Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 22. 12. 2016


  Zastupitelstvo kraje

  2/23                         22. 12. 2016
  1. bere na vědomí

  zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Lenky Fojtíkové a RNDr. Jana Veřmiřovského, Ph.D., o ověření zápisu z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 10. 11. 2016


   Zastupitelstvo kraje

   2/24                         22. 12. 2016
   1. volí

   ověřovatele zápisu z 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 12. 2016

   ·         Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

   ·         Mgr. Karel Sládeček


    Zastupitelstvo kraje

    2/25                         22. 12. 2016
    1. volí

    návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 12. 2016 ve složení:

    ·      Ing. Vít Slováček – předseda

    ·      Ing. Zuzana Ožanová

    ·      Ing. Vladimír Návrat

    ·      Ing. Petr Havránek

    ·      Ing. Jaroslav Kala

    ·      Ing. Radim Přeček


     Zastupitelstvo kraje

     2/26                         22. 12. 2016
     1. schvaluje

     program 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 12. 2016 s úpravou


      Zastupitelstvo kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 3/185 ze dne 6. 12. 2016

      2/27                         22. 12. 2016
      1. volí

      opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

      1.1     paní Mgr. Vlastu Bernatíkovou, místo pobytu **********, navrženou Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

      1.2     pana Bc. Petra Buryho, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

      1.3     paní Olgu Cedivodovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

      1.4     paní Bc. Boženu Dobešovou, DiS., místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

      1.5     paní Jarmilu Filípkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

      1.6     paní Vlastu Fojtů, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

      1.7     pana Ing. Jiřího Hrabala, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

      1.8     paní Radoslavu Kaderkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

      1.9     pana Miroslava Kellera, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

      1.10  paní Marii Kosarzovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

      1.11  paní Ľubicu Kunikovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

      1.12  paní Drahoslavu Lukášovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

      1.13  paní Lenku Majerčíkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

      1.14  paní Margit Maléřovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

      1.15  pana Otakara Nogu, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

      1.16  pana Ing. Vladislava Paseku, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

      1.17  pana Jiřího Přečka, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

      1.18  paní Emílii Rabiecovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje


       Zastupitelstvo kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016

       č. 4/200 ze dne 22. 12. 2016

       2/28                         22. 12. 2016
       1. mění

       v příloze č. 2 návrhu usnesení u paragrafu 6113 – Činnost zastupitelstva kraje, položku 6123 – Dopravní prostředky snížením o 8.000 tis. Kč a u paragrafu 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položku 6901 – Rezervy kapitálových výdajů navýšením o 8.000 tis. Kč na 58.000 tis. Kč

       2/28                         22. 12. 2016
       2. schvaluje

       v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2017, z toho:

       příjmy celkem ve výši 6.965.466 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení,

       výdaje celkem ve výši 7.886.430 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení,

       financování ve výši 920.964 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

       2/28                         22. 12. 2016
       3. schvaluje

       závazné ukazatele příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení

       2/28                         22. 12. 2016
       4. rozhodlo

       poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení

       2/28                         22. 12. 2016
       5. stanoví

       v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2017 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 6.965.466 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 7.886.430 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2017

       2/28                         22. 12. 2016
       6. svěřuje

       radě kraje

       v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2017

       a)    provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2016,

       b)   schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje

       2/28                         22. 12. 2016
       7. vyhrazuje si

       v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2017

       2/28                         22. 12. 2016
       8. schvaluje

       závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2017 pro rok 2018 a další léta dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

       2/28                         22. 12. 2016
       9. schvaluje

       rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 12 předloženého materiálu

       2/28                         22. 12. 2016
       10. bere na vědomí

       připomínky k návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 od občana kraje Ing. Oldřicha Pospíšila ze dne 18. 12. 2016 a od občanů kraje Mgr. Jaroslava Kopeckého, Táni Grocholové a Radima Lapšanského ze dne 20. 12. 2016 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

       2/28                         22. 12. 2016
       11. ukládá

       radě kraje

       vyřídit připomínky občanů a informovat zastupitelstvo kraje o způsobu vyřízení

       Termín: 16. 3. 2017


       Zastupitelstvo kraje

       k usnesení zastupitelstva kraje

       č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016

       k usnesení rady kraje

       č. 113/8720 ze dne 8. 11. 2016

       2/29                         22. 12. 2016
       1. bere na vědomí

       žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, o prodloužení termínu období realizace projektu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

       2/29                         22. 12. 2016
       2. rozhodlo

       změnit v usnesení č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016 v bodu 3) text „s termínem použití v období od 1  1. 2016 do 31. 12. 2016“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“, dle předloženého materiálu

       2/29                         22. 12. 2016
       3. rozhodlo

       uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 00566/2016/KH uzavřené dne 21. 3. 2016 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


        Zastupitelstvo kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 106/8154 ze dne 9. 8. 2016

        č. 106/8158 ze dne 9. 8. 2016

        č. 106/8153 ze dne 9. 8. 2016

        č. 110/8487 ze dne 22. 9. 2016

        č. 107/8244 ze dne 23. 8. 2016

        č. 3/72 ze dne 6. 12. 2016

        2/30                         22. 12. 2016
        1. rozhodlo

        darovat

        a)    1 ks přenosné endoskopické kamery,

        b)   1 ks zařízení pro detekci a lokalizaci obětí,

        c)    2 ks telemetrického systému,

        d)   200 ks kondenzačních vysoušečů

        České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu

        2/30                         22. 12. 2016
        2. rozhodlo

        uzavřít darovací smlouvu na darování

        a)    1 ks přenosné endoskopické kamery,

        b)   1 ks zařízení pro detekci a lokalizaci obětí,

        c)    2 ks telemetrického systému,

        d)   200 ks kondenzačních vysoušečů

        s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

        2/30                         22. 12. 2016
        3. rozhodlo

        darovat 15 sad základního vybavení pro práci na vodě pro jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraným obcím Moravskoslezského kraje, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

        2/30                         22. 12. 2016
        4. rozhodlo

        uzavřít smlouvu na darování 15 sad základního vybavení pro práci na vodě pro jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraným obcím Moravskoslezského kraje uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


         Zastupitelstvo kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 3/73 ze dne 6. 12. 2016

         2/31                         22. 12. 2016
         1. stanoví

         podle § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, paušální částku náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2017 ve výši:

         a)    členovi rady kraje 10.000 Kč/měsíc

         b)   předsedovi výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje nebo zvláštního orgánu kraje 5.000 Kč/měsíc

         c)    ostatním členům zastupitelstva kraje 4.000 Kč/měsíc


          Zastupitelstvo kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 3/75 ze dne 6. 12. 2016

          k usnesení zastupitelstva kraje

          č. 7/523 ze dne 19. 12. 2013

          2/32                         22. 12. 2016
          1. zrušuje

          Jednací řád zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje schválený zastupitelstvem kraje usnesením č. 7/523 ze dne 19. 12. 2013

          2/32                         22. 12. 2016
          2. vydává

          Jednací řád zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou


           Zastupitelstvo kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 3/76 ze dne 6. 12. 2016

           2/33                         22. 12. 2016
           1. konstatuje

           že není dán důvod pro vyslovení zániku mandátu u členky zastupitelstva kraje Ing. Zuzany Ožanové, neboť neslučitelnost funkcí zanikla


            Zastupitelstvo kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 113/8733 ze dne 8.11.2016

            č. 3/93 ze dne 6.12.2016

            č. 4/194 ze dne 22.12.2016

            2/34                         22. 12. 2016
            1. bere na vědomí

            informaci o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 13. 7. 2016 do 13. 12. 2016 vč. informace o vyřízení, dle předloženého materiálu


             Zastupitelstvo kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 4/195 ze dne 22. 12. 2016

             2/35                         22. 12. 2016
             1. rozhodlo

             v souladu s nařízením vlády č. 414 ze dne 19. 12. 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, stanovit výši měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu s účinností od 1. 1. 2017


              Zastupitelstvo kraje

              k usnesení rady kraje č. 4/192 ze dne 22. 12. 2016

              2/36                         22. 12. 2016
              1. rozhodlo

              podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, návrh na odvolání:

              a)    Mgr. Daniela Havlíka

              b)   p. Jaroslava Marka

              c)    JUDr. Josefa Babky

              d)   Ing. Ivana Strachoně

              e)    Bc. Radima Miklase

              f)     Ing. arch. Liany Janáčkové

              z funkce členů dozorčí rady této obchodní společnosti

              2/36                         22. 12. 2016
              2. bere na vědomí

              informaci o uplynutí funkčního období členů dozorčí rady z řad zaměstnanců obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719:

              a)    Ing. Petra Vaška

              b)   p. Radovana Řeháčka

              c)    p. Petra Hazmuky

              2/36                         22. 12. 2016
              3. rozhodlo

              podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, návrh na volbu:

              a)    p. Vladimíra Kolka, nar. **********

              b)   p. Petra Glončáka, nar. **********

              c)    Ing. Jakuba Unucky, MBA, nar. **********

              d)   Ing. Miroslava Kopečného, nar. **********

              e)    p. Vojtěcha Filsáka, nar. **********

              f)     p. Jiřího Navrátila, nar. **********

              g)   JUDr. Josefa Babku, nar. **********

              h)   Ing. Jiřího Vzientka, nar. **********

              i)     Ing. Petra Vaška, nar. **********

              členy dozorčí rady této obchodní společnosti

              2/36                         22. 12. 2016
              4. rozhodlo

              podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 1245/7, PSČ 702 00, IČ 47673168, návrh na odvolání:

              a)    doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D.

              b)   Ing. Jaroslava Kaly

              c)    Ing. Bc. Richarda Sladkého

              d)   RSDr. Tadeáše Hlawiczky

              e)    p. Martina Sikory

              f)     Ing. Evy Šillerové

              z funkce členů správní rady této obchodní společnosti

              2/36                         22. 12. 2016
              5. rozhodlo

              podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 7, čp. 1245, PSČ 702 00, IČ 47673168, návrh na volbu:

              a)    Mgr. Zdeňka Karáska, nar. **********

              b)   Ing. Martina Zuštíka, Ph.D., nar. **********

              c)    doc. Dr. Ing. Vladimíra Kebo, nar. **********

              d)   Ing. Miroslava Svozila, nar. **********

              e)    RNDr. Martina Čajánka, Ph.D., nar. **********

              f)     Ing. Ctibora Vajdu, nar. **********

              členy správní rady této obchodní společnosti

              2/36                         22. 12. 2016
              6. rozhodlo

              podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, návrh na odvolání:

              a)    PhDr. Jaroslava Dvořáka

              b)   Ing. RSDr. Karla Konečného

              c)    Ing. Václava Pomikálka

              z funkce členů dozorčí rady této obchodní společnosti

              2/36                         22. 12. 2016
              7. rozhodlo

              podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, návrh na volbu:

              a)    p. Petra Glončáka, nar. **********

              b)   Mgr. Martiny Novákové, DiS., nar. **********

              c)    Ing. Václava Pomikálka, nar. **********

              členy dozorčí rady této obchodní společnosti

              2/36                         22. 12. 2016
              8. rozhodlo

              podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, návrh na odvolání:

              a)    Mgr. Petra Jurase

              b)   p. Henryka Małysze

              c)    Mgr. Patrika Hujduse

              d)   p. Jaroslava Marka

              z funkce členů dozorčí rady této obchodní společnosti

              2/36                         22. 12. 2016
              9. rozhodlo

              podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, návrh na volbu:

              a)    Ing. Patrika Bocka, nar. **********

              b)   Mgr. Josefa Alexandra Materu, nar. **********

              c)    Ing. Jiřího Hamroziho, nar. **********

              d)   Mgr. Lubomíra Volného, nar. **********

              členy dozorčí rady této obchodní společnosti

              2/36                         22. 12. 2016
              10. bere na vědomí

              informaci o rezignaci:

              MUDr. Mgr. Evy Misiačkové

              z funkce členky představenstva obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545

              2/36                         22. 12. 2016
              11. rozhodlo

              podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, návrh na volbu:

              Ing. Aleny Vařejkové, nar. **********

              členkou představenstva této obchodní společnosti

              2/36                         22. 12. 2016
              12. rozhodlo

              podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Vítkovická 3335/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 02995832, návrh na odvolání:

              a)    Ing. Ivana Strachoně

              b)   p. Jiřího Navrátila

              c)    Mgr. Jaroslava Stolaříka

              z funkce členů dozorčí rady této obchodní společnosti

              2/36                         22. 12. 2016
              13. rozhodlo

              podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Vítkovická 3335/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 02995832, návrh na volbu:

              a)    p. Jana Krkošky, nar. **********

              b)   Mgr. Stanislava Folwarczného, nar. **********

              c)    p. Marcela Sikory, nar. **********

              členy dozorčí rady této obchodní společnosti

              2/36                         22. 12. 2016
              14. rozhodlo

              podat valné hromadě obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 28564111, návrh na odvolání:

              a)    Mgr. Daniela Havlíka

              b)   p. Miroslava Nováka

              c)    p. Tomáše Hanzela

              z funkce členů dozorčí rady této obchodní společnosti

              2/36                         22. 12. 2016
              15. rozhodlo

              podat valné hromadě obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 28564111, návrh na volbu:

              a)    p. Martina Schwarze, nar. **********

              b)   Ing. Hynka Orsága, nar. **********

              c)    Ing. Michala Jedličky, nar. **********

              členy dozorčí rady této obchodní společnosti

              2/36                         22. 12. 2016
              16. rozhodlo

              zrušit delegování

              p. Miroslava Nováka

              Mgr. Daniela Havlíka

              jako zástupce Moravskoslezského kraje a náhradníka na valných hromadách společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 28564111

              2/36                         22. 12. 2016
              17. rozhodlo

              delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje na valných hromadách společnosti KIC Odpady, a. s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 28564111

              prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., nar. **********

              a náhradníka

              pí. Jarmilu Uvírovou, **********

              2/36                         22. 12. 2016
              18. rozhodlo

              podat valné hromadě obchodní společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895, návrh na odvolání členů dozorčí rady zastupujících Moravskoslezský kraj

              Ing. Ctibora Vajdy

              RSDr. Karla Kuboše

              2/36                         22. 12. 2016
              19. rozhodlo

              podat valné hromadě obchodní společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895, návrh na volbu členů dozorčí rady zastupujících Moravskoslezský kraj, a to

              Ing. Radka Podstawky, nar. **********

              Ing. Vladimíra Návrata, nar. **********

              2/36                         22. 12. 2016
              20. rozhodlo

              zrušit delegování

              Mgr. Daniela Havlíka

              p. Martina Sikory

              jako zástupce Moravskoslezského kraje a náhradníka na valné hromady společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895

              2/36                         22. 12. 2016
              21. rozhodlo

              delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje na valných hromadách obchodní společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895

              Ing. Jakuba Unucku, MBA, nar. **********

              a náhradníka

              Ing. Jaroslava Kaniu, nar. **********

              2/36                         22. 12. 2016
              22. rozhodlo

              odvolat

              a)    p. Miroslava Nováka

              b)   Ing. Silvii Součkovou

              z funkce členů dozorčí rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 27848230

              2/36                         22. 12. 2016
              23. rozhodlo

              jmenovat

              a)    Ing. Jaroslava Kaniu, nar. **********

              b)   Ing. Karin Černou, nar. **********

              členy dozorčí rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 27848230

              2/36                         22. 12. 2016
              24. rozhodlo

              odvolat

              a)    Mgr. Daniela Havlíka

              b)   Ing. Ivana Strachoně

              c)    p. Daniela Vacu

              d)   Ing. Vladimíra Sochora

              e)    Doc. Ing. Ivetu Skotnicovou, Ph.D.

              f)     p. Milana Chromíka, MSc.

              g)   Ing. Michala Rzymana

              z funkce členů správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 27848230

              2/36                         22. 12. 2016
              25. rozhodlo

              jmenovat

              a)    Ing. Šárku Šimoňákovou, nar. **********

              b)   Ing. Patrika Bocka, nar. **********

              c)    Ing. Jakuba Unucku, MBA, nar. **********

              d)   Ing. Jiřího Nezhodu, Ph.D., nar. **********

              e)    Ing. Karla Siudu, nar. **********

              f)     Ing. Vladimíra Gelnara, nar. **********

              g)   Ing. Petra Baránka, nar. **********

              členy správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 27848230

              2/36                         22. 12. 2016
              26. rozhodlo

              zrušit delegování

              p. Miroslava Nováka

              Ing. Ivana Strachoně

              jako zástupce Moravskoslezského kraje a náhradníka ve správní radě zájmového sdružení právnických osob Trojhalí Karolina se sídlem K Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 72089237

              2/36                         22. 12. 2016
              27. rozhodlo

              delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob Trojhalí Karolina se sídlem K Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

              Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., nar. **********

              a náhradníka

              Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, nar. **********

              2/36                         22. 12. 2016
              28. rozhodlo

              zrušit delegování

              Ing. Ivana Strachoně

              jako zástupce Moravskoslezského kraje ve valné hromadě zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531

              2/36                         22. 12. 2016
              29. rozhodlo

              delegovat

              Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, nar. **********

              jako zástupce Moravskoslezského kraje ve valné hromadě zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531

              2/36                         22. 12. 2016
              30. rozhodlo

              zrušit delegování

              Ing. Rostislava Rožnovského

              jako zástupce Moravskoslezského kraje ve správní radě Technologické platformy "Energetická bezpečnost ČR", z.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, Libeň, 180 00 Praha, IČ 72556668

              2/36                         22. 12. 2016
              31. rozhodlo

              delegovat

              p. Petra Zábojníka, nar. **********

              jako zástupce Moravskoslezského kraje ve správní radě Technologické platformy "Energetická bezpečnost ČR", z.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, Libeň, 180 00 Praha, IČ 72556668

              2/36                         22. 12. 2016
              32. rozhodlo

              zrušit delegování

              p. Miroslava Nováka

              p. Martina Sikory

              jako zástupce Moravskoslezského kraje a náhradníka ve valném shromáždění Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, se sídlem Zamkowa 3A, Cieszyn 43 – 400 CIESZYN, POLAND

              2/36                         22. 12. 2016
              33. rozhodlo

              delegovat

              jako zástupce Moravskoslezského kraje ve valném shromáždění Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, se sídlem Zamkowa 3A, Cieszyn 43 – 400 CIESZYN, POLAND

              prof. Ing. Ivo Vondráka, nar. **********

              a náhradníka

              p. Jana Krkošku, nar. xx. xx. xxxx

              2/36                         22. 12. 2016
              34. rozhodlo

              zrušit delegování

              p. Martina Sikory

              jako zástupce Moravskoslezského kraje v dozorčí radě Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, se sídlem Zamkowa 3A, Cieszyn 43 – 400 CIESZYN, POLAND

              2/36                         22. 12. 2016
              35. rozhodlo

              delegovat

              p. Jana Krkošku, nar. **********

              jako zástupce Moravskoslezského kraje v dozorčí radě Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, se sídlem Zamkowa 3A, Cieszyn 43 – 400 CIESZYN, POLAND


               Zastupitelstvo kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 3/83 ze dne 6. 12. 2016

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 17/1686 ze dne 17.12.2015

               č. 18/1879 ze dne 25.2.2016

               č. 20/2074 ze dne 23.6.2016

               2/37                         22. 12. 2016
               1. rozhodlo

               a)    uzavřít s Divadelní společností Petra Bezruče s.r.o., IČ 25382276, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00794/2016/ÚPS ze dne 8. 4. 2016, dle přílohy č. 1

               b)   uzavřít s Divadlem loutek Ostrava, příspěvkovou organizací, IČ 00533874, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01183/2016/ÚPS ze dne 26. 4. 2016, dle přílohy č. 1

               c)    uzavřít s Janáčkovou filharmonií Ostrava, příspěvkovou organizací, IČ 00373222, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01010/2016/ÚPS ze dne 21. 4. 2016, dle přílohy č. 1

               d)   uzavřít s Komorní scénou Aréna, příspěvkovou organizací, IČ 00845035, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01842/2016/ÚPS ze dne 24. 5. 2016, dle přílohy č. 1

               e)    uzavřít s Národním divadlem moravskoslezským, příspěvkovou organizací, IČ 00100528, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00993/2016/ÚPS ze dne 20. 4. 2016, dle přílohy č. 1

               f)     uzavřít se Slezským divadlem Opava, příspěvkovou organizací, IČ 00100552, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01605/2016/ÚPS ze dne 24. 5. 2016, dle přílohy č. 1


                Zastupitelstvo kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 3/82 ze dne 6. 12. 2016

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 14/1230 ze dne 7. 5. 2015

                2/38                         22. 12. 2016
                1. bere na vědomí

                žádosti pověřených knihoven, o finanční podporu na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 2016, dle přílohy č. 3 – 17 předloženého materiálu

                2/38                         22. 12. 2016
                2. rozhodlo

                poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                Zastupitelstvo kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 3/81 ze dne 6. 12. 2016

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 21/2225 ze dne 22. 9. 2016

                č. 19/1967 ze dne 21. 4. 2016

                č. 16/1664 ze dne 25. 9. 2015

                2/39                         22. 12. 2016
                1. schvaluje

                dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00095630, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                2/39                         22. 12. 2016
                2. vydává

                dodatek č. 10 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                 Zastupitelstvo kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 3/81 ze dne 6. 12. 2016

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 21/2225 ze dne 22. 9. 2016

                 č. 19/1967 ze dne 21. 4. 2016

                 č. 16/1664 ze dne 25. 9. 2015

                 2/40                         22. 12. 2016
                 1. schvaluje

                 dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                 2/40                         22. 12. 2016
                 2. vydává

                 dodatek č. 15 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                  Zastupitelstvo kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 3/87 ze dne 6. 12. 2016

                  2/41                         22. 12. 2016
                  1. bere na vědomí

                  žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“

                  2/41                         22. 12. 2016
                  2. rozhodlo

                  poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, ve výši 1.000.000,-- Kč, na organizaci a vlastní realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“ v Moravskoslezském kraji, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 15. 12. 2017, dle předloženého materiálu

                  2/41                         22. 12. 2016
                  3. rozhodlo

                  uzavřít se státní příspěvkovou organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                   Zastupitelstvo kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 3/92 ze dne 6. 12. 2016

                   2/42                         22. 12. 2016
                   1. rozhodlo

                   uzavřít budoucí smlouvy:

                   a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                   b)   k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                   2/42                         22. 12. 2016
                   2. rozhodlo

                   nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                   2/42                         22. 12. 2016
                   3. rozhodlo

                   předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                   2/42                         22. 12. 2016
                   4. rozhodlo

                   převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                   2/42                         22. 12. 2016
                   5. rozhodlo

                   vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení


                   Zastupitelstvo kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 3/86 ze dne 6. 12. 2016

                   2/43                         22. 12. 2016
                   1. bere na vědomí

                   žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště

                   2/43                         22. 12. 2016
                   2. rozhodlo

                   poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště, ve výši 47.000.000,-- Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 45.500.000,-- Kč a investiční dotace ve výši 1.500.000,-- Kč, s časovou použitelnosti od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2018, dle předloženého materiálu

                   2/43                         22. 12. 2016
                   3. rozhodlo

                   uzavřít s obchodní společností Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 103/8007 ze dne 23.6.2016

                    č. 4/193 ze dne 22.12.2016

                    2/44                         22. 12. 2016
                    1. bere na vědomí

                    informaci o provozování leteckého spojení Ostrava – Dubaj a možnostech jeho financování, dle předloženého materiálu

                    2/44                         22. 12. 2016
                    2. souhlasí

                    s financováním provozu leteckého spojení Ostrava – Dubaj, dle předloženého materiálu

                    2/44                         22. 12. 2016
                    3. ukládá

                    radě kraje pokračovat v aktivitách směřujících k uzavření smlouvy s obchodní společností Travel Service, a.s., IČO 25663135 a následně uzavřít tuto smlouvu za podmínky, že maximální výše podpory a minimální požadavky na obsah smlouvy uvedené v doporučení advokátní kanceláře White and Case zůstanou zachovány, dle předloženého materiálu


                     Zastupitelstvo kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 3/107 ze dne 6. 12. 2016

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 20/2041 ze dne 23. 6. 2016

                     č. 20/2042 ze dne 23. 6. 2016

                     2/45                         22. 12. 2016
                     1. rozhodlo

                     a)    nabýt darem nemovitou věc do vlastnictví kraje, a to:

                     pozemek parc. č. 1652/12, trvalý travní porost

                     se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                     v k. ú. a obec Budišov nad Budišovkou,

                     z vlastnictví města Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou, IČ 00299898; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                     b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, Československé armády 718, Budišov nad Budišovkou, IČ 47813466, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                     2/45                         22. 12. 2016
                     2. rozhodlo

                     a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín, IČ 66932581, a to:

                     pozemek parc. č. 1205/3, ostatní plocha,

                     se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                     v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín,

                     do vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, IČ 00297569 za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                             i.        obdarovaný se zavazuje o Předmět daru řádně pečovat a užívat jej pouze ve veřejném zájmu, jako veřejně přístupnou pozemní komunikaci

                            ii.        obdarovaný není oprávněn Předmět daru zcizit (převést na jiného) bez předchozího písemného souhlasu dárce; zákaz zcizení Předmětu daru se sjednává jako právo věcné na dobu určitou, a to 99 let

                           iii.        v případě, že se stane Předmět daru pro obdarovaného nepotřebným, zavazuje se obdarovaný nabídnout dárci Předmět daru a umožnit mu bezúplatně Předmět daru nabýt zpět do jeho vlastnictví

                     b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín, IČ 66932581, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                     2/45                         22. 12. 2016
                     3. bere na vědomí

                     žádost města Odry, Masarykovo náměstí 25, Odry, IČ 00298221, o darování movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                     2/45                         22. 12. 2016
                     4. rozhodlo

                     a)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 5 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, U Bažantnice 1794/1, Karviná, IČ 00847925, do vlastnictví města Odry, Masarykovo náměstí 25, Odry, IČ 00298221, v souladu s Dohodou o společném postupu při řešení převodu části činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, v místě poskytovaného vzdělávání Komenského 517/2, 742 35 Odry, ze dne 28. 7. 2016

                     b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, U Bažantnice 1794/1, Karviná, IČ 00847925, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                     2/45                         22. 12. 2016
                     5. bere na vědomí

                     žádost obce Osoblaha, Na náměstí 106, Osoblaha, IČ 00296279, o darování movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                     2/45                         22. 12. 2016
                     6. rozhodlo

                     a)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 7 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, Hašlerova 2, Město Albrechtice, IČ 60802791, do vlastnictví obce Osoblaha, Na náměstí 106, Osoblaha, IČ 00296279, v souladu s Dohodou o společném postupu při řešení převodu části činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, v místě poskytovaného vzdělávání Třešňová 99, 793 99 Osoblaha, ze dne 28. 7. 2016

                     b)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, Hašlerova 2, Město Albrechtice, IČ 60802791, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným


                      Zastupitelstvo kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 3/108 ze dne 6. 12. 2016

                      2/46                         22. 12. 2016
                      1. rozhodlo

                      koupit do vlastnictví kraje Cargo halu umístěnou na pozemku parc. č. 1340/7 ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, včetně všech součástí a příslušenství (zejména včetně požární nádrže umístěné na pozemku parc. č. 1340/13 ostatní plocha a samostatné buňky stojící na pozemku parc. č. 1340/8 ostatní plocha, vše v k. ú. Mošnov),

                      z vlastnictví společnosti VOKD, a.s., Nákladní 3179/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 47675853, za kterou jedná insolvenční správce společnost Insolvenční agentura v.o.s., Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary, IČ 29115540, za kupní cenu ve výši 1.605.000,- Kč, dle předloženého materiálu


                       Zastupitelstvo kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 3/97 ze dne 6. 12. 2016

                       2/47                         22. 12. 2016
                       1. rozhodlo

                       nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                       pozemek parc. č. 3006/58, orná půda,

                       se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                       vše v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín,

                       z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561,

                       za uvedených podmínek, a to:

                       a)    kraj se zavazuje, že stavba Integrovaného výjezdového centra Český Těšín bude dokončena do 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí;

                       b)   kraj se zavazuje užívat předmět daru pouze v souladu s účelem daru, neužívat jej ke komerčním účelům, a dále jej nepřevést do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 15 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí;

                       c)    kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

                       v případě porušení povinností dle písm. a) a b) je dárce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty. Smluvní pokutu podle této smlouvy zaplatí kraj do 60 dnů ode dne jejího uplatnění dárcem


                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 3/104 ze dne 6. 12. 2016

                        2/48                         22. 12. 2016
                        1. rozhodlo

                        a)    zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2133 ze dne 23. 6. 2016 a č. 21/2281 ze dne 22. 9. 2016

                        b)   prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                        -    přípojku vody o celkové délce 184,24 m, vybudovanou v rámci stavby „SO 071 –

                        Zásobení vodou pro JV roh PZ Nošovice“, nacházející se na pozemcích parc. č. 412/3, parc. č. 412/4, parc. č. 412/16, parc. č. 412/17, parc. č. 412/21 a parc. č. 472/4, v k. ú. a obec Nižní Lhoty,

                        -    středotlakou přípojku plynu o celkové délce 4,59 m, vybudovanou v rámci stavby

                        „SO 072.1 – Přípojka STL pro JV roh – U PRS“, nacházející se na pozemcích parc.

                        č. 412/4 a parc. č. 412/7 v k. ú. a obec Nižní Lhoty,

                        -    kanalizační přípojku o celkové délce 28,91 m, vybudovanou v rámci stavby „SO 073 – Odvod splaškových vod z JV rohu PZ Nošovice“, nacházející se na pozemcích parc. č. 568/7 a parc. č. 568/10 v k. ú. a obec Nošovice,

                        vše včetně všech součástí a příslušenství, dle předloženého materiálu, za kupní cenu 1.054.180 Kč,

                        do vlastnictví společnosti Logistics Park Nošovice a.s., Lidická 710/57, Brno, IČ 28578651, za podmínky úhrady kupní ceny a se souhlasem a za podmínek stanovených Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem financí

                        c)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, a to:

                        -    část pozemku parc. č. 412/4 ostatní plocha o předpokládané výměře 901 m2,

                        -    část pozemku parc. č. 412/5 ostatní plocha o předpokládané výměře 106 m2,

                        oba v k. ú. a obec Nižní Lhoty,

                        -    část pozemku parc. č. 568/10 ostatní plocha o předpokládané výměře 328 m2,

                        -    část pozemku parc. č. 568/7 ostatní plocha o předpokládané výměře 768 m2,

                        oba v k. ú. a obec Nošovice,

                        vše včetně všech součástí a příslušenství, dle předloženého materiálu,

                        za kupní cenu 150 Kč/m2, navýšenou o DPH v zákonné výši, bude-li převod nemovitých věcí či jejich částí podléhat DPH;

                        do vlastnictví společnosti Logistics Park Nošovice a.s., Lidická 710/57, Brno, IČ 28578651, za podmínek úhrady kupní ceny, úhrady nákladů na vyhotovení geometrických plánů pro oddělení částí pozemků, úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a se souhlasem a za podmínek stanovených Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest,

                        d)   uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě dle bodu 1. písm. b) a c) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu

                        e)    vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. c) tohoto usnesení z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí


                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 3/95 ze dne 6. 12. 2016

                         2/49                         22. 12. 2016
                         1. bere na vědomí

                         žádost Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         2/49                         22. 12. 2016
                         2. rozhodlo

                         poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, ve výši 850 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2018

                         2/49                         22. 12. 2016
                         3. rozhodlo

                         uzavřít s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                          Zastupitelstvo kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 3/110 ze dne 6. 12. 2016

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 14/1248 ze dne 7. 5. 2015

                          2/50                         22. 12. 2016
                          1. rozhodlo

                          nahradit přílohu č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1248 bod 1) ze dne 7. 5. 2015 přílohou č. 1 tohoto usnesení

                          2/50                         22. 12. 2016
                          2. rozhodlo

                          a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                          část pozemku parc. č. 248/1 trvalý travní porost označenou jako díl „b“ o výměře 57 m2 a část pozemku parc. č. 248/3 trvalý travní porost označenou jako díl „a“ o výměře 118 m2, sloučené do nově vzniklého pozemku parc. č. 248/6 ostatní plocha o výměře 175 m2, vše dle geometrického plánu 2110-7751/2016 ze dne 8. 6. 2016

                          a

                          část pozemku parc. č. 250/1 trvalý travní porost, oddělenou dle geometrického plánu č. 2110-7751/2016 ze dne 8. 6. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 250/8 ostatní plocha, o výměře 505 m2,

                          včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                          vše v k.ú. Horní Datyně, obec Vratimov,

                          ze společného jmění manželů **********za kupní cenu ve výši 104.720,-Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                          b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                          2/50                         22. 12. 2016
                          3. rozhodlo

                          a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                          část pozemku parc. č. 3569/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3693-47/2015 ze dne 23. 6. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3569/30 ostatní plocha, o výměře 110 m2,

                          se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                          v k. ú. a obci Trojanovice,

                          do vlastnictví **********,

                          za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 36.850,- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                          b)     vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

                          2/50                         22. 12. 2016
                          4. rozhodlo

                          a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                          část pozemku parc. č. 7598/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1243-58/2016 ze dne 25. 4. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 7598/4 ostatní plocha, o výměře 128 m2,

                          se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                          v k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město,

                          do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 70890021,

                          za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 28.800,- navýšenou o DPH v zákonné výši a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                          b)     vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                          2/50                         22. 12. 2016
                          5. rozhodlo

                          a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                          pozemek parc. č. st. 285/1 zastavěná plocha a nádvoří,

                          se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                          v k. ú. a obci Jakubčovice nad Odrou,

                          do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 70890021,

                          za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 11.200,- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                          b)     vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                          2/50                         22. 12. 2016
                          6. rozhodlo

                          a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                          část pozemku parc. č. 2006/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1267-153/2014 ze dne 18. 11. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2006/11 vodní plocha, o výměře 79 m2 a

                          část pozemku parc. č. 2006/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1264-150/2014 ze dne 27. 11. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2006/15 vodní plocha, o výměře 55 m2,

                          obě se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                          vše v k. ú. Stará Ves u Bílovce, obec Bílovec,

                          do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 70890021,

                          za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 2.680,- navýšenou o DPH v zákonné výši a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                          b)     vyjmout nemovité věci uvedené v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí


                          Zastupitelstvo kraje

                          2/51                         22. 12. 2016
                          1. bere na vědomí

                          a)    úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 k 22. 11. 2016

                          b)   plnění příjmů a čerpání výdajů k 22. 11. 2016


                           Zastupitelstvo kraje

                           k usnesení rady kraje         č. 3/106       ze dne 6. 12. 2016

                           2/52                         22. 12. 2016
                           1. rozhodlo

                           a)     vyjmout z hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Nový Jičín - Žilina, IČ 00848077, pozemek parc. č. 531 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Suchdol nad Odrou, obec Suchdol nad Odrou, a to ode dne 1. 1. 2017

                           b)     předat k hospodaření organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Studénka, IČ 48804860, pozemek parc. č. 531 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Suchdol nad Odrou, obec Suchdol nad Odrou, a to ke dni 1. 1. 2017


                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje         č. 3/106       ze dne 6. 12. 2016

                            2/53                         22. 12. 2016
                            1. schvaluje

                            dodatek č. 18 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Nový Jičín - Žilina, IČ 00848077, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                            2/53                         22. 12. 2016
                            2. vydává

                            dodatek č. 18 ke zřizovací listině organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení


                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesení rady kraje         č. 3/106       ze dne 6. 12. 2016

                             2/54                         22. 12. 2016
                             1. schvaluje

                             dodatek č. 21 ke zřizovací listině organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, Studénka, IČ 48804860, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                             2/54                         22. 12. 2016
                             2. vydává

                             dodatek č. 21 ke zřizovací listině organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení


                              Zastupitelstvo kraje

                              k usnesení rady kraje č. 4/196 ze dne 22. 12. 2016

                              2/55                         22. 12. 2016
                              1. rozhodlo

                              a)     koupit z vlastnictví pana **********, nemovité věci, a to:

                              bytovou jednotku č. 691/5 byt v bytovém domě č.p. 689, 690 a 691, který je součástí pozemků parc. č. 1268, 1269 a 1270,

                              včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 863/26112 na společných částech bytového domu č.p. 689, 690 a 691

                              a včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 863/26112 na pozemcích parc. č. 1268, 1269 a 1270, vše zastavěná plocha a nádvoří,

                              vše v k. ú. a obci Kopřivnice,

                              se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                              do vlastnictví kraje za kupní cenu 1.490.000,- Kč a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

                              b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČ 48804860, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí


                               Zastupitelstvo kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje                        č. 6/478                 ze dne 19. 9. 2013

                               k usnesení rady kraje                                     č. 4/197                 ze dne 22. 12. 2016

                               2/56                         22. 12. 2016
                               1. rozhodlo

                               uzavřít dohodu o vypořádání jednorázové náhrady ve výši 428.730 Kč za odnětí vlastnického práva k pozemku parc. č. 1914/9 ostatní plocha v k. ú. a obci Šenov u Nového Jičína, uložené do soudní úschovy u Obvodního soudu pro Prahu 4, mezi krajem a **********, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                Zastupitelstvo kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 90/7142 ze dne 9. 2. 2016

                                č. 3/139 ze dne 6. 12. 2016

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 18/1882 ze dne 25. 2. 2016

                                2/57                         22. 12. 2016
                                1. schvaluje

                                změny Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014 – 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


                                Zastupitelstvo kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 3/127 ze dne 6. 12. 2016

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 17/1686 ze dne 12. 12. 2015

                                2/58                         22. 12. 2016
                                1. rozhodlo

                                poskytnout neinvestiční dotaci Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, ve výši 150.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Start-up program Green Light“ s časovou použitelností od 1. 11. 2016 do 30. 6. 2017

                                2/58                         22. 12. 2016
                                2. rozhodlo

                                uzavřít s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                 Zastupitelstvo kraje

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 19/1983 ze dne 21. 4. 2016

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 85/6818 ze dne 8. 12. 2015

                                 č. 3/128 ze dne 6. 12. 2016

                                 2/59                         22. 12. 2016
                                 1. rozhodlo

                                 zmírnit podmínky programu Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016 dle předloženého materiálu a jeho příloh

                                 2/59                         22. 12. 2016
                                 2. rozhodlo

                                 a)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02989/2016/RRC s obcí Ropice, IČ 70305587, jejímž předmětem je posunutí termínu realizace projektu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                 b)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02500/2016/RRC s obcí Karlova Studánka, IČ 00296104, jejímž předmětem je posunutí termínu realizace projektu, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                 c)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03713/2016/RRC s obcí Komorní Lhotka, IČ 00494232, jejímž předmětem je posunutí termínu realizace projektu, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                 d)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01968/2016/RRC s obcí Svobodné Heřmanice, IČ 00296384, jejímž předmětem je posunutí termínu realizace projektu, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                 e)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03994/2016/RRC s obcí Trojanovice, IČ 00298514, jejímž předmětem je posunutí termínu realizace projektu, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu


                                  Zastupitelstvo kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 69/5700 ze dne 9. 6. 2015

                                  č. 3/137 ze dne 6. 12. 2016

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 15/1525 ze dne 25. 6. 2015

                                  2/60                         22. 12. 2016
                                  1. rozhodlo

                                  a)    uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02530/2015/RRC se společností AB Digital s.r.o., IČ 03417603, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                  b)   uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02516/2015/RRC se společností AZ kov-komaxit s.r.o., IČ 25822594, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                  c)    uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02234/2015/RRC se společností BORCAD cz s.r.o., IČ 25855042, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                  d)   uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02244/2015/RRC se společností D3Soft Future s.r.o., IČ 27856631, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                  e)    uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02374/2015/RRC se společností IPS Konstrukt, spol. s r.o., IČ 27834352, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                  f)     uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02168/2015/RRC se společností ITA, spol. s r.o., IČ 15503933, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu


                                   Zastupitelstvo kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 3/143 ze dne 6. 12. 2016

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 20/2086 ze dne 23. 6. 2016

                                   2/61                         22. 12. 2016
                                   1. rozhodlo

                                   změnit v bodě 8) usnesení č. 20/2086 ze dne 23. 6. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“ z „60.000.000 Kč“ na „100.000.000 Kč“


                                    Zastupitelstvo kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 3/144 ze dne 6. 12. 2016

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 17/1757 ze dne 17. 12. 2015

                                    č. 17/1758 ze dne 17. 12. 2015

                                    2/62                         22. 12. 2016
                                    1. rozhodlo

                                    schválit rozpočet Regionálního rozvojového fondu na rok 2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                     Zastupitelstvo kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 3/123 ze dne 6. 12. 2016

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 20/2088 ze dne 23. 6. 2016

                                     2/63                         22. 12. 2016
                                     1. bere na vědomí

                                     informaci o změnách v projektu „Na kole k sousedům“ předloženého do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

                                     2/63                         22. 12. 2016
                                     2. rozhodlo

                                     změnit v bodě 14) usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2088 ze dne 23. 6. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Na kole k sousedům“ z původní hodnoty 4.400.000,- Kč na 7.010.000,- Kč


                                      Zastupitelstvo kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 3/122 ze dne 6. 12. 2016

                                      2/64                         22. 12. 2016
                                      1. rozhodlo

                                      zahájit přípravu projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání“ předkládaného do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s předpokládanými náklady projektu 81.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2018 – 2020

                                       Zastupitelstvo

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 3/145 ze dne 6. 12. 2016

                                       2/65                         22. 12. 2016
                                       1. rozhodlo

                                       zahájit přípravu projektu „Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 25.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2020


                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 3/142 ze dne 6. 12. 2016

                                        2/66                         22. 12. 2016
                                        1. rozhodlo

                                        profinancovat a kofinancovat projekt „Laboratoře virtuální reality“ předkládaného do  Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v letech 2016 – 2018 ve výši 28.000.000 Kč

                                        2/66                         22. 12. 2016
                                        2. rozhodlo

                                        zajistit udržitelnost projektu „Laboratoře virtuální reality“ předkládaného do  Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v letech 2019 – 2023
                                        ve výši 3.810.000 Kč

                                        2/66                         22. 12. 2016
                                        3. rozhodlo

                                        profinancovat a kofinancovat projekt „Laboratoře technických měření“ předkládaného do  Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v letech 2016 – 2018 ve výši 10.000.000 Kč

                                        2/66                         22. 12. 2016
                                        4. rozhodlo

                                        zajistit udržitelnost projektu „Laboratoře technických měření“ předkládaného do  Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v letech 2019 – 2023 ve výši 1.400.000 Kč


                                         Zastupitelstvo kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 3/118 ze dne 6. 12. 2016

                                         2/67                         22. 12. 2016
                                         1. rozhodlo

                                         změnit v bodě 10) usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 ve znění usnesení č. 17/1743 ze dne 17. 12. 2015 dobu financování z „2011 – 2016“ na „2011 – 2017“


                                          Zastupitelstvo kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 3/120       ze dne 6. 12. 2016

                                          2/68                         22. 12. 2016
                                          1. rozhodlo

                                          změnit název projektu „Dluhové poradenství a navyšování finanční gramotnosti v Moravskoslezském kraji“ na „Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v Moravskoslezském kraji“

                                          2/68                         22. 12. 2016
                                          2. rozhodlo

                                          profinancovat a kofinancovat projekt „Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v Moravskoslezském kraji“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, v letech 2017 – 2020 ve výši 25.200.000 Kč


                                           Zastupitelstvo kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 3/119 ze dne 6. 12. 2016

                                           2/69                         22. 12. 2016
                                           1. rozhodlo

                                           zahájit přípravu projektu „Podpora jazykového a digitálního vzdělávání“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2020

                                           2/69                         22. 12. 2016
                                           2. rozhodlo

                                           zahájit přípravu projektu „Modernizace výuky jazyků v SŠ MSK (SVL)“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2020

                                           2/69                         22. 12. 2016
                                           3. rozhodlo

                                           zahájit přípravu projektu „Podpora technických oborů“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 45.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2020

                                           2/69                         22. 12. 2016
                                           4. rozhodlo

                                           zahájit přípravu projektu „Učebny Automatizace/Mechatroniky a robotiky“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 25.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2020


                                            Zastupitelstvo kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 3/146 ze dne 6. 12. 2016

                                            č. 4/198 ze dne 22. 12. 2016

                                            2/70                         22. 12. 2016
                                            1. rozhodlo

                                            uzavřít Memorandum o spolupráci v oblasti podpory podnikání a inovací mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                             Zastupitelstvo kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 21/2255 ze dne 22. 9. 2016

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 3/138 ze dne 6. 12. 2016

                                             2/71                         22. 12. 2016
                                             1. rozhodlo

                                             uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05745/2016/RRC s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z období „od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016“ na období „od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                              Zastupitelstvo kraje

                                              k usnesení rady kraje                           

                                              č. 3/134 ze dne 6. 9. 2016

                                              č. 3/135 ze dne 6. 9. 2016

                                              k usnesením zastupitelstva kraje           

                                              č. 20/2117 ze dne 23. 6. 2016

                                              č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                              2/72                         22. 12. 2016
                                              1. rozhodlo

                                              zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2117 ze dne 23. 6. 2016 a č. 21/2268 ze dne 22. 9. 2016

                                              2/72                         22. 12. 2016
                                              2. rozhodlo

                                              poskytnout svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ 71193821, investiční dotaci ve výši 14.000.000 Kč na realizaci projektu „Pořízení velkokapacitní lodě“ s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2017 a uzavřít s tímto subjektem Smlouvu o poskytnutí dotace a o pověření poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 


                                               Zastupitelstvo kraje

                                               k usnesením rady kraje                        

                                               č. 3/134 ze dne 6. 9. 2016

                                               č. 3/135 ze dne 6. 9. 2016

                                               k usnesení zastupitelstva kraje              

                                               č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                               2/73                         22. 12. 2016
                                               1. rozhodlo

                                               poskytnout svazku obcí Bruntálsko, IČ 04690290, neinvestiční dotaci maximálně ve výši 1.000.000 Kč na projekt Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě, s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 10. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                               2/73                         22. 12. 2016
                                               2. rozhodlo

                                               dofinancovat projekt Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě z rozpočtu kraje na období 2018 – 2020 ve výši 200 tis. Kč ročně a v roce 2021 ve výši 400 tis. Kč


                                                Zastupitelstvo kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 3/152   ze dne 6.12.2016

                                                2/74                         22. 12. 2016
                                                1. rozhodlo

                                                profinancovat a kofinancovat projekt „Nákup vozidel na alternativní pohon“ předkládaný do 13. výzvy Národního programu Životní prostředí, Prioritní oblasti 5 - Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblasti podpory 5.2. Udržitelná městská doprava a mobilita, vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, v letech 2017 - 2018, ve výši 4.850.000,--  Kč


                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 3/151   ze dne 6. 12. 2016

                                                 2/75                         22. 12. 2016
                                                 1. rozhodlo

                                                 odvolat pana Mgr. Daniela Havlíka z funkce zodpovědného politika pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý Moravskoslezský kraj“

                                                 2/75                         22. 12. 2016
                                                 2. rozhodlo

                                                 ustanovit Jana Krkošku, náměstka hejtmana kraje, do funkce zodpovědného politika pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý Moravskoslezský kraj“


                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 3/150   ze dne 6.12.2016

                                                  2/76                         22. 12. 2016
                                                  1. bere na vědomí

                                                  žádost statutárního města Karviná ze dne 29. 7. 2016, včetně jejího doplnění ze dne 24. 10. 2016, ve věci úhrady nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu dle § 42 odst. 4 vodního zákona, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  2/76                         22. 12. 2016
                                                  2. rozhodlo

                                                  poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2016 statutárnímu městu Karviná, IČ 00297534, ve výši 24.432,-- Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

                                                  2/76                         22. 12. 2016
                                                  3. bere na vědomí

                                                  žádost města Třinec ze dne 26. 9. 2016, včetně jejího doplnění ze dne 11. 10. 2016 a 12. 10. 2016, ve věci úhrady nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu dle § 42 odst. 4 vodního zákona, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                  2/76                         22. 12. 2016
                                                  4. rozhodlo

                                                  poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2016 městu Třinec, IČ 00297313, ve výši 67.551,-- Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů


                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                   k usnesení rady kraje        

                                                   č. 3/155 ze dne 6. 12. 2016

                                                   2/77                         22. 12. 2016
                                                   1. rozhodlo

                                                   o přídělu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 543,50 tis. Kč

                                                   2/77                         22. 12. 2016
                                                   2. schvaluje

                                                   rozpočet Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 3/149       ze dne 6. 12. 2016

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 25/1121/1 ze dne 30. 9. 2004

                                                    2/78                         22. 12. 2016
                                                    1. schvaluje

                                                    11. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu


                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 11/15 ze dne 6. 12. 2016

                                                     2/79                         22. 12. 2016
                                                     1. rozhodlo

                                                     poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

                                                     a)    CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČ 26996448, ve výši 3.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „CISO pro talentovanou mládež“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                                     b)   Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČ 05127246, ve výši 2.700.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Regionální fotbalová Akademie Moravskoslezského kraje“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě

                                                     c)    Seven Days Agency, s.r.o., IČ 24314781, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „City Cross Sprint 2017“; s časovou použitelností od 1. 12. 2016 do 31. 5. 2017

                                                     d)   TK PLUS s.r.o., IČ 25310593, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Čtvrtfinále světové skupiny FED CUPU“; s časovou použitelností od 15. 1. 2017 do 15. 2. 2017

                                                     e)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČ 00534544, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Czech Indoor Gala - 14. 2. 2017“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017

                                                     2/79                         22. 12. 2016
                                                     2. rozhodlo

                                                     uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                     a)    CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČ 26996448, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                     a)    Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČ 05127246, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                     b)   Seven Days Agency, s.r.o., IČ 24314781, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                     c)    TK PLUS s.r.o., IČ 25310593, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                     d)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČ 00534544, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu


                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 2/39 ze dne 22. 11. 2016

                                                      k usnesením zastupitelstva kraje

                                                      č. 20/2037 ze dne 23. 6. 2016

                                                      č. 17/1699 ze dne 17. 12. 2015

                                                      č. 21/2160 ze dne 22. 9. 2016

                                                      2/80                         22. 12. 2016
                                                      1. rozhodlo

                                                      uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotací s příjemcem:

                                                      a)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                      b)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                      2/80                         22. 12. 2016
                                                      2. bere na vědomí

                                                      informaci o odmítnutí dotace Statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „19. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ JÍZDNÍCH POLICIÍ“, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 21/2160 ze dne 22. 9. 2016


                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 3/164 ze dne 6. 12. 2016

                                                       2/81                         22. 12. 2016
                                                       1. rozhodlo

                                                       poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

                                                       a)  Klub přátel školy, Havířov – Prostřední Suchá, z. s., IČ 48805416, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu 25. ročníku mezinárodní soutěže pro dívky středních škol pod názvem „MISS RENETA 2017“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

                                                       b)  Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Moravskoslezského kraje, pobočný spolek, IČ 70931208, ve výši 250.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním organizací okrskových a okresních kol sportovních soutěží „typu C“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                                       2/81                         22. 12. 2016
                                                       2. rozhodlo

                                                       uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

                                                       a)  Klub přátel školy, Havířov – Prostřední Suchá, z.s., IČ 48805416, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                       b)  Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Moravskoslezského kraje, pobočný spolek, IČ 70931208, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 3/169  ze dne 6. 12. 2016

                                                        2/82                         22. 12. 2016
                                                        1. rozhodlo

                                                        neposkytnout návratnou finanční výpomoc organizaci ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, s.r.o., Dvořákův okruh 21, 794 01, Krnov, IČ 25367242, ve výši 720.000 Kč


                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                         k usnesení rady kraje        

                                                         č. 3/158       ze dne 6. 12. 2016

                                                         2/83                         22. 12. 2016
                                                         1. schvaluje

                                                         dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 61989011, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                         2/83                         22. 12. 2016
                                                         2. vydává

                                                         dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 3/158       ze dne 6. 12. 2016

                                                          2/84                         22. 12. 2016
                                                          1. schvaluje

                                                          dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00602159, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                          2/84                         22. 12. 2016
                                                          2. vydává

                                                          dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 3/158       ze dne 6. 12. 2016

                                                           2/85                         22. 12. 2016
                                                           1. schvaluje

                                                           dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                           2/85                         22. 12. 2016
                                                           2. vydává

                                                           dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 3/158       ze dne 6. 12. 2016

                                                            2/86                         22. 12. 2016
                                                            1. schvaluje

                                                            dodatek č. 21 ke zřizovací listině organizace Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČ 13644327, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                            2/86                         22. 12. 2016
                                                            2. vydává

                                                            dodatek č. 21 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 3/158       ze dne 6. 12. 2016

                                                             2/87                         22. 12. 2016
                                                             1. schvaluje

                                                             dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                             2/87                         22. 12. 2016
                                                             2. vydává

                                                             dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 3/158       ze dne 6. 12. 2016

                                                              2/88                         22. 12. 2016
                                                              1. schvaluje

                                                              dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, IČ 00601641, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                              2/88                         22. 12. 2016
                                                              2. vydává

                                                              dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 3/158       ze dne 6. 12. 2016

                                                               2/89                         22. 12. 2016
                                                               1. schvaluje

                                                               dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                               2/89                         22. 12. 2016
                                                               2. vydává

                                                               dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                k usnesení rady kraje        

                                                                č. 3/158       ze dne 6. 12. 2016

                                                                2/90                         22. 12. 2016
                                                                1. schvaluje

                                                                dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00845027, uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu

                                                                2/90                         22. 12. 2016
                                                                2. vydává

                                                                dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                 k usnesení rady kraje        

                                                                 č. 3/158       ze dne 6. 12. 2016

                                                                 2/91                         22. 12. 2016
                                                                 1. schvaluje

                                                                 dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381, uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu

                                                                 2/91                         22. 12. 2016
                                                                 2. vydává

                                                                 dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                  k usnesení rady kraje                           

                                                                  č. 3/168       ze dne 6. 12. 2016

                                                                  2/92                         22. 12. 2016
                                                                  1. bere na vědomí

                                                                  informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v roce 2016 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení


                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                  k usnesení rady kraje         č. 3/178       ze dne 6. 12. 2016

                                                                  2/93                         22. 12. 2016
                                                                  1. schvaluje

                                                                  dodatek č. 24 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                  2/93                         22. 12. 2016
                                                                  2. vydává

                                                                  dodatek č. 24 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 3/172 ze dne 6. 12. 2016

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015

                                                                   č. 14/1226 ze dne 7. 5. 2015

                                                                   2/94                         22. 12. 2016
                                                                   1. rozhodlo

                                                                   částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20. 2. 2015, částku 79.767,-- Kč ze stanoveného odvodu 99.709,-- Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Občanské sdružení Heřmánek, nám. O. Foltýna 267, 733 01 Karviná, IČ 67339034, na financování nákladů sociální služby dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00779/2015/SOC, ve znění dodatku č. 1

                                                                   2/94                         22. 12. 2016
                                                                   2. rozhodlo

                                                                   prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20. 2. 2015, u dotace poskytnuté subjektu Občanské sdružení Heřmánek, nám. O. Foltýna 267, 733 01 Karviná, IČ 67339034, na financování nákladů sociální služby dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00779/2015/SOC, ve znění dodatku č. 1

                                                                   2/94                         22. 12. 2016
                                                                   3. rozhodlo

                                                                   částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20. 2. 2015, částku 34.326,-- Kč ze stanoveného odvodu 38.141,-- Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Charita Český Těšín, Mírová 1684/8, 737 01 Český Těšín, IČ 60337842, na financování nákladů sociální služby dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01593/2015/SOC

                                                                   2/94                         22. 12. 2016
                                                                   4. rozhodlo

                                                                   prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20. 2. 2015, u dotace poskytnuté subjektu Charita Český Těšín, Mírová 1684/8, 737 01 Český Těšín, IČ 60337842, na financování nákladů sociální služby dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01593/2015/SOC


                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 3/176       ze dne 6. 12. 2016

                                                                    č. 106/8200  ze dne 9. 8. 2016

                                                                    2/95                         22. 12. 2016
                                                                    1. rozhodlo

                                                                    použít dle ustanovení článku 4 odstavce 1 bodu e) Statutu Fondu sociálních služeb finanční prostředky ve výši 12.731 tis. Kč pro financování „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017“

                                                                    2/95                         22. 12. 2016
                                                                    2. rozhodlo

                                                                    a)    poskytnout návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                    b)   neposkytnout návratné finanční výpomoci v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 2/55 ze dne 22. 11. 2016

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 21/2231 ze dne 22. 9. 2016

                                                                    č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016

                                                                    2/96                         22. 12. 2016
                                                                    1. rozhodlo

                                                                    upravit výše účelových dotací a schválit změny nákladových rozpočtů u sociálních služeb dle příloh č. 1 a 2 tohoto usnesení, schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2016 u sociální služby, registrační číslo služby 5586776, z částky 775.000,-- Kč na 800.000,-- Kč, vše v rámci dotace poskytnuté organizaci Slezská diakonie, IČ 65468562, na základě smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 01030/2016/SOC ze dne 11. 4. 2016 ve znění pozdějších dodatků v dotačním Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, a uzavřít Dodatek č. 5 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 3/182 ze dne 6. 12. 2016

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016

                                                                    2/97                         22. 12. 2016
                                                                    1. rozhodlo

                                                                    snížit účelovou dotaci na sociální službu č. reg. 1212495 o 130.000,-- Kč z částky 1.281.000,-- Kč na 1.151.000,-- Kč a navýšit účelovou dotaci na sociální službu č. reg. 4321462 o 25.000,-- Kč z částky 251.000,-- Kč na částku 276.000,-- Kč a na sociální službu č. reg. 6743224 o 105.000,-- Kč z částky 445.000,-- Kč na částku 550.000,-- Kč poskytnutou organizaci EUROTOPIA.CZ, o.p.s., IČ 25852345, na základě smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 01376/2016/SOC ze dne 25. 4. 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, a uzavřít dodatek č. 1 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 77/6248 ze dne 10. 9. 2015

                                                                     č. 102/7870 ze dne 7. 6. 2016

                                                                     č. 3/175 ze dne 6. 12. 2016

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 21/2231 ze dne 22. 9. 2016

                                                                     2/98                         22. 12. 2016
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     žádost Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČ 75139243, ze dne 14. 10. 2016 o přehodnocení usnesení č. 21/2231 zastupitelstva Moravskoslezského kraje při vyřazení žádosti Domova seniorů Havířov, p.o., o navýšení dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z důvodu nedodržení stanoveného termínu

                                                                     2/98                         22. 12. 2016
                                                                     2. rozhodlo

                                                                     schválit obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 86/6921 ze dne 17. 12. 2015

                                                                      č. 3/177 ze dne 6. 12. 2016

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

                                                                      č. 17/1738 ze dne 17. 12. 2015

                                                                      č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

                                                                      č. 21/2223 ze dne 22. 9. 2016

                                                                      2/99                         22. 12. 2016
                                                                      1. rozhodlo

                                                                      schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      2/99                         22. 12. 2016
                                                                      2. rozhodlo

                                                                      pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                      2/99                         22. 12. 2016
                                                                      3. rozhodlo

                                                                      pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                      2/99                         22. 12. 2016
                                                                      4. rozhodlo

                                                                      schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb poskytovaných subjekty dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dohodu o ukončení Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                      2/99                         22. 12. 2016
                                                                      5. rozhodlo

                                                                      schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb poskytovaných subjekty dle přílohy č. 8 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                      2/99                         22. 12. 2016
                                                                      6. rozhodlo

                                                                      schválit Dodatek č. 4 k Novému znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                      2/99                         22. 12. 2016
                                                                      7. rozhodlo

                                                                      neschválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                      2/99                         22. 12. 2016
                                                                      8. rozhodlo

                                                                      změnit v příloze č. 9 materiálu k usnesení zastupitelstva č. 21/2223 u subjektu TyfloCentrum Ostrava, o. p. s., IČ 25863151, údaje u druhu sociální služby „odborné sociální poradenství“ s identifikátorem „8952608“ na druh sociální služby „sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ s identifikátorem „5635236“


                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 3/180 ze dne 6. 12. 2016

                                                                       k usnesením zastupitelstva kraje

                                                                       č. 14/1226 ze dne 7. 5. 2015

                                                                       č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

                                                                       2/100                         22. 12. 2016
                                                                       1. rozhodlo

                                                                       přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 do Fondu sociálních služeb ve výši 73,02 tis. Kč

                                                                       2/100                         22. 12. 2016
                                                                       2. rozhodlo

                                                                       přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 do Fondu sociálních služeb ve výši 15.000 tis. Kč

                                                                       2/100                         22. 12. 2016
                                                                       3. rozhodlo

                                                                       stanovit limit Fondu sociálních služeb na rok 2017 ve výši 359.990 tis. Kč a schválit rozpočet Fondu sociálních služeb na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                        2/101                         22. 12. 2016
                                                                        1. odsuzuje

                                                                        důrazně teroristický útok, který se odehrál v pondělí 19. prosince 2016 v německém hlavním městě Berlín, při kterém zahynulo 12 nevinných účastníků oslav tradičních křesťanských vánočních svátků a několik desítek dalších bylo zraněno

                                                                        2/101                         22. 12. 2016
                                                                        2. vyjadřuje

                                                                        hlubokou a upřímnou soustrast pozůstalým po tomto barbarském, zbabělém a primitivním útoku


                                                                         frame-scrollup