Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 22. 11. 2012


Rada kraje (č. usnesení)
  2/4     22. 11. 2012
1. schvaluje

program 2. schůze rady kraje, konané dne 22. 11. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  2/5     22. 11. 2012
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu JUDr. Josefa Babky a Mgr. Věry Palkové o ověření zápisu z 1. schůze rady kraje, konané dne 9. 11. 2012
  2/5     22. 11. 2012
2. volí

ověřovatele zápisu ze 2. schůze rady kraje, konané dne 22. 11. 2012: Ing. RSDr. Svatomír Recman p. Tomáš Hanzel

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 120/7907 ze dne 18. 9. 2012 (č. usnesení)
  2/6     22. 11. 2012
1. souhlasí

s 1. zněním návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu
  2/6     22. 11. 2012
2. ukládá

vedoucí odboru financí zapracovat změny do konečného návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 Zodp.: Ing. Anna Klimšová Termín: 4. 12. 2012

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 78/4773 ze dne 16. 3. 2011 č. 85/5230 ze dne 1. 6. 2011 č. 87/5363 ze dne 16. 6. 2011 č. 100/6445 ze dne 21. 12. 2011 č. 102/6606 ze dne 24. 1. 2012 (č. usnesení)
  2/7     22. 11. 2012
1. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 a 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby, nazvané „REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR METODOU EPC VE VYBRANÝCH OBJEKTECH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE – dodatek č. 1“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  2/7     22. 11. 2012
2. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku nazvanou „REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR METODOU EPC VE VYBRANÝCH OBJEKTECH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE – dodatek č. 1“, a to ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Vladimír Baginský - Krajská energetická agentura náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Boris Guziur - Krajská energetická agentura
  2/7     22. 11. 2012
3. jmenuje

jednací komisi v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce nazvané „REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR METODOU EPC VE VYBRANÝCH OBJEKTECH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE – dodatek č. 1“, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem v souladu s důvody uvedenými v důvodové zprávě, a to ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Vladimír Baginský - Krajská energetická agentura náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Boris Guziur - Krajská energetická agentura
  2/7     22. 11. 2012
4. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby zajistila na základě podkladů od zadavatele písemné (případně na základě žádosti zadavatele i ústní) jednání se zájemcem ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 71 odst. 1 citovaného zákona provedla otevírání obálek v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku nazvanou „REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR METODOU EPC VE VYBRANÝCH OBJEKTECH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE – dodatek č. 1“

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 116/7536 ze dne 24. 7. 2012 č. 120/7915 ze dne 18. 9. 2012 (č. usnesení)
  2/8     22. 11. 2012
1. rozhodla

ve vazbě na vyjádření vybraného uchazeče o odmítnutí poskytnutí součinnosti při uzavření smlouvy v zadávacím řízení s názvem „Rekonstrukce silnice III/4689 Petrovice u Karviné, km 2,660-4,660 v rámci projektu »Silnice III/4689 Petrovice«“, uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí, tj. ALPINE Bau CZ s.r.o., a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 118/7734 ze dne 21. 8. 2012 (č. usnesení)
  2/9     22. 11. 2012
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s označením „Informační a odpočinkový mobiliář »Jesenická magistrála«“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. BO CO, spol. s.r.o. Letohradská 1363, 562 01 Ústí nad Orlicí IČ: 13584936 2. Miroslav Skokan Větrná 910/22, 795 01 Rýmařov IČ: 46127909
  2/9     22. 11. 2012
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení „Informační a odpočinkový mobiliář »Jesenická magistrála«“, a to z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  2/9     22. 11. 2012
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení

Rada kraje (č. usnesení)
  2/10     22. 11. 2012
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Tisk výstupů projektů a výroba CD nosičů s výstupy pro projekty z operačního programu OP VK“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu s doplněním
  2/10     22. 11. 2012
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  2/10     22. 11. 2012
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Martin Puškáč - odbor evropských projektů 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  2/10     22. 11. 2012
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 6. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. JUDr. Josef Babka - 1. náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 5. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 6. Ing. Tomáš Fiedler - odbor kancelář hejtmana kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 119/7857 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  2/11     22. 11. 2012
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup speciálních automobilů pro přepravu materiálu a prostředků pro ochranu obyvatel dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  2/11     22. 11. 2012
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Radmila Müllerová - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Monika Bernatíková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  2/11     22. 11. 2012
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  2/11     22. 11. 2012
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Tomáš Zuber - odbor kancelář hejtmana kraje 5. plk. Ing. Jan Bojko - HZS MSK 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. JUDr. Josef Babka - 1. náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Lucie Klimánková - odbor kancelář hejtmana kraje 5. mjr. Ing. Pavel Melecký - HZS MSK 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7838 ze dne 21. 8. 2012 (č. usnesení)
  2/12     22. 11. 2012
1. stanoví

a) že u veřejných zakázek, u nichž bude zadávací řízení zahájeno po 22. 11. 2012, budou komise pro otevírání obálek a hodnotící komise jmenovány vždy samostatně pro jednotlivou veřejnou zakázku b) že u veřejných zakázek uvedených v příloze č. 1 dokončí proces posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise jmenovaná usnesením rady kraje č. 70/4296 ze dne 15. 12. 2010 ve znění usnesení rady kraje č. 78/4781 ze dne 16. 3. 2011 a usnesení rady kraje č. 118/7838 ze dne 21. 8. 2012 c) že u veřejných zakázek uvedených v příloze č. 2 dokončí proces posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise jmenované pro tyto jednotlivé veřejné zakázky příslušnými usneseními rady kraje
  2/12     22. 11. 2012
2. jmenuje

pro veřejnou zakázku uvedenou v příloze č. 3 materiálu v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů hodnotící komisi, která v souladu s § 59 odst. 3 zákona rovněž provede posouzení kvalifikace, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela, odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság, odbor evropských projektů 6. Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Michal Potocký, odbor sociálních věcí 5. Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů 6. Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
  2/12     22. 11. 2012
3. jmenuje

pro veřejné zakázky uvedené v příloze č. 4 materiálu a) v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela, odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář b) v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů hodnotící komisi, která v souladu s § 59 odst. 3 zákona rovněž provede posouzení kvalifikace, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela, odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság, odbor evropských projektů 6. Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Michal Potocký, odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů 6. Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
  2/12     22. 11. 2012
4. jmenuje

pro veřejnou zakázku uvedenou v příloze č. 5 materiálu a) v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela, odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář b) v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů hodnotící komisi, která v souladu s § 59 odst. 3 zákona rovněž provede posouzení kvalifikace, ve složení: členové: 1. Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela, odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Hana Buryová, odbor zdravotnictví 5. Ing. Hynek Orság, odbor evropských projektů 6. Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový náhradníci: 1. Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Andrea Valášková, odbor zdravotnictví 5. Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů 6. Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
  2/12     22. 11. 2012
5. jmenuje

pro veřejnou zakázku uvedenou v příloze č. 6 materiálu a) v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela, odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář b) v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů hodnotící komisi, která v souladu s § 59 odst. 3 zákona rovněž provede posouzení kvalifikace, ve složení: členové 1. Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela, odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság, odbor evropských projektů 6. Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový náhradníci 1. Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů 6. Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
  2/12     22. 11. 2012
6. jmenuje

pro veřejnou zakázku uvedenou v příloze č. 7 materiálu a) v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela, vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář b) v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů hodnotící komisi, která v souladu s § 59 odst. 3 zákona rovněž provede posouzení kvalifikace, ve složení: členové: 1. Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela, vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Tomáš Vašica, odbor informatiky 5. Ing. Hynek Orság, odbor evropských projektů 6. Ing. Jiří Hošek, odbor informatiky náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Pavel Žák, odbor informatiky 5. Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů 6. Ing. Ivan Ivanov, odbor informatiky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 122/8090 ze dne 16. 10. 2012 (č. usnesení)
  2/13     22. 11. 2012
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánů kraje za období od 10. 10. 2012 do 15. 11. 2012, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 20. 10. 2012 do 1. 11. 2012, dle předloženého materiálu
  2/13     22. 11. 2012
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
bod 2 písm. f) zrušen usnesením č. 5/299 ze dne 20. 12. 2012
  2/14     22. 11. 2012
1. zřizuje

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve funkčním období 2012-2016 tyto komise rady kraje: a) bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém b) investiční c) legislativní d) pro občany se zdravotním postižením e) pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch f) pro zemědělství a venkov g) pro vědu, výzkum a vysoké školy
  2/14     22. 11. 2012
2. stanoví

maximální počet členů komisí rady kraje, a to 11 (předseda + 10 členů) u komisí rady kraje a) investiční b) legislativní c) pro občany se zdravotním postižením d) pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch e) pro zemědělství a venkov f) pro vědu, výzkum a vysoké školy
  2/14     22. 11. 2012
3. stanoví

maximální počet členů komise rady kraje bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém, a to 15 (předseda + 14 členů)
  2/14     22. 11. 2012
4. jmenuje

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedy a členy komisí rady kraje: a) bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém předseda: JUDr. Josef Babka, člen zastupitelstva kraje (KSČM) členové: Jaroslav Marek, člen zastupitelstva kraje (ČSSD) Jiří Navrátil, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL) Milan Fabián (KSČM) Ing. Ivana Křístková (ČSSD) JUDr. Jiří Pščolka (KSČM) Ing. Petr Paláček (KSČM) Adam Roško (ČSSD) Igor Trávníček (ODS) Mgr. Pavla Uhrová (NEZÁVISLÍ) Bc. Vladimír Vícha (ČSSD) plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje plk. doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Ing. Jiří Šindler, Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace plk. Ing. Jaroslav Hrabec, Krajské vojenské velitelství Ostrava b) investiční předseda: Ing. Pavlína Nytrová, členka zastupitelstva kraje (ČSSD) členové: Ing. Petr Havránek, člen zastupitelstva kraje (KSČM) Jiří Hurta, člen zastupitelstva kraje (KSČM) Ing. arch. Liana Janáčková, členka zastupitelstva kraje (NEZÁVISLÍ) Ing. Jaroslav Kala, člen zastupitelstva kraje (ČSSD) Jana Pohludková, členka zastupitelstva kraje (KSČM) Ing. Eva Poštová, CSc., členka zastupitelstva kraje (ODS) Ing. Michal Brunclík (ČSSD) Libor Grygar (ČSSD) Jana Pagáčová (KDU-ČSL) Ing. Zbyněk Šebesta (KSČM) c) legislativní předseda: Ing. Ctibor Vajda, člen zastupitelstva kraje (ČSSD) členové: Mgr. Pavel Kawulok, člen zastupitelstva kraje (ČSSD) JUDr. Oldřich Beneš (NEZÁVISLÍ) JUDr. Dušan Blažek (ČSSD) JUDr. Eva Kafková (KSČM) Ing. Václav Klučka (ČSSD) JUDr. Jiří Mlčoch (ODS) JUDr. Rostislav Neuvirt (KSČM) JUDr. Ivan Štefek (KSČM) Ing. Rudolf Zahradník (KDU-ČSL) JUDr. Matěj Zachveja (KSČM) d) pro občany se zdravotním postižením předseda: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL) členové: Bc. Monika Havlíčková, členka zastupitelstva kraje (KSČM) Bc. Martin Polášek, člen zastupitelstva kraje (NEZÁVISLÍ) Mgr. Lenka Hrušková (ČSSD) Renata Hulvová (ČSSD) Karel Gavenda (KSČM) Jaroslav Kotas (KSČM) Petra Krejčířová (ČSSD) Bc. Martin Rajnoch (ODS) Petr Szalacsi (ČSSD) Pavel Zvolánek (KSČM) e) pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch předseda: RSDr. Tadeáš Hlawiczka (KSČM) členové: Bc. Patrik Hujdus, člen zastupitelstva kraje (NEZÁVISLÍ) Ing. Josef Jalůvka, člen zastupitelstva kraje (ODS) Ing. Helena Kudelová, členka zastupitelstva kraje (ČSSD) doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ČSSD) Henryk Małysz, člen zastupitelstva kraje (KSČM) Jana Pohludková, členka zastupitelstva kraje (KSČM) Ing. Eva Šillerová, členka zastupitelstva kraje (KDU-ČSL) Ing. Jiří Vzientek, člen zastupitelstva kraje (ČSSD) Jiří Blahuta (KSČM) Mario Lyčka (ČSSD) f) pro zemědělství a venkov předseda: Ing. arch. Liana Janáčková, členka zastupitelstva kraje (NEZÁVISLÍ) členové: Mgr. Fotis Fotopulos, člen zastupitelstva kraje (KSČM) Ing. Zdeněk Besta (ČSSD) Ing. Tomáš Dener (KSČM) Jiřina Ivanová (ČSSD) Ing. Jan Kovář (KDU-ČSL) Marie Melichová (KSČM) Ing. Gustav Pilch (KSČM) Ing. Alfons Pospiech (ODS) Ing. Petr Staňo (ČSSD) Ladislav Velebný (ČSSD) g) pro vědu, výzkum a vysoké školy předseda: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ČSSD) členové: Ing. Martin Juroška, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (KSČM) RSDr. Karel Kuboš, člen zastupitelstva kraje (KSČM) Ing. Petr Konůpka, člen zastupitelstva kraje (ODS) MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, člen zastupitelstva kraje (ČSSD) Mgr. Jaroslav Stolařík, člen zastupitelstva kraje (NEZÁVISLÍ) doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. (KSČM) Ing. Dana Forišková, Ph.D. (KDU-ČSL) prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (ČSSD) doc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc. (KSČM) Ing. Ivan Tomášek (ČSSD)

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 1/9 ze dne 25. 11. 2008 č. 73/4509 ze dne 19. 1. 2011 č. 46/2354 ze dne 20. 1. 2010 č. 96/6084 ze dne 2. 11. 2011 k usnesením zastupitelstva kraje č. 1/6 ze dne 9. 11. 2012 č. 1/19 ze dne 9. 11. 2012 (č. usnesení)
  2/15     22. 11. 2012
1. bere na vědomí

přehled bank, u kterých Moravskoslezský kraj vede bankovní účty dle předloženého materiálu
  2/15     22. 11. 2012
2. souhlasí

se zřizováním a vedením bankovních účtů u Volksbank CZ, a.s., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, IČ 25083325
  2/15     22. 11. 2012
3. rozhodla

zrušit dnem 22. 11. 2012 dispoziční práva k bankovním účtům Moravskoslezského kraje udělená osobám na základě usnesení rady kraje č. 2/22 ze dne 18. 1. 2001, č. 3/69 ze dne 22. 2. 2001, č. 18/887 ze dne 16. 5. 2002, č. 27/1688 ze dne 13. 2. 2003, č. 2/97 ze dne 5. 1. 2005, č. 184/6627 ze dne 26. 6. 2008, č. 1/9 ze dne 25. 11. 2008 a č. 73/4509 ze dne 19. 1. 2011
  2/15     22. 11. 2012
4. rozhodla

zrušit dnem 22. 11. 2012 pověření k podepisování Žádosti o poskytnutí Dílčího úvěru, Žádosti o čerpání Dílčího úvěru a Žádosti o provedení mimořádné splátky jistiny Dílčího úvěru, jejichž vzory jsou přílohami Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce č. 2268/09/5255 ze dne 30. 11. 2009 mezi Moravskoslezským krajem a Československou obchodní bankou, a.s., udělená osobám na základě usnesení rady kraje č. 46/2354 ze dne 20. 1. 2010
  2/15     22. 11. 2012
5. rozhodla

zrušit dnem 22. 11. 2012 pověření k podepisování dokumentů vyplývajících ze Smlouvy o financování projektu Moravia‑Silesia Regional Infra II (CZ) č. 25.838 ze dne 18. 11. 2010 mezi Evropskou investiční bankou a Moravskoslezským krajem, udělená osobám na základě usnesení rady kraje č. 96/6084 ze dne 2. 11. 2011
  2/15     22. 11. 2012
6. rozhodla

o vzniku dispozičního práva k bankovním účtům Moravskoslezského kraje pro: a) Miroslava Nováka b) JUDr. Josefa Babku c) PaedDr. Jaroslava Sourala, CSc. d) Ing. Annu Klimšovou e) Ing. Lenku Kašičkovou f) Ing. Iva Konkolského, a to ode dne 23. 11. 2012 a současně pověřuje tyto osoby podepisováním Žádosti o poskytnutí Dílčího úvěru, Žádosti o čerpání Dílčího úvěru a Žádosti o provedení mimořádné splátky jistiny Dílčího úvěru, jejichž vzory jsou přílohami Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce č. 2268/09/5255 ze dne 30. 11. 2009 mezi Moravskoslezským krajem a Československou obchodní bankou, a.s. a dále podepisováním dokumentů vyplývajících ze Smlouvy o financování projektu Moravia‑Silesia Regional Infra II (CZ) č. 25.838 ze dne 18. 11. 2010 mezi Evropskou investiční bankou a Moravskoslezským krajem
  2/15     22. 11. 2012
7. potvrzuje

že bezhotovostní platební styk budou zajišťovat zaměstnanci odboru financí Ing. Anna Klimšová, Ing. Lenka Kašičková a Ing. Ivo Konkolský

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  2/16     22. 11. 2012
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 245 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 245 tis. Kč
  2/16     22. 11. 2012
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 5591 - Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému pol. 5164 - Nájemné o 3 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3391 - Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích pol. 5175 - Pohoštění o 3 tis. Kč
  2/16     22. 11. 2012
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 5591 - Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému pol. 5164 - Nájemné o 4 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 4 tis. Kč
  2/16     22. 11. 2012
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 200 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6125 - Výpočetní technika o 200 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  2/17     22. 11. 2012
1. bere na vědomí

informaci o dotazech, připomínkách a podnětech vznesených členy zastupitelstva kraje na 1. (ustavujícím) zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 9. 11. 2012, dle předloženého materiálu
  2/17     22. 11. 2012
2. pověřuje

hejtmana kraje vyřízením dotazů, připomínek a podnětů dle předloženého materiálu Zodp.: Miroslav Novák Termín: 27. 11. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  2/18     22. 11. 2012
1. bere na vědomí

žádost organizace Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace, o kladné stanovisko zřizovatele, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  2/18     22. 11. 2012
2. vydává

kladné stanovisko zřizovatele k žádosti organizace Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace, které je náležitostí žádosti o povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce dle článku 2 písm. f) Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce, č. j. 527/2008-23

Rada kraje (č. usnesení)
  2/19     22. 11. 2012
1. bere na vědomí

informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, IČ 62331558, vykonává v plném rozsahu práv a povinností PhDr. Petr Šimek z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace
  2/19     22. 11. 2012
2. stanoví

s účinností od 1. 12. 2012 a) platy ředitelům příspěvkových organizací v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu b) plat zástupci statutárního orgánu příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  2/20     22. 11. 2012
1. schvaluje

kritéria pro podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zařazených v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2013 uvedená v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 107/6880 ze dne 20. 3. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  2/21     22. 11. 2012
1. rozhodla

přijmout dotace z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury k financování projektů: a) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurensceschopnost individuálního projektu organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, na projekt „Informatorium školy mateřské“ ve výši 118.824,95 Kč b) „4. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava cantat 2012“ pro organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, ve výši 15.000 Kč dle předloženého materiálu
  2/21     22. 11. 2012
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 133,83 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 118,83 tis. Kč na § 3312 - Hudební činnost pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 15,00 tis. Kč Celkem 133,83 tis. Kč
  2/21     22. 11. 2012
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2012 organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku 15.000 Kč s účelovým určením na projekt „4. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava cantat 2012“
  2/21     22. 11. 2012
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2012 v rámci individuálního projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, na projekt „Informatorium školy mateřské“ o částku 118.824,95 Kč (reg. č. projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0074)
  2/21     22. 11. 2012
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 69 tis. Kč Celkem 69 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 69 tis. Kč Celkem 69 tis. Kč
  2/21     22. 11. 2012
6. rozhodla

zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2012 pro organizaci Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace, IČ 61989185, o částku 69.000 Kč
  2/21     22. 11. 2012
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 školského zákona na rok 2012 pro organizaci Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace, IČ 61989185, o částku 69.000 Kč
  2/21     22. 11. 2012
8. rozhodla

snížit poskytnutou neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené obcí Základní škola Orlová - Lutyně Mládí 726 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 75026643, o částku 69.000 Kč s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 školského zákona na rok 2012
  2/21     22. 11. 2012
9. bere na vědomí

informaci o změně rozpisu rozpočtu a výši prostředků dle bodů 6) až 8) tohoto usnesení, které budou školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi poskytnuty dle § 161 zákona 561/2004 Sb. na listopad a prosinec 2012
  2/21     22. 11. 2012
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 181,75 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 31,20 tis. Kč pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 219,39 tis. Kč Celkem 432,34 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 168,50 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 69,66 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 151,18 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 43,00 tis. Kč Celkem 432,34 tis. Kč
  2/21     22. 11. 2012
11. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2012 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  2/21     22. 11. 2012
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2012 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  2/21     22. 11. 2012
13. schvaluje

změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2012 organizacím: a) Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 14451093, snížení o částku 350.000 Kč b) Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141, zvýšení o částku 350.000 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  2/22     22. 11. 2012
1. schvaluje

a) snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, o částku 162.300,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Výstavba čistých prostor pro přípravu radiofarmak na oddělení nukleární medicíny“ b) zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, o částku 162.300,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Výstavba čistých prostor pro přípravu radiofarmak na oddělení nukleární medicíny“
  2/22     22. 11. 2012
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 162,30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 162,30 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  2/23     22. 11. 2012
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 270 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5171 - Opravy a udržování o 270 tis. Kč
  2/23     22. 11. 2012
2. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje 2012 ve výši 70.000,-- Kč účelově určené na odstranění havárie střechy a vnitřních svodů na administrativní budově archivu nemocnice v rámci akce „Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně“ pro organizaci Nemocnice Nový Jičín a.s., IČ 25886207, dle předloženého materiálu
  2/23     22. 11. 2012
3. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje 2012 ve výši 200.000,-- Kč účelově určené na odstranění havárie kompresoru pro medicinální vzduch ve stanici medicinálních plynů v rámci akce „Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně“ pro organizaci Nemocnice Nový Jičín a.s., IČ 25886207, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1074 ze dne 23. 6. 2010 (č. usnesení)
  2/24     22. 11. 2012
1. rozhodla

předat organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 17.282.700,41 Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to ke dni přijetí tohoto usnesení
  2/24     22. 11. 2012
2. rozhodla

předat organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 2.730.299,59 Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to ke dni přijetí tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 95/6042 ze dne 19. 10. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1350 ze dne 22. 12. 2010 (č. usnesení)
  2/25     22. 11. 2012
1. souhlasí

s prolongací Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. č. 99002130877 ze dne 10. 11. 2011 mezi Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00884853, a Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, ve výši 30 mil. Kč, na dobu neurčitou, dle podmínek definovaných v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 119/7841 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  2/26     22. 11. 2012
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu „Přeložka vedení NN-0,4 kV, Ostrava – Svinov, Navrátilova p. č. 1016“ v rámci projektu „Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“ s vlastníkem distribučního zařízení, kterým je ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 65/3903 ze dne 20. 10. 2010 (č. usnesení)
  2/27     22. 11. 2012
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 01059/2011/IM ze dne 2. 6. 2011 na realizaci stavby „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ a „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“ uzavřené se zhotovitelem, kterým je „Sdružení pro přednádraží prostor Svinov II. etapa“ tvořené společnostmi IMOS Brno, a.s. se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno IČ 25322257 a SDS EXMOST spol. s r.o. se sídlem Údolní 413/66, 602 00 Brno IČ 49454501 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 121/8019 ze dne 3. 10. 2012 (č. usnesení)
  2/28     22. 11. 2012
1. rozhodla

navýšit finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2012 dle důvodové zprávy předloženého materiálu a přílohy č. 1 tohoto usnesení
  2/28     22. 11. 2012
2. rozhodla

uzavřít dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti dle předloženého materiálu a přílohy č. 2 tohoto usnesení
  2/28     22. 11. 2012
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 11.313,60 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost o 11.313,60 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  2/29     22. 11. 2012
1. bere na vědomí

text petice občanů Paskova týkající se nakládání s majetkem státu – areál Paskovského Zámku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  2/29     22. 11. 2012
2. schvaluje

text odpovědi na petici občanů Paskova týkající se nakládání s majetkem státu – areál Paskovského Zámku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  2/29     22. 11. 2012
3. pověřuje

ředitele krajského úřadu podpisem odpovědi na petici Zodp.: PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. Termín: 29. 11. 2012

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 92/5823 ze dne 7. 9. 2011 (č. usnesení)
  2/30     22. 11. 2012
1. rozhodla

přijmout Rozhodnutí o změně č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-35/2011 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost k projektu „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00046

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 118/7805 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  2/31     22. 11. 2012
1. rozhodla

přijmout dotaci v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 219.704.812,-- Kč na financování projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00070 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-55/2012

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 107/6893 ze dne 20. 3. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1033 ze dne 21. 4. 2010 (č. usnesení)
  2/32     22. 11. 2012
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Silnice 2011“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 123/8208 ze dne 30. 10. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1505 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  2/33     22. 11. 2012
1. schvaluje

financování dodatečných výdajů na úhradu za výkon autorského dozoru v celkové výši 24.000,-- Kč v rámci projektu „Zateplení Střední zdravotnické školy v Karviné“ dle předloženého materiálu
  2/33     22. 11. 2012
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 24,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 24,00 tis. Kč
  2/33     22. 11. 2012
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00844985, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení Střední školy zdravotnické v Karviné“ o částku 24.000,-- Kč s časovou použitelností do 28. 6. 2013
  2/33     22. 11. 2012
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku“ o částku 17.000.000,-- Kč s časovou použitelností do 7. 4. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  2/34     22. 11. 2012
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 37,31 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 27,75 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 6,93 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,13 tis. Kč Celkem 37,31 tis. Kč
  2/34     22. 11. 2012
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 7,40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5164 - Nájemné o 6,30 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 1,10 tis. Kč Celkem o 7,40 tis. Kč
  2/34     22. 11. 2012
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.192,23 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 199,73 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 49,93 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 17,97 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,86 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 1,70 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 501,24 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 310,80 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 103,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 3,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 4,00 tis. Kč Celkem 1.192,23 tis. Kč
  2/34     22. 11. 2012
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.732,38 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4311 - Základní sociální poradenství pol. 5139 - Nákup materiálu o 863,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 138,18 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 697,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 34,20 tis. Kč Celkem 1.732,38 tis. Kč
  2/34     22. 11. 2012
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 148,79 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,20 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,39 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,62 tis. Kč Celkem 200,00 tis. Kč
  2/34     22. 11. 2012
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 7,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 7,00 tis. Kč
  2/34     22. 11. 2012
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 9,84 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9,84 tis. Kč
  2/34     22. 11. 2012
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na úhradu části mzdových nákladů a cestovních náhrad spojených s účastí zaměstnanců organizace na vzdělávacích aktivitách projektu „TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání)“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, o částku 8.949,-- Kč, b) Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141, o částku 868,-- Kč s časovou použitelností do 28. 2. 2013
  2/34     22. 11. 2012
9. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2012 o 376,27 tis. Kč z 253.131,55 tis. Kč na 253.507,82 tis. Kč
  2/34     22. 11. 2012
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují investiční výdaje na § 4357 - Domovy pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 654,71 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 654,71 tis. Kč
  2/34     22. 11. 2012
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3125 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 39,18 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 39,18 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 123/8155 ze dne 30. 10. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  2/35     22. 11. 2012
1. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje organizaci Domov Hortenzie, příspěvková organizace, IČ 48804843, o částku 790,06 tis. Kč účelově určenou na dofinancování akce „Domov Hortenzie, Frenštát pod Radhoštěm - rekonstrukce a modernizace“
  2/35     22. 11. 2012
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 144,27 tis. Kč na § 4392 - Inspekce poskytování sociálních služeb pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 400,50 tis. Kč Celkem o 544,77 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 245,29 tis. Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.000,00 tis. Kč Celkem o 1.245,29 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.790,06 tis. Kč
  2/35     22. 11. 2012
3. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00100536, o částku 6.612 tis. Kč účelově určenou na dofinancování akce „Těšínské divadlo - Malá scéna“
  2/35     22. 11. 2012
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 6.612 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 6.612 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  2/36     22. 11. 2012
1. stanoví

s účinností od 1. 1. 2013 počet zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2013 na 676 zaměstnanců
  2/36     22. 11. 2012
2. stanoví

s účinností od 1. 1. 2013 objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2013 ve výši 224.500 tis. Kč

  frame-scrollup