Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 12. 6. 2017


  Rada kraje

  15/1216                         12. 6. 2017
  1. schvaluje

  program 15. schůze rady kraje konané dne 12. 6. 2017


   Rada kraje

   15/1217                         12. 6. 2017
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a pana Jana Krkošky, o ověření zápisu ze 14. schůze rady kraje, konané dne 30. 5. 2017

   15/1217                         12. 6. 2017
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 15. schůze rady kraje, konané dne 12. 6. 2017:

   -      MUDr. Martina Gebauera

   -      Jiřího Navrátila


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    15/1218                         12. 6. 2017
    1. schvaluje

    řádnou účetní závěrku Agentury pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    15/1218                         12. 6. 2017
    2. rozhodla

    o rozdělení zisku Agentury pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2016, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

    15/1218                         12. 6. 2017
    3. schvaluje

    výroční zprávu Agentury pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    15/1218                         12. 6. 2017
    4. schvaluje

    zprávu o majetku Agentury pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    15/1218                         12. 6. 2017
    5. schvaluje

    zprávu o činnosti Agentury pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    15/1218                         12. 6. 2017
    6. bere na vědomí

    zápis z jednání správní rady Agentury pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, ze dne 29.5.2017, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

    15/1218                         12. 6. 2017
    7. bere na vědomí

    zprávu Agentury pro regionální rozvoj, a.s., o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, podle ustanovení § 82 Zákona č. 90/2012 Sb., „o obchodních korporacích“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    15/1218                         12. 6. 2017
    8. bere na vědomí

    stanovisko auditora k účetní závěrce Agentury pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2016, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

     15/1219                         12. 6. 2017
     1. schvaluje

     výroční zprávu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., za rok 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

     15/1219                         12. 6. 2017
     2. bere na vědomí

     zprávu dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., ze dne 26. 5. 2017 o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na vypořádání ztráty společnosti za rok 2016, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

     15/1219                         12. 6. 2017
     3. schvaluje

     auditovanou řádnou účetní závěrku obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., za rok 2016, která je součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu

     15/1219                         12. 6. 2017
     4. rozhodla

     o vypořádání ztráty společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., za rok 2016, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

     15/1219                         12. 6. 2017
     5. bere na vědomí

     zprávu o vztazích obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., která je součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu

     15/1219                         12. 6. 2017
     6. schvaluje

     zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 14/1201 ze dne 30. 5. 2017

      č. 108/8395 ze dne 6. 9. 2016

      k usnesení zastupitelstva kraje

      č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016

      15/1220                         12. 6. 2017
      1. bere na vědomí

      informaci o průběhu dotačního řízení v rámci Dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a informaci o usnesení vlády ČR č. 408 ze dne 31. 5. 2017, kterým schválila návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

      15/1220                         12. 6. 2017
      2. doporučuje

      zastupitelstvu kraje

      rozhodnout na svém zasedání dne 15. 6. 2017 umožnit pro rok 2017 poskytovatelům sociálních služeb podat žádost o dofinancování osobních nákladů v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu prostřednictvím k tomu určené internetové aplikace dle důvodové zprávy předloženého materiálu

      15/1220                         12. 6. 2017
      3. rozhodla

      zrušit usnesení rady kraje č. 14/1201 ze dne 30. 5. 2017, na základě kterého byl v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu z důvodu dočerpání finančních prostředků v roce 2017 stanoven termín pro podání žádostí od 3. 7. 2017 do 13. 7. 2017 a stanoven způsob podání žádostí a současně byl schválen formulář „Žádost o dofinancování“ určený pro podání žádostí o dofinancování sociálních služeb, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne dle bodu 2. tohoto usnesení

      15/1220                         12. 6. 2017
      4. schvaluje

      v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu z důvodu dočerpání finančních prostředků v roce 2017 termín pro podání žádostí od 19. 7. 2017 do 26. 7. 2017 a způsob podání žádostí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne dle bodu 2. tohoto usnesení

      15/1220                         12. 6. 2017
      5. schvaluje

      v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu formulář „Žádost o dofinancování“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, určený pro podání žádostí o dofinancování sociálních služeb, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne dle bodu 2. tohoto usnesení

      15/1220                         12. 6. 2017
      6. ukládá

      náměstkovi hejtmana kraje

      předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

      Zodp.: Jiří Navrátil

      Termín: 15. 6. 2017

       

       


       Rada kraje

       15/1221                         12. 6. 2017
       1. rozhodla

       zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Nákup plynového chromatografu s hmotnostním detektorem pro HZS MSK“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

       15/1221                         12. 6. 2017
       2. prohlašuje

       že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Nákup plynového chromatografu s hmotnostním detektorem pro HZS MSK“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

       15/1221                         12. 6. 2017
       3. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup plynového chromatografu s hmotnostním detektorem pro HZS MSK“, a to:

       členové:

       Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       náhradníci:

       MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       15/1221                         12. 6. 2017
       4. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup plynového chromatografu s hmotnostním detektorem pro HZS MSK“, a to:

       členové:

       Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

       Mgr. Klára Janoušková, M.A., odbor kancelář hejtmana kraje

       Ing. Michaela Dopaterová, odbor kancelář hejtmana kraje

       plk. Ing. Jan Bojko, HZS MSK

       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       náhradníci:

       MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Tomáš Zuber, odbor kancelář hejtmana kraje

       Ing. Klára Barešová, odbor kancelář hejtmana kraje

       Ing. Jitka Pikulíková, HZS MSK

       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


        Rada kraje

        15/1222                         12. 6. 2017
        1. rozhodla

        zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Pořízení výpočetní techniky“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

        15/1222                         12. 6. 2017
        2. prohlašuje

        že předmět smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Pořízení výpočetní techniky“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

        15/1222                         12. 6. 2017
        3. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Pořízení výpočetní techniky“, a to:

        členové:

        Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        náhradníci:

        Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        15/1222                         12. 6. 2017
        4. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Pořízení výpočetní techniky“, a to:

        členové:

        Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Pavel Žák, bezpečnostní manažer

        Ing. Tomáš Vašica, odbor informatiky

        Ing. Marek Knapp, odbor informatiky

        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        náhradníci:

        Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Gabriela Vysocká, odbor podpory korporátního řízení a kontroly

        Ing. Jiří Hošek, odbor informatiky

        Ing. Petr Čáp, odbor informatiky

        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


         Rada kraje

         15/1223                         12. 6. 2017
         1. rozhodla

         zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou – hr. okresu Opava“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

         15/1223                         12. 6. 2017
         2. prohlašuje

         že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou – hr. okresu Opava“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

         15/1223                         12. 6. 2017
         3. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou – hr. okresu Opava“, a to:

         členové:

         Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje

         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:

         Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         15/1223                         12. 6. 2017
         4. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou – hr. okresu Opava“, a to:

         členové:

         Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje

         Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

         Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový

         Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a silničního hospodářství

         Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Ing. Evžen Tošenovský, člen zastupitelstva kraje

         náhradníci:

         Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

         Ing. Jiří Večeřa, odbor investiční a majetkový

         Ing. Libor Částka, odbor dopravy a silničního hospodářství

         Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen zastupitelstva kraje


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 10/724 ze dne 28.3.2017

          15/1224                         12. 6. 2017
          1. rozhodla

          na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství“ účastníka:

          Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

          Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava

          IČO: 00635162

          za cenu nejvýše přípustnou 903.225,81,- Kč bez DPH za jeden měsíc poskytovaných služeb


           Rada kraje

           15/1225                         12. 6. 2017
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Ediční plán na rok 2017“

           15/1225                         12. 6. 2017
           2. rozhodla

           vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           1.       Grafický atelier H, s.r.o.

                     Všenory, Na Plzeňce 414, okres Praha-západ, PSČ 25231

                     IČ: 25773640

           15/1225                         12. 6. 2017
           3. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           2.       akademický sochař Boris Holub

                     Dokoupilova 1153/1, 724 00, Ostrava - Stará Bělá

                     IČ: 60782994

                     za cenu nejvýše přípustnou 599.770 Kč bez DPH


            Rada kraje

            15/1226                         12. 6. 2017
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zpracování návrhu technického řešení projektů JESS a JISS“

            15/1226                         12. 6. 2017
            2. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku k první části veřejné zakázky a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

            pro 1. část VZ – JESS:

            1.       K-net Technical International Group, s.r.o.

            se sídlem: Antonínská 565/20, Veveří, 602 00 Brno

            IČ: 47916745

            za cenu nejvýše přípustnou 119.000 Kč bez DPH

            pro 2. část VZ – JISS:

            1.       K-net Technical International Group, s.r.o.

            se sídlem: Antonínská 565/20, Veveří, 602 00 Brno

            IČ: 47916745

            za cenu nejvýše přípustnou 119.000 Kč bez DPH


             Rada kraje

             15/1227                         12. 6. 2017
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Pořízení vnitřního vybavení do organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace“

             15/1227                         12. 6. 2017
             2. rozhodla

             vybrat nejvhodnější nabídku k první části veřejné zakázky a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

             1.       INTERDEKOR HP s.r.o.

             se sídlem: Těšínská 148/61, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko

             IČ: 25367498

             za cenu nejvýše přípustnou 178.682 Kč bez DPH


              Rada kraje

              15/1228                         12. 6. 2017
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace školy II. etapa – Gymnázium Český Těšín“

              15/1228                         12. 6. 2017
              2. rozhodla

              vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1 tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

              3.   Beskydská stavební, a.s.

              se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec

              IČ: 28618891

              za cenu nejvýše přípustnou 1 738 655 Kč bez DPH


               Rada kraje

               15/1229                         12. 6. 2017
               1. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zpracování PD, výkon IČ, koordinátor BOZP a AD stavby "Rekonstrukce budovy krajského úřadu - jídelna"“

               15/1229                         12. 6. 2017
               2. rozhodla

               vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

               1.       BKB Metal, a.s.

               se sídlem: Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

               IČ: 25355643

               za cenu nejvýše přípustnou 298.000 Kč bez DPH


                Rada kraje

                15/1230                         12. 6. 2017
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Výměna části stávajícího kamerového systému a zařízení, II. etapa“

                15/1230                         12. 6. 2017
                2. rozhodla

                vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                1.       VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

                se sídlem: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

                IČ: 28606582

                za cenu nejvýše přípustnou 583.089 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 15/1231                         12. 6. 2017
                 1. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Stavební úpravy objektu sociálního poradenství ve Frýdku-Místku“

                 15/1231                         12. 6. 2017
                 2. rozhodla

                 vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                 1.       BESKYDGROUP s.r.o.

                           Nad Přehradou 2442, 738 01 Frýdek – Místek

                           IČ 28614321

                           za cenu nejvýše přípustnou 842.867,03 Kč bez DPH


                  Rada kraje

                  15/1232                         12. 6. 2017
                  1. schvaluje

                  zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zajištění 7. ročníku gastrofestivalu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“

                  15/1232                         12. 6. 2017
                  2. rozhodla

                  vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                  3. Agentura Orange s.r.o. 

                  se sídlem: Maxe Švabinského 2239, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

                  IČ: 26856425

                  za cenu nejvýše přípustnou 1.114.270 Kč bez DPH


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 13/963 ze dne 18.5.2017

                   15/1233                         12. 6. 2017
                   1. rozhodla

                   u otevřeného řízení k veřejné zakázce s názvem „Zhotovení stavby „Revitalizace budovy Domova Letokruhy„“ v souladu s § 41 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uplatnit právo na plnění z jistoty od dodavatele BDSTAV MORAVA s.r.o., č.p. 88, 739 36 Bruzovice, IČ 26807947


                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 5/312 ze dne 10.1.2017

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                    15/1234                         12. 6. 2017
                    1. rozhodla

                    zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 3.120 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce střechy gymnázia“ realizovanou pro organizaci Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace, IČO 00842745

                    15/1234                         12. 6. 2017
                    2. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    kapitálové výdaje

                    na § 6409 -

                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                    pol.  6901 -

                    Rezervy kapitálových výdajů

                    o

                    3.120 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    kapitálové výdaje

                    na § 3121 -

                    Gymnázia

                    pol.  6121 -

                    Budovy, haly a stavby

                    o

                    3.120 tis. Kč

                    15/1234                         12. 6. 2017
                    3. schvaluje

                    zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Dokončení rozestavěné stavby „Rekonstrukce střechy gymnázia“

                    15/1234                         12. 6. 2017
                    4. rozhodla

                    vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 5) tohoto usnesení s dodavatelem:

                    MADT a.s.

                    se sídlem: Slezská 950, 735 16 Orlová-Poruba

                    IČ: 25819909

                    za cenu nejvýše přípustnou 5.996.100,39 Kč bez DPH


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                     15/1235                         12. 6. 2017
                     1. rozhodla

                     vyslat Jarmilu Uvírovou, náměstkyni hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Ruské federace (Vologda) ve dnech 21. – 25. 6. 2017 za účelem účasti na festivalu VITA LACE v partnerském regionu Moravskoslezského kraje za podmínek uvedených v předloženém materiálu


                      Rada kraje

                      15/1236                         12. 6. 2017
                      1. rozhodla

                      v souladu s čl. 9 odst. 1 pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku na nákup obleků pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Moravskoslezského kraje, plánovanou na rok 2017, bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                       15/1237                         12. 6. 2017
                       1. rozhodla

                       vyslat Jana Krkošku, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Polské republiky (Jarnołtówek) ve dnech 22. 6. – 23. 6. 2017 na 9. zasedání Monitorovacího výboru pro Program Interreg V-A Česká republika – Polsko, za podmínek uvedených v předloženém materiálu


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                        15/1238                         12. 6. 2017
                        1. bere na vědomí

                        žádost Mgr. Ivana Sekaniny ze dne 27. 2. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        15/1238                         12. 6. 2017
                        2. rozhodla

                        poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Mgr. Ivanu Sekaninovi, IČO 88522407, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Hodinový vnuk ve výši 200 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu a uzavřít s Mgr. Ivanem Sekaninou, IČO 88522407, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                         

                        15/1238                         12. 6. 2017
                        3. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 6113 -

                        Zastupitelstva krajů

                        pol.  5901 -

                        Nespecifikované rezervy

                        o

                        200 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 3900 -

                        Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                        pol. 5212 -

                        Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                        o

                        200 tis. Kč


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 21/2142 ze dne 22.9.2016

                         15/1239                         12. 6. 2017
                         1. bere na vědomí

                         žádosti města Andělská Hora a města Fulnek o prodloužení časové použitelnosti dotace na pořízení dopravního automobilu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

                         15/1239                         12. 6. 2017
                         2. doporučuje

                         zastupitelstvu kraje

                         rozhodnout

                         a)    prodloužit časovou použitelnost dotace městu Andělská Hora, IČO 00575976, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“ dle předloženého materiálu

                         b)   prodloužit časovou použitelnost dotace městu Fulnek, IČO 00297861, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 7. 2017“ dle předloženého materiálu

                         15/1239                         12. 6. 2017
                         3. doporučuje

                         zastupitelstvu kraje

                         rozhodnout

                         a)    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00620/2017/KH s městem Andělská Hora, IČO 00575976, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

                         b)   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06868/2016/KH s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                         15/1239                         12. 6. 2017
                         4. ukládá

                         hejtmanovi kraje

                         předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                         Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                         Termín: 15. 6. 2017


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 19/1467 ze dne 11. 7. 2013

                          15/1240                         12. 6. 2017
                          1. bere na vědomí

                          informaci o žádosti Ateliéru T-plan s. r. o. na uzavření dodatku ke smlouvě

                          15/1240                         12. 6. 2017
                          2. rozhodla

                          o neuzavření dodatku ke smlouvě č. 01848/KŘ/2013, který by měnil lhůtu plnění pro 2. etapu zpracování návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje


                           Rada kraje

                           15/1241                         12. 6. 2017
                           1. bere na vědomí

                           návrhy na uzavření memorand o spolupráci při přípravě a realizaci projektů „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě“, „Přístavba Domu umění - Galerie 21. století“ a „Výstavba nového koncertního sálu jako přístavba objektu Domu kultury města Ostravy“ se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, a Českou republikou - Ministerstvem kultury, IČO 00023671, dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu

                           15/1241                         12. 6. 2017
                           2. doporučuje

                           zastupitelstvu kraje

                           rozhodnout uzavřít Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě“ se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, a Českou republikou - Ministerstvem kultury, IČO 00023671, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           15/1241                         12. 6. 2017
                           3. doporučuje

                           zastupitelstvu kraje

                           rozhodnout uzavřít Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Přístavba Domu umění - Galerie 21. století“ se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, a Českou republikou - Ministerstvem kultury, IČO 00023671, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                           15/1241                         12. 6. 2017
                           4. doporučuje

                           zastupitelstvu kraje

                           rozhodnout uzavřít Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Výstavba nového koncertního sálu jako přístavba objektu Domu kultury města Ostravy“ se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, a Českou republikou - Ministerstvem kultury, IČO 00023671, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                           15/1241                         12. 6. 2017
                           5. ukládá

                           náměstkovi hejtmana kraje

                           předložit návrh dle bodů 2. – 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                           Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                           Termín: 15. 6. 2017


                            Rada kraje

                            k usnesením zastupitelstva kraje

                            č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                            15/1242                         12. 6. 2017
                            1. schvaluje

                            závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, ve výši 2.200.000,-- Kč na realizaci akce „Pořízení Skeneru Cruse CS350ST-MS14400LED““ s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017

                            15/1242                         12. 6. 2017
                            2. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            kapitálové výdaje

                            na § 6409 -

                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                            pol. 6901 –

                            Rezervy kapitálových výdajů

                            o

                            2.200 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje            

                            na § 3315 -

                            Činnosti muzeí a galerií

                            pol. 6351 –

                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                            o

                            2.200 tis. Kč


                             Rada kraje

                             15/1243                         12. 6. 2017
                             1. bere na vědomí

                             Souhrnnou zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury za rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             15/1243                         12. 6. 2017
                             2. stanoví

                             příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury úkoly na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             15/1243                         12. 6. 2017
                             3. schvaluje

                             účetní závěrky příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury za rok 2016 dle seznamu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                             15/1243                         12. 6. 2017
                             4. schvaluje

                             výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury za rok 2016 a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření za rok 2016 do peněžních fondů příspěvkových organizací dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                             15/1243                         12. 6. 2017
                             5. stanoví

                             výši odměn pro ředitele příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                             15/1243                         12. 6. 2017
                             6. stanoví

                             závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro rok 2017 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury, a to podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům ve výši 30 %


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 111/8615 ze dne 4. 10. 2016

                              č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 2/22 ze dne 22. 12. 2016

                              15/1244                         12. 6. 2017
                              1. schvaluje

                              finanční plány pro rok 2017 příspěvkových organizací v odvětví kultury v rozsahu přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

                              15/1244                         12. 6. 2017
                              2. schvaluje

                              střednědobé výhledy příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury na roky 2018 – 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              15/1244                         12. 6. 2017
                              3. stanoví

                              závazný ukazatel vyrovnaný případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2017 příspěvkovým organizacím v odvětví kultury


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                               15/1245                         12. 6. 2017
                               1. bere na vědomí

                               žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2017 dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

                               15/1245                         12. 6. 2017
                               2. rozhodla

                               poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Ostravská organizace vozíčkářů, spolek, IČO 66933579, ve výši 120.000,-- Kč, na projekt „VOZKA – Magazín o životě a pro život na vozíku" s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                               15/1245                         12. 6. 2017
                               3. rozhodla

                               poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pobočnému spolku Místní skupina Polského kulturně – osvětového svazu v Českém Těšíně – Olza z.s., IČO 03969304, ve výši 97.000,-- Kč, na projekt „Folklorní festival Východná 2017" s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                               15/1245                         12. 6. 2017
                               4. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               Na § 3319 -

                               Ostatní záležitosti kultury

                               pol. 5229 -

                               Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                               o

                               120 tis. Kč

                               a

                               snižují

                               kapitálové výdaje

                               na § 6409 -

                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                               pol. 6901 -

                               Rezervy kapitálových výdajů

                               o

                               97 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje            

                               na § 3316 -

                               Vydavatelská činnost

                               pol. 5222 -

                               Neinvestiční transfery spolkům

                               o

                               120 tis. Kč

                               na § 3319 -

                               Ostatní záležitosti kultury

                               pol. 5222 -

                               Neinvestiční transfery spolkům

                               o

                               97 tis. Kč

                               Celkem

                               o

                               217 tis. Kč

                               15/1245                         12. 6. 2017
                               5. rozhodla

                               navýšit akci „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 97.000,-- Kč


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

                                č. 13/987 ze dne 18. 5. 2017

                                15/1246                         12. 6. 2017
                                1. bere na vědomí

                                informaci o průběhu jednání 59. valné hromady společnosti koordinátor ODIS s.r.o. a přijatých rozhodnutí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 13/952 ze dne 18. 5. 2017

                                 15/1247                         12. 6. 2017
                                 1. navrhuje

                                 zastupitelstvu kraje

                                 podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, návrh na volbu Ing. Michaely Bachoríkové, nar. **********, členem představenstva této obchodní společnosti

                                 15/1247                         12. 6. 2017
                                 2. ukládá

                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                 předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                 Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                                 Termín: 15. 6. 2017


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                  15/1248                         12. 6. 2017
                                  1. bere na vědomí

                                  žádost Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na prezentaci souhrnných informací o stavbách na silničním tahu I/11-I/57, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                  15/1248                         12. 6. 2017
                                  2. rozhodla

                                  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57, se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČO 70918783, ve výši 100.000 Kč, na úhradu uznatelných nákladů akce Shromáždění, zveřejnění a průběžná aktualizace ucelených informací o jednotlivých úsecích silničního tahu I/11- I/57 Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice (státní hranice), s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

                                  15/1248                         12. 6. 2017
                                  3. rozhodla

                                  uzavřít se Sdružením pro výstavbu komunikace I/11-I/57, IČO 70918783, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                  15/1248                         12. 6. 2017
                                  4. rozhodla

                                  navýšit akci „Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy“ o 100.000 Kč

                                  15/1248                         12. 6. 2017
                                  5. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  snižují

                                  kapitálové výdaje

                                  na § 6409 -

                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                  pol. 6901 -

                                  Rezervy kapitálových výdajů

                                  o

                                  100 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  běžné výdaje            

                                  na § 2299 -

                                  Ostatní záležitosti v dopravě

                                  pol. 5222 -

                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                  o

                                  100 tis. Kč


                                   Rada kraje

                                   15/1249                         12. 6. 2017
                                   1. rozhodla

                                   zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                   15/1249                         12. 6. 2017
                                   2. rozhodla

                                   a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                   b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                   15/1249                         12. 6. 2017
                                   3. souhlasí

                                   se zřízením věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví jiného subjektu uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                   15/1249                         12. 6. 2017
                                   4. souhlasí

                                   a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                   b)   s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                   15/1249                         12. 6. 2017
                                   5. rozhodla

                                   odstoupit od budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene vzájemnou dohodou se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení


                                   Rada kraje

                                   15/1250                         12. 6. 2017
                                   1. vydává

                                   nařízení kraje, kterým se stanoví maximální cena jízdného v městské hromadné dopravě uskutečňované pro potřeby měst a jejich příměstských oblastí na území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                   15/1250                         12. 6. 2017
                                   2. stanoví

                                   že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1. tohoto usnesení Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


                                    Rada kraje

                                    15/1251                         12. 6. 2017
                                    1. zřizuje

                                    poradní sbor pro rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje ve složení uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     15/1252                         12. 6. 2017
                                     1. schvaluje

                                     Strategii rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje 2017-2023 „Chytřejší kraj“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                      15/1253                         12. 6. 2017
                                      1. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 2299 -

                                      Ostatní záležitosti v dopravě

                                      pol.  5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      48,4 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 2299 -

                                      Ostatní záležitosti v dopravě

                                      pol.  5166 -

                                      Konzultační, poradenské a právní služby

                                      o

                                      48,4 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 14/1153 ze dne 30. 5. 2017

                                       č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

                                       15/1254                         12. 6. 2017
                                       1. souhlasí

                                       s realizací projektu „Zaměstnanecká mobilita“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                       15/1254                         12. 6. 2017
                                       2. rozhodla

                                       uzavřít Memorandum o spolupráci na projektu „Zaměstnanecká mobilita“ se statutárním městem Karviná, IČ 00297534, statutárním městem Havířov, IČ 00297488, a městem Orlová IČ 00297577, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                       15/1254                         12. 6. 2017
                                       3. rozhodla

                                       na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, ve znění dodatku č. 1 této smlouvy, uzavřené s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., IČO 47673168, objednat činnosti související s projektem „Zaměstnanecká mobilita“ za cenu nejvýše přípustnou 133.148,40 včetně DPH, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 5/312 ze dne 10. 1. 2017

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                        15/1255                         12. 6. 2017
                                        1. rozhodla

                                        snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 609,16 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce střechy budovy B“ realizovanou pro organizaci Střední školu služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00575933

                                        15/1255                         12. 6. 2017
                                        2. rozhodla

                                        udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Rekonstrukce střechy budovy B“ organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00575933, ve výši 600,00 tis. Kč

                                        15/1255                         12. 6. 2017
                                        3. schvaluje

                                        zvýšení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00845027, ve výši 600.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce elektro rozvodů na ul. Divadelní" s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                        15/1255                         12. 6. 2017
                                        4. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 3122 -

                                        Střední odborné školy

                                        pol.  6121 -

                                        Budovy, haly a stavby

                                        o

                                        609,16 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 3122 -

                                        Střední odborné školy

                                        pol.  6351 -

                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        600,00 tis. Kč

                                        na § 6409 -

                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                        pol.  6901 -

                                        Rezervy kapitálových výdajů

                                        o

                                        9,16 tis. Kč

                                        Celkem

                                        o

                                        609,16 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                         15/1256                         12. 6. 2017
                                         1. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                          

                                         snižují

                                         běžné výdaje

                                         na § 2212 -

                                         Silnice

                                         pol.  5166 -

                                         Konzultační, poradenské a právní služby

                                         o

                                         19,00 tis. Kč

                                         na § 3322 -

                                         Zachování a obnova kulturních památek

                                         pol.  5171 -

                                         Opravy a udržování

                                         o

                                         350,90 tis. Kč

                                         celkem

                                         369,90 tis. Kč

                                          

                                         a

                                          

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 2212 -

                                         Silnice

                                          

                                         pol.  5169 -

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         19,00 tis. Kč

                                         na § 3322 -

                                         Zachování a obnova kulturních památek

                                          

                                         pol.  5169 -

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         350,90 tis. Kč

                                         celkem

                                         369,90 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 9/669 ze dne 14. 3. 2017

                                          15/1257                         12. 6. 2017
                                          1. rozhodla

                                          zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 988 ostatní plocha v k. ú. a obec Štramberk, ve vlastnictví města Štramberk, Náměstí 9, Štramberk, IČ 00298468, ve prospěch každého vlastníka panujícího pozemku parc. č. 987 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 456 občanská vybavenost, v  k. ú. a obec Štramberk, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČ 00096296, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku vodovodní přípojku, provozovat ji a udržovat a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, opravami, údržbou nebo odstraněním vodovodní přípojky, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3076-26/2017 ze dne 4. 5. 2017, na dobu neurčitou, za úhradu ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                          15/1257                         12. 6. 2017
                                          2. rozhodla

                                          zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 453/4 ostatní plocha a parc. č. 453/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 211 v k. ú. a obec Hodslavice, ve vlastnictví obce Hodslavice, č. p. 211, Hodslavice, IČ 00297917, ve prospěch každého vlastníka panujícího pozemku parc. č. 469 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 108 jiná stavba, v k. ú. a  obec Hodslavice, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČ 00096296, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků vodovodní přípojku, provozovat ji a udržovat a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, opravami, údržbou nebo odstraněním vodovodní přípojky, v rozsahu dle geometrického plánu č. 853-28/2017 ze dne 28. 4. 2017, na dobu neurčitou, za úhradu ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                          15/1257                         12. 6. 2017
                                          3. rozhodla

                                          nahradit přílohu č. 2 materiálu schváleného usnesením rady kraje č. 9/669 ze dne 14. 3. 2017 bod 1. přílohou č. 4 předloženého materiálu

                                          15/1257                         12. 6. 2017
                                          4. rozhodla

                                          uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi krajem jako vypůjčitelem a statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, jako půjčitelem a vlastníkem pozemku parc. č. 455/61, ostatní plocha, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 31. 10. 2017, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                          15/1257                         12. 6. 2017
                                          5. rozhodla

                                          uzavřít Smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu „Rekonstrukce střechy tělocvičny“ mezi krajem jako stavebníkem a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           15/1258                         12. 6. 2017
                                           1. rozhodla

                                           o neupotřebitelnosti drobného dlouhodobého nehmotného majetku kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                           15/1258                         12. 6. 2017
                                           2. rozhodla

                                           vyřadit a následně archivovat drobný dlouhodobý nehmotný majetek kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 7/439 ze dne 7. 2. 2017

                                            15/1259                         12. 6. 2017
                                            1. bere na vědomí

                                            informaci o průběhu veřejné zakázky Výroba a distribuce příkazových bloků realizované na základě Smlouvy o centrálním zadávání uzavřené mezi Českou republikou - Ministerstvem financí a Moravskoslezským krajem

                                            15/1259                         12. 6. 2017
                                            2. bere na vědomí

                                            informaci o uzavření Rámcové dohody na výrobu a distribuci příkazových bloků mezi Českou republikou –   Ministerstvem financí, se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČO 00006947, a společností Integraf, s.r.o. se sídlem, se sídlem Myslbekova 273, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod, IČO 47451980, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky Výroba a distribuce příkazových bloků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                            15/1259                         12. 6. 2017
                                            3. rozhodla

                                            uzavřít Prováděcí smlouvu dle Rámcové dohody na výrobu a distribuci příkazových bloků se společností Integraf, s.r.o. se sídlem, se sídlem Myslbekova 273, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod, IČO 47451980, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 3/105 ze dne 6. 12. 2016

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                             15/1260                         12. 6. 2017
                                             1. schvaluje

                                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 13644301, o částku 274.743,04 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Odstranění následků vodovodní škody z listopadu 2016“

                                             15/1260                         12. 6. 2017
                                             2. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             zvyšují

                                             kapitálové příjmy

                                             na § 6320 -

                                             Pojištění funkčně nespecifikované

                                             pol. 2322 -

                                             Přijaté pojistné náhrady

                                             o

                                             274.744 Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3123 -

                                             Střední školy poskytující střední vzdělávání s výučním listem

                                             pol. 5331 -

                                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                             o

                                             274.744 Kč


                                              Rada kraje

                                              15/1261                         12. 6. 2017
                                              1. doporučuje

                                              zastupitelstvu kraje

                                              rozhodnout

                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                              část pozemku parc. č. 1012/4 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1012/18 ostatní plocha o výměře 80 m2 ,

                                              část pozemku parc. č. 1012/4 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1012/19 ostatní plocha o výměře 105 m2,

                                              včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                              vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

                                              z vlastnictví společnosti MAXBIKE s.r.o., Navrátilova 1241/3, Svinov, Ostrava, IČ 26815885,

                                              za kupní cenu ve výši 148.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za podmínky výmazu zástavních práv k předmětným nemovitým věcem z katastru nemovitostí

                                              b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                              15/1261                         12. 6. 2017
                                              2. doporučuje

                                              zastupitelstvu kraje

                                              rozhodnout

                                              a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                              část pozemku parc. č. 2449/9 trvalý travní porost, oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2449/18 ostatní plocha o výměře 4 m2,

                                              část pozemku parc. č. 2449/9 trvalý travní porost, oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2449/19 ostatní plocha o výměře 2 m2,

                                              včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                              vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

                                              z vlastnictví pana **********, narozeného dne **********, bytem **********,

                                              za kupní cenu ve výši 960,- Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                              b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                              15/1261                         12. 6. 2017
                                              3. doporučuje

                                              zastupitelstvu kraje

                                              rozhodnout

                                              a)    koupit do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 2452/3 ostatní plocha, v k. ú. Svinov, obec Ostrava, včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku,

                                              z vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 27769143, za kupní cenu ve výši 1.750,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                              b)     předat pozemek uvedený v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                              15/1261                         12. 6. 2017
                                              4. ukládá

                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                              předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení

                                              Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                              Termín: 15. 6. 2017


                                               Rada kraje

                                               15/1262                         12. 6. 2017
                                               1. bere na vědomí

                                               žádost obce Kyjovice, Kyjovice 2, 747 68 Kyjovice, IČ 00534722, o převod nemovitých věcí, a to:

                                               pozemku parc. č. 19/2 zastavěná plocha a nádvoří,

                                               části pozemku parc. č. 14 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 528-35/2016 ze dne 14. 4. 2016 a nově označené jako pozemek parc. č. 14/3 ostatní plocha o výměře 2469 m2,

                                               vše v k. ú. Kyjovice ve Slezsku, obec Kyjovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                               15/1262                         12. 6. 2017
                                               2. rozhodla

                                               o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice č. 1, 747 68 Kyjovice, IČ 71197001, a to:

                                               pozemek parc. č. 19/2 zastavěná plocha a nádvoří,

                                               část pozemku parc. č. 14 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 528-35/2016 ze dne 14. 4. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 14/3 ostatní plocha o výměře 2469 m2,

                                               se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                               vše v k. ú. Kyjovice ve Slezsku, obec Kyjovice


                                                Rada kraje

                                                15/1263                         12. 6. 2017
                                                1. bere na vědomí

                                                žádost pana ********** o prodej spoluvlastnických podílů ve výši ideální ¾ na pozemcích parc. č. 1484/46 ostatní plocha a parc. č. 1484/59 ostatní plocha, vše v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                15/1263                         12. 6. 2017
                                                2. rozhodla

                                                a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, a to:

                                                spoluvlastnický podíl ve výši ideální ¾ na pozemku parc. č. 1484/46 ostatní plocha,

                                                spoluvlastnický podíl ve výši ideální ¾ na pozemku parc. č. 1484/59 ostatní plocha,

                                                se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                vše v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná

                                                b)     při prodeji nemovitých věcí specifikovaných v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 6/370 ze dne 24. 1. 2017

                                                 15/1264                         12. 6. 2017
                                                 1. schvaluje

                                                 závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ organizacím:

                                                 a)    Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, ve výši 3.900.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Celková rekonstrukce elektroinstalace školy" s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                                 b)   Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČO 00847267, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03531/2014/SOC, ve výši 700.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Kanalizační přípojka RMP Frýdek-Místek“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018

                                                 c)    Domov Na zámku, příspěvková organizace, IČO 71197001, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03532/2014/SOC, ve výši 4.500.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Vybudování čističky odpadních vod“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018

                                                 15/1264                         12. 6. 2017
                                                 2. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 snižují

                                                 kapitálové výdaje

                                                 na § 6409 -

                                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                 pol.  6901 -

                                                 Rezervy kapitálových výdajů

                                                 o

                                                 9.100 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 kapitálové výdaje

                                                 na § 3121 -

                                                 Gymnázia

                                                 pol.  6351 -

                                                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                 o

                                                 3.900 tis. Kč

                                                 na § 4312 -

                                                 Odborné sociální poradenství

                                                 pol.  6351 -

                                                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                 o

                                                 700 tis. Kč

                                                 na § 4357 -

                                                 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                 pol.  6351 -

                                                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                 o

                                                 4.500 tis. Kč

                                                 Celkem

                                                 o

                                                 9.100 tis. Kč


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 69/5720 ze dne 9. 6. 2015

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 15/1535 ze dne 25. 6. 2015

                                                  č. 3/145 ze dne 16. 3. 2017

                                                  15/1265                         12. 6. 2017
                                                  1. rozhodla

                                                  nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 ve výši 44.027.252,78 Kč na financování projektu „Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002012 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000074, ze dne 27. 4. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                  15/1265                         12. 6. 2017
                                                  2. rozhodla

                                                  nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v maximální výši 5.902.411,92 Kč na financování projektu „Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002012, z rozpočtu Statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, za podmínek uvedených ve Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu

                                                  15/1265                         12. 6. 2017
                                                  3. rozhodla

                                                  uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace na realizaci akce „Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa“ se Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                  15/1265                         12. 6. 2017
                                                  4. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  zvyšují

                                                  investiční přijaté transfery

                                                  pol.  4221 - 

                                                  Investiční přijaté transfery od obcí

                                                  o

                                                  5.902,42 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  kapitálové výdaje

                                                  na § 6409 -

                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                  pol.  6901 -

                                                  Rezervy kapitálových výdajů

                                                  o

                                                  5.902,42 tis. Kč


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 14/1114 ze dne 30. 5. 2017

                                                   č. 108/8415 ze dne 6. 9. 2016

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 21/2234 ze dne 22. 9. 2016

                                                   15/1266                         12. 6. 2017
                                                   1. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   změnit text v bodě 10. usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2234 ze dne 22. 9. 2016 takto:

                                                   „rozhodlo

                                                   a)    profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, památkové objekty“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 - 2023 ve výši 65.000 tis. Kč,

                                                   b)   profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, nepamátkový objekt“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 - 2023 ve výši 15.000 tis. Kč“

                                                   15/1266                         12. 6. 2017
                                                   2.

                                                   15/1266                         12. 6. 2017
                                                   3. rozhodla

                                                   změnit text v bodě 22. usnesení rady kraje č. 14/1114 ze dne 30. 5. 2017 takto:   „rozhodla

                                                   a)    předložit žádost o dotaci projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, památkové objekty“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje,

                                                   b)   předložit žádost o dotaci projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, nepamátkový objekt“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje“

                                                   15/1266                         12. 6. 2017
                                                   4. rozhodla

                                                   změnit usnesení rady kraje č. 14/1114 ze dne 30. 5. 2017 takto:

                                                   „doporučuje zastupitelstvu kraje

                                                   a)    rozhodnout zahájit realizaci projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, památkové objekty“ financovatelného z „Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu,

                                                   b)   rozhodnout zahájit realizaci projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, nepamátkový objekt“ financovatelného z „Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu“

                                                   15/1266                         12. 6. 2017
                                                   5. ukládá

                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                   předložit návrh dle bodu 1. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                   Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                                   Termín: 15. 6. 2017


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 11/813 ze dne 11. 4. 2017

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                    15/1267                         12. 6. 2017
                                                    1. bere na vědomí

                                                    informaci o stavu akce „Rekonstrukce střechy gymnázia“ pro organizaci Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu

                                                    15/1267                         12. 6. 2017
                                                    2. rozhodla

                                                    uzavřít dohodu o vzájemném vypořádání práv a povinností ze smlouvy o dílo č. 05833/2016/KŘ s původním zhotovitelem akce „Rekonstrukce střechy gymnázia“, kterým je společnost TURČINA s.r.o., se sídlem Budovatelů 771/1, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČ 25886550, dle předloženého materiálu

                                                    15/1267                         12. 6. 2017
                                                    3. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3231 -

                                                    Základní umělecké školy

                                                    pol.  5171 -

                                                    Opravy a udržování

                                                    o

                                                    239,58 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3231 -

                                                    Základní umělecké školy

                                                    pol.  5169 -

                                                    Nákup ostatních služeb

                                                    o

                                                    239,58 tis. Kč


                                                     Rada kraje

                                                     15/1268                         12. 6. 2017
                                                     1. souhlasí

                                                     s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, a subjektem IRID, s.r.o., Mnichov 229, 739 26 Vrbno pod Pradědem, IČO 64084370, dle předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                      15/1269                         12. 6. 2017
                                                      1. rozhodla

                                                      nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 1.203.802,40 Kč na úhradu doložených nákladů spojených s činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění

                                                      15/1269                         12. 6. 2017
                                                      2. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      zvyšují

                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                      pol. 4111 -

                                                      Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                      o

                                                      1.203.802 Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3599 -

                                                      Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                      pol. 5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                      1.203.802 Kč


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 24/1751 ze dne 3. 9. 2013

                                                       č. 58/4613 ze dne 18. 12. 2014

                                                       č. 89/5574 ze dne 20. 7. 2011

                                                       č. 102/6593 ze dne 24. 1. 2012

                                                       15/1270                         12. 6. 2017
                                                       1. odvolává

                                                       krajské odborné garanty pro zdravotnická zařízení zřizovaná a založená Moravskoslezským krajem a v Moravskoslezském kraji, v oborech:

                                                       -      hematologie a transfúzní lékařství: MUDr. Davida Starostku

                                                       -      radiologie a zobrazovací metody: MUDr. Milana Cveka

                                                       -      oftalmologie: MUDr. Radima Čecha

                                                       15/1270                         12. 6. 2017
                                                       2. jmenuje

                                                       krajské odborné garanty pro zdravotnická zařízení zřizovaná a založená Moravskoslezským krajem a v Moravskoslezském kraji, v oborech:

                                                       -      hematologie a transfúzní lékařství: MUDr. Lukáše Stejskala

                                                       -      radiologie a zobrazovací metody: MUDr. Kamila Hudeczka

                                                       -      oftalmologie: MUDr. Tomáše Utíkala

                                                       15/1270                         12. 6. 2017
                                                       3. bere na vědomí

                                                       složení krajských odborných garantů pro zdravotnická zařízení zřizovaná a založená Moravskoslezským krajem a v Moravskoslezském kraji, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       15/1270                         12. 6. 2017
                                                       4. schvaluje

                                                       Doplněk č. 1 Pravidel pro organizaci a jednání krajských odborných garantů pro zdravotnická zařízení zřizovaná a založená Moravskoslezským krajem a v Moravskoslezském kraji, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 6/370 ze dne 24. 1. 2017

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                        15/1271                         12. 6. 2017
                                                        1. rozhodla

                                                        nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 2.157.558 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

                                                        15/1271                         12. 6. 2017
                                                        2. schvaluje

                                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                        15/1271                         12. 6. 2017
                                                        3. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        zvyšují

                                                        neinvestiční přijaté transfery

                                                        pol. 4116 -

                                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                        o

                                                        2.157.558 Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3522 -

                                                        Ostatní nemocnice

                                                        pol. 5336 -

                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        2.157.558 Kč

                                                        15/1271                         12. 6. 2017
                                                        4. bere na vědomí

                                                        žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o prodloužení časové použitelnosti na akci "Studie rekonstrukce dětského oddělení", dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                        15/1271                         12. 6. 2017
                                                        5. schvaluje

                                                        změnu časové použitelnosti závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 100.000 Kč, s účelovým určením na akci „Studie rekonstrukce dětského oddělení“, z „od 1. 8. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2017“

                                                        15/1271                         12. 6. 2017
                                                        6. rozhodla

                                                        nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 4.645.397,34 Kč na realizaci akce „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o. - doplnění a obnova zdravotnické techniky“ pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                        15/1271                         12. 6. 2017
                                                        7. schvaluje

                                                        závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 4.645.397,34 Kč, účelově určený na akci „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o. - doplnění a obnova zdravotnické techniky“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 235D212001309

                                                        15/1271                         12. 6. 2017
                                                        8. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        zvyšují

                                                        investiční přijaté transfery

                                                        pol. 4216 -

                                                        Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                        o

                                                        4.645.398 Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        kapitálové výdaje

                                                        na § 3522 -

                                                        Ostatní nemocnice

                                                        pol. 6356 -

                                                        Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        4.645.398 Kč

                                                        15/1271                         12. 6. 2017
                                                        9. rozhodla

                                                        nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 6.458.790 Kč na realizaci programu „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb.“ pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                        15/1271                         12. 6. 2017
                                                        10. schvaluje

                                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, ve výši 6.458.790 Kč, účelově určený na realizaci programu „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí č. BKŘ/8/1102/2017 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu ČR na rok 2017

                                                        15/1271                         12. 6. 2017
                                                        11. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        zvyšují

                                                        neinvestiční přijaté transfery

                                                        pol. 4116 -

                                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                        o

                                                        6.458.790 Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3533 -

                                                        Zdravotnická záchranná služba

                                                        pol. 5336 -

                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        6.458.790 Kč

                                                        15/1271                         12. 6. 2017
                                                        12. rozhodla

                                                        udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 107 tis. Kč

                                                        15/1271                         12. 6. 2017
                                                        13. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3599 -

                                                        Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                        pol. 5166 -

                                                        Konzultační, poradenské a právní služby

                                                        o

                                                        107 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3599 -

                                                        Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                        pol. 5175 -

                                                        Pohoštění

                                                        o

                                                        107 tis. Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013

                                                        15/1272                         12. 6. 2017
                                                        1. souhlasí

                                                        s vyhlášením veřejných zakázek na akci s názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p. o.“ organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, dle předloženého materiálu

                                                        15/1272                         12. 6. 2017
                                                        2. doporučuje

                                                        řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, jmenovat pro veřejné zakázky v rámci akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p. o.“ jako zástupce zřizovatele

                                                        členy hodnotící komise:

                                                        MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                        Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                        náhradníky hodnotící komise:

                                                        Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

                                                        Ing. Petra Sztefka, odbor zdravotnictví

                                                        15/1272                         12. 6. 2017
                                                        3. ukládá

                                                        řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853

                                                        předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejným zakázkám na akci s názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p. o.“ ještě před vyhlášením předmětných zakázek

                                                        Zodp.: Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce

                                                        Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejných zakázek)


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 8/601 ze dne 28. 2. 2017

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 3/153 ze dne 16. 3. 2017

                                                         č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                         15/1273                         12. 6. 2017
                                                         1. doporučuje

                                                         zastupitelstvu kraje

                                                         rozhodnout změnit text v bodě 1. v usnesení č. 3/153 ze dne 16. 3. 2017, a to částku 6.000.000 Kč na částku 10.839.000 Kč, dle předloženého materiálu

                                                         15/1273                         12. 6. 2017
                                                         2. ukládá

                                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                                         předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

                                                         Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                                         Termín: 15. 6. 2017

                                                         15/1273                         12. 6. 2017
                                                         3. rozhodla

                                                         udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce

                                                         a)    „Transformace akciových společností (Bílovecká nemocnice, a.s., Sanatorium Jablunkov, a.s.)“ ve výši 1.500 tis. Kč

                                                         b)   „Preventivní programy v oblasti zdravotnictví“ ve výši 920 tis. Kč

                                                         15/1273                         12. 6. 2017
                                                         4. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3599 -

                                                         Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                         pol. 5229 -

                                                         Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                         o

                                                         920 tis. Kč

                                                         na § 3522 -

                                                         Ostatní nemocnice

                                                         pol. 5166 -

                                                         Konzultační, poradenské a právní služby

                                                         o

                                                         450 tis. Kč

                                                         pol. 5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         300 tis. Kč

                                                         na § 3523 -

                                                         Odborné léčebné ústavy

                                                         pol. 5166 -

                                                         Konzultační, poradenské a právní služby

                                                         o

                                                         450 tis. Kč

                                                         pol. 5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         300 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3599 -

                                                         Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                         pol. 5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         2.420 tis. Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 93/7311 ze dne 8. 3. 2016

                                                          č. 3/132 ze dne 6. 12. 2016

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                          15/1274                         12. 6. 2017
                                                          1. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          zvyšují

                                                          neinvestiční přijaté transfery

                                                          pol.  4116 -

                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                          o

                                                          64,34 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 4359

                                                          Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                          pol.  5164 -

                                                          Nájemné

                                                          o

                                                          40,00 tis. Kč

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          24,34 tis. Kč

                                                          Celkem

                                                          64,34 tis. Kč

                                                          15/1274                         12. 6. 2017
                                                          2. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 5511 -

                                                          Požární ochrana  - profesionální část

                                                          pol.  5021 -

                                                          Ostatní osobní výdaje

                                                          o

                                                          15,00 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 5511 -

                                                          Požární ochrana  - profesionální část

                                                          pol.  5167 -

                                                          Služby školení a vzdělávání

                                                          o

                                                          15,00 tis. Kč

                                                          15/1274                         12. 6. 2017
                                                          3. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 4379 -

                                                          Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          180,00 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 4379 -

                                                          Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                          pol.  5166 -

                                                          Konzultační, poradenské a právní služby

                                                          o

                                                          100,00 tis. Kč

                                                          pol.  5173 -

                                                          Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                          o

                                                          40,00 tis. Kč

                                                          pol.  5175 -

                                                          Pohoštění

                                                          40,00 tis. Kč

                                                          Celkem

                                                          180,00 tis. Kč

                                                          15/1274                         12. 6. 2017
                                                          4. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 4399 -

                                                          Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          20,00 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 4399 -

                                                          Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                          pol.  5139 -

                                                          Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                          o

                                                          20,00 tis. Kč

                                                          15/1274                         12. 6. 2017
                                                          5. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          zvyšují

                                                          neinvestiční přijaté transfery

                                                          na § 4116 -

                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                          ze státního rozpočtu

                                                          o

                                                          1.805,00 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 6172 -

                                                          Činnost regionální správy

                                                          pol.  5167 -

                                                          Služby školení a vzdělávání

                                                          o

                                                          1.600,00 tis. Kč

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          205,00 tis. Kč

                                                          Celkem

                                                          1.805,00 tis. Kč


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 3/118 ze dne 6. 12. 2016

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 2/67 ze dne 22. 12. 2016

                                                           15/1275                         12. 6. 2017
                                                           1. zmocňuje

                                                           hejtmana kraje k podpisu prohlášení příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě“ realizovaný v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 14/1162 ze dne 30. 5. 2017

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                            15/1276                         12. 6. 2017
                                                            1. jmenuje

                                                            hodnotitele v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017, dotačního titulu 1 – Projektové záměry pro podnikatelské subjekty, a to:

                                                            -      doc. Ing. Daniela Kaminského, CSc. ze společnosti ELCOM, a.s.

                                                            -      Ing. Tomáše Martena ze společnosti Ingeteam, a.s.

                                                            -      Ing. Jaroslava Pindora, Ph.D. ze společnosti Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o.

                                                            -      Ing. Petra Petříka, ze společnosti MEPAC CZ, s.r.o.

                                                            -      prof. MUDr. Romana Hájka, CSc. z Ostravské univerzity

                                                            -      doc. Mgr. Pavla Drozda, Ph.D. z Ostravské univerzity

                                                            -      Ing. Josefa Foldynu, CSc. z Ústavu geoniky AV ČR v.v.i.

                                                            -      prof. Ing. Petra Prause, Ph.D. z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

                                                            -      prof. Ing. Petra Horyla, CSc., dr.h.c. z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

                                                            -      prof. Ing. Vítězslava Zamarského, CSc. z Vysoké školy podnikání a práva, a.s.

                                                            -      doc. Dr. Ing. Ivo Formánka z Vysoké školy podnikání a práva, a.s.

                                                            15/1276                         12. 6. 2017
                                                            2. jmenuje

                                                            členy Hodnotící komise v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017, dotačního titulu 2 – Start-upy za tyto instituce:

                                                            -      Business Inovation Centre Ostrava - Ing. Marek Valdmann, Ph.D.

                                                            -      Centrum podpory inovací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava - Ing. Andrea Šimoníková a její náhradník Jan Jůzl

                                                            -      Podnikatelský inkubátor STEEL IT - Ing. Michal Banot, MBA

                                                            -      Vědecko-technologický park Ostrava - Mgr. Pavel Csank

                                                            -      Komise rady kraje pro vědu, výzkum a inovační podnikání - Stanislav Martínek


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 3/146 ze dne 6. 12. 2016

                                                             č. 4/198 ze dne 22. 12. 2016

                                                             č. 8/480 ze dne 28. 2. 2017

                                                             č. 14/1148 ze dne 30. 5. 2017

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 2/70 ze dne 22. 12. 2016

                                                             č. 3/110 ze dne 16. 3. 2017

                                                             15/1277                         12. 6. 2017
                                                             1. bere na vědomí

                                                             informaci o konání valné hromady společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava a její program, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             15/1277                         12. 6. 2017
                                                             2. zmocňuje

                                                             prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., IČO 25379631, případně náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kaniu, jako náhradníka, k jednání na valné hromadě společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., IČO 25379631, konané dne 22. 6. 2017 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                              15/1278                         12. 6. 2017
                                                              1. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 3713 -

                                                              Změny technologií vytápění

                                                              pol. 5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              105 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 3713 -

                                                              Změny technologií vytápění

                                                              pol. 5139 -

                                                              Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                              o

                                                              100 tis. Kč

                                                              pol. 5167 -

                                                              Služby školení a vzdělávání

                                                              o

                                                              5 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              o

                                                              105                tis. Kč

                                                              15/1278                         12. 6. 2017
                                                              2. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 2143 -

                                                              Cestovní ruch

                                                              pol. 5229 -

                                                              Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                              o

                                                              999,9 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 2143 -

                                                              Cestovní ruch

                                                              pol. 5222 -

                                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                                              o

                                                              999,9 tis. Kč

                                                              15/1278                         12. 6. 2017
                                                              3. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 3639 -

                                                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                              pol. 5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              910,41 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 3639 -

                                                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                              pol. 5011 -

                                                              Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                              o

                                                              622,11 tis. Kč

                                                              pol. 5021-

                                                              Ostatní osobní výdaje

                                                              o

                                                              67,20 tis. Kč

                                                              pol. 5031-

                                                              Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                              o

                                                              160,60 tis. Kč

                                                              pol. 5032-

                                                              Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                              o

                                                              57,82 tis. Kč

                                                              pol. 5038-

                                                              Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                              o

                                                              2,68 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              o

                                                              910,41 tis. Kč


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 13/1021 ze dne 18. 5. 2017

                                                               č. 6/389 ze dne 24. 1. 2017

                                                               15/1279                         12. 6. 2017
                                                               1. rozhodla

                                                               poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, vyhlášeného dne 25. 1. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                               15/1279                         12. 6. 2017
                                                               2. rozhodla

                                                               neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, vyhlášeného dne 25. 1. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                               15/1279                         12. 6. 2017
                                                               3. rozhodla

                                                               schválit změnu výše dotace a uzavřít s žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               15/1280                         12. 6. 2017
                                                               1. rozhodla

                                                               uzavřít smlouvu o obchodní spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a společností EFIN spol. s r.o., IČO 61249921, s časovou použitelností na dobu neurčitou, jejímž předmětem je poskytování slev účastníkům věrnostního programu Sphere/Carte v Expozici historických motocyklů v Ostravě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                15/1281                         12. 6. 2017
                                                                1. bere na vědomí

                                                                žádost subjektu SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČO 05424089, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 49.000 Kč na projekt „Historické vlaky Ostrava – Štramberk“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                15/1281                         12. 6. 2017
                                                                2. rozhodla

                                                                poskytnout neinvestiční dotaci subjektu SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČO 05424089, maximálně ve výši 49.000 Kč na projekt „Historické vlaky Ostrava – Štramberk“, s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 7. 2017, a uzavřít se subjektem SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                15/1281                         12. 6. 2017
                                                                3. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 2143 -

                                                                Cestovní ruch

                                                                pol. 5213 -

                                                                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                o

                                                                49 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje            

                                                                na § 2143 -

                                                                Cestovní ruch

                                                                pol. 5222 -

                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                o

                                                                49 tis. Kč


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 13/1020 ze dne 18. 5. 2017

                                                                 15/1282                         12. 6. 2017
                                                                 1. bere na vědomí

                                                                 aktuální informaci o průběhu realizace projektu „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“, dle předloženého materiálu

                                                                 15/1282                         12. 6. 2017
                                                                 2. rozhodla

                                                                 zahájit proces přesunu strategického řízení projektu, včetně řízení obsahu klíčových aktivit projektu „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“ z partnera projektu Agentury pro regionální rozvoj a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, na příjemce dotace Moravskoslezský kraj, dle předloženého materiálu

                                                                 15/1282                         12. 6. 2017
                                                                 3. ukládá

                                                                 krajskému úřadu v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

                                                                 zajistit předložení změn v projektu dle bodu 2) návrhu usnesení vůči poskytovateli dotace, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,

                                                                 Zodp.: Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, vedoucí odboru evropských projektů

                                                                 Termín: 31. 7. 2017

                                                                 15/1282                         12. 6. 2017
                                                                 4. ukládá

                                                                 krajskému úřadu v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

                                                                 zahájit v projektu „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“ proces směřující ke změně partnera projektu z Agentury pro regionální rozvoj a.s. na Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., dle předloženého materiálu

                                                                 Zodp.: Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, vedoucí odboru evropských projektů

                                                                 Termín: 31. 10. 2017


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 101/7780 z 24. 5. 2016

                                                                  č. 80/6448 ze dne 20. 10. 2015

                                                                  15/1283                         12. 6. 2017
                                                                  1. bere na vědomí

                                                                   

                                                                  návrh náhradního plnění smluvní pokuty ze dne 5. 6. 2017, zaslaný společností Travel Service, a.s., IČO 25663135, dle předloženého materiálu

                                                                  15/1283                         12. 6. 2017
                                                                  2. rozhodla

                                                                  nevyužít nabídku náhradního plnění smluvní pokuty společnosti Travel Service, a.s., IČO 25663135, dle předloženého materiálu


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 8/511 ze dne 28. 2. 2017

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                   15/1284                         12. 6. 2017
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   žádost subjektu Kováři Moravskoslezského kraje, z. s., IČO 01881841, o  poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč na projekt Kovářské sonáty 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                   15/1284                         12. 6. 2017
                                                                   2. rozhodla

                                                                   navýšit neinvestiční dotaci maximálně o 100.000 Kč subjektu Kováři Moravskoslezského kraje, z. s., IČO 01881841, na projekt Kovářské sonáty 2017, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu, a uzavřít se subjektem Kováři Moravskoslezského kraje, z. s., dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00901/2017/RRC dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                   15/1284                         12. 6. 2017
                                                                   3. rozhodla

                                                                   udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ ve výši 100.000 Kč

                                                                   15/1284                         12. 6. 2017
                                                                   4. rozhodla

                                                                   navýšit akci „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 100.000 Kč

                                                                   15/1284                         12. 6. 2017
                                                                   5. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3319 -

                                                                   Ostatní záležitosti kultury

                                                                   pol. 5229  -

                                                                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                   o

                                                                   100 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 2143 -

                                                                   Cestovní ruch

                                                                   pol. 5222  -

                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                   o

                                                                   100 tis. Kč


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 13/1028 ze dne 18. 5. 2017

                                                                    15/1285                         12. 6. 2017
                                                                    1. rozhodla

                                                                    změnit v bodě 1. své usnesení č. 18/1028 ze dne 18. 5. 2017, a změnit název projektu z „Rozšíření funkcí spisové služby pro organizace kraje“ na „Úplné elektronické podání – jednotné prostředí pro vyřízení elektronických žádostí v krajské korporaci“ a zároveň změnit předpokládané náklady projektu z „100.000.000 Kč“ na „120.000.000 Kč“, dle předloženého materiálu

                                                                    15/1285                         12. 6. 2017
                                                                    2. ukládá

                                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                                    předložit návrh dle bodu 1. navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                    Zodp.: Jan Krkoška

                                                                    Termín: 15. 6. 2017


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 12/919 ze dne 25.4.2017

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                                                     15/1286                         12. 6. 2017
                                                                     1. rozhodla

                                                                     přijmout Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D313010001 vydané dne 12. 5. 2017 Ministerstvem životního prostředí, Vršovická 1442/65, 110 10 Praha 10 k projektu (grantovému schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                     15/1286                         12. 6. 2017
                                                                     2. rozhodla

                                                                     nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 ve výši 891.480 tis. Kč na financování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeném v bodě 1) tohoto usnesení

                                                                     15/1286                         12. 6. 2017
                                                                     3. doporučuje

                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                     rozhodnout změnit bod 1) svého usnesení č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015 takto:

                                                                     „1. rozhodlo

                                                                     o závazku kraje na období 2016 – 2020 na příspěvek kraje všem konečným uživatelům v dotačních programech zaměřených na výměnu zdrojů tepla na území Moravskoslezského kraje financovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, a to ve výši:

                                                                     a)    5 % celkových způsobilých výdajů dílčího projektu v dotačních programech realizovaných v rámci 1. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům

                                                                     b)   7.500,- Kč v dotačních programech realizovaných v rámci 2. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům

                                                                     tj. maximálně 93 mil. Kč“

                                                                     15/1286                         12. 6. 2017
                                                                     4. doporučuje

                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                     rozhodnout uzavřít s obcemi uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu smlouvy o spolupráci při realizaci projektu (grantového schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161, dle přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu

                                                                     15/1286                         12. 6. 2017
                                                                     5. doporučuje

                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                     schválit předfinancování příspěvků obcí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, se kterými budou uzavřeny smlouvy o spolupráci při realizaci projektu (grantového schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161, dle bodu 3) tohoto usnesení

                                                                     15/1286                         12. 6. 2017
                                                                     6. doporučuje

                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                     rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 se statutárním městem Karviná, IČ 00297534, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                     15/1286                         12. 6. 2017
                                                                     7. doporučuje

                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                     rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 s městem Orlová, IČ 00297577, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                     15/1286                         12. 6. 2017
                                                                     8. doporučuje

                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                     rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 s městem Příbor, IČ 00298328, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                                     15/1286                         12. 6. 2017
                                                                     9. doporučuje

                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                     rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 s městem Třinec, IČ 00297313, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                     15/1286                         12. 6. 2017
                                                                     10. ukládá

                                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                                     předložit zastupitelstvu návrhy dle bodů 3) až 9) tohoto usnesení

                                                                     Zodp.: Jan Krkoška

                                                                     Termín: 15. 6. 2017


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 32/2464 ze dne 19. 12. 2013

                                                                      15/1287                         12. 6. 2017
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      žádost právnické osoby ARCADIA PRAHA s.r.o., spolupracující v rámci intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Moravskoslezském kraji s provozovatelem kolektivního systému ELEKTROWIN a.s., ze dne 4. 5. 2017, včetně její přílohy, ve věci poskytnutí dotace na projekt „PŘELEZ, PŘESKOČ, RECYKLUJ!“ v Moravskoslezském kraji v roce 2017, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

                                                                      15/1287                         12. 6. 2017
                                                                      2. rozhodla

                                                                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje právnické osobě ARCADIA PRAHA s.r.o., IČO 25056751, na projekt „PŘELEZ, PŘESKOČ, RECYKLUJ!“ v Moravskoslezském kraji v roce 2017 ve výši maximálně 150.000,-- Kč s časovou použitelností ode dne 1. 5. 2017 do dne 30. 9. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 9/701 ze dne 14. 3. 2017

                                                                       č. 12/924 ze dne 25. 4. 2017

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

                                                                       15/1288                         12. 6. 2017
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       informaci o konání valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČO 28564111, dne 29. 6. 2017, pozvánku na tuto valnou hromadu a její pořad dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                       15/1288                         12. 6. 2017
                                                                       2. souhlasí

                                                                       s umístěním sídla KIC Odpady, a.s., IČO 28564111, stávající sídlo Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, na adrese 28. října 117, 702 18 Ostrava, v budově č. p. 2771, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 2639/19, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na listu vlastnictví č. 5415 vedeného pro obec Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Ostrava, která je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                        15/1289                         12. 6. 2017
                                                                        1. rozhodla

                                                                        navýšit dotační program „Příspěvky na ozdravné pobyty“ o 135.570,-- Kč

                                                                        15/1289                         12. 6. 2017
                                                                        2. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        zvyšuje

                                                                        financování

                                                                        pol.  8115 -

                                                                        Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                                        o

                                                                        135,57 tis. Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3900 -

                                                                        Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

                                                                        pol.  5321 -

                                                                        Neinvestiční transfery obcím

                                                                        o

                                                                        135,57 tis. Kč

                                                                        15/1289                         12. 6. 2017
                                                                        3. rozhodla

                                                                        nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 4.000,-- Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                                        15/1289                         12. 6. 2017
                                                                        4. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        zvyšují

                                                                        přijaté transfery

                                                                        pol.  4111 -

                                                                        Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                                        o

                                                                        4 tis. Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3741 -

                                                                        Ochrana druhů a stanovišť

                                                                        pol.  5192 -

                                                                        Poskytnuté náhrady

                                                                        o

                                                                        4 tis. Kč


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 95/7449 ze dne 5. 4. 2016

                                                                         15/1290                         12. 6. 2017
                                                                         1. rozhodla

                                                                         prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100 % ze stanoveného odvodu 73.000,-- Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Ostrava - město, IČ 64626636, se sídlem 28. října 177/289, 709 00 Ostrava – Hulváky, na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2016 v okrese Ostrava, dle předloženého materiálu

                                                                         15/1290                         12. 6. 2017
                                                                         2. rozhodla

                                                                         prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Ostrava - město, IČ 64626636, se sídlem 28. října 177/289, 709 00 Ostrava – Hulváky, na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2016 v okrese Ostrava, dle předloženého materiálu


                                                                          Rada kraje

                                                                          15/1291                         12. 6. 2017
                                                                          1. rozhodla

                                                                          uzavřít s obchodní společností ASEKOL a.s., IČO 27373231, dohodu o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                          15/1291                         12. 6. 2017
                                                                          2. bere na vědomí

                                                                          žádost obchodní společnosti ASEKOL a.s. ze dne 8. 3. 2017 ve věci poskytnutí dotace na projekt „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení - Komunikační kampaň v rámci sportovních utkání na hřištích fotbalových týmů z Moravskoslezského kraje v roce 2017“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                          15/1291                         12. 6. 2017
                                                                          3. rozhodla

                                                                          poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti ASEKOL a.s., IČO 27373231, na projekt „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení - Komunikační kampaň v rámci sportovních utkání na hřištích fotbalových týmů z Moravskoslezského kraje v roce 2017“ ve výši maximálně 150.000,-- Kč s časovou použitelností ode dne 1. 6. 2017 do dne 15. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                           15/1292                         12. 6. 2017
                                                                           1. rozhodla

                                                                           nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do rozpočtu kraje ve výši 2.007.436,-- Kč ze státního rozpočtu na financování provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu

                                                                           15/1292                         12. 6. 2017
                                                                           2. rozhodla

                                                                           poskytnout účelový investiční transfer ve výši 271.000,-- Kč a účelový neinvestiční transfer ve výši 449.000,-- Kč právnické osobě Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, na provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s názvem „HB Mražok v km 0,000 – 0,800“, dle předloženého materiálu

                                                                           15/1292                         12. 6. 2017
                                                                           3. rozhodla

                                                                           poskytnout účelový investiční transfer ve výši 1.182.169,-- Kč a účelový neinvestiční transfer ve výši 105.267,-- Kč právnické osobě Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, na provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s názvem „HB Psárky, Morávka, přehrážka v km 0,070“, dle předloženého materiálu

                                                                           15/1292                         12. 6. 2017
                                                                           4. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           zvyšují

                                                                           neinvestiční přijaté transfery

                                                                           pol. 4116 -

                                                                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                           o

                                                                           554.267 Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           investiční přijaté transfery

                                                                           pol. 4216 -

                                                                           Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                           o

                                                                           1.453.169 Kč

                                                                           Celkem

                                                                           o

                                                                           2.007.436 Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 1037 -

                                                                           Celospolečenské funkce lesů

                                                                           pol.  5219 -

                                                                           Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

                                                                           o

                                                                           554.267 Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           kapitálové výdaje

                                                                           na § 1037 -

                                                                           Celospolečenské funkce lesů

                                                                           pol.  6319 -

                                                                           Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům

                                                                           o

                                                                           1.453.169 Kč

                                                                           Celkem

                                                                           o

                                                                           2.007.436 Kč


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 48/3583 ze dne 15. 7. 2014

                                                                            15/1293                         12. 6. 2017
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            informaci o ukončení funkčního období členů školských rad, kteří byli radou kraje jmenování s účinnosti od 1. 9. 2014

                                                                            15/1293                         12. 6. 2017
                                                                            2. jmenuje

                                                                            dnem 1. 9. 2017

                                                                            členy školských rad dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                             Rada kraje

                                                                             15/1294                         12. 6. 2017
                                                                             1. stanoví

                                                                             a)    s účinností od 1. 7. 2017

                                                                             plat řediteli příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                             b)   s účinností od 1. 8. 2017

                                                                             platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 9/705 ze dne 14. 3. 2017

                                                                              15/1295                         12. 6. 2017
                                                                              1. bere na vědomí

                                                                              zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331680, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                              15/1295                         12. 6. 2017
                                                                              2. jmenuje

                                                                              dnem 1. 8. 2017

                                                                              MgA. Andreje Vyorala, ArtD., na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331680

                                                                              15/1295                         12. 6. 2017
                                                                              3. stanoví

                                                                              s účinností od 1. 8. 2017

                                                                              plat MgA. Andreji Vyoralovi, ArtD., řediteli organizace Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331680, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                                                                               č. 72/5912 ze dne 14. 7. 2015

                                                                               15/1296                         12. 6. 2017
                                                                               1. bere na vědomí

                                                                               informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 2. D druhého ročníku oboru
                                                                               79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, ve školním roce 2016/2017

                                                                               15/1296                         12. 6. 2017
                                                                               2. rozhodla

                                                                               s účinností od 1. 9. 2017

                                                                               povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu druhého žáka pro třídu označenou jako 3. D ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                                                Rada kraje

                                                                                15/1297                         12. 6. 2017
                                                                                1. souhlasí

                                                                                s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době hlavních prázdnin školního roku 2016/2017


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 9/705 ze dne 14. 3. 2017

                                                                                 15/1298                         12. 6. 2017
                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                 dopis s námitkou petičního výboru petice za zachování Základní umělecké školy J. R. Míši v Orlové - Porubě proti rozhodnutí konkurzní komise ze dne 24. 5. 2017 pro výběr ředitele ZUŠ J. R. Míši Orlová-Poruba dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                 15/1298                         12. 6. 2017
                                                                                 2. schvaluje

                                                                                 obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  15/1299                         12. 6. 2017
                                                                                  1. souhlasí

                                                                                  s uvedením investičního záměru Základní školy a Mateřské školy, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvkové organizace do Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Frýdlant nad Ostravicí


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   15/1300                         12. 6. 2017
                                                                                   1. souhlasí

                                                                                   s realizací projektu „TECHNIKA BEZ HRANIC“ u organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, a se způsobem zajištění jeho financování z finančních prostředků organizace

                                                                                   15/1300                         12. 6. 2017
                                                                                   2. souhlasí

                                                                                   s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „TECHNIKA BEZ HRANIC“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, která je vedoucím partnerem projektu, a přeshraničním partnerem Powiat Prudnicki, NIP 7551640874


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    15/1301                         12. 6. 2017
                                                                                    1. rozhodla

                                                                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písmene b) ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ ve výši 5.000.000 Kč

                                                                                    15/1301                         12. 6. 2017
                                                                                    2. schvaluje

                                                                                    podmínky dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace  Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2017“ dle příloh č. 1 - 12 předloženého materiálu

                                                                                    15/1301                         12. 6. 2017
                                                                                    3. vyhlašuje

                                                                                    dotační program „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace  Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2017“ s účinností ke dni 13. 6. 2017 dle předloženého materiálu

                                                                                    15/1301                         12. 6. 2017
                                                                                    4. zřizuje

                                                                                    monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 13 předloženého materiálu


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     15/1302                         12. 6. 2017
                                                                                     1. souhlasí

                                                                                     s předložením investičního projektu „Modernizace počítačových učeben a vybavení jazykových učeben“ zpracovaného organizací Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu (Integrované projekty ITI) a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      15/1303                         12. 6. 2017
                                                                                      1. souhlasí

                                                                                      s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci  „Výměna stoupacího potrubí“ na nemovité věci kraje, a to v budově bez čp/če , občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 161/2 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, předané k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, Frýdek-Místek, IČO 00601381, dle předloženého materiálu

                                                                                      15/1303                         12. 6. 2017
                                                                                      2. souhlasí

                                                                                      s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení správní budovy SOU“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově bez č. p., občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1909/16 v k. ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice, předaném k hospodaření organizací Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, IČO 00601624, dle předloženého materiálu

                                                                                      15/1303                         12. 6. 2017
                                                                                      3. souhlasí

                                                                                      s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Modernizace školní jídelny Tyršova“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p.611/2, obec Český Těšín, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 1328, v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín, předaném k hospodaření organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Tyršova 611/2, Český Těšín, IČO 00577235, dle předloženého materiálu

                                                                                      15/1303                         12. 6. 2017
                                                                                      4. souhlasí

                                                                                      s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce podkrovních prostor budovy Vesna, Tyršova 20“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 778, část obce Předměstí, která je součástí pozemku parc. č. 639 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, předaném k hospodaření organizaci Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Opava, IČ 72547651, dle předloženého materiálu

                                                                                      15/1303                         12. 6. 2017
                                                                                      5. souhlasí

                                                                                      s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace, IČO 70632090, ve výši 100 tis. Kč na posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                       15/1304                         12. 6. 2017
                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                       žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 dle předloženého materiálu

                                                                                       15/1304                         12. 6. 2017
                                                                                       2. rozhodla

                                                                                       poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s., IČO 26523825, ve výši 100.000 Kč na náklady spojené s realizací projektu BAMBIFEST 2017; s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017

                                                                                       15/1304                         12. 6. 2017
                                                                                       3. rozhodla

                                                                                       uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s., IČO 26523825 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                        15/1305                         12. 6. 2017
                                                                                        1. rozhodla

                                                                                        udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písmene c) ze dne 6. 12. 2016 v rámci přijatých příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 500 tis. Kč

                                                                                        15/1305                         12. 6. 2017
                                                                                        2. schvaluje

                                                                                        zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2017

                                                                                        15/1305                         12. 6. 2017
                                                                                        3. schvaluje

                                                                                        závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2017

                                                                                        15/1305                         12. 6. 2017
                                                                                        4. schvaluje

                                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                        zvyšují

                                                                                        nedaňové příjmy

                                                                                        na § 6409 -

                                                                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                        pol. 2229 -

                                                                                        Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                                        o

                                                                                        500 tis. Kč

                                                                                        a

                                                                                        snižují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 3114 -

                                                                                        Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                        pol. 5336 -

                                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                        o

                                                                                        872 tis. Kč

                                                                                        na § 3143 -

                                                                                        Školní družiny a kluby

                                                                                        pol. 5336 -

                                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                        o

                                                                                        20 tis. Kč

                                                                                        na § 3299 -

                                                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                        pol. 5331 -

                                                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                        1.700 tis. Kč

                                                                                        na § 3541 -

                                                                                        Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                                                        pol. 5139 -

                                                                                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                                        o

                                                                                        5 tis. Kč

                                                                                        Celkem

                                                                                        2.777 tis. Kč

                                                                                        a

                                                                                        zvyšují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 3114 -

                                                                                        Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                        pol. 5331 -

                                                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                        o

                                                                                        1.072 tis. Kč

                                                                                        na § 3123 -

                                                                                        Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                        pol. 5331 -

                                                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                        o

                                                                                        222 tis. Kč

                                                                                        na § 3143 -

                                                                                        Školní družiny a kluby

                                                                                        pol. 5331 -

                                                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                        o

                                                                                        20 tis. Kč

                                                                                        na § 3541 -

                                                                                        Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                                                        pol. 5175 -

                                                                                        Pohoštění

                                                                                        o

                                                                                        5 tis. Kč

                                                                                        Celkem

                                                                                         1.319 tis. Kč

                                                                                        a

                                                                                        zvyšují

                                                                                        kapitálové výdaje

                                                                                        na § 3112 -

                                                                                        Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                        pol. 6351 -

                                                                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                        o

                                                                                        550 tis. Kč

                                                                                        na § 3114 -

                                                                                        Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                        pol. 6351 -

                                                                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                        o

                                                                                        200 tis. Kč

                                                                                        na § 3122 -

                                                                                        Střední odborné školy

                                                                                        pol. 6351 -

                                                                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                        o

                                                                                        500 tis. Kč

                                                                                        na § 3123 -

                                                                                        Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                        pol. 6351 -

                                                                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                        o

                                                                                        228 tis. Kč

                                                                                        na § 3133 -

                                                                                        Dětské domovy

                                                                                        pol.  6351 -

                                                                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                        o

                                                                                        300 tis. Kč

                                                                                        Celkem

                                                                                        1.778 tis. Kč


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                        15/1306                         12. 6. 2017
                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                        žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11 a 13 předloženého materiálu

                                                                                        15/1306                         12. 6. 2017
                                                                                        2. rozhodla

                                                                                        poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

                                                                                        a)    KARATE TYGR SHOTOKAN, z.s., IČO 26537281, ve výši 149.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „KARATE GRAND PRIX OSTRAVA 2017“; s časovou použitelností od 1. 2. 2017 do 30. 11. 2017

                                                                                        b)   SK Házená Polanka nad Odrou, z.s., IČO 04103734, ve výši 95.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní mládežnický turnaj v házené Polanka CUP 2017“; s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 7. 2017

                                                                                        c)    Sportovní klub vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá, z. s., IČO 26579677, ve výši 80.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „5. ročník Mezinárodní velké ceny Horní Suché ve vzpírání žáků a juniorů“; s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 31. 10. 2017

                                                                                        d)   Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Hory, IČO 61988961, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sportovní den mládeže – oslavy 70. výročí ragby v Ostravě“; s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017

                                                                                        e)    Tělovýchovná jednota Mariánské Hory, z.s., IČO 15503321, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Částečné pokrytí nákladů na MS juniorů v lukostřelbě Argentina“; s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 31. 10. 2017

                                                                                        f)     Tělovýchovná jednota Tatran Město Albrechtice z.s., IČO 47656336, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství České republiky družstev mládeže v šachu“; s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017

                                                                                        g)   VK Tzunami Ostrava, z.s., IČO 04662831, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Ostravské slalomy 2017“; s časovou použitelností od 20. 3. 2017 do 31. 10. 2017

                                                                                        15/1306                         12. 6. 2017
                                                                                        3. rozhodla

                                                                                        uzavřít smlouvu s příjemci dotace:

                                                                                        a)    KARATE TYGR SHOTOKAN, z.s., IČO 26537281, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                        b)   SK Házená Polanka nad Odrou, z.s., IČO 04103734, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                        c)    Sportovní klub vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá, z. s., IČO 26579677, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                        d)   Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Hory, IČO 61988961, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                        e)    Tělovýchovná jednota Mariánské Hory, z.s., IČO 15503321, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                        f)     Tělovýchovná jednota Tatran Město Albrechtice z.s., IČO 47656336, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                        g)   VK Tzunami Ostrava, z.s., IČO 04662831, , dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                                        15/1306                         12. 6. 2017
                                                                                        4. schvaluje

                                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                        snižují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 3419 -

                                                                                        Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                                        pol. 5134 - 

                                                                                        Prádlo, oděv, obuv

                                                                                        o

                                                                                        20 tis. Kč

                                                                                        a

                                                                                        zvyšují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 3419 -

                                                                                        Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                                        pol. 5169 - 

                                                                                        Nákup ostatních služeb

                                                                                        o

                                                                                        20 tis. Kč


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         15/1307                         12. 6. 2017
                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                         žádost o podporu projektu OLYMPIJSKÝ PARK OSTRAVA 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                         15/1307                         12. 6. 2017
                                                                                         2. doporučuje

                                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                                         vyjádřit podporu záměru projektu OLYMPIJSKÝ PARK OSTRAVA 2018 případným následným poskytnutím individuální dotace v maximální výši 10.000.000 Kč příjemci Český olympijský výbor, IČO 48546607

                                                                                         15/1307                         12. 6. 2017
                                                                                         3. ukládá

                                                                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                         předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                                         Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                                         Termín: 15. 6. 2017


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                          č. 11/944 ze dne 11. 9. 2014

                                                                                          15/1308                         12. 6. 2017
                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                          žádost Slezské diakonie o stanovisko ke zřízení terapeutické komunity pro nezletilé děti závislé na návykových látkách v Moravskoslezském kraji, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                          15/1308                         12. 6. 2017
                                                                                          2. souhlasí

                                                                                          s dalším řešením problematiky nedostačujících služeb pro cílovou skupinu nezletilých dětí s problémem zneužívání návykových látek v Moravskoslezském kraji, dle důvodové zprávy

                                                                                          15/1308                         12. 6. 2017
                                                                                          3. souhlasí

                                                                                          s vyjádřením podpory vzniku terapeutické komunity pro nezletilé uživatele návykových látek v Moravskoslezském kraji


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 111/8599 ze dne 4. 10. 2016

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                           15/1309                         12. 6. 2017
                                                                                           1. rozhodla

                                                                                           nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 780.655,07 Kč na financování projektu „Kde je vůle, tam je cesta – cílená podpora pracovníkům domova se zvláštním režimem při práci s osobami s poruchami chování“, realizovaného organizací Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, dle předloženého materiálu

                                                                                           15/1309                         12. 6. 2017
                                                                                           2. schvaluje

                                                                                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 780.655,07 Kč, organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03533/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Kde je vůle, tam je cesta – cílená podpora pracovníkům domova se zvláštním režimem při práci s osobami s poruchami chování“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/023/0001077

                                                                                           15/1309                         12. 6. 2017
                                                                                           3. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           zvyšují

                                                                                           přijaté transfery

                                                                                           pol. 4116 -

                                                                                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                           o

                                                                                           780.656 Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 4357 -

                                                                                           Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                           pol. 5336 -

                                                                                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                           780.656 Kč


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            15/1310                         12. 6. 2017
                                                                                            1. bere na vědomí

                                                                                            žádost organizace Domov Letokruhy, příspěvková  organizace, Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO 71197010, o udělení souhlasu zřizovatele s uzavřením podnájemní smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                            15/1310                         12. 6. 2017
                                                                                            2. souhlasí

                                                                                            s uzavřením podnájemní smlouvy mezi organizací Domov Letokruhy, příspěvková  organizace, Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO 71197010, a Nemocnicí Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 25886207, na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 30. 11. 2018, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                            15/1310                         12. 6. 2017
                                                                                            3. souhlasí

                                                                                            s realizací oprav prostor, které jsou předmětem podnájemní smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení, v maximální výši 450. tis. Kč včetně DPH, dle předloženého materiálu


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 9/609 ze dne 26. 2. 2013

                                                                                             15/1311                         12. 6. 2017
                                                                                             1. zrušuje

                                                                                             ke dni 1. 7. 2017

                                                                                             Zásady pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, poskytování osobního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociální, které zřizuje Moravskoslezský kraj, schválené usnesením rady kraje č. 9/609 ze dne 26. 2. 2013 s účinností od 1. 3. 2013

                                                                                             15/1311                         12. 6. 2017
                                                                                             2. schvaluje

                                                                                             s účinností od 1. 7. 2017

                                                                                             Zásady pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, poskytování osobního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociální, které zřizuje Moravskoslezský kraj dle návrhu uvedenému v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                                                                              Rada kraje

                                                                                              15/1312                         12. 6. 2017
                                                                                              1. bere na vědomí

                                                                                              Souhrnnou zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí za rok 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                              15/1312                         12. 6. 2017
                                                                                              2. stanoví

                                                                                              příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí úkoly na rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                              15/1312                         12. 6. 2017
                                                                                              3. schvaluje

                                                                                              účetní závěrky příspěvkových organizací kraje v odvětví sociálních věcí za rok 2016, dle seznamu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                              15/1312                         12. 6. 2017
                                                                                              4. schvaluje

                                                                                              zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 a příděly ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 do peněžních fondů příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                              15/1312                         12. 6. 2017
                                                                                              5. rozhodla

                                                                                              poskytnout odměny ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                                               Rada kraje

                                                                                               15/1313                         12. 6. 2017
                                                                                               1. rozhodla

                                                                                               a)    předat organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813075, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               b)   předat organizaci Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813083, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               c)    předat organizaci Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 47813091, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               d)   předat organizaci Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813121, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               e)    předat organizaci Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace, IČ 47813172, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               f)     předat organizaci Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00601349, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               g)   předat organizaci Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČ 00601403, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               h)   předat organizaci Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČ 00601667, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               i)     předat organizaci Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00601977, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               j)     předat organizaci Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00601985, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               k)    předat organizaci Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00602078, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               l)     předat organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               m)  předat organizaci Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00602094, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               n)   předat organizaci Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00602159, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               o)   předat organizaci Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace, IČ 60337389, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               p)   předat organizaci Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace, IČ 60780487, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               q)   předat organizaci Základní umělecká škola, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace IČ 61989177, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               r)    předat organizaci Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace, IČ 62330357, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               s)    předat organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               t)    předat organizaci Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace, IČ 62331698, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               u)    předat organizaci Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, IČ 64628124, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               v)    předat organizaci Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČ 64628205, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               w)  předat organizaci Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace IČ 70632090, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               x)    předat organizaci Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00842702, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               y)    předat organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČ 00846881, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               z)     předat organizaci Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, IČ 00852481, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                               aa)  předat organizaci Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČ 00852619, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu


                                                                                                Rada kraje

                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                č. 3/183 ze dne 6. 12. 2016

                                                                                                15/1314                         12. 6. 2017
                                                                                                1. rozhodla

                                                                                                vyslovit souhlas s alternativní nabídkou k Rámcové smlouvě číslo 01253/2007/KŘ o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 149 00, IČ 64949681, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                 frame-scrollup