Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 10. 10. 2017


  Rada kraje

  22/1931                         10. 10. 2017
  1. schvaluje

  program 22. schůze rady kraje konané dne 10. 10. 2017


   Rada kraje

   22/1932                         10. 10. 2017
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu paní Ing. Jaroslava Kanii a Ing. Víta Slováčka, o ověření zápisu z 21. schůze rady kraje, konané dne 26. 9. 2017

   22/1932                         10. 10. 2017
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 22. schůze rady kraje, konané dne 10. 10. 2017:

   -      Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

   -      Mgr. Stanislav Folwarczny


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 14/1057 ze dne 30. 5. 2017

    22/1933                         10. 10. 2017
    1. bere na vědomí

    informaci o průběhu jednání řádné valné hromady společnosti VaK Bruntál, a.s., se sídlem třída Práce 42, 792 01 Bruntál, IČ 47675861, konané dne 8. 6. 2017, a o přijatých rozhodnutích valné hromady dle předloženého materiálu


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č.p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

     k usnesení rady kraje

     č. 42/3072 ze dne 24. 4. 2014

     č. 10/716 ze dne 28. 3. 2017

     č. 16/1318 ze dne 27. 6. 2017

     k usnesení zastupitelstva kraje

     č. 9/751 ze dne 24. 4. 2014

     č. 3/135 ze dne 16. 3. 2017

     č. 4/255 ze dne 15. 6. 2017

     22/1934                         10. 10. 2017
     1. schvaluje

     smlouvy o výkonu funkce jednotlivých členů představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, dle přílohy č. 1 - 3 předloženého materiálu

     22/1934                         10. 10. 2017
     2. schvaluje

     mzdové nároky členů představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, dle návrhu předneseného na valné hromadě


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 111/8554 ze dne 4. 10. 2016

      č. 111/8555 ze dne 4. 10. 2016

      22/1935                         10. 10. 2017
      1. vydává

      nařízení kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2014, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, dle přílohy č. 1 až 4 předloženého materiálu

      22/1935                         10. 10. 2017
      2. vydává

      nařízení kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 5 a 6 předloženého materiálu

      22/1935                         10. 10. 2017
      3. stanoví

      že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení 1. náměstek hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo


       Rada kraje

       22/1936                         10. 10. 2017
       1. rozhodla

       zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Pořízení systému pomoci na vyžádání pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

       22/1936                         10. 10. 2017
       2. prohlašuje

       že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Pořízení systému pomoci na vyžádání pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

       22/1936                         10. 10. 2017
       3. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Pořízení systému pomoci na vyžádání pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK“, a to:

       členové:

       MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       náhradníci:

       Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       22/1936                         10. 10. 2017
       4. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Pořízení systému pomoci na vyžádání pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK“, a to:

       členové:

       MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Pavel Rydrych, odbor zdravotnictví

       Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

       Ing. Tomáš Vašica, odbor informatiky

       Mgr. Leona Šrubařová, odbor zdravotnictví

       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje

       náhradníci:

       Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Alena Vařejková, odbor zdravotnictví

       Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

       Ing. Marek Knapp, odbor informatiky

       Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec, odbor evropských projektů

       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Martina Nováková, členka zastupitelstva kraje


        Rada kraje

        22/1937                         10. 10. 2017
        1. rozhodla

        zahájit zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Správa identit krajské korporace“, a to odesláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu s následným odesláním oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante k uveřejnění (po rozhodnutí o uzavření smlouvy)

        22/1937                         10. 10. 2017
        2. prohlašuje

        že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Správa identit krajské korporace“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

        22/1937                         10. 10. 2017
        3. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace a posouzení nabídky a dále pro ústní jednání s dodavatelem pro veřejnou zakázku s názvem „Správa identit krajské korporace“, a to:

        členové:

        Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Tomáš Vašica, odbor informatiky

        Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

        Ing. Jiří Hošek, odbor informatiky

        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Martin Schwarz, člen zastupitelstva kraje

        náhradníci:

        Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Gabriela Vysocká, odbor podpory korporátního řízení a kontroly

        Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec, odbor evropských projektů

        Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

        Ing. Marek Knapp, odbor informatiky

        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Ing. Karel Siuda, člen zastupitelstva kraje

        22/1937                         10. 10. 2017
        4. pověřuje

        společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby organizačně vedla písemné jednání s dodavatelem na základě konzultací a informací od zadavatele ve smyslu ustanovení § 67 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebude-li jednáno ústně


         Rada kraje

         22/1938                         10. 10. 2017
         1. rozhodla

         zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Dodávka svařovacích trenažérů, svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování"“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

         22/1938                         10. 10. 2017
         2. prohlašuje

         že předmět smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka svařovacích trenažérů, svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování"“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

         22/1938                         10. 10. 2017
         3. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka svařovacích trenažérů, svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování"“, a to:

         členové:

         Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:

         Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         22/1938                         10. 10. 2017
         4. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka svařovacích trenažérů, svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování"“, a to:

         členové:

         Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

         PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

         Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu

         Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje

         náhradníci:

         Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

         Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

         Ing. Jana Trombíková, odbor školství, mládeže a sportu

         Ing. Milan Rostek, odbor evropských projektů

         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 11/787 ze dne 11. 4. 2017

          22/1939                         10. 10. 2017
          1. rozhodla

          vyloučit z další účasti v otevřeném nadlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Pořízení nástroje SIEM včetně funkcionality pro audit logů“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

          3.       VISITECH a.s.

          Košinova 655/59, 612 00 Brno

          IČO: 25543415

          22/1939                         10. 10. 2017
          2. rozhodla

          na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Pořízení nástroje SIEM včetně funkcionality pro audit logů“ účastníka:

          K2 atmitec s.r.o.

          Koksární 1097/7, 702 00 Ostrava

          IČO: 42767717

          za cenu nejvýše přípustnou 3.138.500,- Kč bez DPH


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 19/1612 ze dne 29. 8. 2017

           22/1940                         10. 10. 2017
           1. rozhodla

           na základě výsledku jednání s osloveným dodavatelem a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zabezpečení komerčního prostoru“ s dodavatelem:

           VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

           U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5

           IČO: 01440578

           za cenu nejvýše přípustnou 4.028.700,- Kč bez DPH


            Rada kraje

            22/1941                         10. 10. 2017
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Vzdělávání v oblasti interdisciplinární spolupráce mezi aktéry péče o ohrožené děti v soudním regionu Nový Jičín II.“

            22/1941                         10. 10. 2017
            2. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

            1.       Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.

            se sídlem: Praha 8, Vítkova 10/241, PSČ 18600

            IČ: 26187639

            za cenu nejvýše přípustnou 575.500 Kč bez DPH


             Rada kraje

             22/1942                         10. 10. 2017
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Výkon IČ a koordinátor BOZP při realizaci stavby "Budova dílen SOŠ Bruntál"“

             22/1942                         10. 10. 2017
             2. rozhodla

             vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

             1. ČECH - ENGINEERING, a.s.

             se sídlem: Nádražní 545/166, Přívoz, 702 00 Ostrava

             IČ: 25394983

             za nejvýše přípustnou cenu 454.000,00 Kč bez DPH


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 17/1427 ze dne 18. 7. 2017

              č. 18/1514 ze dne 8. 8. 2017

              22/1943                         10. 10. 2017
              1. rozhodla

              na základě zprávy o hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Analýza dopadů a implementace požadavků nařízení GDPR“, v její 2. části: Komplexní analýza jednotlivých klíčových procesů, oblasti řízení, technologií a smluvních dokumentů v souvislosti s implementací požadavků GDPR v nemocnicích založených nebo zřizovaných MSK, účastníka s pořadovým číslem:

              2.   RELSIE spol. s r.o. 

                    se sídlem:  Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1

                    IČ: 62417339

              za cenu nejvýše přípustnou 1.190.000 Kč bez DPH


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 19/1616 ze dne 29. 8. 2017

               č. 18/1505 ze dne 8. 8. 2017

               22/1944                         10. 10. 2017
               1. rozhodla

               na základě zprávy o hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Realizace specifických vzdělávacích programů v rámci projektu „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK“ II.“ účastníky s pořadovými čísly v rámci částí zakázky:

               1. část VZ Zadávání veřejných zakázek

               1.   UNIT s.r.o.

                     se sídlem:  Gorkého 2573, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

                     IČ: 47451432

               za cenu nejvýše přípustnou 406.000 Kč bez DPH

               2. část VZ Projektové řízení

               1.   PM CONSULTING s.r.o.

                     se sídlem:  Husova 86, 565 01 Choceň

                     IČ: 25117491

               za cenu nejvýše přípustnou 417.690 Kč bez DPH


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 16/1327 ze dne 27. 6. 2017

                č. 18/1505 ze dne 8. 8. 2017

                22/1945                         10. 10. 2017
                1. rozhodla

                na základě zprávy o hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Realizace specifických vzdělávacích programů v rámci projektu „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK““ účastníky s pořadovými čísly v rámci částí zakázky:

                3. část VZ Finanční řízení

                1.   DYNATECH s.r.o.

                      se sídlem:  Londýnské náměstí 853/1, Štýřice, 639 00 Brno

                      IČ: 25501003

                za cenu nejvýše přípustnou 960.000 Kč bez DPH

                4. část VZ Naplnění standardů kybernetické bezpečnosti

                2.   AutoCont CZ a.s.

                      se sídlem:  Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

                      IČ: 47676795

                za cenu nejvýše přípustnou 1.139.300 Kč bez DPH

                5. část VZ Interní lektoři

                1.   Everesta, s.r.o.

                      se sídlem:  Česká Lípa, Mimoňská 3223, PSČ 47001

                      IČ: 25014650

                za cenu nejvýše přípustnou 630.000 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 17/1426 ze dne 18. 7. 2017

                 22/1946                         10. 10. 2017
                 1. rozhodla

                 na základě zprávy o hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Realizace stavby „Budova dílen SOŠ Bruntál““ účastníka s pořadovým číslem:

                 2. FORTEX - AGS, a.s.

                 se sídlem: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, Doručovací číslo: 787 92

                 IČ: 00150584

                 za cenu nejvýše přípustnou 31.910.717,34 Kč bez DPH


                  Rada kraje

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                  22/1947                         10. 10. 2017
                  1. bere na vědomí

                  žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Štěpánkovice o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  22/1947                         10. 10. 2017
                  2. rozhodla

                  poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Štěpánkovice, IČO 66738067, v maximální výši 99,2 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na podporu mládeže v hasičském sportu SDH Štěpánkovice, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 30. 11. 2017, dle předloženého materiálu

                  22/1947                         10. 10. 2017
                  3. rozhodla

                  uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace se SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Štěpánkovice, IČO 66738067, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                  22/1947                         10. 10. 2017
                  4. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  kapitálové výdaje

                  na § 6409 -

                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                  pol.  6901 -

                  Rezervy kapitálových výdajů

                  o

                  99,2 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 5512 -

                  Požární ochrana - dobrovolná část

                  pol.  5222 -

                  Neinvestiční transfery spolkům

                  o

                  99,2 tis. Kč


                   Rada kraje

                   22/1948                         10. 10. 2017
                   1. bere na vědomí

                   přehled o usneseních vlády České republiky č. 462 – 477/V ze dne 21. 6. 2017, č. 478 – 495/V ze dne 26. 6. 2017, č. 496 – 519/D ze dne 10. 7. 2017, č. 520 – 569/D ze dne 24. 7. 2017, č. 570 – 609/V ze dne 21. 8. 2017 a č. 610 - 625 ze dne 4. 9. 2017 dle předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 111/8592 ze dne 4. 10. 2016

                    22/1949                         10. 10. 2017
                    1. schvaluje

                    zápis nemateriálního statku „Jízda kolem osení v Lukavci u Fulneku“ do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje

                    22/1949                         10. 10. 2017
                    2. schvaluje

                    zápis nemateriálního statku „Ověnžok – točivý párový tanec“ do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                     22/1950                         10. 10. 2017
                     1. bere na vědomí

                     žádost Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00373231, o poskytnutí příspěvku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                     22/1950                         10. 10. 2017
                     2. schvaluje

                     zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00373231, o částku 200.000 Kč s účelovým určením na přípravu a realizaci výstavy „Vlastislav Hofman (1884 – 1964) – Pocta invenci“ v rámci akce „Podpora rozvoje muzejnictví a památkové péče v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK“

                     22/1950                         10. 10. 2017
                     3. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     kapitálové výdaje

                     na § 6409 -

                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                     pol.  6901 -

                     Rezervy kapitálových výdajů

                     o

                     200 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje            

                     na § 3315 -

                     Činnost muzeí a galerií

                     pol. 5331 -

                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                     o

                     200 tis. Kč


                      Rada kraje

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 2/28 ze dne 22. 12.2016

                      22/1951                         10. 10. 2017
                      1. rozhodla

                      nabýt finanční prostředky ve výši 743.000 Kč z rozpočtu Statutárního města Frýdek‑Místek, IČO 00296643, do rozpočtu kraje na obnovu nemovité kulturní památky – zámek č.p. 1264 realizovanou Muzeem Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvkovou organizací, IČO 00095630, v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a uzavřít smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                      22/1951                         10. 10. 2017
                      2. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      zvyšují

                      přijaté transfery

                      pol. 4121 –

                      Neinvestiční přijaté transfery od obcí

                      o

                      743 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      běžné výdaje            

                      na § 3315 -

                      Činnosti muzeí a galerií

                      pol. 5336 –         

                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      743 tis. Kč

                      22/1951                         10. 10. 2017
                      3. schvaluje

                      zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na akci „Oprava části fasády zámku ve Frýdku‑Místku“ na rok 2017 organizaci Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, o částku 743.000 Kč s účelovým určením na obnovu kulturní památky – zámek č. p. 1264, rejstř. č. Ústředního seznamu kulturních památek ČR 19215/8-745, Městská památková zóna Frýdek, parcela č. 3340, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, okres Frýdek‑Místek, kraj Moravskoslezský, v rozsahu těchto prací: obnova fasády západní strany II. nádvoří a pilířů, jižní strany a severní strany zámku – oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce; západní strana II. nádvoří a severní strana zámku – repase oken a mříží včetně nátěru, klempířské konstrukce a související práce 

                      22/1951                         10. 10. 2017
                      4. pověřuje

                      organizaci Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, IČ 00095630, plněním veškerých práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       22/1952                         10. 10. 2017
                       1. rozhodla

                       zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                       22/1952                         10. 10. 2017
                       2. rozhodla

                       a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                       b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                       22/1952                         10. 10. 2017
                       3. souhlasí

                       se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiného subjektu uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení

                       22/1952                         10. 10. 2017
                       4. souhlasí

                       a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

                       b)   s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 96/6084 ze dne 2. 11. 2011

                       č. 2/22 ze dne 22. 11. 2016

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 15/1270 ze dne 10. 11. 2010

                       22/1953                         10. 10. 2017
                       1. rozhodla

                       revidovat úrokovou sazbu 1. tranše úvěrového rámce od Evropské investiční banky, čerpané v roce 2011, na základě  Smlouvy o financování projektu Moravia‑Silesia Regional Infra II (CZ) č. 25.838 ze dne 18. 11. 2010 dle postupu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                        22/1954                         10. 10. 2017
                        1. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        kapitálové výdaje

                        na § 2212 -

                        Silnice

                        pol.  6121 -

                        Budovy, haly a stavby

                        o

                        57 tis. Kč

                         

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 2212 -

                        Silnice

                         

                        pol.  5166 -

                        Konzultační, poradenské a právní služby

                        o

                        57 tis. Kč


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 62/4921 ze dne 17. 2. 2015

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 13/1167 ze dne 5. 3. 2015

                         č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

                         22/1955                         10. 10. 2017
                         1. rozhodla

                         nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 44.022.608,10 Kč na financování projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002708 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000356, ze dne 13. 9. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 14/1103 ze dne 30. 5. 2017

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                          22/1956                         10. 10. 2017
                          1. rozhodla

                          udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Zřízení sociálních zařízení ve druhém patře budovy (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace)” ve výši 250 tis. Kč a použít tuto úsporu na akci „Oprava střechy nad mateřskou školou (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace)“

                          22/1956                         10. 10. 2017
                          2. schvaluje

                          snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, o částku 3.600.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Zabezpečení a sanace hradby u brány hradu Hukvaldy“

                          22/1956                         10. 10. 2017
                          3. schvaluje

                          snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2017 organizacím:

                          a)    Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 2.000.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Výměna zdravotechniky v budově následné péče“

                          b)   Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, o částku 514.441,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Zřízení sociálních zařízení ve druhém patře budovy“

                          22/1956                         10. 10. 2017
                          4. schvaluje

                          zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizacím:

                          a)    Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 2.000.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Výměna zdravotechniky v budově následné péče“

                          b)   Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, o částku 250.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava střechy nad mateřskou školou“

                          22/1956                         10. 10. 2017
                          5. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 3322 -

                          Zachování a obnova kulturních památek

                          pol.  5331 -

                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                          o

                          3.600,00 tis. Kč

                          a

                          snižují

                          kapitálové výdaje            

                          na § 3522 -

                          Ostatní nemocnice

                          pol.  6351 -

                          Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                          o

                          2.000,00 tis. Kč

                          na § 3523 -

                          Odborné léčebné ústavy

                          pol.  6351 -

                          Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                          o

                          514,44 tis. Kč

                          Celkem

                          o

                          2.514,44 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje            

                          na § 3522 -

                          Ostatní nemocnice

                          pol.  5331 -

                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                          o

                          2.000,00 tis. Kč

                          na § 3523 -

                          Odborné léčebné ústavy

                          pol.  5331 -

                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                          o

                          250,00 tis. Kč

                          Celkem

                          o

                          2.250,00 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          kapitálové výdaje            

                          na § 6409 -

                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                          pol.  6901 -

                          Rezervy kapitálových výdajů

                          o

                          3.864,44 tis. Kč


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                           22/1957                         10. 10. 2017
                           1. rozhodla

                           nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 100 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlášených na pátek 20. října a sobotu 21. října 2017

                           22/1957                         10. 10. 2017
                           2. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           zvyšují

                           neinvestiční přijaté transfery

                           pol. 4111 -

                           Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                           o

                           100,0 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 6114 -

                           Volby do Parlamentu ČR

                           pol.  5011 -

                           Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                           o

                           67,0 tis. Kč

                           pol.  5031 -

                           Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                           o

                           17,0 tis. Kč

                           pol.  5032 -

                           Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                           o

                           6,0 tis. Kč

                           pol.  5156 -

                           Pohonné hmoty a maziva

                           o

                           5,0 tis. Kč

                           pol.  5161 -

                           Služby pošt

                           o

                           2,0 tis. Kč

                           pol.  5173 -

                           Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                           o

                           2,0 tis. Kč

                           pol.  5175 -

                           Pohoštění

                           o

                           1,0 tis. Kč

                           Celkem

                           o

                           100,0 tis. Kč

                           22/1957                         10. 10. 2017
                           3. rozhodla

                           zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 o 67 tis. Kč z 309.814,29 tis. Kč na 309.881,29 tis. Kč


                            Rada kraje

                            22/1958                         10. 10. 2017
                            1. bere na vědomí

                            žádosti **********, o prodej částí pozemků parc. č. 3205/122 ostatní plocha a parc. č. 3205/42 ostatní plocha v k. ú. Kylešovice, obec Opava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            22/1958                         10. 10. 2017
                            2. rozhodla

                            a)    o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to:

                            část pozemku parc. č. 3205/122 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 3205/147 ostatní plocha, o výměře 61 m2, dle geometrického plánu č. 3318 – 95/2015 ze dne 12. 8. 2015,

                            část pozemku parc. č. 3205/42 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 3205/148 ostatní plocha, o výměře 223 m2, dle geometrického plánu č. 3417 – 13/2017 ze dne 8. 3. 2017,

                            včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                            vše v k. ú. Kylešovice, obec Opava

                            b)   při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                            22/1958                         10. 10. 2017
                            3. bere na vědomí

                            žádost pana**********, o prodej části pozemku parc. č. 3079/1 ostatní plocha v k. ú. Svinov, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                            22/1958                         10. 10. 2017
                            4. rozhodla

                            a)    o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to:

                            část pozemku parc. č. 3079/1 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 3079/39 ostatní plocha, o výměře 65 m2, dle geometrického plánu č. 2766 – 45/2017 ze dne 7. 7. 2017,

                            včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                            v k. ú. Svinov, obec Ostrava

                            b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                             22/1959                         10. 10. 2017
                             1. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 3639 -

                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             15 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 3639 -

                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                             pol.  5122 -

                             Podlimitní věcná břemena

                             o

                             15 tis. Kč


                              Rada kraje

                              22/1960                         10. 10. 2017
                              1. souhlasí

                              s umístěním a realizací stavby „Novostavba bytových domů a související infrastruktury“ na části pozemku parc. č. 2371/9 zahrada v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, dle předloženého materiálu

                              22/1960                         10. 10. 2017
                              2. rozhodla

                              a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 2371/9 zahrada v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 1654/12, Opava, IČO 47813130, ve prospěch společnosti KP REAL SOLICITATION s.r.o., náměstí Republiky 496/8, Opava, IČO 04048954, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat v části služebného pozemku dešťovou kanalizaci včetně šachtice, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícímu věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práv odpovídajících věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

                              b)   uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení

                              22/1960                         10. 10. 2017
                              3. souhlasí

                              s umístěním a realizací stavby „Frýdek-Místek Lískovecká, VNk, RVN DO, MS“ na části pozemků parc. č. 5263/3, parc. č. 5263/26 a parc. č. 5264/2, vše  ostatní plocha v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, dle předloženého materiálu

                              22/1960                         10. 10. 2017
                              4. rozhodla

                              a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků parc. č. 5263/3, parc. č. 5263/26 a parc. č. 5264/2, vše  ostatní plocha v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČO 00844691, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na částech služebných pozemků, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícímu věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práv odpovídajících věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

                              b)   uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                               22/1961                         10. 10. 2017
                               1. schvaluje

                               zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČO 00842745, s účelovým určením na odstranění následků škod způsobených zatečením vody během rekonstrukce střechy v rámci akce „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví školství“ o částku 1.255 tis. Kč

                               22/1961                         10. 10. 2017
                               2. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               zvyšují

                               kapitálové příjmy

                               na § 6320 -

                               Pojištění funkčně nespecifikované

                               pol. 2322 -

                               Přijaté pojistné náhrady

                               o

                               1.255 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 3121 -

                               Gymnázia

                               pol. 5331 -

                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               1.255 tis. Kč


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 3/105 ze dne 6. 12. 2016

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                22/1962                         10. 10. 2017
                                1. schvaluje

                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 69610134, s účelovým určením na realizaci akce „Odstranění následků vodovodní škody z listopadu 2016“ o částku 119.133,62 Kč

                                22/1962                         10. 10. 2017
                                2. schvaluje

                                zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 69610134, s účelovým určením na realizaci akce „Odstranění následků vodovodní škody z listopadu 2016“ o částku 45.000 Kč

                                22/1962                         10. 10. 2017
                                3. schvaluje

                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 69610134, s účelovým určením na obnovu movitého majetku v rámci akce „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví školství“ o částku 155.045 Kč

                                22/1962                         10. 10. 2017
                                4. schvaluje

                                zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 69610134, s účelovým určením na úpravu vnitřního vodovodu v budově č. p. 2352 v rámci akce „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví školství“ o částku 133.133 Kč

                                22/1962                         10. 10. 2017
                                5. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                zvyšují

                                kapitálové příjmy

                                na § 6320 -

                                Pojištění funkčně nespecifikované

                                pol. 2322 -

                                Přijaté pojistné náhrady

                                o

                                452.312 Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 3114 -

                                Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                pol. 5331 -

                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                274.179 Kč

                                a

                                zvyšují

                                kapitálové výdaje

                                na § 3114 -

                                Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                pol. 6351 -

                                Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                178.133 Kč


                                 Rada kraje

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 5/435 ze dne 14. 9. 2017

                                 22/1963                         10. 10. 2017
                                 1. rozhodla

                                 a)    nabýt darem do vlastnictví kraje dokumentaci pro provádění stavby „Muzeum automobilů Tatra“ vypracovanou společností ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, Ostrava, IČO 28608909, z vlastnictví společnosti TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice, IČO 01482840

                                 b)   předat majetek specifikovaný v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, a to ke dni nabytí do vlastnictví kraje


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 15/1231 ze dne 12. 6. 2017

                                  22/1964                         10. 10. 2017
                                  1. rozhodla

                                  uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo evid. č. 02222/2017/KŘ ze dne 4. 7. 2017 na realizaci stavby „Stavební úpravy objektu odborného sociálního poradenství ve Frýdku-Místku“ pro organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace se zhotovitelem, kterým je společnost

                                  BESKYDGROUP s.r.o.

                                  IČ: 28614321

                                  se sídlem: Nad Přehradou 2442, 738 01 Frýdek-Místek

                                  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   22/1965                         10. 10. 2017
                                   1. souhlasí

                                   s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci „Kardiální a jiné specifické markery“ organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                   22/1965                         10. 10. 2017
                                   2. doporučuje

                                   řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                   členy hodnotící komise:

                                   MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

                                   Ing. Pavel Rydrych, vedoucí odboru zdravotnictví

                                   náhradníky hodnotící komise:

                                   Ing. Daniela Bräuerová, odbor zdravotnictví

                                   Mgr. Lukáš Chalás, odbor zdravotnictví


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 3/117 ze dne 6. 12. 2016

                                    č. 5/312 ze dne 10. 1. 2017

                                    č. 6/370 ze dne 24. 1. 2017

                                    č. 11/817 ze dne 11. 4. 2017

                                    č. 11/818 ze dne 11. 4. 2017

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                    č. 101/7775 ze dne 24. 5. 2016

                                    č. 11/8609 ze dne 4. 10. 2016

                                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                    22/1966                         10. 10. 2017
                                    1. rozhodla

                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akcí reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví ve výši 44.000 tis. Kč dle předloženého materiálu a použít tuto úsporu na financování akce „Příspěvek na provoz v odvětví zdravotnictví – příspěvkové organizace kraje“

                                    22/1966                         10. 10. 2017
                                    2. schvaluje

                                    snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 750.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Výměna zdravotechniky - plicní pavilon Karviná“

                                    22/1966                         10. 10. 2017
                                    3. schvaluje

                                    snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                    22/1966                         10. 10. 2017
                                    4. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 3522 -

                                    Ostatní nemocnice

                                    pol. 6351 -

                                    Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    43.250 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3522 -

                                    Ostatní nemocnice

                                    pol. 5331 -

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    43.250 tis. Kč

                                    22/1966                         10. 10. 2017
                                    5. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR o částku 22.000 tis. Kč s účelovým určením na dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací

                                    22/1966                         10. 10. 2017
                                    6. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o částku 22.000 tis. Kč s účelovým určením na dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 20/1835 ze dne 12. 9. 2017

                                    22/1967                         10. 10. 2017
                                    1. rozhodla

                                    podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů na soudní přezkum Rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání Moravskoslezského kraje proti rozhodnutí č. PRK 19/2014 o odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 6.362.385,- Kč ze dne 11. 9. 2017, č. j.: MF-66199/2014/1203-7 a zároveň podat návrh na přiznání odkladného účinku této žalobě, dle předloženého materiálu

                                    22/1967                         10. 10. 2017
                                    2. rozhodla

                                    podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů na soudní přezkum Rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání Moravskoslezského kraje proti rozhodnutí č. PRK 20/2014 o odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 8.821.009,- Kč ze dne 18. 9. 2017, č. j.: MF-66202/2014/1203-3 a zároveň podat návrh na přiznání odkladného účinku této žalobě, dle předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                     22/1968                         10. 10. 2017
                                     1. bere na vědomí

                                     žádost subjektu „Žijeme naplno“, IČO 22759026, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč na projekt „STANOVÝ TÁBOR BESKYDY – KOŠÁRKY“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     22/1968                         10. 10. 2017
                                     2. rozhodla

                                     poskytnout neinvestiční dotaci subjektu „Žijeme naplno“, IČO 22759026, maximálně ve výši 200.000 Kč na projekt „STANOVÝ TÁBOR BESKYDY – KOŠÁRKY“, s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 30. 4. 2018, a uzavřít se subjektem „Žijeme naplno“ smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                     22/1968                         10. 10. 2017
                                     3. rozhodla

                                     navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu “ o 200.000 Kč

                                     22/1968                         10. 10. 2017
                                     4. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     kapitálové výdaje

                                     na § 6409 -

                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                     pol. 6901 -

                                     Rezervy kapitálových výdajů

                                     o

                                     200,0 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje            

                                     na § 2143 -

                                     Cestovní ruch

                                     pol. 5222 -

                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                     o

                                     200,0 tis. Kč


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                      22/1969                         10. 10. 2017
                                      1. rozhodla

                                      udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji“ ve výši 1.171.400 Kč a u úspory v rámci akce rozpočtu „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o 1.028.600 Kč

                                      22/1969                         10. 10. 2017
                                      2. rozhodla

                                      navýšit akci rozpočtu „Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu“ o částku 2.200.000 Kč

                                      22/1969                         10. 10. 2017
                                      3. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 2143 -

                                      Cestovní ruch

                                      pol. 5321 -

                                      Neinvestiční transfery obcím

                                      o

                                      1.171,4 tis. Kč

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      1.248,6 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      2.420,0 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 2143 -

                                      Cestovní ruch

                                      pol. 6123 -

                                      Dopravní prostředky

                                      o

                                      2.000,0 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 2143 -

                                      Cestovní ruch

                                      pol. 5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      200,0 tis. Kč

                                      pol. 5139 -

                                      Nákup materiálu jinde nezařazený

                                      o

                                      80,0 tis. Kč

                                      pol. 5171 -

                                      Opravy a udržování

                                      o

                                      140,0 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      420,0 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 10/760 ze dne 28. 3. 2017

                                       22/1970                         10. 10. 2017
                                       1. rozhodla

                                       uzavřít Memorandum o spolupráci mezi Úřadem práce České republiky, Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava při naplňování Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje


                                        Rada kraje

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                        22/1971                         10. 10. 2017
                                        1. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 2299 -

                                        Ostatní záležitosti v dopravě

                                        pol.  5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        300,00 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 2299 -

                                        Ostatní záležitosti v dopravě

                                        pol.  5173 -

                                        Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                        o

                                        240,00 tis. Kč

                                        pol.  5321 -

                                        Neinvestiční transfery obcím

                                        o

                                        60,00 tis. Kč

                                        Celkem

                                        300,00 tis. Kč

                                        22/1971                         10. 10. 2017
                                        2. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 4359

                                        Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                        pol.  5021 -

                                        Ostatní osobní výdaje

                                        o

                                        50,00 tis. Kč

                                        pol.  5031 -

                                        Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                        o

                                        40,00 tis. Kč

                                        pol.  5032 -

                                        Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                        o

                                        14,00 tis. Kč

                                        pol.  5038 -

                                        Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                        o

                                        0,60 tis. Kč

                                        pol.  5164 -

                                        Nájemné

                                        o

                                        21,20 tis. Kč

                                        pol.  5167 -

                                        Služby školení a vzdělávání

                                        o

                                        9,00 tis. Kč

                                        pol.  5173 -

                                        Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                        o

                                        50,00 tis. Kč

                                        pol.  5175 -

                                        Pohoštění

                                        o

                                        37,00 tis. Kč

                                        Celkem

                                        221,80 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 4359

                                        Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                        pol.  5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        221,80 tis. Kč

                                        22/1971                         10. 10. 2017
                                        3. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3319 -

                                        Ostatní záležitosti kultury

                                        pol.  5168 -

                                        Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                        o

                                        95,59 tis. Kč

                                        na § 4399 -

                                        Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                        pol.  5168 -

                                        Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                        o

                                        95,59 tis. Kč

                                        Celkem

                                        191,18 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3319 -

                                        Ostatní záležitosti kultury

                                        pol.  5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        95,59 tis. Kč

                                        na § 4399 -

                                        Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                        pol.  5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        95,59 tis. Kč

                                        Celkem

                                        191,18 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 14/1165 ze dne 30. 5. 2017

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 4/286 ze dne 15. 6. 2017

                                         22/1972                         10. 10. 2017
                                         1. bere na vědomí

                                         žádost společnosti CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o., IČO 24747874, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                         22/1972                         10. 10. 2017
                                         2. nesouhlasí

                                         s úpravou výše poplatků za správu Fondu rozvoje měst CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o. od 1. 1. 2016 do konečného data splacení na základě posudku externí nezávislé společnosti, který by stanovil obvyklou tržní cenu služeb poskytovaných společností CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o. na základě Operační smlouvy ve prospěch Moravskoslezského kraje


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 21/1911 ze dne 26. 9. 2017

                                          č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

                                          22/1973                         10. 10. 2017
                                          1. rozhodla

                                          poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                          22/1973                         10. 10. 2017
                                          2. rozhodla

                                          zrušit v příloze č. 1 usnesení č. 21/1911 ze dne 26. 9. 2017 poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace žadatelce **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 544

                                          22/1973                         10. 10. 2017
                                          3. rozhodla

                                          neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                          22/1973                         10. 10. 2017
                                          4. doporučuje

                                          zastupitelstvu kraje

                                          rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                          22/1973                         10. 10. 2017
                                          5. ukládá

                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                          předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 4. tohoto usnesení

                                          Zodp.: Jan Krkoška

                                          Termín: 14. 12. 2017

                                          22/1973                         10. 10. 2017
                                          6. bere na vědomí

                                          žádost o změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                          22/1973                         10. 10. 2017
                                          7. rozhodla

                                          schválit změnu výše dotace, a uzavřít s žadatelem příslušnou smlouvu o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 110/8518 ze dne 22. 9. 2016

                                          22/1974                         10. 10. 2017
                                          1. doporučuje

                                          zastupitelstvu kraje

                                          rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“ pro roky 2016-2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                          22/1974                         10. 10. 2017
                                          2. doporučuje

                                          zastupitelstvu kraje

                                          rozhodnout použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 839.400 Kč v souladu s čl. 4 body 2 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu

                                          22/1974                         10. 10. 2017
                                          3. ukládá

                                          náměstkyni hejtmana kraje

                                          předložit doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                          Zodp.: Jarmila Uvírová

                                          Termín: 14. 12. 2017

                                          22/1974                         10. 10. 2017
                                          4. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          zvyšuje

                                          financování

                                          pol.  8115 -

                                          Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                          o

                                          839,4 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3900 -

                                          Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                                          pol.  5321 -

                                          Neinvestiční transfery obcím

                                          o

                                          839,4 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                           22/1975                         10. 10. 2017
                                           1. rozhodla

                                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písmene b) ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Osvětová činnost“ ve výši 17.000 Kč

                                           22/1975                         10. 10. 2017
                                           2. rozhodla

                                           navýšit akci rozpočtu „Podpora tříděného sběru“ o částku 17.000 Kč

                                           22/1975                         10. 10. 2017
                                           3. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3729 -

                                           Ostatní nakládání s odpady

                                           pol.  5139 -

                                           Nákup materiálu

                                           o

                                           2,70 tis. Kč

                                           na § 3792 -

                                           Ekologická výchova a osvěta

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           17,00 tis. Kč

                                           Celkem

                                           o

                                           19,70 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3727 -

                                           Prevence vzniku odpadů

                                           pol. 5139 -

                                           Nákup materiálu

                                            o

                                           12,70 tis. Kč

                                           pol. 5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           7,00 tis. Kč

                                           Celkem

                                           o

                                           19,70 tis. Kč

                                           22/1975                         10. 10. 2017
                                           4. rozhodla

                                           nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 20.640 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                           22/1975                         10. 10. 2017
                                           5. rozhodla

                                           navýšit akci rozpočtu “Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 20.640 Kč

                                           22/1975                         10. 10. 2017
                                           6. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           zvyšují

                                           přijaté transfery

                                           pol.  4111 -

                                           Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                           o

                                           20,64 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3741 -

                                           Ochrana druhů a stanovišť

                                           pol.  5192 -

                                           Poskytnuté náhrady

                                           o

                                           20,64 tis. Kč


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                            22/1976                         10. 10. 2017
                                            1. bere na vědomí

                                            žádost spolku Asociace soukromého zemědělství Těšínského Slezska z.s. ze dne 12. 9. 2017, včetně jejího doplnění ze dne 20. 9. 2017, ve věci poskytnutí dotace na projekt Výstava hospodářských zvířat a doprovodný program na X. Euroregionálním jarmarku v Dolní Lomné, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                            22/1976                         10. 10. 2017
                                            2. rozhodla

                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Asociace soukromého zemědělství Těšínského Slezska z.s, IČO 04183118, na projekt Výstava hospodářských zvířat a doprovodný program na X. Euroregionálním jarmarku v Dolní Lomné ve výši 50.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 9. 2017 do dne 30. 11. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                            22/1976                         10. 10. 2017
                                            3. rozhodla

                                            udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písmene b) ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce rozpočtu kraje „Osvětová činnost“ ve výši 50.000 Kč

                                            22/1976                         10. 10. 2017
                                            4. rozhodla

                                            navýšit akci rozpočtu „Propagace v oblasti zemědělství“ částku o 50.000 Kč

                                            22/1976                         10. 10. 2017
                                            5. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3792 -

                                            Ekologická výchova a osvěta

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            50 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 1019 -

                                            Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                             

                                            pol.  5222 -

                                            Neinvestiční transfery spolkům

                                            o

                                            50 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             22/1977                         10. 10. 2017
                                             1. souhlasí

                                             s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 „Bezpečnější klima ve školách Moravskoslezského kraje II.“


                                              Rada kraje

                                              22/1978                         10. 10. 2017
                                              1. souhlasí

                                              s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době podzimních, vánočních a pololetních prázdnin školního roku 2017/2018


                                               Rada kraje

                                               22/1979                         10. 10. 2017
                                               1. souhlasí

                                               s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Multifunkční přírodovědná učebna“, na nemovité věci kraje, a to v budově čp. 451, část obce Frýdek, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 968/4 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, předané k hospodaření organizaci Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T.G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00577243, dle předloženého materiálu

                                               22/1979                         10. 10. 2017
                                               2. souhlasí

                                               s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00577243, ve výši 300 tis. Kč na akci „Multifunkční přírodovědná učebna“


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 17/1484 ze dne 18. 7. 2017

                                                č. 20/1857 ze dne 12. 9. 2017

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                22/1980                         10. 10. 2017
                                                1. rozhodla

                                                nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 2.960.905,80 Kč dle předloženého materiálu

                                                22/1980                         10. 10. 2017
                                                2. schvaluje

                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

                                                22/1980                         10. 10. 2017
                                                3. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                zvyšují

                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                pol. 4116 -

                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                o

                                                2.960.912 Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3114 -

                                                Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                pol. 5336 -

                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                233.023 Kč

                                                na § 3121 -

                                                Gymnázia

                                                pol. 5336 -

                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                902.861 Kč

                                                na § 3122 -

                                                Střední odborné školy

                                                pol. 5336 -

                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                563.604 Kč

                                                na § 3123 -

                                                Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                pol. 5336 -

                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                1.261.424 Kč

                                                Celkem

                                                  o

                                                2.960.912 Kč

                                                22/1980                         10. 10. 2017
                                                4. schvaluje

                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na podporu rozvoje kompetencí psaní všemi deseti dle přílohy č. 2 tohoto usnesená s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

                                                22/1980                         10. 10. 2017
                                                5. schvaluje

                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na podporu výuky cizích jazyků dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2018

                                                22/1980                         10. 10. 2017
                                                6. schvaluje

                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství:

                                                a)    Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, o částku 134.000 Kč, s účelovým určením na vybavení prostor pro SPC v rámci akce „Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví školství“, s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017

                                                b)   Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70947911, o částku 123.000 Kč s účelovým určením na výdaje spojené se stěhováním školy do nových prostor s časovou použitelnosti od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017

                                                22/1980                         10. 10. 2017
                                                7. souhlasí

                                                s posunutím časové použitelnosti neinvestičních příspěvků s účelovým určením na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018 organizacím:

                                                a)    Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, účelový příspěvek ve výši 50.000 Kč do 31. 7. 2018

                                                b)   Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace, IČO 60337389, účelový příspěvek ve výši 50.000 Kč do 30. 6. 2018

                                                22/1980                         10. 10. 2017
                                                8. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3299 -

                                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                pol 5229 -

                                                Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím

                                                o

                                                1.702,2 tis. Kč

                                                pol. 5331 -

                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                257,0 tis. Kč

                                                na § 3541 -

                                                Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                pol. 5169 -

                                                Nákup ostatní služeb

                                                o

                                                0,5 tis. Kč

                                                Celkem

                                                1.959,7 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3121 -

                                                Gymnázia

                                                pol. 5331 -

                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                1.052,7 tis. Kč

                                                na § 3122 -

                                                Střední odborné školy

                                                pol. 5331 -

                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                772,5 tis. Kč

                                                na § 3123 -

                                                Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                pol. 5331 -

                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                134,0 tis. Kč

                                                na § 3541 -

                                                Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                pol. 5164 -

                                                Nájemné

                                                o

                                                0,5 tis. Kč

                                                Celkem

                                                1.959,7 tis. Kč

                                                22/1980                         10. 10. 2017
                                                9. souhlasí

                                                s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00849910, ve výši 193 tis. Kč, na pořízení klavírního křídla


                                                Rada kraje

                                                22/1981                         10. 10. 2017
                                                1. rozhodla

                                                nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu:

                                                a)    na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2017 ve výši 93.171.527 Kč

                                                b)   dotační program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2017“ ve výši 144.400 Kč

                                                dle předloženého materiálu

                                                22/1981                         10. 10. 2017
                                                2. schvaluje

                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2017“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                22/1981                         10. 10. 2017
                                                3. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                zvyšují

                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                pol. 4116 -

                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                o

                                                144.400 Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3299 -

                                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                pol. 5336 -

                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                144.400 Kč

                                                22/1981                         10. 10. 2017
                                                4. rozhodla

                                                zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                22/1981                         10. 10. 2017
                                                5. schvaluje

                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                22/1981                         10. 10. 2017
                                                6. rozhodla

                                                zvýšit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                22/1981                         10. 10. 2017
                                                7. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                zvyšují

                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                pol. 4116 -

                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                o

                                                93.171.527 Kč

                                                a

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3111 -

                                                Mateřské školy

                                                pol. 5336 -

                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                62.633 Kč

                                                na § 3299 -

                                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                pol. 5901 -

                                                Nespecifikované rezervy

                                                o

                                                372.396 Kč

                                                Celkem

                                                435.029 Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3111 -

                                                Mateřské školy

                                                pol. 5339 -

                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                11.292.110 Kč

                                                na § 3112 -

                                                Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                pol. 5336 -

                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                619.237 Kč

                                                na § 3113 -

                                                Základní školy

                                                pol. 5336 -

                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                 1.792.031 Kč

                                                pol. 5339 -

                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                 66.403.125 Kč

                                                na § 3114 -

                                                Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                pol. 5336 -

                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                571.816 Kč

                                                pol. 5339 -

                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                175.407 Kč

                                                na § 3117 -

                                                První stupeň základních škol

                                                pol. 5339 -

                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                6.308.096 Kč

                                                na § 3121 -

                                                Gymnázia

                                                pol. 5336 -

                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                1.205.382 Kč

                                                na § 3122 -

                                                Střední odborné školy

                                                pol. 5336 -

                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                880.086 Kč

                                                na § 3123 -

                                                Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                pol. 5336 -

                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                 117.628 Kč

                                                na § 3124 -

                                                Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                pol. 5336 -

                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                2.561.390 Kč

                                                na § 3126 -

                                                Konzervatoře

                                                pol. 5336 -

                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                126.067 Kč

                                                na § 3133 -

                                                Dětské domovy

                                                pol. 5336 -

                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                35.317 Kč

                                                na § 3143 -

                                                Školní družiny a kluby

                                                pol. 5336 -

                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                93.950 Kč

                                                pol. 5339 -

                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                1.424.914 Kč

                                                Celkem

                                                93.606.556 Kč

                                                22/1981                         10. 10. 2017
                                                8. bere na vědomí

                                                informaci o stavu financování podpůrných opatření vykázaných školami a školskými zařízeními za měsíc srpen 2017 ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 


                                                Rada kraje

                                                22/1982                         10. 10. 2017
                                                1. schvaluje

                                                podmínky dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                22/1982                         10. 10. 2017
                                                2. rozhodla

                                                vyhlásit dotační program „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018“, dle předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 22/1983                         10. 10. 2017
                                                 1. schvaluje

                                                 podmínky dotačního programu „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                 22/1983                         10. 10. 2017
                                                 2. rozhodla

                                                 vyhlásit dotační program „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2018“, dle předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 11/945 ze dne 11. 9. 2014

                                                  22/1984                         10. 10. 2017
                                                  1. schvaluje

                                                  podmínky dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2018“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  22/1984                         10. 10. 2017
                                                  2. rozhodla

                                                  vyhlásit dotační program „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2018“, dle předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   22/1985                         10. 10. 2017
                                                   1. schvaluje

                                                   podmínky dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2018“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                   22/1985                         10. 10. 2017
                                                   2. rozhodla

                                                   vyhlásit dotační program „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2018“, dle předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 21/2228 ze dne 22. 9. 2016

                                                    22/1986                         10. 10. 2017
                                                    1. schvaluje

                                                    podmínky dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                    22/1986                         10. 10. 2017
                                                    2. rozhodla

                                                    vyhlásit dotační program „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2018“, dle předloženého materiálu


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                     22/1987                         10. 10. 2017
                                                     1. bere na vědomí

                                                     informaci o přípravě akce „Den pečujících, aneb spolu ruku v ruce“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                     22/1987                         10. 10. 2017
                                                     2. rozhodla

                                                     navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky“ o částku 234 tis. Kč

                                                     22/1987                         10. 10. 2017
                                                     3. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     kapitálové výdaje

                                                     na § 6409 -

                                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                     pol. 6901 -

                                                     Rezervy kapitálových výdajů

                                                     o

                                                     234 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 4339 -

                                                     Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                     pol. 5169 -

                                                     Nákup ostatních služeb

                                                     o

                                                     234 tis. Kč


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 11/849 ze dne 11. 4. 2017

                                                      č. 18/1588 ze dne 8. 8. 2017

                                                      č. 21/1879 ze dne 26. 9. 2017

                                                      22/1988                         10. 10. 2017
                                                      1. rozhodla

                                                      uzavřít Smlouvu o výpůjčce movitého majetku s organizací Společně, o.p.s., IČO 26976307, v rámci projektu „Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 18/1586 ze dne 8. 8. 2017

                                                       22/1989                         10. 10. 2017
                                                       1. jmenuje

                                                       s účinností od 10. 10. 2017 včetně

                                                       Bc. Hanu Grodovou na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        22/1990                         10. 10. 2017
                                                        1. rozhodla

                                                        o přebytečnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje v užívání krajského úřadu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                        22/1990                         10. 10. 2017
                                                        2. svěřuje

                                                        organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, IČ 00095711, k hospodaření část přebytečného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu (RZ: 5T1 4665)

                                                        22/1990                         10. 10. 2017
                                                        3. svěřuje

                                                        organizaci Sirius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, 746 01 Opava-Předměstí, IČ 71197036, k hospodaření část přebytečného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu (RZ: 5T1 2456)

                                                        22/1990                         10. 10. 2017
                                                        4. svěřuje

                                                        organizaci Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČ 00847046, k hospodaření část přebytečného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu (RZ: 8T3 6027)

                                                        22/1990                         10. 10. 2017
                                                        5. svěřuje

                                                        organizaci Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČ 48804878, k hospodaření část přebytečného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu (RZ: 5T1 4663)

                                                        22/1990                         10. 10. 2017
                                                        6. svěřuje

                                                        organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, 742 13 Studénka-Butovice, IČ 48804860, k hospodaření část přebytečného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu (RZ: 6T5 3218)


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 6/413 ze dne 24. 1. 2017

                                                         22/1991                         10. 10. 2017
                                                         1. schvaluje

                                                         změnu v poskytnutí motorového vozidla náměstkovi hejtmana kraje k užívání pro služební i soukromé účely dle předloženého materiálu a jeho přílohy č. 1


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 20/1846 ze dne 12. 9. 2017

                                                          č. 18/1517 ze dne 8. 8. 2017

                                                          22/1992                         10. 10. 2017
                                                          1. rozhodla

                                                          uzavřít dohodu o zániku závazku ze smlouvy o vypracování technického řešení aplikační části projektu „Úplné elektronické podání – jednotné prostředí pro vyřízení elektronických žádostí v krajské korporaci (zkráceně ePodání)“ ev. č. 03132/2017/KŘ se společností Equica, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ 26490951, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                           frame-scrollup