Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 26. 9. 2017


  Rada kraje

  21/1864                         26. 9. 2017
  1. schvaluje

  program 21. schůze rady kraje konané dne 26. 9. 2017


   Rada kraje

   21/1865                         26. 9. 2017
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu paní Jarmily Uvírové a pana Jiřího Navrátila, o ověření zápisu z 20. schůze rady kraje, konané dne 12. 9. 2017

   21/1865                         26. 9. 2017
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 21. schůze rady kraje, konané dne 26. 9. 2017:

   -      Ing. Jaroslav Kania

   -      Ing. Vít Slováček


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č.p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    21/1866                         26. 9. 2017
    1. schvaluje

    hodnotící kritéria pro rok 2017 pro vyplacení ročních prémií členům představenstva společnosti Letiště Ostrava, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 1245/7, PSČ 702 00, IČ 47673168, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

     k usnesení rady kraje

     č. 19/1601 ze dne 29. 8. 2017

     21/1867                         26. 9. 2017
     1. jmenuje

     s účinností od 27. 9. 2017 včetně

     Ing. Tomáše Kolárika, nar. ********** do funkce statutárního ředitele obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČO 47673168, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


      Rada kraje

      21/1868                         26. 9. 2017
      1. rozhodla

      zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

      21/1868                         26. 9. 2017
      2. prohlašuje

      že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

      21/1868                         26. 9. 2017
      3. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“, a to:

      členové:

      MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

      Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      náhradníci:

      Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

      Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      21/1868                         26. 9. 2017
      4. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“, a to:

      členové:

      MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

      Ing. Tomáš Vašica, odbor informatiky

      Ing. Pavel Rydrych, odbor zdravotnictví

      Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

      Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

      náhradníci:

      Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

      Ing. RNDr. Alois Slovák, odbor informatiky

      Mgr. Leona Šrubařová, odbor zdravotnictví

      Ing. Luboš Bourek, odbor evropských projektů

      Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      Ing. Mgr. Josef Pukančík, člen zastupitelstva kraje


       Rada kraje

       k usnesení zastupitelstva kraje

       č. 4/323 ze dne 15. 6. 2017

       21/1869                         26. 9. 2017
       1. rozhodla

       zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem "Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

       21/1869                         26. 9. 2017
       2. prohlašuje

       že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

       21/1869                         26. 9. 2017
       3. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“, a to:

       členové:

       Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       náhradníci:

       Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       21/1869                         26. 9. 2017
       4. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“, a to:

       členové:

       Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

       Ing. Jan Filgas, odbor životního prostředí a zemědělství

       Ing. Michal Rásocha, odbor životního prostředí a zemědělství

       Ing. Karel Bičovský, zástupce společnosti CZ BIJO a.s.

       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       PhDr. Igor Hendrych, člen zastupitelstva kraje

       náhradníci:

       Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Marek Bruštík, odbor životního prostředí a zemědělství

       Ing. Jana Hellemannová, odbor životního prostředí a zemědělství

       Ing. Jaroslav Šťastný, zástupce společnosti CZ BIJO a.s.

       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 8/483 ze dne 28. 2. 2017

        21/1870                         26. 9. 2017
        1. rozhodla

        na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice II/468 Třinec - ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí“ účastníka:

        EUROVIA CS, a.s.

        Národní 138/10, 110 00 Praha 1

        IČO: 45274924

        za cenu nejvýše přípustnou 54.442.470,72,- Kč bez DPH


         Rada kraje

         21/1871                         26. 9. 2017
         1. rozhodla

         zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „NKP Zámek Bruntál – revitalizace Salla Terrena II“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

         21/1871                         26. 9. 2017
         2. prohlašuje

         že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „NKP Zámek Bruntál – revitalizace Salla Terrena II“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

         21/1871                         26. 9. 2017
         3. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „NKP Zámek Bruntál – revitalizace Salla Terrena II“, a to:

         členové:

         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:

         Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         21/1871                         26. 9. 2017
         4. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „NKP Zámek Bruntál – revitalizace Salla Terrena II“, a to:

         členové:

         Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

         Ing. Pavel Sýkora, odbor investiční a majetkový

         Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče

         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         náhradníci:

         Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

         Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

         Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový

         Ing. Jitka Koščáková, odbor kultury a památkové péče

         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


          Rada kraje

          21/1872                         26. 9. 2017
          1. rozhodla

          o uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Ostrava, přeložka VN v Mezipolí v rámci stavby "Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa"“ s dodavatelem:

          ČEZ Distribuce, a. s.

          se sídlem: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

          IČ: 24729035

          za cenu nejvýše přípustnou 294.155 Kč dle důvodové zprávy tohoto materiálu


           Rada kraje

           21/1873                         26. 9. 2017
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zajištění sanitární techniky a dodávka náplní“

           21/1873                         26. 9. 2017
           2. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           2. Drozd a spol.

           se sídlem: Sokolská třída 2587/81, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

           IČ: 47154519

           za cenu nejvýše přípustnou 1.454.839,84 Kč bez DPH


            Rada kraje

            21/1874                         26. 9. 2017
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Rekonstrukce kotelny v budově Střední umělecké školy, Ostrava, p. o."

            21/1874                         26. 9. 2017
            2. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

            2. IGB Holding, a. s.

            se sídlem: Stodolní 851/4, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava, IČ: 60792434

            za cenu nejvýše přípustnou 2.068.844,30 Kč bez DPH, tj. 2.503.301,60 Kč vč. DPH


             Rada kraje

             21/1875                         26. 9. 2017
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Dodávka systému pro klíčové hospodářství“

             21/1875                         26. 9. 2017
             2. rozhodla

             vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

             1. ASSA ABLOY Czech & Slovakia s. r. o.

             se sídlem: Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

             IČ: 04599021

             za cenu nejvýše přípustnou 452.500 Kč bez DPH


              Rada kraje

              21/1876                         26. 9. 2017
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zajištění odborných konzultací pro týmy pracovníků v sociálních službách "Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III""

              21/1876                         26. 9. 2017
              2. rozhodla

              vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

              2. Slezská diakonie

              se sídlem: Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ: 65468562

              za cenu nejvýše přípustnou 180 000,00 Kč bez DPH (217.800,00 Kč vč. DPH)


               Rada kraje

               21/1877                         26. 9. 2017
               1. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Implementace a konfigurace evidence zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních kraje v aplikaci FAMA+“

               21/1877                         26. 9. 2017
               2. rozhodla

               vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

               1. TESCO SW a.s.

               se sídlem: tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc

               IČ: 25892533

               za cenu nejvýše přípustnou 344.400 Kč bez DPH


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 20/1791 ze dne 12. 9. 2017

                21/1878                         26. 9. 2017
                1. bere na vědomí

                sdělení o odstoupení vybraného účastníka JS Property, a.s., se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ 27814742, ze dne 20. 9. 2017, z veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Inženýrská a investorská činnost při realizaci stavby "Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice““ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                21/1878                         26. 9. 2017
                2. schvaluje

                zápis z 2. jednání výběrové skupiny k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení

                21/1878                         26. 9. 2017
                3. rozhodla

                vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení níže uvedeného účastníka výběrového řízení, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                5. JS Property, a.s.

                se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava

                IČ: 27814742

                21/1878                         26. 9. 2017
                4. rozhodla

                vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                Ing. Michal Chovanec

                se sídlem: Bahno-Příkopy 2444, 738 01, Frýdek-Místek - Místek

                IČ: 70610231

                za cenu nejvýše přípustnou 333.000 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 21/1879                         26. 9. 2017
                 1. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Zajištění realizace projektu „Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji““

                 21/1879                         26. 9. 2017
                 2. rozhodla

                 vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                 1. Společně, o.p.s.

                 Se sídlem: Brno, Mendlovo náměstí 1a, PSČ 60300

                 IČO: 26976307

                 za cenu nejvýše přípustnou 498.150 Kč bez DPH


                  Rada kraje

                  21/1880                         26. 9. 2017
                  1. souhlasí

                  s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 8. 2017 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 17/1434 ze dne 18. 7. 2017

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                   21/1881                         26. 9. 2017
                   1. bere na vědomí

                   odmítnutí poskytnuté dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   21/1881                         26. 9. 2017
                   2. rozhodla

                   zrušit bod 2. usnesení rady kraje č. 17/1434 ze dne 18. 7. 2017.

                   21/1881                         26. 9. 2017
                   3. bere na vědomí

                   žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku L&L music, z. s., IČO 05923735 na projekt „Mezinárodní festival slovanské hudby“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                   21/1881                         26. 9. 2017
                   4. rozhodla

                   poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku L&L music, z. s., IČO 05923735, ve výši 135.500,-- Kč, na projekt „Mezinárodní festival slovanské hudby“ s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                   21/1881                         26. 9. 2017
                   5. bere na vědomí

                   žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Radio Čas s.r.o., IČO 25817183, na projekt „Megakoncert pro všechny bezva lidi“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                   21/1881                         26. 9. 2017
                   6. rozhodla

                   poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Radio Čas s.r.o., IČO 25817183, ve výši 200.000,-- Kč, na projekt „Megakoncert pro všechny bezva lidi“ s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                   21/1881                         26. 9. 2017
                   7. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   snižují

                   běžné výdaje

                    

                   na § 3319-

                   Ostatní záležitosti kultury

                    

                   pol. 5229 –

                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                   o

                   398,75 tis. Kč

                    

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                    

                   na § 3312-

                   Hudební činnost

                    

                   pol. 5213 -

                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                   o

                   200,00 tis. Kč

                    

                   pol. 5222 -

                   Neinvestiční transfery spolkům

                   o

                   135,50 tis. Kč

                    

                   Celkem

                   o

                   335,50 tis. Kč

                    

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje

                   na § 6409 -

                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                   pol. 6901 -

                   Rezervy kapitálových výdajů

                   o

                   63,25 tis. Kč


                    Rada kraje

                    21/1882                         26. 9. 2017
                    1. souhlasí

                    s vyřazením a likvidací neupotřebitelného movitého majetku Moravskoslezského kraje, který je svěřený Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, v celkové pořizovací hodnotě 21.439.294,92 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     21/1883                         26. 9. 2017
                     1. bere na vědomí

                     zprávu o zajištění zimní údržby silnic II. a III. tříd v období 2017/2018 na území Moravskoslezského kraje včetně plánu zimní údržby silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                     21/1883                         26. 9. 2017
                     2. schvaluje

                     zprávu o zajištění zimní údržby silnic II. a III. tříd v období 2017/2018 na území Moravskoslezského kraje včetně plánu zimní údržby silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 86/6909 ze dne 17. 12. 2015

                      č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                      21/1884                         26. 9. 2017
                      1. bere na vědomí

                      návrh Dodatku č. 1 Dohody o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do integrovaného dopravního systému ODIS dle předloženého materiálu

                      21/1884                         26. 9. 2017
                      2. rozhodla

                      uzavřít Dodatek č. 1 Dohody o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do integrovaného dopravního systému ODIS dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                      21/1884                         26. 9. 2017
                      3. rozhodla

                      udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Dopravní obslužnost – linková doprava“ ve výši 500 tis. Kč

                      21/1884                         26. 9. 2017
                      4. rozhodla

                      navýšit akci rozpočtu „Dopravní obslužnost – drážní doprava“ o 500 tis. Kč

                      21/1884                         26. 9. 2017
                      5. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      snižují

                      běžné výdaje

                      na § 2292 -

                      Dopravní obslužnost

                      pol. 5193 -

                      Výdaje na dopravní územní obslužnost

                      o

                      1.000 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      běžné výdaje

                      na § 2292 -

                      Dopravní obslužnost

                      pol. 5192 -

                      Poskytnuté náhrady

                      o

                      1.000 tis. Kč


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 43/3182 ze dne 6. 5. 2014

                       č. 10/550 ze dne 3. 5. 2005

                       č. 12/627 ze dne 1. 4. 2009

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 12/233 ze dne 19. 9. 2002

                       21/1885                         26. 9. 2017
                       1. rozhodla

                       a)    změnit přílohu č. 1 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/233/1 ze dne 19. 9. 2002 tak, že u smlouvy č. OV/31/2002 (Ova/SBS/31/2002), bod 3, str. 12 mění cenu za zřízení věcného břemene z 0 Kč na 100 Kč včetně DPH v zákonné výši

                       b)   změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 12/627 ze dne 1. 4. 2009 tak, že u smlouvy č. BR/23/d/2009/JJ, bod 4, str. 2 mění cenu za zřízení jednotlivého věcného břemene z 0 Kč na 100 Kč včetně DPH v zákonné výši (vodovod a optický kabel)

                       c)    změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 10/550 ze dne 3. 5. 2005 tak, že u smlouvy č. Br/14/d/2005/Se, bod 5, str. 2 mění cenu za zřízení věcného břemene z 0 Kč na 100 Kč včetně DPH v zákonné výši

                       21/1885                         26. 9. 2017
                       2. rozhodla

                       uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení


                       Rada kraje

                       21/1886                         26. 9. 2017
                       1. rozhodla

                       zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                       21/1886                         26. 9. 2017
                       2. rozhodla

                       a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                       b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                       21/1886                         26. 9. 2017
                       3. souhlasí

                       se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

                       21/1886                         26. 9. 2017
                       4. souhlasí

                       a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

                       b)   s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 14/1153 ze dne 30. 5. 2017

                       č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 5/414 ze dne 14. 9. 2017

                       21/1887                         26. 9. 2017
                       1. rozhodla

                       na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, ve znění dodatku č. 1 této smlouvy, uzavřené s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., IČO 47673168, objednat činnosti související s propagací podpořených projektů v rámci dotačního programu „Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2017, za cenu nejvýše přípustnou 397.031,25 Kč včetně DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                        Rada kraje

                        21/1888                         26. 9. 2017
                        1. bere na vědomí

                        informaci o přípravě rozpočtu kraje na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2019 - 2021 dle předloženého materiálu

                        21/1888                         26. 9. 2017
                        2. stanoví

                        vztah rozpočtu kraje k příspěvkovým organizacím kraje pro sestavení návrhu rozpočtu kraje na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2019 – 2021 a návrhy rozpočtů příspěvkových organizací kraje na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací kraje na léta 2019 – 2020 dle předloženého materiálu


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 93/7320 ze dne 8. 3. 2016

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                         21/1889                         26. 9. 2017
                         1. rozhodla

                         nabýt finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí do rozpočtu kraje ve výši 46.700.000 Kč na financování akce „Revitalizace budovy Domova Letokruhy“ za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 113D313008304, ze dne 28. 8. 2017, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 18/1547 ze dne 8. 8. 2017

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 3/146 ze dne 16. 3. 2017

                          21/1890                         26. 9. 2017
                          1. rozhodla

                          nabýt finanční prostředky z rozpočtu města Český Těšín do rozpočtu kraje ve výši 15.000.000 Kč na financování projektu „Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně“ za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                          21/1890                         26. 9. 2017
                          2. rozhodla

                          uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín k projektu „Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně“ s městem Český Těšín, se sídlem Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, IČO 00297437, dle předloženého materiálu

                          21/1890                         26. 9. 2017
                          3. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          zvyšují

                          investiční přijaté transfery

                          pol.  4221 - 

                          Investiční přijaté transfery od obcí

                          o

                          5.000 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          kapitálové výdaje

                          na § 6409 -

                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                          pol.  6901 -

                          Rezervy kapitálových výdajů

                          o

                          5.000 tis. Kč


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                           21/1891                         26. 9. 2017
                           1. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           zvyšují

                           nedaňové příjmy

                           pol. 2412 -

                           Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

                           o

                           27,78 tis. Kč

                           na § 2141-

                           Vnitřní obchod

                           pol. 2111 -

                           Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                           o

                           18,15 tis. Kč

                           na § 2143 -

                           Cestovní ruch

                           pol. 2111 -

                           Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                           o

                           34,95 tis. Kč

                           na § 2212 -

                           Silnice

                           pol. 2212 -

                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                           o

                           30,00 tis. Kč

                           na § 2229 -

                           Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                           pol. 2212 -

                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                           o

                           404,30 tis. Kč

                           pol. 2324 -

                           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                           o

                           15,62 tis. Kč

                           na § 2292 -

                           Dopravní obslužnost

                           pol. 2212 -

                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                           o

                           61,40 tis. Kč

                           na § 3639 -

                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                           pol. 2111 -

                           Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                           o

                           89,55 tis. Kč

                           pol. 2119 -

                           Ostatní příjmy z vlastní činnosti

                           o

                           140,23 tis. Kč

                           na § 6172 -

                           Činnost regionální správy

                           pol. 2111 -

                           Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                           o

                           0,03 tis. Kč

                           pol. 2212 -

                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                           o

                           41,50 tis. Kč

                           na § 6310 -

                           Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

                           pol. 2141 -

                           Příjmy z úroků (část)

                           o

                           0,41 tis. Kč

                           na § 6320 -

                           Pojištění funkčně nespecifikované

                           pol. 2322 -

                           Přijaté pojistné náhrady

                           o

                           14,23 tis. Kč

                           na § 6402 -

                           Finanční vypořádání minulých let

                           pol. 2223 -

                           Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                           o

                           3,57 tis. Kč

                           pol. 2229 -

                           Ostatní přijaté vratky transferů

                           o

                           13,35 tis. Kč

                           na § 6409 -

                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                           pol. 2229 -

                           Ostatní přijaté vratky transferů

                           o

                           0,56 tis. Kč

                           Celkem

                           o

                           895,63 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           kapitálové výdaje

                           na § 6409 -

                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                           pol. 6901 -

                           Rezervy kapitálových výdajů

                           o

                           895,63 tis. Kč

                           21/1891                         26. 9. 2017
                           2. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 1039 -

                           Ostatní záležitosti lesního hospodářství

                           pol. 5212 -

                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                           o

                           92,03 tis. Kč

                           pol. 5213 -

                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                           o

                           997,30 tis. Kč

                           pol. 5223 -

                           Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                           o

                           138,40 tis. Kč

                           pol. 5229 -

                           Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                           o

                           73,80 tis. Kč

                           pol. 5321 -

                           Neinvestiční transfery obcím

                           o

                           1.302,30 tis. Kč

                           pol. 5493 -

                           Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                           o

                           1.108,53 tis. Kč

                           na § 2115 -

                           Úspora energie a obnovitelné zdroje

                           pol. 5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           700,00 tis. Kč

                           na § 2143 -

                           Cestovní ruch

                           pol. 5041 -

                           Odměny za užití duševního vlastnictví

                           o

                           150,00 tis. Kč

                           pol. 5139 -

                           Nákup materiálu jinde nezařazený

                           o

                           345,37 tis. Kč

                           pol. 5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           490,24 tis. Kč

                           pol. 5173 -

                           Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                           o

                           500,00 tis. Kč

                           pol. 5175 -

                           Pohoštění

                           o

                           150,00 tis. Kč

                           pol. 5212 -

                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                           o

                           250,00 tis. Kč

                           pol. 5213 -

                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                           o

                           1.106,21 tis. Kč

                           pol. 5221 -

                           Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                           o

                           32,19 tis. Kč

                           pol. 5222 -

                           Neinvestiční transfery spolkům

                           o

                           2.531,14 tis. Kč

                           pol. 5321 -

                           Neinvestiční transfery obcím

                           o

                           352,07 tis. Kč

                           na § 2212 -

                           Silnice

                           pol. 5166 -

                           Konzultační, poradenské a právní služby

                           o

                           28,42 tis. Kč

                           na § 2241 -

                           Železniční dráhy

                           pol. 5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           8.200,00 tis. Kč

                           na § 2251 -

                           Letiště

                           pol. 5166 -

                           Konzultační, poradenské a právní služby

                           o

                           10,60 tis. Kč

                           na § 2299 -

                           Ostatní záležitosti v dopravě

                           pol. 5166 -

                           Konzultační, poradenské a právní služby

                           o

                           0,62 tis. Kč

                           pol. 5168 -

                           Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                           o

                           54,00 tis. Kč

                           na § 3299 -

                           Ostatní záležitosti vzdělávání

                           pol. 5142 -

                           Kursové rozdíly ve výdajích

                           o

                           35,00 tis. Kč

                           pol. 5168 -

                           Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                           o

                           734,00 tis. Kč

                           na § 3319 -

                           Ostatní záležitosti kultury

                           pol. 5168 -

                           Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                           o

                           35,00 tis. Kč

                           na § 3326 -

                           Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

                           pol. 5321 -

                           Neinvestiční transfery obcím

                           o

                           500,00 tis. Kč

                           na § 3329 -

                           Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

                           pol. 5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           0,11 tis. Kč

                           na § 3522 -

                           Ostatní nemocnice

                           pol. 5331 -

                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                           o

                           1.723,94 tis. Kč

                           na § 3591 -

                           Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví

                           pol. 5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           1.000,00 tis. Kč

                           na § 3599 -

                           Ostatní činnost ve zdravotnictví

                           pol. 5168 -

                           Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                           o

                           170,00 tis. Kč

                           na § 3635 -

                           Územní plánování

                           pol. 5166 -

                           Konzultační, poradenské a právní služby

                           o

                           403,20 tis. Kč

                           pol. 5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           1.012,64 tis. Kč

                           na § 3636 -

                           Územní rozvoj

                           pol. 5166 -

                           Konzultační, poradenské a právní služby

                           o

                           246,00 tis. Kč

                           pol. 5213 -

                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                           o

                           241,12 tis. Kč

                           pol. 5222 -

                           Neinvestiční transfery spolkům

                           o

                           0,76 tis. Kč

                           pol. 5329 -

                           Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                           o

                           78,12 tis. Kč

                           pol. 5332 -

                           Neinvestiční transfery vysokým školám

                           o

                           1,16 tis. Kč

                           pol. 5339 -

                           Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                           o

                           20,84 tis. Kč

                           na § 3639 -

                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                           pol. 5163 -

                           Služby peněžních ústavů

                           o

                           2.000,00 tis. Kč

                           pol. 5166 -

                           Konzultační, poradenské a právní služby

                           o

                           132,40 tis. Kč

                           pol. 5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           3.221,61 tis. Kč

                           pol. 5362 -

                           Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

                           o

                           53,85 tis. Kč

                           na § 3719 -

                           Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

                           pol. 5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           500,00 tis. Kč

                           na § 3741 -

                           Ochrana druhů a stanovišť

                           pol. 5222 -

                           Neinvestiční transfery spolkům

                           o

                           50,00 tis. Kč

                           na § 3742 -

                           Chráněné části přírody

                           pol. 5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           50,00 tis. Kč

                           na § 4350 -

                           Domovy pro seniory

                           pol. 5137 -

                           Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                           o

                           47,71 tis. Kč

                           pol. 5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           12,02 tis. Kč

                           na § 4359 -

                           Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                           pol. 5168 -

                           Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                           o

                           171,00 tis. Kč

                           na § 5212 -

                           Ochrana obyvatelstva

                           pol. 5137 -

                           Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                           o

                           1,75 tis. Kč

                           na § 5512 -

                           Požární ochrana – dobrovolná část

                           pol. 5321 -

                           Neinvestiční transfery obcím

                           o

                           50,00 tis. Kč

                           na § 6113 -

                           Zastupitelstva krajů

                           pol. 5038 -

                           Povinné pojistné na úrazové pojištění

                           o

                           30,00 tis. Kč

                           pol. 5162 -

                           Služby telekomunikací a radiokomunikací

                           o

                           39,00 tis. Kč

                           pol. 5499 -

                           Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

                           o

                           51,00 tis. Kč

                           na § 6172 -

                           Činnost regionální správy

                           pol. 5166 -

                           Konzultační, poradenské a právní služby

                           o

                           4,00 tis. Kč

                           pol. 5168 -

                           Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                           o

                           1.550,00 tis. Kč

                           pol. 5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           10,00 tis. Kč

                           pol. 5173 -

                           Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                           o

                           20,00 tis. Kč

                           na § 6223 -

                           Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                           pol. 5541 -

                           Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím

                           o

                           21,56 tis. Kč

                           pol. 5542 -

                           Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím

                           o

                           7,45 tis. Kč

                           na § 6310 -

                           Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

                           pol. 5141 -

                           Úroky vlastní

                           o

                           11.800,00 tis. Kč

                           Celkem

                           o

                            44.638,46 tis. Kč

                           a

                           snižují

                           kapitálové výdaje            

                           na § 2143 -

                           Cestovní ruch

                           pol. 6313 -

                           Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                           o

                           0,58 tis. Kč

                           pol. 6349 -

                           Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                           o

                           489,50 tis. Kč

                           na § 3114 -

                           Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                           pol. 6121 -

                           Budovy, haly a stavby

                           o

                           272,40 tis. Kč

                           na § 3522 -

                           Ostatní nemocnice

                           pol. 6121 -

                           Budovy, haly a stavby

                           o

                           1.473,08 tis. Kč

                           pol. 6351 -

                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                           o

                           116,22 tis. Kč

                           na § 3636 -

                           Územní rozvoj

                           pol. 6313 -

                           Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                           o

                           439,18 tis. Kč

                           pol. 6341 -

                           Investiční transfery obcím

                           o

                           2.383,62 tis. Kč

                           pol. 6349 -

                           Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                           o

                           61,15 tis. Kč

                           na § 3639 -

                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                           pol. 6121 -

                           Budovy, haly a stavby

                           o

                           24.391,40 tis. Kč

                           pol. 6129 -

                           Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

                           o

                           32.091,20 tis. Kč

                           pol. 6130 -

                           Pozemky

                           o

                           209.899,00 tis. Kč

                           na § 4350 -

                           Domovy pro seniory

                           pol. 6121 -

                           Budovy, haly a stavby

                           o

                           179,19 tis. Kč

                           pol. 6122 -

                           Stroje, přístroje a zařízení

                           o

                           85,46 tis. Kč

                           na § 5212 -

                           Ochrana obyvatelstva

                           pol. 6122 -

                           Stroje, přístroje a zařízení

                           o

                           2,62 tis. Kč

                           na § 5512 -

                           Požární ochrana – dobrovolná část

                           pol. 6341 -

                           Investiční transfery obcím

                           o

                           3.700,00 tis. Kč

                           na § 5521 -

                           Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                           pol. 6121 -

                           Budovy, haly a stavby

                           o

                           54,42 tis. Kč

                           na § 6172 -

                           Činnost regionální správy

                           pol. 6111 -

                           Programové vybavení

                           o

                           1.000,00 tis. Kč

                           pol. 6121 -

                           Budovy, haly a stavby

                           o

                           865,31 tis. Kč

                           Celkem

                           o

                            277.504,33 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje            

                           na § 6409 -

                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                           pol. 5901 -

                           Nespecifikované rezervy

                           o

                           34.015,22 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           kapitálové výdaje            

                           na § 6409 -

                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                           pol. 6901 -

                           Rezervy kapitálových výdajů

                           o

                           288.127,57 tis. Kč

                           21/1891                         26. 9. 2017
                           3. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           kapitálové výdaje

                           na § 5521 -

                           Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                           pol.  6122 -

                           Stroje, přístroje a zařízení

                           o

                           157,30 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           kapitálové výdaje

                           na § 5521 -

                           Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                           pol.  6125 -

                           Výpočetní technika

                           o

                           157,30 tis. Kč

                           21/1891                         26. 9. 2017
                           4. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 6399 -

                           Ostatní finanční operace

                           pol. 5362 -

                           Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

                           o

                           1 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje            

                           na § 6399 -

                           Ostatní finanční operace

                           pol. 5365 -

                           Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

                           o

                           1 tis. Kč


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 108/8433 ze dne 6. 9. 2016

                            č. 2/26 ze dne 22. 11. 2016

                            č. 8/572 ze dne 28. 2. 2017

                            č. 18/1543 ze dne 8. 8. 2017

                            č. 102/7792 ze dne 7. 6. 2016

                            21/1892                         26. 9. 2017
                            1. rozhodla

                            uzavřít dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 706-58951-15 o pojištění odpovědnosti ze dne 20. 6. 2016 (ev. č. 02695/2016/IM), se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle předloženého materiálu

                            21/1892                         26. 9. 2017
                            2. rozhodla

                            uzavřít dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 706-58950-19 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů ze dne 21. 6. 2016 (ev. č. 02694/2016/IM), se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             21/1893                         26. 9. 2017
                             1. rozhodla

                             uzavřít smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod mezi společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Nádražní 3114/28, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 45193673, jako dodavatelem, Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, jako odběratelem, a krajem jako vlastníkem objektů, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 9/648 ze dne 14. 3. 2017

                              21/1894                         26. 9. 2017
                              1. rozhodla

                              uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 01749/2017/IM ze dne 13. 6. 2017 na realizaci stavby „Silnice III/4848 Frýdek – Místek, průtah“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                              EUROVIA CS, a.s.

                              se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

                              IČO: 45274924

                              dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                               21/1895                         26. 9. 2017
                               1. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 2212 -

                               Silnice

                               pol.  5166 - 

                               Konzultační, poradenské a právní služby

                               o

                               50,00 tis. Kč

                               pol.  5169 -  

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               67,45 tis. Kč

                               na § 3322 -

                               Zachování a obnova kulturních památek

                               pol.  5166 - 

                               Konzultační, poradenské a právní služby

                               o

                               6,05 tis. Kč

                               pol.  5171 -

                               Opravy a udržování

                               o

                               23.895,26 tis. Kč

                               na § 3639 -

                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               18.750,00 tis. Kč

                               na § 4357 -

                               Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               139,50 tis. Kč

                               celkem

                               o

                               42.908,26 tis. Kč

                               a

                               snižují

                               kapitálové výdaje

                               na § 2212 -

                               Silnice

                               pol.  6121 -

                               Budovy, haly a stavby

                               o

                               72.761,96 tis. Kč

                               na § 3122 -

                               Střední odborné školy

                               pol.  6121 -

                               Budovy, haly a stavby

                               o

                               5.000,00 tis. Kč

                               na § 3315 -

                               Činnosti muzeí a galérií

                               pol.  6121 -

                               Budovy, haly a stavby

                               o

                               8.000,00 tis. Kč

                               na § 4357 -

                               Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                               pol.  6121 -

                               Budovy, haly a stavby

                               o

                               9.006,78 tis. Kč

                               celkem

                               o

                               94.768,74 tis. Kč

                               a

                               snižuje

                               dlouhodobé financování

                               pol. 8123 -

                               Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                               o

                               128.320,40 tis. Kč

                               a

                               snižují

                               neinvestiční přijaté transfery

                               pol.  4116 -

                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                               o

                               87,03 tis. Kč

                               a

                               snižují

                               investiční přijaté transfery

                               pol.  4216 -

                               Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                               o

                               2.465,35 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 6409 -

                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                               pol.  5901 -

                               Nespecifikované rezervy

                               o

                               6.804,22 tis. Kč

                               21/1895                         26. 9. 2017
                               2. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               kapitálové výdaje

                               na § 3122 -

                               Střední odborné školy

                               pol.  6121 -

                               Budovy, haly a stavby

                               o

                               3,63 tis. Kč

                               na § 3123-

                               Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                               pol. 6121 - 

                               Budovy, haly a stavby

                               o

                               11,00 tis. Kč

                               na § 3231-

                               Základní umělecké školy

                               pol.  6121 -

                               Budovy, haly a stavby

                               o

                               3,63 tis. Kč

                               celkem

                               18,26 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 3122 -

                               Střední odborné školy

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               3,63 tis. Kč

                               na § 3123-

                               Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               11,00 tis. Kč

                               na § 3231 -

                               Základní umělecké školy

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               3,63 tis. Kč

                               celkem

                               18,26 tis. Kč

                               21/1895                         26. 9. 2017
                               3. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 3639 -

                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               100,00 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 3639 -

                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                               pol.  5166 -

                               Konzultační, poradenské a právní služby

                               o

                               100,00 tis. Kč


                                Rada kraje

                                21/1896                         26. 9. 2017
                                1. souhlasí

                                s provedením oprav velkého rozsahu a technického zhodnocení majetku ve vlastnictví kraje v roce 2017 v maximální celkové výši 3.045 tis. Kč bez DPH prostřednictvím společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                21/1896                         26. 9. 2017
                                2. souhlasí

                                se započtením budoucích pohledávek společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, vůči Moravskoslezskému kraji z titulu zhodnocení majetku kraje provedením oprav velkého rozsahu a technického zhodnocení dle bodu 1. tohoto usnesení, oproti budoucím pohledávkám Moravskoslezského kraje vůči společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, z titulu nájemného na rok 2017 vyplývajícího ze smlouvy o nájmu podniku ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004 ve znění pozdějších dodatků, dle předloženého materiálu

                                21/1896                         26. 9. 2017
                                3. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                nedaňové příjmy

                                na § 2251 -

                                Letiště

                                pol. 2132 -

                                Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

                                o

                                3.070,58 tis. Kč

                                a

                                snižují

                                kapitálové výdaje

                                na § 6409 -

                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                pol. 6901 -

                                Rezervy kapitálových výdajů

                                o

                                3.070,58 tis. Kč


                                 Rada kraje

                                 21/1897                         26. 9. 2017
                                 1. rozhodla

                                 o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 1291/12, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 00373231, a to:

                                 pozemek parc. č. 381/3 ostatní plocha,

                                 část pozemku parc. č. 382/2 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 5519 – 74/2016 ze dne 3. 8. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 382/9 ostatní plocha o výměře 23 m2,

                                 včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věci,

                                 vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava


                                  Rada kraje

                                  21/1898                         26. 9. 2017
                                  1. souhlasí

                                  s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, a organizací Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. č. 7, 701 00 Ostrava, IČO 71009396, na pronájem části budovy bez čp/če občanská vybavenost, umístěné na pozemku parc. č. 2213 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013

                                   č. 14/1117 ze dne 30. 5. 2017

                                   21/1899                         26. 9. 2017
                                   1. souhlasí

                                   se změnou ve veřejných zakázkách akce s názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Frýdek-Místek, p. o. – 2. etapa“ organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188, dle předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013

                                    č. 15/1272 ze dne 12. 6. 2017

                                    21/1900                         26. 9. 2017
                                    1. souhlasí

                                    se změnami veřejných zakázek na akci s názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p. o.“ organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, dle předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                     21/1901                         26. 9. 2017
                                     1. bere na vědomí

                                     žádost Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, z.s., IČO 13694383, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     21/1901                         26. 9. 2017
                                     2. rozhodla

                                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků, z.s., IČO 13694383, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů organizace projektu „V. Mezinárodní kongres POUZP“, s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                     21/1901                         26. 9. 2017
                                     3. bere na vědomí

                                     žádost organizace Naše rovnováha, z. s., IČO 06185738, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                     21/1901                         26. 9. 2017
                                     4. rozhodla

                                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci Naše rovnováha, z. s., IČO 06185738, ve výši 73.620 Kč na úhradu uznatelných nákladů na organizaci a realizaci projektu „Multidisciplinární týmy“, s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                     21/1901                         26. 9. 2017
                                     5. bere na vědomí

                                     žádost organizace Ordinace Puškinova s.r.o., IČO 02666804, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                     21/1901                         26. 9. 2017
                                     6. rozhodla

                                     udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Dotační program – Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost“ ve výši 16 tis. Kč a o tuto částku navýšit finanční prostředky na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“

                                     21/1901                         26. 9. 2017
                                     7. rozhodla

                                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci Ordinace Puškinova s.r.o., IČO 02666804, ve výši 16 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Podpora primární péče“, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                     21/1901                         26. 9. 2017
                                     8. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3599 -

                                     Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                     pol. 5229 -

                                     Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                     o

                                     50 tis. Kč

                                     a

                                     snižují

                                     kapitálové výdaje

                                     na § 6409 -

                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                     pol. 6901 -

                                     Rezervy kapitálových výdajů

                                     o

                                     73,62 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3599 -

                                     Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                     pol. 5222 -

                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                     o

                                     123,62 tis. Kč


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. /28 ze dne 22. 12. 2016

                                      21/1902                         26. 9. 2017
                                      1. schvaluje

                                      snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o částku 344.629,78 Kč na 6.881.601,22 Kč, účelově určený na akci „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – rekonstrukce centrální sterilizace“

                                      21/1902                         26. 9. 2017
                                      2. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      investiční přijaté transfery

                                      pol. 4216 -

                                      Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                      o

                                      344.629 Kč

                                      a

                                      snižují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                      pol. 6356 -

                                      Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      344.629 Kč

                                      21/1902                         26. 9. 2017
                                      3. schvaluje

                                      snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o částku 2.597.058,28 Kč na 2.048.339,06 Kč, účelově určený na akci „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – doplnění a obnova zdravotnické techniky“

                                      21/1902                         26. 9. 2017
                                      4. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      investiční přijaté transfery

                                      pol. 4216 -

                                      Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                      o

                                      2.597.058 Kč

                                      a

                                      snižují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                      pol. 6356 -

                                      Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      2.597.058 Kč

                                      21/1902                         26. 9. 2017
                                      5. schvaluje

                                      snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 příspěvkové organizaci kraje v odvětví zdravotnictví dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                      21/1902                         26. 9. 2017
                                      6. schvaluje

                                      snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                      21/1902                         26. 9. 2017
                                      7. schvaluje

                                      zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017, účelově určený na zvýšení odměňování vedoucích nelékařských zdravotnických pracovníků, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                      21/1902                         26. 9. 2017
                                      8. rozhodla

                                      poskytnout peněžité ocenění v hodnotě 110 tis. Kč pro vítěze v jednotlivých kategoriích ankety Moravskoslezská sestra dle předloženého materiálu

                                      21/1902                         26. 9. 2017
                                      9. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3599 -

                                      Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                      pol. 5179 -

                                      Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                      o

                                      181,50 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3599 -

                                      Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                      pol. 5041 -

                                      Odměny za užití duševního zdraví

                                      181,50 tis. Kč


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 62/4921 ze dne 17. 2. 2015

                                      č. 13/1026 ze dne 18. 5. 2017

                                      č. 108/8407 ze dne 6. 9. 2016

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 13/1167 ze dne 5. 3. 2015

                                      č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016

                                      č. 4/318 ze dne 15. 6. 2017

                                      21/1903                         26. 9. 2017
                                      1. rozhodla

                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 21.691.336,75 Kč na financování projektu „Podpora výuky CNC obrábění“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002194, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000304, ze dne 30. 8. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                      21/1903                         26. 9. 2017
                                      2. rozhodla

                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 10.015.253,22 Kč na financování projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002531, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000309, ze dne 30. 8. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

                                      21/1903                         26. 9. 2017
                                      3. rozhodla

                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 20.821.071,15 Kč na financování projektu „Modernizace výuky svařování“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002605, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000262, ze dne 17. 8. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 5 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 18/1884 ze dne 25. 2. 2016

                                       č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                       č. 19/1977 ze dne 21. 4. 2016

                                       21/1904                         26. 9. 2017
                                       1. rozhodla

                                       předložit obcím, s nimiž kraj uzavřel smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010, žádosti o dotaci na spolufinancování uvedeného projektu dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 110/8544 ze dne 22. 9. 2016

                                        21/1905                         26. 9. 2017
                                        1. bere na vědomí

                                        žádost o změnu projektu „Národní geopark Podbeskydí – on-line zpřístupnění jeskyní“ Spolku Hájenka, IČ 64219881, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        21/1905                         26. 9. 2017
                                        2. rozhodla

                                        uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06655/2016/RRC k projektu „Národní geopark Podbeskydí – on-line zpřístupnění jeskyní“ se Spolkem Hájenka, IČ 64629881, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                         21/1906                         26. 9. 2017
                                         1. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 3636 -

                                         Územní rozvoj

                                         pol. 6341 -

                                         Investiční transfery obcím

                                         o

                                         241,0 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 3636 -

                                         Územní rozvoj

                                         pol. 6349 -

                                         Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                         o

                                         241,0 tis. Kč

                                         21/1906                         26. 9. 2017
                                         2. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         běžné výdaje

                                         na § 2143 -

                                         Cestovní ruch

                                         pol. 5169 -

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         3,63 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 2143 -

                                         Cestovní ruch

                                         pol. 5168 -

                                         Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                         o

                                         3,63 tis. Kč

                                         21/1906                         26. 9. 2017
                                         3. rozhodla

                                         udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ ve výši 1.852,26 tis. Kč

                                         21/1906                         26. 9. 2017
                                         4. rozhodla

                                         navýšit dotační program „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“ o částku 1.852,26 tis. Kč

                                         21/1906                         26. 9. 2017
                                         5. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3639 -

                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                         pol. 5169 -

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         1.852,26 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 3636 -

                                         Územní rozvoj

                                         pol. 6341 -

                                         Investiční transfery obcím

                                         o

                                         1.852,26tis. Kč

                                         21/1906                         26. 9. 2017
                                         6. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3639 -

                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                         pol. 5169 -

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         235,96 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3639 -

                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                         pol. 5166 -

                                         Konzultační, poradenské a právní služby

                                         o

                                         235,96 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 14/1137 ze dne 30. 5. 2017

                                          č. 8/501 ze dne 28. 2. 2017

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 4/312 ze dne 15. 6. 2017

                                          č. 3/163 ze dne 16. 3. 2017

                                          21/1907                         26. 9. 2017
                                          1. bere na vědomí

                                          informaci o stavu projektu „Jednotný informační sociální systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje“ dle předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 92/7250 ze dne 25. 2. 2016

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                           21/1908                         26. 9. 2017
                                           1. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 3121 -

                                           Gymnázia

                                           pol.  6122 -

                                           Stroje, přístroje a zařízení

                                           o

                                           188,60 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 3121 -

                                           Gymnázia

                                           pol.  6121 -

                                           Budovy, haly a stavby

                                           o

                                           188,60 tis. Kč

                                           21/1908                         26. 9. 2017
                                           2. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           zvyšují

                                           neinvestiční přijaté transfery

                                           pol.  4116 -

                                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                           o

                                           1.477,86 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4339 -

                                           Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                           pol.  5011 -

                                           Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                           o

                                           100,00 tis. Kč

                                           pol.  5021 -

                                           Ostatní osobní výdaje

                                           o

                                           100,00 tis. Kč

                                           pol.  5031 -

                                           Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                           o

                                           50,00 tis. Kč

                                           pol.  5032 -

                                           Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                           o

                                           18,00 tis. Kč

                                           pol.  5038 -

                                           Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                           o

                                           0,84 tis. Kč

                                           pol.  5137 -

                                           Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                           o

                                           10,00 tis. Kč

                                           pol.  5139 -

                                           Nákup materiálu jinde nezařazený

                                           o

                                           50,00 tis. Kč

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           1.149,02 tis. Kč

                                           Celkem

                                           1.477,86 tis. Kč

                                           21/1908                         26. 9. 2017
                                           3. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 2299 -

                                           Ostatní záležitosti v dopravě

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           141,20 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 2299 -

                                           Ostatní záležitosti v dopravě

                                            

                                           pol.  5011 -

                                           Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                           o

                                           105,00 tis. Kč

                                           pol.  5031 -

                                           Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                           o

                                           26,25 tis. Kč

                                           pol.  5032 -

                                           Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                           o

                                           9,45 tis. Kč

                                           pol.  5038 -

                                           Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                           o

                                           0,50 tis. Kč

                                           Celkem

                                           141,20 tis. Kč

                                           21/1908                         26. 9. 2017
                                           4. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4399 -

                                           Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           1.169,30 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4399 -

                                           Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                            

                                           pol.  5011 -

                                           Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                           180,00 tis. Kč

                                           pol.  5021 -

                                           Ostatní osobní výdaje

                                           o

                                           800,00 tis. Kč

                                           pol.  5031 -

                                           Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                           o

                                           137,50 tis. Kč

                                           pol.  5032 -

                                           Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                           o

                                           49,50 tis. Kč

                                           pol.  5038 -

                                           Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                           o

                                           2,30 tis. Kč

                                           Celkem

                                           1.169,30 tis. Kč

                                           21/1908                         26. 9. 2017
                                           5. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 6172 -

                                           Činnost regionální správy

                                           pol.  5167 -

                                           Služby, školení a vzdělávání

                                           o

                                           36,00 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 6172 -

                                           Činnost regionální správy

                                            

                                           pol.  5173 -

                                           Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                           o

                                           20,00 tis. Kč

                                           pol.  5176 -

                                           Účastnické poplatky na konferenci

                                           o

                                           16,00 tis. Kč

                                           Celkem

                                           36,00 tis. Kč

                                           21/1908                         26. 9. 2017
                                           6. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4379 -

                                           Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           94,10 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4379 -

                                           Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                            

                                           pol.  5011 -

                                           Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                           o

                                           70,00 tis. Kč

                                           pol.  5031 -

                                           Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                           o

                                           17,50 tis. Kč

                                           pol.  5032 -

                                           Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                           o

                                           6,30 tis. Kč

                                           pol.  5038 -

                                           Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                           o

                                           0,30 tis. Kč

                                           Celkem

                                           94,10 tis. Kč

                                           21/1908                         26. 9. 2017
                                           7. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4379 -

                                           Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           3,00 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4379 -

                                           Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                            

                                           pol.  5038 -

                                           Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                           o

                                           3,00 tis. Kč

                                           21/1908                         26. 9. 2017
                                           8. rozhodla

                                           zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 o 455 tis. Kč z 309.359,29 tis. Kč
                                           na 309.814,29 tis. Kč


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                            21/1909                         26. 9. 2017
                                            1. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            neinvestiční přijaté transfery

                                            pol. 4116 -

                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                            o

                                            901,12 tis. Kč

                                            pol. 4151 -

                                            Neinvestiční přijaté transfery od cizích států

                                            o

                                            1.850,00 tis. Kč

                                            CELKEM

                                            o

                                            2.751,12 tis. Kč

                                            a

                                            snižují

                                            investiční přijaté transfery

                                            pol. 4216 -

                                            Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                            o

                                            1.001,94 tis. Kč

                                            a

                                            snižuje

                                            dlouhodobé financování

                                            pol. 8123 -

                                            Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                            o

                                            4.700,00 tis. Kč

                                            a

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 2143 -

                                            Cestovní ruch

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            9.620,00 tis. Kč

                                            na § 3299 -

                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            500,00 tis. Kč

                                            pol.  5362 -

                                            Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

                                            o

                                            4,00 tis. Kč

                                            pol.  5363 -

                                            Úhrady sankcí jiným rozpočtům

                                            o

                                            16,00 tis. Kč

                                            na § 3322 -

                                            Zachování a obnova kulturních památek

                                            pol.  5171 -

                                            Opravy a udržování

                                            o

                                            5.600,00 tis. Kč

                                            na § 3639 -

                                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            29.500,00 tis. Kč

                                            na § 4339 -

                                            Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            8,42 tis. Kč

                                            na § 6172 -

                                            Činnost regionální správy

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            155,52 tis. Kč

                                            CELKEM

                                            o

                                            45.403,94 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            nedaňové příjmy

                                            na § 3299 -

                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                            pol.  2329 -

                                            Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

                                             o

                                            246,60 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            neinvestiční přijaté transfery

                                            pol. 4152 -

                                            Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

                                            o

                                            192,04 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 6409 -

                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                            pol.  5901 -

                                            Nespecifikované rezervy

                                            o

                                            37.389,52 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                             21/1910                         26. 9. 2017
                                             1. bere na vědomí

                                             žádost Asociace poskytovatelů personálních služeb ze dne 17. 8. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                             21/1910                         26. 9. 2017
                                             2. rozhodla

                                             poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Asociaci poskytovatelů personálních služeb (ve zkratce "APPS"), IČO 75129957, na realizaci projektu „Specifické problémy na trhu v Moravskoslezském kraji, mobilita, legislativa, personální agentury“ v maximální výši 60 % celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však ve výši 49.800 Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                             21/1910                         26. 9. 2017
                                             3. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 6409 -

                                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                             pol. 6901 -

                                             Rezervy kapitálových výdajů

                                             o

                                             49,8 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje            

                                             na § 3639 -

                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                             pol. 5222 -

                                             Neinvestiční transfery spolkům

                                             o

                                             49,8 tis. Kč

                                             21/1910                         26. 9. 2017
                                             4. bere na vědomí

                                             žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Větřkovice ze dne 20. 6. 2017, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                             21/1910                         26. 9. 2017
                                             5. rozhodla

                                             poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Větřkovice, IČO 66738431, na realizaci projektu „15. mezinárodní setkání výrobců hlavolamů a kuriozit Větřkovice“ v maximální výši 44,44 % celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však ve výši 20.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                             21/1910                         26. 9. 2017
                                             6. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3639 -

                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                             pol. 5169 -

                                             Nákup ostatních služeb

                                             o

                                             20,0 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje            

                                             na § 3639 -

                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                             pol. 5222 -

                                             Neinvestiční transfery spolkům

                                             o

                                             20,0 tis. Kč


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 110/8476 ze dne 22. 9. 2016

                                              č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

                                              21/1911                         26. 9. 2017
                                              1. rozhodla

                                              poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                              21/1911                         26. 9. 2017
                                              2. rozhodla

                                              neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadateli uvedenému v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                              21/1911                         26. 9. 2017
                                              3. bere na vědomí

                                              žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, dle příloh č. 4 až 7 předloženého materiálu

                                              21/1911                         26. 9. 2017
                                              4. rozhodla

                                              schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 8 předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 15/1292 ze dne 12. 6. 2017

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                              21/1912                         26. 9. 2017
                                              1. rozhodla

                                              snížit akci rozpočtu kraje „Dotace z Ministerstva zemědělství ČR“ o částku 6.135 Kč

                                              21/1912                         26. 9. 2017
                                              2. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              neinvestiční přijaté transfery

                                              pol.  4116 -

                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                              o

                                              6.135 Kč

                                              a

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 1037 -

                                              Celospolečenské funkce lesů

                                              pol.  5219 -

                                              Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

                                              o

                                              6.135 Kč

                                              21/1912                         26. 9. 2017
                                              3. rozhodla

                                              udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písmene b) ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce rozpočtu kraje „Podpora opatření v oblasti životního prostředí“ ve výši 2.500 Kč

                                              21/1912                         26. 9. 2017
                                              4. rozhodla

                                              navýšit akci rozpočtu kraje „Situační zpráva o kvalitě ovzduší“ o částku 2.500 Kč

                                              21/1912                         26. 9. 2017
                                              5. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3769 -

                                              Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                              pol.  5169 -

                                              Nákup ostatních služeb

                                              o

                                              2,5 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3719 -

                                              Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

                                               

                                              pol.  5166 -

                                              Konzultační, poradenské a právní služby

                                              o

                                              2,5 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 5/482 ze dne 14. 9. 2017

                                               21/1913                         26. 9. 2017
                                               1. bere na vědomí

                                               dobrovolnou dohodu směřující k omezování zatížení životního prostředí, připravenou ke sjednání mezi společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Moravskoslezským krajem a Českou republikou - Ministerstvem životního prostředí na roky 2018-2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                               21/1913                         26. 9. 2017
                                               2. doporučuje

                                               hejtmanovi kraje

                                               uzavřít dobrovolnou dohodu směřující k omezování zatížení životního prostředí, sepsanou mezi společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Moravskoslezským krajem a Českou republikou - Ministerstvem životního prostředí na roky 2018–2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                21/1914                         26. 9. 2017
                                                1. schvaluje

                                                podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2017-2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                21/1914                         26. 9. 2017
                                                2. rozhodla

                                                vyhlásit dotační program „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2017-2019 dle předloženého materiálu

                                                21/1914                         26. 9. 2017
                                                3. rozhodla

                                                udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písmene b) ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce rozpočtu kraje „Podpora opatření v oblasti životního prostředí“ ve výši 18 tis. Kč u úspory akce rozpočtu kraje „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací“ ve výši 508 tis. Kč

                                                21/1914                         26. 9. 2017
                                                4. rozhodla

                                                vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2017 ve výši 5.500 tis. Kč s účelovým určením na akci „Dotační program – Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2017-2019

                                                21/1914                         26. 9. 2017
                                                5. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                kapitálové výdaje

                                                na § 6409 -

                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                pol.  6901 -

                                                Rezervy kapitálových výdajů

                                                o

                                                4.974 tis. Kč

                                                a

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 2310 -

                                                Pitná voda

                                                pol.  5169 -

                                                Nákup ostatních služeb

                                                o

                                                508 tis. Kč

                                                na § 3769 -

                                                Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                pol.  5169 -

                                                Nákup ostatních služeb

                                                o

                                                18 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3900 -

                                                Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                                                pol.  5321 -

                                                Neinvestiční transfery obcím

                                                o

                                                5.500 tis. Kč


                                                 Rada kraje

                                                 21/1915                         26. 9. 2017
                                                 1. stanoví

                                                 s účinností od 1. 10. 2017

                                                 platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 53/4089 ze dne 7. 10. 2014

                                                  21/1916                         26. 9. 2017
                                                  1. bere na vědomí

                                                  informaci o ukončení funkčního období členky školské rady při základní škole organizace Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČO 64628205, Mgr. Věry Dolákové, která byla jmenována radou kraje s účinností od 8. 10. 2014

                                                  21/1916                         26. 9. 2017
                                                  2. jmenuje

                                                  dnem 8. 10. 2017 Bc. Jiřinu Pálkovou členkou školské rady při základní škole organizace Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČO 64628205


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 20/1852 ze dne 12. 9. 2017

                                                   21/1917                         26. 9. 2017
                                                   1. rozhodla

                                                   vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                   21/1917                         26. 9. 2017
                                                   2. bere na vědomí

                                                   informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, vykonává v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Bc. Petr Choleva z důvodu neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

                                                   21/1917                         26. 9. 2017
                                                   3. stanoví

                                                    

                                                   s účinností od 1. 10. 2017

                                                   plat Bc. Petru Cholevovi, zástupci statutárního orgánu organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                                                    21/1918                         26. 9. 2017
                                                    1. bere na vědomí

                                                    informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1. C prvního ročníku oboru
                                                    79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

                                                    21/1918                         26. 9. 2017
                                                    2. rozhodla

                                                    nepovolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1. C ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                                                     č. 16/1392 ze dne 27. 6. 2017

                                                     21/1919                         26. 9. 2017
                                                     1. bere na vědomí

                                                     informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 3. E třetího ročníku oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

                                                     21/1919                         26. 9. 2017
                                                     2. rozhodla

                                                     s účinností od 27. 9. 2017

                                                     povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu druhého žáka pro třídu označenou jako 3. E ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                      Rada kraje

                                                      21/1920                         26. 9. 2017
                                                      1. rozhodla

                                                      nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství:

                                                      a)    na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 ve výši 2.188.312 Kč

                                                      b)   na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol ve výši 857.500 Kč

                                                      dle předloženého materiálu

                                                      21/1920                         26. 9. 2017
                                                      2. rozhodla

                                                      změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace organizacím:

                                                      a)    Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO 48806196, zvýšení o 619.929 Kč

                                                      b)   Mateřská škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1033 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO 06390757, zvýšení o 1.812.843 Kč

                                                      c)    Mateřská škola Orlová-Lutyně Na Vyhlídce 1143 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO 66182531, zvýšení o 683.235 Kč

                                                      21/1920                         26. 9. 2017
                                                      3. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3299 -

                                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                      pol. 5901 -

                                                      Nespecifikované rezervy

                                                      o

                                                      3.116.007 Kč

                                                      Celkem

                                                      3.116.007 Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3111 -

                                                      Mateřské školy

                                                      pol. 5339 -

                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      3.116.007 Kč

                                                      Celkem

                                                      3.116.007 Kč

                                                      21/1920                         26. 9. 2017
                                                      4. bere na vědomí

                                                      informaci o výši prostředků, které jsou poskytovány školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na září a říjen 2017 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                                      21/1920                         26. 9. 2017
                                                      5. rozhodla

                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                      21/1920                         26. 9. 2017
                                                      6. schvaluje

                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                      21/1920                         26. 9. 2017
                                                      7. rozhodla

                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                      21/1920                         26. 9. 2017
                                                      8. rozhodla

                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 organizaci Základní škola AMOS, školská právnická osoba, IČO 25830635, ve výši 10.500 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                      21/1920                         26. 9. 2017
                                                      9. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      zvyšují

                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                      pol. 4116 -

                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                      o

                                                      2.188.312 Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3113 -

                                                      Základní školy

                                                      pol. 5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      15.750 Kč

                                                      pol. 5339 -

                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      1.790.838 Kč

                                                      na § 3114 -

                                                      Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                      pol. 5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      65.800 Kč

                                                      na § 3117 -

                                                      První stupeň základních škol

                                                      pol. 5212 -

                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                      o

                                                      10.500 Kč

                                                      pol. 5339 -

                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      305.424 Kč

                                                      Celkem

                                                      2.188.312 Kč

                                                      21/1920                         26. 9. 2017
                                                      10. rozhodla

                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                      21/1920                         26. 9. 2017
                                                      11. rozhodla

                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol organizaci Základní a Mateřská škola Monty School, IČO 71340912, ve výši 122.500 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                      21/1920                         26. 9. 2017
                                                      12. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      zvyšují

                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                      pol. 4116 -

                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                      o

                                                      857.500 Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3113 -

                                                      Základní školy

                                                      pol. 5213 -

                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                      o

                                                      122.500 Kč

                                                      pol. 5339 -

                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      245.000 Kč

                                                      na § 3117 -

                                                      První stupeň základních škol

                                                      pol. 5339 -

                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      490.000 Kč

                                                      Celkem

                                                      857.500 Kč


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                      21/1921                         26. 9. 2017
                                                      1. rozhodla

                                                      nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb.,

                                                      o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                                      a)    individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 2.613.588,60 Kč

                                                      b)   uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ve výši 76.907 Kč

                                                      dle předloženého materiálu

                                                      21/1921                         26. 9. 2017
                                                      2. schvaluje

                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

                                                      21/1921                         26. 9. 2017
                                                      3. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      zvyšují

                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                      pol. 4116 -

                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                      o

                                                      2.613.592 Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3121 -

                                                      Gymnázia

                                                      pol. 5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      631.916 Kč

                                                      na § 3122 -

                                                      Střední odborné školy

                                                      pol. 5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      934.257 Kč

                                                      na § 3123 -

                                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                      pol. 5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      686.162 Kč

                                                      na § 3124 -

                                                      Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                      pol. 5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      361.257 Kč

                                                      Celkem

                                                        o

                                                      2.613.592 Kč

                                                      21/1921                         26. 9. 2017
                                                      4. schvaluje

                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, s účelovým určením na uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o částku 76.907 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                      21/1921                         26. 9. 2017
                                                      5. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      zvyšují

                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                      pol. 4116 -

                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                      o

                                                      76.907 Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3123 -

                                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                      pol. 5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      76.907                 Kč

                                                      21/1921                         26. 9. 2017
                                                      6. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3299 -

                                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                      pol. 5331 -

                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      2.210 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3114 -

                                                      Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                      pol. 5331 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      60 tis. Kč

                                                      na § 3121 -

                                                      Gymnázia

                                                      pol. 5331 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      330 tis. Kč

                                                      na § 3122 -

                                                      Střední odborné školy

                                                      pol. 5331 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      1.060 tis. Kč

                                                      na § 3123 -

                                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                      pol. 5331 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      560 tis. Kč

                                                      na § 3124 -

                                                      Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                      pol. 5331 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      200 tis. Kč

                                                      Celkem

                                                      o

                                                      2.210 tis. Kč

                                                      21/1921                         26. 9. 2017
                                                      7. schvaluje

                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizacím s účelovým určením na obnovu ICT dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017

                                                      21/1921                         26. 9. 2017
                                                      8. souhlasí

                                                      s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace, IČO 62330373, ve výši 60.000 Kč na posílení zdrojů na zakoupení hudebního nástroje – cimbálu


                                                      Rada kraje

                                                      21/1922                         26. 9. 2017
                                                      1. souhlasí

                                                      se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 18/1582 ze dne 8. 8. 2017

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                       21/1923                         26. 9. 2017
                                                       1. bere na vědomí

                                                       čestné prohlášení o obdržení dotace z dotačního programu MŠMT dle přílohy č. 1 a z toho vyplývající nevyplacení návratné finanční výpomoci žadateli Městský fotbalový klub Kravaře z.s., IČO 02641461

                                                       21/1923                         26. 9. 2017
                                                       2. bere na vědomí

                                                       žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 2, 4, 5, 6, 7 a 8 předloženého materiálu

                                                       21/1923                         26. 9. 2017
                                                       3. rozhodla

                                                       poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemci Městský fotbalový klub Vítkovice a.s., IČO 28594193, ve výši 195.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Účast ve 2. lize Fortuna národní liga; s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017

                                                       21/1923                         26. 9. 2017
                                                       4. rozhodla

                                                       uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Městský fotbalový klub Vítkovice a.s., IČO 28594193, dle přílohy č. 3

                                                       21/1923                         26. 9. 2017
                                                       5. rozhodla

                                                       neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

                                                       a)    Martin Kráčalík, IČO 67346600, ve výši 190.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Frýdlantský duatlon 2017 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                       b)   Žijme sportem, z.s., IČO 02216281, ve výši 70.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Bike Čeladná – volnočasové aktivity pro děti a mládež 2017 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                       21/1923                         26. 9. 2017
                                                       6. schvaluje

                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                                                       a)    Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813075, o částku ve výši 8.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s účastí žáků na mezinárodní soutěži „Kalokagathia“; finanční prostředky jsou určeny na sportovní oblečení a cestovné s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 10. 2017

                                                       b)   Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČO 00601390, o částku ve výši 8.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s účastí žáků na mezinárodní soutěži „Kalokagathia“; finanční prostředky jsou určeny na sportovní oblečení a cestovné s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 10. 2017

                                                       c)    Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842761, o částku ve výši 30.000 účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Oslava 120. výročí založení Matičního gymnázia v Ostravě; finanční prostředky jsou určeny na vydání almanachu s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 10. 2017

                                                       21/1923                         26. 9. 2017
                                                       7. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3299 -

                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                       pol. 5229 -

                                                       Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                       o

                                                       16 tis. Kč

                                                       na § 3421 -

                                                       Využití volného času dětí a mládeže

                                                       pol. 5222 -

                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                       o

                                                       30 tis. Kč

                                                       na § 6409 -

                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                       pol. 6901 -

                                                       Rezervy kapitálových výdajů

                                                       o

                                                       195 tis. Kč

                                                       Celkem

                                                       o

                                                       241 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3299 -

                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                       pol. 5331 - 

                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       16 tis. Kč

                                                       na § 3421 -

                                                       Využití volného času dětí a mládeže

                                                       pol. 5331 -

                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       30 tis. Kč

                                                       na § 3419 -

                                                       Ostatní tělovýchovná činnost

                                                       pol. 5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                       o

                                                       195 tis. Kč

                                                       Celkem

                                                       o

                                                       241 tis. Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 14/1180 ze dne 30. 5. 2017

                                                        21/1924                         26. 9. 2017
                                                        1. bere na vědomí

                                                        zápis z jednání pracovní skupiny pro posouzení návrhů na ocenění nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                        21/1924                         26. 9. 2017
                                                        2. schvaluje

                                                        ocenění nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                        21/1924                         26. 9. 2017
                                                        3. rozhodla

                                                        a)     poskytnout věcné dary – poukázky na nákup zboží pro volný čas a sport v hodnotě 3.600 Kč každému z oceněných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017, uvedených v příloze č. 1, v celkové hodnotě 90.000 Kč

                                                        b)     poskytnout věcné dary – poukázky na nákup zboží pro volný čas v  hodnotě 6.000 Kč každému z oceněných školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017, uvedených v příloze č. 1, v celkové hodnotě 30.000 Kč

                                                        21/1924                         26. 9. 2017
                                                        4. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3299 -

                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                        pol. 5139 -

                                                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                        o

                                                        7 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        7 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje            

                                                        na § 3299 -

                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                        pol. 5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        1 tis. Kč

                                                        pol. 5175 -

                                                        Pohoštění

                                                        o

                                                        5 tis. Kč

                                                        pol. 5194 -

                                                        Věcné dary

                                                        o

                                                        1 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        7 tis. Kč


                                                         Rada kraje

                                                         21/1925                         26. 9. 2017
                                                         1. rozhodla

                                                         uzavřít Memorandum o spolupráci v oblasti duálního vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Moravskoslezským krajem a Svazem průmyslu a dopravy České republiky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 18/1586 ze dne 8. 8. 2017

                                                          č. 13/1041 ze dne 18. 5. 2017

                                                          č. 12/941 ze dne 25. 4. 2017

                                                          21/1926                         26. 9. 2017
                                                          1. vyjadřuje

                                                          poděkování Mgr. Janu Seidlerovi, řediteli organizace domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, za kvalitní řízení dané organizace a příkladné plnění pracovních povinností

                                                          21/1926                         26. 9. 2017
                                                          2. rozhodla

                                                          poskytnout odměnu Mgr. Janu Seidlerovi, řediteli organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                          21/1926                         26. 9. 2017
                                                          3. stanoví

                                                          s účinností od 1. 10. 2017

                                                          plat Bc. Petru Surovkovi, řediteli organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO 71197044, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 19/1761 ze dne 29. 8. 2017

                                                           č. 8/630 ze dne 28. 2. 2017

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

                                                           č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

                                                           21/1927                         26. 9. 2017
                                                           1. rozhodla

                                                           schválit s účinností k 1. 10. 2017 Aktualizaci č. 21 Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                            21/1928                         26. 9. 2017
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádost církevní organizace Diakonie ČCE – hospic CITADELA, IČO 73632783, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Specializovaná paliativní (hospicová) péče v hospici CITADELA“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            21/1928                         26. 9. 2017
                                                            2. rozhodla

                                                            zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“ o částku 54.000 Kč

                                                            21/1928                         26. 9. 2017
                                                            3. rozhodla

                                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje církevní organizaci Diakonie ČCE – hospic CITADELA, IČO 73632783, ve výši 54.000 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Specializovaná paliativní (hospicová) péče v hospici CITADELA“, vzniklých od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a uhrazených do 15. 1. 2018, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                            21/1928                         26. 9. 2017
                                                            4. rozhodla

                                                            uzavřít s církevní organizací Diakonie ČCE – hospic CITADELA, IČO 73632783, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                            21/1928                         26. 9. 2017
                                                            5. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            kapitálové výdaje

                                                            na § 6409 -

                                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                            pol. 6901 -

                                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                                            o

                                                            54 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3525 -

                                                            Hospice

                                                            pol. 5223 -

                                                            Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                            o

                                                            54 tis. Kč


                                                             Rada kraje

                                                             21/1929                         26. 9. 2017
                                                             1. bere na vědomí

                                                             žádost organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, IČO 00847348, se sídlem Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, o udělení souhlasu zřizovatele s čerpáním finančních prostředků z fondu investic organizace na zpracování projektové dokumentace v rámci akce „Rekonstrukce pavilonů P1 a P3a“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             21/1929                         26. 9. 2017
                                                             2. souhlasí

                                                             s použitím finančních prostředků z fondu investic organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, IČO 00847348, v maximální výši 658 tis. Kč včetně DPH na zpracování projektové dokumentace v rámci akce „Rekonstrukce pavilonů P1 a P3a“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              21/1930                         26. 9. 2017
                                                              1. schvaluje

                                                              podmínky dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2018 - 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              21/1930                         26. 9. 2017
                                                              2. schvaluje

                                                              Metodiku pro projekt „Podpora služeb sociální prevence 4“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                              21/1930                         26. 9. 2017
                                                              3. rozhodla

                                                              vyhlásit dotační program „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2018 - 2020, dle předloženého materiálu


                                                               frame-scrollup