Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 12. 9. 2019


  Zastupitelstvo kraje

  13/1519                         12. 9. 2019
  1. bere na vědomí

  zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Šárky Šimoňákové Ing. Tomáše Kuči o  ověření zápisu z 12. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 6. 2019


   Zastupitelstvo kraje

   13/1520                         12. 9. 2019
   1. volí

   ověřovatelé zápisu z 13. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 12. 9. 2019

   - Mgr. Martina Nováková, DiS

   - Ing. Ivan Strachoň


    Zastupitelstvo kraje

    13/1521                         12. 9. 2019
    1. volí

    návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 13. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 12. 9. 2019 ve složení

    -        Radomíra Vlčková – předsedkyně

    -        Ing. Michal Brunclík

    -        Ing. Jiří Carbol

    -        Ing. Petr Havránek

    -        Mgr. Josef Alexander Matera

    -        Ing. Radim Přeček


     Zastupitelstvo kraje

     13/1522                         12. 9. 2019
     1. schvaluje

     program 13. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 12. 9. 2019


      Zastupitelstvo kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 68/6137 ze dne 27. 8. 2019

      13/1523                         12. 9. 2019
      1. bere na vědomí

      informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu
       Zastupitelstvo kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 67/6106 ze dne 30. 7. 2019

       13/1524                         12. 9. 2019
       1. volí

       za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

       1.1 paní Sylvu Fialovou, místo pobytu **********, navrženou panem prof. Ing. Ivem Vondrákem, CSc. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

       1.2 paní Mgr. Veroniku Gajzlerovou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

       1.3 paní Jiřinu Chlebovskou, místo pobytu **********, navrženou paní Mgr. Bc. Marcelou Mrózkovou Heříkovou (ANO 2011), členkou zastupitelstva kraje


        Zastupitelstvo kraje

        k usnesením rady kraje

        č. 61/5426 ze dne 30. 4. 2019

        č. 63/5607 ze dne 28. 5. 2019

        č. 56/4968 ze dne 12. 2. 2019

        č. 67/6033 ze dne 30. 7. 2019

        13/1525                         12. 9. 2019
        1. rozhodlo

        darovat

        a)    1000 ks širokospektrálních ochranných filtrů,

        b)   4 ks modulárních víceúčelových zařízení pro komplexní údržbu a zkoušení požárních hadic,

        c)    15 ks speciálních měřicích přístrojů EX_TEC PM 4 vč. příslušenství

        České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle předloženého materiálu

        13/1525                         12. 9. 2019
        2. rozhodlo

        uzavřít smlouvu na darování

        a)    1000 ks širokospektrálních ochranných filtrů,

        b)   4 ks modulárních víceúčelových zařízení pro komplexní údržbu a zkoušení požárních hadic,

        c)    15 ks speciálních měřicích přístrojů EX_TEC PM 4 vč. příslušenství

        s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


         Zastupitelstvo kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 67/6032 ze dne 30.7.2019

         13/1526                         12. 9. 2019
         1. bere na vědomí

         žádost města Jablunkov o prodloužení termínu realizace projektu související s výstavbou Integrovaného výjezdového centra v Jablunkově dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

         13/1526                         12. 9. 2019
         2. rozhodlo

         prodloužit časovou použitelnost dotace městu Jablunkov, IČO 00296759, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v bodě 3) usnesení č. 4/229 ze dne 15. 6. 2017 a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2020“, dle předloženého materiálu

         13/1526                         12. 9. 2019
         3. rozhodlo

         uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 02124/2017/KH uzavřené dne 13. 7. 2017 s městem Jablunkov, IČO 00296759, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

         13/1526                         12. 9. 2019
         4. rozhodlo

         prodloužit časovou použitelnost dotace městu Jablunkov, IČO 00296759, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v bodě 2), písmeno c) usnesení č. 8/812 ze dne 14. 6. 2018 a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2020“, dle předloženého materiálu

         13/1526                         12. 9. 2019
         5. rozhodlo

         uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 06986/2018/KH uzavřené dne 13. 8. 2018 s městem Jablunkov, IČO 00296759, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


          Zastupitelstvo kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 65/5871 ze dne 25. 6. 2019

          č. 66/5954 ze dne 16. 7. 2019

          13/1527                         12. 9. 2019
          1. bere na vědomí

          informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 12. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 6. 2019


           Zastupitelstvo kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 68/6139 ze dne 27. 8. 2019

           13/1528                         12. 9. 2019
           1. bere na vědomí

           informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu


            Zastupitelstvo kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 65/5909 ze dne 25.6.2019

            č. 63/5611 ze dne 28.5.2019

            č. 64/5821 ze dne 11.6.2019

            č. 67/6045 ze dne 30.7.2019

            č. 65/5924 ze dne 25.6.2019

            č. 67/6044 ze dne 30.7.2019

            č. 64/5804 ze dne 11.6.2019

            k usnesení zastupitelstva kraje

            č. 12/1378 ze dne 13.6.2019

            13/1529                         12. 9. 2019
            1. bere na vědomí

            informace o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 25. 5. 2019 do 19. 8. 2019, dle předloženého materiálu


             Zastupitelstvo kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 68/6216 ze dne 27. 8. 2019

             13/1530                         12. 9. 2019
             1. bere na vědomí

             informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou


              Zastupitelstvo kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 68/6132 ze dne 27.8.2019

              13/1531                         12. 9. 2019
              1. bere na vědomí

              žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

              13/1531                         12. 9. 2019
              2. rozhodlo

              poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČ 49593412, ve výši 200 tis. Kč na vzdělávání a materiální vybavení složek českého červeného kříže zařazených do Integrovaného záchranného systému, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

              13/1531                         12. 9. 2019
              3. rozhodlo

              uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ostrava, IČ 49593412, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


               Zastupitelstvo kraje

               k usnesením rady kraje

               č. 68/6133 ze dne 27.8.2019

               13/1532                         12. 9. 2019
               1. rozhodlo

               navýšit investiční účelovou dotaci obci Jakartovice, IČO 00300187 o částku 55.500 Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 11/1196 ze dne 13. 3. 2019 a nahradit přílohu č. 4 tohoto usnesení novým zněním, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

               13/1532                         12. 9. 2019
               2. rozhodlo

               změnit text v bodě 2) písm. a) usnesení 11/1196 ze dne 13. 03. 2019 z „2.407.375,--Kč“ na „2.462.875,-- Kč“


                Zastupitelstvo kraje

                k usnesením rady kraje

                č. 68/6134 ze dne 27. 8. 2019

                13/1533                         12. 9. 2019
                1. rozhodlo

                nahradit přílohu č. 2 materiálu, ke kterému přijalo zastupitelstvo kraje usnesení č. 12/1382 ze dne 13. 6. 2019, přílohou č. 1 předloženého materiálu


                 Zastupitelstvo kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 68/6142 ze dne 27.8.2019

                 13/1534                         12. 9. 2019
                 1. bere na vědomí

                 žádost Libora Václavíka - LIBROS o prodloužení termínu realizace a rozšíření projektu „Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 13/1534                         12. 9. 2019
                 2. rozhodlo

                 prodloužit časovou použitelnost dotace Liboru Václavíkovi - LIBROS, IČO 12697281 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1197 ze dne 13. 3. 2018, bod 2) a změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020“, dle předloženého materiálu

                 13/1534                         12. 9. 2019
                 3. rozhodlo

                 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00857/2019/KH, uzavřené dne 5. 4. 2019 s Liborem Václavíkem - LIBROS, IČO 12697281, jímž se mění termín realizace projektu a termín předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                  Zastupitelstvo kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 68/6144 ze dne 27.8.2019

                  13/1535                         12. 9. 2019
                  1. bere na vědomí

                  žádosti České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektů realizovaných z dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

                  13/1535                         12. 9. 2019
                  2. rozhodlo

                  prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

                  a)    o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/664 ze dne 14. 3. 2018, bod 2) písmeno d) a změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020“, dle předloženého materiálu

                  b)   o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1190 ze dne 13. 3. 2019, bod 2) písmeno b) a změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020“, dle předloženého materiálu

                  13/1535                         12. 9. 2019
                  3. rozhodlo

                  a)    uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03398/2018/KH, uzavřené dne 13. 4. 2018 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                  b)   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00855/2019/KH, uzavřené dne 12. 4. 2019 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


                   Zastupitelstvo kraje

                   13/1536                         12. 9. 2019
                   1. rozhodlo

                   uzavřít Memorandum o porozumění na zajištění odborné praxe mezi Moravskoslezským krajem v České republice a Lihua Grand Hotelem v Taiyuanu, hlavním městě partnerské provincie Šansi v Čínské lidové republice uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu


                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 68/6153 ze dne 27. 8. 2019

                    13/1537                         12. 9. 2019
                    1. bere na vědomí

                    návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektů „Záchrana
                    a revitalizace části Národní kulturní památky – objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic a vytvoření státní příspěvkové organizace MUSEUM+“ s Českou republikou – s Ministerstvem kultury, IČO: 00023671, se statutárním městem Ostrava, IČO: 00845451 a s Dolní oblastí VÍTKOVICE, z. s., IČO: 75125285.

                    13/1537                         12. 9. 2019
                    2. rozhodlo

                    uzavřít Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Záchrana a revitalizace části Národní kulturní památky – objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic a vytvoření státní příspěvkové organizace MUSEUM+“ s Českou republikou - Ministerstvem kultury, IČO: 00023671, se statutárním městem Ostrava, IČO: 00845451 a s Dolní oblastí VÍTKOVICE, z. s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.


                     Zastupitelstvo kraje

                     k usnesením rady kraje

                     č. 63/5626 ze dne 28. 5. 2019

                     č. 68/6147 ze dne 27. 8. 2019

                     k usnesením zastupitelstva kraje

                     č. 8/819 ze dne 14. 6. 2018

                     č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                     č. 11/1214 ze dne 13. 3. 2019

                     13/1538                         12. 9. 2019
                     1. bere na vědomí

                     žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje na rok 2019 na obnovu kulturních památek a památkově chráněným nemovitostí dle příloh č. 1 a 3

                     13/1538                         12. 9. 2019
                     2. rozhodlo

                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Římskokatolická farnost Bolatice, IČO 47810378, se sídlem Svobody 239, 747 23 Bolatice na restaurování vstupních dveří a všech interiérových dveří v kostele sv. Stanislava ve výši 200.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                     13/1538                         12. 9. 2019
                     3. rozhodlo

                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Římskokatolická farnost Klimkovice, IČO 64125793, se sídlem Křížkovského 74, 742 83 Klimkovice na obnovu fasády horní části věže kostela sv. Kateřiny v Klimkovicích ve výši 100.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                     13/1538                         12. 9. 2019
                     4. rozhodlo

                     uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 02179/2019/KPP se subjektem Římskokatolická farnost Fulnek na realizaci projektu „obnova exteriéru, odvodnění kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Fulneku – Jerlochovicích“, týkající se upřesnění některých ustanovení smlouvy dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                     13/1538                         12. 9. 2019
                     5. bere na vědomí

                     žádost o narovnání od subjektu Obec Kunín, IČO 00600733, se sídlem Kunín č. p. 69, 742 53 Kunín týkající se nového stanovení termínu pro ukončení realizace projektu „Nutné opravy zámku Kunín – vstupní brány do Poodří“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                     13/1538                         12. 9. 2019
                     6. rozhodlo

                     uzavřít dohodu o narovnání se subjektem Obec Kunín, IČO 00600733, se sídlem Kunín č. p. 69, 742 53 Kunín týkající se nového stanovení termínu pro ukončení realizace projektu „Nutné opravy zámku Kunín – vstupní brány do Poodří“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu.


                      Zastupitelstvo kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 67/6038 ze dne 30.7.2019

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 10/1051 ze dne 13.12.2018

                      č. 12/1390 ze dne 13.6.2019

                      13/1539                         12. 9. 2019
                      1. rozhodlo

                      schválit závazek Moravskoslezského kraje vyvolaný zahájením zadávacího řízení k veřejné zakázce na zpracování aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na rok 2020, 2021 a 2022 v celkové výši 4.149.000 Kč


                       Zastupitelstvo kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 68/6148 ze dne 27. 8. 2019

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                       13/1540                         12. 9. 2019
                       1. bere na vědomí

                       žádosti uvedené v příloze č. 1 až 12 tohoto materiálu

                       13/1540                         12. 9. 2019
                       2. rozhodlo

                       poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 spolku Sdružení uměleckých a zájmových aktivit Třinec, z. s., IČO 64120775, na realizaci projektu „Koncertní turné Pěveckého sdružení Martinů po Evropě“, ve výši 40.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 13 tohoto materiálu

                       13/1540                         12. 9. 2019
                       3. rozhodlo

                       poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Ostravskému centru nové hudby, z. s., IČO 70631531, na realizaci projektu „Zásadní Xenakis - Hudba dneška v Centru současného umění DOX“, ve výši 300.000 Kč s časovou použitelností 9. 9. 2019 – 31. 12. 2019,  s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 tohoto materiálu

                       13/1540                         12. 9. 2019
                       4. rozhodlo

                       poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci PLATO Ostrava, příspěvková organizace, IČO 71294538, na realizaci projektu „PLATO Bauhaus 100“, ve výši 100.000 Kč a s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 15 tohoto materiálu

                       13/1540                         12. 9. 2019
                       5. rozhodlo

                       poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 městu Petřvald, IČO 00297593, na realizaci projektu „Den tradic města Petřvaldu“, ve výši 50.000 Kč s časovou použitelností 1. 8. 2019 – 31. 10. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 16 tohoto materiálu

                       13/1540                         12. 9. 2019
                       6. rozhodlo

                       poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČO 00317985, na realizaci projektu „Havířovské slavnosti 2019“, ve výši 100.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 a s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 17 tohoto materiálu

                       13/1540                         12. 9. 2019
                       7. rozhodlo

                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Slezskému divadlu Opava, příspěvkové organizaci, IČO 00100552, na realizaci projektu „Gabriela Stimola a Fabrizio Da Ros v Opavě“ ve výši 90.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019, a uzavřít s ní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 18 tohoto materiálu

                       13/1540                         12. 9. 2019
                       8. rozhodlo

                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, IČO 00533874, na realizaci projektu „Pohádky o mašinkách v Moravskoslezském kraji“ v maximální výši 590.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 1. 2020, a uzavřít s ní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 19 tohoto materiálu

                       13/1540                         12. 9. 2019
                       9. rozhodlo

                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, IČO 00100528, na realizaci projektu „TRANS/MISIE“ v maximální výši 108.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 30. 11. 2019, a uzavřít s ní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 20 tohoto materiálu

                       13/1540                         12. 9. 2019
                       10. rozhodlo

                       navýšit účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 panu Zdeňku Toflovi, IČO 48789836, na realizaci projektu „Souznění 2019 – 21. Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel“ o 150.000 Kč na celkovou výši 800.000 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě tohoto materiálu, a rozšířit uznatelné náklady projektu, a uzavřít s ním dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01946/2019/KPP ze dne 25. 6. 2019, dle přílohy č. 22 tohoto materiálu

                       13/1540                         12. 9. 2019
                       11. rozhodlo

                       neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Karlu Bednáři, IČO 02533545, na realizaci projektu „Zřízení soukromé produkční společnosti“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě tohoto materiálu

                       13/1540                         12. 9. 2019
                       12. rozhodlo

                       neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 společnosti WEST CENTRAL SERVICES s.r.o., IČO 06208053, na realizaci projektu „Oktoberfest na Olešné – 2. ročník“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě tohoto materiálu


                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 68/6149 ze dne 27. 8. 2019

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 10/1058 ze dne 13. 12. 2018

                        13/1541                         12. 9. 2019
                        1. schvaluje

                        dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                        13/1541                         12. 9. 2019
                        2. vydává

                        dodatek č. 12 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 68/6149 ze dne 27. 8. 2019

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 11/1209 ze dne 13. 3. 2019

                         13/1542                         12. 9. 2019
                         1. schvaluje

                         dodatek č. 22 ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                         13/1542                         12. 9. 2019
                         2. vydává

                         dodatek č. 22 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                          Zastupitelstvo kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 68/6149 ze dne 27. 8. 2019

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 10/1059 ze dne 13. 12. 2018

                          13/1543                         12. 9. 2019
                          1. schvaluje

                          dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

                          13/1543                         12. 9. 2019
                          2. vydává

                          dodatek č. 14 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                           Zastupitelstvo kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 68/6149 ze dne 27. 8. 2019

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 10/1061 ze dne 13. 12. 2018

                           č. 11/1210 ze dne 13. 3. 2019

                           13/1544                         12. 9. 2019
                           1. zrušuje

                           dodatek č. 18 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o jehož vydání rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1210 ze dne 13. 3. 2019

                           13/1544                         12. 9. 2019
                           2. schvaluje

                           dodatek č. 18 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

                           13/1544                         12. 9. 2019
                           3. vydává

                           dodatek č. 18 ke zřizovací listině dle bodu 2 tohoto usnesení


                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 68/6157 ze dne 27.8.2019

                            13/1545                         12. 9. 2019
                            1. bere na vědomí

                            návrh města Kopřivnice na uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci vybraných silničních staveb

                            13/1545                         12. 9. 2019
                            2. rozhodlo

                            uzavřít s městem Kopřivnice, IČO 00298077 rámcovou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 68/6158 ze dne 27.8.2019

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 4/381 ze dne 15.6.2017

                             13/1546                         12. 9. 2019
                             1. bere na vědomí

                             informaci o stavu přípravy stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,900“


                              Zastupitelstvo kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 68/6162 ze dne 27.8.2019

                              13/1547                         12. 9. 2019
                              1. bere na vědomí

                              žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Obnova bezpečnostní techniky pro zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostrahy a bezpečnosti letiště“

                              13/1547                         12. 9. 2019
                              2. rozhodlo

                              poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, v maximální výši 990.000 Kč, na projekt „Obnova bezpečnostní techniky pro zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostrahy a bezpečnosti letiště“, s časovou použitelnosti od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                               Zastupitelstvo kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 68/6163 ze dne 27.8.2019

                               13/1548                         12. 9. 2019
                               1. bere na vědomí

                               žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Zajištění bezpečnostní techniky pro ostrahu a bezpečnost Letiště Leoše Janáčka Ostrava v návaznosti na studii bezpečnosti zpracovanou firmou JIMI“

                               13/1548                         12. 9. 2019
                               2. rozhodlo

                               poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, v maximální výši 530.000 Kč, na projekt „Zajištění bezpečnostní techniky pro ostrahu a bezpečnost Letiště Leoše Janáčka Ostrava v návaznosti na studii bezpečnosti zpracovanou firmou JIMI“, s časovou použitelnosti od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                Zastupitelstvo kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 68/6154 ze dne 27.8.2019

                                13/1549                         12. 9. 2019
                                1. rozhodlo

                                uzavřít budoucí smlouvy:

                                k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                13/1549                         12. 9. 2019
                                2. rozhodlo

                                nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                13/1549                         12. 9. 2019
                                3. rozhodlo

                                předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                13/1549                         12. 9. 2019
                                4. rozhodlo

                                převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                13/1549                         12. 9. 2019
                                5. rozhodlo

                                vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení


                                Zastupitelstvo kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 68/6164 ze dne 27. 8. 2019

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                13/1550                         12. 9. 2019
                                1. bere na vědomí

                                žádost města Český Těšín, o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na realizaci projektu Oprava místní komunikace Sokolovská v Českém Těšíně dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                13/1550                         12. 9. 2019
                                2. rozhodlo

                                poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje městu Český Těšín, IČO 00297437, na realizaci projektu Oprava místní komunikace Sokolovská v Českém Těšíně v maximální výši 4.162.769 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 9. 2019 do dne 30. 11. 2019 a uhrazených do dne 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                 Zastupitelstvo kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 68/6165 ze dne 27. 8. 2019

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                 13/1551                         12. 9. 2019
                                 1. bere na vědomí

                                 žádost obce Karlova Studánka, o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na realizaci projektu Úprava autobusového terminálu Hvězda II, Karlova Studánka dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 13/1551                         12. 9. 2019
                                 2. rozhodlo

                                 poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Karlova Studánka, IČO 00296104, na realizaci projektu Úprava autobusového terminálu Hvězda II, Karlova Studánka v maximální výši 1.100.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 7. 2019 do dne 30. 5. 2020 a uhrazených do dne 30. 6. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                  Zastupitelstvo kraje

                                  k usnesení rady kraje                           

                                  č. 69/6320 ze dne 10. 9. 2019

                                  13/1552                         12. 9. 2019
                                  1. bere na vědomí

                                  žádost obce Petřvald o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na přeložku zatrubnění příkopu podél silnice č. III/4806 v rámci projektu „Vybudování bezbariérového chodníku a autobusového zálivu se zastávkou na silnici III/4806 u ZŠ v Petřvaldu“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                  13/1552                         12. 9. 2019
                                  2. rozhodlo

                                  poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Petřvald, IČO 00298263, v maximální výši 198.000 Kč, na projekt „Vybudování bezbariérového chodníku a autobusového zálivu se zastávkou na silnici III/4806 u ZŠ v Petřvaldu“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                   Zastupitelstvo kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 69/6318 ze dne 10.9.2019

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 12/1395 ze dne 13.6.2019

                                   13/1553                         12. 9. 2019
                                   1. bere na vědomí

                                   informaci o stavu závazku veřejné služby v pravidelné letecké dopravě, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                    Zastupitelstvo kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 67/6052 ze dne 30. 7. 2019

                                    13/1554                         12. 9. 2019
                                    1. rozhodlo

                                    uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci a pomoci mezi Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava, organizací Správa železniční dopravní cesty, statní organizace, společností CONCENS INVESTMENTS a.s. a přístavem Antwerpy, dle předloženého materiálu


                                     Zastupitelstvo kraje

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 68/6174 ze dne 27. 8. 2019

                                     13/1555                         12. 9. 2019
                                     1. bere na vědomí

                                     a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 k 31. 7. 2019

                                     b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 7. 2019


                                      Zastupitelstvo kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 67/6065 ze dne 30. 7. 2019

                                      č. 68/6169 ze dne 27. 8. 2019

                                      13/1556                         12. 9. 2019
                                      1. rozhodlo

                                      a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu,

                                      se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                      z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                      za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                      b)     předat nemovité věci uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                      13/1556                         12. 9. 2019
                                      2. rozhodlo

                                      a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                      pozemek parc. č. 21/27 ostatní plocha,

                                      pozemek parc. č. 185/2 ostatní plocha,

                                      část pozemku parc. č. 2246/19 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2134-004/2014 ze dne 13. 5. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2246/43 ostatní plocha, o výměře 3769 m2,

                                      část pozemku parc. č. 2246/23 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2134-004/2014 ze dne 13. 5. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2246/46 ostatní plocha, o výměře 465 m2 a

                                      část pozemku parc. č. 2246/28 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2134-004/2014 ze dne 13. 5. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2246/51 ostatní plocha, o výměře 2134 m2,

                                      se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                      všechny v k. ú. a obci Třinec,

                                      z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                      za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                      b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


                                       Zastupitelstvo kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 68/6179 ze dne 27. 8. 2019

                                       13/1557                         12. 9. 2019
                                       1. bere na vědomí

                                       žádosti církevní organizace Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01  Český Těšín, IČO 65468562, o darování movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                       13/1557                         12. 9. 2019
                                       2. rozhodlo

                                       a)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 3 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, č.p. 1, 747 68 Kyjovice, IČO 71197001, do vlastnictví církevní organizace Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění pozdějších dodatků

                                       b)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, č.p. 1, 747 68 Kyjovice, IČO 71197001, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                       c)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 4 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, do vlastnictví církevní organizace Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění pozdějších dodatků

                                       d)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. c) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným


                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 68/6170 ze dne 27. 8. 2019

                                        13/1558                         12. 9. 2019
                                        1. rozhodlo

                                        prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                        část pozemku parc. č. 1362/1 orná půda o nové, dosud nezapsané výměře 111.471 m2, dle geometrického plánu č. 1352-56/2019 ze dne 25. 3. 2019,

                                        se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                        vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                        do vlastnictví společnosti PST-Invest Mošnov III., spol. s r.o., Nádražní 969/112, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 08304033,

                                        za kupní cenu ve výši 39.014.850 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši,

                                        za podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                         Zastupitelstvo kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 68/6185 ze dne 27. 8. 2019

                                         13/1559                         12. 9. 2019
                                         1. rozhodlo

                                         a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                         pozemek parc. č. 822/4 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 822/27 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 855/1 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 941/64 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 947/2 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 947/3 vodní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1146/5 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1153 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1444 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1446 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1449 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1450 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1470/1 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1473/3 ostatní plocha,

                                         vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                         a

                                         pozemek parc. č. 1558/1 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1558/2 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1558/7 ostatní plocha,

                                         vše v k. ú. a obci Sedlnice,

                                         včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                         do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451

                                         b)     vyjmout z předmětu nájmu dle Smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004 nemovité věci, a to:

                                         pozemek parc. č. 822/4 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 822/27 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 855/1 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 941/64 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 947/2 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 947/3 vodní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1146/5 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1153 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1444 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1446 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1449 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1450 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1470/1 ostatní plocha,

                                         vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                         a

                                         pozemek parc. č. 1558/2 ostatní plocha v k. ú. a obci Sedlnice,

                                         a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí

                                         13/1559                         12. 9. 2019
                                         2. rozhodlo

                                         a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                         pozemek parc. č. 1121/23 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1122/8 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1122/19 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1122/21 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1122/22 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1122/23 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1122/24 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1122/28 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1122/34 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1122/40 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1122/42 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1122/44 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1122/45 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1122/46 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1122/51 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1129/11 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1129/12 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1129/16 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1129/17 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1129/19 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1130/5 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1130/7 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1130/13 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1130/15 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1130/16 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1130/17 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/1 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/4 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/5 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/6 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/8 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/9 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/10 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/13 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1559/4 vodní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1559/5 vodní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1559/7 vodní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1559/8 vodní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1559/20 vodní plocha,

                                         vše v k. ú. a obci Sedlnice

                                         a

                                         pozemek parc. č. 1302/1 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/20 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/22 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/23 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/24 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/26 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/33 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1331/5 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1332/9 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1336/3 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1337 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1339/25 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1339/27 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1339/28 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1340/46 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1340/48 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1340/51 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1356/5 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1356/12 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1356/18 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1366/23 orná půda,

                                         pozemek parc. č. 1469/2 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1469/3 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1469/4 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1469/5 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1471/2 vodní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1471/3 vodní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/10 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/11 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/13 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/18 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/19 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/20 ostatní plocha,

                                         vše v k. ú. a obci Mošnov

                                         a

                                         pozemek parc. č. 971/2 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 971/3 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 971/11 ostatní plocha,

                                         vše v k. ú. Harty, obec Petřvald,

                                         včetně všech součástí a příslušenství výše uvedených nemovitých věcí,

                                         z vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451

                                         b)     předat k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, nemovité věci, a to:

                                         pozemek parc. č. 1302/1 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/20 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/22 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/23 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/24 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/26 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1302/33 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/10 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/11 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/13 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/18 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/19 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/20 ostatní plocha,

                                         vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                         a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí


                                          Zastupitelstvo kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 67/6067 ze dne 30. 7. 2019

                                          č. 68/6184 ze dne 27. 8. 2019

                                          13/1560                         12. 9. 2019
                                          1. rozhodlo

                                          a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu,

                                          se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                          z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, IČO 69797111,

                                          za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                          b)     předat nemovité věci uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                          13/1560                         12. 9. 2019
                                          2. rozhodlo

                                          odmítnout úplatný převod pozemků parc. č. 1119/1 ostatní plocha, parc. č. 1119/2 ostatní plocha a parc. č. 1119/4 ostatní plocha, všechny v k. ú. a obci Rybí a pozemku parc. č. 1894 ostatní plocha, v k. ú. a obci Šenov u Nového Jičína, na nichž se nachází zpevněná komunikace Rybí – Nový Jičín,

                                          z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, IČO 69797111, do vlastnictví kraje

                                          13/1560                         12. 9. 2019
                                          3. rozhodlo

                                          a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                          pozemek parc. č. 1119/1 ostatní plocha,

                                          pozemek parc. č. 1119/2 ostatní plocha a 

                                          pozemek parc. č. 1119/4 ostatní plocha,

                                          všechny v k. ú. a obci Rybí a

                                          pozemek parc. č. 1894 ostatní plocha,

                                          v k. ú. a obci Šenov u Nového Jičína,

                                          všechny se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                          z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, IČO 69797111,

                                          za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                          b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


                                           Zastupitelstvo kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 63/5662 ze dne 28.5.2019

                                           č. 51/4554 ze dne 27.11.2018

                                           č. 44/3848 ze dne 7.8.2018

                                           č. 68/6188 ze dne 27. 8. 2019

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 12/1420 ze dne 13.6.2019

                                           č. 10/1094 ze dne 13.12.2018

                                           č. 9/974 ze dne 13.9.2018

                                           13/1561                         12. 9. 2019
                                           1. rozhodlo

                                           profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory SSMSK - CM Rýmařov“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2019 – 2023 ve výši 16.000 tis. Kč

                                           13/1561                         12. 9. 2019
                                           2. rozhodlo

                                           zahájit realizaci projektu „Energetické úspory SSMSK - CM Rýmařov“ v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                           13/1561                         12. 9. 2019
                                           3. rozhodlo

                                           profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory SSMSK - CM Odry“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2019 – 2023 ve výši 14.000 tis. Kč

                                           13/1561                         12. 9. 2019
                                           4. rozhodlo

                                           zahájit realizaci projektu „Energetické úspory SSMSK - CM Odry“ v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                           13/1561                         12. 9. 2019
                                           5. rozhodlo

                                           profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory SSMSK - středisko Frýdek-Místek“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2019 – 2023 ve výši 19.000 tis. Kč

                                           13/1561                         12. 9. 2019
                                           6. rozhodlo

                                           zahájit realizaci projektu „Energetické úspory SSMSK - středisko Frýdek-Místek“ v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                           13/1561                         12. 9. 2019
                                           7. souhlasí

                                           u projektu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 210.000 tis. Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2020 – 2022 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                           13/1561                         12. 9. 2019
                                           8. rozhodlo

                                           zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ v roce 2019 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                           13/1561                         12. 9. 2019
                                           9. schvaluje

                                           změnit název projektu „Zateplení Mendelova gymnázia v Opavě“ na „Energetické úspory Mendelova gymnázia v Opavě“


                                            Zastupitelstvo kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 68/6191 ze dne 27.08.2019

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 10/1092 ze dne 13.12.2018

                                            13/1562                         12. 9. 2019
                                            1. rozhodlo

                                            a)    uzavřít dodatek č. 3 k Darovací smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 00996/2010/IM uzavřené mezi krajem jako dárcem a VÍTKOVICKOU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU, se sídlem Hasičská 1003/49, Ostrava-Hrabůvka, IČO 26836025, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                            b)   souhlasit s prodejem nemovitých věcí, a to:

                                            pozemku parc. č. st. 598 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 547, Hrabůvka, občanská vybavenost,

                                            pozemku parc. č. st. 623/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 549, Hrabůvka, občanská vybavenost,

                                            parc. č. st. 623/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost,

                                            parc. č. 245/3 ostatní plocha,

                                            parc. č. 245/32 ostatní plocha,

                                            v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava,

                                            se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                            z vlastnictví VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, se sídlem Hasičská 1003/49, Hrabůvka, Ostrava, IČO 26836025,

                                            do vlastnictví společnosti Rezidence Park Hrabůvka a.s., se sídlem Stupkova 1366/20, Nová Ulice, Olomouc, IČO 08141282,

                                            za podmínek uvedených v čl. III. a IV. dodatku č. 3 k Darovací smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 00996/2010/IM, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                            c)    souhlasit s prodejem části pozemku parc. č. 278/6 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 1527-85/2019 ze dne 24.04.2019 a nově označené jako pozemek parc. č. 278/24 ostatní plocha, o výměře 147 m2,

                                            v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava,

                                            se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                            z vlastnictví VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, se sídlem Hasičská 1003/49, Hrabůvka, Ostrava, IČO 26836025,

                                            do vlastnictví statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 00845451,

                                            za podmínek uvedených v čl. III. a IV. dodatku č. 3 k Darovací smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 00996/2010/IM, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                             Zastupitelstvo kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 67/6064 ze dne 30. 7. 2019

                                             č. 68/6183 ze dne 27. 8. 2019

                                             13/1563                         12. 9. 2019
                                             1. rozhodlo

                                             a)    nabýt do vlastnictví kraje bezúplatným převodem nemovitou věc, a to:

                                             pozemek parc. č. 2710/1 ostatní plocha,

                                             v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava,

                                             včetně všech součástí (trvalé porosty a pískové hřiště) a příslušenství této nemovité věci,

                                             z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČO 69797111

                                             b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava, IČO 00845299, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                             13/1563                         12. 9. 2019
                                             2. rozhodlo

                                             a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                             spoluvlastnický podíl ve výši ideální 3290/93549 na pozemku parc. č. 1156/10 zastavěná plocha a nádvoří,

                                             v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

                                             včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                             z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČO 69797111,

                                             za kupní cenu ve výši 10.000 Kč a za podmínek dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                             b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, Rybí trh 171/14, Opava, IČO 47811919, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                             13/1563                         12. 9. 2019
                                             3. rozhodlo

                                             a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, Školní 416, Jablunkov, IČO 00100340, a to:

                                             část pozemku parc. č. 403/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2318-35/2019 ze dne 27. 6. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 403/5 o výměře 113 m2,

                                             část pozemku parc. č. 403/3 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2318-35/2019 ze dne 27. 6. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 403/6 o výměře 19 m2,

                                             část pozemku parc. č. 406 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2318-35/2019 ze dne 27. 6. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 406/3 o výměře 241 m2,

                                             pozemek parc. č. 492/7 ostatní plocha,

                                             část pozemku parc. č. 614 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2318-35/2019 ze dne 27. 6. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 614/2 o výměře 10 m2,

                                             včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                             vše v k. ú. a obci Jablunkov,

                                             do vlastnictví města Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov, IČO 00296759, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                             b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, Školní 416, Jablunkov, IČO 00100340, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                             13/1563                         12. 9. 2019
                                             4. rozhodlo

                                             a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                             pozemek parc. č. 403/2 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 62 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 2318-35/2019 ze dne 27. 6. 2019,

                                             včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                             vše v k. ú. a obci Jablunkov,

                                             z vlastnictví města Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov, IČO 00296759; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                             b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, Školní 416, Jablunkov, IČO 00100340, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                             13/1563                         12. 9. 2019
                                             5. rozhodlo

                                             a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČO 00601624, a to:

                                             pozemek parc. č. 1909/29 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, stavba technického vybavení,

                                             část pozemku parc. č. 1909/27 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 4317-53/2019 ze dne 4. 8. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1909/478 ostatní plocha o výměře 1071 m2,

                                             část pozemku parc. č. 1909/37 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 4317-53/2019 ze dne 4. 8. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1909/479 ostatní plocha o výměře 2696 m2,

                                             včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                             vše v k. ú. a obci Kopřivnice,

                                             do vlastnictví spolku České centrum signálních zvířat, z. s., Dostojevského 1387/5, Nový Jičín, IČO 06006205,

                                             za podmínky využití darovaných nemovitých věcí ke specializovanému výcviku psů pro lékařskou diagnostiku a dále za podmínky zřízení zákazu zcizení po dobu 10 let, zřízení předkupního práva a zřízení věcných břemen, vše dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                             b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČO 00601624, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                             13/1563                         12. 9. 2019
                                             6. rozhodlo

                                             a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČO 00601322, a to:

                                             pozemek parc. č. 2245 zastavěná plocha a nádvoří,

                                             se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                             v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál,

                                             do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín – Děčín IV-Podmokly, IČO 24729035,

                                             za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 29.400 Kč bez DPH a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                             b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČO 00601322, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí


                                              Zastupitelstvo kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 66/5966 ze dne 16. 7. 2019

                                              č. 67/6066 ze dne 30. 7. 2019

                                              č. 68/6189 ze dne 27. 8. 2019

                                              13/1564                         12. 9. 2019
                                              1. rozhodlo

                                              a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                              pozemek parc. č. 1046/23, ostatní plocha,

                                              se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                              v k. ú. a obci Morávka,

                                              z vlastnictví obce Morávka, Morávka 599, Pražmo, IČO 00296945,

                                              za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                              b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                              13/1564                         12. 9. 2019
                                              2. rozhodlo

                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc a to:

                                              pozemek parc. č. 3663/20 ostatní plocha,

                                              včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                              v k. ú. a obci Bruzovice,

                                              z podílového spoluvlastnictví **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ½ a pana **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ½,

                                              za kupní cenu ve výši 5.520 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                              b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                              13/1564                         12. 9. 2019
                                              3. rozhodlo

                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                              pozemek parc. č. 2618/1 ostatní plocha,

                                              včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                              v k. ú. Hrabová, obec Ostrava,

                                              z vlastnictví společnosti Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, Kyje, Praha 9, IČO 00011754,

                                              za kupní cenu ve výši 8.521.587,36 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                              b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                              13/1564                         12. 9. 2019
                                              4. rozhodlo

                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                              pozemek parc. č. 304/3 ostatní plocha,

                                              v k. ú. Nová Plesná, obec Ostrava a

                                              pozemek parc. č. 6396/68 ostatní plocha,

                                              v k. ú. Petřvald u Karviné, obec Petřvald,

                                              včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                              oba z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro MILNEA, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6 – Řepy, IČO 00016187,

                                              za kupní cenu ve výši 234.874 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                              b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                              13/1564                         12. 9. 2019
                                              5. rozhodlo

                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                              pozemek parc. č. 1582/12 ostatní plocha,

                                              včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                              v k. ú. Vršovice u Opavy, obec Vršovice,

                                              z vlastnictví pana **********za kupní cenu ve výši 3.180 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí

                                              b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                              13/1564                         12. 9. 2019
                                              6. rozhodlo

                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                              pozemek parc. č. 1582/23 ostatní plocha,

                                              včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                              v k. ú. Vršovice u Opavy, obec Vršovice,

                                              ze společného jmění manželů **********

                                              za kupní cenu ve výši 1.800 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí

                                              b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                              13/1564                         12. 9. 2019
                                              7. rozhodlo

                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                              pozemek parc. č. 683/44 ostatní plocha,

                                              pozemek parc. č. 683/45 ostatní plocha,

                                              pozemek parc. č. 683/46 ostatní plocha,

                                              pozemek parc. č. 683/47 ostatní plocha,

                                              včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                              vše v k. ú. a obci Štáblovice,

                                              z vlastnictví pana **********

                                              za kupní cenu ve výši 44.200 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí

                                              b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                              13/1564                         12. 9. 2019
                                              8. rozhodlo

                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                              ideální ½ pozemku parc. č. 839/9 ostatní plocha,

                                              včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                              v k. ú. Smolkov, obec Háj ve Slezsku,

                                              z vlastnictví pana **********za kupní cenu ve výši 2.640 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí

                                              b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 8. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                              13/1564                         12. 9. 2019
                                              9. rozhodlo

                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                              pozemek parc. č. 476/3 ostatní plocha,

                                              pozemek parc. č. 476/4 ostatní plocha,

                                              pozemek parc. č. 476/5 ostatní plocha a

                                              pozemek parc. č. 476/16 ostatní plocha,

                                              se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                              vše v k. ú. Horní Lhota u Ostravy, obec Horní Lhota,

                                              z vlastnictví obce Horní Lhota, Záhumení 44, Horní Lhota, IČO  00535125,

                                              za kupní cenu ve výši 26.160 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                              b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 9. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                              13/1564                         12. 9. 2019
                                              10. rozhodlo

                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                              pozemek parc. č. 545 ostatní plocha,

                                              pozemek parc. č. 1622 ostatní plocha a

                                              pozemek parc. č. 1717 ostatní plocha,

                                              se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                              vše v k. ú. Olbramice, obec Olbramice,

                                              z vlastnictví obce Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, IČO  60798416,

                                              za kupní cenu ve výši  611.460 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                              b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 10. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                              13/1564                         12. 9. 2019
                                              11. rozhodlo

                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                              pozemek parc. č. 433/12 ostatní plocha,

                                              včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                              v k. ú. Muglinov a obci Ostrava,

                                              z vlastnictví společnosti H-Zone, s.r.o., Brandlova 1267/6, Ostrava, IČO 27411842,

                                              za kupní cenu ve výši 1.000 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                              b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 11. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                              13/1564                         12. 9. 2019
                                              12. rozhodlo

                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                              pozemek parc. č. 2208/36 ostatní plocha,

                                              se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                              v k. ú. Lichnov u Nového Jičína, obec Lichnov,

                                              z vlastnictví obce Lichnov, č. p. 90, Lichnov, IČO  00298115,

                                              za kupní cenu ve výši 29.220 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                              b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 12. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                              13/1564                         12. 9. 2019
                                              13. rozhodlo

                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                              pozemek parc. č. 123/3 ostatní plocha,

                                              se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                              v k. ú. Jistebník, obec Jistebník,

                                              z vlastnictví obce Jistebník, č. p. 149, Jistebník, IČO 00298018,

                                              za kupní cenu ve výši 17.100 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                              b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 13. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                              13/1564                         12. 9. 2019
                                              14. rozhodlo

                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                              pozemek parc. č. 1707/4 ostatní plocha,

                                              se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                              v k. ú. Rybí, obec Rybí,

                                              z vlastnictví obce Rybí, č. p. 380, Rybí, IČO  00600741,

                                              za kupní cenu ve výši 54.360 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                              b)   předat nemovitou věc uvedenou v bodě 14 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                              13/1564                         12. 9. 2019
                                              15. rozhodlo

                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                              pozemek parc. č. 1604/2 ostatní plocha,

                                              se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                              v k. ú. Libhošť, obec Libhošť,

                                              z vlastnictví obce Sedlnice, č. p. 109, Sedlnice, IČO  00298352,

                                              za kupní cenu ve výši 153.240 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                              b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 15. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                              13/1564                         12. 9. 2019
                                              16. rozhodlo

                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                              pozemek parc. č. 974/5 ostatní plocha a 

                                              pozemek parc. č. 484/1 ostatní plocha,

                                              se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                              všechny v k. ú. Skotnice, obec Skotnice,

                                              z vlastnictví obce Skotnice, Skotnice 24, Příbor, IČO  00600806,

                                              za kupní cenu ve výši 113.040 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                              b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 16. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                              13/1564                         12. 9. 2019
                                              17. rozhodlo

                                              a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                              část pozemku parc. č. 3205/42 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3569 – 25/2019 ze dne 14. 2. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3205/149 ostatní plocha, o výměře 264 m2,

                                              včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                              v k. ú. Kylešovice, obec Opava,

                                              do vlastnictví pana Ing. Michala Štěpánka, nar. xx. xx. xxxx, bytem Krnovská 2445/84, 746 01 Opava,

                                              za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 220.920 Kč bez DPH; kupující uhradí poplatek spojený se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí

                                              b)     vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 17. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí

                                              13/1564                         12. 9. 2019
                                              18. rozhodlo

                                              a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                              pozemek parc. č. 2771/1 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 1890 m2   dle geometrického plánu č. 3570-8/2019 ze dne 26. 02. 2019,

                                              včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                              vše v k. ú. Kylešovice, obec Opava,

                                              do vlastnictví pana Pavla Klapetka, nar. xx. xx. xxxx, bytem Josefská 850/19, 747 06 Opava - Kylešovice,

                                              za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.335.740 Kč bez DPH; kupující uhradí poplatek spojený se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí

                                              b)     vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 18. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí

                                              13/1564                         12. 9. 2019
                                              19. rozhodlo

                                              a)     uznat formou prohlášení o uznání vlastnického práva vlastnictví podílových spoluvlastníků zapsaných na listu vlastnictví č. 1458, k. ú. a obec Stonava, k pozemku parc. č. 1469/11 ostatní plocha, o výměře 115 m2, evidovaným s duplicitním zápisem vlastnictví pro kraj s právem hospodaření pro organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711; kraj uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                              b)     vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 19. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni vkladu práva do katastru nemovitostí

                                              13/1564                         12. 9. 2019
                                              20. rozhodlo

                                              vyjmout z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, nemovité věci, a to:

                                              pozemek parc. č. 431/32, ostatní plocha,

                                              pozemek parc. č. 431/33, ostatní plocha,

                                              vše v k. ú. a obci Nošovice,

                                              a to ke dni 13. 9. 2019


                                               Zastupitelstvo kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 69/6334 ze dne 10. 9. 2019

                                               13/1565                         12. 9. 2019
                                               1. rozhodlo

                                               koupit do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 1184/5 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, z vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO 00296643, za kupní cenu ve výši 134.780 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí


                                                Zastupitelstvo kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 68/6197 ze dne 27. 8. 2019

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 20/2048 ze dne 23. 6. 2016

                                                č. 20/2049 ze dne 23. 6. 2016

                                                č. 20/2050 ze dne 23. 6. 2016

                                                č. 20/2052 ze dne 23. 6. 2016

                                                č. 20/2053 ze dne 23. 6. 2016

                                                č. 4/280 ze dne 15. 6. 2017

                                                č. 9/987 ze dne 13. 9. 2018

                                                č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                č. 10/1100 ze dne 13. 12. 2018

                                                13/1566                         12. 9. 2019
                                                1. rozhodlo

                                                změnit v bodě 1. usnesení č. 9/987 ze dne 13. 9. 2018

                                                a.    období z „2017 – 2019“ na „2017 – 2020“

                                                b.    údaje v příloze č. 1 usnesení v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                13/1566                         12. 9. 2019
                                                2. rozhodlo

                                                změnit text v bodě 2. usnesení č. 9/987 ze dne 13. 9. 2018 takto:

                                                zastupitelstvo kraje rozhodlo kofinancovat projekt „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.“ a „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o. - 2. část“ v letech 2019 – 2021 v maximální celkové výši 6.291.100 Kč

                                                                                                                                                      

                                                13/1566                         12. 9. 2019
                                                3. rozhodlo

                                                změnit v bodě 3. usnesení č. 9/987 ze dne 13. 9. 2018 částku z „46.314.510 Kč“ na „46.269.000 Kč“ a splatnost z „nejpozději do 31. 10. 2020“ na „nejpozději do 31. 10. 2021“

                                                13/1566                         12. 9. 2019
                                                4. rozhodlo

                                                změnit v usnesení č. 20/2048 ze dne 23. 6. 2016

                                                a.    období z „2016 – 2018“ na „2016 – 2020“

                                                b.    celkovou výši kofinancování z „9.900.000 Kč" na „9.901.000 Kč"

                                                13/1566                         12. 9. 2019
                                                5. rozhodlo

                                                změnit v usnesení č. 20/2050 období z „2016 – 2018“ na „2016 – 2021“

                                                13/1566                         12. 9. 2019
                                                6. rozhodlo

                                                změnit v usnesení č. 20/2052 období z „2016 – 2018“ na „2016 – 2020“

                                                13/1566                         12. 9. 2019
                                                7. rozhodlo

                                                změnit v usnesení č. 20/2053 období z „2016 – 2018“ na „2016 – 2020"

                                                13/1566                         12. 9. 2019
                                                8. rozhodlo

                                                poskytnout návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje na období 2019 až 2021 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje pro zajištění předfinancování projektů "Modernizace vybavení pro obory návazné péče – 2. část" spolufinancovaných Moravskoslezským krajem realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                                13/1566                         12. 9. 2019
                                                9. rozhodlo

                                                změnit v usnesení č. 10/1100 ze dne 13. 12. 2018 v bodě 1. období z „2019 – 2022“ na „2019 – 2023" a v bodě 2. termín z "nejpozději do 31. 10. 2020" na "nejpozději do 30. 11. 2023"


                                                Zastupitelstvo kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 68/6199 ze dne 27. 8. 2019

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                č. 10/1083 z 13. 12. 2018

                                                13/1567                         12. 9. 2019
                                                1. rozhodlo

                                                zrušit dofinancování akce „Výstavba nadzemních koridorů“ realizované pro Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 4.200 tis. Kč


                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 67/6070 ze dne 30. 7. 2019

                                                 13/1568                         12. 9. 2019
                                                 1. schvaluje

                                                 dodatek č. 26 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, ve znění uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                 13/1568                         12. 9. 2019
                                                 2. vydává

                                                 dodatek č. 26 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 67/6070 ze dne 30. 7. 2019

                                                  13/1569                         12. 9. 2019
                                                  1. schvaluje

                                                  dodatek č. 27 ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                  13/1569                         12. 9. 2019
                                                  2. vydává

                                                  dodatek č. 27 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 19/1688 ze dne 29. 8. 2017

                                                   č. 19/1689 ze dne 29. 8. 2017

                                                   č. 19/1691 ze dne 29. 8. 2017

                                                   č. 19/1692 ze dne 29. 8. 2017

                                                   č. 19/1693 ze dne 29. 8. 2017

                                                   č. 68/6195 ze dne 27. 8. 2019

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                   13/1570                         12. 9. 2019
                                                   1. rozhodlo

                                                   kofinancovat projekty příspěvkových organizací kraje v odvětví zdravotnictví „Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“ v letech 2020 – 2021 v maximální celkové výši 5.180.566,40 Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                                   13/1570                         12. 9. 2019
                                                   2. rozhodlo

                                                   poskytnout návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2020 - 2021 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví pro zajištění předfinancování projektů „Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“, spolufinancovaných Moravskoslezským krajem, realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, se splatností dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 45/3982 ze dne 28. 8. 2018

                                                   č. 67/6071 ze dne 30. 7. 2019

                                                   č. 68/6192 ze dne 27. 8. 2019

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                   13/1571                         12. 9. 2019
                                                   1. rozhodlo

                                                   poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 25 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „3. multioborové setkání Dětské polytrauma“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                   13/1571                         12. 9. 2019
                                                   2. rozhodlo

                                                   poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Slezské diakonii, IČO 65468562, ve výši 104 tis. Kč, maximálně však ve výši 34,21 % uznatelných nákladů, na úhradu uznatelných nákladů projektu „Multidisciplinární terénní tým Třinec“, s časovou použitelností od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                   13/1571                         12. 9. 2019
                                                   3. rozhodlo

                                                   poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 350 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Dotace studia studentů magisterského oboru Všeobecné lékařství“, vzniklých v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 a uhrazených do 31. 8. 2020, resp. v případě osobních nákladů do 30. 9. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu


                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 65/5908 ze dne 25.6.2019

                                                    č. 68/6237 ze dne 27.8.2019

                                                    13/1572                         12. 9. 2019
                                                    1. rozhodlo

                                                    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - uzavřeného dotačního titulu (B), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s nimi smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                    13/1572                         12. 9. 2019
                                                    2. rozhodlo

                                                    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s nimi smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 66/5983 ze dne 16. 7. 2019

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                    13/1573                         12. 9. 2019
                                                    1. bere na vědomí

                                                    žádost obce Doubrava, IČO 00562424, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                    13/1573                         12. 9. 2019
                                                    2. rozhodlo

                                                    poskytnout neinvestiční dotaci obci Doubrava, IČO 00562424, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Integrovaný plán využití rozvojového potenciálu obce Doubrava včetně urbanistické vize", ve výši 200.000 Kč, maximálně však ve výši 52,63 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 68/6222 ze dne 27. 8. 2018

                                                     13/1574                         12. 9. 2019
                                                     1. rozhodlo

                                                     poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 2.976.000 Kč subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, na projekt „Oprava parní úzkorozchodné lokomotivy“, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 68/6231 ze dne 27.8.2019

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 4/319 ze dne 15.6.2017

                                                      13/1575                         12. 9. 2019
                                                      1. rozhodlo

                                                      uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ se statutárním městem Havířov, IČ 00297488, dle přílohy
                                                      č. 2 předloženého materiálu

                                                      13/1575                         12. 9. 2019
                                                      2. rozhodlo

                                                      uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ se statutárním městem Třinec, IČ 00297313, dle přílohy
                                                      č. 5 předloženého materiálu


                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 60/5390 ze dne 9. 4. 2019

                                                       č. 68/6225 ze dne 27. 8. 2019

                                                       13/1576                         12. 9. 2019
                                                       1. rozhodlo

                                                       a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019“ dle přílohy č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7, 8 a 9 předloženého materiálu

                                                       b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019“ dle přílohy č. 4, 5 a 6 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                       13/1576                         12. 9. 2019
                                                       2. rozhodlo

                                                       dofinancovat dotační program „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 1.637.300 Kč


                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 68/6230 ze dne 27. 8. 2019

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                       13/1577                         12. 9. 2019
                                                       1. bere na vědomí

                                                       žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       13/1577                         12. 9. 2019
                                                       2. rozhodlo

                                                       poskytnout neinvestiční dotaci Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Region pro sebe 2019“, ve výši 50.000 Kč, maximálně však ve výši 50 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 6/387 ze dne 24.1.2017

                                                        č. 59/5303 ze dne 26.3.2019

                                                        č. 68/6233ze dne 27.8.2019

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 10/1120 ze dne 13.12.2018

                                                        č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                        13/1578                         12. 9. 2019
                                                        1. rozhodlo

                                                        a)    poskytnout úvěr v max. výši 100 % předpokládaných uznatelných nákladů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí úvěru dle přílohy č. 5 předloženého materiálu v souladu s podmínkami platnými ke dni 26. 3. 2019 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                        b)   poskytnout úvěr v max. výši 80 % předpokládaných uznatelných nákladů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí úvěru dle přílohy č. 6 předloženého materiálu v souladu s podmínkami platnými ke dni 30. 7. 2019 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                        c)    neposkytnout úvěr v max. výši 100 % předpokládaných uznatelných nákladů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu v souladu s podmínkami platnými ke dni 26. 3. 2019 dle přílohy č. 3, s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 30/2613 ze dne 23. 1. 2018

                                                         č. 68/6218 ze dne 27. 8. 2019

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                         č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                         13/1579                         12. 9. 2019
                                                         1. rozhodlo

                                                         poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního „Programu na podporu financování akcí s podporou EU“ náhradnímu projektu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. bodu 13 a 14 a podle čl. XI podmínek dotačního programu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 61/5488 ze dne 30. 4. 2019

                                                         č. 68/6235 ze dne 27. 8. 2019

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                         13/1580                         12. 9. 2019
                                                         1. rozhodlo

                                                         poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                         13/1580                         12. 9. 2019
                                                         2. rozhodlo

                                                         poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“ náhradním projektům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení materiálu postupem podle čl. VII. bodu 10 a 11 a podle čl. XII podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                         13/1580                         12. 9. 2019
                                                         3. rozhodlo

                                                         dofinancovat dotační program Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 3.665.200 Kč


                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 68/6223 ze dne 27. 8. 2019

                                                         13/1581                         12. 9. 2019
                                                         1. rozhodlo

                                                         poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                         13/1581                         12. 9. 2019
                                                         2. rozhodlo

                                                         změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1453 ze dne 13. 6. 2019 text „z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 1.148.100 Kč“ na text „z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 1.952.340 Kč“ a text „z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 658.500 Kč“ na text „z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 718.500 Kč“ dle předloženého materiálu


                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 68/6224 ze dne 27. 8. 2019

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 10/1112 ze dne 13. 12. 2018

                                                         13/1582                         12. 9. 2019
                                                         1. rozhodlo

                                                         uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00550/2019/RRC  s obcí  Chlebičov, IČO 00533947, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 68/6228 ze dne 27. 8. 2019

                                                          13/1583                         12. 9. 2019
                                                          1. rozhodlo

                                                          poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2019 - 2021 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                          13/1583                         12. 9. 2019
                                                          2. rozhodlo

                                                          dofinancovat dotační program „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2019 – 2021 z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 2.160 tis. Kč a na rok 2021 ve výši 984 tis. Kč


                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 68/6221 ze dne 27. 8. 2019

                                                          13/1584                         12. 9. 2019
                                                          1. rozhodlo

                                                          poskytnout investiční dotaci maximálně ve výši 265.112 Kč subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, na projekt „Pořízení technologie a napojení EPS objektů na pult centrální ochrany hasičského záchranného sboru MSK“, s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

                                                           č. 3/177 ze dne 16. 3. 2017

                                                           č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015

                                                           č. 4/257 ze dne 22. 12. 2016

                                                           č. 65/5904 ze dne 25. 6. 2019

                                                           13/1585                         12. 9. 2019
                                                           1. rozhodlo

                                                           a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

                                                           b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

                                                           13/1585                         12. 9. 2019
                                                           2. rozhodlo

                                                           a)    uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05321/2016/RRC s obcí Bukovec, IČO 00535940, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                           b)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04490/2016/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                           c)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01920/2017/RRC s městem Klimkovice, IČO 00298051, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                           d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01237/2017/RRC s obcí Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu


                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                            k usnesení zastupitelstvo kraje

                                                            č. 9/1008 ze dne 13. 9. 2018

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 46/4107 ze dne 11. 9. 2018

                                                            č. 68/6227 ze dne 27. 8. 2019

                                                            13/1586                         12. 9. 2019
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádost společnosti Dustee Technologie s.r.o., IČO 07098634 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            13/1586                         12. 9. 2019
                                                            2. rozhodlo

                                                            a)    uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08103/2018/RRC se společností Dustee Technologies s.r.o., IČO 07098634 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                            b)   uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08104/2018/RRC se společností Dustee Technologies s.r.o., IČO 07098634 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 60/5386 ze dne 9. 4. 2019

                                                             č. 68/6226 ze dne 27. 8. 2019

                                                             13/1587                         12. 9. 2019
                                                             1. rozhodlo

                                                             a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                             b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019“ na náhradní projektové záměry uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI dotačního programu

                                                             c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019“ na projektové záměry dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                             13/1587                         12. 9. 2019
                                                             2. rozhodlo

                                                             dofinancovat dotační program „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 4.995.000 Kč


                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 68/6232 ze dne 27. 8. 2019

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018 

                                                             13/1588                         12. 9. 2019
                                                             1. rozhodlo

                                                             poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 32/2882 ze dne 27. 2. 2018

                                                             č. 68/6229 ze dne 27. 8. 2019

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 7/732 ze dne 14. 3. 2018

                                                             č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                             13/1589                         12. 9. 2019
                                                             1. bere na vědomí

                                                             žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 29. 7. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             13/1589                         12. 9. 2019
                                                             2. rozhodlo

                                                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, ve výši 4.800.000 Kč na projekt „Podpora podnikavosti a inovativního podnikání v kraji III“, s  časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a uhrazených do 31. 1. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                             13/1589                         12. 9. 2019
                                                             3. rozhodlo

                                                             dofinancovat realizaci projektu Podpora podnikavosti a inovativního podnikání v kraji III v rámci akce „Green Light: Systém služeb podporující vznik nových inovativních firem“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 4.800.000 Kč


                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 60/5389 ze dne 9. 4. 2019

                                                              č. 68/6215 ze dne 27. 8. 2019

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                              13/1590                         12. 9. 2019
                                                              1. rozhodlo

                                                              a)    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                              b)   poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. a čl. XI. podmínek dotačního programu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                              c)    neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019“ žadatelům uvedeným v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                              13/1590                         12. 9. 2019
                                                              2. rozhodlo

                                                              dofinancovat dotační „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 2.477.350 Kč


                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 52/4744 ze dne 11. 12. 2018

                                                              č. 51/4613 ze dne 27. 11. 2018

                                                              č. 68/6214 ze dne 27. 8. 2019

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 10/1116 ze dne 13. 12. 2018

                                                              13/1591                         12. 9. 2019
                                                              1. rozhodlo

                                                              odvolat Mgr. Stanislava Folwarzneho, náměstka hejtmana kraje, jako zástupce Moravskoslezského kraje ve Výkonné radě spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

                                                              13/1591                         12. 9. 2019
                                                              2. rozhodlo

                                                              delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje ve Výkonné radě spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti,z.s. prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje a náhradníka Mgr. Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana kraje

                                                              13/1591                         12. 9. 2019
                                                              3. zmocňuje

                                                              prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, případně náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho, jako náhradníka, k jednání na Výkonné radě spolku, a k hlasování v jednotlivých bodech programu zasedání dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 33/2985 ze dne 12. 3. 2018

                                                               č. 68/6211 ze dne 27. 8. 2019

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 7/752 ze dne 14. 3. 2018

                                                               13/1592                         12. 9. 2019
                                                               1. bere na vědomí

                                                               informaci o stavu projektu „Dopravní dispečink“, dle předloženého materiálu

                                                               13/1592                         12. 9. 2019
                                                               2. schvaluje

                                                               změnu obsahu projektu „Dopravní dispečink“, dle předloženého materiálu

                                                               13/1592                         12. 9. 2019
                                                               3. schvaluje

                                                               změnit název projektu „Dopravní dispečink“ na „Dynamický dopravní dispečink Moravskoslezského kraje“, dle předloženého materiálu


                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 68/6208  ze dne 27. 8. 2019

                                                                13/1593                         12. 9. 2019
                                                                1. rozhodlo

                                                                zahájit přípravu projektu „Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje“ financovatelného z  Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  s předpokládanými náklady 150.000.000 Kč

                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 108/8410 ze dne 6. 9. 2016

                                                                 č.   68/6209 ze dne 27. 8. 2019  

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016

                                                                 13/1594                         12. 9. 2019
                                                                 1. rozhodlo

                                                                 nahradit text bodu 6. usnesení č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016 textem tohoto znění:

                                                                 profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2016 – 2023, ve výši 2.000.000 Kč, dle předloženého materiálu

                                                                 13/1594                         12. 9. 2019
                                                                 2. rozhodlo

                                                                 změnit v bodě 7) usnesení č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016 dobu udržitelnosti projektu „EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí z „2020 – 2030“ na „2024 – 2033“ dle předloženého materiálu

                                                                 13/1594                         12. 9. 2019
                                                                 3. rozhodlo

                                                                 ukončit přípravu projektu „EVL Niva Olše – Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého,“ připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí

                                                                 13/1594                         12. 9. 2019
                                                                 4. rozhodlo

                                                                 zrušit body 14) a 15) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016 týkající se profinancování, kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu „EVL Niva Olše – Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého


                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 68/6205 ze dne 27.8.2019

                                                                  13/1595                         12. 9. 2019
                                                                  1. rozhodlo

                                                                  částečně prominout podle § 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu obchodní společnosti TEMEX, spol. s r.o., IČO: 42767873, a to o 499.040,34 Kč z celkové výše 1.247.600,85 Kč, uloženou dle Smlouvy o dílo ze dne 17. 8. 2018, ev. č. 07249/2018/ŠMS, dle předloženého materiálu


                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 68/6210 ze dne 27. 8. 2019

                                                                   13/1596                         12. 9. 2019
                                                                   1. rozhodlo

                                                                   zrušit přípravu projektu „Systém pomoci vedoucí k návratu a setrvání v domácím prostředí“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 30.500.000 Kč

                                                                   13/1596                         12. 9. 2019
                                                                   2. rozhodlo

                                                                     

                                                                   profinancovat a kofinancovat projekt „Podporujeme hrdinství, které není vidět III“,

                                                                   předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2020 – 2022 ve výši 35.300.000 Kč

                                                                   13/1596                         12. 9. 2019
                                                                   3. rozhodlo

                                                                   profinancovat a kofinancovat projekt „Naplňování protidrogové politiky Moravskoslezského kraje“, předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, v letech 2020 – 2022 ve výši 20.200.000 Kč

                                                                   13/1596                         12. 9. 2019
                                                                   4. rozhodlo

                                                                   profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji“, předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, v letech 2019 - 2022 ve výši 18.200.000 Kč dle předloženého materiálu.


                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 68/6204 ze dne 27. 08. 2019

                                                                    13/1597                         12. 9. 2019
                                                                    1. rozhodlo

                                                                    poskytnout věcné dary České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na realizaci aktivit projektu „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002923, v roce 2019 v maximální celkové výši 550.000 Kč dle předloženého materiálu.

                                                                    13/1597                         12. 9. 2019
                                                                    2. rozhodlo

                                                                    uzavřít darovací smlouvu s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.


                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 65/5910 ze dne 25. 6. 2019

                                                                     13/1598                         12. 9. 2019
                                                                     1. rozhodlo

                                                                     poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 uvedeného dotačního programu

                                                                     13/1598                         12. 9. 2019
                                                                     2. rozhodlo

                                                                     neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                     13/1598                         12. 9. 2019
                                                                     3. bere na vědomí

                                                                     žádosti o poskytnutí dotace podle dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 vzaté zpět dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 68/6249 ze dne 27. 8. 2019

                                                                     13/1599                         12. 9. 2019
                                                                     1. rozhodlo

                                                                     prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100 % částky ze stanoveného odvodu ve výši 47.960 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté spolku „Občanské sdružení Čisté Klimkovice“, IČO 22854592, se sídlem Pod Kinem 713, 742 83 Klimkovice, na základě smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2018, dle předloženého materiálu

                                                                     13/1599                         12. 9. 2019
                                                                     2. rozhodlo

                                                                     prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté spolku „Občanské sdružení Čisté Klimkovice“, IČO 22854592, se sídlem Pod Kinem 713, 742 83 Klimkovice, na základě smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2018, dle předloženého materiálu
                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 68/6251 ze dne 27. 8. 2019

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 12/1463 ze dne 13. 6. 2019

                                                                      13/1600                         12. 9. 2019
                                                                      1. rozhodlo

                                                                      změnit údaje o dotacích poskytovaných na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1463 ze dne 13. 6. 2019 v rámci dotačního programu „Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady" pro rok 2019, týkající se podílu dotace na nákladech projektu a časové použitelnosti dotace, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesením rady kraje

                                                                      č. 46/4109 ze dne 11. 9. 2018

                                                                      č. 68/6239 ze dne 27. 8. 2019

                                                                      13/1601                         12. 9. 2019
                                                                      1. rozhodlo

                                                                      poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 68/6247 ze dne 27. 8. 2019

                                                                      13/1602                         12. 9. 2019
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      žádost obce Ostravice ze dne 1. 7. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Komplexní studie, odstranění a využití všech odpadů obce Ostravice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      13/1602                         12. 9. 2019
                                                                      2. rozhodlo

                                                                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obci Ostravice, IČO 00297046, na projekt Komplexní studie, odstranění a využití všech odpadů obce Ostravice ve výši 85.000 Kč, maximálně však ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 68/6250 ze dne 27. 8. 2019

                                                                       13/1603                         12. 9. 2019
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       žádost pobočného spolku ZO ČSOP Ochránce ze dne 25. 7. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Kozmické ptačí louky – pastva Exmoorských divokých koní, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                       13/1603                         12. 9. 2019
                                                                       2. rozhodlo

                                                                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP Ochránce, IČO 71221051, na projekt Kozmické ptačí louky – pastva Exmoorských divokých koní ve výši 800.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 68/6245 ze dne 27. 8. 2019

                                                                        13/1604                         12. 9. 2019
                                                                        1. bere na vědomí

                                                                        žádost subjektu Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, ze dne 24. 7. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Ochrana přírody v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                        13/1604                         12. 9. 2019
                                                                        2. rozhodlo

                                                                        poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje subjektu Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373249, na projekt Ochrana přírody v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava ve výši 1.500.000 Kč, z toho investiční dotaci ve výši 500.000 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 1.000.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                         k usnesením rady kraje

                                                                         č. 46/4108 ze dne 11. 9. 2018

                                                                         č. 68/6241 ze dne 27. 8. 2019

                                                                         13/1605                         12. 9. 2019
                                                                         1. rozhodlo

                                                                         poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                         13/1605                         12. 9. 2019
                                                                         2. rozhodlo

                                                                         neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 žadateli dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 68/6246 ze dne 27. 8. 2019

                                                                         13/1606                         12. 9. 2019
                                                                         1. rozhodlo

                                                                         poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 uvedeného dotačního programu

                                                                         13/1606                         12. 9. 2019
                                                                         2. rozhodlo

                                                                         neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                         13/1606                         12. 9. 2019
                                                                         3. bere na vědomí

                                                                         zpětvzetí ze dne 19. 6. 2019 žádosti ev. č. 68 žadatele **********, o dotaci v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 68/6275 ze dne 27. 8. 2019

                                                                         13/1607                         12. 9. 2019
                                                                         1. rozhodlo

                                                                         uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci při realizaci obnovy skokanského areálu Jiřího Rašky ve Frenštátě pod Radhoštěm mezi krajem, městem Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, obcí Trojanovice, Trojanovice 210, IČO 00298514, TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, Martinská čtvrť 1704, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00560901 a Svazem lyžařů České republiky z.s., Cukrovarnická 483/42, Praha, IČO 00537632, dle předloženého materiálu


                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 59/5321 ze dne 26. 3. 2019

                                                                          č. 68/6264 ze dne 27.8.2019

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 12/1475 ze dne 13. 6. 2019

                                                                          č. 12/1471 ze dne 13. 6. 2019

                                                                          13/1608                         12. 9. 2019
                                                                          1. rozhodlo

                                                                          poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 75080508, ve výši 30.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Seminář k problematice SOČ VIII. ročník“; s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                          13/1608                         12. 9. 2019
                                                                          2. rozhodlo

                                                                          uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s příjemcem Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 75080508, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                          13/1608                         12. 9. 2019
                                                                          3. rozhodlo

                                                                          neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 žadateli DOBRÁ 3000 z.s., IČO 22840915, ve výši 572.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „dětská skupina Bublinka“; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                          13/1608                         12. 9. 2019
                                                                          4. rozhodlo

                                                                          zrušit v usnesení č. 12/1475 ze dne 13. 6. 2019 bod 3) a 4), kterým zastupitelstvo kraje rozhodlo poskytnout organizaci Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, peněžitý dar ve výši 500 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 na zajištění akce „Moravskoslezský veletrh středních škol“ a uzavřít s obdarovaným darovací smlouvu

                                                                          13/1608                         12. 9. 2019
                                                                          5. rozhodlo

                                                                          změnit v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1471 ze dne 13. 6. 2019 u příjemce Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace, IČO 75086778, podíl dotace na nákladech projektu nově na výši 79,6 % s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 68/6261 ze dne 27.8.2019

                                                                           13/1609                         12. 9. 2019
                                                                           1. rozhodlo

                                                                           o závazku kraje v předpokládané maximální výši 35 mil. Kč k zajištění  podpory organizace sportu a pravidelné sportovní činnosti na území Moravskoslezského kraje pro rok 2020 dle podmínek Memoranda o spolupráci uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                           13/1609                         12. 9. 2019
                                                                           2. rozhodlo

                                                                           uzavřít Memorandum o spolupráci se subjektem Česká unie sportu, z.s., IČO 00469548; dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 68/62/66 ze dne 27.8.2019

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                            13/1610                         12. 9. 2019
                                                                            1. rozhodlo

                                                                            poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Olympic Festival s.r.o., IČO 06323375, ve výši 10.600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Olympijský festival Tokyo 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020

                                                                            13/1610                         12. 9. 2019
                                                                            2. rozhodlo

                                                                            uzavřít smlouvu o spolupráci při uspořádání olympijského festivalu a o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Olympic Festival s.r.o., IČO 06323375, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 68/6262    ze dne 27. 8. 2019

                                                                             13/1611                         12. 9. 2019
                                                                             1. rozhodlo

                                                                             o sloučení organizací Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace, IČ 47813369, a Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 72547651, s účinností od 1. 1. 2020

                                                                             13/1611                         12. 9. 2019
                                                                             2. konstatuje

                                                                             že organizace Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace, IČ 47813369, zanikne s účinností od 1. 1. 2020

                                                                             13/1611                         12. 9. 2019
                                                                             3. rozhodlo

                                                                             že přejímající organizací se stane organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 72547651

                                                                             13/1611                         12. 9. 2019
                                                                             4. rozhodlo

                                                                             že všechen majetek, práva a závazky organizace Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace, IČ 47813369, přejdou dnem sloučení na přejímající organizaci Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 72547651

                                                                             13/1611                         12. 9. 2019
                                                                             5. schvaluje

                                                                             dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 72547651, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                             13/1611                         12. 9. 2019
                                                                             6. vydává

                                                                             dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 5) tohoto usnesení


                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 68/6268 ze dne 27. 8. 2019

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                              č. 11/1323 ze dne 13. 3. 2019

                                                                              13/1612                         12. 9. 2019
                                                                              1. zřizuje

                                                                              příspěvkovou organizaci kraje Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 08178097, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, s účinností od 1. 9. 2020

                                                                              13/1612                         12. 9. 2019
                                                                              2. vydává

                                                                              zřizovací listinu příspěvkové organizace kraje Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 08178097, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                              13/1612                         12. 9. 2019
                                                                              3. rozhodlo

                                                                              o změně názvu organizace Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 08178097, na nový název Střední škola – Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2021

                                                                              13/1612                         12. 9. 2019
                                                                              4. schvaluje

                                                                              dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizace Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 08178097, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                              13/1612                         12. 9. 2019
                                                                              5. vydává

                                                                              dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 4) tohoto usnesení


                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 68/6258 ze dne 27. 8. 2019

                                                                               13/1613                         12. 9. 2019
                                                                               1. schvaluje

                                                                               Strategii primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období 2019–2027 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                               k usnesení rady kraje        

                                                                               č. 68/6270    ze dne 27. 8. 2019

                                                                               13/1614                         12. 9. 2019
                                                                               1. schvaluje

                                                                               dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                               13/1614                         12. 9. 2019
                                                                               2. vydává

                                                                               dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 68/6270    ze dne 27. 8. 2019

                                                                                13/1615                         12. 9. 2019
                                                                                1. schvaluje

                                                                                dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331752, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                13/1615                         12. 9. 2019
                                                                                2. vydává

                                                                                dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 68/6270    ze dne 27. 8. 2019

                                                                                 13/1616                         12. 9. 2019
                                                                                 1. schvaluje

                                                                                 dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizace Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                 13/1616                         12. 9. 2019
                                                                                 2. vydává

                                                                                 dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 68/6270    ze dne 27. 8. 2019

                                                                                  13/1617                         12. 9. 2019
                                                                                  1. schvaluje

                                                                                  dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace, IČO 47813491, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                  13/1617                         12. 9. 2019
                                                                                  2. vydává

                                                                                  dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 68/6270    ze dne 27. 8. 2019

                                                                                   13/1618                         12. 9. 2019
                                                                                   1. schvaluje

                                                                                   dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 63024616, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                   13/1618                         12. 9. 2019
                                                                                   2. vydává

                                                                                   dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 68/6270    ze dne 27. 8. 2019

                                                                                    13/1619                         12. 9. 2019
                                                                                    1. schvaluje

                                                                                    dodatek č. 17 ke zřizovací listině organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00577243, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                                    13/1619                         12. 9. 2019
                                                                                    2. vydává

                                                                                    dodatek č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 68/6270    ze dne 27. 8. 2019

                                                                                     13/1620                         12. 9. 2019
                                                                                     1. schvaluje

                                                                                     dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Střední škola technických oborů,
                                                                                     Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261, uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                                     13/1620                         12. 9. 2019
                                                                                     2. vydává

                                                                                     dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 68/6270    ze dne 27. 8. 2019

                                                                                      13/1621                         12. 9. 2019
                                                                                      1. schvaluje

                                                                                      dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČO 13644289, uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu

                                                                                      13/1621                         12. 9. 2019
                                                                                      2. vydává

                                                                                      dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 68/6270    ze dne 27. 8. 2019

                                                                                       13/1622                         12. 9. 2019
                                                                                       1. schvaluje

                                                                                       dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602051, uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu

                                                                                       13/1622                         12. 9. 2019
                                                                                       2. vydává

                                                                                       dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                        č. 68/6270    ze dne 27. 8. 2019

                                                                                        13/1623                         12. 9. 2019
                                                                                        1. schvaluje

                                                                                        dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00561151, uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu

                                                                                        13/1623                         12. 9. 2019
                                                                                        2. vydává

                                                                                        dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 68/6270    ze dne 27. 8. 2019

                                                                                         13/1624                         12. 9. 2019
                                                                                         1. schvaluje

                                                                                         dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00600920, uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu

                                                                                         13/1624                         12. 9. 2019
                                                                                         2. vydává

                                                                                         dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 68/6270    ze dne 27. 8. 2019

                                                                                          13/1625                         12. 9. 2019
                                                                                          1. schvaluje

                                                                                          dodatek č. 17 ke zřizovací listině organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602027, uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu

                                                                                          13/1625                         12. 9. 2019
                                                                                          2. vydává

                                                                                          dodatek č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 68/6270    ze dne 27. 8. 2019

                                                                                           13/1626                         12. 9. 2019
                                                                                           1. schvaluje

                                                                                           dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu

                                                                                           13/1626                         12. 9. 2019
                                                                                           2. vydává

                                                                                           dodatek č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 68/6270    ze dne 27. 8. 2019

                                                                                            13/1627                         12. 9. 2019
                                                                                            1. schvaluje

                                                                                            dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČO 00100307, uvedený v příloze č. 14 předloženého materiálu

                                                                                            13/1627                         12. 9. 2019
                                                                                            2. vydává

                                                                                            dodatek č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 68/6263 ze dne 27. 8. 2019

                                                                                             13/1628                         12. 9. 2019
                                                                                             1. rozhodlo

                                                                                             o sloučení organizací Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČO 00846279 a Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, IČO 63731371, s účinností od 1. 1. 2020

                                                                                             13/1628                         12. 9. 2019
                                                                                             2. konstatuje

                                                                                             že organizace Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, IČO 63731371, zanikne s účinností od 1. 1. 2020

                                                                                             13/1628                         12. 9. 2019
                                                                                             3. rozhodlo

                                                                                             že přejímající organizací se stane organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČO 00846279

                                                                                             13/1628                         12. 9. 2019
                                                                                             4. rozhodlo

                                                                                             že všechen majetek, práva a závazky organizace Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, IČO 63731371, přejde dnem sloučení na přejímající organizaci Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČO 00846279

                                                                                             13/1628                         12. 9. 2019
                                                                                             5. schvaluje

                                                                                             dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČO 00846279, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                             13/1628                         12. 9. 2019
                                                                                             6. vydává

                                                                                             dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 5) tohoto usnesení


                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č. 68/6275 ze dne 27.8.2019

                                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                              č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                                              č. 9/1021 ze dne 13.9.2018

                                                                                              13/1629                         12. 9. 2019
                                                                                              1. rozhodlo

                                                                                              poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                                                              a)    Green Volley Beskydy, z.s., IČO 22733582, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Extraliga mužů ve volejbale - Black Volley Beskydy“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                              b)   HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., IČO 25841599, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „CHAMPIONS HOCKEY LEAGUE 2019/2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                              c)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora talentované mládeže a zajištění sportovišť pro děti a mládež ve sjezdovém lyžování“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                              d)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 481.900 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sportovní příprava na Hry IX. ZODM 2020“; s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 29. 2. 2020

                                                                                              e)    Moravskoslezský krajský volejbalový svaz, IČO 06617549, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Krajská volejbalová akademie“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                              f)     Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní soutěže EWBL a CEWL“; s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 4. 2020

                                                                                              g)   SPORTOVNÍ KLUB KARVINÁ z.s., IČO 48426938, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Celoroční systematická činnost družstva žen SK Karviná – lední hokej a vytvoření podmínek pro jeho účast v nejvyšší soutěži ČR“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                              h)   Taneční studio Vítkovice, z.s., IČO 61988804, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství světa Seniorů I v latinskoamerických tancích“; s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                              13/1629                         12. 9. 2019
                                                                                              2. rozhodlo

                                                                                              poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                                                              a)    FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek, IČO 70312966, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Dofinancování dostavby hřiště s umělým povrchem“; s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 8. 2020

                                                                                              b)   TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČO 00560901, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce Areálu skokanských můstků J. Rašky - DUR“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                              13/1629                         12. 9. 2019
                                                                                              3. rozhodlo

                                                                                              uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                                              a)   Green Volley Beskydy, z.s., IČO 22733582, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                              b)   HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., IČO 25841599, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                              c)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                              d)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                              e)   Moravskoslezský krajský volejbalový svaz, IČO 06617549, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                              f)    Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                              g)   SPORTOVNÍ KLUB KARVINÁ z.s., IČO 48426938, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                                              h)   Taneční studio Vítkovice, z.s., IČO 61988804, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                                              i)     FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek, IČO 70312966, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                                              j)    TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČO 00560901, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                                                                                              13/1629                         12. 9. 2019
                                                                                              4. rozhodlo

                                                                                              neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                                                              a)   HANDBALL MARKETING s.r.o., IČO 29446252, ve výši 450.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora extraligového celku mužů HCB Karviná v mezinárodní přípravě na soutěžní ročník 2019/2020“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                              b)   Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Moravskoslezského kraje, IČO 03845117, ve výši 280.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Letní fotbalový kemp talentované mládeže“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                              c)    Perinvest, a.s., IČO 26750520, ve výši 375.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „NHL FAN TOUR 2019“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                              13/1629                         12. 9. 2019
                                                                                              5. rozhodlo

                                                                                              změnit časovou použitelnost dotace poskytnuté příjemci Basketpoint Frýdek–Místek z.s., IČ 06140971, na projekt „Basketpoint Frýdek-Místek – sportovní hala pro děti a mládež“ z „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022“

                                                                                              13/1629                         12. 9. 2019
                                                                                              6. rozhodlo

                                                                                              uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 08229/2018/ŠMS s příjemcem finančních prostředků Basketpoint Frýdek-Místek z.s., IČO 06140971, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

                                                                                              13/1629                         12. 9. 2019
                                                                                              7. rozhodlo

                                                                                              schválit závazek Moravskoslezského kraje vyvolaný uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě 08229/2018/ŠMS s příjemcem finančních prostředků Basketpoint Frýdek-Místek z.s., IČO 06140971, na projekt „Basketpoint Frýdek-Místek – sportovní hala pro děti a mládež“ pro rok 2023 v celkové výši 17.000 tis. Kč dle předloženého materiálu


                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                               č. 67/6089 ze dne 30. 7. 2019

                                                                                               13/1630                         12. 9. 2019
                                                                                               1. rozhodlo

                                                                                               poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 280 tis. Kč organizaci Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČO 64628159, k zajištění profinancování mikroprojektu s názvem „Bez hranic a bez bariér“ v rámci výzvy Interreg V-A Česká republika – Polsko, s jednorázovou splatností po obdržení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia), nejpozději do 31. 3. 2020


                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                č. 68/6253 ze dne 27. 8. 2019

                                                                                                13/1631                         12. 9. 2019
                                                                                                1. rozhodlo

                                                                                                neprominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 43.950 Kč ze stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Naučíme naše děti sportovat, z.s., Ostrožná 244/27, 746 01 Opava, IČO 03193110, na projekt „Hrajeme fér – sport je fajn“

                                                                                                13/1631                         12. 9. 2019
                                                                                                2. rozhodlo

                                                                                                částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 18.497 Kč ze stanoveného odvodu 25.177 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Sportovní klub Karviná z.s., Karola Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO 48426938, na projekt „7. International Ice Hockey Tournament FOX TROPHY SLOVENIA“

                                                                                                13/1631                         12. 9. 2019
                                                                                                3. rozhodlo

                                                                                                prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Sportovní klub Karviná z.s., Karola Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO 48426938, na projekt „7. International Ice Hockey Tournament FOX TROPHY SLOVENIA“

                                                                                                13/1631                         12. 9. 2019
                                                                                                4. rozhodlo

                                                                                                částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 80.000 Kč ze stanoveného odvodu 100.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci ČAATS, z. s. Klub technických sportů – Studentský klub paraglidingu, p.s., Čeladná č.p. 264, 739 12 Čeladná, IČO 62348426, na projekt „PGA Czech Open 2018 – mezinárodní mistrovství ČR a součást Evropského poháru“

                                                                                                13/1631                         12. 9. 2019
                                                                                                5. rozhodlo

                                                                                                prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci ČAATS, z. s. Klub technických sportů – Studentský klub paraglidingu, p.s., Čeladná č.p. 264, 739 12 Čeladná, IČO 62348426, na projekt „PGA Czech Open 2018 – mezinárodní mistrovství ČR a součást Evropského poháru“


                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                 č. 61/5503 ze dne 30.4.2019

                                                                                                 č. 68/6269 ze dne 27.8.2019

                                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                 č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                                                 13/1632                         12. 9. 2019
                                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                                 poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 – 2. výzva žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                 13/1632                         12. 9. 2019
                                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                                 neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 – 2. výzva žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení


                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                 k usnesením rady kraje

                                                                                                 č. 110/8525 ze dne 22. 9. 2016

                                                                                                 č.  8/634 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                                 č. 68/6280 ze dne 27. 8. 2019

                                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                 č. 3/214 ze dne 16. 3. 2017

                                                                                                 13/1633                         12. 9. 2019
                                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                                 žádost o úpravu výše indikátorů:

                                                                                                 a)    u služeb azylové domy, registrační číslo 1100631 a 9479139, subjektu Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

                                                                                                 b)   u služby azylové domy, registrační číslo 5496529, subjektu Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, IČO 75055473, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

                                                                                                 c)    u služby azylové domy, registrační číslo 8078894, subjektu Slezská diakonie, IČO 65468562, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,

                                                                                                 d)   u služby azylové domy, registrační číslo 9413375, subjektu Charita Český Těšín, IČO 60337842, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                 13/1633                         12. 9. 2019
                                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                                 upravit výši indikátorů v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2017 - 2019, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít se subjekty uvedenými v bodě 1) tohoto usnesení dodatky k příslušným smlouvám dle vzoru uvedeného v příloze č. 10 předloženého materiálu


                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                 č. 68/6294 ze dne 27. 8. 2019

                                                                                                 13/1634                         12. 9. 2019
                                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                                 žádost společnosti Spirála o.p.s., IČO 29451736, se sídlem Antonína Poledníka 1/2, 700 30 Ostrava, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Když práce pomáhá“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                 13/1634                         12. 9. 2019
                                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                                 uzavřít se společností Spirála o.p.s., IČO 29451736, se sídlem Antonína Poledníka 1/2, 700 30 Ostrava, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00858/2019/SOC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                 13/1634                         12. 9. 2019
                                                                                                 3. bere na vědomí

                                                                                                 žádost společnosti Vesalius spol. s r.o., IČO 26875012, se sídlem Slezská 336, 747 31 Velké Hoštice, o změnu termínu ukončení realizace projektu „Pořízení vozidla pro kvalitnější zajištění sociální služby – VESALIUS v Opavě“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                 13/1634                         12. 9. 2019
                                                                                                 4. rozhodlo

                                                                                                 uzavřít se společností Vesalius spol. s r.o., IČO 26875012, se sídlem Slezská 336, 747 31 Velké Hoštice, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02400/2019/SOC, jehož předmětem je změna ukončení termínu realizace projektu „Pořízení vozidla pro kvalitnější zajištění sociální služby – VESALIUS v Opavě“ z 31. 12. 2019 na 30. 60. 2020, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                 13/1634                         12. 9. 2019
                                                                                                 5. bere na vědomí

                                                                                                 žádost subjektu Charita Hlučín, IČO 44941960, se sídlem U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín, o změnu projektu „Oprava kotelny v domově pro seniory“, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                 13/1634                         12. 9. 2019
                                                                                                 6. rozhodlo

                                                                                                 uzavřít se subjektem Charita Hlučín IČO 44941960, se sídlem U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03822/2019/SOC, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                  č. 68/6285 ze dne 27. 8. 2019

                                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                  č. 6/628 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                                  13/1635                         12. 9. 2019
                                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                                  žádost organizace Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, o narovnání právního vztahu založeného smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06608/2017/SOC, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                  13/1635                         12. 9. 2019
                                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                                  uzavřít s organizací Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06608/2017/SOC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                   č. 68/6293 ze dne 27. 8. 2019

                                                                                                   13/1636                         12. 9. 2019
                                                                                                   1. schvaluje

                                                                                                   „Způsob výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace pro rok 2019 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 -  MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                                   13/1636                         12. 9. 2019
                                                                                                   2. bere na vědomí

                                                                                                   informaci o zániku nároku na druhou splátku dotace v rámci „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizace AVE, z. s., IČO 65468431, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                                   13/1636                         12. 9. 2019
                                                                                                   3. rozhodlo

                                                                                                   a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 a stanovit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                   b)   navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                                                   c)    navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                                   d)   nenavýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadateli dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                                                                                                   e)    upravit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, žadatelům dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

                                                                                                   f)     zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, žadatelům dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

                                                                                                   g)   zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, žadatelům dle přílohy č. 7 tohoto usnesení

                                                                                                   h)   zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program na  podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, žadatelům dle přílohy č. 8 tohoto usnesení


                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                   č. 68/6284 ze dne 27. 8. 2019

                                                                                                   č. 8/630 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                   č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                   č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                                   13/1637                         12. 9. 2019
                                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                                   schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít se Statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                   13/1637                         12. 9. 2019
                                                                                                   2. rozhodlo

                                                                                                   schválit Dodatek č. 11 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                   13/1637                         12. 9. 2019
                                                                                                   3. rozhodlo

                                                                                                   uzavřít s organizací EUROTOPIA.CZ, o.p.s., IČO 25852345, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                   13/1637                         12. 9. 2019
                                                                                                   4. zmocňuje

                                                                                                   radu kraje  rozhodovat o uzavírání dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon pro sociální služby zařazené do Krajské optimální sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji spočívající v prodloužení doby pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, a to do doby ukončení projektů podpořených z evropských finančních zdrojů dle vzoru uvedeného v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                   13/1637                         12. 9. 2019
                                                                                                   5. zmocňuje

                                                                                                   radu kraje rozhodovat o uzavírání Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu pro sociální služby zařazené do Krajské optimální sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji spočívající v prodloužení doby pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, a to do doby ukončení projektů podpořených z evropských finančních zdrojů dle vzoru uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu


                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                    č. 68/6292 ze dne 27. 8. 2019

                                                                                                    č. 61/5509 ze dne 30. 4. 2019

                                                                                                    13/1638                         12. 9. 2019
                                                                                                    1. schvaluje

                                                                                                    způsob výpočtu výše dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                    13/1638                         12. 9. 2019
                                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                                    a)    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1, 2, 3 a 4 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                    b)   neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 5 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                    č. 68/6289 ze dne 27. 8. 2019

                                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                    č. 8/929 ze dne 14. 6. 2018

                                                                                                    13/1639                         12. 9. 2019
                                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                                    částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 70 % ze stanoveného odvodu 13.915 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Vila Vančurova o.p.s., Vančurova 1217/5, 746 01 Opava – Předměstí, IČO 02250152, na projekt „Pořízení nového vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby domova se zvláštním režimem – Vila Vančurova o.p.s. v Opavě“, tj. prominutí v celkové výši 9.740 Kč

                                                                                                    13/1639                         12. 9. 2019
                                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                                    prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Vila Vančurova o.p.s., Vančurova 1217/5, 746 01 Opava – Předměstí, IČO 02250152, na projekt „Pořízení nového vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby domova se zvláštním režimem – Vila Vančurova o.p.s. v Opavě“


                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                     č. 65/5930 ze dne 25. 6. 2019

                                                                                                     č. 68/6290 ze dne 27. 8. 2019

                                                                                                     13/1640                         12. 9. 2019
                                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                                     žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., IČO 26976307, na projekt „Senior Point Nový Jičín“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                     13/1640                         12. 9. 2019
                                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., IČO 26976307, ve výši 120.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Senior Point Nový Jičín“, vzniklých v období od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019 a uhrazených do 15. 1. 2020, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                     13/1640                         12. 9. 2019
                                                                                                     3. bere na vědomí

                                                                                                     žádost o poskytnutí účelové investiční dotace organizaci Charita Opava, IČO 43964591, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                     13/1640                         12. 9. 2019
                                                                                                     4. rozhodlo

                                                                                                     poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 organizaci Charita Opava, IČO 43964591, na realizaci projektu „Pořízení nového vysokozdvižného vozíku“ ve výši 750.000 Kč, maximálně však ve výši 73,10 % celkových uznatelných nákladů projektu, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                     13/1640                         12. 9. 2019
                                                                                                     5. bere na vědomí

                                                                                                     žádost obce Dětmarovice, IČO 00297445, o účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Domov pro seniory v Dětmarovicích“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                     13/1640                         12. 9. 2019
                                                                                                     6. rozhodlo

                                                                                                     poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 obci Dětmarovice, IČO 00297445, maximálně ve výši 1.500.000 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Domov pro seniory v Dětmarovicích“ s časovou použitelností od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                      k usnesení rady kraje                                                        

                                                                                                      č. 68/6282 ze dne 27. 8. 2019

                                                                                                      13/1641                         12. 9. 2019
                                                                                                      1. zřizuje

                                                                                                      příspěvkovou organizaci kraje Domov TuTo, příspěvková organizace, IČO 08389519, se sídlem Tvorkovských 221/9, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, s účinností od 1. 7. 2020

                                                                                                      13/1641                         12. 9. 2019
                                                                                                      2. vydává

                                                                                                      zřizovací listinu příspěvkové organizace Domov TuTo, příspěvková organizace, IČO 08389519, se sídlem Tvorkovských 221/9, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                       k usnesení rady kraje                                                        

                                                                                                       č. 68/6282 ze dne 27. 8. 2019

                                                                                                       13/1642                         12. 9. 2019
                                                                                                       1. zřizuje

                                                                                                       příspěvkovou organizaci kraje Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace, IČO 08389624, se sídlem Hornická 900/8, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, s účinností od 1. 7. 2020

                                                                                                       13/1642                         12. 9. 2019
                                                                                                       2. vydává

                                                                                                       zřizovací listinu příspěvkové organizace Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace, IČO 08389624, se sídlem ul. Hornická 900/8, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                        č. 68/6281 ze dne 27. 8. 2019

                                                                                                        13/1643                         12. 9. 2019
                                                                                                        1. schvaluje

                                                                                                        dodatek č. 18 ke zřizovací listině organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                        13/1643                         12. 9. 2019
                                                                                                        2. vydává

                                                                                                        dodatek č. 18 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                                         č. 68/6281 ze dne 27. 8. 2019

                                                                                                         13/1644                         12. 9. 2019
                                                                                                         1. schvaluje

                                                                                                         dodatek č. 20 ke zřizovací listině organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 00016772, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                         13/1644                         12. 9. 2019
                                                                                                         2. vydává

                                                                                                         dodatek č. 20 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                          č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

                                                                                                          13/1645                         12. 9. 2019
                                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                                          a)    rezignaci MUDr. Bohdana Kufy z funkce člena Výboru zdravotní a preventivní péče (Příloha č. 1)

                                                                                                          b)   rezignaci Ing. Rudolfa Zahradníka z funkce člena Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj (Příloha č. 2)

                                                                                                          13/1645                         12. 9. 2019
                                                                                                          2. volí

                                                                                                          a)    Ing. Vladimíra Gelnara, členem Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj


                                                                                                           frame-scrollup