Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 12. 12. 2019


  Zastupitelstvo kraje

  14/1646                         12. 12. 2019
  1. bere na vědomí

  zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Martiny Novákové, DiS., a Ing. Ivana Strachoně o  ověření zápisu z 13. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 12. 9. 2019


   Zastupitelstvo kraje

   14/1647                         12. 12. 2019
   1. volí

   ověřovatelé zápisu z 14. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 12. 12. 2019

   - Ing. Radka Krištofová

   - PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.


    Zastupitelstvo kraje

    14/1648                         12. 12. 2019
    1. volí

    návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 14. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 12. 12. 2019 ve složení

    -        Ing. Vít Slováček – předseda

    -        MUDr. Vojtěch Balcárek

    -        Marian Bojko

    -        Mgr. Zdeněk Karásek

    -        Mgr. Martina Nováková, DiS

    -        Jana Pohludková

     


     Zastupitelstvo kraje

     14/1649                         12. 12. 2019
     1. schvaluje

     program 14. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 12. 12. 2019


      Zastupitelstvo kraje

      14/1650                         12. 12. 2019
      1. vyjadřuje

      hlubokou soustrast nad tragickou událostí ve Fakultní nemocnici Ostrava dne 10. 12. 2019

      14/1650                         12. 12. 2019
      2. oceňuje

      činnost složek Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje zasahujících při tragické události ve Fakultní nemocnici Ostrava dne 10. 12. 2019

      14/1650                         12. 12. 2019
      3. rozhodlo

      vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2019

      a)    na poskytnutí peněžního daru nejbližším pozůstalým každé z oběti tragické střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava dne 10. 12. 2019 k překlenutí jejich tíživé životní situace, a to ve výši 100 tis. Kč,

      b)   na poskytnutí peněžního daru každé zraněné osobě (nikoliv smrtelně) při tragické střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava dne 10. 12. 2019 k překlenutí jejich nastalé životní situace, a to ve výši 50 tis. Kč, dle předloženého materiálu.

      14/1650                         12. 12. 2019
      4. ukládá

      radě kraje

      neprodleně realizovat potřebné kroky k poskytnutí darů dle bodu 3 usnesení


       Zastupitelstvo kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 75/6681 ze dne 25.11.2019

       14/1651                         12. 12. 2019
       1. bere na vědomí

       informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu


        Zastupitelstvo kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 75/6734 ze dne 25.11.2019

        k usnesení zastupitelstva kraje

        č. 10/1083 za dne 13.12.2018

        14/1652                         12. 12. 2019
        1. schvaluje

        v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2020, z toho:

        příjmy celkem ve výši 10.195.395 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

        výdaje celkem ve výši 10.787.896 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

        financování celkem ve výši 592.501 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

        14/1652                         12. 12. 2019
        2. schvaluje

        závazné ukazatele příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení

        14/1652                         12. 12. 2019
        3. rozhodlo

        poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení

        14/1652                         12. 12. 2019
        4. stanoví

        v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2020 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 10.195.395 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 10.787.896 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2020

        14/1652                         12. 12. 2019
        5. svěřuje

        radě kraje v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2020

        a)    provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu na rok 2020 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2019,

        b)   schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje

        14/1652                         12. 12. 2019
        6. vyhrazuje si

        v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2020

        14/1652                         12. 12. 2019
        7. schvaluje

        závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2020 pro rok 2021 a další léta dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

        14/1652                         12. 12. 2019
        8. schvaluje

        Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2021 – 2023 dle návrhu uvedeného v přílohách č. 12 a č. 13 předloženého materiálu

        14/1652                         12. 12. 2019
        9. bere na vědomí

        usnesení výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje k návrhu rozpočtu kraje na rok 2020 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

        14/1652                         12. 12. 2019
        10. vyhrazuje si

        v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu kraje nad 200 tis. Kč u jednoho žadatele v kalendářním roce


        Zastupitelstvo kraje

         

        k usnesení rady kraje

        č. 75/6877 ze dne 25. 11. 2019

        14/1653                         12. 12. 2019
        1. volí

        opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

        1.1 paní Bc. Irenu Holubovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. Stanislavem Folwarcznym (ODS), členem zastupitelstva kraje

        1.2 pana Mgr. Viléma Vaculíka, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

        1.3 paní Ing. Jarmilu Weczerkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS), členem zastupitelstva kraje  

        14/1653                         12. 12. 2019
        2. volí

        za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

        2.1 paní Petru Barbořákovou, místo pobytu **********, navrženou panem Jiřím Navrátilem, MBA (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

        2.2 pana Jaromíra Černého, místo pobytu **********, navrženého panem prof. Ing. Ivem Vondrákem, CSc. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

        2.3 paní Bc. Euniku Rek (do 12. 9. 2019 Hellingerovou), místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. Zdeňkem Karáskem (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

        2.4 paní Miluši Heroldovou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Zuzanou Ožanovou (ANO 2011), členkou zastupitelstva kraje

        2.5 paní Ivanu Chylovou, místo pobytu **********, navrženou panem prof. Ing. Ivem Vondrákem, CSc. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

        2.6 paní Ing. arch. Yvonu Jungovou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Zuzanou Ožanovou (ANO 2011), členkou zastupitelstva kraje

        2.7 paní PaedDr. Stanislavu Konopkovou, místo pobytu **********, navrženou paní MVDr. Barborou Jelonkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

        2.8 paní Mgr. Janu Koralovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

        2.9 paní Ing. Ivanu Křístkovou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Zuzanou Ožanovou (ANO 2011), členkou zastupitelstva kraje

        2.10 paní Marii Michalskou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Zuzanou Ožanovou (ANO 2011), členkou zastupitelstva kraje

        2.11 paní Martinu Mišurcovou Hurníkovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

        2.12 pana Jaroslava Nováčka, místo pobytu **********, navrženého paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

        2.13 paní Miroslavu Petrovovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Ivanem Strachoněm (KSČM), členem zastupitelstva kraje

        2.14 paní Věru Poláškovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Josefem Bělicou (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

        2.15 paní Dagmar Reiterovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. Zdeňkem Karáskem (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

        2.16 paní Ing. Karin Šindlerovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS), členem zastupitelstva kraje


         Zastupitelstvo kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 75/6674 ze dne 25. 11. 2019

         14/1654                         12. 12. 2019
         1. bere na vědomí

         informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu


          Zastupitelstvo kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 75/6682 ze dne 25. 11. 2019

          14/1655                         12. 12. 2019
          1. bere na vědomí

          žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

          14/1655                         12. 12. 2019
          2. rozhodlo

          prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1190 ze dne 13. 3. 2019, bod 2) písmeno c) a rozhodlo změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020“, dle předloženého materiálu

          14/1655                         12. 12. 2019
          3. rozhodlo

          uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00854/2019/KH, uzavřené dne 12. 4. 2019 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


           Zastupitelstvo kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 75/6677 ze dne 25. 11. 2019

           14/1656                         12. 12. 2019
           1. rozhodlo

           darovat

           a)    157 ks kompozitních tlakových lahví

           b)   3 ks automatizovaných externích defibrilátorů včetně příslušenství,

           c)    28 sad speciálních technických prostředků ke stabilizaci a zabezpečení havarovaných vozidel

           d)   44 ks samonosných nádrží na vodu o objemu 3000 litrů vody

           e)    15 ks záchranných saní RS 5 včetně příslušenství

           vybraným obcím Moravskoslezského kraje za účelem dovybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, dle návrhu na rozdělení uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

           14/1656                         12. 12. 2019
           2. rozhodlo

           uzavřít smlouvy na darování 157 ks kompozitních tlakových lahví, 3 ks automatizovaných externích defibrilátorů včetně příslušenství, 28 sad speciálních technických prostředků ke stabilizaci a zabezpečení havarovaných vozidel, 44 ks samonosných nádrží na vodu o objemu 3000 litrů vody a 15 ks záchranných saní RS 5 včetně příslušenství s vybranými obcemi Moravskoslezského kraje uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu dle návrhu na rozdělení uvedeného v bodě 1. tohoto usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

           14/1656                         12. 12. 2019
           3. rozhodlo

           darovat

           a)    1 ks stanu s nafukovací konstrukcí, vč. příslušenství,

           b)   1 ks vytápěcího naftového agregátu,

           České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle předloženého materiálu

           14/1656                         12. 12. 2019
           4. rozhodlo

           uzavřít smlouvu na darování

           a)    1 ks stanu s nafukovací konstrukcí, vč. příslušenství,

           b)   1 ks vytápěcího naftového agregátu,

           s Českou republikou - Ministerstvem obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


            Zastupitelstvo kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 69/6322 ze dne 10.9.2019

            č. 75/6678 ze dne 25.11.2019

            14/1657                         12. 12. 2019
            1. bere na vědomí

            informace o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 20. 8. 2019 do 18. 11. 2019, dle předloženého materiálu


             Zastupitelstvo kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 76/6901 ze dne 9.12.2019

             k usnesení zastupitelstva kraje

             č. 10/1040 ze dne 13.12.2018

             14/1658                         12. 12. 2019
             1. rozhodlo

             v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout stanovit s účinností od 1. 1. 2020 výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje, a to za podmínky nabytí účinnosti novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:

             člen rady kraje                                                                           16 497 Kč

             předseda výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje                  9 623 Kč

             člen výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje                         8 248 Kč

             člen zastupitelstva kraje                                                               6 874 Kč


              Zastupitelstvo kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 76/6957 ze dne 9. 12. 2019

              14/1659                         12. 12. 2019
              1. bere na vědomí

              informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou


               Zastupitelstvo kraje

               k usnesení rady kraje

               č.  75/6695 ze dne 25. 11. 2019

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

               č. 11/1212 ze dne 13.3.2019

               14/1660                         12. 12. 2019
               1. bere na vědomí

               žádost spolku Cirkus trochu jinak, z. s., IČO 22878670, o změnu názvu projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               14/1660                         12. 12. 2019
               2. rozhodlo

               změnit název projektu, na nějž rozhodlo poskytnout dotaci spolku Cirkus trochu jinak, z. s., IČO 22878670, svým usnesením č. 11/1212 ze dne 13. 3. 2019 z původního „Novocirkusová inscenace Čtyři pokoje“ na nový „Novocirkusová inscenace Konkurz“

               14/1660                         12. 12. 2019
               3. rozhodlo

               uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01765/2019/KPP se spolkem Cirkus trochu jinak, z. s., IČO 22878670, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

               14/1660                         12. 12. 2019
               4. bere na vědomí

               žádost Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace, IČO 00100552, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2020 na realizaci projektu „LET´S SING ORATORIO MUSIC“ ve výši 1.000.000 Kč dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

               14/1660                         12. 12. 2019
               5. rozhodlo

               poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 Slezskému divadlu Opava, příspěvkové organizaci, IČO 00100552, na realizaci projektu „LET´S SING ORATORIO MUSIC“ ve výši 1.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a uzavřít s ní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

               14/1660                         12. 12. 2019
               6. bere na vědomí

               žádost Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvkové organizace, IČO 00373222, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 na realizaci projektu „Světoví sólisté a mimořádné aktivity v 66. sezóně Janáčkovy filharmonie Ostrava“ ve výši 400.000 Kč dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

               14/1660                         12. 12. 2019
               7. rozhodlo

               neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci, IČO 00373222, na realizaci projektu „Světoví sólisté a mimořádné aktivity v 66. sezóně Janáčkovy filharmonie Ostrava“ ve výši 400.000 Kč dle odůvodnění předloženého materiálu

               14/1660                         12. 12. 2019
               8. bere na vědomí

               žádost Stavovské unie studentů Ostrava, z. s., IČO 22828711, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 na realizaci projektu „Majáles Ostrava 2019“ ve výši 80.000 Kč dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

               14/1660                         12. 12. 2019
               9. rozhodlo

               poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 Stavovské unii studentů Ostrava, z. s., IČO 22828711, na realizaci projektu „Majáles Ostrava 2019“, ve výši 80.000 Kč s časovou použitelností 1. 3. 2019 – 31. 12. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

               14/1660                         12. 12. 2019
               10. bere na vědomí

               žádost Národního zemědělského muzea, s. p. o., IČO 75075741, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 na realizaci projektu „Zemědělské tradice na moravskoslezském pomezí“ ve výši 1.030.000 Kč dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

               14/1660                         12. 12. 2019
               11. rozhodlo

               poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 Národnímu zemědělskému muzeu, s. p. o., IČO 75075741, na realizaci projektu „Zemědělské tradice na moravskoslezském pomezí“, ve výši 1.030.000 Kč s časovou použitelností 1. 12. 2019 – 31. 12. 20120 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

               14/1660                         12. 12. 2019
               12. bere na vědomí

               žádost Ostravské univerzity, IČO 61988987, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 a 2020 na realizaci projektu „Opera Škola žárlivých“ ve výši 100.000 Kč dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

               14/1660                         12. 12. 2019
               13. rozhodlo

               neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, na realizaci projektu „Opera Škola žárlivých“ ve výši 100.000 Kč dle odůvodnění uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

               14/1660                         12. 12. 2019
               14. bere na vědomí

               žádost Ostravského centra nové hudby, z. s., IČO 70631531, o navýšení poskytnuté dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 na realizaci projektu „Zásadní Xenakis – hudba dneška v Centru současného umění DOX“ ze 300.000 Kč na 500.000 Kč dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

               14/1660                         12. 12. 2019
               15. rozhodlo

               poskytnout navýšení neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 Ostravskému centru nové hudby, z. s., IČO 70631531, na realizaci projektu projektu „Zásadní Xenakis – hudba dneška v Centru současného umění DOX“ o 200.000 Kč na 500.000 Kč s časovou použitelností 9. 9. 2019 – 31. 12. 2019 a uzavřít s ním dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07396/2019/KPP, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu


                Zastupitelstvo kraje

                k usnesení rady kraje                           

                č. 75/6689 ze dne 25. 11. 2019

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 6/540 ze dne 14.12.2017

                č. 10/1056 ze dne 13.12.2018

                č. 10/1062 ze dne 13.12.2018

                14/1661                         12. 12. 2019
                1. rozhodlo

                změnit v usnesení č. 10/1056 ze dne 13. 12. 2018 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje z „v roce 2019“ na „v roce 2020“ příspěvkové organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296 pro zajištění profinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ s časovou použitelností „od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020“ dle předloženého materiálu

                14/1661                         12. 12. 2019
                2. rozhodlo

                změnit v usnesení č. 6/540 ze dne 14. 12. 2017 dobu poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje z „v letech 2017 – 2019“ na „v letech 2017 – 2021“ příspěvkové organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847 pro zajištění předfinancování projektu „Toulky údolím Olše“ dle předloženého materiálu

                14/1661                         12. 12. 2019
                3. rozhodlo

                změnit v usnesení č. 10/1062 ze dne 13. 12. 2018 splatnost poskytnuté návratné finanční výpomoci po obdržení dotace od poskytovatele z “nejpozději do 30. 11. 2020“ na „nejpozději do 30. 11. 2021“ a dobu profinancování a kofinancování projektu „Toulky údolím Olše“ z „v letech „2017 – 2020“ na „2017 – 2021“ dle předloženého materiálu


                 Zastupitelstvo kraje

                 k usnesení rady kraje                           

                 č. 75/6690 ze dne 25. 11. 2019

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 13/1542 ze dne 12. 9. 2019

                 14/1662                         12. 12. 2019
                 1. schvaluje

                 dodatek č. 23 ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                 14/1662                         12. 12. 2019
                 2. vydává

                 dodatek č. 23 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                  Zastupitelstvo kraje

                  k usnesení rady kraje                           

                  č. 75/6690 ze dne 25. 11. 2019

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 13/1544 ze dne 12. 9. 2019

                  14/1663                         12. 12. 2019
                  1. schvaluje

                  dodatek č. 19 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                  14/1663                         12. 12. 2019
                  2. vydává

                  dodatek č. 19 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                   Zastupitelstvo kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 75/6686 ze dne 25. 11. 2019

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 14/1230 ze dne 7. 5. 2015

                   14/1664                         12. 12. 2019
                   1. rozhodlo

                   poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, případně do 31. 1. 2021 v souladu s výjimkou uvedenou v čl. VIII odst. 1 písm. b) Zásad zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                   Zastupitelstvo kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 75/6692 ze dne 25.11.2019

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 10/1053 ze dne 13.12.2018

                   č. 10/1051 ze dne 13.12.2018

                   14/1665                         12. 12. 2019
                   1. rozhodlo

                   o pořízení Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území postupem podle § 42 odst. 6 stavebního zákona na žádost oprávněného investora, společnosti SŽDC, s. o.

                   14/1665                         12. 12. 2019
                   2. rozhodlo

                   nepodmínit pořízení Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území postupem podle 42 odst. 6 stavebního zákona úhradou nákladů podle § 42 odst. 7 stavebního zákona.

                   14/1665                         12. 12. 2019
                   3. schvaluje

                   závazek Moravskoslezského kraje vyvolaný pořízením aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na rok 2020, 2021 a 2022 v celkové výši 2 400 000 Kč včetně DPH.


                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 75/6693 ze dne 25. 11. 2019

                    14/1666                         12. 12. 2019
                    1. rozhodlo

                    poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 20 předloženého materiálu


                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 63/5626 ze dne 28. 5. 2019

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                    č. 12/1387 ze dne 13. 6. 2019

                    14/1667                         12. 12. 2019
                    1. bere na vědomí

                    žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje 2019 na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí dle přílohy č. 1

                    14/1667                         12. 12. 2019
                    2. rozhodlo

                    poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje 2019 na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí dle přílohy č. 1 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 3, 5, 7, 9, 11 a 13 předloženého materiálu

                    14/1667                         12. 12. 2019
                    3. bere na vědomí

                    žádost Statutárního města Karviná, IČO 00297534 o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu kraje 2020 na rekonstrukci 3 historických domů na náměstí v Karviné dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                    14/1667                         12. 12. 2019
                    4. rozhodlo

                    poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje 2020 Statutárnímu městu Karviná, IČO 00297534 na rekonstrukci 3 historických domů na náměstí v Karviné ve výši 50.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                    14/1667                         12. 12. 2019
                    5. bere na vědomí

                    žádost Obce Stará Ves nad Ondřejnicí, IČO 00297232, o prodloužení termínu na realizaci projektu Rekonstrukce renesančního zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 3. etapa, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                    14/1667                         12. 12. 2019
                    6. rozhodlo

                    změnit v usnesení č. 12/1387 bod 3) ze dne 13. 6. 2019 text „ od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019“ na text „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05983/2019/KPP ze dne 10. 10. 2019 s Obcí Stará Ves nad Ondřejnicí, IČO 00297232 dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                    14/1667                         12. 12. 2019
                    7. bere na vědomí

                    žádost Zámečku Petrovice a. s., IČO 06196586, o prodloužení termínu na realizaci projektu 1. etapa revitalizace zámeckého parku Zámečku Petrovice u Karviné – obnova aleje, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                    14/1667                         12. 12. 2019
                    8. rozhodlo

                    změnit v usnesení č. 12/1387 bod 1) ze dne 13. 6. 2019 text „od 1. 3. 2019 do 30. 11. 2019“ na text „od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2020“ a uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02880/2019/KPP ze dne 12. 8. 2019 se Zámečkem Petrovice a. s., IČO 06196586, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

                    14/1667                         12. 12. 2019
                    9. bere na vědomí

                    žádost Obce Morávka, IČO 00296945 o prodloužení termínu na realizaci projektu Okolí NKP Noční přechod a revitalizace veřejného prostranství Morávka - Lipové dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                    14/1667                         12. 12. 2019
                    10. rozhodlo

                    uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 07219/2018/KPP ze dne 20. 8. 2018 s obcí Morávka, IČO 00296945, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu


                     Zastupitelstvo kraje

                     k usnesení rady kraje                           

                     č. 71/6456 ze dne 7. 10. 2019

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                     14/1668                         12. 12. 2019
                     1. bere na vědomí

                     žádost Ostravské univerzity, IČO 61988987, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Konference Smart technologie, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                      

                     14/1668                         12. 12. 2019
                     2. rozhodlo

                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ostravské univerzitě, IČO 61988987, na realizaci projektu Konference Smart technologie v maximální výši 70 tis. Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 10. 2019 do dne 31. 12. 2019 a uhrazených do dne 31. 12. 2019 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                      Zastupitelstvo kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 75/6705 ze dne 25. 11. 2019

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 4/381 ze dne 15. 6. 2017

                      14/1669                         12. 12. 2019
                      1. bere na vědomí

                      informaci o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,900“


                       Zastupitelstvo kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 66/5949 ze dne 16.7.2019

                       č. 75/6672 ze dne 25.11.2019

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 12/1395 ze dne 13.6.2019

                       č. 13/1553 ze dne 12.9.2019

                       14/1670                         12. 12. 2019
                       1. bere na vědomí

                       informaci o stavu závazku veřejné služby v pravidelné letecké dopravě, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 75/6716 ze dne 25. 11. 2019

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                        14/1671                         12. 12. 2019
                        1. bere na vědomí

                        žádost města Vítkov o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na realizaci projektu „Rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        14/1671                         12. 12. 2019
                        2. rozhodlo

                        poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje městu Vítkov, IČO 00300870, v maximální výši 13.000.000 Kč, na realizaci projektu „Rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, dle odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 75/6712 ze dne 25. 11. 2019

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 6/546 ze dne 14. 12. 2017

                         č. 8/824 ze dne 14. 6. 2018

                         14/1672                         12. 12. 2019
                         1. bere na vědomí

                         návrh Ředitelství silnic a dálnic ČR na projednání smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby "I/45 Krnov - západní obchvat“

                         14/1672                         12. 12. 2019
                         2. rozhodlo

                         uzavřít smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby "I/45 Krnov - západní obchvat“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390 a Městem Krnov, IČO 00296139 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu


                          Zastupitelstvo kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 75/6704 ze dne 25. 11. 2019

                          14/1673                         12. 12. 2019
                          1. bere na vědomí

                          návrh města Nový Jičín na uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Okružní křižovatka na ul. Gen. Hlaďo v Novém Jičíně

                          14/1673                         12. 12. 2019
                          2. rozhodlo

                          uzavřít s městem Nový Jičín, IČO: 00298212 rámcovou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                           Zastupitelstvo kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 75/6715 ze dne 25.11.2019

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 12/1400 ze dne 13.6.2019

                           14/1674                         12. 12. 2019
                           1. bere na vědomí

                           informaci o stavu jednání ve věci leteckého spojení Ostrava – Varšava a jeho financování, dle předloženého materiálu

                           14/1674                         12. 12. 2019
                           2. rozhodlo

                           nahradit bod 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1400 ze dne 13. 6. 2019 následujícím textem „zajistit financování provozu leteckého spojení Ostrava – Varšava, po dobu 5 let od zahájení provozu leteckého spojení, v maximální výši 800.000 € ročně, dle předloženého materiálu“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 75/6710 ze den 25.11.2019

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 3/131 ze dne 16.3.2017

                            č. 6/541 ze dne 14.12.2017

                            č. 6/542 ze den 14.12.2017

                            č. 10/1064 ze dne 13.12.2018

                            č. 12/1408 ze dne 13.6.2019

                            14/1675                         12. 12. 2019
                            1. bere na vědomí

                            návrh Dodatku č. 3 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Olomouckým krajem, IČO 60609460, dle předloženého materiálu

                            14/1675                         12. 12. 2019
                            2. rozhodlo

                            uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Olomouckým krajem, IČO 60609460, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            14/1675                         12. 12. 2019
                            3. mění

                            usnesení č. 6/541 ze dne 14.12.2017 bod 3. tak, že se text „56 mil. Kč“ nahrazuje textem „72 mil. Kč“, dle předloženého materiál

                            14/1675                         12. 12. 2019
                            4. zrušuje

                            usnesení č. 12/1408 ze dne 13.6.2019, dle předloženého materiál


                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 75/6709 ze dne 25.11.2019

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 21/2211 ze dne 22.9.2016

                             č. 10/1067 ze dne 13.12.2018

                             14/1676                         12. 12. 2019
                             1. bere na vědomí

                             návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Zlínským krajem, IČO 70891320, dle předloženého materiálu

                             14/1676                         12. 12. 2019
                             2. rozhodlo

                             uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Zlínským krajem, IČO 70891320, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                              Zastupitelstvo kraje

                              k usnesením rady kraje

                              č. 63/5636 ze dne 28.5.2019

                              č. 73/6597 ze dne 4.11.2019

                              k usnesením zastupitelstva kraje

                              č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                              č. 12/1407 ze dne 13.6.2019

                              14/1677                         12. 12. 2019
                              1. bere na vědomí

                              žádost subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, ze dne 21. 10. 2019, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02680/2019/DSH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              14/1677                         12. 12. 2019
                              2. rozhodlo

                              změnit v bodě 2 usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1407 ze dne 13. 6. 2019 text „neinvestiční dotaci“ na text „investiční dotaci“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02680/2019/DSH se subjektem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                               Zastupitelstvo kraje

                               14/1678                         12. 12. 2019
                               1. bere na vědomí

                               žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2020, na realizaci Programu na podporu aktivit směřujících k prevenci dopravní nehodovosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                               14/1678                         12. 12. 2019
                               2. rozhodlo

                               poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, na realizaci Programu na podporu aktivit směřujících k prevenci dopravní nehodovosti, ve výši 850.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                Zastupitelstvo kraje

                                k usnesení rady kraje                           

                                č. 75/6700 ze dne 25. 11. 2019

                                14/1679                         12. 12. 2019
                                1. bere na vědomí

                                žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                14/1679                         12. 12. 2019
                                2. rozhodlo

                                poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, ve výši 54.000.000 Kč, na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od dne 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2020 a uhrazených do dne 20. 1. 2021 včetně, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                 Zastupitelstvo kraje

                                 k usnesení rady kraje                           

                                 č. 75/6697 ze dne 25.11.2019

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 9/963 ze dne 13.9.2018

                                 č. 12/1403 ze dne 13.6.2019

                                 14/1680                         12. 12. 2019
                                 1. bere na vědomí

                                 žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. o prodloužení časové použitelnosti dotace na projekt „Pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“ a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 14/1680                         12. 12. 2019
                                 2. rozhodlo

                                 změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 9/963 ze dne 13. 9. 2018 a 12/1403 ze dne 13. 6. 2019, na projekt „Pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“, z „od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2020“, dle předloženého materiálu

                                 14/1680                         12. 12. 2019
                                 3. rozhodlo

                                 uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 07719/2018/DSH ve znění dodatku č. 1, s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna termínu pro předložení průběžného a závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                  Zastupitelstvo kraje

                                  k usnesení rady kraje                           

                                  č. 75/6713 ze dne 25. 11. 2019

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 7/686 ze dne 14.3.2018

                                  č. 10/1071 ze dne 13.12.2018

                                  14/1681                         12. 12. 2019
                                  1. bere na vědomí

                                  žádost města Bílovec o prodloužení časové použitelnosti dotace na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                  14/1681                         12. 12. 2019
                                  2. rozhodlo

                                  změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Bílovec, IČO 00297755, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/686 ze dne 14. 3. 2018 a 10/1071 ze dne 13. 12. 2018, na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci, z „od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 3. 2018 do 30. 4. 2020“, dle předloženého materiálu

                                  14/1681                         12. 12. 2019
                                  3. rozhodlo

                                  uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05084/2018/DSH ve znění dodatku č. 1, s městem Bílovec, IČO 00297755, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna termínu pro předložení průběžného a závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                   Zastupitelstvo kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 75/6707 ze dne 25. 11. 2019

                                   14/1682                         12. 12. 2019
                                   1. schvaluje

                                   dokument „Bílá kniha 2020 seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2019“ dle přílohy 1. předloženého materiálu


                                    Zastupitelstvo kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 75/6706 ze dne 25.11.2019

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 10/908 ze dne 17.2.2010

                                    14/1683                         12. 12. 2019
                                    1. rozhodlo

                                    uzavřít budoucí smlouvy:

                                    a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                    b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                    14/1683                         12. 12. 2019
                                    2. rozhodlo

                                    nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                    14/1683                         12. 12. 2019
                                    3. rozhodlo

                                    předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                    14/1683                         12. 12. 2019
                                    4. rozhodlo

                                    převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                                    14/1683                         12. 12. 2019
                                    5. rozhodlo

                                    vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení


                                    Zastupitelstvo kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 17/1444 ze dne 18.7.2017

                                    č. 75/6727ze dne 25.11.2019

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 4/262 ze dne 15.6.2017

                                    č. 4/286 ze dne 15.6.2017

                                    č. 12/1456 ze dne 13.6.2019

                                    14/1684                         12. 12. 2019
                                    1. rozhodlo

                                    přidělit finanční prostředky ve výši 135.000 tis. Kč, alokované v rozpočtu kraje na rok 2019 na akci „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí – dofinancování provozu“, do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje

                                    14/1684                         12. 12. 2019
                                    2. rozhodlo

                                    zaměnit zdroje krytí v oblasti aktiv Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA a Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje k datu 8. 2. 2020, s odůvodněním dle důvodové zprávy, a to tak, že:

                                    a)     zdroje krytí v oblasti aktiv Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA budou navýšeny finančními prostředky převedenými z bankovního účtu Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 100 mil. Kč a zároveň sníženy ve stejné výši o dluhopisy Oberbank Bond Garant, nakoupené z tohoto fondu

                                    b)     zdroje krytí v oblasti aktiv Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje budou sníženy o 100 mil. Kč převodem finančních prostředků z bankovního účtu tohoto fondu a zároveň navýšeny ve stejné výši o dluhopisy Oberbank Bond Garant, nakoupené z  Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA

                                    14/1684                         12. 12. 2019
                                    3. schvaluje

                                    rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    14/1684                         12. 12. 2019
                                    4. rozhodlo

                                    použít dle ustanovení článku 4 odst. 1 písm. a) Statutu Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje prostředky fondu v celkové výši 274.993 tis. Kč jako zdroj rozpočtu kraje na rok 2020 pro financování výdajů souvisejících s přípravou a realizací významných investičních projektů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                    14/1684                         12. 12. 2019
                                    5. schvaluje

                                    rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2020 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                    14/1684                         12. 12. 2019
                                    6. rozhodlo

                                    použít dle ustanovení článku 3 bodu 3 Statutu Zajišťovacího fondu finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jako zdroj rozpočtu kraje na rok 2020 pro zajištění rozpočtového krytí položky Rezerva na krizová opatření


                                     Zastupitelstvo kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 75/6718 ze dne 25. 11. 2019

                                     14/1685                         12. 12. 2019
                                     1. bere na vědomí

                                     žádost Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     14/1685                         12. 12. 2019
                                     2. rozhodlo

                                     poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616 ve výši 500 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2021

                                     14/1685                         12. 12. 2019
                                     3. rozhodlo

                                     uzavřít s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616 smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                      Zastupitelstvo kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 75/6747 ze dne 25. 11. 2019

                                      14/1686                         12. 12. 2019
                                      1. rozhodlo

                                      zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Orlová, OK u nemocnice“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020 s předpokládanými náklady 26.000.000 Kč

                                      14/1686                         12. 12. 2019
                                      2. rozhodlo

                                      profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Orlová, OK u nemocnice“ předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 26.000.000 Kč dle předloženého materiálu


                                       Zastupitelstvo kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 75/6725 ze dne 25. 11. 2019

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 10/1094 ze dne 13. 12. 2018

                                       14/1687                         12. 12. 2019
                                       1. bere na vědomí

                                       informaci o aktuálním stavu přípravy souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ dle předloženého materiálu

                                       14/1687                         12. 12. 2019
                                       2. rozhodlo

                                       vyčlenit projekty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, spolufinancovatelné z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 10/1094 ze dne 13. 12. 2018

                                       14/1687                         12. 12. 2019
                                       3. rozhodlo

                                       profinancovat a kofinancovat projekty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, předkládané do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2019 – 2023 v celkové výši 256.000 tis. Kč

                                       14/1687                         12. 12. 2019
                                       4. rozhodlo

                                       zahájit realizaci projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                       14/1687                         12. 12. 2019
                                       5. bere na vědomí

                                       riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v celkové maximální výši 580 tis. Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace


                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 75/6735 ze dne 25. 11. 2019

                                        14/1688                         12. 12. 2019
                                        1. rozhodlo

                                        a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                        pozemek parc. č. 558/32 ostatní plocha,

                                        v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín,

                                        včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                        do vlastnictví paní **********za kupní cenu ve výši 105.050 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 1. usnesení rady kraje č. 75/6735 ze dne 25. 11. 2019; kupující dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                        b)     vyjmout z předmětu nájmu dle Smlouvy o nájmu podniku ev. č. 02262/2011/ZDR ze dne 26. 9. 2011, ve znění pozdějších dodatků, pozemek specifikovaný v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí

                                        14/1688                         12. 12. 2019
                                        2. rozhodlo

                                        a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                        část pozemku parc. č. 633/28 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1772-266/2019 ze dne 16. 10. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 633/33 ostatní plocha o výměře 30 m2,

                                        část pozemku parc. č. 643/21 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1772-266/2019 ze dne 16. 10. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 643/27 ostatní plocha o výměře 31 m2,

                                        vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín,

                                        včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                        do vlastnictví společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČO 25886207, za cenu 20.050 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; kupující dále uhradí poplatek spojený se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                        b)   vyjmout z předmětu nájmu dle Smlouvy o nájmu podniku ev. č. 02262/2011/ZDR ze dne 26. 9. 2011, ve znění pozdějších dodatků, nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí


                                         Zastupitelstvo kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 75/6736 ze dne 25. 11. 2019

                                         14/1689                         12. 12. 2019
                                         1. rozhodlo

                                         předat k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, nemovitý majetek, a to:

                                         pozemek parc. č. 2326 ostatní plocha včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku, v k. ú. Košatka nad Odrou, obec Stará Ves nad Ondřejnicí,

                                         a

                                         pozemek parc. č. 867/1 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 867/3 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 867/4 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 867/5 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 867/6 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 867/7 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1362/2 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1362/3 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1362/4 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1368/1 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1368/2 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1368/3 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1368/4 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/62 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/67 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/68 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/69 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/73 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 2093/92 ostatní plocha,

                                         včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

                                         vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                         a

                                         pozemek parc. č. 1121/4 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1121/5 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1121/6 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1121/7 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1121/10 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1121/12 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1121/20 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1121/21 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1121/22 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1121/26 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1121/28 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1121/30 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1121/31 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1121/32 trvalý travní porost,

                                         pozemek parc. č. 1122/20 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1122/47 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1122/50 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1123/2 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/2 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/3 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/7 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1557/12 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1558/1 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1558/2 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1558/7 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1558/12 ostatní plocha,

                                         včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

                                         vše v k. ú. a obci Sedlnice


                                          Zastupitelstvo kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 72/6524 ze dne 21. 10. 2019

                                          č. 75/6740 ze dne 25. 11. 2019

                                          14/1690                         12. 12. 2019
                                          1. rozhodlo

                                          darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, U Bažantnice 1794/1, Karviná, IČO 00847925, a to:

                                          pozemek parc. č. 3435/267 ostatní plocha,

                                          pozemek parc. č. 3435/268 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1794, část obce Nové Město, občanská vybavenost,

                                          pozemek parc. č. 3435/269 ostatní plocha,

                                          včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                          vše v k. ú. Karviná-město, obec Karviná,

                                          pozemek parc. č. 4/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 23, část obce Ráj, občanská vybavenost,

                                          pozemek parc. č. 4/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, zemědělská stavba,

                                          pozemek parc. č. 5 zahrada,

                                          včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                          vše v k. ú. Ráj, obec Karviná,

                                          pozemek parc. č. st. 620 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 207, část obce Řeka, občanská vybavenost,

                                          pozemek parc. č. st. 719/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, technická vybavenost,

                                          pozemek parc. č. st. 719/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, technická vybavenost,

                                          pozemek parc. č. 293/2 ostatní plocha,

                                          pozemek parc. č. 358/4 ostatní plocha,

                                          pozemek parc. č. 359/2 ostatní plocha,

                                          pozemek parc. č. 1286/5 ostatní plocha,

                                          včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                          vše v k. ú. a obci Řeka

                                          do vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná, IČO 00297534, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                          vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, U Bažantnice 1794/1, Karviná, IČO 00847925, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                          14/1690                         12. 12. 2019
                                          2. rozhodlo

                                          darovat movité věci specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, U Bažantnice 1794/1, Karviná, IČO 00847925, do vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná, IČO 00297534

                                          vyjmout movité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, U Bažantnice 1794/1, Karviná, IČO 00847925, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                          14/1690                         12. 12. 2019
                                          3. rozhodlo

                                          a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, Školní 416, Jablunkov, IČO 00100340, a to:

                                          část pozemku parc. č. 406 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2318-35/2019 ze dne 27. 6. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 406/2 ostatní plocha o výměře 403 m2,

                                          včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                          v k. ú. a obci Jablunkov,

                                          do vlastnictví Společenství vlastníků pro dům č. p. 536 v Jablunkově, Školní 536, Jablunkov, IČO 28632419,

                                          za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 167.500 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 4. usnesení rady kraje č. 75/6740 ze dne 25. 11. 2019

                                          b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, Školní 416, Jablunkov, IČO 00100340, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím

                                          14/1690                         12. 12. 2019
                                          4. rozhodlo

                                          prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                          pozemek parc. č. 1184/5 ostatní plocha,

                                          v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek,

                                          včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci

                                          do vlastnictví společnosti PrimMat - Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Československé armády 482, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 25376357, za těchto podmínek:

                                          za podmínky úhrady kupní ceny 134.780 Kč bez DPH, kdy kupní cena bude kupujícím uhrazena ve splátkách, a to takto:

                                          první splátku ve výši 13.478 Kč uhradí kupující nejpozději do 31. 1. 2020,

                                          doplatek kupní ceny pak bude kupující hradit v pravidelných ročních splátkách ve výši 13.478 Kč vždy nejpozději k 31. 12. daného kalendářního roku; první splátka doplatku kupní ceny bude uhrazena nejpozději k 31. 12. 2020 a poslední splátka bude uhrazena nejpozději do 31. 12. 2028;

                                          za podmínky, že kupující (a zástavce) za účelem zajištění pohledávky, kterou bude mít prodávající za kupujícím z titulu nezaplacené kupní ceny ve výši 134.780 Kč, zřídí zástavní právo jako právo věcné předmětu koupě a kraj jako prodávající (a zástavní věřitel) předmět koupě do zástavy přijme;

                                          kupující uhradí poplatek spojený se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí

                                          14/1690                         12. 12. 2019
                                          5. rozhodlo

                                          a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 1140/16, Mariánské Hory, Ostrava, IČO 00602086, a to:

                                          část pozemku parc. č. 193/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2385-321/2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 193/19 ostatní plocha, o výměře 1096 m2,

                                          včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                          v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava

                                          do vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Mariánské hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                          b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 1140/16, Mariánské Hory, Ostrava, IČO 00602086, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                          14/1690                         12. 12. 2019
                                          6. rozhodlo

                                          a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                          podzemní stavbu teplovodního kanálu nacházejícího se v pozemcích kraje parc. č. 1 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 7 zastavěná plocha a nádvoří,

                                          oba v k. ú. Opava-Město, obec Opava,

                                          včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                          z vlastnictví statutárního města Opavy, Horní náměstí 382/69, Opava-Město, IČO 00300535

                                          předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Opava, IČO 72547651, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem


                                           Zastupitelstvo kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 75/6743 ze dne 25. 11. 2019

                                           14/1691                         12. 12. 2019
                                           1. rozhodlo

                                           uzavřít Dodatek č. 1 k darovací smlouvě ev. č. 00113/2017/IM ze dne 26. 1. 2017 uzavřené mezi krajem a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, Výškovická 40, Ostrava, dle předloženého materiálu   


                                            Zastupitelstvo kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 75/6749 ze dne 25. 11. 2019

                                            14/1692                         12. 12. 2019
                                            1. rozhodlo

                                            prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                            část pozemku parc. č. 1356/1 trvalý travní porost oddělenou geometrickým plánem č. 1352-56/2019 ze dne 25. 3. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1356/27 trvalý travní porost o výměře 12.148 m2,

                                            část pozemku parc. č. 1356/22 trvalý travní porost oddělenou geometrickým plánem č. 1352-56/2019 ze dne 25. 3. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1356/29 trvalý travní porost o výměře 17.768 m2,

                                            část pozemku parc. č. 1362/1 orná půda oddělenou geometrickým plánem č. 1352-56/2019 ze dne 25. 3. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1362/7 orná půda o výměře 73.712 m2,

                                            část pozemku parc. č. 1366/12 orná půda oddělenou geometrickým plánem č. 1352-56/2019 ze dne 25. 3. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1366/29 orná půda o výměře 756 m2,

                                            se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                            vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                            do vlastnictví společnosti PST-Invest Mošnov IV., spol. s r.o., Nádražní 969/112, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 08698325, za kupní cenu ve výši 36.534.400 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, za podmínek dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                             Zastupitelstvo kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 75/6726 ze dne 25. 11. 2019

                                             14/1693                         12. 12. 2019
                                             1. bere na vědomí

                                             a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 k 18. 11. 2019

                                             b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 10. 2019


                                              Zastupitelstvo kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 75/6745 ze dne 25. 11. 2019

                                              14/1694                         12. 12. 2019
                                              1. rozhodlo

                                              a)  prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                              část pozemku parc. č. 6334/35 ostatní plocha, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po dokončení stavby vysokotlakého plynovodu v rámci stavby „Plynovod ZP TČA - TKV" nahrazen geometrickým plánem vyhotoveným na základě zaměření skutečného provedení stavby,

                                              část pozemku parc. č. 6346/1 ostatní plocha, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po dokončení stavby vysokotlakého plynovodu v rámci stavby „Plynovod ZP TČA - TKV" nahrazen geometrickým plánem vyhotoveným na základě zaměření skutečného provedení stavby,

                                              včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                              vše v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná,

                                              do vlastnictví společnosti Veolia Energie ČR, a. s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 45193410,

                                              za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 200 Kč za 1 m2 navýšené o DPH v zákonné výši a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                              b)  vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                              c)  uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě dle bodu 1. písm. a) tohoto usnesení


                                               Zastupitelstvo kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 95/7499 ze dne 5. 4. 2016

                                               č. 63/5673 ze dne 28. 5. 2019

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016

                                               č. 20/2092 ze dne 23. 6. 2016

                                               č. 12/1423 ze dne 13. 6. 2019

                                               14/1695                         12. 12. 2019
                                               1. rozhodlo

                                               změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016 dobu profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ z „2016 – 2019“ na „2016 – 2020“ dle předloženého materiálu

                                               14/1695                         12. 12. 2019
                                               2. rozhodlo

                                               změnit v bodě 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016 dobu udržitelnosti projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ z „2020 – 2024“ na „2021 – 2025“ dle předloženého materiálu

                                               14/1695                         12. 12. 2019
                                               3. rozhodlo

                                               změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1423 ze dne 13. 6. 2019 výši profinancování a kofinancování projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ z „44.000.000 Kč“ na „47.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

                                               14/1695                         12. 12. 2019
                                               4. rozhodlo

                                               změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2092 ze dne 23. 6. 2016 dobu profinancování a kofinancování projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“ z „2016 – 2019“ na „2016 – 2021“ dle předloženého materiálu

                                               14/1695                         12. 12. 2019
                                               5. rozhodlo

                                               změnit v bodě 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2092 ze dne 23. 6. 2016 dobu udržitelnosti projektu "Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“ z „2020 – 2024“ na „2021 – 2025“ dle předloženého materiálu


                                                Zastupitelstvo kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 66/5960 ze dne 16. 7. 2019

                                                č. 75/6737 ze dne 25. 11. 2019

                                                14/1696                         12. 12. 2019
                                                1. rozhodlo

                                                zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce budovy krajského úřadu – fotovoltaika budovy G“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 2.500 tis. Kč

                                                14/1696                         12. 12. 2019
                                                2. rozhodlo

                                                profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce budovy krajského úřadu – fotovoltaika budovy G“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2020 – 2021 v celkové výši 2.500 tis. Kč dle předloženého materiálu


                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 72/6527 ze dne 21. 10. 2019

                                                 č. 73/6607 ze dne 4. 11. 2019

                                                 č. 75/6738 ze dne 25. 11. 2019

                                                 14/1697                         12. 12. 2019
                                                 1. rozhodlo

                                                 a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                                 část pozemku parc. č. 728/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 5818-690/2018 ze dne 17. 1. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 728/40 ostatní plocha o výměře 6 m2,

                                                 se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                 v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek.

                                                 do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO 24729035,

                                                 za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 4.800,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                 b)    vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                 14/1697                         12. 12. 2019
                                                 2. rozhodlo

                                                 a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                 část pozemku parc. č. 1217/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1508-109/2019 ze dne 7. 4. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1217/9 ostatní plocha, o výměře 5 m2,

                                                 se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                 v k. ú. Sklenov, obec Hukvaldy,

                                                 do společného jmění manželů **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 6.000,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                 b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                 14/1697                         12. 12. 2019
                                                 3. rozhodlo

                                                 a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                 část pozemku parc. č. 2194 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 428-1317/2018 ze dne 10. 10. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2194/2 vodní plocha, o výměře 17 m2,

                                                 se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                 v k. ú. Jelení u Bruntálu, obec Milotice nad Opavou,

                                                 do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                                 za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                 b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                 14/1697                         12. 12. 2019
                                                 4. rozhodlo

                                                 a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                 pozemek parc. č. st. 38/8 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                 pozemek parc. č. 2543/6 ostatní plocha,

                                                 pozemek parc. č. 2543/68 ostatní plocha,

                                                 pozemek parc. č. 2632/47 ostatní plocha,

                                                 pozemek parc. č. 2663/1 ostatní plocha,

                                                 pozemek parc. č. 2663/19 ostatní plocha a 

                                                 pozemek parc. č. 2663/20 ostatní plocha,

                                                 se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                 vše v k. ú. a obci Leskovec nad Moravicí,

                                                 do vlastnictví obce Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí 42, Dvorce, IČO 00296155,

                                                 za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                 b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                 14/1697                         12. 12. 2019
                                                 5. rozhodlo

                                                 a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                 pozemek parc. č. 851/10 ostatní plocha,

                                                 se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                 v k. ú. Valštejn, obec Město Albrechtice,

                                                 do vlastnictví města Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, IČO 00296228,

                                                 za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                 b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                 14/1697                         12. 12. 2019
                                                 6. rozhodlo

                                                 a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                                 pozemek parc. č. 4099/4 lesní pozemek,

                                                 se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                 v k. ú. a obci Klokočov, okres Čadca, Slovenská republika,

                                                 do vlastnictví Žilinského samosprávného kraje, Komenského 48, Žilina, IČO 37808427,

                                                 za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                 b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                 14/1697                         12. 12. 2019
                                                 7. rozhodlo

                                                 a)   darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                                 pozemek parc. č. 1461 ostatní plocha,

                                                 část pozemku parc. č. 742 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 639-111/2018 ze dne 5. 11. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 742/2 ostatní plocha, o výměře 1173 m2,

                                                 pozemní komunikaci č. III/45731 umístěnou na pozemku parc. č. 1461 ostatní plocha a na části pozemku parc. č. 742 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 639-111/2018 ze dne 5. 11. 2018 a nově označené jako pozemek parc. č. 742/2 ostatní plocha o výměře 1173 m2,

                                                 se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                 vše v k. ú. a obci Osoblaha

                                                 do vlastnictví obce Osoblaha, Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČO 00296279, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                 b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                 14/1697                         12. 12. 2019
                                                 8. rozhodlo

                                                 a)     nabýt darem do vlastnictví kraje část pozemku parc. č. 665 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 639-111/2018 ze dne 5. 11. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 665/2 ostatní plocha, o výměře 58 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                 v k. ú. a obec Osoblaha

                                                 z vlastnictví obce Osoblaha, Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČO 00296279; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                 b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 8. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                 14/1697                         12. 12. 2019
                                                 9. rozhodlo

                                                 a)     uznat formou souhlasného prohlášení vlastnické právo k nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to k:

                                                 části pozemku parc. č. 1130/2 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 1920-312/2018 ze dne 3. 10. 2018 a nově označené jako pozemek parc. č. 1130/9 ostatní plocha, o výměře 71 m2,

                                                 v k. ú. a obci Malenovice,

                                                 do společného jmění manželů Zdeňka Orlíka, narozeného 22. 10. 1961 a Drahomíry Orlíkové, narozené 17. 6. 1966, oba bytem 2. května 113, Studénka,

                                                 za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                 b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 9. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví nabyvateli vkladem práva do katastru nemovitostí


                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 75/6761 ze dne 25. 11. 2019

                                                  14/1698                         12. 12. 2019
                                                  1. schvaluje

                                                  dodatek č. 24 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, ve znění uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                  14/1698                         12. 12. 2019
                                                  2. vydává

                                                  dodatek č. 24 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 75/6761 ze dne 25. 11. 2019

                                                   14/1699                         12. 12. 2019
                                                   1. schvaluje

                                                   dodatek č. 27 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                   14/1699                         12. 12. 2019
                                                   2. vydává

                                                   dodatek č. 27 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 75/6761 ze dne 25. 11. 2019

                                                    14/1700                         12. 12. 2019
                                                    1. schvaluje

                                                    dodatek č. 30 ke zřizovací listině organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, ve znění uvedeném v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                    14/1700                         12. 12. 2019
                                                    2. vydává

                                                    dodatek č. 30 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 75/6764 ze dne 25. 11. 2019

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 8/860 ze dne 14. 6. 2018

                                                     14/1701                         12. 12. 2019
                                                     1. rozhodlo

                                                     změnit v usnesení č. 8/860 ze dne 14. 6. 2018 v bodě 1. text „se splatností 31. 5. 2020“ na text „se splatností 30. 9. 2020“, dle předloženého materiálu

                                                     14/1701                         12. 12. 2019
                                                     2. rozhodlo

                                                     uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 07239/2018/ZDR ze dne 4. 9. 2018 s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 72/6532 ze dne 21. 10. 2019

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      3/152 ze dne 16. 3. 2017

                                                      14/1702                         12. 12. 2019
                                                      1. rozhodlo

                                                      uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 00756/2017/ZDR ze dne 13. 4. 2017, s obchodní společností Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČO 25886207, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 51/4603 ze dne 27.11.2018

                                                       k usnesení rady kraje č.

                                                       72/6540 ze dne 21.10.2019

                                                       14/1703                         12. 12. 2019
                                                       1. schvaluje

                                                       změnit název projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ na „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“

                                                       14/1703                         12. 12. 2019
                                                       2. bere na vědomí

                                                       informaci o aktuálním stavu projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“ dle předloženého materiálu

                                                       14/1703                         12. 12. 2019
                                                       3. rozhodlo

                                                       změnit v bodě 2) usnesení č. 10/1122 ze dne 13. 12. 2018 výši profinancování
                                                       a kofinancování projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“ z 936.717,76 EUR na 1.100.043,14 EUR dle předloženého materiálu

                                                       14/1703                         12. 12. 2019
                                                       4. rozhodlo

                                                       změnit v bodě 3) písm. c) usnesení č. 10/1122 ze dne 13. 12. 2018 výši finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“ z 514.873,00 EUR na 678.197,80 EUR dle předloženého materiálu

                                                       14/1703                         12. 12. 2019
                                                       5. rozhodlo

                                                       zajistit udržitelnost projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“ předloženého do programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika v létech 2022-2027 v maximální výši 2.000.000,00 Kč


                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 75/6765 ze dne 25. 11. 2019

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 2/68 ze dne 22. 12. 2016, bod 2)

                                                        č. 8/865 ze dne 14. 6. 2018, body 5) a 6)

                                                        14/1704                         12. 12. 2019
                                                        1. rozhodlo

                                                        zahájit přípravu projektu „Žít normálně“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 12.700.000 Kč

                                                        14/1704                         12. 12. 2019
                                                        2. rozhodlo

                                                         

                                                        profinancovat a kofinancovat projekt „Žít normálně“, předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou, v letech 2020 – 2022 ve výši 12.700.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                        14/1704                         12. 12. 2019
                                                        3. rozhodlo

                                                        změnit v bodě 5) usnesení č. 8/865 ze dne 14. 6. 2018 dobu financování projektu „Podpora komunitní práce v MSK II“ z „2019 – 2021“ na „2019 – 2022“ dle předloženého materiálu

                                                        14/1704                         12. 12. 2019
                                                        4. rozhodlo

                                                        zrušit bod 6) usnesení č. 8/865 ze dne 14. 6. 2018 o změně termínu realizace projektu „Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK“ dle předloženého materiálu

                                                        14/1704                         12. 12. 2019
                                                        5. rozhodlo

                                                        změnit v bodě 2) usnesení č. 2/68 ze dne 22. 12. 2016 dobu financování projektu „Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK“ z „2017 – 2020“ na „2019 – 2022“ dle předloženého materiálu

                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 74/6647 ze dne 18. 11. 2019

                                                         14/1705                         12. 12. 2019
                                                         1. schvaluje

                                                         účast Moravskoslezského kraje v projektu „PALAMOBICO-Planning Low carbon mobility at small-cross border International corridors“ – „PALAMOBICO-Plánování nízkouhlíkové mobility v malých přeshraničních mezinárodních koridorech“ včetně dohody o partnerství dle přílohy č. 3 tohoto materiálu

                                                         14/1705                         12. 12. 2019
                                                         2. rozhodlo

                                                         zahájit přípravu projektu Moravskoslezského kraje s názvem „PALAMOBICO-Planning Low carbon mobility at small-cross border International corridors“ – „PALAMOBICO-Plánování nízkouhlíkové mobility v malých přeshraničních mezinárodních koridorech“ financovatelného z programu územní spolupráce INTERREG Danube Transnational Programme 

                                                         14/1705                         12. 12. 2019
                                                         3. rozhodlo

                                                         profinancovat a kofinancovat projekt s názvem „PALAMOBICO-Planning Low carbon mobility at small-cross border International corridors“ – „PALAMOBICO-Plánování nízkouhlíkové mobility v malých přeshraničních mezinárodních koridorech“ předkládaný do programu územní spolupráce INTERREG Danube Transnational Programme, prioritní osy 3. Lépe propojená a energeticky odpovědná oblast Dunaje, specifický cíl 3.1. Podpora ekologických a bezpečných dopravních systémů a vyvážená dostupnost městských
                                                         a venkovských oblastí, v letech 2020-2022 ve výši 102.000 EUR


                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 75/6776 ze dne 25. 11. 2019

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 16/1634 ze dne 25. 9. 2015

                                                          14/1706                         12. 12. 2019
                                                          1. rozhodlo

                                                          zahájit přípravu projektů

                                                          1.    „Supporting attractiveness of health and social care professions in regions“ s předpokládanými náklady 450.000 EUR

                                                          2.    „Sharing of pedagogical practice in nursery schools“ s předpokládanými náklady 405.000 EUR

                                                          financovatelných z programu ERASMUS+ dle předloženého materiálu

                                                          14/1706                         12. 12. 2019
                                                          2. rozhodlo

                                                          změnit v bodě 2) usnesení č. 16/1634 ze dne 25. 9. 2015 dobu financování projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje“ z „2016 – 2019“ na „2015 – 2022“ dle předloženého materiálu


                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 75/6771 ze dne 25.11.2019

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 10/1107 ze dne 13.12.2018

                                                           14/1707                         12. 12. 2019
                                                           1. bere na vědomí

                                                           informace o stavu přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských zdrojů a předkládaných do výzev operačních programů v programovém období 2014 – 2020 dle předloženého materiálu.


                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                            14/1708                         12. 12. 2019
                                                            1. rozhodlo

                                                            neprominout smluvní pokutu obchodní společnosti INTERIÉRY HULIÁK s.r.o., IČO: 03442322, v celkové výši 286.521,38 Kč, uloženou dle Smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2018, ev. č. 05061/2018/ŠMS, dle předloženého materiálu

                                                            14/1708                         12. 12. 2019
                                                            2. rozhodlo

                                                            neprominout smluvní pokutu obchodní společnosti INTERIÉRY HULIÁK s.r.o., IČO: 03442322, v celkové výši 516.442,57 Kč, uloženou dle Smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2018, ev. č. 05062/2018/ŠMS, dle předloženého materiálu


                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                             14/1709                         12. 12. 2019
                                                             1. bere na vědomí

                                                             žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 14. 11. 2019 od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO: 75082616 na spolufinancování závazků dle Usnesení Vlády č. 463 ze dne 1. 7. 2019, spočívajících v úrocích a souvisejících nákladech z neoprávněného postupu správce daně v daňových řízeních a úrocích z prodlení a souvisejících nákladech u sporů z veřejnoprávních smluv vzniklých u projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             14/1709                         12. 12. 2019
                                                             2. rozhodlo

                                                             poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v celkové maximální výši 56.199.240,-Kč Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO: 75082616, na spolufinancování závazků, spočívajících v úrocích a souvisejících nákladech z neoprávněného postupu správce daně a úrocích z prodlení a souvisejících nákladech u sporů z veřejnoprávních smluv vzniklých u projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko maximálně však ve výši 50 % celkových nákladů na tyto závazky s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 75/6773 ze dne 25. 11. 2019

                                                              14/1710                         12. 12. 2019
                                                              1. rozhodlo

                                                              uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 06277/2018/EP uzavřené dne 12. 7. 2018 s Dolní oblast VÍTKOVICE, z. s. k projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 108/8407 ze dne 6.9.2016

                                                               č. 51/4608 ze dne 27.11.2018

                                                               č. 75/6775 ze dne 25.11.2019

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 21/2237 ze dne 22.9.2016

                                                               č. 10/1119 ze dne 13.12.2018

                                                               14/1711                         12. 12. 2019
                                                               1. rozhodlo

                                                               změnit v bodě 4 usnesení č. 10/1119 ze dne 13. 12. 2018 dobu financování projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ z „2016 – 2019“ na „2016 – 2020“ dle předloženého materiálu.

                                                               14/1711                         12. 12. 2019
                                                               2. rozhodlo

                                                               změnit v bodě 9 usnesení č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016 dobu zajištění udržitelnosti v letech z „2019 – 2023“ na „2021 – 2025“, dle předloženého materiálu.


                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 108/8410 ze dne 6. 9. 2016

                                                                č. 45/3990 ze dne 28. 8. 2018

                                                                č. 75/6767 ze dne 25. 11. 2019

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016

                                                                č. 9/991 ze dne 13. 9. 2018

                                                                14/1712                         12. 12. 2019
                                                                1. rozhodlo

                                                                změnit v bodě 8) usnesení č. 108/8410 ze dne 6. 9. 2016 dobu financování projektu „EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“ z „2016 – 2020“ na „2016 – 2023“ dle předloženého materiálu

                                                                14/1712                         12. 12. 2019
                                                                2. rozhodlo

                                                                změnit v bodě 9) usnesení č. 108/8410 ze dne 6. 9. 2016 zajištění udržitelnosti projektu „EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, z let „2020 – 2030“ na léta „2023 – 2033“ dle předloženého materiálu

                                                                14/1712                         12. 12. 2019
                                                                3. rozhodlo

                                                                změnit v bodě 4) usnesení č. 9/991 ze dne 13. 9. 2018 výši výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán z „předpokládané výše 113.740 Kč“ na „maximální výši 950.000 Kč“


                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 75/6788 ze dne 25. 11. 2019

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č.12/1453 ze dne 13. 6. 2019

                                                                 14/1713                         12. 12. 2019
                                                                 1. rozhodlo

                                                                 nahradit přílohu č. 1 usnesení č. 12/1453 ze dne 13. 6. 2019 přílohou č. 1 tohoto usnesení

                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 33/2959 ze dne 12. 3. 2018

                                                                 č. 58/5228 ze dne 11. 3. 2019

                                                                 č. 75/6807 ze dne 25. 11. 2019

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 7/669 ze dne 14. 3. 2018

                                                                 č. 11/1342 ze dne 13. 3. 2019

                                                                 14/1714                         12. 12. 2019
                                                                 1. bere na vědomí

                                                                 informaci o připojení Moravskoslezského kraje ke Görlitzké deklaraci podepsané při příležitosti konání Výročního politického dialogu Platformy pro uhelné regiony v transformaci v německém Görlitzu dne 25. 11. 2019 dle předloženého materiálu


                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 51/4615 ze dne 27. 11. 2018

                                                                  č. 75/6808 ze dne 25. 11. 2019

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 10/1118 ze dne 13. 12. 2018

                                                                  14/1715                         12. 12. 2019
                                                                  1. bere na vědomí

                                                                  informaci o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise dle přiloženého materiálu


                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 17/1767 ze dne 17. 12. 2015

                                                                   č. 6/599 ze dne 14. 12. 2017

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 85/6829 ze dne 8. 12. 2015

                                                                   č. 25/2257 ze dne 21. 11. 2017

                                                                   č. 75/6781 ze dne 25. 11. 2019

                                                                   14/1716                         12. 12. 2019
                                                                   1. schvaluje

                                                                   přípravu a předložení projektu „Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje III“ v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020

                                                                   14/1716                         12. 12. 2019
                                                                   2. rozhodlo

                                                                   profinancovat projekt „Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje III“ v letech 2020 – 2021 v celkové maximální výši 13.430.300 Kč


                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 24/2162 ze dne 6.6.2012

                                                                    č. 14/1241 ze dne 7.5.2015

                                                                    č. 5/470 ze dne 14.9.2017

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 19/1724 ze dne 29.8.2017

                                                                    č. 75/6787 ze dne 25.11.2019

                                                                    14/1717                         12. 12. 2019
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    návrh Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019–2027

                                                                    14/1717                         12. 12. 2019
                                                                    2. schvaluje

                                                                    Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje 2019–2027 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 75/6797 ze dne 25. 11. 2019

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                    14/1718                         12. 12. 2019
                                                                    1. rozhodlo

                                                                    poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje v letech 2020 až 2022 v celkové výši 744.750 Kč subjektu Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s., IČO 47656409, na projekt „Lyžařské běžecké trasy v okolí Vrbna pod Pradědem“, s časovou použitelností od 18. 11. 2019 do 10. 4. 2022, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                    14/1718                         12. 12. 2019
                                                                    2. rozhodlo

                                                                    dofinancovat realizaci projektu „Lyžařské běžecké trasy v okolí Vrbna pod Pradědem“ v rámci akce „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 249.000 Kč a na rok 2022 ve výši 125.000 Kč

                                                                    14/1718                         12. 12. 2019
                                                                    3. rozhodlo

                                                                    rozhodnout poskytnout investiční dotaci v celkové výši 150.000 Kč subjektu KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, na projekt „Instalace tepelného čerpadla a elektropřípojky v turistické chatě Prašivá“, s časovou použitelností od 1. 7. 2019 do 31. 3. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                    14/1718                         12. 12. 2019
                                                                    4. rozhodlo

                                                                    poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 v celkové výši 15.000.000 Kč, z toho investiční dotaci v maximální výši 6.500.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci maximálně ve výši 8.500.000 Kč, subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, na projekt „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2020“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                    14/1718                         12. 12. 2019
                                                                    5. rozhodlo

                                                                    poskytnout investiční dotaci v celkové výši 550.000 Kč subjektu Tréninkové centrum Praděd, zapsaný spolek, IČO 66145481, na projekt „Dovybavení TC Praděd o pracovní a záchranný sněžný skútr“, s časovou použitelností od 15. 12. 2019 do 30. 6. 2020 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                    14/1718                         12. 12. 2019
                                                                    6. rozhodlo

                                                                    poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje v letech 2020 až 2022 v celkové výši 394.200 Kč subjektu Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, IČO 00000582, na projekt „Úprava lyžařských běžeckých tras vedoucí ve vrcholové části Národní přírodní rezervace Praděd“, s časovou použitelností od 18. 11. 2019 do 30. 4. 2022, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                    14/1718                         12. 12. 2019
                                                                    7. rozhodlo

                                                                    dofinancovat realizaci projektu „Úprava lyžařských běžeckých tras vedoucí ve vrcholové části Národní přírodní rezervace Praděd“ v rámci akce „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 132 tis. Kč a na rok 2022 ve výši 66 tis. Kč


                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 51/4599 ze dne 27. 11. 2018

                                                                     č. 57/5140 ze dne 26. 2. 2019

                                                                     č. 75/6801 ze dne 25. 11. 2019

                                                                     č. 76/6955 ze dne 9. 12. 2019

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 11/1326 ze dne 13. 3. 2019

                                                                     14/1719                         12. 12. 2019
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     žádosti příjemců

                                                                     a)    obce Staré Těchanovice, IČO 00635529, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                     b)   obce Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                     c)    obce Velká Štáhle, IČO 00576018, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                     d)   obce Leskovec nad Moravicí, IČO 00296155, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                     e)    mikroregionu Hvozdnice, IČO 71194410, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                                     f)     obce Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                     g)   obce Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

                                                                     h)   obce Tvrdkov, IČO 00576000, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                                                                     i)     obce Svobodné Heřmanice, IČO 00296384, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

                                                                     14/1719                         12. 12. 2019
                                                                     2. rozhodlo

                                                                     uzavřít

                                                                     a)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01457/2019/RRC s obcí Staré Těchanovice, IČO 00635529, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                     b)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01627/2019/RRC s obcí Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                     c)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02159/2019/RRC s obcí Velká Štáhle, IČO 00576018, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                     d)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02201/2019/RRC s obcí Leskovec nad Moravicí, IČO 00296155, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                     e)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01459/2019/RRC s mikroregionem Hvozdnice, IČO 71194410, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                                     f)     Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01622/2019/RRC s obcí Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                     g)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06317/2019/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                                                                     h)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07880/2019/RRC s obcí Tvrdkov, IČO 00576000, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                                                     i)     Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01396/2019/RRC s obcí Svobodné Heřmanice, IČO 00296384, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu


                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 75/6805 ze dne 25. 11. 2019

                                                                      14/1720                         12. 12. 2019
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 14. 11. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      14/1720                         12. 12. 2019
                                                                      2. doporučuje

                                                                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na přípravu a pilotní ověření konceptu Digitálního inovačního hubu v Moravskoslezském kraji ve výši 1.000.000 Kč, maximálně však ve výši 80,00 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 68/6234 ze dne 27.8.2019

                                                                       č. 75/6795 ze dne 25.11.2019

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                       14/1721                         12. 12. 2019
                                                                       1. rozhodlo

                                                                       poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019 - 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 57/5124 ze dne 26. 2. 2019

                                                                       č. 75/6786 ze dne 25. 11. 2019

                                                                       14/1722                         12. 12. 2019
                                                                       1. rozhodlo

                                                                       poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 75/6804 ze dne 25. 11. 2019

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                       14/1723                         12. 12. 2019
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       žádost města Kopřivnice, IČO 00298077, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                       14/1723                         12. 12. 2019
                                                                       2. rozhodlo

                                                                       poskytnout investiční dotaci městu Kopřivnice, IČO 00298077, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Řešení území po přestěhování Slovenské strely (u Technického muzea) – projektová příprava“, ve výši 500.000 Kč, maximálně však ve výši 71,42 % celkových uznatelných nákladů, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                        č. 6/387 ze dne 24. 1. 2017

                                                                        č. 59/5303 ze dne 26. 3. 2019

                                                                        č. 67/6801 ze dne 30. 7. 2019

                                                                        č. 70/6410 ze dne 24. 9. 2019

                                                                        č. 75/6779 ze dne 25. 11. 2019

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 10/1120 ze dne 13. 12. 2018

                                                                        14/1724                         12. 12. 2019
                                                                        1. rozhodlo

                                                                        a)    poskytnout úvěr v max. výši 80 % předpokládaných uznatelných nákladů žadateli dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí úvěru dle přílohy č. 4 předloženého materiálu v souladu s podmínkami Programu JESSICA II, platnými od 24. 9. 2019 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                        b)   neposkytnout úvěr žadateli dle přílohy č. 2 předloženého materiálu v souladu s podmínkami Programu JESSICA II, platnými od 30. 7. 2019 do 23. 9. 2019 dle přílohy č. 7, s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                        14/1724                         12. 12. 2019
                                                                        2. schvaluje

                                                                        rozpočet Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA na rok 2020 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 75/6782 ze dne 25.11.2019

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                                                         č. 4/319 ze dne 15.6.2017

                                                                         č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

                                                                         14/1725                         12. 12. 2019
                                                                         1. rozhodlo

                                                                         poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                         14/1725                         12. 12. 2019
                                                                         2. rozhodlo

                                                                         poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy


                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

                                                                         č. 21/2242 ze dne 22. 9. 2016

                                                                         č. 3/169 ze dne 16. 3. 2017

                                                                         č. 4/295 ze dne 15. 6. 2017

                                                                         č. 5/454 ze dne 14. 9. 2017

                                                                         č. 9/995 ze dne 13. 9. 2018

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015

                                                                         14/1726                         12. 12. 2019
                                                                         1. bere na vědomí

                                                                         žádosti příjemců

                                                                         a)    obec Roudno, IČO 00296295, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                         b)   obec Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                         c)    obec Hnojník, IČO 00296678, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                         d)   obec Velké Heraltice, IČO 00300837, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                         e)    obec Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                                         f)     obec Těrlicko, IČO 00297666, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                         g)   město Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                                                         h)   obec Hrádek, IČO 00535958, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

                                                                         i)     obec Bělá, IČO 00534650, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

                                                                         j)     obec Mosty u Jablunkova, IČO 00296953, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

                                                                         k)    obec Píšť, IČO 00300560, dle přílohy č. 40 předloženého materiálu

                                                                         l)     obec Bocanovice, IČO 00535931, dle přílohy č. 43 předloženého materiálu

                                                                         m)  obec Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 46 předloženého materiálu

                                                                         14/1726                         12. 12. 2019
                                                                         2. rozhodlo

                                                                         zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

                                                                         14/1726                         12. 12. 2019
                                                                         3. rozhodlo

                                                                         a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00262/2016/RRC s obcí Roudno, IČO 00296295, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                         b)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00435/2016/RRC s obcí Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                         c)    uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00368/2016/RRC s obcí Hnojník, IČO 00296678, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                         d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00195/2016/RRC s obcí Velké Heraltice, IČO 00300837, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                         e)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00316/2016/RRC s obcí Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                                                         f)     uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00553/2016/RRC s obcí Těrlicko, IČO 00297666, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

                                                                         g)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00314/2016/RRC s městem Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

                                                                         h)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00305/2016/RRC s obcí Hrádek, IČO 00535958, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

                                                                         i)     uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00452/2016/RRC s obcí Bělá, IČO 00534650, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

                                                                         j)     uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00364/2016/RRC s obcí Mosty u Jablunkova, IČO 00296953, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

                                                                         k)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00224/2016/RRC s obcí Píšť, IČO 00300560, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

                                                                         l)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00207/2016/RRC s obcí Bocanovice, IČO 00535931, dle přílohy č. 45 předloženého materiálu

                                                                         m)  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00657/2016/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 48 předloženého materiálu


                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 20/1842 ze dne 12.9.2017

                                                                          č. 75/6777 ze dne 25.11.2019

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 5/471 ze dne 14.9.2017

                                                                          14/1727                         12. 12. 2019
                                                                          1. rozhodlo

                                                                          uzavřít Memorandum o spolupráci se Zlínským krajem a obcemi Prostřední Bečva a Trojanovice, dle přílohy č. 1 přiloženého materiálu


                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 58/5230 ze dne 11.3.2019

                                                                           č. 75/6780 ze dne 25.11.2019

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                                                           č. 4/319 ze dne 15.6.2017

                                                                           č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

                                                                           14/1728                         12. 12. 2019
                                                                           1. rozhodlo

                                                                           změnit bod 1. svého usnesení č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015 ve znění usnesení
                                                                           č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017 a usnesení č. 11/1341 ze dne 13. 3. 2019 takto:

                                                                           „1. rozhodlo

                                                                           o závazku kraje na období 2016–2022 na příspěvek kraje všem konečným uživatelům v dotačních programech zaměřených na výměnu zdrojů tepla na území Moravskoslezského kraje financovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, a to ve výši:

                                                                           a)    5 % celkových způsobilých výdajů dílčího projektu v dotačních programech realizovaných v rámci 1. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům,

                                                                           b)  7.500 Kč v dotačních programech realizovaných v rámci 2. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům,

                                                                           c)  7.500 Kč v dotačních programech realizovaných v rámci 3. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům a podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační
                                                                           a mitigační opatření

                                                                           tj. maximálně 143 mil. Kč“

                                                                           14/1728                         12. 12. 2019
                                                                           2. rozhodlo

                                                                           uzavřít s obcemi uvedenými v příloze č. 3 předloženého materiálu dodatek ke smlouvám o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                           14/1728                         12. 12. 2019
                                                                           3. rozhodlo

                                                                           změnit bod 3. svého usnesení č. 11/1341 ze dne 13. 3. 2019 takto:

                                                                           „3. schvaluje

                                                                           předfinancování příspěvků obcí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se kterými budou uzavřeny smlouvy o spolupráci při realizaci projektu (grantového schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638, dle bodu 2. tohoto usnesení a podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření“


                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 75/6810 ze dne 25. 11. 2019

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                            14/1729                         12. 12. 2019
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            informaci o přípravě Memoranda o spolupráci na realizaci rozvoje konceptu propojení ekonomiky, kultury a kreativních profesí

                                                                            14/1729                         12. 12. 2019
                                                                            2. bere na vědomí

                                                                            žádost spolku Moravskoslezská kreativní akademie, z.s., IČO 07159889, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                            14/1729                         12. 12. 2019
                                                                            3. rozhodlo

                                                                            poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje subjektu Moravskoslezská kreativní akademie, z.s., IČO 07159889, na realizaci projektu Kreativní laboratoř v maximální výši 1.650.000 Kč, z toho neinvestiční část dotace ve výši 1.050.000 Kč a investiční část dotace ve výši 600.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 8/886 ze dne 14. 6. 2018

                                                                             č. 9/1008 ze dne 13. 9. 2018

                                                                             č. 13/1576 ze dne 12. 9. 2019

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 39/3497 ze dne 29. 5. 2018

                                                                             č. 46/4107 ze dne 11. 9. 2018

                                                                             č. 68/6225 ze dne 27. 8. 2019

                                                                             č. 75/6791 ze dne 25. 11. 2019

                                                                             14/1730                         12. 12. 2019
                                                                             1. bere na vědomí

                                                                             a)    žádost Pavlíny Kavkové ze dne 21. 8. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                             b)   žádost XEVOS Solutions s.r.o. ze dne 1. 10. 2019 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                             c)    žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 1. 11. 2019 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                             d)   žádost El-Stylo s.r.o. ze dne 4. 11. 2019 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                             e)    žádost ULLMANNA s.r.o. ze dne 5. 11. 2019 dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                                             f)     žádost MIRdesign, s.r.o. ze dne 12. 11. 2019 dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                             g)   žádost FTR STUDIO s.r.o. ze dne 14. 11. 2019 dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                                                                             14/1730                         12. 12. 2019
                                                                             2. rozhodlo

                                                                             a)    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00356/2019/RRC ze dne 13. 2. 2019 s Pavlínou Kavkovou, IČO 06498353 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                             b)   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06580/2019/RRC ze dne 17. 10. 2019 s XEVOS Solutions s.r.o., IČO 27831345 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                             c)    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06592/2018/RRC ze dne 23. 7. 2018 s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100 přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                             d)   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07736/2019/RRC ze dne 27. 11. 2019 s El-Stylo s.r.o., IČO 07313926 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                             a)    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07739/2019/RRC ze dne 27. 11. 2019 s El-Stylo s.r.o., IČO 07313926 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                             b)   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07357/2019/RRC ze dne 13. 11. 2019 s ULLMANNA s.r.o., IČO 06904866 dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                                                             c)    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07761/2019/RRC ze dne 19. 11. 2019 s MIRdesign, s.r.o., IČO 08169501 dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                                                                             d)   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07816/2019/RRC ze dne 27. 11. 2019 s FTR STUDIO s.r.o., IČO 08169331 dle přílohy č. 23 předloženého materiálu


                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                              k usnesením rady kraje

                                                                              č. 46/4109 ze dne 11. 9. 2018

                                                                              č. 75/6813 ze dne 25. 11. 2019

                                                                              14/1731                         12. 12. 2019
                                                                              1. rozhodlo

                                                                              poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 75/6816 ze dne 25. 11. 2019

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                              č. 25/1121/1 ze dne 30. 9. 2004

                                                                              14/1732                         12. 12. 2019
                                                                              1. schvaluje

                                                                              15. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                               k usnesením rady kraje

                                                                               č. 46/4108 ze dne 11. 9. 2018

                                                                               č. 75/6814 ze dne 25. 11. 2019

                                                                               14/1733                         12. 12. 2019
                                                                               1. rozhodlo

                                                                               poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                               č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 75/6819 ze dne 25.11.2019

                                                                               14/1734                         12. 12. 2019
                                                                               1. bere na vědomí

                                                                               žádost obce Neplachovice ze dne 4. 11. 2019 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Stavební úpravy zámku v Neplachovicích – úprava areálové dešťové kanalizace“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                               14/1734                         12. 12. 2019
                                                                               2. rozhodlo

                                                                               poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Neplachovice, IČO 00561193, na realizaci projektu „Stavební úpravy zámku v Neplachovicích – úprava areálové dešťové kanalizace“ ve výši 180.000 Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 1. 2020 a uhrazených do dne 1. 3. 2020 včetně a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 75/6815 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                14/1735                         12. 12. 2019
                                                                                1. rozhodlo

                                                                                o přídělu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 10.523.830 Kč

                                                                                14/1735                         12. 12. 2019
                                                                                2. schvaluje

                                                                                rozpočet Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                14/1735                         12. 12. 2019
                                                                                3. rozhodlo

                                                                                použít dle ustanovení článku 4 bodu 2 písmeno b) statutu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje finanční prostředky ve výši 3.500 tis. Kč jako zdroj rozpočtu kraje na rok 2020 pro financování akce „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“


                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 75/6812 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                 14/1736                         12. 12. 2019
                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                 žádost subjektu Nadace na pomoc zvířatům ze dne 5. 11. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Rekonstrukce a pořízení nového vybavení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                 14/1736                         12. 12. 2019
                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                 poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Nadace na pomoc zvířatům, IČO 25817981, na projekt Rekonstrukce a pořízení nového vybavení ve výši 205.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2020 do dne 1. 6. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 75/6859 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                  14/1737                         12. 12. 2019
                                                                                  1. rozhodlo

                                                                                  poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                                                  rozhodnout poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                                                           

                                                                                  a)    Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s., IČO 18055991, ve výši 12.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „2. etapa CENTRUM REPREZENTACE stolního tenisu a talentované mládeže“; s časovou použitelností od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2020

                                                                                  b)   Tělovýchovná jednota Ostrava, IČO 00561916, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Přestavba antukového povrchu na multifunkční hřiště s osvětlením“; s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 4. 2020

                                                                                  14/1737                         12. 12. 2019
                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                  poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                                                  a)    VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368, ve výši 3.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly - interiéry, vybavení pro hřiště a strojní vybavení pro údržbu sportovišť“, s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020

                                                                                  b)   SC Squash Třinec z.s., IČO 26631377, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Trojhalí Satellite 2019“; s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                  c)    HANDBALL MARKETING s.r.o., IČO 29446252, ve výši 450.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Reprezentace HCB Karviná v Evropském poháru“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                  d)   Beskydský golfový klub z. s., IČO 63699419, ve výši 42.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast družstva žen v Poháru mistrů - EUROPEAN LADIES'' CLUB TROPHY“; s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                  e)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Český běh žen 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                  14/1737                         12. 12. 2019
                                                                                  3. rozhodlo

                                                                                  poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2020 příjemcům:

                                                                                  a)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Čokoládová tretra 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                  b)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 5.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                  c)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 360.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zajištění účasti reprezentace MS kraje na Hrách IX. ZODM 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020

                                                                                  d)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Provoz servisního centra sportu MS KO ČUS“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                  e)    Český florbal, IČO 61387991, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Pohár mistrů ve florbale 2020“; s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2020

                                                                                  f)     CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, ve výši 3.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Výběr a podpora talentovaných sportovců CISO“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                  g)   Seven Days Agency, s.r.o., IČO 24314781, ve výši 900.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „City Cross Sprint 2020“; s časovou použitelností od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020

                                                                                  14/1737                         12. 12. 2019
                                                                                  4. rozhodlo

                                                                                  uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                                  a)    Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s., IČO 18055991, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                  b)   Tělovýchovná jednota Ostrava, IČO 00561916, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                  c)    VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                  d)   SC Squash Třinec z.s., IČO 26631377, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                  e)    HANDBALL MARKETING s.r.o., IČO 29446252, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                  f)     Beskydský golfový klub z. s., IČO 63699419, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                  g)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                                  h)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                                  i)     Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                                  j)     Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                                                                                  k)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                                                                                  l)     Český florbal, IČO 61387991, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                                                                  m)  CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

                                                                                  n)   Seven Days Agency, s.r.o., IČO 24314781, dle přílohy č. 28 předloženého

                                                                                  14/1737                         12. 12. 2019
                                                                                  5. rozhodlo

                                                                                  uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje evidenční číslo 07206/2019/ŠMS s příjemcem finančních prostředků TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČ 00560901, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

                                                                                  14/1737                         12. 12. 2019
                                                                                  6. rozhodlo

                                                                                  neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Jezdecký klub Baník Ostrava, IČO 60783419, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce kolbiště v Jezdeckém klubu Baník Ostrava“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 75/6858 ze dne 27. 11. 2019

                                                                                   14/1738                         12. 12. 2019
                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                   seznam subjektů navržených k podpoře dle podmínek programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2020 – TJ/SK vyhlášeného Českou unií sportu, z.s., IČO 00469548 včetně výše příspěvku dle přílohy č. 5 tohoto materiálu

                                                                                   14/1738                         12. 12. 2019
                                                                                   2. rozhodlo

                                                                                   poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 příjemci Česká unie sportu, z.s., IČO 00469548, ve výši 34.916.300 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2020 – pro tělovýchovné, tělocvičné jednoty, sportovní kluby a sportovní příspěvkové organizace měst a obcí (TJ/SK) a činnosti a rozvoje Servisních center sportu (SCS) působících v rámci České unie sportu (ČUS) na území Moravskoslezského kraje (MSK); s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a uzavřít s tímto příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 75/6853 ze dne 51.11.2019

                                                                                    14/1739                         12. 12. 2019
                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                    poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Mensa České republiky, IČO 45248591, ve výši 49.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Talent gymnázií 2019“ s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                    14/1739                         12. 12. 2019
                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                    uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Mensa České republiky, IČO 45248591, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                    14/1739                         12. 12. 2019
                                                                                    3. rozhodlo

                                                                                    uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě č. 08229/2018/ŠMS o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje příjemci Basketpoint Frýdek – Místek z.s., IČ 06140971, na projekt „Basketpoint Frýdek-Místek – sportovní hala pro děti a mládež“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                    14/1739                         12. 12. 2019
                                                                                    4. rozhodlo

                                                                                    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 01353/2019/ŠMS o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje příjemci Ostravská univerzita, IČ 61988987, na projekt „Organizace Ústředního kola 53. ročníku Biologické olympiády“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 75/6831 ze dne 25.11.2019

                                                                                     14/1740                         12. 12. 2019
                                                                                     1. rozhodlo

                                                                                     uzavřít Smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji s Karlovarským krajem, IČO 70891168, v maximální výši 324.000 Kč včetně DPH, dle předloženého materiálu


                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje        

                                                                                      č. 75/6845 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                      14/1741                         12. 12. 2019
                                                                                      1. schvaluje

                                                                                      dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČO 69610126, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                      14/1741                         12. 12. 2019
                                                                                      2. vydává

                                                                                      dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 75/6845 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                       14/1742                         12. 12. 2019
                                                                                       1. schvaluje

                                                                                       dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                       14/1742                         12. 12. 2019
                                                                                       2. vydává

                                                                                       dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                        č. 75/6845 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                        14/1743                         12. 12. 2019
                                                                                        1. schvaluje

                                                                                        dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Mateřská škola, Ostrava‑Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČO 64628159, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                        14/1743                         12. 12. 2019
                                                                                        2. vydává

                                                                                        dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 75/6845 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                         14/1744                         12. 12. 2019
                                                                                         1. schvaluje

                                                                                         dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČO 47813211, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                         14/1744                         12. 12. 2019
                                                                                         2. vydává

                                                                                         dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 75/6845 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                          14/1745                         12. 12. 2019
                                                                                          1. schvaluje

                                                                                          dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace, IČO 61989266, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                          14/1745                         12. 12. 2019
                                                                                          2. vydává

                                                                                          dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 75/6845 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                           14/1746                         12. 12. 2019
                                                                                           1. schvaluje

                                                                                           dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČO 71172050, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                                           14/1746                         12. 12. 2019
                                                                                           2. vydává

                                                                                           dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 75/6845 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                            14/1747                         12. 12. 2019
                                                                                            1. schvaluje

                                                                                            dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČO 61989274, uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                                            14/1747                         12. 12. 2019
                                                                                            2. vydává

                                                                                            dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 75/6845 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                             14/1748                         12. 12. 2019
                                                                                             1. schvaluje

                                                                                             dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, IČO 47813466, uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu

                                                                                             14/1748                         12. 12. 2019
                                                                                             2. vydává

                                                                                             dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č. 75/6845 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                              14/1749                         12. 12. 2019
                                                                                              1. schvaluje

                                                                                              dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842753, uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu

                                                                                              14/1749                         12. 12. 2019
                                                                                              2. vydává

                                                                                              dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                               č. 75/6843 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                               č. 7/777 ze dne 14. 3. 2018

                                                                                               14/1750                         12. 12. 2019
                                                                                               1. rozhodlo

                                                                                               částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 50% ze stanoveného odvodu 136.554 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Western Arts Club z.s., Opavská 236/9, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 26679353, na projekt „18. ročník Mistrovství světa ve vrhu nožem a sekerou“, tj. v celkové výši 68.277 Kč

                                                                                               14/1750                         12. 12. 2019
                                                                                               2. rozhodlo

                                                                                               prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Western Arts Club z.s., Opavská 236/9, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 26679353, na projekt „18. ročník Mistrovství světa ve vrhu nožem a sekerou“


                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                č. 75/6849 ze dne 25.11.2019

                                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                č. 11/1322 ze dne 13.3.2019

                                                                                                14/1751                         12. 12. 2019
                                                                                                1. rozhodlo

                                                                                                uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01419/2019/ŠMS, uzavřené s příjemcem Městským fotbalovým klubem Karviná, z.s., IČ  26618320, se sídlem Sportovní 898/4, 735 06 Karviná - Nové Město, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                 č. 72/6552 ze dne 21.10.2019

                                                                                                 č. 75/6856 ze dne 25.11.2019

                                                                                                 14/1752                         12. 12. 2019
                                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                                 poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 žadateli MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČO 75090953, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Soutěžní přehlídka Múzy Ilji Hurníka“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                                                                 14/1752                         12. 12. 2019
                                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                                 uzavřít smlouvu s žadatelem MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČO 75090953, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                 14/1752                         12. 12. 2019
                                                                                                 3. rozhodlo

                                                                                                 poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „5. ročník mezinárodní vědecké konference o evropské integraci - ICEI 2020 – technické zázemí“; s časovou použitelností
                                                                                                 od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020

                                                                                                 14/1752                         12. 12. 2019
                                                                                                 4. rozhodlo

                                                                                                 uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 s příjemcem Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                 14/1752                         12. 12. 2019
                                                                                                 5. rozhodlo

                                                                                                 poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci obec Stonava, IČO 00297658, ve výši 7.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Stonava“; s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2020

                                                                                                 14/1752                         12. 12. 2019
                                                                                                 6. rozhodlo

                                                                                                 uzavřít smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 s příjemcem obec Stonava, IČO 00297658, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                 14/1752                         12. 12. 2019
                                                                                                 7. rozhodlo

                                                                                                 neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 žadatelům:

                                                                                                 a.    Středisko volného času Budišov nad Budišovkou příspěvková organizace, IČO 72553669, ve výši 150.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „CESTA VZŮRU“; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                                 b.    Spolek - sport, zábava pro děti a dospělé - KDYŽ NEMŮŽEŠ TAK PŘIDEJ VÍC, IČO 06459200, ve výši 1.400.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „CHCEME ZNÁT A ZAŽÍT VÍC“; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                                 14/1752                         12. 12. 2019
                                                                                                 8. rozhodlo

                                                                                                 poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2020 příjemcům:

                                                                                                 a.    Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, ve výši 600.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „MISS RENETA 2020“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020

                                                                                                 b.    Nadační fond Sborového studia Karviná, IČO 05733260, ve výši 1.000.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Koncertní sbor Permoník potřetí reprezentuje Moravskoslezský kraj na New York International Music Festival v Carnegie Hall“; s časovou použitelností od 15. 11. 2019 do 1. 5. 2020

                                                                                                 14/1752                         12. 12. 2019
                                                                                                 9. rozhodlo

                                                                                                 uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2020 s příjemci:

                                                                                                 a.    Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                 b.    Nadační fond Sborového studia Karviná, IČO 05733260, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu


                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                  č. 75/6852 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                                  14/1753                         12. 12. 2019
                                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                                  informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v roce 2019 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení


                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                  č. 75/6862 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                                  14/1754                         12. 12. 2019
                                                                                                  1. schvaluje

                                                                                                  dodatek č. 21 ke zřizovací listině organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 00016772, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                  14/1754                         12. 12. 2019
                                                                                                  2. vydává

                                                                                                  dodatek č. 21 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                   k usnesením rady kraje

                                                                                                   č. 75/6870 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                                   č. 68/6286 ze dne 27. 8. 2019

                                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                   č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                   14/1755                         12. 12. 2019
                                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                                   použít dle ustanovení článku 4 odstavce 1 bodu e) Statutu Fondu sociálních služeb finanční prostředky ve výši 143.754 tis. Kč pro financování „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2020“

                                                                                                   14/1755                         12. 12. 2019
                                                                                                   2. rozhodlo

                                                                                                   a)    poskytnout návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 15. 6. 2020, a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                   b)   neposkytnout návratné finanční výpomoci v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                    č. 75/6861 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                                    14/1756                         12. 12. 2019
                                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                                    žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací na provoz Senior Pointů na rok 2020 dle příloh 1 - 7 předloženého materiálu

                                                                                                    14/1756                         12. 12. 2019
                                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                                    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 a přílohy č. 10 předloženého materiálu


                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                    č. 75/6873 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                                    14/1757                         12. 12. 2019
                                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                                    žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace,  IČO 71190261, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                    14/1757                         12. 12. 2019
                                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                                    použít dle ustanovení článku 4 odstavce 1 bodu e) Statutu Fontu sociálních služeb finanční prostředky ve výši 700.000 Kč pro financování individuální návratné finanční výpomoci organizaci Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, IČO 71190261, z Fondu sociálních služeb v roce 2020

                                                                                                    14/1757                         12. 12. 2019
                                                                                                    3. rozhodlo

                                                                                                    poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu kraje na rok 2020 organizaci Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, IČO 71190261, ve výši 700.000 Kč na úhradu mezd a odvodů sociálních a zdravotního pojištění zaměstnanců sociální služby pečovatelská služba, reg. č. 4126010, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 15. 6. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                     č. 75/6876 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                                     14/1758                         12. 12. 2019
                                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                                     žádost Slezské diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, o změnu projektu „Nová okna – světlo do sociálních služeb“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                     14/1758                         12. 12. 2019
                                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                                     uzavřít se subjektem Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02796/2019/SOC, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                     14/1758                         12. 12. 2019
                                                                                                     3. bere na vědomí

                                                                                                     žádost organizace MENS SANA, z.ú., IČO 65469003, o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2020 u projektů s názvem „Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů pracovníků sociální služby Sociální rehabilitace“ a „Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů pracovníků sociální služby Podpora samostatného bydlení“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                     14/1758                         12. 12. 2019
                                                                                                     4. rozhodlo

                                                                                                     nevyhovět žádosti organizace MENS SANA, z.ú., IČO 65469003 o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2020 u projektu s názvem „Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů pracovníků sociální služby Sociální rehabilitace“ a neuzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02577/2019/SOC s organizací MENS SANA, z.ú.

                                                                                                     14/1758                         12. 12. 2019
                                                                                                     5. rozhodlo

                                                                                                     nevyhovět žádosti organizace MENS SANA, z.ú., IČO 65469003, o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2020 u projektu s názvem „Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů pracovníků sociální služby Podpora samostatného bydlení“ a neuzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02579/2019/SOC s organizací MENS SANA, z.ú.


                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                      č. 75/6869 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                                      14/1759                         12. 12. 2019
                                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                                      žádost o poskytnutí účelové investiční dotace obecně prospěšné společnosti Vzájemné soužití o.p.s., IČO 65497996, na projekt „Pozemek pro rozvoj sociálních služeb na Liščině“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                      14/1759                         12. 12. 2019
                                                                                                      2. rozhodlo

                                                                                                      poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obecně prospěšné společnosti Vzájemné soužití o.p.s., IČO 65497996, ve výši 300.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Pozemek pro rozvoj sociálních služeb na Liščině“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                       č. 75/6868 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                       č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                       č. 10/1167 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                                       14/1760                         12. 12. 2019
                                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                                       přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 do Fondu sociálních služeb ve výši 19.000 tis. Kč

                                                                                                       14/1760                         12. 12. 2019
                                                                                                       2. rozhodlo

                                                                                                       stanovit limit Fondu sociálních služeb na rok 2020 ve výši 484.070 tis. Kč a schválit rozpočet Fondu sociálních služeb na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu


                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                        č. 75/6871 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                                        k usnesením zastupitelstva kraje

                                                                                                        č. 11/1361 ze dne 13.3.2019

                                                                                                        č. 13/1636 ze dne 12.9.2019

                                                                                                        14/1761                         12. 12. 2019
                                                                                                        1. rozhodlo

                                                                                                        upravit výše účelových dotací u sociálních služeb organizace Slezská diakonie, IČO 65468562, a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s tímto žadatelem dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                        14/1761                         12. 12. 2019
                                                                                                        2. rozhodlo

                                                                                                        nevyhovět žádosti organizace Charita Český Těšín, IČO 60337842, o převod dotace mezi jednotlivými sociálními službami a úpravu závazných ukazatelů pro čerpání dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                        č. 75/6874 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                                        č. 8/630 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                        č. 70/6430 ze dne 24. 9. 2019

                                                                                                        č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                                        č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                        14/1762                         12. 12. 2019
                                                                                                        1. rozhodlo

                                                                                                        schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                        14/1762                         12. 12. 2019
                                                                                                        2. rozhodlo

                                                                                                        pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální služby dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                        14/1762                         12. 12. 2019
                                                                                                        3. rozhodlo

                                                                                                        pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                        14/1762                         12. 12. 2019
                                                                                                        4. rozhodlo

                                                                                                        schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dohodu o ukončení Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                         

                                                                                                        14/1762                         12. 12. 2019
                                                                                                        5. rozhodlo

                                                                                                        schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 8 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                        14/1762                         12. 12. 2019
                                                                                                        6. rozhodlo

                                                                                                        schválit Dodatek č. 12 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                                        14/1762                         12. 12. 2019
                                                                                                        7. rozhodlo

                                                                                                        neschválit vstup sociální služby do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                        14/1762                         12. 12. 2019
                                                                                                        8. rozhodlo

                                                                                                        uzavřít s poskytovatelem Slezská diakonie, IČO 65468562, dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu


                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                         14/1763                         12. 12. 2019
                                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                                         zprávu o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj za období prosinec 2018 až listopad 2019 dle předloženého materiálu


                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                          14/1764                         12. 12. 2019
                                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                                          zprávu o činnosti Výboru sociálního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2018 až listopad 2019 dle předloženého materiálu


                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                           14/1765                         12. 12. 2019
                                                                                                           1. bere na vědomí

                                                                                                           zprávu o činnosti výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje za období leden 2019 – listopad 2019


                                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                                            14/1766                         12. 12. 2019
                                                                                                            1. bere na vědomí

                                                                                                            „Zprávu o činnosti výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje za období listopad 2018 – říjen 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                             č. 1/20 ze dne 10.11.2016

                                                                                                             14/1767                         12. 12. 2019
                                                                                                             1. bere na vědomí

                                                                                                             zprávu o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport za období listopad 2018 – srpen 2019


                                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                                              14/1768                         12. 12. 2019
                                                                                                              1. bere na vědomí

                                                                                                              a)     Zprávu o činnosti výboru kontrolního za rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                              b)     Zprávy o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dle příloh 2 – 4 předloženého materiálu


                                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                                               14/1769                         12. 12. 2019
                                                                                                               1. bere na vědomí

                                                                                                               zprávu o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období leden až listopad 2019 dle předloženého materiálu


                                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                14/1770                         12. 12. 2019
                                                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                                                zprávu o činnosti výboru pro dopravu a chytrý region v roce 2019, dle předloženého materiálu s plánem


                                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                 č. 1/20 ze dne 10.11.2016

                                                                                                                 14/1771                         12. 12. 2019
                                                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                                                 zprávu o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období
                                                                                                                 září 2018 – srpen 2019 (školní rok 2018/2019)


                                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                  14/1772                         12. 12. 2019
                                                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                                                  „Zprávu o činnosti Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období prosinec 2018 – listopad 2019“, dle předloženého materiálu


                                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                   14/1773                         12. 12. 2019
                                                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                                                   zprávu o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2018 – září 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                    č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

                                                                                                                    14/1774                         12. 12. 2019
                                                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                                                    a)    rezignaci MUDr. Iva Rašky z funkce člena Výboru zdravotní a preventivní péče (Příloha č. 1)

                                                                                                                    14/1774                         12. 12. 2019
                                                                                                                    2. volí

                                                                                                                    a)    MUDr. Karla Volného členem Výboru zdravotní a preventivní péče

                                                                                                                    b)   Mgr. Simonu Horákovou členkou Výboru zdravotní a preventivní péče


                                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                     č. 1/20 ze dne 10.11.2016

                                                                                                                     14/1775                         12. 12. 2019
                                                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                                                     Zprávu o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci kraje za období listopad 2018 až listopad 2019


                                                                                                                      frame-scrollup