Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 15. 7. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  20/1523     15. 7. 2013
1. schvaluje

program 20. schůze rady kraje, konané dne 15. 7. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  20/1524     15. 7. 2013
1. volí

ověřovatele zápisu z 20. schůze rady kraje, konané dne 15. 7. 2013: Mgr. Věra Palková JUDr. Josef Babka

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/739 z 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  20/1525     15. 7. 2013
1. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na dodatečné stavební práce, nazvané „Přístavba tělocvičny Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí - dodatek č. 1“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  20/1525     15. 7. 2013
2. jmenuje

jednací komisi v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce nazvané „Přístavba tělocvičny Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí - dodatek č. 1“, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem v souladu s důvody uvedenými v důvodové zprávě a současně v souladu s § 74 odst. 1 zákona hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, a to ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jaromír Kožusznik - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Věra Štefková - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  20/1526     15. 7. 2013
1. rozhodla

zahájit užší řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce, nazvané „Silnice 2014 - II. a III. etapa“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek - Uveřejňovacím subsystému, dle předloženého materiálu s úpravou
  20/1526     15. 7. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Silnice 2014 - II. a III. etapa“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  20/1526     15. 7. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 7. 2013
  20/1526     15. 7. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Silnice 2014 - II. a III. etapa“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Barbara Duksová - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  20/1526     15. 7. 2013
5. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku nazvanou „Silnice 2014 - II. a III. etapa“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje
  20/1526     15. 7. 2013
6. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise „Silnice 2014 - II. a III. etapa“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Ivo Muras - odbor dopravy a silničního hospodářství 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Libor Částka - odbor dopravy a silničního hospodářství 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový

Rada kraje (č. usnesení)
  20/1527     15. 7. 2013
1. bere na vědomí

Analýzu rozpočtových možností Moravskoslezského kraje v letech 2014-2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  20/1527     15. 7. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje k projednání analýzu dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 7. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  20/1528     15. 7. 2013
1. schvaluje

návrh programu 5. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 25. 7. 2013 v budově Radnice města Ostravy, Prokešovo nám. 8
  20/1528     15. 7. 2013
2. rozhodla

že členům zastupitelstva kraje přítomným na tomto zasedání bude poskytnut peněžitý příspěvek na občerstvení ve výši 80,- Kč na osobu

Rada kraje (č. usnesení)
  20/1529     15. 7. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „4. etapa transformace organizace Marianum“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2013-2015
  20/1529     15. 7. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 s předpokládanými náklady projektu 10.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2013-2015
  20/1529     15. 7. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) a 2) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 7. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  20/1530     15. 7. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem - III etapa“, financovatelného z Operačního programu Životní prostředí, předpokládané náklady 593.100 tis. Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013-2015
  20/1530     15. 7. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 7. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/91 ze dne 10. 12. 2012 (č. usnesení)
  20/1531     15. 7. 2013
1. bere na vědomí

informaci o potřebě realizace investiční akce „Komplexní rekonstrukce staré budovy interny v areálu nemocnice v Novém Jičíně - II. etapa“ dle předloženého materiálu
  20/1531     15. 7. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) schválit realizaci investiční akce „Komplexní rekonstrukce staré budovy interny v areálu nemocnice v Novém Jičíně - II. etapa“ b) rozhodnout uzavřít dohodu o investici do budovy staré interny se společností Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 25886207 dle předloženého materiálu
  20/1531     15. 7. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 7. 2013

  frame-scrollup