Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 8. 8. 2017


  Rada kraje

  18/1496                         8. 8. 2017
  1. schvaluje

  program 18. schůze rady kraje konané dne 8. 8. 2017


   Rada kraje

   18/1497                         8. 8. 2017
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jakuba Unucky, MBA, a paní Jarmily Uvírové, o ověření zápisu ze 17. schůze rady kraje, konané dne 18. 7. 2017

   18/1497                         8. 8. 2017
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 18. schůze rady kraje, konané dne 8. 8. 2017:

   -      Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

   -      Jana Krkošku


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    k usnesení rady kraje

    č. 71/5788 ze dne 25. 6. 2015

    18/1498                         8. 8. 2017
    1. bere na vědomí

    informaci o odstoupení Ing. Petry Chovaniokové, MBA z funkce statutární ředitelky společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168 s účinností ke dni 26. 9. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a schvaluje okamžik zániku funkce statutární ředitelky ke dni 26. 9. 2017


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 16/1326 ze dne 27. 6. 2017

     18/1499                         8. 8. 2017
     1. jmenuje

     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Smlouvou o sdružení veřejných zadavatelů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 ‑ 3.3 a 4787 ‑ 4.3“, a to:

     členové:

     Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje

     Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     Ing. Bohuslav Kočí, Dopravní podnik Ostrava a.s.

     Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     náhradníci:

     Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

     Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     Ing. Eva Kolarčíková, Dopravní podnik Ostrava a.s.

     Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     18/1499                         8. 8. 2017
     2. jmenuje

     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Smlouvou o sdružení veřejných zadavatelů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 ‑ 3.3 a 4787 ‑ 4.3“, a to:

     členové:

     Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje

     Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

     Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

     Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     Ing. Zuzana Ožanová, členka zastupitelstva kraje

     Ing. Martin Chovanec, Dopravní podnik Ostrava a.s.

     Ing. Karel Navrátil, Dopravní podnik Ostrava a.s.

     Ing. Kamil Bednář, Dopravní podnik Ostrava a.s.

     náhradníci:

     Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

     Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

     Ing. Jiří Večeřa, odbor investiční a majetkový

     Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     Ing. Radek Podstawka, člen zastupitelstva kraje

     Zdeněk Novák, Dopravní podnik Ostrava a.s.

     Ing. David Hýža, Dopravní podnik Ostrava a.s.

     Ing. Bohdan Trojak, Dopravní podnik Ostrava a.s.


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 8/485 ze dne 28. 2. 2017

      18/1500                         8. 8. 2017
      1. rozhodla

      vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zpracování projektové dokumentace, výkon IČ a autorský dozor „Pavilon L - stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.)„“ níže uvedené účastníky, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

      3. MEDICOPROJECT, s.r.o.

      Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

      IČO: 60703016

      7. DaF – PROJEKT s.r.o.

      Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava

      IČO: 25905813

      8. PPS Kania s.r.o.

      Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava

      IČO: 26821940

      18/1500                         8. 8. 2017
      2. rozhodla

      na základě zprávy o hodnocení nabídek (opakovaného) a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zpracování projektové dokumentace, výkon IČ a autorský dozor „Pavilon L - stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.)„“ účastníka:

      ATELIER 38 s.r.o.

      Porážkova 1424/20, 702 00 Ostrava

      IČO: 25858343

      za cenu nejvýše přípustnou 3.050.000,- Kč bez DPH


       Rada kraje

       18/1501                         8. 8. 2017
       1. rozhodla

       zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

       18/1501                         8. 8. 2017
       2. prohlašuje

       že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

       18/1501                         8. 8. 2017
       3. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně“, a to:

       členové:

       Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       náhradníci:

       Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       18/1501                         8. 8. 2017
       4. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně“, a to:

       členové:

       Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

       Ing. Břetislav Hlaváč, odbor investiční a majetkový

       Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí

       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       náhradníci:

       Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

       Ing. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

       Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

       Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

       Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí

       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 8/563 ze dne 28. 2. 2017

        k usnesení zastupitelstva kraje

        č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

        18/1502                         8. 8. 2017
        1. rozhodla

        zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdlantsko“, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

        18/1502                         8. 8. 2017
        2. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdlantsko“, a to:

        členové:

        Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Silvie Součková, odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

        Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        náhradníci:

        Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Marek Matějka, odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

        Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        18/1502                         8. 8. 2017
        3. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdlantsko“, a to:

        členové:

        Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

        Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu

        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Tomáš Miczka, člen zastupitelstva kraje

        Ing. Aleš Stejskal, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

        náhradníci:

        Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

        Ing. Silvie Mošová, odbor dopravy a chytrého regionu

        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková, členka zastupitelstva kraje

        Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.


         Rada kraje

         18/1503                         8. 8. 2017
         1. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Nákup technických záchranných prostředků pro záchranu ve vodě“

         18/1503                         8. 8. 2017
         2. rozhodla

         vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

         1. Jiří KOLAŘÍK

         se sídlem: Frankova 265/13, 724 00, Ostrava – Proskovice

         IČ: 48719978

         za cenu nejvýše přípustnou 1.900.826,40 Kč bez DPH


          Rada kraje

          18/1504                         8. 8. 2017
          1. schvaluje

          zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Nákup nákladní ložné plochy s plachtou II.“

          18/1504                         8. 8. 2017
          2. rozhodla

          vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

          1. KMH servis s.r.o.

          Václavovická 1566, 739 34 Šenov

          IČ: 25839535

          za cenu nejvýše přípustnou 177.000,- Kč bez DPH


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 16/1327 ze dne 27.6.2017

           18/1505                         8. 8. 2017
           1. rozhodla

           v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zrušit zadávací řízení pro 1. a 2. část veřejné zakázky pod označením „Realizace specifických vzdělávacích programů v rámci projektu „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK““, poř. č. 28/2017, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu


            Rada kraje

            18/1506                         8. 8. 2017
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů a zajištění jejich provozu II“

            18/1506                         8. 8. 2017
            2. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

            1. T-MAPY spol. s r.o.

            se sídlem: Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové

            IČ: 47451084

            za cenu nejvýše přípustnou 752.000 Kč bez DPH


             Rada kraje

             18/1507                         8. 8. 2017
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Inženýrsko-projektové práce „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie““ s úpravou

             18/1507                         8. 8. 2017
             2. rozhodla

             vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

             2.   FAKO spol. s r.o.

             se sídlem: Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž

             IČ: 18188711

             za cenu nejvýše přípustnou 897 500 Kč bez DPH


              Rada kraje

              18/1508                         8. 8. 2017
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Ošetření přírodní podlahové krytiny v budově F“

              18/1508                         8. 8. 2017
              2. rozhodla

              vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

              1.       Petr Synovec - PESY

              Staňkova 232/16, 700 30, Ostrava – Výškovice

              IČ: 47828463

              za jednotkovou cenu nejvýše přípustnou 178,- Kč bez DPH za 1 m2, tj. při celkovém rozsahu výměry cena 526.577,40 Kč bez DPH


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 11/789 ze dne 11. 4. 2017

               18/1509                         8. 8. 2017
               1. rozhodla

               vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s názvem " Nákup osobních automobilů II" účastníka:

               pro 1. část veřejné zakázky – 2 ks osobních automobilů na elektrický pohon:

               AUTOBOND GROUP a.s.

               se sídlem Kolbenova 859/15, Vysočany, 190 00 Praha 9

               IČO: 27567575

               18/1509                         8. 8. 2017
               2. rozhodla

               na základě zprávy o hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup osobních automobilů II“ účastníka:

               pro 1. část veřejné zakázky – 2 ks osobních automobilů na elektrický pohon:

               Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod Auto Heller Ostrava

               se sídlem Vrchlického 18/31, 150 00 Praha

               IČO: 47124652

               za cenu nejvýše přípustnou 1.454.128 Kč bez DPH

               pro 2. část veřejné zakázky – 2 ks osobních automobilů vyšší střední třídy:

               Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod Auto Heller Ostrava

               se sídlem Vrchlického 18/31, 150 00 Praha

               IČO: 47124652

               za cenu nejvýše přípustnou 1.570.000 Kč bez DPH


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 10/729 ze dne 28. 3. 2017

                č. 10/730 ze dne 28. 3. 2017

                18/1510                         8. 8. 2017
                1. bere na vědomí

                výsledky Burzovního shromáždění ze dne 28. 6. 2017 a 13. 7. 2017 při obchodování elektrické energie a zemního plynu na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno

                18/1510                         8. 8. 2017
                2. rozhodla

                na základě výsledků Burzovního shromáždění ze dne 13. 7. 2017 při obchodování elektrické energie na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavření závěrkových listů na zajištění sdružených služeb dodávky elektrické energie pro Moravskoslezský kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, jím založené obchodní společnosti, dále pro statutární město Frýdek-Místek a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti, město Bílovec a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti, město Klimkovice a jím zřizované příspěvkové organizace a obec Slatina a jí zřízené příspěvkové organizace, se společností:

                V hladině nízkého napětí

                CENTROPOL ENERGY, a.s.

                se sídlem: Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

                IČ: 25458302

                za jednotkovou cenu 849 Kč bez DPH/MWh

                V hladině vysokého napětí

                Veolia Komodity ČR, s.r.o.

                se sídlem: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

                IČ: 25846159

                za jednotkovou cenu 872 Kč bez DPH/MWh

                18/1510                         8. 8. 2017
                3. rozhodla

                na základě výsledků Burzovního shromáždění ze dne 28. 6. 2017 při obchodování zemního plynu na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření závěrkových listů na zajištění sdružených služeb dodávky zemního plynu pro příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem a obchodní společnosti založené Moravskoslezským krajem, dále pro statutární město Frýdek-Místek a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti, město Bílovec a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti a obec Slatina a jí zřízené příspěvkové organizace, se společností

                Pražská plynárenská, a.s.

                se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00

                IČ: 60193492 

                pro kategorii maloodběr za jednotkovou cenu 443 Kč bez DPH/MWh 

                pro kategorii středoodběr (velkoodběr) za jednotkovou cenu 433 Kč bez DPH/MWh

                18/1510                         8. 8. 2017
                4. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                běžné výdaje

                na § 3639 -

                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                pol.  5169 -

                Nákup ostatních služeb

                o

                35 tis. Kč

                a

                zvyšují

                běžné výdaje

                na § 3639 -

                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                pol.  5179 -

                Ostatní nákupy jinde nezařazené

                o

                35 tis. Kč


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 17/1422 ze dne 18. 7. 2017

                 18/1511                         8. 8. 2017
                 1. bere na vědomí

                 změnu obsahu smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu pod označením VZ 90/2017 „Fotografická publikace Moravskoslezského kraje“

                 18/1511                         8. 8. 2017
                 2. rozhodla

                 uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu pod označením VZ 90/2017 „Fotografická publikace Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 1 předkládaného materiálu


                  Rada kraje

                  18/1512                         8. 8. 2017
                  1. rozhodla

                  zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Zhotovení PD, výkon IČ, koordinátora BOZP a AD – Čerpací stanice pohonných hmot pro IVC Ostrava - jih“, poř. č. 92/2017


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 15/1233 ze dne 12. 6. 2017

                   18/1513                         8. 8. 2017
                   1. bere na vědomí

                   informaci o obdržení „Předžalobní výzvy ke splnění povinnosti vydání bezdůvodného obohacení společnosti BDSTAV MORAVA s.r.o., č.p. 88, 739 36 Bruzovice, IČ 26807947“, dle předloženého materiálu

                   18/1513                         8. 8. 2017
                   2. souhlasí

                   s návrhem dalšího postupu ve věci „Předžalobní výzvy ke splnění povinnosti vydání bezdůvodného obohacení společnosti BDSTAV MORAVA s.r.o., č.p. 88, 739 36 Bruzovice, IČ 26807947“, dle předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 17/1427 ze dne 18. 7. 2017

                    18/1514                         8. 8. 2017
                    1. rozhodla

                    zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na služby s názvem „Analýza dopadů a implementace požadavků nařízení GDPR“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

                    18/1514                         8. 8. 2017
                    2. jmenuje

                    v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Analýza dopadů a implementace požadavků nařízení GDPR“, a to:

                    členové:

                    Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu

                    JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační

                    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                    náhradníci:

                    MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

                    Ing. Pavel Rydrych, odbor zdravotnictví

                    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                    18/1514                         8. 8. 2017
                    3. jmenuje

                    v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), členy a náhradníky členů hodnotící komise, která provede posouzení splnění podmínek účasti, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, hodnocení nabídek a vyhodnocení splnění podmínek podle § 122 odst. 3 zákona, v zadávacím řízení s názvem „Analýza dopadů a implementace požadavků nařízení GDPR“, a to:

                    členové:

                    Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu

                    JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační

                    Ing. Pavel Rydrych, odbor zdravotnictví

                    Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační

                    Mgr. Leona Šrubařová, odbor zdravotnictví

                    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                    náhradníci:

                    MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

                    Ing. Pavel Žák, bezpečnostní manažer

                    Mgr. Lukáš Chalás, odbor zdravotnictví

                    Ing. Veronika Kantorová, vedoucí útvaru

                    Ing. Alena Vařejková, odbor zdravotnictví

                    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                    18/1514                         8. 8. 2017
                    4. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    běžné výdaje

                    na § 3599 -

                    Ostatní činnost ve zdravotnictví

                    pol. 5166 -

                    Konzultační, poradenské a právní služby

                    o

                    803,42 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje

                    na § 3522 -

                    Ostatní nemocnice

                    pol. 5166 -

                    Konzultační, poradenské a právní služby

                    o

                    803,42 tis. Kč


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

                     18/1515                         8. 8. 2017
                     1. rozhodla

                     v souladu s článkem 9 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku na provedení stavebních prací/zhotovení stavby v rámci projektu „Modernizace školního statku v Opavě“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

                     18/1515                         8. 8. 2017
                     2. rozhodla

                     zahájit otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na stavební práce, nazvané „Výběr zhotovitele stavby v rámci projektu „Modernizace Školního statku v Opavě“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

                     18/1515                         8. 8. 2017
                     3. jmenuje

                     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a článkem 7 odst. 1 písm. a) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje komisi pro otevírání obálek ve složení:

                     členové:

                     Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

                     Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

                     Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                     náhradníci:

                     Ing. Jakub Unucka, náměstek hejtmana kraje

                     Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

                     Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                     18/1515                         8. 8. 2017
                     4. jmenuje

                     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a článkem 7 odst. 1 písm. b) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, hodnocení nabídek a vyhodnocení splnění podmínek podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybraným dodavatelem, ve složení:

                     členové:

                     Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

                     Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

                     Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

                     Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                     Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový

                     PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

                     Mgr. Martina Nováková, členka zastupitelstva kraje

                     náhradníci:

                     Ing. Jakub Unucka, náměstek hejtmana kraje

                     Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

                     Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

                     Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                     Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

                     Ing. Pavlína Haščáková, odbor školství, mládeže a sportu

                     Ing. Zuzana Ožanová, členka zastupitelstva kraje


                      Rada kraje

                      18/1516                         8. 8. 2017
                      1. schvaluje

                      zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Realizace specifických vzdělávacích programů (Koučink a Mentoring) v rámci projektu „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK““

                      18/1516                         8. 8. 2017
                      2. rozhodla

                      vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu s označením „Realizace specifických vzdělávacích programů (Koučink a Mentoring) v rámci projektu „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK““, níže uvedené účastníky výběrového řízení, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

                      pro 1. část VZ: Koučink

                      1. VIP FLOW s.r.o.

                          se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

                          IČ: 01549774

                      2. Everesta, s.r.o.

                          se sídlem: Česká Lípa, Mimoňská 3223, PSČ 47001

                          IČ: 25014650

                      4. Bc. Lucie Kopecká

                          se sídlem: Nádražní 542/148, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

                          IČ: 70015473

                      pro 2. část VZ: Mentoring

                      2. Centrum manažerského rozvoje, s.r.o.

                          se sídlem: Praha 2 – Vinohrady, Vinohradská 1596/29, PSČ 12000

                          IČ: 25869574

                      18/1516                         8. 8. 2017
                      3. rozhodla

                      vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                      pro 1. část VZ: Koučink

                      3. Eschola, v.o.s.

                          se sídlem: Ostrava – Poruba, Spartakovců 6014/3, PSČ 70800

                          IČ: 26791579

                      za cenu nejvýše přípustnou 353.999 Kč (osvobozeno od DPH)

                      pro 2. část VZ: Mentoring

                      1. Everesta, s.r.o.

                          se sídlem: Česká Lípa, Mimoňská 3223, PSČ 47001

                          IČ: 25014650

                      za cenu nejvýše přípustnou 192.000 Kč bez DPH


                       Rada kraje

                       18/1517                         8. 8. 2017
                       1. schvaluje

                       zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zpracování návrhu technického řešení projektu "Úplné elektronické podání - jednotné prostředí pro vyřízení elektronických žádostí v krajské korporaci""

                       18/1517                         8. 8. 2017
                       2. rozhodla

                       vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                       1.       Equica, a.s.

                       Se sídlem: Praha 9 - Vysočany, Rubeška 215/1, PSČ 19000

                       IČ: 26490951

                       za cenu nejvýše přípustnou 320.000 Kč bez DPH


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                        18/1518                         8. 8. 2017
                        1. bere na vědomí

                        žádost Moravskoslezského svazu Vojenských táborů nucených prací – Pomocných technických praporů, z.s. ze dne 31. 5. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        18/1518                         8. 8. 2017
                        2. rozhodla

                        poskytnout peněžitý dar Moravskoslezskému svazu Vojenských táborů nucených prací – Pomocných technických praporů, z.s., IČO 00546011, účelově určený na úhradu nákladů souvisejících s vydáváním Zpravodaje PTP ve výši 15 tis. Kč, dle předloženého materiálu

                        18/1518                         8. 8. 2017
                        3. rozhodla

                        uzavřít s Moravskoslezským svazem Vojenských táborů nucených prací – Pomocných technických praporů, z.s., IČO 00546011, darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého daru dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                        18/1518                         8. 8. 2017
                        4. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 6113 -

                        Zastupitelstva krajů

                        pol.  5901 -

                        Nespecifikované rezervy

                        o

                        15 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 3900 -

                        Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                        pol. 5222 -

                        Neinvestiční transfery spolkům

                        o

                        15 tis. Kč


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 3/118 ze dne 16. 3. 2017

                         18/1519                         8. 8. 2017
                         1. bere na vědomí

                         žádost Sdružení pro euroatlantickou spolupráci JAGELLO 2000 o vydání souhlasu Moravskoslezského kraje s vyhlášením střeženého prostoru v části areálu letiště Leoše Janáčka Ostrava a s omezením vstupu veřejnosti na pozemky č. 410/1 a 327/3 k. ú. Albrechtičky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         18/1519                         8. 8. 2017
                         2. rozhodla

                         vydat souhlas Moravskoslezského kraje s vyhlášením střeženého prostoru v termínu 11. – 18. září 2017 v části areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kde se koná akce Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky, dle předloženého materiálu

                         18/1519                         8. 8. 2017
                         3. rozhodla

                         vydat souhlas Moravskoslezského kraje s omezením vstupu veřejnosti v době 11. ‑ 18. září 2017 na pozemky č. 410/1 a 327/3 k. ú. Albrechtičky, které jsou v bezprostředním sousedství areálu akce a jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                          18/1520                         8. 8. 2017
                          1. bere na vědomí

                          žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                          18/1520                         8. 8. 2017
                          2. doporučuje

                          zastupitelstvu kraje

                          rozhodnout poskytnout České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, peněžitý dar ve výši 2.700 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení 2 ks terénních vozidel pro specializované organizační články České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

                          18/1520                         8. 8. 2017
                          3. doporučuje

                          zastupitelstvu kraje

                          rozhodnout uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                          18/1520                         8. 8. 2017
                          4. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          kapitálové výdaje

                          na § 5311 -

                          Bezpečnost a veřejný pořádek

                          pol.  6123 -

                          Dopravní prostředky

                          o

                          2.700 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          kapitálové výdaje

                          na § 5311 -

                          Bezpečnost a veřejný pořádek

                          pol. 6339 -

                          Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                          o

                          2.700 tis. Kč

                          18/1520                         8. 8. 2017
                          5. ukládá

                          hejtmanovi kraje

                          předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                          Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                          Termín: 14. 9. 2017

                          18/1520                         8. 8. 2017
                          6. rozhodla

                          udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí “ ve výši 370,54 tis. Kč

                          18/1520                         8. 8. 2017
                          7. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          kapitálové výdaje

                          na § 5512 -

                          Požární ochrana – dobrovolná část

                          pol.  6341 -

                          Investiční transfery obcím

                          o

                          370,54 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje

                          na § 5521 -

                          Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                          pol.  5137 -

                          Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                          o

                            87,70 tis. Kč

                          pol.  5172 -

                          Programové vybavení

                          o

                            10,71 tis. Kč

                          Celkem

                          o

                            98,41 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          kapitálové výdaje

                          na § 5521 -

                          Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                          pol.  6122 -

                          Stroje, přístroje a zařízení

                          o

                             257,72 tis. Kč

                          pol.  6125 -

                          Výpočetní technika

                          o

                               14,41 tis. Kč

                          Celkem

                          o

                             272,13 tis. Kč


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                           18/1521                         8. 8. 2017
                           1. rozhodla

                           vyslat Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, 1. náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cesty do Ukrajiny (Zakarpatská oblast) ve dnech 17. - 25. 8. 2017 na základě pozvání poslance Zakarpatské oblastní rady V. V. Fedurca za účelem prověření možností spolupráce v oblasti kultury a cestovního ruchu dle podmínek uvedených v materiálu

                           18/1521                         8. 8. 2017
                           2. rozhodla

                           vyslat Jiřího Navrátila, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Norského království (Oslo) ve dnech 29. 8. - 1. 9. 2017 za účelem účasti na projektu zabývající se spoluprací s Odborem pro náhradní rodinnou péči na Norském ředitelství pro děti, mládež a rodinné záležitosti v Oslu dle podmínek uvedených v materiálu

                           18/1521                         8. 8. 2017
                           3. rozhodla

                           vyslat Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, 1. náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Tallinu (Estonsko) ve dnech 12. - 13. 9. 2017 za účelem účasti na mimořádném zasedání skupiny III Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), jehož je členem a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

                           18/1521                         8. 8. 2017
                           4. rozhodla

                           vyslat Jana Krkošku, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Plovdivu (Bulharsko) ve dnech 17. - 20. 10. 2017 za účelem účasti na 3. pracovním zasedání Asociace guvernérů provincií ČLR a představitelů regionů střední a východní Evropy dle podmínek uvedených v materiálu


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 17/1430 ze dne 18. 7. 2017

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                            18/1522                         8. 8. 2017
                            1. schvaluje

                            změnu podmínek zahraniční pracovní cesty Jana Krkošky, náměstka hejtmana kraje, do Republiky Kazachstán (Astana), schválené radou kraje usnesením č. 17/1430 ze dne 18. 7. 2017 dle podmínek uvedených v předloženém materiálu


                             Rada kraje

                             18/1523                         8. 8. 2017
                             1. bere na vědomí

                             informaci o dotazech vznesených členy zastupitelstva kraje na 4. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 15. 6. 2017

                             18/1523                         8. 8. 2017
                             2. pověřuje

                             náměstka hejtmana kraje

                             vyřízením dotazů dle předloženého materiálu

                             Zodp.: Jan Krkoška


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 17/1432 ze dne 18. 7. 2017

                              18/1524                         8. 8. 2017
                              1. rozhodla

                              poskytnout peněžitý dar ve výši 20 tis. Kč **********, s místem pobytu **********, který byl patronem benefiční akce Metrostav HANDY CYKLO MARATON 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              18/1524                         8. 8. 2017
                              2. rozhodla

                              uzavřít darovací smlouvu na peněžitý dar dle bodu 1. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                               18/1525                         8. 8. 2017
                               1. rozhodla

                               nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví kultury:

                               a)    ve výši 115.000,-- Kč na realizaci projektu „Muzeum Novojičínska, výkup souboru intarzovaného nábytku a závěsné zrcadlo“, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. MK 33873/2017 OMG

                               b)   ve výši 130.000,-- Kč na realizaci projektu „Katalog výstavy: Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací“, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 37190/2017 OMG

                               c)    ve výši 200.000,-- Kč na realizaci projektu „Kamerový systém (CCTV) – Zámek Kunín (okruh č. 2) – Muzeum Novojičínska“, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. MK 47348/2017 OMG

                               d)   ve výši 100.000,-- Kč na realizaci projektu „Výměna systému EPS – kostel sv. Josefa při kapucínském klášteře ve Fulneku – Muzeum Novojičínska“ za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. MK 47321/2017 OMG

                               e)    ve výši 335.000,-- Kč na realizaci projektu „Úložný regálový systém, restaurování: soubor 16 služebních pokrývek hlavy, prapor Katolického spolku v Novém Jičíně – Muzeum Novojičínska“, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. MK 26416/2017 OMG

                               f)     ve výši 80.000,-- Kč na realizaci projektu „Podmalby na skle ze sbírek Muzea v Bruntále (katalog sbírky)“, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 37186/2017 OMG

                               g)   ve výši 200.000,-- Kč na realizaci projektu „Modernizace a rozšíření systému PZTS a CCTV – Zámek Bruntál (sídlo Muzea v Bruntále)“, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. MK 47067/2017 OMG

                               18/1525                         8. 8. 2017
                               2. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               zvyšují

                               přijaté transfery

                               pol. 4116 –

                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                               ze státního rozpočtu

                               o

                               462 tis. Kč

                               pol. 4216 -

                               Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                               o

                               698 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje            

                               na § 3315 -

                               Činnosti muzeí a galerií

                               pol. 5336 –         

                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               462 tis. Kč

                               na § 3315 -

                               Činnosti muzeí a galerií

                               pol. 6356 –

                               Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               698 tis. Kč

                               18/1525                         8. 8. 2017
                               3. schvaluje

                               zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím zřízeným krajem na realizaci projektů:

                               a)    Muzeum Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00095354

                               ·       „Podmalby na skle ze sbírek Muzea v Bruntále (katalog sbírky)“ v rámci programu „Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií“ ve výši 80 tis. Kč

                               b)   Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296

                               ·       „Muzeum Novojičínska, výkup souboru intarzovaného nábytku a závěsné zrcadlo“ v rámci programu „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, podprogram C“ ve výši 115 tis. Kč

                               ·      „Katalog výstavy: Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací“ v rámci programu „Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií“ ve výši 130 tis. Kč

                               ·      „Úložný regálový systém, restaurování: soubor 16 služebních pokrývek hlavy, prapor Katolického spolku v Novém Jičíně - Muzeum Novojičínska“ v rámci programu „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“ ve výši 137 tis. Kč

                               18/1525                         8. 8. 2017
                               4. schvaluje

                               závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele“ příspěvkové organizaci zřízené krajem na realizaci projektu:

                               a)    Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296

                               ·      „Kamerový systém (CCTV) – Zámek Kunín (okruh č. 2) – Muzeum Novojičínska“ v rámci programu „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“ ve výši 200 tis. Kč

                               ·      „Výměna systému EPS – kostel sv. Josefa při kapucínském klášteře ve Fulneku – Muzeum Novojičínska“ v rámci programu „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“ ve výši 100 tis. Kč

                               ·      „Úložný regálový systém, restaurování: soubor 16 služebních pokrývek hlavy, prapor Katolického spolku v Novém Jičíně - Muzeum Novojičínska“ v rámci programu „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví ve výši 198 tis. Kč

                               b)   Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354

                               ·      „Modernizace a rozšíření systému PZTS a CCTV – Zámek Bruntál (sídlo Muzea v Bruntále)“ ve výši 200 tis. Kč.


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 16/1607 ze dne 25. 9. 2015

                                18/1526                         8. 8. 2017
                                1. bere na vědomí

                                žádost o souhlas s provedením půdní vestavby ve správní budově Muzea Těšínska, příspěvkové organizaci, IČO 00305847, na ul. Masarykovy sady 103/19, Český Těšín

                                18/1526                         8. 8. 2017
                                2. souhlasí

                                s provedením půdní vestavby ve správní budově Muzea Těšínska, příspěvkové organizaci, IČO 00305847, na ul. Masarykovy sady 103/19, Český Těšín


                                 Rada kraje

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                 18/1527                         8. 8. 2017
                                 1. bere na vědomí

                                 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Fotoklub Jablunkov, IČO 64120643, na projekt „Českobudějovický mapový okruh 2017 55. ročník" dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 18/1527                         8. 8. 2017
                                 2. rozhodla

                                 poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Fotoklub Jablunkov, IČO 64120643, ve výši 75.000,-- Kč, na projekt „Českobudějovický mapový okruh 2017 55. ročník" s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                 18/1527                         8. 8. 2017
                                 3. bere na vědomí

                                 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Salesiánského střediska volného času Don Bosco, IČO 65468961, na projekt „Koncert k 80. výročí posvěcení kostela sv. Josefa Dělníka (Don Bosco)" dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                 18/1527                         8. 8. 2017
                                 4. rozhodla

                                 poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Salesiánskému středisku volného času Don Bosco, IČO 65468961, ve výši 40.000,-- Kč, na projekt „Koncert k 80. výročí posvěcení kostela sv. Josefa Dělníka (Don Bosco)" s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                 18/1527                         8. 8. 2017
                                 5. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 Na § 3319-

                                 Ostatní záležitosti kultury

                                 pol. 5229 –

                                 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                 o

                                 115 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje            

                                 na § 3312-

                                 Hudební činnost

                                 pol. 5222 -

                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                 o

                                 40 tis. Kč

                                 na § 3319-

                                 Ostatní záležitosti kultury

                                 pol. 5222 -

                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                 o

                                 75 tis. Kč

                                 Celkem

                                 o

                                 115 tis. Kč


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                  18/1528                         8. 8. 2017
                                  1. bere na vědomí

                                  žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje podanou Římskokatolickou farností sv. Anny Havířov – Město na projekt „Obnova kopule věže kostela sv. Anny v Havířově“

                                  18/1528                         8. 8. 2017
                                  2. rozhodla

                                  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti sv. Anny Havířov – Město, IČO 66182981, v maximální výši 160.000,-- Kč na projekt „Obnova kopule věže kostela sv. Anny v Havířově“ s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 30. 11. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                  18/1528                         8. 8. 2017
                                  3. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  snižují

                                  běžné výdaje

                                  na § 3322 -

                                  Zachování a obnova kulturních památek

                                  pol.  5229 -

                                  Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                  o

                                  160 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  běžné výdaje

                                  na § 3322 -

                                  Zachování a obnova kulturních památek

                                  pol. 5223 -

                                  Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                  o

                                  160 tis. Kč


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                   18/1529                         8. 8. 2017
                                   1. bere na vědomí

                                   žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Městu Jablunkov, IČO 00296759, na zhotovení projektové dokumentace stavebních úprav budovy č. p. 150 v Jablunkově, jejího interiérového řešení a vybudování expoziční části pro „Muzeum Trojmezí“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                   18/1529                         8. 8. 2017
                                   2. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Městu Jablunkov, IČO 00296759, ve výši 750.000,-- Kč, na zhotovení projektové dokumentace stavebních úprav budovy č. p. 150 v Jablunkově, jejího interiérového řešení a vybudování expoziční části pro „Muzeum Trojmezí“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 20. 1. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                   18/1529                         8. 8. 2017
                                   3. ukládá

                                   náměstkovi kraje

                                   předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                   Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                                   Termín: 14. 9. 2017

                                   18/1529                         8. 8. 2017
                                   4. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 6409 -

                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                   pol.  6901 -

                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                   o

                                   750.000  Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 3319 -

                                   Ostatní záležitosti kultury

                                   pol.  6341 -

                                   Investiční transfery obcím

                                   o

                                   750.000 Kč


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                    18/1530                         8. 8. 2017
                                    1. bere na vědomí

                                    žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Střítež u Českého Těšína, IČO 60802006, na projekt „Odklízení následků požáru, příprava a realizace projektové dokumentace obnovy kulturní památky Kostel Božího těla v Gutech včetně průzkumných prací“

                                    18/1530                         8. 8. 2017
                                    2. rozhodla

                                    poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Střítež u Českého Těšína, IČO 60802006, ve výši 200.000,-- Kč na projekt „Odklízení následků požáru, příprava a realizace projektové dokumentace obnovy kulturní památky Kostel Božího těla v Gutech včetně průzkumných prací“ s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 30. 9. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                    18/1530                         8. 8. 2017
                                    3. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3322 -

                                    Zachování a obnova kulturních památek

                                    pol.  5229 -

                                    Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                    o

                                    200 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje            

                                    na § 3322 -

                                    Zachování a obnova kulturních památek

                                    pol. 5223 -

                                    Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                    o

                                    200 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

                                     č.4/224 ze dne 15. 6. 2017

                                     18/1531                         8. 8. 2017
                                     1. bere na vědomí

                                     informaci o konání 60. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a její program, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     18/1531                         8. 8. 2017
                                     2. zmocňuje

                                     náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucku, MBA, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., případně náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kaniu, jako náhradníka, k jednání na 60. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 29. 8. 2017 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      18/1532                         8. 8. 2017
                                      1. bere na vědomí

                                      žádost občanky Moravskoslezského kraje paní **********, ve věci úpravy autobusové zastávky veřejné linkové osobní dopravy Albrechtice, u hráze, v okrese Karviná

                                      18/1532                         8. 8. 2017
                                      2. schvaluje

                                      obsah odpovědi k žádosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 8/564 ze dne 28. 2. 2017

                                       18/1533                         8. 8. 2017
                                       1. bere na vědomí

                                       žádost dopravce ARRIVA MORAVA a.s. ze dne 25. 7. 2017, ČSAD Frýdek-Místek a.s. ze dne 25. 7. 2017, ČSAD Karviná a.s. ze dne 25. 7. 2017, ČSAD Havířov a.s. ze dne 25. 7. 2017, TQM – holding s.r.o. ze dne 26. 7. 2017, ve věci uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 až 5 předloženého materiálu

                                       18/1533                         8. 8. 2017
                                       2. rozhodla

                                       uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu s dopravcem:

                                       a)    ARRIVA MORAVA a.s., IČO 25827405, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                       b)   ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČO 45192073, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                       c)    ČSAD Karviná a.s., IČO 45192090, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                       d)   ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                       e)    TQM – holding s.r.o., IČO 49606395, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 17/1439 ze dne 18. 7. 2017

                                        18/1534                         8. 8. 2017
                                        1. doporučuje

                                        zastupitelstvu kraje

                                        rozhodnout o uzavření budoucích smluv k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        18/1534                         8. 8. 2017
                                        2. doporučuje

                                        zastupitelstvu kraje

                                        rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                        18/1534                         8. 8. 2017
                                        3. doporučuje

                                        zastupitelstvu kraje

                                        předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                        18/1534                         8. 8. 2017
                                        4. doporučuje

                                        zastupitelstvu kraje

                                        rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                        18/1534                         8. 8. 2017
                                        5. doporučuje

                                        zastupitelstvu kraje

                                        vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                        18/1534                         8. 8. 2017
                                        6. ukládá

                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                        předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1. – 5. tohoto usnesení

                                        Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                                        Termín: 14. 9. 2017


                                         Rada kraje

                                         18/1535                         8. 8. 2017
                                         1. rozhodla

                                         zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                         18/1535                         8. 8. 2017
                                         2. rozhodla

                                         a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                         b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                         18/1535                         8. 8. 2017
                                         3. souhlasí

                                         se zřízením věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví jiného subjektu uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                         18/1535                         8. 8. 2017
                                         4. souhlasí

                                         a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                         b)   s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                         18/1536                         8. 8. 2017
                                         1. bere na vědomí

                                         žádost organizace Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci „16. Evropské setkání mládeže v Klimkovicích“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                         18/1536                         8. 8. 2017
                                         2. rozhodla

                                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace, IČO 60609397, ve výši 60 000,- Kč, na akci „16. Evropské setkání mládeže v Klimkovicích“, s časovou použitelností od 17. 7. 2017 do 31. 8. 2017, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                         18/1536                         8. 8. 2017
                                         3. rozhodla

                                         navýšit akci „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o 60 000,- Kč

                                         18/1536                         8. 8. 2017
                                         4. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 6409 -

                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                         pol. 6901 -

                                         Rezervy kapitálových výdajů

                                         o

                                         60 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3421 -

                                         Využití volného času dětí a mládeže

                                         pol. 5321 -

                                         Neinvestiční transfery obcím

                                         o

                                         60 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 15/1254 ze dne 12. 6. 2017

                                          č. 14/1153 ze dne 30. 5. 2017

                                          č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

                                          18/1537                         8. 8. 2017
                                          1. rozhodla

                                          na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, ve znění dodatku č. 1 této smlouvy, uzavřené s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., IČO 47673168, uzavřít s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., IČO 47673168, dílčí smlouvu na realizaci projektu „Zaměstnanecká mobilita“ za cenu nejvýše přípustnou 1.518.610 Kč včetně DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 16/1348 ze dne 27. 6. 2017

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                           18/1538                         8. 8. 2017
                                           1. rozhodla

                                           uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb, se společností

                                           CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.

                                           se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14000

                                           IČO: 481 18 753

                                           za cenu nejvýše přípustnou 1.485.000 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy tohoto materiálu

                                           18/1538                         8. 8. 2017
                                           2. rozhodla

                                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Dopravní obslužnost – linková doprava“ ve výši 1.796,85 tis. Kč

                                           18/1538                         8. 8. 2017
                                           3. rozhodla

                                           navýšit akci „Ostatní výdaje v odvětví dopravy“ v odvětví dopravy o 1.796,85 tis. Kč

                                           18/1538                         8. 8. 2017
                                           4. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 2292 -

                                           Dopravní obslužnost

                                           pol. 5193 -

                                           Výdaje na dopravní územní obslužnost

                                           o

                                           1.796,85 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 2292 -

                                           Dopravní obslužnost

                                           pol. 5166 -

                                           Konzultační, poradenské a právní služby

                                           o

                                           1.796,85 tis. Kč


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                            18/1539                         8. 8. 2017
                                            1. schvaluje

                                            závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, ve výši 6.231.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce střechy zámečnické haly" s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017

                                            18/1539                         8. 8. 2017
                                            2. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 6409 -

                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                            pol.  6901 -

                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                            o

                                            6.231 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 3123 -

                                            Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                            pol.  6351 -

                                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            6.231 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 21/2233 ze dne 22. 9. 2016

                                             č. 20/2083 ze dne 23. 6. 2016

                                             18/1540                         8. 8. 2017
                                             1. rozhodla

                                             uzavřít trojstranné dohody o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru při realizaci dopravních staveb v rámci projektů „Silnice 2017 Frýdek-Místek“, „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+III/48425) I. etapa“, „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+III/48425) II. etapa“, „Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice nad Odrou“, „Silnice II/442 St. Heřminovy - H. Kunčice - Vítkov - hranice okr. NJ vč. OZ“, „Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“, mezi Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 00095711, a příslušnými vykonavateli autorských dozorů, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                             18/1540                         8. 8. 2017
                                             2. rozhodla

                                             uzavřít dohodu o převodu práv a povinností stavebníka ze stavebních povolení pro stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice nad Odrou“, „Rekonstrukce silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov – hr. okresu NJ včetně opěrné zdi“ a „Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 00095711, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 2/11 ze dne 22. 11. 2016

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                             18/1541                         8. 8. 2017
                                             1. rozhodla

                                             uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 00056/2017/IM ze dne 27. 1. 2017 na realizaci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce lapolu A“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                             STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

                                             se sídlem: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava,

                                             IČO: 64617874,

                                             dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 7/423 ze dne 7. 2. 2017

                                              18/1542                         8. 8. 2017
                                              1. rozhodla

                                              uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01255/2017/IM ze dne 2. 5. 2017 na realizaci stavby „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od Vodárny po křižovatku se silnicí I/11“, se zhotovitelem stavby – společností „FIRESTA+ECS – Silnice II/647“ se sídlem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. odštěpný závod Ostrava, Palackého 105, 702 00 Ostrava, tvořenou společníkem 1 - společností FIRESTA – Fišer, rekonstrukce stavby a.s., se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČ 25317628, a společníkem 2 - společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                              18/1542                         8. 8. 2017
                                              2. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3639 -

                                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                              pol.  5169 -

                                              Nákup ostatních služeb

                                              o

                                              1.400,00 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 2212 -

                                              Silnice

                                              pol.  6121 -

                                              Budovy, haly a stavby

                                              o

                                              1.400,00 tis. Kč

                                              18/1542                         8. 8. 2017
                                              3. rozhodla

                                              udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u nevyužitých prostředků v rámci akce „Prostředky na přípravu projektů“ ve výši 1.400 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 108/8433 ze dne 6.9.2016

                                               č. 2/26 ze dne 22.11.2016

                                               č. 8/572 ze dne 28.2.2017

                                               č. 102/7792 ze dne 7.6.2016

                                               18/1543                         8. 8. 2017
                                               1. rozhodla

                                               uzavřít dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 706-58950-19 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů ze dne 21. 6. 2016 (ev. č. 02694/2016/IM), se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 8/587 ze dne 28. 2. 2017

                                                18/1544                         8. 8. 2017
                                                1. rozhodla

                                                zřídit věcné břemeno - služebnost k pozemku parc. č. 2224/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 785, část obce Pod Cvilínem, ubytovací zařízení v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, Krnov, IČO 00846384, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat v budově, která je součástí služebného pozemku, součást rozvodného tepelného zařízení, ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 45193410, na dobu neurčitou, za úhradu ve výši 21.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                18/1544                         8. 8. 2017
                                                2. souhlasí

                                                s umístění a realizací kamerového systému v/na části budovy č. p. 1498, část obce Frýdlant, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 535/23 v k. ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí, dle předloženého materiálu

                                                18/1544                         8. 8. 2017
                                                3. rozhodla

                                                a.    zřídit věcné břemeno – služebnost k pozemku parc. č. 535/23 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 1498, část obce Frýdlant, občanská vybavenost v k. ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, nám. T. G. Masaryka 1260, Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00601403, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat v/na části budovy, která je součástí služebného pozemku, kamerový systém, a v právu vstupovat do budovy, která je součástí služebného pozemku, v souvislosti se zřízením, provozováním, opravami, údržbou a odstraňováním kamerového systému, ve prospěch města Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00296651, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                b.    uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 3. písm. a) tohoto usnesení

                                                18/1544                         8. 8. 2017
                                                4. souhlasí

                                                s umístěním a realizací stavby „Regenerace sídliště Vršovců – V. etapa“ na části pozemku parc. č. 193/1 ostatní plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle předloženého materiálu

                                                18/1544                         8. 8. 2017
                                                5. rozhodla

                                                uzavřít Smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu „Regenerace sídliště Vršovců – V. etapa“ mezi krajem, jako vlastníkem dotčeného pozemku parc. č. 193/1 ostatní plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava-Mariánské Hory, IČO 00845451, jako stavebníkem, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                18/1544                         8. 8. 2017
                                                6. rozhodla

                                                uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebností ev. č. 01218/2017/IM ze dne 3. 5. 2017 uzavřené mezi krajem a statutárním městem Frýdek‑Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO 00296643, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                 18/1545                         8. 8. 2017
                                                 1. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                  

                                                 snižují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3639 -

                                                 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                 pol.  5169 -

                                                 Nákup ostatních služeb

                                                 o

                                                 600,00 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3322 -

                                                 Zachování a obnova kulturních památek

                                                  

                                                 pol.  5171 -

                                                 Opravy a udržování

                                                 o

                                                 600,00 tis. Kč

                                                 18/1545                         8. 8. 2017
                                                 2. rozhodla

                                                 udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u dočasně nevyužitých prostředků v rámci akce „Prostředky na přípravu projektů“ ve výši 600 tis. Kč

                                                 18/1545                         8. 8. 2017
                                                 3. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                  

                                                 snižují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3322 -

                                                 Zachování a obnova kulturních památek

                                                 pol.  5169 -

                                                 Nákup ostatních služeb

                                                 o

                                                 1.006,90 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3322 -

                                                 Zachování a obnova kulturních památek

                                                  

                                                 pol.  5171 -

                                                 Opravy a udržování

                                                 o

                                                 1.006,90 tis. Kč


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 6/370 ze dne 24.1.2017

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                  18/1546                         8. 8. 2017
                                                  1. schvaluje

                                                  snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 13644301, o částku 48.329,24 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Vnitřní a venkovní vybavení budovy mateřské školy“

                                                  18/1546                         8. 8. 2017
                                                  2. schvaluje

                                                  snížení závazného ukazatele „ investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2017 organizacím:

                                                  a.    Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, IČO 64125912, o částku 17.984,80 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Terénní úpravy zahrady, herní prvky pro imobilní děti“

                                                  b.    Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842753, o částku 90.937,36 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce zpevněné plochy“

                                                  c.    Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace, IČO 62330420, o částku 95.968,72 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Napojení odpadů na veřejnou kanalizaci a zpevněné plochy“

                                                  18/1546                         8. 8. 2017
                                                  3. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 3123 -

                                                  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                  pol.  5331 -

                                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  48,32 tis. Kč

                                                  a

                                                  snižují

                                                  kapitálové výdaje            

                                                  na § 3114 -

                                                  Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                  pol.  6351 -

                                                  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  17,98 tis. Kč

                                                  na § 3121 -

                                                  Gymnázia

                                                  pol.  6351 -

                                                  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  90,93 tis. Kč

                                                  na § 3231 -

                                                  Základní umělecké školy

                                                  pol.  6351 -

                                                  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  95,96 tis. Kč

                                                  Celkem

                                                  o

                                                  204,87 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  kapitálové výdaje

                                                  na § 6409 -

                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                  pol.  6901 -

                                                  Rezervy kapitálových výdajů

                                                  o

                                                  253,19 tis. Kč

                                                  18/1546                         8. 8. 2017
                                                  4. rozhodla

                                                  změnit charakter schválených finančních prostředků z rozpočtu kraje z neinvestičních na investiční u akce reprodukce majetku kraje „Stavební úpravy pláště budovy gymnázia“ realizované pro organizaci Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00601411, ve výši 7.941,50 tis. Kč

                                                  18/1546                         8. 8. 2017
                                                  5. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 3121 -

                                                  Gymnázia

                                                  pol.  5171 -

                                                  Opravy a udržování

                                                  o

                                                  8.091,54 tis. Kč

                                                  a

                                                  snižují

                                                  kapitálové výdaje

                                                  na § 3123 -

                                                  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                  pol.  6121 -

                                                  Budovy, haly a stavby

                                                  o

                                                  684,70 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 3121 -

                                                  Gymnázia

                                                  pol.  5169 -

                                                  Nákup ostatních služeb

                                                  o

                                                  150,04 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  kapitálové výdaje            

                                                  na § 3121 -

                                                  Gymnázia

                                                  pol.  6121 -

                                                  Budovy, haly a stavby

                                                  o

                                                  7.941,50 tis. Kč

                                                  na § 3123 -

                                                  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                  pol.  6122 -

                                                  Stroje přístroje a zařízení

                                                  o

                                                  684,70 tis. Kč

                                                  Celkem

                                                  o

                                                  8.626,20 tis. Kč

                                                  18/1546                         8. 8. 2017
                                                  6. schvaluje

                                                  zvýšení závazného ukazatele „ investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizaci Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace, IČO 47813598, o částku 400.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Izolace sklepního zdiva školní budovy" s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                                  18/1546                         8. 8. 2017
                                                  7. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  kapitálové výdaje

                                                  na § 6409 -

                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                  pol.  6901 -

                                                  Rezervy kapitálových výdajů

                                                  o

                                                  400,00 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  kapitálové výdaje

                                                  na § 3231 -

                                                  Základní umělecké školy

                                                  pol.  6351 -

                                                  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  400,00 tis. Kč


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 16/1359 ze dne 27. 6. 2017

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 3/146 ze dne 16. 3. 2017

                                                   18/1547                         8. 8. 2017
                                                   1. rozhodla

                                                   nabýt finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky do rozpočtu kraje ve výši 50.000.000 Kč na financování akce „Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně“, za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 114D244006001, ze dne 13. 7. 2017, vydaného Ministerstvem vnitra České republiky, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    18/1548                         8. 8. 2017
                                                    1. rozhodla

                                                    a)    o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, Čkalovova 942/2, Poruba, IČO 64628183, a to:

                                                    část pozemku parc. č. 1159/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3022-96/2017 ze dne 10. 6. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1159/4 ostatní plocha o výměře 1686 m2,

                                                    se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                    v k. ú. Poruba, obec Ostrava

                                                    b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 1 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                    18/1548                         8. 8. 2017
                                                    2. rozhodla

                                                    a)    o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, IČO 61989258, a to:

                                                    část pozemku parc. č. 1991/18 ostatní plocha, označenou jako díl „a“ o výměře 33 m2 a část pozemku parc. č. 1991/19 ostatní plocha, označenou jako díl „b“ o výměře 106 m2, oba díly sloučeny do nově vzniklého pozemku parc. č. 1991/42 ostatní plocha o výměře 139 m2, dle geometrického plánu č. 4168-39/2017 ze dne 28. 7. 2017,

                                                    se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                    v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

                                                    b)   při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                    18/1548                         8. 8. 2017
                                                    3. bere na vědomí

                                                    a)    žádost společnosti Autogas Opava s.r.o., Krnovská 691/169, Opava, IČO 25816772, o prodej pozemků v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, specifikovaných v bodu 4 písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                    b)   žádost společnosti OMAP ESTATE s.r.o., Dolní náměstí 304/22, Opava, IČO 04886780, o prodej pozemku parc. č. 2221/30 ostatní plocha v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                    18/1548                         8. 8. 2017
                                                    4. rozhodla

                                                    a)    o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČO 00098752, a to:

                                                    část pozemku parc. č. 2221/16, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3484-55/2004 ze dne 1. 7. 2004 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2221/42, ostatní plocha, o výměře 1.156 m2,

                                                    pozemek parc. č. 2221/17 vodní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 2221/27 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                    pozemek parc. č. 2221/30 ostatní plocha,

                                                    se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                    vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava

                                                    b)   při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 4 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 7/439 ze dne 7.2.2017

                                                     č. 15/1259 ze dne 12.6.2017

                                                     18/1549                         8. 8. 2017
                                                     1. rozhodla

                                                     uzavřít Prováděcí smlouvu dle Rámcové dohody na výrobu a distribuci příkazových bloků se společností Integraf, s.r.o. se sídlem Myslbekova 273, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod, IČO 47451980, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                     18/1549                         8. 8. 2017
                                                     2. svěřuje

                                                     Ing. Jaroslavu Kaniovi, náměstkovi hejtmana kraje, uzavírání Prováděcích smluv dle Rámcové dohody na výrobu a distribuci příkazových bloků

                                                     18/1549                         8. 8. 2017
                                                     3. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     zvyšují

                                                     nedaňové příjmy

                                                     na § 3639 -

                                                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                     pol. 2111 -

                                                     Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                                     o

                                                     84,4 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3639 -

                                                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                     pol. 5139 -

                                                     Nákup materiálu

                                                     o

                                                     84,4 tis. Kč


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 102/7899 ze dne 7.6.2016

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 20/2083 ze dne 23.6.2016

                                                      18/1550                         8. 8. 2017
                                                      1. rozhodla

                                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 ve výši 13.795.708,68 Kč na financování projektu „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0004587 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000090, ze dne 27. 6. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                      18/1550                         8. 8. 2017
                                                      2. rozhodla

                                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 ve výši 66.203.268,09 Kč na financování projektu „Silnice II/442 St. Heřminovy - H. Kunčice - Vítkov - hranice okr. NJ vč. OZ“ registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0004580 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000088, ze dne 26. 6. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 14/1061 ze dne 30. 5. 2017

                                                       18/1551                         8. 8. 2017
                                                       1. schvaluje

                                                       uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 01738/2017/KŘ ze dne 13. 6. 2017 na realizaci stavby „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu školy“ pro Hotelovou školu, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvkovou organizaci se společností TEMAR spol. s r.o., IČ 60318929, se sídlem Vítkovická 1708/17, 720 00 Ostrava-Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 8/576 ze dne 28.2.2017

                                                        č. 105/8053 ze dne 19.7.2016

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                        18/1552                         8. 8. 2017
                                                        1. rozhodla

                                                        uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 04002/2016/KŘ ze dne 12. 8. 2016 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru pro akci „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“ se společností PPS Kania s.r.o., IČ 26821940, se sídlem Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 103/3815 ze dne 21. 12. 2006

                                                         č. 13/888 ze dne 16. 4. 2013

                                                         č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013

                                                         č. 88/6984 ze dne 12. 1. 2016

                                                         č. 13/1015 ze dne 18. 5. 2017

                                                         18/1553                         8. 8. 2017
                                                         1. stanoví

                                                         odměny ředitelům příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 4/252 ze dne 22. 12. 2016

                                                          č. 14/1122 ze dne 30. 5. 2017

                                                          č. 6/370 ze dne 24. 1. 2017

                                                          č. 13/1015 ze dne 18. 5. 2017

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                          18/1554                         8. 8. 2017
                                                          1. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3599 -

                                                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                          pol. 5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          210,91 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3522 -

                                                          Ostatní nemocnice

                                                          pol. 5179 -

                                                          Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                          o

                                                          210,91 tis. Kč

                                                          18/1554                         8. 8. 2017
                                                          2. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3599 -

                                                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                          pol. 5166 -

                                                          Konzultační, poradenské a právní služby

                                                          o

                                                          215,21 tis. Kč

                                                          pol. 5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          1.302,79 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3599 -

                                                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                          pol. 5021 -

                                                          Ostatní osobní výdaje

                                                          o

                                                          1.518,00 tis. Kč

                                                          18/1554                         8. 8. 2017
                                                          3. bere na vědomí

                                                          žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o prodloužení časové použitelnosti finančních prostředků, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          18/1554                         8. 8. 2017
                                                          4. schvaluje

                                                          změnu časové použitelnosti závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 600.000 Kč, s účelovým určením na Generel rozvoje Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o. v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví zdravotnictví - příspěvkové organizace kraje“, z „od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2017“

                                                          18/1554                         8. 8. 2017
                                                          5. bere na vědomí

                                                          žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o prodloužení časové použitelnosti finančních prostředků, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                          18/1554                         8. 8. 2017
                                                          6. schvaluje

                                                          snížení a změnu časové použitelnosti závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, s účelovým určením na akci „Lineární dávkovače 90 ks“, o 1.693.200 Kč na částku 1.306.800 Kč, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“

                                                          18/1554                         8. 8. 2017
                                                          7. rozhodla

                                                          udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Preventivní programy v oblasti zdravotnictví“ ve výši 848,43 tis. Kč

                                                          18/1554                         8. 8. 2017
                                                          8. schvaluje

                                                          zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017, účelově určený na úhradu nákladů spojených s pořízením hardware a certifikátů k vystavení elektronického receptu v rámci akce „Elektronizace zdravotnických procesů – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                          18/1554                         8. 8. 2017
                                                          9. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3599 -

                                                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                          pol. 5229 -

                                                          Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                          o

                                                          848,43 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3522 -

                                                          Ostatní nemocnice

                                                          pol. 5331 -

                                                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          848,43 tis. Kč

                                                          18/1554                         8. 8. 2017
                                                          10. schvaluje

                                                          snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o částku 60.400 Kč, v souladu s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ze státního rozpočtu, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                          18/1554                         8. 8. 2017
                                                          11. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3522 -

                                                          Ostatní nemocnice

                                                          pol. 5336 -

                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          60.400 Kč

                                                          a

                                                          snižují

                                                          neinvestiční přijaté transfery

                                                          pol. 4116 -

                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                          o

                                                          60.400 Kč

                                                          18/1554                         8. 8. 2017
                                                          12. bere na vědomí

                                                          žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, o poskytnutí příspěvku na pořízení zdravotnické techniky dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                          18/1554                         8. 8. 2017
                                                          13. schvaluje

                                                          závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017, organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 2 mil. Kč, účelově určený na pořízení zdravotnické techniky pro gastroenterologickou ambulanci a centrální endoskopii v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013

                                                          č. 107/8277 ze dne 23. 8. 2016

                                                          č. 12/899 ze dne 25. 4. 2017

                                                          č. 12/901 ze dne 25. 4. 2017

                                                          18/1555                         8. 8. 2017
                                                          1. rozhodla

                                                          změnit usnesení rady kraje, a to tak, že:

                                                          a)    v usnesení č. 107/8277 ze dne 23. 8. 2016 zrušuje bod 2.

                                                          b)   v usnesení č. 12/899 ze dne 25. 4. 2017 zrušuje bod 2.

                                                          c)    v usnesení č. 12/901 ze dne 25. 4. 2017 zrušuje bod 2.

                                                          18/1555                         8. 8. 2017
                                                          2. doporučuje

                                                          a)    řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, jmenovat pro veřejné zakázky v rámci akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.“ jako zástupce zřizovatele

                                                          členy hodnotící komise:

                                                          MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                          Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                          náhradníky hodnotící komise:

                                                          Ing. Petra Sztefka, odbor zdravotnictví

                                                          Mgr. Lukáše Chaláse, odbor zdravotnictví

                                                          b)   řediteli Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, jmenovat pro veřejnou zakázku „Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. – 2. etapa“ jako zástupce zřizovatele

                                                          členy hodnotící komise:

                                                          MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                          Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                          náhradníky hodnotící komise:

                                                          Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

                                                          Mgr. Lukáše Chaláse, odbor zdravotnictví

                                                          c)    řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, jmenovat pro veřejnou zakázku „Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa“ jako zástupce zřizovatele

                                                          členy hodnotící komise:

                                                          MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                          Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                          náhradníky hodnotící komise:

                                                          Ing. Petra Sztefka, odbor zdravotnictví

                                                          Mgr. Lukáše Chaláse, odbor zdravotnictví


                                                           Rada kraje

                                                           18/1556                         8. 8. 2017
                                                           1. souhlasí

                                                           s vyhlášením centrální veřejné zakázky na akci „Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu - rukavice“ organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                           18/1556                         8. 8. 2017
                                                           2. doporučuje

                                                           řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, jmenovat pro centrální veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                           členy hodnotící komise:

                                                           MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                           Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                           náhradníky hodnotící komise:

                                                           Mgr. Lukáše Chaláse, odbor zdravotnictví

                                                           Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 4/250 ze dne 22. 12. 2016

                                                            18/1557                         8. 8. 2017
                                                            1. souhlasí

                                                            se změnou textu smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, a organizací Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 00844004, na pronájem části budovy č. p. 2520, část obce Předměstí, bydlení, která je součástí pozemku parc. č. 2290/39, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, dle předloženého materiálu

                                                            18/1557                         8. 8. 2017
                                                            2. souhlasí

                                                            s uzavřením smlouvy o technickém zhodnocení pronajatého majetku - část budovy č. p. 2520, část obce Předměstí, bydlení, která je součástí pozemku parc. č. 2290/39, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, nájemcem Psychiatrickou nemocnicí v Opavě, Olomoucká 305/88, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 00844004, dle předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                             18/1558                         8. 8. 2017
                                                             1. bere na vědomí

                                                             informaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o nepotřebnosti nemovitého majetku „Poliklinika Karviná-Mizerov“, dle předloženého materiálu

                                                             18/1558                         8. 8. 2017
                                                             2. bere na vědomí

                                                             žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o poskytnutí finančního příspěvku na zhotovení studie, projektové dokumentace a na stavební úpravy z důvodu stěhování oddělení rehabilitace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             18/1558                         8. 8. 2017
                                                             3. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             kapitálové výdaje

                                                             na § 6409

                                                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                             pol. 6901 -

                                                             Rezervy kapitálových výdajů

                                                             o

                                                             15.500 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             kapitálové výdaje

                                                             na § 3522 -

                                                             Ostatní nemocnice

                                                             pol. 6351 -

                                                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             15.500 tis. Kč

                                                             18/1558                         8. 8. 2017
                                                             4. schvaluje

                                                             závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017, organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 15,5 mil. Kč, účelově určený na akci „Přesun rehabilitace z polikliniky Mizerov do nemocnice Karviná-Ráj, objektu bývalé Následné péče“, s časovou použitelností 1. 6. 2017 do 31. 12. 2018


                                                              Rada kraje

                                                              18/1559                         8. 8. 2017
                                                              1. souhlasí

                                                              s postupem v rámci dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu vyhlášeného Ministerstvem zdravotnictví ČR formou individuálních žádostí, dle předloženého materiálu

                                                              18/1559                         8. 8. 2017
                                                              2. souhlasí

                                                              s podáním žádosti Moravskoslezského kraje o poskytnutí státní dotace v rámci dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu vyhlášeném Ministerstvem zdravotnictví ČR, dle předloženého materiálu

                                                              18/1559                         8. 8. 2017
                                                              3. zmocňuje

                                                              náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera k oznamování změn údajů uvedených v žádosti o dotaci dle podmínek dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu vyhlášeném Ministerstvem zdravotnictví ČR


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 3/155 ze dne 16.3.2017

                                                               č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                               18/1560                         8. 8. 2017
                                                               1. rozhodla

                                                               nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 7.668.340,62 Kč na financování projektu „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007230 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-25/2017, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                               18/1560                         8. 8. 2017
                                                               2. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               zvyšují

                                                               neinvestiční přijaté transfery

                                                               pol.  4116 -

                                                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                               o

                                                               3.067,34 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 4329 -

                                                               Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                               pol.  5021 -

                                                               Ostatní osobní výdaje

                                                               o

                                                               52,00 tis. Kč

                                                               pol.  5031 -

                                                               Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                               o

                                                               13,00 tis. Kč

                                                               pol.  5032 -

                                                               Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                               o

                                                               4,68 tis. Kč

                                                               pol.  5038 -

                                                               Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                               o

                                                               0,22 tis. Kč

                                                               pol.  5137 -

                                                               Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                               o

                                                               135,00 tis. Kč

                                                               pol.  5162 -

                                                               Služby telekomunikací a radiokomunikací

                                                               o

                                                               5,00 tis. Kč

                                                               Pol.  5169 -

                                                               Nákup ostatních služeb

                                                               o

                                                               2.837,44 tis. Kč

                                                               pol.  5175 -

                                                               Pohoštění

                                                               o

                                                               20,00 tis. Kč

                                                               Celkem

                                                               3.067,34 tis. Kč


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 15/1279 ze dne 12.6.2017

                                                                č. 110/8476 ze dne 22.9.2016

                                                                18/1561                         8. 8. 2017
                                                                1. bere na vědomí

                                                                žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace

                                                                a.    v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny

                                                                b.   v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“ vyhlášeného dne 25. 1. 2017

                                                                vše dle příloh č. 2 až 4 předloženého materiálu

                                                                18/1561                         8. 8. 2017
                                                                2. rozhodla

                                                                schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                18/1561                         8. 8. 2017
                                                                3. bere na vědomí

                                                                informaci o úmrtí žadatele **********, pořadové číslo žádosti 4275 a o vlivu této skutečnosti na rozhodnutí rady kraje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“ tomuto žadateli přijaté usnesením č. 15/1279 ze dne 12. 6. 2017 dle důvodové zprávy

                                                                18/1561                         8. 8. 2017
                                                                4. bere na vědomí

                                                                žádost paní ********** o poskytnutí individuální „kotlíkové“ dotace na výměnu zdroje vytápění dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                18/1561                         8. 8. 2017
                                                                5. rozhodla

                                                                poskytnout dotaci z rozpočtu kraje na výměnu zdroje vytápění ve výši 150.000,- Kč paní ********** a uzavřít s ní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                 18/1562                         8. 8. 2017
                                                                 1. rozhodla

                                                                 udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ ve výši 1.168.700 Kč

                                                                 18/1562                         8. 8. 2017
                                                                 2. rozhodla

                                                                 navýšit akci „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o částku 1.168.700 Kč

                                                                 18/1562                         8. 8. 2017
                                                                 3. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 2143 -

                                                                 Cestovní ruch

                                                                 pol. 5213 -

                                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                 o

                                                                 1.168,7 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 2143 -

                                                                 Cestovní ruch

                                                                 pol. 5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                 o

                                                                 1.168,7 tis. Kč

                                                                 18/1562                         8. 8. 2017
                                                                 4. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 2143 -

                                                                 Cestovní ruch

                                                                 pol. 5164 -

                                                                 Nájemné

                                                                 o

                                                                 2.300,0 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 2143 -

                                                                 Cestovní ruch

                                                                 pol. 5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                 o

                                                                 2.300,0 tis. Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

                                                                  18/1563                         8. 8. 2017
                                                                  1. bere na vědomí

                                                                  informaci o konání mimořádné valné hromady sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., IČ 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, která se uskutečnila dne 8. 6. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                   18/1564                         8. 8. 2017
                                                                   1. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   kapitálové výdaje

                                                                   na § 3122 -

                                                                   Střední odborné školy

                                                                   pol.  6122 -

                                                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                                                   o

                                                                   661,40 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   kapitálové výdaje

                                                                   na § 3122 -

                                                                   Střední odborné školy

                                                                   pol.  6121 -

                                                                   Budovy, haly a stavby

                                                                   o

                                                                   661,40 tis. Kč

                                                                   18/1564                         8. 8. 2017
                                                                   2. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 4379 -

                                                                   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                   pol. 5169 -

                                                                   Nákup ostatních služeb

                                                                   o

                                                                   67,21 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 4379 -

                                                                   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                   pol.  5021 -

                                                                   Ostatní osobní výdaje

                                                                   o

                                                                   50,00 tis. Kč

                                                                   pol.  5031 -

                                                                   Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                   o

                                                                   12,50 tis. Kč

                                                                   pol.  5032 -

                                                                   Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                   o

                                                                   4,50 tis. Kč

                                                                   pol.  5038 -

                                                                   Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                   o

                                                                   0,21 tis. Kč

                                                                   Celkem

                                                                   67,21 tis. Kč

                                                                   18/1564                         8. 8. 2017
                                                                   3. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 6172 -

                                                                   Činnost regionální správy

                                                                   pol.  5169 -

                                                                   Nákup ostatních služeb

                                                                   o

                                                                   30,00 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 6172 -

                                                                   Činnost regionální správy

                                                                   pol.  5139 -

                                                                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                   o

                                                                   30,00 tis. Kč

                                                                   18/1564                         8. 8. 2017
                                                                   4. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 4359 -

                                                                   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                   pol.  5169 -

                                                                   Nákup ostatních služeb

                                                                   o

                                                                   79,91 tis. Kč

                                                                   pol.  5173 -

                                                                   Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                                   o

                                                                   150,00 tis. Kč

                                                                   Celkem

                                                                   229,91 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 4359 -

                                                                   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                   pol.  5166 -

                                                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                   o

                                                                   229,91 tis. Kč

                                                                   18/1564                         8. 8. 2017
                                                                   5. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3639 -

                                                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                   pol.  5169 -

                                                                   Nákup ostatních služeb

                                                                   o

                                                                   200,00 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3639 -

                                                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                   pol.  5166 -

                                                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                   o

                                                                   200,00 tis. Kč


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                    18/1565                         8. 8. 2017
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    žádost subjektu SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČO 05424089, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 71.617 Kč na akci Borůvkové hody v Malé Morávce

                                                                    18/1565                         8. 8. 2017
                                                                    2. rozhodla

                                                                    poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 71.617 Kč subjektu SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČO 05424089, na akci Borůvkové hody v Malé Morávce, s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                    18/1565                         8. 8. 2017
                                                                    3. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    snižují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 2143 -

                                                                    Cestovní ruch

                                                                    pol. 5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    71.617 Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 2143 -

                                                                    Cestovní ruch

                                                                    pol. 5222 -

                                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                                    o

                                                                    71.617 Kč


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                     18/1566                         8. 8. 2017
                                                                     1. rozhodla

                                                                     navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora opatření v oblasti životního prostředí“ o 83.000 Kč

                                                                     a vyčlenit finanční prostředky na akci „Podpora činností v oblasti ochrany životního prostředí“ ve výši 4.024.275 Kč

                                                                     18/1566                         8. 8. 2017
                                                                     2. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     zvyšují

                                                                     daňové příjmy

                                                                     pol.  1332 -

                                                                     Poplatky za znečišťování ovzduší

                                                                     o

                                                                     4.024.275 Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     nedaňové příjmy

                                                                     na § 3769 -

                                                                     Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                                     pol.  2212 -

                                                                     Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                                     o

                                                                     166.000 Kč

                                                                     Celkem

                                                                     o

                                                                     4.190.275 Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3769

                                                                     Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                                     pol.  5901 -

                                                                     Nespecifikované rezervy

                                                                     o

                                                                     83.000 Kč

                                                                     pol.  5909 -

                                                                     Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                                                     o

                                                                     4.024.275 Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     kapitálové výdaje

                                                                     na § 6409 -

                                                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                      

                                                                     pol.  6901 -

                                                                     Rezervy kapitálových výdajů

                                                                     o

                                                                     83.000 Kč

                                                                     Celkem

                                                                     o

                                                                     4.190.275 Kč


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 15/1288 ze dne 12. 6. 2017

                                                                      18/1567                         8. 8. 2017
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      informaci o průběhu a výsledku valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., v likvidaci, IČO 28564111, konané dne 29. 6. 2017 dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

                                                                      18/1567                         8. 8. 2017
                                                                      2. rozhodla

                                                                      uzavřít s obchodní společností KIC Odpady, a.s., v likvidaci, IČO 28564111, smlouvu o úschově dokumentace této obchodní společnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                       18/1568                         8. 8. 2017
                                                                       1. rozhodla

                                                                       nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 20.060 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                                       18/1568                         8. 8. 2017
                                                                       2. rozhodla

                                                                       navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci “Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 20.060 Kč

                                                                       18/1568                         8. 8. 2017
                                                                       3. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       přijaté transfery

                                                                       pol.  4111 -

                                                                       Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       20,06 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3741 -

                                                                       Ochrana druhů a stanovišť

                                                                       pol.  5192 -

                                                                       Poskytnuté náhrady

                                                                       o

                                                                       20,06 tis. Kč


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 112/8673 ze dne 18. 10. 2016

                                                                        18/1569                         8. 8. 2017
                                                                        1. bere na vědomí

                                                                        žádost subjektu Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 ze dne 3. 7. 2017 ve věci částečné změny charakteru dotace poskytnuté na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06235/2016/ŽPZ, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                        18/1569                         8. 8. 2017
                                                                        2. rozhodla

                                                                        změnit charakter dotace poskytnuté na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06235/2016/ŽPZ, uzavřené se subjektem Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016, IČO 05232481, na projekt pořízení studií proveditelnosti a projektových dokumentací výukového střediska pro děti a ekologického chodníčku a pořízení počítače včetně účetního softwaru tak, že z celkové výše dotace 100.000 Kč činí neinvestiční část dotace 29.750 Kč a investiční část dotace 70.250 Kč, a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke zmíněné smlouvě dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                         18/1570                         8. 8. 2017
                                                                         1. rozhodla

                                                                         navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Dotační program – Příspěvky na ozdravné pobyty“ o částku 58.725 Kč

                                                                         18/1570                         8. 8. 2017
                                                                         2. schvaluje

                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                         zvyšuje

                                                                         financování

                                                                         pol.  8115 -

                                                                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                                         o

                                                                         58,80 tis. Kč

                                                                         a

                                                                         zvyšují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 3900 -

                                                                         Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

                                                                         pol.  5321 -

                                                                         Neinvestiční transfery obcím

                                                                         o

                                                                         58,80 tis. Kč


                                                                          Rada kraje

                                                                          18/1571                         8. 8. 2017
                                                                          1. souhlasí

                                                                          s realizací projektu „Vyšší odborné školy“ u organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00600920, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                                          18/1571                         8. 8. 2017
                                                                          2. souhlasí

                                                                          s realizací projektu „Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím“ u organizace Základní škola speciální, Ostrava–Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00601977, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                                          18/1571                         8. 8. 2017
                                                                          3. souhlasí

                                                                          s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Vyšší odborné školy“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00600920, jako žadatelem a organizacemi Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99, IČO 00669695, a Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace, IČO 00638005, jako partnery projektu

                                                                          18/1571                         8. 8. 2017
                                                                          4. souhlasí

                                                                          s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Základní škola speciální, Ostrava–Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00601977, jako hlavním přeshraničním partnerem a organizací Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola, Žilina, IČO 36134228, jako vedoucím partnerem projektu


                                                                           Rada kraje

                                                                           18/1572                         8. 8. 2017
                                                                           1. souhlasí

                                                                           s předložením investičního projektu „Rekonstrukce laboratoře biologie“ zpracovaného organizací Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842753, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu (Integrované projekty ITI) a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu


                                                                            Rada kraje

                                                                            18/1573                         8. 8. 2017
                                                                            1. souhlasí

                                                                            se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u organizace Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace dle předloženého materiálu


                                                                             Rada kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

                                                                             č. 105/8085 ze dne 19.7.2016

                                                                             18/1574                         8. 8. 2017
                                                                             1. bere na vědomí

                                                                             a.    informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 2. A druhého ročníku oboru
                                                                             79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2016/2017

                                                                             b.    informaci o počtu přijatých žáků ve třídě označené jako 1. A prvního ročníku oboru
                                                                             79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

                                                                             18/1574                         8. 8. 2017
                                                                             2. rozhodla

                                                                             s účinností od 1. 9. 2017

                                                                             povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu druhého žáka pro třídu ve školním roce 2017/2018 označenou jako 3. A oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

                                                                             18/1574                         8. 8. 2017
                                                                             3. rozhodla

                                                                             s účinností od 1. 9. 2017

                                                                             nepovolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu ve školním roce 2017/2018 označenou jako 1. A oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

                                                                              18/1575                         8. 8. 2017
                                                                              1. bere na vědomí

                                                                              informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1. A prvního ročníku oboru
                                                                              79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, ve školním roce 2016/2017

                                                                              18/1575                         8. 8. 2017
                                                                              2. rozhodla

                                                                              s účinností od 1. 9. 2017

                                                                              povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu ve školním roce 2017/2018 označenou jako 2. A oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                                               Rada kraje

                                                                               18/1576                         8. 8. 2017
                                                                               1. stanoví

                                                                               s účinností od 1. 9. 2017

                                                                               platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 18/895 ze dne 13. 7. 2005

                                                                                č. 89/5549 ze dne 20. 7. 2011

                                                                                18/1577                         8. 8. 2017
                                                                                1. schvaluje

                                                                                dodatek č. 2 zřizovací listiny školské rady ev. č. ŠR/107/2005 zřízené při střední škole organizace Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                18/1577                         8. 8. 2017
                                                                                2. vydává

                                                                                dodatek č. 2 ke zřizovací listině školské rady dle bodu č. 1. tohoto usnesení


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 12/935 ze dne 25. 4. 2017

                                                                                 18/1578                         8. 8. 2017
                                                                                 1. souhlasí

                                                                                 a.    s vydáním stipendijního řádu organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                 b.    s vydáním stipendijního řádu organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00601659, uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                 c.    s vydáním stipendijního řádu organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                 d.    s vydáním stipendijního řádu organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691, uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                 e.    s vydáním stipendijního řádu organizace Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 18054455, uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                 f.     s vydáním stipendijního řádu organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, uvedeného v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                                 g.    s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 13644301, uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                                 h.    s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČO 13644327, uvedeného v příloze č. 8 předloženého materiálu

                                                                                 i.     s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00577243, uvedeného v příloze č. 9 předloženého materiálu

                                                                                 j.     s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 72547651, uvedeného v příloze č. 10 předloženého materiálu

                                                                                 k.    s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 13644319, uvedeného v příloze č. 11 předloženého materiálu

                                                                                 l.     s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČO 00846279, uvedeného v příloze č. 12 předloženého materiálu

                                                                                 m.  s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, uvedeného v příloze č. 13 předloženého materiálu

                                                                                 n.    s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, uvedeného v příloze č. 14 předloženého materiálu

                                                                                 o.    s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00848077, uvedeného v příloze č. 15 předloženého materiálu

                                                                                 p.    s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, uvedeného v příloze č. 16 předloženého materiálu

                                                                                 q.    s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261, uvedeného v příloze č. 17 předloženého materiálu

                                                                                 r.     s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, uvedeného v příloze č. 18 předloženého materiálu

                                                                                 s.    s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČO 66932581, uvedeného v příloze č. 19 předloženého materiálu

                                                                                 t.     s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČO 13644289, uvedeného v příloze č. 20 předloženého materiálu

                                                                                 u.    s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČO 00577910, uvedeného v příloze č. 21 předloženého materiálu

                                                                                 v.    s vydáním stipendijního řádu organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, uvedeného v příloze č. 22 předloženého materiálu


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  18/1579                         8. 8. 2017
                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                  petici občanů za odvolání vedení ZUŠ Václava Kálika v Opavě ze dne 10. 7. 2017, která byla doručena na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 11. 7. 2017

                                                                                  18/1579                         8. 8. 2017
                                                                                  2. schvaluje

                                                                                  obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                   18/1580                         8. 8. 2017
                                                                                   1. rozhodla

                                                                                   nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                                                                   a)           dotační program „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR“ v roce 2017 ve výši 159.933 Kč

                                                                                   b)           individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 3.219.804,60 Kč

                                                                                   dle předloženého materiálu

                                                                                   18/1580                         8. 8. 2017
                                                                                   2. schvaluje

                                                                                   zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842753, o částku 159.933 Kč s účelovým určením na Dotační program „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR“ v roce 2017 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                   18/1580                         8. 8. 2017
                                                                                   3. schvaluje

                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                   zvyšují

                                                                                   neinvestiční přijaté transfery

                                                                                   pol. 4116 -

                                                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                   o

                                                                                   159.933 Kč

                                                                                   a

                                                                                   zvyšují

                                                                                   běžné výdaje

                                                                                   na § 3121 -

                                                                                   Gymnázia

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   159.933 Kč

                                                                                   18/1580                         8. 8. 2017
                                                                                   4. schvaluje

                                                                                   zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

                                                                                   18/1580                         8. 8. 2017
                                                                                   5. schvaluje

                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                   zvyšují

                                                                                   neinvestiční přijaté transfery

                                                                                   pol. 4116 -

                                                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                   o

                                                                                   3.219.811 Kč

                                                                                   a

                                                                                   zvyšují

                                                                                   běžné výdaje

                                                                                   na § 3121 -

                                                                                   Gymnázia

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   1.032.040 Kč

                                                                                   na § 3122 -

                                                                                   Střední odborné školy

                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   2.187.771 Kč

                                                                                   Celkem

                                                                                     o

                                                                                   3.219.811 Kč

                                                                                   18/1580                         8. 8. 2017
                                                                                   6. schvaluje

                                                                                   zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813075, o částku 140.000 Kč s účelovým určením na úhradu nákladů spojených se zajištěním 2. ročníku konference mladých aneb ENVOFÓRUM pro um i naši budoucnost; finanční prostředky jsou určeny na materiální a propagační zabezpečení, služby spojené se zabezpečením konference s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                                   18/1580                         8. 8. 2017
                                                                                   7. souhlasí

                                                                                   s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Renovace a oprava sportovního hřiště - hokejbal“ na nemovité věci kraje, a to na sportovišti, které je součástí pozemku parc. č. 2427/5, ostatní plocha, v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, předané k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Žižkova 1818/1a,  Karviná-Hranice, IČO 62331515, dle předloženého materiálu


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                   18/1581                         8. 8. 2017
                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                   žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČ 61989100, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                   18/1581                         8. 8. 2017
                                                                                   2. doporučuje

                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                   poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením konference SEKEL 2017 a semináře Elektrotechnika v dopravě, s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 31. 10. 2017

                                                                                   18/1581                         8. 8. 2017
                                                                                   3. doporučuje

                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                   uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                   18/1581                         8. 8. 2017
                                                                                   4. schvaluje

                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                   snižují

                                                                                   běžné výdaje

                                                                                   na § 3299 -

                                                                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                   pol. 5229 -

                                                                                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                   o

                                                                                   30 tis. Kč

                                                                                   a

                                                                                   zvyšují

                                                                                   běžné výdaje

                                                                                   na § 3299 -

                                                                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                   pol. 5332 -

                                                                                   Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                                                   o

                                                                                   30 tis. Kč

                                                                                   18/1581                         8. 8. 2017
                                                                                   5. ukládá

                                                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                   předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                                   Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                                   Termín: 14. 9. 2017


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 17/1485 ze dne 18. 7. 2017

                                                                                    18/1582                         8. 8. 2017
                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                    žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle příloh č. 1 a 3 předloženého materiálu

                                                                                    18/1582                         8. 8. 2017
                                                                                    2. rozhodla

                                                                                    poskytnout návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje příjemcům:

                                                                                    a.    Sportovní klub Dětmarovice, z.s., IČ 48426008, ve výši 70.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017

                                                                                    b.    Městský fotbalový klub Kravaře z.s., IČ 02641461, ve výši 160.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017

                                                                                    18/1582                         8. 8. 2017
                                                                                    3. rozhodla

                                                                                    uzavřít smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje s příjemci:

                                                                                    a.    Sportovní klub Dětmarovice, z.s., IČ 48426008, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                    b.    Městský fotbalový klub Kravaře z.s., IČ 02641461, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                    18/1582                         8. 8. 2017
                                                                                    4. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    zvyšují

                                                                                    nedaňové příjmy

                                                                                    pol. 2420 -

                                                                                    Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů

                                                                                    o

                                                                                    230.000 Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 3419 -

                                                                                    Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                                    pol. 5622 -

                                                                                    Neinvestiční půjčené prostředky spolkům

                                                                                    o

                                                                                    230.000 Kč


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     18/1583                         8. 8. 2017
                                                                                     1. souhlasí

                                                                                     a.    s návrhem dodatku č. 12 ke zřizovací listině organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 71197036, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                     b.    s návrhem dodatku č. 29 ke zřizovací listině organizace Harmonie, příspěvková organizace, Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská  785/85, 794 01, IČO 00846384, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                     c.    s návrhem dodatku č. 21 ke zřizovací listině organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČO 71197052, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                     d.    s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČO 71197001, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                     e.    s návrhem dodatku č. 17 ke zřizovací listině organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                                     18/1583                         8. 8. 2017
                                                                                     2. ukládá

                                                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                     předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1. tohoto usnesení ke schválení

                                                                                     Zodp.: Jiří Navrátil

                                                                                     Termín: 14. 9. 2017


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      18/1584                         8. 8. 2017
                                                                                      1. souhlasí

                                                                                      se změnami v registraci poskytování sociálních služeb v Domově Duha, příspěvková organizace, ke dni 1. 1. 2018, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                       č. 4/349 ze dne 15. 6. 2017

                                                                                       č. 4/348 ze dne 15. 6. 2017

                                                                                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                       18/1585                         8. 8. 2017
                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                       informaci o odmítnutí dotace organizací BVÚ-Centrum pro volný čas a pomoc mládeži z.s., se sídlem Křišťanova 1049/15, 702 00 Ostrava, IČO 44938519, a souhlasu náhradního žadatele Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost, se sídlem Táborská 847/15, 140 00 Praha, IČO 24293628, s poskytnutím dotace z rozpočtu kraje v Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017 dle předloženého materiálu

                                                                                       18/1585                         8. 8. 2017
                                                                                       2. bere na vědomí

                                                                                       informaci o odmítnutí dotace organizací SDO Brontosauři, z.s., se sídlem Rajnochova 6/234, 718 00 Ostrava, IČO 64628850, a souhlasu náhradního žadatele Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, s poskytnutím dotace z rozpočtu kraje v Programu podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2017 dle předloženého materiálu

                                                                                       18/1585                         8. 8. 2017
                                                                                       3. schvaluje

                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                       snižují

                                                                                       běžné výdaje

                                                                                       na § 4339 -

                                                                                       Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                                       pol. 5222 -

                                                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                       o

                                                                                       30,3 tis. Kč

                                                                                       na § 4349 -

                                                                                       Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                                                       pol. 5222 -

                                                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                       o

                                                                                       35,7 tis. Kč

                                                                                       a

                                                                                       zvyšují

                                                                                       běžné výdaje

                                                                                       na § 4339 -

                                                                                       Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                                       pol. 5223 -

                                                                                       Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                       o

                                                                                       30,3 tis. Kč

                                                                                       na § 4349 -

                                                                                       Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                                                       pol. 5221 -

                                                                                       Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                       o

                                                                                       35,7 tis. Kč


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        18/1586                         8. 8. 2017
                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                        dopis Mgr. Jana Seidlera, ředitele organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, o vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, IČO 71196951, ke dni 30. 9. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                        18/1586                         8. 8. 2017
                                                                                        2. vyhlašuje

                                                                                        konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, ve znění návrhu veřejného oznámení uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                        18/1586                         8. 8. 2017
                                                                                        3. jmenuje

                                                                                        komisi pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, ve složení:

                                                                                        předseda komise:

                                                                                        Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

                                                                                        členové komise:

                                                                                        Mgr. Martina Nováková, předsedkyně výboru sociálního zastupitelstva kraje

                                                                                        Radomíra Vlčková, členka rady kraje

                                                                                        Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                                                                        Mgr. Aleš Neuwirth, vedoucí ekonomického oddělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                                                                        Ing. Eva Cholewová, ředitelka organizace Nový domov, příspěvková organizace

                                                                                        18/1586                         8. 8. 2017
                                                                                        4. pověřuje

                                                                                        funkcí tajemníka konkurzní komise Mgr. Bc. Alici Weniger, zaměstnance Moravskoslezského kraje, zařazeného k výkonu práce do krajského úřadu, odboru sociálních věcí


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         18/1587                         8. 8. 2017
                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                         žádost organizace Nový domov, příspěvková organizace, IČO 00847330, se sídlem U Bažantnice 1564/15, 735 06 Karviná, o udělení souhlasu zřizovatele s čerpáním finančních prostředků z fondu investic organizace na realizaci akce „Rekonstrukce mrazících boxů ve stravovacím provoze“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                         18/1587                         8. 8. 2017
                                                                                         2. souhlasí

                                                                                         s použitím finančních prostředků z fondu investic organizace Nový domov, příspěvková organizace, IČO 00847330, v maximální výši 915.752 Kč včetně DPH v rámci akce „Rekonstrukce mrazících boxů ve stravovacím provoze“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016

                                                                                          č. 11/849 ze dne 11. 4. 2017

                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                          18/1588                         8. 8. 2017
                                                                                          1. rozhodla

                                                                                          nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na r. 2017 do rozpočtu kraje ve výši 814,8 tis. Kč na projekt „Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                          18/1588                         8. 8. 2017
                                                                                          2. rozhodla

                                                                                          udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 101,20 tis. Kč

                                                                                          18/1588                         8. 8. 2017
                                                                                          3. rozhodla

                                                                                          navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje“ v celkové výši 1.286 tis. Kč

                                                                                          18/1588                         8. 8. 2017
                                                                                          4. doporučuje

                                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                                          rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji“ v letech 2018 až 2020 v maximální výši 2.160 tis. Kč

                                                                                          18/1588                         8. 8. 2017
                                                                                          5. schvaluje

                                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                          zvyšují

                                                                                          přijaté transfery

                                                                                          pol. 4116 -

                                                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                          o

                                                                                          814,80 tis. Kč

                                                                                          na § 4399 -

                                                                                          Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                                          pol. 2212 -

                                                                                          Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                                                          o

                                                                                          52,00 tis. Kč

                                                                                          pol. 2324 -

                                                                                          Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                                                                          o

                                                                                           4,00 tis. Kč

                                                                                          na § 6409 -

                                                                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                          pol. 2229 -

                                                                                          Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                                          o

                                                                                          45,20 tis. Kč

                                                                                          Celkem

                                                                                          o

                                                                                          916,00 tis. Kč

                                                                                          a

                                                                                          snižují

                                                                                          kapitálové výdaje

                                                                                          na § 6409 -

                                                                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                          pol. 6901 -

                                                                                          Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                          o

                                                                                          370,00 tis. Kč

                                                                                          a

                                                                                          zvyšují

                                                                                          běžné výdaje

                                                                                          na § 3900 -

                                                                                          Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                                                                                          pol. 5137 -

                                                                                          Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                                          o

                                                                                          403,60 tis. Kč

                                                                                          pol. 5139 -

                                                                                          Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                                          o

                                                                                          120,40 tis. Kč

                                                                                          pol. 5154 -

                                                                                          Elektrická energie

                                                                                          o

                                                                                          24,00 tis. Kč

                                                                                          pol. 5162 -

                                                                                          Služby telekomunikací a radiokomunikací

                                                                                          o

                                                                                          48,00 tis. Kč

                                                                                          pol. 5164 -

                                                                                          Nájemné

                                                                                          o

                                                                                          48,00 tis. Kč

                                                                                          pol. 5167 -

                                                                                          Služby školení a vzdělávání

                                                                                          o

                                                                                          30,00 tis. Kč

                                                                                          pol. 5169 -

                                                                                          Nákup ostatních služeb

                                                                                          o

                                                                                          612,00 tis. Kč

                                                                                          Celkem

                                                                                          o

                                                                                          1.286,00 tis. Kč

                                                                                          18/1588                         8. 8. 2017
                                                                                          6. ukládá

                                                                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                          předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 4. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                                          Zodp.: Jiří Navrátil

                                                                                          Termín: 14. 9. 2017


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 101/7684 ze dne 24. 5. 2016

                                                                                           18/1589                         8. 8. 2017
                                                                                           1. rozhodla

                                                                                           uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02268/2016/KŘ se společností se společností eCENTRE, a.s., se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, Praha, PSČ 170 00, IČ 27149862, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            18/1590                         8. 8. 2017
                                                                                            1. bere na vědomí

                                                                                            a)    výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem podpory korporátního řízení a kontroly a výsledky kontrol poskytování sociálních služeb u příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem sociálních věcí v samostatné působnosti ukončených do 30. 6. 2017 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 3 předloženého materiálu

                                                                                            b)   výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem školství, mládeže a sportu v samostatné působnosti ukončených do 30. 6. 2017 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 4 a č. 5 předloženého materiálu

                                                                                            18/1590                         8. 8. 2017
                                                                                            2. rozhodla

                                                                                            a)   přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při kontrolách a šetřeních stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 – 3 a v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                            a)   u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 4 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout

                                                                                            18/1590                         8. 8. 2017
                                                                                            3. stanoví

                                                                                            s účinností od 1. 9. 2017 plat Mgr. Jiřině Vozné, ředitelce organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 64 628 183

                                                                                            dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                            18/1590                         8. 8. 2017
                                                                                            4. ukládá

                                                                                            náměstkům hejtmana kraje

                                                                                            sdělit obsah přijatých opatření ředitelům příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 3, č. 5 a č. 6 předloženého materiálu

                                                                                            Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny, Jiří Navrátil

                                                                                            Termín: 31. 8. 2017


                                                                                             frame-scrollup