Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 4. 6. 2020


  Zastupitelstvo kraje

  16/1887                         4. 6. 2020
  1. bere na vědomí

  zprávu ověřovatelů zápisu paní Lenky Brzyszkowské a pana Ing. Jiřího Martinka o ověření zápisu z 15. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 5. 3. 2020


   Zastupitelstvo kraje

   16/1888                         4. 6. 2020
   1. volí

   ověřovatelé zápisu z 16. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 4. 6. 2020

   - Ing. Kateřina Chybidziurová

   - Mgr. Simona Horáková


    Zastupitelstvo kraje

    16/1889                         4. 6. 2020
    1. volí

    návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 16. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 4. 6. 2020 ve složení

    -        Ing. Vít Slováček – předseda

    -        Ing. Jitka Hanusová

    -        Mgr. Josef Alexander Matera

    -        Ing. Radek Podstawka

    -        Mgr. Karel Sládeček

    -        Ing. Ctibor Vajda


     Zastupitelstvo kraje

     16/1890                         4. 6. 2020
     1. schvaluje

     program 16. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 4. 6. 2020


      Zastupitelstvo kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 88/ 7660 ze dne 18. 5. 2020

      16/1891                         4. 6. 2020
      1. bere na vědomí

      informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu


       Zastupitelstvo kraje

       k usnesení rady kraje

       č.  87/7635 ze dne 4. 5. 2020

       16/1892                         4. 6. 2020
       1. volí

       opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

       1.1 pana Mgr. Martina Brychtu, Ph.D., místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Jiřím Martinkem, MBA (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

       1.2 paní Janu Hloušovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jiřím Martinkem, MBA (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

       1.3 pana Ing. Petra Vaňka, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Jiřím Martinkem, MBA (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

       1.4 pana Josefa Achillese, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       1.5 pana Jaroslava Dychuse, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS), členem zastupitelstva kraje

       1.6 paní Mgr. Dagmar Horváthovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jiřím Martinkem, MBA (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

       1.7 pana Mariána Kuzmíka, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

       1.8 paní Věru Prokopovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

       1.9 pana Karla Ševčíka, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       16/1892                         4. 6. 2020
       2. volí

       za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

       2.1 paní Mgr. Alžbětu Hrachovinovou, místo pobytu **********, navrženou paní MVDr. Barborou Jelonkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

       2.2 paní Mgr. et Bc. Milenu Kantorovou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

       2.3 paní Bc. Hanu Zdražilovou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Zuzanou Ožanovou (ANO 2011), členkou zastupitelstva kraje

       2.4 paní Annu Komoňovou, místo pobytu **********, navrženou panem RNDr. Janem Veřmiřovským, Ph.D. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

       2.5 paní Petru Krulišovou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

       2.6 pana Ing. Tomáše Reitera, místo pobytu **********, navrženého panem Mgr. Zdeňkem Karáskem (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

       2.7 pana Ing. Jana Zezuláka, místo pobytu **********, navrženého panem MUDr. Vojtěchem Balcárkem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje


        Zastupitelstvo kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 84/7429 ze dne 23. 3. 2020

        č. 86/7547 ze dne 20. 4. 2020

        16/1893                         4. 6. 2020
        1. bere na vědomí

        informaci o vyřízení dotazu vzneseného členem zastupitelstva kraje na 15. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 5. 3. 2020


         Zastupitelstvo kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 88/7655 ze dne 18. 5. 2019

         16/1894                         4. 6. 2020
         1. bere na vědomí

         žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárního města Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

         16/1894                         4. 6. 2020
         2. rozhodlo

         poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, ve výši 2.573 tis. Kč na úhradu nákladů za služby elektronických komunikací, s termínem použití v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

         16/1894                         4. 6. 2020
         3. rozhodlo

         uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


          Zastupitelstvo kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 88/7666 ze dne 18.5.2020

          16/1895                         4. 6. 2020
          1. bere na vědomí

          žádost o snížení finančních prostředků a změnu uznatelných nákladů dotace Jagello 2000, z.s., ze dne 18. 5. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

          16/1895                         4. 6. 2020
          2. rozhodlo

          změnit v usnesení zastupitelstva kraje č.15/1795 ze dne 5. 3. 2020 výši neinvestiční dotace poskytnuté spolku Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, na výdaje související s organizačně programovým zajištěním a zajištěním bezpečnostních opatření akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2020“ z 5.000 tis. Kč na 3.476 tis. Kč.

          16/1895                         4. 6. 2020
          3. rozhodlo

          uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


           Zastupitelstvo kraje

           k usnesením rady kraje

           č. 88/7653 ze dne 18. 5. 2019

           16/1896                         4. 6. 2020
           1. rozhodlo

           darovat 44 ks přenosných měřících zařízení Dräger X-am 5000 vč. příslušenství vybraným obcím Moravskoslezského kraje za účelem dovybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, dle návrhu na rozdělení uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

           16/1896                         4. 6. 2020
           2. rozhodlo

           uzavřít smlouvy na darování 44 ks přenosných měřících zařízení Dräger X-am 5000 vč. příslušenství s vybranými obcemi Moravskoslezského kraje uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu


            Zastupitelstvo kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 88/7659 ze dne 18. 5. 2020

            16/1897                         4. 6. 2020
            1. bere na vědomí

            informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu


             Zastupitelstvo kraje

             k usnesením rady kraje

             č. 80/7173 ze dne 10.2.2020

             č. 88/7662 ze dne 18. 5. 2020

             k usnesením zastupitelstva kraje

             č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

             č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

             16/1898                         4. 6. 2020
             1. rozhodlo

             a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

             b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

             c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020“ žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


              Zastupitelstvo kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 88/7654 ze dne 18. 5. 2020

              16/1899                         4. 6. 2020
              1. bere na vědomí

              žádost Libora Václavíka - LIBROS o prodloužení termínu realizace projektu „Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

              16/1899                         4. 6. 2020
              2. rozhodlo

              prodloužit časovou použitelnost dotace Liboru Václavíkovi - LIBROS, IČO 12697281 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1197 ze dne 13. 3. 2018, bod 2) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020“, dle předloženého materiálu

              16/1899                         4. 6. 2020
              3. rozhodlo

              uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00857/2019/KH, uzavřené dne 4. 4. 2019 s Liborem Václavíkem - LIBROS, IČO 12697281, jímž se mění termín realizace projektu a termín předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


               Zastupitelstvo kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 887657 ze dne 18. 5. 2020

               16/1900                         4. 6. 2020
               1. bere na vědomí

               žádost obce Bohuslavice na prodloužení doby realizace projektu pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů

               16/1900                         4. 6. 2020
               2. rozhodlo

               prodloužit časovou použitelnost dotace obci Bohuslavice, IČO 00299839, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 11/1196 ze dne 13. 3. 2019, bod 2) písmeno b) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2020“, dle předloženého materiálu

               16/1900                         4. 6. 2020
               3. rozhodlo

               uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 00971/2019/KH, uzavřené dne 18. 4. 2019 s obci Bohuslavice, IČO 00299839, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                Zastupitelstvo kraje

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                k usnesení rady kraje

                č. 88/7663 ze dne 18.5.2020

                16/1901                         4. 6. 2020
                1. bere na vědomí

                informaci o nákupu 10 kusů tepelně aerosolových generátorů Kärcher SN 50 a 25 kusů dezinfekčního přípravku VIRKON S pro potřeby České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a 1100 kusů adaptérů-přechodek k dýchací technice pro potřeby jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, dle předloženého materiálu

                16/1901                         4. 6. 2020
                2. rozhodlo

                darovat 10 kusů tepelně aerosolových generátorů Kärcher SN 50 a 25 kusů dezinfekčního přípravku VIRKON S (balení 10 kg) České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, v celkové výši 1.848.275 Kč vč. DPH za účelem dovybavení Hasičského záchranného sboru speciální technikou potřebnou pro činnost složek Integrovaného záchranného systému při ochraně obyvatel Moravskoslezského kraje v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru COVID-19 a při dalších mimořádných událostech a krizových situacích, dle přílohy č. 1, předloženého materiálu

                16/1901                         4. 6. 2020
                3. rozhodlo

                darovat vybraným obcím Moravskoslezského kraje celkem 1100 kusů adaptérů-přechodek k dýchací technice pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 927.041,50 Kč vč. DPH za účelem dovybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru COVID-19 a při dalších mimořádných událostech a krizových situacích, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 a příloze č. 3, předloženého materiálu


                 Zastupitelstvo kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 88/7745 ze dne 18.5.2020

                 16/1902                         4. 6. 2020
                 1. bere na vědomí

                 informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou


                  Zastupitelstvo kraje

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                  k usnesení rady kraje

                  č. 89/7797 ze dne 1.6.2020

                  16/1903                         4. 6. 2020
                  1. bere na vědomí

                  informaci o záměru realizace Památníku obětem střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne 10. prosince 2019“, dle předloženého materiálu

                  16/1903                         4. 6. 2020
                  2. rozhodlo

                  uzavřít smlouvu o spolupráci a úhradě nákladů se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451 a Fakultní nemocnicí Ostrava, IČO 00843989 na realizaci „Památníku obětem střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne 10. prosince 2019“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                   Zastupitelstvo kraje

                   k usnesením rady kraje

                   č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020

                   č. 88/7673 ze dne 18. 5. 2020

                   16/1904                         4. 6. 2020
                   1. bere na vědomí

                   žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle příloh č. 2 – 5 předloženého materiálu

                   16/1904                         4. 6. 2020
                   2. rozhodlo

                   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                   Zastupitelstvo kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 44/3829 ze dne 7. 8. 2018

                   č. 88/7670 ze dne 18. 5. 2018

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 3/121 ze dne 16. 3. 2017

                   č. 9/959 ze dne 13. 9. 2018

                   č. 10/1052 ze dne 13. 12. 2018

                   16/1905                         4. 6. 2020
                   1. bere na vědomí

                   žádost Společnosti pro kulturu a umění, z. s., Zengrova 677/20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 48804533, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

                   16/1905                         4. 6. 2020
                   2. rozhodlo

                   částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 168.574 Kč ze stanoveného odvodu 193.305 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotací poskytnutých příjemci Společnost pro kulturu a umění, z. s., Zengrova 677/20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO 48804533, na projekty „Akce k rozvoji amatérského divadla v Moravskoslezském kraji, Akce ke stému výročí založení Československa, Leoš Janáček a Tři Tygři“

                   16/1905                         4. 6. 2020
                   3. rozhodlo

                   prominout  penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Společnost pro kulturu a umění, z. s., Zengrova 677/20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO 48804533, na projekty „Akce k rozvoji amatérského divadla v Moravskoslezském kraji, Akce ke stému výročí založení Československa, Leoš Janáček a Tři Tygři“

                   16/1905                         4. 6. 2020
                   4. bere na vědomí

                   žádost Čtvrtlístku, z. s., Buková 397/2a, 130 00 Praha – Žižkov, IČO 22757490, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

                   16/1905                         4. 6. 2020
                   5. rozhodlo

                   částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 19.980 Kč ze stanoveného odvodu 36.805 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Čtvrtlístek, z. s., Buková 397/2a, 130 00 Praha – Žižkov, IČO 22757490, na projekt Memoriálu Rosti Čtvrtlíka – 6. ročník „Čtvrtlístek 2017“

                   16/1905                         4. 6. 2020
                   6. rozhodlo

                   prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Čtvrtlístek, z.s., Buková 397/2a, 130 00 Praha – Žižkov, IČO 22757490, na projekt Memoriálu Rosti Čtvrtlíka – 6. ročník „Čtvrtlístek 2017“


                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 88/7672 ze dne 18. 5. 2020

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 15/1807 ze dne 5. 3. 2020

                    16/1906                         4. 6. 2020
                    1. bere na vědomí

                    žádost Statutárního města Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČ 00300535 o změnu časové použitelnosti dotace

                    16/1906                         4. 6. 2020
                    2. rozhodlo

                    nepovolit změnu časové použitelnosti dotace na realizaci projektu „24. ročník festivalu Další břehy – Síla ženy (2020)“ z 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 na 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 Statutárnímu městu Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČ 00300535

                    16/1906                         4. 6. 2020
                    3. bere na vědomí

                    žádost obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem o. p. s., Janáčkova 1426/10, 702 00 Ostrava, IČ 27767612 o změnu časové použitelnosti dotace

                    16/1906                         4. 6. 2020
                    4. rozhodlo

                    nepovolit změnu časové použitelnosti dotace na realizaci projektu „10. Týden čtení dětem v České republice“ z 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 na 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 Celému Česku čte dětem o. p. s., Janáčkova 1426/10, 702 00 Ostrava, IČ 27767612

                    16/1906                         4. 6. 2020
                    5. bere na vědomí

                    žádost příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov, IČ 00317985 o změnu časové použitelnosti dotace a o změnu názvu z „Májové dny 2020“ na „Cesta do historie“

                    16/1906                         4. 6. 2020
                    6. rozhodlo

                    nepovolit změnu časové použitelnosti dotace na realizaci projektu „Májové dny 2020“ z 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 na 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 a názvu projektu z „Májové dny 2020“ na „Cesta do Historie“ Městskému kulturnímu středisku Havířov, Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov, IČ 00317985


                     Zastupitelstvo kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 88/7674 ze dne 18. 5. 2020

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                     č. 14/1666 ze dne 12. 12. 2019

                     č. 15/1808 ze dne 5. 3. 2020

                     16/1907                         4. 6. 2020
                     1. rozhodlo

                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 subjektu Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace, IČO 00100552, na realizaci projektu „Podpora zaměstnanosti Slezského divadla Opava – sólisté opery“ ve výši 1.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                     16/1907                         4. 6. 2020
                     2. rozhodlo

                     uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00479/2020/KPP ze dne 28. 4. 2020 se subjektem Biskupství ostravsko-opavské, IČO 65468953, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                     16/1907                         4. 6. 2020
                     3. bere na vědomí

                     informace o nepodepsání smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje z důvodu zrušení projektu subjektů uvedených v příloze č. 6 předloženého materiálu

                     16/1907                         4. 6. 2020
                     4. rozhodlo

                     zrušit v usnesení č. 15/1808 ze dne 5. 3. 2020 v příloze č. 1 tohoto usnesení rozhodnutí poskytnout dotace žadatelům a uzavřít se těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení

                     16/1907                         4. 6. 2020
                     5. rozhodlo

                     poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 14 a 15 předloženého materiálu

                     16/1907                         4. 6. 2020
                     6. bere na vědomí

                     informace o nepodepsání smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje z důvodu zrušení projektu subjektů uvedených v příloze č. 16 předloženého materiálu

                     16/1907                         4. 6. 2020
                     7. rozhodlo

                     zrušit v usnesení č. 14/1666 ze dne 12. 12. 2019 v příloze č. 1 tohoto usnesení, pod pořadovými čísly 2, 5, 6 a 12, rozhodnutí poskytnout dotace žadatelům a uzavřít se těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace, uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

                     16/1907                         4. 6. 2020
                     8. rozhodlo

                     poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 26 - 29

                     16/1907                         4. 6. 2020
                     9. rozhodlo

                     uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00523/2020/KPP ze dne 16. 4. 2020 se subjektem Colour Production, spol. s r. o., IČO 25830210, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

                     16/1907                         4. 6. 2020
                     10. rozhodlo

                     uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00480/2019/KPP ze dne 13. 3. 2020 se subjektem Janáčkův máj, o. p. s., IČO 26807882, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu


                     Zastupitelstvo kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 88/7671 ze dne 18. 5. 2020

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 15/1806 ze dne 5. 3. 2020

                     16/1908                         4. 6. 2020
                     1. rozhodlo

                     změnit v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1806 ze dne 5. 3. 2020 výši poskytnuté dotace u příjemců:

                     a)    Římskokatolická farnost Bruntál, IČO 47656395, z 600.000 Kč na 500.000 Kč

                     b)   Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, IČO 00494453, z 356.800 Kč na 456.800 Kč

                     a uzavřít s Českou provincií Kongregace Dcer Božské Lásky dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00983/2020/KPP dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.


                      Zastupitelstvo kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 88/7669 ze dne 18. 5. 2020

                      k usnesením zastupitelstva kraje

                      č. 14/1667 ze dne 12. 12. 2019

                      č. 12/1387 ze dne 13. 6. 2019

                      16/1909                         4. 6. 2020
                      1. bere na vědomí

                      žádost Zámečku Petrovice a. s., IČO 06196586, o prodloužení doby realizace projektu 1. etapa revitalizace zámeckého parku Zámečku Petrovice u Karviné – obnova aleje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                      16/1909                         4. 6. 2020
                      2. rozhodlo

                      uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02880/2019/KPP ze dne 12. 8. 2019 se Zámečkem Petrovice a. s., IČO 06196586, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                       Zastupitelstvo kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 88/7675 ze dne 18. 5. 2020

                       16/1910                         4. 6. 2020
                       1. bere na vědomí

                       informaci, že Ředitelství silnic a dálnic ČR připravuje stavby:

                       a)    Silnice I/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice

                       b)   Silnice I/67 Bohumín – Karviná

                       16/1910                         4. 6. 2020
                       2. souhlasí

                       s realizací stavebních úprav silnic II. a III. třídy v souvislosti s realizací staveb uvedených v bodě 1. tohoto usnesení

                       16/1910                         4. 6. 2020
                       3. rozhodlo

                       o návrhu uspořádání sítě pozemních komunikací po zprovoznění vybraných staveb dle předloženého materiálu

                       16/1910                         4. 6. 2020
                       4. schvaluje

                       návrh optimalizace sítě pozemních komunikací včetně návrhu zásad majetkoprávního vypořádání dle předloženého materiálu

                       16/1910                         4. 6. 2020
                       5. rozhodlo

                       o bezúplatném vypořádání staveb komunikací v normových parametrech, jejich stavebních částí (objektů) a pozemků pod nimi, prostých práv třetích osob, které se stanou budoucí součástí silniční sítě I., II. a III. třídy a místních komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů


                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesení rady kraje                           

                        č. 88/7681 ze dne 18. 5. 2020

                        16/1911                         4. 6. 2020
                        1. bere na vědomí

                        informaci o finančních prostředcích určených na zajištění ochranných chemických prostředků a ochranných pomůcek a služby spojené s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy, dle předloženého materiálu

                        16/1911                         4. 6. 2020
                        2. bere na vědomí

                        žádosti jednotlivých měst o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na zajištění ochranných chemických prostředků a ochranných pomůcek a služby spojené s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy, dle předloženého materiálu

                        16/1911                         4. 6. 2020
                        3. rozhodlo

                        poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky a služby spojené s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a s těmito žadateli uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 88/7682 ze dne 18. 5. 2020

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 25/2209 ze dne 5.9.2012

                        č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                        16/1912                         4. 6. 2020
                        1. rozhodlo

                        podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 17.254.000 Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, dle předloženého materiálu

                        16/1912                         4. 6. 2020
                        2. rozhodlo

                        uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 1. tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s obchodní společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, dle předloženého materiálu


                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 88/7676 ze dne 18. 5. 2020

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 9/966 ze dne 13.9.2018

                         16/1913                         4. 6. 2020
                         1. bere na vědomí

                         žádost Magistrátu města Ostravy ze dne 17. 2. 2020 ve věci uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         16/1913                         4. 6. 2020
                         2. rozhodlo

                         navýšit statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava a.s. na období roku 2020 o částku 309.302 Kč na celkovou výši 18.467.563 Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                         16/1913                         4. 6. 2020
                         3. rozhodlo

                         uzavřít se statutárním městem Ostrava a.s., IČO 00845451, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava a.s., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                          Zastupitelstvo kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 88/7638 ze dne 18.5.2020

                          16/1914                         4. 6. 2020
                          1. bere na vědomí

                          žádost dopravce ČSAD Havířov a.s., IČ: 45192081, o úhradu nákladů v rámci smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti v návaznosti na uplatnění úpravy mezd řidičů, vyvolané změnou příslušné právní úpravy a informaci o záměru dopravce ČSAD Vsetín a.s., IČ: 45192120, uplatnit obdobný požadavek dle předloženého materiálu

                          16/1914                         4. 6. 2020
                          2. projednalo

                          možné varianty dalšího postupu vůči dopravci ČSAD Havířov a.s., ve věci žádosti uvedené v bodě 1. návrhu usnesení, uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu

                          16/1914                         4. 6. 2020
                          3. bere na vědomí

                          informaci o radou kraje preferované variantě dalšího postupu vůči dopravci ČSAD Havířov a.s., ve věci žádosti uvedené v bodě 1. návrhu usnesení, kterou je varianta C s tím, že o této variantě rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje hlasovat přednostně

                          16/1914                         4. 6. 2020
                          4. rozhodlo

                          postupovat vůči dopravci ČSAD Havířov a.s., ve věci žádosti uvedené v bodě 1. návrhu usnesení, postupem uvedeným pod variantou C

                          16/1914                         4. 6. 2020
                          5. ukládá

                          radě kraje postupovat vůči dopravci ČSAD Vsetín a.s. stejným postupem jako vůči dopravci ČSAD Havířov a.s., a to za podmínek uvedených v důvodové zprávě


                           Zastupitelstvo kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 88/7684 ze dne 18.5.2020

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 10/908 ze dne 17.2.2010

                           16/1915                         4. 6. 2020
                           1. rozhodlo

                           uzavřít budoucí smlouvy:

                           a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                           b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                           16/1915                         4. 6. 2020
                           2. rozhodlo

                           nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                           16/1915                         4. 6. 2020
                           3. rozhodlo

                           předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                           16/1915                         4. 6. 2020
                           4. rozhodlo

                           převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                           16/1915                         4. 6. 2020
                           5. rozhodlo

                           vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení


                           Zastupitelstvo kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 15/1252 ze dne 12.6.2017

                           č. 64/5787 ze dne 11.6.2019

                           č. 88/7687 ze dne 18.5.2020

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                           č. 14/1717 ze dne 12.12.2019

                           č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                           16/1916                         4. 6. 2020
                           1. bere na vědomí

                           informaci o stavu příprav realizace akce „Vysokorychlostní datová síť“, dle předloženého materiálu

                           16/1916                         4. 6. 2020
                           2. rozhodlo

                           o rozsahu a způsobu financování realizace akce „Vysokorychlostní datová síť“, pro období let 2021-2023 ve výši 304.920 tis. Kč, dle návrhu uvedeném v předloženém materiálu

                           16/1916                         4. 6. 2020
                           3. schvaluje

                           dlouhodobý závazek kraje na realizaci akce „Vysokorychlostní datová síť“ pro období let 2021-2023, v celkové předpokládané hodnotě 304.920 tis. Kč, za předpokladu spolufinancování z evropských zdrojů nebo z jiných externích zdrojů

                           16/1916                         4. 6. 2020
                           4. bere na vědomí

                           informaci o průběhu realizace akce Smart region - „Komplexní zajištění služby inteligentního parkovacího systému v okolí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje“, dle předloženého materiálu a přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           16/1916                         4. 6. 2020
                           5. rozhodlo

                           dofinancovat schválený závazek z rozpočtu kraje na akci Smart region - „Komplexní zajištění služby inteligentního parkovacího systému v okolí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje“, o 57.000 Kč v letech 2021-2023, dle předloženého materiálu


                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 87/7596 ze dne 4.5.2020

                            16/1917                         4. 6. 2020
                            1. souhlasí

                            s návrhem dodatku č. 13 a aktualizací přílohy č. 1 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu.

                            16/1917                         4. 6. 2020
                            2. vydává

                            dodatek č. 13 a aaktualizovanou přílohu č. 1 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu.


                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 89/7805 ze dne 1. 6. 2019

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 13/1551 ze dne 12. 9. 2019

                             16/1918                         4. 6. 2020
                             1. rozhodlo

                             uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06456/2019/DSH s obcí Karlova Studánka, IČO 00296104, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                              Zastupitelstvo kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                              k usnesení rady kraje

                              č. 88/7693 ze dne 18.5.2020

                              16/1919                         4. 6. 2020
                              1. souhlasí

                              s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2019 bez výhrad

                              16/1919                         4. 6. 2020
                              2. schvaluje

                              Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2019 dle příloh č. 1 ‑ 5 předloženého materiálu


                               Zastupitelstvo kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. usnesení 88/7688 ze dne 18. 5. 2020

                               16/1920                         4. 6. 2020
                               1. schvaluje

                               Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2019 v rozsahu příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

                               16/1920                         4. 6. 2020
                               2. rozhodlo

                               převést výsledek hospodaření Moravskoslezského kraje vykázaný v rámci Účetní závěrky Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2019 ve výši 1.442.156.193,18 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období


                                Zastupitelstvo kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 88/7689 ze dne 18. 5. 2020

                                16/1921                         4. 6. 2020
                                1. bere na vědomí

                                informaci o výsledku přehodnocení mezinárodního ratingu Moravskoslezského kraje společností Moody’s Investors Service dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                 Zastupitelstvo kraje

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 20/1601 ze dne 22. 6. 2011

                                 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014

                                 k usnesení rady kraje                 

                                 č. 88/7701 ze dne 18. 5. 2020

                                 16/1922                         4. 6. 2020
                                 1. schvaluje

                                 změnu Statutu Zajišťovacího fondu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností od 1. 7. 2020


                                  Zastupitelstvo kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 86/7563 ze dne 20.4.2020

                                  č. 88/7706 ze dne 18.5.2020

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 4/262 ze dne 15.6.2017

                                  č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                  16/1923                         4. 6. 2020
                                  1. bere na vědomí

                                  informaci o stavu rozpočtu kraje na rok 2020 a nutnosti jeho úpravy v návaznosti na dopady vyvolané pandemickým šířením COVID-19 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                  16/1923                         4. 6. 2020
                                  2. schvaluje

                                  změnu financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2020 a změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                  16/1923                         4. 6. 2020
                                  3. schvaluje

                                  změnu financování akcí reprodukce majetku kraje a akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů na rok 2020 a změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a zabývat se jejich financováním v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2021 a návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2022 - 2024 s možností zajištění jejich krytí z nových úvěrových nebo jiných zdrojů

                                  16/1923                         4. 6. 2020
                                  4. rozhodlo

                                  použít, dle ustanovení článku 4 odst. 1 písm. c) Statutu Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje, prostředky fondu ve výši 488.661 tis. Kč na financování nezbytných výdajů kraje v návaznosti na významné neplnění daňových příjmů v rozpočtu kraje na rok 2020


                                   Zastupitelstvo kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 88/7707 ze dne 18.5.2020

                                   č. 89/7820 ze dne 1.6.2020

                                   16/1924                         4. 6. 2020
                                   1. rozhodlo

                                   a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, a to:

                                   pozemek parc. č. 1793/1 ostatní plocha,

                                   pozemek parc. č. 1793/76 ostatní plocha,

                                   pozemek parc. č. 1793/77 ostatní plocha,

                                   pozemek parc. č. 1793/78 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2379, část obce Mizerov, obč. vybavenost,

                                   pozemek parc. č. 1793/79 ostatní plocha,

                                   pozemek parc. č. 1793/80 ostatní plocha,

                                   pozemek parc. č. 1793/81 ostatní plocha,

                                   pozemek parc. č. 1793/82 ostatní plocha,

                                   pozemek parc. č. 1793/83 ostatní plocha,

                                   pozemek parc. č. 1793/84 ostatní plocha,

                                   pozemek parc. č. 1793/85 ostatní plocha,

                                   pozemek parc. č. 1793/86 ostatní plocha,

                                   pozemek parc. č. 1793/87 ostatní plocha,

                                   včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                   vše v k. ú. Karviná-město, obec Karviná,

                                   do vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, IČO 00297534,

                                   za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za následujících podmínek:

                                   aa) zákaz poskytování lůžkové péče ve smyslu § 9 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 5 let

                                   ab) v případě porušení povinností dle bodu aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý den porušení; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

                                   ac) zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 5 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí

                                   ad) uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obdarovaným a organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, za účelem provozování nemocniční lékárny,

                                   vše dle předloženého materiálu

                                   b)    vyjmout z hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                   16/1924                         4. 6. 2020
                                   2. rozhodlo

                                   a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188, a to:

                                   část pozemku parc. č. 482/2 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 6182-4/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 2. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 482/230 ostatní plocha o výměře 147 m2,

                                   pozemek parc. č. 482/224 ostatní plocha,

                                   včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                   vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,

                                   do vlastnictví společnosti ING Enterprises s.r.o., Dr. Jánského 3238, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 04664205, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 69.200 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a za podmínky zřízení věcných břemen dle bodu 4. a 5. usnesení rady kraje č. 88/7707 ze dne 18.5.2020

                                    

                                   b)    vyjmout z hospodaření organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188, nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví kupujícím

                                    


                                    Zastupitelstvo kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 88/7705 ze dne 18.5.2020

                                    16/1925                         4. 6. 2020
                                    1. rozhodlo

                                    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                    pozemek parc. č. 1127/3 ostatní plocha,

                                    pozemek parc. č. 1129/26 ostatní plocha,

                                    pozemek parc. č. 1129/27 ostatní plocha,

                                    pozemek parc. č. 1129/28 ostatní plocha,

                                    včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                    vše v k. ú. a obci Sedlnice,

                                    a

                                    pozemek parc. č. 1331/7 trvalý travní porost,

                                    pozemek parc. č. 1332/21 trvalý travní porost,

                                    pozemek parc. č. 1332/22 ostatní plocha,

                                    pozemek parc. č. 1336/6 trvalý travní porost,

                                    pozemek parc. č. 1339/39 orná půda,

                                    pozemek parc. č. 1340/94 ostatní plocha,

                                    pozemek parc. č. 1340/95 ostatní plocha,

                                    pozemek parc. č. 1340/97 ostatní plocha,

                                    pozemek parc. č. 1356/26 trvalý travní porost,

                                    pozemek parc. č. 1366/14 orná půda,

                                    pozemek parc. č. 1366/15 orná půda,

                                    pozemek parc. č. 1429/3 ostatní plocha,

                                    pozemek parc. č. 1441/4 ostatní plocha,

                                    pozemek parc. č. 1505/1 ostatní plocha,

                                    včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                    vše v k. ú. a obci Mošnov

                                    do vlastnictví společnosti OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava, IČO 28938186,

                                    za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.304.400 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí a za podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                     Zastupitelstvo kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 88/7700 ze dne 18.5.2020

                                     16/1926                         4. 6. 2020
                                     1. rozhodlo

                                     o závazku kraje v maximální výši 260 mil. Kč k zajištění centrálního pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací, a to na období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2026, dle předloženého materiálu


                                      Zastupitelstvo kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 88/7696 ze dne 18. 5. 2020

                                      16/1927                         4. 6. 2020
                                      1. rozhodlo

                                      změnit v příloze č. 1 k bodu 13) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě“ z „10.000.000 Kč“ na „16.000.000 Kč“ a dále změnit v uvedeném bodě usnesení zastupitelstva kraje dobu profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě“ z „2016-2020“ na „2016 – 2021“ dle předloženého materiálu

                                      16/1927                         4. 6. 2020
                                      2. rozhodlo

                                      změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 9/982 ze dne 13. 9. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Muzeum automobilů TATRA“ z výše  „172.000.000 Kč“ na výši „182.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

                                      16/1927                         4. 6. 2020
                                      3. rozhodlo

                                      změnit v bodě 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 19/1990 ze dne 21. 4. 2016 dobu udržitelnosti projektu „Muzeum automobilů TATRA“ z „2020 – 2024“ na „2022 – 2026“ dle předloženého materiálu

                                      16/1927                         4. 6. 2020
                                      4. rozhodlo

                                      změnit v bodě 9) usnesení zastupitelstva kraje č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016 dobu udržitelnosti projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ z „2019 – 2023“ na „2022 – 2026“ dle předloženého materiálu

                                      16/1927                         4. 6. 2020
                                      5. rozhodlo

                                      změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/567 ze dne 14. 12. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““ ve výši  „51.000.000 Kč“ na výši „67.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

                                      16/1927                         4. 6. 2020
                                      6. rozhodlo

                                      změnit v bodě 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/567 ze dne 14. 12. 2017 dobu udržitelnosti projektu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““ z „2021 - 2025“ na „2023 – 2027“ dle předloženého materiálu

                                      rozhodlo

                                      16/1927                         4. 6. 2020
                                      7. rozhodlo

                                      změnit v bodě 10) usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1821 ze dne 5. 3. 2020 výši profinancování a kofinancování (zajištění udržitelnosti) projektu „Rekonstrukce silnice II/483, vč. mostu ev. č. 483-001 přes potok Zrzávka v obci Hodslavice“ z „19.000.000 Kč“ na „25.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

                                      16/1927                         4. 6. 2020
                                      8. rozhodlo

                                      změnit v bodě 14) usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1821 ze dne 5. 3. 2020 výši profinancování a kofinancování (zajištění udržitelnosti) projektu „Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra“ z „108.000.000 Kč“ na „136.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

                                      16/1927                         4. 6. 2020
                                      9. rozhodlo

                                      změnit v bodě 18) usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1821 ze dne 5. 3. 2020 výši profinancování a kofinancování (zajištění udržitelnosti) projektu „Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek“ z „106.000.000 Kč“ na „170.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu


                                       Zastupitelstvo kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 88/7699 ze dne 18. 5. 2020

                                       16/1928                         4. 6. 2020
                                       1. rozhodlo

                                       darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                       pozemek parc. č. 71/96 orná půda,

                                       včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                       vše v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava,

                                       do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Zábřeh, Ostrava, IČO  70884561, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí


                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 88/7703 ze dne 18.05.2020

                                        16/1929                         4. 6. 2020
                                        1. bere na vědomí

                                        žádost VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, se sídlem Hasičská 1003/49, Ostrava-Hrabůvka, IČO 26836025, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                        16/1929                         4. 6. 2020
                                        2. rozhodlo

                                        uzavřít dodatek č. 4 k Darovací smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 00996/2010/IM uzavřené mezi krajem jako dárcem a VÍTKOVICKOU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU, se sídlem Hasičská 1003/49, Ostrava-Hrabůvka, IČO 26836025, dle přílohy 4 předloženého materiálu

                                        16/1929                         4. 6. 2020
                                        3. rozhodlo

                                        a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola řemesel, Frýdek - Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, Frýdek - Místek, IČO 13644301, a to:

                                        části pozemku parc. č. 1951/1 ostatní plocha oddělené dle geometrického plánu č. 5014 – 58/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 10. 7. 2019 a nově označené jako pozemek parc. č. 1951/22 ostatní plocha, o výměře 35 m2, pozemek parc. č. 1951/23 ostatní plocha o výměře 320 m2, pozemek parc. č. 1951/24 ostatní plocha o výměře 7 m2,

                                        včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                        vše v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek,

                                        do vlastnictví Statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO 00296643, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                        b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola řemesel, Frýdek - Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, Frýdek – Místek, IČO 13644301, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                        16/1929                         4. 6. 2020
                                        4. rozhodlo

                                        a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní umělecká škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, Josefa Valčíka 4413/1, Poruba, Ostrava, IČO 64628221, a to:

                                        stavbu - budovu bez čp/če, jiná stavba, která stojí na pozemku parc. č. 4408/192,

                                        včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                        v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava,

                                        do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                        b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní umělecká škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, Josefa Valčíka 4413/1, Poruba, Ostrava, IČO 64628221, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným

                                        16/1929                         4. 6. 2020
                                        5. rozhodlo

                                        darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                        část pozemku parc. č. 2641/52 ostatní plocha o výměře 39 m2, nově označenou jako pozemek parc. č. 2641/113 ostatní plocha,

                                        část pozemku parc. č. 2641/96 ostatní plocha o výměře 4 m2, nově označenou jako pozemek parc. č. 2641/118 ostatní plocha,

                                        část pozemku 2641/98 ostatní plocha o výměře 5 m2, nově označenou jako pozemek parc. č. 2641/119 ostatní plocha,

                                        část pozemku parc. č. 2641/98 ostatní plocha o výměře 9 m2, nově označenou jako pozemek parc. č. 2641/121 ostatní plocha,

                                        všechny části pozemků odděleny dle geometrického plánu č. 6043-187/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 11. 2019,

                                        včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                        vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

                                        do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                        16/1929                         4. 6. 2020
                                        6. rozhodlo

                                        nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: 

                                        část pozemku parc. č. 2641/85 ostatní plocha o výměře 199 m2, nově označenou jako pozemek parc. č. 2641/115 ostatní plocha,

                                        část pozemku parc. č. 2641/85 ostatní plocha o výměře 29 m2, nově označenou jako pozemek parc. č. 2641/116 ostatní plocha,

                                        část pozemku parc. č. 3626/5 ostatní plocha o výměře 23 m2, nově označenou jako pozemek parc. č. 3626/17 ostatní plocha,

                                        část pozemku parc. č. 3626/5 ostatní plocha o výměře 144 m2, nově označenou jako pozemek parc. č. 3626/18 ostatní plocha,

                                        všechny části pozemků odděleny dle geometrického plánu č. 6043-187/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 11. 2019,

                                        včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                        vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

                                        z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                        16/1929                         4. 6. 2020
                                        7. rozhodlo

                                        a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to: 

                                        část pozemku parc. č. 3751/77 zahrada oddělenou dle geometrického plánu č. 2946-16/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 28. 8. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3751/258 zahrada o výměře 944 m2,

                                        včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                        vše v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava,

                                        z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                        b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Příčná 1108/1, Poruba, Ostrava, IČO 00575933, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                        16/1929                         4. 6. 2020
                                        8. rozhodlo

                                        a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                        část pozemku parc. č. 4408/133 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2947-17/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 9. 7. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4408/191 ostatní plocha o výměře 945 m2,

                                        pozemek parc. č. 4408/108 ostatní plocha,

                                        pozemek parc. č. 4408/134 zastavěná plocha a nádvoří,

                                        včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                        vše v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava,

                                        z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                        b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 8. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Základní umělecká škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 1413, příspěvková organizace, J. Valčíka 4413/1, Poruba, Ostrava, IČO 64628221, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                        16/1929                         4. 6. 2020
                                        9. rozhodlo

                                        a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00576441, a to:

                                        pozemek parc. č. st. 2351 zastavěná plocha a nádvoří,

                                        včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                        vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

                                        do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO 24729035,

                                        za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 20.420 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                        b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 9. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00576441, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím


                                         Zastupitelstvo kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 88/7702 ze dne 18.05.2020

                                         16/1930                         4. 6. 2020
                                         1. rozhodlo

                                         a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Šumbark, IČO 13644297, a to:

                                         budovu čp. 595, občanská vybavenost, Šumbark, která stojí na pozemcích parc. č. 1214/1 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1214/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1214/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1214/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1214/5 zastavěná plocha a nádvoří,

                                         pozemek parc. č. 1213/16 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1213/17 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1213/31 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1213/32 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1213/33 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 1214/2 zastavěná plocha a nádvoří,

                                         pozemek parc. č. 1214/3 zastavěná plocha a nádvoří

                                         pozemek parc. č. 1214/5 zastavěná plocha a nádvoří

                                         spoluvlastnický podíl ve výši 257/260 na pozemku parc. č. 1213/34 ostatní plocha,

                                         spoluvlastnický podíl ve výši 257/260 na pozemku parc. č. 1214/4 zastavěná plocha a nádvoří,

                                         a dále nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                         spoluvlastnický podíl ve výši 51/60 na pozemku parc. č. 1213/18 ostatní plocha,

                                         spoluvlastnický podíl ve výši 51/60 na pozemku parc. č. 1213/35 ostatní plocha,

                                         spoluvlastnický podíl ve výši 51/60 na pozemku parc. č. 1214/1 zastavěná plocha a nádvoří,

                                         včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                         vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov,

                                         do vlastnictví statutárního města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov, IČO 00297488,

                                         za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za následujících podmínek:

                                         aa) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely sportu, školství a vzdělávání, kultury, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí;

                                         ab) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle bodu aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost;

                                         ac) v případě porušení povinností dle bodu aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s předmětem daru bez omezení dle svého uvážení;

                                         ad) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle bodu ab), je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

                                         ae) zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí

                                         af) obdarovaný se zavazuje, že po dobu minimálně 10 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru, umožní příspěvkové organizaci Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Šumbark, IČO 13644297, užívat prostory sportovní haly, a to především tělocvičnu, bazén, posilovnu a prostory související, a to za účelem výuky žáků, a to vše pouze za náklady na dodávku energií spojených s užíváním těchto prostor, s možností prodloužení užívání prostor sportovní haly za stejných podmínek na dalších 10 let, a to na základě žádosti příspěvkové organizace

                                         b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Šumbark, IČO 13644297, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným

                                         16/1930                         4. 6. 2020
                                         2. rozhodlo

                                         a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, Na Schodech 256/1, Havířov, IČO 62331663, a to:

                                         pozemek parc. č. 1458 ostatní plocha,

                                         včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                         vše v k. ú. Havířov-město, obec Havířov,

                                         do vlastnictví statutárního města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov, IČO 00297488, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                         b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, Na Schodech 256/1, Havířov, IČO 62331663, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným

                                         16/1930                         4. 6. 2020
                                         3. rozhodlo

                                         a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                         pozemek parc. č. 524/39 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 1519, Podlesí, občanská vybavenost,

                                         pozemek parc. č. 524/40 ostatní plocha,

                                         včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                         vše v k. ú. Bludovice a obec Havířov,

                                         z vlastnictví statutárního města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov, IČO 00297488, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za těchto podmínek:

                                         aa) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a vzdělávání, kultury, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí;

                                         ab) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle bodu aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost;

                                         ac) v případě porušení povinností dle bodu aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s předmětem daru bez omezení dle svého uvážení;

                                         ad) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle bodu ab), je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

                                         ae) zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí

                                         af) statutární město Havířov jako dárce se zavazuje, že nejpozději do 90 dnů ode dne provedení vkladu vlastnického práva k předmětu daru ve prospěch obdarovaného do katastru nemovitostí vyhradí bezúplatně pro potřeby organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, Na Schodech 256/1, Havířov, IČO 62331663, dvě parkovací stání s vymezením pro pracovní dny a po dobu provozu školy; dárce zajistí označení vyhrazených parkovacích stání svislou dopravní značkou

                                         b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, Na Schodech 256/1, Havířov, IČO 62331663, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí


                                          Zastupitelstvo kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 88/7695 ze dne 18.5.2020

                                          16/1931                         4. 6. 2020
                                          1. rozhodlo

                                          a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                          část pozemku parc. č. 56 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 742-224/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 6. 11. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 56/3 ostatní plocha, o výměře 432 m2,

                                          pozemek parc. č. 1625 ostatní plocha,

                                          pozemek parc. č. 1626 ostatní plocha,

                                          včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                          vše v k. ú. Loučky u Zátoru, obec Zátor,

                                          do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 70890021, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                          b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                          16/1931                         4. 6. 2020
                                          2. rozhodlo

                                          a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                          pozemek parc. č. 3685/3 ostatní plocha,

                                          pozemek parc. č. 3685/4 ostatní plocha,

                                          včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                          vše v k. ú. a obci Stonava,

                                          z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6 – Řepy, IČO 13642090,

                                          za podmínky, že kraj uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                          b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                          16/1931                         4. 6. 2020
                                          3. rozhodlo

                                          a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 6 předloženého materiálu,

                                          včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                          z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                          za podmínky, že kraj uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                          b)     předat nemovité věci uvedené v příloze č. 6 předloženého materiálu k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                          16/1931                         4. 6. 2020
                                          4. rozhodlo

                                          a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                          část pozemku parc. č. 1532/9 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3744 – 206/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 5. 12. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1532/23 ostatní plocha o výměře 70 m2,

                                          včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci

                                          vše v k. ú. Ráj, obec Karviná

                                          do vlastnictví pana **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 18.135 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                          b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím

                                          16/1931                         4. 6. 2020
                                          5. rozhodlo

                                          a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                          část pozemku parc. č. 837/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č.  296 - 27/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 13. 3. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 837/3, ostatní plocha o výměře 90 m2,

                                          včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                          vše v k. ú. Staré Purkartice, obec Hošťálkovy

                                          do vlastnictví státního podniku Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                          za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 5.470 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                          b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím


                                           Zastupitelstvo kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 89/7818 ze dne 1.6.2020

                                           16/1932                         4. 6. 2020
                                           1. rozhodlo

                                           koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                           pozemek parc. č. 515/2 zastavěná plocha a nádvoří,

                                           včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                           vše v k. ú. a obci Kopřivnice,

                                           z vlastnictví pana **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 110.000 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí


                                            Zastupitelstvo kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 89/7816 ze dne 1. 6. 2020

                                            16/1933                         4. 6. 2020
                                            1. rozhodlo

                                            směnit nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                            pozemek parc. č. 3006/58 ostatní plocha,

                                            pozemek parc. č. 3006/104 ostatní plocha,

                                            pozemek parc. č. 3006/105 ostatní plocha,

                                            pozemek parc. č. 3006/106 ostatní plocha,

                                            pozemek parc. č. 3006/107 ostatní plocha,

                                            pozemek parc. č. 3006/108 ostatní plocha,

                                            pozemek parc. č. 3006/109 ostatní plocha,

                                            pozemek parc. č. 3006/110 ostatní plocha,

                                            pozemek parc. č. 3006/111 ostatní plocha,

                                            pozemek parc. č. 3006/112 ostatní plocha,

                                            pozemek parc. č. 3006/101 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 2116, obec Český Těšín, jiná stavba,

                                            pozemek parc. č. 3006/102 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 2115, obec Český Těšín, jiná stavba,

                                            pozemek parc. č. 3006/103 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 2117, obec Český Těšín, jiná stavba,

                                            včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                            vše v k. ú. a obec Český Těšín,

                                            a movité věci ve vlastnictví kraje specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu,

                                            za nemovité věci ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČO 69797111, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a dále za nemovité věci ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodaření pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                                            se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                            bez finančního vyrovnání


                                             Zastupitelstvo kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 89/7817 ze dne 1.6.2020

                                             16/1934                         4. 6. 2020
                                             1. rozhodlo

                                             prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                             pozemek parc. č. st. 262 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če techn. vybavenost,

                                             pozemek parc. č. st. 263 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

                                             pozemek parc. č. st. 373 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

                                             část pozemku parc. č. 1340/5 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1603-6/2020 potvrzeným katastrálním úřadem dne 21. 4. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1340/161 ostatní plocha o výměře 10.716 m2,

                                             část pozemku parc. č. 1340/69 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1603-6/2020 potvrzeným katastrálním úřadem dne 21. 4. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1340/164 ostatní plocha o výměře 397 m2,

                                             pozemek parc. č. 1340/70 ostatní plocha,

                                             část pozemku parc. č. 1340/71 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1603-6/2020 potvrzeným katastrálním úřadem dne 21. 4. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1340/163 ostatní plocha o výměře 737 m2,

                                             část pozemku parc. č. 1340/72 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1603-6/2020 potvrzeným katastrálním úřadem dne 21. 4. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1340/162 ostatní plocha o výměře 2.035 m2,

                                             včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                             vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                             do vlastnictví společnosti ENES Terminal s.r.o., č.p. 410, 742 51 Mošnov, IČO 06048641,

                                             za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 20.168.200 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí a za podmínek dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                              Zastupitelstvo kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 88/7708 ze dne 18. 5. 2020

                                              16/1935                         4. 6. 2020
                                              1. schvaluje

                                              dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, č. p. 1, 739 49 Metylovice, IČO 00534200, ve znění uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                              16/1935                         4. 6. 2020
                                              2. vydává

                                              dodatek č. 15 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                               Zastupitelstvo kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 88/7708 ze dne 18. 5. 2020

                                               16/1936                         4. 6. 2020
                                               1. schvaluje

                                               dodatek č. 25 ke zřizovací listině organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                               16/1936                         4. 6. 2020
                                               2. vydává

                                               dodatek č. 25 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                Zastupitelstvo kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 88/7708 ze dne 18. 5. 2020

                                                16/1937                         4. 6. 2020
                                                1. schvaluje

                                                dodatek č. 32 ke zřizovací listině organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, ve znění uvedeném v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                16/1937                         4. 6. 2020
                                                2. vydává

                                                dodatek č. 32 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020

                                                 č. 88/7710 ze dne 18. 5. 2020

                                                 16/1938                         4. 6. 2020
                                                 1. rozhodlo

                                                 poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 Hospici Frýdek - Místek, p.o., IČO 72046546, ve výši 250 tis. Kč na úhradu nákladů v rámci projektu „Dofinancování nákladů na elektrickou energii a mzdy“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020

                                                  č. 88/7710 ze dne 18. 5. 2020

                                                  16/1939                         4. 6. 2020
                                                  1. rozhodlo

                                                  neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 986 tis. Kč na úhradu nákladů v rámci projektu „Vzdělávání v oblasti medicíny katastrof“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 88/ 7709 ze dne 18. 5. 2020

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 12/1427 ze dne 13. 6. 2019

                                                   16/1940                         4. 6. 2020
                                                   1. bere na vědomí

                                                   žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o změnu doby realizace projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                   16/1940                         4. 6. 2020
                                                   2. rozhodlo

                                                   změnit v usnesení č. 12/1427 ze dne 13. 6. 2019 v bodě 3. text „s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020“na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021“, dle předloženého materiálu

                                                   16/1940                         4. 6. 2020
                                                   3. rozhodlo

                                                   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 02158/2019/ZDR ze dne 2. 7. 2019 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 87/7608 ze dne 4. 5. 2020

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 15/1829 ze dne 5. 3. 2020

                                                    16/1941                         4. 6. 2020
                                                    1. rozhodlo

                                                    změnit časovou použitelnost dotace organizaci Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1829 ze dne 5. 3. 2020, z „1. 1. 2020 – 31. 8. 2020“ na „1. 1. 2020 – 31. 12. 2020“, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 87/7609 ze dne 4. 5. 2020

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                     16/1942                         4. 6. 2020
                                                     1. bere na vědomí

                                                     informaci o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

                                                     16/1942                         4. 6. 2020
                                                     2. rozhodlo

                                                     poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, ve výši 5.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících se zajištěním provozu protialkoholní záchytné stanice v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 89/7827 ze dne 1. 6. 2020

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                      16/1943                         4. 6. 2020
                                                      1. rozhodlo

                                                      o závazku kraje v minimální výši 9.000.000 Kč ročně k zajištění prohlídek těl zemřelých v Moravskoslezském kraji, a to na období 2021-2023, dle předloženého materiálu


                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 88/7735 ze dne 18. 5. 2020

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 16/1631 ze dne 25.9.2015

                                                       č. 20/2088 ze dne 23.6.2016

                                                       č. 8/869 ze dne 14.6.2018

                                                       16/1944                         4. 6. 2020
                                                       1. rozhodlo

                                                       ukončit přípravu projektu „Efektivní rozvoj zaměstnanců KÚ MSK“ připravovaného k předložení do Operačního programu Zaměstnanost

                                                       16/1944                         4. 6. 2020
                                                       2. rozhodlo

                                                       zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/869 ze dne 14. 6. 2018 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Efektivní rozvoj zaměstnanců KÚ MSK“

                                                       16/1944                         4. 6. 2020
                                                       3. rozhodlo

                                                       ukončit přípravu projektu „Cyklovýlety na hrady a zámky v Moravskoslezském a Žilinském kraji“ připravovaného k předložení do Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika

                                                       16/1944                         4. 6. 2020
                                                       4. rozhodlo

                                                       ukončit přípravu projektu „Chutě a vůně bez hranic“ připravovaného k předložení do Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika

                                                       16/1944                         4. 6. 2020
                                                       5. rozhodlo

                                                       zrušit body 5), 6) a 8) usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2088 ze dne 23. 6. 2016 týkající se profinancování a kofinancování, předložení žádosti, zabezpečení realizace a zajištění udržitelnost projektu „Chutě a vůně bez hranic“

                                                       16/1944                         4. 6. 2020
                                                       6. rozhodlo

                                                       ukončit přípravu projektu „Bez bariér se nám žije snáz“ připravovaného k předložení do Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika

                                                       16/1944                         4. 6. 2020
                                                       7. rozhodlo

                                                       zrušit body 9), 10) a 12) usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2088 ze dne 23. 6. 2016 týkající se profinancování a kofinancování, předložení žádosti, zabezpečení realizace a zajištění udržitelnost projektu „Bez bariér se nám žije snáz“


                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 88/7737 ze dne 18. 5. 2020

                                                        16/1945                         4. 6. 2020
                                                        1. rozhodlo

                                                        zahájit přípravu projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ financovatelného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání s předpokládanými náklady 456.164.500 Kč


                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 88/7717 ze dne 18. 5. 2020

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 6/583 ze dne 14.12.2017

                                                         16/1946                         4. 6. 2020
                                                         1. rozhodlo

                                                         uzavřít dodatek k Partnerské smlouvě projektu „Cooperation in vocational training for European labour market“ zkr. CIVEEL ze dne 6. 2. 2018, evidenční číslo 743/2018/EP, s hlavním koordinátorem projektu Regionem Grand Est, se sídlem: Maison de la Région, 1 Place Adrien Zeller, BP 91006, 67070 STRASBOURG Cedex, FRANCE, dle příloh předloženého materiálu


                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 75/6766 ze dne 25.11.2019

                                                          č. 80/7208 ze dne 10.2.2020

                                                          č. 88/7729 ze dne 18.5.2020

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                          č. 15/1843 ze dne 5.3.2020

                                                          16/1947                         4. 6. 2020
                                                          1. rozhodlo

                                                          změnit v příloze č. 1 materiálu k usnesení č. 15/1843 ze dne 5. 3. 2020 v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2020 časovou použitelnost dotace obci Chuchelná, IČO 00300161, na projekt Den pro zdravou rodinu v obci Chuchelná, z „od 16. 5. 2020 do 16. 5. 2020“ na „od 16. 5. 2020 do 30. 11. 2020“ s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 81/7317 ze dne 17. 2. 2020

                                                           č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020

                                                           č. 88/7742 ze dne 18. 5. 2020

                                                           16/1948                         4. 6. 2020
                                                           1. rozhodlo

                                                           poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                           16/1948                         4. 6. 2020
                                                           2. rozhodlo

                                                           dofinancovat dotační program „Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020“ z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 650.860 Kč


                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 108/8420 ze dne 6. 9. 2016

                                                           č. 87/7624 ze dne 4. 5. 2020

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 5/467 ze dne 14. 9. 2017

                                                           16/1949                         4. 6. 2020
                                                           1. bere na vědomí

                                                           žádost obce Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           16/1949                         4. 6. 2020
                                                           2. rozhodlo

                                                           uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04128/2017/RRC s obcí Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 11/1326 ze dne 13. 3. 2019

                                                            č. 14/1719 ze dne 12. 12. 2019

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 51/4599 ze dne 27. 11. 2018

                                                            č. 57/5140 ze dne 26. 2. 2019

                                                            č. 75/6801 ze dne 25. 11.2019

                                                            č. 87/7618 ze dne 4. 5. 2020

                                                            16/1950                         4. 6. 2020
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádost příjemce

                                                            obce Leskovec nad Moravicí, IČO 00296155, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            16/1950                         4. 6. 2020
                                                            2. rozhodlo

                                                            zmírnit podmínky v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

                                                            16/1950                         4. 6. 2020
                                                            3. rozhodlo

                                                            uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02201/2019/RRC s obcí Leskovec nad Moravicí, IČO 00296155, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 82/7387 ze dne 2. 3. 2020

                                                             č. 88/7741 ze dne 18. 5. 2020

                                                             16/1951                         4. 6. 2020
                                                             1. rozhodlo

                                                             a)    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                             b)   neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 a 3 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                             16/1951                         4. 6. 2020
                                                             2. rozhodlo

                                                             dofinancovat „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020“ z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 1.967.350 Kč


                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 51/4613 ze dne 27.11.2018

                                                             č. 52/4744 ze dne 11.12.2018

                                                             č. 68/6214 ze dne 27.8.2019

                                                             č. 75/6778 ze dne 25.11.2019

                                                             č. 85/7526 ze dne 6.4.2020

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 10/1116 ze dne 13.12.2018

                                                             č. 13/1591 ze dne 12.9.2019

                                                             16/1952                         4. 6. 2020
                                                             1. schvaluje

                                                             změnu stanov spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

                                                              č. 88/7725 ze dne 18.5.2020

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                                              č. 15/1844 ze dne 5.3.2020

                                                              16/1953                         4. 6. 2020
                                                              1. rozhodlo

                                                              poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky uvolnění nebo navýšení finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy


                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 85/6830 ze dne 8. 12. 2015

                                                              č. 62/5570 ze dne 14. 5. 2019

                                                              č. 87/7617 ze dne 4. 5. 2020

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 17/1764 ze dne 17. 12. 2015

                                                              č. 12/1457 ze dne 13. 6. 2019

                                                              16/1954                         4. 6. 2020
                                                              1. bere na vědomí

                                                              žádost města Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 1 materiálu

                                                              16/1954                         4. 6. 2020
                                                              2. rozhodlo

                                                              uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 0696/2016/RRC s městem Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 51/4615 ze dne 27.11.2018

                                                               č. 75/6808 ze dne 25.11.2019

                                                               č. 81/7306 ze dne 17.2.2020

                                                               č. 82/7380 ze dne 2.3.2020

                                                               č. 88/7736 ze dne 18.5.2020

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 10/1118 ze dne 13.12.2018

                                                               č. 14/1715 ze dne 12.12.2019

                                                               č. 15/1858 ze dne 5.3.2020

                                                               16/1955                         4. 6. 2020
                                                               1. bere na vědomí

                                                               informaci o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise dle přiloženého materiálu


                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 88/7723 ze dne 18. 5. 2020

                                                                16/1956                         4. 6. 2020
                                                                1. bere na vědomí

                                                                žádost města Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, ze dne 2. 4. 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                16/1956                         4. 6. 2020
                                                                2. rozhodlo

                                                                neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 městu Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu s názvem „Aktualizace Strategického plánu města Frenštát pod Radhoštěm na období 2021 až 2030“ ve výši 160.325 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                16/1956                         4. 6. 2020
                                                                3. bere na vědomí

                                                                žádost obce Strahovice, IČO 00534668, ze dne 7. 4. 2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                16/1956                         4. 6. 2020
                                                                4. rozhodlo

                                                                neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 obci Strahovice, IČO 00534668, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu s názvem „Pořízení dokumentace pro provedení stavby - "Novostavba požární zbrojnice ve Strahovicích" ve výši 421.000 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 66/5982 ze dne 16. 7. 2019

                                                                 č. 88/7724 ze dne 18. 5. 2020

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 10/1125 ze dne 13.12.2018

                                                                 č. 12/1443 ze dne 13.6.2019

                                                                 č. 13/1579 ze dne 12.9.2019

                                                                 č. 15/1854 ze dne 5.3.2020

                                                                 16/1957                         4. 6. 2020
                                                                 1. rozhodlo

                                                                 dofinancovat dotační program „Program na podporu financování akcí s podporou EU“ z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 8.000.000 Kč

                                                                 16/1957                         4. 6. 2020
                                                                 2. bere na vědomí

                                                                 informaci o nepodepsání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Českou hutnickou společností, z.s., IČO 00538671, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „INVENT ARENA 2020“ z důvodu zrušení realizace projektu

                                                                 16/1957                         4. 6. 2020
                                                                 3. rozhodlo

                                                                 zrušit z důvodu uvedeného v bodě 2. tohoto usnesení bod 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1854 ze dne 5. 3. 2020, kterým bylo rozhodnuto poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje České hutnické společnosti, z.s., IČO 00538671, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „INVENT ARENA 2020“, ve výši 350.000 Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 4. 2020 do 31. 8. 2020 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle předloženého materiálu

                                                                 16/1957                         4. 6. 2020
                                                                 4. rozhodlo

                                                                 dofinancovat činnosti spojené se společnou expozicí a prezentací na veletrhu MIPIM 2020 se Statutárním městem Ostrava a realizované v rámci akce rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 1.000.000 Kč


                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                  č. 13/1576 ze dne 12. 9. 2019

                                                                  č. 14/1652 ze dne 12. 12.2019

                                                                  č. 14/1730 ze dne 12. 12. 2019

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 60/5390 ze dne 9. 4. 2019

                                                                  č. 68/6225 ze dne 27. 8. 2019

                                                                  č. 75/6791 ze dne 25. 11. 2019

                                                                  č. 88/7740 ze dne 18. 5. 2020

                                                                  16/1958                         4. 6. 2020
                                                                  1. bere na vědomí

                                                                  žádost subjektu ULMANNA s.r.o., IČO 06904866, ze dne 30. 4. 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                  16/1958                         4. 6. 2020
                                                                  2. rozhodlo

                                                                  zvýšit investiční část dotace o 191.000 Kč z původních 226.000 Kč na 417.000 Kč a snížit neinvestiční část dotace o 191.000 Kč z původních 274.000 Kč na 83.000 Kč poskytnuté subjektu ULMANNA s.r.o. uvedeným pod pořadovým číslem 28 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1576 ze dne 12. 9. 2019 týkající se projektu s názvem „Významné snížení množství lidské práce v zemědělství díky využití umělé inteligence“

                                                                  16/1958                         4. 6. 2020
                                                                  3. rozhodlo

                                                                  uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07357/2019/RRC ze dne 16. 12. 2019 s ULLMANNA s.r.o., IČO 06904866, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                   č. 11/1332 ze dne 13. 3. 2019

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 88/7721 ze dne 18. 5. 2020

                                                                   16/1959                         4. 6. 2020
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   žádost Slezské univerzity v Opavě ze dne 17. 4. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                   16/1959                         4. 6. 2020
                                                                   2. rozhodlo

                                                                   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00736/2019/RRC se Slezskou univerzitou v Opavě, IČO 47813059, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2020“ na „od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 20/2098 ze dne 23.6.2016

                                                                    č. 3/177 ze dne 16.3.2017

                                                                    č. 7/722 ze dne 14.3.2018

                                                                    č. 8/880 ze dne 14.6.2018

                                                                    č. 12/1451 ze dne 13. 6. 2019

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 85/6820 ze dne 8.12.2015

                                                                    č. 4/257 ze dne 22.12.2016

                                                                    č. 27/2483 ze dne 12.12.2017

                                                                    č. 88/7720 ze dne 18. 5. 2020

                                                                    č. 88/7739 ze dne 18. 5. 2020

                                                                    č. 89/7832 ze dne 1. 6. 2020

                                                                    16/1960                         4. 6. 2020
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    žádosti příjemců

                                                                    a)    obec Bocanovice, IČO 00535931, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                    b)   SVAZEK OBCÍ „Morávka – Pražmo“, IČO 75145197, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                    c)    svazek obcí Region Poodří, IČO 69581762, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                    d)   Sdružení obcí povodí Morávky, IČO 68157631, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                    e)    obec Písek, IČO 00535982, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                    f)     Technické služby Vrbno, s. r. o., IČO 25386344, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

                                                                    16/1960                         4. 6. 2020
                                                                    2. rozhodlo

                                                                    a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

                                                                    b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

                                                                    16/1960                         4. 6. 2020
                                                                    3. rozhodlo

                                                                    a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04647/2016/RRC s obcí Bocanovice, IČO 00535931, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                    b)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04498/2016/RRC s příjemcem SVAZEK OBCÍ „Morávka – Pražmo“, IČO 75145197, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                    c)    uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04625/2016/RRC se svazkem obcí Region Poodří, IČO 69581762, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                    d)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04422/2016/RRC s příjemcem Sdružení obcí Povodí Morávky, IČO 68157631, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                                    e)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05625/2016/RRC s obcí Písek, IČO 00535982, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                    f)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01509/2017/RRC se příjemcem Technické služby Vrbno, s. r. o., IČO 25386344, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                                                                    16/1960                         4. 6. 2020
                                                                    4. bere na vědomí

                                                                    žádosti příjemců

                                                                    a)    obec Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                                                                    b)   obec Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

                                                                    c)    obec Baška, IČO 00296511, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

                                                                    d)   Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

                                                                    16/1960                         4. 6. 2020
                                                                    5. rozhodlo

                                                                    a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

                                                                    b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

                                                                    16/1960                         4. 6. 2020
                                                                    6. rozhodlo

                                                                    a)    uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02016/2017/RRC s obcí Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

                                                                    b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06788/2018/RRC s obcí Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

                                                                    c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07070/2018/RRC s obcí Baška, IČO 00296511, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

                                                                    d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07224/2018/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu

                                                                    16/1960                         4. 6. 2020
                                                                    7. bere na vědomí

                                                                    žádost obce Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

                                                                    16/1960                         4. 6. 2020
                                                                    8. rozhodlo

                                                                    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

                                                                    16/1960                         4. 6. 2020
                                                                    9. rozhodlo

                                                                    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06688/2018/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 37 předloženého materiálu


                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 88/7738 ze dne 18. 5. 2020

                                                                     16/1961                         4. 6. 2020
                                                                     1. rozhodlo

                                                                     prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100 % ze stanoveného odvodu 250.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Jezdecký klub U Juráška, z.s., Dolní 675, 742 72 Mořkov, IČ  26669480, na projekt „Zřízení kruhové jízdárny a rekonstrukce koňského povozu, tj. v celkové výši 250.000 Kč

                                                                     16/1961                         4. 6. 2020
                                                                     2. rozhodlo

                                                                     prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Jezdecký klub U Juráška, z.s., Dolní 675, 742 72 Mořkov, IČ  26669480, na projekt „Zřízení kruhové jízdárny a rekonstrukce koňského povozu, při dodržení podmínek nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku EU, dne 24. 12. 2013, v částce L 352), dle předloženého materiálu


                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 59/5296 ze dne 26.3.2019

                                                                      č. 73/6618 ze dne 4.11.2019

                                                                      č. 88/7733 ze dne 18.5.2020

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 7/753 ze dne 14.3.2018

                                                                      č. 10/1128 ze dne 13.12.2018

                                                                      16/1962                         4. 6. 2020
                                                                      1. rozhodlo

                                                                      poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje k financování vlastního podílu partnerů na uznatelných výdajích na aktivity, jimiž se podílejí na projektu „CLear AIR and Climate Adaptation in Ostrava and other cities“, reg. č. UIA03-123 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                                                      16/1962                         4. 6. 2020
                                                                      2. rozhodlo

                                                                      uzavřít smlouvu:

                                                                      a)    s příjemcem dotace statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451

                                                                      dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

                                                                      a)    s příjemci dotace

                                                                      ba) Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČO 47813059

                                                                      bb)                Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava, IČO 61989100

                                                                      bc) Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČO 61989592

                                                                      bd)                Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Hlavní 147/1a, 737 01 Český Těšín, IČO 68149468

                                                                      be) SOBIC Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions, z. ú, nám. Svobody 527, 739 61 Třinec IČO 06781128

                                                                      dle přílohy č. 3 tohoto materiálu


                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č.  88/7744 ze dne 18. 5. 2020           

                                                                      16/1963                         4. 6. 2020
                                                                      1. rozhodlo

                                                                      zahájit přípravu projektu „Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2020 – 2023


                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 13/1590 ze dne 12. 9. 2019

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 60/5389 ze dne 9. 4. 2019

                                                                       č. 68/6215 ze dne 27. 8. 2019

                                                                       č. 88/7731 ze dne 18. 5. 2020

                                                                       16/1964                         4. 6. 2020
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       žádosti příjemců

                                                                       a)    AAA Stavby s.r.o., IČO 07817924, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

                                                                       b)   HYTECH CR spol. s r.o., IČO 62303449, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                                                                       c)    Leemon Concept, s. r. o., IČO 27850463, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,

                                                                       d)   Mallne Style s.r.o., IČO 04764803, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,

                                                                       e)    MAZUREK, s.r.o., IČO 28614631, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu,

                                                                       f)     petit atelier s.r.o., IČO 03787907, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu,

                                                                       g)   SLEZSKOMORAVSKÉ KOMINICTVÍ s.r.o., IČO 07668040, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu,

                                                                       h)   SSK Stavby Ostrava s.r.o., IČO 03467562, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu,

                                                                       i)     IMCoPharma a.s., IČO 27845311, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

                                                                       16/1964                         4. 6. 2020
                                                                       2. rozhodlo

                                                                       uzavřít

                                                                       a)    dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07875/2019/RRC, se společností AAA Stavby s.r.o., IČO 07817924, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

                                                                       b)   dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 08002/2019/RRC, se společností HYTECH CR spol. s r.o., IČO 62303449, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,

                                                                       c)    dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07004/2019/RRC, se společností Leemon Concept, s. r. o., IČO 27850463, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,

                                                                       d)   dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07873/2019/RRC, se společností Mallne Style s.r.o., IČO 04764803, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu,

                                                                       e)    dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07376/2019/RRC, se společností MAZUREK, s.r.o., IČO 28614631, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu,

                                                                       f)     dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07874/2019/RRC, se společností petit atelier s.r.o., IČO 03787907, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu,

                                                                       g)   dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07874/2019/RRC, se společností SLEZSKOMORAVSKÉ KOMINICTVÍ s.r.o., IČO 07668040, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu,

                                                                       h)   dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07872/2019/RRC, se společností SSK Stavby Ostrava s.r.o., IČO 03467562, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu,

                                                                       i)     dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 06752/2019/RRC, se společností IMCoPharma a.s., IČO 27845311, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu


                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 68/6223 ze dne 27. 8. 2019

                                                                        č. 81/7324 ze dne 17. 2. 2020

                                                                        č. 87/7621 ze dne 4. 5. 2020

                                                                        č. 87/7622 ze dne 4. 5. 2020

                                                                        č. 89/7839 ze dne 1. 6. 2020

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 13/1581 ze dne 12. 9. 2019

                                                                        č. 15/1846 ze dne 5. 3. 2020

                                                                        16/1965                         4. 6. 2020
                                                                        1. rozhodlo

                                                                        uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 7590/2019/RRC se Svazkem měst a obcí okresu Karviná, IČO 75066611, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                        16/1965                         4. 6. 2020
                                                                        2. rozhodlo

                                                                        uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07592/2019/RRC  se Svazkem měst a obcí okresu Karviná, IČO 75066611, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                        16/1965                         4. 6. 2020
                                                                        3. rozhodlo

                                                                        změnit v příloze č. 1 materiálu schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1846 ze dne 5. 3. 2020 u žadatele uvedeného pod pořadovým číslem 17. Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, ve sloupci Právní forma text z „z.s.“ na „p.o.“ a ve sloupci IČO z „75125285“ na „71237895“

                                                                        16/1965                         4. 6. 2020
                                                                        4. rozhodlo

                                                                        uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07813/2019/RRC s obcí Třebom, IČO 00635481, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu


                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 89/7831 ze dne 1.6.2020

                                                                         16/1966                         4. 6. 2020
                                                                         1. rozhodlo

                                                                         ukončit přípravu projektu „Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby“ financovatelného z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

                                                                         16/1966                         4. 6. 2020
                                                                         2. rozhodlo

                                                                         zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1129 ze dne 13.12. 2018 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby“

                                                                         16/1966                         4. 6. 2020
                                                                         3. rozhodlo

                                                                         zrušit v bodě 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1129 ze dne 13.12. 2018 písmena „b)“ a „c)“ týkající se zabezpečení realizace projektu „Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby“ a zabezpečení finančních prostředků na jeho spolufinancování ve výši 11.764 EUR

                                                                         16/1966                         4. 6. 2020
                                                                         4. rozhodlo

                                                                         ukončit Dohodu o spolupráci partnerů na projektu v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika ze dne 4.2. 2019, ev. č. 00093/2019/EP, uzavřenou s Žilinským samosprávným krajem, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427 v rámci projektu „Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby“


                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 59/5303 ze dne 26. 3. 2019

                                                                          č. 70/6410 ze dne 24. 9. 2019

                                                                          č. 75/6779 ze dne 25. 11. 2019

                                                                          č. 89/7836 ze dne 1. 6. 2020

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 10/1120 ze dne 13. 12. 2018

                                                                          č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                          16/1967                         4. 6. 2020
                                                                          1. rozhodlo

                                                                          neposkytnout úvěr žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v souladu s podmínkami platnými ke dni 24. 9. 2019 dle přílohy č. 2, s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                          16/1967                         4. 6. 2020
                                                                          2. bere na vědomí

                                                                          žádost společnosti Urban Development Fund MS s.r.o., IČO: 24747874, dle přílohy č. 5

                                                                          16/1967                         4. 6. 2020
                                                                          3. rozhodlo

                                                                          ve vztahu ke společnosti Urban Development Fund MS s.r.o., IČO: 24747874, s ohledem na mimořádnost ekonomické situace o výjimce ze svého usnesení č. 10/1120 ze dne 13. 12. 2018

                                                                          16/1967                         4. 6. 2020
                                                                          4. rozhodlo

                                                                          vyhovět žádosti na úpravu splátkového kalendáře společnosti Urban Development Fund MS s.r.o., IČO: 24747874, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě


                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                           k usnesením rady kraje

                                                                           č. 46/4108 ze dne 11.9.2018

                                                                           č. 88/7750 ze dne 18. 5. 2020

                                                                           k usnesením zastupitelstva kraje

                                                                           č. 10/1133 ze dne 13.12.2018

                                                                           č. 11/1351 ze dne 13.3.2019

                                                                           č. 12/1461 ze dne 13.6.2019

                                                                           č. 14/1733 ze dne 12.12.2019

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           1. bere na vědomí

                                                                           žádost obce Doubrava, IČO 00562424, ze dne 16. 3. 2020, o výjimku z podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           2. bere na vědomí

                                                                           žádost města Český Těšín, IČO 00297437, ze dne 16. 3. 2020, o výjimku z podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           3. bere na vědomí

                                                                           žádost města Hradec nad Moravicí, IČO 00300144, ze dne 26. 3. 2020, o výjimku z podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           4. bere na vědomí

                                                                           žádost obce Albrechtice, IČO 00297429, ze dne 26. 3. 2020, o výjimku z podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           5. bere na vědomí

                                                                           žádost obce Raškovice, IČO 00577006, ze dne 15. 4. 2020, o výjimku z podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           6. bere na vědomí

                                                                           žádost obce Petrovice u Karviné, IČO 00297585, ze dne 17. 4. 2020, o výjimku z podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           7. bere na vědomí

                                                                           žádost statutárního města Havířov, IČO 00297488, ze dne 20. 4. 2020, o výjimku z podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           8. bere na vědomí

                                                                           žádost obce Písek, IČO 00535982, ze dne 21. 4. 2020, o výjimku z podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           9. bere na vědomí

                                                                           žádost statutárního města Ostrava, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, IČO 00845451, ze dne 22. 4. 2020, o výjimku z podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           10. bere na vědomí

                                                                           žádost města Rychvald, IČO 00297615, ze dne 27. 3. 2020, o výjimku z podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           11. bere na vědomí

                                                                           žádost společnosti EDUCATION INSTITUTE základní škola, mateřská škola, s.r.o., IČO 29386187, ze dne 30. 4. 2020, o výjimku z podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           12. bere na vědomí

                                                                           žádost společnosti Základní škola PRIGO, s.r.o., IČO 01721836, ze dne 30. 4. 2020, o výjimku z podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           13. rozhodlo

                                                                           zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 a uzavřít s obcí Doubrava, IČO 00562424, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04059/2019/ŽPZ, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení doby realizace projektu a změna vymezení uznatelných nákladů s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           14. rozhodlo

                                                                           zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 a uzavřít s městem Český Těšín, IČO 00297437, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01574/2019/ŽPZ, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení doby realizace projektu a změna vymezení uznatelných nákladů s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           15. rozhodlo

                                                                           zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 a uzavřít s městem Hradec nad Moravicí, IČO 00300144, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00569/2019/ŽPZ, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení doby realizace projektu a změna vymezení uznatelných nákladů s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           16. rozhodlo

                                                                           zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 a uzavřít s obcí Albrechtice, IČO 00297429, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00741/2019/ŽPZ, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení doby realizace projektu a změna vymezení uznatelných nákladů s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           17. rozhodlo

                                                                           zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 a uzavřít s obcí Raškovice, IČO 00577006, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01840/2019/ŽPZ, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení doby realizace projektu a změna vymezení uznatelných nákladů s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           18. rozhodlo

                                                                           zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 a uzavřít s obcí Petrovice u Karviné, IČO 00297585, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00755/2020/ŽPZ, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení doby realizace projektu a změna vymezení uznatelných nákladů s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           19. rozhodlo

                                                                           zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 a uzavřít se statutárním městem Havířov, IČO 00297488, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03975/2019/ŽPZ, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení doby realizace projektu a změna vymezení uznatelných nákladů s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           20. rozhodlo

                                                                           zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 a uzavřít s obcí Písek, IČO 00535982, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01343/2019/ŽPZ, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení doby realizace projektu a změna vymezení uznatelných nákladů s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           21. rozhodlo

                                                                           zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 a uzavřít se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky, IČO 00845451, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01919/2019/ŽPZ, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení doby realizace projektu a změna vymezení uznatelných nákladů s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           22. rozhodlo

                                                                           zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 a uzavřít s městem Rychvald, IČO 00297615, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03169/2019/ŽPZ, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení doby realizace projektu a změna vymezení uznatelných nákladů s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           23. rozhodlo

                                                                           zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 a uzavřít se společností EDUCATION INSTITUTE základní škola, mateřská škola, s.r.o., IČO 29386187, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04626/2019/ŽPZ, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení doby realizace projektu a změna vymezení uznatelných nákladů s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           24. rozhodlo

                                                                           zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 a uzavřít se společností Základní škola PRIGO, s.r.o., IČO 01721836, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04812/2019/ŽPZ, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení doby realizace projektu a změna vymezení uznatelných nákladů s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                           16/1968                         4. 6. 2020
                                                                           25. rozhodlo

                                                                           dofinancovat dotační program „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 4.345.166,20 Kč


                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesením rady kraje

                                                                            č. 46/4109 ze dne 11.9.2018

                                                                            č. 88/7749 ze dne 18. 5. 2020

                                                                            č. 89/7844 ze dne 1. 6. 2020

                                                                            k usnesením zastupitelstva kraje

                                                                            č. 10/1134 ze dne 13.12.2018

                                                                            č. 11/1344 ze dne 13.3.2019

                                                                            č. 13/1601 ze dne 12. 9. 2019

                                                                            č. 14/1731 ze dne 12.12.2019

                                                                            16/1969                         4. 6. 2020
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            žádost statutárního města Ostrava, městského obvodu Stará Bělá, IČO 00845451, ze dne 24. 4. 2020, o výjimku z podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                            16/1969                         4. 6. 2020
                                                                            2. bere na vědomí

                                                                            žádost statutárního města Ostrava, městského obvodu Michálkovice, IČO 00845451, ze dne 29. 4. 2020, o výjimku z podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                            16/1969                         4. 6. 2020
                                                                            3. bere na vědomí

                                                                            žádost společnosti EDUCATION INSTITUTE základní škola, mateřská škola, s.r.o., IČO 29386187, ze dne 30. 4. 2020, o výjimku z podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                            16/1969                         4. 6. 2020
                                                                            4. bere na vědomí

                                                                            žádost společnosti Mateřská škola PRIGO, s.r.o., IČO 01902164, ze dne 30. 4. 2020, o výjimku z podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                            16/1969                         4. 6. 2020
                                                                            5. bere na vědomí

                                                                            žádost statutárního města Ostrava, městského obvodu Martinov, IČO 00845451, ze dne 21. 5. 2020, o výjimku z podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 6 předloženého materiál

                                                                            16/1969                         4. 6. 2020
                                                                            6. rozhodlo

                                                                            zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 a uzavřít se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará Bělá, IČO 00845451, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00275/2019/ŽPZ, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení doby realizace projektu a změna vymezení uznatelných nákladů s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                            16/1969                         4. 6. 2020
                                                                            7. rozhodlo

                                                                            zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 a uzavřít se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Michálkovice, IČO 00845451, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00601/2019/ŽPZ, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení doby realizace projektu a změna vymezení uznatelných nákladů s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                            16/1969                         4. 6. 2020
                                                                            8. rozhodlo

                                                                            zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 a uzavřít se společností EDUCATION INSTITUTE základní škola, mateřská škola, s.r.o., IČO 29386187, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02422/2019/ŽPZ, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení doby realizace projektu a změna vymezení uznatelných nákladů s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                            16/1969                         4. 6. 2020
                                                                            9. rozhodlo

                                                                            zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 a uzavřít se společností Mateřská škola PRIGO, s.r.o., IČO 01902164, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00451/2020/ŽPZ, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení doby realizace projektu a změna vymezení uznatelných nákladů s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                            16/1969                         4. 6. 2020
                                                                            10. rozhodlo

                                                                            zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 a uzavřít se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Martinov, IČO 00845451, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07616/2019/ŽPZ, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení doby realizace projektu a změna vymezení uznatelných nákladů s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                            16/1969                         4. 6. 2020
                                                                            11. rozhodlo

                                                                            dofinancovat dotační program „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 3.504.023,20 Kč


                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 88/7748    ze dne 18. 5. 2020

                                                                             16/1970                         4. 6. 2020
                                                                             1. bere na vědomí

                                                                             žádost obce Horní Lhota ze dne 11. 2. 2020 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Rozšíření vodovodní sítě v části obce Zátiší v Horní Lhotě“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                             16/1970                         4. 6. 2020
                                                                             2. rozhodlo

                                                                             neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Horní Lhota, IČ 00535125, ve výši 3.000.000 Kč na realizaci projektu „Rozšíření vodovodní sítě v části obce Zátiší v Horní Lhotě“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                              č. 15/1862 ze dne 5. 3. 2020

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 88/7747 ze dne 18. 5. 2020

                                                                              16/1971                         4. 6. 2020
                                                                              1. bere na vědomí

                                                                              žádost subjektu Spolek - sport, zábava pro děti a dospělé - KDYŽ NEMŮŽEŠ TAK PŘIDEJ VÍC ze dne 22. 4. 2020 o změnu termínu realizace projektu „Mladí farmáři poznávají Moravskoslezský kraj“ podpořeného v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                              16/1971                         4. 6. 2020
                                                                              2. bere na vědomí

                                                                              žádost města Odry ze dne 28. 4. 2020 o změnu termínu realizace projektu „Malý farmář“ podpořeného v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                              16/1971                         4. 6. 2020
                                                                              3. rozhodlo

                                                                              změnit v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1862 ze dne 5. 3. 2020, u dotačního titulu č. 3, příjemce Spolek - sport, zábava pro děti a dospělé - KDYŽ NEMŮŽEŠ TAK PŘIDEJ VÍC, IČO 06459200, projektu „Mladí farmáři poznávají Moravskoslezský kraj“, časové použití dotace z „1. 4. - 30. 6. 2020“ na „1. 4. – 30. 11. 2020“ s odůvodněním v důvodové zprávě předkládaného materiálu

                                                                              16/1971                         4. 6. 2020
                                                                              4. rozhodlo

                                                                              změnit v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1862 ze dne 5. 3. 2020, u dotačního titulu č. 3, příjemce Města Odry, IČO 00298221, projektu „Malý farmář“, časové použití dotace z „3. 2. - 31. 8. 2020“ na „3. 2. – 30. 11. 2020“ s odůvodněním v důvodové zprávě předkládaného materiálu

                                                                              16/1971                         4. 6. 2020
                                                                              5. rozhodlo

                                                                              změnit v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1862 ze dne
                                                                              5. 3. 2020, u dotačního titulu č. 3, příjemce MAS Hrubý Jeseník, z.s., IČO 27028640, projektu „Malí farmáři II.“, celkové plánované náklady projektu ze 100.000 Kč na 50.000 Kč a podíl dotace na nákladech projektu z 50 % na 100 % s odůvodněním v důvodové zprávě předkládaného materiálu


                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 84/7458 ze dne 23. 3. 2020

                                                                               16/1972                         4. 6. 2020
                                                                               1. bere na vědomí

                                                                               Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2018/2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 84/7455 ze dne 23.3.2020

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                č. 12/1503 ze dne 13.6.2019

                                                                                č. 14/1690 ze dne 12.12.2019

                                                                                16/1973                         4. 6. 2020
                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                informaci o ukončení činnosti organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, dnem 31. 12. 2019 a o jejím zrušení dnem 31. 1. 2020


                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 88/7757 ze dne 18.5.2020

                                                                                 16/1974                         4. 6. 2020
                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                 informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161, 161a, 161b a 161c a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v období od 1. 1. 2020 do 18. 5. 2020 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení


                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 75/6856 ze dne 25.11.2019

                                                                                 č. 81/7336 ze dne 17.2.2020

                                                                                 č. 82/7408 ze dne 2.3.2020

                                                                                 č. 88/7763 ze dne 18.5.2020

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 14/1752 ze dne 12.12.2019

                                                                                 č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                                 č. 15/1884 ze dne 5.3.2020

                                                                                 16/1975                         4. 6. 2020
                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                 uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00085/2020/ŠMS s žadatelem Nadační fond Sborového studia Karviná, IČO 05733260, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                 16/1975                         4. 6. 2020
                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                 změnit v bodě 3 usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1752 ze dne 12. 12. 2019 text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020“ na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 08043/2019/ŠMS ze dne 18. 12. 2019 s žadatelem Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                 16/1975                         4. 6. 2020
                                                                                 3. rozhodlo

                                                                                 změnit v bodě 8 písm. a) usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1752 ze dne 12. 12. 2019 text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020“ na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00084/2020/ŠMS ze dne 27. 1. 2020 s žadatelem Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                 16/1975                         4. 6. 2020
                                                                                 4. rozhodlo

                                                                                 změnit v bodě 1 písm. i) usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1884 ze dne 5. 3. 2020 text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020“ na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020“ a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje se žadatelem RWR s.r.o., IČO 27793460, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                                 16/1975                         4. 6. 2020
                                                                                 5. rozhodlo

                                                                                 zrušit z důvodu zrušení projektů bod 1 písm. e), j), k) a l) a bod 2 písm. e), j), k) a l) usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1884 ze dne 5. 3. 2020, kterými zastupitelstvo kraje rozhodlo poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a uzavřít smlouvy s organizacemi:

                                                                                 a)    Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s., IČO 60458054, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a fitness týmech 2020“; s časovou použitelností od 1. 3. 2020 do 30. 9. 2020

                                                                                 b)   Statutární město Třinec, IČO 00297313, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Atletický den v rámci Olympijského festivalu Tokio 2020“; s časovou použitelností od 1. 3. 2020 do 31. 10. 2020

                                                                                 c)    Mikroregion Slezská Harta, IČ 71193821, ve výši 800.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Olympijský park Slezská Harta“; s časovou použitelností od 1. 2. 2020 do 31. 10. 2020

                                                                                 d)   Organizační výbor GRACIA ČEZ - EDĚ, z. s., IČO 67341241, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní cyklistický závod žen GRACIA ORLOVÁ 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020


                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 88/7762 ze dne 18. 5. 2020

                                                                                  16/1976                         4. 6. 2020
                                                                                  1. rozhodlo

                                                                                  částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 4.062 Kč ze stanoveného odvodu 8.125 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci BOXING OSTRAVA, z.s., Hladnovská 259/128, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO 22719423, na projekt „Malá cena Ostravy v boxu kadetů a juniorů“

                                                                                  16/1976                         4. 6. 2020
                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                  prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci BOXING OSTRAVA, z.s., Hladnovská 259/128, 712 00 Ostrava – Muglinov, IČO 22719423, na projekt „Malá cena Ostravy v boxu kadetů a juniorů“

                                                                                  16/1976                         4. 6. 2020
                                                                                  3. rozhodlo

                                                                                  částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 152.000 Kč ze stanoveného odvodu 190.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Sportovní klub PEPA Centrum Opava, z.s., U Fortny 49/10, 746 01 Opava, IČO 47814381, na projekt „40. ročník Grand Prix PEPA Opava 2018“

                                                                                  16/1976                         4. 6. 2020
                                                                                  4. rozhodlo

                                                                                  prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Sportovní klub PEPA Centrum Opava, z.s., U Fortny 49/10, 746 01 Opava, IČO 47814381, na projekt „40. ročník Grand Prix PEPA Opava 2018“


                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 63/5753 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                   č. 63/5736 ze dne 28. 5. 2019

                                                                                   č. 88/7756 ze dne 18. 5. 2020

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                   č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                   č. 12/1476 ze dne 13. 6. 2019

                                                                                   č. 12/1469 ze dne 13. 6. 2019

                                                                                   16/1977                         4. 6. 2020
                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                   a)    žádost Ostravské univerzity, IČO 61988987, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                   b)   žádost spol. Etická výchova, o.p.s., IČO 28631650, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                   16/1977                         4. 6. 2020
                                                                                   2. rozhodlo

                                                                                   a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03557/2019/ŠMS s Ostravskou univerzitou, IČO 61988987, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                   b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02396/2019/ŠMS se spol. Etická výchova, o.p.s., IČO 28631650, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 88/7766 ze dne 18.5.2020

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 13/1610 ze dne 12.9.2019

                                                                                    16/1978                         4. 6. 2020
                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                    vypovědět Smlouvu o spolupráci při uspořádání Olympijského festivalu a o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07161/2019/ŠMS uzavřenou s Olympic Festival s.r.o., IČ: 06323375, za účasti Českého olympijského výboru, IČ: 48546607, s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 88/7760 ze dne 18.5.2020

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     č. 15/1878 ze dne 5.3.2020

                                                                                     16/1979                         4. 6. 2020
                                                                                     1. rozhodlo

                                                                                     prodloužit dobu realizace projektů do 31. 12. 2020, na něž rozhodlo zastupitelstvo kraje poskytnout dotaci v rámci dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020“ svým usnesením č. 15/1878 ze dne 5. 3. 2020, z důvodu pandemie dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 88/7765 ze dne 18. 5. 2020

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     č. 13/1612 ze dne 12. 9. 2019

                                                                                     č. 11/1323 ze dne 13. 3. 2019

                                                                                     16/1980                         4. 6. 2020
                                                                                     1. rozhodlo

                                                                                     změnit datum účinnosti zřízení organizace Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 08178097, z „1. 9. 2020“ na „1. 9. 2021“ a datum účinnosti změny názvu organizace Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 08178097, na název Střední škola - Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace, z „1. 9. 2021“ na „1. 9. 2022“

                                                                                     16/1980                         4. 6. 2020
                                                                                     2. schvaluje

                                                                                     dodatek č. 2 ke zřizovací listině organizace uvedené v bodě 1 tohoto usnesení, jehož předmětem jsou změny dat účinnosti zřízení příspěvkové organizace a změny názvu příspěvkové organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                     16/1980                         4. 6. 2020
                                                                                     3. vydává

                                                                                     dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2 tohoto usnesení


                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 81/7328 ze dne 17. 2. 2020

                                                                                      č. 82/7406 ze dne 2. 3. 2020

                                                                                      č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020

                                                                                      č. 88/7767 ze dne 18. 5. 2020

                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                      č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                                      16/1981                         4. 6. 2020
                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                      poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020, u dotačního titulu 2 Prázdninová činnost pro děti a mládež, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                      16/1981                         4. 6. 2020
                                                                                      2. rozhodlo

                                                                                      poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020, u dotačního titulu 2 Prázdninová činnost pro děti a mládež, náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle č. VII. Podmínek dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                      16/1981                         4. 6. 2020
                                                                                      3. rozhodlo

                                                                                      neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020, u dotačního titulu 2 Prázdninová činnost pro děti a mládež, žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení


                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje        

                                                                                      č. 88/7758 ze dne 18. 5. 2020

                                                                                      16/1982                         4. 6. 2020
                                                                                      1. schvaluje

                                                                                      dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Gymnázium a Střední odborná škola,
                                                                                      Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00846881, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                      16/1982                         4. 6. 2020
                                                                                      2. vydává

                                                                                      dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje        

                                                                                       č. 88/7758 ze dne 18. 5. 2020

                                                                                       16/1983                         4. 6. 2020
                                                                                       1. schvaluje

                                                                                       dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČO 00100340, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                       16/1983                         4. 6. 2020
                                                                                       2. vydává

                                                                                       dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                        č. 21/1930 ze dne 26.9.2017

                                                                                        č. 32/2933 ze dne 27.2.2018

                                                                                        č. 88/7779 ze dne 18.5.2020

                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                        č. 7/793 ze dne 14.3.2018

                                                                                        16/1984                         4. 6. 2020
                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                        žádost o úpravu výše indikátoru u sociální služby Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi, registrační číslo 4549275, subjektu Diakonie ČCE – středisko v Ostravě, IČO 41035526, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                        16/1984                         4. 6. 2020
                                                                                        2. rozhodlo

                                                                                        upravit výši indikátoru v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2018 – 2020, dle důvodové zprávy předloženého materiálu a uzavřít se subjektem Diakonie ČCE – středisko v Ostravě, IČO 41035526, dodatek č. 1 ke smlouvě č. 04457/2018/SOC dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 88/7769 ze dne 18. 5. 2020

                                                                                         16/1985                         4. 6. 2020
                                                                                         1. rozhodlo

                                                                                         změnit datum účinnosti zřízení příspěvkové organizace kraje Domov TuTo, příspěvková organizace, IČO 08389519, z „1. 7. 2020“ na „1. 7. 2021“

                                                                                         16/1985                         4. 6. 2020
                                                                                         2. vydává

                                                                                         dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace uvedené v bodě 1 tohoto usnesení, jehož předmětem je změna data zřízení příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 88/7769 ze dne 18. 5. 2020

                                                                                          16/1986                         4. 6. 2020
                                                                                          1. rozhodlo

                                                                                          změnit datum účinnosti zřízení příspěvkové organizace kraje Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace, IČO 08389624, z „1. 7. 2020“ na „1. 7. 2021“

                                                                                          16/1986                         4. 6. 2020
                                                                                          2. vydává

                                                                                          dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace uvedené v bodě 1 tohoto usnesení, jehož předmětem je změna data zřízení příspěvkové organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 88/7776 ze dne 18. 5. 2020

                                                                                           16/1987                         4. 6. 2020
                                                                                           1. bere na vědomí

                                                                                           žádost subjektu Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, o prodloužení doby realizace projektu „Bezbariérový pohyb v areálu Domova Přístav Ostrava Kunčičky – I. etapa“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                           16/1987                         4. 6. 2020
                                                                                           2. rozhodlo

                                                                                           uzavřít se subjektem Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02306/2019/SOC, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Bezbariérový pohyb v areálu Domova Přístav Ostrava Kunčičky – I. etapa“ z 30. 6. 2020 na 31. 12. 2020, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                           16/1987                         4. 6. 2020
                                                                                           3. bere na vědomí

                                                                                           žádost subjektu Domov pro seniory Krnov, IČO 00846325, se sídlem Rooseveltova 2141/51, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, o prodloužení doby realizace projektu „Modernizací výtahů ke zvýšení bezpečnosti při poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory Krnov“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                           16/1987                         4. 6. 2020
                                                                                           4. rozhodlo

                                                                                           uzavřít se subjektem Domov pro seniory Krnov, IČO 00846325, se sídlem Rooseveltova 2141/51, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02588/2019/SOC, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Modernizací výtahů ke zvýšení bezpečnosti při poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory Krnov“ z 30. 6. 2020 na 31. 12. 2020, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                           16/1987                         4. 6. 2020
                                                                                           5. bere na vědomí

                                                                                           žádost subjektu Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 07 Český Těšín, o prodloužení doby realizace projektu „Klimatizace v Duhovém domě“, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                           16/1987                         4. 6. 2020
                                                                                           6. rozhodlo

                                                                                           uzavřít se subjektem Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 07 Český Těšín, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02798/2019/SOC, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Klimatizace v Duhovém domě“ z 30. 6. 2020 na 31. 12. 2020, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                           16/1987                         4. 6. 2020
                                                                                           7. bere na vědomí

                                                                                           žádost subjektu Domov Vesna, příspěvková organizace, IČO 75154391, se sídlem Kpt. Jaroše 999, Lutyně, 735 14 Orlová, o prodloužení termínu realizace projektu „Elektromechanické pohony ke křídlovým dveřím“, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                           16/1987                         4. 6. 2020
                                                                                           8. rozhodlo

                                                                                           uzavřít se subjektem Domov Vesna, příspěvková organizace, IČO 75154391, se sídlem Kpt. Jaroše 999, Lutyně, 735 14 Orlová, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04817/2019/SOC, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Elektromechanické pohony ke křídlovým dveřím“ z 30. 6. 2020 na 31. 12. 2020, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                           16/1987                         4. 6. 2020
                                                                                           9. bere na vědomí

                                                                                           žádost subjektu Charita Ostrava, IČO 44940998, se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava – Vítkovice, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce azylového domu pro matky s dětmi sv. Zdislavy“ a o změně procentuální spoluúčasti poskytovatele na uznatelných nákladech, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                                                           16/1987                         4. 6. 2020
                                                                                           10. rozhodlo

                                                                                           uzavřít se subjektem Charita Ostrava, IČO 44940998, se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava – Vítkovice, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02811/2019/SOC, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Rekonstrukce azylového domu pro matky s dětmi sv. Zdislavy“ z 30. 6. 2020 na 31. 12. 2020, a změna procentuální spoluúčasti poskytovatele na uznatelných nákladech z 5 % celkových skutečně vynaložených nákladů na realizaci projektu na 32,29 %, při zachování výše poskytnuté dotace, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                                                           16/1987                         4. 6. 2020
                                                                                           11. bere na vědomí

                                                                                           žádost subjektu Centrum Anabell, z. ú., IČO 26606518, se sídlem Masarykova 506, 602 00 Brno, o změnu procentní spoluúčasti poskytovatele na uznatelných nákladech u projektu „Mezi námi 2020 – Multidisciplinární tým v KC Anabell Ostrava“, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                                           16/1987                         4. 6. 2020
                                                                                           12. rozhodlo

                                                                                           nevyhovět žádosti subjektu Centrum Anabell, z. ú., IČO 26606518, se sídlem Masarykova 506, 602 00 Brno, o změnu procentní spoluúčasti poskytovatele na uznatelných nákladech u projektu „Mezi námi 2020 – Multidisciplinární tým v KC Anabell Ostrava“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 88/7774 ze dne 18. 5. 2020

                                                                                            16/1988                         4. 6. 2020
                                                                                            1. schvaluje

                                                                                            dodatek č. 22 ke zřizovací listině organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 00016772, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                            16/1988                         4. 6. 2020
                                                                                            2. vydává

                                                                                            dodatek č. 22 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 88/7774 ze dne 18. 5. 2020

                                                                                             16/1989                         4. 6. 2020
                                                                                             1. schvaluje

                                                                                             dodatek č. 23 ke zřizovací listině organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO 71197044, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                             16/1989                         4. 6. 2020
                                                                                             2. vydává

                                                                                             dodatek č. 23 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č. 88/7774 ze dne 18. 5. 2020

                                                                                              16/1990                         4. 6. 2020
                                                                                              1. schvaluje

                                                                                              dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                              16/1990                         4. 6. 2020
                                                                                              2. vydává

                                                                                              dodatek č. 12 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                               č. 88/7774 ze dne 18. 5. 2020

                                                                                               16/1991                         4. 6. 2020
                                                                                               1. schvaluje

                                                                                               dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČO 48804878, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                               16/1991                         4. 6. 2020
                                                                                               2. vydává

                                                                                               dodatek č. 10 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                č. 87/7631 ze dne 4. 5. 2020

                                                                                                16/1992                         4. 6. 2020
                                                                                                1. schvaluje

                                                                                                dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 71197036, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                16/1992                         4. 6. 2020
                                                                                                2. vydává

                                                                                                dodatek č. 15 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                 k usnesením rady kraje

                                                                                                 č. 88/7770 ze dne 18. 5. 2020

                                                                                                 č. 75/6865 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                 č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008

                                                                                                 16/1993                         4. 6. 2020
                                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                                 a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                 b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                 č. 8/630 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                                 č. 88/7777 ze dne 18. 5. 2020

                                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                 č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                                 č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                 16/1994                         4. 6. 2020
                                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                                 schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                  

                                                                                                 16/1994                         4. 6. 2020
                                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                                  

                                                                                                 pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                  

                                                                                                 16/1994                         4. 6. 2020
                                                                                                 3. rozhodlo

                                                                                                  

                                                                                                 schválit Dodatek č. 13 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                  

                                                                                                 16/1994                         4. 6. 2020
                                                                                                 4. rozhodlo

                                                                                                  

                                                                                                 neschválit vstup sociální služby do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                  č. 88/7778 ze dne 18.5.2020

                                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                  č. 10/1167 ze dne 13.12.2018

                                                                                                  16/1995                         4. 6. 2020
                                                                                                  1. schvaluje

                                                                                                  Zprávu o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                  16/1995                         4. 6. 2020
                                                                                                  2. mění

                                                                                                  Statut Fondu sociálních služeb s účinností od 1. 7. 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                  č. 88/7780 ze dne 18. 5. 2020

                                                                                                  16/1996                         4. 6. 2020
                                                                                                  1. rozhodlo

                                                                                                  použít dle ustanovení článku 4 odstavce 1 bodu a) Statutu Fondu sociálních služeb finanční prostředky ve výši 515.026 Kč pro financování „Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB‑T2 na období 2019 ‑ 2020“

                                                                                                  16/1996                         4. 6. 2020
                                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                                  a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB‑T2 na období 2019 ‑ 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                  b)   zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon účelově určený na financování uznatelných nákladů v souladu s dotačním programem „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB‑T2 na období 2019 ‑ 2020“ s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 15. 4. 2020 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                                                                                  c)    neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB‑T2 na období 2019 ‑ 2020“ žadateli uvedenému v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                  č. 88/7773 ze dne 18. 5. 2020

                                                                                                  16/1997                         4. 6. 2020
                                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                                  žádost o poskytnutí účelové investiční dotace obce Branka u Opavy, IČO 47812303, na projekt „Sociální bydlení Trňák, Branka u Opavy“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                  16/1997                         4. 6. 2020
                                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                                  neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Branka u Opavy, IČO 47812303, ve výši 4.500.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Sociální bydlení Trňák, Branka u Opavy“ vzniklých a uhrazených v období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2022 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                                  16/1997                         4. 6. 2020
                                                                                                  3. bere na vědomí

                                                                                                  žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Diecézní charity ostravsko-opavské, IČO 66181127, na projekt „Provozování skladových prostor pro potravinovou pomoc“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                  16/1997                         4. 6. 2020
                                                                                                  4. rozhodlo

                                                                                                  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje církevní organizaci Diecézní charita ostravsko-opavská, IČO 66181127, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Provozování skladových prostor pro potravinovou pomoc“, vzniklých od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a uhrazených do 15. 1. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                   k usnesením rady kraje

                                                                                                   č. 88/7771 ze dne 18. 5. 2020

                                                                                                   č. 79/7147 ze dne 27. 1. 2020

                                                                                                   16/1998                         4. 6. 2020
                                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                                   a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                   b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                   frame-scrollup