Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 20. 8. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  23/1612     20. 8. 2013
1. schvaluje

program 23. schůze rady kraje, konané dne 20. 8. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1613     20. 8. 2013
1. bere na vědomí

a) zprávu ověřovatelů zápisu Ing. RSDr. Svatomíra Recmana a PhDr. Jaroslava Dvořáka o ověření zápisu z 18. schůze rady kraje, konané dne 20. 6. 2013 b) zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Martinka a RSDr. Karla Kuboše o ověření zápisu z 21. schůze rady kraje, konané dne 25. 7. 2013 c) zprávu ověřovatelů zápisu Ing. RSDr. Svatomíra Recmana a Mgr. Daniela Havlíka o ověření zápisu z 22. schůze rady kraje konané dne 2. 8. 2013
  23/1613     20. 8. 2013
2. volí

ověřovatele zápisu z 23. schůze rady kraje, konané dne 20. 8. 2013: Ing. Jiřího Martinka PhDr. Jaroslava Dvořáka

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/531 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  23/1614     20. 8. 2013
1. rozhodla

změnit místo konání výjezdní schůze rady kraje dne 19. 11. 2013, která se uskuteční v Karviné

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1615     20. 8. 2013
1. rozhodla

odložit splatnost 1. splátky nájemného za rok 2013 za užívání podniku Letiště Ostrava - Mošnov ve výši 9.000.000,-- Kč + DPH, kterou je nájemce podniku Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava čp. 401, IČ 26827719, povinen uhradit Moravskoslezskému kraji do 31. 8. 2013, a to z termínu splatnosti "do 31. 8. 2013" na termín "do 31. 7. 2014"
  23/1615     20. 8. 2013
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 24 ke Smlouvě o nájmu podniku Letiště Ostrava - Mošnov evid. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, s nájemcem Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava čp. 401, IČ 26827719, v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  23/1615     20. 8. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují nedaňové příjmy na § 2251 - Letiště pol. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o 10.890 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 10.000 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 890 tis. Kč Celkem o 10.890 tis. Kč
  23/1615     20. 8. 2013
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce v roce 2013 "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum - 1. etapa", ve výši 10.000.000,-- Kč
  23/1615     20. 8. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout dofinancovat akci "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum - 1. etapa" z rozpočtu kraje na rok 2014 ve výši 10.000.000,-- Kč
  23/1615     20. 8. 2013
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj
  23/1616     20. 8. 2013
1. ukládá

představenstvu obchodní společnosti ve spolupráci s odborem investičním a majetkovým, odborem financí a odborem dopravy a silničního hospodářství zpracovat nový návrh vzájemných vztahů, zejména vztahů nájemních, příp. podnájemních mezi Moravskoslezským krajem a společností Letiště Ostrava, a.s. Zodp.: představenstvo obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. Termín: 30. 9. 2013

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře (č. usnesení)
  23/1617     20. 8. 2013
1. souhlasí

podle ust. § 67a obchodního zákoníku s uzavřením dodatku č. 24 ke Smlouvě o nájmu podniku Letiště Ostrava - Mošnov evid. č. 671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, s pronajímatelem Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  23/1618     20. 8. 2013
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, za 2. čtvrtletí roku 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. se sídlem Jablunkov, Alej Míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  23/1619     20. 8. 2013
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej Míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, za 1. pololetí roku 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 13/917 ze dne 16. 4. 2013 č. 19/1456 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  23/1620     20. 8. 2013
1. bere na vědomí

žádost ředitele Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, o úpravu finančního plánu pro rok 2013, dle předloženého materiálu a přílohy č. 3
  23/1620     20. 8. 2013
2. souhlasí

s úpravou finančního plánu Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, pro rok 2013, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1181 ze dne 4. 6. 2013 (č. usnesení)
  23/1621     20. 8. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem "Nákup 2 ks sněžných roleb v rámci projektu »Jesenická magistrála«", níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. TERMONT s.r.o. Rakovo 180, 038 42 Príbovce, Slovenská republika IČ: 31564283 2. Lubomír Rek, s.r.o. Brněnská č. p. 1146/30, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 64511821 3. TopKarMoto s.r.o. Dlouhoňovice 22, 564 01 Žamberk IČ: 25409891
  23/1621     20. 8. 2013
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem "Nákup 2 ks sněžných roleb v rámci projektu »Jesenická magistrála«", a to z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  23/1621     20. 8. 2013
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1622     20. 8. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce "Silnice II/452 Bruntál - Mezina", a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému IS VZ US, dle předloženého materiálu
  23/1622     20. 8. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy "Silnice II/452 Bruntál - Mezina" je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  23/1622     20. 8. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku "Silnice II/452 Bruntál - Mezina", a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  23/1622     20. 8. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Silnice II/452 Bruntál - Mezina", a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Ivo Muras - odbor dopravy a silničního hospodářství náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Libor Částka - odbor dopravy a silničního hospodářství

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 16/1146 ze dne 28. 5. 2013 (č. usnesení)
  23/1623     20. 8. 2013
1. vylučuje

z další účasti v otevřeném nadlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem "Úvěrový rámec na předfinancování a spolufinancování projektů", níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle IČ: 64948242
  23/1623     20. 8. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem "Úvěrový rámec na předfinancování a spolufinancování projektů", s níže uvedenými uchazeči, kteří podali nabídku pod pořadovým číslem, v uvedeném pořadí: 3. Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 IČ: 45244782 za cenu nejvýše přípustnou 18.597.749,76 Kč 2. Československá obchodní banka, a.s. Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 IČ: 00001350 za cenu nejvýše přípustnou 21.432.293,- Kč
  23/1623     20. 8. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout ve smyslu § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít Smlouvu o poskytnutí úvěrového rámce mezi Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce uchazeče Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782
  23/1623     20. 8. 2013
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 14/960 ze dne 30. 4. 2013 (č. usnesení)
  23/1624     20. 8. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem "Výběr zhotovitele stavby »Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava, včetně zajištění publicity«" níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. Czasch spol. s r.o. Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál IČ: 47972947 2. RAKORD - R&R, spol. s r.o. Lidická 1357/12, 794 01 Krnov IČ: 43960065
  23/1624     20. 8. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem "Výběr zhotovitele stavby »Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava, včetně zajištění publicity«", s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 3. Ridera stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba IČ: 45192464 za cenu nejvýše přípustnou 38.583.767,- Kč bez DPH 6. O.K.D.C. mont s.r.o. Pavlovova 3059/40, 700 30 Ostrava-Jih IČ: 25385747 za cenu nejvýše přípustnou 38.905.924,- Kč bez DPH 5. Unicont Opava s.r.o. Hradecká 646/4, 746 01 Opava IČ: 65142756 za cenu nejvýše přípustnou 45.606.345,88 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 119/7843 ze dne 5. 9. 2012 č. 4/105 ze dne 4. 12. 2012 (č. usnesení)
  23/1625     20. 8. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem "Výběr zhotovitele stavby »Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice«" níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868 2. Sdružení "Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice" Vedoucí sdružení: KARETA s.r.o. Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál IČ: 62360213 4. SWIETELSKY stavební s.r.o. Jahodová ulice 60, 620 00 Brno IČ: 48035599 5. SILNICE.CZ s.r.o. Olomoucká 174, 627 00 Brno IČ: 25322257 6. OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří IČ: 46342796 8. BERGER BOHEMIA a.s. Klatovská 410, 320 64 Plzeň IČ: 45357269 9. "Sdružení Vítkov - Větřkovice" Vedoucí sdružení: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 10. "Sdružení EUROVIA CS, a.s., + ALPINE Bau CZ s.r.o. - siln. II/462 Vítkov - Větřkovice" Vedoucí sdružení: EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19 Praha 1 IČ: 45274924 11. IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno IČ: 25322257 12. Metrostav a.s. Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 IČ: 00014915 13. Doprastav, a.s. K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8 IČ: 49281429 14. Porr a.s. Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1 - Nové Město IČ: 43005560 15. "Sdružení VHS a VOKD - Vítkov" Vedoucí sdružení: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Křižíkova 2393, 415 01 Teplice IČ: 40233308
  23/1625     20. 8. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem "Výběr zhotovitele stavby »Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice«", s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 3. Skanska a.s. Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov IČ: 26271303 za cenu nejvýše přípustnou 76.298.703,50 Kč bez DPH 7. COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČ: 26177005 za cenu nejvýše přípustnou 82.309.615,58 Kč bez DPH 16. FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 602 00 Brno IČ: 25317628 za cenu nejvýše přípustnou 112.914.316,28 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/214 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  23/1626     20. 8. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v užším řízení pro veřejnou zakázku s názvem "Silnice 2013 - I., II. a IV. etapa", níže uvedené zájemce, kteří podali žádost o účast a neprokázali splnění kvalifikace, dle předloženého materiálu: M - SILNICE a.s. (pro část 2 VZ) Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868 HABAU CZ s.r.o. - vedoucí sdružení (pro část 1, 2 a 3 VZ) Husova tř. 685/14, 370 05 české Budějovice IČ: 26068338 MAKOS a.s. (pro část 2 VZ) Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice IČ: 25825071 SWIETELSKY stavební s.r.o. (pro část 1 a 3 VZ) Jahodová ulice 60, 620 00 Brno IČ: 48035599 BES s.r.o. (pro část 2 VZ) Sukova 625, 256 01 Benešov IČ: 43792553 GJW Praha spol. s r.o. (pro část 2 VZ) Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín IČ: 26068338 HOCHTIEF CZ a.s. (pro část 1, 2 a 3 VZ) Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468 MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s. (pro část 1 a 2 VZ) Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 IČ: 25138189 ECOVIA Haná s.r.o. (pro část 2 VZ) Hamerská 58, 783 71 Olomouc - Holice IČ: 27825531 SLOV-VIA, s.r.o. (pro část 1 VZ) Nám. sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad, SK IČ: 44541252 Čermák a Hrachovec a.s. (pro část 1 VZ) Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje IČ: 26212005 SANGREEN, spol. s r.o. (pro část 2 VZ) Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha 9 IČ: 00541311 ALPINE Bau GmbH podnikající na území ČR prostřednictvím ALPINE Bau GmbH-organizační složka (pro část 1, 2 a 3 VZ) Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 49963139 SDS EXMOST spol. s r.o. (pro část 2 VZ) Údolní 413/66, 602 00 Brno IČ: 49454501 Porr a.s. (pro část 1, 2 a 3 VZ) Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1 IČ: 43005560 Skanska Asfalt s.r.o. (pro část 1 a 3 VZ) Pavelkova 1133/6, 779 00 Olomouc, Hodolany IČ: 24123641 Skanska Transbeton, s.r.o. (pro část 2 VZ) Toužimská ul. 664, 199 00 Praha 9 - Letňany IČ: 60471778 SMP CZ, a.s. (pro část 3 VZ) Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 IČ: 27195147 D.I.S., spol. s r.o. (pro část 3 VZ) Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno - Královo Pole IČ: 46975616 Metrostav a.s. - vedoucí sdružení (pro část 3 VZ) Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 IČ: 00014915 SILNICE.CZ s.r.o. (pro část 3 VZ) Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov IČ: 26792711 GEOSAN GROUP a.s. (pro část 3 VZ) U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČ: 25671464 SOMARO CZ, s. r. o. (pro část 3 VZ) Bystrá 761, 193 00, Praha 9 - Horní Počernice IČ: 27066070
  23/1626     20. 8. 2013
2. bere na vědomí

že v souladu se závěry uvedenými v protokolu o posouzení kvalifikace v souladu s § 59 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, budou k podání nabídky vyzváni níže uvedení zájemci, kteří splnili kvalifikaci v požadovaném rozsahu: D.I.S., spol. s r.o. (pro část 1 a 2 VZ) Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno - Královo Pole IČ: 46975616 STRABAG a.s. (pro část 1, 2 a 3 VZ) Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 Dálniční stavby Praha, a.s. (pro část 1 a 2 VZ) Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 40614948 SWIETELSKY stavební s.r.o. (pro část 2 VZ) Jahodová ulice 60, 620 00 Brno IČ: 48035599 Metrostav a.s. - vedoucí účastník sdružení (pro část 1 VZ) Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 IČ: 00014915 Skanska a.s. (pro část 1, 2 a 3 VZ) Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov IČ: 26271303 EUROVIA CS, a.s. (pro část 1, 2 a 3 VZ) Národní 10, 113 19 Praha 1 IČ: 45274924 IMOS Brno, a.s. (pro část 1, 2 a 3 VZ) Olomoucká 704/174, 627 00 Brno IČ: 25322257 SMP CZ, a.s. (pro část 1 a 2) Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 IČ: 27195147 REPONT s.r.o. (pro část 2 VZ) Na Zelince 167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou IČ: 26863057 ALPINE Bau CZ s.r.o. (pro část 1, 2 a 3 VZ) Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 45192286 ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. (pro část 2 VZ) Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava, SK IČ: 34112103 SILNICE.CZ s.r.o. (pro část 1 a 2 VZ) Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov IČ: 26792711 SILNICE MORAVA s.r.o. (pro část 1, 2 a 3 VZ) Revoluční 904/30, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem IČ: 25357352 FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (pro část 1, 2 a 3 VZ) Mlýnská 68, 602 00 Brno IČ: 25317628 JHP spol. s r.o. (pro část 3 VZ) Ústřední 423/62, 102 00 Praha 10 IČ: 45798290 Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. (pro část 3 VZ) Křižíkova 2393, 415 01 Teplice IČ: 40233308

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1627     20. 8. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky "TDS a koordinátor BOZP pro stavbu "Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa" dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  23/1627     20. 8. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Petr Kocich - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  23/1627     20. 8. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Petr Kocich - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  23/1627     20. 8. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Mirko Besta - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Luboš Bourek - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 12/811 ze dne 2. 4. 2013 č. 18/1364 ze dne 20. 6. 2013 č. 19/1462 ze dne 11. 7. 2013 č. 19/1463 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  23/1628     20. 8. 2013
1. bere na vědomí

výsledek Burzovního shromáždění ze dne 25. 7. 2013 při obchodování elektrické energie a zemního plynu na Komoditní burze PROFIT
  23/1628     20. 8. 2013
2. rozhodla

na základě výsledků Burzovního shromáždění ze dne 25. 7. 2013 při obchodování elektrické energie na Komoditní burze PROFIT o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření závěrkových listů na zajištění sdružených služeb dodávky elektrické energie pro Moravskoslezský kraj a jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti se společností v hladině nízkého napětí VEMEX Energie a.s. se sídlem: Na Zátorce 289/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6 IČ: 28903765 za jednotkovou cenu 1.050 Kč bez DPH/MWh a v hladině vysokého napětí CENTROPOL ENERGY, a.s. se sídlem: Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01 IČ: 25458302 za jednotkovou cenu 1.050 Kč bez DPH/MWh
  23/1628     20. 8. 2013
3. rozhodla

na základě výsledků Burzovního shromáždění ze dne 25. 7. 2013 při obchodování zemního plynu na Komoditní burze PROFIT o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření závěrkových listů na zajištění sdružených služeb dodávky zemního plynu pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem a obchodní společnosti založené Moravskoslezským krajem se společností pro kategorii maloodběr VEMEX Energie a.s. se sídlem: Na Zátorce 289/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6 IČ: 28903765 za jednotkovou cenu 725 Kč bez DPH/MWh a pro kategorii středoodběr (velkoodběr) Lumius, spol. s r.o. se sídlem: Frýdek-Místek, ul. Míru 3267, PSČ 738 01 IČ: 25911945 za jednotkovou cenu 725 Kč bez DPH/MWh

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1466 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  23/1629     20. 8. 2013
1. zrušuje

zjednodušené podlimitní řízení pod označením "Dodávka přístrojové techniky pro oblast materiálového zkušebnictví pro výuku oboru Stavebnictví", poř. č. 109/2013 v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  23/1629     20. 8. 2013
2. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky "Dodávka přístrojové techniky pro oblast materiálového zkušebnictví pro výuku oboru Stavebnictví II." dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu.
  23/1629     20. 8. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Petr Kocich - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  23/1629     20. 8. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Petr Kocich - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  23/1629     20. 8. 2013
5. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Andrea Nytrová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Jindřich Částka - odbor evropských projektů 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1630     20. 8. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku speciálních pomůcek v rámci projektů "Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny" a "Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra", a to v rámci 1. části veřejné zakázky "Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny", se společností TOBIÁŠ s.r.o. se sídlem: Havlíčkův Brod, B. Kobzinové 3119, PSČ 580 01 IČ: 27106047 za cenu nejvýše přípustnou 255.370 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1361 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  23/1631     20. 8. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 12. 7. 2013 uzavřené se zhotovitelem AD-MAR STAVBY, s.r.o., IČ 27797937 (ev. č. 01469/2013/KŘ), na realizaci dodatečných stavebních prací (víceprací) v rámci realizace stavby: "Výměna oken a zateplení obvodového pláště "Mateřská škola Eliška, Opava, p.o."", se společností: AD-MAR STAVBY, s.r.o. se sídlem: Bohumín - Pudlov, Ostravská 277, PSČ 735 51 IČ: 27797937 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 30.952,69 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1632     20. 8. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na vyhodnocení aktivit projektu "Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků III", se společností: PULARY, s.r.o. Se sídlem: Ostrava-Slezská Ostrava, Michálkovická 1229/159, PSČ 710 00 IČ: 25849093 za cenu nejvýše přípustnou 286.500 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 3/50 ze dne 27. 11. 2012. (č. usnesení)
  23/1633     20. 8. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 2. 2013 uzavřené se zhotovitelem stavby Beskydská stavební, a.s. (ev. č. 00348/2013/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby "Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, rekonstrukce sportovního areálu", se společností Beskydská stavební, a.s. se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec IČ: 28618891 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 121.667 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 4/104 ze dne 4. 12. 2012 (č. usnesení)
  23/1634     20. 8. 2013
1. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodatečné stavební práce, nazvané "Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě - dodatek č. 1", a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  23/1634     20. 8. 2013
2. jmenuje

jednací komisi v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce nazvané "Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě - dodatek č. 1", bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem v souladu s důvody uvedenými v důvodové zprávě a současně v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, a to ve složení: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jaromír Kožusznik - odbor investiční a majetkový 4. Josef Vyhlídal - odbor investiční a majetkový 5. MUDr. Mgr. Eva Misiačková - odbor zdravotnictví 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/802 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  23/1635     20. 8. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 5. 2013 uzavřené se zhotovitelem stavby MŽT Stavitelství, a.s. (ev. č. 01185/2013/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby "Novostavba chráněného bydlení na pozemku p. č. 45 v k. ú. Starý Bohumín", se společností MŽT Stavitelství, a.s. se sídlem: Ostrava - Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00 IČ: 27762157 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 180.926,37 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1636     20. 8. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění workshopů k projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji", se společností: Quiet Home Agency s.r.o. se sídlem: Vinohradská 2133/138, 130 00, Praha 3 IČ: 26742241 za cenu nejvýše přípustnou 68.000 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1637     20. 8. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení fotobanky "Jak šmakuje Moravskoslezsko", se subjektem: Zdeněk Lhoták místo podnikání: Jažlovická 1333/6, 149 00 Praha 4 - Chodov IČ: 41825942 za cenu nejvýše přípustnou 188.000 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1638     20. 8. 2013
1. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smluv pro obě části veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na provedení auditů a zpracování auditorských zpráv pro projekty "Silnice 2011 - II. etapa" a "VIA Lyžbice", se společností: TOP AUDITING, s.r.o. se sídlem: Koliště 1965/13a, Černá Pole, 602 00 Brno IČ: 45477639 za cenu nejvýše přípustnou pro 1. část veřejné zakázky 34.000 Kč bez DPH a za cenu nevýše přípustnou pro 2. část veřejné zakázky 34.000 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1182 ze dne 4. 6. 2013 (č. usnesení)
  23/1639     20. 8. 2013
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením "Propagační spoty Moravskoslezského kraje v rámci projektu "Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků III"", poř. č. 78/2013 v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodů blíže specifikovaných v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1640     20. 8. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci geodetických a mapových podkladů pro realizaci projektu, "Implementace soustavy Natura 2000 v MSK, II. etapa", rozdělenou na 11 částí, a to se společností: pro 1. část veřejné zakázky - EVL Děhylovský potok-Štěpán OLGEO s.r.o. se sídlem: Olomouc - Povel, Ibsenova 128/12, PSČ 779 00 IČ: 47668024 za cenu nejvýše přípustnou 14.000 Kč bez DPH pro 2. část veřejné zakázky - EVL Horní Odra OLGEO s.r.o. se sídlem: Olomouc - Povel, Ibsenova 128/12, PSČ 779 00 IČ: 47668024 za cenu nejvýše přípustnou 30.000 Kč bez DPH pro 3. část veřejné zakázky - EVL Moravice OLGEO s.r.o. se sídlem: Olomouc - Povel, Ibsenova 128/12, PSČ 779 00 IČ: 47668024 za cenu nejvýše přípustnou 32.000 Kč bez DPH pro 4 část veřejné zakázky - EVL Niva Morávky R&M GEODATA s.r.o. se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3276/2a, PSČ 702 22 IČ: 27794962 za cenu nejvýše přípustnou 29.000 Kč bez DPH pro 5. část veřejné zakázky - EVL Niva Olše-Věřňovice R&M GEODATA s.r.o. se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3276/2a, PSČ 702 22 IČ: 27794962 za cenu nejvýše přípustnou 28.000 Kč bez DPH pro 6. část veřejné zakázky - EVL Olše OLGEO s.r.o. se sídlem: Olomouc - Povel, Ibsenova 128/12, PSČ 779 00 IČ: 47668024 za cenu nejvýše přípustnou 40.000 Kč bez DPH pro 7. část veřejné zakázky - EVL Řeka Ostravice OLGEO s.r.o. se sídlem: Olomouc - Povel, Ibsenova 128/12, PSČ 779 00 IČ: 47668024 za cenu nejvýše přípustnou 40.000 Kč bez DPH pro 8. část veřejné zakázky - EVL Sovinec OLGEO s.r.o. se sídlem: Olomouc - Povel, Ibsenova 128/12, PSČ 779 00 IČ: 47668024 za cenu nejvýše přípustnou 50.000 Kč bez DPH pro 9. část veřejné zakázky - EVL Štěrbův rybník a Malý Bystrý potok OLGEO s.r.o. se sídlem: Olomouc - Povel, Ibsenova 128/12, PSČ 779 00 IČ: 47668024 za cenu nejvýše přípustnou 10.000 Kč bez DPH pro 10. část veřejné zakázky - EVL Údolí Moravice OLGEO s.r.o. se sídlem: Olomouc - Povel, Ibsenova 128/12, PSČ 779 00 IČ: 47668024 za cenu nejvýše přípustnou 20.000 Kč bez DPH pro 11. část veřejné zakázky - EVL Zálužná OLGEO s.r.o. se sídlem: Olomouc - Povel, Ibsenova 128/12, PSČ 779 00 IČ: 47668024 za cenu nejvýše přípustnou 10.000,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 120/7909 ze dne 18. 9. 2012. (č. usnesení)
  23/1641     20. 8. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 10. 2012 uzavřené se zhotovitelem stavby MŽT Stavitelství, a.s. (ev. č. 02448/2012/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby "Přístavba domova pro seniory - administrativní část, Domov U jezera, p.o. Hlučín", se společností MŽT Stavitelství, a.s. se sídlem: Ostrava - Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00 IČ: 27762157 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 425 283,02 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 14/967 ze dne 30. 4. 2013 (č. usnesení)
bod 2) změněn usnesením č. 25/1873 ze dne 19. 9. 2013
  23/1642     20. 8. 2013
1. vylučuje

z další účasti v zadávacím řízení pod označením "Sociálně terapeutické dílny III" uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 7. Bruntálská dílna Polárka o.p.s. se sídlem: Bruntál, nám. J. Žižky 39/2, PSČ 792 01 IČ: 29390168
  23/1642     20. 8. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky "Sociálně terapeutické dílny III" se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: pro 1. část zakázky - Zajištění sociálně terapeutické dílny pro cílovou skupinu osoby s mentálním postižením na území města Bruntál: 6. Sagapo, příspěvková organizace se sídlem: Bruntál, Uhlířská 2, PSČ 792 01 IČ: 00846350 za cenu nejvýše přípustnou 254 147,29 Kč bez DPH za měsíc pro 2. část zakázky - Zajištění sociálně terapeutické dílny pro cílovou skupinu osoby s kombinovaným a mentálním postižením na území města Krnov: 4. Slezská diakonie se sídlem: Na Nivách 259/7, Český Těšín, 737 01 IČ: 65468562 za cenu nejvýše přípustnou 172 680 Kč bez DPH za měsíc pro 3. část zakázky - Zajištění sociálně terapeutické dílny pro cílovou skupiny osoby s kombinovaným a mentálním postižením na území města Město Albrechtice: 4. Slezská diakonie se sídlem: Na Nivách 259/7, Český Těšín, 737 01 IČ: 65468562 za cenu nejvýše přípustnou 191 950 Kč bez DPH za měsíc pro 4. část zakázky - Zajištění sociálně terapeutické dílny pro cílovou skupinu osoby s kombinovaným a mentálním postižením na území města Rýmařov: 2. Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově se sídlem: třída Hrdinů 785/48, 795 01, Rýmařov IČ: 48806749 za cenu nejvýše přípustnou 142.226,76 Kč bez DPH za měsíc

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1643     20. 8. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA - JIH" a při jejím vybavení interiérem a gastrotechnologií včetně výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dodavatelům dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  23/1643     20. 8. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  23/1643     20. 8. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  23/1643     20. 8. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1564 ze dne 25. 7. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1270 ze dne 10. 11. 2010 (č. usnesení)
  23/1644     20. 8. 2013
1. bere na vědomí

informaci o výsledných podmínkách pro čerpání 3. tranše úvěrového rámce od Evropské investiční banky ve výši 366 mil. Kč na základě Smlouvy o financování projektu Moravia‑Silesia Regional Infra II (CZ) č. 25.838 ze dne 18. 11. 2010 dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1645     20. 8. 2013
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 433 - 469 ze dne 12. 6. 2013, č. 470 - 493 ze dne 19. 6. 2013, č. 494 - 514/V ze dne 26. 6. 2013 a č. 515 - 536 ze dne 3. 7. 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1646     20. 8. 2013
1. bere na vědomí

dopis Ing. Jaroslava Vodičky, předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu, ze dne 22. 7. 2013 se žádostí o praktickou podporu Rezoluce IX. sjezdu ČSBS v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  23/1646     20. 8. 2013
2. schvaluje

obsah odpovědi hejtmana kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu na dopis uvedený v bodě 1) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 06. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  23/1647     20. 8. 2013
1. vysílá

Miroslava Nováka, hejtmana kraje, a Tomáše Hanzela, člena rady kraje, na zahraniční pracovní cestu na Ukrajinu (Doněck) ve dnech 22. - 25. 8. 2013 za účelem oficiální návštěvy partnerského regionu a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  23/1647     20. 8. 2013
2. rozhodla

poskytnout věcné dary pro diplomatické návštěvy, zahraniční hosty a partnery Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  23/1648     20. 8. 2013
1. bere na vědomí

žádost obce Dolní Vilémovice ze dne 1. 7. 2013 o poskytnutí finančního příspěvku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  23/1648     20. 8. 2013
2. rozhodla

poskytnout peněžitý dar ve výši 10 tis. Kč z rozpočtu kraje obci Dolní Vilémovice, IČ 00289302, na rekonstrukci, opravy, zřízení a provoz rodného domu Jana Kubiše, dle předloženého materiálu
  23/1648     20. 8. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 10 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/563 ze dne 26. 2. 2013 č. 21/1565 ze dne 25. 7. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 3/159 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  23/1649     20. 8. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
  23/1649     20. 8. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 2.756 tis. Kč na úhradu výdajů vynaložených za uskutečněné zásahy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, provedené na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje mimo jejich územní obvod, na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů příjemce k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, na specializační kurzy, instrukčně metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací cvičení pořádaná Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, velitelské dny s veliteli jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje za období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013, na věcné vybavení neinvestiční povahy, neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
  23/1649     20. 8. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  23/1650     20. 8. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 90,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 0,29 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 150,42 tis. Kč Celkem o 240,71 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 240,71 tis. Kč
  23/1650     20. 8. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.663,6 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 2.663,6 tis. Kč
  23/1650     20. 8. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 326,7 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 36,3 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 363,0 tis. Kč
  23/1650     20. 8. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 65 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 65 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1651     20. 8. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat a) 3 ks elektrocentrál ESE 1408 DBG ES DIN Silent b) 2.350 ks širokospektrálních ochranných filtrů v majetku kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu
  23/1651     20. 8. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 14/973 ze dne 30. 4. 2013 č. 18/1379 ze dne 20. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  23/1652     20. 8. 2013
1. bere na vědomí

žádost: a) Rusko - českého vědeckého a kulturního fóra, o.p.s. ze dne 2. 7. 2013 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) BUVI Promotion s.r.o. ze dne 14. 5. 2013 o navýšení dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na 100 tis. Kč dle přílohy č. 3 předloženého materiálu c) DTO CZ, s.r.o. ze dne 25. 2. 2013 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  23/1652     20. 8. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje: a) Rusko-českému vědeckému a kulturnímu fóru, o.p.s., se sídlem Sokolská třída 936/21, 702 00 Ostrava 2, IČ 27849449, ve výši 40 tis. Kč na výdaje související se zajištěním podpory programu mezinárodní konference "České hornictví míří na východ" s časovou použitelností dotace od 1. 8. 2013 do 31. 10. 2013 b) DTO CZ, s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 480/5, 709 28 Ostrava ‑ Mariánské Hory, IČ 47666439, na úhradu uznatelných nákladů akce "Cena za mimořádný přínos v oboru gerontologie" ve výši 40 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 2. 2013 do 30. 11. 2013
  23/1652     20. 8. 2013
3. rozhodla

navýšit účelovou dotaci příjemci BUVI Promotion s.r.o., se sídlem Dolní náměstí 17/9, 746 01 Opava, IČ 26812576, na výdaje související se zajištěním akce "Festival dřeva 2013" - Beskydský Pohár, soutěž profesionálních dřevorubců o 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 8. 2013 do 30. 11. 2013
  23/1652     20. 8. 2013
4. rozhodla

změnit v bodě 1 písm. a) usnesení rady kraje č. 18/1379 ze dne 20. 6. 2013 text "poskytnout věcný dar v hodnotě 10 tis. Kč jako jednu z hlavních cen vítězi mezinárodního festivalu "SPECTACULO INTERESSE", který pořádá Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace" na text "poskytnout věcné ocenění v hodnotě 10 tis. Kč jako jednu z hlavních cen vítězi mezinárodního festivalu "SPECTACULO INTERESSE", který pořádá Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace"
  23/1652     20. 8. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Činnost zastupitelstva kraje pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 140 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru o 10 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 40 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 40 tis. Kč na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 50 tis. Kč Celkem o 140 tis. Kč
  23/1652     20. 8. 2013
6. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory z realizace veřejné zakázky v rámci akce "Ediční plán" ve výši 90,75 tis. Kč
  23/1652     20. 8. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 90,75 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 90,75 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1653     20. 8. 2013
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 18. 7. 2013 do 13. 8. 2013 vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 29. 5. 2013 do 13. 8. 2013, dle předloženého materiálu
  23/1653     20. 8. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp. Miroslav Novák Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 23/1963 ze dne 29. 2. 2012 č. 24/2076 ze dne 6. 6. 2012 č. 2/35 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  23/1654     20. 8. 2013
1. bere na vědomí

žádost města Vítkov ze dne 14. 6. 2013 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  23/1654     20. 8. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout městu Vítkov, IČ 00300870, účelovou investiční dotaci ve výši 200 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavebními úpravami hasičské stanice v městě Vítkově, Hasičská 266, s termínem použití v období od 19. 9. 2013 do 30. 6. 2014, dle předloženého materiálu
  23/1654     20. 8. 2013
3. bere na vědomí

žádost města Fulnek ze dne 10. 5. 2013 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  23/1654     20. 8. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout městu Fulnek, IČ 00297861, účelovou investiční dotaci ve výši 450 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavebními úpravami hasičské stanice v městě Fulneku, 1. máje 247, s termínem použití v období od 19. 9. 2013 do 31. 7. 2014, dle předloženého materiálu
  23/1654     20. 8. 2013
5. bere na vědomí

žádost města Český Těšín ze dne 12. 7. 2013 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  23/1654     20. 8. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout městu Český Těšín, IČ 00297437, účelovou investiční dotaci ve výši 40% vysoutěžené ceny zakázky na pořízení dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro realizaci stavby "Výstavba a provozování IVC Český Těšín", maximálně však ve výši 1.000 tis. Kč s termínem použití v období od 19. 9. 2013 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  23/1654     20. 8. 2013
7. bere na vědomí

žádost města Třinec ze dne 19. 7. 2013 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  23/1654     20. 8. 2013
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout městu Třinec, IČ 00297313, účelovou investiční dotaci ve výši 200 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s vyhotovením projektové dokumentace pro zadávací řízení akce "Integrované výjezdové centrum Třinec" s termínem použití v období od 19. 9. 2013 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  23/1654     20. 8. 2013
9. bere na vědomí

žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Bohumín - Kopytov ze dne 15. 12. 2012 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  23/1654     20. 8. 2013
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sboru dobrovolných hasičů Bohumín - Kopytov, IČ 75060779, účelovou neinvestiční dotaci, dle předloženého materiálu
  23/1654     20. 8. 2013
11. bere na vědomí

žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 20. 6. 2013 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  23/1654     20. 8. 2013
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, účelovou investiční dotaci ve výši 399.582,-- Kč na úhradu kapitálových výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV - Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., s termínem použití v období od 1. 8. 2013 do 30. 6. 2014, dle předloženého materiálu
  23/1654     20. 8. 2013
13. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2), 4), 6), 8) 10) a 12) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1655     20. 8. 2013
1. stanoví

s účinností od 1. 9. 2013 plat ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1656     20. 8. 2013
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na nemovitém majetku kraje předaném k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Kratochvílova 7, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00602132 a) na akci "Zateplení budovy školy pod střechou", a to v budově č. p. 1490, část obce Moravská Ostrava, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 586/2 a v budově bez čp/če, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 586/1, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, b) na akci "Oprava oplechování a svislé polykarbonátové stěny" na nemovitém majetku kraje, a to v budově č. p. 2689, část obce Moravská Ostrava, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 1041/3, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle předloženého materiálu
  23/1656     20. 8. 2013
2. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na nemovitém majetku kraje předaném k hospodaření organizaci Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 690/32, Český Těšín, IČ 00577235 a) na akci "Úprava dílen pro výuku polygrafických oborů", a to v budově č. p. 611, část obce Český Těšín, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 1328 v k. ú. a obci Český Těšín, b) na akci "Pořízení bezbariérového přístupu - instalace zdvižné vertikální plošiny pro ZTP" v budově č. p. 611, část obce Český Těšín, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 1328 v k. ú. a obci Český Těšíně dle předloženého materiálu
  23/1656     20. 8. 2013
3. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (včetně DPH) na akci "Stavební úpravy 1. n. p. domova mládeže Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek pro potřeby odloučeného pracoviště Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín" na nemovitém majetku kraje, a to v budově bez čp/če občanská vybavenost na pozemku parc. č. 161/4 v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, předaném k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, Frýdek-Místek, IČ 00601381, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 k usnesení rady kraje č. 12/831 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  23/1657     20. 8. 2013
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků a žádost o změnu časové použitelnosti a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9 a 11 předloženého materiálu
  23/1657     20. 8. 2013
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce "Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného a záchranného systému (IZS) ve výši 70.000 Kč
  23/1657     20. 8. 2013
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) ********** ve výši 14.000 Kč, ********** ve výši 14.000 Kč, ********** ve výši 14.000 Kč, ********** ve výši 14.000 Kč, ********** ve výši 14.000 Kč na zajištění účasti na Mistrovství světa hasičů v cyklistice 2013; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, ubytování, stravování a spotřební materiál s časovou použitelností od 1. 6. 2013 do 31. 10. 2013 b) Klub Karate DÓ Bruntál, IČ 45211124, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním přípravy a účasti reprezentantů na MS v karate v Jihoafrické republice; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, ubytování, stravování, materiál a technické zajištění s časovou použitelností od 1. 6. 2013 do 31. 10. 2013 c) TJ Baník Karviná o.s., IČ 00533190, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti mladých sportovců na evropském lezeckém závodu Rock Junior 2013 v Itálii; finanční prostředky jsou určeny na startovné, dopravu, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 7. 2013 do 31. 10. 2013 d) BIKE 2000, IČ 69610291, ve výši 80.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti mladých sportovců na mistrovství Evropy mládeže MTB v Rakousku; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, ubytování a startovné s časovou použitelností od 1. 7. 2013 do 31. 10. 2013 e) MERKO CZ, a.s., IČ 25364642, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce Česko - slovenský pohár vznášedel; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, ubytování, startovné a technické zajištění s časovou použitelností od 1. 7. 2013 do 31. 10. 2013
  23/1657     20. 8. 2013
4. rozhodla

změnit časovou použitelnost neinvestiční účelové dotace poskytnuté na úhradu nákladů spojených se zabezpečením hudební soutěže ENGLISH NIGHTINGALE - ANGLICKÝ SLAVÍK příjemci VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM, IČ 26836025 z "od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2013" na "od 1. 1. 2013 do 30. 11. 2013" a termín pro předložení závěrečného vyúčtování z "30. 9. 2013" na "31. 12. 2013"
  23/1657     20. 8. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 110 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 50 tis. Kč na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 70 tis. Kč celkem 230 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 70 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 110 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 50 tis. Kč celkem 230 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1658     20. 8. 2013
1. rozhodla

nabýt prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na finanování účelových dotací v odvětví školství na: a) program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2013" č. j. MSMT- 44622/2012-22 ve výši 2.879.358 Kč b) projektů prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurensceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (EU peníze školám), v oblasti podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách ve výši 19.300.848 Kč c) projektů prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurensceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (EU peníze školám), v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ve výši 270.963,20 Kč d) individuálních projektů prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Operačního programu Vzdělávání pro konkurensceschopnost, v oblasti podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání ve výši 997.852,27 Kč e) dotace v rámci programu Kulturní aktivity - Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit ve výši ve výši 250.000 Kč dle předloženého materiálu
  23/1658     20. 8. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 23.699.049 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 30.570 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 2.638.876 Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 615.936 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.072.732 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 7.385.523 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 7.656.943 Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 616.449 Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 434.165 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 997.855 Kč na § 3312 - Hudební činnost pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 250.000 Kč Celkem 23.699.049 Kč
  23/1658     20. 8. 2013
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na "Rozvojový program podpora škol, které realizují inkluzívní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2013" pro organizace: a) Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace, IČ 47813172, ve výši 153.867 Kč, b) Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 71172050, ve výši 56.045 Kč
  23/1658     20. 8. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na "Rozvojový program podpora škol, které realizují inkluzívní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2013" pro organizace: a) Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace, IČ 47813172, o částku 153.867 Kč, b) Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 71172050, o částku 56.045 Kč
  23/1658     20. 8. 2013
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na realizaci "Rozvojového programu podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2013" v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  23/1658     20. 8. 2013
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 příspěvkovým organizacím kraje, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s účelovým určením na realizaci projektů "EU peníze školám" organizacím dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  23/1658     20. 8. 2013
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 v rámci individuálních projektů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizacím: a) Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, s účelovým určením na realizaci projektu "Vytvoření e-learningových opor pro inovovaný studijní program Sociální práce v kombinované a dálkové formě studia" o částku 636.700,18 Kč (reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0078) b) Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 72547651, s účelovým určením na projekt "Modernizace výuky gastronomie, hotelnictví a turismu" o částku 361.152,09 Kč (reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0041)
  23/1658     20. 8. 2013
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 v rámci programu Kulturní aktivity - Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku 250.000 Kč s účelovým určením na projekt "5. Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava Cantat 2013"
  23/1658     20. 8. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 10 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 6 tis. Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 39 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 380 tis. Kč Celkem 435 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 435 tis. Kč
  23/1658     20. 8. 2013
10. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  23/1658     20. 8. 2013
11. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce "Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím - rezerva", ve výši 370.000 Kč
  23/1658     20. 8. 2013
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.443 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 400 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.250 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 288 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 135 tis. Kč Celkem 2.073 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 370 tis. Kč
  23/1658     20. 8. 2013
13. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
  23/1658     20. 8. 2013
14. schvaluje

závazný ukazatel "účelová investiční dotace do investičního fondu" organizaci Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, ve výši 370.000 Kč účelově určený na akci "Úhrada nákladů spojených s úpravami prostor v areálu Krnovská 9"
  23/1658     20. 8. 2013
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3121 - Gymnázia pol. 2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací o 11.020 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5362 - Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu o 11.020 Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 11/762 ze dne 21. 3. 2013 č. 8/482 ze dne 12. 2. 2013 č. 8/484 ze dne 12. 2. 2013 č. 19/1493 ze dne 11. 7. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  23/1659     20. 8. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 531.266 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 531.266 Kč
  23/1659     20. 8. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele "příspěvek na provoz" na rok 2013, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu: a) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, o částku 265.632 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Sdružeňáček" - Zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov, p.o. b) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, o částku 265.632 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Zařízení péče o děti ve Slezské nemocnici v Opavě"
  23/1659     20. 8. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 626.210 Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 626.210 Kč
  23/1659     20. 8. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele "účelová investiční dotace do investičního fondu" na rok 2013, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu: a) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, o částku 313.104 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Sdružeňáček" - Zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov, p.o. b) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, o částku 313.104 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Zařízení péče o děti ve Slezské nemocnici v Opavě"
  23/1659     20. 8. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 18.615 Kč a snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 18.615 Kč
  23/1659     20. 8. 2013
6. schvaluje

snížení závazného ukazatele "příspěvek na provoz" na rok 2013, účelově určeného na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, o částku 9.675 Kč b) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, o částku 8.940 Kč
  23/1659     20. 8. 2013
7. schvaluje

snížení závazného ukazatele "účelová investiční dotace do investičního fondu" na rok 2013, s účelovým určením na realizaci akce "Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních", příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, o částku 450 tis. Kč b) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, ve výši 250 tis. Kč
  23/1659     20. 8. 2013
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele "příspěvek na provoz" na rok 2013, s účelovým určením na realizaci akce "Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních", příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, o částku 450 tis. Kč b) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, ve výši 250 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/30 ze dne 15. 1. 2013 (č. usnesení)
  23/1660     20. 8. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti dle předloženého materiálu a přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1661     20. 8. 2013
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  23/1661     20. 8. 2013
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  23/1661     20. 8. 2013
3. souhlasí

se zřízením věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení
  23/1661     20. 8. 2013
4. souhlasí

a) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení b) s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1662     20. 8. 2013
1. bere na vědomí

informaci o záměru osazení pachových ohradníků na vybraných úsecích rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. tříd a o spolufinancování z nadačního příspěvku Nadace pojišťovny Generali ve výši 150.000 Kč dle předloženého materiálu
  23/1662     20. 8. 2013
2. souhlasí

s vyčleněním částky 120.000 Kč včetně DPH na nákup aplikačních souprav pro zřízení pachových ohradníků dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1663     20. 8. 2013
1. bere na vědomí

záměr Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, realizovat v roce 2014 projekt "Snížení emisí polétavého prachu v okresech Nový Jičín a Opava pomocí zametacích čistících vozů" financovaný z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, 2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů dle předloženého materiálu
  23/1663     20. 8. 2013
2. souhlasí

se záměrem Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, podat v roce 2014 žádost o podporu projektu "Snížení emisí polétavého prachu v okresech Nový Jičín a Opava pomocí zametacích čistících vozů" z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, 2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 30/2028 ze dne 22. 5. 2003 č. 12/835 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  23/1664     20. 8. 2013
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se subjektem a za podmínek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/594 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  23/1665     20. 8. 2013
1. bere na vědomí

plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2013 - III. část dle předloženého materiálu
  23/1665     20. 8. 2013
2. souhlasí

s plánem souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2013 - III. část v ceně převyšující 2 mil. Kč včetně DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  23/1666     20. 8. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 118,73 tis. Kč, účelově určené na úhradu nákladů spojených s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za II. čtvrtletí roku 2013 dle předloženého materiálu
  23/1666     20. 8. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 118,73 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 13,41 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 105,32 tis. Kč Celkem o 118,73 tis. Kč
  23/1666     20. 8. 2013
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 27,93 tis. Kč, účelově určené na úhradu škody způsobené vybraným zvláště chráněným živočichem
  23/1666     20. 8. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 27,93 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 27,93 tis. Kč
  23/1666     20. 8. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 2.400,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 2.400,00 tis. Kč
  23/1666     20. 8. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují nedaňové příjmy na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 295,00 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 295,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/276 ze dne 20. 12. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  23/1667     20. 8. 2013
1. bere na vědomí

podpoření projektu "Podpora procesu transformace pobytového zařízení Sírius, příspěvková organizace pro přechody uživatelů," reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/87.00015 organizace Sírius, příspěvková organizace, se sídlem Mánesova 7, 746 01 Opava, IČ 71197036, předloženého do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. 87, v rámci oblasti 3.1 - Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb
  23/1667     20. 8. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství mezi organizací Sírius, příspěvková organizace, se sídlem Mánesova 7, 746 01 Opava, IČ 71197036 a Moravskoslezským krajem, k projektu "Podpora procesu transformace pobytového zařízení Sírius, příspěvková organizace pro přechody uživatelů", reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/87.00015, realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. 87, v rámci oblasti 3.1, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 3/187 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  23/1668     20. 8. 2013
1. bere na vědomí

žádost společnosti FOIBOS BOOKS s.r.o. o finanční podporu projektu "Malý průvodce Lidové stavby Moravy a Slezska", dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  23/1668     20. 8. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti FOIBOS BOOKS s.r.o., IČ 25053728, ve výši 20.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem Malý průvodce Lidové stavby Moravy a Slezska", s časovou použitelností od 20. 8. 2013 do 31. 12. 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  23/1668     20. 8. 2013
3. bere na vědomí

žádost Střediska volného času Méďa, Krnov, Dobrovského 16, příspěvkové organizace o finanční podporu projektu "zajištění účasti Taneční skupiny Calipso Dance Krnov na mezinárodních soutěžích", dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  23/1668     20. 8. 2013
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Středisku volného času Méďa, Krnov, Dobrovského 16, příspěvkové organizaci, IČ 75079356, ve výši 70.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem "zajištění účasti Taneční skupiny Calipso Dance Krnov na mezinárodních soutěžích", s časovou použitelností od 20. 8. 2013 do 31. 12. 2013, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  23/1668     20. 8. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 40,0 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 50,0 tis. Kč Celkem o 90,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3316 - Vydavatelská činnost pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 20,0 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 70,0 tis. Kč Celkem o 90,0 tis. Kč
  23/1668     20. 8. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 813,7 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 813,7 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  23/1669     20. 8. 2013
1. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje společnosti PARA CONSULTING s.r.o., IČ 27796418, ve výši 100 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu s názvem "parádní dny, aneb pohybem jsme si blíž", s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, dle předloženého materiálu
  23/1669     20. 8. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje Psychiatrické nemocnici v Opavě, IČ 00844004, ve výši 20 tis. Kč, nejvýše však 27,40 % uznatelných nákladů projektu, určenou na úhradu uznatelných nákladů projektu s názvem "Cesty za Oponu" s časovou použitelností od 1. 8. 2013 do 31. 12. 2013, dle předloženého materiálu
  23/1669     20. 8. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 100 tis. Kč na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 20 tis. Kč Celkem o 120 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 100 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 20 tis. Kč Celkem o 120 tis. Kč
  23/1669     20. 8. 2013
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce "Konzultační a poradenská činnost v odvětví sociálních věcí", ve výši 20 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1670     20. 8. 2013
1. stanoví

s účinností od 1. 9. 2013 plat Mgr. Kamile Molkové, ředitelce organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČ 71197010, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1502 ze dne 11. 7. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  23/1671     20. 8. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 600.000,‑- Kč na financování projektu "Vlastní umělecká činnost v roce 2013" realizovaného Těšínským divadlem Český Těšín, příspěvkovou organizací v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů, dle předloženého materiálu
  23/1671     20. 8. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 600 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 600 tis. Kč
  23/1671     20. 8. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele "příspěvek na provoz" na rok 2013 organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00100536, o částku 600.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci projektu "Vlastní umělecká činnost v roce 2013" v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/993/1 ze dne 10. 6. 2004 (č. usnesení)
  23/1672     20. 8. 2013
1. souhlasí

s účastí Moravskoslezského kraje na veletrhu PAMÁTKY 2013, který se bude konat ve dnech 3. - 5. 10. 2013 na Výstavišti v Praze - Holešovicích
  23/1672     20. 8. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 65,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví pol. 5164 - Nájemné o 9,5 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,5 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 15,0 tis. Kč Celkem o 65,0 tis. Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  23/1673     20. 8. 2013
1. ukládá

odvod do rozpočtu kraje na rok 2013 organizaci Domov U jezera, příspěvková organizace, IČ 73214566, ve výši 497,02 tis. Kč s účelovým určením na realizaci víceprací v rámci akce "Přístavba domova pro seniory - administrativní část", a to formou závazného ukazatele
  23/1673     20. 8. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 497,02 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 497,02 tis. Kč
  23/1673     20. 8. 2013
3. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 497,02 tis. Kč účelově určené na akci "Přístavba domova pro seniory - administrativní část" realizovanou pro organizaci Domov U jezera, příspěvková organizace, IČ 73214566

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7204 ze dne 15. 5. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2119 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  23/1674     20. 8. 2013
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 32.012.747,85 Kč na financování projektu "Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/24.01364, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  23/1674     20. 8. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu "Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/24.01364, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6698 ze dne 14. 2. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1993 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  23/1675     20. 8. 2013
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 43.276.649 Kč na financování projektu "Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě", registrační číslo projektu 7F-07977.01 za podmínek uvedených v podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  23/1675     20. 8. 2013
2. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu prohlášení příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě" realizovaný v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Zodp.: Miroslav Novák

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7204 ze dne 15. 5. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1764 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  23/1676     20. 8. 2013
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 21.901.073,18 Kč na financování projektu "Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/24.01365 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  23/1676     20. 8. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu "Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu
  23/1676     20. 8. 2013
3. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 13.101.364,50 Kč na financování projektu "Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Ostravě na ul. Tvorkovských", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/24.01369 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  23/1676     20. 8. 2013
4. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu "Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Ostravě na ul. Tvorkovských" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  23/1677     20. 8. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 134,42 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 100,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 25,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 9,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,42 tis. Kč Celkem 134,42 tis. Kč
  23/1677     20. 8. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 1,50 tis. Kč
  23/1677     20. 8. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 608,28 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 160,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 40,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 14,40 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,68 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 13,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 90,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 3,30 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 30,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 193,20 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 5,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 58,70 tis. Kč Celkem 608,28 tis. Kč
  23/1677     20. 8. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 6,58 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3,54 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3,04 tis. Kč Celkem 6,58 tis. Kč
  23/1677     20. 8. 2013
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele "příspěvek na provoz" s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt "Catch your Dreams" příspěvkovým organizacím kraje: a) Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem Kpt. Vajdy 2656/1a, 700 30 Ostrava, IČ 45234370, o částku 3.031,‑‑ Kč b) Střední škola elektrotechnická, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, se sídlem Na Jízdárně 30, 702 00 Ostrava, IČ 13644327, o částku 3.538,-- Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2014
  23/1677     20. 8. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 - Příjmy z úroků (část) o 1.532,00 Kč a snižují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 22.007,00 Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 5.509,00 Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1.981,00 Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 102,00 Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 20.700,00 Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1.985,00 Kč pol. 5164 - Nájemné o 200,00 Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 848.849,00 Kč pol. 5175 - Pohoštění o 5.500,00 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.605,00 Kč Celkem 912.438,00 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 7.023,00 Kč pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 906.947,00 Kč Celkem 913.970,00 Kč
  23/1677     20. 8. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 192,20 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 192,20 tis. Kč
  23/1677     20. 8. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 150,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 150,00 tis. Kč
  23/1677     20. 8. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 7,83 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva o 7,60 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 0,23 tis. Kč Celkem 7,83 tis. Kč
  23/1677     20. 8. 2013
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 54,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 54,20 tis. Kč
  23/1677     20. 8. 2013
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 300,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 300,00 tis. Kč
  23/1677     20. 8. 2013
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 640,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 250,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 390,00 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 250,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 250,00 tis. Kč Celkem 890,00 tis. Kč
  23/1677     20. 8. 2013
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 6.550,82 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 6.550,82 tis. Kč
  23/1677     20. 8. 2013
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 120,28 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5172 - Programové vybavení o 120,28 tis. Kč
  23/1677     20. 8. 2013
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 948,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Stroje, přístroje a zařízení o 3.327,07 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 4.275,07 tis. Kč
  23/1677     20. 8. 2013
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 5.355,00 Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5.355,00 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1432 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  23/1678     20. 8. 2013
1. bere na vědomí

rizika spojená s realizací projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji", registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008
  23/1678     20. 8. 2013
2. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 216.655.471,63 Kč na financování projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji", registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  23/1678     20. 8. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 21.665,55 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 494,40 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 15,37 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 123,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 44,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 2,08 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 5,00 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 215,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 875,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 10,00 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 0,50 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 50,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.244,35 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 100,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 320,00 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 425,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 17.740,75 tis. Kč Celkem 21.665,55 tis. Kč
  23/1678     20. 8. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele "příspěvek na provoz" v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)" příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/75 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  23/1679     20. 8. 2013
1. rozhodla

přijmout dotaci v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 33.194.728 Kč na financování projektu "Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje II", registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/15.00018 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS824-65/2013

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/75 ze dne 29. 2. 2012 č. 3/188 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  23/1680     20. 8. 2013
1. rozhodla

přijmout grant v maximální výši 13.590 eur (341.652,60 Kč) na financování projektu "Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami", registrační číslo COM-REG-2013-002, který je součástí projektu "Partnerství Comenius Regio" v rámci Programu celoživotního učení, a to za podmínek uvedených v Grantové smlouvě COM-REG-2013-002
  23/1680     20. 8. 2013
2. rozhodla

přijmout grant v maximální výši 16.920 eur (425.368,80 Kč) na financování projektu "Envitalent", registrační číslo COM-REG-2013-008, který je součástí projektu "Partnerství Comenius Regio" v rámci Programu celoživotního učení, a to za podmínek uvedených v Grantové smlouvě COM-REG-2013-008
  23/1680     20. 8. 2013
3. rozhodla

přijmout grant v maximální výši 13.875 eur (348.817,50 Kč) na financování projektu "Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních", registrační číslo COM-REG-2013-001, který je součástí projektu "Partnerství Comenius Regio" v rámci Programu celoživotního učení, a to za podmínek uvedených v Grantové smlouvě COM-REG-2013-001
  23/1680     20. 8. 2013
4. rozhodla

přijmout grant v maximální výši 26.562,75 eur (667.787,53 Kč) na financování projektu "From Dropout to Inclusion", registrační číslo COM-REG-2013-009, který je součástí projektu "Partnerství Comenius Regio" v rámci Programu celoživotního učení, a to za podmínek uvedených v Grantové smlouvě COM-REG-2013-009
  23/1680     20. 8. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4119 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně o 1.426,90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 273,32 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 279,05 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 874,53 tis. Kč CELKEM 1.426,90 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 152/5403 ze dne 13. 11. 2007 č. 41/2115 ze dne 25. 11. 2009 č. 97/6165 ze dne 16. 11. 2011 č. 119/7883 ze dne 5. 9. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  23/1681     20. 8. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 7.220,49 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 920,49 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 1.000,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.000,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.300,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 1.000,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.000,00 tis. Kč Celkem 7.220,49 tis. Kč
  23/1681     20. 8. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 5.054,39 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.000,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 800,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.000,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.054,39 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 200,00 tis. Kč Celkem 5.054,39 tis. Kč
  23/1681     20. 8. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.778,40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.000,00 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.000,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 778,40 tis. Kč Celkem 2.778,40 tis. Kč
  23/1681     20. 8. 2013
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nedokončené nebo nerealizované akce "Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón", ve výši 37,5 tis. Kč
  23/1681     20. 8. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 37,5 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 37,5 tis. Kč
  23/1681     20. 8. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 6.862,34 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 4.707,36 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 1.450,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 520,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazovém pojištění o 27,00 tis. Kč pol. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci o 53,64 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 67,78 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 36,56 tis. Kč Celkem o 6.862,34 tis. Kč
  23/1681     20. 8. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 1.389,31 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 1.389,31 tis. Kč
  23/1681     20. 8. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 4.954,7 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 4.954,7 tis. Kč
  23/1681     20. 8. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6322 - Investiční transfery občanským sdružením o 300 tis. Kč pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 277 tis. Kč Celkem o 577 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 300 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 277 tis. Kč Celkem o 577 tis. Kč
  23/1681     20. 8. 2013
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5154 - Elektrická energie o 185,03 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 185,03 tis. Kč
  23/1681     20. 8. 2013
11. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nedokončené nebo nerealizované akce "Dotační program - Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji", ve výši 815 tis. Kč
  23/1681     20. 8. 2013
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 715 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 715 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  23/1682     20. 8. 2013
1. bere na vědomí

žádost občanského sdružení Koliba, IČ 22676597, o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na realizaci projektu
  23/1682     20. 8. 2013
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nedokončené nebo nerealizované akce "Podpora obnovy a rozvoje venkova 2012", ve výši 15.000 Kč
  23/1682     20. 8. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 15 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 15 tis. Kč
  23/1682     20. 8. 2013
4. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci občanskému sdružení Koliba, IČ 22676597 ve výši 15.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu s časovou použitelností od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 17/1320 ze dne 4. 6. 2013 (č. usnesení)
  23/1683     20. 8. 2013
1. rozhodla

uzavřít "Smlouvu o připojení k distribuční soustavě" pro stavbu "Výstavba objektu DOZP ve Studénce" se společností SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, PSČ 702 00, IČ 27768961, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1600 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  23/1684     20. 8. 2013
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory z realizace veřejné zakázky v rámci akce "Rekonstrukce elektroinstalace - I. etapa" organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČ 13644271, ve výši 191.000,-- Kč
  23/1684     20. 8. 2013
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele "účelová investiční dotace do investičního fondu" na rok 2013 organizaci Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČ 13644271, o částku 370.420,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce elektroinstalace - I. etapa"
  23/1684     20. 8. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele "příspěvek na provoz" na rok 2013 organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČ 00601390, o částku 165.000,‑‑ Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Oprava terasy nad hlavním vstupem"
  23/1684     20. 8. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele "účelová investiční dotace do investičního fondu" na rok 2013 organizaci Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, o částku 194.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce střechy sportovní haly"
  23/1684     20. 8. 2013
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele "účelová investiční dotace do investičního fondu" na rok 2013 organizaci Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace, IČ 60337320, o částku 250.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce střechy hlavní budovy OA"
  23/1684     20. 8. 2013
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele "příspěvek na provoz" na rok 2013 organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace, IČ 60043661, o částku 370.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Výměna střešní krytiny a hromosvodů"
  23/1684     20. 8. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 788 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 191 tis. Kč Celkem o 979 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 165 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 370 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 194 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 250 tis. Kč Celkem o 979 tis. Kč
  23/1684     20. 8. 2013
8. schvaluje

snížení závazného ukazatele "příspěvek na provoz" na rok 2013 organizaci Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, o částku 585,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Oprava havarijního stavu kanalizace"
  23/1684     20. 8. 2013
9. schvaluje

snížení závazného ukazatele "příspěvek na provoz" na rok 2013 organizaci Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace, IČ 62331647, o částku 23.405,60 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Oprava plochých střech budovy ZUŠ"
  23/1684     20. 8. 2013
10. schvaluje

snížení závazného ukazatele "účelová investiční dotace do investičního fondu" na rok 2013 organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, IČ 00601331, o částku 77.540,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce podhledů a umělého osvětlení v tělocvičně"
  23/1684     20. 8. 2013
11. schvaluje

snížení závazného ukazatele "účelová investiční dotace do investičního fondu" na rok 2013 organizaci Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, IČ 64120384, o částku 63.781,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Výměna části oken"
  23/1684     20. 8. 2013
12. schvaluje

snížení závazného ukazatele "účelová investiční dotace do investičního fondu" na rok 2013 organizaci Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, o částku 1.020,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Výměna výplní otvorů a oprava fasády"

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 8/328 ze dne 4. 2. 2009 č. 15/770 ze dne 27. 4. 2009 (č. usnesení)
  23/1685     20. 8. 2013
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby "IV-12-8008810, zemní kabel 2×AYKY 3×120+70 + jistící skříň SS100" na části pozemku parc. č. 1464/12, zahrada a části pozemku parc. č. 1464/13, ostatní plocha, vše v k. ú. Butovice, obec Studénka
  23/1685     20. 8. 2013
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 1464/12, zahrada a části pozemku parc. č. 1464/13, ostatní plocha, vše v k. ú. Butovice, obec Studénka, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Nová Horka 22, Studénka, IČ 48804860, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, spočívající v právu umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy, a to zemní kabel 2×AYKY 3×120+70 + jistící skříň SS100, a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním uvedeného zařízení distribuční soustavy v rámci stavby "IV-12-8008810, zemní kabel 2×AYKY 3×120+70 + jistící skříň SS100", na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, a úhradu nákladů spojených s vkladem práv do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  23/1685     20. 8. 2013
3. bere na vědomí

informaci, že nedojde ke zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 642/7, ostatní plocha, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle bodu 3 písm. a) usnesení rady kraje č. 8/328 ze dne 4. 2. 2009
  23/1685     20. 8. 2013
4. rozhodla

nahradit text usnesení rady kraje č. 15/770 ze dne 27. 4. 2009, bod 4) písm. a) textem: "rozhodla zřídit věcná břemena na části pozemku parc. č. 348/10, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Zengrova 1, Ostrava-Vítkovice, IČ 00602141, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1679-732/2009 ze dne 19. 10. 2009 (stavba trafostanice) a geometrického plánu č. 2067-148/2013 ze dne 4. 4. 2013 (uložení nových elektrických kabelů VN a NN) v rámci stavby "Ostrava, vymístění DTS 8489", ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, spočívajících v právu umístění a provozování nové kompaktní trafostanice DTS a uložení vedení elektrických kabelů VN a NN, včetně práva jízdy a chůze po části předmětného pozemku za účelem výstavby, provozování, údržby, oprav, odstranění, rekonstrukce a změn umístěné kompaktní trafostanice DTS a elektrických kabelů, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 19.266 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu nákladů spojených s vkladem práv do katastru nemovitostí
  23/1685     20. 8. 2013
5. rozhodla

zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 2810, ostatní plocha a k části pozemku parc. č. 2811, ostatní plocha, oba v k. ú. Vítkov, obec Vítkov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, Vítkov-Podhradí, IČ 14616068, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, IČ 60193336, spočívající v právu umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v dotčených pozemcích a v právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky za účelem umístění, provozování, údržby, oprav a odstranění podzemního vedení veřejné komunikační sítě v rámci stavby "0445/10 SMVAK-Vítkov-MK 16010-009523", na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 2748-672/2012 ze dne 16. 7. 2012, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však ve výši 3.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí.
  23/1685     20. 8. 2013
6. souhlasí

s umístěním a realizací stavby "OMS PODA - Karviná, 3. etapa" na částech pozemků specifikovaných v bodu 7 písm. a) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu
  23/1685     20. 8. 2013
7. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 2427/2, k části pozemku parc. č. 2427/8 a k části pozemku parc. č. 2427/9, všechny ostatní plocha v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Žižkova 1818/1a, Hranice, Karviná, IČ 62331515, ve prospěch společnosti PODA a.s., 28. října 1168/102, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 25816179, spočívající v právu zřízení, umístění a provozování podzemního vedení veřejné sítě elektronických komunikací a v právu vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemního vedení veřejné sítě elektronických komunikací v rámci stavby "OMS PODA - Karviná, 3. etapa", na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však ve výši 3.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění. Oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí. b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 7 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1686     20. 8. 2013
1. rozhodla

a) uzavřít nájemní smlouvu mezi krajem a ********** na nemovitost v jeho vlastnictví, a to: pozemek parc. č. 2403/2, ostatní plocha, v k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, obec Dobrá, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti, na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013, za nájemné ve výši 8.623 Kč, dle předloženého materiálu b) uzavřít nájemní smlouvu mezi krajem a společností CASH stavby a.s., se sídlem Jarní 1040/44b, 614 00 Brno-Maloměřice a Obřany, IČ 26944359 na nemovitost v jejím vlastnictví, a to: pozemek parc. č. 1331/1, ostatní plocha, v k. ú. a obec Nošovice, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti, na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013, za nájemné ve výši 11.010 Kč, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1017 ze dne 10. 6. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1288 ze dne 10. 11. 2010 č. 22/1874 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  23/1687     20. 8. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti" ev. č. 01232/2009/FIN ze dne 30. 6. 2009, uzavřené se společnostmi - SATUM CZECH s.r.o., se sídlem Porážková 1424/20, Ostrava, IČ 25373951 a BUCKLEY ASSOCIATES, a.s., se sídlem Kořenského 15/1107, Praha 5, IČ 26510626, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  23/1688     20. 8. 2013
1. bere na vědomí

žádost občanského sdružení SKI Vítkovice - Bílá, o.s., IČ 70632219, se sídlem Bílá 173, 739 15 Staré Hamry o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 10.000 Kč na organizaci cyklistického závodu "Pohár Beskydské magistrály", který se bude konat dne 31. 8. 2013, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  23/1688     20. 8. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně v celkové výši 10.000 Kč občanskému sdružení SKI Vítkovice - Bílá, o.s., IČ 70632219, se sídlem Bílá 173, 739 15 Staré Hamry, na organizaci cyklistického závodu "Pohár Beskydské magistrály", který se bude konat dne 31. 8. 2013, s časovou použitelností od 1. 8. 2013 do 31. 10. 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/724 ze dne 21. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/271 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  23/1689     20. 8. 2013
1. bere na vědomí

informaci o průběhu zpracování projektové dokumentace a změnách v projektové dokumentaci stavby "Novostavba objektu chráněného bydlení v Osoblaze" dle předloženého materiálu
  23/1689     20. 8. 2013
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ze dne 17. 12. 2012 (ev. č. 02798/2012/IM) se společností: ATELIER 38 s.r.o., se sídlem: Husova 1431/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 25858343, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 4/171 ze dne 4. 12. 2012 (č. usnesení)
  23/1690     20. 8. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku k projektu "Jak šmakuje Moravskoslezsko" se společností Zámek Zábřeh, s. r. o., se sídlem U Zámku 42/1, 700 30 Ostrava-Jih - Zábřeh, IČ 27795799, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  23/1690     20. 8. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství bez finančního příspěvku k projektu "Jak šmakuje Moravskoslezsko" s Karlem Valou, s místem podnikání Jesenická 1024/7, 795 01 Rýmařov, IČ 46126511, který je provozovatelem hotelu Slunce, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1691     20. 8. 2013
1. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2013 o 5.439,75 tis. Kč z 240.635,34 tis. Kč na 246.075,09 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  23/1692     20. 8. 2013
1. bere na vědomí

a) výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem kontroly a interního auditu v samostatné působnosti ukončených do 30. 6. 2013 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 4 předloženého materiálu b) výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odvětvovými odbory v samostatné působnosti ukončených do 30. 6. 2013 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 5 - 7 předloženého materiálu
  23/1692     20. 8. 2013
2. rozhodla

a) přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při finančních kontrolách a šetření stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 - 4 a v přílohách č. 6 - 7 předloženého materiálu b) u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 5 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout
  23/1692     20. 8. 2013
3. stanoví

s účinností od 1. 9. 2013 a) plat Mgr. Soni Javůrkové, ředitelce organizace Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace, Českobratrská 958/40, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00602078 b) plat Ing. Pavlu Řezníčkovi, řediteli organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00844691 c) plat RNDr. Olze Onderkové, ředitelce organizace Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Čs. armády 517, 738 01 Frýdek‑Místek, IČ 00601411 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  23/1692     20. 8. 2013
4. ukládá

řediteli krajského úřadu sdělit obsah přijatých opatření ředitelům příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 3 - 4 a v příloze č. 7 předloženého materiálu Zodp.: Ing. Tomáš Kotyza Termín: 28. 8. 2013

  frame-scrollup