Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 27. 6. 2017


  Rada kraje

  16/1315                         27. 6. 2017
  1. schvaluje

  program 16. schůze rady kraje konané dne 27. 6. 2017


   Rada kraje

   16/1316                         27. 6. 2017
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu MUDr. Martina Gebauera a pana Jiřího Navrátila, o ověření zápisu z 15. schůze rady kraje, konané dne 12. 6. 2017

   16/1316                         27. 6. 2017
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 16. schůze rady kraje, konané dne 27. 6. 2017:

   -      Ing. Jaroslava Kaniu

   -      Ing. Víta Slováčka


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26856858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

    k usnesení zastupitelstva kraje

    č. 4/281 ze dne 15. 6. 2017

    16/1317                         27. 6. 2017
    1. volí

    na základě návrhu zastupitelstva kraje

    Ing. Pavla Rydrycha, členem představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, ke dni přijetí tohoto usnesení


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

     k usnesení zastupitelstva kraje

     č. 4/255 ze dne 15. 6. 2017

     16/1318                         27. 6. 2017
     1. volí

     na základě návrhu zastupitelstva kraje

     Ing. Michaelu Bachoríkovou, nar. **********, členem představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s.


      Rada kraje

      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

      16/1319                         27. 6. 2017
      1. schvaluje

      výroční zprávu společnosti Letiště Ostrava, a. s., za rok 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

      16/1319                         27. 6. 2017
      2. schvaluje

      auditovanou řádnou účetní závěrku společnosti Letiště Ostrava, a. s., za rok 2016, dle přílohy č. 2 a přílohy č. 3 předloženého materiálu

      16/1319                         27. 6. 2017
      3. rozhodla

      a.    o řešení ztráty za rok 2016 způsobem dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, a to zaúčtováním na účet neuhrazených ztrát minulých let

      b.    o požádání dozorčí rady obchodní společnosti, aby v souvislosti s odpisem částečné zmařené investice – PD ve výši 69 209 tis. Kč, byly prošetřeny veškeré skutečnosti týkající se výběrového řízení a ceny obvyklé této projektové dokumentace; o výsledku šetření podá radě kraje písemnou zprávu

      16/1319                         27. 6. 2017
      4. bere na vědomí

      zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Letiště Ostrava, a. s., dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

      16/1319                         27. 6. 2017
      5. bere na vědomí

      zprávu společnosti Letiště Ostrava, a. s., o vztazích mezi propojenými osobami, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 14/1055 ze dne 30. 5. 2017

       16/1320                         27. 6. 2017
       1. souhlasí

       s navýšením předpokládané hodnoty na provedení montáže nových průmyslových vrat Cargostanu, budovy nezapsané v katastru nemovitostí stojící na pozemku parcela č. 1340/7, ostatní plocha, v k. ú. Mošnov, a to z částky 4.200.000,- Kč na částku 5.200.000,- Kč

       16/1320                         27. 6. 2017
       2. bere na vědomí

       že společnost Letiště Ostrava, a. s., provede montáž průmyslových vrat dle bodu 1. tohoto usnesení na své náklady a souhlasí s tím, že Letiště Ostrava, a. s. bude tento majetek po dobu nájmu odepisovat


        Rada kraje

        v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

        k usnesení rady kraje

        č. 14/1055 ze dne 30. 5. 2017

        16/1321                         27. 6. 2017
        1. bere na vědomí

        informaci představenstva o navýšení předpokládané hodnoty na provedení montáže nových průmyslových vrat Cargostanu, budovy nezapsané v katastru nemovitostí stojící na pozemku parcela č. 1340/7, ostatní plocha, v k. ú. Mošnov, a to s předpokládaným nákladem z částky 4.200.000,- Kč na částku 5.200.000,- Kč

        16/1321                         27. 6. 2017
        2. schvaluje

        provedení investice uvedené v bodu 1. tohoto usnesení, dle předloženého materiálu


         Rada kraje

         16/1322                         27. 6. 2017
         1. rozhodla

         zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Sanace SV hradby a stabilizace východního nároží hradu Hukvaldy“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

         16/1322                         27. 6. 2017
         2. prohlašuje

         že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Sanace SV hradby a stabilizace východního nároží hradu Hukvaldy“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

         16/1322                         27. 6. 2017
         3. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Sanace SV hradby a stabilizace východního nároží hradu Hukvaldy“, a to:

         členové:

         Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:

         Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         16/1322                         27. 6. 2017
         4. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Sanace SV hradby a stabilizace východního nároží hradu Hukvaldy“, a to:

         členové:

         Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

         Ing. Michal Janák, odbor investiční a majetkový

         Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         náhradníci:

         Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

         Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

         Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

         Ing. Renáta Müller, odbor evropských projektů

         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


          Rada kraje

          16/1323                         27. 6. 2017
          1. rozhodla

          zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

          16/1323                         27. 6. 2017
          2. prohlašuje

          že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

          16/1323                         27. 6. 2017
          3. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“, a to:

          členové:

          Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje

          Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          náhradníci:

          Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          16/1323                         27. 6. 2017
          4. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“, a to:

           

          členové:

          Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje

          Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

          Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový

          Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

          Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje

          náhradníci:

          Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

          Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

          Ing. Jiří Večeřa, odbor investiční a majetkový

          Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu

          Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Ing. Radka Krištofová, členka zastupitelstva kraje


           Rada kraje

           16/1324                         27. 6. 2017
           1. rozhodla

           zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku II. etapa“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

           16/1324                         27. 6. 2017
           2. prohlašuje

           že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku II. etapa“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

           16/1324                         27. 6. 2017
           3. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku II. etapa“, a to:

           členové:

           MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           náhradníci:

           Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           16/1324                         27. 6. 2017
           4. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku II. etapa“, a to:

           členové:

           MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

           Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový

           Ing. Pavel Rydrych, odbor zdravotnictví

           Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           náhradníci:

           Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

           Ing. Věra Štefková, odbor investiční a majetkový

           Mgr. Lukáš Chalás, odbor zdravotnictví

           Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


            Rada kraje

            16/1325                         27. 6. 2017
            1. rozhodla

            zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem " Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice nad Odrou“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

            16/1325                         27. 6. 2017
            2. prohlašuje

            že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice nad Odrou“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

            16/1325                         27. 6. 2017
            3. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice nad Odrou“, a to:

            členové:

            Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje

            Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            náhradníci:

            Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            16/1325                         27. 6. 2017
            4. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice nad Odrou“, a to:

            členové:

            Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje

            Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

            Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový

            Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a silničního hospodářství

            Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

            Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje

            náhradníci:

            Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

            Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

            Ing. Jiří Večeřa, odbor investiční a majetkový

            Ing. Libor Částka, odbor dopravy a silničního hospodářství

            Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

            Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            Jiří Čejka, člen zastupitelstva kraje


             Rada kraje

             16/1326                         27. 6. 2017
             1. rozhodla

             zahájit, po uzavření smlouvy o společném zadávání s Dopravním podnikem Ostrava, a.s., otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 ‑ 3.3 a 4787 ‑ 4.3“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

             16/1326                         27. 6. 2017
             2. bere na vědomí

             že členové a náhradníci členů komise pro otevírání obálek a členové a náhradníci členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek budou jmenováni až po uzavření smlouvy o společném zadávání s Dopravním podnikem Ostrava, a.s.


              Rada kraje

              16/1327                         27. 6. 2017
              1. rozhodla

              zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na služby s názvem „Realizace specifických vzdělávacích programů v rámci projektu „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK““, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

              16/1327                         27. 6. 2017
              2. jmenuje

              v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace specifických vzdělávacích programů v rámci projektu „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK““, a to:

              členové:

              Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

              Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

              Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              náhradníci:

              Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu

              Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů

              Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              16/1327                         27. 6. 2017
              3. jmenuje

              v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), členy a náhradníky členů hodnotící komise, která provede posouzení splnění podmínek účasti, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, hodnocení nabídek

              a vyhodnocení splnění podmínek podle § 122 odst. 3 zákona, v zadávacím řízení s názvem „Realizace specifických vzdělávacích programů v rámci projektu „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK““, a to:

              členové:

              Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

              Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

              Ing. Pavel Kowalski, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              Mgr. Dagmar Onderková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              náhradníci:

              Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu

              Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů

              Ing. Dana Sačková, odbor evropských projektů

              Mgr. Renáta Kňurová, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


               Rada kraje

               16/1328                         27. 6. 2017
               1. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Výkon koordinátora BOZP u dopravních staveb pro programové období 2014-2020“

               16/1328                         27. 6. 2017
               2. rozhodla

               vybrat nejvhodnější nabídky k jednotlivým částem veřejné zakázky a uzavřít smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavateli, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly:

               pro 1. část veřejné zakázky: Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly, etapa II. a III. etapa

               2. Marek Nawrath

               se sídlem: Na Návsi 1480/127A, 747 14 Ludgeřovice

               IČ: 74360175

               za cenu nejvýše přípustnou 81.900 Kč bez DPH, tj. 99.099 Kč vč. DPH

               pro 2. část veřejné zakázky: Silnice II/477 Frýdek – Místek – Baška – Frýdlant (+III-48425) I. etapa

               2. Marek Nawrath

               se sídlem: Na Návsi 1480/127A, 747 14 Ludgeřovice

               IČ: 74360175

               za cenu nejvýše přípustnou 30.800 Kč bez DPH, tj. 37.268 Kč vč. DPH

               pro 3. část veřejné zakázky: Silnice II/477 Frýdek – Místek – Baška – Frýdlant (+III-48425) II. etapa

               2. Marek Nawrath

               se sídlem: Na Návsi 1480/127A, 747 14 Ludgeřovice

               IČ: 74360175

               za cenu nejvýše přípustnou 30.800 Kč bez DPH, tj. 37.268 Kč vč. DPH

               pro 4. část veřejné zakázky: Silnice II/468 Český Těšín rekonstrukce

               2. Marek Nawrath

               se sídlem: Na Návsi 1480/127A, 747 14 Ludgeřovice

               IČ: 74360175

               za cenu nejvýše přípustnou 56.500 Kč bez DPH, tj. 68.365 Kč vč. DPH

               pro 5. část veřejné zakázky: Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí

               2. Marek Nawrath

               se sídlem: Na Návsi 1480/127A, 747 14 Ludgeřovice

               IČ: 74360175

               za cenu nejvýše přípustnou 68.050 Kč bez DPH, tj. 82.340,50 Kč vč. DPH

               pro 6. část veřejné zakázky: Silnice II/441 v úseku Odry – Jakubčovice nad Odrou

               1.  ENVIFORM a.s.

               se sídlem: Závodní 814, Staré Město, 739 61 Třinec

               IČ: 25839047

               za cenu nejvýše přípustnou 30.160 Kč bez DPH, tj. 36.494 Kč vč. DPH

               pro 7. část veřejné zakázky: Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov – hr. okresu NJ včetně opěrné zdi

               2. Marek Nawrath

               se sídlem: Na Návsi 1480/127A, 747 14 Ludgeřovice

               IČ: 74360175

                

               za cenu nejvýše přípustnou 42.800 Kč bez DPH, tj. 51.788 Kč vč. DPH

               pro 8. část veřejné zakázky: Silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou – hr. okresu Opava

               2. Marek Nawrath

               se sídlem: Na Návsi 1480/127A, 747 14 Ludgeřovice

               IČ: 74360175

               za cenu nejvýše přípustnou 38.600 Kč bez DPH, tj. 46.706 Kč vč. DPH


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 15/1228 ze dne 12. 6. 2017

                16/1329                         27. 6. 2017
                1. bere na vědomí

                sdělení vybraného účastníka Beskydská stavební a.s. ze dne 15. 2017 a účastníka All Company s.r.o. ze dne 19. 6. 2017 k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace školy II. etapa – Gymnázium Český Těšín“ dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

                16/1329                         27. 6. 2017
                2. schvaluje

                zápis z 2. jednání výběrové skupiny k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení

                16/1329                         27. 6. 2017
                3. rozhodla

                vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele:

                Beskydská stavební, a.s.

                se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec

                IČ: 28618891

                All Company s.r.o.

                se sídlem: č.p. 240, 739 51 Dobrá

                IČ: 28561783

                16/1329                         27. 6. 2017
                4. rozhodla

                vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                DIK stavby s.r.o.

                se sídlem: Pernerova 276/19, Kunčičky, 718 00 Ostrava

                IČ: 25914057

                za cenu nejvýše přípustnou 1.979.720 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 16/1330                         27. 6. 2017
                 1. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zajištění ubytovacích, stravovacích a souvisejících služeb v rámci projektu „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK““

                 16/1330                         27. 6. 2017
                 2. rozhodla

                 vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                 2. UNNI Trading, s.r.o.

                     se sídlem: Na Letné 476/57, Lazce, 779 00 Olomouc

                     IČ: 27802221

                 za jednotkové ceny uvedené v návrhu smlouvy dodavatele


                  Rada kraje

                  16/1331                         27. 6. 2017
                  1. bere na vědomí

                  žádost spolku Bezpečnostně technologický klastr o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  16/1331                         27. 6. 2017
                  2. rozhodla

                  neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci spolku Bezpečnostně technologický klastr, z.s. IČO 22873643, v maximální výši 50 tis. Kč určenou k zabezpečení cateringových služeb pro účastníky konference Bezpečný Moravskoslezský kraj v rámci Festivalu Bezpečnosti securitas 21, s odůvodněním dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                   16/1332                         27. 6. 2017
                   1. bere na vědomí

                   žádost Hany Kročkové o poskytnutí dotace ze dne 18. 4. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   16/1332                         27. 6. 2017
                   2. rozhodla

                   poskytnout Haně Kročkové, nar. **********, bydliště **********, neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 90 tis. Kč, na úhradu nákladů spojených s ročním studiem na střední škole ve Francii v rámci programu „Rok v Lotrinsku“, s časovou použitelností dotace od 1. 8. 2017 do 1. 9. 2018

                   16/1332                         27. 6. 2017
                   3. rozhodla

                   uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Hanou Kročkovou, nar.**********, bydliště **********, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                    16/1333                         27. 6. 2017
                    1. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    kapitálové výdaje

                    na § 5511 -

                    Požární ochrana – profesionální část

                    pol. 6122 -

                    Stroje, přístroje a zařízení

                    o

                    1.495,56 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje

                    na § 5511 -

                    Požární ochrana – profesionální část

                    pol. 5137 -

                    Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                    o

                    1.495,56 tis. Kč


                     Rada kraje

                     16/1334                         27. 6. 2017
                     1. souhlasí

                     s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 5. 2017 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                     16/1334                         27. 6. 2017
                     2. stanoví

                     a.    u usnesení č. 103/6739 bod 4. ze dne 14. 2. 2012 termín další kontroly plnění na 30. 5. 2018

                     b.    u usnesení č. 30/2297 bod 5. ze dne 3. 12. 2013 termín další kontroly plnění na únor 2018

                     c.    u usnesení č. 110/8514 bod 3. ze dne 22. 9. 2016 termín další kontroly plnění na červenec 2017


                      Rada kraje

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      2/28 ze dne 22. 12. 2016

                      16/1335                         27. 6. 2017
                      1. schvaluje

                      zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury:

                      a)    Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, o částku 483.000,--Kč

                      b)   Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536, o částku 3.058.000,-- Kč

                      c)    Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 850.000,-- Kč

                      d)   Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, o částku 805.000,-- Kč

                      e)    Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, o částku 450.000,-- Kč

                      f)     Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, o částku 365.000,-- Kč

                      g)   Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, o částku 925.000,-- Kč

                      16/1335                         27. 6. 2017
                      2. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      snižují

                      kapitálové výdaje

                      na § 6409 -

                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                      pol.  6901 -

                      Rezervy kapitálových výdajů

                      o

                      6.936 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      běžné výdaje

                      na § 3311 -

                      Divadelní činnost

                      pol.  5331 -         

                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      3.058 tis. Kč

                      na § 3314 -

                      Činnosti knihovnické

                      pol.  5331 -

                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      925 tis. Kč

                      na § 3315 -

                      Činnosti muzeí a galerií

                      pol.  5331 -         

                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                      2.953 tis. Kč

                      Celkem

                      o

                      6.936 tis. Kč


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                       16/1336                         27. 6. 2017
                       1. rozhodla

                       nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví kultury:

                       a)    ve výši 60.000,-- Kč na realizaci projektu „Les známý i neznámý“, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. MK 29680/2017 OMG

                       b)   ve výši 4.100.000,-- Kč na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2017“, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 6307/2017 OULK

                       c)    ve výši 40.000,-- Kč na realizaci projektu „Kurzy počítačové gramotnosti“, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 17929/2017 OULK-OLK

                       d)   ve výši 70.000,-- Kč na realizaci projektu „Pokračování realizace periodik a monografií“, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 18337/2017 OULK-OLK

                       e)    ve výši 72.000,-- Kč na realizaci projektu „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 18378/2017 OULK-OLK

                       f)     ve výši 52.000,-- Kč na realizaci projektu „Pořízení kamerové lupy pro návštěvníky se zrakovým postižením“ za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 318/MK-S 2610/2017 OULK

                       16/1336                         27. 6. 2017
                       2. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšují

                       přijaté transfery

                       pol. 4116 –

                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                       ze státního rozpočtu

                       o

                       4.342 tis. Kč

                       pol. 4216 -

                       Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                       o

                       52 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3315 -

                       Činnosti muzeí a galerií

                       pol. 5336 –         

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       60 tis. Kč

                       na § 3311 -

                       Divadelní činnost

                       pol. 5336 –

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       4.100 tis. Kč

                       na § 3314 -

                       Činnosti knihovnické

                       pol. 5336 –

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       182 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3314 -

                       Činnosti knihovnické

                       pol. 6356 –

                       Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       52 tis. Kč

                       16/1336                         27. 6. 2017
                       3. schvaluje

                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím zřízeným krajem na realizaci projektů:

                       a)    Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536

                       ·       „Vlastní umělecká činnosti v roce 2017“ v rámci programu „Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických a pěveckých sborů“ ve výši 4.100 tis. Kč

                       b)   Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296

                       ·      „Les známý i neznámý“ v rámci programu „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES) ve výši 60 tis. Kč

                       c)    Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579

                       ·       „Kurzy počítačové gramotnosti“ v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ ve výši 40 tis. Kč

                       ·      „Pokračování digitalizace regionálních periodik a monografií“ v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ ve výši 70 tis. Kč

                       ·      „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ ve výši 72 tis. Kč

                       16/1336                         27. 6. 2017
                       4. schvaluje

                       závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele“ příspěvkové organizaci zřízené krajem na realizaci projektu:

                       Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579

                       ·      „Pořízení kamerové lupy pro návštěvníky se zrakovým postižením“ v rámci programu „VISK 3“ ve výši 52 tis. Kč


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                        16/1337                         27. 6. 2017
                        1. bere na vědomí

                        žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        16/1337                         27. 6. 2017
                        2. rozhodla

                        poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku MELTINGPOT z. s., IČO 26988712, ve výši 150.000,-- Kč, na projekt „Meltingpot" s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                        16/1337                         27. 6. 2017
                        3. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        Na § 3319-

                        Ostatní záležitosti kultury

                        pol. 5229 –

                        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                        o

                        150 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje            

                        na § 3319-

                        Ostatní záležitosti kultury

                        pol. 5222 -

                        Neinvestiční transfery spolkům

                        o

                        150 tis. Kč


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         2/28 ze dne 22. 12. 2016

                         16/1338                         27. 6. 2017
                         1. schvaluje

                         investiční příspěvek do fondu investic z rozpočtu zřizovatele s účelovým určením „na úhradu prováděcích projektových dokumentací“ v roce 2017 příspěvkové organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296 ve výši 792.735,-- Kč

                         16/1338                         27. 6. 2017
                         2. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         kapitálové výdaje

                         na § 6409 -

                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                         pol.  6901 -

                         Rezervy kapitálových výdajů

                         o

                         792.735,--.Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje            

                         na § 3315 -

                         Činnosti muzeí a galerií

                         pol.  6351 -         

                         Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         175.000,-- Kč

                         na § 3322 -

                         Zachování a obnova kulturních památek

                         pol.  6351 -         

                         Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         617.735,-- Kč

                         Celkem

                         792.735,-- Kč


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 12/873 ze dne 25. 4. 2017

                          16/1339                         27. 6. 2017
                          1. stanoví

                          s účinností od 10. 7. 2017

                          plat PhDr. Libuši Foberové, Ph.D., ředitelce organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00100579, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                           Rada kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 69/5688 ze dne 9. 6. 2015

                           16/1340                         27. 6. 2017
                           1. stanoví

                           s účinností ode dne 1. 7. 2017

                           platy ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem v oblasti kultury podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

                           16/1340                         27. 6. 2017
                           2. stanoví

                           s účinností ode dne 1. 8. 2017

                           plat řediteli organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, Mgr. Jiřímu Jůzovi Ph.D. podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 12/880 ze dne 25. 4. 2017

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                            16/1341                         27. 6. 2017
                            1. schvaluje

                            rozpočet na rok 2017 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2018 - 2019 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            16/1341                         27. 6. 2017
                            2. schvaluje

                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku
                            7.137.000,-- Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                            16/1341                         27. 6. 2017
                            3. schvaluje

                            zvýšení závazného ukazatele „objem prostředků na platy v absolutní výši“ pro rok 2017 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 7.137.000,-- Kč, dle předloženého materiálu

                            16/1341                         27. 6. 2017
                            4. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            kapitálové výdaje

                            na § 6409 -

                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                            pol. 6901 -

                            Rezervy kapitálových výdajů

                            o

                            7.137 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje

                            na § 2212 -

                            Silnice

                            pol. 5331 -

                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                            o

                            7.137 tis. Kč

                            16/1341                         27. 6. 2017
                            5. stanoví

                            závazný ukazatel vyrovnaný, případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2017 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             16/1342                         27. 6. 2017
                             1. rozhodla

                             zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                             16/1342                         27. 6. 2017
                             2. rozhodla

                             a.    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                             b.    uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                             16/1342                         27. 6. 2017
                             3. souhlasí

                             se zřízením věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

                             16/1342                         27. 6. 2017
                             4. souhlasí

                             s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                             Rada kraje

                             16/1343                         27. 6. 2017
                             1. bere na vědomí

                             podání Ing. Jaroslava Jeřábka ve věci stavby „Veřejně přístupné účelové komunikace pro zpřístupnění parcel č. 457/5, 458/1, 458/5, 460/1, 462/4 v k. ú. Lubno – Povolení sjezdu a připojení sousední nemovitosti z p.č. 1532 na pozemek p. č. 345/3 v k. ú. Lubno“

                             16/1343                         27. 6. 2017
                             2. schvaluje

                             obsah odpovědi na dopis dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              16/1344                         27. 6. 2017
                              1. stanoví

                              s účinností od 1. 7. 2017 plat Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

                              16/1344                         27. 6. 2017
                              2. stanoví

                              s účinností od 1. 7. 2017 plat Ing. Rostislavovi Rožnovskému, řediteli organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                               Rada kraje

                               16/1345                         27. 6. 2017
                               1. rozhodla

                               uzavřít memorandum o sdílení služeb a sítí mezi Moravskoslezským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                16/1346                         27. 6. 2017
                                1. rozhodla

                                snížit výdaje na akci „Smart region“ o částku 100 tis. Kč

                                16/1346                         27. 6. 2017
                                2. rozhodla

                                navýšit výdaje na akci „Propagace kraje a prezentační předměty“ o částku 10 tis. Kč a na akci „Realizace komunikační strategie“ o částku 90 tis. Kč

                                16/1346                         27. 6. 2017
                                3. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 2299 -

                                Ostatní záležitosti v dopravě

                                pol.  5169 -

                                Nákup ostatních služeb

                                o

                                100 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje            

                                na § 2141-

                                Vnitřní obchod

                                pol.  5137 -

                                Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                o

                                10 tis. Kč

                                na § 3349 -

                                Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

                                pol.  5169 -

                                Nákup ostatních služeb

                                o

                                90 tis. Kč

                                Celkem

                                o

                                100 tis. Kč


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 12/877 ze dne 25. 4. 2017

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                 16/1347                         27. 6. 2017
                                 1. schvaluje

                                 rozpočet na rok 2017 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2018 – 2019 organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 16/1347                         27. 6. 2017
                                 2. schvaluje

                                 zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, o částku 145.000,-- Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                 16/1347                         27. 6. 2017
                                 3. schvaluje

                                 zvýšení závazného ukazatele „objem prostředků na platy v absolutní výši“ pro rok 2017 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, o částku 145.000,-- Kč, dle předloženého materiálu

                                 16/1347                         27. 6. 2017
                                 4. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 kapitálové výdaje

                                 na § 6409 -

                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                 pol.  6901 -

                                 Rezervy kapitálových výdajů

                                 o

                                 145 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje            

                                 na § 2115 -

                                 Úspora energie a obnovitelné zdroje

                                 pol.  5331 -

                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                 o

                                 145 tis. Kč

                                 16/1347                         27. 6. 2017
                                 5. stanoví

                                 závazný ukazatel „výsledek hospodaření za rok 2017“ vyrovnaný, případně mírně přebytkový, organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, dle předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 18/1824 ze dne 25. 2. 2016

                                  č. 20/2057 ze dne 23. 6. 2016

                                  16/1348                         27. 6. 2017
                                  1. souhlasí

                                  s provedením oprav všech již uveřejněných notifikací v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s Operačním programem doprava, programovou dokumentací programu ev. č. 127 65 (Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel) a zejména v souladu s podmínkami dotační výzvy č. 28 (Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - kolejová vozidla pro regionální dopravu), dle předloženého materiálu

                                  16/1348                         27. 6. 2017
                                  2. pověřuje

                                  Ing. Jakuba Unucku, MBA, náměstka hejtmana kraje, aby se v souladu s právními předpisy účastnil jednání ve věci uzavírání nových smluv o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 6/370 ze dne 24. 1. 2017

                                   16/1349                         27. 6. 2017
                                   1. schvaluje

                                   snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 1.800.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Stavební úpravy rodného domu Františka Palackého“

                                   16/1349                         27. 6. 2017
                                   2. rozhodla

                                   udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Stavební úpravy rodného domu Františka Palackého“ organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, ve výši 1.500.000,00 Kč

                                   16/1349                         27. 6. 2017
                                   3. schvaluje

                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 1.500.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Stavební úpravy objektu Muzea ve Štramberku“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                   16/1349                         27. 6. 2017
                                   4. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3322 -

                                   Zachování a obnova kulturních památek

                                   pol.  5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   1.800,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3315 -

                                   Činnosti muzeí a galerií

                                   pol.  5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   1.500,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 6409 -

                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                   pol.  6901 -

                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                   o

                                             300,00 tis. Kč

                                   16/1349                         27. 6. 2017
                                   5. schvaluje

                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizacím:

                                   a)                        Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, o částku 2.000.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Restaurování v interiéru zámecké expozice“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                   b)   Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, o částku 1.100.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Hrad Sovinec - oprava vnějšího jižního opevnění“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                   16/1349                         27. 6. 2017
                                   6. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 6409 -

                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                   pol.  6901 -

                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                   o

                                         3.100,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3315 -

                                   Činnosti muzeí a galerií

                                   pol.  5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   2.000,00 tis. Kč

                                   na § 3322 -

                                   Zachování a obnova kulturních památek

                                   pol.  5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   1.100,00 tis. Kč


                                    Rada kraje

                                    16/1350                         27. 6. 2017
                                    1. rozhodla

                                    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2272/1 zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc. č. 2986/5 ostatní plocha, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Psychiatrickou nemocnici v Opavě, Olomoucká 305/88, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00844004, ve prospěch kraje, spočívající v právu umístění, provozování a údržby kolektoru pro ukládání inženýrských sítí v částech služebných pozemků a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti s umístěním, provozováním, údržbou, opravami a odstraňováním kolektoru pro ukládání inženýrských sítí, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5331-28/2017 ze dne 9. 5. 2017, na dobu neurčitou, za úhradu ve výši 10.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí


                                     Rada kraje

                                     16/1351                         27. 6. 2017
                                     1. rozhodla

                                     uzavřít smlouvu o užití silnice pro zvláštní užívání dle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, mezi krajem jako vlastníkem silnice III/4585 a městem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, IČO 00296139, jako uživatelem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                      16/1352                         27. 6. 2017
                                      1. rozhodla

                                      vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 5.300 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě“ realizovanou pro organizaci Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČO 47813482

                                      16/1352                         27. 6. 2017
                                      2. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 6409 -

                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                      pol.  6901 -

                                      Rezervy kapitálových výdajů

                                      o

                                      5.300 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3114 -

                                      Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      5.300 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 102/7899 ze dne 7. 6. 2016

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 20/2083 ze dne 23. 6. 2016

                                       16/1353                         27. 6. 2017
                                       1. rozhodla

                                       uzavřít smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám pro stavbu „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 – 3.3 a 4787 – 4.3“ mezi Moravskoslezským krajem a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, IČ 61974757, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        16/1354                         27. 6. 2017
                                        1. bere na vědomí

                                        žádost obce Osoblaha, Na Náměstí 106, Osoblaha, IČO 00296279, o darování pozemku parc. č. 1490 ostatní plocha v k. ú. a obci Osoblaha, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        16/1354                         27. 6. 2017
                                        2. rozhodla

                                        o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                        pozemek parc. č. 1490 ostatní plocha,

                                        včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                        v k. ú. a obec Osoblaha


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 56/4484 ze dne 25. 11. 2014

                                         16/1355                         27. 6. 2017
                                         1. rozhodla

                                         ukončit dohodou nájemní smlouvu ev. č. 03468/2014/KŘ ze dne 30. 12. 2014 uzavřenou mezi krajem a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha – Nové Město, IČ 71377999, dle předloženého materiálu

                                         16/1355                         27. 6. 2017
                                         2. pověřuje

                                         vedoucího odboru investičního a majetkového

                                         k uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ev. č. 03468/2014/KŘ ze dne 30. 12. 2014, dle předloženého materiálu

                                         Zodp.: Ing. Milan Novotný


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 6/369 ze dne 24. 1. 2017

                                          č. 102/7932 ze dne 7. 6. 2016

                                          16/1356                         27. 6. 2017
                                          1. rozhodla

                                          zrušit usnesení rady kraje č. 6/369 ze dne 24. 1. 2017

                                          16/1356                         27. 6. 2017
                                          2. rozhodla

                                          prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to plynárenské zařízení specifikované jako STL plynovod + přípojka v celkové délce 1.130,18 m, vybudované v rámci stavby „Integrované výjezdové centrum Nošovice“ na pozemcích parc. č. 431/13, parc. č. 431/18, parc. č. 449/2, parc. č. 449/12, parc. č. 493, parc. č. 508, parc. č. 509, parc. č. 510, parc. č. 522, parc. č. 524, parc. č. 536, parc. č. 551, parc. č. 552, parc. č. 558/1, parc. č. 558/2, parc. č. 568/4, parc. č. 568/27, parc. č. 568/24, parc. č. 571, parc. č. 580, parc. č. 585/1, parc. č. 589/9, parc. č. 589/13, parc. č. 1092/3, parc. č. 1272/1, parc. č. 1277/2, parc. č. 1277/9 a parc. č. 1337/3, v k. ú. a obec Nošovice, včetně všech součástí a příslušenství, 

                                          do vlastnictví společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČO 27295567,

                                          za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.990.000 Kč

                                          16/1356                         27. 6. 2017
                                          3. rozhodla

                                          zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 431/13 ostatní plocha, parc. č. 508 orná půda, parc. č. 509 orná půda, parc. č. 510 orná půda, parc. č. 522 orná půda, parc. č. 524 orná půda, parc. č. 536 orná půda, parc. č. 551 orná půda, parc. č. 552 orná půda, parc. č. 558/1 orná půda, parc. č. 558/2 orná půda, parc. č. 568/24 orná půda, parc. č. 571 orná půda, parc. č. 580 orná půda, parc. č. 585/1 orná půda, parc. č. 589/9 orná půda, parc. č. 589/13 orná půda, parc. č. 1092/3 ostatní plocha, parc. č. 1272/1 ostatní plocha, parc. č. 1277/2 ostatní plocha, v k. ú. a obec Nošovice, ve vlastnictví kraje a k částem pozemků parc. č. 431/18 ostatní plocha, parc. č. 449/2 ostatní plocha, parc. č. 449/12 orná půda, parc. č. 493 ostatní plocha, parc. č. 568/4 orná půda, parc. č. 1277/9 ostatní plocha a parc. č. 1337/3 ostatní plocha, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v právu zřídit a provozovat na částech služebných pozemků plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1230 – 79/2016 ze dne 27. 5. 2016, za jednorázovou úplatu ve výši 314.557 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; kraj jako povinný z věcného břemene uhradí náklady spojené se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                          16/1356                         27. 6. 2017
                                          4. rozhodla

                                          uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k plynárenskému zařízení specifikovanému jako STL plynovod mezi společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČO 27295567, jako oprávněným, společností CTP Property XIX, spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, Humpolec, IČO 28139496, jako povinným, a krajem jako investorem, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                           16/1357                         27. 6. 2017
                                           1. schvaluje

                                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o částku 450.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava střechy spalovny" s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                           16/1357                         27. 6. 2017
                                           2. schvaluje

                                           závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 2.500.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Protipožární ucpávky" s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018

                                           16/1357                         27. 6. 2017
                                           3. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 6409 -

                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                           pol.  6901 -

                                           Rezervy kapitálových výdajů

                                           o

                                           2.950 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3522 -

                                           Ostatní nemocnice

                                           pol.  5331 -

                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           450 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 3522 -

                                           Ostatní nemocnice

                                           pol.  6351 -

                                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           2.500 tis. Kč


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                            16/1358                         27. 6. 2017
                                            1. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            zvyšují

                                            nedaňové příjmy

                                            na §  2143 -

                                            Cestovní ruch

                                            pol.  2111 -

                                            Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                            12,94 tis. Kč

                                            na §  2212 -

                                            Silnice

                                            pol.  2212 -

                                            Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                            50 tis. Kč

                                            pol.  2324 -

                                            Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                            1 tis. Kč

                                            na §  2229 -

                                            Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                                            pol.  2212 -

                                            Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                            510,75 tis. Kč

                                            pol.  2324 -

                                            Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                            66,5 tis. Kč

                                            na §  3421 -

                                            Využití volného času dětí a mládeže

                                            pol.  2324 -

                                            Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                            1,21 tis. Kč

                                            na §  6172 -

                                            Činnost regionální správy

                                            pol.  2212 -

                                            Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                            0,5 tis. Kč

                                            na §  6320 -

                                            Pojištění funkčně nespecifikované

                                            pol.  2322 -

                                            Přijaté pojistné náhrady

                                            4,34 tis. Kč

                                            na §  6402 -

                                            Finanční vypořádání minulých let

                                            pol.  2223 -

                                            Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                                            362,04 tis. Kč

                                            pol.  2229 -

                                            Ostatní přijaté vratky transferů

                                            58,43 tis. Kč

                                            Celkem

                                            o

                                            1.067,71 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 6409 -

                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                            pol. 6901 -

                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                            o

                                            1.067,71 tis. Kč

                                            16/1358                         27. 6. 2017
                                            2. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            zvyšují

                                            daňové příjmy

                                            pol.  1123 -

                                            Daň z příjmů právnických osob za kraje

                                            o

                                            7.047,56 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 6399 -

                                            Ostatní finanční operace

                                            pol.  5365 -

                                            Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

                                            o

                                            7.047,56 tis. Kč

                                            16/1358                         27. 6. 2017
                                            3. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            zvyšují

                                            nedaňové příjmy

                                            na § 3639 -

                                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                            pol. 2329 -

                                            Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

                                            o

                                            28.000 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 6409 -

                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                            pol. 6901 -

                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                            o

                                            28.000 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 9/668 ze dne 14. 3. 2017

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 3/146 ze dne 16. 3. 2017

                                             16/1359                         27. 6. 2017
                                             1. zmocňuje

                                             hejtmana kraje k podpisu dokumentace akce (projektu) Integrované výjezdové centrum Český Těšín, číslo EDS 114D244006001, dle předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 3/145 ze dne 16. 3. 2017

                                              č. 20/2083 ze dne 23. 6. 2016

                                              16/1360                         27. 6. 2017
                                              1. bere na vědomí

                                              informaci o přípravě a financování projektu „Silnice 2017 – Frýdek-Místek“ dle předloženého materiálu

                                              16/1360                         27. 6. 2017
                                              2. souhlasí

                                              s návrhem dalšího postupu v rámci projektu „Silnice 2017 – Frýdek-Místek“ dle předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               16/1361                         27. 6. 2017
                                               1. souhlasí

                                               s převzetím dluhu paní **********, bytem**********, vůči organizaci Karvinská hornická nemocnice, a.s., se sídlem Zakladatelská 975/22, 735 06 Karviná - Nové Město, IČO 60793490, ve výši 57.365 Kč, vzniklého neplněním Dohody o umožnění zvýšení kvalifikace, přejímatelem dluhu organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, dle předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                16/1362                         27. 6. 2017
                                                1. stanoví

                                                s účinností od 1. 8. 2017

                                                plat MUDr. Romanu Gřegořovi, řediteli organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 15/1224 ze dne 12. 6. 2017

                                                 č. 10/724 ze dne 28. 3. 2017

                                                 16/1363                         27. 6. 2017
                                                 1. souhlasí

                                                 s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství s Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvkovou organizací, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 19/1989 ze dne 21. 4. 2016

                                                  16/1364                         27. 6. 2017
                                                  1. rozhodla

                                                  nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 9.047.490,06 Kč na financování projektu „Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR“, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002940 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1./033/0002940, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                  16/1364                         27. 6. 2017
                                                  2. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  zvyšují

                                                  neinvestiční přijaté transfery

                                                  pol.  4116 -

                                                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                  o

                                                  2.714,26 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 5511 -

                                                  Požární ochrana  - profesionální část

                                                  pol.  5011 -

                                                  Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                  o

                                                  200,00 tis. Kč

                                                  pol.  5031 -

                                                  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                  o

                                                  50,00 tis. Kč

                                                  pol.  5032 -

                                                  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                  o

                                                  18,00 tis. Kč

                                                  pol.  5038 -

                                                  Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                  o

                                                  0,84 tis. Kč

                                                  pol.  5167 -

                                                  Služby školení a vzdělávání

                                                  o

                                                  500,00 tis. Kč

                                                  pol.  5169 -

                                                  Nákup ostatních služeb

                                                  o

                                                  845,42 tis. Kč

                                                  pol.  5173 -

                                                  Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                  o

                                                  500,00 tis. Kč

                                                  pol.  5319 -

                                                  Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                                                  o

                                                  600,00 tis. Kč

                                                  Celkem

                                                  2.714,26 tis. Kč


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 14/1128 ze dne 30. 5. 2017

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                   16/1365                         27. 6. 2017
                                                   1. rozhodla

                                                   zrušit usnesení rady kraje č. 14/1128 ze dne 30. 5. 2017

                                                   16/1365                         27. 6. 2017
                                                   2. rozhodla

                                                   v souladu s ustanovením § 29 písm. i) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uzavřít se společností TV Nova s.r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ 45800456, smlouvu o dílo, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, jejímž předmětem je výroba a odvysílání televizního pořadu, který tematicky představí Moravskoslezský kraj v rámci vysílání pořadu Snídaně s Novou, kdy cena za dílo činí 423.500 Kč včetně DPH


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                    16/1366                         27. 6. 2017
                                                    1. schvaluje

                                                    účast Moravskoslezského kraje na veletrzích cestovního ruchu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                    16/1366                         27. 6. 2017
                                                    2. rozhodla

                                                    zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na zajištění výstavní plochy a služeb s tímto souvisejících těmto dodavatelům:

                                                    pro veletrh ITF Slovakiatour v Bratislavě:

                                                    INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.

                                                    se sídlem: Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7

                                                    IČ: 14888939, DIČ: CZ14888939,

                                                    za cenu maximálně ve výši 230.000 Kč bez DPH

                                                    pro veletrh Dovolená a region v Ostravě:

                                                    Ostravské výstavy, a.s.,

                                                    se sídlem: Černá louka 3235, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,

                                                    IČ: 25399471, DIČ: CZ2539947,

                                                    za cenu maximálně ve výši 140.000 Kč bez DPH


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                     16/1367                         27. 6. 2017
                                                     1. bere na vědomí

                                                     žádost subjektu ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY, IČO 01911996, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč na projekt „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polskočeském příhraničí“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                     16/1367                         27. 6. 2017
                                                     2. rozhodla

                                                     poskytnout neinvestiční dotaci subjektu ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY, IČO 01911996, maximálně ve výši 50.000 Kč na projekt „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polskočeském příhraničí“, s časovou použitelností od 1. 2. 2017 do 31. 7. 2019, a uzavřít se subjektem ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                     16/1367                         27. 6. 2017
                                                     3. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 2143 -

                                                     Cestovní ruch

                                                     pol. 5213 -

                                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                     o

                                                     50 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje            

                                                     na § 2143 -

                                                     Cestovní ruch

                                                     pol. 5222 -

                                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                                     o

                                                     50 tis. Kč


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 111/8601 ze dne 4.10.2016

                                                      č. 110/8476 ze dne 22.9.2016

                                                      16/1368                         27. 6. 2017
                                                      1. bere na vědomí

                                                      žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, dle příloh č. 2 až 9 předloženého materiálu

                                                      16/1368                         27. 6. 2017
                                                      2. rozhodla

                                                      schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                      16/1368                         27. 6. 2017
                                                      3. bere na vědomí

                                                      žádost pana **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 3402, ve věci poskytnutí dotace na výměnu zdroje vytápění dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                      16/1368                         27. 6. 2017
                                                      4. rozhodla

                                                      změnit v rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 3402, dle usnesení rady kraje č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016, zdroj finančních prostředků vyhrazených na poskytnutí dotace na výměnu zdroje vytápění v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ z důvodů uvedených v předloženém materiálu

                                                      16/1368                         27. 6. 2017
                                                      5. rozhodla

                                                      uzavřít s příjemcem dotace **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 3402, dohodu o narovnání dle přílohy č. 14 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 12/908 ze dne 25.4.2017

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                                       16/1369                         27. 6. 2017
                                                       1. rozhodla

                                                       přijmout od obcí uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení investiční dotace na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 ve výši dle této přílohy a uzavřít s těmito obcemi smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 14/1147 ze dne 30.5.2017

                                                       č. 6/389 ze dne 24.1.2017

                                                       16/1370                         27. 6. 2017
                                                       1. rozhodla

                                                       poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, vyhlášeného dne 25. 1. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 12 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                       16/1370                         27. 6. 2017
                                                       2. rozhodla

                                                       neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, vyhlášeného dne 25. 1. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                       16/1370                         27. 6. 2017
                                                       3. bere na vědomí

                                                       informaci o odmítnutí dotace žadatelkou **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo 4344, uvedené v příloze č. 2 usnesení č. 14/1147 ze dne 30. 5. 2017 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                       16/1371                         27. 6. 2017
                                                       1. rozhodla

                                                       o účasti Moravskoslezského kraje na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí EXPO REAL 2017 v Mnichově

                                                       16/1371                         27. 6. 2017
                                                       2. rozhodla

                                                       uzavřít smlouvu o společném vystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2017 se Statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, podle přílohy č. 1 tohoto materiálu, pod podmínkou, že uzavření smlouvy bude schváleno rovněž statutárním městem Ostrava


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 100/1746 ze dne 3. 5. 2016

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                        16/1372                         27. 6. 2017
                                                        1. rozhodla

                                                        poskytnout v rámci projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“ v letech 2017 – 2018 věcné dary cílové skupině, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                                        16/1372                         27. 6. 2017
                                                        2. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        zvyšují

                                                        neinvestiční přijaté transfery

                                                        pol.  4116 -

                                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                        o

                                                        926,65 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4379

                                                        Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                        pol.  5011 -

                                                        Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                        o

                                                        100,00 tis. Kč

                                                        pol.  5021 -

                                                        Ostatní osobní výdaje

                                                        40,00 tis. Kč

                                                        pol.  5031 -

                                                        Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                        o

                                                        25,00 tis. Kč

                                                        pol.  5032 -

                                                        Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                        o

                                                        9,00 tis. Kč

                                                        pol.  5038 -

                                                        Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                        o

                                                        0,42 tis. Kč

                                                        pol.  5194 -

                                                        Věcné dary

                                                        70,00 tis. Kč

                                                        pol.  5167 -

                                                        Služby školení a vzdělávání

                                                        400,00 tis. Kč

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        282,23 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        926,65 tis. Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                        16/1373                         27. 6. 2017
                                                        1. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        kapitálové výdaje

                                                        na § 3122 -

                                                        Střední odborné školy

                                                        pol.  6122 -

                                                        Stroje, přístroje a zařízení

                                                        o

                                                        27,30 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3299 -

                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        27,30 tis. Kč

                                                        16/1373                         27. 6. 2017
                                                        2. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        zvyšují

                                                        neinvestiční přijaté transfery

                                                        na § 3522 -

                                                        Ostatní nemocnice

                                                        pol.  2212 -

                                                        Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                        o

                                                        358,07 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 6409 -

                                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                        pol.  6901 -

                                                        Rezervy kapitálových výdajů

                                                        o

                                                        358,07 tis. Kč

                                                        16/1373                         27. 6. 2017
                                                        3. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se:

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3299 -

                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        200,00 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3299 -

                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                        pol.  5139 - 

                                                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                        o

                                                        200,00 tis. Kč

                                                        16/1373                         27. 6. 2017
                                                        4. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 6172

                                                        Činnost regionální správy

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        33,00 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 6172

                                                        Činnost regionální správy

                                                        pol.  5136 -

                                                        Knihy, učební pomůcky a tisk

                                                        o

                                                        5,00 tis. Kč

                                                        pol.  5139 -

                                                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                        o

                                                        21,00 tis. Kč

                                                        pol.  5175 -

                                                        Pohoštění

                                                        7,00 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        33,00 tis. Kč

                                                        16/1373                         27. 6. 2017
                                                        5. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        zvyšují

                                                        neinvestiční přijaté transfery

                                                        pol.  4116 -

                                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                        o

                                                        1.674,54 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4379 -

                                                        Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                        pol.  5167 -

                                                        Služby školení a vzdělávání

                                                        o

                                                        100,00 tis. Kč

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        1.524,54 tis. Kč

                                                        pol.  5173 -

                                                        Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                        o

                                                        50,00 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        1.674,54 tis. Kč

                                                        16/1373                         27. 6. 2017
                                                        6. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4339

                                                        Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        216,21 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4339

                                                        Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                        pol.  5137 -

                                                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                        o

                                                        216,21 tis. Kč

                                                        16/1373                         27. 6. 2017
                                                        7. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                         

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4379 -

                                                        Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        20,00 tis. Kč

                                                         

                                                        a

                                                         

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4379 -

                                                        Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                        pol.  5168 -

                                                        Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                        o

                                                        10,00 tis. Kč

                                                        pol.  5173 -

                                                        Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                        o

                                                        10,00 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        20,00 tis. Kč


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                         16/1374                         27. 6. 2017
                                                         1. bere na vědomí

                                                         žádost Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. ze dne 9. 5. 2017, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                         16/1374                         27. 6. 2017
                                                         2. rozhodla

                                                         poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i., IČO 68145535, na realizaci projektu „Mezinárodní symposium EUROCK 2017" ve výši 40.000 Kč, s časovou použitelností od 10. 5. 2017 do 31. 7. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                         16/1374                         27. 6. 2017
                                                         3. rozhodla

                                                         navýšit akci „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o částku 40.000 Kč

                                                         16/1374                         27. 6. 2017
                                                         4. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 6113 -

                                                         Zastupitelstva krajů

                                                         pol. 5901 -

                                                         Nespecifikované rezervy

                                                         o

                                                         40,00 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje            

                                                         na § 3639 -

                                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                         pol. 5334 -

                                                         Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím

                                                         o

                                                         40,00 tis. Kč

                                                         Celkem

                                                         o

                                                         40,00 tis. Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                          16/1375                         27. 6. 2017
                                                          1. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2143 -

                                                          Cestovní ruch

                                                          pol. 5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          96,8 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2143 -

                                                          Cestovní ruch

                                                          pol. 5166 -

                                                          Konzultační, poradenské, a právní služby

                                                          o

                                                          96,8 tis. Kč

                                                          16/1375                         27. 6. 2017
                                                          2. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3639 -

                                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                          pol. 5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          200,0 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3639 -

                                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                          pol. 5166 -

                                                          Konzultační, poradenské, a právní služby

                                                          o

                                                          200,0 tis. Kč

                                                          16/1375                         27. 6. 2017
                                                          3. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2143 -

                                                          Cestovní ruch

                                                          pol. 5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          67,0 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2143 -

                                                          Cestovní ruch

                                                          pol. 5134 -

                                                          Prádlo, oděv a obuv

                                                          o

                                                          67,0 tis. Kč

                                                          16/1375                         27. 6. 2017
                                                          4. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3639 -

                                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                          pol. 5169-

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          90,80 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3639 -

                                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                          pol. 5011 -

                                                          Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                          o

                                                          72,40 tis. Kč

                                                          pol. 5031-

                                                          Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                          o

                                                          13,30 tis. Kč

                                                          pol. 5032-

                                                          Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                          o

                                                          4,80 tis. Kč

                                                          pol. 5038-

                                                          Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                          o

                                                          0,30 tis. Kč

                                                          Celkem

                                                          o  

                                                          90,80 tis. Kč


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                           16/1376                         27. 6. 2017
                                                           1. bere na vědomí

                                                           žádost subjektu Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Mostech u Jablunkova z.s., IČO 70632626, o poskytnutí investiční dotace ve výši 120.000 Kč na projekt „MEZINÁRODNÍ CENTRUM MEZIKULTURNÍ INTEGRACE“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           16/1376                         27. 6. 2017
                                                           2. rozhodla

                                                           poskytnout investiční dotaci subjektu Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Mostech u Jablunkova z.s., IČO 70632626, maximálně ve výši 120.000 Kč na projekt „MEZINÁRODNÍ CENTRUM MEZIKULTURNÍ INTEGRACE“, s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 10. 2017, a uzavřít se subjektem Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Mostech u Jablunkova z.s. smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                           16/1376                         27. 6. 2017
                                                           3. rozhodla

                                                           navýšit akci „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“ o částku 120.000 Kč

                                                           16/1376                         27. 6. 2017
                                                           4. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           snižují

                                                           kapitálové výdaje

                                                           na § 6409 -

                                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                           pol. 6901 -

                                                           Rezervy kapitálových výdajů

                                                           o

                                                           120 tis. Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           kapitálové výdaje

                                                           na § 3319 -

                                                           Ostatní záležitosti kultury

                                                           pol. 6322 -

                                                           Investiční transfery spolkům

                                                           o

                                                           120 tis. Kč


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                            16/1377                         27. 6. 2017
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádost subjektu Zdraví bez hranic, o.s., IČO 22607161, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.500 Kč na projekt „Letní tábor Blackout: Celosvětový výpadek elektřiny“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                            16/1377                         27. 6. 2017
                                                            2. rozhodla

                                                            poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Zdraví bez hranic, o.s., IČO 22607161, maximálně ve výši 10.500 Kč na projekt „Letní tábor Blackout: Celosvětový výpadek elektřiny“, s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017, a uzavřít se subjektem Zdraví bez hranic, o.s. smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                            16/1377                         27. 6. 2017
                                                            3. rozhodla

                                                            udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ ve výši 10.500 Kč

                                                            16/1377                         27. 6. 2017
                                                            4. rozhodla

                                                            navýšit akci „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o částku 10.500 Kč

                                                            16/1377                         27. 6. 2017
                                                            5. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 2143 -

                                                            Cestovní ruch

                                                            pol. 5213 -

                                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                            o

                                                            10,5 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje            

                                                            na § 3421 -

                                                            Využití volného času dětí a  mládeže

                                                            pol. 5222 -

                                                            Neinvestiční transfery spolkům

                                                            o

                                                            10,5 tis. Kč


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 14/1142 ze dne 30. 5. 2017

                                                             č. 9/687 ze dne 14. 3. 2017

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 4/303 ze dne 15. 6. 2017

                                                             16/1378                         27. 6. 2017
                                                             1. schvaluje

                                                             zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizace Muzeum v Bruntále, IČO 00095354, o částku 199.800 Kč s účelovým určením na projekt „Fajne léto v kosárně a modernizace infrastruktury“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2017


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 21/2245 ze dne 22. 9. 2016

                                                              č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                              16/1379                         27. 6. 2017
                                                              1. rozhodla

                                                              nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 6.300.008,12 Kč na financování projektu „Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007078 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-22/2017, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                              16/1379                         27. 6. 2017
                                                              2. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                               

                                                              zvyšují

                                                              neinvestiční přijaté transfery

                                                              na § 4116 -

                                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                              ze státního rozpočtu

                                                              o

                                                              2.520,01 tis. Kč

                                                               

                                                              a

                                                               

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 4339 -

                                                              Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                              pol.  5137 -

                                                              Drobný dlouhodobý majetek

                                                              o

                                                              15,73 tis. Kč

                                                              pol.  5139 -

                                                              Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                              o

                                                              20,00 tis. Kč

                                                              pol.  5162 -

                                                              Služby telekomunikací a  radiokomunikací

                                                              o

                                                              1,30 tis. Kč

                                                              pol.  5164 -

                                                              Nájemné

                                                              o

                                                              60,00 tis. Kč

                                                              pol.  5167 -

                                                              Služby školení a vzdělávání

                                                              o

                                                              200,00 tis. Kč

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              1.982,98 tis. Kč

                                                              pol.  5173 -

                                                              Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                              o

                                                              40,00 tis. Kč

                                                              pol.  5175 -

                                                              Pohoštění

                                                              o

                                                              200,00 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              2.520,01 tis. Kč


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 12/904 ze dne 25.4.2017

                                                               16/1380                         27. 6. 2017
                                                               1. bere na vědomí

                                                               změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03K000015 ze dne 28. 3. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti“, registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0002011 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), číslo 117D03K000015 ze dne 25. 5. 2017, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                               16/1380                         27. 6. 2017
                                                               2. bere na vědomí

                                                               změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03K000015 ze dne 28. 3. 2017, ve znění ze dne 25. 5. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti“, registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0002011 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), číslo 117D03K000015 ze dne 7. 6. 2017, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                16/1381                         27. 6. 2017
                                                                1. rozhodla

                                                                prominout pohledávku Moravskoslezského kraje ve výši 4.499,00 Kč vůči organizaci Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602132, podle  § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu

                                                                16/1381                         27. 6. 2017
                                                                2. rozhodla

                                                                prominout pohledávku Moravskoslezského kraje ve výši 147.903,00 Kč vůči organizaci Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331540, podle  § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                 16/1382                         27. 6. 2017
                                                                 1. bere na vědomí

                                                                 žádost subjektu NÁRODOPISNÁ SKUPINA HRČAVA, z. s., IČO 05300037, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 50.000 Kč na akci Pouť Cyrila a Metoděje 2017

                                                                 16/1382                         27. 6. 2017
                                                                 2. rozhodla

                                                                 poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 50.000 Kč subjektu NÁRODOPISNÁ SKUPINA HRČAVA, z. s., IČO 05300037, na akci Pouť Cyrila a Metoděje 2017, s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2017, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                 16/1382                         27. 6. 2017
                                                                 3. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 2143 -

                                                                 Cestovní ruch

                                                                 pol. 5213  -

                                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                 o

                                                                 50 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 2143 -

                                                                 Cestovní ruch

                                                                 pol. 5222  -

                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                 o

                                                                 50 tis. Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 12/919 ze dne 25.4.2017

                                                                  č. 15/1286 ze dne 12.6.2017

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                                                  č. 4/319 ze dne 15.6.2017

                                                                  16/1383                         27. 6. 2017
                                                                  1. schvaluje

                                                                  podmínky dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ dle příloh č. 1 až 10 předloženého materiálu

                                                                  16/1383                         27. 6. 2017
                                                                  2. rozhodla

                                                                  vyhlásit dotační program „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ dle předloženého materiálu

                                                                  16/1383                         27. 6. 2017
                                                                  3. souhlasí

                                                                  s udělením pověření hejtmana kraje Mgr. Petře Brodové, MPA, vedoucí oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu, a Ing. Bc. Ivoně Crhákové, projektové manažerce oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu, k podepisování smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu „„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, o jejichž uzavření rozhodla rada kraje, příp. zastupitelstvo kraje, dle předloženého materiálu


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 6/386 ze dne 24. 1. 2017

                                                                   č. 14/1153 ze dne 30. 5. 2017

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                   16/1384                         27. 6. 2017
                                                                   1. rozhodla

                                                                   na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu společnosti:

                                                                   AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, a.s.

                                                                   Se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava,

                                                                   IČ: 47673168,

                                                                   jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

                                                                   za cenu nejvýše přípustnou 4.685.096 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 69/4250 ze dne 3. 12. 2010

                                                                    č. 4/169 ze dne 4. 12. 2012

                                                                    č. 4/192 ze dne 22. 12. 2016

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 11/946 ze dne 21. 4. 2010

                                                                    č. 16/1418 ze dne 22. 12. 2010

                                                                    č. 2/142 ze dne 20. 12. 2012

                                                                    č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

                                                                    16/1385                         27. 6. 2017
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    informaci o připravovaných změnách v Evropském seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, se sídlem Zamkowa 3A, 43-400 CIESZYN, Poland

                                                                    16/1385                         27. 6. 2017
                                                                    2. bere na vědomí

                                                                    informaci o konání dozorčí rady Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, se sídlem Zamkowa 3A, 43-400 CIESZYN, Poland a její program dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                    16/1385                         27. 6. 2017
                                                                    3. zmocňuje

                                                                    Jana Krkošku, náměstka hejtmana kraje, jako zastupitelstvem delegovaného zástupce kraje na dozorčí radě Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností k jednání na dozorčí radě společnosti, konané dne 7. 7. 2017 a k hlasování v bodě navýšení členského příspěvku dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 108/8430 ze dne 6.9.2016

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                     16/1386                         27. 6. 2017
                                                                     1. rozhodla

                                                                     nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 2.745.096,25 Kč na financování projektu „Genderově korektní Moravskoslezský kraj“, registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006249 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/027/0006249, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                                     16/1386                         27. 6. 2017
                                                                     2. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      

                                                                     zvyšují

                                                                     neinvestiční přijaté transfery

                                                                     na § 4116 -

                                                                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                                     ze státního rozpočtu

                                                                     o

                                                                     686,28 tis. Kč

                                                                      

                                                                     a

                                                                      

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 6172 -

                                                                     Činnost regionální správy

                                                                     pol.  5164 -

                                                                     Nájemné

                                                                     o

                                                                     20,00 tis. Kč

                                                                     pol.  5169 -

                                                                     Nákup ostatních služeb

                                                                     o

                                                                     386,28 tis. Kč

                                                                     pol.  5173 -

                                                                     Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                                     o

                                                                     100,00 tis. Kč

                                                                     pol.  5175 -

                                                                     Pohoštění

                                                                     o

                                                                     30,00 tis. Kč

                                                                     pol.  5213 -

                                                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                      o

                                                                     50,00 tis. Kč

                                                                     Pol.  5222 -

                                                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                                                     100,00 tis. Kč

                                                                     Celkem

                                                                     686,28 tis. Kč


                                                                      Rada kraje

                                                                      16/1387                         27. 6. 2017
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 3. 5. 2017 ve věci poskytnutí dotace na projektIdentifikace podílů původců znečišťování na kvalitě ovzduší za špatných rozptylových podmínek a za dobrých rozptylových podmínek“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      16/1387                         27. 6. 2017
                                                                      2. doporučuje

                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                      rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě, IČ 71009396, na projektIdentifikace podílů původců znečišťování na kvalitě ovzduší za špatných rozptylových podmínek a za dobrých rozptylových podmínek“ ve výši 600.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 10. 2017 do dne 30. 6. 2018 a uhrazených do dne 15. 7. 2018 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                      16/1387                         27. 6. 2017
                                                                      3. ukládá

                                                                      náměstkyni hejtmana kraje

                                                                      předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1 a návrh dle bodu 2 tohoto usnesení

                                                                      Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                      Termín: 14. 9. 2017


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                       16/1388                         27. 6. 2017
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       žádost pobočného spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, ze dne 12. 5. 2017, včetně jejího doplnění ze dne 25. 5. 2017, ve věci poskytnutí dotace na Národní kolo rybářské soutěže Zlatá udice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                       16/1388                         27. 6. 2017
                                                                       2. rozhodla

                                                                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IČO 00434167, na Národní kolo rybářské soutěže Zlatá udice ve výši maximálně 10.000,-- Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2017 do dne 30. 6. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                       16/1388                         27. 6. 2017
                                                                       3. bere na vědomí

                                                                       žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Karviná, ze dne 22. 5. 2017, ve věci poskytnutí dotace na „Pohár OMS Karviná – podzimní zkoušky a speciální zkoušky vodní práce se zadáním titulu CACT a Res. CACT“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                       16/1388                         27. 6. 2017
                                                                       4. rozhodla

                                                                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Karviná, IČO 67777252, na „Pohár OMS Karviná – podzimní zkoušky a speciální zkoušky vodní práce se zadáním titulu CACT a Res. CACT“ ve výši maximálně 20.000,-- Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2017 do dne 31. 8. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                       16/1388                         27. 6. 2017
                                                                       5. rozhodla

                                                                       udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písmene b) ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce rozpočtu kraje „Podpora opatření v oblasti životního prostředí“ ve výši 20.000,-- Kč

                                                                       16/1388                         27. 6. 2017
                                                                       6. rozhodla

                                                                       navýšit akci rozpočtu kraje „Propagace v oblasti životního prostředí“ o 30.000,-- Kč

                                                                       16/1388                         27. 6. 2017
                                                                       7. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3769 -

                                                                       Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                                       pol.  5229 -

                                                                       Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                       o

                                                                       20,00 tis. Kč

                                                                       na § 6113 -

                                                                       Zastupitelstva krajů

                                                                       pol.  5901 -

                                                                       Nespecifikované rezervy

                                                                       o

                                                                       10,00 tis. Kč

                                                                       Celkem

                                                                       o

                                                                       30,00 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 1070 -

                                                                       Rybářství

                                                                        

                                                                       pol.  5222 -

                                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                                       o

                                                                       30,00 tis. Kč


                                                                        Rada kraje

                                                                        16/1389                         27. 6. 2017
                                                                        1. stanoví

                                                                        s účinností od 1. 7. 2017

                                                                        a)        plat ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                        b)        mzdu řediteli příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                                                         Rada kraje

                                                                         16/1390                         27. 6. 2017
                                                                         1. stanoví

                                                                         odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                          Rada kraje

                                                                          16/1391                         27. 6. 2017
                                                                          1. souhlasí

                                                                          s předložením investičního projektu „Modernizace chemické laboratoře“ zpracovaného organizací Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČ 00601390, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu (Integrované projekty ITI) a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                                          16/1391                         27. 6. 2017
                                                                          2. souhlasí

                                                                          s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Modernizace chemické laboratoře“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 713, část obce Staré Město, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 2465/1 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Třinec, obec Třinec, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, Komenského 713, 739 61 Třinec - Staré Město, IČ 00601390, dle předloženého materiálu


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

                                                                           16/1392                         27. 6. 2017
                                                                           1. bere na vědomí

                                                                           informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 2. E druhého ročníku oboru
                                                                           79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, ve školním roce 2016/2017

                                                                           16/1392                         27. 6. 2017
                                                                           2. rozhodla

                                                                           s účinností od 1. 9. 2017

                                                                           povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 3. E ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                                            Rada kraje

                                                                            16/1393                         27. 6. 2017
                                                                            1. souhlasí

                                                                            se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                             Rada kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

                                                                             16/1394                         27. 6. 2017
                                                                             1. bere na vědomí

                                                                             informaci o počtu žáků ve třídách označených jako 2. C a 2. D druhého ročníku oboru
                                                                             79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, ve školním roce 2016/2017

                                                                             16/1394                         27. 6. 2017
                                                                             2. rozhodla

                                                                             s účinností od 1. 9. 2017

                                                                             povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídy označené jako 3. C a 3. D ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

                                                                              16/1395                         27. 6. 2017
                                                                              1. bere na vědomí

                                                                              informaci o počtu přijatých žáků ve třídě označené jako 1. B prvního ročníku oboru
                                                                              79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

                                                                              16/1395                         27. 6. 2017
                                                                              2. rozhodla

                                                                              s účinností od 1. 9. 2017

                                                                              povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1. B ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                                               Rada kraje

                                                                               16/1396                         27. 6. 2017
                                                                               1. souhlasí

                                                                               s vydáním stipendijního řádu organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601594, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                16/1397                         27. 6. 2017
                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh 1 a 3 předloženého materiálu

                                                                                16/1397                         27. 6. 2017
                                                                                2. rozhodla

                                                                                poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                                                                                a)   Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, IČO 46271066, ve výši 80.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Debrujáři na EXPO SCIENCE INTERNATIONAL - ESI“, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017

                                                                                b)   Spolek na podporu DOM Krnov, IČO 02467062, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Účast Dechového orchestru mladých ZUŠ Krnov na festivale „2017 Shanghai Tourism Festival“ v čínské Shanghaji“, s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                                16/1397                         27. 6. 2017
                                                                                3. rozhodla

                                                                                uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci:

                                                                                a)   Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, IČO 46271066, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                a)   Spolek na podporu DOM Krnov, IČO 02467062, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 16/1398                         27. 6. 2017
                                                                                 1. souhlasí

                                                                                 s realizací projektu „Mobilitou k posílení kompetencí žáků na měnícím se regionálním trhu práce“ u organizace Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331540, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                                                 16/1398                         27. 6. 2017
                                                                                 2. souhlasí

                                                                                 s realizací projektu „Work experience in Europe II“ u organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00600920, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  16/1399                         27. 6. 2017
                                                                                  1. souhlasí

                                                                                  s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce podlahy tělocvičny“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 822 část obce Vítkovice, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 248/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava-Vítkovice, předané k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 00602141, dle předloženého materiálu

                                                                                  16/1399                         27. 6. 2017
                                                                                  2. souhlasí

                                                                                  s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „ Oprava rozvodů vody a koupelen – objekt tělocvičny“ na nemovité věci kraje, a to v budově bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 177/13, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, předané k hospodaření organizaci Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 2, Ostrava-Vítkovice, IČO 14451093, dle předloženého materiálu 

                                                                                  16/1399                         27. 6. 2017
                                                                                  3. souhlasí

                                                                                  s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace, IČO 47813571, ve výši 300 tis. Kč na posílení zdrojů na stavební úpravy nemovitého majetku


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   16/1400                         27. 6. 2017
                                                                                   1. schvaluje

                                                                                   rozpočty příspěvkových organizací v odvětví školství na rok 2017 v rozsahu přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                   16/1400                         27. 6. 2017
                                                                                   2. schvaluje

                                                                                   střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2018 až 2019 příspěvkových organizací v odvětví školství v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                   16/1400                         27. 6. 2017
                                                                                   3. stanoví

                                                                                   závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro rok 2017 organizacím Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, a Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO 00098752, a to podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                   16/1400                         27. 6. 2017
                                                                                   4. stanoví

                                                                                   závazný ukazatel vyrovnaný případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2017 příspěvkovým organizacím v odvětví školství, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                                    16/1401                         27. 6. 2017
                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                    žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11 a 13 předloženého materiálu

                                                                                     

                                                                                    16/1401                         27. 6. 2017
                                                                                    2. rozhodla

                                                                                    poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

                                                                                    a)    Dominik Vavrečka, narozen **********, bydliště **********, Hrabyně, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Finanční podpora pro Mistrovství Evropy ve Vodním záchranném sportu“; s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017

                                                                                    b)  FC ODRA Petřkovice z. s., IČO 19012322, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „LANDEK CUP 2017 – 7. ročník mezinárodního fotbalového turnaje“; s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 30. 9. 2017

                                                                                    c)    HC KES Studénka o.s., IČO 22678760, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „HC Sledge Studénka – sezóna 2017/2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2018

                                                                                    d)   Stanislav Hradečný, narozen **********, bydliště **********, Hlučín, ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Turnaj tygrů 2017“; s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017

                                                                                    e)    Taneční škola Dance4Life, z.s., IČO 05612322, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast TANEČNÍKŮ z TŠ Dance4Life na Mistrovství světa 2017“; s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017

                                                                                    f)     Taneční škola Horizonty Havířov, z.s., IČO 22844201, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast TŠ Horizonty na Mistrovství světa 2017“; s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017

                                                                                    g)   Tělovýchovná jednota Sokol Šilheřovice, z.s., IČO 47814322, ve výši 22.500 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní fotbalový turnaj přípravek“; s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017

                                                                                    16/1401                         27. 6. 2017
                                                                                    3. rozhodla

                                                                                    uzavřít smlouvu s příjemci dotace:

                                                                                    a)    Dominik Vavrečka, **********, bydliště **********, Hrabyně, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                    b)   FC ODRA Petřkovice z. s., IČO 19012322, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                    c)    HC KES Studénka o.s.,  IČO 22678760, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                    d)   Stanislav Hradečný, narozen **********, bydliště **********, Hlučín, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                    e)    Taneční škola Dance4Life, z.s., IČO 05612322, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                    f)     Taneční škola Horizonty Havířov, z.s., IČO 22844201, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                    g)   Tělovýchovná jednota Sokol Šilheřovice, z.s, IČO 47814322, , dle přílohy č. 14 předloženého materiálu


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     16/1402                         27. 6. 2017
                                                                                     1. schvaluje

                                                                                     Místní akční plán vzdělávání pro ORP Odry, dle předloženého materiálu


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 11/ 844 ze dne 11.4.2017

                                                                                      č. 14/1194 ze dne 30.5.2017

                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                      č. 2/ 28 ze dne 22.12.2016

                                                                                      č. 4/327 ze dne 15.6.2017

                                                                                      16/1403                         27. 6. 2017
                                                                                      1. rozhodla

                                                                                      nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování:

                                                                                      a)    účelových dotací v odvětví školství na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2017 ve výši 14.822.636

                                                                                      b)   účelových dotací v odvětví školství na dotaci v rámci programu Kulturní aktivity – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit ve výši 30.000 Kč

                                                                                      dle předloženého materiálu

                                                                                      16/1403                         27. 6. 2017
                                                                                      2. rozhodla

                                                                                      změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                      16/1403                         27. 6. 2017
                                                                                      3. schvaluje

                                                                                      změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                      16/1403                         27. 6. 2017
                                                                                      4. rozhodla

                                                                                      změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                      16/1403                         27. 6. 2017
                                                                                      5. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      zvyšují

                                                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                                                      pol. 4116 -

                                                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                      o

                                                                                      14.822.636 Kč

                                                                                      a

                                                                                      snižují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 3111 -

                                                                                      Mateřské školy

                                                                                      pol. 5339 -

                                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      9.794.499 Kč

                                                                                      na § 3141 -

                                                                                      Školní stravování

                                                                                      pol. 5339 -

                                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      452.390 Kč

                                                                                      Celkem

                                                                                      10 246.889 Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 3112 -

                                                                                      Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      18.000 Kč

                                                                                      na § 3113 -

                                                                                      Základní školy

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      83.777 Kč

                                                                                      pol. 5339 -

                                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      4.931.437 Kč

                                                                                      na § 3114 -

                                                                                      Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      3.181.209 Kč

                                                                                      pol. 5339 -

                                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      1.573.102 Kč

                                                                                      na § 3117 -

                                                                                      První stupeň základních škol

                                                                                      pol. 5339 -

                                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                       470.014 Kč

                                                                                      na § 3121 -

                                                                                      Gymnázia

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      145.450 Kč

                                                                                      na § 3122 -

                                                                                      Střední odborné školy

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      118.218 Kč

                                                                                      na § 3123 -

                                                                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      14.744 Kč

                                                                                      na § 3124 -

                                                                                      Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      236.217 Kč

                                                                                      na § 3143 -

                                                                                      Školní družiny a kluby

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      274.021 Kč

                                                                                      pol. 5339 -

                                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      219.716 Kč

                                                                                      na § 3299 -

                                                                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                      pol. 5901 -

                                                                                      Nespecifikované rezervy

                                                                                      o

                                                                                      13.803.620 Kč

                                                                                      Celkem

                                                                                      25.069.525 Kč

                                                                                      16/1403                         27. 6. 2017
                                                                                      6. schvaluje

                                                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci programu Kulturní aktivity organizaci Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, IČO 00842737, o částku 30.000 Kč s účelovým určením na projekt „Opava Cantat 2017 – 9. Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů“ s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                      16/1403                         27. 6. 2017
                                                                                      7. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      zvyšují

                                                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                                                      pol. 4116 -

                                                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                      o

                                                                                      30.000 Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 3312 -

                                                                                      Hudební činnost

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      30.000 Kč

                                                                                      16/1403                         27. 6. 2017
                                                                                      8. schvaluje

                                                                                      změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2017

                                                                                      16/1403                         27. 6. 2017
                                                                                      9. schvaluje

                                                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2017/2018 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                      č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                                      16/1404                         27. 6. 2017
                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                      informaci, že se uskuteční setkání náměstka hejtmana kraje s účastníky celostátního finále soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“

                                                                                      16/1404                         27. 6. 2017
                                                                                      2. rozhodla

                                                                                      poskytnout věcný dar – dárkové karty k nákupu ve Foru Nová Karolina v hodnotě 500 Kč čtyřem účastníkům celostátního finále soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“, kteří reprezentovali Moravskoslezský kraj, dle předloženého materiálu


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                       16/1405                         27. 6. 2017
                                                                                       1. rozhodla

                                                                                       nabýt finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 340 tis. Kč na „Zajištění podpory dítěti s poruchou autistického spektra“ určené organizaci kraje Benjamín, příspěvková organizace, IČO 00847461, dle předloženého materiálu

                                                                                       16/1405                         27. 6. 2017
                                                                                       2. schvaluje

                                                                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Benjamín, příspěvková organizace, IČO 00847461, o částku 340 tis. Kč s účelovým určením na  „Zajištění podpory dítěti s poruchou autistického spektra“, dle podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace s číslem 2017/01923/OSV/DSM

                                                                                       16/1405                         27. 6. 2017
                                                                                       3. schvaluje

                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                       zvyšují

                                                                                       přijaté transfery

                                                                                       pol. 4122 -

                                                                                       Neinvestiční přijaté transfery od krajů

                                                                                       o

                                                                                       340 tis. Kč

                                                                                       a

                                                                                       zvyšují

                                                                                       běžné výdaje

                                                                                       na § 4357 -

                                                                                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                       pol. 5336 -

                                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                       o

                                                                                       340 tis. Kč


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                        č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                                        16/1406                         27. 6. 2017
                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                        žádost Občanského sdružení Sdružení Romů Severní Moravy z.s., IČ 69206414, o účelovou dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Zajištění provozu Romského kulturního a společenského centra“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                        16/1406                         27. 6. 2017
                                                                                        2. rozhodla

                                                                                        poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Občanskému sdružení Sdružení Romů Severní Moravy z.s., IČ 69206414, ve výši 100.000,-- Kč, maximálně však ve výši 38,70 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Zajištění provozu Romského kulturního a společenského centra“, vzniklých od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a uhrazených do 15. 1. 2018, dle předloženého materiálu

                                                                                        16/1406                         27. 6. 2017
                                                                                        3. rozhodla

                                                                                        uzavřít s Občanským sdružením Sdružení Romů Severní Moravy z.s., IČ 69206414, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 112/8680 ze dne 18.10.2016

                                                                                         č. 110/8525 ze dne 22.9.2016

                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                         č. 3/214 ze dne 16.3.2017

                                                                                         č. 19/1959 ze dne 21.4.2016

                                                                                         16/1407                         27. 6. 2017
                                                                                         1. schvaluje

                                                                                         objemy finančních prostředků požadovaných krajem od dotčených obcí za období 2017 – 2019 na základě uzavřených Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtů jednotlivých obcí, včetně vyčíslení výše ročních splátek, účelově určených na tvorbu Fondu sociálních služeb dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a postup jejich vyžádání dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 14/1205 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                          16/1408                         27. 6. 2017
                                                                                          1. schvaluje

                                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                          snižují

                                                                                          běžné výdaje

                                                                                          na § 4399 -

                                                                                          Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                                          pol. 5139 -

                                                                                          Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                                          o

                                                                                          2.573 tis. Kč

                                                                                          a

                                                                                          zvyšují

                                                                                          běžné výdaje

                                                                                          na § 4399 -

                                                                                          Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                                          pol. 5011 -

                                                                                          Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                                          o

                                                                                          1.877 tis. Kč

                                                                                          pol. 5021 -

                                                                                          Ostatní osobní výdaje

                                                                                          o

                                                                                          30 tis. Kč

                                                                                          pol. 5031 -

                                                                                          Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                                          o

                                                                                          469 tis. Kč

                                                                                          pol. 5032 -

                                                                                          Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                                          o

                                                                                          169 tis. Kč

                                                                                          pol. 5038 -

                                                                                          Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                                          o

                                                                                          8 tis. Kč

                                                                                          pol. 5136 -

                                                                                          Knihy, učební pomůcky a tisk

                                                                                          o

                                                                                          20 tis. Kč

                                                                                          Celkem

                                                                                          o

                                                                                          2.573 tis. Kč

                                                                                          16/1408                         27. 6. 2017
                                                                                          2. rozhodla

                                                                                          zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 o 2.871,51 tis. Kč z 298.842,33 tis. Kč na 301.713,84 tis. Kč


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 14/1209 ze dne 30.5.2017

                                                                                           č. 86/6921 ze dne 17.12.2015

                                                                                           č. 8/630 ze dne 28.2.2017

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 4/377 ze dne 15.6.2017

                                                                                           č. 3/215 ze dne 16.3.2017

                                                                                           č. 19/1960 ze dne 21.4.2016

                                                                                           č. 16/1603 ze dne 25.9.2015

                                                                                           č. 17/1738 ze dne 17.12.2015

                                                                                           16/1409                         27. 6. 2017
                                                                                           1. rozhodla

                                                                                           schválit vstup sociální služby ID 1281600 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ambulantní/terénní) a sociální služby ID 4358523 Tlumočnické služby (ambulantní/terénní) poskytované Českou unií neslyšících, z.ú., IČ 00675547, do Krajské optimální sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje a pověřit poskytovatele Česká unie neslyšících, z.ú., IČ 00675547, poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                           16/1409                         27. 6. 2017
                                                                                           2. rozhodla

                                                                                           schválit vstup sociální služby ID 4276818 Sociální rehabilitace (ambulantní/terénní) poskytované společností Tyfloservis, o.p.s., IČ 26200481, do Krajské optimální sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje

                                                                                           16/1409                         27. 6. 2017
                                                                                           3. rozhodla

                                                                                           schválit s účinností k 1. 7. 2017 Aktualizaci č. 19 parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                           16/1409                         27. 6. 2017
                                                                                           4. rozhodla

                                                                                           schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2017 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizacím dle přílohy č. 3 a uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle vzoru uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                           16/1409                         27. 6. 2017
                                                                                           5. rozhodla

                                                                                           stanovit maximální úroveň naplnění kapacity u terénních a ambulantních forem poskytování sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb pro vyúčtování vyrovnávací platby za rok 2016 ve výši 120 procent přepočtených úvazků v přímé péči v průměru za kalendářní rok

                                                                                           16/1409                         27. 6. 2017
                                                                                           6. rozhodla

                                                                                           změnit Prováděcí dokument k Metodice pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji schválený usnesením č. 8/630 ze dne 28. 2. 2017, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            16/1410                         27. 6. 2017
                                                                                            1. stanoví

                                                                                            s účinností od 1. 7. 2017

                                                                                            plat ředitelům příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje působících v oblasti sociální, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                             16/1411                         27. 6. 2017
                                                                                             1. bere na vědomí

                                                                                             žádost organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČO 00847372, se sídlem Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, o schválení změny účelu použití a prodloužení časové použitelnosti schválených investičních finančních prostředků na realizaci akce „Kanalizační přípojka – budova chráněného bydlení Český Těšín“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                             16/1411                         27. 6. 2017
                                                                                             2. rozhodla

                                                                                             změnit u závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČO 00847372, název akce z „Kanalizační přípojka – budova chráněného bydlení Český Těšín“ na „Kanalizační a vodovodní přípojka – budova chráněného bydlení Český Těšín“, časovou použitelnost od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 na časovou použitelnost od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 a změnit účel použití schválených investičních finančních prostředků dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                                              Rada kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č. 4/222 ze dne 22.12.2016

                                                                                              16/1412                         27. 6. 2017
                                                                                              1. vydává

                                                                                              „Sazebník úhrad za poskytování kopírovacích služeb“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                               Rada kraje

                                                                                               16/1413                         27. 6. 2017
                                                                                               1. schvaluje

                                                                                               Plán kontrol příspěvkových organizací kraje na 2. pololetí roku 2017, který je uveden v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                Rada kraje

                                                                                                v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře

                                                                                                16/1414                         27. 6. 2017
                                                                                                1. schvaluje

                                                                                                řádnou účetní závěrku společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, za rok 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                16/1414                         27. 6. 2017
                                                                                                2. bere na vědomí

                                                                                                zápis z jednání dozorčí rady společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.,  IČO 02995832, ze dne 23. 5. 2017, o přezkoumání účetní závěrky, včetně návrhu dozorčí rady této společnosti na úhradu ztráty za rok 2016, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                16/1414                         27. 6. 2017
                                                                                                3. rozhodla

                                                                                                o úhradě ztráty společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.,  IČO 02995832, za rok 2015, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                16/1414                         27. 6. 2017
                                                                                                4. bere na vědomí

                                                                                                zprávu dozorčí rady společnosti Moravian-Silesian Tourism s r.o., IČO 02995832, o její činnosti za rok 2016, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                16/1414                         27. 6. 2017
                                                                                                5. bere na vědomí

                                                                                                zprávu o vztazích společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                16/1414                         27. 6. 2017
                                                                                                6. rozhodla

                                                                                                zvýšit základní kapitál obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, a to převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadního vkladu o částku ve výši 5.000.000 Kč tak, aby celková částka základního kapitálu po jeho zvýšení činila 16.000.000 Kč

                                                                                                16/1414                         27. 6. 2017
                                                                                                7. rozhodla

                                                                                                o tom, že lhůta pro převzetí vkladové povinnosti dle bodu 7) tohoto usnesení je shodná s lhůtou pro splnění této vkladové povinnosti, tj. do 31. 7. 2017


                                                                                                 frame-scrollup