Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 25. 7. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  21/1532     25. 7. 2013
1. schvaluje

program 21. schůze rady kraje, konané dne 25. 7. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1533     25. 7. 2013
1. bere na vědomí

a) zprávu ověřovatelů zápisu p. Martina Sikory a Ing. Ivana Strachoně o ověření zápisu z 19. schůze rady kraje, konané dne 11. 7. 2013 b) zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a JUDr. Josefa Babky o ověření zápisu z 20. schůze rady kraje, konané dne 15. 7. 2013
  21/1533     25. 7. 2013
2. volí

ověřovatele zápisu z 21. schůze rady kraje, konané dne 25. 7. 2013: Ing. Jiřího Martinka RSDr. Karla Kuboše

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/29 ze dne 20. 12. 2012 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  21/1534     25. 7. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít Smlouvu o vzájemné spolupráci při pořádání a organizování Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 v České republice dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  21/1534     25. 7. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 10.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5240 - Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím o 10.000 tis. Kč
  21/1534     25. 7. 2013
3. ukládá

náměstkyni kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 25. 7. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1535     25. 7. 2013
1. doplňuje

návrh programu zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 25. 7. 2013, o bod s názvem „Smlouva o vzájemné spolupráci při pořádání a organizování Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 v České republice“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/897 ze dne 16. 4. 2013 (č. usnesení)
  21/1536     25. 7. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „TDS a koordinátor BOZP pro stavbu »Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba«“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s r.o. Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 42767377 6. ČECH - ENGINEERING, a.s. Nádražní 545/166,702 00 Ostrava - Přívoz IČ: 25394983 8. ENVIFORM a.s. Závodní 814, 739 61 Třinec IČ: 25839047 9. JACKO, projekty & vozovky s.r.o. Ostrava - Moravská Ostrava, Ženíškova 2313/1, PSČ 702 00 IČ: 27800440 10. INVESTINŽENÝRING a.s. Brno, Kapucínské náměstí 5, PSČ 602 00 IČ: 60742470
  21/1536     25. 7. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „TDS a koordinátor BOZP pro stavbu »Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba«“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 4. Road control system a.s. Sládkova 1920/14, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 27796558 za cenu nejvýše přípustnou 711.360,- Kč bez DPH 1. FRAM Consult a.s. Husitská 42, 130 00 Praha 3 IČ: 64948790 za cenu nejvýše přípustnou 762.500,- Kč bez DPH 5. INFRAM a.s. Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje IČ: 25070282 za cenu nejvýše přípustnou 1.246.400,- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1537     25. 7. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na dodávky „Nákup zdravotnické techniky pro projekt - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních - Hemodialyzační monitory“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému IS VZ US
  21/1537     25. 7. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Nákup zdravotnické techniky pro projekt - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních - Hemodialyzační monitory“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  21/1537     25. 7. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Nákup zdravotnické techniky pro projekt - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních - Hemodialyzační monitory“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  21/1537     25. 7. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Nákup zdravotnické techniky pro projekt - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních - Hemodialyzační monitory“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Rostislav Šimanský - provozně-technický náměstek Nsp Karviná-Ráj, p.o. náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Jiří Matěj - ekonomický a personální náměstek Nsp Karviná-Ráj, p.o.

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/803 ze dne 2. 4. 2012 (č. usnesení)
  21/1538     25. 7. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a instalace odborného vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech““, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly, dle předloženého materiálu: 1. HELAGO-CZ, s.r.o. Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové IČ: 25963961 2. MEDIM spol. s r.o. Selská 80, 614 00 Brno IČ: 47903279
  21/1538     25. 7. 2013
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Dodávka a instalace odborného vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech““, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  21/1538     25. 7. 2013
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/735 ze dne 21. 3. 2012 (č. usnesení)
  21/1539     25. 7. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Krajská digitalizační jednotka III“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 1. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CZECH, spol. s r.o. Žarošická 4395/13, 628 00 Brno IČ: 00176150 za cenu nejvýše přípustnou 2.154.961,60 včetně DPH. 2. Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. Havlíčkova 517/2, 678 01 Blansko IČ: 27714357 za cenu nejvýše přípustnou 2.900.370,00 včetně DPH

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 14/962 ze dne 30. 4. 2013 č. 16/1143 ze dne 28. 5. 2013 (č. usnesení)
  21/1540     25. 7. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka nábytku a vybavení - Rekonstrukce a novostavby objektů pro sociální služby“, s níže uvedenými uchazeči, a to v pořadí: část 1 veřejné zakázky: 4. AMBRA - group, s.r.o. Nádražní 289, 739 25 Sviadnov IČ: 25379887 za cenu nejvýše přípustnou 1.886.253,-- Kč bez DPH 3. VF Trading, s.r.o. Gočárova 1517, 500 02 Hradec Králové IČ: 64259072 za cenu nejvýše přípustnou 1.995.322,-- Kč bez DPH 2. QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o. Pasecká 2374, 760 01 Zlín IČ: 47917601 za cenu nejvýše přípustnou 2.038.458,-- Kč bez DPH část 2 veřejné zakázky: 1. ČEGAN s.r.o. Husova 1693/35, 664 51 Šlapanice IČ: 26274744 za cenu nejvýše přípustnou 936.797,-- Kč bez DPH 4. AMBRA - group, s.r.o. Nádražní 289, 739 25 Sviadnov IČ: 25379887 za cenu nejvýše přípustnou 940.507,-- Kč bez DPH 3. VF Trading, s.r.o. Gočárova 1517, 500 02 Hradec Králové IČ: 64259072 za cenu nejvýše přípustnou 989.174,-- Kč bez DPH část 3 veřejné zakázky: 1. ČEGAN s.r.o. Husova 1693/35, 664 51 Šlapanice IČ: 26274744 za cenu nejvýše přípustnou 589.791,-- Kč bez DPH 2. READY INTERIER s.r.o. Vocelova 1135/4, 500 02 Hradec Králové IČ: 28787943 za cenu nejvýše přípustnou 629.099,-- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/306 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  21/1541     25. 7. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a instalace výpočetní techniky a prezentační techniky v rámci projektů ROP Moravskoslezsko v oblasti školství“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 47676795 2. C SYSTEM CZ, a.s. Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno - Židenice IČ: 27675645 3. FLAME System s.r.o. Mojmírovců 200/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory IČ: 26846888
  21/1541     25. 7. 2013
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Dodávka a instalace výpočetní techniky a prezentační techniky v rámci projektů ROP Moravskoslezsko v oblasti školství“, a to z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  21/1541     25. 7. 2013
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 119/7841 ze dne 5. 9. 2012 č. 4/106 ze dne 4. 12. 2012 (č. usnesení)
  21/1542     25. 7. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace stavby - Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 4. „Sdružení Bílovecká“, Vedoucí účastník sdružení: COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČ: 26177005 9. „Sdružení pro stavbu Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“ Vedoucí účastník sdružení: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno IČ: 25322257
  21/1542     25. 7. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Realizace stavby - Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 7. SDS EXMOST spol. s r.o. Údolní 413/66, 602 00 Brno IČ: 49454501 za cenu nejvýše přípustnou 76.393.000,- Kč bez DPH. 1. Skanska a.s. Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov IČ: 26271303 za cenu nejvýše přípustnou 83.999.970,- Kč bez DPH 5. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 za cenu nejvýše přípustnou 84.702.376,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  21/1543     25. 7. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 366,13 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 70,28 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 295,85 tis. Kč Celkem o 366,13 tis. Kč
  21/1543     25. 7. 2013
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup stanů se samonosnou nafukovací konstrukcí, se společností ULTIMATE CZ, s.r.o. Se sídlem: Štefánkova 131/61, 612 00, Brno IČ: 26168987 za cenu nejvýše přípustnou 366.122 Kč (neplátce DPH)

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1544     25. 7. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby, nazvané „Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách MSK“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  21/1544     25. 7. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  21/1544     25. 7. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Daniel Vrána - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1545     25. 7. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby, nazvané „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách MSK“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  21/1545     25. 7. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  21/1545     25. 7. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Daniel Vrána - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1546     25. 7. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby, nazvané „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách MSK“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  21/1546     25. 7. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  21/1546     25. 7. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Daniel Vrána - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1547     25. 7. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě dodavatelům dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  21/1547     25. 7. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  21/1547     25. 7. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  21/1547     25. 7. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Monika Knápková - odbor sociálních věcí 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Tomáš Karas - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1548     25. 7. 2013
1. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k nadlimitní veřejné zakázce na služby, nazvané „Realizace vzdělávacích programů v prostorách národní kulturní památky „Dolní oblast Vítkovice“ a v areálu památky Landek Park - Hornické muzeum, Ostrava-Petřkovice“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  21/1548     25. 7. 2013
2. jmenuje

jednací komisi v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce nazvané „Realizace vzdělávacích programů v prostorách národní kulturní památky „Dolní oblast Vítkovice“ a v areálu památky Landek Park - Hornické muzeum, Ostrava‑Petřkovice“, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem a současně v souladu s § 74 odst. 1 zákona hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, a to ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Andrea Nytrová - odbor školství, mládeže a sportu 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 5. Ing. Martin Puškáč - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1549     25. 7. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění 3. ročníku gastrofestivalu“ Jak šmakuje Moravskoslezsko", se společností: Agentura Orange s. r. o. Se sídlem: Maxe Švabinského 2239, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek IČ: 26856425 za cenu nejvýše přípustnou 537.000 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1550     25. 7. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na Dotisk brožur „Top atraktivity Moravskoslezského kraje“ a „Nej výlety Moravskoslezského kraje“, se společností: FREYTAG-BERNDT, spol. s r.o. Se sídlem: Praha 10 - Hostivař, Sodomkova 1558/12, PSČ 102 00 IČ: 00551317 za cenu nejvýše přípustnou 850.000 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/812 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  21/1551     25. 7. 2013
1. vylučuje

z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „PR akce v obchodních centrech a Veletrhy cestovního ruchu v rámci projektu „Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků III““ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: Pro 1. část veřejné zakázky - PR akce v obchodních centrech 2013 - 2015 4. LOCOMOTION, spol. s r.o. se sídlem: Praha - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00 IČ: 28316321 5. PROXIMO PASO spol. s r.o. se sídlem: Praha - Nové Město, Spálená 95/25, PSČ 110 00 IČ: 24281191 7. PULARY, s. r. o. se sídlem: Ostrava - Slezská Ostrava, Michálkovická 1229/159, PSČ 710 00 IČ: 25849093 Pro 2. část veřejné zakázky - Veletrhy cestovního ruchu 2014 - 2015 4. LOCOMOTION, spol. s r.o. se sídlem: Praha - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00 IČ: 28316321
  21/1551     25. 7. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvy na realizaci veřejné zakázky „PR akce v obchodních centrech a Veletrhy cestovního ruchu v rámci projektu „Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků III““, a to se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: Pro 1. část - PR akce v obchodních centrech 2013 - 2015 3. MOTÝL MEDIA s.r.o. se sídlem: Valašské Meziříčí, Žerotínova 720/16, PSČ 757 01 IČ: 26867583 za cenu nejvýše přípustnou 4.169.891 Kč bez DPH Pro 2. část - Veletrhy cestovního ruchu 2014 - 2015 1. Jaroslava Kroužková - RING FAIR místo podnikání: Most, Hořanská cesta 705, PSČ 434 01 IČ: 42141656 za cenu nejvýše přípustnou 1.365.280 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1552     25. 7. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku přístrojové techniky pro výuku v oborech Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí dodavatelům dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  21/1552     25. 7. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  21/1552     25. 7. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  21/1552     25. 7. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Andrea Nytrová - odbor školství, mládeže a sportu 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Jindřich Částka - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1553     25. 7. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na vytvoření publikace a zajištění tiskové konference k projektu čtyř moravských krajů s názvem „Lázně s chutí Moravy a Slezska“, se společností m-ARK Marketing a reklama s.r.o. se sídlem: Olomouc - Chválkovice, Železniční 469/4, PSČ 779 00 IČ: 27772594 za cenu nejvýše přípustnou 559.000 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/291 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  21/1554     25. 7. 2013
1. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na služby nazvané „Dokoupení limitu plnění z pojištění profesní odpovědnosti za škodu“ a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  21/1554     25. 7. 2013
2. jmenuje

jednací komisi v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce nazvané „Dokoupení limitu plnění z pojištění profesní odpovědnosti za škodu“, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem a současně v souladu s § 74 odst. 1 zákona hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, a to ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Jana Miklošová - odbor investiční a majetkový 5. Mgr. Pavel Peterek - zástupce makléře 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Libor Vajda - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Václav Králík - zástupce makléře 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1363 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  21/1555     25. 7. 2013
1. rozhodla

zrušit zjednodušené podlimitní řízení pod označením „Nákup chemického automobilu s výbavou“, poř. č. 85/2013 v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  21/1555     25. 7. 2013
2. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Nákup chemického automobilu s výbavou II“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  21/1555     25. 7. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  21/1555     25. 7. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  21/1555     25. 7. 2013
5. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Lucie Klimánková - odbor kancelář hejtmana kraje 5. plk. Ing. Jan Bojko - HZS MSK 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Tomáš Zuber - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Petr Adamus - HZS MSK 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1556     25. 7. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zavedení systematického managementu hospodaření energií pro objekty v majetku Moravskoslezského kraje se společností Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. se sídlem Varšavská 1583/99, Hulváky, 709 00 Ostrava IČ: 27848230 za cenu nejvýše přípustnou 306.000 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1557     25. 7. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na organizaci akce Slavnostní otevření „SingleTrails Bílá“, se společností: BESKYDY SPORT s.r.o. Se sídlem: Einsteinova 650/18, 779 00 Olomouc IČ: 26864207 za cenu nejvýše přípustnou 160.950 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1558     25. 7. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Vytvoření tiskových materiálů k projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko““, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  21/1558     25. 7. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  21/1558     25. 7. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Petra Papoušková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  21/1558     25. 7. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 4. Ing. Petra Papoušková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Nazim Afana - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 4. Ing. Ema Havelková, MBA - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 14/965 ze dne 30. 4. 2013 (č. usnesení)
  21/1559     25. 7. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace - Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, p.o.“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídky pod pořadovým číslem: 4. HUDECZEK SERVICE, s.r.o. se sídlem: Albrechtice, ul. Stonavská 287, PSČ 735 43 IČ: 47682639 5. TRIMR s.r.o. se sídlem: Sokola Tůmy 1536/5, Hulváky, 709 00 Ostrava IČ: 14616238
  21/1559     25. 7. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na provedení rekonstrukce rozvodů elektroinstalace na Hotelové škole, Frenštát pod Radhoštěm, p.o., se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 3. TEMAR spol. s r.o. se sídlem: Ostrava 1, Vítkovická č. p. 1708/17, PSČ 702 00 IČ: 60318929 za cenu nejvýše přípustnou 9.912.457,73 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 116/7539 ze dne 24. 7. 2012 (č. usnesení)
  21/1560     25. 7. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 1. 11. 2012 uzavřené se zhotovitelem stavby Beskydská stavební, a.s., IČ: 28618891 (ev. č. 02458/2012/IM), na realizaci dodatečných prací v rámci stavby: „Rekonstrukce sportovního areálu, Střední průmyslová škola stavební, Havířov“, se společností: Beskydská stavební, a.s. se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec IČ: 28618891 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 414.102 bez DPH, tj. 501.063 Kč vč. DPH, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1561     25. 7. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Zajištění dopravy při realizaci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  21/1561     25. 7. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  21/1561     25. 7. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  21/1561     25. 7. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Petr Smažák - odbor školství, mládeže a sportu 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Andrea Nytrová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Martin Puškáč - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 20/1525 ze dne 15. 7. 2013 (č. usnesení)
  21/1562     25. 7. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2013, ev. č. 0726/2013/IM, na zabezpečení dodatečných stavebních prací u realizace stavby “Přístavba tělocvičny Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí“, se společností: O.K.D.C. mont s.r.o. se sídlem: Pavlovova 3059/40, 700 30 Ostrava - Jih IČ: 25385747 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 3.348.510,79 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1563     25. 7. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo č. 01916/2012/KŘ ze dne 21. 8. 2012, na realizaci dodatečných prací u stavby „SingleTrails Bílá“ se společností: TALPA-RPF, s.r.o. Se sídlem: Holvekova 36, 718 00, Ostrava-Kunčičky IČ: 64615391 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 308.977,13 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 96/6084 ze dne 2. 11. 2011 č. 120/7932 ze dne 18. 9. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1270 ze dne 10. 11. 2010 (č. usnesení)
  21/1564     25. 7. 2013
1. rozhodla

čerpat 3. tranši úvěrového rámce od Evropské investiční banky ve výši 366 mil. Kč na základě Smlouvy o financování projektu Moravia‑Silesia Regional Infra II (CZ) č. 25.838 ze dne 18. 11. 2010 za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  21/1565     25. 7. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 15,00 tis. Kč na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 3,00 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 365,47 tis. Kč pol. 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 1.176,77 tis. Kč Celkem o 1.560,24 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.560,24 tis. Kč
  21/1565     25. 7. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové příjmy na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 3112 - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí o 2.609 tis. Kč a zvyšují kapitálové příjmy na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 3111 - Příjmy z prodeje pozemků o 2.609 tis. Kč
  21/1565     25. 7. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují nedaňové příjmy na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 141,15 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 141,15 tis. Kč
  21/1565     25. 7. 2013
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve výši 853.000 Kč na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2013 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace Č. j. MV-9352-22/PO-IZS-2013 ze dne 25. 6. 2013
  21/1565     25. 7. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 853 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 853 tis. Kč
  21/1565     25. 7. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 4,63 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5191 - Zaplacené sankce o 4,63 tis. Kč
  21/1565     25. 7. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 0,58 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 0,58 tis. Kč
  21/1565     25. 7. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 195,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 195,00 tis. Kč
  21/1565     25. 7. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 500 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 500 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1566     25. 7. 2013
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 6. 2013 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  21/1566     25. 7. 2013
2. stanoví

a) u usnesení č. 123/8215 bod 2) ze dne 30. 10. 2012 termín další kontroly plnění na prosinec 2013 b) u usnesení č. 123/8215 bod 3) ze dne 30. 10. 2012 termín další kontroly plnění na prosinec 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1567     25. 7. 2013
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 14. 5. 2013 do 17. 7. 2013, dle předloženého materiálu
  21/1567     25. 7. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1568     25. 7. 2013
1. bere na vědomí

žádost subjektu Jagello 2000 - Sdružení pro euroatlantickou spolupráci ze dne 12. 7. 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  21/1568     25. 7. 2013
2. souhlasí

s vyhlášením dočasného vojenského prostoru v termínu 16. až 23. 9. 2013 v části areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, dle předloženého materiálu
  21/1568     25. 7. 2013
3. souhlasí

s omezením vstupu veřejnosti na pozemky v majetku Moravskoslezského kraje č. 410/1 a 327/3 k. ú. Albrechtičky v termínu 16. až 23. 9. 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1569     25. 7. 2013
1. souhlasí

s udělením pověření příslušným náměstkům hejtmana kraje k činění právních úkonů za Moravskoslezský kraj dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 16/1161 ze dne 28. 5. 2013 č. 17/1221 ze dne 4. 6. 2013 (č. usnesení)
  21/1570     25. 7. 2013
1. bere na vědomí

zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava - Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  21/1570     25. 7. 2013
2. jmenuje

dnem 1. 8. 2013 a) Mgr. Ivetu Grocholovou na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 71172050, na dobu určitou, do 31. 7. 2019 b) PaedDr. Jana Effenbergera na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava - Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 61989258, na dobu určitou, do 31. 7. 2019
  21/1570     25. 7. 2013
3. stanoví

s účinností od 1. 8. 2013 a) plat Mgr. Ivetě Grocholové, ředitelce organizace Základní škola, Ostrava - Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 71172050 b) plat PaedDr. Janu Effenbergerovi, řediteli organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 61989258 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 112/7361 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  21/1571     25. 7. 2013
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o převodu práv a povinností objednatele vyplývajících ze Servisní smlouvy, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a společností Beckman Coulter Česká republika s.r.o., se sídlem: Radiová 1, 102 27 Praha 10 ‑ Hostivař, IČ 28233492, týkající se zajištění záručního a pozáručního servisu prostředků zdravotnické techniky pořízené v rámci projektu „Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních“, s organizací: a) Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace, se sídlem: Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná - Ráj, IČ 00844853 - biochemický analyzátor, analyzátor plynů b) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, se sídlem: I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov, IČ 00844641 - preanalytický automat a se společností: Beckman Coulter Česká republika s.r.o., se sídlem: Radiová 1, 102 27 Praha 10 ‑ Hostivař, IČ 28233492 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  21/1571     25. 7. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o převodu práv a povinností objednatele vyplývajících ze Servisní smlouvy, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a společností EDOMED a.s., se sídlem: U vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3, IČ 63673169, týkající se zajištění servisu prostředků zdravotnické techniky pořízené v rámci projektu „Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních“, s organizací: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, se sídlem: El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188 - RTG skiaskopicko skiagrafický přístroj s C - ramenem, skiagrafický komplet a pojízdný RTG přístroj a se společností: EDOMED a.s., se sídlem: U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3, IČ 63673169 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  21/1571     25. 7. 2013
3. rozhodla

uzavřít Smlouvu o převodu práv a povinností objednatele vyplývajících ze Servisní smlouvy, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a společností MEDIFINE a.s., se sídlem: Florianova 440/17, 612 00 Brno, IČ 27718948, týkající se zajištění servisu prostředků zdravotnické techniky pořízené v rámci projektu „Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních“, s organizací: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, se sídlem: I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641 - mamograf a se společností: MEDIFINE a.s., se sídlem Florianova 440/17, 612 00 Brno, IČ 27718948 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  21/1571     25. 7. 2013
4. rozhodla

uzavřít Smlouvu o převodu práv a povinností objednatele vyplývajících ze Servisní smlouvy, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a společností OR-CZ spol. s r.o., se sídlem: Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová, IČ 48168921, týkající se zajištění servisu prostředků zdravotnické techniky pořízené v rámci projektu „Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních“, s organizací: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, se sídlem: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896 - systémy digitalizace a se společností: OR-CZ spol. s r.o., se sídlem: Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová, IČ 48168921 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  21/1572     25. 7. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 393.049 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 393.049 Kč
  21/1572     25. 7. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013, účelově určený na „úhradu nákladů spojených se vzděláváním lékařů a farmaceutů v rámci projektu OP LZZ“, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, ve výši 70.374 Kč b) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, ve výši 322.675 Kč
  21/1572     25. 7. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 105.000 Kč a snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 105.000 Kč
  21/1572     25. 7. 2013
4. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013, účelově určeného na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, o částku 45.000 Kč b) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, o částku 60.000 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/4744 ze dne 2. 3. 2011 č. 9/585 ze dne 26. 2. 2013 č. 15/1117 ze dne 14. 5. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1505 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  21/1573     25. 7. 2013
1. souhlasí

s obsahem návrhu Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu podniku ze dne 26. 9. 2011 ev. č. 02262/2011/ZDR dle předloženého materiálu
  21/1573     25. 7. 2013
2. rozhodla

uzavřít se společností Nemocnice Nový Jičín a.s. se sídlem Purkyňova 2138/16, Nový Jičín 741 01, IČ 25886207, Dohodu o společném postupu dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/1095 ze dne 14. 5. 2013 (č. usnesení)
  21/1574     25. 7. 2013
1. bere na vědomí

informaci o dalším průběhu kontroly Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj týkající se projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín“ dle předloženého materiálu
  21/1574     25. 7. 2013
2. souhlasí

s dalším postupem Moravskoslezského kraje v souvislosti s kontrolou uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 70/4316 ze dne 15. 12. 2010 (č. usnesení)
  21/1575     25. 7. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí na provozování regionální dráhy Sedlnice - Letiště Leoše Janáčka Ostrava č. 00324/2011/DSH uzavřené dne 15. 3. 2011 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  21/1576     25. 7. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do rozpočtu kraje ve výši 262,73 tis. Kč ze Státního fondu životního prostředí na úhradu nákladů spojených s projektem „Rozvoj environmentálního poradenství EPIC v MSK“ dle předloženého materiálu
  21/1576     25. 7. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o 262,73 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 153,49 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 91,92 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 17,32 tis. Kč Celkem o 262,73 tis. Kč
  21/1576     25. 7. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 1.080,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 1.080,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 119/7873 ze dne 5. 9. 2012 č. 5/271 ze dne 20. 12. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  21/1577     25. 7. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do rozpočtu kraje ve výši 5.350.000,-- Kč ze státního rozpočtu na financování provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu
  21/1577     25. 7. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelový investiční a neinvestiční transfer právnické osobě Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, ve výši 5.350.000,-- Kč na provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s názvem „HB Vysutý km 0,650 - 0,850“ a „HB Jestřábí potok km 0,000 - 2,500“, dle předloženého materiálu
  21/1577     25. 7. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 872 tis. Kč pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 4.478 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 1037 - Celospolečenské funkce lesů pol. 5219 - Neinvestiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu o 872 tis. Kč a kapitálové výdaje na § 1037 - Celospolečenské funkce lesů pol. 6319 - Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu o 4.478 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/838 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  21/1578     25. 7. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 20 ke Smlouvě ev. č. 02118/2006/DSH o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje se společností České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 70994226, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  21/1578     25. 7. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2221 - Dopravní obslužnost - linková doprava pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost o 4.736,98 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 2219 - Podpora investiční aktivit obcí pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 4.067,14 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2242 - Dopravní obslužnost - drážní doprava pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost o 8.804,12 tis. Kč
  21/1578     25. 7. 2013
3. rozhodla

udělit výjimku z bodu 1 písm. b) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v odvětví dopravy v rámci akce „Dopravní obslužnost - linková doprava“ ve výši 4.736.980,-- Kč a dále v rámci akce „Podpora investičních aktivit obcí“ ve výši 4.067.140,-- Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  21/1579     25. 7. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 30.000,‑- Kč na financování projektu „Záchranný průzkum lidové architektury na Novojičínsku“ realizovaného Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací v rámci programu Kulturní aktivity, dle předloženého materiálu
  21/1579     25. 7. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 30 tis. Kč
  21/1579     25. 7. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, o částku 30.000,‑‑ Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Záchranný průzkum lidové architektury na Novojičínsku“ v rámci programu Kulturní aktivity

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  21/1580     25. 7. 2013
1. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje Rehabilitačně sportovnímu centru; TJ RESPEKT, IČ 62331001, ve výši 40 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu "Otevřené mistrovství České republiky v šachu tělesně postižených mužů a žen 2013 s mezinárodní účastí“, s časovou použitelností od 1. 4. 2013 do 30. 11. 2013, dle předloženého materiálu
  21/1580     25. 7. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 40 tis. Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 2/53 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  21/1581     25. 7. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc červen 2013 ve výši 85.120 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 96463/2013, ze dne 15. 7. 2013.
  21/1581     25. 7. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem: a) Fondu ohrožených dětí, občanskému sdružení, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc červen 2013 ve výši 567.720 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 95291/2013, ze dne 8. 7. 2013 b) Občanskému sdružení Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, za měsíc červen 2013 ve výši 109.440 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 97759/2013, ze dne 10. 7. 2013 c) společnosti SALUS o.p.s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, IČ 25851403, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Salus o.p.s., Krizovém centru pro děti a mládež „Čtyřlístek“, Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, za měsíc červen 2013 ve výši 138.320 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 97019/2013, ze dne 10. 7. 2013 d) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc červen 2013 ve výši 24.320 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 97793/2013, ze dne 11. 7. 2013 e) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 20, 703 00 Ostrava - Vítkovice, za měsíc červen 2013 ve výši 260.680 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 97022/2013, ze dne 10. 7. 2013 f) občanskému sdružení OPORA DĚTEM, Elektrárenská 125, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 01312499, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc OPORA DĚTEM, Palkovická 305, 738 01 Frýdek-Místek, za měsíc červen 2013 ve výši 248.520 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 95741/2013, ze dne 10. 7. 2013 g) statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČ 70631956, za měsíc červen 2013 ve výši 290.320 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 99532/2013, ze dne 11. 7. 2013
  21/1581     25. 7. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.724.440 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 138.320 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 925.680 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 285.000 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 290.320 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 85.120 Kč Celkem o 1.724.440 Kč
  21/1581     25. 7. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2013 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 2 písm. g) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/276 ze dne 20. 12. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  21/1582     25. 7. 2013
1. schvaluje

závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, ve výši 165.366 Kč, s účelovým určením na projekt „Podpora procesu transformace pobytového zařízení Sírius, příspěvková organizace pro přechody uživatelů“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  21/1582     25. 7. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 165.367 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 165.367 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7208 ze dne 15. 5. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2231 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  21/1583     25. 7. 2013
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 16.046.527,30 Kč na financování projektu „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/25.01401 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  21/1583     25. 7. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/941 ze dne 16. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  21/1584     25. 7. 2013
1. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu Podmínek 3. změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „1. etapa transformace organizace Marianum“ realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1514 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  21/1585     25. 7. 2013
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství pro projekt „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“ za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí přípravu projektu a rozhodne o profinancování a kofinancování projektu, a to s: a) statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, b) Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  21/1586     25. 7. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 60,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 60,00 tis. Kč
  21/1586     25. 7. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 26.395,40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 148,80 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,20 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,40 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,63 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 25.802,07 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 393,30 tis. Kč Celkem 26.395,40 tis. Kč
  21/1586     25. 7. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 35,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 35,00 tis. Kč
  21/1586     25. 7. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 12,62 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 12,62 tis. Kč
  21/1586     25. 7. 2013
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Amélioration de l´employabilité des jeunes sur le marché de travail européen“ příspěvkové organizaci kraje Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice, IČ 00601624, o částku 12.614,-- Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2014
  21/1586     25. 7. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 9,47 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9,47 tis. Kč
  21/1586     25. 7. 2013
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Catch your Dreams“ příspěvkové organizaci kraje Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem Kpt. Vajdy 2656/1a, 700 30 Ostrava, IČ 45234370, o částku 9.462,-- Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2014
  21/1586     25. 7. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: zvyšují nedaňové příjmy na § 2212 - Silnice pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 73,94 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 51,76 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 22,18 tis. Kč
  21/1586     25. 7. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.724,15 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 494,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 330,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 123,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 44,46 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 2,07 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 337,07 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 13,05 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 230,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 150,00 tis. Kč Celkem 1.724,15 tis. Kč
  21/1586     25. 7. 2013
10. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2013 o 642,80 tis. Kč z 239.992,54 tis. Kč na 240.635,34 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1424 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  21/1587     25. 7. 2013
1. rozhodla

o přijetí dotace poskytnuté z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 v maximální výši 165 016,8 eur na financování projektu „Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce“ za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 2. 7. 2013 v tomto členění: a) pro vedoucího partnera - Moravskoslezský kraj v maximální výši 82 033,77 eur b) pro partnera - Opolská nadace mezinárodních iniciativ v maximální výši 17 853,40 eur c) pro partnera - Opolské vojvodství v maximální výši 65 129,63 eur

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 18/1425 ze dne 20. 6. 2013 č. 9/616 ze dne 26. 2. 2013 č. 18/1426 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  21/1588     25. 7. 2013
1. rozhodla

ukončit platnost Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, verze 4/2013 ke dni 25. 7. 2013
  21/1588     25. 7. 2013
2. rozhodla

schválit Metodiku financování a vykazování aktivit pro projekt „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, verze 5/2013 s platností ode dne 26. 7. 2013
  21/1588     25. 7. 2013
3. rozhodla

ukončit platnost Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK“, verze 3/2013 ke dni 25. 7. 2013
  21/1588     25. 7. 2013
4. rozhodla

schválit Metodiku financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK“, verze 4/2013 s platností ode dne 26. 7. 2013
  21/1588     25. 7. 2013
5. rozhodla

ukončit platnost Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK ÍI“, verze 1/2013 ke dni 25. 7. 2013
  21/1588     25. 7. 2013
6. rozhodla

schválit Metodiku financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK II“, verze 2/2013 s platností ode dne 26. 7. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 65/3973 ze dne 20. 10. 2010 k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1283 ze dne 10. 11. 2010 (č. usnesení)
  21/1589     25. 7. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.07 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 02430/2010/RRC s příjemcem finanční podpory Excel - jazykové centrum, s.r.o., IČ 26859513, týkající se podstatné změny rozpočtu projektu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/391 ze dne 14. 10. 2009 č. 7/393 ze dne 14. 10. 2009 č. 10/873 ze dne 17. 2. 2010 č. 15/1283 ze dne 10. 11. 2010 č. 18/1466 ze dne 23. 3. 2011 č. 18/1468 ze dne 23. 3. 2011 č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 č. 22/1860 ze dne 14. 12. 2011 č. 22/1861 ze dne 14. 12. 2011 č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011 č. 22/1863 ze dne 14. 12. 2011 č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013 č. 3/168 ze dne 21. 3. 2013 č. 3/169 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  21/1590     25. 7. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na financování grantových projektů v rámci globálních grantů: a) „Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském“ b) „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ c) „Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském“ d) „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ e) „Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském“ f) „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II“ g) „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  21/1590     25. 7. 2013
2. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ s účelovým určením na financování grantových projektů v rámci globálních grantů: a) „Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském“ b) „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ c) „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/401 ze dne 14. 10. 2009 č. 24/2117 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  21/1591     25. 7. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, a to prodloužit termín k doložení úředně ověřené kopie smlouvy o poskytnutí dotace z fondů EU pro již schváleného příjemce - město Odry, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  21/1591     25. 7. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2187 ze dne 25. 09. 2008 č. 7/391 ze dne 14. 10. 2009 (č. usnesení)
  21/1592     25. 7. 2013
1. bere na vědomí

oznámení příjemce podpory Základní škola Vítkov, Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace, Opavská 22, 749 01 Vítkov, IČ 47813156, o změnách v grantovém projektu „Vytvoření školního informačního centra“ s registračním číslem CZ.1.07/1.1.07/11.0003 z globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
  21/1592     25. 7. 2013
2. bere na vědomí

oznámení příjemce podpory Základní škola Vítkov, Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace, Opavská 22, 749 01 Vítkov, IČ 47813156, o změnách v grantovém projektu „ZODPOVĚDNÝ EVROPAN - NEJLEPŠÍ INVESTICE DO BUDOUCNOSTI“ s registračním číslem CZ.1.07/1.1.07/02.0190 z globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  21/1593     25. 7. 2013
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, IČ 72089237, dle předloženého materiálu
  21/1593     25. 7. 2013
2. zmocňuje

hejtmana kraje p. Miroslava Nováka jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava-Vítkovice, IČ 72089237, příp. náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/848 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  21/1594     25. 7. 2013
1. rozhodla

nahradit přílohu č. 3 materiálu schváleného usnesením rady kraje č. 12/848 ze dne 2. 4. 2013, přílohou č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  21/1595     25. 7. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují nedaňové příjmy na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 668,54 tis. Kč a snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 10.138,47 tis. Kč pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 48,15 tis. Kč pol. 4152 - Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí o 45,37 tis. Kč CELKEM o 10.231,99 tis. Kč a snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 68.710,38 tis. Kč pol. 4231 - Investiční přijaté transfery od cizích států o 220,00 tis. Kč pol. 4232 - Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí o 58,03 tis. Kč CELKEM o 68.988,41 tis. Kč a snižuje dlouhodobé financování pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 55.300,13 tis. Kč pol. 8223 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 33.212,44 tis. Kč CELKEM o 88.512,57 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 118,51 tis. Kč pol. 5171 - Opravy a udržování o 631,73 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 111,17 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 4.435,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 238,21 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 279,67 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3.323,80 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 159,10 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 4.658,23 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 4.348,48 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 0,01 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 9.551,70 tis. Kč na § 4311 - Základní sociální poradenství pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 150,83 tis. Kč na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 100,00 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 450,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 562,39 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 61,49 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 53,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 1.006,26 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 200,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 313,74 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 12,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 50,00 tis. Kč na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 450,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 63,55 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 220,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 26,00 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 4,00 Kč CELKEM o 31.578,87 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 117.829,78 tis. Kč na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 67.864,36 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 12.509,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 14.945,28 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 949,10 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 370,00 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6111 - Programové vybavení o 109,73 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 99,76 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 80,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 222,00 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 12.970,65 tis. Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.644,61 tis. Kč na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 788,38 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.800,00 tis. Kč na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.300,64 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 100,00 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.316,67 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 13.832,40 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 100,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 856,47 tis. Kč pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 63,00 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 1.135,98 tis. Kč CELKEM o 255.887,81 tis. Kč a zvyšuje dlouhodobé financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 55.776,59 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 14.300,79 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 499,78 tis. Kč na § 2212 - Silnice pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 12,10 tis. Kč na § 2251 - Letiště pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200,00 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 49,80 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 102,00 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 400,00 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 66.049,49 tis. Kč na § 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 924,40 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 75,60 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5172 - Programové vybavení o 6.385,50 tis. Kč CELKEM o 74.898,67 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 368,10 tis. Kč na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 343,60 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.246,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 733,00 tis. Kč CELKEM o 2.690,70 tis. Kč
  21/1595     25. 7. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci o souhrnných rozpočtových změnách u projektů financovaných z evropských finančních zdrojů zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1596     25. 7. 2013
1. bere na vědomí

žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, Děčín, IČ 24729035 o prodej části pozemku parc. č. 3079/2 zastavěná plocha a nádvoří k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a části pozemku parc. č. 193/1 ostatní plocha, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  21/1596     25. 7. 2013
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitost ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, Na Jízdárně 423/30, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 13644327, a to části pozemku parc. č. 3079/2 zastavěná plocha a nádvoří, dle geometrického plánu č. 3881 - 682/2012 ze dne 10. 10. 2012 označenou jako pozemek parc. č. 3079/26 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m², v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti b) při prodeji nemovitosti uvedené v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
  21/1596     25. 7. 2013
3. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitost ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 16, Mariánské Hory, Ostrava, IČ 00602086, a to část pozemku parc. č. 193/1 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1880 - 681/2012 ze dne 30. 11. 2012 označenou jako pozemek parc. č. st. 3443 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10 m², v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti b) při prodeji nemovitosti uvedené v bodu 3 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1514 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  21/1597     25. 7. 2013
1. rozhodla

uzavřít dohodu o převodu práv a povinností stavebníka ve správních řízeních týkajících se projektu „Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih“ se statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1598     25. 7. 2013
1. bere na vědomí

žádost společnosti Značky Morava, a.s., Čsl. Armády 1112/27a, 794 01 Krnov, IČ 25865871, o prodej části pozemku parc. č. 2353/1, ostatní plocha, v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  21/1598     25. 7. 2013
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitost ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 2353/1, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1679-79/2013, ze dne 27. 5. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2353/15, ostatní plocha, o výměře 414 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti, včetně užitné asfaltové plochy na pozemku umístěné, v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov b) při prodeji nemovitosti uvedené v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  21/1599     25. 7. 2013
1. rozhodla

udělit výjimku z ustanovení bodu 1 písm. a) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Rekonstrukce ARO“ organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, ve výši 2.640.000,-- Kč
  21/1599     25. 7. 2013
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, o částku 5.303.400,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce ARO“
  21/1599     25. 7. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o částku 1.500.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Odstranění havarijního stavu rozvodů vody“
  21/1599     25. 7. 2013
4. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČ 00534200, ve výši 1.140.000,-- Kč účelově určený na akci „Odstranění havárie kanalizace“
  21/1599     25. 7. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.640 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím kraje o 1.500 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3523 - Odborné léčebné ústavy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.140 tis. Kč
  21/1599     25. 7. 2013
6. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o částku 52.767,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce výtahů“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1485 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  21/1600     25. 7. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, IČ 64628183, o částku 360.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Oprava střechy - pavilon A“
  21/1600     25. 7. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČ 61989274, o částku 100.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce a oprava příjezdové cesty a chodníků sloužících k pohybu vozíčkářů“
  21/1600     25. 7. 2013
3. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČ 61989274, ve výši 560.000,-- Kč účelově určený na akci „Rekonstrukce a oprava příjezdové cesty a chodníků sloužících k pohybu vozíčkářů“
  21/1600     25. 7. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČ 13644289, o částku 1.100.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace - I. etapa“
  21/1600     25. 7. 2013
5. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČ 00852619, ve výši 600.000,-- Kč účelově určený na akci „Výměna otvorových výplní na dětském domově - 2. etapa“
  21/1600     25. 7. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.720 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 460 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.100 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 560 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 600 tis. Kč Celkem o 2.720 tis. Kč
  21/1600     25. 7. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 35,24 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 35,24 tis. Kč
  21/1600     25. 7. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 32,9 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 32,9 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 6/435 ze dne 6. 4. 2005 č. 8/516 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  21/1601     25. 7. 2013
1. bere na vědomí

že nedojde ke zřízení věcného břemene dle bodů 4) až 6) usnesení rady kraje č. 6/435 ze dne 6. 4. 2005
  21/1601     25. 7. 2013
2. rozhodla

zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 193/1 ostatní plocha, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 16, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 00602086, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, IČ 24729035, spočívající v právu zřízení, umístění, provozování podzemního kabelového vedení VN a v právu vstupu a vjezdu na dotčenou nemovitost v souvislosti se zřízením, umístěním, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemního kabelového vedení VN, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1921 - 200/2013 ze dne 2. 5. 2013, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí
  21/1601     25. 7. 2013
3. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Železniční zastávka Frenštát p. R.“ na části pozemku specifikovaném v bodu 4) písm. a) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu
  21/1601     25. 7. 2013
4. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. st. 1498/1 zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00601659, ve prospěch města Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, spočívající v právu umístění a provozování kanalizační přípojky a v právu vstupu a vjezdu na dotčenou nemovitost v souvislosti s umístěním, provozováním, opravami a odstraněním kanalizační přípojky v rámci stavby „Železniční zastávka Frenštát p. R.“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 navýšenou o DPH v zákonné výši a náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/724 ze dne 21. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/271 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  21/1602     25. 7. 2013
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, PSČ 702 00, IČ 27768961, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  21/1603     25. 7. 2013
1. bere na vědomí

žádost společnosti OUTDOOR FILMS s.r.o., IČ 28614593, se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7, 702 00 Ostrava, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 180.000 Kč účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů akce s názvem „11. ročník mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2013“
  21/1603     25. 7. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 180.000 Kč společnosti OUTDOOR FILMS s.r.o., IČ 28614593, se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7, 702 00 Ostrava, účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů akce s názvem „11. ročník mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2013“, s časovou použitelností od 1. 8. 2013 do 31. 12. 2013 s úpravou
  21/1603     25. 7. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 180 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 180 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1514 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  21/1604     25. 7. 2013
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o předání projektových dokumentací a o postoupení licence týkající se projektu „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“ se statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1522 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  21/1605     25. 7. 2013
1. bere na vědomí

informaci o změně rozsahu prací, vzniklých při realizaci stavby „Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“, dle předloženého materiálu
  21/1605     25. 7. 2013
2. rozhodla

uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo č. 01989/2012/IM v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“, se společností: VOKD, a.s., Se sídlem: Nákladní 1/3179, 702 80 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 47675853, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, v jehož důsledku dojde ke snížení ceny díla na částku 48.609.866,22 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  21/1606     25. 7. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci o 500,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 360,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5024 - Odstupné o 860,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 155/5526 ze dne 5. 12. 2007 č. 37/1918 ze dne 21. 10. 2009 (č. usnesení)
  21/1607     25. 7. 2013
1. odvolává

ke dni 25. 7. 2013 pověření udělené Ing. Martě Kováčové k zajišťování výkonu interního auditu usnesením č. 155/5526 ze dne 5. 12. 2007
  21/1607     25. 7. 2013
2. pověřuje

s účinností od 26. 7. 2013 zajišťováním výkonu interního auditu Ing. Martina Vlčka, zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  21/1608     25. 7. 2013
1. nominuje

Martina Sikoru, náměstka hejtmana kraje do řídícího výboru pro zpracování Integrované územní investice pro ostravskou aglomeraci v rámci projektu CZ.1.10/5.2.00/06.01379

  frame-scrollup