Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 13. 6. 2019


  Zastupitelstvo kraje

  12/1366                         13. 6. 2019
  1. bere na vědomí

  zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Petra Baránka a Ing. Jaroslava Kaly o  ověření zápisu z 11. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 3. 2019


   Zastupitelstvo kraje

   12/1367                         13. 6. 2019
   1. volí

   ověřovatelé zápisu z 12. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 6. 2019

   -         Ing. Tomáš Kuča

   -         Ing. Šárka Šimoňáková


    Zastupitelstvo kraje

    12/1368                         13. 6. 2019
    1. volí

    návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 12. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 6. 2019 ve složení

    -        Ing. Vít Slováček – předseda

    -        JUDr. Josef Babka

    -        Mgr. Marcela Mrózková Heříková

    -        Ing. Vladimír Návrat

    -        Ing. Ctibor Vajda

    -        Mgr. Lubomír Volný


     Zastupitelstvo kraje

     12/1369                         13. 6. 2019
     1. schvaluje

     program 12. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 6. 2019


      Zastupitelstvo kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 63/5620 ze dne 28. 5. 2019

      12/1370                         13. 6. 2019
      1. bere na vědomí

      informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu


       Zastupitelstvo kraje

       k usnesení rady kraje č. 63/5671

       ze dne 28. 5. 2019

       12/1371                         13. 6. 2019
       1. bere na vědomí

       informaci o výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje společností Moody’s Investors Service dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


        Zastupitelstvo kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 62/5587 ze dne 14. 5. 2019

        12/1372                         13. 6. 2019
        1. volí

        opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

        1.1 pana Zdeňka Pýchu, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS), členem zastupitelstva kraje

        1.2 paní Leonardu Sewerinovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

        12/1372                         13. 6. 2019
        2. volí

        za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

        2.1 paní Lenku Bőlsckeiovou, místo pobytu Ostrava, navrženou panem Ing. Jaroslavem Kalou (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

        2.2 paní Michaelu Němcovou, místo pobytu Ostrava, navrženou panem Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

        2.3 pana Mgr. Romana Kratochvíla, místo pobytu Ostrava, navrženého panem Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje


         Zastupitelstvo kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 63/5598 ze dne 28. 5. 2019

         12/1373                         13. 6. 2019
         1. bere na vědomí

         zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

         12/1373                         13. 6. 2019
         2. oceňuje

         práci profesionálních i dobrovolných sborů hasičů na území Moravskoslezského kraje a vyslovuje jim poděkování za jejich práci a ochranu života, zdraví a majetku občanů kraje


          Zastupitelstvo kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 59/5263 ze dne 26. 3. 2019

          č. 61/5429 ze dne 30. 4. 2019

          12/1374                         13. 6. 2019
          1. bere na vědomí

          informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 11. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 3. 2019


           Zastupitelstvo kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 61/5430 ze dne 30. 4. 2019

           12/1375                         13. 6. 2019
           1. bere na vědomí

           žádost Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 27. 2. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

           12/1375                         13. 6. 2019
           2. rozhodlo

           poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Svazu podnikatelů ve stavebnictví, IČO 01541641, na výdaje související s organizací soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2018“, v maximální výši 400 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019, dle předloženého materiálu

           12/1375                         13. 6. 2019
           3. rozhodlo

           uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, IČO 01541641, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


            Zastupitelstvo kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 59/5262 ze dne 26. 3. 2019

            12/1376                         13. 6. 2019
            1. bere na vědomí

            žádost Spolku Počteníčko ze dne 31. 1. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

            12/1376                         13. 6. 2019
            2. rozhodlo

             

            rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Spolku Počteníčko, IČO 01324144, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Hodinový vnuk ve výši 200 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

            12/1376                         13. 6. 2019
            3. rozhodlo

            uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se Spolkem Počteníčko, IČO 01324144, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

             


             Zastupitelstvo kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 62/5536 ze dne 14. 5. 2019

             12/1377                         13. 6. 2019
             1. bere na vědomí

             žádosti obcí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

             12/1377                         13. 6. 2019
             2. rozhodlo

             poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 2.200.000,- Kč z rozpočtu kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

             12/1377                         13. 6. 2019
             3. rozhodlo

             uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových neinvestičních dotaci s obcemi uvedenými v příloze č. 3 předloženého materiálu dle návrhu uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu


              Zastupitelstvo kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 59/5308 ze dne 26.3.2019

              č. 63/5611 ze dne 28.5.2019

              č. 63/5721 ze dne 28.5.2019

              12/1378                         13. 6. 2019
              1. bere na vědomí

              informace o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 20. 2. 2019 do 24. 5. 2019, dle předloženého materiálu


               Zastupitelstvo kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 63/5614 ze dne 28. 5. 2019

               12/1379                         13. 6. 2019
               1. bere na vědomí

               podnět občana kraje ze dne 6. 3. 2019 ke změně právní úpravy směřující k narovnání výše starobních důchodů horníků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               12/1379                         13. 6. 2019
               2. rozhodlo

               nerealizovat kroky směřující ke změně právní úpravy dle bodu 1. tohoto usnesení

               12/1379                         13. 6. 2019
               3. rozhodlo

               předat podnět občana kraje Ministerstvu práce a sociálních věcí a požádat jej, aby se danou věcí jako gestor zákona o důchodovém pojištění zabývalo, a to i v rámci Komise pro spravedlivé důchody


                Zastupitelstvo kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 63/5610 ze dne 28. 5. 2019

                12/1380                         13. 6. 2019
                1. rozhodlo

                darovat

                a)    2000 ks hlásičů požáru,

                b)   2000 ks detektorů oxidu uhelnatého,

                Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, Brno, IČ 26976307, dle předloženého materiálu

                12/1380                         13. 6. 2019
                2. rozhodlo

                uzavřít smlouvu na darování

                a)    2000 ks hlásičů požáru,

                b)   2000 ks detektorů oxidu uhelnatého,

                Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, Brno, IČ 26976307, dle předloženého materiálu


                 Zastupitelstvo kraje

                 k usnesením rady kraje

                 č. 50/4389 ze dne 6. 11. 2018

                 č. 51/4467 ze dne 27. 11. 2018

                 č. 63/5616 ze dne 28. 5. 2019

                 12/1381                         13. 6. 2019
                 1. rozhodlo

                 darovat

                 a)    2 automobily ŠKODA KODIAQ Style 2,0 TDI 140 kW 4x4,

                 b)   mobilní hmotnostní spektrometr MX908, vč. příslušenství,

                 c)    3 ruční gama spektrometry IdentiFINDER R440, vč. příslušenství,

                 d)   11 dvoumístných stolů, 1600x600x760 mm

                 České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle předloženého materiálu

                 12/1381                         13. 6. 2019
                 2. rozhodlo

                 uzavřít smlouvu na darování

                 a)    2 automobilů ŠKODA KODIAQ Style 2,0 TDI 140 kW 4x4,

                 b)   mobilního hmotnostního spektrometru MX908, vč. příslušenství,

                 c)    3 ručních gama spektrometrů IdentiFINDER R440, vč. příslušenství,

                 d)   11 dvoumístných stolů, 1600x600x760 mm

                 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                  Zastupitelstvo kraje

                  k usnesením rady kraje

                  č. 56/4982 ze dne 12. 2. 2019

                  č. 63/5613 ze dne 28. 5. 2019

                  k usnesením zastupitelstva kraje

                  č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

                  č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                  12/1382                         13. 6. 2019
                  1. rozhodlo

                  a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                  b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                  c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019“ žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle přílohy č. 3 tohoto usnesení


                   Zastupitelstvo kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 63/5618 ze dne 28. 5. 2019

                   12/1383                         13. 6. 2019
                   1. bere na vědomí

                   informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu


                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 63/5769 ze dne 28.5.2019

                    12/1384                         13. 6. 2019
                    1. rozhodlo

                    uzavřít se subjekty dle přílohy č. 2 předloženého materiálu smlouvu o vypořádání závazků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                     Zastupitelstvo kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 63/5707 ze dne 28. 5. 2019

                     12/1385                         13. 6. 2019
                     1. bere na vědomí

                     informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou


                      Zastupitelstvo kraje

                      k usnesením rady kraje

                      č. 47/4133 ze dne 25. 9. 2018

                      č. 64/5793 ze dne 11. 6. 2019

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 11/1198 ze dne 13. 3. 2019

                      12/1386                         13. 6. 2019
                      1. rozhodlo

                      o změně obsahu darovací smlouvy s Českou republikou – Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, IČO 60162694, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 13. 3. 2019 usnesením č. 11/1198, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                       Zastupitelstvo kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 63/5626 ze dne 28.6.2019

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 8/819 ze dne 14.6.2018

                       č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                       12/1387                         13. 6. 2019
                       1. rozhodlo

                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Zámeček Petrovice a. s., IČO 06196586, na 1. etapu revitalizace zámeckého parku Zámečku Petrovice u Karviné (obnova aleje) ve výši 500.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 30. 11. 2019 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                       12/1387                         13. 6. 2019
                       2. rozhodlo

                       poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje Statutárnímu městu Karviná, IČO 00297534, na historický suterén měšťanského domu č. p. 9 ve výši 100.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                       12/1387                         13. 6. 2019
                       3. rozhodlo

                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obci Stará Ves nad Ondřejnicí, IČO 00297232, na rekonstrukci renesančního zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 3. etapa ve výši 1.516.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                       12/1387                         13. 6. 2019
                       4. rozhodlo

                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba, IČO 45210021 na zvýšení požární bezpečnosti v kostele sv. Mikuláše v Ostravě-Porubě prostřednictvím výměny elektrorozvodů ve výši 300.000 Kč, s časovou použitelností od 30. 4. 2019 do 30. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                       12/1387                         13. 6. 2019
                       5. rozhodlo

                       změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Nový Jičín, IČO 0298212, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 8/819 ze dne 14. 6. 2018, na projekt „Revitalizace vily Augusta Hückela v Novém Jičíně“, z „od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2020“ a uzavřít s tímto žadatelem dodatek č. 1 ke smlouvě poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 07702/2018/KPP ze dne 08. 10. 2018, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu


                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 63/5627 ze dne 28. 5. 2019

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                        12/1388                         13. 6. 2019
                        1. bere na vědomí

                        žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 dle přílohy č. 5 - 21 předloženého materiálu

                        12/1388                         13. 6. 2019
                        2. rozhodlo

                        neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 subjektům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                        12/1388                         13. 6. 2019
                        3. rozhodlo

                        poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 subjektům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 24 - 33 předloženého materiálu

                        12/1388                         13. 6. 2019
                        4. bere na vědomí

                        žádost společnosti Janáčkův máj, o. p. s., IČO 26807882, o navýšení poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 na realizaci projektu „Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka“ o 500.000 Kč na celkovou výši 3.500.000 Kč, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu, a informaci o způsobu financování projektu dle důvodové zprávy

                        12/1388                         13. 6. 2019
                        5. rozhodlo

                        navýšit účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 společnosti Janáčkův máj, o. p. s., IČO 26807882, na realizaci projektu „Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka“ o 500.000 Kč na celkovou výši 3.500.000 Kč, a uzavřít s ní dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00369/2019/KPP ze dne 14. 3. 2019, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

                        12/1388                         13. 6. 2019
                        6. bere na vědomí

                        žádost organizace Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373222, o rozšíření uznatelných nákladů projektu „Janáčkova filharmonie v Opavě – cyklus abonentních koncertů symfonické hudby“ dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

                        12/1388                         13. 6. 2019
                        7. rozhodlo

                        rozšířit uznatelné náklady projektu „Janáčkova filharmonie v Opavě – cyklus abonentních koncertů symfonické hudby“ organizace Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373222, a uzavřít s ní dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00373/2019/KPP ze dne 25. 3. 2019, dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

                        12/1388                         13. 6. 2019
                        8. rozhodlo

                        uzavřít dohodu o narovnání se Statutárním městem Opava, IČO 00300535, ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05754/2018/KPP dle přílohy č. 40 předloženého materiálu, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                         

                        12/1388                         13. 6. 2019
                        9. rozhodlo

                        uzavřít dohodu o narovnání se Statutárním městem Opava, IČO 00300535, ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05755/2018/KPP dle přílohy č. 38 předloženého materiálu


                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesení rady kraje                           

                        č. 63/5622 ze dne 28. 5. 2019

                        k usnesením zastupitelstva kraje           

                        č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                        12/1389                         13. 6. 2019
                        1. rozhodlo

                        změnit v usnesení č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018 v bodě 7 přílohy č. 9 text: „Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK v letech 2019-2022  celkové výdaje na akci 11.640 tis. Kč, tj. 2.910 tis. Kč ročně“ na

                        text:

                        „Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK v letech 2019-2023  celkové výdaje na akci 13.958 tis. Kč, tj.: v roce 2019: 3.519 tis. Kč, 2020:         3.105 tis. Kč, 2021: 3.478 tis. Kč, 2022: 2.774 tis. Kč, 2023: 1.082 tis. Kč“


                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 64/5794    ze dne 11. 6. 2019

                         12/1390                         13. 6. 2019
                         1. bere na vědomí

                         žádost Správy železniční dopravní cesty, s. o., o změnu způsobu pořizování Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ze dne 30. 5. 2019

                         12/1390                         13. 6. 2019
                         2. rozhodlo

                         o pokračování v pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území na návrh oprávněného investora, SŽDC, s. o., postupem podle § 42 odst. 6 stavebního zákona

                         12/1390                         13. 6. 2019
                         3. rozhodlo

                         podmínit pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území postupem podle § 42 odst. 6 stavebního zákona na návrh oprávněného investora SŽDC, s. o., úhradou nákladů podle § 42 odst. 7 stavebního zákona


                          Zastupitelstvo kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                          12/1391                         13. 6. 2019
                          1. bere na vědomí

                          žádost Národního památkového ústavu, IČO 75032333 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019, ve výši 80.000 Kč, na realizaci projektu „Noc na Karlštejně – divadelní představení“ dle přílohy č. 1 přeloženého materiálu

                          12/1391                         13. 6. 2019
                          2. rozhodlo

                          poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Národnímu památkovému ústavu, IČO 75032333, na realizaci projektu „Noc na Karlštejně – divadelní představení“, ve výši 80.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 30. 11. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                           Zastupitelstvo kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 63/5645 z 28. 5. 2019

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 10/1083 z 13. 12. 2018

                           12/1392                         13. 6. 2019
                           1. bere na vědomí

                           žádost obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, o poskytnutí dotace na projekt Integrovaná doprava III, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           12/1392                         13. 6. 2019
                           2. rozhodlo

                           poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na projekt Integrovaná doprava III, v maximální celkové výši 8.000.000 Kč, z toho investiční dotaci v maximální výši 7.800.000 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 200.000 Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od dne 1. 7. 2019 do dne 31. 10. 2020 a uhrazených do dne 20. 11. 2020 včetně, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 63/5644 ze dne 28. 5. 2019

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                            12/1393                         13. 6. 2019
                            1. bere na vědomí

                            žádost obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, o poskytnutí dotace na projekt Integrovaná doprava IV, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            12/1393                         13. 6. 2019
                            2. rozhodlo

                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na projekt Integrovaná doprava IV, ve výši 6.000.000 Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od dne 1. 7. 2019 do dne 31. 10. 2020 a uhrazených do dne 20. 11. 2020 včetně, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 63/5634 ze dne 28. 5. 2019

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 4/381 ze dne 15. 6. 2017

                             12/1394                         13. 6. 2019
                             1. bere na vědomí

                             informaci o stavu přípravy stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,900“


                              Zastupitelstvo kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 63/5643 ze dne 28.5.2019

                              12/1395                         13. 6. 2019
                              1. bere na vědomí

                              informaci o postupu v rámci uložení závazku veřejné služby v letecké dopravě, dle předloženého materiálu

                              12/1395                         13. 6. 2019
                              2. rozhodlo

                              uložit v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 závazky veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě mezi Letištěm Ostrava (OSR) a Letištěm Mnichov (MUC) a mezi Letištěm Ostrava (OSR) a Letištěm Vídeň (VIE), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              12/1395                         13. 6. 2019
                              3. pověřuje

                              radu kraje

                              ke všem jednáním souvisejícím s výběrem leteckého dopravce EU pro provozování předmětných závazků veřejné služby v zadávacím řízení včetně omezení přístupu k pravidelné letecké službě na uvedených trasách na jediného leteckého dopravce EU vybraného v zadávacím řízení

                              12/1395                         13. 6. 2019
                              4. rozhodlo

                              zajistit financování závazků veřejné služby v pravidelné letecké dopravě na období 4 let od zahájení provozu leteckých spojení, v maximální výši 7.800.000 € ročně, dle předloženého materiálu


                               Zastupitelstvo kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 63/5630 ze dne 28. 5. 2019

                               12/1396                         13. 6. 2019
                               1. bere na vědomí

                               nabídku vedení města Petřvald na bezúplatný převod místní komunikace do majetku Moravskoslezského kraje

                               12/1396                         13. 6. 2019
                               2. rozhodlo

                               nepřijmout nabídku vedení města Petřvald na bezúplatný převod místní komunikace do majetku Moravskoslezského kraje


                                Zastupitelstvo kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 63/5637 ze dne 28.5.2019

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 8/823 ze dne 14.6.2018

                                12/1397                         13. 6. 2019
                                1. rozhodlo

                                uzavřít budoucí smlouvy:

                                a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                12/1397                         13. 6. 2019
                                2. rozhodlo

                                nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                12/1397                         13. 6. 2019
                                3. rozhodlo

                                předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                12/1397                         13. 6. 2019
                                4. rozhodlo

                                převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                                12/1397                         13. 6. 2019
                                5. rozhodlo

                                vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení


                                Zastupitelstvo kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 61/5442 ze dne 30. 4. 2019

                                č 63/5640 ze dne 28. 5. 2019

                                12/1398                         13. 6. 2019
                                1. bere na vědomí

                                informaci o postupu zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí v úseku hr. VÚSC 0720/0800 01 - Valašské Meziříčí na území Zlínského kraje od prosince 2019 do prosince 2025 - 5. Provozní soubor, s ohledem na dosavadní a následný procesní postup, dle předloženého materiálu

                                12/1398                         13. 6. 2019
                                2. rozhodlo

                                uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje, na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí v úseku hr. VÚSC 0720/0800 01 - Valašské Meziříčí od prosince 2019 do prosince 2025 se Zlínským krajem, IČO: 70891320, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                12/1398                         13. 6. 2019
                                3. ukládá

                                radě kraje

                                pokračovat v aktivitách směřujících k zajištění veřejné drážní osobní dopravy na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí v úseku hr. VÚSC 0720/0800 01 - Valašské Meziříčí na území Zlínského kraje od prosince 2019 do prosince 2020 a uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou pro období platnosti jízdního řádu 2019/2020 s dopravcem České dráhy, a.s. – 5. Provozní soubor, dle předloženého materiálu

                                12/1398                         13. 6. 2019
                                4. rozhodlo

                                o závazku kraje v max. výši 5.000.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou drážní osobní dopravou na trať 323 Ostrava – Valašské Meziříčí v úseku hr. VÚSC 0720/0800 01 - Valašské Meziříčí na území Zlínského kraje od prosince 2019 do prosince 2020 – 5. provozní soubor


                                 Zastupitelstvo kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 61/5446 ze dne 30. 4. 2019

                                 č. 63/5639 ze dne 28. 5. 2019

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 10/1083 z 13. 12. 2018

                                 12/1399                         13. 6. 2019
                                 1. ukládá

                                 radě kraje pokračovat v aktivitách směřujících k zajištění veřejné drážní osobní dopravy na trati 312 Bruntál - Malá Morávka, „Prázdninový provoz“ na území Moravskoslezského kraje od července 2019 do prosince 2025 a uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou se společností MBM rail s.r.o., IČO: 25277171 – 6. Provozní soubor, dle předloženého materiálu

                                 12/1399                         13. 6. 2019
                                 2. rozhodlo

                                 o závazku kraje v max. výši 5.500.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou drážní osobní dopravou na trať 312 Bruntál - Malá Morávka, „Prázdninový provoz“ na území Moravskoslezského kraje od července 2019 do prosince 2025 – 6. provozní soubor, dle předloženého materiálu


                                  Zastupitelstvo kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 63/5642 ze dne 28.5.2019

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                  12/1400                         13. 6. 2019
                                  1. bere na vědomí

                                  informaci o možnosti provozování leteckého spojení Ostrava – Varšava a jeho financování, dle předloženého materiálu

                                  12/1400                         13. 6. 2019
                                  2. rozhodlo

                                  zajistit financování provozu leteckého spojení Ostrava – Varšava, na období 5 let od zahájení provozu leteckého spojení, v maximální výši 400.000 € ročně, dle předloženého materiálu

                                  12/1400                         13. 6. 2019
                                  3. ukládá

                                  radě kraje

                                  pokračovat v aktivitách směřujících k uzavření smlouvy o provozování leteckého spojení Ostrava - Varšava s obchodní společností POLSKIE LINIE LOTNICZE “LOT” SPÓŁKA AKCYJNA, KRS: 0000056844, a následně uzavřít tuto smlouvu za podmínky, že maximální výše podpory dle bodu 2. usnesení zůstane zachována, dle předloženého materiálu


                                   Zastupitelstvo kraje

                                   k usnesení rady kraje                           

                                   č. 62/5549 ze dne 14.5.2019

                                   12/1401                         13. 6. 2019
                                   1. souhlasí

                                   s návrhem aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu.

                                   12/1401                         13. 6. 2019
                                   2. vydává

                                   aktualizovanou přílohu č. 1 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu.


                                    Zastupitelstvo kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 63/5641 dne 28. 5. 2019

                                    12/1402                         13. 6. 2019
                                    1. bere na vědomí

                                    žádost obce Dívčí Hrad ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Autobusová točna v Dívčím Hradě“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    12/1402                         13. 6. 2019
                                    2. rozhodlo

                                    neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Dívčí Hrad, IČO 00576115, s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                     Zastupitelstvo kraje

                                     k usnesení rady kraje                           

                                     č. 63/5628 ze dne 28.5.2019

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 9/963 ze dne 13.9.2018

                                     12/1403                         13. 6. 2019
                                     1. bere na vědomí

                                     žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. o prodloužení časové použitelnosti dotace na projekt „Pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“ a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     12/1403                         13. 6. 2019
                                     2. rozhodlo

                                     změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 9/963 ze dne 13. 9. 2018, na projekt „Pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“, z „od 1. 8. 2018 do 30. 6. 2019“ na „od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2019“, dle předloženého materiálu

                                     12/1403                         13. 6. 2019
                                     3. rozhodlo

                                     uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 07719/2018/DSH, s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                      Zastupitelstvo kraje

                                      k usnesení rady kraje                           

                                      č. 63/5631 ze dne 28.5.2019

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 9/965 ze dne 13.9.2018

                                      12/1404                         13. 6. 2019
                                      1. bere na vědomí

                                      žádost města Krnov o prodloužení časové použitelnosti dotace na projekt „Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                      12/1404                         13. 6. 2019
                                      2. rozhodlo

                                      změnit v bodě 4 usnesení zastupitelstva kraje č. 9/965 ze dne 13. 9. 2018 časovou použitelnost dotace z „od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019“ na „od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021“, dle předloženého materiálu

                                      12/1404                         13. 6. 2019
                                      3. rozhodlo

                                      změnit obsah Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 13. 9. 2018 usnesením č. 9/965, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                       Zastupitelstvo kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 63/5635 ze dne 28. 5. 2019

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

                                       12/1405                         13. 6. 2019
                                       1. bere na vědomí

                                       informaci o postupu přípravy výběrových řízení na autobusové dopravce

                                       12/1405                         13. 6. 2019
                                       2. rozhodlo

                                       o závazku kraje v maximální výši 1.947.322.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Havířovsko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu


                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 63/5632 ze dne 28. 5. 2019

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 7/694 ze dne 14. 3. 2018

                                        č. 9/969 ze dne 13. 9. 2018

                                        č. 10/1065 ze dne 13. 12. 2018

                                        č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                        č. 11/1226 ze dne 13. 3. 2019

                                        12/1406                         13. 6. 2019
                                        1. bere na vědomí

                                        žádost společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03283/2018/DSH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        12/1406                         13. 6. 2019
                                        2. rozhodlo

                                        změnit charakter dotace poskytnuté společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na základě smlouvy ev. č. 03283/2018/DSH na zajištění projektu Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě II tak, že z celkové výše dotace 20.000.000 Kč činí investiční část dotace 7.500.000 Kč a neinvestiční část dotace 12.500.000 Kč, dle předloženého materiálu

                                        12/1406                         13. 6. 2019
                                        3. rozhodlo

                                        uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03283/2018/DSH se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, jehož předmětem je zvýšení neinvestiční a snížení investiční části dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                         Zastupitelstvo kraje

                                         k usnesením rady kraje

                                         č. 63/5636 ze dne 28. 5. 2019

                                         č. 59/5271 ze dne 26. 3. 2019

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                         12/1407                         13. 6. 2019
                                         1. bere na vědomí

                                         žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČO 61989100, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Studie proveditelnosti Centra energetických a environmentálních technologií dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                         12/1407                         13. 6. 2019
                                         2. rozhodlo

                                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na realizaci projektu Studie proveditelnosti Centra energetických a environmentálních technologií v maximální výši 1.500.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 4. 2019 do dne 31. 12. 2019 a uhrazených do dne 15. 1. 2020 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                          Zastupitelstvo kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 64/5803 ze dne 11.6.2019

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 3/132 ze dne 16.3.2017

                                          č. 6/542 ze dne 14.12.2017

                                          12/1408                         13. 6. 2019
                                          1. bere na vědomí

                                          postup při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v Moravskoslezském kraji linkami dálkového charakteru, dle předloženého materiálu

                                          12/1408                         13. 6. 2019
                                          2. bere na vědomí

                                          postup při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v relaci Ostrava – Šumperk, dle předloženého materiálu

                                          12/1408                         13. 6. 2019
                                          3. rozhodlo

                                          o závazku kraje v maximální výši 274.393.324 Kč k zajištění dopravní obslužnosti „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v relaci Ostrava - Šumperk“, a to na období 8,5 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu


                                           Zastupitelstvo kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                           č. 11/1230 ze dne 13.3.2019

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 63/5659 ze dne 28.5.2019

                                           12/1409                         13. 6. 2019
                                           1. souhlasí

                                           s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2018 bez výhrad

                                           12/1409                         13. 6. 2019
                                           2. schvaluje

                                           Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2018 dle příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu


                                            Zastupitelstvo kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. usnesení 63/5646 ze dne 28. 5. 2019

                                            12/1410                         13. 6. 2019
                                            1. schvaluje

                                            Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2018 v rozsahu příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

                                            12/1410                         13. 6. 2019
                                            2. rozhodlo

                                            převést výsledek hospodaření Moravskoslezského kraje vykázaný v rámci Účetní závěrky Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2018 ve výši 1.242.160.587,42 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období


                                             Zastupitelstvo kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 59/5272 ze dne 26.3.2019

                                             č. 63/5647 ze dne 28.5.2019

                                             12/1411                         13. 6. 2019
                                             1. rozhodlo

                                             v souladu s § 36, odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít Smlouvu o úvěru mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČO 64948242 a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 dle příloh č. 1 - 3 tohoto usnesení


                                             Zastupitelstvo kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 63/5657 ze dne 28. 5. 2019

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                             12/1412                         13. 6. 2019
                                             1. bere na vědomí

                                             a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 k 14. 5. 2019

                                             b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 30. 4. 2019


                                              Zastupitelstvo kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              63/5651 ze dne 28. 5. 2019

                                              12/1413                         13. 6. 2019
                                              1. rozhodlo

                                              zahájit přípravu projektu „Novostavba 5. budovy MSIC“ financovatelného z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s předpokládanými náklady 500.000.000 Kč


                                               Zastupitelstvo kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 63/5649 ze dne 28. 5. 2019

                                               12/1414                         13. 6. 2019
                                               1. rozhodlo

                                               uzavřít Memorandum o výstavbě Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice mezi krajem, městem Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163/12, Kopřivnice IČO 00298077, Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 2995/40, Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561 a Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Výškovická 2995/40, Ostrava-Zábřeh, IČO 48804525, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                Zastupitelstvo kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 63/5665 ze dne 28. 5. 2019

                                                12/1415                         13. 6. 2019
                                                1. rozhodlo

                                                a)    prodat spoluvlastnický podíl ve výši ideální 3/10 na pozemku parc. č. 525/4 trvalý travní porost v k. ú. a obci Metylovice, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, č.p. 1, 739 49 Metylovice, IČO 00534200, do vlastnictví společnosti GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, za kupní cenu 15.678 Kč bez DPH; kupující uhradí poplatek spojený se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí

                                                b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium,  příspěvková organizace, č.p. 1, 739 49 Metylovice, IČO 00534200, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí


                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 63/5674 ze dne 28. 5. 2019

                                                 12/1416                         13. 6. 2019
                                                 1. rozhodlo

                                                 a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                 pozemek parc. č. 3088/360 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rozestavěná stavba,

                                                 pozemek parc. č. 3088/366 ostatní plocha,

                                                 vše v k. ú. a obci Hlučín,

                                                 z vlastnictví **********, za kupní cenu ve výši 4.000.000 Kč a za podmínek dle předloženého materiálu

                                                 b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO 71197044, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí


                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                  k usnesení rady

                                                  č. 62/5554 ze dne 14. 5. 2019

                                                  12/1417                         13. 6. 2019
                                                  1. rozhodlo

                                                  a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                  pozemek parc. č. 2607/19 ostatní plocha a

                                                  pozemek parc. č. 2607/20 ostatní plocha,

                                                  oba v k. ú. a obci Stonava,

                                                  se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                  z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                                  za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                  b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                  12/1417                         13. 6. 2019
                                                  2. rozhodlo

                                                  a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                  pozemek parc. č. 805/7 ostatní plocha,

                                                  v k. ú. a obci Kateřinice,

                                                  se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                  z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                                  za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                  b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                  12/1417                         13. 6. 2019
                                                  3. rozhodlo

                                                  a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                  pozemek parc. č. 1325/2 ostatní plocha a

                                                  pozemek parc. č. 2545/252 ostatní plocha,

                                                  oba v k. ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná,

                                                  pozemek parc. č. 1428/14 ostatní plocha,

                                                  pozemek parc. č. 1428/18 ostatní plocha,

                                                  pozemek parc. č. 1428/31 ostatní plocha a

                                                  pozemek parc. č. 1428/64 ostatní plocha,

                                                  všechny v k. ú. a obci Raškovice a

                                                  pozemek parc. č. 3663/53 ostatní plocha,

                                                  v k. ú. a obci Bruzovice,

                                                  všechny se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                  z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                                  za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                  b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                  12/1417                         13. 6. 2019
                                                  4. rozhodlo

                                                  a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                  pozemek parc. č. 300/41 ostatní plocha a

                                                  část pozemku parc. č. 948/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1909-48/2018 ze dne 15. 10. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 948/19 ostatní plocha, o výměře 607 m2,

                                                  oba v k. ú. a obci Dolní Lomná,

                                                  se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                  z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                                  za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                  b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                  12/1417                         13. 6. 2019
                                                  5. rozhodlo

                                                  a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                  část pozemku parc. č. 366 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 204-1332/2018 ze dne 28. 10. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 366/2 vodní plocha, o výměře 11 m2,

                                                  se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                  v k. ú. Janovice u Rýmařova, obec Rýmařov,

                                                  do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                                  za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                  b)     vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí


                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 21/2274 ze dne 22.9.2016

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 61/5459 ze dne 30.04.2019

                                                   12/1418                         13. 6. 2019
                                                   1. rozhodlo

                                                   zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2274 ze dne 22.09.2016, bod 1.


                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 10/1090 ze dne 13.12.2018

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 61/5461 ze dne 30.04.2019

                                                    č. 63/5668 ze dne 28.05.2019

                                                    12/1419                         13. 6. 2019
                                                    1. rozhodlo

                                                    a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, a to:

                                                    pozemek parc. č. 700, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba  bez čp/če, občanská vybavenost,

                                                    pozemek parc. č. 701, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 288, občanská vybavenost, Fulnek,

                                                    pozemek parc. č. 706, ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 736/2, ostatní plocha,

                                                    se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                    vše v k. ú. a obec Fulnek

                                                    do vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČO 00297861, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                                                    aa) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a vzdělávání, kultury, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí;

                                                    ab) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle bodu aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost;

                                                    ac) v případě porušení povinností dle bodu aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s předmětem daru bez omezení dle svého uvážení;

                                                    ad) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle bodu ab), je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

                                                    ae) zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí

                                                    b)     darovat Ideovou studii obnovy a funkčního využití kapucínského kláštera ve Fulneku zpracovanou společností Strnadová-Girsa spol. s.r.o., Dukelská 465/3, Čelákovice, IČO 04478916 a movité věci dle přílohy č. 3 předloženého materiálu ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, do vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČO 00297861

                                                    c)      vyjmout majetek specifikovaný v bodě 1. písmeno a) a b) tohoto usnesení z hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                    12/1419                         13. 6. 2019
                                                    2. rozhodlo

                                                    a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČO 00305847, a to:

                                                    pozemek parc. č. 7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba  čp. 89, občanská vybavenost, Petřvald,

                                                    pozemek parc. č. 8, zahrada,

                                                    pozemek parc. č. 9, zahrada,

                                                    se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                    vše v k. ú. Petřvald u Karviné, obec Petřvald,

                                                    do vlastnictví města Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald, IČO 00297593, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                                                    aa)  obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely kultury, školství a sportu, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí;

                                                    ab) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle bodu aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost;

                                                    ac) v případě porušení povinností dle bodu aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s předmětem daru bez omezení dle svého uvážení;

                                                    ad) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle bodu ab), je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

                                                    ae) zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí

                                                    b)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písmeno a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČO 00305847, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným


                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 63/5662 ze dne 28. 5. 2019

                                                     12/1420                         13. 6. 2019
                                                     1. rozhodlo

                                                     zahájit přípravu projektu „Energetické úspory SSMSK - CM Rýmařov“ financovatelného z  Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 16.000 tis. Kč

                                                     12/1420                         13. 6. 2019
                                                     2. rozhodlo

                                                     zahájit přípravu projektu „Energetické úspory SSMSK - CM Odry“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 7.000 tis. Kč

                                                     12/1420                         13. 6. 2019
                                                     3. rozhodlo

                                                     zahájit přípravu projektu „Energetické úspory SSMSK - středisko Frýdek-Místek“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 18.500 tis. Kč


                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 63/5678 ze dne 28.5.2019

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 21/2234 ze dne 22.9.2016

                                                      č. 4/275 ze dne 15.6.2017

                                                      č. 11/1234 ze dne 13.3.2019

                                                      12/1421                         13. 6. 2019
                                                      1. rozhodlo

                                                      změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1234 ze dne 13. 3. 2019 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty“ z „71.500 tis. Kč“ na „99.500 tis. Kč“ dle předloženého materiálu


                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 51/4552 ze dne 27.11.2018

                                                       č. 63/5672 ze dne 28.5.2018

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 10/1093 ze dne 13.12.2018

                                                       12/1422                         13. 6. 2019
                                                       1. rozhodlo

                                                       zahájit přípravu projektu „Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje - Stránské“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020 s předpokládanými náklady 46.500.000 Kč

                                                       12/1422                         13. 6. 2019
                                                       2. rozhodlo

                                                       profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje - Stránské“ předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 46.500.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                       12/1422                         13. 6. 2019
                                                       3. rozhodlo

                                                       zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020 s předpokládanými náklady 58.000.000  Kč

                                                       12/1422                         13. 6. 2019
                                                       4. rozhodlo

                                                       profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace sil. II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku“ předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 58.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                       12/1422                         13. 6. 2019
                                                       5. rozhodlo

                                                       ukončit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“ připravovaného k předložení do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020 ve výši 41.000.000 Kč

                                                       12/1422                         13. 6. 2019
                                                       6. rozhodlo

                                                       zrušit bod 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1093 ze dne 13. 12. 2018 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“ připravovaného k předložení do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020 ve výši 41.000.000 Kč

                                                       12/1422                         13. 6. 2019
                                                       7. rozhodlo

                                                       změnit v bodě 8) usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1093 ze dne 13. 12. 2018 výši profinancování a kofinancování  projektu „Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“ z 102.000.000 Kč na 123.000.000 Kč dle předloženého materiálu


                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 63/5673 ze dne 28. 5. 2019

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 9/980 ze dne 13. 9. 2018

                                                        č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                        12/1423                         13. 6. 2019
                                                        1. rozhodlo

                                                        změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 9/980 ze dne 28. 08. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ z „37.500.000 Kč“ na  „44.000.000 Kč“


                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                         k usnesení rady kraje        

                                                         č. 63/5660 ze dne 28. 5. 2019 

                                                         12/1424                         13. 6. 2019
                                                         1. rozhodlo

                                                         uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci při realizaci stavby podzemního parkoviště v k. ú. Poruba mezi krajem a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava - Poruba, IČO 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 62/5555 ze dne 14. 5. 2019

                                                          12/1425                         13. 6. 2019
                                                          1. rozhodlo

                                                          a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                                          část pozemku parc. č. 3185/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1089-78/2018 ze dne 6. 9. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3185/6 ostatní plocha, o výměře 102 m2,

                                                          se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                          v k. ú. Staré Hamry 1, obec Staré Hamry,

                                                          do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 70890021,

                                                          za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 8.580 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                          b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                          12/1425                         13. 6. 2019
                                                          2. rozhodlo

                                                          a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                                          část pozemku parc. č. 2967/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3202-14/2017 ze dne 9. 3. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2967/6 ostatní plocha, o výměře 34 m2 a

                                                          část pozemku parc. č. 2967/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3202-14/2017 ze dne 9. 3. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2967/5 ostatní plocha, o výměře 78 m2,

                                                          se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                          vše v k. ú. a obci Čeladná,

                                                          do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro organizaci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha-Nové Město, IČO 70994234,

                                                          za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 22.460 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                          b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                          12/1425                         13. 6. 2019
                                                          3. rozhodlo

                                                          a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                                          pozemek parc. č. 4507/41 ostatní plocha,

                                                          se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                          v k. ú. a obci Hlučín,

                                                          do společného jmění manželů ********** spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ¼, do společného jmění manželů ********** spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ¼, do výlučného vlastnictví paní ********** spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ¼ a do výlučného vlastnictví pana ********** spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ¼,

                                                          za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 22.661,81 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                          b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                          12/1425                         13. 6. 2019
                                                          4. rozhodlo

                                                          a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                                          část pozemku parc. č. 3242/17 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 4048-201a/2017 ze dne 24. 10. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3242/70 ostatní plocha, o výměře 176 m2,

                                                          se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                          v k. ú. a obci Český Těšín,

                                                          do výlučného vlastnictví **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 21.800 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                          b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                          12/1425                         13. 6. 2019
                                                          5. rozhodlo

                                                          a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                                          část pozemku parc. č. 1598/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1185-018/2018 ze dne 10. 9. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1598/8 ostatní plocha, o výměře 57 m2,

                                                          se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                          v k. ú. a obci Velká Polom,

                                                          do výlučného vlastnictví **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 8.390 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky vzdání se práva na náhradu škody na pozemku, které bude zapsáno do katastru nemovitostí jako právo věcné

                                                          b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                          12/1425                         13. 6. 2019
                                                          6. rozhodlo

                                                          a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                                          pozemek parc. č. 1198/4 ostatní plocha,

                                                          pozemek parc. č. 1198/5 ostatní plocha,

                                                          pozemek parc. č. 1198/8 ostatní plocha,

                                                          se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                          vše v k. ú. a obci Břidličná,

                                                          do vlastnictví společnosti AL INVEST Břidličná, a. s., Bruntálská 167, 793 51 Břidličná, IČO 27376184,

                                                          za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 9.569,50 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                          b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                          12/1425                         13. 6. 2019
                                                          7. rozhodlo

                                                          a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                                          pozemky parc. č. 3075/55 ostatní plocha, parc. č. 3075/56 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

                                                          pozemky parc. č. 491/81 ostatní plocha, parc. č. 491/82 ostatní plocha, parc. č. 491/83 ostatní plocha, parc. č. 491/84 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,

                                                          pozemky parc. č. 751/25 ostatní plocha, parc. č. 751/26 ostatní plocha, parc. č. 751/29 ostatní plocha, parc. č. 751/30 ostatní plocha, parc. č. 751/32 ostatní plocha, parc. č. 751/33 ostatní plocha, parc. č. 751/34 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

                                                          pozemky parc. č. 3589/30 ostatní plocha, parc. č. 3594/37 ostatní plocha, parc. č. 3594/38 ostatní plocha, parc. č. 3594/39 ostatní plocha, parc. č. 3594/40 ostatní plocha, parc. č. 3594/41 ostatní plocha, parc. č. 3594/45 ostatní plocha, parc. č. 3594/46 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

                                                          do vlastnictví společnosti Dopravní podnik Ostrava a. s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757,

                                                          za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 845.090 Kč bez DPH; kupující uhradí poplatek spojený se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí

                                                          b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                          12/1425                         13. 6. 2019
                                                          8. rozhodlo

                                                          a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                                          pozemek parc. č. 647/3 ostatní plocha,

                                                          pozemek parc. č. 647/9 ostatní plocha,

                                                          část pozemku parc. č. 647/7 ostatní plocha, označenou jako díl „b“ o výměře 307 m2 oddělenou dle geometrického plánu č. 4694-48/2018 ze dne 6. 12. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 647/7 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 401 m2,

                                                          část pozemku parc. č. 647/8 ostatní plocha, označenou jako díl „c“ o výměře 94 m2 oddělenou dle geometrického plánu č. 4694-48/2018 ze dne 6. 12. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 647/7 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 401 m2,

                                                          včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                          vše v k. ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí,

                                                          do vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v. o. s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha-Stodůlky, IČO 26178541,

                                                          za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 275.800 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                          b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 8. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                          12/1425                         13. 6. 2019
                                                          9. rozhodlo

                                                          nabýt formou souhlasného prohlášení vlastnické právo k nemovitým věcem evidovaným duplicitně ve vlastnictví Statutárního města Havířov a kraje, a to k:

                                                          pozemku parc. č. 2604/5 ostatní plocha a

                                                          pozemku parc. č. 2604/6 ostatní plocha,

                                                          oba v k. ú. Prostřední Suchá, obec Havířov,

                                                          za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí krajem

                                                          12/1425                         13. 6. 2019
                                                          10. rozhodlo

                                                          a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                                          pozemek parc. č. 1878/3 ostatní plocha,

                                                          se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                          v k. ú. a obci Svobodné Heřmanice

                                                          obci Svobodné Heřmanice, Sokolovská 94, Svobodné Heřmanice, IČO 00296384, obdarovaný uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                          b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 10. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                          12/1425                         13. 6. 2019
                                                          11. rozhodlo

                                                          a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                          pozemek parc. č. 283/1 ostatní plocha

                                                          včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                          v k. ú. a obci Pazderna,

                                                          z vlastnictví **********,

                                                          za kupní cenu ve výši 7.440 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                          b)   předat nemovitou věc uvedenou v bodě 11 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                          12/1425                         13. 6. 2019
                                                          12. rozhodlo

                                                          a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                          pozemky parc. č. 683/70 ostatní plocha, parc. č. 683/71 ostatní plocha, parc. č. 683/72 ostatní plocha, parc. č. 683/73 ostatní plocha

                                                          včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                          v k. ú. a obci Štáblovice

                                                          b)     z vlastnictví pana **********předat nemovité věci uvedené v bodě 12 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                          12/1425                         13. 6. 2019
                                                          13. rozhodlo

                                                          a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                          pozemek parc. č.263/4 ostatní plocha,

                                                          včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                          v k. ú. Petrovice ve Slezsku, obci Petrovice,

                                                          z vlastnictví pana **********za kupní cenu ve výši 6.200 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí

                                                          b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 13 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                          12/1425                         13. 6. 2019
                                                          14. rozhodlo

                                                          a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                          pozemek parc. č. 594/7 trvalý travní porost,

                                                          v k. ú. Albrechtice u Českého Těšína, obec Albrechtice,

                                                          z vlastnictví **********za kupní cenu ve výši 14.940 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad do vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                          b)    předat nemovitou věc uvedenou v bodě 14. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                          12/1425                         13. 6. 2019
                                                          15. rozhodlo

                                                          a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                          spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/3 na pozemku parc. č. 4333/7 ostatní plocha,

                                                          v k. ú. a obci Dolní Lutyně,

                                                          z vlastnictví **********za kupní cenu ve výši 2.460 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                          b)    předat nemovitou věc uvedenou v bodě 15. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 62/5553 ze dne 14. 5. 2019

                                                           č. 63/5677 ze dne 28. 5. 2019

                                                           12/1426                         13. 6. 2019
                                                           1. rozhodlo

                                                           a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace, Tyršova 126/1, Město Albrechtice, IČO 60780487, a to:

                                                           část pozemku parc. č. 1405 zastavěná plocha a nádvoří, označenou jako  díl c+d, o výměře 158 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1439-109/2018 ze dne 25. 11. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 1423/2 ostatní plocha, o výměře 295 m2,

                                                           část pozemku parc. č. 1407 ostatní plocha, označenou jako díl b, o výměře 49 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1439-109/2018 ze dne 25. 11. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 1423/2 ostatní plocha, o výměře 295 m2,

                                                           se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                           vše v k. ú. a obec Město Albrechtice,

                                                           do vlastnictví města Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, IČO 00296228, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                                                           aa) obdarovaný se zavazuje, že nejpozději do 60 dnů ode dne provedení vkladu vlastnického práva k předmětu daru ve prospěch obdarovaného do katastru nemovitostí vyhradí bezúplatně pro potřeby organizace Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace, 10 parkovacích stání s vymezením pro pracovní dny a po dobu provozu školy; obdarovaný zajistí označení vyhrazených parkovacích stání svislou dopravní značkou;

                                                           ab) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle odst. aa) je dárce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

                                                           b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písmeno a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace, Tyršova 126/1, Město Albrechtice, IČO 60780487, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                           12/1426                         13. 6. 2019
                                                           2. rozhodlo

                                                           a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                           pozemek parc. č. 1946/109, ostatní plocha,

                                                           pozemek parc. č. 1946/110, ostatní plocha,

                                                           pozemek parc. č. 1955/6, ostatní plocha,

                                                           pozemek parc. č. 1955/7, ostatní plocha,

                                                           pozemek parc. č. 5974/4, zastavěná plocha a nádvoří,

                                                           včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                           vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

                                                           z vlastnictví pana **********, za kupní cenu ve výši 944.640 Kč a za podmínky výmazu věcného břemene zcizení a zatížení zapsaného do katastru nemovitostí na základě řízení Z-2XXXXXX/XXXX-807; kraj jako kupující uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                           b)   předat nemovité věci uvedené v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 1332/35, Ostrava,  IČO 00842753, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                           12/1426                         13. 6. 2019
                                                           3. rozhodlo

                                                           a) darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace, Nemocniční 117/11, Město Albrechtice, a to:

                                                           pozemek parc. č. 309 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 584, obč.vyb.,

                                                           pozemek parc. č. 311 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

                                                           pozemek parc. č. 310/2 zahrada,

                                                           se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                           vše v k. ú. a obci Město Albrechtice,

                                                           do vlastnictví města Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, IČO 00296228, za podmínky zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí; obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                           b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace, Nemocniční 117/11, Město Albrechtice, IČO 00100307, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                           12/1426                         13. 6. 2019
                                                           4. rozhodlo

                                                           a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava, IČO 00845213, a to:

                                                           pozemek parc. č. 715/6 ostatní plocha o výměře 425 m2,

                                                           část pozemku parc. č. 719/7 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144a/2018 ze dne 14. 8. 2018 a  nově označenou jako pozemek parc. č. 719/15 ostatní plocha o výměře 683 m2,

                                                           část pozemku parc. č. 719/8 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144a/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 719/16 ostatní plocha o výměře 682 m2,

                                                           včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                           vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

                                                           do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                           b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava, IČO 00845213, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                                           12/1426                         13. 6. 2019
                                                           5. rozhodlo

                                                           a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2854/1, Ostrava, IČO 00602124, a to:

                                                           části pozemku parc. č. 642/7 ostatní plocha oddělené dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označené jako pozemek parc. č. 642/13 ostatní plocha o výměře 1074 m2 a pozemek parc. č. 642/15 ostatní plocha o výměře 73 m2,

                                                           včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                           vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

                                                           do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                           b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2854/1, Ostrava, IČO 00602124, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                                           12/1426                         13. 6. 2019
                                                           6. rozhodlo

                                                           a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2992/3, Ostrava, IČO 00602116, a to:

                                                           část pozemku parc. č. 623/91 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 623/153 ostatní plocha o výměře 27 m2,

                                                           část pozemku parc. č. 623/92 ostatní plocha označenou jako díl „h“ o výměře 440 m2 a část pozemku parc. č. 623/116 ostatní plocha označenou jako díl „g“ o výměře 88 m2, oddělené dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově sloučené do pozemku parc. č. 623/116 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 527 m2,

                                                           část pozemku parc. č. 642/3 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označená jako pozemek parc. č. 642/20 ostatní plocha o výměře 34 m2,

                                                           včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                           vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

                                                           do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                           b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2992/3, Ostrava, IČO 00602116, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                                           12/1426                         13. 6. 2019
                                                           7. rozhodlo

                                                           a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                           část pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 642/10 ostatní plocha o výměře 1061 m2

                                                            část pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 642/11 ostatní plocha o výměře 38 m2,

                                                           část pozemku parc. č. 669/2 ostatní plocha označenou jako díl „d“ o výměře 35 m2 a část pozemku parc. č. 670/2 ostatní plocha označenou jako díl „c“ o výměře 64 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově sloučené do pozemku parc. č. 669/2 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 99 m2,   

                                                           pozemek parc. č. 715/11 ostatní plocha o výměře 302 m2,

                                                           včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                           vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

                                                           z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                           b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava, IČO 00845213, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                           12/1426                         13. 6. 2019
                                                           8. rozhodlo

                                                           a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                           část pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 642/14 ostatní plocha o výměře 1 m2,   

                                                           část pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha označenou jako díl „r“ o výměře 375 m2 oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově sloučené do pozemku parc. č 642/7 o nové dosud nezapsané výměře 13098 m2,

                                                           včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                           vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

                                                           z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                           b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 8. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2854/1, Ostrava, IČO 00602124, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                           12/1426                         13. 6. 2019
                                                           9. rozhodlo

                                                           a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                           část pozemku parc. č. 623/95 ostatní plocha o výměře 8 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 623/156 ostatní plocha,

                                                           část pozemku parc. č. 623/95 ostatní plocha o výměře 8 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 623/158 ostatní plocha,

                                                           část pozemku parc. č. 623/95 ostatní plocha označenou jako díl „k“ o výměře 57 m2 a část pozemku parc. č. 623/125 ostatní plocha označenou jako díl „l“ o výměře 429 m2 a nově sloučené do pozemku parc. č. 623/125 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 486 m2,

                                                           část pozemku parc. č. 623/113 ostatní plocha o výměře 474 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 623/152 ostatní plocha,  

                                                           pozemek parc. č. 623/113 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 2125 m2

                                                           pozemek parc. č. 623/118 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 184 m2,   

                                                           část pozemku parc. č. 623/122 ostatní plocha o výměře 81 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 623/154 ostatní plocha,   

                                                           část pozemku parc. č. 623/122 ostatní plocha o výměře 99 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 623/155 ostatní plocha,  

                                                           část pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha o výměře 654 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 642/17 ostatní plocha,   

                                                           část pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha o výměře 214 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 642/18 ostatní plocha,   

                                                           část pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha o výměře 35 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 642/19 ostatní plocha,   

                                                           pozemek parc. č. 642/4 ostatní plocha,

                                                           všechny části pozemků odděleny dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018,

                                                           včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                           vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

                                                           z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                           b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 9. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2992/3, Ostrava, IČO 00602116, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                           12/1426                         13. 6. 2019
                                                           10. rozhodlo

                                                           a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, Československé armády 718, Budišov nad Budišovkou, IČO 47813466, a to:

                                                           pozemek parc. č. st. 1245 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                           včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                           vše v k. ú. a obci Budišov nad Budišovkou

                                                           do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO 24729035, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 840 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                           b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 10. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, Československé armády 718, Budišov nad Budišovkou, IČO 47813466, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví kupujícím

                                                           12/1426                         13. 6. 2019
                                                           11. rozhodlo

                                                           a) darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 288/20, Hulváky, Ostrava, IČO 00602027, a to:

                                                           pozemek parc. č.  492/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,  

                                                           se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                           v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,

                                                           do vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Nová Ves, Rolnická 139/32, Ostrava-Nová Ves, IČO 00845451; obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                           b)   vyjmout pozemek specifikovaný v bodě 11. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 288/20, Hulváky, Ostrava, IČO  00602027, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                           12/1426                         13. 6. 2019
                                                           12. rozhodlo

                                                           uzavřít Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ev. č. 05620/2016/IM uzavřené mezi krajem jako prodávajícím a společností PrimMat – Soukromá střední škola podnikatelská, s. r. o, Československé armády 482, Frýdek-Místek, IČO 2537635 jako kupujícím, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu


                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 60/5335 ze dne 9. 4. 2019

                                                            č. 63/5685 ze dne 28. 5. 2019

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 4/117 ze dne 28. 4. 2005

                                                            č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                            12/1427                         13. 6. 2019
                                                            1. bere na vědomí

                                                            informaci o řešení neuhrazené ztráty z minulých let společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, dle předloženého materiálu

                                                            12/1427                         13. 6. 2019
                                                            2. rozhodlo

                                                            uzavřít smlouvu o bezplatném vzetí akcií z oběhu se společností Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, a to za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                            12/1427                         13. 6. 2019
                                                            3. rozhodlo

                                                            poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, v rámci pověření na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03569/2014/ZDR, ve výši 2.100.000 Kč na realizaci projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 61/5464 ze dne 30. 4. 2019

                                                             č. 63/5682 ze dne 28. 5. 2019

                                                             č. 63/5683 ze dne 28. 5. 2019

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                             12/1428                         13. 6. 2019
                                                             1. rozhodlo

                                                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 36 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „IX. Studentská konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity“, s časovou použitelností od 7. 5. 2019 do 31. 7. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                             12/1428                         13. 6. 2019
                                                             2. rozhodlo

                                                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 společnosti Kongresy CZ, s.r.o., IČO 06736467, ve výši 199 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů organizace vzdělávacího kongresu „VIII. Kardiovaskulární dny s mezinárodní účastí“, s časovou použitelností od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                             12/1428                         13. 6. 2019
                                                             3. rozhodlo

                                                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Vzdělávání v oblasti medicíny katastrof“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu


                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 64/5820 ze dne 11. 6. 2019

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                              12/1429                         13. 6. 2019
                                                              1. rozhodlo

                                                              o závazku kraje ve výši 10.000.000 Kč ročně k zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy, a to na období 2020 - 2022, dle předloženého materiálu


                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 62/5560 ze dne 14. 5. 2019

                                                               12/1430                         13. 6. 2019
                                                               1. rozhodlo

                                                               ukončit přípravu projektu „DORA - Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of Central Europe“ – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava pro rozvoj a zhodnocení oblastí Střední Evropy“ předloženého do nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE

                                                               12/1430                         13. 6. 2019
                                                               2. rozhodlo

                                                               zrušit bod 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 7/749 ze dne 14. 3. 2018 týkající se profinancování a kofinancování projektu „DORA - Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of Central Europe“ – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava pro rozvoj a zhodnocení oblastí Střední Evropy“


                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 51/4604 ze dne 27. 11. 2018

                                                                č. 61/5490 ze dne 30. 4. 2019

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 10/1126 ze dne 13. 12. 2018

                                                                12/1431                         13. 6. 2019
                                                                1. rozhodlo

                                                                profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v letech 2019 – 2021 ve výši 2.500.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                                12/1431                         13. 6. 2019
                                                                2. rozhodlo

                                                                zajistit udržitelnost projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v letech 2022 – 2026 v maximální výši 220.000 Kč


                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                 k usnesení rady kraje   

                                                                 č. 63/5689 ze dne 28. 5. 2019

                                                                 12/1432                         13. 6. 2019
                                                                 1. rozhodlo

                                                                 zahájit přípravu projektu „Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 10.000.000 Kč


                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                  k usnesení rady kraje 

                                                                  č.63/5706 ze dne 28. 5. 2019

                                                                  12/1433                         13. 6. 2019
                                                                  1. rozhodlo

                                                                  zahájit přípravu projektu „Vstřícný a kompetentní KÚ MSK“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 10.300.000 Kč

                                                                  12/1433                         13. 6. 2019
                                                                  2. rozhodlo

                                                                  profinancovat a kofinancovat projekt „Vstřícný a kompetentní KÚ MSK“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 4 – Efektivní veřejná správa ve výši 10.300.000 Kč v letech 2020 – 2022 dle předloženého materiálu


                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                   k usnesení rady kraje      

                                                                   č. 63/5693    ze dne 28. 5. 2019

                                                                   12/1434                         13. 6. 2019
                                                                   1. rozhodlo

                                                                   ukončit přípravu projektu „Na jedné vlně“ připravovaného k předložení do Operačního programu Zaměstnanost

                                                                   12/1434                         13. 6. 2019
                                                                   2. rozhodlo

                                                                   profinancovat a kofinancovat projekt „Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2019 - 2023 ve výši 29.200.000 Kč dle předloženého materiálu


                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesení rady kraje   

                                                                    č.63/5705   ze dne 28. 5. 2019

                                                                    12/1435                         13. 6. 2019
                                                                    1. rozhodlo

                                                                    zahájit přípravu projektu „IP LIFE for Coal Minining Landscape Adaptation“ financovatelného z komunitárního programu LIFE s předpokládanými náklady 17.000.000 EUR

                                                                    12/1435                         13. 6. 2019
                                                                    2. rozhodlo

                                                                    profinancovat a kofinancovat projekt „IP LIFE for Coal Minining Landscape Adaptation“ předkládaný do komunitárního programu LIFE, v letech 2020 - 2031 ve výši 17.000.000 EUR dle předloženého materiálu


                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     63/5687 ze dne 28. 5. 2019

                                                                     12/1436                         13. 6. 2019
                                                                     1. rozhodlo

                                                                     zahájit přípravu projektu „Výuka pro Průmysl 4.0 II“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2020-2022


                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 61/5475 ze dne 30. 4. 2019

                                                                      12/1437                         13. 6. 2019
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      informaci o financování projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001811, dle předloženého materiálu


                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 63/5691 ze dne 28. 5. 2019

                                                                       12/1438                         13. 6. 2019
                                                                       1. rozhodlo

                                                                       zahájit přípravu projektu „Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji II.“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí s předpokládanými náklady 10.500.000 Kč, dle předloženého materiálu


                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 63/5688 ze dne 28. 5. 2019

                                                                        12/1439                         13. 6. 2019
                                                                        1. rozhodlo

                                                                        ukončit přípravu projektu „Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech“ připravovaného k předložení do Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika

                                                                        12/1439                         13. 6. 2019
                                                                        2. rozhodlo

                                                                        zrušit bod rozhodnout zrušit bod 19) usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2088 ze dne 23.6 2016 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech“


                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 17/1759 ze dne 17. 12. 2015

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 84/6730 ze dne 24. 11. 2015

                                                                         12/1440                         13. 6. 2019
                                                                         1. rozhodlo

                                                                         uzavřít

                                                                         dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00020/2016/RRC s Moravskoslezské Investice a Development, a. s., IČ  47673168, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 15/1277 ze dne 12. 6. 2017

                                                                          č. 58/5231 ze dne 11. 3. 2019

                                                                          č. 33/2994 ze dne 12. 3. 2018

                                                                          č. 63/5709 ze dne 28. 5. 2019

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 11/1340 ze dne 13. 3. 2019

                                                                          č. 7/754 ze dne 14. 3. 2018

                                                                          č. 4/303 ze dne 15. 6. 2017

                                                                          12/1441                         13. 6. 2019
                                                                          1. rozhodlo

                                                                          zrušit bod 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1340 ze dne 13. 3. 2019 a uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 63/5701 ze dne 28. 5. 2019

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 11/1328 ze dne 13. 3. 2019

                                                                           12/1442                         13. 6. 2019
                                                                           1. rozhodlo

                                                                           uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00674/2019/RRC  se společností REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o., IČO 25363026, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 30/2613    ze dne 23. 1. 2018

                                                                            č. 63/5699    ze dne 28. 5. 2019

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 6/520       ze dne 14. 12. 2017

                                                                            č. 10/1083    ze dne 13. 12. 2018

                                                                            12/1443                         13. 6. 2019
                                                                            1. rozhodlo

                                                                            poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního „Programu na podporu financování akcí s podporou EU“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                            12/1443                         13. 6. 2019
                                                                            2. rozhodlo

                                                                            poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního „Programu na podporu financování akcí s podporou EU“ náhradním žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. bodu 13 a 14 a podle čl. XI podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                            12/1443                         13. 6. 2019
                                                                            3. rozhodlo

                                                                            neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 neúspěšnému žadateli v rámci dotačního „Programu na podporu financování akcí s podporou EU“ dle přílohy č. 3 tohoto usnesení


                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 62/5568 ze dne 14. 5. 2019

                                                                            12/1444                         13. 6. 2019
                                                                            1. rozhodlo

                                                                            neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 obci Těškovice, IČO 00535117, na spolufinancování nákladů spojených s realizací akce „Dům služeb Těškovice“ ve výši 2.000.000 Kč


                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 63/5696 ze dne 28.5.2019

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

                                                                             12/1445                         13. 6. 2019
                                                                             1. rozhodlo

                                                                             zrušit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1341 ze dne 13. 3. 2019 rozhodnutí uzavřít smlouvu o spolupráci při realizaci projektu (grantového schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 s obcí Brušperk, IČ 00296538 a obcí Krmelín, IČ 00296848

                                                                             12/1445                         13. 6. 2019
                                                                             2. rozhodlo

                                                                             změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1341 ze dne 13. 3. 2019 výši celkového obecního příspěvku na 3. výzvu u těchto obcí:

                                                                             a)    Budišovice, IČ: 00635413, maximální částka 50.000 Kč,

                                                                             b)   Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 00296856, maximální částka 150.000 Kč,

                                                                             c)    Nový Jičín, IČ: 00298212, maximální částka 800.000 Kč,

                                                                             d)   Příbor, IČ: 00298328, Maximální částka 150.000 Kč


                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                              č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 55/4923 ze dne 29. 1. 2019

                                                                              č. 62/5566 ze dne 14. 5. 2019

                                                                              12/1446                         13. 6. 2019
                                                                              1. rozhodlo

                                                                              a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                              b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ náhradním žadatelům, uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení, postupem podle čl. VI. a XI. Podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                              c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 neúspěšným žadatelům v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                                                              12/1446                         13. 6. 2019
                                                                              2. rozhodlo

                                                                              dofinancovat dotační „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2021 v maximální výši 3.193.840 Kč


                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                              č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 62/5571 ze dne 14. 5. 2019

                                                                              12/1447                         13. 6. 2019
                                                                              1. rozhodlo

                                                                              poskytnout peněžité dary ve výši 525.000 Kč ve 25. ročníku krajského kola soutěže „Vesnice roku 2019“ a to takto:

                                                                              a)    obci za 1. místo v krajském kole soutěže ve výši 250.000 Kč,

                                                                              b)   obci za 2. místo v krajském kole soutěže ve výši 150.000 Kč,

                                                                              c)    obci za 3. místo v krajském kole soutěže ve výši 100.000 Kč,

                                                                              d)   obci za moderní knihovnické a informační služby ve výši 25.000 Kč.


                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                               č. 9/994 ze dne 13. 9. 2018

                                                                               č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 62/5564 ze dne 14. 5. 2019

                                                                               12/1448                         13. 6. 2019
                                                                               1. rozhodlo

                                                                               uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08072/2018/RRC s městem Fulnek, IČO 00297861, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z 31. 8. 2019 na 31. 12. 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 63/5690 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                12/1449                         13. 6. 2019
                                                                                1. rozhodlo

                                                                                uzavřít s partnery projektu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ realizovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020

                                                                                12/1449                         13. 6. 2019
                                                                                2. zmocňuje

                                                                                radu kraje k rozhodování o uzavírání Smluv o partnerství s finančním příspěvkem včetně dodatků, k poskytování finančních prostředků partnerům zapojeným do projektů financovaných z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci zaměřených na bezplatné stravování dětí ohrožených chudobou v Moravskoslezském kraji


                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 63/5694 ze dne 28.5.2019

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 7/751 ze dne 14. 3. 2018

                                                                                 12/1450                         13. 6. 2019
                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                 informaci o stavu projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“, dle předloženého materiálu

                                                                                 12/1450                         13. 6. 2019
                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                 schválit změnu obsahu projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ předkládaného do operačního programu Interreg V – A Slovenská republika – Česká republika, dle předloženého materiálu

                                                                                 12/1450                         13. 6. 2019
                                                                                 3. rozhodlo

                                                                                 uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s Žilinským samosprávným krajem, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427, a obcí Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno, IČ 00321648, dle vzoru smlouvy uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                 12/1450                         13. 6. 2019
                                                                                 4. rozhodlo

                                                                                 a) schválit předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu    Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020,

                                                                                 b) zabezpečit realizaci projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,

                                                                                 c) zabezpečit finanční prostředky na spolufinancování realizovaného projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 268.221,57 EUR

                                                                                 12/1450                         13. 6. 2019
                                                                                 5. rozhodlo

                                                                                 profinancovat a kofinancovat projekt „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ předložený do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v letech 2019 - 2022 ve výši 2.682.215,74 EUR dle předloženého materiálu


                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                  č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                  č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                  č. 3/177 ze dne 16. 3. 2017

                                                                                  č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 61/5484 ze dne 30. 4. 2019

                                                                                  č. 63/5704 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                  12/1451                         13. 6. 2019
                                                                                  1. rozhodlo

                                                                                  zmírnit podmínky Programů na podporu přípravy projektové dokumentace

                                                                                  12/1451                         13. 6. 2019
                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                  a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00194/2016/RRC s obcí Dívčí Hrad, IČO 00576115, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                  b)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04889/2016/RRC s obcí Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                  c)    uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                                  d)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05589/2016/RRC s obcí Bílá, IČO 00577669, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                                                  e)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01510/2017/RRC s obcí Dolní Domaslavice, IČO 00494241, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                                  f)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02016/2017/RRC s obcí Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                                                                                  g)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01717/2017/RRC s obcí Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                                                                  h)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01230/2017/RRC s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

                                                                                  i)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01505/2017/RRC s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu


                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 59/5301 ze dne 26. 3. 2019

                                                                                   č. 63/5710 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                   č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                   12/1452                         13. 6. 2019
                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                   poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 200.000 Kč subjektu Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, na projekt „Festival dračích lodí na Slezské Hartě 2019“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                   12/1452                         13. 6. 2019
                                                                                   2. rozhodlo

                                                                                   poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 700.000 Kč subjektu KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2019“, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                    

                                                                                    


                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 63/5700 ze dne 28. 05. 2019

                                                                                    12/1453                         13. 6. 2019
                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                    12/1453                         13. 6. 2019
                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                    dofinancovat dotační program „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 1.148.100 Kč a z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 658.500 Kč


                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 6/387 ze dne 24.1.2017

                                                                                    č. 59/5303 ze dne 26.3.2019

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 10/1120 ze dne 13.12.2018

                                                                                    č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                                    12/1454                         13. 6. 2019
                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                    poskytnout úvěr v max. výši 130 % předpokládaných uznatelných nákladů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí úvěru dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     Č. 6/597 ze dne 14.12.2017

                                                                                     12/1455                         13. 6. 2019
                                                                                     1. rozhodlo

                                                                                     schválit změnu statutu Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                      č. 4/262 ze dne 15.6.2017

                                                                                      12/1456                         13. 6. 2019
                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                      v souladu s čl. 4.3 Statutu Fondu návratných zdrojů JESSICA zapojit prostředky Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA ve výši 200.000 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2019 jako zdroj Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje

                                                                                      12/1456                         13. 6. 2019
                                                                                      2. rozhodlo

                                                                                      přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 200.000 tis. Kč


                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                       č. 17/1764 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 85/6830 ze dne 8. 12. 2015

                                                                                       č. 62/5570 ze dne 14. 5. 2019

                                                                                       12/1457                         13. 6. 2019
                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                       uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00696/2016/RRC s městem Nový Jičín, IČO 00298212, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                        č. 63/5710 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                        č. 64/5826 ze dne 11. 6. 2019

                                                                                        12/1458                         13. 6. 2019
                                                                                        1. rozhodlo

                                                                                        poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 1.000.000 Kč společnosti PP FILM s.r.o., IČO 24309087, na projekt „Přes prsty (celovečerní film)“, s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                        12/1458                         13. 6. 2019
                                                                                        2. rozhodlo

                                                                                        poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 400.000 Kč spolku Wallachia z.s., IČO 70641846, na projekt „Největší dar (pohádka)“, s časovou použitelností od 1. 2. 2019 do 31. 12. 2020, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 62/5577 ze dne 14. 5. 2019

                                                                                         12/1459                         13. 6. 2019
                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                         žádost obce Starý Jičín ze dne 18. 2. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Terénní úpravy bývalé skládky Starý Jičín, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                         12/1459                         13. 6. 2019
                                                                                         2. rozhodlo

                                                                                         neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Starý Jičín, IČO 00298425, ve výši 3.000.000 Kč na projekt Terénní úpravy bývalé skládky Starý Jičín s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 57/5153 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                          č. 46/4109 ze dne 11. 9. 2018

                                                                                          č. 63/5716 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                          č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                          č. 10/1134 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                          č. 11/1344 ze dne 13. 3. 2019

                                                                                          12/1460                         13. 6. 2019
                                                                                          1. rozhodlo

                                                                                          poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                          k usnesením rady kraje

                                                                                          č. 46/4108 ze dne 11. 9. 2018

                                                                                          č. 63/5717 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                          12/1461                         13. 6. 2019
                                                                                          1. rozhodlo

                                                                                          poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 63/5714 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                          12/1462                         13. 6. 2019
                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                          žádost subjektu Eufour PR, s.r.o., ze dne 6. 5. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                          12/1462                         13. 6. 2019
                                                                                          2. rozhodlo

                                                                                          poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Eufour PR, s.r.o., IČO 28579992, na projekt Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky ve výši 800.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 6. 2019 do dne 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                           k usnesením rady kraje

                                                                                           č. 49/4353 ze dne 23. 10. 2018

                                                                                           č. 63/5713 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                           12/1463                         13. 6. 2019
                                                                                           1. rozhodlo

                                                                                           poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady“ pro rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                           12/1463                         13. 6. 2019
                                                                                           2. rozhodlo

                                                                                           neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady“ pro rok 2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 63/5720 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                           12/1464                         13. 6. 2019
                                                                                           1. rozhodlo

                                                                                           v souladu s § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                           12/1464                         13. 6. 2019
                                                                                           2. pověřuje

                                                                                           hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., podle § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, předložením návrhu dle bodu 1. tohoto usnesení a jednáním o předloženém návrhu v Parlamentu České republiky

                                                                                           12/1464                         13. 6. 2019
                                                                                           3. pověřuje

                                                                                           náměstkyni hejtmana kraje Jarmilu Uvírovou, podle § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, předložením návrhu dle bodu 1. tohoto usnesení a jednáním o předloženém návrhu v Parlamentu České republiky v případě, že z vážného důvodu nebude moci ve věci jednat hejtman kraje


                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 63/5715 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                            12/1465                         13. 6. 2019
                                                                                            1. bere na vědomí

                                                                                            žádost obce Rudná pod Pradědem ze dne 23. 4. 2019 ve věci poskytnutí dotace na pořízení traktoru, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                            12/1465                         13. 6. 2019
                                                                                            2. rozhodlo

                                                                                            neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Rudná pod Pradědem, IČO 00575984, ve výši 1.500.000 Kč na pořízení traktoru s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                             č. 7/762 ze dne 14. 3. 2018

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 63/5722 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                             12/1466                         13. 6. 2019
                                                                                             1. bere na vědomí

                                                                                             žádost obce Dolní Lomná, IČO 00535966, ze dne 6. 2. 2019, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04429/2018/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                             12/1466                         13. 6. 2019
                                                                                             2. rozhodlo

                                                                                             zmírnit podmínky vyplývající z dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2018/2019 (ŽPZ/01/2018) a uzavřít s obcí Dolní Lomná, IČO 00535966, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04429/2018/ŽPZ, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování a časové použitelnosti dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č. 61/5505 ze dne 30. 4. 2019

                                                                                              12/1467                         13. 6. 2019
                                                                                              1. rozhodlo

                                                                                              poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Klub železničních modelářů Zábřeh - Ostrava, z.s., IČO 07855290, ve výši 400.000 Kč, z toho investiční dotaci ve výši 360.000 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 40.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora technického vzdělávání mládeže v oblasti železniční dopravy“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                              12/1467                         13. 6. 2019
                                                                                              2. rozhodlo

                                                                                              uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Klub železničních modelářů Zábřeh - Ostrava, z.s., IČO 07855290, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                               č. 59/5322 ze dne 26. 3. 2019

                                                                                               12/1468                         13. 6. 2019
                                                                                               1. bere na vědomí

                                                                                               Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2017/2018


                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                k usnesení rady kraje                           

                                                                                                č. 63/5753 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                12/1469                         13. 6. 2019
                                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                                žádost Ostravské univerzity o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                12/1469                         13. 6. 2019
                                                                                                2. rozhodlo

                                                                                                poskytnout individuální účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje příjemci Ostravská univerzita, IČO 61988987, ve výši 345 tis. Kč na realizaci projektu „Podpora nadaných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji“, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020

                                                                                                12/1469                         13. 6. 2019
                                                                                                3. rozhodlo

                                                                                                uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Ostravská univerzita, IČO 61988987, uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                 č. 57/5171 ze dne 26.2.2019

                                                                                                 č. 59/5323 ze dne 26.3.2019

                                                                                                 č. 63/5737 ze dne 28.5.2019 

                                                                                                 12/1470                         13. 6. 2019
                                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                                 poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                 12/1470                         13. 6. 2019
                                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                                 poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle č. VII. Podmínek dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019“ a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                 12/1470                         13. 6. 2019
                                                                                                 3. rozhodlo

                                                                                                 neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení


                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                 k usnesením rady kraje

                                                                                                 č. 57/5168 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                 č. 63/5732 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                 č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                                 12/1471                         13. 6. 2019
                                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                                 poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020 žadatelům dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení a uzavřít s žadateli v příloze č. 1 smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                 12/1471                         13. 6. 2019
                                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                                 poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                 12/1471                         13. 6. 2019
                                                                                                 3. rozhodlo

                                                                                                 neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v dotačním programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020 žadatelům dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě


                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                 č. 63/5739 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                 12/1472                         13. 6. 2019
                                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                                 částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 59.280 Kč ze stanoveného odvodu 74.100 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci RWR s.r.o., Vřesová 530, 742 85 Vřesina, IČO 27793460, na projekt „Mezinárodní tenisový turnaj mužů – Prosperita Open 2018“

                                                                                                 12/1472                         13. 6. 2019
                                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                                 prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci RWR s.r.o., Vřesová 530, 742 85 Vřesina, IČO 27793460, na projekt „Mezinárodní tenisový turnaj mužů – Prosperita Open 2018“

                                                                                                 12/1472                         13. 6. 2019
                                                                                                 3. rozhodlo

                                                                                                 částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 20.906 Kč ze stanoveného odvodu 50.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Moravskoslezský klub Karviná z.s., Březová 513/38, 734 01  Karviná - Ráj, IČO 45239045, na projekt „Reprezentace Moravskoslezského kraje“

                                                                                                 12/1472                         13. 6. 2019
                                                                                                 4. rozhodlo

                                                                                                 prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Moravskoslezský klub Karviná z.s., Březová 513/38, 734 01  Karviná - Ráj, IČO 45239045, na projekt „Reprezentace Moravskoslezského kraje“

                                                                                                 Tisková oprava: v bodě č. 4 usnesení se vypouští slovo „částečně“.


                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                  č. 63/5751 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                  12/1473                         13. 6. 2019
                                                                                                  1. rozhodlo

                                                                                                  poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                                                                  1.    Akademie FC Baník Ostrava z. s., IČ 02214270, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „BANÍK MLADEŽNICKÉ TURNAJE 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                                  2.    Český svaz házené, z.s., IČ 00548979, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora talentované mládeže v házené v Moravskoslezském kraji 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                                  3.    T.J. Dukla Frenštát, z.s.., IČ 26598108, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora talentované mládeže vrcholového sportu - skoku na lyžích Dukly Frenštát p.R.; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                                  4.    HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s., IČ 06030491, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní hokejový turnaj v Třinci 2019“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                                  5.    Jesenická Cyklistická z.s., IČ 02926865, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „7. ročník ZÁVOD MÍRU/Course de la Paix U23 2019, Světový pohár v silniční cyklistice – Pohár Národů, Nationś Cup – Grand Prix Priessnitz spa 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                                  6.    TTV Sport Group CZ s.r.o, IČ 05366569, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „11. ročník Czech Cycling Tour 2019, Světový pohár v silniční cyklistice Muži Elite a U23,Mezinárodní etapový závod v silniční cyklistice“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                                  12/1473                         13. 6. 2019
                                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                                  poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                                                                  a)    VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČ 25911368, ve výši 35.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly za účelem zřízení Klubové akademie Ostravy - 2. část dotace“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                                  b)   SK Rapid Muglinov z.s., IČ 45234311, ve výši 812.902 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce šaten v části B s vytvořením sportovního bazénu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019

                                                                                                  12/1473                         13. 6. 2019
                                                                                                  3. rozhodlo

                                                                                                  uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                                                  a)    Akademie FC Baník Ostrava z. s., IČ 02214270, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                  b)   Český svaz házené, z.s., IČ 00548979, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                  c)    T.J. Dukla Frenštát, z.s.., IČ 26598108, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                  d)   HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s., IČ 06030491, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                  e)    Jesenická Cyklistická z.s., IČ 02926865, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                  f)     TTV Sport Group CZ s.r.o, IČ 05366569, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                                  g)   VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČ 25911368, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                                                  h)   SK Rapid Muglinov z.s., IČ 45234311, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                                                  12/1473                         13. 6. 2019
                                                                                                  4. rozhodlo

                                                                                                  neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                                                                  a)    Školní sportovní klub Bílovec,z.s., IČ 26626161, ve výši 320.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sociální zařízení sportovního areálu“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

                                                                                                  b)   Obec Vysoká, IČ 00296465, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní turnaj v kopané obcí s názvem Vysoká“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

                                                                                                  12/1473                         13. 6. 2019
                                                                                                  5. rozhodlo

                                                                                                  uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 350/2019/ŠMS s příjemcem finančních prostředků Česká unie sportu, z.s., IČ 00469548, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu


                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                   č. 63/5740 ze dne 28.5.2019

                                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                   č. 11/1322 ze dne 13.3.2019

                                                                                                   12/1474                         13. 6. 2019
                                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                                   změnit v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1322 ze dne 13. 3. 2019 u příjemce Slezský fotbalový club Opava a. s., IČO 25835912, se sídlem Lípová 105/2, 746 01 Opava, účel poskytnuté dotace na nový projekt s názvem „Podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport“ s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                    č. 63/5747 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                             

                                                                                                    12/1475                         13. 6. 2019
                                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                                    poskytnout návratné finanční výpomoci organizacím dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v max. výši 40.954 tis. Kč k zajištění profinancování projektů v rámci výzvy č. 66 Integrovaného regionálního operačního programu a projektů v rámci výzvy Interreg V-A SK-CZ a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s jednorázovou splatností ihned po obdržení dotace, nejpozději do 30. 9. 2022, za podmínky doporučení Žádostí o podporu projektů k financování, příp. vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotací na uvedené projekty

                                                                                                    12/1475                         13. 6. 2019
                                                                                                    2. bere na vědomí

                                                                                                    žádost České republiky – Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Ostravě o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                    12/1475                         13. 6. 2019
                                                                                                    3. rozhodlo

                                                                                                    poskytnout České republice – Úřadu práce České republiky, IČO 72496991, peněžitý dar ve výši 500 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 na zajištění akce „Moravskoslezský veletrh středních škol“ dle předloženého materiálu

                                                                                                    12/1475                         13. 6. 2019
                                                                                                    4. rozhodlo

                                                                                                    uzavřít s Českou republikou – Úřadem práce České republiky, IČO 72496991, darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                     č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                     č. 63/5736 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                     12/1476                         13. 6. 2019
                                                                                                     1. rozhodlo

                                                                                                     poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje příjemci Etická výchova, o.p.s., IČO 28631650, ve výši Kč 307 000,-- na úhradu uznatelných nákladů na realizaci projektu „ETV zlepšuje sociální klima škol v MSK III.“ s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020

                                                                                                     12/1476                         13. 6. 2019
                                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                                     uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Etická výchova, o.p.s., IČO 28631650, uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                      č. 63/5750 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                      12/1477                         13. 6. 2019
                                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                                      informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v období od 1. 1. 2019 do 28. 5. 2019 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení


                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                      č. 58/5242 ze dne 11.3.2019

                                                                                                      12/1478                         13. 6. 2019
                                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                                      poskytnout návratné finanční výpomoci k zajištění financování nákupu výukových pomůcek pořízených v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství, s jednorázovou splatností nejpozději do 31. 12. 2019, a to po obdržení dotace z Ministerstva zemědělství, a za podmínky vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci uvedeného dotačního programu, příspěvkovým organizacím:

                                                                                                      a)    Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, ve výši 1.666 tis. Kč

                                                                                                      b)   Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691, ve výši 1.666 tis. Kč


                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                       k usnesení rady kraje        

                                                                                                       č. 63/5735 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                       12/1479                         13. 6. 2019
                                                                                                       1. schvaluje

                                                                                                       dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace, IČO 68899092, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                       12/1479                         13. 6. 2019
                                                                                                       2. vydává

                                                                                                       dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                        č. 63/5735    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                        12/1480                         13. 6. 2019
                                                                                                        1. schvaluje

                                                                                                        dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace, IČO 60043661, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                        12/1480                         13. 6. 2019
                                                                                                        2. vydává

                                                                                                        dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                                         č. 63/5735    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                         12/1481                         13. 6. 2019
                                                                                                         1. schvaluje

                                                                                                         dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, IČO 68334222, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                         12/1481                         13. 6. 2019
                                                                                                         2. vydává

                                                                                                         dodatek č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                                          č. 63/5735    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                          12/1482                         13. 6. 2019
                                                                                                          1. schvaluje

                                                                                                          dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Havířov‑Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace, IČO 48004774, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                          12/1482                         13. 6. 2019
                                                                                                          2. vydává

                                                                                                          dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                                           č. 63/5735    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                           12/1483                         13. 6. 2019
                                                                                                           1. schvaluje

                                                                                                           dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, IČO 47811927, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                           12/1483                         13. 6. 2019
                                                                                                           2. vydává

                                                                                                           dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                                            č. 63/5735    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                            12/1484                         13. 6. 2019
                                                                                                            1. schvaluje

                                                                                                            dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, IČO 47811919, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                            12/1484                         13. 6. 2019
                                                                                                            2. vydává

                                                                                                            dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                                             č. 63/5735    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                             12/1485                         13. 6. 2019
                                                                                                             1. schvaluje

                                                                                                             dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace, IČO 61989321, uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                             12/1485                         13. 6. 2019
                                                                                                             2. vydává

                                                                                                             dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                                              č. 63/5735    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                              12/1486                         13. 6. 2019
                                                                                                              1. schvaluje

                                                                                                              dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava‑Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace, IČO 61989339, uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                              12/1486                         13. 6. 2019
                                                                                                              2. vydává

                                                                                                              dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                                               č. 63/5735    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                               12/1487                         13. 6. 2019
                                                                                                               1. schvaluje

                                                                                                               dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Radkov‑Dubová 141, příspěvková organizace, IČO 47813563, uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu

                                                                                                               12/1487                         13. 6. 2019
                                                                                                               2. vydává

                                                                                                               dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                                č. 63/5735    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                12/1488                         13. 6. 2019
                                                                                                                1. schvaluje

                                                                                                                dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813474, uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                                12/1488                         13. 6. 2019
                                                                                                                2. vydává

                                                                                                                dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                                 č. 63/5735    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                 12/1489                         13. 6. 2019
                                                                                                                 1. schvaluje

                                                                                                                 dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace, IČO 60337346, uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu

                                                                                                                 12/1489                         13. 6. 2019
                                                                                                                 2. vydává

                                                                                                                 dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                                  č. 63/5735    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                  12/1490                         13. 6. 2019
                                                                                                                  1. schvaluje

                                                                                                                  dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Mateřská škola logopedická, Ostrava‑Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, IČO 64628124, uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu

                                                                                                                  12/1490                         13. 6. 2019
                                                                                                                  2. vydává

                                                                                                                  dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                                   č. 63/5735    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                   12/1491                         13. 6. 2019
                                                                                                                   1. schvaluje

                                                                                                                   dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Mateřská škola logopedická, Ostrava‑Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace, IČO 64628141, uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu

                                                                                                                   12/1491                         13. 6. 2019
                                                                                                                   2. vydává

                                                                                                                   dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                                    č. 63/5735    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                    12/1492                         13. 6. 2019
                                                                                                                    1. schvaluje

                                                                                                                    dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace, IČO 60337389, uvedený v příloze č. 14 předloženého materiálu

                                                                                                                    12/1492                         13. 6. 2019
                                                                                                                    2. vydává

                                                                                                                    dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                                     č. 63/5735    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                     12/1493                         13. 6. 2019
                                                                                                                     1. schvaluje

                                                                                                                     dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Ostrava ‑ Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace, IČO 61989177, uvedený v příloze č. 15 předloženého materiálu

                                                                                                                     12/1493                         13. 6. 2019
                                                                                                                     2. vydává

                                                                                                                     dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                                      č. 63/5735    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                      12/1494                         13. 6. 2019
                                                                                                                      1. schvaluje

                                                                                                                      dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, IČO 64628221, uvedený v příloze č. 16 předloženého materiálu

                                                                                                                      12/1494                         13. 6. 2019
                                                                                                                      2. vydává

                                                                                                                      dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                                       č. 63/5735    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                       12/1495                         13. 6. 2019
                                                                                                                       1. schvaluje

                                                                                                                       dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace, IČO 63731983, uvedený v příloze č. 17 předloženého materiálu

                                                                                                                       12/1495                         13. 6. 2019
                                                                                                                       2. vydává

                                                                                                                       dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                                        č. 63/5735    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                        12/1496                         13. 6. 2019
                                                                                                                        1. schvaluje

                                                                                                                        dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace, IČO 61955574, uvedený v příloze č. 18 předloženého materiálu

                                                                                                                        12/1496                         13. 6. 2019
                                                                                                                        2. vydává

                                                                                                                        dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                         k usnesení rady kraje        

                                                                                                                         č. 63/5735    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                         12/1497                         13. 6. 2019
                                                                                                                         1. schvaluje

                                                                                                                         dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00601837, uvedený v příloze č. 19 předloženého materiálu

                                                                                                                         12/1497                         13. 6. 2019
                                                                                                                         2. vydává

                                                                                                                         dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                                                          č. 63/5735    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                          12/1498                         13. 6. 2019
                                                                                                                          1. schvaluje

                                                                                                                          dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Střední škola a Základní škola, Havířov‑Šumbark, příspěvková organizace, IČO 13644297, uvedený v příloze č. 20 předloženého materiálu

                                                                                                                          12/1498                         13. 6. 2019
                                                                                                                          2. vydává

                                                                                                                          dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                                                           č. 63/5735    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                           12/1499                         13. 6. 2019
                                                                                                                           1. schvaluje

                                                                                                                           dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace, IČO 00602001, uvedený v příloze č. 21 předloženého materiálu

                                                                                                                           12/1499                         13. 6. 2019
                                                                                                                           2. vydává

                                                                                                                           dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                                                            č. 63/5735    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                            12/1500                         13. 6. 2019
                                                                                                                            1. schvaluje

                                                                                                                            dodatek č. 22 ke zřizovací listině organizace Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČO 13644327, uvedený v příloze č. 22 předloženého materiálu

                                                                                                                            12/1500                         13. 6. 2019
                                                                                                                            2. vydává

                                                                                                                            dodatek č. 22 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                                                             č. 63/5735    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                             12/1501                         13. 6. 2019
                                                                                                                             1. schvaluje

                                                                                                                             dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00842702, uvedený v příloze č. 23 předloženého materiálu

                                                                                                                             12/1501                         13. 6. 2019
                                                                                                                             2. vydává

                                                                                                                             dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                                                              č. 63/5735    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                              12/1502                         13. 6. 2019
                                                                                                                              1. schvaluje

                                                                                                                              dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace, IČO 47813369, uvedený v příloze č. 24 předloženého materiálu

                                                                                                                              12/1502                         13. 6. 2019
                                                                                                                              2. vydává

                                                                                                                              dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                                                               č. 63/5749    ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                               12/1503                         13. 6. 2019
                                                                                                                               1. schvaluje

                                                                                                                               dohodu o společném postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, na příspěvkovou organizaci města Karviná dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                               12/1503                         13. 6. 2019
                                                                                                                               2. rozhodlo

                                                                                                                               o ukončení činnosti organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, ke dni 31. 12. 2019

                                                                                                                               12/1503                         13. 6. 2019
                                                                                                                               3. zrušuje

                                                                                                                               organizaci Krajské středisko volného času JUVENTUS Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, dnem 31. 1. 2020

                                                                                                                               12/1503                         13. 6. 2019
                                                                                                                               4. ukládá

                                                                                                                               radě kraje zabezpečit veškeré úkoly spojené se zrušením organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925

                                                                                                                               Termín: 31. 1. 2020

                                                                                                                               12/1503                         13. 6. 2019
                                                                                                                               5. ukládá

                                                                                                                               radě kraje informovat zastupitelstvo kraje o ukončení činnosti organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, a o stavu pohledávek a závazků, které spolu s majetkem přešly na kraj

                                                                                                                               Termín: 31. 7. 2020


                                                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                                                č. 12/10 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                č. 8/929 ze dne 14. 6. 2018

                                                                                                                                12/1504                         13. 6. 2019
                                                                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                                                                žádost organizace Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, o změnu termínu realizace projektu s názvem „Bydlení bez bariér KARMEL Tichá“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                                12/1504                         13. 6. 2019
                                                                                                                                2. rozhodlo

                                                                                                                                povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 26/2401 ze dne 5. 12. 2017, příjemci dotace Slezská diakonie, IČO 65468562, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                                                                12/1504                         13. 6. 2019
                                                                                                                                3. rozhodlo

                                                                                                                                uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07025/2018/SOC se subjektem Slezská diakonie, IČO 65468562, jehož předmětem je změna ukončení termínu realizace projektu „Bydlení bez bariér KARMEL Tichá“ z 30. 6. 2019 na 20. 12. 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                                                 č. 63/5754 ze dne 28.5.2019

                                                                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                 č. 7/785 ze dne 14.3.2018

                                                                                                                                 č. 10/1156 ze dne 13.12.2018

                                                                                                                                 12/1505                         13. 6. 2019
                                                                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                                                                 uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06093/2018/SOC se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Poruba, IČO 00845451, jehož předmětem je změna ukončení termínu realizace projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ z 30. 6. 2019 na 31. 10. 2019, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                                                  č. 63/5756 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                  č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                                                  12/1506                         13. 6. 2019
                                                                                                                                  1. schvaluje

                                                                                                                                  Zprávu o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                                                   č. 63/5760 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                   č. 8/930 ze dne 14. 6. 2018

                                                                                                                                   č. 4/372 ze dne 15. 6. 2017

                                                                                                                                   č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                                                                   č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015

                                                                                                                                   12/1507                         13. 6. 2019
                                                                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                                                                   schválit Dodatek č. 4 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                                                    č. 63/5758 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                                    12/1508                         13. 6. 2019
                                                                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                                                                    povolit rozložení úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 2.358.000 Kč subjektu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Stonožka Ostrava, IČO 68308892, u dotace poskytnuté v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, na splátky podle splátkového kalendáře dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                                                     č. 63/5761 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                                     č. 51/4667 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                                                                     12/1509                         13. 6. 2019
                                                                                                                                     1. rozhodlo

                                                                                                                                     a)      poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                     b)      poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                     c)      neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                                                     č.63/5759 ze dne 28.5.2019

                                                                                                                                     č. 8/630 ze dne 28.2.2017

                                                                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                     č. 19/1960 ze dne 21.4.2016

                                                                                                                                     č. 16/1603 ze dne 25.9.2015

                                                                                                                                     12/1510                         13. 6. 2019
                                                                                                                                     1. rozhodlo

                                                                                                                                     schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                                      

                                                                                                                                     12/1510                         13. 6. 2019
                                                                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                                                                     pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální služby dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                                     12/1510                         13. 6. 2019
                                                                                                                                     3. rozhodlo

                                                                                                                                     pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální službu zařazenou do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                                                     12/1510                         13. 6. 2019
                                                                                                                                     4. rozhodlo

                                                                                                                                     schválit Dodatek č. 10 Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                                                      

                                                                                                                                     12/1510                         13. 6. 2019
                                                                                                                                     5. rozhodlo

                                                                                                                                     neschválit vstup sociální služby do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


                                                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                                                      č. 63/5764 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                                      12/1511                         13. 6. 2019
                                                                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                                                                      žádost o poskytnutí účelové investiční dotace spolku ITY z.s., IČO 01821351, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                                      12/1511                         13. 6. 2019
                                                                                                                                      2. rozhodlo

                                                                                                                                      poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje spolku ITY z.s., IČO 01821351, ve výši 199.600 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Zahrada Respitního centra s ambulantní odlehčovací službou“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 3. 2019 do 30. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                                      12/1511                         13. 6. 2019
                                                                                                                                      3. bere na vědomí

                                                                                                                                      žádost o poskytnutí účelové investiční dotace společnosti Vesalius spol. s. r. o., IČO 26875012, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                      12/1511                         13. 6. 2019
                                                                                                                                      4. rozhodlo

                                                                                                                                      neposkytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Vesalius spol. s. r. o., IČO 26875012, na projekt „Pořízení individuální úpravy motorového vozidla pro potřeby klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením - Vesalius spol. s. r. o. v Opavě“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                                                       č. 63/5757 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                                       12/1512                         13. 6. 2019
                                                                                                                                       1. schvaluje

                                                                                                                                       dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO 48804894, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                                       12/1512                         13. 6. 2019
                                                                                                                                       2. vydává

                                                                                                                                       dodatek č. 14 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                                                        č. 63/5757 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                                        12/1513                         13. 6. 2019
                                                                                                                                        1. schvaluje

                                                                                                                                        dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Domov Letokruhy příspěvková organizace, Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO 71197010, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                                        12/1513                         13. 6. 2019
                                                                                                                                        2. vydává

                                                                                                                                        dodatek č. 11 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                                                                         č. 63/5757 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                                         12/1514                         13. 6. 2019
                                                                                                                                         1. schvaluje

                                                                                                                                         dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                                         12/1514                         13. 6. 2019
                                                                                                                                         2. vydává

                                                                                                                                         dodatek č. 16 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                                                                          č. 63/5757 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                                          12/1515                         13. 6. 2019
                                                                                                                                          1. schvaluje

                                                                                                                                          dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 71197036, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                          12/1515                         13. 6. 2019
                                                                                                                                          2. vydává

                                                                                                                                          dodatek č. 14 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                                                                           č. 63/5757 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                                                                           12/1516                         13. 6. 2019
                                                                                                                                           1. schvaluje

                                                                                                                                           dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČO 48804886, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                                                           12/1516                         13. 6. 2019
                                                                                                                                           2. vydává

                                                                                                                                           dodatek č. 16 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                            12/1517                         13. 6. 2019
                                                                                                                                            1. bere na vědomí

                                                                                                                                            zápisy o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dle příloh č. 1 – 3 předloženého materiálu


                                                                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                             č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

                                                                                                                                             12/1518                         13. 6. 2019
                                                                                                                                             1. bere na vědomí

                                                                                                                                             rezignaci PhDr. Mgr. Jaromíra Radkovského, MBA z funkce předsedy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (příloha č. 1)

                                                                                                                                             12/1518                         13. 6. 2019
                                                                                                                                             2. volí

                                                                                                                                             a)    RNDr. Jana Veřmiřovského, Ph.D., člena zastupitelstva kraje, předsedou Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

                                                                                                                                             b)   PhDr. Mgr. Jaromíra Radkovského, MBA členem Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost


                                                                                                                                              frame-scrollup