Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 14. 5. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  15/1045     14. 5. 2013
1. schvaluje

program 15. schůze rady kraje, konané dne 14. 5. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1046     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Martina Sikory a Ing. Ivana Strachoně o ověření zápisu ze 14. schůze rady kraje, konané dne 30. 4. 2013
  15/1046     14. 5. 2013
2. volí

ověřovatele zápisu z 15. schůze rady kraje, konané dne 14. 5. 2013: Ing. RSDr. Svatomíra Recmana Tomáše Hanzela

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  15/1047     14. 5. 2013
1. schvaluje

výroční zprávu společnosti Letiště Ostrava, a. s., za rok 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  15/1047     14. 5. 2013
2. schvaluje

auditovanou řádnou účetní závěrku společnosti Letiště Ostrava, a. s., za rok 2012 dle přílohy č. 2 a přílohy č. 3 předloženého materiálu
  15/1047     14. 5. 2013
3. rozhodla

o řešení ztráty za rok 2012 způsobem dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, včetně zaúčtování emisního ážia ve výši 8.000.000 Kč na krytí ztrát minulých let
  15/1047     14. 5. 2013
4. bere na vědomí

zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Letiště Ostrava, a. s., dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  15/1047     14. 5. 2013
5. bere na vědomí

zprávu společnosti Letiště Ostrava, a. s. o vztazích mezi propojenými osobami dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  15/1047     14. 5. 2013
6. bere na vědomí

stanovisko auditora k výroční zprávě za rok 2012 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  15/1048     14. 5. 2013
1. schvaluje

pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2013 a výroční zprávy za rok 2013 společnosti Letiště Ostrava, a. s., Ing. Věru Pavelcovou, auditorku zapsanou v seznamu KA ČR pod číslem 1374, Nová 475/21, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1049     14. 5. 2013
1. souhlasí

a) s provedením opravy velkého rozsahu Letecko-provozních ploch, na parcelách č. 1006/2 v k. ú. Harty, parc. č. 822/7, 822/12 v k. ú. Mošnov a parc. č. 410/2 v k. ú. Albrechtičky, s předpokládaným nákladem 2.500.000 Kč včetně DPH b) s generální opravou denního značení dle zpracované projektové dokumentace na pozemcích parc. č. 1006/2 v k. ú. Harty, parc. č. 822/7, 822/12, 902/1, 902/2 v k. ú. Mošnov, s předpokládaným nákladem 800.000 Kč včetně DPH c) s provedením generální opravy budovy čp. 401 (budova L1), výměnou oken a generální opravou střechy na pozemku parc. č. st. 345 v k. ú. Mošnov, s předpokládaným nákladem 700.000 Kč včetně DPH d) s generální opravou příletové haly – pracoviště Stowing na pozemcích parc. č. st. 345 v k. ú. Mošnov, s předpokládaným nákladem 2.600.000 Kč včetně DPH e) s rekonstrukcí a modernizací příletové haly, včetně souvisejících nákladů projektové dokumentace, na pozemku parc. č. st. 345 v k. ú. Mošnov, s předpokládaným nákladem 800.000 Kč včetně DPH f) s rekonstrukcí odletové haly, úpravou vjezdu do třídírny zavazadel na pozemku parc. č. st. 345 v k. ú. Mošnov, s předpokládaným nákladem 600.000 Kč včetně DPH
  15/1049     14. 5. 2013
2. vydává

předběžný souhlas se započtením budoucí pohledávky společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČ 26827719, vůči Moravskoslezskému kraji vzniklé z důvodu opravy velkého rozsahu a generálních oprav pronajatého majetku – leteckých provozních ploch, denního značení, budovy čp. 401, střechy a výměny oken budovy L1 a pracoviště stowing v příletové hale, rekonstrukce a modernizace příletové a odletové haly a úpravy vjezdu do třídírny, a to s pohledávkou Moravskoslezského kraje vůči společnosti Letiště Ostrava, a. s., vyplývající z kupní smlouvy o prodeji movitých věcí č. 01866/2008/FIN ze dne 2. 9. 2008 a kupní smlouvy č. 1837/2008/FIN ze dne 25. 8. 2008

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 88/5435 ze dne 22. 6. 2011 (č. usnesení)
  15/1050     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

informaci o odstoupení místopředsedy představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, Ing. Tomáše Stejskala k datu 16. 4. 2013, jehož rezignaci projednalo představenstvo na svém jednání dne 16. 4. 2013
  15/1050     14. 5. 2013
2. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Bílovecké nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, návrh na volbu Ing. Kamila Mašíka, členem představenstva této obchodní společnosti
  15/1050     14. 5. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/564 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  15/1051     14. 5. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 4 mil. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545
  15/1051     14. 5. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545
  15/1051     14. 5. 2013
3. prohlašuje

že Moravskoslezský kraj jako jediný akcionář obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, se vzdává přednostního práva na upisování akcií této obchodní společnosti ve smyslu § 204a odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne o peněžitém vkladu dle bodu 1) tohoto usnesení
  15/1051     14. 5. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 (č. usnesení)
  15/1052     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

informace z oblasti zdravotní péče, informace o ekonomické činnosti a informace o zdravotnické produkci příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví za rok 2012, dle důvodové zprávy a dle příloh č. 2-11 předloženého materiálu
  15/1052     14. 5. 2013
2. schvaluje

zlepšené výsledky hospodaření za rok 2012 u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví, a příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 do peněžních fondů u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví či pokrytí ztrát let minulých, dle návrhu uvedeného v příloze č. 22 předloženého materiálu
  15/1052     14. 5. 2013
3. rozhodla

o vypořádání zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2012 na vrub výsledku hospodaření let budoucích u organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, ve výši 22.359,92 tis. Kč
  15/1052     14. 5. 2013
4. bere na vědomí

Zprávy o auditu účetních závěrek k 31. 12. 2012 příspěvkových organizací – nemocnic, zřizovaných Moravskoslezským krajem a Zdravotní záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu
  15/1052     14. 5. 2013
5. schvaluje

účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví: a) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00841641, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov b) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, Olomoucká 86, 746 01 Opava c) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek d) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, Kaštanová 268, 739 61 Třinec e) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj f) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov g) Dětský domov Janovice, příspěvková organizace, IČ 63024594, Rýmařovská č. 34/1, 793 42, Rýmařov, část Janovice h) Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČ 68177992, Nákladní 29, 746 01 Opava i) Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČ 00534200, Metylovice 1, 739 49 Metylovice j) Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, Výškovická 40, 700 30 Ostrava dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1053     14. 5. 2013
1. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup vozidlových radiostanic včetně příslušenství se společností: Pramacom Prague spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Radčina 497/22, PSČ 160 00 IČ: 18630782 za cenu nejvýše přípustnou 997.800 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1054     14. 5. 2013
1. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k podlimitní veřejné zakázce na služby, nazvané „Zajištění prostoru vydání Moravskoslezských listů v regionálním periodiku Deník a webové prezentace na zpravodajských webových stránkách Deníku“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  15/1054     14. 5. 2013
2. jmenuje

jednací komisi v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce nazvané „Zajištění prostoru vydání Moravskoslezských listů v regionálním periodiku Deník a webové prezentace na zpravodajských webových stránkách Deníku“, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem a současně v souladu s § 74 odst. 1 zákona hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, a to ve složení: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Ing. Karin Veselá - odbor kancelář hejtmana kraje 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Bc. Michaela Kubejková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Bc. Petra Špornová - odbor kancelář hejtmana kraje 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1055     14. 5. 2013
1. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k podlimitní veřejné zakázce na služby, nazvané „Zajištění prostoru vydání Moravskoslezských listů v regionálním periodiku Právo“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  15/1055     14. 5. 2013
2. jmenuje

jednací komisi v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce nazvané „Zajištění prostoru vydání Moravskoslezských listů v regionálním periodiku Právo“, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem a současně v souladu s § 74 odst. 1 zákona hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, a to ve složení: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Ing. Karin Veselá - odbor kancelář hejtmana kraje 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Bc. Michaela Kubejková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Bc. Petra Špornová - odbor kancelář hejtmana kraje 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 122/8083 z 16. 10. 2012 (č. usnesení)
  15/1056     14. 5. 2013
1. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na dodatečné stavební práce, nazvané „Gymnázium, Karviná, výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů - dodatek č. 1“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  15/1056     14. 5. 2013
2. jmenuje

jednací komisi v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce nazvané „Gymnázium, Karviná, výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů - dodatek č. 1“, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem v souladu s důvody uvedenými v důvodové zprávě a současně v souladu s § 74 odst. 1 zákona hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, a to ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jaromír Kožusznik - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Břetislav Hlaváč - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/544 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  15/1057     14. 5. 2013
1. vylučuje

z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Dodávka nábytku pro projekt "Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava"“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídky pod pořadovým číslem: 2. JP-KONTAKT, s.r.o. se sídlem: Dašická 1797, Pardubice, PSČ: 530 03 IČ: 25922378 3. Creativo D` Arte s.r.o. se sídlem: Jurečkova 1812/16, Ostrava, PSČ: 702 00 IČ: 28657322 4. L. A. Bernkop 1883, a.s. se sídlem: Lidická 717/75, Brno, PSČ: 602 00 IČ: 26309165 5. L I N E T spol. s r.o. se sídlem: Želevčice čp. 5, Slaný, PSČ: 274 01 IČ: 00507814 6. Potrusil s.r.o. se sídlem: Hybešova 1647/51, Šlapanice, PSČ: 664 51 IČ: 25310119 7. VF Trading, s.r.o. se sídlem: Gočárova 1517, Hradec Králové, PSČ: 500 02 IČ: 64259072 9. AMBRA - Group, s.r.o. se sídlem: Nádražní 289, Sviadnov, PSČ: 739 25 IČ: 25379887
  15/1057     14. 5. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na dodávku, montáž a ustavení nábytku domova pro osoby se zdravotním postižení „Sírius“ v Opavě se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 8. QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o. se sídlem: Pasecká 2374, Zlín, PSČ: 760 01 IČ: 47917601 za cenu nejvýše přípustnou 966.227 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1058     14. 5. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Koordinátor BOZP pro stavby projektů Silnice 2013 - 4 etapy“ dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu s úpravou textu v přílohách č. 3, 4, 6, 7, 8 předloženého materiálu
  15/1058     14. 5. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Petr Kocich - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  15/1058     14. 5. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Petr Kocich - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  15/1058     14. 5. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Boris Drápela - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Pavel Slováček - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1059     14. 5. 2013
1. rozhodla

o zahájení zadávacího řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky v rámci projektu „Multifunkční velkoprostorové odborné učebny – gastrocentra“ II“ dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  15/1059     14. 5. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  15/1059     14. 5. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  15/1059     14. 5. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Pavel Žák - odbor informatiky 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1060     14. 5. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup 93 ks kompozitních tlakových lahví, se společností: Dräger Safety s.r.o. se sídlem: Praha 10, Pod Sychrovem I-64/1392, PSČ 101 00 IČ: 26700778 za cenu nejvýše přípustnou 907.494 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  15/1061     14. 5. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1.197,9 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.197,9 tis. Kč
  15/1061     14. 5. 2013
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup 36 ks ochranných protichemických oděvů, se společností ECOPROTECT, spol. s r. o. se sídlem: Zlín, tř. Tomáše Bati 299, PSČ 764 22, IČ: 00213811 za cenu nejvýše přípustnou 990.000 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1062     14. 5. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo č. 01573/2012/IM ze dne 25. 7. 2012, na realizaci dodatečných prací u stavby a projektu „Rekonstrukce objektu v Moravici na chráněné bydlení“ se společností: Ostravské stavby a.s. Se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, 702 00, Ostrava-Přívoz IČ: 64610225 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 575.794,60 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1063     14. 5. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním Písemných výzev k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na pořízení diagnostických nástrojů pro školská poradenská zařízení zájemcům: PSYCHODIAGNOSTIKA BRNO, spol. s r.o. se sídlem: Brno, Cejl 72, PSČ 602 00 IČ: 48906531 Hogrefe - Testcentrum, s.r.o. se sídlem: Praha 4 - Krč, Antala Staška 1357/78, PSČ 140 00 IČ: 26159392 dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  15/1063     14. 5. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - vedoucí odboru kanceláře ředitele krajského úřadu 4. PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - vedoucí odboru evropských projektů 6. Mgr. Kamila Králová - odbor školství, mládeže a sportu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Hana Kaštovská - odbor evropských projektů

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1064     14. 5. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2012 uzavřené se zhotovitelem stavby VOKD, a.s., (ev. č. 01989/2012/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. – dodatek č. 1“, se společností VOKD, a.s. se sídlem: Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 47675853 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 686.202,66 Kč včetně DPH, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/897 ze dne 16. 4. 2013 (č. usnesení)
  15/1065     14. 5. 2013
1. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „TDS a koordinátor BOZP pro stavbu »Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba«“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  15/1065     14. 5. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „TDS a koordinátor BOZP pro stavbu »Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba«“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Ivo Muras - odbor dopravy a silničního hospodářství náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. PhDr. Jaroslav Dvořák - člen rady kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Mirko Besta - odbor investiční a majetkový

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/370 ze dne 29. 1. 2013 (č. usnesení)
  15/1066     14. 5. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Podpora samostatného bydlení II v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: pro část 2 VZ: 3. Město Frenštát pod Radhoštěm Nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm IČ: 00297852 pro část 4 VZ: 5. Akademie J. A. Komenského Karviná, o. s. Mírová 1434/27, 735 06 Karviná – Nové Město IČ: 62331485
  15/1066     14. 5. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Podpora samostatného bydlení II v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, s níže uvedenými uchazeči, kteří podali nabídky pod pořadovými čísly, v uvedeném pořadí: pro část 1 VZ: 7. Občanské sdružení „AVE“ Petrovice u Karviné 177, 735 72 Petrovice u Karviné IČ: 65468431 za cenu nejvýše přípustnou 1.400.000,- Kč bez DPH 6. Bunkr, o. s. Lidická 541, 739 61 Třinec IČ: 26617013 za cenu nejvýše přípustnou 1.403.000,- Kč bez DPH pro část 3 VZ: 8. Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o. s. Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava - Kateřinky IČ: 68177615 za cenu nejvýše přípustnou 900.000,- Kč bez DPH 7. Občanské sdružení „AVE“ Petrovice u Karviné 177, 735 72 Petrovice u Karviné IČ: 65468431 za cenu nejvýše přípustnou 941.280,- Kč bez DPH pro část 5 VZ: 2. Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice IČ: 71197052 za cenu nejvýše přípustnou 2.760.000,- Kč bez DPH 1. Slezská diakonie Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín IČ: 71197052 za cenu nejvýše přípustnou 2.764.800,- Kč bez DPH
  15/1066     14. 5. 2013
3. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Podpora samostatného bydlení II v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, ve vztahu k částem 2 a 4 veřejné zakázky, a to z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  15/1066     14. 5. 2013
4. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 5/229 ze dne 20. 12. 2012 č. 12/807 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  15/1067     14. 5. 2013
1. rozhodla

v souladu s ustanovením § 111 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyjádření poskytovatele dotace, zrušit původní rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 2. 4. 2013
  15/1067     14. 5. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Informační a odpočinkový mobiliář »Jesenická magistrála« II“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 2. VESPER FRAMES s.r.o. J. Fučíka 97/101, 795 01 Rýmařov IČ: 27832902 za cenu nejvýše přípustnou 1.449.609,- Kč bez DPH 1. BO CO, spol. s r.o. Letohradská 1363, 562 01 Ústí nad Orlicí IČ: 13584936 za cenu nejvýše přípustnou 1.809.978,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  15/1068     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

žádost Automoto klubu v AČR, ze dne 19. 3. 2013, o záštitu a finanční příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje na sportovní akci „7. ročník Mezinárodních závodů automobilů do vrchu VRBENSKÝ VRCH“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  15/1068     14. 5. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Automoto klubu v AČR, se sídlem Ludvíkov 112, Vrbno pod Pradědem, IČ 00534030, na výdaje související se zajištěním sportovní akce „7. ročník Mezinárodních závodů automobilů do vrchu VRBENSKÝ VRCH“, ve výši 20 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 5. 2013 do 31. 7. 2013
  15/1068     14. 5. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Činnost zastupitelstva kraje pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 20 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1069     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 171 - 193 ze dne 13. 3. 2013, č. 194 - 216 ze dne 20. 3. 2013, č. 217 - 224 ze dne 27. 3. 2013, č. 225 - 240 ze dne 3. 4. 2013, č. 241 - 259 ze dne 10. 4. 2013 a č. 260 - 280 ze dne 17. 4. 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1070     14. 5. 2013
1. rozhodla

uzavřít Deklaraci o vzájemné spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Plzeňským Prazdrojem, a.s., IČ 45357366, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/728 ze dne 18. 11. 2009 (č. usnesení)
  15/1071     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

souhrnnou informaci o financování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko s důrazem na vznik případného závazku dle bodu 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/728 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  15/1071     14. 5. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 10/2 ze dne 12. 02. 2001 č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  15/1072     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

a) žádost občanského sdružení Jagello 2000 ze dne 22. 4. 2013 o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) žádost Českého svazu bojovníků za svobodu ze dne 18. 4. 2013 o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) žádost Asociace krajů České republiky ze dne 17. 4. 2013 o úhradu členského příspěvku dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  15/1072     14. 5. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje občanskému sdružení Jagello 2000, se sídlem Výstavní 8, 709 00 Ostrava, IČ 70640866, na úhradu nákladů spojených s bezpečnostními opatřeními v rámci akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky“ ve výši 500 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, dle předloženého materiálu
  15/1072     14. 5. 2013
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s., se sídlem Legerova 1854/22, 120 49 Praha 2, IČ 00442755, pro potřeby Českého svazu bojovníků za svobodu, o.s., Městského výboru Ostrava, Náměstí Svatopluka Čecha 1, 702 00 Ostrava, na výdaje související se zajištěním soutěže na téma „Rasismus, xenofobie, neonacismus“ a putovní výstavy „Mnichov – okupace – osvobození“, ve výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, dle předloženého materiálu
  15/1072     14. 5. 2013
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 6. 2013
  15/1072     14. 5. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 500 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 500 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1073     14. 5. 2013
1. rozhodla

uzavřít Deklaraci vzájemné spolupráce mezi Moravskoslezským krajem a společností MIKO international s.r.o., IČ 25900706, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  15/1074     14. 5. 2013
1. rozhodla

uzavřít se společností FABEX MEDIA, s.r.o., se sídlem Kosmova 651/16, 702 00 Ostrava, IČ 26849976, Smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence v celkové maximální ceně 599.942,20 Kč včetně DPH dle předloženého materiálu
  15/1074     14. 5. 2013
2. rozhodla

uzavřít se společností LOCAL TV PLUS, spol. s r.o., se sídlem Požárnická 140, 742 83 Klimkovice, IČ 48394866, Smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence v celkové maximální ceně 242.000,- Kč včetně DPH dle předloženého materiálu
  15/1074     14. 5. 2013
3. rozhodla

uzavřít se společností Pohoda Top Media s.r.o., Karla Svobody 130, 725 27 Ostrava – Plesná, IČ 29395771, Smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence v celkové maximální ceně 6.185.520,- Kč včetně DPH dle předloženého materiálu
  15/1074     14. 5. 2013
4. rozhodla

uzavřít se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem Boleslavova 710/19, 702 18 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 70890692, Smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence v celkové maximální ceně 5.799.651,- Kč včetně DPH dle předloženého materiálu
  15/1074     14. 5. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.500,00 tis. Kč na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.299,66 tis. Kč na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.000,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.000,00 tis. Kč Celkem o 5.799,66 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 1.274,13 tis. Kč na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 1.142,00 tis. Kč na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 1.142,00 tis. Kč na § 3341 - Rozhlas a televize pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 1.061,78 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 1.179,75 tis. Kč Celkem o 5.799,66 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  15/1075     14. 5. 2013
1. vysílá

Bc. Radima Miklase a Mgr. Radka Kaňu, členy výboru zahraničního zastupitelstva kraje, do Bruselu (Belgie) na zahraniční pracovní cestu ve dnech 13. 6. – 15. 6. 2013 u příležitosti konání Czech Street Party a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/717 ze dne 21. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/232 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  15/1076     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

informaci o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 4. 4. 2013 do 22. 4. 2013, vč. informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 15. 3. 2013 do 13. 5. 2013“, dle předloženého materiálu
  15/1076     14. 5. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1077     14. 5. 2013
1. vysílá

Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Francie (Saint Gemain en Laye) ve dnech 24. – 26. 5. 2013 za účelem účasti na propagační akci kraje a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1078     14. 5. 2013
1. souhlasí

s prováděním stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Výměna oken budovy školy na Husově náměstí 858/1 SPGŠ a SZŠ Krnov“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově č. p. 858, část obce Pod Bezručovým vrchem, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 2631, vše v k. ú. Krnov – Horní Předměstí, obec Krnov, předaném k hospodaření organizaci Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 841/1a, Krnov, IČ 00601292

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1079     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
  15/1079     14. 5. 2013
2. rozhodla

přijmout opatření zřizovatele ve školách na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
  15/1079     14. 5. 2013
3. stanoví

s účinností od 1. 6. 2013 plat Mgr. Petru Melicharovi, řediteli organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  15/1079     14. 5. 2013
4. ukládá

řediteli krajského úřadu sdělit obsah přijatého opatření kraje uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu řediteli Mgr. Petru Melicharovi Zodp.: Ing. Tomáš Kotyza Termín: 31. 5. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1080     14. 5. 2013
1. jmenuje

na dobu určitou od 1. 7. 2013 do 31. 7. 2013 s úvazkem 0,5 Mgr. Lenku Zychovou do funkce ředitelky organizace Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace, IČ 47813105
  15/1080     14. 5. 2013
2. stanoví

na období od 1. 7. 2013 do 31. 7. 2013 při úvazku 0,5 plat Mgr. Lence Zychové, ředitelce organizace Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 13/882 ze dne 16. 4. 2013 č. 14/996 ze dne 30. 4. 2013 (č. usnesení)
  15/1081     14. 5. 2013
1. jmenuje

konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací v oblasti školství: Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace předseda konkurzní komise: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje, 1. člen určený zřizovatelem členové: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje, 2. člen určený zřizovatelem PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu Ing. Pavlína Haščáková - vedoucí oddělení financování škol odboru školství, mládeže a sportu, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství Mgr. Jiří Crhonek - školní inspektor České školní inspekce Mgr. Libuše Kohutová - pedagogický pracovník školy Ing. Michael Trojka - člen školské rady v případě nepřítomnosti Mgr. Věry Palkové na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise PaedDr. Libor Lenčo; v případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu nebo člen konkurzní komise, který je odborníkem v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka PaedDr. Stanislavu Šmídovou, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise; Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace předseda konkurzní komise: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje, 1. člen určený zřizovatelem členové: Mgr. Alena Grosová - členka zastupitelstva kraje, 2. člen určený zřizovatelem PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu Ing. Pavlína Haščáková - vedoucí oddělení financování škol odboru školství, mládeže a sportu, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství PhDr. Pavel Grenar - ředitel Moravskoslezského inspektorátu České školní inspekce Mgr. Zlata Bajerová - pedagogický pracovník školy Ing. Soňa Černínová - členka školské rady v případě nepřítomnosti Mgr. Věry Palkové na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise PaedDr. Libor Lenčo; v případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu nebo člen konkurzní komise, který je odborníkem v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka PaedDr. Stanislavu Šmídovou, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1082     14. 5. 2013
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace, kterou nezřizuje Moravskoslezský kraj, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  15/1082     14. 5. 2013
2. nesouhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace, kterou nezřizuje Moravskoslezský kraj, uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1083     14. 5. 2013
1. stanoví

a) s účinností od 1. 6. 2013 plat ředitelům příspěvkových organizací v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s účinností od 1. 7. 2013 plat ředitelům příspěvkových organizací v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
  15/1083     14. 5. 2013
2. bere na vědomí

a) vzdání se vedoucího pracovního místa Ing. Soni Kováříkové, ředitelky organizace Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace, IČ 00489875, dnem 30. 6. 2013 b) vzdání se vedoucího pracovního místa Ing. Petry Swaczynové, ředitelky organizace Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 68321082, dnem 30. 6. 2013 c) vzdání se vedoucího pracovního místa Ing. Zuzany Urbankové, ředitelky organizace Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601314, dnem 30. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  15/1084     14. 5. 2013
1. rozhodla

vyhodnotit nejúspěšnější žáky středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2012/2013
  15/1084     14. 5. 2013
2. schvaluje

podmínky pro ocenění nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2012/2013 včetně kritérií pro výběr nejúspěšnějších žáků středních škol, uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
  15/1084     14. 5. 2013
3. zřizuje

pracovní skupinu pro posouzení návrhů na ocenění nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2012/2013 ve složení dle přílohy č. 2 předloženého matriálu

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1085     14. 5. 2013
1. schvaluje

účast sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky v roce 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1086     14. 5. 2013
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 2. 2013, v budově č. p. 2217, Mizerov, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 1624/209, v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, mezi vlastníkem nemovitosti statutárním městem Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná‑Fryštát, IČ 00297534, jako pronajímatelem, a organizací Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná‑Mizerov, příspěvková organizace, Majakovského 2217/9, Karviná‑Mizerov, IČ 68899092, jako nájemcem, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  15/1087     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  15/1087     14. 5. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku 16.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním krajského kola soutěže „Středoškolská odborná činnost“; finanční prostředky jsou určeny na občerstvení a ceny soutěžícím s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2013
  15/1087     14. 5. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 11 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 11 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1088     14. 5. 2013
1. rozhodla

neprominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, částku 134.875 Kč ze stanoveného odvodu 191.426 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Mateřská škola Liduška, s.r.o., Ostrava-Hrabůvka, Mitušova č. p. 1330/4, PSČ 700 30, IČ 25381831, na neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním dle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
  15/1088     14. 5. 2013
2. rozhodla

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Mateřská škola Liduška, s.r.o., Ostrava-Hrabůvka, Mitušova č. p. 1330/4, PSČ 700 30, IČ 25381831, na neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním dle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
  15/1088     14. 5. 2013
3. rozhodla

povolit rozložení úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 191.426 Kč stanoveného subjektu Mateřská škola Liduška, s.r.o., Ostrava-Hrabůvka, Mitušova č. p. 1330/4, PSČ 700 30, IČ 25381831, u dotace poskytnuté na neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním dle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, znění pozdějších předpisů, na splátky podle splátkového kalendáře dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  15/1088     14. 5. 2013
4. rozhodla

povolit rozložení úhrady zbývající části odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 450.963 Kč stanoveného organizaci Střední odborné učiliště „BARON SCHOOL“ spol. s r.o., IČ 47154136, u dotace poskytnuté na neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním dle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, na splátky podle splátkového kalendáře dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1089     14. 5. 2013
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Stavební úpravy spojené se změnou užívání v budově střední školy“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově č. p. 574, část obce Šenov u Nového Jičína, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 691/3 v k. ú. a obci Šenov u Nového Jičína, předaném k hospodaření organizaci Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Nový Jičín, IČ 00848077, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1090     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na květen a červen 2013 do 15. 5. 2013 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  15/1090     14. 5. 2013
2. rozhodla

přijmout dotaci z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k financování nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze znění pozdějších předpisů ve výši 9.444 Kč dle předloženého materiálu
  15/1090     14. 5. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 9,45 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 200,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 200,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9,45 tis. Kč Celkem 209,45 tis. Kč
  15/1090     14. 5. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 organizaci Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, s účelovým určením na úhradu nákladů spojených s dokončením stavebních prací na administrativní části budovy o částku 200.000 Kč
  15/1090     14. 5. 2013
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 na uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze znění pozdějších předpisů organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, s účelovým určením na úhradu prokazatelných nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek v oboru Truhlář o částku 9.444 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1091     14. 5. 2013
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, spočívajících v rekonstrukci části 1. NP monobloku, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 108/6980 ze dne 3. 4. 2012 (č. usnesení)
  15/1092     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

vyhlášenou veřejnou zakázku „Iktové centrum Nemocnice Třinec“ organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu
  15/1092     14. 5. 2013
2. doporučuje

řediteli Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242 jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví náhradníky hodnotící komise: Ing. Libora Ondru, odbor zdravotnictví Ing. Blanku Mlčákovou, Ph.D., odbor zdravotnictví

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 49/2555 ze dne 17. 2. 2010 č. 76/4629 ze dne 16. 2. 2011 č. 84/5194 ze dne 19. 5. 2011 č. 110/7232 ze dne 15. 5. 2012 (č. usnesení)
  15/1093     14. 5. 2013
1. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru, reg. č. 99000086949, mezi organizací Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, dle podmínek definovaných v příloze č. 1 předloženého materiálu
  15/1093     14. 5. 2013
2. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 5 k Rámcové smlouvě o zástavě pohledávek, reg. č. 10000189569, mezi organizací Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, dle podmínek definovaných v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/484 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  15/1094     14. 5. 2013
1. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky „Zařízení péče o děti ve Slezské nemocnici v Opavě“ organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, dle předloženého materiálu
  15/1094     14. 5. 2013
2. doporučuje

řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750 jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového náhradníky hodnotící komise: Ing. Libora Ondru, odbor zdravotnictví Mgr. Andreu Valáškovou, odbor zdravotnictví Ing. Martina Stanieka, odbor investiční a majetkový
  15/1094     14. 5. 2013
3. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky „Dodávka diagnostik pro hematologicko-transfúzní oddělení – zápůjčka automatického analyzátoru“ organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, dle předloženého materiálu
  15/1094     14. 5. 2013
4. doporučuje

řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750 jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 3) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví náhradníky hodnotící komise: Ing. Libora Ondru, odbor zdravotnictví Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 93/5859 ze dne 21. 9. 2011 č. 123/8217 ze dne 30. 10. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1723 ze dne 21. 9. 2011 (č. usnesení)
  15/1095     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

informaci o průběhu a zjištění kontroly Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj týkající se projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín“ dle předloženého materiálu
  15/1095     14. 5. 2013
2. souhlasí

s dalším postupem Moravskoslezského kraje v souvislosti s kontrolou uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, dle varianty A uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 2/30 ze dne 15. 1. 2013 č. 12/838 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  15/1096     14. 5. 2013
1. rozhodla

navýšit finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2013 dopravci a) TQM – holding s.r.o., IČ 49606395 o 1.365.000,-- Kč na 80.885.000,-- Kč b) Veolia Transport Morava a.s., IČ 25827405 o 200.000,-- Kč na 309.200.000,-- Kč dle předloženého materiálu
  15/1096     14. 5. 2013
2. rozhodla

uzavřít dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti dle předloženého materiálu a přílohy č. 1 tohoto usnesení
  15/1096     14. 5. 2013
3. souhlasí

s návrhem úprav jízdních řádů Českých drah, a. s., od 9. 6. 2013 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1097     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

návrh postupu při zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v budoucím období
  15/1097     14. 5. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit postup při zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v budoucím období dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle předloženého materiálu
  15/1097     14. 5. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit návrh rozsahu dopravní obslužnosti dle varianty a) předloženého materiálu
  15/1097     14. 5. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dobu trvání smluvního vztahu vyplývajícího ze smlouvy o veřejných službách na 10 let, dle předloženého materiálu
  15/1097     14. 5. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit záměr zahájit nabídkové řízení na výběr provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v budoucím období, a to zveřejněním v Úředním věstníku Evropské unie dle, předloženého materiálu
  15/1097     14. 5. 2013
6. rozhodla

vybrat jako první provozní oblast pro výběrové řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou oblast „Třinecko a Jablunkovsko“, dle předloženého materiálu
  15/1097     14. 5. 2013
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodů 2) - 5) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Temín: 20. 6. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1098     14. 5. 2013
1. rozhodla

o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1099     14. 5. 2013
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  15/1099     14. 5. 2013
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  15/1099     14. 5. 2013
3. souhlasí

se zřízením věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení
  15/1099     14. 5. 2013
4. souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení
  15/1099     14. 5. 2013
5. rozhodla

a) pronajmout pozemky ve vlastnictví kraje jiným subjektům dle přílohy č. 4 tohoto usnesení b) uzavřít nájemní smlouvy dle tohoto unesení se subjekty uvedenými v příloze č. 4 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1100     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

žádost města Kopřivnice ze dne 30. 1. 2013 ve věci poskytnutí dotace na projekt „Monitoring starých ekologických zátěží v Kopřivnici“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  15/1100     14. 5. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje městu Kopřivnice, IČ 00298077, na projekt „Monitoring starých ekologických zátěží v Kopřivnici“ ve výši 500.000,-- Kč dle předloženého materiálu
  15/1100     14. 5. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/326 ze dne 15. 1. 2013 (č. usnesení)
  15/1101     14. 5. 2013
1. rozhodla

změnit termín plnění v bodě 2) a 3) usnesení rady kraje č. 6/326 ze dne 15. 1. 2013, z „14. 5. 2013“ na „4. 6. 2013“

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 3/259 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  15/1102     14. 5. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 800,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 800,00 tis. Kč
  15/1102     14. 5. 2013
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do rozpočtu kraje ve výši 474,59 tis. Kč, účelově určené na úhradu škody způsobené vybraným zvláště chráněným živočichem
  15/1102     14. 5. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 474,59 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 474,59 tis. Kč
  15/1102     14. 5. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 75,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 75,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1103     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

žádost obce Sedlnice ze dne 7. 3. 2013, včetně doplnění této žádosti ze dne 29. 3. 2013, ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Mosty přes vodní tok Sedlnice v obci Sedlnice, SO 201 – most v km 6,747 a SO 202 – most v km 7,122“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  15/1103     14. 5. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Sedlnice, IČ 00298352, na realizaci projektu „Mosty přes vodní tok Sedlnice v obci Sedlnice, SO 201 – most v km 6,747 a SO 202 – most v km 7,122“ ve výši maximálně 500.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 5. 2013 do dne 31. 12. 2013 a uhrazených do dne 30. 1. 2014 včetně, dle předloženého materiálu
  15/1103     14. 5. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 294,05 tis. Kč na § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 59,25 tis. Kč na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 146,70 tis. Kč Celkem o 500,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3744 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 500,00 tis. Kč
  15/1103     14. 5. 2013
4. rozhodla

udělit výjimku z bodu 1 písm. b) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v odvětví životního prostředí v rámci ukončeného dotačního programu „Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství“ ve výši 205.950,-- Kč a dále v rámci akce „Podpora vodohospodářských projektů“ ve výši 294.050,-- Kč
  15/1103     14. 5. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  15/1104     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

žádost subjektu KČT oblast Moravskoslezská ze dne 11. 2. 2013 ve věci poskytnutí dotace na výrobu, distribuci a montáž interaktivních výchovných panelů v Beskydech, včetně upřesnění této žádosti ze dne 11. 3. 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  15/1104     14. 5. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizační jednotce občanského sdružení Klub českých turistů s názvem KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, na realizaci projektu „Výroba, distribuce a montáž alespoň 4 kusů interaktivních panelů určených pro výchovu návštěvníků hor k ochraně přírody a krajiny a k řádnému nakládání s odpady, včetně umístění těchto panelů v Beskydech na značených turistických stezkách“ ve výši 57.200,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2013 do dne 30. 11. 2013 a uhrazených do dne 31. 12. 2013 včetně
  15/1104     14. 5. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 6. 2013
  15/1104     14. 5. 2013
4. bere na vědomí

žádost subjektu Moravský lesnický klastr, o. s. ze dne 28. 2. 2013 ve věci poskytnutí dotace na pořádání lesnických vzdělávacích a kulturních akcí v ostravském Bělském lese v roce 2013 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  15/1104     14. 5. 2013
5. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje občanskému sdružení Moravský lesnický klastr, o. s., IČ 22858351, na pořádání lesnických vzdělávacích a kulturních akcí v ostravském Bělském lese v roce 2013 ve výši 100.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 5. 2013 do dne 31. 10. 2013 a uhrazených do dne 2. 12. 2013 včetně
  15/1104     14. 5. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 157,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 157,20 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 100/6471 ze dne 21. 12. 2011
             č. 112/7330 ze dne 6. 6. 2012
             č. 123/8178 ze dne 30. 10. 2012
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011
             č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012
  (č. usnesení)
příloha č. 1 usnesení změněna usnesením č. 27/2065 ze dne 22. 10. 2013 a č. 29/2205 ze dne 19. 11. 2013
příloha č. 1 k usnesení změněna usnesením č. 51/3976 ze dne 11. 9. 2014
  15/1105     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

doporučení Řídícího výboru, zřízeného na základě „Dohody o některých náležitostech souvisejících s poskytnutím dotace v rámci Společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji“, ze dne 29. 4. 2013 včetně jeho přílohy, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  15/1105     14. 5. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelové investiční dotace v rámci dotačního programu s názvem „Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji“ ŽPZ/05/2012, a to na základě 3. Společné výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z tohoto programu, žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  15/1105     14. 5. 2013
3. rozhodla

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 4.560 tis. Kč v souladu s čl. 4 bodem 1 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1106     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

souhrnnou zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v odvětví kultury za rok 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  15/1106     14. 5. 2013
2. schvaluje

zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací v odvětví kultury za rok 2012 a jejich rozdělení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  15/1106     14. 5. 2013
3. stanoví

výši odměn pro ředitele příspěvkových organizací v odvětví kultury dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  15/1106     14. 5. 2013
4. stanoví

závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro rok 2013 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury, a to podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům ve výši 25 %
  15/1106     14. 5. 2013
5. schvaluje

účetní závěrky příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury za rok 2012 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  15/1107     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

žádost Občanského sdružení Jany Doležílkové o finanční příspěvek na 6. ročník benefičního koncertu „Nová Bělá pod otevřeným nebem“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  15/1107     14. 5. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Občanskému sdružení Jany Doležílkové, IČ 22609032, ve výši 20.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s pořádáním 6. ročníku benefičního koncertu „Nová Bělá pod otevřeným nebem“, s časovou použitelností od 1. 6. 2013 do 31. 10. 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  15/1107     14. 5. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 20 tis. Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 2/53 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  15/1108     14. 5. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, za měsíc březen 2013 ve výši 579.880 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 51062/2013, ze dne 30. 4. 2013
  15/1108     14. 5. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem a) Občanskému sdružení Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město, za měsíc březen 2013 ve výši 114.760 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 52655/2013, ze dne 2. 5. 2013 b) Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc březen 2013 ve výši 703.760 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 58015/2013, ze dne 29. 4. 2013
  15/1108     14. 5. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.398.400 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 818.520 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 579.880 Kč Celkem o 1.398.400 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/734 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  15/1109     14. 5. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00801/2013/KŘ k projektu „1. etapa transformace organizace Marianum“, registrační číslo CZ.1.06./3.1.00/02.06497, realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti intervence 3. 1 Služby v oblasti sociální integrace, se společností L. A. Bernkop 1883, a. s. se sídlem Lidická 717/75, 602 00 Brno, IČ 26309165, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 117/7690 ze dne 7. 8. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1878 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  15/1110     14. 5. 2013
1. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“, registrační číslo CZ.1.06/3.4.00/11.07845, realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/278 ze dne 20. 12. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  15/1111     14. 5. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/749 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  15/1112     14. 5. 2013
1. rozhodla

a) změnit obsah přílohy č. 4 k materiálu schválenému usnesením č. 11/749 rady kraje ze dne 21. 3. 2013, dle předloženého materiálu b) změnit obsah přílohy č. 5 k materiálu schválenému usnesením č. 11/749 rady kraje ze dne 21. 3. 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/3270 ze dne 16. 6. 2010 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  15/1113     14. 5. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Frýdlantu nad Ostravicí č. 01096/2010/IM dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7208 ze dne 15. 5. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2232 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  15/1114     14. 5. 2013
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 16.133.665,62 Kč na financování projektu „Modernizace výuky informačních technologií“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/25.01382 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  15/1114     14. 5. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu „Modernizace výuky informačních technologií“ realizovanému v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/779 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  15/1115     14. 5. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o postoupení práv, užitků a povinností z Rozhodnutí - územní rozhodnutí (spis. zn. SÚ/ÚR-S/2326/Hav/2007), Souhlasu s provedením ohlášené stavby (spis. zn. SSSÚ/80266/Gu/2012) a Rozhodnutí – stavební povolení (spis. zn. SSSÚ/XSP/11206/Hav/2008) pro potřeby realizace stavby „Okružní křižovatka sil. II/479 a MK na ul. Anglická – Havířov“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  15/1115     14. 5. 2013
2. rozhodla

uzavřít Dohodu o postoupení práv, užitků a povinností z Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla (spis. zn. 3435/2012) a Stavebního povolení (č. j. OVÚP/25094-10/4046-2010/lmacu) pro potřeby realizace stavby „Okružní křižovatka sil. II/483, III/4848 a MK ul. Horní ve Frenštátě pod Radhoštěm včetně navazujícího úseku sil. III/4848“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava - Přívoz, IČ 00095711 a městem Frenštát pod Radhoštěm, se sídlem nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  15/1115     14. 5. 2013
3. rozhodla

uzavřít Dohodu o postoupení práv, užitků a povinností z Územního rozhodnutí (č. j. OVÚP/32204-07/97-2008/rkrig) pro potřeby realizace stavby „Okružní křižovatka sil. II/483, III/4848 a MK ul. Horní ve Frenštátě pod Radhoštěm včetně navazujícího úseku sil. III/4848“ s městem Frenštát pod Radhoštěm, se sídlem nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  15/1115     14. 5. 2013
4. rozhodla

uzavřít Dohodu o postoupení práv, užitků a povinností ze Sdělení k ohlášení stavebních úprav (č. j. MUKR 12566/2012) pro potřeby realizace stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/467 v úseku Štítina – Kravaře – Štěpánkovice“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/427 ze dne 29. 1. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1827 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  15/1116     14. 5. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Modernizace škol ve stavebnictví“ reg. č. CZ.1.10/2.1.00/09.00725, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/4744 ze dne 2. 3. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1505 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  15/1117     14. 5. 2013
1. rozhodla

přijmout do rozpočtu Moravskoslezského kraje dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 13.742.648,-- Kč na financování projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/10.08362, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222003018
  15/1117     14. 5. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 13.742,65 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 13.742,65 tis. Kč
  15/1117     14. 5. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dodatku ke smlouvě o nájmu podniku a návrh partnerské smlouvy se společností Nemocnice Nový Jičín a.s., radě kraje Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 23. 7. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7813 ze dne 21. 8. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2516 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  15/1118     14. 5. 2013
1. rozhodla

uzavřít dohodu o postoupení práv, užitků a povinností ze stavebních povolení, souhlasu s provedením ohlášení stavby a územních rozhodnutí vydaných pro stavby realizované v rámci projektu „Silnice 2013 – II. etapa“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  15/1119     14. 5. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 190,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 190,00 tis. Kč
  15/1119     14. 5. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 32,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5164 - Nájemné o 14,50 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 18,00 tis. Kč Celkem 32,50 tis. Kč
  15/1119     14. 5. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 827,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 11,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 816,80 tis. Kč Celkem 827,80 tis. Kč
  15/1119     14. 5. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 56,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 56,00 tis. Kč
  15/1119     14. 5. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 118,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 118,00 tis. Kč
  15/1119     14. 5. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 670,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 670,00 tis. Kč
  15/1119     14. 5. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 48,36 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 12,09 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,35 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,20 tis. Kč Celkem 65,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 68,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 65,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 68,00 tis. Kč
  15/1119     14. 5. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.206,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5172 - Programové vybavení o 561,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 645,00 tis. Kč
  15/1119     14. 5. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 35,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 35,00 tis. Kč
  15/1119     14. 5. 2013
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu o 1.641,57 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 36,87 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 24,44 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu o 100,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 4,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 1.000,00 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 550,00 tis. Kč Celkem 1.678,44 tis. Kč
  15/1119     14. 5. 2013
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 445,29 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 445,29 tis. Kč
  15/1119     14. 5. 2013
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČ 13644289, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení Střední školy na Sýkorově ulici v Havířově“ o částku 445.290,-- Kč
  15/1119     14. 5. 2013
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6125 - Výpočetní technika o 689,17 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.150,28 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.839,45 tis. Kč
  15/1119     14. 5. 2013
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 36,64 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9,15 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,30 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,18 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 0,12 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 51,67 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 1,00 tis. Kč Celkem 102,06 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5902 - Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let o 102,06 tis. Kč
  15/1119     14. 5. 2013
15. rozhodla

snížit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2013 o 85,00 tis. Kč z 233.651,31 tis. Kč na 233.566,31 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 112/7352 ze dne 6. 6. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1182 ze dne 22. 9. 2010 (č. usnesení)
  15/1120     14. 5. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „VIA Lyžbice“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 97/6162 ze dne 16. 11. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1861 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  15/1121     14. 5. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.25 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu s příjemcem finanční podpory Základní škola a Mateřská škola Karlovice, se sídlem Karlovice 143, 793 23 Karlovice, IČ 70645540, ev. č. smlouvy 00207/2012/RRC dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/401 ze dne 14. 10. 2009 č. 12/1071 ze dne 23. 6. 2010 (č. usnesení)
  15/1122     14. 5. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ č. 01123/2011/RRC, ze dne 14. 6. 2011, s obcí Dolní Lutyně, IČ 00297461, jehož předmětem jsou úpravy v článcích Smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  15/1123     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na realizaci mezinárodní konference Nano Ostrava 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  15/1123     14. 5. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, na realizaci mezinárodní konference Nano Ostrava 2013 ve výši 30.000 Kč s časovou použitelností od 1. 5. 2013 do 30. 8. 2013
  15/1123     14. 5. 2013
3. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2013 ve výši 30.000 Kč účelově určené na akci „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“
  15/1123     14. 5. 2013
4. rozhodla

udělit výjimku z bodu 1 písm. b) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“ ve výši 30.000 Kč
  15/1123     14. 5. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 30 tis. Kč
  15/1123     14. 5. 2013
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 k usnesení rady kraje č. 10/699 ze dne 5. 3. 2013 (č. usnesení)
  15/1124     14. 5. 2013
1. jmenuje

do Výběrové komise v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013: Ing. Michaelu Kubejkovou, vedoucí oddělení regionálního rozvoje krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Ing. Marka Valdmanna, Ph.D., ředitele společnosti BIC Ostrava s.r.o., Lenku Pilátovou, vedoucí oddělení realizace projektů Technologické agentury ČR
  15/1124     14. 5. 2013
2. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2013 ve výši 52.000 Kč účelově určené na akci „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“
  15/1124     14. 5. 2013
3. rozhodla

udělit výjimku z bodu 1 písm. b) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“ ve výši 52.000 Kč
  15/1124     14. 5. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 52 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 52 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 32/1551 ze dne 2. 9. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/393 ze dne 14. 10. 2009 (č. usnesení)
  15/1125     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu Centrum nové naděje, se sídlem Farní 6, Frýdek-Místek, IČ 70632031, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  15/1125     14. 5. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Centrum nové naděje, se sídlem Farní 6, Frýdek-Místek, IČ: 70632031, na projekt „Supervize do škol“, dle předloženého materiálu
  15/1125     14. 5. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh podle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  15/1126     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

žádost České technologické platformy bezpečnosti průmyslu, o.s., IČ: 28559487 na úhradu výdajů souvisejících s přípravou akce „Safety Culture Award 2013“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  15/1126     14. 5. 2013
2. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2013 ve výši 40.000 Kč účelově určené na akci „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“
  15/1126     14. 5. 2013
3. rozhodla

udělit výjimku z bodu 1 písm. b) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“ ve výši 40.000 Kč
  15/1126     14. 5. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 40 tis. Kč
  15/1126     14. 5. 2013
5. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci ve výši 40.000,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje České technologické platformě bezpečnosti průmyslu, o.s., IČ 28559487, se sídlem Lumírova 630/13, Ostrava určenou na úhradu výdajů souvisejících s realizací a závěrečným vyhodnocením soutěže „Safety Culture Award 2013“, s časovou použitelností od 1. 4. 2013 do 28. 2. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 116/7585 ze dne 24. 7. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2231 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  15/1127     14. 5. 2013
1. souhlasí

s uzavřením dohody o společném postupu při realizaci projektu „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech“ mezi Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava, městským obvodem Vítkovice, Mírové náměstí 516/1, Ostrava -Vítkovice, IČ 00845451, a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Ostrava, příspěvkovou organizací, Jeremenkova 2, Ostrava-Vítkovice, IČ 00600920, dle předloženého materiálu
  15/1127     14. 5. 2013
2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitostí, a to: část budovy č. p. 378, část obce Vítkovice, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 997, budova č. p. 754, část obce Vítkovice, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 996/2, pozemek parc. č. 995/2 ostatní plocha, pozemek parc. č. 996/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 996/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 997 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 516/1, Ostrava-Vítkovice, IČ 00845451, mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Vítkovice, jako pronajímatelem a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Ostrava, příspěvkovou organizací, Jeremenkova 2, Ostrava-Vítkovice, IČ 00600920, jako nájemcem, na dobu určitou 20 let, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 188/6830 ze dne 6. 8. 2008 (č. usnesení)
  15/1128     14. 5. 2013
1. rozhodla

změnit usnesení rady kraje č. 188/6830 ze dne 6. 8. 2008, bod 1) písm. a) tak, že celý původní text nahrazuje textem: „zřídit věcné břemeno k částem pozemků, označeným jako: parc. č. 521, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 524/1, ostatní plocha, parc. č. 529, ostatní plocha, parc. č. 2123, ostatní plocha, parc. č. 2179/3, ostatní plocha, parc. č. 2804, orná půda, vše v k. ú. Suchdol nad Odrou, obec Suchdol nad Odrou, ve vlastnictví kraje a v hospodaření Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace, U Jezu 7, Žilina, Nový Jičín, IČ 00848077, spočívající v umístění a provozování vedení splaškové kanalizace na částech výše uvedených pozemků, dále potom v právu oprávněného nebo osoby jím pověřené vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na tyto pozemky, v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním výše uvedeného vedení splaškové kanalizace včetně jeho příslušenství v rozsahu dle geometrického plánu č. 1054-147/2012 ze dne 16. 11. 2012, ve prospěch městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 318, Suchdol nad Odrou, IČ 00298450, to vše na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 400 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí“
  15/1128     14. 5. 2013
2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi výpůjčitelem, organizací Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, Nový Jičín, IČ 00848077 a půjčitelem, městysem Suchdol nad Odrou, Komenského 318, Suchdol nad Odrou, IČ 00298450, ve věci výpůjčení stavby vedení kanalizační přípojky přes pozemky parc. č. 529 ostatní plocha a parc. č. 2123 ostatní plocha k hlavnímu kanalizačnímu řádu a 2 přípojných míst, zřízených půjčitelem, a to na pozemku parc. č. 529 ostatní plocha. Kanalizační přípojka je specifikována lomovými body Geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku č. 1054-147/2012 ze dne 16. 11. 2012, vše v k. ú. a obec Suchdol nad Odrou, a to: body 22, 27, 31, 33, 32, 30, 29, 28, 23, na dobu určitou 13 let od podpisu smlouvy všemi účastníky, dle předloženého materiálu
  15/1128     14. 5. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt darem z vlastnictví městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 318, Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 do vlastnictví kraje stavbu vedení kanalizační přípojky přes pozemky parc. č. 529 ostatní plocha a parc. č. 2123 ostatní plocha k hlavnímu kanalizačnímu řádu a 2 přípojných míst, zřízených dárcem, a to na pozemku parc. č. 529 ostatní plocha. Kanalizační přípojka je specifikována lomovými body Geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku č. 1054-147/2012 ze dne 16. 11. 2012, vše v k. ú. a obec Suchdol nad Odrou, a to: body 22, 27, 31, 33, 32, 30, 29, 28, 23, s tím, že náklady související s pořízením podkladů nutných pro převod vlastnického práva bude hradit obdarovaný, kraj, dle předloženého materiálu b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle bodu 3) písm. a) tohoto usnesení c) předat nemovitosti uvedené v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, Nový Jičín, IČ 00848077, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem
  15/1128     14. 5. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 80/4894 ze dne 6. 4. 2011 č. 90/5615 ze dne 10. 8. 2011 č. 108/6943 ze dne 3. 4. 2012 č. 113/7424 ze dne 19. 6. 2012 (č. usnesení)
  15/1129     14. 5. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 706-57502-14 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů ze dne 6. 6. 2011 (ev. č. 01006/2011/IM), se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1130     14. 5. 2013
1. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 826/7, Nový Jičín, IČ 62330403, a to: budovu čp. 531, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 178/3, pozemek parc. č. 178/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí b) při prodeji nemovitostí uvedených v bodu 1) písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 122/8093 bod 2) a 3) ze dne 16. 10. 2012 č. 122/8097 bod 1) ze dne 16. 10. 2012 č. 6/360 bod 3) ze dne 15. 1. 2013 č. 14/1040 bod 6) ze dne 30. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/197 bod 2) až 4) ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  15/1131     14. 5. 2013
1. souhlasí

se zřízením věcného břemene a) k částem pozemků parc. č. st. 39/1 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 54 zahrada v k. ú. Sovinec, obec Jiříkov, ve vlastnictví Vladimíra Koláře, bytem Za mlýnem 430/3, Přerov I-město, ve prospěch nemovitostí, a to: budovy č. p. 58, část obce Sovinec, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. st. 56, pozemku parc. č. st. 56 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 60/1 zahrada, pozemku parc. č. 60/2 zahrada, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, Zámecké náměstí 1/7, Bruntál, IČ 00095354, spočívajícího v právu umístění a vedení podzemní chodby v povinných pozemcích, v rozsahu dle geometrického plánu č. 123-18/2013 ze dne 10. 4. 2013, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč b) k části pozemku parc. č. st. 39/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Sovinec, obec Jiříkov, ve vlastnictví Vladimíra Koláře, bytem Za mlýnem 430/3, Přerov I-město, ve prospěch nemovitostí, a to: budovy č. p. 58, část obce Sovinec, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. st. 56, pozemku parc. č. st. 56 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 60/1 zahrada, pozemku parc. č. 60/2 zahrada, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, Zámecké náměstí 1/7, Bruntál, IČ 00095354, spočívajícího v právu umístění větrací šachty na povinném pozemku a v právu vstupovat v nezbytném rozsahu na povinný pozemek v souvislosti s provozem, údržbou, opravami a rekonstrukcemi větrací šachty, v rozsahu dle geometrického plánu č. 124 – 22/2013 ze dne 11. 4. 2013, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč c) k části pozemku parc. č. 626 ostatní plocha v k. ú. Sovinec, obec Jiříkov, ve vlastnictví manželů **********, oba bytem **********, ve prospěch nemovitostí, a to: budovy č. p. 58, část obce Slovinec, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. st. 56, pozemku parc. č. st. 56 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 60/1 zahrada, pozemku parc. č. 60/2 zahrada, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, Zámecké náměstí 1/7, Bruntál, IČ 00095354, spočívajícího v právu umístění a vedení podzemní chodby v povinném pozemkü v rozsahu dle geometrického plánu č. 123-18/2013 ze dne 10. 4. 2013, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč d) kraj jako oprávněný z věcných břemen specifikovaných v bodě 1) písm. a) až c) uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí
  15/1131     14. 5. 2013
2. rozhodla

a) změnit v usnesení rady kraje č. 122/8097 bod 1) ze dne 16. 10. 2012 text „a přístupová komunikace do vnitrobloku v rámci stavby“ na text „a přístupová komunikace do vnitrobloku včetně ostrůvku pro umístění automatických závor v rámci stavby“, dle předloženého materiálu b) uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o právu provést stavbu a dohodě o technickém zhodnocení komunikace ev. č. 02480/2012/IM uzavřené dne 30. 10. 2012 se společností GONG Reality, a. s., se sídlem Jamnická 255, Staré Město, IČ 28570341, dle předloženého materiálu
  15/1131     14. 5. 2013
3. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k částem pozemků parc. č. 382/2 ostatní plocha a parc. č. 381/2 ostatní plocha vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, a v hospodaření organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 1291/12, Ostrava, IČ 00373231 ve prospěch nemovitosti jednotek č. 2738/1 – 11, vše jiný nebytový prostor, v budově č. p. 2738, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 380 zastavěná plocha a nádvoří, včetně příslušného podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 380 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 379/1 ostatní plocha, vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti GONG Reality, a. s., se sídlem Jamnická 255, Staré Město, IČ 28570341, spočívající v právu zřízení, umístění, provozování elektro přípojky včetně zemního kabelu pro ovládání a v právu vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním elektro přípojky včetně zemního kabelu pro ovládání v rámci stavby „Stavební úpravy objektu GONG SO 02 – zpevněné plochy“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene, který bude po skutečném provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 3000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení
  15/1131     14. 5. 2013
4. souhlasí

a) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 2789 ostatní plocha v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, ve vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČ 00300535, ve prospěch kraje a každého dalšího vlastníka nově vzniklé budovy umístěné na pozemku parc. č. 2744 v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, spočívající v právu umístění a provozování vodovodní a plynovodní přípojky a přípojky dešťové a splaškové kanalizace v rámci stavby „Novostavba objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, ul. Holasická“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek za účelem umístění, provozování, údržby, oprav a odstranění uvedených přípojek, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy b) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 2745 ostatní plocha v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, ve vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČ 00300535, ve prospěch kraje a každého dalšího vlastníka nově vzniklé budovy umístěné na pozemku parc. č. 2744 v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, spočívající v právu umístění a provozování stavby sjezdu v rámci stavby „Novostavba objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, ul. Holasická“ a v právu chůze a jízdy přes předmětný pozemek za účelem zpřístupnění nově vzniklé budovy k jejímu využití, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy c) se zřízením věcných břemen dle bodu 4 písm. a) a b) tohoto usnesení za celkovou jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu nákladů spojených s vkladem práv do katastru nemovitostí
  15/1131     14. 5. 2013
5. rozhodla

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 4) tohoto usnesení
  15/1131     14. 5. 2013
6. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu ev. č. 02526/2012/IM uzavřené dne 1. 11. 2012 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1132     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

žádost pana **********, bytem **********, o prodej částí pozemku parc. č. 5972, ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1500/1, ostatní plocha, vše v k. ú. Bystřice na Olší, obec Bystřice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  15/1132     14. 5. 2013
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 5972, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3204-123/2011 ze dne 9. 1. 2012 a nově označenou jako pozemek parc. č. 5972/2, ostatní plocha, o výměře 11 m², část pozemku parc. č. 5972, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3204-89/2011 ze dne 9. 1. 2012 a nově označenou jako pozemek parc. č. 5972/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m², část pozemku parc. č. 5972, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3204-89/2011 ze dne 9. 1. 2012 a nově označenou jako pozemek parc. č. 5972/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m², část pozemku parc. č. 1500/1, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3270-19/2012 ze dne 8. 3. 2012 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1500/7, ostatní plocha, o výměře 100 m², se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, vše v k. ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice b) při prodeji nemovitostí uvedených v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 108/6949 ze dne 3. 4. 2012 (č. usnesení)
  15/1133     14. 5. 2013
1. rozhodla

o záměru koupit nemovitosti do vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 950/3 trvalý travní porost, pozemek parc. č. 950/4 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Harty, obec Petřvald
  15/1133     14. 5. 2013
2. rozhodla

o záměru koupit pozemek parc. č. 1006/6 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti, v k. ú. Harty, obec Petřvald

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  15/1134     14. 5. 2013
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o mediálním partnerství se společností LIN a. s., sídlem Křemencova 175/4, 110 00 Praha 1, IČ 25720767, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1135     14. 5. 2013
1. bere na vědomí

návrh na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu
  15/1135     14. 5. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1136     14. 5. 2013
1. rozhodla

předat movitý majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602132, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 45/3616 ze dne 12. 8. 2004 č. 73/2768 ze dne 8. 6. 2006 (č. usnesení)
  15/1137     14. 5. 2013
1. potvrzuje

svěření udělené usnesením rady kraje č. 45/3616 ze dne 12. 8. 2004 ve znění usnesení č. 73/2768 ze dne 8. 6. 2006 hejtmanovi kraje podle § 59 odst. 3 a 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k vyřizování námitek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje (č. usnesení)
  15/1138     14. 5. 2013
1. rozhodla

o zrušení zahraniční pracovní cesty náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně na Slovensko (Trenčín) dne 17. 5. 2013 schválené usnesením rady kraje č. 14/976 ze dne 30. 4. 2013

  frame-scrollup