Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 12. 9. 2017


  Rada kraje

  20/1775                         12. 9. 2017
  1. schvaluje

  program 20. schůze rady kraje konané dne 12. 9. 2017


   Rada kraje

   20/1776                         12. 9. 2017
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Stanislava Folwarczneho a paní Radomíry Vlčkové, o ověření zápisu z 19. schůze rady kraje, konané dne 29. 8. 2017

   20/1776                         12. 9. 2017
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 20. schůze rady kraje, konané dne 12. 9. 2017:

   -      Jarmila Uvírová

   -      Jiří Navrátil


    Rada kraje

    20/1777                         12. 9. 2017
    1. rozhodla

    zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zhotovení studie, projektové dokumentace, výkon IČ a AD "Rekonstrukce budovy čp. 411, ul. Praskova, Opava“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

    20/1777                         12. 9. 2017
    2. prohlašuje

    že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zhotovení studie, projektové dokumentace, výkon IČ a AD "Rekonstrukce budovy čp. 411, ul. Praskova, Opava“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

    20/1777                         12. 9. 2017
    3. jmenuje

    v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení studie, projektové dokumentace, výkon IČ a AD "Rekonstrukce budovy čp. 411, ul. Praskova, Opava“, a to:

    členové:

    Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

    Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

    náhradníci:

    Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

    Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

    20/1777                         12. 9. 2017
    4. jmenuje

    v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení studie, projektové dokumentace, výkon IČ a AD "Rekonstrukce budovy čp. 411, ul. Praskova, Opava“, a to:

    členové:

    Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

    Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

    Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

    PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

    Ing. Pavel Sýkora, odbor investiční a majetkový

    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

    náhradníci:

    Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje

    Ing. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

    Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

    Ing. Pavlína Haščáková, odbor školství, mládeže a sportu

    Ing. Štěpán Hendrych, odbor investiční a majetkový

    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 13/955 ze dne 18.5.2017

     20/1778                         12. 9. 2017
     1. rozhodla

     na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice - Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek“ účastníka:

     První KEY – STAV, a.s.

     Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

     IČO: 25385127

     za cenu nejvýše přípustnou 19.757.267,90,- Kč bez DPH


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 13/961 ze dne 18.5.2017

      20/1779                         12. 9. 2017
      1. rozhodla

      na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice II/477 Frýdek-Místek – Baška – Frýdlant (+III-48425)“ pro část 2 VZ účastníka:

      STRABAG a.s.

      Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

      IČO: 60838744

      za cenu nejvýše přípustnou 38.771.000,- Kč bez DPH


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 15/1222 ze dne 12. 6. 2017

       20/1780                         12. 9. 2017
       1. rozhodla

       na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Pořízení výpočetní techniky“ účastníka:

       pro část 1 veřejné zakázky – Dodávka 90 ks 24 palcových monitorů

       C SYSTEM CZ a.s.

       Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno - Židenice

       IČO: 27675645

       za cenu nejvýše přípustnou 342.900,- Kč bez DPH

       pro část 2 veřejné zakázky – Dodávka 85 ks notebooků

       C SYSTEM CZ a.s.

       Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno - Židenice

       IČO: 27675645

       za cenu nejvýše přípustnou 1.865.150,- Kč bez DPH

       pro část 3 veřejné zakázky – Dodávka 60 ks osobních počítačů

       Šance pro region s.r.o.

       Petrovice u Karviné 570, 732 72 Petrovice u Karviné

       IČO: 27779009

       za cenu nejvýše přípustnou 1.026.600,- Kč bez DPH


        Rada kraje

        20/1781                         12. 9. 2017
        1. rozhodla

        zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Zálohování dat krajské korporace“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

        20/1781                         12. 9. 2017
        2. prohlašuje

        že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zálohování dat krajské korporace“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

        20/1781                         12. 9. 2017
        3. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Zálohování dat krajské korporace“, a to:

        členové:

        Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        náhradníci:

        Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        20/1781                         12. 9. 2017
        4. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zálohování dat krajské korporace“, a to:

        členové:

        Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Tomáš Vašica, odbor informatiky

        Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

        Ing. Marek Knapp, odbor informatiky

        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Ing. Radek Podstawka, člen zastupitelstva kraje

        náhradníci:

        Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Gabriela Vysocká, odbor podpory korporátního řízení a kontroly

        Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

        Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec, odbor evropských projektů

        Ing. Pavel Žák, bezpečnostní manažer

        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D, člen zastupitelstva kraje


         Rada kraje

         20/1782                         12. 9. 2017
         1. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Rekonstrukce části budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro účely mateřské školy"

         20/1782                         12. 9. 2017
         2. rozhodla

         vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

         2. SATON s.r.o.

         se sídlem: Švermova 323/61, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

         IČ: 42767113

         za cenu nejvýše přípustnou 578.650,12 Kč bez DPH


          Rada kraje

          20/1783                         12. 9. 2017
          1. rozhodla

          o uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Ostrava Paskovská, přeložka NN v rámci stavby "Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa"“ s dodavatelem:

          ČEZ Distribuce, a. s.

          se sídlem: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

          IČ: 24729035

          za cenu nejvýše přípustnou 441.505 Kč dle důvodové zprávy tohoto materiálu


           Rada kraje

           20/1784                         12. 9. 2017
           1. rozhodla

           o uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Překládka sítě elektronické komunikace "VPIC Sil. II/478 prodloužená ul. Mostní SO 461"“ s dodavatelem:

           Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

           se sídlem: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

           IČ: 04084063

           za cenu nejvýše přípustnou 1.085.925 Kč dle důvodové zprávy tohoto materiálu


            Rada kraje

            20/1785                         12. 9. 2017
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Stavební úpravy a sanace objektu školy, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava“

            20/1785                         12. 9. 2017
            2. rozhodla

            vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu s označením „Stavební úpravy a sanace objektu školy, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava “, níže uvedeného účastníka výběrového řízení, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

            4. Agist s.r.o.

            se sídlem: Vrchlického 1194/20, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, 794 01

            IČ: 29445671

            20/1785                         12. 9. 2017
            3. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

            2. DEV COMPANY, spol. s r. o.

            se sídlem: Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava

            IČO: 47679620

            za cenu nejvýše přípustnou 4.612.793,00 Kč bez DPH


             Rada kraje

             20/1786                         12. 9. 2017
             1. rozhodla

             zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na poskytnutí služeb souvisejících se zajištěním divadelního představení vyhrazeného pro Moravskoslezský kraj organizaci:

             Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace

             se sídlem: ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Moravská Ostrava

             IČ: 00100528

             za cenu nejvýše přípustnou 350.000 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


              Rada kraje

              k usnesení zastupitelstva kraje

              č. 2/28 ze dne 22.12.2016

              20/1787                         12. 9. 2017
              1. rozhodla

              zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky“ o částku 909.632 Kč

              20/1787                         12. 9. 2017
              2. schvaluje

              rozpočtové opatření, kterým se

              snižují

              kapitálové výdaje

              na § 6409 -

              Ostatní činnosti jinde nezařazené

              pol. 6901 -

              Rezervy kapitálových výdajů

              o

              909.632 Kč

              a

              zvyšují

              běžné výdaje

              na § 4339 -

              Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

              pol. 5164 -

              Nájemné

              o

              12.705 Kč

              pol. 5169 -

              Nákup ostatních služeb

              o

              30.492 Kč

              pol. 5175 -

              Pohoštění

              o

              25.501 Kč

              pol. 5194 -

              Věcné dary

              o

              840.934 Kč

              Celkem

              o

              909.632 Kč

              20/1787                         12. 9. 2017
              3. rozhodla

              zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na poskytnutí služeb souvisejících se zajištěním Dne pěstounství subjektu:

              Dolní oblast VÍTKOVICE, z. s.

              se sídlem: Vítkovice 3004, 703 00, Ostrava

              IČ: 75125285

              za cenu nejvýše přípustnou 909.632 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 13/966 ze dne 18.5.2017

               20/1788                         12. 9. 2017
               1. bere na vědomí

               sdělení řídícího orgánu k veřejné zakázce ze dne 28. 8. 2017 k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Podpora pracovních týmů v rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               20/1788                         12. 9. 2017
               2. rozhodla

               zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Podpora pracovních týmů v rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“, poř. č. veřejné zakázky 29/2017


                Rada kraje

                20/1789                         12. 9. 2017
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Výkon IČ a koordinátor BOZP při realizaci stavby "NKP Zámek Bruntál - revitalizace objektu Salla Terrena"

                20/1789                         12. 9. 2017
                2. rozhodla

                vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                1. Ing. Miroslav Geryk

                se sídlem: Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov

                IČ: 63015820

                za cenu nejvýše přípustnou 224.000 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 20/1790                         12. 9. 2017
                 1. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Inženýrská a investorská činnost při realizaci stavby "Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska"

                 20/1790                         12. 9. 2017
                 2. rozhodla

                 zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Inženýrská a investorská činnost při realizaci stavby "Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska““, poř. č. 113/2017 v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje


                  Rada kraje

                  20/1791                         12. 9. 2017
                  1. schvaluje

                  zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „„Inženýrská a investorská činnost při realizaci stavby "Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice"

                  20/1791                         12. 9. 2017
                  2. rozhodla

                  vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                  5. JS Property, a.s.

                  se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava

                  IČ: 27814742

                  za cenu nejvýše přípustnou 324.800 Kč bez DPH


                   Rada kraje

                   20/1792                         12. 9. 2017
                   1. schvaluje

                   zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zažij Moravu!“

                   20/1792                         12. 9. 2017
                   2. rozhodla

                   vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                   3. Educa24agency, s.r.o. 

                   se sídlem: Žaludová 756/4, Petřkovice, 725 29 Ostrava

                   IČ: 27838714

                   za cenu nejvýše přípustnou 529.000 Kč bez DPH


                    Rada kraje

                    20/1793                         12. 9. 2017
                    1. schvaluje

                    zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Výměna stávajícího vnitřního osvětlení za LED v budovách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, I. etapa"

                    20/1793                         12. 9. 2017
                    2. rozhodla

                    vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                    2. GLOBAL LIGHTING s.r.o.

                    se sídlem: Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24216950

                    za cenu nejvýše přípustnou 904.870,00 Kč bez DPH

                    20/1793                         12. 9. 2017
                    3. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    kapitálové výdaje

                    na § 6172 -

                    Činnost regionální správy

                    pol.  6121 -

                    Budovy, haly a stavby

                    o

                    1094,90 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje

                    na § 6172 -

                    Činnost regionální správy

                    pol.  5169 -

                    Nákup ostatních služeb

                    o

                    8,60 tis. Kč

                    pol.  5171 -

                    Opravy a udržování

                    o

                    1086,30 tis. Kč


                     Rada kraje

                     20/1794                         12. 9. 2017
                     1. rozhodla

                     zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na zajištění posouzení rozsahu nutné aktualizace původního návrhu novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny společnosti

                     MR Design CZ, s.r.o.,

                     se sídlem: nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, Poruba, 708 00 Ostrava

                     IČ: 25388606

                     za cenu nejvýše přípustnou 423.500 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                      20/1795                         12. 9. 2017
                      1. rozhodla

                      vyslat Jana Krkošku, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Německa (Mnichov) ve dnech 3. – 6. 10. 2015 a Martina Zuštíka, člena zastupitelstva kraje, na zahraniční pracovní cestu do Německa (Mnichov) ve dnech 5. – 6. 10. 2017 za účelem účasti na veletrhu investičních příležitostí Expo Real 2017 a za podmínek uvedených v předloženém materiálu


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                       20/1796                         12. 9. 2017
                       1. bere na vědomí

                       žádost Sportovního klubu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o.s., IČ 70312834, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                       20/1796                         12. 9. 2017
                       2. rozhodla

                       poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sportovnímu klubu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o.s., IČ 70312834, v maximální výši 60 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s realizaci hasičské soutěže Českého poháru v disciplínách TFA „Ostravská věž 2017“, s časovou použitelností dotace od 1. 2. 2017 do 30. 11. 2017, dle předloženého materiálu

                       20/1796                         12. 9. 2017
                       3. rozhodla

                       uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace se Sportovním klubem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o.s., IČ 70312834, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                        20/1797                         12. 9. 2017
                        1. rozhodla

                        vyslat Jiřího Navrátila, náměstka hejtmana kraje, a Jarmilu Uvírovou, náměstkyni hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Ulsanu (Jižní Korea) ve dnech 25. 9. – 2. 10. 2017 za účelem účasti na oslavách metropolitního města Ulsan a za podmínek uvedených v předloženém materiálu


                         Rada kraje

                         20/1798                         12. 9. 2017
                         1. bere na vědomí

                         dopis pana **********, bytem **********, otce **********, ve věci žádosti o dotaci na její studium na Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 5, 9100 Aalborg, Dánsko

                         20/1798                         12. 9. 2017
                         2. rozhodla

                         neposkytnout neinvestiční individuální dotaci na studium oboru „Jazyky a mezinárodní vztahy“ na Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 5, 9100 Aalborg, Dánsko, **********, **********, bytem **********

                         20/1798                         12. 9. 2017
                         3. schvaluje

                         obsah odpovědi panu ********** dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                          20/1799                         12. 9. 2017
                          1. rozhodla

                          poskytnout věcné dary, tj. 7 permanentních vstupenek pro významné návštěvy Moravskoslezského kraje na divadelní představení pořádaná v sezoně 2017/2018 v Divadle Jiřího Myrona a v Divadle Antonína Dvořáka, v max. celkové výši 12.970 Kč dle předloženého materiálu

                          20/1799                         12. 9. 2017
                          2. rozhodla

                          udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Prezentace a propagace kraje v EU“ ve výši 780 tis. Kč

                          20/1799                         12. 9. 2017
                          3. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 6223 -

                          Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                          pol.  5166 -

                          Konzultační, poradenské a právní služby

                          o

                          400 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje

                          na § 6223 -

                          Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                          pol.  5173 -

                          Cestovné

                          o

                            400 tis. Kč

                          20/1799                         12. 9. 2017
                          4. rozhodla

                          zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 380 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní běžné výdaje – činnost zastupitelstva kraje“

                          20/1799                         12. 9. 2017
                          5. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 6223 -

                          Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                          pol.  5166 -

                          Konzultační, poradenské a právní služby

                          o

                            380 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje

                          na § 6113 -

                          Zastupitelstva krajů

                          pol.  5164 -

                          Nájemné

                          o

                              280 tis. Kč

                          pol.  5175 -

                          Pohoštění

                          o

                              100 tis. Kč

                          Celkem

                          o

                             380 tis. Kč

                          20/1799                         12. 9. 2017
                          6. rozhodla

                          udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Ostatní běžné výdaje – činnost krajského úřadu“ ve výši 152,09 tis. Kč

                          20/1799                         12. 9. 2017
                          7. rozhodla

                          zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 152,09 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní výdaje v odvětví sociálních věcí“

                          20/1799                         12. 9. 2017
                          8. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 6172 -

                          Činnost regionální správy

                          pol.  5136 -

                          Knihy, učební pomůcky a tisk

                          o

                          152,09 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje

                          na § 3900 -

                          Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                          pol.  5136 -

                          Knihy, učební pomůcky a tisk

                          o

                            152,09 tis. Kč

                          20/1799                         12. 9. 2017
                          9. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 3599 -

                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                          pol.  5139 -

                          Nákup materiálu jinde nezařazený

                          o

                              11,91 tis. Kč

                          pol.  5169 -

                          Nákup ostatních služeb

                          o

                            148,52 tis. Kč

                          Celkem

                          o

                            160,43 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje

                          na § 3599 -

                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                          pol.  5179 -

                          Ostatní nákupy jinde nezařazené

                          o

                           160,43 tis. Kč


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                           20/1800                         12. 9. 2017
                           1. bere na vědomí

                           žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2017 dle příloh č. 1-2 předloženého materiálu

                           20/1800                         12. 9. 2017
                           2. rozhodla

                           poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Občanskému sdružení Ita, IČO 26985748, ve výši 170.000,-- Kč, na projekt „Vydání publikace „Pohlednice z Opavy II“ do roku 1945" s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                           20/1800                         12. 9. 2017
                           3. rozhodla

                           poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Slezské církvi evangelické augsburského vyznání, IČO 00445312, ve výši 60.000,-- Kč, na projekt „Koncert u příležitosti 500. výročí reformace" s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                           20/1800                         12. 9. 2017
                           4. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           kapitálové výdaje

                           na § 6409 -

                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                           pol. 6901 –

                           Rezervy kapitálových výdajů

                           o

                           170, tis. Kč

                           a

                           snižují

                           běžné výdaje

                           Na § 3319-

                           Ostatní záležitosti kultury

                           pol. 5229 –

                           Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                           o

                           60,0 tis. Kč

                           Celkem

                           o

                           230,0 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje            

                           na § 3312-

                           Hudební činnost

                           pol. 5223 -

                           Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                           o

                           60,0 tis. Kč

                           na § 3316 -

                           Vydavatelská činnost

                           pol. 5222 -

                           Neinvestiční transfery spolkům

                           o

                           170,0 tis. Kč

                           Celkem

                           o

                           230,0 tis. Kč


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 3/123 ze dne 16. 3. 2017

                            20/1801                         12. 9. 2017
                            1. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            běžné výdaje

                            na § 3322 -

                            Zachování a obnova kulturních památek

                            pol. 5223 -

                            Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                            o

                            350 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 3322 -

                            Zachování a obnova kulturních památek

                            pol. 5213 -

                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                            o

                            350 tis. Kč


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 3/122 ze dne 16. 3. 2017

                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                             20/1802                         12. 9. 2017
                             1. bere na vědomí

                             žádost spolku Ostravské centrum nové hudby, z.s., IČO 70631531, o navýšení dotace o 500.000,-- Kč na realizaci projektu „Ostravské dny 2017 – Institut a Festival nové hudby“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             20/1802                         12. 9. 2017
                             2. doporučuje

                             zastupitelstvu kraje

                             rozhodnout navýšit účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Ostravské centrum nové hudby, z.s., IČO 70631531, na realizaci projektu „Ostravské dny 2017 – Institut a Festival nové hudby“ o 500.000,-- Kč na celkovou výši 1.000.000,-- a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01216/2017/ÚPS ze dne 24. 5. 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                             20/1802                         12. 9. 2017
                             3. rozhodla

                             snížit akci rozpočtu kraje „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 500.000,-Kč a navýšit akci  rozpočtu kraje „Kulturní akce krajského a nadregionálního významu“ o částku 500.000,-- Kč

                             20/1802                         12. 9. 2017
                             4. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 3319 -

                             Ostatní záležitosti kultury

                             pol. 5229 -

                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                             o

                             500 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3312 -

                             Hudební činnost

                             pol. 5222 -

                             Neinvestiční transfery spolkům

                             o

                             500 tis. Kč

                             20/1802                         12. 9. 2017
                             5. ukládá

                             náměstkovi hejtmana kraje

                             předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2 tohoto usnesení

                             Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                             Termín: 14. 9. 2017


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                              20/1803                         12. 9. 2017
                              1. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              snižují

                              běžné výdaje

                              na § 2299 -

                              Ostatní záležitosti v dopravě

                              pol. 5169 -

                              Nákup ostatních služeb

                              o

                              48,4 tis. Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje            

                              na § 2299 -

                              Ostatní záležitosti v dopravě

                              pol. 5162 -

                              Služby telekomunikací a radiokomunikací

                              o

                              48,4 tis. Kč


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                               20/1804                         12. 9. 2017
                               1. bere na vědomí

                               žádost obchodní společnosti Magnus Regio s. r. o. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na uspořádání Business snídaně „Bezpečná dopravní infrastruktura MSK 2017“

                               20/1804                         12. 9. 2017
                               2. rozhodla

                               poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Magnus Regio s. r. o., IČO 28346114, na projekt Business snídaně „Bezpečná dopravní infrastruktura MSK 2017“, v maximální výši 30.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 30. 11. 2017, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                               20/1804                         12. 9. 2017
                               3. rozhodla

                               navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy“ o 30.000 Kč

                               20/1804                         12. 9. 2017
                               4. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               kapitálové výdaje

                               na § 6409 -

                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                               pol. 6901 -

                               Rezervy kapitálových výdajů

                               o

                               30 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje            

                               na § 2299 -

                               Ostatní záležitosti v dopravě

                               pol. 5213 -

                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                               o

                               30 tis. Kč


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 18/1531 ze dne 8. 8. 2017

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 4/224 ze dne 15. 6. 2017

                                č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

                                20/1805                         12. 9. 2017
                                1. bere na vědomí

                                informaci o průběhu jednání 60. valné hromady společnosti koordinátor ODIS s.r.o. a přijatých rozhodnutí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 18/1536 ze dne 8. 8. 2017

                                 20/1806                         12. 9. 2017
                                 1. bere na vědomí

                                 žádost organizace Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

                                 20/1806                         12. 9. 2017
                                 2. rozhodla

                                 změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté Základní škole Klimkovice, příspěvková organizace, IČO 60609397, na základě smlouvy ev. č. 03141/2017/DSH, na akci „16. Evropské setkání mládeže v Klimkovicích“ tak, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od dne 17. 7. 2017 do dne 31. 8. 2017 a uhrazených do dne 30. 9. 2017 včetně, dle předloženého materiálu

                                 20/1806                         12. 9. 2017
                                 3. rozhodla

                                 uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03141/2017/DSH, se Základní školou Klimkovice, příspěvková organizace, IČO 60609397, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                  20/1807                         12. 9. 2017
                                  1. bere na vědomí

                                  žádost obchodní společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o., IČO 64613895, o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Chytrý region - Regionální Datové a Analytické Centrum (DaAC) - podpora v KODIS“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                  20/1807                         12. 9. 2017
                                  2. doporučuje

                                  zastupitelstvu kraje

                                  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na projekt „Chytrý region - Regionální Datové a Analytické Centrum (DaAC) - podpora v KODIS“, ve výši 1.300.000 Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od dne 1. 10. 2017 do dne 31. 1. 2019 a uhrazených do dne 28. 2. 2019 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                  20/1807                         12. 9. 2017
                                  3. rozhodla

                                  navýšit akci rozpočtu „Činnosti zajišťované obchodní společností Koordinátor ODIS, s.r.o.“ o částku 1.300.000 Kč

                                  20/1807                         12. 9. 2017
                                  4. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  snižují

                                  kapitálové výdaje

                                  na § 6409 -

                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                  pol. 6901 -

                                  Rezervy kapitálových výdajů

                                  o

                                  1.300 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  běžné výdaje            

                                  na § 2299 -

                                  Ostatní záležitosti v dopravě

                                  pol. 5213 -

                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                  o

                                  1.300 tis. Kč

                                  20/1807                         12. 9. 2017
                                  5. ukládá

                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                  předložit informaci dle bodů 1. a doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje

                                  Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                                  Termín: 14. 9. 2017


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 16/1348 ze dne 27. 6. 2017

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 18/1824 ze dne 25. 2. 2016

                                   č. 20/2057 ze dne 23. 6. 2016

                                   20/1808                         12. 9. 2017
                                   1. bere na vědomí

                                   návrh postupu při zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou drážní osobní dopravou v souvislosti s blížícím se koncem dlouhodobých smluv o zajištění veřejných služeb v drážní dopravě, dle předloženého materiálu

                                   20/1808                         12. 9. 2017
                                   2. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   uložit radě kraje pokračovat v aktivitách směřujících k zajištění veřejné drážní dopravy vybraných vlaků na lince Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí v období od prosince 2019 do prosince 2023 a následně uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí na smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou s vybraným dopravcem za podmínky, že se bude jednat o komplexně výhodnou nabídku, dle předloženého materiálu

                                   20/1808                         12. 9. 2017
                                   3. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout o závazku kraje v minimální výši 441.517.328 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou drážní osobní dopravou vybraných vlaků na lince S6 Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí od prosince roku 2019 do prosince roku 2023, dle předloženého materiálu

                                   20/1808                         12. 9. 2017
                                   4. ukládá

                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                   předložit návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                   Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                                   Termín: 14. 9. 2017


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 14/1084 ze dne 30.5.2017

                                    č. 8/481 ze dne 28.2.2017

                                    č. 11/799 ze dne 11.4.2017

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 3/128 ze dne 16.3.2017

                                    20/1809                         12. 9. 2017
                                    1. rozhodla

                                    uzavřít Dodatek č. 76S/2017/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 za účelem financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy, ev. č. 1662/2017/DSH, a nabýt finanční prostředky ve výši 41.500.000 Kč pověřenou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, v souladu s usnesením rady kraje č. 8/481 ze dne 28. 2. 2017, dle předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 11/786 ze dne 11.4.2017

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                     20/1810                         12. 9. 2017
                                     1. rozhodla

                                     uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 01436/2017/IM ze dne 17. 5. 2017 na realizaci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, vybudování nového vodovodního řadu a nových vodovodních přípojek“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                     HYDROSPOR spol. s r.o.

                                     Úprkova 3, 702 Ostrava - Přívoz,

                                     IČO: 47666374,

                                     dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 9/665 ze dne 14.3.2017

                                      20/1811                         12. 9. 2017
                                      1. rozhodla

                                      uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 06883/2016/IM ze dne 1. 12. 2016 na realizaci stavby „Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly, etapa I.“, se zhotovitelem stavby – STRABAG a.s., IČ 60838744, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                       20/1812                         12. 9. 2017
                                       1. rozhodla

                                       vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 34.044 Kč s účelovým určením na akci „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v oblasti krizového řízení“

                                       20/1812                         12. 9. 2017
                                       2. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšují

                                       nedaňové příjmy

                                       na § 6320 -

                                       Pojištění funkčně nespecifikované

                                       pol. 2322 -

                                       Přijaté pojistné náhrady

                                       o

                                       34.044 Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 5521 -

                                       Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                       pol. 5171 -

                                       Opravy a udržování

                                       o

                                       34.044 Kč


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 18/1546 ze dne 8. 8. 2017

                                        20/1813                         12. 9. 2017
                                        1. rozhodla

                                        změnit charakter schválených finančních prostředků z rozpočtu kraje z investičních na neinvestiční u akce reprodukce majetku kraje „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu školy“ realizované pro organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00576441, ve výši 10 tis Kč

                                        20/1813                         12. 9. 2017
                                        2. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 3123 -

                                        Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                        pol.  6121 -

                                        Budovy, haly a stavby

                                        o

                                        10 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje            

                                        na § 3123 -

                                        Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                        pol.  5167 -

                                        Služby školení a vzdělávání

                                        o

                                        10 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                         20/1814                         12. 9. 2017
                                         1. schvaluje

                                         závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizacím:

                                         a)    Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 4.500.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Osazení termoregulačních ventilů v nemocnici Orlová" s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2018

                                         b)   Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 2.200.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Osazení termoregulačních ventilů - Monoblok a Budova S" s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2018

                                         20/1814                         12. 9. 2017
                                         2. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 6409 -

                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                         pol.  6901 -

                                         Rezervy kapitálových výdajů

                                         o

                                         6.700 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 3522 -

                                         Ostatní nemocnice

                                         pol.  6351 -

                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                         o

                                         6.700 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          20/1815                         12. 9. 2017
                                          1. rozhodla

                                          předat organizaci Domov Vítkov, příspěvková organizace, IČO 71196951, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 2.981.077,86 Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 16/1329 ze dne 27.6.2017

                                           20/1816                         12. 9. 2017
                                           1. rozhodla

                                           uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo evid. č. 02435/2017/IM ze dne 12. 7. 2017 na realizaci stavby „Rekonstrukce elektroinstalace II. etapa“ pro organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, se společností DIK stavby s. r. o., IČ 25914057, se sídlem Pernerova 276/19, Kunčičky, 718 00 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            20/1817                         12. 9. 2017
                                            1. souhlasí

                                            s napojením vodovodní a kanalizační přípojky objektu č. p. 1993 stavba občanského vybavení, který je součástí pozemku parc. č. st. 1702 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, obec Nový Jičín, ve vlastnictví města Nový Jičín, IČO 00298212, na vodovodní a kanalizační síť nemocnice v Novém Jičíně, ve vlastnictví kraje, dle předložené dokumentace uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu za podmínek dle předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 108/8445 ze dne 6.9.2016

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 21/2233 ze dne 22.9.2016

                                             20/1818                         12. 9. 2017
                                             1. doporučuje

                                             zastupitelstvu kraje

                                             rozhodnout změnit v bodě 17. usnesení číslo 21/2233 ze dne 22. 9. 2016 profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T z 38.000.000 Kč na 55.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                             20/1818                         12. 9. 2017
                                             2. ukládá

                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                             předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                             Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                             Termín: 14. 9. 2017


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 4/264 ze dne 15. 6. 2017

                                              20/1819                         12. 9. 2017
                                              1. doporučuje

                                              zastupitelstvu kraje

                                              rozhodnout

                                              a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc z vlastnictví města Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov, IČO 00296759, a to:

                                              pozemek parc. č. 332 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 150, část obce Jablunkov, občanská vybavenost,

                                              včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                              v k. ú. Jablunkov, obec Jablunkov

                                              za kupní cenu 8.620.000 Kč,

                                              podmínkou převodu je závazek prodávajícího na předmětné nemovité věci vymazat zástavní právo smluvní vyplývající ze Smlouvy o zřízení zástavního práva podle občanského zákoníku ze dne 2. 9. 2011, uzavřené mezi prodávajícím a společností Komerční banka, a. s., Na příkopě 969/33, Praha, IČO 45317054,

                                              dále bude zřízeno předkupní právo k předmětné nemovité věci, a to ve prospěch prodávajícího; kupní cena bude v případě využití tohoto práva stanovena dle znaleckého posudku ve výši ceny v místě a čase obvyklé

                                              b)   předat k hospodaření nemovitou věc uvedenou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČ 00305847, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem

                                              c)    uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle bodu 1 písm. a) tohoto usnesení

                                              20/1819                         12. 9. 2017
                                              2. ukládá

                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                              předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                              Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                              Termín: 14. 9. 2017


                                               Rada kraje

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                               20/1820                         12. 9. 2017
                                               1. rozhodla

                                               nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 1.181.092,50 Kč na úhradu doložených nákladů spojených s činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění

                                               20/1820                         12. 9. 2017
                                               2. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               zvyšují

                                               neinvestiční přijaté transfery

                                               pol. 4111 -

                                               Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                               o

                                               1.181.093 Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3599 -

                                               Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                               pol. 5169 -

                                               Nákup ostatních služeb

                                               o

                                               1.181.093 Kč


                                                Rada kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                20/1821                         12. 9. 2017
                                                1. zřizuje

                                                pracovní skupinu pro optimalizaci struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v Moravskoslezském kraji

                                                20/1821                         12. 9. 2017
                                                2. jmenuje

                                                vedoucího a členy pracovní skupiny dle bodu 1. tohoto usnesení ve složení

                                                vedoucí pracovní skupiny:

                                                Ing. Pavel Rydrych, vedoucí odboru zdravotnictví

                                                členové pracovní skupiny:

                                                1.    MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

                                                2.    Ing. Alena Vařejková, odbor zdravotnictví

                                                3.    Mgr. Leona Šrubařová, odbor zdravotnictví

                                                4.    Ing. Kamila Onysko, odbor zdravotnictví

                                                5.    Ing. Karel Plunder, MBA, odbor zdravotnictví

                                                6.    Ing. Karel Siebert, MBA, Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

                                                7.    Ing. Barbora Gilová, Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

                                                8.    Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce, Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

                                                9.    Ing. Iva Kajfoszová, Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

                                                10. Ing. Jiří Martinek, zastupitelstvo kraje

                                                11. Ing. Michal Vojáček, MBA, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

                                                12. Ing. Milan Bilík, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

                                                13. MUDr. Jiří Havrlant, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

                                                14. Ing. Norbert Schellong, Ústav vývoje a klinických aplikací, z.ú.

                                                15. MUDr. Petr Čech, Consult Hospital s.r.o.

                                                16. Ing. Petr Fišer, Consult Hospital s.r.o.

                                                17. MUDr. Karel Lukeš, Vítkovická nemocnice a.s.

                                                18. MUDr. Radek Neuwirth, Nemocnice Podlesí a.s.

                                                19. Ing. Kamil Mašík, Bohumínská městská nemocnice, a s.

                                                20. MUDr. Tomáš Canibal, Karvinská hornická nemocnice, a.s.

                                                21. MUDr. Josef Srovnal, Fakultní nemocnice Ostrava

                                                22. RNDr. Jaromír Soušek, Ph.D., Podhorská nemocnice a.s.

                                                23. MUDr. Jakub Fejfar, Nemocnice Nový Jičín a.s.

                                                24. Ing. Martin Šmaus, Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace

                                                25. MUDr. Cyril Kučera, Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

                                                26. Mgr. Kateřina Kyselá, MBA, Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

                                                27. MUDr. Barbora Zbránková, Nemocnice Český Těšín, a.s.

                                                20/1821                         12. 9. 2017
                                                3. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                kapitálové výdaje

                                                na § 6409 -

                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                pol. 6901 -

                                                Rezervy kapitálových výdajů

                                                o

                                                1.000 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3599 -

                                                Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                pol. 5166 -

                                                Konzultační, poradenské a právní služby

                                                o

                                                1.000 tis. Kč


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 110/8514 ze dne 22. 9. 2016

                                                 20/1822                         12. 9. 2017
                                                 1. souhlasí

                                                 se změnou hodnotících kritérií veřejné zakázky „Pořízení totálních endoprotéz“ podle předloženého materiálu Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, a Sdruženým zdravotnickým zařízením Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641

                                                 20/1822                         12. 9. 2017
                                                 2. rozhodla

                                                 změnit usnesení rady kraje, a to tak, že:

                                                 v usnesení č. 110/8514 ze dne 22. 9. 2016 zrušuje bod 2.

                                                 20/1822                         12. 9. 2017
                                                 3. doporučuje

                                                 řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, a Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, jmenovat pro veřejnou zakázku jako zástupce zřizovatele

                                                 členy hodnotící komise:

                                                 MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                 Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                 náhradníky hodnotící komise:

                                                 Ing. Petra Sztefka, odbor zdravotnictví

                                                 Mgr. Lukáše Chaláse, odbor zdravotnictví


                                                  Rada kraje

                                                  20/1823                         12. 9. 2017
                                                  1. souhlasí

                                                  s uzavřením Rámcové kupní a nájemní smlouvy mezi Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, a vítězným dodavatelem, který vzejde z výběrového řízení v rámci podlimitní veřejné zakázky „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – Medicinální plyny“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  20/1823                         12. 9. 2017
                                                  2. souhlasí

                                                  s uzavřením Rámcové kupní a nájemní smlouvy mezi Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, a vítězným dodavatelem, který vzejde z výběrového řízení v rámci podlimitní veřejné zakázky „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – Medicinální plyny“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   20/1824                         12. 9. 2017
                                                   1. souhlasí

                                                   s uzavřením nájemních smluv mezi organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, a subjekty uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu, za podmínek v této příloze uvedených

                                                   20/1824                         12. 9. 2017
                                                   2. souhlasí

                                                   s uzavřením nájemních smluv mezi organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, a subjekty uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu, za podmínek v této příloze uvedených

                                                   20/1824                         12. 9. 2017
                                                   3. souhlasí

                                                   s uzavřením nájemních smluv mezi organizací Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, a subjekty uvedenými v příloze č. 3 předloženého materiálu, za podmínek v této příloze uvedených

                                                   20/1824                         12. 9. 2017
                                                   4. souhlasí

                                                   s uzavřením nájemních smluv mezi organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188, a subjekty uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu, za podmínek v této příloze uvedených

                                                   20/1824                         12. 9. 2017
                                                   5. souhlasí

                                                   s uzavřením nájemních smluv mezi organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, a subjekty uvedenými v příloze č. 5 předloženého materiálu, za podmínek v této příloze uvedených


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 18/1559 ze dne 8. 8. 2017

                                                    20/1825                         12. 9. 2017
                                                    1. rozhodla

                                                    nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 47.171.216 Kč na realizaci projektu „Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu – Moravskoslezský kraj“ dle Rozhodnutí č. 8/2017/OPR/SES uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                    20/1825                         12. 9. 2017
                                                    2. rozhodla

                                                    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na realizaci projektu „Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu – Moravskoslezský kraj“ subjektům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                    20/1825                         12. 9. 2017
                                                    3. rozhodla

                                                    zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ na rok 2017 účelově určený na realizaci projektu „Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu – Moravskoslezský kraj“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                                    20/1825                         12. 9. 2017
                                                    4. doporučuje

                                                    zastupitelstvu kraje

                                                    rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na realizaci projektu „Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu – Moravskoslezský kraj“ subjektům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                    20/1825                         12. 9. 2017
                                                    5. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    zvyšují

                                                    neinvestiční přijaté transfery

                                                    pol. 4116 -

                                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                    o

                                                    47.171.216 Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3522 -

                                                    Ostatní nemocnice

                                                    pol. 5336 -

                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                    o

                                                    24.318.320 Kč

                                                    pol. 5213 -

                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                    o

                                                    12.514.260 Kč

                                                    pol. 5321 -

                                                    Neinvestiční transfery obcím

                                                    o

                                                    7.543.396 Kč

                                                    na § 3523 -

                                                    Odborné léčebné ústavy

                                                    pol. 5213 -

                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                    o

                                                    477.040 Kč

                                                    pol. 5336 -

                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                    o

                                                    96.480 Kč

                                                    na § 3525 -

                                                    Hospice

                                                    pol. 5223 -

                                                    Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                    o

                                                    188.404 Kč

                                                    pol. 5321 -

                                                    Neinvestiční transfery obcím

                                                    o

                                                    112.560 Kč

                                                    na § 3526 -

                                                    Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria

                                                    pol. 5213 -

                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                    o

                                                    1.263.888 Kč

                                                    na § 3539 -

                                                    Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

                                                    pol. 5213 -

                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                    o

                                                    656.868 Kč

                                                    20/1825                         12. 9. 2017
                                                    6. ukládá

                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                    předložit doporučení dle bodu 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                    Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                                    Termín: 14. 9. 2017


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                    20/1826                         12. 9. 2017
                                                    1. bere na vědomí

                                                    žádost organizace Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČO 03632661, o poskytnutí dotace ze dne 30. 8. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                    20/1826                         12. 9. 2017
                                                    2. rozhodla

                                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Dotační program - Program na podporu projektů ve zdravotnictví“ ve výši 300 tis. Kč

                                                    20/1826                         12. 9. 2017
                                                    3. doporučuje

                                                    zastupitelstvu kraje

                                                    rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČO 03632661, ve výši 300 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Mobilní hospic Strom života“, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                    20/1826                         12. 9. 2017
                                                    4. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3549 -

                                                    Ostatní speciální zdravotnická péče

                                                    pol. 5229 -

                                                    Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                    o

                                                    300 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3549 -

                                                    Ostatní speciální zdravotnická péče

                                                    pol. 5222 -

                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                    300 tis. Kč

                                                    20/1826                         12. 9. 2017
                                                    5. ukládá

                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                    předložit doporučení dle bodu 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                    Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                                    Termín: 14. 9. 2017

                                                    20/1826                         12. 9. 2017
                                                    6. rozhodla

                                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Preventivní programy v oblasti zdravotnictví“ ve výši 121,91 tis. Kč

                                                    20/1826                         12. 9. 2017
                                                    7. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3599 -

                                                    Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                    pol. 5229 -

                                                    Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                    o

                                                    121,91 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3599 -

                                                    Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                    pol. 5139 -

                                                    Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                    o

                                                    11,91 tis. Kč

                                                    pol. 5494 -

                                                    Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                                    o

                                                    110,00 tis. Kč


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     3/132 ze dne 6. 12. 2016

                                                     20/1827                         12. 9. 2017
                                                     1. bere na vědomí

                                                     změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1.033/0002923 ze dne 11. 12. 2016, v aktuálním znění, vydané Českou republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost k projektu „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech“, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002923 na základě Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002923 ze dne 11. 12. 2016., ze dne 29. 8. 2017, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                      20/1828                         12. 9. 2017
                                                      1. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3122 -

                                                      Střední odborné školy

                                                      pol.  5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                      54,60 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3122 -

                                                      Střední odborné školy

                                                      pol.  5137 -

                                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek  

                                                      o

                                                      54,60 tis. Kč

                                                      20/1828                         12. 9. 2017
                                                      2. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      kapitálové výdaje

                                                      na § 3122 -

                                                      Střední odborné školy

                                                      pol.  6122 -

                                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                                      o

                                                      635,00 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3122 -

                                                      Střední odborné školy

                                                      pol.  5137 -

                                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek  

                                                      o

                                                      224,00 tis. Kč

                                                      pol.  5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                      233,00 tis. Kč

                                                      Celkem

                                                      457,00 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      kapitálové výdaje

                                                      na § 3122 -

                                                      Střední odborné školy

                                                      pol.  6121 -

                                                      Budovy, haly a stavby

                                                      o

                                                      178,00 tis. Kč

                                                      20/1828                         12. 9. 2017
                                                      3. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      zvyšují

                                                      nedaňové příjmy

                                                      na § 6409 -

                                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                      pol.  2229 -

                                                      Ostatní přijaté vratky transferů

                                                      o

                                                      126,65 tis. Kč

                                                      a

                                                      snižují

                                                      nedaňové příjmy

                                                      na § 6402 -

                                                      Finanční vypořádání minulých let

                                                      pol.  2229 -

                                                      Ostatní přijaté vratky transferů

                                                      o

                                                      69,01 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 4379 -

                                                      Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                      pol.  5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                      57,64 tis. Kč

                                                      20/1828                         12. 9. 2017
                                                      4. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 4379 -

                                                      Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                      pol.  5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                      4,00 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 4379 -

                                                      Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                      pol.  5164 -

                                                      Nájemné

                                                      o

                                                      4,00 tis. Kč


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 11/833 ze dne 11. 4. 2017

                                                       20/1829                         12. 9. 2017
                                                       1. schvaluje

                                                       podmínky dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách – 2. výzva“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       20/1829                         12. 9. 2017
                                                       2. rozhodla

                                                       vyhlásit dotační „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách – 2. výzva“ dle předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 14/1165 ze dne 30. 5. 2017

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 4/286 ze dne 15. 6. 2017

                                                        20/1830                         12. 9. 2017
                                                        1. vydává

                                                        předběžný souhlas se změnou vlastnické struktury Fondu rozvoje měst CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o. (IČO 24747874) včetně změny Manažera Fondu rozvoje měst za podmínky doložení aktualizované záruky do výše poskytnuté podmíněné půjčky ve formě prohlášení o převzetí ručení budoucího Manažera Fondu rozvoje měst (CONTERA Advisory Services s.r.o., IČO 01682105), na základě kterého bude povinen uspokojit pohledávky Moravskoslezského kraje vůči Fondu rozvoje měst CONTERA Development Fund MS s.r.o. vyplývající z Operační smlouvy, resp. Smlouvy o postoupení práv a povinností z operační smlouvy a ostatních převáděných ujednání, jestliže je Fond rozvoje měst CONTERA Development Fund MS s.r.o. sám řádně neuspokojí

                                                        20/1830                         12. 9. 2017
                                                        2. vyzývá

                                                        Fond rozvoje měst CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o. (IČO 24747874) k doložení aktualizované záruky do výše poskytnuté podmíněné půjčky ve formě prohlášení o převzetí ručení budoucího Manažera Fondu rozvoje měst (CONTERA Advisory Services s.r.o., IČO 01682105), na základě kterého bude povinen uspokojit pohledávky Moravskoslezského kraje vůči Fondu rozvoje měst CONTERA Development Fund MS s.r.o. vyplývající z Operační smlouvy, resp. Smlouvy o postoupení práv a povinností z operační smlouvy a ostatních převáděných ujednání, jestliže je Fond rozvoje měst CONTERA Development Fund MS s.r.o. sám řádně neuspokojí


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                         20/1831                         12. 9. 2017
                                                         1. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3639 -

                                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                         pol. 5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         52,4 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3639 -

                                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                         pol. 5139 -

                                                         Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                         o

                                                         52,4 tis. Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 3/146 ze dne 6. 12. 2016

                                                          č. 4/198 ze dne 22. 12. 2016

                                                          č. 8/480 ze dne 28. 2. 2017

                                                          č. 14/1148 ze dne 30. 5. 2017

                                                          č. 15/1277 ze dne 12. 6. 2017

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 2/70 ze dne 22. 12. 2016

                                                          č. 3/110 ze dne 16. 3. 2017

                                                          č. 4/303 ze dne 15. 6. 2017

                                                          20/1832                         12. 9. 2017
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádost společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., ze dne 1. 9. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          20/1832                         12. 9. 2017
                                                          2. doporučuje

                                                          zastupitelstvu kraje

                                                          rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČ 25379631, ve výši 5.000.000 Kč na projekt „Podpora koordinace RIS MSK a rozvoje služeb pro růst a inovace v podnikání“, s časovou použitelností od 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                          20/1832                         12. 9. 2017
                                                          3. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se:

                                                          snižují

                                                          kapitálové výdaje

                                                          na § 3639 -

                                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                          pol. 6202 -

                                                          Nákup majetkových podílů

                                                          o

                                                                    5.000 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3639 -

                                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                          pol. 5213 -

                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                          o

                                                          5.000 tis. Kč

                                                          20/1832                         12. 9. 2017
                                                          4. ukládá

                                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                                          předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                          Zodp.: Jan Krkoška

                                                          Termín: 14. 9. 2017


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 16/1370 ze dne 27. 6. 2017

                                                           č. 14/1147 ze dne 30. 5. 2017

                                                           20/1833                         12. 9. 2017
                                                           1. rozhodla

                                                           schválit změny výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“ vyhlášeného dne 25. 1. 2017, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                            20/1834                         12. 9. 2017
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádost společnosti YEN Design s.r.o., IČO 04820282, o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu Meat Design 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            20/1834                         12. 9. 2017
                                                            2. rozhodla

                                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti YEN Design s.r.o., IČO 04820282, na realizaci projektu Meat Design 2017 v maximální výši 200.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                            20/1834                         12. 9. 2017
                                                            3. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3639 -

                                                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                            pol. 5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            200 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3639 -

                                                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                            pol. 5213 -

                                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                            o

                                                            200 tis. Kč


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 49/3732 ze dne 5. 8. 2014

                                                             20/1835                         12. 9. 2017
                                                             1. rozhodla

                                                             podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů na soudní přezkum Rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání Moravskoslezského kraje proti rozhodnutí č. PRK 21/2014 o odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 32.927.638,- Kč ze dne 11. 8. 2017, č. j.: MF-66200/2014/1203-6 a zároveň podat návrh na přiznání odkladného účinku této žalobě, dle předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                              20/1836                         12. 9. 2017
                                                              1. bere na vědomí

                                                              žádost obce Veřovice ze dne 22. 8. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              20/1836                         12. 9. 2017
                                                              2. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 obci Veřovice, IČO 00298531, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce střechy mateřské školky v obci Veřovice“ ve výši 1.500.000 Kč, maximálně ve výši 32,00 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 3. 7. 2017 do 30. 9. 2017

                                                              20/1836                         12. 9. 2017
                                                              3. ukládá

                                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                                              předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                              Zodp.: Jan Krkoška

                                                              Termín: 14. 9. 2017


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 4/306 ze dne 15. 6. 2017

                                                               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                               20/1837                         12. 9. 2017
                                                               1. rozhodla

                                                               nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci ve výši 17.340.785,70 Kč na financování projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.30.X.0/0.0/0.0/17_007/0000016 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 30_17_007_16, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                               20/1837                         12. 9. 2017
                                                               2. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               zvyšují

                                                               neinvestiční přijaté transfery

                                                               pol.  4116 -

                                                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                               o

                                                                

                                                               13.005,60 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje            

                                                               na § 3113 -

                                                               Základní školy

                                                                

                                                                

                                                               pol.  5321 -

                                                               Neinvestiční transfery obcím

                                                               o

                                                               155,64 tis. Kč

                                                               pol.  5336 -

                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                               o

                                                               409,23 tis. Kč

                                                               na § 3117 -

                                                               První stupeň základních škol

                                                               pol.  5321 -

                                                               Neinvestiční transfery obcím

                                                               o

                                                               24,58 tis. Kč

                                                               na § 3141 -

                                                               Školní stravování

                                                               pol.  5213 -

                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                               o

                                                               23,71 tis. Kč

                                                               pol.  5223 -

                                                               Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                               o

                                                               70,53 tis. Kč

                                                               pol.  5321 -

                                                               Neinvestiční transfery obcím

                                                               o

                                                               9.394,56 tis. Kč

                                                               pol.  5336 -

                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                               o

                                                               327,06 tis. Kč

                                                               na § 3299 -

                                                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                               pol.  5169 -

                                                               Nákup ostatních služeb

                                                               o

                                                               2.600,29 tis. Kč

                                                               Celkem

                                                               13.005,60 tis. Kč

                                                               20/1837                         12. 9. 2017
                                                               3. schvaluje

                                                               zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 4/235 ze dne 15. 6. 2017

                                                               20/1838                         12. 9. 2017
                                                               1. doporučuje

                                                               zastupitelstvu kraje

                                                               vzít na vědomí informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

                                                               20/1838                         12. 9. 2017
                                                               2. ukládá

                                                               hejtmanovi kraje

                                                               předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                               Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                                               Termín: 14. 9. 2017


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 14/1136 ze dne 30. 5. 2017

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 4/309 ze dne 15. 6. 2017

                                                                20/1839                         12. 9. 2017
                                                                1. rozhodla

                                                                o dalším postupu ve věci přípravy a realizace projektu „Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS“, dle předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 14/1136 ze dne 30. 5. 2017

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 4/309 ze dne 15. 6. 2017

                                                                 20/1840                         12. 9. 2017
                                                                 1. rozhodla

                                                                 o dalším postupu ve věci přípravy a realizace projektu „Vybudování komunikační platformy krizového řízení“, dle předloženého materiálu


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 4/256 ze dne 22. 12. 2016

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 3/178 ze dne 16. 3. 2017

                                                                  20/1841                         12. 9. 2017
                                                                  1. bere na vědomí

                                                                  žádosti příjemců o prodloužení termínu realizace akce:

                                                                  a)    obec Pazderna, IČ 00577073, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                  b)   obec Dolní Lomná, IČ 00535966, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                  20/1841                         12. 9. 2017
                                                                  2. doporučuje

                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                  rozhodnout

                                                                  a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01555/2017/RRC s obcí Pazderna, IČ 00577073, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                  b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01253/2017/RRC s obcí Dolní Lomná, IČ 00535966, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                  20/1841                         12. 9. 2017
                                                                  3. ukládá

                                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                                  předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje jako doplnění návrhu usnesení materiálu č. 9/10 pro zasedání zastupitelstva kraje dne 14. 9. 2017

                                                                  Zodp.: Jan Krkoška

                                                                  Termín: 14. 9. 2017


                                                                   Rada kraje

                                                                   20/1842                         12. 9. 2017
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   návrh textu Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Moravskoslezským a Zlínským krajem, dle přílohy č. 1 přiloženého materiálu

                                                                   20/1842                         12. 9. 2017
                                                                   2. doporučuje

                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                   rozhodnout uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci se Zlínským krajem, dle přílohy č. 1 přiloženého materiálu

                                                                   20/1842                         12. 9. 2017
                                                                   3. ukládá

                                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                                   předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                   Zodp.: Jan Krkoška

                                                                   Termín: 14. 9. 2017


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 108/8426 ze dne 6. 9. 2016

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 21/2236 ze dne 22. 9. 2016

                                                                    20/1843                         12. 9. 2017
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    žádost obce Hrčava, IČ 00296732, o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06188/2016/RRC, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                    20/1843                         12. 9. 2017
                                                                    2. doporučuje

                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                    rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06188/2016/RRC, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                    20/1843                         12. 9. 2017
                                                                    3. ukládá

                                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                                    předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                                    Zodp.: Jan Krkoška

                                                                    Termín: 14. 9. 2017


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                     20/1844                         12. 9. 2017
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     žádost spolku Tělocvičná jednota Sokol Opava ze dne 11. 9. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                     20/1844                         12. 9. 2017
                                                                     2. doporučuje

                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                     rozhodnout neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 spolku Tělocvičná jednota Sokol Opava, IČO 13643185, na spolufinancování nákladů spojených s realizací akce „Modernizace a zastřešení tribuny hlediště Tyršova stadionu v Opavě“ ve výši 1.000.000 Kč

                                                                     20/1844                         12. 9. 2017
                                                                     3. ukládá

                                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                                     předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                                     Zodp.: Jan Krkoška

                                                                     Termín: 14. 9. 2017


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 83/6601 ze dne 10. 11. 2015

                                                                      č. 8/522 ze dne 28. 2. 2017

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 3/168 ze dne 16. 3. 2017

                                                                      20/1845                         12. 9. 2017
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. ze dne 11. 9. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      20/1845                         12. 9. 2017
                                                                      2. doporučuje

                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                      rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, ve výši 50.000 Kč na projekt „Region pro sebe 2017“ s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace

                                                                      20/1845                         12. 9. 2017
                                                                      3. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se:

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 6113 -

                                                                      Zastupitelstva krajů

                                                                      pol. 5901 -

                                                                      Nespecifikované rezervy

                                                                      o

                                                                                 50,0 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3639 -

                                                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                      pol. 5222 -

                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                      o

                                                                      50,0 tis. Kč

                                                                      20/1845                         12. 9. 2017
                                                                      4. ukládá

                                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                                      předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                      Zodp.: Jan Krkoška

                                                                      Termín: 14. 9. 2017


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 19/1728 ze dne 29. 8. 2017

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 4/317 ze dne 15. 6. 2017

                                                                       20/1846                         12. 9. 2017
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       informaci o stavu projektu „Úplné elektronické podání – jednotné prostředí pro vyřízení elektronických žádostí v krajské korporaci“ připravovaného do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) pro období 2014-2020, v rámci Prioritní osy 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT, v podporované oblasti „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura“

                                                                       20/1846                         12. 9. 2017
                                                                       2. rozhodla

                                                                       zrušit usnesení rady kraje č. 19/1728 ze dne 29. 8. 2017 v bodech 1. až 5.


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                        20/1847                         12. 9. 2017
                                                                        1. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        snižují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3742 -

                                                                        Chráněné části přírody

                                                                        pol.  5169 -

                                                                        Nákup ostatních služeb

                                                                        o

                                                                        32,50 tis. Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3742 -

                                                                        Chráněné části přírody

                                                                        pol.  5139 -

                                                                        Nákup materiálu

                                                                         o

                                                                        32,50 tis. Kč

                                                                        20/1847                         12. 9. 2017
                                                                        2. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        snižují

                                                                        nedaňové příjmy

                                                                        na § 3769 -

                                                                        Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                                        pol.  2324 -

                                                                        Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                                                        o

                                                                        650 tis. Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        nedaňové příjmy

                                                                        na § 3769 -

                                                                        Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                                        pol.  2111 -

                                                                        Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                                                         o

                                                                        650 tis. Kč


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 14/1169 ze dne 30. 5. 2017

                                                                         20/1848                         12. 9. 2017
                                                                         1. bere na vědomí

                                                                         zápis z jednání pracovní skupiny ustanovené pro vyhodnocení přihlášek do soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017“ uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                         20/1848                         12. 9. 2017
                                                                         2. schvaluje

                                                                         návrh na ocenění škol v rámci soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017“ dle zápisu z jednání pracovní skupiny, uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                         20/1848                         12. 9. 2017
                                                                         3. rozhodla

                                                                         poskytnout certifikát „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017“ a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 35.000 Kč, a to 15.000 Kč na nákup pracovních pomůcek a 20.000 Kč na nákup ekologických pomůcek a hraček, subjektu Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 25, příspěvková organizace, IČO 60043733, oceněnému v kategorii mateřské školy

                                                                         20/1848                         12. 9. 2017
                                                                         4. rozhodla

                                                                         poskytnout certifikát „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017“ a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 35.000 Kč, a to 20.000 Kč na nákup experimentálního vybavení pro přírodovědné obory a 15.000 Kč na nákup pracovních pomůcek, těmto oceněným školským zařízením:

                                                                         v kategorii základní školy:

                                                                         Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70982741

                                                                         v kategorii střední školy:

                                                                         Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00602159

                                                                         20/1848                         12. 9. 2017
                                                                         5. rozhodla

                                                                         poskytnout referenční list a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 11.000 Kč na nákup experimentálního vybavení pro přírodovědné obory těmto oceněným školským zařízením:

                                                                         a)    Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00842702

                                                                         b)   Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 75026708

                                                                         c)    Základní škola Bruntál, Jesenická 10, IČO 00852805

                                                                         d)   Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace, IČO 64627918

                                                                         e)    Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace, IČO 70933979


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                                                                          č. 93/7289 ze dne 8. 3. 2016

                                                                          20/1849                         12. 9. 2017
                                                                          1. bere na vědomí

                                                                          informaci o počtu žáků ve třídě 3. B třetího ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

                                                                          20/1849                         12. 9. 2017
                                                                          2. rozhodla

                                                                          s účinností od 13. 9. 2017

                                                                          povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu třetího žáka pro třídu 3. B ve školním roce 2017/2018
                                                                          v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                           20/1850                         12. 9. 2017
                                                                           1. bere na vědomí

                                                                           žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje žadatele Etická výchova, o.p.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                           20/1850                         12. 9. 2017
                                                                           2. rozhodla

                                                                           poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje příjemci Etická výchova, o.p.s., IČO 28631650, ve výši 185 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se vzděláváním pracovníků škol v MSK za účelem zlepšování sociálního klimatu škol s časovou použitelností dotace od 1. 10. 2017 do 30. 6. 2018

                                                                           20/1850                         12. 9. 2017
                                                                           3. rozhodla

                                                                           uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Etická výchova, o.p.s.,
                                                                           IČO 28631650, uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                           20/1850                         12. 9. 2017
                                                                           4. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           snižují

                                                                           běžné výdaje

                                                                            

                                                                           na § 3299 -

                                                                           Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                           pol. 5229 -

                                                                           Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím

                                                                           o

                                                                           185 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 3299 -

                                                                           Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                           pol. 5221 -

                                                                           Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                           o

                                                                           185 tis. Kč


                                                                            Rada kraje

                                                                            20/1851                         12. 9. 2017
                                                                            1. doporučuje

                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                            rozhodnout o závazku kraje v maximální výši 70 mil. Kč k zajištění  podpory k vybudování tréninkového centra - „Klubové akademie Ostravy“ v areálu „stadionu Bazaly“ a k vytvoření podmínek pro zajištění školní docházky členů „Klubové akademie Ostravy“, a to na období let 2019 – 2020 dle předloženého materiálu

                                                                            20/1851                         12. 9. 2017
                                                                            2. doporučuje

                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                            rozhodnout uzavřít Memorandum o spolupráci se subjekty

                                                                            Statutární město Ostrava, IČO 00845451, Fotbalová asociace České republiky, IČO 00406741, FC Baník Ostrava a. s., IČO 64610128, a VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368, dle předloženého materiálu

                                                                            20/1851                         12. 9. 2017
                                                                            3. ukládá

                                                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                                                            předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                            Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                            Termín: 14. 9. 2017


                                                                             Rada kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 14/1179 ze dne 30. 5. 2017

                                                                             20/1852                         12. 9. 2017
                                                                             1. bere na vědomí

                                                                             zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                             20/1852                         12. 9. 2017
                                                                             2. rozhodla

                                                                             zrušit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093

                                                                              

                                                                              


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 49/3691  ze dne 5. 8. 2014

                                                                              20/1853                         12. 9. 2017
                                                                              1. bere na vědomí

                                                                              informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1. B prvního ročníku oboru
                                                                              79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

                                                                              20/1853                         12. 9. 2017
                                                                              2. rozhodla

                                                                              s účinností od 13. 9. 2017

                                                                              povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1. B ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 49/3691  ze dne 5. 8. 2014

                                                                               20/1854                         12. 9. 2017
                                                                               1. bere na vědomí

                                                                               informaci o počtu žáků ve třídě označené jako prima A prvního ročníku oboru
                                                                               79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

                                                                               20/1854                         12. 9. 2017
                                                                               2. rozhodla

                                                                               nepovolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako prima A ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                20/1855                         12. 9. 2017
                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3 a 5 předloženého materiálu

                                                                                20/1855                         12. 9. 2017
                                                                                2. rozhodla

                                                                                poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

                                                                                a)   Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská univerzita, z.s., IČO 66739705, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sraz absolventů KTV/KSLP Ostravské univerzity“; s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 31. 10. 2017

                                                                                b)   Sportovní klub police Ostrava, zapsaný spolek, IČO 44941161, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Slavnosti bojových umění 2017“; s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                                20/1855                         12. 9. 2017
                                                                                3. rozhodla

                                                                                neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemci R.M.S. Sport Praha, IČO 22684841, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „CZECHIA – PRO 2017“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                20/1855                         12. 9. 2017
                                                                                4. rozhodla

                                                                                poskytnout věcné dary – poukázky na nákup zboží pro volný čas a sport ve výši 1.000 Kč, v celkové hodnotě 54.000 Kč zlatým medailistům reprezentujícím Moravskoslezský kraj na Olympijských hrách dětí a mládeže 2017

                                                                                20/1855                         12. 9. 2017
                                                                                5. rozhodla

                                                                                uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                                a)             Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská univerzita, z.s., IČO 66739705, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                b)   Sportovní klub police Ostrava, zapsaný spolek, IČO 44941161, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                20/1855                         12. 9. 2017
                                                                                6. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                snižují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 3419 -

                                                                                Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                                pol. 5199 -

                                                                                Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy

                                                                                o

                                                                                64 tis. Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 3419 -

                                                                                Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                                pol. 5175 - 

                                                                                Pohoštění

                                                                                o

                                                                                10 tis. Kč

                                                                                pol. 5494 - 

                                                                                Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                                                                o

                                                                                54 tis. Kč


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 20/1856                         12. 9. 2017
                                                                                 1. souhlasí

                                                                                 s realizací investičního projektu „Rekonstrukce laboratoře biologie“ zpracovaného organizací Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842753, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                                                 20/1856                         12. 9. 2017
                                                                                 2. bere na vědomí

                                                                                 informaci, že s ohledem na bod č. 1 tohoto usnesení nebude organizace činit další kroky vedoucí k získání dotace na investiční projekt „Rekonstrukce laboratoře biologie“ předložený do výzvy č. 4 Integrovaného regionálního operačního programu statutárního města Ostravy, zprostředkujícího subjektu ITI (dále IROP ITI)


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                  č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                  20/1857                         12. 9. 2017
                                                                                  1. rozhodla

                                                                                  nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 9.069.079,20 Kč dle předloženého materiálu

                                                                                  20/1857                         12. 9. 2017
                                                                                  2. schvaluje

                                                                                  zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

                                                                                  20/1857                         12. 9. 2017
                                                                                  3. schvaluje

                                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                  zvyšují

                                                                                  neinvestiční přijaté transfery

                                                                                  pol. 4116 -

                                                                                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                  o

                                                                                  9.069.090 Kč

                                                                                  a

                                                                                  zvyšují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 3114 -

                                                                                  Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                  pol. 5336 -

                                                                                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  473.495 Kč

                                                                                  na § 3121 -

                                                                                  Gymnázia

                                                                                  pol. 5336 -

                                                                                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  2.526.261 Kč

                                                                                  na § 3122 -

                                                                                  Střední odborné školy

                                                                                  pol. 5336 -

                                                                                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  517.816 Kč

                                                                                  na § 3123 -

                                                                                  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                  pol. 5336 -

                                                                                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  5.551.518 Kč

                                                                                  Celkem

                                                                                    o

                                                                                  9.069.090 Kč

                                                                                  20/1857                         12. 9. 2017
                                                                                  4. rozhodla

                                                                                  udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Studium a vzdělávání v zahraničí“ ve výši 95 tis. Kč a o tuto částku navýšit akci „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“

                                                                                  20/1857                         12. 9. 2017
                                                                                  5. schvaluje

                                                                                  zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizacím:

                                                                                  a)   Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, o částku 45.000 Kč s účelovým určením na úhradu výdajů spojených s výměnným pobytem studentů a pedagogů partnerské školy v Českém Těšíně s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                                  b)   Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 72547651, o částku 20.000 Kč s účelovým určením na výdaje spojené se zajištěním Dne otevřených dveří Moravskoslezského kraje s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                                  c)    Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČO 00577260, o částku 50.000 Kč s účelovým určením na výdaje spojené se zajištěním organizace společenské akce pořádané Velvyslanectvím České republiky v Paříži u příležitostí státního svátku s časovou použitelnosti od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                                  20/1857                         12. 9. 2017
                                                                                  6. rozhodla

                                                                                  provést šetření Měření kultury pracoviště ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem, jejichž ředitelům končí v roce 2018 šestileté funkční období ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

                                                                                  20/1857                         12. 9. 2017
                                                                                  7. ukládá

                                                                                  ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem, kterým končí v roce 2018 šestileté funkční období ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 a 3 školského zákona, zapojit se do šetření Měření kultury pracoviště

                                                                                  Zodp.: ředitelé dotčených škol a školských zařízení

                                                                                  Termín: 15. 12. 2017

                                                                                  20/1857                         12. 9. 2017
                                                                                  8. pověřuje

                                                                                  organizací a zajištěním šetření Měření kultury pracoviště Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403

                                                                                  Zodp.: PaedDr. Petr Habrnál

                                                                                  Termín: 15. 12. 2017

                                                                                  20/1857                         12. 9. 2017
                                                                                  9. schvaluje

                                                                                  udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ ve výši 1.210.000 Kč a o tuto částku navýšit akci „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“

                                                                                  20/1857                         12. 9. 2017
                                                                                  10. schvaluje

                                                                                  zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, o částku 1.210.000 Kč s účelovým určením na realizaci šetření Měření kultury pracoviště s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                                  20/1857                         12. 9. 2017
                                                                                  11. schvaluje

                                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                  snižují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 3291 -

                                                                                  Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

                                                                                  pol. 5493 -

                                                                                  Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                                                                  o

                                                                                  95 tis. Kč

                                                                                  na § 3299 -

                                                                                  Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                  pol. 5229 -

                                                                                  Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím

                                                                                  o

                                                                                  1.210 tis. Kč

                                                                                  pol. 5331 -

                                                                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  20 tis. Kč

                                                                                  Celkem

                                                                                  1.325 tis. Kč

                                                                                  a

                                                                                  zvyšují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 3121 -

                                                                                  Gymnázia

                                                                                  pol. 5331 -

                                                                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  45 tis. Kč

                                                                                  na § 3122 -

                                                                                  Střední odborné školy

                                                                                  pol. 5331 -

                                                                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  20 tis. Kč

                                                                                  na § 3123 -

                                                                                  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                  pol. 5331 -

                                                                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  50 tis. Kč

                                                                                  na § 3149 -

                                                                                  Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                                                                                  pol. 5331 -

                                                                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  1.210 tis. Kč

                                                                                  Celkem

                                                                                  1.325 tis. Kč

                                                                                  20/1857                         12. 9. 2017
                                                                                  12. rozhodla

                                                                                  snížit objem prostředků vyčleněných na akci DP – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) o částku 900.000 Kč a zvýšit objem prostředků na akci Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) – konference – příspěvkové organizace MSK o částku 900.000 Kč

                                                                                  20/1857                         12. 9. 2017
                                                                                  13. schvaluje

                                                                                  zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                                                                  20/1857                         12. 9. 2017
                                                                                  14. schvaluje

                                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                  snižují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 3792 -

                                                                                  Ekologická výchova a osvěta

                                                                                  pol. 5321 -

                                                                                  Neinvestiční transfery obcím

                                                                                  o

                                                                                  900 tis. Kč

                                                                                  a

                                                                                  zvyšují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 3792 -

                                                                                  Ekologická výchova a osvěta

                                                                                  pol. 5331 -

                                                                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  900 tis. Kč  


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 11/847 ze dne 11. 4. 2017

                                                                                  č. 7/471 ze dne 7. 2. 2017

                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                  č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                  20/1858                         12. 9. 2017
                                                                                  1. rozhodla

                                                                                  nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 - Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2017 do rozpočtu kraje ve výši 6.000 tis. Kč na financování výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                  20/1858                         12. 9. 2017
                                                                                  2. schvaluje

                                                                                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ - účelově určeného na státní příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem na rok 2017 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                                                                  20/1858                         12. 9. 2017
                                                                                  3. schvaluje

                                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                  zvyšují

                                                                                  neinvestiční přijaté transfery

                                                                                  pol. 4116 -

                                                                                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                  o

                                                                                  6.000 tis. Kč

                                                                                  a

                                                                                  zvyšují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 4324 -

                                                                                  Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

                                                                                  pol. 5222 -

                                                                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                  o

                                                                                  1.600 tis. Kč

                                                                                  pol. 5223 -

                                                                                  Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                  o

                                                                                  1.200 tis. Kč

                                                                                  pol. 5321 -

                                                                                  Neinvestiční transfery obcím

                                                                                  o

                                                                                  1.800 tis. Kč  

                                                                                  pol. 5336 -

                                                                                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  1.400 tis. Kč

                                                                                  Celkem

                                                                                  o

                                                                                  6.000 tis. Kč  


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 14/1133 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                  č. 4/305 ze dne 15. 6. 2017

                                                                                  č. 3/157 ze dne 16. 3. 2017

                                                                                  20/1859                         12. 9. 2017
                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                  informace o dalším postupu přípravy projektu kraje „Podpora služeb sociální prevence 4“ dle předloženého materiálu

                                                                                  20/1859                         12. 9. 2017
                                                                                  2. schvaluje

                                                                                  návrh „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce/města…..“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 68/5479 ze dne 19. 5. 2015

                                                                                   20/1860                         12. 9. 2017
                                                                                   1. rozhodla

                                                                                   uzavřít Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci v sociální oblasti mezi Moravskoslezským krajem a Ostravskou univerzitou, Fakultou sociálních studií, IČ 61988987, se sídlem Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 20/2075    ze dne 23. 6. 2016

                                                                                    č. 4/372       ze dne 15. 6. 2017

                                                                                    č. 15/1512    ze dne 25. 6. 2015

                                                                                    20/1861                         12. 9. 2017
                                                                                    1. rozhodla

                                                                                    vyhlásit dotační program „Program na podporu poskytování sociálních služeb
                                                                                    pro rok 2018“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy
                                                                                    č. 1 předloženého materiálu


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 17/1490 ze dne 18. 7. 2017

                                                                                     20/1862                         12. 9. 2017
                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                     harmonogram „Dne pěstounství MSK“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                     20/1862                         12. 9. 2017
                                                                                     2. rozhodla

                                                                                     poskytnout věcné dary pro účastníky „Dne pěstounství MSK“ z řad pěstounských rodin, konaného dne 18. 11. 2017 formou volných vstupenek, dle předloženého materiálu

                                                                                     20/1862                         12. 9. 2017
                                                                                     3. rozhodla

                                                                                     zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky“ o částku 84.200 Kč

                                                                                     20/1862                         12. 9. 2017
                                                                                     4. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     snižují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 4399 -

                                                                                     Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                                     pol. 5494 -

                                                                                     Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                                                                     o

                                                                                     21.000 Kč

                                                                                     a

                                                                                     snižují

                                                                                     kapitálové výdaje

                                                                                     na § 6409 -

                                                                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                     pol. 6901 -

                                                                                     Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                     o

                                                                                     84.200 Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 4339 -

                                                                                     Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                                     pol. 5041 -

                                                                                     Odměny za užití duševního vlastnictví

                                                                                     o

                                                                                     50.000 Kč

                                                                                     pol. 5169 -

                                                                                     Nákup ostatních služeb

                                                                                     o

                                                                                     34.200 Kč

                                                                                     pol. 5494 -

                                                                                     Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                                                                     o

                                                                                     21.000 Kč

                                                                                     Celkem

                                                                                     o

                                                                                     105.200 Kč


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 19/1767 ze dne 29. 8. 2017

                                                                                      20/1863                         12. 9. 2017
                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                      informaci o dalším kole dofinancování sociálních služeb v roce 2017 v rámci dotačního řízení z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                      20/1863                         12. 9. 2017
                                                                                      2. rozhodla

                                                                                      nahradit přílohy materiálu č. 12/9 pro zasedání zastupitelstva dne 14. 9. 2017 takto:

                                                                                      a)    příloha č. 1 se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto materiálu

                                                                                      b)   příloha č. 3 se nahrazuje přílohou č. 2 tohoto materiálu

                                                                                      c)    příloha č. 4 se nahrazuje přílohou č. 3 tohoto materiálu

                                                                                      d)   příloha č. 6 se nahrazuje přílohou č. 4 tohoto materiálu

                                                                                      e)    příloha č. 7 se nahrazuje přílohou č. 5 tohoto materiálu

                                                                                      f)     příloha č. 9 se nahrazuje přílohou č. 6 tohoto materiálu

                                                                                      g)   příloha č. 10 se nahrazuje přílohou č. 7 tohoto materiálu

                                                                                      h)   příloha č. 11 se nahrazuje přílohou č. 8 tohoto materiálu

                                                                                      20/1863                         12. 9. 2017
                                                                                      3. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      zvyšují

                                                                                      přijaté transfery

                                                                                      pol. 4116 -

                                                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                      o

                                                                                      98.665.111 Kč

                                                                                      a

                                                                                      snižují

                                                                                      běžné výdaje      

                                                                                      na § 4356 -

                                                                                      Denní stacionáře a centra denních služeb

                                                                                      pol. 5222 -

                                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                      o

                                                                                      174.000 Kč

                                                                                      na § 4378 -

                                                                                      Terénní programy

                                                                                      pol. 5222 -

                                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                      o

                                                                                      79.000 Kč

                                                                                      Celkem

                                                                                      o

                                                                                      253.000 Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje    

                                                                                      na § 4312 -

                                                                                      Odborné sociální poradenství

                                                                                      pol. 5221 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                      o

                                                                                      499.000 Kč

                                                                                      pol. 5222 -

                                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                      o

                                                                                      685.000 Kč

                                                                                      pol. 5223 -

                                                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                      o

                                                                                      540.000 Kč

                                                                                      pol. 5321 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                                      o

                                                                                      146.000 Kč

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      365.000 Kč

                                                                                      na § 4344 -

                                                                                      Sociální rehabilitace

                                                                                      pol. 5221 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                      o

                                                                                      387.000 Kč

                                                                                      pol. 5222 -

                                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                      o

                                                                                      64.000 Kč

                                                                                      pol. 5223 -

                                                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                      o

                                                                                      694.000 Kč

                                                                                      pol. 5229 -

                                                                                      Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                      o

                                                                                      23.000 Kč

                                                                                      na § 4350 -

                                                                                      Domovy pro seniory

                                                                                      pol. 5213 -

                                                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                                                                                      o

                                                                                      205.000 Kč

                                                                                      pol. 5221 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                      o

                                                                                      1.634.000 Kč

                                                                                      pol. 5222 -

                                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                      o

                                                                                      406.000 Kč

                                                                                      pol. 5223 -

                                                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                      o

                                                                                      5.900.000 Kč

                                                                                      pol. 5321 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                                      o

                                                                                      16.149.000 Kč

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      6.687.000 Kč 

                                                                                      na § 4351 -

                                                                                      Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

                                                                                      pol. 5221 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                      o

                                                                                      523.000 Kč

                                                                                      pol. 5222 -

                                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                      o

                                                                                      289.000 Kč

                                                                                      pol. 5223 -

                                                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                      o

                                                                                      4.247.000 Kč

                                                                                      pol. 5321 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                                      o

                                                                                      4.709.000 Kč

                                                                                      na § 4354 -

                                                                                      Chráněné bydlení

                                                                                      pol. 5223 -

                                                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                      o

                                                                                      659.000 Kč

                                                                                      pol. 5321 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                                      o

                                                                                      690.000 Kč

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      2.622.000 Kč

                                                                                      na § 4355 -

                                                                                      Týdenní stacionáře

                                                                                      pol. 5223 -

                                                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                      o

                                                                                      48.000 Kč

                                                                                      na § 4356 -

                                                                                      Denní stacionáře a centra denních služeb

                                                                                      pol. 5221 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                      o

                                                                                      258.000 Kč

                                                                                      pol. 5222 -

                                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                      o

                                                                                      267.000 Kč

                                                                                      pol. 5223 -

                                                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                      o

                                                                                      1.868.000 Kč

                                                                                      pol. 5229 -

                                                                                      Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                      o

                                                                                      210.000 Kč

                                                                                      pol. 5321 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                                      o

                                                                                      1.698.000 Kč

                                                                                      na § 4357 -

                                                                                      Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                      pol. 5221 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                      o

                                                                                      1.197.000 Kč

                                                                                      pol. 5222 -

                                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                      o

                                                                                      595.000 Kč

                                                                                      pol. 5223 -

                                                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                      o

                                                                                      2.974.000 Kč

                                                                                      pol. 5321 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                                      o

                                                                                      8.525.000 Kč

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      17.499.000 Kč 

                                                                                      na § 4358 -

                                                                                      Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

                                                                                      pol. 5213 -

                                                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                                                                                      o

                                                                                      127.000 Kč

                                                                                      pol. 5321 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                                      o

                                                                                      128.000 Kč

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      1.384.000 Kč

                                                                                      na § 4359 -

                                                                                      Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                                      pol. 5221 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                      o

                                                                                      39.000 Kč

                                                                                      pol. 5222 -

                                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                      o

                                                                                      84.000 Kč

                                                                                      pol. 5223 -

                                                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                      o

                                                                                      897.111 Kč

                                                                                      pol. 5321 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                                      o

                                                                                      1.189.000 Kč

                                                                                      na § 4371 -

                                                                                      Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

                                                                                      pol. 5221 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                      o

                                                                                      349.000 Kč

                                                                                      pol. 5222 -

                                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                      o

                                                                                      106.000 Kč

                                                                                      pol. 5223 -

                                                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                      o

                                                                                      885.000 Kč

                                                                                      pol. 5321 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                                      o

                                                                                      45.000 Kč

                                                                                      na § 4372 -

                                                                                      Krizová pomoc

                                                                                      pol. 5221 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                      o

                                                                                      42.000 Kč

                                                                                      pol. 5222 -

                                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                      o

                                                                                      193.000 Kč

                                                                                      pol. 5223 -

                                                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                      o

                                                                                      186.000 Kč

                                                                                      na § 4373 -

                                                                                      Domy na půl cesty

                                                                                      pol. 5222 -

                                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                      o

                                                                                      131.000 Kč

                                                                                      pol. 5223 -

                                                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                      o

                                                                                      47.000 Kč

                                                                                      na § 4374 -

                                                                                      Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

                                                                                      pol. 5221 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                      o

                                                                                      544.000 Kč

                                                                                      pol. 5222 -

                                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                      o

                                                                                      852.000 Kč

                                                                                      pol. 5223 -

                                                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                      o

                                                                                      2.557.000 Kč

                                                                                      pol. 5321 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                                      o

                                                                                      263.000 Kč

                                                                                      na § 4375 -

                                                                                      Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

                                                                                      pol. 5221 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                      o

                                                                                      427.000 Kč

                                                                                      pol. 5222 -

                                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                      o

                                                                                      480.000 Kč

                                                                                      pol. 5223 -

                                                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                      o

                                                                                      692.000 Kč

                                                                                      pol. 5229 -

                                                                                      Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                      o

                                                                                      153.000 Kč

                                                                                      pol. 5321 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                                      o

                                                                                      62.000 Kč

                                                                                      na § 4376 -

                                                                                      Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

                                                                                      pol. 5221 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                      o

                                                                                      139.000 Kč

                                                                                      pol. 5222 -

                                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                      o

                                                                                      415.000 Kč

                                                                                      pol. 5223 -

                                                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                      o

                                                                                      40.000 Kč

                                                                                      pol. 5321 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                                      o

                                                                                      59.000 Kč

                                                                                      na § 4377 -

                                                                                      Sociálně terapeutické dílny

                                                                                      pol. 5221 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                      o

                                                                                      240.000 Kč

                                                                                      pol. 5223 -

                                                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                      o

                                                                                      606.000 Kč

                                                                                      na § 4378 -

                                                                                      Terénní programy

                                                                                      pol. 5221 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                      o

                                                                                      467.000 Kč

                                                                                      pol. 5222 -

                                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                      o

                                                                                      686.000 Kč

                                                                                      pol. 5223 -

                                                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                      o

                                                                                      364.000 Kč

                                                                                      pol. 5229 -

                                                                                      Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                      o

                                                                                      79.000 Kč

                                                                                      pol. 5321 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                                      o

                                                                                      13.000 Kč

                                                                                      na § 4379 -

                                                                                      Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                                      pol. 5221 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                      o

                                                                                      130.000 Kč

                                                                                      pol. 5222 -

                                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                      o

                                                                                      287.000 Kč

                                                                                      pol. 5223 -

                                                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                      o

                                                                                      242.000 Kč

                                                                                      pol. 5321 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                                      o

                                                                                      27.000 Kč

                                                                                      Celkem

                                                                                      o

                                                                                      98.918.111 Kč

                                                                                      20/1863                         12. 9. 2017
                                                                                      4. ukládá

                                                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                      předložit změněné přílohy dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                      Zodp.: Jiří Navrátil

                                                                                      Termín: 14. 9. 2017


                                                                                       frame-scrollup