Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 20. 6. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  18/1335     20. 6. 2013
1. schvaluje

program 18. schůze rady kraje, konané dne 20. 6. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1336     20. 6. 2013
1. bere na vědomí

a) zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a JUDr. Josefa Babky o ověření zápisu z 16. schůze rady kraje, konané dne 28. 5. 2013 b) zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Daniela Havlíka a RSDr. Karla Kuboše o ověření zápisu ze 17. schůze rady kraje, konané dne 4. 6. 2013
  18/1336     20. 6. 2013
2. volí

ověřovatele zápisu z 18. schůze rady kraje, konané dne 20. 6. 2013: Ing. RSDr. Svatomíra Recmana PhDr. Jaroslava Dvořáka

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1337     20. 6. 2013
1. rozhodla

zrušit termín konání schůze rady kraje dne 23. 7. 2013
  18/1337     20. 6. 2013
2. schvaluje

termíny konání schůze rady kraje a) dne 11. července 2013 v 9:00 hodin b) dne 25. 7. 2013 v 8:00 hodin v budově Magistrátu města Ostravy
  18/1337     20. 6. 2013
3. schvaluje

termín konání zasedání zastupitelstva kraje, které se uskuteční dne 25. července 2013 v 9:00 hodin v budově Magistrátu města Ostravy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1332 ze dne 4. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1338     20. 6. 2013
1. rozhodla

zrušit usnesení rady kraje č. 17/1332 ze dne 4. 6. 2013
  18/1338     20. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dle ustanovení článku 3 odst. 1 písm. f) Statutu Zajišťovacího fondu finanční výpomoc formou daru na odstranění škod v souvislosti s krizovými situacemi obcím a kraji, postiženým záplavami v červnu 2013, v celkové výši 2.000 tis. Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  18/1338     20. 6. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/341 ze dne 15. 1. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1339     20. 6. 2013
1. bere na vědomí

dopis města Vratimova ze dne 23. 5. 2013 ve věci omezení okruhu příjemců příspěvků na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  18/1339     20. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit odpověď na dopis města Vratimova ve věci omezení okruhu příjemců příspěvků na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  18/1339     20. 6. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1176 ze dne 22. 9. 2010 č. 18/1557 ze dne 23. 3. 2011 č. 23/1988 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  18/1340     20. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, a to prodloužit termín k doložení úředně ověřené kopie smlouvy o poskytnutí dotace z fondů EU pro již schváleného příjemce - obec Jindřichov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  18/1340     20. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zvýšit procentuální kofinancování vlastního podílu žadatelů dle podmínek „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“, a to obci Petrovice u Karviné, IČ 00297593, obci Hať, IČ 00635511 a městu Šenov, IČ 00297291 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  18/1340     20. 6. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 10/699 ze dne 5. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1341     20. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelově určené dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013“ dle příloh č. 1 a 3 předloženého materiálu
  18/1341     20. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace náhradním žadatelům z rozpočtu kraje v rámci dotačního titulu 1 dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínek, že nebude poskytnuta dotace žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a 3 předloženého materiálu nebo žadatelé poskytnutou dotaci odmítnou nebo vrátí
  18/1341     20. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013“ neúspěšným žadatelům dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  18/1341     20. 6. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout použít poskytnuté dotace v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013“ na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých od 1. 1. 2013 do data realizace projektů, nejdéle však do 30. 9. 2014
  18/1341     20. 6. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) – 4) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1295 ze dne 4. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2516 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  18/1342     20. 6. 2013
1. rozhodla

zrušit usnesení rady kraje č. 17/1295 ze dne 4. 6. 2013
  18/1342     20. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu obsahu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015, dle předloženého materiálu
  18/1342     20. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Silnice 2014 – I. etapa“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015, dle předloženého materiálu
  18/1342     20. 6. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice 2014 - I. etapa“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v letech 2013 – 2015 ve výši 238.664.000,-- Kč“
  18/1342     20. 6. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice 2014 - I. etapa“ v roce 2013
  18/1342     20. 6. 2013
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1343     20. 6. 2013
1. doplňuje

návrh programu zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 20. 6. 2013, o body s názvy: a) Dopis města Vratimova ve věci omezení okruhu příjemců příspěvků na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 b) Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013“ c) „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ – zmírnění podmínek a změna procentuálního kofinancování vlastního podílu žadatelů d) Schválení změny obsahu projektu z oblasti dopravní infrastruktury, návrh na zahájení přípravy projektu, schválení jeho profinancování a kofinancování a zahájení realizace

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1344     20. 6. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 2199 - Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 6,00 tis. Kč na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 117,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 91,52 tis. Kč na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 15,00 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 5,52 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 2,13 tis. Kč na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 0,50 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 4,06 tis. Kč na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 20,00 tis. Kč na § 4354 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,50 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 33,19 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 0,20 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 21,85 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 145,03 tis. Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 210,81 tis. Kč Celkem o 675,31 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 675,31 tis. Kč
  18/1344     20. 6. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3635 - Územní plánování pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 220.940 Kč na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 22.000 Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 500 Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 8.989 Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 482 Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 6123 - Dopravní prostředky o 3.471.000 Kč Celkem o 3.723.911 Kč a snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.843 Kč na § 3635 - Územní plánování pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 316.000 Kč na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2.800 Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 400 Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 71.695 Kč na § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10.000 Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 120.000 Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5171 - Opravy a udržování o 30.000 Kč Celkem o 552.738 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 4.276.649 Kč
  18/1344     20. 6. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují daňové příjmy pol. 1123 - Daň z příjmů právnických osob za kraje o 1.102 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6399 - Ostatní finanční operace pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 1.102 tis. Kč
  18/1344     20. 6. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.710 tis. Kč pol. 5323 - Neinvestiční transfery krajům o 290 tis. Kč
  18/1344     20. 6. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 65,3 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5363 - Úhrada sankcí jiným rozpočtům o 64,8 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5363 - Úhrada sankcí jiným rozpočtům o 0,5 tis. Kč

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře k usnesení rady kraje č. 15/1051 ze dne 14. 5. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/304 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  18/1345     20. 6. 2013
1. konstatuje

že jediný akcionář obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se vzdal přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 204a odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  18/1345     20. 6. 2013
2. rozhodla

o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., upsáním nových akcií, a to o částku 4.000.000 Kč, s tím, že a) upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští b) základní kapitál se zvyšuje upsáním 40 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč každá c) všechny akcie budou emitovány v listinné podobě s charakterem nekótovaných akcií d) emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie a činí 100.000 Kč za jednu akcii e) zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem f) všechny akcie budou nabídnuty k úpisu peněžitým vkladem ve výši 4.000.000 Kč předem určenému zájemci – Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 g) peněžitý vklad bude rozdělen na 40 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, v listinné podobě, celkem zájemce Moravskoslezský kraj upíše 40 ks akcií h) místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce – Moravskoslezského kraje – 28. října 117, 702 18 Ostrava i) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemně, emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000 Kč j) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií na zvláštní účet pro ten účel zřízený u Komerční banky, a.s., pobočka Frýdek-Místek, č. ú. 107-5047800227/0100, nejpozději však do dne podání návrhu na zapsání zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku
  18/1345     20. 6. 2013
3. ukládá

představenstvu Sanatoria Jablunkov, a.s. zpracovat úplné znění stanov společnosti a uložit jej do sbírky listin podle § 33 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zodp.: představenstvo Sanatoria Jablunkov, a.s. Termín: do 5 kalendářních dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu o zvýšení základního kapitálu rejstříkovým soudem

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/298 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  18/1346     20. 6. 2013
1. rozhodla

zvýšit základní kapitál obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. upsáním nových akcií, a to o částku 1.000.000 Kč s tím, že: a) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští b) základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 10 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá v listinné podobě; akcie nebudou registrované (kótované) c) s využitím přednostního práva bude upsáno 10 kusů akcií takto: přednostní právo lze vykonat v sídle jediného akcionáře Moravskoslezského kraje, v Ostravě, 28. října 117, PSČ 702 18, ve lhůtě 30 dnů ode dne podání návrhu na zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií na 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč, 4.737 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, 5.742 kusů kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, 2 kusy kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč a 7 kusů kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, lze upsat celkem 10 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá s využitím přednostního práva bude upsáno 10 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá v listinné podobě v emisním kursu 900.000,-- Kč za jednu akcii rozhodný den pro uplatnění přednostního práva se neurčuje, neboť společnost nevydala zaknihované akcie d) všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci – Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ 70890692 e) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce – Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 f) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 60 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií; emisní kurs takto upisovaných akcií činí 900.000,-- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) g) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku h) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií s využitím přednostního práva ve výši 9.000.000,-- Kč ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku i) připouští se možnost splacení 100 % emisního kursu formou započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti z titulu 2. splátky nájemného za pronájem podniku Letiště Ostrava - Mošnov za rok 2011 podle nájemní smlouvy uzavřené mezi stranami dne 28. 6. 2004, proti pohledávce emitenta vůči upisovateli na splacení emisního kursu upsaných akcií; smlouva o započtení musí být uzavřena písemně ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií; návrh smlouvy o započtení předloží upisovatel akcií
  18/1346     20. 6. 2013
2. rozhodla

zaúčtovat emisní ážio v souvislosti s bodem 1) tohoto usnesení ve výši 8.000.000,-- Kč na krytí ztrát minulých let

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj k usnesení rady kraje č. 15/1050 ze dne 14. 5. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/277 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  18/1347     20. 6. 2013
1. volí

na základě návrhu zastupitelstva kraje Ing. Kamila Mašíka, nar. **********, členem představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 5/212 ze dne 20. 12. 2012 č. 13/888 ze dne 16. 4. 2013 č. 13/896 ze dne 16. 4. 2013 (č. usnesení)
  18/1348     20. 6. 2013
1. odvolává

Ing. MUDr. Miroslava Přádku, Ph.D., z funkce člena hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku nazvanou „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.- Lékařská technologie“, dle předloženého materiálu
  18/1348     20. 6. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členem hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku nazvanou „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.- Lékařská technologie“, Ing. Tomáše Stejskala, ředitele Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1349     20. 6. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby „Vnitřní integrace úřadu (docházkový systém a kartové centrum) II“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek - Uveřejňovacím subsystému a zároveň v Úředním věstníku EU, dle předloženého materiálu
  18/1349     20. 6. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Vnitřní integrace úřadu (docházkový systém a kartové centrum) II“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  18/1349     20. 6. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Vnitřní integrace úřadu (docházkový systém a kartové centrum) II“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Jiří Hošek - odbor informatiky náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Pavel Žák - odbor informatiky 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Gabriela Vysocká - odbor informatiky

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1350     20. 6. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na stavební práce „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému IS VZ US
  18/1350     20. 6. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  18/1350     20. 6. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  18/1350     20. 6. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Petr Kovařík - ředitel, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Rostislav Šimanský - provozně-technický náměstek, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/803 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  18/1351     20. 6. 2013
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Dodávka a instalace odborného vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech"“, ve vztahu k části 2 veřejné zakázky, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  18/1351     20. 6. 2013
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Dodávka a instalace odborného vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech"“, ve vztahu k částem 2 veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení v Informačním systému o veřejných zakázkách – uveřejňovacím subsystému

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/741 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  18/1352     20. 6. 2013
1. vylučuje

z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Poskytování poradenských služeb v oblasti marketingu Moravskoslezského kraje“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. Omnimedia s.r.o. Jeseniova 1169/51, 130 00 Praha 3 IČ: 26458055
  18/1352     20. 6. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Poskytování poradenských služeb v oblasti marketingu Moravskoslezského kraje“, s níže uvedenými uchazeči, kteří podali nabídku pod pořadovým číslem, v uvedeném pořadí: 2. Stance Communication, s.r.o. Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1 IČ: 26122481 za cenu nejvýše přípustnou 900,-- Kč bez DPH/1 hodina mediálního servisu 5. PULARY, s.r.o. Michálkovická 159, 710 00 Slezská Ostrava IČ: 25849093 za cenu nejvýše přípustnou 650,-- Kč bez DPH/1 hodina mediálního servisu 4. PAM market, s.r.o. U Tiskárny 9, 702 00 Ostrava - Přívoz IČ: 25894200 za cenu nejvýše přípustnou 1200,-- Kč bez DPH/1 hodina mediálního servisu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/307 ze dne 15. 1. 2013 (č. usnesení)
  18/1353     20. 6. 2013
1. vylučuje

z další účasti v otevřeném nadlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Datové sklady - SW Technologie a metadatový systém, Datová tržiště ekonomiky, Školství, statistiky, zdravotnictví“, níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 4. Intelligent Technologies s.r.o. Vysoká 532/8, 639 00 Brno IČ: 27749240
  18/1353     20. 6. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Datové sklady - SW Technologie a metadatový systém, Datová tržiště ekonomiky, Školství, statistiky, zdravotnictví“, s níže uvedenými uchazeči, kteří podali nabídku pod pořadovým číslem, v uvedeném pořadí: 2. GIST, s.r.o. Collinova 421, 500 03 Hradec Králové IČ: 60916851 za cenu nejvýše přípustnou 12.000.000,-- Kč bez DPH 1. AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 47676795 za cenu nejvýše přípustnou 13.597.200,-- Kč bez DPH 3. TECHNISERV IT, spol. s r.o. Traťová 574/1, 619 00 Brno IČ: 26298953 za cenu nejvýše přípustnou 12.996.000,-- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1354     20. 6. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky nazvané „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky a vybudování datových sítí v rámci ROP II“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek - Uveřejňovacím subsystému, dle předloženého materiálu
  18/1354     20. 6. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky a vybudování datových sítí v rámci ROP II“, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  18/1354     20. 6. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky a vybudování datových sítí v rámci ROP II“, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Pavel Žák - odbor informatiky

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 5/229 ze dne 20. 12. 2012 č. 12/807 ze dne 2. 4. 2013 č. 15/1067 ze dne 14. 5. 2013 (č. usnesení)
  18/1355     20. 6. 2013
1. rozhodla

ve vazbě na neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy s uchazečem VESPER FRAMES s.r.o. v zadávacím řízení s názvem „Informační a odpočinkový mobiliář »Jesenická magistrála« II“, uzavřít smlouvu s uchazečem BO CO, spol. s r.o., Letohradská 1363, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 13584936, který se umístil jako druhý v pořadí, a to za cenu nejvýše přípustnou 1.809.978,- Kč bez DPH z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/445 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  18/1356     20. 6. 2013
1. vylučuje

z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Vytvoření orientačně informačního systému Jesenická magistrála II“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 3. CS Data, s.r.o. Výstavní 1377, 702 00 Ostrava IČ: 61973629 4. ArteGIS CZ s.r.o. Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava – Vítkovice IČ: 27767736
  18/1356     20. 6. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Vytvoření orientačně informačního systému Jesenická magistrála II“, s níže uvedenými uchazeči, kteří podali nabídku pod pořadovým číslem, v uvedeném pořadí: 2. ELVAC SOLUTIONS s.r.o. Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava - Hrabůvka IČ: 27396649 za cenu nejvýše přípustnou za investici 5.965.700,-- Kč bez DPH a provozní náklady za 1 rok 429.500,-- bez DPH 1. Ing. Ivo Herman, CSc. Na Vyhlídce 559/8, 664 48 Moravany IČ: 42588022 za cenu nejvýše přípustnou za investici 5.160.700,-- Kč bez DPH a provozní náklady za 1 rok 497.500,-- bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1357     20. 6. 2013
1. rozhodla

o zahájení otevřeného zadávacího řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na dodávky „Dodávka a instalace vybavení pro výuku jazyků v rámci projektu „Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému IS VZ US
  18/1357     20. 6. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace vybavení pro výuku jazyků v rámci projektu „Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách““, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  18/1357     20. 6. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace vybavení pro výuku jazyků v rámci projektu „Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách““, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 6. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 6. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 10/655 ze dne 5. 3. 2012 (č. usnesení)
  18/1358     20. 6. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka gastrovybavení pro projekt »Multifunkční velkoprostorové odborné učebny – gastrocentra« II“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly, dle předloženého materiálu: 1. AMKOR trading spol. s r.o. Frýdecká 203, 739 61 Třinec, Staré Město IČ: 64612121 2. GASTRO MACH – Jeseník, s.r.o. Za Podjezdem 449/9, 790 01 Jeseník, Bukovice IČ: 27818861 3. ZICH a spol., s.r.o. Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice nad Labem IČ: 25267027 4. HOSPIMED, spol. s.r.o. Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 IČ: 00676853 5. AMC GASTRONOM CZ, s.r.o. Mánesova 438, 738 01 Frýdek-Místek IČ: 25900005 6. MAVA spol. s.r.o. Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice IČ: 48397555
  18/1358     20. 6. 2013
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Dodávka gastrovybavení pro projekt »Multifunkční velkoprostorové odborné učebny – gastrocentra« II“, z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  18/1358     20. 6. 2013
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení
  18/1358     20. 6. 2013
4. rozhodla

zahájit jednací řízení dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k veřejné zakázce nazvané „Dodávka gastrovybavení pro projekt »Multifunkční velkoprostorové odborné učebny – gastrocentra« III“, a to zasláním výzev k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  18/1358     20. 6. 2013
5. schvaluje

znění výzev k jednání uchazečům vyloučeným z otevřeného řízení veřejné zakázky s názvem „Dodávka gastrovybavení pro projekt »Multifunkční velkoprostorové odborné učebny – gastrocentra« III“, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  18/1358     20. 6. 2013
6. jmenuje

jednací komisi pro účely jednání v jednacím řízení k veřejné zakázce nazvané „Dodávka gastrovybavení pro projekt »Multifunkční velkoprostorové odborné učebny – gastrocentra« III“, ve složení členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 4. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový
  18/1358     20. 6. 2013
7. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka gastrovybavení pro projekt »Multifunkční velkoprostorové odborné učebny – gastrocentra« III“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  18/1358     20. 6. 2013
8. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka gastrovybavení pro projekt »Multifunkční velkoprostorové odborné učebny – gastrocentra« III“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 4. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1359     20. 6. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na testování žáků 1. ročníků oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkoušku ve školách zřizovaných MSK, se společností Společnost pro kvalitu školy, o. s. se sídlem: Ukrajinská 1483, 708 00, Ostrava - Poruba IČ: 69610606 za cenu nejvýše přípustnou 450.000 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1360     20. 6. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 369,51 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 369,51 tis. Kč
  18/1360     20. 6. 2013
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup sad zachycovačů airbagu řidiče a spolujezdce II., se společností NORDSTAHL, společnost s ručením omezením se sídlem: Praha 10 – Strašnice, Slapská 1/2115, PSČ 100 00 IČ: 00550736 za cenu nejvýše přípustnou 198.150 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1361     20. 6. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zateplení obvodových stěn a výměnu okenních otvorů stávajícího objektu mateřské školy Eliška v Opavě, se společností: AD-MAR STAVBY, s.r.o. Se sídlem: Bohumín - Pudlov, Ostravská 277, PSČ 735 51 IČ: 27797937 za cenu nejvýše přípustnou 1.541.827,28 Kč bez DPH
  18/1361     20. 6. 2013
2. prohlašuje

že předmět veřejné zakázky "Výměna oken a zateplení obvodového pláště "Mateřská škola Eliška, Opava, p.o." II." je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1362     20. 6. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby, nazvané „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež III“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  18/1362     20. 6. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  18/1362     20. 6. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Hana Buryová - odbor zdravotnictví 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 5. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1363     20. 6. 2013
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje“, ve výši 347,98 tis. Kč
  18/1363     20. 6. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 347,98 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5212 - Ochrana obyvatelstva pol. 6123 - Dopravní prostředky o 347,980 tis. Kč
  18/1363     20. 6. 2013
3. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Nákup chemického automobilu s výbavou“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  18/1363     20. 6. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  18/1363     20. 6. 2013
5. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  18/1363     20. 6. 2013
6. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Lucie Klimánková - odbor kancelář hejtmana kraje 5. plk. Ing. Jan Bojko - HZS MSK 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Pavel Zuber - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Petr Adamus - HZS MSK 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/811 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  18/1364     20. 6. 2013
1. bere na vědomí

záměr postupovat při zajištění nákupu zemního plynu dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  18/1364     20. 6. 2013
2. rozhodla

zahájit zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění dodávky zemního plynu v kategorii maloodběr a středoodběr (resp. velkoodběr) pro příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem a obchodní společnosti založené Moravskoslezským krajem se zájemci účastnícími se obchodování na Komoditní burze PROFIT, dle předloženého materiálu
  18/1364     20. 6. 2013
3. zmocňuje

společnost ENSYTRA s.r.o., se sídlem Mohelnice, nám. Svobody 931/22, okres Šumperk, PSČ 789 85, IČ 28582136 k zastupování Moravskoslezského kraje jako zadavatele veřejné zakázky na zajištění dodávky elektrické energie a zemního plynu pro příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem a obchodní společnosti založené Moravskoslezským krajem, a to na základě obchodněprávního vztahu uzavřeného s tímto dohodcem
  18/1364     20. 6. 2013
4. rozhodla

uzavřít smluvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání, příp. dodatků ke stávajícím smlouvám o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání, s příspěvkovými organizacemi a s obchodními společnostmi, které k tomuto budou centrálním zadavatelem vyzvány, a to za podmínek dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  18/1364     20. 6. 2013
5. ukládá

příspěvkovým organizacím, které budou centrálním zadavatelem vyzvány bezodkladně uzavřít smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání, příp. dodatky ke stávajícím smlouvám o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání, s Moravskoslezským krajem ve věci dodávky elektrické energie a zemního plynu, a to za podmínek dle důvodové zprávy předloženého materiálu Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (č. usnesení)
  18/1365     20. 6. 2013
1. žádá

představenstvo společností, jejichž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj a které budou centrálním zadavatelem vyzvány o bezodkladné uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání, příp. dodatku ke stávající smlouvě o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání, s Moravskoslezským krajem ve věci dodávky elektrické energie a zemního plynu, a to za podmínek dle důvodové zprávy předloženého materiálu Zodp.: představenstva společností

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1366     20. 6. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané „Pořízení licencí balíků kancelářského software (Vnitřní integrace úřadu)“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  18/1366     20. 6. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  18/1366     20. 6. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Jiří Hošek - odbor informatiky 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Žák - odbor informatiky 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. David Hron - odbor informatiky 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1367     20. 6. 2013
1. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup přístupových přepínačů a bezdrátových WiFi přístupových bodů se společností: Dimension Data Czech Republic a.s. Hornopolní 3314/38, Ostrava PSČ: 702 00 IČ: 49097695 za cenu nejvýše přípustnou 589.992 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1368     20. 6. 2013
1. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku propagačních předmětů a startovacích setů v rámci projektu Jesenická magistrála se společností: REDA, a.s. se sídlem: Hviezdoslavova 55d, Brno, PSČ 627 00 IČ: 18828507 za cenu nejvýše přípustnou 541.177 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1369     20. 6. 2013
1. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby „Rekonstrukce železničního přejezdu ČEPS na příjezdové komunikaci do průmyslové zóny Nošovice“, se společností VA Progres s.r.o. Se sídlem: Kunín 4, 742 53 Kunín IČ: 27762190 za cenu nejvýše přípustnou 643.117 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1370     20. 6. 2013
1. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci dodatečných prací u stavby „Gymnázium Třinec – rekonstrukce školního hřiště, Třinec“ a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02750/2012/IM ze dne 29. 11. 2012 se společností: SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, České Budějovice IČ: 48035599 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 231.879 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/813 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  18/1371     20. 6. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na zhotovení stavby „Realizace zmírňujících opatření negativních vlivů provozu na silnici č. II/464 (Studénka-Nová Horka) na CHKO Poodří“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 1. SWIETELSKY stavební, s. r. o. se sídlem: Šenov u Nového Jičína, Suvorovova 538, PSČ 742 42 IČ: 48035599 za cenu nejvýše přípustnou 6.763.188,60 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/1059 ze dne 14. 5. 2013 (č. usnesení)
  18/1372     20. 6. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na dodávku a instalaci IT a prezentační techniky v rámci projektu „Multifunkční velkoprostorové odborné učebny – gastrocentra“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 1. AutoCont CZ a.s. Se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 47676795 za cenu nejvýše přípustnou 969.677 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1373     20. 6. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění aktivit spojených s partnerstvím regionu na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour 2014, se společností Incheba, a. s. se sídlem: Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava IČ: 00211087 za cenu nejvýše přípustnou 500.000 Kč bez DPH (20.000 eur)

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1374     20. 6. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zpracování koncepce laboratorního komplementu ve zdravotnických zařízeních zřizovaných MSK, se společností Deloitte Advisory s. r. o. se sídlem: Praha 8 – Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 186 00 IČ: 27582167 za cenu nejvýše přípustnou 170.000 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1375     20. 6. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zpracování návrhu mediální publicity zdravotnických zařízeních zřizovaných MSK, se společností DDeM, s.r.o. se sídlem: Praha 2 – Vinohrady, Polská 1184/10, PSČ 120 00 IČ: 26780577 za cenu nejvýše přípustnou 300.000 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1376     20. 6. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na konzultační a poradenské služby v oblasti hospodaření zdravotnických zařízení, se společností ComTax Advising s.r.o. se sídlem: Fryčovice 674, PSČ 739 45 IČ: 26836688 za cenu nejvýše přípustnou 480.000 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/541 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  18/1377     20. 6. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 15. 10. 2012 uzavřené se zhotovitelem stavby Czasch spol. s r. o., IČ: 47972947 (ev. č. 02351/2012/IM), na realizaci dodatečných prací v rámci stavby: „Rekonstrukce stravovacího provozu, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.“, se společností: Czasch spol. s r.o. Se sídlem: Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál IČ: 47972947 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 508.129 bez DPH, tj. 614.836 Kč vč. DPH, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1378     20. 6. 2013
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 5. 2013 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  18/1378     20. 6. 2013
2. stanoví

a) u usnesení č. 103/6739 bod 3) ze dne 14. 2. 2012 termín další kontroly plnění na 30. 5. 2014 b) u usnesení č. 8/483 bod 3) ze dne 12. 2. 2013 termín další kontroly plnění na srpen 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
bod 1 písm. a) změněn usnesením č. 23/1652 ze dne 20. 8. 2013
  18/1379     20. 6. 2013
1. rozhodla

a) poskytnout věcný dar Moravskoslezského kraje v hodnotě 10 tis. Kč jako jednu z hlavních cen vítězi mezinárodního festivalu „SPECTACULO INTERESSE“, který pořádá Divadlo loutek, příspěvková organizace b) poskytnou věcné dary pro diplomatické návštěvy, zahraniční hosty a partnery Moravskoslezského kraje dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1380     20. 6. 2013
1. vysílá

Miroslava Nováka, hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Čínské lidové republiky (Čchung-čching) ve dnech 30. 6. až 5. 7. 2013 u příležitosti setkání místních vedoucích představitelů Číny a zemí střední a východní Evropy za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1381     20. 6. 2013
1. bere na vědomí

a) žádost ********** o poskytnutí dotace ze dne 23. 5. 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) žádost ********** o poskytnutí dotace ze dne 27. 5. 2013 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) žádost ********** o poskytnutí dotace ze dne 27. 5. 2013 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu d) žádost ********** o poskytnutí dotace ze dne 27. 5. 2013 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  18/1381     20. 6. 2013
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prezentace a propagace kraje v EU“, ve výši 200 tis. Kč
  18/1381     20. 6. 2013
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 50 tis. Kč: a) **********, na úhradu nákladů spojených s ročním studiem na střední škole ve Francii v rámci programu „Rok v Lotrinsku“, s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2013 do 1. 9. 2014 b) **********, na úhradu nákladů spojených s ročním studiem na střední škole ve Francii v rámci programu „Rok v Lotrinsku“, s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2013 do 1. 9. 2014 c) **********, na úhradu nákladů spojených s ročním studiem na střední škole ve Francii v rámci programu „Rok v Lotrinsku“, s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2013 do 1. 9. 2014 d) **********, na úhradu nákladů spojených s ročním studiem na střední škole ve Francii v rámci programu „Rok v Lotrinsku“, s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2013 do 1. 9. 2014
  18/1381     20. 6. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) pol. 5164 - Nájemné o 200 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2191 - Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 200 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1382     20. 6. 2013
1. bere na vědomí

Přehled o usneseních vlády České republiky č. 282 - 304 ze dne 24. 4. 2013, č. 305 - 332 ze dne 2. 5. 2013, č. 333 - 370 ze dne 15. 5. 2013 a č. 371 - 388 ze dne 22. 5. 2013 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje 13/882 ze dne 16. 4. 2013 (č. usnesení)
  18/1383     20. 6. 2013
1. bere na vědomí

informaci o uvolnění pozice vedoucího pracovního místa ředitele organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601675
  18/1383     20. 6. 2013
2. jmenuje

konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace v oblasti školství: Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace předseda konkurzní komise: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje, 1. člen určený zřizovatelem členové: Mgr. Ivan Žárský - člen zastupitelstva kraje, 2. člen určený zřizovatelem PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu Ing. Hana Havránková - vedoucí oddělení přímých nákladů odboru školství, mládeže a sportu, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství Karel Richter - školní inspektor České školní inspekce Mgr. Tomáš Tesarčík - pedagogický pracovník školy PhDr. Jaroslav Dvořák - člen školské rady v případě nepřítomnosti Mgr. Věry Palkové na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise PaedDr. Libor Lenčo; v případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu nebo člen konkurzní komise, který je odborníkem v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka Ing. Pavlínu Haščákovou, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise
  18/1383     20. 6. 2013
3. bere na vědomí

informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601675, vykonává v plném rozsahu práv a povinností RNDr. Jitka Hanzelková z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace
  18/1383     20. 6. 2013
4. stanoví

s účinností od 1. 7. 2013 plat zástupkyni statutárního orgánu příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1384     20. 6. 2013
1. stanoví

a) s účinností od 1. 7. 2013 plat ředitelce příspěvkové organizace v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s účinností od 1. 8. 2013 ba) plat ředitelům příspěvkových organizací v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu bb) mzdu řediteli organizace v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1385     20. 6. 2013
1. souhlasí

s pokračováním v základním vzdělávání žákyně s těžkým zdravotním postižením ve školním roce 2013/2014, v němž dosáhne dvacátého prvního roku věku, v organizaci Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1386     20. 6. 2013
1. souhlasí

s dohodou organizace kraje Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, a organizace města Bruntál Základní škola Bruntál, Školní 2, IČ 00852783, o změně místa poskytování vzdělávání pro žáky víceletého gymnázia s účinností od 1. 9. 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1387     20. 6. 2013
1. rozhodla

o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  18/1387     20. 6. 2013
2. ukládá

příspěvkové organizaci odvod vyplývající z porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to závazným ukazatelem do rozpočtu kraje Zodp.: ředitelka příspěvkové organizace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu Termín: do 4. 7. 2013
  18/1387     20. 6. 2013
3. rozhodla

snížit o 95 % odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava‑Poruba, příspěvková organizace, G. Klimenta 493/3, Ostrava‑Poruba, IČ 61989011, tj. o 136.195 Kč, a to změnou závazného ukazatele

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1388     20. 6. 2013
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1389     20. 6. 2013
1. rozhodla

přijmout finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury k financování: a) projektů prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurensceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (EU peníze školám), v oblasti podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách ve výši 7.458.218,80 Kč b) dotací na zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na Gymnáziu Hladnov a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvkové organizaci – rok 2013 ve výši 156.564 Kč c) dotací v rámci programu Kulturní aktivity – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit ve výši ve výši 55.000 Kč d) přímé výdaje na vzdělávání pro školy a školské zařízení zřizovaná kraji a obcemi ve výši 906.000 Kč dle předloženého materiálu
  18/1389     20. 6. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 7.669.794 Kč a snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.843 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.562.866 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.382.637 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.539.521 Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 129.770 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.843 Kč na § 3312 - Hudební činnost pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 55.000 Kč Celkem 7.671.637 Kč
  18/1389     20. 6. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s účelovým určením na projekty „EU peníze školám“ organizacím dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  18/1389     20. 6. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 příspěvkové organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842753, o částku 156.564 Kč s účelovým určením na úhradu nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytu v rámci ubytování španělských lektorů
  18/1389     20. 6. 2013
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 v rámci programu Kulturní aktivity – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit organizacím: a) Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, IČ 00842737, o částku 15.000 Kč s účelovým určením na projekt „Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů“ b) Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku 40.000 Kč s účelovým určením na projekt „5. Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava Cantat 2013“
  18/1389     20. 6. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 906 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 4.103 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.040 tis. Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 659 tis. Kč Celkem 7.802 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 844 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 53 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 7.811 tis. Kč Celkem 8.708 tis. Kč
  18/1389     20. 6. 2013
7. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  18/1389     20. 6. 2013
8. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb. na rok 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  18/1389     20. 6. 2013
9. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 školského zákona na rok 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  18/1389     20. 6. 2013
10. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na červenec a srpen 2013 do 20. 7. 2013 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 4 a č. 5 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1390     20. 6. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 978,83 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 978,83 tis. Kč
  18/1390     20. 6. 2013
2. schvaluje

změny závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  18/1390     20. 6. 2013
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“, ve výši 600.000 Kč
  18/1390     20. 6. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 600 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 600 tis. Kč
  18/1390     20. 6. 2013
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín, IČ 62330403, o 600.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Facility management v praxi“ s časovou použitelností do 31. 12. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1391     20. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 a 19 předloženého materiálu
  18/1391     20. 6. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Gymnázium s polským jazykem vyučovacím – Gimnazjum z Polskim Jezykeim Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331493, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním 3. ročníku závodu alegorických nemotorových vozítek s názvem „Šlapej nebo zemři“; finanční prostředky jsou určeny na reklamní kampaň, mediální propagaci, ceny pro soutěžící a moderátora s časovou použitelností od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 b) Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602051, o částku 25.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodní umělecké soutěže „OSKAR 2013“; finanční prostředky jsou určeny na ocenění a propagaci s časovou použitelností od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2013
  18/1391     20. 6. 2013
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, IČ 16628144, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením celostátního kola soutěže „Pedagogická poema“; finanční prostředky jsou určeny na odměny soutěžní porotě a propagaci s časovou použitelností od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2013 b) **********, ve výši 10.000 Kč na náklady spojené s účastí na Mistrovství Evropy v šachu dětí; finanční prostředky jsou určeny na startovné, dopravu, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013 c) Bruslařský klub LR Cosmetic Ostrava, IČ 66739659, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodní akce v krasobruslení – ISU JGP 2013; finanční prostředky jsou určeny na nájmy ploch s časovou použitelností od 1. 8. 2013 do 30. 11. 2013 d) Tělovýchovná jednota Ostrava, IČ 00561916, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodní akce CZECH OPEN 2013 – Para Table Tennis; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování, materiál a technické zajištění s časovou použitelností od 1. 7. 2013 do 31. 10. 2013 e) T.T. TRADE – VÍTKOVICE a.s., IČ 29463173, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodní akce CZECH DANCE OPEN OSTRAVA 2013; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování, materiál a technické zajištění s časovou použitelností od 1. 8. 2013 do 30. 11. 2013 f) HOKEJOVÝ KLUB – HC VÍTKOVICE STEEL, IČ 60339799, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s provozem hokejové akademie ČSLH; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, pronájem a dopravu s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 g) Christophe Delattre, IČ 73310531, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním sportovně – kulturní akce Run-Up - běh do schodů; finanční prostředky jsou určeny na ceny, propagaci a technické zajištění s časovou použitelností od 1. 4. 2013 do 31. 8. 2013
  18/1391     20. 6. 2013
4. rozhodla

poskytnout finanční dar z rozpočtu kraje na rok 2013 příjemci **********, ve výši 30.000 Kč na náklady spojené s účastí na závodech v paraolympijském sportu paradrezuře
  18/1391     20. 6. 2013
5. rozhodla

zrušit bod 2 písm. c) usnesení rady kraje č. 13/883 ze dne 16. 4. 2013
  18/1391     20. 6. 2013
6. schvaluje

snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku 6.086,50 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti na mezinárodní výstavě vědeckých projektů "Belgian Expo-Sciences" b) Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845329, o částku 1.843 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „EkoEnergie 13 – pomoc životnímu prostředí“
  18/1391     20. 6. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 10,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 47,07 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 850,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 4,00 tis. Kč Celkem 911,07 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 10,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 17,07 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 30,00 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 10,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 580,00 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 200,00 tis. Kč pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 30,00 tis. Kč pol. 5492 - Dary obyvatelstvu o 30,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 4,00 tis. Kč Celkem 911,07 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1392     20. 6. 2013
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Realizace výtahu a výtahové šachty pro učební účely žáků školy v rámci modernizace výuky oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje se zaměřením mechanik pro výtahy a zdvihací zařízení“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově č. p. 964/2, část obce Ostrava - Vítkovice, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 177/5 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, předaném k hospodaření organizaci Střední škola technická a dopravní, Ostrava–Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 2, Ostrava–Vítkovice, IČ 14451093, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1393     20. 6. 2013
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce stropu a stěn staré tělocvičny“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově č. p. 528, část obce Příbor, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 134/1 v k. ú. a obci Příbor, předaném k hospodaření organizaci Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, IČ 00601641, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1221 ze dne 4. 6. 2013 (č. usnesení)
  18/1394     20. 6. 2013
1. bere na vědomí

dopis radě kraje Ivety Frenkové ze dne 7. 6. 2013 ve věci nevyjádření důvěry PaedDr. Janu Effenbergerovi, řediteli organizace Základní škola, Ostrava‑Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  18/1394     20. 6. 2013
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1395     20. 6. 2013
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/1081 ze dne 14. 5. 2013 (č. usnesení)
  18/1396     20. 6. 2013
1. bere na vědomí

zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  18/1396     20. 6. 2013
2. jmenuje

dnem 1. 8. 2013 Ing. Vandu Palowskou na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, na dobu určitou, do 31. 7. 2019
  18/1396     20. 6. 2013
3. stanoví

s účinností od 1. 8. 2013 plat Ing. Vandě Palowské, ředitelce organizace Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 (č. usnesení)
  18/1397     20. 6. 2013
1. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, Ing. Rostislavem Šimanským, provozně-technickým náměstkem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1398     20. 6. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 1.116.098 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.116.098 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 119/7847 ze dne 5. 9. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1399     20. 6. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 100,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 99,18 tis. Kč pol. 5191 - Zaplacené sankce o 0,82 tis. Kč Celkem o 100,00 tis. Kč
  18/1399     20. 6. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 508 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 508 tis. Kč
  18/1399     20. 6. 2013
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Optimalizace činností a lůžkového fondu zdravotnických zařízení“ ve výši 508 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/4749 ze dne 23. 2. 2012 (č. usnesení)
  18/1400     20. 6. 2013
1. bere na vědomí

vyhlášenou veřejnou zakázku „Přístrojové vybavení iktového centra SZZ Krnov“, Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu
  18/1400     20. 6. 2013
2. doporučuje

řediteli Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641 jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví náhradníky hodnotící komise: Mgr. Andreu Valáškovou, odbor zdravotnictví Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 103/3815 ze dne 21. 12. 2006 č. 89/5579 ze dne 20. 7. 2011 č. 64/5920 ze dne 5. 10. 2011 č. 108/6934 ze dne 3. 4. 2012 č. 13/888 ze dne 16. 4. 2013 č. 15/1052 ze dne 14. 5. 2013 (č. usnesení)
  18/1401     20. 6. 2013
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1402     20. 6. 2013
1. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky na obměnu 3 ks sanitních vozidel organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 14/1010 ze dne 30. 4. 2013 (č. usnesení)
  18/1403     20. 6. 2013
1. bere na vědomí

informaci o průběhu jednání 49. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., a přijatých rozhodnutích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 92/3499 ze dne 1. 11. 2006 (č. usnesení)
  18/1404     20. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost dopravce ČSAD Havířov a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  18/1404     20. 6. 2013
2. schvaluje

využití finančních prostředků ve výši 1.318.842,-- Kč poskytnutých dopravci ČSAD Havířov a.s., IČ 45192081, v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje za období roku 2012, k pokrytí investic v období roku 2013, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 100/6471 ze dne 21. 12. 2011
             č. 112/7330 ze dne 6. 6. 2012
             č. 123/8178 ze dne 30. 10. 2012
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011
             č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012
  (č. usnesení)
příloha č. 1 usnesení změna usnesením č. 24/1765 ze dne 3. 9. 2013 a č. 29/2205 ze dne 19. 11. 2013
příloha č. 1 usnesení změněna usnesením č. 32/2462 ze dne 19. 12. 2013
příloha č. 1 usnesení změněna usnesením č. 38/2836 z 11. 3. 2014 a usnesením č. 42/3127 ze dne 24. 4. 2014
  18/1405     20. 6. 2013
1. bere na vědomí

doporučení Řídícího výboru, zřízeného na základě „Dohody o některých náležitostech souvisejících s poskytnutím dotace v rámci Společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji“, ze dne 10. 6. 2013 včetně jeho přílohy, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  18/1405     20. 6. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelové investiční dotace v rámci dotačního programu s názvem „Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji“ ŽPZ/05/2012, a to na základě 3. Společné výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z tohoto programu, žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  18/1405     20. 6. 2013
3. rozhodla

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 5.600 tis. Kč v souladu s čl. 4 bodem 1 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1406     20. 6. 2013
1. schvaluje

podmínky Společného programu na podporu výměny kotlů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  18/1406     20. 6. 2013
2. vyhlašuje

ke dni 1. 7. 2013 1. SPOLEČNOU VÝZVU Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  18/1406     20. 6. 2013
3. rozhodla

uzavřít Dohodu o některých náležitostech souvisejících s poskytnutím dotace v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů mezi Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí a Moravskoslezským krajem mezi Moravskoslezským krajem, Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ 00020729, a Českou republikou - Ministerstvem životního prostředí, IČ 00164801, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  18/1406     20. 6. 2013
4. schvaluje

návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro Společný program na podporu výměny kotlů dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  18/1406     20. 6. 2013
5. ukládá

vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství zajistit zveřejnění příloh č. 1, 2, 4 a 5 předloženého materiálu na webových stránkách Moravsko­slezského kraje dne 24. 6. 2013 Zodp.: Ing. Silvie Součková Termín: 24. 6. 2013
  18/1406     20. 6. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3729 - Ostatní nakládání s odpady pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 1,21 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 25,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 3,00 tis. Kč Celkem o 29,21 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3729 - Ostatní nakládání s odpady pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.700,00 tis. Kč na § 3742 - Chráněné části přírody pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 363,31 tis. Kč Celkem o 2.063,31 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 2.092,52 tis. Kč
  18/1406     20. 6. 2013
7. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 v odvětví životního prostředí dle bodu usnesení: a) u úspory z realizace veřejných zakázek v rámci akce „Chráněné části přírody“ ve výši 363,31 tis. Kč b) u úspory z nerealizované akce „Plán odpadového hospodářství“ ve výši 1.700 tis. Kč c) u nerozpočtovaných příjmů ve výši 29,21 tis. Kč a to vše na financování 1. Společné výzvy a dalších výzev

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1407     20. 6. 2013
1. bere na vědomí

informaci o zahájení řízení v trestní věci zničení archeologických nálezů-vykopávek proti neznámému pachateli pro přečin poškození cizí věci podle § 228 odst. 1, 3, písm. c) trestního zákona dle předloženého materiálů
  18/1407     20. 6. 2013
2. souhlasí

s návrhem dalšího postupu kraje ve věci trestního řízení dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/184 ze dne 21. 3. 2013 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1408     20. 6. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 100 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1409     20. 6. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 315.000,-- Kč na financování projektů realizovaných Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, příspěvkovou organizací v rámci programu Veřejné informační služby knihoven, dle předloženého materiálu
  18/1409     20. 6. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 315 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3314 - Činnosti knihovnické pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 315 tis. Kč
  18/1409     20. 6. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00100579, s účelovým určením na realizaci projektů v rámci programu Veřejné informační služby knihoven: a) „Modernizace vzdělávacího centra MSVK“ o částku 231.000,-- Kč, b) „Expertní kurzy počítačové gramotnosti“ o částku 24.000,-- Kč, c) „Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata“ o částku 60.000,-- Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/993/1 ze dne 10. 6. 2004 (č. usnesení)
  18/1410     20. 6. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury v rámci realizace Programu rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/746 ze dne 18. 11. 2009 (č. usnesení)
  18/1411     20. 6. 2013
1. souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy mezi organizacemi Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ 42196451, a Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 115/15, Český Těšín, IČ 00305847, na nemovitosti ve vlastnictví České republiky – právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ 42196451 kraje, a to: pozemku parc. č. 236/47 - ostatní plocha, pozemku parc. č. 236/48 - ostatní plocha, vše v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, na dobu 5 let, za roční nájemné ve výši 22.323,-- Kč, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1412     20. 6. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 86.000,‑‑ Kč na financování projektů realizovaných příspěvkovými organizacemi kraje v odvětví kultury v rámci programu Kulturní aktivity, dle předloženého materiálu
  18/1412     20. 6. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 86 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 86 tis. Kč
  18/1412     20. 6. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 příspěvkovým organizacím kraje na realizaci projektů v rámci programu Kulturní aktivity: a) Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, o částku 36.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Tradiční lidová kultura na Novojičínsku - dokumentace“, b) Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, o částku 50.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Malovaný nábytek – podklady pro katalog, krajský seznam nemateriálních statků a nominační návrh“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 4/159 ze dne 4. 12. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  18/1413     20. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost o finanční podporu podanou organizací Náš svět, příspěvková organizace, se sídlem Pržno 239, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00847046, do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. 87, v rámci oblasti 3.1 – Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb
  18/1413     20. 6. 2013
2. schvaluje

zapojení organizace Náš svět, příspěvková organizace, se sídlem Pržno 239, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00847046, do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. 87, v rámci oblasti 3.1 – Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 2/53 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1414     20. 6. 2013
1. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem: a) Fondu ohrožených dětí, občanskému sdružení, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc květen 2013 ve výši 539.600 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 81454/2013, ze dne 11. 6. 2013 b) Občanskému sdružení Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město, za měsíc květen 2013 ve výši 99.560 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 82870/2013, ze dne 11. 6. 2013 c) společnosti SALUS o.p.s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, IČ 25851403, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Salus o.p.s., Krizovém centru pro děti a mládež „Čtyřlístek“, Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, za měsíc květen 2013 ve výši 42.560 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 82112/2013, ze dne 10. 6. 2013 d) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc květen 2013 ve výši 22.040 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 82880/2013, ze dne 11. 6. 2013 e) občanskému sdružení OPORA DĚTEM, Elektrárenská 125, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 01312499, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc OPORA DĚTEM, Palkovická 305, 738 01 Frýdek-Místek, za měsíc květen 2013 ve výši 142.120 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 83761/2013, ze dne 11. 6. 2013
  18/1414     20. 6. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 845.880 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 42.560 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 781.280 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 22.040 Kč Celkem o 845.880 Kč
  18/1414     20. 6. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem a) Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, za měsíc květen 2013 ve výši 560.120 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 85409/2013, ze dne 14. 6. 2013 b) Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc květen 2013 ve výši 106.400 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 83472/2013, ze dne 12. 6. 2013
  18/1414     20. 6. 2013
4. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem a) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za měsíc květen 2013 ve výši 230.280 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 81804/2013, ze dne 11. 6. 2013 b) statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, za měsíc květen 2013 ve výši 302.480 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 85195/2013, ze dne 13. 6. 2013
  18/1414     20. 6. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.199.280 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 230.280 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 302.480 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 666.520 Kč Celkem o 1.199.280 Kč
  18/1414     20. 6. 2013
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2013 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 4) písm. b) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/510 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  18/1415     20. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, IČ 00016772, se sídlem Rybářská 27, 746 01 Opava, o udělení souhlasu s čerpáním investičních prostředků, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  18/1415     20. 6. 2013
2. souhlasí

s použitím finančních prostředků z investičního fondu ve výši 1.630 tis. Kč na výměnu dvou kotlů zabezpečujících dodávku tepla a teplé vody v organizaci Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, IČ 00016772, se sídlem Rybářská 27, 746 01 Opava, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  18/1415     20. 6. 2013
3. bere na vědomí

žádost organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČ 00847267, se sídlem Na Bělidle 815, 733 01 Karviná - Fryštát, o souhlas s posílením investičního fondu z rezervního fondu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  18/1415     20. 6. 2013
4. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČ 00847267, se sídlem Na Bělidle 815, 733 01 Karviná – Fryštát, ve výši 1.000 tis. Kč z důvodu pořízení 4 osobních motorových vozidel, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1209 ze dne 22. 9. 2010 (č. usnesení)
  18/1416     20. 6. 2013
1. rozhodla

vyhlásit dotační Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  18/1416     20. 6. 2013
2. schvaluje

podmínky dotačního programu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3 - 10 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 80/3031 ze dne 2. 8. 2006 č. 5/277 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1417     20. 6. 2013
1. rozhodla

zrušit s účinností od 20. 6. 2013 Zásady pro poskytování náhrad a jízdních výdajů členům poradního sboru pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a osobám přizvaným k jeho jednání, kteří nejsou zaměstnanci Moravskoslezského kraje zařazeni do krajského úřadu, schválené radou kraje usnesením č. 80/3031 dne 2. 8. 2006
  18/1417     20. 6. 2013
2. schvaluje

s účinností od 20. 6. 2013 Zásady pro poskytování náhrad a jízdních výdajů členům poradního sboru pro sociálně-právní ochranu dětí a osobám přizvaným k jeho jednání, kteří nejsou zaměstnanci Moravskoslezského kraje zařazenými do krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/775 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  18/1418     20. 6. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 00753/2013/EP v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách", registrační číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0028

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/885 ze dne 16. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1505 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  18/1419     20. 6. 2013
1. rozhodla

financovat dodatečný výdaj na úhradu za výkon autorského dozoru v celkové výši 15.252,10 Kč projektu „Zateplení Střední školy technické v Opavě na Kolofíkově nábřeží“ realizovaného příspěvkovou organizací Střední škola technická, Kolofíkovo nábřeží 51, dle předloženého materiálu
  18/1419     20. 6. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 15,26 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 15,26 tis. Kč
  18/1419     20. 6. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČ 00845299, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení Střední školy technické v Opavě na Kolofíkově nábřeží“ ve výši 15.252,10 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1420     20. 6. 2013
1. prohlašuje

že předmět smlouvy evidenční číslo 00083/2013/ZDR s názvem „Nákup zdravotnické techniky pro projekt - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních – systémy digitalizace“ – část. č. 1 veřejné zakázky je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  18/1420     20. 6. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy evidenční číslo 01088/2013/ZDR s názvem „Nákup zdravotnické techniky pro projekt - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních – Systémy digitalizace“ – část 2 veřejné zakázky je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 116/7585 ze dne 24. 7. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2231 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  18/1421     20. 6. 2013
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 23.213.013,62 Kč na financování projektu „Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/25.01417, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  18/1421     20. 6. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/25.01417, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1422     20. 6. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: zvyšují nedaňové příjmy na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 - Příjmy z úroků (část) o 1.060,00 Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 419.570,00 Kč a snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 5.750,00 Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 500,00 Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 1.450,00 Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 520,00 Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 59,00 Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 2.070,00 Kč pol. 5139 - Nákup materiálu o 57.321,00 Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 520,00 Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 90,00 Kč pol. 5164 - Nájemné o 2.010,00 Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 10,00 Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 674.440,00 Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 2.380,00 Kč pol. 5175 - Pohoštění o 83.540,00 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 52.770,00 Kč Celkem 883.430,00 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 1.304.060,00 Kč
  18/1422     20. 6. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 14,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5164 - Nájemné o 2,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 6,00 tis. Kč Celkem 14,00 tis. Kč
  18/1422     20. 6. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 297,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 65,47 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 46,50 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 16,37 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 5,89 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,27 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 3,50 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 74,00 tis. Kč Celkem 212,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6111 - Programové vybavení o 85,00 tis. Kč
  18/1422     20. 6. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 150,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 111,59 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 27,90 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,04 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,47 tis. Kč Celkem 150,00 tis. Kč
  18/1422     20. 6. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 230,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 171,11 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 42,77 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 15,40 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,72 tis. Kč Celkem 230,00 tis. Kč
  18/1422     20. 6. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,39 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,31 tis. Kč Celkem 100,00 tis. Kč
  18/1422     20. 6. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 148,79 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,20 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,39 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,62 tis. Kč Celkem 200,00 tis. Kč
  18/1422     20. 6. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 57,18 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 57,18 tis. Kč
  18/1422     20. 6. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 400,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 400,00 tis. Kč
  18/1422     20. 6. 2013
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 5.000,00 tis. Kč Celkem o 5.200,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6111 - Programové vybavení o 2.600,00 tis. Kč pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 100,00 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 2.500,00 tis. Kč Celkem o 5.200,00 tis. Kč
  18/1422     20. 6. 2013
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 987,40 tis. Kč pol. 4231 - Investiční přijaté transfery od cizích států o 14.926,89 tis. Kč Celkem o 15.914,29 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 11,27 tis. Kč pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 987,40 tis. Kč pol. 4152 - Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí o 191,53 tis. Kč Celkem o 1.190,20 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 818,01 tis. Kč pol. 4232 - Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí o 13.906,08 tis. Kč Celkem o 14.724,09 tis. Kč
  18/1422     20. 6. 2013
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 105,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 105,00 tis. Kč
  18/1422     20. 6. 2013
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 474,53 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 29,58 tis. Kč Celkem 504,11 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 353,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 88,25 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 31,77 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,51 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 22,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 5,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,98 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,10 tis. Kč Celkem 504,11 tis. Kč
  18/1422     20. 6. 2013
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: zvyšují nedaňové příjmy na § 2212 - Silnice pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 707,17 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 495,02 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 212,15 tis. Kč
  18/1422     20. 6. 2013
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují kapitálové výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 370,75 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 370,75 tis. Kč
  18/1422     20. 6. 2013
16. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, ve výši 370.743,-- Kč, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci projektu "Archeopark Chotěbuz – 2. část“
  18/1422     20. 6. 2013
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují investiční přijaté transfery pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů o 160,00 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 160,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 10/698 ze dne 5. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/197 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  18/1423     20. 6. 2013
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství k projektu „Hrad Sovinec – zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Muzeem Bruntál, příspěvkovou organizací, se sídlem Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál, IČ 00095354

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/67 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1424     20. 6. 2013
1. rozhodla

přijmout Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace, která tvoří budoucí přílohu Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce“ realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 14/1019 ze dne 30. 4. 2013 (č. usnesení)
  18/1425     20. 6. 2013
1. rozhodla

ukončit platnost Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, verze 3/2013 ke dni 20. 6. 2013
  18/1425     20. 6. 2013
2. rozhodla

schválit Metodiku financování a vykazování aktivit pro projekt „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, verze 4/2013 s platností ode dne 21. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/184 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1426     20. 6. 2013
1. rozhodla

schválit Metodiku financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje II“, verze 1/2013 s platností ode dne 21. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 4/182 ze dne 4. 12. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1427     20. 6. 2013
1. jmenuje

do Výběrové komise v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaný prostřednictvím poskytování mikropůjček: a) Ing. Petra Zahradníka, MSc., ekonomického konzultanta a analytika, člena Národní ekonomické rady vlády (NERV) a Expertní pracovní skupiny pro kohezi (EPOS) při ministerstvu pro místní rozvoj, b) Ing. Miroslava Kaufmana, člena Asociace pro poradenství, o. s., c) Ing. Petra Szotkowského, jednatele RPIC-ViP, s. r. o., d) Martina Sikoru, náměstka hejtmana kraje, e) Ing. Tomáše Petříka, náměstka primátora města Ostravy, f) Ing. Jiřího Hrabinu, náměstka primátora města Ostravy - náhradník

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 41/2115 ze dne 25. 11. 2009 č. 119/7883 ze dne 5. 9. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1428     20. 6. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinanční podnikatelským subjektům-právnickým osobám o 150 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 150 tis. Kč
  18/1428     20. 6. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 17.155,68 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům–právnickým osobám o 6.775,68 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 2.000,00 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 980,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.000,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 2.000,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 3.400,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.000,00 tis. Kč Celkem 17.155,68 tis. Kč
  18/1428     20. 6. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 3.365,34 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům–právnickým osobám o 500,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 500,00 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 500,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 500,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 500,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 500,00 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 365,34 tis. Kč Celkem 3.365,34 tis. Kč
  18/1428     20. 6. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 781,88 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 781,88 tis. Kč
  18/1428     20. 6. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 21.630,73 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 19.630,73 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 2.000,00 tis. Kč Celkem 21.630,73 tis. Kč
  18/1428     20. 6. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5164 - Nájemné o 1,0 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1429     20. 6. 2013
1. rozhodla

uzavřít dohodu o vzájemné spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  18/1429     20. 6. 2013
2. rozhodla

o účasti Moravskoslezského kraje na investičních veletrzích v letech 2014 a 2015: a) investiční veletrh EXPO REAL 2014 a 2015 v Mnichově b) investiční veletrh MIPIM 2014 a 2015 v Cannes
  18/1429     20. 6. 2013
3. rozhodla

podat přihlášku k účasti Moravskoslezského kraje na investičním veletrhu MIPIM 2014 v Cannes, včetně zajištění výstavních prostor, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1430     20. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o vzájemné spolupráci při rozvoji zóny „Nad Barborou“ se společností RPG RE Land, s.r.o., IČ 27769143, dle předloženého materiálu
  18/1430     20. 6. 2013
2. ukládá

náměstkovi kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 7. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  18/1431     20. 6. 2013
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava – Vítkovice, IČ 72089237, dle předloženého materiálu
  18/1431     20. 6. 2013
2. zmocňuje

hejtmana kraje p. Miroslava Nováka jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava-Vítkovice, IČ 72089237, příp. náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně, jako náhradníka k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1296 ze dne 4. 6. 2013 (č. usnesení)
  18/1432     20. 6. 2013
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem k projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ realizovatelného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s organizacemi: a) Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace se sídlem Kavalcova 1, 792 01 Bruntál, IČ 00601322, b) Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace se sídlem Dukelská 1, 792 01 Bruntál, IČ 00601357, c) Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00844691, d) Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00601381, e) Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace se sídlem tř. Osvobození 60/1111, 735 06 Karviná-Nové Město, IČ 13644254, f) Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace se sídlem Masarykova tř. 1313, 735 14 Orlová-Lutyně, IČ 62331540, g) Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace se sídlem Frýdecká 32, 737 01 Český Těšín, IČ 00577235 h) Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice, IČ 00601624 i) Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00601659 j) Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín, IČ 00848077 k) Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace se sídlem Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava, IČ 00845299 l) Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem Purkyňova 12, 746 01 Opava, IČ 47813130 m) Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem Hladnovská 35, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 00842753 n) Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem Kratochvílova 7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00602132 o) Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace se sídlem Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 00602141 za podmínky schválení projektu ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v souladu s rozhodnutím grémia zpravodajů dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/513 ze dne 12. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1761 ze dne 21. 9. 2011 (č. usnesení)
  18/1433     20. 6. 2013
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 54.148.089,74 Kč na financování projektu „Silnice III/4689 Petrovice“, registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/15.01232 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  18/1433     20. 6. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Silnice III/4689 Petrovice“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 110/7205 ze dne 15. 5. 2012 č. 103/6696 ze dne 14. 2. 2012 (č. usnesení)
  18/1434     20. 6. 2013
1. rozhodla

uzavřít „Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 10063003“ k projektu „Zateplení vybraných objektů nemocnice v Karviné-Ráji“ spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  18/1434     20. 6. 2013
2. rozhodla

uzavřít „Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 10062933“ k projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Havířov“ spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/197 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  18/1435     20. 6. 2013
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností Muzea v Bruntále, příspěvkové organizace jako stavebníka ze stavebního povolení na Moravskoslezský kraj v rámci přípravy projektu „Hrad Sovinec – zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/628 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  18/1436     20. 6. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 02188/2012/IM ze dne 8. 10. 2012 na realizaci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ uzavřené se zhotovitelem, kterým je: EUROVIA CS, a.s. se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1 IČ: 45274924 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 91/5719 ze dne 24. 8. 2011 (č. usnesení)
  18/1437     20. 6. 2013
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o převodu práv a povinností ze Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum – Objekt SO_03 – HZS a ZZS MSK v Mošnově“ se subjekty: Letiště Ostrava, a.s. se sídlem: Letiště Ostrava č. p. 401, Mošnov, PSČ 742 51 IČ 26827719 a Sdružení BC Mošnov zmocněnec sdružení: INKOS - OSTRAVA, a.s. se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, Ostrava, PSČ 701 52 IČ 48394637 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1438     20. 6. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 95,59 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 95,59 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1439     20. 6. 2013
1. rozhodla

předat organizaci Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Za Střelnicí 1568, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 48804843, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 6.346.674,25 Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje
        č. 17/1309 bod 3 písm. b) až d) ze dne 4. 6. 2013
  (č. usnesení)
bod 2) změněn usnesením č. 30/2375 ze dne 3. 12. 2013
  18/1440     20. 6. 2013
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „OMS PODA – Ostrava – Šalamouna“ na části pozemku specifikovaném v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu
  18/1440     20. 6. 2013
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 2920/23 ostatní plocha, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, Na Jízdárně 423/30, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 13644327, ve prospěch společnosti PODA a.s., 28. října 1168/102, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 25816179, spočívající v právu zřízení, umístění a provozování podzemního vedení veřejné sítě elektronických komunikací a v právu vstupu a vjezdu na dotčenou nemovitost v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemního vedení veřejné sítě elektronických komunikací v rámci stavby „OMS PODA – Ostrava – Šalamouna“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však ve výši 3.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění. Oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  18/1440     20. 6. 2013
3. rozhodla

a) změnit ve svém usnesení č. 17/1309 bod 3 písm. b) ze dne 4. 6. 2013 text „za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč“ na text „za jednorázovou úplatu ve výši 2.250 Kč splatnou před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene“ b) doplnit ve svém usnesení č. 17/1309 bod 3) ze dne 4. 6. 2013 písm. e) ve znění „s úhradou jednorázové úplaty za užívání povinného pozemku po dobu realizace stavby „Archeopark Chotěbuz – II. část“ ve výši 300 Kč splatné před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu 3 písm. b) a d) tohoto usnesení“
  18/1440     20. 6. 2013
4. rozhodla

zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. st. 142 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, obec Nový Jičín, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Nový Jičín, IČ 00848077, v rozsahu geometrického plánu č. 1373-725/2013 ze dne 6. 3. 2013 ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 27768961, spočívajícího v právu mít zřízeno a provozovat plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na dotčený pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení v rámci stavby „REKO NTL Nový Jičín - ul. Suvorovova + 1“, na dobu neurčitou, za cenu 11.144 Kč včetně DPH a úhradu nákladů spojených s vkladem práva do katastru nemovitostí

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 112/7310 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  18/1441     20. 6. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě na výrobu virálních spotů č. 01505/2012/KŘ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1442     20. 6. 2013
1. rozhodla

uzavřít partnerskou smlouvu o spolupráci a partnerství s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, v rámci projektu „Destinační management Moravskoslezského kraje“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 38/1946 ze dne 4. 11. 2009 č. 80/4910 ze dne 6. 4. 2011 (č. usnesení)
  18/1443     20. 6. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 03012/2009/IM ze dne 11. 12. 2009 mezi krajem jako budoucím oprávněným a panem Michalem Ermisem, Sedlnice 14 jako budoucím povinným, v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  18/1443     20. 6. 2013
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 00974/2011/IM ze dne 26. 5. 2011 mezi krajem jako budoucím povinným a společností Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, IČ 60193336 jako budoucím oprávněným, v rozsahu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1444     20. 6. 2013
1. rozhodla

uzavřít smlouvy na zajištění činností v rámci akce „Hipostezky v MSK“ dle předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení
  18/1444     20. 6. 2013
2. zmocňuje

Agenturu pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava k uzavírání smluv dle bodu 1) jménem Moravskoslezského kraje
  18/1444     20. 6. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 320 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 320 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1445     20. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost společnosti Beskydské informační centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 66933901, se sídlem Náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 115.000 Kč, na projekt „Beskydské rekordy“
  18/1445     20. 6. 2013
2. rozhodla

udělit výjimku z bodu 1 písm. b) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ ve výši 50.000 Kč
  18/1445     20. 6. 2013
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 50.000 Kč Beskydskému informačnímu centru Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 66933901, se sídlem Náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek, na projekt „Beskydské rekordy“, s časovou použitelností od 1. 2. 2013 do 15. 10. 2013
  18/1445     20. 6. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1446     20. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost společnosti PAPILIO-advertising, spol. s r.o., IČ 25393413, se sídlem Ostrava - Třebovice, ul. 5. května 39 o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000 Kč, na projekt golfového turnaje o mistra Moravskoslezského kraje v Ropici
  18/1446     20. 6. 2013
2. rozhodla

udělit výjimku z bodu 1 písm. b) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ ve výši 50.000 Kč
  18/1446     20. 6. 2013
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 50.000 Kč společnosti PAPILIO-advertising, spol. s r.o., IČ 25393413, se sídlem Ostrava - Třebovice, ul. 5. května 39, na projekt golfového turnaje o mistra Moravskoslezského kraje v Ropici, s časovou použitelností od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1447     20. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost Spolku Přátelé Vrbenska, IČ 26612186, se sídlem Vrbno pod Pradědem, Sadová 436 o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 55.000 Kč, na projekt Lesní slavnost Lapků z Drakova
  18/1447     20. 6. 2013
2. rozhodla

udělit výjimku z bodu 1 písm. b) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ ve výši 20.000 Kč
  18/1447     20. 6. 2013
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 20.000 Kč Spolku Přátelé Vrbenska, IČ 26612186, se sídlem Vrbno pod Pradědem, Sadová 436, na projekt Lesní slavnost Lapků z Drakova, s časovou použitelností od 25. 5. 2013 do 30. 9. 2013
  18/1447     20. 6. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 20 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 81/4991 ze dne 20. 4. 2011 (č. usnesení)
  18/1448     20. 6. 2013
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu „Chodník v obci Řeka“ na pozemku parc. č. 359/2 ostatní plocha v k. ú. a obci Řeka, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, U Bažantnice 1794/1, Karviná, IČ 00847925, s obcí Řeka, Řeka 73, IČ 00576891, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1449     20. 6. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 6123 - Dopravní prostředky o 95,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 95,0 tis. Kč
  18/1449     20. 6. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 6123 - Dopravní prostředky o 9,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 9,0 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1450     20. 6. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 350,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 233,28 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 58,32 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 20,99 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,98 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 2,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 3,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 1,50 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 10,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 12,93 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 2,00 tis. Kč pol. 5176 - Účastnické poplatky na konference o 5,00 tis. Kč Celkem o 350,00 tis. Kč
  18/1450     20. 6. 2013
2. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2013 z 238.744,27 tis. Kč na 239.918,15 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  18/1451     20. 6. 2013
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  18/1451     20. 6. 2013
2. rozhodla

o vyřazení a fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 4/206 ze dne 4. 12. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  18/1452     20. 6. 2013
1. schvaluje

úpravu rozpočtu sociálního fondu zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu s účinností od 21. 6. 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
  18/1452     20. 6. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 1 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 65 tis. Kč pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu o 42 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv o 20 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 40 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 40 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 140 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné o 20 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 170 tis. Kč pol. 5176 - Účastnické poplatky na konference o 20 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 284 tis. Kč Celkem 852 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 450 tis. Kč pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu o 402 tis. Kč Celkem 852 tis. Kč

  frame-scrollup