Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 30. 4. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  14/957     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. RSDr. Svatomíra Recmana a PhDr. Jaroslava Dvořáka o ověření zápisu ze 13. schůze rady kraje, konané dne 16. 4. 2013
  14/957     30. 4. 2013
2. volí

ověřovatele zápisu z 14. schůze rady kraje, konané dne 30. 4. 2013: Ing. Ivana Strachoně Martina Sikoru

Rada kraje (č. usnesení)
  14/958     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

informace o zahájení aktualizace krajské regionální inovační strategie v souladu s konceptem inteligentní specializace (S3) Evropské komise dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  14/959     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

Zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  14/959     30. 4. 2013
2. žádá

ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje předložit zprávu dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: plk. Ing. Zdeněk Nytra Termín: 20. 6. 2013
  14/959     30. 4. 2013
3. vyslovuje

uznání a poděkování příslušníkům Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje za činnost při ochraně zdraví a majetku občanů Moravskoslezského kraje v roce 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  14/960     30. 4. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na stavební práce „Výběr zhotovitele stavby »Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava, včetně zajištění publicity«“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému IS VZ US
  14/960     30. 4. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Výběr zhotovitele stavby „Výběr zhotovitele stavby »Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava, včetně zajištění publicity«“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  14/960     30. 4. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Výběr zhotovitele stavby »Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava, včetně zajištění publicity«“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  14/960     30. 4. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Výběr zhotovitele stavby »Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava, včetně zajištění publicity«“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Hana Havránková - odbor školství, mládeže a sportu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/8146 ze dne 15. 1. 2013 (č. usnesení)
  14/961     30. 4. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Digitální mapa veřejné správy (Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP)“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Libeň IČ: 25684213 2. HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6 IČ: 61061557 4. VARS BRNO a.s. Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno - Žabovřesky IČ: 63481901
  14/961     30. 4. 2013
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Digitální mapa veřejné správy (Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP)“, a to z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  14/961     30. 4. 2013
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení

Rada kraje (č. usnesení)
  14/962     30. 4. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané označením „Dodávka nábytku a vybavení – Rekonstrukce a novostavby objektů pro sociální služby“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  14/963     30. 4. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup 30 ks kompletních přetlakových vzduchových izolačních přístrojů s otevřeným okruhem, včetně příslušenství, se společností Dräger Safety s.r.o. se sídlem: Praha 10, Pod Sychrovem I-64/, čp. 1392, PSČ 101 00 IČ: 26700778 za cenu nejvýše přípustnou 991.500 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  14/964     30. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02457/2012/IM ze dne 30. 10. 2012, na realizaci dodatečných prací u stavby Střední škola prof. Z. Matějčka, Ostrava, rekonstrukce bazénu v rámci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I“ se společností: Beskydská stavební, a.s. Se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec IČ: 28618891 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 546.723 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  14/965     30. 4. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávacího řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce, nazvané „Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace – Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, p.o.“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  14/965     30. 4. 2013
2. prohlašuje

že předmět veřejné zakázky "Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace – Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, p. o." je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  14/965     30. 4. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  14/965     30. 4. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 6. Josef Vyhlídal - odbor investiční a majetkový náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 6. Ing. Jaromír Kožusznik - odbor investiční a majetkový

Rada kraje (č. usnesení)
  14/966     30. 4. 2013
1. vyřazuje

z další účasti ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku s označením „Zpracování odborné analýzy sociálně vyloučených lokalit v rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK“ II“ uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. SocioFactor s.r.o. se sídlem: Ostrava – Přívoz, Chopinova 523/10, PSČ 702 00 IČ: 28586336
  14/966     30. 4. 2013
2. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zpracování odborné analýzy sociálně vyloučených lokalit v rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK“, se společností: AUGUR Consulting s.r.o. se sídlem: Hlučín, Rovniny 102, PSČ 748 01 IČ: 25358014 za cenu nejvýše přípustnou 675.000 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  14/967     30. 4. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby, nazvané „Sociálně terapeutické dílny III“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  14/967     30. 4. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  14/967     30. 4. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Hana Buryová - odbor zdravotnictví 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 5. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/731 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  14/968     30. 4. 2013
1. vylučuje

z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Dodávka vnitřního vybavení „Chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny ve Městě Albrechticích II“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 5. L. A. Bernkop 1883, a.s. se sídlem: Brno, Lidická 717/75, PSČ 602 00 IČ: 26309165
  14/968     30. 4. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na dodávku a montáž vnitřního vybavení pro chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny ve Městě Albrechticích, se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 4. AMBRA - Group, s.r.o. se sídlem: Sviadnov, Nádražní 289, PSČ 739 25 IČ: 25379887 za cenu nejvýše přípustnou 988.738 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/449 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  14/969     30. 4. 2013
1. vylučuje

z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Sanace střech objektů areálu Náš svět, p. o. Pržno“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídky pod pořadovým číslem: 2. TURČINA s.r.o. se sídlem: Havířov – Prostřední Suchá, Budovatelů 771/1, PSČ 735 64 IČ: 25886550 3. HEST, s.r.o. se sídlem: Nechanice, Palackého 56, PSČ 503 15 IČ: 27499375 4. RAMSES OSTRAVA spol. s r.o. se sídlem: Ostrava – Radvanice, Těšínská 279/227, PSČ 716 00 IČ: 46578161 13. STAVITELSTVÍ DANIEL STRYK s.r.o. se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Soukenická 2082/7, PSČ 110 00 IČ: 27822699 14. VITÁSEK s.r.o. se sídlem: Frýdek–Místek, Beskydská 1488 B, PSČ 738 01 IČ: 25891341
  14/969     30. 4. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na sanaci střech objektů areálu Náš svět, p.o. Pržno se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 6. TESLICE CZ s.r.o. se sídlem: Vsetín, Jiráskova 701, PSČ 755 01 IČ: 27775003 za cenu nejvýše přípustnou 10.787.534,32 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  14/970     30. 4. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 2199 - Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 3,00 tis. Kč na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 6,30 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 55,50 tis. Kč na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 15,00 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 11,11 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 5,27 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 0,69 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 25,00 tis. Kč na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 0,82 tis. Kč na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 10,00 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč na § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 293,54 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 2,91 tis. Kč na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,22 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2222 - Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů o 51,18 tis. Kč pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 116,30 tis. Kč pol. 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 60,32 tis. Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 956,27 tis. Kč Celkem o 1.615,43 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.615,43 tis. Kč Celkem o 1.615,43 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  14/971     30. 4. 2013
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 3. 2013 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  14/971     30. 4. 2013
2. stanoví

a) u usnesení č. 20/1190 bod 4) ze dne 24. 6. 2009 termín další kontroly plnění na září 2013 b) u usnesení č. 55/3085 bod 2) ze dne 20. 5. 2010 termín další kontroly plnění na září 2013 c) u usnesení č. 98/6335 bod 2) ze dne 30. 11. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2014 d) u usnesení č. 102/6598 bod 2) ze dne 24. 1. 2012 termín další kontroly plnění na září 2013 e) u usnesení č. 108/6980 bod 2) ze dne 3. 4. 2012 termín další kontroly plnění na září 2013 f) u usnesení č. 119/7891 bod 3) ze dne 5. 9. 2012 termín další kontroly plnění na červenec 2013 g) u usnesení č. 123/8215 bod 2) ze dne 30. 10. 2012 termín další kontroly plnění na duben 2013 h) u usnesení č. 8/483 bod 3) ze dne 12. 2. 2013 termín další kontroly plnění na květen 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/820 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  14/972     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení dotazů a podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 3. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 21. 3. 2013, dle předloženého materiálu
  14/972     30. 4. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  14/973     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

a) žádost Družstva NAPROTI, ze dne 8. 4. 2013, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) žádost **********, ze dne 5. 3. 2013, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) BUVI Promotion s.r.o., ze dne 27. 11. 2012, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  14/973     30. 4. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje: a) Družstvu NAPROTI, se sídlem Zeyerova 2572/1, 702 00 Ostrava, IČ 28635574, na výdaje související se zajištěním stabilizace a soběstačnosti sociálního podniku Mléčný bar NAPROTI ve výši 200 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 4. 2013 do 31. 12. 2013 b) panu **********, na zajištění jeho účasti na Světových policejních a hasičských hrách ve dnech 1. 8. - 10. 8. 2013 v Severním Irsku ve městě Belfast ve výši 25 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 2. 2013 do 11. 8. 2013 c) společnosti BUVI Promotion s.r.o., se sídlem Dolní náměstí 17/9, 746 01 Opava, IČ 26812576, na výdaje související se zajištěním akce „Festival dřeva 2013“ – Beskydský Pohár, soutěž profesionálních dřevorubců, ve výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 8. 2013 do 30. 11. 2013
  14/973     30. 4. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Činnost zastupitelstva kraje pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 25 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 25 tis. Kč
  14/973     30. 4. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 144,47 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 144,47 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  14/974     30. 4. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
  14/974     30. 4. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  14/975     30. 4. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana dobrovolná část pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 2.690 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana dobrovolná část pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2.690 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  14/976     30. 4. 2013
1. vysílá

Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu na Slovensko ve dnech 9. – 10. 5. 2013 (Bratislava) a 17. 5. 2013 (Trenčín) za účelem účasti na akcích prezentujících Moravskoslezský kraj a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  14/977     30. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít Memorandum o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem, Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje a Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/904 ze dne 16. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  14/978     30. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít se společností Creativo D`Arte s.r.o., se sídlem Jurečkova 1812/16, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 28657322, smlouvu o zpracování osobních údajů při plnění smlouvy o dílo na zajištění Edičního plánu na rok 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  14/979     30. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít se společností Rádio Čas s.r.o., se sídlem K. Svobody 130, 725 27 Ostrava – Plesná, IČ 25817183, Smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání a nákup vysílacího času v Rádiu Čas, dle předloženého materiálu
  14/979     30. 4. 2013
2. rozhodla

uzavřít se společností Media Bohemia a.s., se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, IČ 26765586, Smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání a nákup vysílacího času v Hitrádiu Orion, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  14/980     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

e-mail ********** s informací o možnosti ocenění ze dne 20. 4. 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  14/980     30. 4. 2013
2. rozhodla

poskytnout peněžitý dar ve výši 10 tis. Kč **********, dle předloženého materiálu
  14/980     30. 4. 2013
3. rozhodla

uzavřít Darovací smlouvu s **********, dle předloženého materiálu
  14/980     30. 4. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5492 - Dary obyvatelstvu o 10 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  14/981     30. 4. 2013
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Oprava kotelny“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově bez č. p./č. e. občanská vybavenost na pozemku parc. č. 591 v k. ú. Žilina u Nového Jičína, obec Nový Jičín, předaném k hospodaření organizaci Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Nový Jičín, IČ 00848077, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  14/982     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu
  14/982     30. 4. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, o částku 60.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodní soutěže středních škol „Zlatý pohár LINDE“; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování a materiál pro soutěže s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2013
  14/982     30. 4. 2013
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Tělocvičná jednota SOKOL Svinov, IČ 60609478, ve výši 45.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním finále Českého poháru v národní házené v kategorii starších žáků; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, ceny a pronájem s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2013
  14/982     30. 4. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 45 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 45 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1044 ze dne 10. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  14/983     30. 4. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.000 tis. Kč
  14/983     30. 4. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na dofinancování přímých nákladů na podporu málopočetných tříd s obory požadovanými trhem práce v roce 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 90/5629 ze dne 10. 8. 2011 (č. usnesení)
  14/984     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci o vzdání se funkce člena školské rady při střední škole organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace Ing. Františka Kuriala, který byl radou kraje jmenován s účinností od 1. 9. 2011
  14/984     30. 4. 2013
2. jmenuje

dnem 1. 5. 2013 pana Romana Kulase členem školské rady při střední škole organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/236 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  14/985     30. 4. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje souhlasit s návrhem k udělení čestného názvu Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, organizaci Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235
  14/985     30. 4. 2013
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  14/986     30. 4. 2013
1. souhlasí

se zápisem změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  14/987     30. 4. 2013
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce plynové kotelny“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově č. p. 138, část obce Nový Jičín, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. st. 457/1, v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, předaném k hospodaření organizaci Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, Divadelní 138/4, Nový Jičín, IČ 00845027, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 155/5562 ze dne 5. 12. 2007 (č. usnesení)
  14/988     30. 4. 2013
1. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu jiných prostor ze dne 13. 12. 2007, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 10. 2009, mezi organizací Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace, IČ 70632090, a společností Air Telecom a. s., se sídlem Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, IČ 24262137, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7183 ze dne 15. 5. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2103 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  14/989     30. 4. 2013
1. rozhodla

změnit nákladový rozpočet projektu – přílohu č. 1 uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01837/2012/ŠMS v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2012/2013 u organizace Základní škola Borovského, Ve Svahu 775, 734 01 Karviná-Ráj, IČ 62331353, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  14/990     30. 4. 2013
1. rozhodla

vyhlásit dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 dle podmínek dotačního programu uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu
  14/990     30. 4. 2013
2. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  14/991     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

a) informaci o výsledcích hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství za rok 2012 a o stavu vypořádání zhoršených výsledků hospodaření minulých let dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) informaci o výši nedočerpaných účelových prostředků příspěvkových organizací v oblasti školství za rok 2012 poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) informaci o odvodech nedočerpaných účelových prostředků příspěvkových organizací v oblasti školství za rok 2012 do rozpočtu kraje uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu d) informaci o výši nákladů na úhradu daně z příjmů příspěvkových organizací v oblasti školství za rok 2012 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu e) informaci o aktuální výši nesplacených zůstatků úvěrů příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle předloženého materiálu
  14/991     30. 4. 2013
2. schvaluje

a) zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství za rok 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) použití částí výsledků hospodaření za rok 2012 k úhradě ztrát za předchozí období dle přílohy č. 5 části a) předloženého materiálu c) příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 do peněžních fondů příspěvkových organizací v oblasti školství dle přílohy č. 5 části b) předloženého materiálu
  14/991     30. 4. 2013
3. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu u příspěvkových organizací v oblasti školství dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  14/991     30. 4. 2013
4. stanoví

výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti školství za splnění zvlášť významného pracovního úkolu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  14/991     30. 4. 2013
5. schvaluje

účetní závěrku příspěvkových organizací za rok 2012 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  14/992     30. 4. 2013
1. rozhodla

neprominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod v celkové výši 4.365 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace, IČ 75086778, na přímé výdaje na vzdělávání dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  14/992     30. 4. 2013
2. rozhodla

prominout penále v plné výši podle ustanovení § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace, IČ 75086778, na přímé výdaje na vzdělávání dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje (č. usnesení)
  14/993     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci o investičním projektu „Středoškoláci se poznávají pomocí sportu, kultury i počítačových sítí - investiční část“ organizace Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845329, ve vyčleněné finanční částce 33.000 €, na základě výzvy k předkládání projektů do operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 a způsobu zajištění jeho financování z finančních prostředků organizace a bankovního úvěru dle předloženého materiálu
  14/993     30. 4. 2013
2. souhlasí

se způsobem zajištění financování projektu dle bodu 1) tohoto usnesení za předpokladu, že nedojde k dodatečným nárokům na rozpočet zřizovatele

Rada kraje (č. usnesení)
  14/994     30. 4. 2013
1. souhlasí

s pronájmem nebytových prostor, a to prostor části 1. nadzemního podlaží o výměře 265 m² v budově č. p. 848, část obce Předměstí, objekt občanské vybavenosti, na pozemku parcela č. 927, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví kraje a předaném k hospodaření organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, Zámecký okruh 848/29, Opava, IČ 47813075, mezi touto organizací a Základní školou Nový svět, Opava, příspěvková organizace, Komenského 880/13, Opava, IČ 72074183, na dobu určitou, a to od 27. 8. 2013 do 26. 8. 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  14/995     30. 4. 2013
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostmi o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u organizací, které nezřizuje Moravskoslezský kraj, uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu
  14/995     30. 4. 2013
2. nesouhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u organizace, kterou nezřizuje Moravskoslezský kraj, uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  14/996     30. 4. 2013
1. rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace v oblasti školství: Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, IČ 14616068 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  14/997     30. 4. 2013
1. souhlasí

s postoupením pohledávky Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, vzniklé nedodržením dohody o prohlubování kvalifikace a setrváním zaměstnance v pracovním poměru, v celkové výši 84.475 Kč, na organizaci Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 20, 728 80 Ostrava, IČ 00635162, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 199/7348 ze dne 5. 11. 2008 č. 94/5965 ze dne 5. 10. 2011 (č. usnesení)
  14/998     30. 4. 2013
1. souhlasí

s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi subjekty Advice Agency, spol. s.r.o., U Pernštejnských 1380/6, 140 00 Praha 4, IČ 26732343, a Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, uzavřené na dobu neurčitou, ke dni 31. 8. 2013, dle předloženého materiálu
  14/998     30. 4. 2013
2. souhlasí

s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor se subjekty **********, a Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, uzavřené na dobu určitou do 31. 12. 2013, ke dni 31. 8. 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/889 ze dne 16. 4. 2013 (č. usnesení)
  14/999     30. 4. 2013
1. stanoví

s účinností od 17. 4. 2013 včetně plat Ing. Tomáši Stejskalovi, řediteli Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, se sídlem El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu
  14/999     30. 4. 2013
2. stanoví

s účinností od 17. 4. 2013 včetně plat Ing. Tomáši Stejskalovi, řediteli Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, se sídlem Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/890 ze dne 16. 4. 2013 (č. usnesení)
  14/1000     30. 4. 2013
1. stanoví

s účinností od 17. 4. 2013 včetně plat Ing. Petru Kovaříkovi, řediteli Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu
  14/1000     30. 4. 2013
2. stanoví

s účinností od 17. 4. 2013 včetně plat Ing. Petru Kovaříkovi, řediteli Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 175/6232 ze dne 7. 5. 2008 č. 110/7229 ze dne 15. 5. 2012 (č. usnesení)
  14/1001     30. 4. 2013
1. stanoví

s účinností od 17. 4. 2013 plat MUDr. Ladislavu Václavcovi, MBA, řediteli organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu
  14/1001     30. 4. 2013
2. stanoví

s účinností od 17. 4. 2013 plat MUDr. Ladislavu Václavcovi, MBA, řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  14/1002     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

žádost obce Kateřinice, ze dne 12. 3. 2013, ve věci poskytnutí dotace na zajištění akce „Kateřinský E DEN“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  14/1002     30. 4. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obci Kateřinice, IČ 600784, na zajištění akce „Kateřinský E DEN“, konané dne 11. 5. 2013, ve výši 10.000,-- Kč, dle předloženého materiálu
  14/1002     30. 4. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 57/3258 ze dne 16. 6. 2010 č. 85/5272 ze dne 1. 6. 2011 č. 103/6667 ze dne 14. 2. 2012 (č. usnesení)
  14/1003     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

žádost společnosti ASEKOL s.r.o. ze dne 25. 2. 2013 ve věci poskytnutí dotace na projekt Rozvoj sběru použitých elektrozařízení v Moravskoslezském kraji v roce 2013 a ve věci projednání dohody o podobě tohoto projektu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  14/1003     30. 4. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti ASEKOL s.r.o., IČ 27373231, na projekt Rozvoj sběru použitých elektrozařízení v Moravskoslezském kraji v roce 2013 ve výši 200.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2013 do dne 31. 12. 2013 a uhrazených do dne 28. 2. 2014 včetně
  14/1003     30. 4. 2013
3. rozhodla

v plném rozsahu zrušit a nahradit Dohodu o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“ uzavřenou dne 28. 7. 2010 mezi Moravskoslezským krajem a společností ASEKOL s.r.o., včetně dodatků č. 1 a č. 2 k této dohodě a včetně řídícího týmu zřízeného na základě této dohody, smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle bodu 2) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 10/681 ze dne 5. 3. 2013 č. 12/846 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  14/1004     30. 4. 2013
1. rozhodla

změnit obsah Dohody o spolupráci se strategickým partnerem v rámci projektu E-mobility s ČEZ, a. s., IČ 45274649, o jejímž uzavření rozhodla rada kraje dne 2. 4. 2013 usnesením č. 12/846, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  14/1004     30. 4. 2013
2. rozhodla

změnit obsah Smlouvy o poskytnutí služby Elektromobilita s ČEZ, a. s., IČ 45274649, o jejímž uzavření rozhodla rada kraje dne 2. 4. 2013 usnesením č. 12/846, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  14/1004     30. 4. 2013
3. rozhodla

změnit obsah Dohody o poskytnutí elektromobilu v rámci projektu E-mobility s ČEZ, a. s., IČ 45274649, o jejímž uzavření rozhodla rada kraje dne 2. 4. 2013 usnesením č. 12/846, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  14/1005     30. 4. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 800,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 800,00 tis. Kč
  14/1005     30. 4. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3742 - Chráněné části přírody pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 52,90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3742 - Chráněné části přírody pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 52,90 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  14/1006     30. 4. 2013
1. rozhodla

předat organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/251 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  14/1007     30. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít společnou deklaraci s Opolským vojvodstvím o zařazení koridoru Ostrava - Opava - Krnov - Opole do globální sítě transevropské dopravní sítě TEN-T dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  14/1008     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Opava o poskytnutí finanční podpory za účelem úpravy projektové dokumentace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  14/1008     30. 4. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Opava, IČ 00300535, ve výši 295.000 Kč na úpravu projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na stavbu „Přeložka silnic II/461 a II/443 (Jižní obchvat – Hradecká – Olomoucká)“ s časovou použitelností od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013, dle předloženého materiálu
  14/1008     30. 4. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 295 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 295 tis. Kč
  14/1008     30. 4. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 99/6397 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  14/1009     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

žádost dopravce TQM – holding s.r.o. o úhradu zvýšených nákladů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  14/1009     30. 4. 2013
2. bere na vědomí

žádost dopravce ČSAD Havířov a.s., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  14/1009     30. 4. 2013
3. stanoví

využití části finančních prostředků ve výši 476.554,-- Kč poskytnutých dopravci ČSAD Havířov a.s., IČ 45192081, v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje za období roku 2012, k pokrytí investic v období roku 2013, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  14/1009     30. 4. 2013
4. rozhodla

poskytnout dopravci TQM – holding s.r.o., IČ 49606395, v rámci smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje za období roku 2012, finanční prostředky ve výši 117.018,-- Kč na úhradu nákladů, spojených s úplnou uzavírkou silnice č. III/44334 v úseku mezi obcemi Hradec nad Moravicí, Domoradovice – Melč, Dubí, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 20. 12. 2013 (č. usnesení)
  14/1010     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci o konání 49. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a její program dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  14/1010     30. 4. 2013
2. zmocňuje

náměstka hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., případně náměstka hejtmana kraje Martina Sikoru, jako náhradníka, k jednání na 49. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 2. 5. 2013 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  14/1011     30. 4. 2013
1. rozhodla

poskytnout věcný dar do výše 2.000 Kč k významnému životnímu jubileu 100 let obyvateli organizace Domov Pohoda, příspěvková organizace, IČ 00846635, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  14/1011     30. 4. 2013
2. rozhodla

poskytnout věcný dar do výše 2.000 Kč k významnému životnímu jubileu 100 let obyvateli organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace, IČ 48804908, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7244 ze dne 15. 5. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2130 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  14/1012     30. 4. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, číslo 01359/2012/SOC, s příjemcem dotace, obcí Třanovice, Třanovice 250, 739 53 Hnojník, IČ 00576921, dle předloženého materiálu
  14/1012     30. 4. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  14/1013     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

souhrnnou zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby za rok 2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  14/1013     30. 4. 2013
2. stanoví

příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje poskytujícím sociální služby úkoly na rok 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  14/1013     30. 4. 2013
3. schvaluje

zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 a příděly ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 do peněžních fondů příspěvkových organizací poskytujících sociální služby, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  14/1013     30. 4. 2013
4. schvaluje

účetní závěrku za rok 2012 jednotlivých příspěvkových organizací poskytujících sociální služby, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  14/1013     30. 4. 2013
5. stanoví

s účinností od 1. 5. 2013 výši osobního příplatku ředitelům příspěvkových organizací poskytujících sociální služby, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  14/1013     30. 4. 2013
6. stanoví

výši odměn ředitelům příspěvkových organizací poskytujících sociální služby, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  14/1013     30. 4. 2013
7. stanoví

závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro rok 2013 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí, a to podíl mimotarifních složek platu k platovým tarifům v maximální výši 25 %

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  14/1014     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

žádost PhDr. Libora Knězka, CSc., o dotaci na vydání publikací, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  14/1014     30. 4. 2013
2. rozhodla

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje PhDr. Liborovi Knězkovi, CSc., na úhradu nákladů souvisejících s vydáním publikací

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/927 ze dne 16. 4. 2013 (č. usnesení)
  14/1015     30. 4. 2013
1. stanoví

s účinností od 1. 5. 2013 plat Mgr. Stanislavu Hrabovskému, řediteli organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00095630, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu
  14/1015     30. 4. 2013
2. stanoví

odměnu PhDr. Zuzaně Břízové, ředitelce organizace Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, IČ 0095630, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  14/1016     30. 4. 2013
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 570 tis. Kč
  14/1016     30. 4. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 570 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 20 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 520 tis. Kč na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 30 tis. Kč Celkem o 570 tis. Kč
  14/1016     30. 4. 2013
3. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci občanskému sdružení Armáda spásy v ČR, IČ 40613411, ve výši 20 tis. Kč, maximálně však ve výši 43,48 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů, určenou na úhradu nákladů na realizaci Happeningu k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby, s časovou použitelností od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013
  14/1016     30. 4. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Mořkov, IČ 00298191, ve výši 30 tis. Kč, maximálně však ve výši 23,08 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů, určenou na úhradu nákladů na stavbu zastřešené pergoly u Domu s pečovatelskou službou, s časovou použitelností od 1. 4. 2013 do 30. 9. 2013
  14/1016     30. 4. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje městu Vrbno pod Pradědem, IČ 00296457, ve výši 520 tis. Kč, maximálně ve výši 80 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů, určenou na obnovu kanalizační sítě na ulici Jiráskově ve Vrbně pod Pradědem, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
  14/1016     30. 4. 2013
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 4) a 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 2/53 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  14/1017     30. 4. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc březen 2013 ve výši 159.600 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 48553/2013, ze dne 11. 4. 2013
  14/1017     30. 4. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem a) společnosti SALUS o.p.s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, IČ 25851403, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Salus o.p.s., Krizovém centru pro děti a mládež Čtyřlístek, Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, za měsíc březen 2013 ve výši 41.040 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 48923/2013, ze dne 9. 4. 2013 b) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za měsíc březen 2013 ve výši 218.120 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 49645/2013, ze dne 19. 4. 2013 c) statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, za měsíc březen 2013 ve výši 362.520 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 52674/2013, ze dne 19. 4. 2013 d) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc březen 2013 ve výši 31.920 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 51960/2013, ze dne 18. 4. 2013
  14/1017     30. 4. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 813.200 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 41.040 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 250.040 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 362.520 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 159.600 Kč Celkem o 813.200 Kč
  14/1017     30. 4. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2013 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 2 písm. c) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2124 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  14/1018     30. 4. 2013
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 8.207.817,60 Kč na financování projektu „Rozvoj kvality řízení a good governance“, registrační číslo CZ.1.04/4.1.01/89.00039 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 39/89

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/616 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  14/1019     30. 4. 2013
1. rozhodla

ukončit platnost Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, verze 2/2013 ke dni 30. 4. 2013
  14/1019     30. 4. 2013
2. rozhodla

schválit Metodiku financování a vykazování aktivit pro projekt „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, verze 3/2013 s platností ode dne 1. 5. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 109/7051 ze dne 17. 4. 2012 (č. usnesení)
  14/1020     30. 4. 2013
1. rozhodla

přijmout Rozhodnutí o změně č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ/5.1/77/00050 ze dne 28. 3. 2012, kterým byla přidělena dotace na projekt „Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti“, registrační číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00050

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 165/5818 ze dne 6. 2. 2008 č. 197/7165 ze dne 1. 10. 2008 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/99 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  14/1021     30. 4. 2013
1. rozhodla

ukončit smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí podáním žádostí o ukončení u obchodníka – společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., IČ 27232433, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 97/6161 ze dne 16. 11. 2011 č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011 č. 65/3973 ze dne 20. 10. 2010 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011 č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 č. 15/1283 ze dne 10. 11. 2010 (č. usnesení)
  14/1022     30. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.44 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 00323/2012/RRC s příjemcem finanční podpory Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČ 61988570, týkající se prodloužení doby realizace projektu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  14/1022     30. 4. 2013
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 00305/2012/RRC s příjemcem finanční podpory město Bruntál, IČ 00295892, týkající se podstatné změny rozpočtu projektu, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  14/1022     30. 4. 2013
3. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 00182/2012/RRC s příjemcem finanční podpory Základní škola, Dělnická, IČ 62331418, týkající se podstatné změny rozpočtu projektu, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
  14/1022     30. 4. 2013
4. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.07 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 02569/2010/RRC s příjemcem finanční podpory Ostravská univerzita v Ostravě, IČ 61988987, týkající se prodloužení doby realizace projektu, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 72/4417 ze dne 5. 1. 2011 (č. usnesení)
  14/1023     30. 4. 2013
1. rozhodla

přijmout Dodatek č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14/1.2/49/2010 vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách", registrační číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0028

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 92/5822 ze dne 7. 9. 2011 (č. usnesení)
  14/1024     30. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny ve Městě Albrechticích“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/16.01141 realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/509 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  14/1025     30. 4. 2013
1. rozhodla

nepřijmout dotaci k projektu „Mateřská školka KÚ MSK“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 4/183 ze dne 4. 12. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1182 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  14/1026     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

změny rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci OPPS SR – ČR na spolufinancování projektu „Rekonštrukcia úseku cesty Turzovka - Bílá II. etapa“ realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  14/1027     30. 4. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: zvyšují nedaňové příjmy na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 18,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 18,00 tis. Kč
  14/1027     30. 4. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 166,44 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 166,44 tis. Kč
  14/1027     30. 4. 2013
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na úhradu části mzdových nákladů a cestovních náhrad spojených s účastí zaměstnanců organizace na vzdělávacích aktivitách projektu „TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání)“ příspěvkovým organizacím kraje a) Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 14451093, o částku 328 Kč, b) Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČ 13644327, o částku 24.906 Kč, c) Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, o částku 82.280 Kč, d) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČ 00100340, o částku 89 Kč
  14/1027     30. 4. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: zvyšuje dlouhodobé financování pol. 8223 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 380,07 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 380,07 tis. Kč
  14/1027     30. 4. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují ostatní nedaňové příjmy na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 29,74 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 6.773,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 174,26 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 43,57 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 15,68 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,73 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6.569,00 tis. Kč Celkem 6.803,24 tis. Kč
  14/1027     30. 4. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 315,64 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 315,64 tis. Kč
  14/1027     30. 4. 2013
7. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu „Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ příspěvkové organizaci kraje Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace se sídlem Nový Jičín, Komenského 64, IČ 66741335, o částku 5.605,86 Kč
  14/1027     30. 4. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 1,50 tis. Kč Celkem 4,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 3,00 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,50 tis. Kč Celkem 4,50 tis. Kč
  14/1027     30. 4. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům o 1,00 tis. Kč
  14/1027     30. 4. 2013
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3522 Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 153,60 tis. Kč Celkem 193,60 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 193,60 tis. Kč
  14/1027     30. 4. 2013
11. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2013 o 174,26 tis. Kč z 233.477,05 tis. Kč na 233.651,31 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/855 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  14/1028     30. 4. 2013
1. rozhodla

změnit obsah Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Podpora přírodovědných předmětů“, registrační číslo „CZ.1.10/2.1.00/20.01213“, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, o jehož uzavření rozhodla rada kraje dne 2. 4. 2013 usnesením č. 12/855, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  14/1029     30. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít příkazní smlouvy se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00095711, na zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci níže uvedených staveb: a) Rekonstrukce silnice III/01148 Návsí včetně mostů ev. č. 01148-4 a ev. č. 01148-5 b) Rekonstrukce a modernizace silnic II/468 a II/476 v Třinci, I. etapa c) Rekonstrukce a modernizace silnice III/4747 Orlová, průtah d) Rekonstrukce a modernizace silnice III/01151 Jablunkov – Horní Lomná e) Rekonstrukce mostu ev. č. 477-039 přes silnici I/56 v obci Baška f) Rekonstrukce mostu ev. č. 4848-13 přes Ondřejnici v obci Kozlovice a navazujících úseků sil. III/4848 g) Silnice III/4589 - rekonstrukce mostu ev. č. 4589-1 před obcí Brantice h) Silnice II/473 Frýdek-Místek - Šenov (Sedliště) km 5,9000-6,100 i) Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 v úseku Petrovice ve Slezsku po hranici kraje j) Okružní křižovatka sil. II/479 a MK na ul. Anglická – Havířov k) Okružní křižovatka sil. II/483, III/4848 a MK ul. Horní ve Frenštátě pod Radhoštěm včetně navazujícího úseku sil. III/4848 l) Rekonstrukce a modernizace silnice III/48310 v úseku Kunčice pod Ondřejníkem – Tichá m) Rekonstrukce a modernizace silnice II/467 v úseku Štítina – Kravaře – Štěpánkovice n) Rekonstrukce silnice III/4673 v úseku Štítina – Háj ve Slezsku – Dobroslavice – Děhylov o) Rekonstrukce a modernizace silnic III/48411, III/4705, II/478 Frýdek-Místek - Paskov – Hrabová p) Rekonstrukce a modernizace silnice II/463 Stará Ves q) Rekonstrukce sil III/46816 ul. Drátovenská v Bohumíně stavba 1. r) Rekonstrukce a modernizace silnice II/477, II/647 ulice Bohumínská v Ostravě s) Silnice II/462 Vítkov – Větřkovice t) Silnice II/452 Bruntál – Mezina dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  14/1030     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava – Vítkovice, IČ 72089237, dle předloženého materiálu
  14/1030     30. 4. 2013
2. zmocňuje

hejtmana kraje p. Miroslava Nováka jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“, IČ 72089237, příp. náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  14/1031     30. 4. 2013
1. rozhodla

že nemá záměr koupit do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 2351/9, ostatní plocha, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví společnosti ESTOM, spol. s r.o., Olomoucká 2953/119, Opava - Předměstí, IČ 27763765, a nevyužije k tomuto pozemku své předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 101/6526 ze dne 10. 1. 2012 (č. usnesení)
  14/1032     30. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít darovací smlouvu v rámci projektu „Hmatové mapy Moravskoslezského kraje pro nevidomé a slabozraké“ mezi Moravskoslezským krajem a GOTIC, příspěvkovou organizací, IČ 75143364, se sídlem Mosty u Jablunkova 381, PSČ 739 98, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 4/195 ze dne 4. 12. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/793 ze dne 16. 12. 2009 (č. usnesení)
  14/1033     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci o průběhu a vyhodnocení fotosoutěže „Zimní srandovánky v Moravskoslezském kraji“ o nejlepší fotografii Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu
  14/1033     30. 4. 2013
2. rozhodla

udělit věcné ceny ve fotosoutěži „Zimní srandovánky v Moravskoslezském kraji“ autorům vítězných fotografií, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  14/1034     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

nabídku obce Otice, Hlavní 1, Otice, IČ 00300543, na prodej nemovitostí dle předloženého materiálu
  14/1034     30. 4. 2013
2. rozhodla

odmítnout nabídku specifikovanou v bodě 1) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  14/1035     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci o pojistném plnění ve výši 124.564 Kč u pojistné události způsobené úderem blesku ze dne 26. 7. 2012 na majetku kraje – podnik Letiště Ostrava – Mošnov, dle předloženého materiálu
  14/1035     30. 4. 2013
2. bere na vědomí

žádost společnosti Letiště Ostrava, a.s., Letiště Ostrava č. p. 401, Mošnov, IČ 26827719, o úhradu nákladů prokazatelně a účelně vynaložených na odstranění škody vzniklé na majetku kraje v přímé souvislosti s pojistnou událostí – úder blesku ze dne 26. 7. 2012 ve výši 124.563,52 Kč bez DPH, tj. 150.721,86 Kč včetně DPH, dle předloženého materiálu
  14/1035     30. 4. 2013
3. rozhodla

uhradit společnosti Letiště Ostrava, a.s., Letiště Ostrava č. p. 401, Mošnov, IČ 26827719, náklady prokazatelně a účelně vynaložené na odstranění škody vzniklé na majetku kraje v přímé souvislosti s pojistnou událostí – úder blesku ze dne 26. 7. 2012 ve výši 150.721,86 Kč v rámci akce „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad“
  14/1035     30. 4. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 124,57 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 6399 - Ostatní finanční operace pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 26,16 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5171 - Opravy a udržování o 150,73 tis. Kč
  14/1035     30. 4. 2013
5. bere na vědomí

informaci o pojistném plnění ve výši 1.213.664 Kč u pojistné události způsobené záplavou ze dne 22. 8. 2011 na majetku kraje – objekt Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu
  14/1035     30. 4. 2013
6. bere na vědomí

žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561, o úhradu nákladů na opravy realizované v důsledku pojistné události – záplava ze dne 22. 8. 2011 ve výši 1.213.664 Kč, dle předloženého materiálu
  14/1035     30. 4. 2013
7. rozhodla

uhradit Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561, náklady na opravy realizované v důsledku pojistné události – záplava ze dne 22. 8. 2011 ve výši 1.213.664 Kč v rámci akce „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad“
  14/1035     30. 4. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 1.213,67 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5171 - Opravy a udržování o 1.213,67 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  14/1036     30. 4. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) uznat formou souhlasného prohlášení vlastnické právo pana **********, k nemovitostem evidovaným duplicitně ve vlastnictví pana ********** a kraje s právem hospodaření pro organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to k: pozemku parc. č. 590/4 ostatní plocha, silnice a pozemku parc. č. 590/5 ostatní plocha, silnice, vše v k. ú. a obci Stonava, dle předloženého materiálu b) vyjmout nemovitosti uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni uznání vlastnického práva ve prospěch pana **********
  14/1036     30. 4. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit nemovitosti z vlastnictví pana **********, a to: pozemek parc. č. 590/4 ostatní plocha, silnice a pozemek parc. č. 590/5 ostatní plocha, silnice, vše v k. ú. a obec Stonava, do vlastnictví kraje, za kupní cenu za ve výši 22.900 Kč, s tím, že se kraj zavazuje uhradit také poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, to vše za podmínky uznání vlastnického práva dle bodu 1) tohoto usnesení b) předat nemovitosti uvedené v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  14/1036     30. 4. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 23,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6130 - Pozemky o 23,00 tis. Kč
  14/1036     30. 4. 2013
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“, ve výši 23 tis. Kč
  14/1036     30. 4. 2013
5. bere na vědomí

žádost pana **********, o odkoupení části pozemku parc. č. 1425, ostatní plocha, v k. ú. Raškovice, obec Raškovice, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  14/1036     30. 4. 2013
6. rozhodla

že nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 1425, ostatní plocha, v k. ú. Raškovice, obec Raškovice, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, dle předloženého materiálu
  14/1036     30. 4. 2013
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  14/1037     30. 4. 2013
1. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, třída T. G. Masaryka 451, Frýdek, Frýdek-Místek, IČ 00577243, a to: budovu čp. 3468, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 2822/3, pozemek parc. č. 2822/3, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2814/3, ostatní plocha, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí b) při prodeji nemovitostí uvedených v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 93/5859 ze dne 21. 9. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1723 ze dne 21. 9. 2011 (č. usnesení)
  14/1038     30. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu podniku ze dne 26. 9. 2011 ev. č. 02262/2011/ZDR dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  14/1039     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci o nabídce společnosti Incheba, a.s., IČ 00211087, DIČ SK2020451411, se sídlem Viedenská cesta 3 - 7, 851 01 Bratislava, na prezentaci Moravskoslezského kraje v rámci mezinárodního veletrhu Evropské koštování vína v Bratislavě ve dnech 9. – 11. 5. 2013
  14/1039     30. 4. 2013
2. rozhodla

přijmout nabídku společnosti Incheba, a.s., IČ 00211087, DIČ SK2020451411, se sídlem Viedenská cesta 3 ‑ 7, 851 01 Bratislava, na prezentaci Moravskoslezského kraje v rámci mezinárodního veletrhu Evropské koštování vína v Bratislavě ve dnech 9. – 11. 5. 2013
  14/1039     30. 4. 2013
3. souhlasí

s účastí Moravskoslezského kraje na veletrhu Evropské koštování vína v Bratislavě ve dnech 9. – 11. 5. 2013
  14/1039     30. 4. 2013
4. rozhodla

uzavřít smlouvu, jejímž předmětem bude poskytnutí služeb Moravskoslezskému kraji spojených s výstavním a prezentačním prostorem a další související služby pro prezentaci Moravskoslezského kraje na mezinárodním veletrhu Evropské koštování vína v Bratislavě ve dnech 9. – 11. 5. 2013 se společností Incheba, a.s., IČ 00211087, DIČ SK2020451411, se sídlem Viedenská cesta 3 - 7, 851 01 Bratislava

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 97/6198 ze dne 16. 11. 2011 č. 122/8093 ze dne 16. 10. 2012 (č. usnesení)
body 1) a 2) zrušeny usnesením č. 17/1320 ze dne 4. 6. 2013
  14/1040     30. 4. 2013
1. souhlasí

a) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 1464/2 ostatní plocha a k části pozemku parc. č. 1488 ostatní plocha, vše v k. ú. Butovice, obec Studénka, ve vlastnictví města Studénka, nám. Republiky 762, Studénka, IČ 00298441, ve prospěch kraje a každého dalšího vlastníka nově vzniklé budovy umístěné na pozemcích parc. č. 1464/12 a parc. č. 1464/13, vše v k. ú. Butovice, obec Studénka, spočívající v právu umístění a provozování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky v rámci stavby „Výstavba objektu DOZP ve Studénce“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky za účelem umístění, provozování, údržby, oprav a odstranění uvedených přípojek, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy b) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 1464/2 ostatní plocha v k. ú. Butovice, obec Studénka, ve vlastnictví města Studénka, nám. Republiky 762, Studénka, IČ 00298441, ve prospěch kraje a každého dalšího vlastníka nově vzniklé budovy umístěné na pozemcích parc. č. 1464/12 a parc. č. 1464/13, vše v k. ú. Butovice, obec Studénka, spočívající v právu umístění a provozování stavby přístupové komunikace v rámci stavby „Výstavba objektu DOZP ve Studénce“ a v právu chůze a jízdy přes předmětný pozemek za účelem zpřístupnění nově vzniklé budovy k jejímu využití, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy c) se zřízením věcných břemen dle bodu 1 písm. a) a b) tohoto usnesení za celkovou jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu nákladů spojených s vkladem práv do katastru nemovitostí
  14/1040     30. 4. 2013
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení
  14/1040     30. 4. 2013
3. souhlasí

a) s umístěním a realizací stavby „Výstavba chodníků na ul. ČSA – Budišov nad Budišovkou“ na části pozemku parc. č. 2286/2 zahrada v k. ú. a obci Budišov nad Budišovkou b) s vynětím části pozemku parc. č. 2286/2 zahrada v k. ú. a obci Budišov nad Budišovkou ze zemědělského půdního fondu za účelem výstavby chodníku v rámci stavby „Výstavba chodníků na ul. ČSA – Budišov nad Budišovkou“ dle předloženého materiálu
  14/1040     30. 4. 2013
4. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 2286/2 zahrada v k. ú. a obci Budišov nad Budišovkou, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, Dolní Životice, IČ 71197052, ve prospěch města Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou, IČ 00299898, spočívající v právu umístění a užívání chodníků v rámci stavby „Výstavba chodníků na ul. ČSA – Budišov nad Budišovkou“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s umístěním, údržbou, opravami a rekonstrukcí chodníku, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu nákladů spojených s vkladem práv do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení
  14/1040     30. 4. 2013
5. rozhodla

změnit v usnesení rady kraje č. 97/6198 bod 6) písm. a) ze dne 16. 11. 2011 text: „k částem pozemků parc. č. 368 ostatní plocha a parc. č. 366/1 ostatní plocha, v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín“ na text: „k částem pozemků parc. č. 366/1 ostatní plocha, parc. č. 367 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 368 ostatní plocha a parc. č. 369 ostatní plocha, v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín“
  14/1040     30. 4. 2013
6. souhlasí

se změnou rozsahu dotčení pozemku parc. č. 466/1 ostatní plocha v k. ú. Ráj, obec Karviná, dle zákresu ve snímku katastrální mapy, v souvislosti s usnesením rady kraje č. 122/8093 bodem 2) a 3) ze dne 16. 10. 2012, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/724 ze dne 21. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/271 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  14/1041     30. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě NN se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  14/1042     30. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o nájmu ploch pro reklamní účely mezi Moravskoslezským krajem a Letištěm Ostrava, a.s., IČ 26827719, se sídlem Mošnov – Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, dle předloženého materiálu
  14/1042     30. 4. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 4.600 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5164 - Nájemné o 4.600 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/319 ze dne 15. 1. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  14/1043     30. 4. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6118 - Volba prezidenta republiky pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,04 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6118 - Volba prezidenta republiky pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva o 1,04 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  14/1044     30. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci hejtmana kraje o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2012 Ministerstvem financí

  frame-scrollup