Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 11. 7. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  19/1453     11. 7. 2013
1. schvaluje

program 19. schůze rady kraje, konané dne 11. 7. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1454     11. 7. 2013
1. volí

ověřovatele zápisu z 19. schůze rady kraje, konané dne 11. 7. 2013: Martin Sikora Ing. Ivan Strachoň

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1455     11. 7. 2013
1. schvaluje

termín konání schůze rady kraje, která se uskuteční dne 15. 7. 2013 v 8:00 hodin v zasedací místnosti A313

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/917 ze dne 16. 4. 2013 (č. usnesení)
  19/1456     11. 7. 2013
1. odkládá

materiál č. 2/1 „Žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, o úpravu finančního plánu pro rok 2013“ k doplnění a opětovnému předložení na schůzi rady kraje dne 20. 8. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 7/380 ze dne 29. 1. 2013 č. 11/736 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  19/1457     11. 7. 2013
1. rozhodla

ve vazbě na neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy s uchazečem VDI META - výrobní družstvo invalidů v zadávacím řízení s názvem „Dodávka a instalace didaktických pomůcek v rámci projektu »Podpora přírodovědných předmětů«“, uzavřít smlouvu s uchazečem C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno - Židenice, IČ 27675645, který se umístil jako druhý v pořadí, a to za cenu nejvýše přípustnou 3.224.082,- Kč bez DPH z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 4/102 ze dne 4. 12. 2012 č. 7/381 ze dne 29. 1. 2013 č. 16/1147 ze dne 28. 5. 2013 (č. usnesení)
  19/1458     11. 7. 2013
1. bere na vědomí

informaci k veřejné zakázce s názvem „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky »Mechatronika« II“, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1459     11. 7. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na dodávky „Zdravotnická technologie pro projekt »Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. «“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému IS VZ US
  19/1459     11. 7. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zdravotnická technologie pro projekt »Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. «“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  19/1459     11. 7. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Zdravotnická technologie pro projekt »Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. «“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Petr Kovařík - ředitel, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Rostislav Šimanský - provozně-technický náměstek, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1460     11. 7. 2013
1. rozhodla

zahájit užší řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce, nazvané „Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek - Uveřejňovacím subsystému, dle předloženého materiálu
  19/1460     11. 7. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  19/1460     11. 7. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 7. 2013
  19/1460     11. 7. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  19/1460     11. 7. 2013
5. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku nazvanou „Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  19/1460     11. 7. 2013
6. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise „Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1461     11. 7. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Silnice 2014 - I. etapa“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek - Uveřejňovacím subsystému, dle předloženého materiálu
  19/1461     11. 7. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Silnice 2014 - I. etapa“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  19/1461     11. 7. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Silnice 2014 - I. etapa“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  19/1461     11. 7. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Silnice 2013 - III. etapa“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje
  19/1461     11. 7. 2013
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 7. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/811 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  19/1462     11. 7. 2013
1. rozhodla

nahradit bod 5) usnesení rady kraje č. 12/811 ze dne 2. 4. 2013 novým zněním: „5) rozhodla o stanovení limitní ceny pro akceptaci ze strany obchodníků nákupu elektrické energie ve výši 1.050 Kč bez DPH/MWh v hladině nízkého i vysokého napětí“
  19/1462     11. 7. 2013
2. rozhodla

zrušit bod 6) usnesení rady kraje č. 12/811 ze dne 2. 4. 2013 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1364 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  19/1463     11. 7. 2013
1. rozhodla

o stanovení limitní ceny pro akceptaci ze strany obchodníků nákupu zemního plynu ve výši 725 Kč bez DPH/MWh pro kategorii maloodběr i středoodběr

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/1063 ze dne 14. 5. 2013 (č. usnesení)
  19/1464     11. 7. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy k zakázce označené „Diagnostické nástroje pro školská poradenská zařízení“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: pro 1. část - Diagnostické nástroje pro klienty s poruchami učení a chování 2. PSYCHODIAGNOSTIKA BRNO, spol. s r.o. se sídlem: Brno, Cejl 72, PSČ 602 00 IČ: 48906531 za cenu nejvýše přípustnou 690.434 Kč bez DPH pro 2. část - Diagnostické nástroje pro klienty s mentálním, tělesným a smyslovým postižením 1. Hogrefe - Testcentrum, s.r.o. se sídlem: Praha 4 - Krč, Antala Staška 1357/78, PSČ 140 00 IČ: 26159392 za cenu nejvýše přípustnou 2.646.951,15 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1465     11. 7. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané „Vybudování systému vyrozumění, varování a chemického monitoringu“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  19/1465     11. 7. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  19/1465     11. 7. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 5. ktp. Ing. Martin Štrublík - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 5. kpt. Ing. Kateřina Blažková - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  19/1465     11. 7. 2013
4. prohlašuje

že předmět veřejné zakázky „Vybudování systému vyrozumění, varování a chemického monitoringu“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1466     11. 7. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Dodávka přístrojové techniky pro oblast materiálového zkušebnictví pro výuku oboru Stavebnictví" dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  19/1466     11. 7. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Petr Kocich - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  19/1466     11. 7. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Petr Kocich - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  19/1466     11. 7. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Andrea Nytrová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Jindřich Částka - odbor evropských projektů 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 16/1149 ze dne 28. 5. 2013 (č. usnesení)
  19/1467     11. 7. 2013
1. bere na vědomí

že uchazeč AF-CITYPLAN s.r.o., jehož nabídka byla u veřejné zakázky označené „Aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“, poř. č. 23/2013, vybrána jako nejvhodnější, nesplnil povinnost podle § 62 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) předložit před uzavřením smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky, čímž neposkytl součinnost k uzavření smlouvy ve smyslu § 82 odst. 4 zákona
  19/1467     11. 7. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyzvat v souladu s § 82 odst. 4 zákona k uzavření smlouvy na zpracování Aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhotovení Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje zahrnující právní stav po jejich aktualizaci, včetně digitální formy dokumentace a digitální formy určené ke zveřejnění v síti Internet uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí a předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. Atelier T - plan, s.r.o. se sídlem: Na Šachtě 497/9,1 Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00 IČ: 26483734 za cenu nejvýše přípustnou 1.702.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním smlouvu za podmínky, že předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/548 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  19/1468     11. 7. 2013
1. vylučuje

z další účasti v zadávacím řízení pod označením „Nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě“ uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. AUDY s.r.o. se sídlem: Brno, Živného 1a, PSČ 635 00 IČ: 00544426 2. ArjoHuntleigh s.r.o. se sídlem: Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00 IČ: 46962549
  19/1468     11. 7. 2013
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě“, poř. č. 19/2013 v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1469     11. 7. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Dodávka izolační zeleně s výsadbou v rámci projektu "Snížení prašnosti v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje"“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  19/1469     11. 7. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  19/1469     11. 7. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: Ing. Silvie Součková - odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Marek Bruštík - odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  19/1469     11. 7. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. Ing. Silvie Součková - odbor životního prostředí a zemědělství 5. Ing. Radmila Hybnerová - odbor životního prostředí a zemědělství 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Marek Bruštík - odbor životního prostředí a zemědělství 5. Mgr. Urszula Ondruchová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/1058 ze dne 14. 5. 2013 (č. usnesení)
  19/1470     11. 7. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na provedení výkonu koordinátora BOZP u staveb realizovaných v rámci projektů „Silnice 2013 - 4 etapy“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. část: Výkon koordinátora BOZP pro "Silnice 2013 - I. etapa 4. AUTHORITY SERVICE s.r.o. se sídlem: Stanislavského 355, Ostrava - Svinov, PSČ 721 00 IČ: 28657748 za cenu nejvýše přípustnou 64.000 Kč bez DPH 2. část: Výkon koordinátora BOZP pro "Silnice 2013 - II. etapa" 4. AUTHORITY SERVICE s.r.o. se sídlem: Stanislavského 355, Ostrava - Svinov, PSČ 721 00 IČ: 28657748 za cenu nejvýše přípustnou 56.000 Kč bez DPH 3. část: Výkon koordinátora BOZP pro "Silnice 2013 - III. etapa" (stavby Tichá, Kravaře, Petrovice, Dobroslavice) 1. Road control systém a.s. se sídlem: Sládkova 1920/14, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00 IČ: 27796558 za cenu nejvýše přípustnou 85.123 Kč bez DPH 4. část: Výkon koordinátora BOZP pro "Silnice 2013 - III. etapa" (stavba Havířov) 5. ENVIFORM a.s. se sídlem: Závodní 814, Třinec - Staré Město, PSČ 739 65 IČ: 25839047 za cenu nejvýše přípustnou 16.500 Kč bez DPH 5. část: Výkon koordinátora BOZP pro "Silnice 2013 - III. etapa" (stavba Frenštát pod Radhoštěm) 5. ENVIFORM a.s. se sídlem: Závodní 814, Třinec - Staré Město, PSČ 739 65 IČ: 25839047 za cenu nejvýše přípustnou 27.300 Kč bez DPH 6. část: Výkon koordinátora BOZP pro "Silnice 2013 - IV. etapa" 4. AUTHORITY SERVICE s.r.o. se sídlem: Stanislavského 355, Ostrava - Svinov, PSČ 721 00 IČ: 28657748 za cenu nejvýše přípustnou 88.000 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1471     11. 7. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení a tisk propagační mapy Moravskoslezského kraje v rámci projektu "Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků III", se společností: SHOCart, spol. s r.o. se sídlem: Vizovice, Zádveřice 48, PSČ 763 12 IČ: 40942040 za cenu nejvýše přípustnou 334.000 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1472     11. 7. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění TDS a výkon funkce koordinátora BOZP při práci na staveništi po dobu realizace stavby Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava, se společností FAKO spol. s r.o. se sídlem: Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž IČ: 18188711 za cenu nejvýše přípustnou 110.000 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 10/659 ze dne 5. 3. 2013 (č. usnesení)
  19/1473     11. 7. 2013
1. vylučuje

z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rámcová smlouva na poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení“ níže uvedené uchazeče, a to z důvodů podrobně specifikovaných v důvodové zprávě k tomuto usnesení, resp. v její příloze č. 2 a 3, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. Sdružení Gordion - HHP tvořené společnostmi Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Týn 1049/3, 110 00 Praha 1 IČ: 26454807 GORDION, s.r.o. Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 26147921 3. Unitender, s.r.o. Jurečkova 16/1812, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČ: 25394495
  19/1473     11. 7. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „Rámcová smlouva na poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem 2. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář Jakubská 121/1, 602 00 Brno IČ: 28305043 za ceny nejvýše přípustné dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  19/1473     11. 7. 2013
3. zmocňuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář se sídlem: Brno-město, Jakubská 121/1, PSČ 602 00, IČ 28305043, k zastupování Moravskoslezského kraje jako zadavatele u všech veřejných zakázek realizovaných na základě „Rámcové smlouvy na poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení" uzavřené dle bodu 2) tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1474     11. 7. 2013
1. jmenuje

na návrh ředitele krajského úřadu s účinností od 11. 7. 2013 včetně Ing. Silvii Součkovou vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1475     11. 7. 2013
1. bere na vědomí

informaci o podnětech vznesených členy zastupitelstva kraje na 4. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 20. 6. 2013, dle předloženého materiálu
  19/1475     11. 7. 2013
2. pověřuje

hejtmana kraje náměstka hejtmana kraje vyřízením podnětů dle předloženého materiálu Zodp.: Miroslav Novák Ing. Jiří Martinek Termín: do 12. 7. 2013 (pro odeslání odpovědí příslušným členům zastupitelstva kraje do 27. 8. 2013 (pro odevzdání materiálu pro radu kraje konanou dne 3. 9. 2013 s návrhem věcného řešení)

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1476     11. 7. 2013
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 389 - 408 ze dne 29. 5. 2013, č. 409 - 411 ze dne 2. 6. 2013 a č. 412 - 432 ze dne 5. 6. 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  19/1477     11. 7. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 3.235 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 3.235 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  19/1478     11. 7. 2013
1. bere na vědomí

žádost Veteran Car Clubu Ostrava ze dne 10. 4. 2013 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  19/1478     11. 7. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Veteran Car Clubu Ostrava se sídlem Tichá 464/1, 721 00 Ostrava - Svinov, IČ 26519313, na výdaje související se zajištěním mezinárodní soutěže historických automobilů „Moravia Rallye 2013 - Beskydské vrchy“ ve výši 30 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 10. 8. 2013 do 30. 9. 2013, dle předloženého materiálu
  19/1478     11. 7. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 30 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  19/1479     11. 7. 2013
1. rozhodla

uzavřít Memorandum o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a SH ČMS - krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 71173846, na podporu mezinárodních aktivit v rámci výjezdu dětí do partnerského regionu Vologodská oblast a na zajištění pobytu dětí z partnerského regionu Doněcká oblast na mezinárodním táboře v Janských Koupelích, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  19/1480     11. 7. 2013
1. bere na vědomí

žádost ********** o změnu uznatelných nákladů ve smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 27. 6. 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  19/1480     11. 7. 2013
2. rozhodla

rozšířit okruh uznatelných nákladů ve smlouvě o poskytnutí dotace **********, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto usnesením rady kraje č. 18/1381 ze dne 20. 6. 2013, o školné dle předloženého materiálu
  19/1480     11. 7. 2013
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory z realizace veřejné zakázky v rámci akce „Ediční plán“, ve výši 500 tis. Kč
  19/1480     11. 7. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 500 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 500 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1481     11. 7. 2013
1. souhlasí

s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČ 00845299, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1482     11. 7. 2013
1. rozhodla

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a Mateřská škola SOKRATES, s.r.o., Ostrava-Hrabůvka, Mjr. Nováka 1455/34, PSČ 700 30, IČ 27731073, na neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním dle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/1081 ze dne 14. 5. 2013 (č. usnesení)
  19/1483     11. 7. 2013
1. bere na vědomí

zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  19/1483     11. 7. 2013
2. jmenuje

dnem 15. 7. 2013 Jaroslavu Dokoupilovou na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, IČ 14616068, na dobu určitou, do 14. 7. 2019, při úvazku 0,5
  19/1483     11. 7. 2013
3. stanoví

s účinností od 15. 7. 2013 plat Jaroslavě Dokoupilové, ředitelce organizace Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, IČ 14616068, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1484     11. 7. 2013
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace, kterou nezřizuje Moravskoslezský kraj, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/564 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  19/1485     11. 7. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČ 47813482, o částku 300.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Oprava střechy tělocvičny“
  19/1485     11. 7. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 72547651, o částku 1.200.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Oprava havárie střechy VOŠ na ul. Praskova“
  19/1485     11. 7. 2013
3. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace, IČ 62330420, ve výši 280.000,-- Kč účelově určený na akci „Výměna elektroinstalace v 2. nadzemním podlaží a instalace snížených podhledů“
  19/1485     11. 7. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, o částku 400.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce střechy sportovní haly“
  19/1485     11. 7. 2013
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace, IČ 60043661, o částku 916.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Změna způsobu vytápění“
  19/1485     11. 7. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.096 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 300 tis. Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.200 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 280 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 400 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 916 tis. Kč Celkem o 3.096 tis. Kč
  19/1485     11. 7. 2013
7. rozhodla

udělit výjimku z ustanovení bodu 1 písm. a) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Výměna oken a zateplení obvodového pláště“ organizace Mateřská škola Eliška, Opava, E. Krásnohorské 8, příspěvková organizace, IČ 47813474, ve výši 1.150.000,-- Kč
  19/1485     11. 7. 2013
8. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Mateřská škola Eliška, Opava, E. Krásnohorské 8, příspěvková organizace, IČ 47813474, ve výši 1.150.000,-- Kč účelově určený na akci „Výměna střešní krytiny a zateplení střechy“
  19/1485     11. 7. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.150 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.150 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1486     11. 7. 2013
1. rozhodla

přijmout finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury k financování: a) projektů prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurensceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (EU peníze školám), v oblasti podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách ve výši 1.603.242,80 Kč b) rozvojového programu "Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013" ve výši 204.000 Kč dle předloženého materiálu
  19/1486     11. 7. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.807,25 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 7.933,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 4.234,00 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 617,51 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 3.040,00 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 985,74 tis. Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 659,00 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné práce pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 204,00 tis. Kč Celkem 9.740,25 tis. Kč
  19/1486     11. 7. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s účelovým určením na projekty „EU peníze školám“ organizacím: a) Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842753, o částku 617.505,20 Kč (reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0845) b) Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČ 00845299, o částku 377.539,60 Kč (reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0351) c) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČ 00100340, o částku 608.198 Kč (reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.549)
  19/1486     11. 7. 2013
4. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013“ příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  19/1486     11. 7. 2013
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  19/1486     11. 7. 2013
6. rozhodla

zvýšit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2013 pro organizace: a) Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČ 69987181, o částku 7.802.000 Kč b) Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, IČ 68157801, o částku 131.000 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1487     11. 7. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.726 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 310 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.310 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 910 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 100 tis. Kč Celkem 3.630 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 330 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 766 tis. Kč Celkem 1.096 tis. Kč
  19/1487     11. 7. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  19/1487     11. 7. 2013
3. schvaluje

závazný ukazatel účelová investiční dotace do investičního fondu příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  19/1487     11. 7. 2013
4. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu u organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, ve výši 152.000 Kč na zakoupení plynového varného kotle

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6703 ze dne 14. 2. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1995 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  19/1488     11. 7. 2013
1. rozhodla

a) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 60045922, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331752, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 a č. 4 předloženého materiálu c) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 45234370, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 a č. 6 předloženého materiálu
  19/1488     11. 7. 2013
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/20.01234, v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady včetně dodatků

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1489     11. 7. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2013 ve výši 147.140.000 Kč
  19/1489     11. 7. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 147.140.000 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 190.134 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 9.385.272 Kč na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 611.791 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 3.328.392 Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 11.324.417 Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 625.304 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 8.725.390 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 11.446 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 37.960.415 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.448.637 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 43.407.824 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 4.237.532 Kč na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 208.548 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 673.958 Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 9.191 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 625.017 Kč na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 517.473 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 429.150 Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 134.445 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.164.931 Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 584.080 Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.017.839 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 165.385 Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 6.862.856 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.836.802 Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 4.823.223 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.306.386 Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 223.469 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 3.300.693 Kč Celkem 147.140.000 Kč
  19/1489     11. 7. 2013
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 č. 116/7596 ze dne 24. 6. 2012 (č. usnesení)
  19/1490     11. 7. 2013
1. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná, IČ 00844853, Ing. Jiřím Matějem, ekonomicko-personálním náměstkem, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 (č. usnesení)
  19/1491     11. 7. 2013
1. souhlasí

s jednorázovým odpisem nedobytné pohledávky Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, v celkové výši 25.578 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 112/7363 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  19/1492     11. 7. 2013
1. bere na vědomí

návrhy změn ve způsobu zajištění lékařské pohotovostní služby v Moravskoslezském kraji dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu
  19/1492     11. 7. 2013
2. souhlasí

se změnami ve způsobu zajištění lékařské pohotovostní služby v Moravskoslezském kraji s účinností od 1. 8. 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/762 ze dne 21. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  19/1493     11. 7. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 878.488 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 472.423 Kč na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 406.065 Kč Celkem o 878.488 Kč
  19/1493     11. 7. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013, účelově určený na „úhradu nákladů spojených se vzděláváním lékařů a farmaceutů v rámci projektu OP LZZ“, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, ve výši 20.348 Kč b) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, ve výši 452.075 Kč c) Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 44 Ostrava, IČ 48804525, ve výši 406.065 Kč
  19/1493     11. 7. 2013
3. bere na vědomí

žádosti příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví o změnu charakteru schválených finančních prostředků, s účelovým určením na realizaci akce „Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních“, dle příloh č. 2 a 3 předloženého materiálu
  19/1493     11. 7. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 700 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 700 tis. Kč
  19/1493     11. 7. 2013
5. rozhodla

změnit charakter schválených finančních prostředků z rozpočtu kraje z investičních na neinvestiční, účelově určené na realizaci akce „Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních“ pro organizaci: a) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, ve výši 250 tis. Kč b) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, ve výši 450 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/1117 ze dne 14. 5. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  19/1494     11. 7. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 45,65 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 42,35 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 3,30 tis. Kč Celkem o 45,65 tis. Kč
  19/1494     11. 7. 2013
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně“ ve výši 42,35 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1242 ze dne 4. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  19/1495     11. 7. 2013
1. bere na vědomí

informaci o průběhu valné hromady KIC Odpady, a. s., IČ 28564111, konané dne 28. 6. 2013 a o přijatých rozhodnutích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  19/1496     11. 7. 2013
1. bere na vědomí

žádost Českého svazu včelařů, o. s., okresní organizace Karviná ze dne 3. 5. 2013 ve věci poskytnutí dotace na pořádání Krajské včelařské výstavy, konané v rámci výstavy Život na zahradě 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  19/1496     11. 7. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Český svaz včelařů, o. s., okresní organizace Karviná, IČO 00435007, na pořádání Krajské včelařské výstavy, konané v rámci výstavy Život na zahradě 2013, ve výši 50.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 5. 2013 do dne 31. 10. 2013 a uhrazených do dne 2. 12. 2013 včetně
  19/1496     11. 7. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 50,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  19/1497     11. 7. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 2.960,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 2.960,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  19/1498     11. 7. 2013
1. bere na vědomí

žádost subjektu Vítkovská zemědělská s.r.o. ze dne 5. 6. 2013 ve věci poskytnutí dotace na pořádání Dne Slezského norického koně dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  19/1498     11. 7. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Vítkovská zemědělská s.r.o., IČO 25367927, na pořádání Dne Slezského norického koně v roce 2013 ve výši 80.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 6. 2013 do dne 31. 7. 2013 a uhrazených do dne 2. 9. 2013 včetně
  19/1498     11. 7. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 80,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 80,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1499     11. 7. 2013
1. stanoví

s účinností od 1. 8. 2013 plat Mgr. Lukáši Spurnému, řediteli organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Nová Horka 22, 742 13 Studénka, IČ 48804860, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1500     11. 7. 2013
1. bere na vědomí

žádost organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, se sídlem Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, o udělení souhlasu s odpisem pohledávky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  19/1500     11. 7. 2013
2. souhlasí

s upuštěním od vymáhání pohledávky ve výši 22.282,70 Kč organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, se sídlem Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  19/1500     11. 7. 2013
3. souhlasí

s jednorázovým odepsáním pohledávky dle bodu 2) tohoto usnesení do nákladů organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, se sídlem Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 120/7978 ze dne 18. 9. 2012 č. 13/923 ze dne 16. 4. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  19/1501     11. 7. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, ve výši 176.056 Kč, s účelovým určením na projekt „Podpora procesu transformace pobytového zařízení Domov Jistoty Bohumín“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  19/1501     11. 7. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 176.057 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 176.057 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  19/1502     11. 7. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje na financování projektů realizovaných příspěvkovými organizacemi kraje v odvěví kultury v rámci: a) Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 1.000.000,-- Kč b) Programu restaurování movitých kulturních památek v roce 2013 ve výši 100.000,-- Kč dle předloženého materiálu
  19/1502     11. 7. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.000 tis. Kč na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 100 tis. Kč Celkem o 1.100 tis. Kč
  19/1502     11. 7. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00100536, o částku 1.000.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2013“ v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů
  19/1502     11. 7. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, o částku 100.000,‑‑ Kč s účelovým určením na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - soubor nábytku a židle z mobiliárního fondu zámku Bruntál - Muzeum v Bruntále, rejstř. č. ÚSKP 13416/38-7626, obec Bruntál, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský, v rámci Programu restaurování movitých kulturních památek v roce 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 119/7887 ze dne 5. 9. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 (č. usnesení)
  19/1503     11. 7. 2013
1. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu prohlášení příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „2. etapa transformace organizace Marianum“ realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 4/173 ze dne 4. 12. 2012 (č. usnesení)
  19/1504     11. 7. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.“, reg. č. CZ.1.10/2.100/22.01334, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 116/7585 ze dne 24. 7. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2231 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  19/1505     11. 7. 2013
1. souhlasí

s uzavřením dohody o společném postupu při realizaci projektu „Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách“ mezi Moravskoslezským krajem, statutárním městem Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643 a organizací Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601411, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1072 ze dne 23. 6. 2010 (č. usnesení)
  19/1506     11. 7. 2013
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 1706/2010/RRC s obcí Jistebník, IČ 00298018, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1507     11. 7. 2013
1. bere na vědomí

žádost o výpůjčku nemovitostí v k. ú. Nošovice společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. se sídlem U prazdroje 7, 304 97 Plzeň, IČ 45357366, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  19/1507     11. 7. 2013
2. rozhodla

vypůjčit nemovitý majetek ve vlastnictví kraje na dobu určitou od 11. 9. 2013 do 16. 9. 2013, a to pozemky parc. č.: 419/1 orná půda o výměře 402 m², 449/1 orná půda o výměře 1.015 m², 449/4 orná půda o výměře 14.384 m², 449/15 ostatní plocha o výměře 6.252 m², včetně stavby parkoviště na pozemku parc. č. 449/15, 449/16 ostatní plocha o výměře 2.755 m², 449/26 orná půda o výměře 12.402 m², 449/30 orná půda o výměře 449 m², 449/31 orná půda o výměře 575 m², 449/32 orná půda o výměře 625 m², 449/33 orná půda o výměře 3.427 m², 449/34 orná půda o výměře 3.731 m², 449/35 orná půda o výměře 669 m², 449/36 orná půda o výměře 18.228 m², 449/37 orná půda o výměře 513 m², 450 orná půda o výměře 303 m², 458 orná půda o výměře 292 m², 1277/11 ostatní plocha o výměře 466 m², vše v k. ú. a obec Nošovice, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí a pozemky parc. č.: 449/14 orná půda o výměře 5.672 m², 508 orná půda o výměře 360 m², 509 orná půda o výměře 892 m², 510 orná půda o výměře 1.926 m², 522 orná půda o výměře 1.778 m², 536 orná půda o výměře 2.080 m², 551 orná půda o výměře 4.184 m², 552 orná půda o výměře 7.966 m², 558/1 orná půda o výměře 650 m², 558/2 orná půda o výměře 1.063 m², 568/24 orná půda o výměře 497 m², 571 orná půda o výměře 6.223 m², 580 orná půda o výměře 483 m², 589/9 orná půda o výměře 12.201 m², 589/13 orná půda o výměře 85 m², 1272/1 ostatní plocha o výměře 214 m², 1277/1 ostatní plocha o výměře 1.269 m², 1337/1 ostatní plocha o výměře 12.148 m², 1337/2 ostatní plocha o výměře 639 m², 1337/3 ostatní plocha o výměře 1.993 m², včetně stavby účelové komunikace na pozemku parc. č. 1337/1, 1337/2 a 1337/3, vše v k. ú. Nošovice, společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, IČ 45357366, a to za podmínek dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1869 ze dne 14. 12. 2011 č. 25/2226 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  19/1508     11. 7. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00708/2013/RRC s obcí Hrčava, IČ 00296732, jehož předmětem je prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu „Rekonstrukce ZŠ v Hrčavě“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  19/1508     11. 7. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 7. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  19/1509     11. 7. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 168 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 168 tis. Kč
  19/1509     11. 7. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 13.035,18 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.000,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 3.535,18 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.500,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 3.000,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.000,00 tis. Kč Celkem 13.035,18 tis. Kč
  19/1509     11. 7. 2013
3. rozhodla

udělit výjimku z bodu 1 písm. b) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Dotace zájmovému sdružení p.o. Dolní oblast Vítkovice“ ve výši 50.000 Kč
  19/1509     11. 7. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 50 tis. Kč
  19/1509     11. 7. 2013
5. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, ve výši 50.000 Kč, účelově určenou na realizaci akce „Mezinárodní sochařské sympózium“
  19/1509     11. 7. 2013
6. rozhodla

udělit výjimku z bodu 1 písm. b) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“ ve výši 150.000 Kč
  19/1509     11. 7. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 150 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 150 tis. Kč
  19/1509     11. 7. 2013
8. rozhodla

udělit výjimku z bodu 1 písm. b) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Dotace zájmovému sdružení p.o. Dolní oblast Vítkovice“ ve výši 1.000 Kč
  19/1509     11. 7. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 1 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  19/1510     11. 7. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 66,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 800,00 tis. Kč Celkem o 866,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 0,60 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 2,40 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 863,00 tis. Kč Celkem o 866,00 tis. Kč
  19/1510     11. 7. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 50,51 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50,51 tis. Kč
  19/1510     11. 7. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 349,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 7,50 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 342,00 tis. Kč Celkem 349,50 tis. Kč
  19/1510     11. 7. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.505,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.505,50 tis. Kč
  19/1510     11. 7. 2013
5. schvaluje

a) zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ příspěvkovým organizacím kraje Náš svět, příspěvková organizace se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, Pržno 239, IČ 00847046, o částku 2.625.070 Kč b) závazný ukazatel příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ příspěvkové organizaci kraje Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace se sídlem Zámecká 1, Dolní Životice, IČ 71197052, ve výši 1.221.300 Kč s časovým použitím do 28. 2. 2015
  19/1510     11. 7. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 6.891,62 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 7,30 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6.884,32 tis. Kč Celkem 6.891,62 tis. Kč
  19/1510     11. 7. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 30,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 30,00 tis. Kč
  19/1510     11. 7. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.123,45 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 5.017,35 tis. Kč Celkem 6.140,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.093,10 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 292,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6111 - Programové vybavení o 1.305,20 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 3.450,50 tis. Kč Celkem 6.140,80 tis. Kč
  19/1510     11. 7. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 2,32 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2,32 tis. Kč
  19/1510     11. 7. 2013
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,39 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,31 tis. Kč Celkem 100,00 tis. Kč
  19/1510     11. 7. 2013
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 67,21 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 50,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 12,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,21 tis. Kč Celkem 67,21 tis. Kč
  19/1510     11. 7. 2013
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí o 750,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 750,00 tis. Kč
  19/1510     11. 7. 2013
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 10,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 10,00 tis. Kč
  19/1510     11. 7. 2013
14. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Stření zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00844985, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení Střední zdravotnické školy v Karviné“ o částku 10.000,-- Kč
  19/1510     11. 7. 2013
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 0,13 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 0,13 tis. Kč
  19/1510     11. 7. 2013
16. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČ 13644289, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení Střední školy na Sýkorově ulici v Havířově“ o částku 126,10 Kč
  19/1510     11. 7. 2013
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5172 - Programové vybavení o 58,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 8,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 50,00 tis. Kč Celkem 58,00 tis. Kč
  19/1510     11. 7. 2013
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 300,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 200,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 100,00 tis. Kč
  19/1510     11. 7. 2013
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 64,50 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 64,50 tis. Kč
  19/1510     11. 7. 2013
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 3,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3,00 tis. Kč
  19/1510     11. 7. 2013
21. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, Poděbradova 33, IČ 00602051, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci přípravy akce „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ o částku 3.000,-- Kč
  19/1510     11. 7. 2013
22. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Příprava projektů“ ve výši 3.000,-- Kč
  19/1510     11. 7. 2013
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 334,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 334,20 tis. Kč
  19/1510     11. 7. 2013
24. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2013 o 74,39 tis. Kč z 239.918,15 tis. Kč na 239.992,54 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
bod 2) změněn usnesením č. 28/2142 ze dne 5. 11. 2013
  19/1511     11. 7. 2013
1. bere na vědomí

žádost sportovního klubu Návsí o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  19/1511     11. 7. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje žadateli Sportovní klub Návsí, o. s., IČ 26627965, ve výši 20.000 Kč, na realizaci sportovního dne pro občany obce Návsí a okolních obcí, s časovou použitelností od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013
  19/1511     11. 7. 2013
3. rozhodla

udělit výjimku z bodu 1 písm. b) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“ ve výši 20.000 Kč
  19/1511     11. 7. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 20 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 14/1018 ze dne 30. 4. 2013 (č. usnesení)
  19/1512     11. 7. 2013
1. rozhodla

přijmout Opravné rozhodnutí č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (č. 39/89) ze dne 4. dubna 2013 v rámci Operačního projektu Lidské zdroje a zaměstnanost k projektu „Rozvoj kvality řízení a good governance na KÚ MSK“, registrační číslo CZ.1.04/4.1.01/89.00039 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 109/7055 ze dne 17. 4. 2012 (č. usnesení)
  19/1513     11. 7. 2013
1. rozhodla

prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100 % ze stanoveného odvodu 30.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba, IČ 61989100, na pořádání konference „International Conference on European Integration 2012“
  19/1513     11. 7. 2013
2. rozhodla

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba, IČ 61989100, na pořádání konference „International Conference on European Integration 2012“

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1514     11. 7. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 s předpokládanými náklady projektu 385.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2013-2015
  19/1514     11. 7. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 s předpokládanými náklady projektu 385.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2013-2015
  19/1514     11. 7. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 v roce 2013
  19/1514     11. 7. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) až 3) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 7. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1342 ze dne 20. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/387 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  19/1515     11. 7. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu obsahu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, předpokládaná doba realizace v letech 2013 - 2015, dle předloženého materiálu
  19/1515     11. 7. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájit přípravu projektu „Silnice 2014 - II. etapa“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, předpokládaná doba realizace v letech 2013-2015, dle předloženého materiálu
  19/1515     11. 7. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice 2014 - II. etapa“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v letech 2013 - 2015 ve výši 554.882.000 Kč“
  19/1515     11. 7. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice 2014 - II. etapa“ v roce 2013
  19/1515     11. 7. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájit přípravu projektu „Silnice 2014 - III. etapa“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, předpokládaná doba realizace v letech 2013 - 2015, dle předloženého materiálu
  19/1515     11. 7. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice 2014 - III. etapa“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v letech 2013 - 2015 ve výši 186.401.000 Kč “
  19/1515     11. 7. 2013
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice 2014 - III. etapa“ v roce 2013
  19/1515     11. 7. 2013
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 7) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 7. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 184/6635 ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  19/1516     11. 7. 2013
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Orlová - Lutyně, Masarykova tř., od č. p. 899 po kruhový objezd - rekonstrukce vodovodního řadu“ na pozemku parc. č. 644/1 ostatní plocha v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová
  19/1516     11. 7. 2013
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 644/1 ostatní plocha v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná - Ráj, IČ 00844853, ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, (dále jen „oprávněný z věcného břemene“), spočívajícího v právu umístění a provozování vodovodního řadu včetně přípojek v části dotčeného pozemku a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek za účelem umístění, provozování, oprav a odstranění vodovodního řadu včetně přípojek v rámci stavby „Orlová - Lutyně, Masarykova tř., od č. p. 899 po kruhový objezd - rekonstrukce vodovodního řadu“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném zákresem situace ve snímku katastrální mapy, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  19/1516     11. 7. 2013
3. rozhodla

změnit usnesení rady kraje č. 184/6635 ze dne 26. 6. 2008, bod 6) písm. a) tak, že celý původní text nahrazuje textem: „zřídit věcné břemeno k pozemku parc. č. 356/18 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Jamartice, obec Rýmařov, (dále jen povinný pozemek) ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, Sokolovská 466/34, Rýmařov, IČ 00601331, spočívající v právu vlastníka oprávněné nemovitosti, Městských služeb Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov, IČ 60320613, a to budovy bez čp/če, jiná stavba, na pozemku parc. č. 1843/7 v k. ú. Rýmařov, obec Rýmařov, zřídit, provozovat, opravovat, udržovat a odstranit vodovodní přípojku a právo vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na povinný pozemek za účelem zřízení, provozování, oprav, údržby a odstranění vodovodní přípojky, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 271-80/2013 ze dne 24. 5. 2013, za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a za podmínky úhrady nákladů spojených se zřízením věcného břemene“

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1517     11. 7. 2013
1. bere na vědomí

žádost obce Baška, Baška 420, 739 01 Baška, IČ 00296511, o bezúplatný převod pozemku parc. č. 746, ostatní plocha a pozemku parc. č. 798, ostatní plocha, vše v k. ú. Kunčičky u Bašky, obec Baška, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  19/1517     11. 7. 2013
2. rozhodla

o záměru darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 746, ostatní plocha a pozemek parc. č. 798, ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, oba v k. ú. Kunčičky u Bašky, obec Baška
  19/1517     11. 7. 2013
3. bere na vědomí

žádost obce Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČ 00298115, o bezúplatný převod pozemku parc. č. st. 504, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lichnov u Nového Jičína, obec Lichnov, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  19/1517     11. 7. 2013
4. rozhodla

o záměru darovat nemovitost ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. st. 504, zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti, v k. ú. Lichnov u Nového Jičína, obec Lichnov

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  19/1518     11. 7. 2013
1. bere na vědomí

informaci o doplatku pojistného plnění ve výši 63.769,-- Kč u pojistné události ze dne 20. 3. 2013 na majetku kraje v hospodaření organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00847046, dle předloženého materiálu
  19/1518     11. 7. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00847046, ve výši 63.769,-- Kč, s účelovým určením na úhradu výdajů spojených s odstraněním následků škodní události
  19/1518     11. 7. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 63,77 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 63,77 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 116/7551 ze dne 24. 7. 2012 (č. usnesení)
  19/1519     11. 7. 2013
1. bere na vědomí

informaci o změně termínu provedení a předání projektové dokumentace pro stavbu „Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě pro poskytování sociálních služeb“ dle předloženého materiálu
  19/1519     11. 7. 2013
2. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání plnění poskytnutých v souvislosti se zhotovením projektové dokumentace na stavbu „Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě pro poskytování sociálních služeb“, se subjektem: Ing. Štěpán Šňupárek, trvalé bydliště: 30. dubna 14, 702 00 Ostrava, IČ: 72978325, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/522 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  19/1520     11. 7. 2013
1. bere na vědomí

informaci o navrhované dotaci ve výši 300.000,-- Kč z Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci dotačního programu EFEKT 2013 pro aktivitu E. 1 - Zavedení systematického managementu hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001
  19/1520     11. 7. 2013
2. rozhodla

udělit výjimku z ustanovení bodu a) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“, ve výši 300.000,-- Kč
  19/1520     11. 7. 2013
3. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 300.000,-- Kč účelově určené na akci „Zavedení systematického managementu hospodaření energií pro objekty v majetku krajů“
  19/1520     11. 7. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 13,9 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 95,0 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4,6 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 8,9 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 4,1 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 8,5 tis. Kč Celkem o 135,0 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5141 - Úroky vlastní o 8,4 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6,2 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5141 - Úroky vlastní o 60,6 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 32,4 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5141 - Úroky vlastní o 4,2 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 24,7 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5141 - Úroky vlastní o 8,1 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10,6 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5141 - Úroky vlastní o 3,6 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6,2 tis. Kč Celkem o 165,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 300,0 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  19/1521     11. 7. 2013
1. rozhodla

o přebytečnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje v užívání krajského úřadu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  19/1521     11. 7. 2013
2. bere na vědomí

žádost SH ČMS - krajského sdružení Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 44 Ostrava-Zábřeh, IČ 71173846, o darování automobilu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  19/1521     11. 7. 2013
3. bere na vědomí

žádost obce Lichnov, 742 75 Lichnov 90, IČ 00298115, o darování automobilu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  19/1521     11. 7. 2013
4. rozhodla

nedarovat obci Lichnov, 742 75 Lichnov 90, IČ 00298115, část přebytečného movitého majetku - osobní automobil
  19/1521     11. 7. 2013
5. rozhodla

darovat SH ČMS - krajské sdružení Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 44 Ostrava-Zábřeh, IČ 71173846, část přebytečného movitého majetku - dva osobní automobily, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu (RZ: 2T1 9051 a RZ: 2T1 9052)
  19/1521     11. 7. 2013
6. svěřuje

organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace, IČ 47998296, k hospodaření část přebytečného movitého majetku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu (RZ: 2T1 9053)
  19/1521     11. 7. 2013
7. svěřuje

organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, k hospodaření část přebytečného movitého majetku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu (RZ: 2T6 9284)
  19/1521     11. 7. 2013
8. svěřuje

organizaci Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČ 47813482, k hospodaření část přebytečného movitého majetku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu (RZ: 2T6 9285)

Rada kraje (č. usnesení)
příloha č. 1 usnesení změna usnesením č. 24/181 ze dne 3. 9. 2013
  19/1522     11. 7. 2013
1. bere na vědomí

informaci o povinnosti hradit od 1. 7. 2013 faktury z obchodních závazkových vztahů ve lhůtách stanovených v novele zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu
  19/1522     11. 7. 2013
2. souhlasí

s postupem v souvislosti s novou právní úpravou splatnosti faktur z obchodních závazkových vztahů, dle předloženého materiálu
  19/1522     11. 7. 2013
3. rozhodla

uzavřít dodatky k obchodním smlouvám, jejichž předmětem je úprava lhůty splatnosti v souvislosti se změnou zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

  frame-scrollup