Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 16. 4. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  13/870     16. 4. 2013
1. schvaluje

program 13. schůze rady kraje, konané dne 16. 4. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  13/871     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

a) zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Havlíka a Ing. Ivana Strachoně o ověření zápisu z 11. schůze rady kraje, konané dne 21. 3. 2013 b) zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Martinka a RSDr. Kuboše o ověření zápisu z 12. schůze rady kraje, konané dne 2. 4. 2013
  13/871     16. 4. 2013
2. volí

ověřovatele zápisu z 13. schůze rady kraje, konané dne 16. 4. 2013: Ing. RSDr. Svatomíra Recmana PhDr. Jaroslava Dvořáka

Rada kraje (č. usnesení)
  13/872     16. 4. 2013
1. stanoví

s účinností od 1. 5. 2013 plat ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  13/873     16. 4. 2013
1. souhlasí

s pronájmem nebytových prostor, a to prostor v části přízemního podlaží o výměře 363 m² v budově bez čp/če, občanská vybavenost, na pozemcích parc. č. st. 2486, parc. č. st. 2492 a parc. č. st. 2498, vše v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Opava, IČ 72547651, mezi touto organizací a společností Repharm, a.s., Konská 453, Třinec, IČ 25319141, na dobu určitou od 1. 6. 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  13/874     16. 4. 2013
1. souhlasí

s omezením a přerušením provozu mateřských škol zřizovaných Moravskoslezským krajem v měsících červenci a srpnu 2013, dle v přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1463 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  13/875     16. 4. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje nepovolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoveného odvodu 2.377 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Open House, Dr. E. Beneše 47, 792 01 Bruntál, IČ 70645671, na projekt „Volný čas s OPEN HOUSE“
  13/875     16. 4. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Open House, Dr. E. Beneše 47, 792 01 Bruntál, IČ 70645671, na projekt „Volný čas s OPEN HOUSE“
  13/875     16. 4. 2013
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  13/876     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

sdělení organizace TRUCK TRADE spol. s r. o., IČ 60717602, se sídlem Evropská 677, Modřice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  13/876     16. 4. 2013
2. schvaluje

obsah odpovědi ke sdělení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 6/333 ze dne 15. 1. 2013 č. 8/476 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  13/877     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

petici na podporu Mendelova gymnázia v Opavě, která byla doručena na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 6. 3. 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  13/877     16. 4. 2013
2. schvaluje

obsah odpovědi na petici dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  13/877     16. 4. 2013
3. bere na vědomí

petici „Stop diletantismu a aroganci úředníků Moravskoslezského kraje“, která byla doručena na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 6. 3. 2013, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  13/877     16. 4. 2013
4. schvaluje

obsah odpovědi na petici dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  13/878     16. 4. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 6.052.681 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.725 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 957.602 tis. Kč na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 33.237 tis. Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.992.452 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 179.775 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 11.432 tis. Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 213.136 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 369.099 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 510.553 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 438.364 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 86.518 tis. Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 36.445 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.273 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 334.382 tis. Kč na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 50.627 tis. Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 14.589 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 224.812 tis. Kč na § 3145 - Internáty pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.715 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné práce pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 50.650 tis. Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 34.826 tis. Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 33.692 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 241.190 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 35.960 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 8.087 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 66.811 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 115.729 tis. Kč Celkem 6.052.681 tis. Kč
  13/878     16. 4. 2013
2. rozhodla

zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  13/878     16. 4. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 školského zákona v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  13/878     16. 4. 2013
4. rozhodla

zvýšit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 školského zákona v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  13/878     16. 4. 2013
5. bere na vědomí

informaci o rozpisu rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání v roce 2013 pro školy a školské zařízení zřízené krajem a obcemi v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  13/879     16. 4. 2013
1. rozhodla

nabýt prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na finanování účelových dotací v odvětví školství na: a) projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurensceschopnost, projektů prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (EU peníze školám), v oblasti podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách ve výši 4.388.915,60 Kč b) individuálních projektů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizací: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, projekt „Vytvoření e-learningových opor pro inovovaný studijní program Sociální práce v kombinované a dálkové formě studia“ ve výši 802.775,28 Kč Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 72547651, projekt „Modernizace výuky gastronomie, hotelnictví a turismu“ ve výši 73.030,75 Kč c) rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2013 č. j. MSMT - 41333/2012-22“ ve výši 358.000 Kč dle předloženého materiálu
  13/879     16. 4. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 5.622,74 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 14,00 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 93,00 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 20,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 231,00 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.161,85 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.438,84 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 620,71 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 167,53 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 875,81 tis. Kč Celkem 5.622,74 tis. Kč
  13/879     16. 4. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s účelovým určením na projekty „EU peníze školám“ organizacím dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  13/879     16. 4. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 v rámci individuálních projektů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizacím: a) Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, s účelovým určením na realizaci projektu „Vytvoření e-learningových opor pro inovovaný studijní program Sociální práce v kombinované a dálkové formě studia“ o částku 802.775,28 Kč (reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0078) b) Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 72547651, s účelovým určením na projekt „Modernizace výuky gastronomie, hotelnictví a turismu“ o částku 73.030,75 Kč (reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0041)
  13/879     16. 4. 2013
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na rozvojový program „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2013“ příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem, obcemi a soukromým školám v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  13/879     16. 4. 2013
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na rozvojový program „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2013“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 písm. a) tohoto usnesení
  13/879     16. 4. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 8.150,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 881,7 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 917,2 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 946,5 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.399,6 tis. Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.005,0 tis. Kč Celkem 8.150,0 tis. Kč
  13/879     16. 4. 2013
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů v roce 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  13/879     16. 4. 2013
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 příspěvkové organizaci Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace, IČ 47813105, o částku 210.000 Kč s účelovým určením na dofinancování přímých nákladů na výuku málopočetných tříd nižšího stupně osmiletého gymnázia
  13/879     16. 4. 2013
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením udržení dostupnosti středního vzdělávání v roce 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení
  13/879     16. 4. 2013
11. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u nerozpočtovaných příjmů ve výši 260 tis. Kč
  13/879     16. 4. 2013
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 12,00 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 3114 - Speciální základní školy pol. 2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací o 98,02 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 0,38 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,94 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 0,38 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 147,28 tis. Kč Celkem 248,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 260,00 tis. Kč
  13/879     16. 4. 2013
13. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ příspěvkové organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace, IČ 47813563, ve výši 260.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Nákup osobního automobilu“
  13/879     16. 4. 2013
14. souhlasí

s použitím rezervního fondu k posílení investičního fondu organizace Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace, IČ 47813563, ve výši 140.000 Kč na realizaci akce „Nákup osobního automobilu“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/564 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  13/880     16. 4. 2013
1. ukládá

závazný ukazatel „odvod do rozpočtu kraje“ příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  13/880     16. 4. 2013
2. schvaluje

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  13/880     16. 4. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 11.424 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 646 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.750 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.000 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.020 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.800 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 500 tis. Kč Celkem 12.070 tis. Kč
  13/880     16. 4. 2013
4. schvaluje

a) snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00842702, o částku 3.200.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Výměna oken na zadní straně budovy Wichterlova gymnázia“, b) zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00842702, o částku 3.200.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Výměna oken na zadní straně budovy Wichterlova gymnázia“
  13/880     16. 4. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.200 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.200 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  13/881     16. 4. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství v rámci Dotačního programu MŠMT Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2012/2013 ve výši 1.812.000 Kč dle předloženého materiálu
  13/881     16. 4. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.812,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 828,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 944,00 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 40,00 tis. Kč Celkem 1.812,00 tis. Kč
  13/881     16. 4. 2013
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013: a) Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, ve výši 122.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol předmětových soutěží dle přílohy č. 1 bodu III předloženého materiálu a ve výši 479.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol sportovních soutěží dle přílohy č. 1 bodu I předloženého materiálu, b) Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová – Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace, IČ 62331680, ve výši 195.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení soutěží žáků základních uměleckých škol dle přílohy č. 1 bodu II předloženého materiálu, c) Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace, IČ 47813539, ve výši 40.000 Kč na zabezpečení ústředního kola skladatelské soutěže žáků základních uměleckých škol, d) Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813121, ve výši 65.000 Kč na zabezpečení ústředního kola soutěže Studentský design, e) Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 61989258, ve výši 43.000 Kč na zabezpečení ústředního kola Sportovních her dětí z dětských domovů
  13/881     16. 4. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013: a) Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, o částku 122.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol předmětových soutěží dle přílohy č. 1 bodu III předloženého materiálu a o částku 479.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol sportovních soutěží dle přílohy č. 1 bodu I předloženého materiálu, b) Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová – Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace, IČ 62331680, o částku 195.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení soutěží žáků základních uměleckých škol dle přílohy č. 1 bodu II předloženého materiálu, c) Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace, IČ 47813539, o částku 40.000 Kč na zabezpečení ústředního kola skladatelské soutěže žáků základních uměleckých škol, d) Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813121, o částku 65.000 Kč na zabezpečení ústředního kola soutěže Studentský design, e) Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 61989258, o částku 43.000 Kč na zabezpečení ústředního kola Sportovních her dětí z dětských domovů
  13/881     16. 4. 2013
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol předmětových soutěží a přehlídek v roce 2013 a s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi: a) Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ 75080559, ve výši 377.000 Kč, b) Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČ 75105993, Frýdek-Místek, ve výši 142.000 Kč, c) Středisko volného času Méďa, Krnov, Dobrovského 16, příspěvková organizace, IČ 75079356, ve výši 76.000 Kč, d) Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 75089157, ve výši 113.000 Kč, e) Středisko volného času, Opava, příspěvková organice, IČ 72071397, ve výši 120.000 Kč
  13/881     16. 4. 2013
6. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci organizaci AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, IČ 71340815, ve výši 40.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení ústředního kola Gastronomické soutěže AHOL CUP 2013 a s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/236 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  13/882     16. 4. 2013
1. rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací v oblasti školství: a) Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, b) Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601675, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
bod 2 písm. c) zrušen usnesením č. 18/1391 ze dne 20. 6. 2013
  13/883     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5 a 7 předloženého materiálu
  13/883     16. 4. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Seven Days Agency, s.r.o., IČ 24314781, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce Adrenalin cup 2013; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování a doprava a materiálové zajištění s časovou použitelností od 1. 4. 2013 do 31. 8. 2013 b) POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce ČEZ STREET HOCKEY 2013; finanční prostředky jsou určeny na pronájem, výsledkové tabule a výstavbu hřišť s časovou použitelností od 1. 2. 2013 do 30. 6. 2013 c) Český tým transplantovaných, o.s, IČ 22683038, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti Libora Malinského na XIX. Světových hrách transplantovaných v Jihoafrické republice; finanční prostředky jsou určeny na cestovné, startovné a ošatné s časovou použitelností od 1. 4. 2013 do 31. 10. 2013
  13/883     16. 4. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s vydáním publikace o dějinách regionálního odborného školství; finanční prostředky jsou určeny na materiál a tisk s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013
  13/883     16. 4. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 220 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 200 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 20 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  13/884     16. 4. 2013
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/287 ze dne 20. 12. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1505 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  13/885     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách při realizaci projektu „Zateplení Střední školy technické v Opavě na Kolofíkově nábřeží“ dle předloženého materiálu
  13/885     16. 4. 2013
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 383,49 tis. Kč a víceprací v max. výši do 179,70 tis. Kč v rámci projektu „Zateplení Střední školy technické v Opavě na Kolofíkově nábřeží“ dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  13/886     16. 4. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2013 ve výši 145.350.000 Kč
  13/886     16. 4. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 145.350.000 Kč a snižují běžné výdaje na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 49.292 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 204.323 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 9.278.564 Kč na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 409.987 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 3.205.135 Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 11.554.911 Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 663.228 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 8.871.137 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 17.169 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 38.542.849 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.551.282 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 43.456.049 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 4.447.469 Kč na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 252.928 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 656.173 Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 9.877 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 626.001 Kč na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.065.697 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 470.519 Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 143.032 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.219.382 Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 577.993 Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.081.135 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 165.386 Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 6.943.567 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.512.641 Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 4.862.214 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.289.944 Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 223.467 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 97.233 Kč Celkem 145.350.000 Kč
  13/886     16. 4. 2013
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  13/887     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

dopisy ředitelky Humanitas-Profes, o.p.s. a ředitelky organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, které byly doručeny na podatelnu Moravskoslezského kraje 7. 3. 2013 a 14. 3. 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  13/887     16. 4. 2013
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 159/5635 ze dne 20. 12. 2007 č. 175/6233 ze dne 7. 5. 2008 č. 5/177 ze dne 7. 1. 2009 č. 55/3090 ze dne 20. 5. 2010 (č. usnesení)
  13/888     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci o vývoji hospodaření a produkci nemocnic, zdravotnických zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem v letech 2009 až 2012, dle předloženého materiálu
  13/888     16. 4. 2013
2. souhlasí

s modelem řízení krajských nemocnic v tzv. „personálních uniích“, k datu 17. 4. 2013 a realizací navržených opatření, dle předloženého materiálu
  13/888     16. 4. 2013
3. odvolává

Ing. MUDr. Miroslava Přádku, Ph.D., ke dni 16. 4. 2013 z vedoucího pracovního místa ředitele organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, se sídlem El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188
  13/888     16. 4. 2013
4. odvolává

Ing. Zdeňka Jiříčka ke dni 16. 4. 2013 z vedoucího pracovního místa ředitele organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, se sídlem Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242
  13/888     16. 4. 2013
5. odvolává

Ing. Jana Ference ke dni 16. 4. 2013 z vedoucího pracovního místa ředitele organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896
  13/888     16. 4. 2013
6. odvolává

Ing. Petra Kovaříka ke dni 16. 4. 2013 z vedoucího pracovního místa ředitele organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853

Rada kraje (č. usnesení)
  13/889     16. 4. 2013
1. jmenuje

Ing. Tomáše Stejskala, ode dne 17. 4. 2013 na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, se sídlem El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188
  13/889     16. 4. 2013
2. jmenuje

Ing. Tomáše Stejskala ode dne 17. 4. 2013 na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, se sídlem Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242

Rada kraje (č. usnesení)
  13/890     16. 4. 2013
1. jmenuje

Ing. Petra Kovaříka ode dne 17. 4. 2013 na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896
  13/890     16. 4. 2013
2. jmenuje

Ing. Petra Kovaříka ode dne 17. 4. 2013 na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 121/7995 ze dne 3. 10. 2012 č. 5/232 ze dne 20. 12. 2012 č. 6/305 ze dne 15. 1. 2013 (č. usnesení)
  13/891     16. 4. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nízkoprahová denní centra II v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, s níže uvedenými uchazeči, kteří podali nabídky pod pořadovými čísly, v uvedeném pořadí: pro část 1 veřejné zakázky: 2. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Tusarova 1271/60, 170 00 Praha IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 2.556.400,- bez DPH 1. Potravinová banka v Ostravě, o.s. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 2.557.610,- bez DPH pro část 2 veřejné zakázky: 2. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Tusarova 1271/60, 170 00 Praha IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 1.098.900,- bez DPH 1. Potravinová banka v Ostravě, o.s. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 1.099.912,- bez DPH pro část 3 veřejné zakázky: 2. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Tusarova 1271/60, 170 00 Praha IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 2.409.000,- bez DPH 1. Potravinová banka v Ostravě, o.s. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 2.409.176,- bez DPH pro část 4 veřejné zakázky: 2. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Tusarova 1271/60, 170 00 Praha IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 1.677.500,- bez DPH 1. Potravinová banka v Ostravě, o.s. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 1.678.446,- bez DPH pro část 5 veřejné zakázky: 2. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Tusarova 1271/60, 170 00 Praha IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 2.169.200,- bez DPH 1. Potravinová banka v Ostravě, o.s. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 2.169.398,- bez DPH pro část 6 veřejné zakázky: 2. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Tusarova 1271/60, 170 00 Praha IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 1.197.900,- bez DPH 1. Potravinová banka v Ostravě, o.s. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 1.198.868,- bez DPH pro část 7 veřejné zakázky: 2. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Tusarova 1271/60, 170 00 Praha IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 1.658.800,- bez DPH 1. Potravinová banka v Ostravě, o.s. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 1.659.394,- Kč bez DPH pro část 8 veřejné zakázky: 2. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Tusarova 1271/60, 170 00 Praha IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 5.563.800,- Kč bez DPH 1. Potravinová banka v Ostravě, o.s. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 5.564.328,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/309 ze dne 15. 1. 2013 (č. usnesení)
  13/892     16. 4. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě“ – Střední škola technická a dopravní Ostrava – Vítkovice“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. KELTEX spol. s r.o. Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno IČ: 42866294 5. STAVO – ČESTAV, s.r.o. Jarošova 853/31, 736 01 Havířov - Šumbark IČ: 64085236 6. DEV COMPANY, spol. s r.o. Dvořákova 937/26, 702 00 Ostrava IČ: 47679620 9. Bohumínská stavební s.r.o. Čs. armády 505, 735 81 Bohumín IČ: 29392918 11. TIMO profistavby s.r.o. 1. Máje 1526/66, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 28591801 13. MORYS s.r.o. ul. Rudé armády č. p. 247, 739 21 Paskov IČ: 42864771
  13/892     16. 4. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě“ – Střední škola technická a dopravní Ostrava – Vítkovice“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 7. Bystroň group a.s. Chopinova 567/1, 702 00 Ostrava – Přívoz IČ: 27800466 za cenu nejvýše přípustnou 13.413.319,46 Kč bez DPH 2. VÍTKOVICE REVMONT a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava - Vítkovice IČ: 25828258 za cenu nejvýše přípustnou 13.560.904,- Kč bez DPH 15. Rybka – stavby a služby s.r.o. Kostelní 733/2b, 747 21 Kravaře IČ: 27820327 za cenu nejvýše přípustnou 13.926.847,12 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/306 ze dne 15. 1. 2013 (č. usnesení)
  13/893     16. 4. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky a vybudování datových sítí v rámci ROP“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. FLAME System s.r.o. Mojmírovců 200/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory IČ: 26846888 3. AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 47676795
  13/893     16. 4. 2013
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky a vybudování datových sítí v rámci ROP“, a to z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  13/893     16. 4. 2013
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení

Rada kraje (č. usnesení)
  13/894     16. 4. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby nazvané „Digitalizace a ukládání dat (Krajská digitální spisovna)“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek - Uveřejňovacím subsystému, dle předloženého materiálu
  13/894     16. 4. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Digitalizace a ukládání dat (Krajská digitální spisovna)“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  13/894     16. 4. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Digitalizace a ukládání dat (Krajská digitální spisovna)“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. JUDr. Věra Dostálová - odbor vnitra a krajský živnostenský úřad náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Tomáš Kupča - odbor informatiky 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Bc. Zuzana Hamzová - odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 10/656 ze dne 5. 3. 2013 (č. usnesení)
  13/895     16. 4. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka přístrojové techniky pro výuku v oborech Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí v rámci projektu »Moderní zkušební laboratoře«“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 - Libeň IČ: 25684213 3. Ing. Vanda Lovíšková – GEOTECH Bratislava Hájová 184/37, 851 10 Bratislava, SK IČ: 17502497
  13/895     16. 4. 2013
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Dodávka přístrojové techniky pro výuku v oborech Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí v rámci projektu »Moderní zkušební laboratoře«“, a to z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  13/895     16. 4. 2013
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/212 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  13/896     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.- Lékařská technologie“, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  13/897     16. 4. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby, nazvané „TDS a koordinátor BOZP pro stavbu »Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba«“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  13/898     16. 4. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky nazvané „Dodávka a instalace nábytku v rámci projektů ROP Moravskoslezsko v oblasti školství“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek - Uveřejňovacím subsystému, dle předloženého materiálu
  13/898     16. 4. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Dodávka a instalace nábytku v rámci projektů ROP Moravskoslezsko v oblasti školství“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy.
  13/898     16. 4. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace nábytku v rámci projektů ROP Moravskoslezsko v oblasti školství“, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  13/898     16. 4. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace nábytku v rámci projektů ROP Moravskoslezsko v oblasti školství“, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový

Rada kraje (č. usnesení)
  13/899     16. 4. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup 3 ks elektrocentrál, se společností TERRAMET spol. s r. o. se sídlem: Čestlice, Obchodní 131, PSČ 251 70 IČ: 41692519 za cenu nejvýše přípustnou 572.400 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/450 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  13/900     16. 4. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky „Azylové domy pro rodiny a matky s dětmi II“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: pro 1. část zakázky – zajištění kapacity azylového domu pro cílovou skupinu rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, či oběti domácího násilí v Českém Těšíně: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 3.839.000 Kč bez DPH pro 2. část zakázky – zajištění kapacity azylového domu pro cílovou skupinu rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, či oběti domácího násilí ve Frýdku-Místku: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 2.599.300 Kč bez DPH pro 3. část zakázky – zajištění kapacity azylového domu pro cílovou skupinu rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, či oběti domácího násilí v Havířově: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 9.598.600 Kč bez DPH pro 4. část zakázky – zajištění kapacity azylového domu pro cílovou skupinu rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení či oběti domácího násilí města Karviné: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 7.498.700 Kč bez DPH pro 5. část zakázky – zajištění kapacity azylového domu pro cílovou skupinu rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení či oběti domácího násilí Nový Jičíně: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 9.119.066 Kč bez DPH pro 6. část zakázky – zajištění kapacity azylového domu pro cílovou skupinu rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení či oběti domácího násilí Opavě: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 7.198.400 Kč bez DPH pro 7. část zakázky – zajištění kapacity azylového domu pro cílovou skupinu rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení či oběti domácího násilí ve Studénce: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 399.300 Kč bez DPH pro 8. část zakázky – zajištění kapacity azylového domu pro cílovou skupinu rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení či oběti domácího násilí v Třinci: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 3.098.700 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/451 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  13/901     16. 4. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky „Domy na půl cesty II“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: pro 1. část zakázky – zajištění kapacity domu na půl cesty pro cílovou skupinu osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo z ochranné léčby na území města Frýdek-Místek: 2. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 2.681.800 Kč bez DPH pro 2. část zakázky – zajištění kapacity domu na půl cesty pro cílovou skupinu osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo z ochranné léčby na území města Ostrava: 2. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 5.661.700 Kč bez DPH pro 3. část zakázky – zajištění kapacity domu na půl cesty pro cílovou skupinu osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo z ochranné léčby na území města Třinec: 2. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 1.786.400 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/453 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  13/902     16. 4. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky „Sociální rehabilitace II“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: pro 1. část zakázky – Zajištění sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s mentálním postižením na území města Bruntál: 3. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 2.704.900 Kč bez DPH pro 2. část zakázky – Zajištění sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s mentálním postižením na území města Krnov: 3. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 3.135.220 Kč bez DPH pro 3. část zakázky – Zajištění sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a pracovních návyků na území města Opava: 3. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 810.700 Kč bez DPH pro 4. část zakázky – Zajištění sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením s důrazem na osoby s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním na území města Opava: 3. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 6.139.100 Kč bez DPH pro 5. část zakázky – Zajištění sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením s důrazem na osoby s postižením zrakovým na území města Opava: 3. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 2.981.000 Kč bez DPH pro 6. část zakázky – Zajištění sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a pracovních návyků na území města Ostrava: 3. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 1.711.600 Kč bez DPH pro 7. část zakázky – Zajištění sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním na území města Ostrava: 3. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 10.374.100 Kč bez DPH pro 8. část zakázky – Zajištění sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením s důrazem na osoby s postižením zrakovým na území města Ostrava: 3. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 2.728.000 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/454 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  13/903     16. 4. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky „Azylové domy pro jednotlivce II“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: pro 1. část zakázky – Zajištění kapacity azylového domu pro osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení ve Frýdku-Místku: 2. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 9.798.800 Kč bez DPH pro 2. část zakázky – Zajištění kapacity azylového domu pro osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení v Havířově: 2. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 6.998.200 Kč bez DPH pro 3. část zakázky – Zajištění kapacity azylového domu pro osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení v Kopřivnici: 2. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 3.198.800 Kč bez DPH pro 4. část zakázky – Zajištění kapacity azylového domu pro osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení v Karviné: 2. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 9.798.800 Kč bez DPH pro 5. část zakázky – Zajištění kapacity azylového domu pro osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení v Opavě: 2. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. se sídlem: Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 5.198.600 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  13/904     16. 4. 2013
1. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění Edičního plánu na rok 2013 se společností: Creativo D`Arte s.r.o. se sídlem: Jurečkova 1812/16, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00 IČ: 28657322 za cenu nejvýše přípustnou 517.072 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/384 ze dne 29. 1. 2013 (č. usnesení)
  13/905     16. 4. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Hlasovací a komunikační zařízení“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. PCS spol. s r.o. se sídlem: Praha 4, Na Dvorcích 18/122, PSČ 140 00 IČ: 00571024 za cenu nejvýše přípustnou 2.299.046,28 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/543 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  13/906     16. 4. 2013
1. vylučuje

z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Nákup osobních automobilů“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 3. C-KODECAR, spol. s r.o. se sídlem: Ostrava - Přívoz, Trocnovská 1088, PSČ 702 00 IČ: 25370774 4. AUTOLAROS SPEED s.r.o. se sídlem: Ostrava - Hrabová, Krmelínská 748/49, PSČ 720 00 IČ: 25832310 9. AUTOCENTRÁLA HYUNDAI s.r.o. se sídlem: Ostrava, Třebovická 5534, PSČ 722 00 IČ: 27860132
  13/906     16. 4. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na nákup osobních automobilů, se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 6. GMP MIX, a.s. se sídlem: Ostrava – Mariánské Hory, Grmelova 2008/13, PSČ 709 00, IČ: 25519786 za cenu nejvýše přípustnou 2.837.823 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  13/907     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

žádost Fakultní nemocnice Ostrava ze dne 27. 3. 2013 o poskytnutí dotace na úhradu části nákladů na pořádání akce „4. Trilaterální sympozium s tématem Medicína katastrof“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  13/907     16. 4. 2013
2. rozhodla

poskytnout Fakultní nemocnici Ostrava, IČ 00843989, neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 10 tis. Kč na akci „4. Trilaterální sympozium s tématem Medicína katastrof“, s termínem použití v období od 1. 4. 2013 do 31. 5. 2013, dle předloženého materiálu
  13/907     16. 4. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 10 tis. Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 3/162 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  13/908     16. 4. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 15 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním nových voleb do Zastupitelstva obce Nové Lublice vyhlášených na den 13. dubna 2013
  13/908     16. 4. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 15,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 10,5 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 2,6 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,9 tis. Kč pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva o 0,5 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 0,5 tis. Kč Celkem o 15,0 tis. Kč
  13/908     16. 4. 2013
3. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2013 o 10,5 tis. Kč z 232.840,57 tis. Kč na 233.851,07 tis. Kč
  13/908     16. 4. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6399 - Ostatní finanční operace pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 200 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/554 ze dne 26. 2. 2013 č. 11/717 ze dne 21. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/232 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  13/909     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 12. 2. 2013 do 3. 4. 2013, dle předloženého materiálu
  13/909     16. 4. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  13/910     16. 4. 2013
1. vysílá

Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Ázerbájdžánské republiky (Baku) u příležitosti konání 2. ročníku Světového fóra ve dnech 28. 5. – 2. 6. 2013 na základě pozvání náměstkyně ministra kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky paní Sevdy Mammadaliyevy a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  13/911     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

žádost Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci, ze dne 21. 2. 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  13/911     16. 4. 2013
2. rozhodla

poskytnout peněžitý dar ve výši 50 tis. Kč pro Nadaci Taťány Kuchařové – Krása pomoci, se sídlem Revoluční 1003/3, Staré Město, Praha 1, 110 00, IČ 28421434, účelově určený na pořádání benefičního koncertu „Krása pomoci“, který je organizován na podporu projektů pro seniory, dle předloženého materiálu
  13/911     16. 4. 2013
3. rozhodla

uzavřít Darovací smlouvu s Nadací Taťány Kuchařové – Krása pomoci, se sídlem Revoluční 1003/3, 110 00 Staré Město, Praha 1, IČ 28421434, dle předloženého materiálu
  13/911     16. 4. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5240 - Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/452 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  13/912     16. 4. 2013
1. rozhodla

o výpůjčce 4 kusů automobilů Crafter Skříňový vůz 2,0 BiTDI v majetku kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, do doby nabytí účinnosti smlouvy o darování, dle předloženého materiálu
  13/912     16. 4. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat 4 kusy automobilů Crafter Skříňový vůz 2,0 BiTDI v majetku kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, dle předloženého materiálu
  13/912     16. 4. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  13/913     16. 4. 2013
1. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci organizaci Naděje pro každého o.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167, 702 00 Ostrava, IČ 22735674, ve výši 78 tis. Kč na organizaci konference určené pro diabetology a podiatry konané dne 27. 4. 2013 v Ostravě – Petřkovicích, s časovou použitelností od 2. 1. 2013 do 31. 7. 2013
  13/913     16. 4. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 78 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 78 tis. Kč
  13/913     16. 4. 2013
3. rozhodla

o výjimce z bodu 1 písm. b) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Optimalizace činností a lůžkového fondu zdravotnických zařízení“ ve výši 78 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 108/6980 ze dne 3. 4. 2012 č. 10/677 ze dne 5. 3. 2013 (č. usnesení)
  13/914     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

vyhlášenou veřejnou zakázku „Revitalizace bloku I“ organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, dle předloženého materiálu
  13/914     16. 4. 2013
2. doporučuje

řediteli Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásno-horské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188 jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového náhradníky hodnotící komise: Ing. Libora Ondru, odbor zdravotnictví Mgr. Andreu Valáškovou, odbor zdravotnictví Ing. Martina Stanieka, odbor investiční a majetkový

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  13/915     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

žádosti příspěvkových organizací kraje v odvětví zdravotnictví o stanovení účelu u části provozního příspěvku na rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  13/915     16. 4. 2013
2. stanoví

účel u části schváleného závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013, a to na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“, příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu: a) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, ve výši 2.773 tis. Kč b) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, ve výši 3.189 tis. Kč c) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, ve výši 3.440 tis. Kč d) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, ve výši 7.122 tis. Kč e) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, ve výši 3.860 tis. Kč f) Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, Metylovice č. p. 1, 739 49 Metylovice, IČ 00534200, ve výši 683 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  13/916     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci o koncepci Dětského centra Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, včetně návrhu na rozšíření služeb, dle předloženého materiálu
  13/916     16. 4. 2013
2. bere na vědomí

žádost Mgr. Petra Fabiána, ředitele Dětského centra Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, o uzavření kvalifikační dohody, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  13/916     16. 4. 2013
3. nesouhlasí

s uzavřením kvalifikační dohody týkající se zvyšování kvalifikace Mgr. Petra Fabiána, ředitele Dětského centra Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  13/917     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci o finančních plánech nemocnic – zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem pro rok 2013, včetně návrhů souhrnných finančních plánů a výsledků hospodaření za rok 2012 a 1-2/2013, dle předloženého materiálu a příloh č. 1 až 8 předloženého materiálu
  13/917     16. 4. 2013
2. bere na vědomí

informaci o souhrnných finančních plánech ostatních příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem v odvětví zdravotnictví pro rok 2013, včetně výsledků hospodaření za období za rok 2012 a 1-2/2013, dle předloženého materiálu a příloh č. 10 až 13 předloženého materiálu
  13/917     16. 4. 2013
3. schvaluje

finanční plány nemocnic – zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem pro rok 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a finanční plány ostatních příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem v odvětví zdravotnictví pro rok 2013, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 123/8215 ze dne 30. 10. 2012 (č. usnesení)
změněno usnesením č. 17/1230 ze dne 4. 6. 2013
  13/918     16. 4. 2013
1. mění

termín plnění usnesení rady kraje č. 123/8215 ze dne 30. 10. 2012, v bodě 3) z data „15. 4. 2013“ na termín „30. 4. 2013“

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  13/919     16. 4. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 15,80 tis. Kč, účelově určené na úhradu škody způsobené vybraným zvláště chráněným živočichem
  13/919     16. 4. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 15,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 15,80 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/302 ze dne 17. 6. 2009 (č. usnesení)
  13/920     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

žádost obce Liptaň ze dne 20. 3. 2013 ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01997/2009/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  13/920     16. 4. 2013
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01997/2009/ŽPZ, uzavřené s obcí Liptaň, IČ 00296180, o možnosti předložit žádost o spolufinancování realizace záměru „Likvidace odpadních vod – tlaková kanalizace a ČOV v obci Liptaň“, jehož projektová dokumentace byla podpořena krajem dotací dle uvedené smlouvy, také do dotačního programu Moravskoslezského kraje Drobné vodohospodářské akce a o změnách vztahujících se k problematice porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  13/921     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

žádost Nadace na pomoc zvířatům, ze dne 1. 3. 2013, ve věci poskytnutí dotace na provoz této nadace v roce 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  13/921     16. 4. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Nadaci na pomoc zvířatům, IČ 25817981, na provoz této nadace ve výši 100 tis. Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2013 do dne 31. 12. 2013 včetně, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  13/922     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

dopis obce Moravskoslezský Kočov ze dne 11. 3. 2013 ve věci zajištění opravy silnice III/0451 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  13/922     16. 4. 2013
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  13/922     16. 4. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 120/7978 ze dne 18. 9. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  13/923     16. 4. 2013
1. schvaluje

závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, ve výši 132.042 Kč, s účelovým určením na projekt „Podpora procesu transformace pobytového zařízení Domov Jistoty Bohumín“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 68/4158 ze dne 25. 11. 2010 č. 118/7798 ze dne 21. 8. 2012 k usnesení rady kraje č. 92/5822 ze dne 7. 9. 2011 (č. usnesení)
  13/924     16. 4. 2013
1. rozhodla

a) předat organizaci Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 47, 746 01 Opava, IČ 71197061, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu b) předat organizaci Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, 794 01 Krnov, IČ 00846384, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  13/925     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci o žádosti organizace P3 – People, Planet, Profit, o. p. s. o partnerství s Moravskoslezským krajem v připravovaném projektu „Vznik regionální sítě a regionálního centra na podporu sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  13/925     16. 4. 2013
2. souhlasí

s uzavřením partnerství Moravskoslezského kraje a organizace P3 – People, Planet, Profit, o. p. s. v rámci projektu „Vznik regionální sítě a regionálního centra na podporu sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/849 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  13/926     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. A7, v rámci oblasti 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb, podané těmito organizacemi: a) Náš svět, příspěvková organizace, se sídlem Pržno 239, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 847046, b) Sírius, příspěvková organizace, se sídlem Mánesova 7, 746 01 Opava, IČ 71197036, c) Domov Odry, příspěvková organizace, se sídlem Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČ 48804894
  13/926     16. 4. 2013
2. schvaluje

zapojení těchto organizací do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. A7, v rámci oblasti 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb: a) Náš svět, příspěvková organizace, se sídlem Pržno 239, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 847046, b) Sírius, příspěvková organizace, se sídlem Mánesova 7, 746 01 Opava, IČ 71197036, c) Domov Odry, příspěvková organizace, se sídlem Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČ 48804894

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/349 ze dne 15. 1. 2013 (č. usnesení)
  13/927     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

zápis z 2. jednání komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00095630, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu
  13/927     16. 4. 2013
2. jmenuje

s účinností od 1. 5. 2013 včetně Mgr. Stanislava Hrabovského na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00095630, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  13/928     16. 4. 2013
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 470 tis. Kč
  13/928     16. 4. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 470 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 30 tis. Kč Celkem o 500 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 30 tis. Kč na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 200 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 150 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 120 tis. Kč Celkem o 500 tis. Kč
  13/928     16. 4. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelovou neinvestiční dotaci obci Osoblaha, IČ 00296279, ve výši 120 tis. Kč, na činnosti spojené s procesem střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku, s časovou použitelností 1. 4. 2013 do 15. 1. 2014
  13/928     16. 4. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelovou neinvestiční dotaci občanskému sdružení „Sdružení Romů Severní Moravy“, IČ 69206414, ve výši 200 tis. Kč, maximálně však ve výši 59,44 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem Zajištění činností spojených s provozem Romského kulturního a společenského centra, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
  13/928     16. 4. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 20. 6. 2013
  13/928     16. 4. 2013
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci Potravinové bance v Ostravě, o. s., IČ 26559951, ve výši 150 tis. Kč, maximálně však ve výši 22,66 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem Potravinová banka, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
  13/928     16. 4. 2013
7. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci obecně prospěšné společnosti ProMancus, o.p.s., IČ 28621221, ve výši 30 tis. Kč, maximálně však ve výši 5,41% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou, s časovou použitelností od 1. 3. 2013 do 1. 11. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  13/929     16. 4. 2013
1. souhlasí

s realizací stavby „Větrání a chlazení velkého výstavního prostoru“, která bude realizována Galerií výtvarného umění v Ostravě, příspěvkovou organizací, Poděbradova 12, Ostrava, IČ 00373231, dle předloženého materiálu
  13/929     16. 4. 2013
2. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky na výběr zhotovitele a uzavřením Smlouvy o dílo „Větrání a chlazení velkého výstavního prostoru“, kterou na straně kraje uzavře Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 12, Ostrava, IČ 00373231, zastoupena ředitelem Mgr. Jiřím Jůzou, Ph.D.

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  13/930     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

žádost občanského sdružení DŽIVIPEN o finanční podporu projektu „Miss Roma Slezska“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  13/930     16. 4. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje občanskému sdružení DŽIVIPEN, IČ 26571463, ve výši 20.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Miss Roma Slezska“, s časovou použitelností od 16. 4. 2013 do 31. 7. 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  13/930     16. 4. 2013
3. bere na vědomí

žádost Asociace řeckých obcí v České republice o finanční podporu projektu „8. Řecký festival 2013“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  13/930     16. 4. 2013
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje občanskému sdružení Asociace řeckých obcí v České republice, IČ 65349334, ve výši 200.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „8. Řecký festival 2013“, s časovou použitelností od 16. 4. 2013 do 31. 8. 2013, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  13/930     16. 4. 2013
5. bere na vědomí

žádost PROMO ONE, s. r. o. o finanční podporu projektu „Rocková Ostrava“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  13/930     16. 4. 2013
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti PROMO ONE, s. r. o., IČ 29385873, ve výši 70.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Rocková Ostrava“, s časovou použitelností od 16. 4. 2013 do 30. 9. 2013, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  13/930     16. 4. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 20,0 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 270,0 tis. Kč Celkem o 290,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 70,0 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 220,0 tis. Kč Celkem o 290,0 tis. Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 2/53 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  13/931     16. 4. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem a) Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, za měsíc únor 2013 ve výši 494.000 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 36402/2013, ze dne 4. 4. 2013 b) Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc únor 2013 ve výši 117.040 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 33703/2013, ze dne 27. 3. 2013
  13/931     16. 4. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem a) společnosti SALUS o.p.s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, IČ 25851403, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Salus o.p.s., Krizovém centru pro děti a mládež Čtyřlístek, Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, za měsíc únor 2013 ve výši 72.960 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 34470/2013, ze dne 2. 4. 2013 b) Občanskému sdružení Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město a v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Heřmánek, Dvořákova 1623/6, 735 06 Karviná – Nové Město, za měsíc únor 2013 ve výši 291.080 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 35992/2013, ze dne 3. 4. 2013 c) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za měsíc únor 2013 ve výši 232.560 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 35117/2013, ze dne 2. 4. 2013 d) statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, za měsíc únor 2013 ve výši 317.680 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 38064/2013, ze dne 8. 4. 2013 e) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc únor 2013 ve výši 22.800 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 35991/2013, ze dne 2. 4. 2013 f) Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc únor 2013 ve výši 659.680 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 40330/2013, ze dne 5. 4. 2013
  13/931     16. 4. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.207.800 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 72.960 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 950.760 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 255.360 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 317.680 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 611.040 Kč Celkem o 2.207.800 Kč
  13/931     16. 4. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2013 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 2) písm. d) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  13/932     16. 4. 2013
1. schvaluje

podmínky „Programu na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013“ včetně příloh
  13/932     16. 4. 2013
2. vyhlašuje

„Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013“ ke dni 26. 4. 2013 s termínem ukončení výzvy do 31. 12. 2013 dle předloženého materiálu
  13/932     16. 4. 2013
3. rozhodla

snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2013 účelově určené na dotační program „Podpora vědy a výzkumu“ o částku 1.000.000 Kč
  13/932     16. 4. 2013
4. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2013 ve výši 1.000.000 Kč účelově určené na dotační program „Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013“
  13/932     16. 4. 2013
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu“ ve výši 1.000.000 Kč
  13/932     16. 4. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 1.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.000 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 60/3447 ze dne 21. 7. 2010 (č. usnesení)
  13/933     16. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finanční spoluúčastí k projektu „TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání)“ realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s organizací Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00576441

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  13/934     16. 4. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 250,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 185,98 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 46,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 16,74 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,78 tis. Kč Celkem 250,00 tis. Kč
  13/934     16. 4. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 500,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 2.326,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 10,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 16,00 tis. Kč Celkem 26,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.800,00 tis. Kč
  13/934     16. 4. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 242,38 tis. Kč pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 2.359,28 tis. Kč Celkem 2.601,66 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 242,38 tis. Kč pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 2.359,28 tis. Kč Celkem 2.601,66 tis. Kč
  13/934     16. 4. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 91,45 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3.600,00 tis. Kč Celkem 3.691,45 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 7.800,00 tis. Kč pol. 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku o 5.300,00 tis. Kč Celkem 13.100,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 440,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 110,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 39,60 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,85 tis. Kč Celkem 591,45 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6125 - Výpočetní technika o 16.200,00 tis. Kč
  13/934     16. 4. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 10,64 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10,64 tis. Kč
  13/934     16. 4. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 28,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 28,00 tis. Kč
  13/934     16. 4. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 51,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 51,00 tis. Kč
  13/934     16. 4. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 85,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 85,00 tis. Kč
  13/934     16. 4. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 62,50 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 600,00 tis. Kč Celkem o 662,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 62,50 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 600,00 tis. Kč Celkem 662,50 tis. Kč
  13/934     16. 4. 2013
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 22,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 22,00 tis. Kč
  13/934     16. 4. 2013
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižuje dlouhodobé financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 6.500,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 6.500,00 tis. Kč
  13/934     16. 4. 2013
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 60,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 60,50 tis. Kč
  13/934     16. 4. 2013
13. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2013 o 625,98 tis. Kč z 232.851,07 tis. Kč na 233.477,05 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/853 ze dne 2. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1180 ze dne 22. 9. 2010 (č. usnesení)
  13/935     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku“ dle předloženého materiálu
  13/935     16. 4. 2013
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 69,68 tis. Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši do 491,28 tis. Kč vč. DPH v rámci projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku“ dle předloženého materiálu
  13/935     16. 4. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku“ o částku 421.597,38 Kč vč. DPH

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 5/344 ze dne 17. 6. 2009 č. 7/401 ze dne 14. 10. 2009 č. 10/883 ze dne 17. 2. 2010 č. 11/971 ze dne 21. 4. 2010 č. 12/1071 ze dne 23. 6. 2010 č. 13/1176 ze dne 22. 9. 2010 č. 21/1750 ze dne 21. 9. 2011 č. 23/1998 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
bod 1 písm. f) změněn usnesením č. 17/1287 ze dne 4. 6. 2013
  13/936     16. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít dohody o narovnání: a) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00185/2011/RRC ze dne 21. 2. 2011 s městem Příbor, IČ 00298328, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy, b) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02599/2011/RRC ze dne 24. 11. 2011 s obcí Baška, IČ 00296511, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy, c) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02694/20110/RRC ze dne 30. 12. 2010 s městem Štramberk, IČ 00298468, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy, d) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02701/2010/RRC ze dne 5. 1. 2011 s obcí Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 00297232, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy, e) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00570/2011/RRC ze dne 4. 5. 2011 s obcí Horní Suchá, IČ 00575917, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy, f) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01289/2011/RRC ze dne 12. 7. 2011 s obcí Vendryně, IČ 0063026112, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy, g) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00714/2011/RRC ze dne 11. 5. 2011 s obcí Albrechtice, IČ 00297429, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy, h) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01123/2011/RRC ze dne 14. 6. 2011 s obcí Dolní Lutyně, IČ 00297461, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy, i) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02473/2010/RRC ze dne 13. 12. 2010 s městem Vrbno pod Pradědem, IČ 00296457, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy, j) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02471/2010/RRC ze dne 13. 12. 2010 s městem Vrbno pod Pradědem, IČ 00296457, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy, k) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02486/2011/RRC ze dne 21. 2. 2011 s obcí Bělá, IČ 00534650, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy, l) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02878/2011/RRC ze dne 28. 12. 2011, ve znění Dohody o narovnání č. 02878/2011/NAR ze dne 30. 5. 2012 s obcí Dívčí Hrad, IČ 00576115, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy, m) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02877/2011/RRC ze dne 28. 12. 2011, ve znění Dohody o narovnání č. 02877/2011/NAR ze dne 30 5. 2012 s obcí Dívčí Hrad, IČ 00576115, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy, n) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00939/2012/RRC ze dne 3. 5. 2012 s obcí Čaková, IČ 00575992, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 20/1175 ze dne 24. 06. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  13/937     16. 4. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 22.144,48 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 17.144,48 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 3.000,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.000,00 tis. Kč Celkem o 22.144,48 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje 20/1634 ze dne 22. 6. 2011 (č. usnesení)
  13/938     16. 4. 2013
1. rozhodla

přijmout účelovou dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši Kč 15.469.203,14 Kč na financování projektu „Jesenická magistrála“, registrační číslo CZ.1.10/2.2.00/12.01231 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  13/938     16. 4. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu „Jesenická magistrála“, registrační číslo CZ.1.10/2.2.00/12.01231, realizovanému v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7813 ze dne 21. 8. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2516 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  13/939     16. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít dohodu o postoupení práv, užitků a povinností ze stavebních povolení, souhlasů s provedením ohlášení staveb a územních rozhodnutí dle: a) č. j. DSH/18599-08/2917-2008/Vavre pro potřeby realizace stavby „Silnice 2013 – IV. etapa“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711, předloženého materiálu; b) č. j. ŽP/47100-07/10787-2007/klalu pro potřeby realizace stavby „Silnice 2013 – IV. etapa“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711, předloženého materiálu; c) č. j. DSH/45025-07/10466-2007/Vavre pro potřeby realizace stavby stavby „Silnice 2013 – IV. etapa“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711, předloženého materiálu; d) č. j. MUBO/ŽPS/2009/1176/DO/231.2/A/20 pro potřeby realizace stavby „Silnice 2013 – IV. etapa“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711, předloženého materiálu; e) povolení č. j. MUBO/STAV/1336/2009/Ja pro potřeby realizace stavby „Silnice 2013 – IV. etapa“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711, předloženého materiálu; f) č. j. MUBO/STAV/1337/2009/La pro potřeby realizace stavby „Silnice 2013 – IV. etapa“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711, předloženého materiálu; g) č. j. DUCR-43185/09/Ds pro potřeby realizace stavby „Silnice 2013 – IV. etapa“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711, předloženého materiálu; h) č. j. SMO/281417/12/OD/Bře pro potřeby realizace stavby „Silnice 2013 – IV. etapa“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711, předloženého materiálu; i) č. j. SMO/281058/12/OD/Bře pro potřeby realizace stavby „Silnice 2013 – IV. etapa“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711, předloženého materiálu; j) č. j. SMO/274546/12/Správ./Král pro potřeby realizace stavby „Silnice 2013 – IV. etapa“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711, předloženého materiálu; k) č. j. V/27261-07/9249-2007/Voj pro potřeby realizace stavby „Silnice 2013 – IV. etapa“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711, předloženého materiálu; l) č. j. Výst.2066/2006/Gb pro potřeby realizace stavby „Silnice 2013 – IV. etapa“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711, předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/401 ze dne 14. 10. 2009 č. 20/1648 ze dne 22. 6. 2011 (č. usnesení)
  13/940     16. 4. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, a to v čl. III. Cíle a priority programu, pro již schváleného příjemce – obec Stará Ves nad Ondřejnicí
  13/940     16. 4. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7798 ze dne 21. 08. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  13/941     16. 4. 2013
1. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu aktualizace Podmínek 1. změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „1. etapa transformace organizace Marianum“ realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu
  13/941     16. 4. 2013
2. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu Podmínek 2. změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „1. etapa transformace organizace Marianum“ realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  13/942     16. 4. 2013
1. schvaluje

podmínky programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013“ včetně příloh
  13/942     16. 4. 2013
2. vyhlašuje

program „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013“ ke dni 22. 4. 2013 s termínem ukončení výzvy 7. 6. 2013 dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  13/943     16. 4. 2013
1. souhlasí

s převodem pozemků parc. č. 690/1 orná půda a parc. č. 690/2 orná půda, oba v k. ú. Otice, obec Otice, které jsou v současné době ve vlastnictví pana **********, do vlastnictví ZP Otice, a.s., Hlavní 266, Otice, IČ 64609910, pod podmínkou, že bude zachováno k těmto pozemkům předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Moravskoslezského kraje
  13/943     16. 4. 2013
2. rozhodla

že nemá záměr koupit do vlastnictví kraje pozemky parc. č. 541/1 orná půda a parc. č. 541/2 orná půda, oba v k. ú. Otice, obec Otice, ve vlastnictví pana ********** a nevyužije k těmto pozemkům své předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 29/1309 bod 4) písm. a) ze dne 22. 7. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/746 ze dne 18. 11. 2009 (č. usnesení)
  13/944     16. 4. 2013
1. rozhodla

změnit v usnesení rady kraje č. 29/1309 bod 4 písm. a) ze dne 22. 7. 2009 text: „o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 719/7 ostatní plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava“ na text: „o zřízení věcného břemene k části pozemků parc. č. 719/7 ostatní plocha a parc. č. 719/9 ostatní plocha, oba v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava“ a dále text: „v rozsahu dle výkresové dokumentace „Koordinační situace, číslo výkresu b.2“, ve prospěch společnosti Stavos Stavba a.s., Mitušova č. 25, Ostrava-Hrabůvka, IČ 44739494“ na text: „v rozsahu dle geometrického plánu č. 2659-35/2010 ze dne 9. 5. 2010 ve prospěch společnosti Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, Ostrava – Zábřeh, IČ 44739494“
  13/944     16. 4. 2013
2. souhlasí

a) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 2706 vodní plocha v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví paní **********, ve prospěch nemovitostí, a to: budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/14 budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/36 budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/37 budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/44 pozemek parc. č. 236/14 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/15 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/16 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/19 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/20 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/21 ostatní plocha. pozemek parc. č. 236/22 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/23 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/24 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/25 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/26 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/27 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/28 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/31 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/33 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/36 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/37 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/44 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2205/6 budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2205/7 pozemek parc. č. 2205/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2205/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2205/7 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 15, Český Těšín IČ 00305847, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování mostní konstrukce pro pěší včetně betonového pilíře a v právu vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním mostní konstrukce pro pěší včetně betonového pilíře na dotčeném pozemku, v rámci stavby „Archeopark Chotěbuz – II. část“, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč, v rozsahu dle situačního snímku. Kraj jako oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  13/944     16. 4. 2013
3. souhlasí

a) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 267 vodní plocha v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, ve vlastnictví obce Chotěbuz, Chotěbuzská 250, Chotěbuz, IČ 67339158, ve prospěch nemovitostí, a to: budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/14 budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/36 budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/37 budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/44 pozemek parc. č. 236/14 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/15 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/16 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/19 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/20 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/21 ostatní plocha. pozemek parc. č. 236/22 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/23 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/24 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/25 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/26 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/27 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/28 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/31 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/33 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/36 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/37 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/44 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2205/6 budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2205/7 pozemek parc. č. 2205/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2205/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2205/7 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 15, Český Těšín IČ 00305847, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování mostní konstrukce pro pěší a v právu vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním mostní konstrukce pro pěší na dotčeném pozemku, v rámci stavby „Archeopark Chotěbuz – II. část“, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši, v rozsahu dle situačního snímku. Kraj jako oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení
  13/944     16. 4. 2013
4. souhlasí

a) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 2703 ostatní plocha, v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, IČ 00297534, ve prospěch nemovitostí, a to: budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/14 budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/36 budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/37 budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/44 pozemek parc. č. 236/14 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/15 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/16 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/19 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/20 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/21 ostatní plocha. pozemek parc. č. 236/22 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/23 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/24 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/25 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/26 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/27 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/28 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/31 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/33 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/36 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/37 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/44 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2205/6 budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2205/7 pozemek parc. č. 2205/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2205/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2205/7 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 15, Český Těšín IČ 00305847, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování, mostní konstrukce pro pěší včetně betonového pilíře a nástupní rampy a v právu vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním mostní konstrukce pro pěší včetně betonového pilíře a nástupní rampy na dotčeném pozemku, v rámci stavby „Archeopark Chotěbuz – II. část“, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši, v rozsahu dle situačního snímku. Kraj jako oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/724 ze dne 21. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/271 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  13/945     16. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě NN se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/436 ze dne 29. 1. 2013 (č. usnesení)
  13/946     16. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu „Chodníky na ul. U Hrůbků, k. ú. Nová Ves u Ostravy“ na pozemku parc. č. 260/12 ostatní plocha v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření Střední zahradnické školy, příspěvková organizace, Žákovská 20, Ostrava-Hulváky, IČ 00602027, se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Nová Ves, Rolnická 32/139, Ostrava, IČ 00845451
  13/946     16. 4. 2013
2. rozhodla

změnit v usnesení rady kraje č. 7/436 bod 3 písm. a) ze dne 29. 1. 2013 text „… přes dotčené pozemky parc. č. 1778 a parc. č. 1775/5, …“ na text „… přes dotčené pozemky parc. č. 1778 a parc. č. 1777/5, …“

Rada kraje (č. usnesení)
  13/947     16. 4. 2013
1. souhlasí

s umístěním a realizací podzemního kabelového vedení NN včetně sloupu veřejného osvětlení v rámci stavby “Místo pro přecházení přes silnici III/4733 v obci Dobrá“ na části pozemku specifikovaném v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu
  13/947     16. 4. 2013
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 2375/8 ostatní plocha, v k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, obec Dobrá, ve vlastnictví kraje, ve prospěch obce Dobrá, se sídlem Dobrá 230, Dobrá, IČ 00296589, spočívající v právu umístění, zřízení, provozování podzemního kabelového vedení NN včetně sloupu veřejného osvětlení a v právu vstupu a vjezdu na dotčenou nemovitost v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemního kabelového vedení NN včetně sloupu veřejného osvětlení v rámci stavby „Místo pro přecházení přes silnici III/4733 v obci Dobrá“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po skutečném provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
Rada kraje
  (č. usnesení)
bod 5 písm. b) změněn usnesením č. 24/1838 ze dne 3. 9. 2013
bod 2 písm. a) a b) změněn usnesením č. 69/5737 ze dne 9. 6. 2015
  13/948     16. 4. 2013
1. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Nový Bohumín, IČ 66932581, a to: budovu čp. 365, část obce Nový Bohumín, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 221, pozemek parc. č. 221, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 223, ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín b) při prodeji nemovitostí uvedených v bodu 1 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby
  13/948     16. 4. 2013
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Nový Jičín, IČ 00848077, a to: budovu bez čp/če, průmyslový objekt, na pozemku parc. č. 508, pozemek parc. č. 508, zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Fulnek, obec Fulnek b) při prodeji nemovitostí uvedených v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby
  13/948     16. 4. 2013
3. bere na vědomí

žádost města Frenštát pod Radhoštěm, Nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, o zahájení jednání ve věci darování budovy č. p. 1172 na pozemku parc. č. st. 1197 v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  13/948     16. 4. 2013
4. bere na vědomí

žádost společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Hradecká 1092, Jičín, IČ 62024922, o odkoupení budovy č. p. 1172 na pozemku parc. č. st. 1197 a pozemek parc. č. st. 1197, vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  13/948     16. 4. 2013
5. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00601659, a to: budova č. p. 1172, část obce Frenštát pod Radhoštěm, jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1197, pozemek parc. č. st. 1197 zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm b) při prodeji nemovitostí specifikovaných v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
  13/948     16. 4. 2013
6. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava-Jih, IČ 00845213, a to: budova č. p. 1271, část obce Mariánské Hory, jiná stavba na pozemku parc. č. st. 2469, stavba bez čp/če technická vybavenost na pozemcích parc. č. st. 2468/1 a parc. č. st. 2468/2, stavba bez čp/če technická vybavenost na pozemku parc. č. st. 2470, pozemek parc. č. st. 2469 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 2468/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 2468/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 2470 zastavěná plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. 209/1 ostatní plocha nově označenou jako pozemek parc. č. 209/5 ostatní plocha o výměře 2280 m² dle geometrického plánu č. 1905-524/2013 ze dne 28. 2. 2013, včetně všech součástí a příslušenství předmětných nemovitostí, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava b) při prodeji nemovitostí uvedených v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  13/949     16. 4. 2013
1. schvaluje

a) snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, o částku 465.022,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce operačního sálu očního oddělení“, b) zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, o částku 465.022,--Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce operačního sálu očního oddělení“
  13/949     16. 4. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 465,022 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 465,022 tis. Kč
  13/949     16. 4. 2013
3. rozhodla

udělit výjimku z ustanovení bodu 1 písm. a) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Rekonstrukce operačního sálu očního oddělení“ organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, ve výši 540.000,-- Kč
  13/949     16. 4. 2013
4. rozhodla

snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 540.000,-- Kč účelově určenou na akci „Rekonstrukce operačního sálu očního oddělení“ realizovanou pro organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750
  13/949     16. 4. 2013
5. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, ve výši 540.000,-- Kč účelově určený na akci „Sanace zdiva budovy patologie“
  13/949     16. 4. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 540 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 540 tis. Kč
  13/949     16. 4. 2013
7. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o částku 1.869,65 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Žaluzie“
  13/949     16. 4. 2013
8. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o částku 359.714,68 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce ústředního vytápění v blocích A, B, C, D a E“
  13/949     16. 4. 2013
9. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, o částku 729.611,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce objektu pro výjezdovou skupinu“

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  13/950     16. 4. 2013
1. schvaluje

podmínky dotačního programu pod názvem „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  13/950     16. 4. 2013
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2013 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/633 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  13/951     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

žádost obce Mladecko, Mladecko 19, IČ 00635502, ze dne 29. 11. 2012 o darování pozemku parc. č. 86/3 ostatní plocha, k. ú. a obec Mladecko, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  13/951     16. 4. 2013
2. rozhodla

o záměru darovat nemovitost ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to část pozemku parc. č. 86/3 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 201 – 22/2011 ze dne 22. 7. 2011 označenou jako pozemek parc. č. 86/5 ostatní plocha, o výměře 35 m², v k. ú. a obec Mladecko, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti
  13/951     16. 4. 2013
3. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitost ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to pozemek parc. č. 86/3 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 201 – 22/2011 ze dne 22. 7. 2011, v nové dosud nezapsané výměře 146 m², v k. ú. a obec Mladecko, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti b) při prodeji nemovitosti uvedené v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
  13/951     16. 4. 2013
4. rozhodla

o záměru darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to pozemek parc. č. 115/2 ostatní plocha, pozemek parc. č. 115/3 ostatní plocha, pozemek parc. č. 115/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 115/5 ostatní plocha, pozemek parc. č. 115/7 ostatní plocha, pozemek parc. č. 192/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 994/10 ostatní plocha, pozemek parc. č. 994/12 ostatní plocha, pozemek parc. č. 994/42 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1045/3 vodní plocha, pozemek parc. č. 1068/12 vodní plocha, pozemek parc. č. 1070/24 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1088/9 vodní plocha, pozemek parc. č. 1088/28 vodní plocha, vše v k. ú. a obec Skotnice, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí
  13/951     16. 4. 2013
5. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to pozemek parc. č. 994/2 ostatní plocha, pozemek parc. č. 993/33 orná půda, pozemek parc. č. 1044/3 ostatní plocha, vše v k. ú. a obec Skotnice, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí b) při prodeji nemovitostí uvedených v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
  13/951     16. 4. 2013
6. bere na vědomí

žádost obce Neplachovice, se sídlem Neplachovice, Na Návsi 16, IČ 00561193, o bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 837, ostatní plocha, v k. ú. Neplachovice, obec Neplachovice, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  13/951     16. 4. 2013
7. rozhodla

o záměru darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: části pozemku parc. č. 837, ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 317-65/2004 ze dne 18. 12. 2004 a nově označené jako pozemek parc. č. 837/2, ostatní plocha, o výměře 7 m² a pozemek parc. č. 848/1, ostatní plocha, o výměře 23 m², se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, vše v k. ú. Neplachovice, obec Neplachovice
  13/951     16. 4. 2013
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 3238/11, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. 3239/8, zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, oba v k. ú. Příbor, obec Příbor, do vlastnictví společnosti BOHEMIA REALTY COMPANY s.r.o., Drnovská 1042/28, Praha 6 – Ruzyně, IČ 27655962, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 2.000,-- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitosti uvedené v bodě 8 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  13/951     16. 4. 2013
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitost ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 2391/2, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1041-53/2009, ze dne 30. 11. 2009 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2391/5, ostatní plocha, o výměře 171 m² se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti, v k. ú. Fryčovice, obec Fryčovice, do vlastnictví společnosti Beskyd Fryčovice, a.s., Fryčovice 606, IČ 45192901, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 50.200,-- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitost uvedenou v bodě 9 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  13/951     16. 4. 2013
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitost ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1112/6, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 649-85-1/2012 ze dne 9. 7. 2012 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1112/13, ostatní plocha, o výměře 107 m², včetně komunikace na pozemku umístěné, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti, v k. ú. Košařiska, obec Košařiska, do společného jmění manželů Jana a Heleny Bojkových, oba bytem Milíkov 173, Milíkov, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 16.900,-- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitost uvedenou v bodě 10 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí
  13/951     16. 4. 2013
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předat k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, pozemek parc. č. st. 504, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lichnov u Nového Jičína, obec Lichnov
  13/951     16. 4. 2013
12. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 8) až 11) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/724 ze dne 21. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/271 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  13/952     16. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě NN se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  13/953     16. 4. 2013
1. bere na vědomí

a) výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem kontroly a interního auditu v samostatné působnosti ukončených do 31. 3. 2013 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 2 předloženého materiálu b) výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odvětvovými odbory v samostatné působnosti ukončených do 31. 3. 2013 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 3 - 4 předloženého materiálu
  13/953     16. 4. 2013
2. rozhodla

a) přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při finančních kontrolách a šetření stížností u příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 2 a č. 4 předloženého materiálu b) u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 3 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/14 ze dne 22. 11. 2012 (č. usnesení)
  13/954     16. 4. 2013
1. jmenuje

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členem komise bezpečnostní a pro Integrovaný záchranný systém rady kraje plk. Mgr. Tomáše Kužela, Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 3/89 ze dne 27. 11. 2013 (č. usnesení)
  13/955     16. 4. 2013
1. odvolává

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů PaedDr. Jaroslava Sourala, CSc., z funkce člena komise organizační rady kraje
  13/955     16. 4. 2013
2. jmenuje

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Ing. Tomáše Kotyzu, ředitele krajského úřadu, členem komise organizační rady kraje

frame-scrollup