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                       pol. 5336 -

                                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                       o

                                                                                       290.842 Kč


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                        č. 10/774 ze dne 28. 3. 2017

                                                                                        č. 8/630 ze dne 28. 2. 2016

                                                                                        č. 86/6921 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                        č. 3/215 ze dne 16. 3. 2017

                                                                                        č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                        č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                        č. 17/1738 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                        12/944                         25. 4. 2017
                                                                                        1. rozhodla

                                                                                        schválit s účinností k 1. 5. 2017 Aktualizaci č. 16 parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                        12/944                         25. 4. 2017
                                                                                        2. rozhodla

                                                                                        schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2017 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu u sociální služby, identifikátor 8846615, poskytované organizací OPEN HOUSE o. p. s., IČ 70645671, na částku 3.396.000 Kč


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                         č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                         12/945                         25. 4. 2017
                                                                                         1. schvaluje

                                                                                         podmínky dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                         12/945                         25. 4. 2017
                                                                                         2. rozhodla

                                                                                         vyhlásit dotační program „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017“, dle předloženého materiálu

                                                                                         12/945                         25. 4. 2017
                                                                                         3. rozhodla

                                                                                         vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 1.500 tis. Kč na dotační program „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017“

                                                                                         12/945                         25. 4. 2017
                                                                                         4. schvaluje

                                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                         snižují

                                                                                         kapitálové výdaje

                                                                                         na § 6409 -

                                                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                         pol. 6901 -

                                                                                         Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                         o

                                                                                         1.500 tis. Kč

                                                                                         a

                                                                                         zvyšují

                                                                                         běžné výdaje

                                                                                         na § 3900 -

                                                                                         Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                                                                                         pol. 5229 -

                                                                                         Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                         o

                                                                                         1.500 tis. Kč


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 8/510 ze dne 12. 2. 2013

                                                                                          č. 106/8203 ze dne 9. 8. 2016

                                                                                          12/946                         25. 4. 2017
                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                          žádost organizace Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, se sídlem Pržno 239, 739 11 Pržno, o udělení souhlasu s realizací akce „Sjednocení napojení budov v areálu Náš svět, p. o. v Pržně na elektronickou požární signalizaci“ v organizaci Náš svět, příspěvková organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                          12/946                         25. 4. 2017
                                                                                          2. souhlasí

                                                                                          s realizací akce „Sjednocení napojení budov v areálu Náš svět, p. o. v Pržně na elektronickou požární signalizaci“ v  organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, se sídlem Pržno 239, 739 11 Pržno v maximální výši 2.990 tis. Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                           12/947                         25. 4. 2017
                                                                                           1. bere na vědomí

                                                                                           žádost pobočného spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Sportovní aktivity seniorů MS kraje včetně jeho reprezentace v ČR a na Slovensku“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                           12/947                         25. 4. 2017
                                                                                           2. rozhodla

                                                                                           neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p. s., IČO 02253968, na projekt „Sportovní aktivity seniorů MS kraje včetně jeho reprezentace v ČR a na Slovensku“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                           12/947                         25. 4. 2017
                                                                                           3. bere na vědomí

                                                                                           žádost pobočného spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Přehlídka kulturních dovedností seniorů v roce 2017“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                           12/947                         25. 4. 2017
                                                                                           4. rozhodla

                                                                                           neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p. s., IČO 02253968, na projekt „Přehlídka kulturních dovedností seniorů v roce 2017“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                           12/947                         25. 4. 2017
                                                                                           5. bere na vědomí

                                                                                           žádost pobočného spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Setkání seniorů kraje u příležitosti Mezinárodního dne seniorů“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                           12/947                         25. 4. 2017
                                                                                           6. rozhodla

                                                                                           neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p. s., IČO 02253968, na projekt „Setkání seniorů kraje u příležitosti Mezinárodního dne seniorů“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                           12/947                         25. 4. 2017
                                                                                           7. bere na vědomí

                                                                                           žádost pobočného spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Organizátorské, informační a reprezentační činnosti KRS MSK“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                           12/947                         25. 4. 2017
                                                                                           8. rozhodla

                                                                                           poskytnout pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 200.000 Kč účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Organizátorské, informační a reprezentační činnosti KRS MSK“, vzniklých v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a uhrazených do 15. 1. 2018

                                                                                           12/947                         25. 4. 2017
                                                                                           9. rozhodla

                                                                                           uzavřít s pobočným spolkem Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                           12/947                         25. 4. 2017
                                                                                           10. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           snižují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 6113 -

                                                                                           Zastupitelstva krajů

                                                                                           pol. 5901 -

                                                                                           Nespecifikované rezervy

                                                                                           o

                                                                                           200 tis. Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 4399 -

                                                                                           Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                                           pol. 5222 -

                                                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                           o

                                                                                           200 tis. Kč


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016

                                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                            č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                            12/948                         25. 4. 2017
                                                                                            1. bere na vědomí

                                                                                            žádost spolku Spolek Počteníčko, IČO 01324144, ze dne 14. 3. 2017 o poskytnutí dotace na projekt „Stárnout s chutí“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                            12/948                         25. 4. 2017
                                                                                            2. rozhodla

                                                                                            udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 70.000 Kč

                                                                                            12/948                         25. 4. 2017
                                                                                            3. rozhodla

                                                                                            poskytnout spolku Spolek Počteníčko, IČO 01324144, neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 200.000 Kč účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Stárnout s chutí“ vzniklých v období od 1. 4. 2017 do 20. 12. 2017 a uhrazených do 15. 1. 2018

                                                                                            12/948                         25. 4. 2017
                                                                                            4. rozhodla

                                                                                            uzavřít se spolkem Spolek Počteníčko, IČO 01324144, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                            12/948                         25. 4. 2017
                                                                                            5. schvaluje

                                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                            zvyšují

                                                                                            nedaňové příjmy

                                                                                            na § 4399 -

                                                                                            Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                                            pol. 2212 -

                                                                                            Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                                                            o

                                                                                            70 tis. Kč

                                                                                            a

                                                                                            snižují

                                                                                            kapitálové výdaje

                                                                                            na § 6409 -

                                                                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                            pol. 6901 -

                                                                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                            o

                                                                                            130 tis. Kč

                                                                                            a

                                                                                            zvyšují

                                                                                            běžné výdaje

                                                                                            na § 3900 -

                                                                                            Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                                                                                            pol. 5222 -

                                                                                            Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                            o

                                                                                            200 tis. Kč


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             12/949                         25. 4. 2017
                                                                                             1. bere na vědomí

                                                                                             a)    výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem podpory korporátního řízení a kontroly ukončených do 31. 3. 2017 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 3 předloženého materiálu

                                                                                             b)   výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odvětvovými odbory v samostatné působnosti ukončených do 31. 3. 2017 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 4 a č. 5 předloženého materiálu

                                                                                             12/949                         25. 4. 2017
                                                                                             2. rozhodla

                                                                                             a)   přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při kontrolách a šetřeních stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 – 3 a v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                             a)   u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 4 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout

                                                                                             12/949                         25. 4. 2017
                                                                                             3. stanoví

                                                                                             s účinností od 1. 5. 2017 plat

                                                                                             a)   Mgr. Milanu Harantovi, řediteli organizace Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace, Vydmuchov 1835/10, PSČ 733 01 Karviná - Fryštát, IČ 48004898

                                                                                             b)   Mgr. Ing. Lukáši Smutnému, MBA, MSc., řediteli organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Tř. T. G. Masaryka 451, PSČ 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00577243

                                                                                             dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                             12/949                         25. 4. 2017
                                                                                             4. ukládá

                                                                                             náměstkům hejtmana kraje

                                                                                             sdělit obsah přijatých opatření ředitelům příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 3, č. 5 a č. 6 předloženého materiálu

                                                                                             Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny, Jiří Navrátil

                                                                                             Termín: 28. 4. 2017


                                                                                              frame-scrollup