Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 2. 8. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  22/1609     2. 8. 2013
1. schvaluje

program 22. schůze rady kraje, konané dne 2. 8. 2013
Rada kraje
  22/1610     2. 8. 2013
1. volí

ověřovatele zápisu z 22. schůze rady kraje, konané dne 2. 8. 2013: Ing. RSDr. Svatomíra Recmana Mgr. Daniela Havlíka

Rada kraje (č. usnesení)
  22/1611     2. 8. 2013
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění inženýrských sítí a podzemních vedení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  22/1611     2. 8. 2013
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

  frame-scrollup