Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 24. 10. 2017


  Rada kraje

  23/1993                         24. 10. 2017
  1. schvaluje

  program 23. schůze rady kraje konané dne 24. 10. 2017


   Rada kraje

   23/1994                         24. 10. 2017
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a Mgr. Stanislava Folwarczneho, o ověření zápisu z 22. schůze rady kraje, konané dne 10. 10. 2017

   23/1994                         24. 10. 2017
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 23. schůze rady kraje, konané dne 24. 10. 2017:

   -      MUDr. Martina Gebauera

   -      Jana Krkošku


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 1245/7, PSČ 702 00, IČ 47673168, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

    k usnesení rady kraje

    č. 21/1867 ze dne 26. 9. 2017

    23/1995                         24. 10. 2017
    1. schvaluje

    smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s. se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00, Ostrava, IČO 47673168, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    23/1995                         24. 10. 2017
    2. zmocňuje

    předsedu správní rady obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s. k podpisu smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení za obchodní společnost


     Rada kraje

     23/1996                         24. 10. 2017
     1. rozhodla

     zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Dodávky a instalace nábytku a laboratorního nábytku v rámci projektů IROP v oblasti školství“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

     23/1996                         24. 10. 2017
     2. prohlašuje

     že předmět smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávky a instalace nábytku a laboratorního nábytku v rámci projektů IROP v oblasti školství“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

     23/1996                         24. 10. 2017
     3. jmenuje

     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávky a instalace nábytku a laboratorního nábytku v rámci projektů IROP v oblasti školství“, a to:

     členové:

     Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

     Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     náhradníci:

     Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

     Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     23/1996                         24. 10. 2017
     4. jmenuje

     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávky a instalace nábytku a laboratorního nábytku v rámci projektů IROP v oblasti školství“, a to:

     členové:

     Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

     Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

     PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

     Mgr. Roman Kubiena, odbor školství, mládeže a sportu

     Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

     Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     náhradníci:

     Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

     Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

     Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

     Ing. Jana Trombíková, odbor školství, mládeže a sportu

     Mgr. Jana Švecová, odbor evropských projektů

     Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 19/1608 ze dne 29.8.2017

      23/1997                         24. 10. 2017
      1. rozhodla

      na základě výsledku jednání s osloveným dodavatelem a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění mediálního prostoru“ s dodavatelem:

      MAFRA, a.s.

      Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5

      IČO: 45313351

      za cenu nejvýše přípustnou 4.028.700,- Kč bez DPH


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 13/962 ze dne 18. 5. 2017

       23/1998                         24. 10. 2017
       1. rozhodla

       vyloučit z další účasti v otevřeném nadlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov – hranice okr. NJ vč. opěrné zdi“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

       8. KARETA s.r.o.

       Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

       IČO: 62360213

       23/1998                         24. 10. 2017
       2. rozhodla

       na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov – hranice okr. NJ vč. opěrné zdi“ účastníka:

       STRABAG a.s.

       Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

       IČO: 60838744

       za cenu nejvýše přípustnou 41.605.007,02,- Kč bez DPH


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 16/1323 ze dne 27. 6. 2017

        23/1999                         24. 10. 2017
        1. rozhodla

        na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“ účastníka:

        STRABAG a.s.

        Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

        IČO: 60838744

        za cenu nejvýše přípustnou 44.343.655,61,- Kč bez DPH


         Rada kraje

         23/2000                         24. 10. 2017
         1. rozhodla

         zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Obnova a doplnění audiovizuální techniky v objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje II“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

         23/2000                         24. 10. 2017
         2. prohlašuje

         že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Obnova a doplnění audiovizuální techniky v objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje II“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

         23/2000                         24. 10. 2017
         3. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Obnova a doplnění audiovizuální techniky v objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje II“, a to:

         členové:

         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:

         Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         23/2000                         24. 10. 2017
         4. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Obnova a doplnění audiovizuální techniky v objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje II“, a to:

         členové:

         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

         Mgr. Klára Janoušková, M.A., odbor kancelář hejtmana kraje

         Ing. Klára Barešová, odbor kancelář hejtmana kraje

         plk. Ing. Radek Zeman, HZS MSK

         kpt. Ing. Tomáš Kašpar, HZS MSK

         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

         náhradníci:

         Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Tomáš Zuber, odbor kancelář hejtmana kraje

         Ing. Michaela Dopaterová, odbor kancelář hejtmana kraje

         kpt. Ing. Dušan Válek, HZS MSK

         kpt. Ing. Marek Slíva, HZS MSK

         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Ing. Mgr. Josef Pukančík, člen zastupitelstva kraje


          Rada kraje

          23/2001                         24. 10. 2017
          1. schvaluje

          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zajištění ubytování, školících prostorů a stravy pro cílovou skupinu v rámci projektu "Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“"

          23/2001                         24. 10. 2017
          2. rozhodla

          vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

          2.       HOTEL KAMZÍK s.r.o.

          se sídlem: Kalvodova 121/23, 602 00 Brno

          IČ: 29288410

          za cenu nejvýše přípustnou 279.391,30 Kč bez DPH


           Rada kraje

           23/2002                         24. 10. 2017
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Dodávka virtuálních výukových modelů v rámci projektu „Laboratoře virtuální reality““

           23/2002                         24. 10. 2017
           2. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           1. SeeMax s.r.o.

           se sídlem: U Trojice 2661/1c, 370 04 České Budějovice

           IČ: 47239395

           za cenu nejvýše přípustnou 1.256.988,- Kč bez DPH


            Rada kraje

            23/2003                         24. 10. 2017
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zhotovení PD včetně průzkumů, výkon IČ a AD pro projekt "Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán" II.“

            23/2003                         24. 10. 2017
            2. rozhodla

            vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

            2. Ing. Luděk Halaš

            se sídlem: Bieblova 171/36, 613 00, Brno - Černá Pole

            IČ: 60365943

            za cenu nejvýše přípustnou 1.036.000 Kč bez DPH


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 17/1427 ze dne 18. 7. 2017

             č. 18/1514 ze dne 8. 8. 2017

             č. 22/1943 ze dne 10. 10. 2017

             23/2004                         24. 10. 2017
             1. rozhodla

             na základě zprávy o hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Analýza dopadů a implementace požadavků nařízení GDPR“, v její 1. části: Zpracování analýzy dopadů Nařízení GDPR na KÚ MSK a vybraných organizacích kraje včetně vytvoření návrhu opatření k realizaci, účastníka s pořadovým číslem:

             6. F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. 

             se sídlem:  Vítkovická 1994/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

             IČ: 25884646

             za cenu nejvýše přípustnou 942.000 Kč bez DPH


              Rada kraje

              23/2005                         24. 10. 2017
              1. schvaluje

              zápisy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 12. 10. 2017 a ze dne 20. 10. 2017 u veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Kancelářské potřeby 2018“

              23/2005                         24. 10. 2017
              2. rozhodla

              vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele:

              KASTRO office s.r.o.

              se sídlem: Teslova 1105/12, Přívoz, 702 00 Ostrava

              IČ: 03162273

              23/2005                         24. 10. 2017
              3. rozhodla

              vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít rámcovou kupní smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavateli, kteří se umístili na 1. až 3. pořadí:

              1. FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.

              se sídlem: Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek

              IČ: 25910027

              2. ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.

              se sídlem: Kosmonautů 670/68, 734 01 Karviná

              IČ: 27791661

              3. Z + M Partner, spol. s r.o.

              se sídlem: Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

              IČ: 26843935

              za jednotkové ceny v Kč bez DPH dle smluv, které jsou přílohami předloženého materiálu


               Rada kraje

               23/2006                         24. 10. 2017
               1. rozhodla

               zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na poskytnutí služeb souvisejících se zajištěním účasti zástupců příspěvkových organizací kraje na konferenci „Škola základ života aneb vzdělávání 4.0 pro MS kraj “ subjektu:

               Národní vzdělávací fond, o.p.s.

               se sídlem: Opletalova 1417/25,110 00 Praha

               IČ: 25751417

               za cenu nejvýše přípustnou 479.160 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 19/1613 ze dne 29. 8. 2017

                23/2007                         24. 10. 2017
                1. rozhodla

                na základě zprávy o hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup ochranných obleků pro HZS MSK a JSDH obcí v Moravskoslezském kraji“ účastníky s pořadovými čísly v rámci částí zakázky:

                1. část VZ Ochranné obleky pro práci ve vodě v lehké verzi

                 

                1. FINN SUB s.r.o.

                se sídlem:  Bystrc č.ev. 35, 635 00 Brno

                IČ: 26084091

                za cenu nejvýše přípustnou 832.300 Kč bez DPH

                 

                2. část VZ Ochranné obleky pro práci ve vodě v těžké verzi

                 

                1. Věra Hevrová

                se sídlem:  76001 Zlín, Vršava I 1492

                IČ: 40414221

                za cenu nejvýše přípustnou 401.880 Kč bez DPH

                3. část VZ Ochranné obleky pro práci ve vodě pro JSDH

                 

                1. Věra Hevrová

                se sídlem:  76001 Zlín, Vršava I 1492

                IČ: 40414221

                za cenu nejvýše přípustnou 824.700 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                 23/2008                         24. 10. 2017
                 1. bere na vědomí

                 žádost Českého svazu bojovníků za svobodu doručenou dne 19. 9. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 23/2008                         24. 10. 2017
                 2. rozhodla

                 poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Českému svazu bojovníků za svobodu, IČO 00442755, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním akcí pořádaných v průběhu roku 2017 ve výši 100 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

                 23/2008                         24. 10. 2017
                 3. rozhodla

                 uzavřít s Českým svazem bojovníků za svobodu, IČO 00442755, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                  Rada kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 10/721 ze dne 28. 3. 2017

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                  23/2009                         24. 10. 2017
                  1. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  běžné výdaje

                  na § 5521 -

                  Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                  pol. 5139 -

                  Nákup materiálu jinde nezařazený

                  o

                         108,8 tis. Kč

                  pol. 5168 -

                  Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                  o

                         363,0 tis. Kč

                  pol. 5172 -

                  Programové vybavení

                  o

                           59,0 tis. Kč

                  a

                  snižují

                  kapitálové výdaje

                  na § 5521 -

                  Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                  pol. 6122 -

                  Stroje, přístroje a zařízení

                  o

                          550,0 tis. Kč

                  Celkem

                  o

                       1.080,8 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 5521 -

                  Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                  pol. 5137 -

                  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                  o

                         173,8 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  kapitálové výdaje

                  na § 5521 -

                  Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                  pol. 6111 -

                  Programové vybavení

                  o

                            67,0 tis. Kč

                  pol. 6125 -

                  Výpočetní technika

                  o

                          840,0 tis. Kč

                  Celkem

                  o

                        1.080,8 tis. Kč

                  23/2009                         24. 10. 2017
                  2. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  běžné výdaje

                  na § 3399 -

                  Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                  pol. 5139 -

                  Nákup materiálu jinde nezařazený

                  o

                  10 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 3399 -

                  Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                  pol. 5175 -

                  Pohoštění

                  o

                  10 tis. Kč

                  23/2009                         24. 10. 2017
                  3. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  běžné výdaje

                  na § 5311 -

                  Bezpečnost a veřejný pořádek

                  pol. 5169 -

                  Nákup ostatních služeb

                  o

                  0,3 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 5311 -

                  Bezpečnost a veřejný pořádek

                  pol. 5179 -

                  Ostatní nákupy jinde nezařazené

                  o

                  0,3 tis. Kč


                   Rada kraje

                   23/2010                         24. 10. 2017
                   1. souhlasí

                   s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 9. 2017 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    23/2011                         24. 10. 2017
                    1. bere na vědomí

                    přehled o usneseních vlády České republiky č. 626 – 647/V ze dne 11. 9. 2017, č. 648 – 672 ze dne 18. 9. 2017 a č. 673 – 708/V ze dne 25. 9. 2017 dle předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                     23/2012                         24. 10. 2017
                     1. rozhodla

                     udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Světová zdravotnická organizace (WHO)“ ve výši 1.137,14 tis. Kč

                     23/2012                         24. 10. 2017
                     2. rozhodla

                     navýšit finanční prostředky na akci „Realizace komunikační strategie“ o 247,14 tis. Kč a na akci „Propagace kraje a prezentační předměty“ o 890 tis. Kč 

                     23/2012                         24. 10. 2017
                     3. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 3591 -

                     Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví

                     pol.  5041 -

                     Odměny za užití duševního vlastnictví

                     o

                     81,14 tis. Kč

                     pol.  5139 -

                     Nákup materiálu jinde nezařazený

                     o

                     532,64 tis. Kč

                     pol.  5164 -

                     Nájemné

                     o

                     25,48 tis. Kč

                     pol.  5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     356,20 tis. Kč

                     pol.  5175 -

                     Pohoštění

                     o

                     141,68 tis. Kč

                     Celkem

                     o

                     1.137,14 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje

                     na § 3341 -

                     Rozhlas a televize

                     pol.  5041 -

                     Odměny za užití duševního vlastnictví

                     o

                     120,00 tis. Kč

                     na § 2141 -

                     Vnitřní obchod

                     pol.  5041 -

                     Odměny za užití duševního vlastnictví

                     o

                     240,00 tis. Kč

                     pol.  5169  -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     650,00 tis. Kč

                     na § 3349 -

                     Realizace komunikační strategie

                     pol.  5166  -

                     Konzultační a poradenské služby

                     o

                     127,14 tis. Kč

                     Celkem

                     o

                     1.137,14 tis. Kč


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 108/8387 ze dne 6. 9. 2016

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 3/121 ze dne 16. 3. 2017

                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                      23/2013                         24. 10. 2017
                      1. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      snižují

                      běžné výdaje

                      na § 3319-

                      Ostatní záležitosti kultury

                      pol. 5222 –

                      Neinvestiční transfery spolkům

                      o

                      68 tis. Kč

                      pol. 5321 - 

                      Neinvestiční transfery obcím

                      o

                      2 tis. Kč

                      pol. 5329 -

                      Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                      o

                      4,5 tis. Kč

                      Celkem

                      o

                      74,5 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      běžné výdaje            

                      na § 3319 -

                      Ostatní záležitosti kultury

                      pol. 5212 -

                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                      o

                      74,5 tis. Kč

                      Celkem

                      o

                      74,5 tis. Kč


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 108/8387 ze dne 6. 9. 2016

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 3/121 ze dne 16. 3. 2017

                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                       23/2014                         24. 10. 2017
                       1. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       Na § 3319-

                       Ostatní záležitosti kultury

                       pol. 5222 –

                       Neinvestiční transfery spolkům

                       o

                       30,0 tis. Kč

                       pol. 5213 -

                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                       o

                       150,0 tis. Kč

                       pol. 5321 - 

                       Neinvestiční transfery obcím

                       o

                        206,3 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       386,3 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3319-

                       Ostatní záležitosti kultury

                       pol. 5222 -

                       Neinvestiční transfery spolkům

                       o

                       186,3 tis. Kč

                       pol. 5213 -

                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                       o

                       100,0 tis. Kč

                       pol. 5321 - 

                       Neinvestiční transfery obcím

                       o

                       100,0 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       386,3 tis. Kč


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                        23/2015                         24. 10. 2017
                        1. schvaluje

                        udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Ostatní běžné výdaje - činnost krajského úřadu” ve výši 50 tis. Kč

                        23/2015                         24. 10. 2017
                        2. schvaluje

                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00100536, o částku 50.000,-- Kč

                        23/2015                         24. 10. 2017
                        3. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 6172 -

                        Činnost regionální správy

                        pol. 5171 –

                        Opravy a udržování

                        o

                        50 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje            

                        na § 3311 -

                        Divadelní činnost

                        pol. 5331 -

                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                        o

                        50 tis. Kč


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 69/5688 ze dne 9. 6. 2015

                         č. 16/1340 ze dne 27. 6. 2017

                         č. 16/1339 ze dne 27. 6. 2017

                         23/2016                         24. 10. 2017
                         1. stanoví

                         s účinností ode dne 1. 11. 2017

                         platy ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem v oblasti kultury podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 24/2033ze dne 26. 6. 2008

                          23/2017                         24. 10. 2017
                          1. schvaluje

                          podmínky dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018“ a hodnotící kritéria k projektům přihlášeným do uvedeného programu dle návrhu v příloze č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3 – 14 předloženého materiálu

                          23/2017                         24. 10. 2017
                          2. rozhodla

                          vyhlásit dotační program „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018“ dle předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

                           23/2018                         24. 10. 2017
                           1. rozhodla

                           vyhlásit dotační program s názvem „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2018“ dle předloženého materiálu

                           23/2018                         24. 10. 2017
                           2. schvaluje

                           podmínky dotačního programu s názvem „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2018“ a hodnotící kritéria k projektům přihlášeným do uvedeného programu dle návrhu v příloze č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3 – 14 předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            23/2019                         24. 10. 2017
                            1. schvaluje

                            podmínky dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2018“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 4 – 15 předloženého materiálu

                            23/2019                         24. 10. 2017
                            2. rozhodla

                            vyhlásit dotační program „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2018“, dle předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                             23/2020                         24. 10. 2017
                             1. bere na vědomí

                             žádost organizace Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             23/2020                         24. 10. 2017
                             2. schvaluje

                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00602078, o částku 50.000,-- Kč s účelovým určením na propagaci, pořízení a zapůjčení notového materiálu, fotodokumentaci, autorské poplatky, honoráře, zajištění vystoupení účinkujících a odměny pro výpomoc v orchestru na Novoročních koncertech, s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018

                             23/2020                         24. 10. 2017
                             3. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 6113 -

                             Zastupitelstva krajů

                             pol.  5901 -

                             Nespecifikované rezervy

                             o

                             50 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3312 -

                             Hudební činnost

                             pol.  5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             50 tis. Kč


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                              23/2021                         24. 10. 2017
                              1. souhlasí

                              s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00095630, spočívajících v opravě střechy objektu č. p. 62 na ulici Hluboká, v k.ú. Frýdek, dle předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 19/1971 ze dne 21. 4. 2016

                               23/2022                         24. 10. 2017
                               1. rozhodla

                               udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora rozvoje památkové péče a muzejnictví v Moravskoslezském kraji“ ve výši 69 tis. Kč

                               23/2022                         24. 10. 2017
                               2. schvaluje

                               zvýšení závazného ukazatele ve výši 69 tis. Kč „příspěvek na provoz“ na rok 2017 s časovou použitelnosti od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2019 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace s účelovým určením na projekt „Toulky údolím Olše“

                               23/2022                         24. 10. 2017
                               3. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               Na § 3329-

                               Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

                               pol. 5169 –

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               69 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje            

                               na § 3315-

                               Činnosti muzeí a galerií

                               pol. 5331 -

                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               69 tis. Kč

                               23/2022                         24. 10. 2017
                               4. doporučuje

                               zastupitelstvu kraje

                               rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 24.018.468 Kč na období 2017-2019 příspěvkové organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847 pro zajištění profinancování projektu „Toulky údolím Olše“ spolufinancovaného Moravskoslezským krajem, realizovaného v rámci programu INTERREG V – A Česká republika – Polsko s jednorázovou splatností po obdržení dotace od poskytovatele, nejpozději do 31. 12. 2019

                               23/2022                         24. 10. 2017
                               5. ukládá

                               náměstkovi hejtmana kraje

                               předložit návrh dle bodu 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                               Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                               Termín: 14. 12. 2017


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                23/2023                         24. 10. 2017
                                1. bere na vědomí

                                žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Brantice, IČO 66182310, na projekt „Projektová dokumentace obnovy renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Branticích“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                23/2023                         24. 10. 2017
                                2. rozhodla

                                poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Brantice, IČO 66182310, ve výši 100.000,-- Kč na projekt „Projektová dokumentace obnovy renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Branticích“ s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                23/2023                         24. 10. 2017
                                3. bere na vědomí

                                žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Budišov nad Budišovkou, IČO 47814438, na projekt „Projektová dokumentace obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Budišově n. B.“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                23/2023                         24. 10. 2017
                                4. rozhodla

                                poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Budišov nad Budišovkou, IČO 47814438, ve výši 100.000,-- Kč na projekt „Projektová dokumentace obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Budišově n. B.“ s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 5. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                23/2023                         24. 10. 2017
                                5. bere na vědomí

                                žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Dvorce, IČO 66185203, na projekt „Výměna okenních výplní na farní budově ve Dvorcích“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                23/2023                         24. 10. 2017
                                6. rozhodla

                                poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Dvorce, IČO 66185203, ve výši 200.000,-- Kč na projekt „Výměna okenních výplní na farní budově ve Dvorcích“ s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 5. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                23/2023                         24. 10. 2017
                                7. bere na vědomí

                                žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Ostravice, IČO 47861185, na projekt „Projektová dokumentace obnovy kostela sv. Jindřicha ve Starých Hamrech“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                23/2023                         24. 10. 2017
                                8. rozhodla

                                poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Ostravice, IČO 47861185, ve výši 100.000,-- Kč na projekt „Projektová dokumentace obnovy kostela sv. Jindřicha ve Starých Hamrech“ s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 30. 4. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                23/2023                         24. 10. 2017
                                9. bere na vědomí

                                žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Úvalno, IČO 65471369, na projekt „Projektová dokumentace obnovy kostela sv. Mikuláše v Úvalně“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                23/2023                         24. 10. 2017
                                10. rozhodla

                                poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Úvalno, IČO 65471369, ve výši 100.000,-- Kč na projekt „Projektová dokumentace obnovy kostela sv. Mikuláše v Úvalně“ s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 30. 4. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                23/2023                         24. 10. 2017
                                11. bere na vědomí

                                žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Ženklava, IČO 48430633, na projekt „Projektová dokumentace na obnovu krovu a střech kostela Navštívení Panny Marie v Ženklavě“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                23/2023                         24. 10. 2017
                                12. rozhodla

                                poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Ženklava, IČO 48430633, ve výši 100.000,-- Kč na projekt „Projektová dokumentace na obnovu krovu a střech kostela Navštívení Panny Marie v Ženklavě“ s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 30. 4. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                23/2023                         24. 10. 2017
                                13. bere na vědomí

                                žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Spolek Renesance z. s., IČO 03808947, na projekt „Záchrana zámku v Hošťálkovech – oprava střechy – I. Etapa – severní křídlo“ dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                23/2023                         24. 10. 2017
                                14. rozhodla

                                poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Spolek Renesance z. s., IČO 03808947, ve výši 200.000,-- Kč na projekt „Záchrana zámku v Hošťálkovech – oprava střechy – I. Etapa – severní křídlo“ s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                23/2023                         24. 10. 2017
                                15. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 3322 -

                                Zachování a obnova kulturních památek

                                pol.  5229 -

                                Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                o

                                900 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje            

                                na § 3322 -

                                Zachování a obnova kulturních památek

                                pol. 5223 -

                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                o

                                700 tis. Kč

                                pol. 5222 -

                                Neinvestiční transfery spolkům

                                o

                                200 tis. Kč

                                Celkem

                                o

                                900 tis. Kč


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 16/1349 ze dne 27. 6. 2017

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                 23/2024                         24. 10. 2017
                                 1. rozhodla

                                 nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši 1.730.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, na realizaci projektů:

                                 a)    „Restaurování: trojdílný paravan BR-948, intarzovaný kabinet BR-973, židle 3 ks BR-1534, 1535, 1150, rejstříkové číslo ÚSKP 13416/38-7626, z mobiliáře zámku v Bruntále, obec Bruntál, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský“ ve výši 230 tis. Kč, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. MK 53027/2017 OPP

                                 b)   „Obnova kulturní památky – hrad Sovinec“ ve výši 1.500 tis. Kč za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. MK 58148/2017 OPP

                                 23/2024                         24. 10. 2017
                                 2. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 zvyšují

                                 přijaté transfery

                                 pol. 4116 –

                                 Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                                 ze státního rozpočtu

                                 o

                                 1.730 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje            

                                 na § 3315 -

                                 Činnosti muzeí a galerií

                                 pol. 5336 –         

                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                 o

                                 1.730 tis. Kč

                                 23/2024                         24. 10. 2017
                                 3. schvaluje

                                 zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, účelově určeného na realizaci projektů:

                                 a)    „Restaurování: trojdílný paravan BR-948, intarzovaný kabinet BR-973, židle 3 ks BR-1534, 1535, 1150, rejstříkové číslo ÚSKP 13416/38-7626, z mobiliáře zámku v Bruntále, obec Bruntál, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský“ ve výši 230 tis. Kč

                                 b)   „Obnova kulturní památky – hrad Sovinec“ ve výši 1.500 tis. Kč v rámci akce „Hrad Sovinec - oprava vnějšího jižního opevnění“


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                  23/2025                         24. 10. 2017
                                  1. rozhodla

                                  navýšit akci rozpočtu „Smart region“ o 121.000 Kč

                                  23/2025                         24. 10. 2017
                                  2. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  snižují

                                  kapitálové výdaje

                                  na § 6409 -

                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                  pol. 6901 -

                                  Rezervy kapitálových výdajů

                                  o

                                  121 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  běžné výdaje            

                                  na § 2299 -

                                  Ostatní záležitosti v dopravě

                                  pol. 5166 -

                                  Konzultační, poradenské a právní služby

                                  o

                                  121 tis. Kč


                                   Rada kraje

                                   23/2026                         24. 10. 2017
                                   1. stanoví

                                   s účinností od 1. 11. 2017 plat Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

                                   23/2026                         24. 10. 2017
                                   2. stanoví

                                   s účinností od 1. 11. 2017 plat Ing. Rostislavovi Rožnovskému, řediteli organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                                    Rada kraje

                                    23/2027                         24. 10. 2017
                                    1. stanoví

                                    odměnu Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

                                    23/2027                         24. 10. 2017
                                    2. stanoví

                                    odměnu Ing. Rostislavovi Rožnovskému, řediteli organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, dle v předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     23/2028                         24. 10. 2017
                                     1. souhlasí

                                     s plánem rekonstrukcí mostů, opěrných zdí, propustků a ostatních součástí silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji a jejich stavební přípravy v roce 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      23/2029                         24. 10. 2017
                                      1. rozhodla

                                      zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                      23/2029                         24. 10. 2017
                                      2. rozhodla

                                      a)       uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                      b)       uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení


                                      Rada kraje

                                      23/2030                         24. 10. 2017
                                      1. rozhodla

                                      o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       23/2031                         24. 10. 2017
                                       1. bere na vědomí

                                       petici občanů obce Kunín s názvem „Za Kunín bezpečnější“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                       23/2031                         24. 10. 2017
                                       2. schvaluje

                                       obsah odpovědi, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                        23/2032                         24. 10. 2017
                                        1. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                         

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3639 -

                                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                        pol.  5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        193,6 tis. Kč

                                         

                                        a

                                         

                                        snižují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 2212 -

                                        Silnice

                                         

                                        pol.  6121 -

                                        Budovy, haly a stavby

                                        o

                                        20,0 tis. Kč

                                         

                                        a

                                         

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 2212 -

                                        Silnice

                                         

                                        pol.  5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        20,0 tis. Kč

                                        na § 3639 -

                                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                         

                                        pol.  5166 -

                                        Konzultační, poradenské a právní služby

                                        o

                                        193,6 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         23/2033                         24. 10. 2017
                                         1. souhlasí

                                         s uzavřením smluv o výpůjčce mezi příspěvkovými organizacemi kraje uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu a společností ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o., Fráni Šrámka 1209/5, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 27788695, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          23/2034                         24. 10. 2017
                                          1. bere na vědomí

                                          žádost společnosti JS Trade s.r.o., Meziříčská 774, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26871955, o prodej pozemku parc. č. 853/8 v k. ú. a obci Mošnov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                          23/2034                         24. 10. 2017
                                          2. rozhodla

                                          že nemá záměr prodat pozemek parc. č. 853/8 ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, dle předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 19/1681 ze dne 29.8.2017

                                           č. 11/803 ze dne 11.4.2017

                                           č. 22/1966 ze dne 10.10.2017

                                           č. 6/370 ze dne 24.1.2017

                                           č. 15/1255 ze dne 12.6.2017

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                           23/2035                         24. 10. 2017
                                           1. schvaluje

                                           snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                           23/2035                         24. 10. 2017
                                           2. schvaluje

                                           snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2017 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                           23/2035                         24. 10. 2017
                                           3. schvaluje

                                           snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 39.500,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Výměna zdravotechniky - plicní pavilon Karviná“

                                           23/2035                         24. 10. 2017
                                           4. schvaluje

                                           snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2017 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                           23/2035                         24. 10. 2017
                                           5. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3112 -

                                           Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                           pol.  5331 -

                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           6,29 tis. Kč

                                           na § 3121 -

                                           Gymnázia

                                           pol.  5331 -

                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           68,36 tis. Kč

                                           na § 3122 -

                                           Střední odborné školy

                                           pol.  5331 -

                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           21,98 tis. Kč

                                           na § 3123 -

                                           Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                           pol.  5331 -

                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           615,62 tis. Kč

                                           na § 3124 -

                                           Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                           pol.  5331 -

                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           258,97 tis. Kč

                                           na § 3133 -

                                           Dětské domovy

                                           pol.  5331 -

                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           0,27 tis. Kč

                                           na § 3146 -

                                           Zařízení výchovného poradenství

                                           pol.  5331 -

                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           38,06 tis. Kč

                                           na § 3147 -

                                           Domovy mládeže

                                           pol.  5331 -

                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           723,34 tis. Kč

                                           na § 3522 -

                                           Ostatní nemocnice

                                           pol.  5331 -

                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           39,50 tis. Kč

                                           Celkem

                                           o

                                           1.772,39 tis. Kč

                                           a

                                           snižují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 3121 -

                                           Gymnázia

                                           pol.  6351 -

                                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           117,09 tis. Kč

                                           na § 3122 -

                                           Střední odborné školy

                                           pol.  6351 -

                                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           2.126,00 tis. Kč

                                           na § 3123 -

                                           Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                           pol.  6351 -

                                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           266,25 tis. Kč

                                           na § 3124 -

                                           Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                           pol.  6351 -

                                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           136,22 tis. Kč

                                           na § 3133 -

                                           Dětské domovy

                                           pol.  6351 -

                                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           142,70 tis. Kč

                                           na § 3522 -

                                           Ostatní nemocnice

                                           pol.  6351 -

                                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           6.039,92 tis. Kč

                                           Celkem

                                           o

                                           8.828,18 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 6409 -

                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                           pol.  6901 -

                                           Rezervy kapitálových výdajů

                                           o

                                           10.600,57 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                           23/2036                         24. 10. 2017
                                           1. doporučuje

                                           zastupitelstvu kraje

                                           rozhodnout

                                           a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                           pozemek parc. č. 2 zahrada,

                                           pozemek parc. č. 15/1 zahrada,

                                           včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                           vše v k. ú. Nová Horka, obec Studénka,

                                           z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, IČO 01312774,

                                           za kupní cenu ve výši 2.639.920 Kč

                                           b)   předat nemovité věci uvedené v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                           23/2036                         24. 10. 2017
                                           2. rozhodla

                                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory vzniklé v rámci akce „Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy“ ve výši 712 tis. Kč

                                           23/2036                         24. 10. 2017
                                           3. rozhodla

                                           zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje s účelovým určením na akci „Nákup pozemků“ o částku 712 tis. Kč

                                           23/2036                         24. 10. 2017
                                           4. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 2212 -

                                           Silnice

                                           pol. 6130 -

                                           Pozemky

                                           o

                                           712 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 3639 -

                                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                           pol. 6130 -

                                           Pozemky

                                           o

                                           712 tis. Kč

                                           23/2036                         24. 10. 2017
                                           5. ukládá

                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                           předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                           Zodp.: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

                                           Termín: 14. 12. 2017


                                            Rada kraje

                                            23/2037                         24. 10. 2017
                                            1. bere na vědomí

                                            žádosti o prodej pozemku parc. č. st. 3486, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 2624, část obce Zábřeh, občanská vybavenost, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to:

                                            a)    žádost společnosti HOMOLA a.s., Vratimovská 624/11, Ostrava, IČO 26792770, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                            b)   žádost společnosti MADAGASKAR s.r.o., Tyršova 885/24, Ostrava, IČO 27845559, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                            c)    žádost společnosti ZM Servis Bydlení s.r.o., Horní 1110/54, Ostrava, IČO 02371430, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                            23/2037                         24. 10. 2017
                                            2. rozhodla

                                            a)    o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Ostrava, IČO 14451093, a to pozemek parc. č. st. 3486, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 2624, část obce Zábřeh, občanská vybavenost, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

                                            se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci

                                            b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a nevyhlašovat výběrové řízení

                                            23/2037                         24. 10. 2017
                                            3. rozhodla

                                            a)    o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, Havlíčkova 520/1, Opava, IČO 47813482, a to:

                                            pozemek parc. č. 168, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 482, část obce Předměstí, bydlení,

                                            pozemek parc. č. 169, ostatní plocha,

                                            vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava

                                            se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                            b)   při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 3 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 18/1017 ze dne 10. 6. 2009

                                             23/2038                         24. 10. 2017
                                             1. rozhodla

                                             vypovědět Smlouvu o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti uzavřenou dne 30. 6. 2009 mezi krajem a společnostmi SATUM CZECH s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČO 25373951, a BUCKLEY ASSOCIATES, a.s., Kořenského 1107/15, 150 00 Praha 5, IČO 26510626, dle předloženého materiálu

                                             23/2038                         24. 10. 2017
                                             2. rozhodla

                                             uzavřít Smlouvu o poradenství v oblasti pojišťovnictví mezi krajem a společností SATUM CZECH s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČO 25373951, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                              23/2039                         24. 10. 2017
                                              1. schvaluje

                                              zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 69610134, s účelovým určením na opravu oplocení budovy na ul. Pionýrů ve Frýdku-Místku v rámci akce „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví školství“ o částku 1.230 tis. Kč s časovou použitelností do 30. 6. 2018

                                              23/2039                         24. 10. 2017
                                              2. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              zvyšují

                                              nedaňové příjmy

                                              na § 6320 -

                                              Pojištění funkčně nespecifikované

                                              pol. 2322 -

                                              Přijaté pojistné náhrady

                                              o

                                              1.230 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3114 -

                                              Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                              pol. 5331 -

                                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              1.230 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               23/2040                         24. 10. 2017
                                               1. souhlasí

                                               s umístěním a realizací stavby „Havířov – Šumbark, ul. Okružní, rekonstrukce stoky BII“ na části pozemku parc. č. 1192/1 ostatní plocha v k. ú. Šumbark, obec Havířov, dle předloženého materiálu

                                               23/2040                         24. 10. 2017
                                               2. rozhodla

                                               a)   zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 1192/1 ostatní plocha v k. ú. Šumbark, obec Havířov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, Lidická 600/1a, Havířov, IČO 68321261, ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Ostrava, IČO 45193665, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat v části služebného pozemku kanalizační vedení a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s provozováním, opravováním, údržbou a odstraňováním kanalizačního vedení, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícímu věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práv odpovídajících věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                               b)   uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

                                               23/2040                         24. 10. 2017
                                               3. souhlasí

                                               s umístěním a realizací stavby „Opava, Fügnerova a okolí, obnova vNN/kNN“ na části pozemku parc. č. st. 1566 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Opava-Kateřinky, obec Opava, dle předloženého materiálu

                                               23/2040                         24. 10. 2017
                                               4. rozhodla

                                               a)   zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. st. 1566 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Kateřinky, Opava, IČO 0845299, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku zemní kabelové vedení NN 0,4 kV, v rámci stavby „ Opava, Fügnerova a okolí, obnova vNN/kNN“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však ve výši 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práv odpovídajících věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                               b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení

                                               23/2040                         24. 10. 2017
                                               5. rozhodla

                                               uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu „Zateplení obvodového pláště sportovní haly Plzeňská“ mezi krajem jako stavebníkem a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, IČO 00845451, jako vlastníkem, jemuž je svěřen dotčený pozemek parc. č. 612/14 ostatní plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                23/2041                         24. 10. 2017
                                                1. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                zvyšují

                                                nedaňové příjmy

                                                pol. 2412 -

                                                Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

                                                o

                                                13,89 tis. Kč

                                                 na § 2141 -

                                                Vnitřní obchod

                                                pol. 2111 -

                                                Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                                o

                                                18,15 tis. Kč

                                                na § 2143 -

                                                Cestovní ruch

                                                pol. 2111 -

                                                Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                                o

                                                27,62 tis. Kč

                                                pol. 2212 -

                                                Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                o

                                                180,00 tis. Kč

                                                na § 2229 -

                                                Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                                                pol. 2212 -

                                                Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                o

                                                1 109,00 tis. Kč

                                                pol. 2324 -

                                                Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                                o

                                                31,50 tis. Kč

                                                na § 2292 -

                                                Dopravní obslužnost

                                                pol. 2212 -

                                                Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                o

                                                82,50 tis. Kč

                                                na § 3311 -

                                                Divadelní činnost

                                                pol. 2212 -

                                                Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                o

                                                12,65 tis. Kč

                                                na § 3419 -

                                                Ostatní tělovýchovná činnost

                                                pol. 2212 -

                                                Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                o

                                                6,60 tis. Kč

                                                na § 3421 -

                                                Využití volného času dětí a mládeže

                                                pol. 2324 -

                                                Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                                o

                                                1,21 tis. Kč

                                                na § 3639 -

                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                pol. 2111 -

                                                Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                                o

                                                85,41 tis. Kč

                                                pol. 2119 -

                                                Ostatní příjmy z vlastní činnosti

                                                o

                                                562,64 tis. Kč

                                                na § 6172 -

                                                Činnost regionální správy

                                                pol. 2111 -

                                                Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                                o

                                                0,02 tis. Kč

                                                pol. 2211 -

                                                Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

                                                o

                                                5,00 tis. Kč

                                                pol. 2212 -

                                                Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                o

                                                11,69 tis. Kč

                                                pol. 2324 -

                                                Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                                o

                                                5,03 tis. Kč

                                                na § 6310 -

                                                Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

                                                pol. 2141 -

                                                Příjmy z úroků (část)

                                                o

                                                0,21 tis. Kč

                                                na § 6320 -

                                                Pojištění funkčně nespecifikované

                                                pol. 2322 -

                                                Přijaté pojistné náhrady

                                                o

                                                53,87 tis. Kč

                                                na § 6402 -

                                                Finanční vypořádání minulých let

                                                pol. 2229 -

                                                Ostatní přijaté vratky transferů

                                                o

                                                12,04 tis. Kč

                                                Celkem

                                                o

                                                2.219,03 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                kapitálové výdaje

                                                na § 6409 -

                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                pol. 6901 -

                                                Rezervy kapitálových výdajů

                                                o

                                                2.219,03 tis. Kč

                                                23/2041                         24. 10. 2017
                                                2. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 6172 -

                                                Činnost regionální správy

                                                pol.  5172 -

                                                Programové vybavení

                                                o

                                                70 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 6172 -

                                                Činnost regionální správy

                                                pol.  5042 -

                                                Odměny za užití počítačových programů

                                                o

                                                70 tis. Kč

                                                23/2041                         24. 10. 2017
                                                3. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                zvyšují

                                                daňové příjmy

                                                pol. 1211 -

                                                Daň z přidané hodnoty

                                                o

                                                27.000 tis. Kč

                                                a

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 2259 -

                                                Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy

                                                pol. 5192 -

                                                Poskytnuté náhrady

                                                o

                                                94.000 tis. Kč

                                                na § 3792 -

                                                Ekologická výchova a osvěta

                                                pol. 5169 -

                                                Nákup ostatních služeb

                                                o

                                                100 tis. Kč

                                                na § 6113 -

                                                Zastupitelstva krajů

                                                pol. 5901 -

                                                Nespecifikované rezervy

                                                o

                                                2.000 tis. Kč

                                                na § 6172 -

                                                Činnost regionální správy

                                                pol. 5168 -

                                                Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                o

                                                400 tis. Kč

                                                na § 6409 -

                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                pol. 5901 -

                                                Nespecifikované rezervy

                                                o

                                                109.363 tis. Kč

                                                Celkem

                                                o

                                                205.863 tis. Kč

                                                a

                                                snižují

                                                kapitálové výdaje

                                                na § 3522 -

                                                Ostatní nemocnice

                                                pol. 6121 -

                                                Budovy, haly a stavby

                                                o

                                                10.637 tis. Kč

                                                na § 6409 -

                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                pol. 6901 -

                                                Rezervy kapitálových výdajů

                                                o

                                                356.500 tis. Kč

                                                Celkem

                                                o

                                                367.137 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšuje

                                                financování

                                                pol. 8118 -

                                                Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

                                                o

                                                600.000 tis. Kč


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 84/6618 ze dne 24.11.2015

                                                 č. 8/576 ze dne 28.2.2017

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 17/1686 ze dne 17.12.2015

                                                 č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                 23/2042                         24. 10. 2017
                                                 1. bere na vědomí

                                                 dopis Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: MPSV-2017/72258-221/2 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                 23/2042                         24. 10. 2017
                                                 2. rozhodla

                                                 akceptovat navýšení podílů vlastních zdrojů na investiční akci „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D“ v organizaci Nový Domov, příspěvková organizace


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 21/1888 ze dne 26.9.2017

                                                  23/2043                         24. 10. 2017
                                                  1. souhlasí

                                                  s 1. zněním návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu

                                                  23/2043                         24. 10. 2017
                                                  2. stanoví

                                                  změnu vztahu rozpočtu kraje k příspěvkovým organizacím kraje pro sestavení návrhu rozpočtu kraje na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2019 – 2021 a návrhy rozpočtů příspěvkových organizací kraje na rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací kraje na léta 2019 – 2020 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 13/1005 ze dne 18.5.2017

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                   23/2044                         24. 10. 2017
                                                   1. schvaluje

                                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, s účelovým určením na odstranění následků pojistné události z ledna 2017 v rámci akce „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví kultury“ o částku 447.333 Kč s časovou použitelností do 30. 6. 2018

                                                   23/2044                         24. 10. 2017
                                                   2. schvaluje

                                                   zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, s účelovým určením na odstranění následků pojistné události z ledna 2017 v rámci akce „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví kultury“ o částku 443.057 Kč s časovou použitelností do 30. 6. 2018

                                                   23/2044                         24. 10. 2017
                                                   3. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   zvyšují

                                                   nedaňové příjmy

                                                   na § 6320 -

                                                   Pojištění funkčně nespecifikované

                                                   pol. 2322 -

                                                   Přijaté pojistné náhrady

                                                   o

                                                   890,40 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3315 -

                                                   Činnosti muzeí a galerií

                                                   pol. 5331 -

                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   447,34 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3315 -

                                                   Činnosti muzeí a galerií

                                                   pol. 6351 -

                                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   443,06 tis. Kč


                                                    Rada kraje

                                                    23/2045                         24. 10. 2017
                                                    1. bere na vědomí

                                                    žádost společnosti Pharma 2, a.s., Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 27890686, o prodej nemovitých věcí specifikovaných v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                    23/2045                         24. 10. 2017
                                                    2. rozhodla

                                                    a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, a to:

                                                    pozemek parc. č. 1793/1 ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 1793/76 ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 1793/77 ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 1793/78 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2379, část obce Mizerov, obč. vybavenost,

                                                    pozemek parc. č. 1793/79 ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 1793/80 ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 1793/81 ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 1793/82 ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 1793/83 ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 1793/84 ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 1793/85 ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 1793/86 ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 1793/87 ostatní plocha,

                                                    se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                    vše v k. ú. Karviná-město, obec Karviná

                                                    b)     při prodeji nemovitých věcí specifikovaných v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                                     Rada kraje

                                                     23/2046                         24. 10. 2017
                                                     1. bere na vědomí

                                                     žádost o prodej pozemků specifikovaných v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                     23/2046                         24. 10. 2017
                                                     2. rozhodla

                                                     a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                     část pozemku parc. č. 1356/1 trvalý travní porost oddělenou geometrickým plánem č. 1198-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1356/22 trvalý travní porost o výměře 20541 m2,

                                                     pozemek parc. č. 1356/3 trvalý travní porost,

                                                     část pozemku parc. č. 1362/1 orná půda díl „n“ o výměře 183258 m2 a část pozemku parc. č. 1366/1 orná půda  díl „o“ o výměře 1925 m2, sloučené geometrickým plánem č. 1198-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 do pozemku parc. č. 1362/1 orná půda o nové, dosud nezapsané výměře 185183 m2,

                                                     se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                     vše v k. ú. a obci Mošnov

                                                     b)     při prodeji nemovitých věcí specifikovaných v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                     23/2046                         24. 10. 2017
                                                     3. bere na vědomí

                                                     žádost o prodej pozemků specifikovaných v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                     23/2046                         24. 10. 2017
                                                     4. rozhodla

                                                     a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                     část pozemku parc. č. 1356/1 trvalý travní porost oddělenou geometrickým plánem č. 1198-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1356/23 trvalý travní porost o výměře 14382 m2,

                                                     část pozemku parc. č. 1361/2 orná půda díl „c“ o výměře 5310 m2, část pozemku parc. č. 1362/1 orná půda díl „b“ o výměře 4996 m2 a část pozemku parc. č. 1366/1 orná půda díl „a“ o výměře 1594 m2, sloučené geometrickým plánem č. 1198-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 do pozemku parc. č. 1366/1 orná půda o nové, dosud nezapsané výměře 11900 m2,

                                                     se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                     vše v k. ú. a obci Mošnov

                                                     b)     při prodeji nemovitých věcí specifikovaných v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                     23/2046                         24. 10. 2017
                                                     5. bere na vědomí

                                                     žádost o prodej pozemků specifikovaných v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                     23/2046                         24. 10. 2017
                                                     6. rozhodla

                                                     a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                     část pozemku parc. č. 1360 trvalý travní porost oddělenou geometrickým plánem č. 1198-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1360/1 trvalý travní porost o výměře 45 m2,

                                                     část pozemku parc. č. 1361/1 orná půda díl „l“ o výměře 16095 m2, část pozemku parc. č. 1361/2 orná půda díl „j“ o výměře 3964 m2, část pozemku parc. č. 1361/3 orná půda díl „k“ o výměře 4647 m2 a část pozemku parc. č. 1362/1 orná půda díl „m“ o výměře 22748 m2, sloučené geometrickým plánem č. 1198-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 do pozemku parc. č. 1361/1 orná půda o nové, dosud nezapsané výměře 47454 m2,

                                                     se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                     vše v k. ú. a obci Mošnov

                                                     b)     při prodeji nemovitých věcí specifikovaných v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                     23/2046                         24. 10. 2017
                                                     7. bere na vědomí

                                                     žádost o prodej pozemků specifikovaných v bodě 8. písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                     23/2046                         24. 10. 2017
                                                     8. rozhodla

                                                     a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                     část pozemku parc. č. 1122/6 orná půda díl „c“ o výměře 1331 m2 a část pozemku parc. č. 1122/16 orná půda  díl „d“ o výměře 7779 m2, sloučené geometrickým plánem č. 1997-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 do pozemku parc. č. 1122/16 orná půda o nové, dosud nezapsané výměře 9110 m2,

                                                     část pozemku parc. č. 1123/1 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1997-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1123/3 ostatní plocha o výměře 3621 m2,

                                                     pozemek parc. č. 1124 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                     pozemek parc. č. 1125 zahrada,

                                                     část pozemku parc. č. 1129/1 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1997-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1129/24 ostatní plocha o výměře 976 m2,

                                                     se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                     vše v k. ú. a obci Sedlnice

                                                     a

                                                     část pozemku parc. č. 1361/1 orná půda díl „i“ o výměře 148 m2, část pozemku parc. č. 1361/2 orná půda díl „g“ o výměře 832 m2 a část pozemku parc. č. 1361/3 orná půda díl „h“ o výměře 353 m2, sloučené geometrickým plánem č. 1198-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 do pozemku parc. č. 1361/3 orná půda o nové, dosud nezapsané výměře 1333 m2,

                                                     se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                     vše v k. ú. a obci Mošnov

                                                     b)     při prodeji nemovitých věcí specifikovaných v bodě 8. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 14/1064 ze dne 30. 5. 2017

                                                      23/2047                         24. 10. 2017
                                                      1. rozhodla

                                                      uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 02062/2017/KŘ ze dne 30. 5. 2017 na realizaci stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ se společností Metrostav a.s., IČ 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 22/1953 ze dne 10.10.2017

                                                       23/2048                         24. 10. 2017
                                                       1. bere na vědomí

                                                       informaci o výsledku revize úrokové sazby 1. tranše úvěrového rámce od Evropské investiční banky na základě Smlouvy o financování projektu Moravia‑Silesia Regional Infra II (CZ) č. 25.838 ze dne 18. 11. 2010


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 20/1191 ze dne 24. 6. 2009

                                                        23/2049                         24. 10. 2017
                                                        1. bere na vědomí

                                                        informaci o záměru poskytnutí příspěvku na stipendia studentům středních zdravotnických škol, vyšších odborných škol a vysokých škol v rámci stabilizace nelékařského zdravotnického personálu v nemocnicích zřizovaných Moravskoslezským krajem


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                         23/2050                         24. 10. 2017
                                                         1. bere na vědomí

                                                         žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o poskytnutí dotace na pořízení Gama detekčního přístroje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                         23/2050                         24. 10. 2017
                                                         2. schvaluje

                                                         závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017, organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 603 tis. Kč, účelově určený na pořízení Gama detekčního přístroje pro chirurgické oddělení, s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018

                                                         23/2050                         24. 10. 2017
                                                         3. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 6409 -

                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                         pol. 6901 -

                                                         Rezervy kapitálových výdajů

                                                         o

                                                         603 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 3522 -

                                                         Ostatní nemocnice

                                                         pol. 6351 -

                                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         603 tis. Kč

                                                         23/2050                         24. 10. 2017
                                                         4. bere na vědomí

                                                         žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, o změnu charakteru schválených finančních prostředků dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                         23/2050                         24. 10. 2017
                                                         5. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 3522 -

                                                         Ostatní nemocnice

                                                         pol. 6351 -

                                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         384.708 Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3522 -

                                                         Ostatní nemocnice

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         384.708 Kč

                                                         23/2050                         24. 10. 2017
                                                         6. schvaluje

                                                         snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017, organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o částku 384.707,56 Kč na konečnou výši 915.292,44 Kč, účelově určený na akci Pořízení serverů, přepínačů a licencí, s časovou použitelností od 11. 5. 2017 do 31. 12. 2017

                                                         23/2050                         24. 10. 2017
                                                         7. schvaluje

                                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017, organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 384.707,56 Kč, účelově určený na akci Pořízení serverů, přepínačů a licencí, s časovou použitelností od 11. 5. 2017 do 31. 12. 2017

                                                         23/2050                         24. 10. 2017
                                                         8. stanoví

                                                         účel u části schváleného závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017, a to na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“, organizaci Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, ve výši 530 tis. Kč

                                                         23/2050                         24. 10. 2017
                                                         9. stanoví

                                                         účel u části schváleného závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017, a to na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“, organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, ve výši 620 tis. Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 14/1118 ze dne 30. 5. 2017

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                          23/2051                         24. 10. 2017
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádost organizace DANTER – reklama a potisk, s.r.o., IČO 65141784, o navýšení dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          23/2051                         24. 10. 2017
                                                          2. rozhodla

                                                          navýšit neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci DANTER – reklama a potisk, s.r.o, IČO 65141784, na úhradu uznatelných nákladů organizace kongresu „VI. Kardiovaskulární dny s mezinárodní účastí“, o částku 100 tis. Kč na celkovou výši 150 tis. Kč a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01958/2017/ZDR ze dne 28. 6. 2017 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                          23/2051                         24. 10. 2017
                                                          3. bere na vědomí

                                                          žádost organizace AMCA, spol. s r.o., IČO 27397718, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                          23/2051                         24. 10. 2017
                                                          4. rozhodla

                                                          poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci AMCA, spol. s r.o., IČO 27397718, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů organizace konference „Tělovýchovné lékařství 2017“, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                          23/2051                         24. 10. 2017
                                                          5. bere na vědomí

                                                          žádost organizace SantaClinic s.r.o., IČO 05999553, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                          23/2051                         24. 10. 2017
                                                          6. rozhodla

                                                          poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci SantaClinic s.r.o., IČO 05999553, ve výši 40 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Ambulance praktického lékaře – obec Hrádek“, s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                          23/2051                         24. 10. 2017
                                                          7. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3599 -

                                                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                          pol. 5229 -

                                                          Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                          o

                                                          150 tis. Kč

                                                          a

                                                          snižují

                                                          kapitálové výdaje

                                                          na § 6409 -

                                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                          pol. 6901 -

                                                          Rezervy kapitálových výdajů

                                                          o

                                                          40 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3599 -

                                                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                          pol. 5213 -

                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                          o

                                                          190 tis. Kč


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                           23/2052                         24. 10. 2017
                                                           1. bere na vědomí

                                                           žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizace, IČO 00534188, o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           23/2052                         24. 10. 2017
                                                           2. schvaluje

                                                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 30 tis. Kč, účelově určený na organizaci gynekologického semináře, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017

                                                           23/2052                         24. 10. 2017
                                                           3. rozhodla

                                                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví“ ve výši 30 tis. Kč

                                                           23/2052                         24. 10. 2017
                                                           4. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           snižují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3599 -

                                                           Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                           pol. 5229 -

                                                           Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                           o

                                                           30 tis. Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3522 -

                                                           Ostatní nemocnice

                                                           pol. 5331 -

                                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           30 tis. Kč

                                                           23/2052                         24. 10. 2017
                                                           5. bere na vědomí

                                                           žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o prodloužení časové použitelnosti finančních prostředků, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                           23/2052                         24. 10. 2017
                                                           6. schvaluje

                                                           změnu časové použitelnosti závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 600 tis. Kč, s účelovým určením na „Generel rozvoje Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.“, z „od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2017“ na „od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2018“

                                                           23/2052                         24. 10. 2017
                                                           7. bere na vědomí

                                                           žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o prodloužení časové použitelnosti na akci "Studie rekonstrukce dětského oddělení", dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                           23/2052                         24. 10. 2017
                                                           8. schvaluje

                                                           změnu časové použitelnosti závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 100 tis. Kč, s účelovým určením na akci „Studie rekonstrukce dětského oddělení“, z „od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2017“ na „od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2018“

                                                           23/2052                         24. 10. 2017
                                                           9. bere na vědomí

                                                           žádost Nemocnice Třinec, příspěvkové organizace, IČO 00534242, o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                           23/2052                         24. 10. 2017
                                                           10. schvaluje

                                                           závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvkové organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 5.000 tis. Kč, účelově určený na akci „Modernizace náhradního zdroje elektřiny“, s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2017

                                                           23/2052                         24. 10. 2017
                                                           11. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           snižují

                                                           kapitálové výdaje

                                                           na § 6409 -

                                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                           pol. 6901 -

                                                           Rezervy kapitálových výdajů

                                                           o

                                                           5.000 tis. Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           kapitálové výdaje

                                                           na § 3522 -

                                                           Ostatní nemocnice

                                                           pol. 6351 -

                                                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           5.000 tis. Kč

                                                           23/2052                         24. 10. 2017
                                                           12. bere na vědomí

                                                           žádost Nemocnice Třinec, příspěvkové organizace, IČO 00534242, o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                           23/2052                         24. 10. 2017
                                                           13. schvaluje

                                                           závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvkové organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 284.112,20 Kč, účelově určený na akci „Rekonstrukce vodovodu“, s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017

                                                           23/2052                         24. 10. 2017
                                                           14. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           snižují

                                                           kapitálové výdaje

                                                           na § 6409 -

                                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                           pol. 6901 -

                                                           Rezervy kapitálových výdajů

                                                           o

                                                           284.113 Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           kapitálové výdaje

                                                           na § 3522 -

                                                           Ostatní nemocnice

                                                           pol. 6351 -

                                                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           284.113 Kč


                                                            Rada kraje

                                                            23/2053                         24. 10. 2017
                                                            1. rozhodla

                                                            prominout pohledávku Moravskoslezského kraje ve výši 56.174,00 Kč vůči organizaci Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, podle  § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu

                                                            23/2053                         24. 10. 2017
                                                            2. rozhodla

                                                            prominout pohledávku Moravskoslezského kraje ve výši 52.095,00 Kč vůči organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, podle § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 4/256 ze dne 22. 12. 2016

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 3/178 ze dne 16. 3. 2017

                                                             23/2054                         24. 10. 2017
                                                             1. bere na vědomí

                                                             žádosti příjemců o prodloužení termínu realizace akce:

                                                             a)    obec Staré Heřminovy, IČ 00576077, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             b)   obec Jistebník, IČ 00298018, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                             23/2054                         24. 10. 2017
                                                             2. doporučuje

                                                             zastupitelstvu kraje rozhodnout

                                                             a)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01488/2017/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČ 00576077, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                             b)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03127/2017/RRC s obcí Jistebník, IČ 00298018, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                             23/2054                         24. 10. 2017
                                                             3. ukládá

                                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                                             předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                             Zodp.: Jan Krkoška

                                                             Termín: 14. 12. 2017


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 7/453 ze dne 7. 2. 2017

                                                              č. 112/8696 ze dne 18. 10. 2016

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                              23/2055                         24. 10. 2017
                                                              1. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              zvyšují

                                                              neinvestiční přijaté transfery

                                                              pol.  4116 -

                                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                              o

                                                              1.075,73 tis. Kč

                                                              a

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 5511 -

                                                              Požární ochrana – profesionální část

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              56,62 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 5511 -

                                                              Požární ochrana – profesionální část

                                                              pol.  5019 -

                                                              Ostatní platy

                                                              o

                                                              300,00 tis. Kč

                                                              pol.  5029 -

                                                              Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

                                                              o

                                                              20,00 tis. Kč

                                                              pol.  5039 -

                                                              Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

                                                              o

                                                              102,00 tis. Kč

                                                              pol.  5139 -

                                                              Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                              o

                                                              85,00 tis. Kč

                                                              pol.  5167 -

                                                              Služby školení a vzdělávání

                                                              o

                                                              625,35 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              1.132,35 tis. Kč

                                                              23/2055                         24. 10. 2017
                                                              2. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                               

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 6172 -

                                                              Činnost regionální správy

                                                              pol.  5175 -

                                                              Pohoštění

                                                              o

                                                              3,00 tis. Kč

                                                              pol.  5179 -

                                                              Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                              o

                                                              1,00 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              4,00 tis. Kč

                                                               

                                                              a

                                                               

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 6172 -

                                                              Činnost regionální správy

                                                               

                                                              pol.  5139 -

                                                              Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                              o

                                                              4,00 tis. Kč

                                                              23/2055                         24. 10. 2017
                                                              3. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se:

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje                                                             

                                                              na § 3299 -

                                                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                              pol.  5139 -

                                                              Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                              260,00 tis. Kč

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              220,00 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              480,00 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 3299 -

                                                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                              pol.  5176 - 

                                                              Účastnické poplatky na konference

                                                              o

                                                              480,00 tis. Kč

                                                              23/2055                         24. 10. 2017
                                                              4. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                               

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 4379 -

                                                              Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              6,00 tis. Kč

                                                               

                                                              a

                                                               

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 4379 -

                                                              Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                               

                                                              pol.  5139 -

                                                              Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                              o

                                                              6,00 tis. Kč

                                                              23/2055                         24. 10. 2017
                                                              5. rozhodla

                                                              udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspor v rámci akce „Prostředky na přípravu projektů“ ve výši 47.860 Kč

                                                              23/2055                         24. 10. 2017
                                                              6. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                               

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 3639 -

                                                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              47,86 tis. Kč

                                                               

                                                              a

                                                               

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 2212 -

                                                              Silnice

                                                              pol.  5363 -

                                                              Úhrady sankcí jiným rozpočtům

                                                              o

                                                              43,80 tis. Kč

                                                              na § 6409 -

                                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                              pol.  5909 -

                                                              Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                                              o

                                                              4,06 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              47,86 tis. Kč

                                                              23/2055                         24. 10. 2017
                                                              7. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              zvyšují

                                                              neinvestiční přijaté transfery

                                                              pol.  4116 -

                                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                              o

                                                              6.211,19 tis. Kč

                                                              a

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 3639 -

                                                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              96,06 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 3639 -

                                                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                              pol.  5011 - 

                                                              Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                              o

                                                              420,00 tis. Kč

                                                              pol.  5021 -

                                                              Ostatní osobní výdaje

                                                              o

                                                              226,80 tis. Kč

                                                              pol.  5031 -

                                                              Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                                              a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                              o

                                                              165,00 tis. Kč

                                                              pol.  5032 -

                                                              Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                              o

                                                              58,00 tis. Kč

                                                              pol.  5038 -

                                                              Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                              o

                                                              2,72 tis. Kč

                                                              pol.  5213 -

                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                              o

                                                              5.434,73 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              6.307,25 tis. Kč

                                                              23/2055                         24. 10. 2017
                                                              8. rozhodla

                                                              zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 o 420 tis. Kč z 309.881,29 tis. Kč na 310.301,29 tis. Kč


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                               23/2056                         24. 10. 2017
                                                               1. bere na vědomí

                                                               žádost Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska ze dne 13. 9. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                               23/2056                         24. 10. 2017
                                                               2. rozhodla

                                                               poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Regionálnímu sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, IČO 68149468, na realizaci projektu „Podpora činnosti Správce (administrátora) české části Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński“ ve výši 200.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                               23/2056                         24. 10. 2017
                                                               3. bere na vědomí

                                                               žádost MAS Jablunkovsko, z. s. ze dne 6. 10. 2017, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                               23/2056                         24. 10. 2017
                                                               4. rozhodla

                                                               poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje MAS Jablunkovsko, z. s., IČO 00739286, na realizaci projektu „Ucelená propagace území Jablunkovska“ ve výši 200.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                               23/2056                         24. 10. 2017
                                                               5. rozhodla

                                                               navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o 400 tis. Kč

                                                               23/2056                         24. 10. 2017
                                                               6. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               snižují

                                                               kapitálové výdaje

                                                               na § 6409 -

                                                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                               pol. 6901 -

                                                               Rezervy kapitálových výdajů

                                                               o

                                                               400 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje            

                                                               na § 3639 -

                                                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                               pol. 5222 -

                                                               Neinvestiční transfery spolkům

                                                               o

                                                               400 tis. Kč


                                                                Rada kraje

                                                                K usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                23/2057                         24. 10. 2017
                                                                1. rozhodla

                                                                navýšit akci rozpočtu „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o částku 1.500.000 Kč

                                                                23/2057                         24. 10. 2017
                                                                2. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                kapitálové výdaje

                                                                na § 6409 -

                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                pol. 6901 -

                                                                Rezervy kapitálových výdajů

                                                                o

                                                                1.500 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 2143 -

                                                                Cestovní ruch

                                                                pol. 5169 -

                                                                Nákup ostatních služeb

                                                                o

                                                                1.500 tis. Kč


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                 23/2058                         24. 10. 2017
                                                                 1. rozhodla

                                                                 navýšit akci „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o částku 1.500.000 Kč

                                                                 23/2058                         24. 10. 2017
                                                                 2. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 kapitálové výdaje

                                                                 na § 6409 -

                                                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                 pol. 6901 -

                                                                 Rezervy kapitálových výdajů

                                                                 o

                                                                 1.500 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3639 -

                                                                 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                 pol. 5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                 o

                                                                 1.500 tis. Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 22/1973 ze dne 10.10.2017

                                                                  č. 21/1911 ze dne 26.9.2017

                                                                  č. 14/1147 ze dne 30.5.2017

                                                                  č. 110/8476 ze dne 22.9.2016

                                                                  23/2059                         24. 10. 2017
                                                                  1. rozhodla

                                                                  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                  23/2059                         24. 10. 2017
                                                                  2. rozhodla

                                                                  neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                                  23/2059                         24. 10. 2017
                                                                  3. rozhodla

                                                                  zrušit v příloze č. 1 usnesení č. 22/1973 ze dne 10. 10. 2017 poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace žadateli **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 1195

                                                                  23/2059                         24. 10. 2017
                                                                  4. doporučuje

                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                  rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                  23/2059                         24. 10. 2017
                                                                  5. ukládá

                                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                                  předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 4) tohoto usnesení

                                                                  Zodp.: Jan Krkoška

                                                                  Termín: 14. 12. 2017

                                                                  23/2059                         24. 10. 2017
                                                                  6. bere na vědomí

                                                                  žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace

                                                                  a)    v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, dle příloh č. 5 až 11 předloženého materiálu

                                                                  b)   v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, vyhlášeného dne 25. 1. 2017, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                  c)    v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 13 až 15 předloženého materiálu

                                                                  23/2059                         24. 10. 2017
                                                                  7. rozhodla

                                                                  schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 16 předloženého materiálu


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                  23/2060                         24. 10. 2017
                                                                  1. rozhodla

                                                                  uzavřít Smlouvu o marketingové spolupráci mezi Moravskoslezským kraje a společností Airport Marketing Services Limited, se sídlem na adrese 1, Grants Row, Lower Mount Street, Dublin 2, Irsko, irská společnost, registrační č. 280190 a DIČ IE 828 0190S Ltd. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                  23/2060                         24. 10. 2017
                                                                  2. rozhodla

                                                                  navýšit akci rozpočtu „Propagace Moravskoslezského kraje prostřednictvím letecké reklamy“ o 9.808,26 tis. Kč na 40.016,25 tis. Kč


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                   23/2061                         24. 10. 2017
                                                                   1. rozhodla

                                                                   nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do rozpočtu kraje ve výši 309.311 Kč ze státního rozpočtu na financování provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu

                                                                   23/2061                         24. 10. 2017
                                                                   2. rozhodla

                                                                   poskytnout investiční finanční prostředky právnické osobě Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, na provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s názvem „HB Zimný potok km 0,710“, ve výši 309.311 Kč, dle předloženého materiálu

                                                                   23/2061                         24. 10. 2017
                                                                   3. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   zvyšují

                                                                   investiční přijaté transfery

                                                                   pol.  4216 -

                                                                   Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                   o

                                                                   309.311 Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   kapitálové výdaje

                                                                   na § 1037 -

                                                                   Celospolečenské funkce lesů

                                                                   pol.  6319 -

                                                                   Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům

                                                                   o

                                                                   309.311 Kč


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                    23/2062                         24. 10. 2017
                                                                    1. rozhodla

                                                                    navýšit akci rozpočtu Dotační program „Příspěvky na ozdravné pobyty“ o částku 83.160 Kč

                                                                    23/2062                         24. 10. 2017
                                                                    2. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    zvyšuje

                                                                    financování

                                                                    pol. 8115 -

                                                                    Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                                    o

                                                                    83,16 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3900 -

                                                                    Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

                                                                    pol. 5321 -

                                                                    Neinvestiční transfery obcím

                                                                    o

                                                                    83,16 tis. Kč

                                                                    23/2062                         24. 10. 2017
                                                                    3. rozhodla

                                                                    nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 171.465 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                                    23/2062                         24. 10. 2017
                                                                    4. rozhodla

                                                                    navýšit akci rozpočtu „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 171.465 Kč

                                                                    23/2062                         24. 10. 2017
                                                                    5. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    zvyšují

                                                                    přijaté transfery

                                                                    pol. 4111 -

                                                                    Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                                    o

                                                                    171.465 Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3741 -

                                                                    Ochrana druhů a stanovišť

                                                                    pol. 5192 -

                                                                    Poskytnuté náhrady

                                                                    o

                                                                    171.465 Kč

                                                                    23/2062                         24. 10. 2017
                                                                    6. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    snižují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3792 -

                                                                    Ekologická výchova a osvěta

                                                                    pol. 5169 -

                                                                    Nákup ostatních služeb

                                                                    o

                                                                    25 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 1070 -

                                                                    Rybářství

                                                                    pol. 5169 -

                                                                    Nákup ostatních služeb

                                                                    o

                                                                    25 tis. Kč


                                                                     Rada kraje

                                                                     23/2063                         24. 10. 2017
                                                                     1. souhlasí

                                                                     s vydáním stipendijního řádu organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      23/2064                         24. 10. 2017
                                                                      1. schvaluje

                                                                      kritéria pro podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       23/2065                         24. 10. 2017
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       vzdání se vedoucího pracovního místa:

                                                                       a)    Jaroslavy Dokoupilové, ředitelky organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČO 00577910, dnem 31. 7. 2018

                                                                       b)   Mgr. Marie Filipcové, ředitelky organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 63024616, dnem 31. 7. 2018

                                                                       c)    Mgr. Heleny Hrbáčové, ředitelky organizace Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, příspěvková organizace, IČO 70640696, dnem 31. 7. 2018

                                                                       d)   Mgr. Marty Labojové, ředitelky organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČO 69610126, dnem 31. 7. 2018

                                                                       e)    Vlasty Matonogové, ředitelky organizace Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace, IČO 62331698, dnem 31. 7. 2018

                                                                       f)     PaedDr. Evy Nedomlelové, ředitelky organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, dnem 31. 7. 2018

                                                                       g)   Petra Pavlíčka, ředitele organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, dnem 31. 7. 2018

                                                                       h)   Mgr. Karly Stiborkové, ředitelky organizace Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, IČO 64120384, dnem 31. 7. 2018

                                                                       i)     Mgr. Václava Štencla, ředitele organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602060, dnem 31. 7. 2018

                                                                       j)     PaedDr. Miluše Tomáškové, Ph.D., ředitelky organizace Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace, IČO 62331701, dnem 31. 7. 2018

                                                                       k)    Mgr. Jiřiny Vozné, ředitelky organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, IČO 64628183, dnem 31. 7. 2018

                                                                       l)     Mgr. Marcely Vyhlídalové, ředitelky organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace, IČO 47813199, dnem 31. 7. 2018

                                                                       m)  Alice Zábranské, ředitelky organizace Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČO 61989193, dnem 31. 7. 2018

                                                                       n)   RNDr. Karla Fonioka, ředitele organizace Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace IČO 62331582, dnem 30. 6. 2019

                                                                       o)   Mgr. Naděždy Vondroušové, ředitelky organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, IČO 47813466, dnem 31. 7. 2019

                                                                       p)   Mgr. Vojtěcha Kolaříka, ředitele organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČO 13644297, dnem 31. 8. 2020

                                                                       q)   Mgr. Pavly Pasekové, ředitelky organizace Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, IČO 60802669, dnem 31. 7. 2020

                                                                       r)    RNDr. Mileny Vaverkové, ředitelky organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00601659, dnem 31. 7. 2020

                                                                       s)    PaedDr. Karly Vítkové, ředitelky organizace Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace, IČO 47813491, dnem 31. 7. 2020

                                                                       t)    Ing. Norberta Hanzlíka, ředitele organizace Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602116, dnem 31. 7. 2021

                                                                       u)    Mgr. Jiřiny Krystýnkové, ředitelky organizace Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace, IČO 60780568, dnem 31. 7. 2021

                                                                       23/2065                         24. 10. 2017
                                                                       2. rozhodla

                                                                       vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace:

                                                                       a)    Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČO 00577910, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                       b)   Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 63024616, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                       c)    Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, příspěvková organizace, IČO 70640696, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                       d)   Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČO 69610126, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                       e)    Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace, IČO 62331698, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                       f)     Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                       g)   Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                       h)   Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, IČO 64120384, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                       i)     Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602060, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                       j)     Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace, IČO 62331701, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                       k)    Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, IČO 64628183, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                       l)     Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace, IČO 47813199, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                       m)  Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČO 61989193, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu


                                                                        Rada kraje

                                                                        23/2066                         24. 10. 2017
                                                                        1. schvaluje

                                                                        Místní akční plán v ORP Třinec uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 111/8560 ze dne 4. 10. 2016

                                                                         23/2067                         24. 10. 2017
                                                                         1. rozhodla

                                                                         uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru poř. číslo 05889/2016/KŘ ze dne 24. 10. 2016 na realizaci akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                                                         ATELIER 38 s.r.o. 

                                                                         se sídlem: Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

                                                                         IČO: 25858343

                                                                         dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                          Rada kraje

                                                                          23/2068                         24. 10. 2017
                                                                          1. rozhodla

                                                                          uzavřít Memorandum o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                           Rada kraje

                                                                           23/2069                         24. 10. 2017
                                                                           1. bere na vědomí

                                                                           vzdání se funkce Mgr. et Mgr. Bc. Hany Vitáskové, ředitelky organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619, dnem 31. 1. 2018

                                                                           23/2069                         24. 10. 2017
                                                                           2. rozhodla

                                                                           vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                            Rada kraje

                                                                            23/2070                         24. 10. 2017
                                                                            1. stanoví

                                                                            s účinností od 1. 11. 2017

                                                                            a)    platy ředitelům a zástupcům statutárních orgánů příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                            b)   mzdy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                            za podmínky, že nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, schválené vládou ČR usnesením č. 677 pod č. j. 1022/17 dne 25. 9. 2017, bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů


                                                                             Rada kraje

                                                                             23/2071                         24. 10. 2017
                                                                             1. schvaluje

                                                                             Statut ankety Sportovec roku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                             23/2071                         24. 10. 2017
                                                                             2. rozhodla

                                                                             vyhodnotit nejúspěšnější sportovce a sportovní aktivity za rok 2017 dle předloženého materiálu


                                                                              Rada kraje

                                                                              23/2072                         24. 10. 2017
                                                                              1. souhlasí

                                                                              s podáním Žádosti Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora mládeže na krajské úrovni“


                                                                               Rada kraje

                                                                               23/2073                         24. 10. 2017
                                                                               1. schvaluje

                                                                               podmínky včetně příloh dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace  Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018“ dle příloh č. 1 - 9 předloženého materiálu

                                                                               23/2073                         24. 10. 2017
                                                                               2. vyhlašuje

                                                                               dotační program „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace  Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018“ s účinností ke dni 25. 10. 2017 dle předloženého materiálu

                                                                               23/2073                         24. 10. 2017
                                                                               3. zřizuje

                                                                               monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 10 předloženého materiálu


                                                                                Rada kraje

                                                                                23/2074                         24. 10. 2017
                                                                                1. schvaluje

                                                                                podmínky včetně příloh dotačního programu „Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2018“ dle příloh č. 1 - 9 předloženého materiálu

                                                                                23/2074                         24. 10. 2017
                                                                                2. vyhlašuje

                                                                                dotační program „Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2018“ s účinností ke dni 25. 10. 2017 dle předloženého materiálu

                                                                                23/2074                         24. 10. 2017
                                                                                3. zřizuje

                                                                                monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 10 předloženého materiálu


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 23/2075                         24. 10. 2017
                                                                                 1. rozhodla

                                                                                 uzavřít „Memorandum o spolupráci realizované v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 21/1917 ze dne 26. 9. 2017

                                                                                  23/2076                         24. 10. 2017
                                                                                  1. jmenuje

                                                                                  konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace:

                                                                                  předseda konkurzní komise:

                                                                                  Mgr. Stanislav Folwarczny – náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

                                                                                  členové:

                                                                                  PhDr. Jaroslava Wenigerová - členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, členka určená radou kraje

                                                                                  PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu

                                                                                  náhradník:

                                                                                  Ing. Pavlína Haščáková - vedoucí oddělení financování škol odboru školství, mládeže a sportu, náhradník člena určeného ředitelem krajského úřadu

                                                                                  Mgr. Petr Solich, ředitel organizace Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                                                  náhradník:

                                                                                  RNDr. Iva Sandriová, ředitelka organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, náhradnice odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                                                  Mgr. Kazimierz Worek – školní inspektor České školní inspekce

                                                                                  Pavel Koubík – pedagogický pracovník školy

                                                                                  Ing. Lenka Fojtíková – členka školské rady

                                                                                  náhradník:

                                                                                  Miroslav Pačuta – člen školské rady, náhradník členky školské rady

                                                                                  v případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství nebo člen školské rady vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   23/2077                         24. 10. 2017
                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                   žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 2, 3 a 5 předloženého materiálu

                                                                                   23/2077                         24. 10. 2017
                                                                                   2. schvaluje

                                                                                   zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                                                                                   a)    Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 64628116, o částku ve výši 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s účastí žáků na koncertech ve Slovinsku; s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                                   b)   Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČO 13644271, o částku ve výši 28.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s přehlídkou odborných dovedností žáků školy „K-MODE“; s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                                   23/2077                         24. 10. 2017
                                                                                   3. rozhodla

                                                                                   poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                                                                                   a)    Golf Club HEIPARK z.s., IČO 22741518, ve výši 190.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Škola golfu pro děti v areálu HEIPARK“; s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 

                                                                                   b)   JA Alumni Czech z.s., IČO 01583361, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „JA Alumni Europe Conference Prague & Ostrava 2017“; s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                                   23/2077                         24. 10. 2017
                                                                                   4. rozhodla

                                                                                    

                                                                                   uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci:

                                                                                   a)    Golf Club HEIPARK z.s., IČO 22741518, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                   b)   JA Alumni Czech z.s., IČO 01583361, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                   23/2077                         24. 10. 2017
                                                                                   5. schvaluje

                                                                                    

                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                   snižují

                                                                                   běžné výdaje

                                                                                   na § 3421 -

                                                                                   Využití volného času dětí a mládeže

                                                                                   pol. 5321 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obcím

                                                                                   o

                                                                                   58 tis. Kč

                                                                                   kapitálové výdaje

                                                                                   na § 6409 -

                                                                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                   pol. 6901 -

                                                                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                   o

                                                                                   190 tis. Kč

                                                                                   Celkem

                                                                                   o

                                                                                   248 tis. Kč

                                                                                   a

                                                                                   zvyšují

                                                                                   běžné výdaje            

                                                                                   na § 3421 -

                                                                                   Využití volného času dětí a mládeže

                                                                                   pol. 5331 -

                                                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   58 tis. Kč

                                                                                   na § 3419 -

                                                                                   Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                                   pol. 5222 -

                                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                   o

                                                                                   190 tis. Kč

                                                                                   Celkem

                                                                                   o

                                                                                   248 tis. Kč

                                                                                    

                                                                                    


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                    23/2078                         24. 10. 2017
                                                                                    1. rozhodla

                                                                                    nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 6.729.395,80 Kč dle předloženého materiálu

                                                                                    23/2078                         24. 10. 2017
                                                                                    2. schvaluje

                                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

                                                                                    23/2078                         24. 10. 2017
                                                                                    3. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    zvyšují

                                                                                    neinvestiční přijaté transfery

                                                                                    pol. 4116 -

                                                                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                    o

                                                                                    6.729.404 Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 3113 -

                                                                                    Základní školy

                                                                                    pol. 5336 -

                                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    332.845 Kč

                                                                                    na § 3121 -

                                                                                    Gymnázia

                                                                                    pol. 5336 -

                                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    2.009.343 Kč

                                                                                    na § 3122 -

                                                                                    Střední odborné školy

                                                                                    pol. 5336 -

                                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    2.476.074 Kč

                                                                                    na § 3123 -

                                                                                    Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                    pol. 5336 -

                                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    1.911.142 Kč

                                                                                    Celkem

                                                                                      o

                                                                                    6.729.404 Kč

                                                                                    23/2078                         24. 10. 2017
                                                                                    4. schvaluje

                                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na financování stipendii ve školním roce 2017/2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

                                                                                    23/2078                         24. 10. 2017
                                                                                    5. schvaluje

                                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na financování výdajů spojených se zapojením do programu DofE dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

                                                                                    23/2078                         24. 10. 2017
                                                                                    6. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    snižují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 3299 -

                                                                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                    pol. 5229 -

                                                                                    Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                    o

                                                                                    1.245,8 tis. Kč

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    110,0 tis. Kč

                                                                                    Celkem

                                                                                    1.355,8 tis. Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 3121 -

                                                                                    Gymnázia

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    60,0 tis. Kč

                                                                                    na § 3122 -

                                                                                    Střední odborné školy

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    50,0 tis. Kč

                                                                                    na § 3123 -

                                                                                    Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    1.245,8 tis. Kč

                                                                                    Celkem

                                                                                    1.355,8 tis. Kč

                                                                                    23/2078                         24. 10. 2017
                                                                                    7. schvaluje

                                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 61989011, o částku 35.000 Kč, s účelovým určením na úhradu nákladů souvisejících s dopravou do regionu Bretaň, s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                                    23/2078                         24. 10. 2017
                                                                                    8. rozhodla

                                                                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Mezinárodní spolupráce“ ve výši 35 tis. Kč

                                                                                    23/2078                         24. 10. 2017
                                                                                    9. rozhodla

                                                                                    navýšit finanční prostředky na akci „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“ o 35 tis. Kč

                                                                                    23/2078                         24. 10. 2017
                                                                                    10. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    snižují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 2191 -

                                                                                    Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

                                                                                    pol. 5169 -

                                                                                    Nákup ostatních služeb

                                                                                    o

                                                                                    35 tis. Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 3121 -

                                                                                    Gymnázia

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    35  tis. Kč

                                                                                    23/2078                         24. 10. 2017
                                                                                    11. schvaluje

                                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství:

                                                                                    a)   Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČO 69610126, o částku 60.000 Kč, s účelovým určením na vybavení multisenzoriální místnosti (Snoezelenu), s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                                    b)   Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, o částku 100.000 Kč, s účelovým určením na pořízení bezpečnostních kamer, příslušného software a další výdaje na zajištění bezpečnosti, v rámci akce „Zajištění bezpečnosti škol a školských zařízení“ s časovou použitelnosti od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                                    23/2078                         24. 10. 2017
                                                                                    12. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    snižují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 3299 -

                                                                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    160 tis. Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 3114 -

                                                                                    Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    60 tis. Kč

                                                                                    na § 3121 -

                                                                                    Gymnázia

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    100 tis. Kč

                                                                                    Celkem

                                                                                    160 tis. Kč


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    23/2079                         24. 10. 2017
                                                                                    1. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    snižují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 3122 -

                                                                                    Střední odborné školy

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    58.000 Kč

                                                                                    na § 3123 -

                                                                                    Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    112.690 Kč

                                                                                    na § 3149 -

                                                                                    Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    32.000 Kč

                                                                                    na § 3299 -

                                                                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    250.310 Kč

                                                                                    Celkem

                                                                                    453.000 Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 3112 -

                                                                                    Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    2.000 Kč

                                                                                    na § 3113 -

                                                                                    Základní školy

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    23.000 Kč

                                                                                    na § 3114 -

                                                                                    Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    148.000 Kč

                                                                                    na § 3121 -

                                                                                    Gymnázia

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    126.000 Kč

                                                                                    na § 3124 -

                                                                                    Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    86.000 Kč

                                                                                    na § 3133 -

                                                                                    Dětské domovy

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    35.000 Kč

                                                                                    na § 3141 -

                                                                                    Školní stravování

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    17.000 Kč

                                                                                    na § 3146 -

                                                                                    Zařízení výchovného poradenství

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    16.000 Kč

                                                                                    Celkem

                                                                                    453.000 Kč

                                                                                    23/2079                         24. 10. 2017
                                                                                    2. schvaluje

                                                                                    změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2017

                                                                                    23/2079                         24. 10. 2017
                                                                                    3. schvaluje

                                                                                    změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                                                                    23/2079                         24. 10. 2017
                                                                                    4. souhlasí

                                                                                    s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62330420, ve výši 400 tis. Kč, na pořízení elektromobilu


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 12/933 ze dne 25. 4. 2017

                                                                                    23/2080                         24. 10. 2017
                                                                                    1. rozhodla

                                                                                    nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o  krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu:

                                                                                    a)    „Rozvojový programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017" ve výši 1.245.760 Kč

                                                                                    b)   na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2017 ve výši 11.715.040 Kč

                                                                                    dle předloženého materiálu

                                                                                    23/2080                         24. 10. 2017
                                                                                    2. rozhodla

                                                                                    poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na „Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017" v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                    23/2080                         24. 10. 2017
                                                                                    3. schvaluje

                                                                                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na „Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017" v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                    23/2080                         24. 10. 2017
                                                                                    4. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    zvyšují

                                                                                    neinvestiční přijaté transfery

                                                                                    pol. 4116 -

                                                                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                    o

                                                                                    1.245.760 Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 3122 -

                                                                                    Střední odborné školy

                                                                                    pol. 5336 -

                                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    1.245.760 Kč

                                                                                    23/2080                         24. 10. 2017
                                                                                    5. rozhodla

                                                                                    změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                    23/2080                         24. 10. 2017
                                                                                    6. schvaluje

                                                                                    změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                    23/2080                         24. 10. 2017
                                                                                    7. rozhodla

                                                                                    změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                    23/2080                         24. 10. 2017
                                                                                    8. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    zvyšují

                                                                                    neinvestiční přijaté transfery

                                                                                    pol. 4116 -

                                                                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                    o

                                                                                    11.715.040 Kč

                                                                                    a

                                                                                    snižují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 3112 -

                                                                                    Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                    pol. 5336 -

                                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    163.541 Kč

                                                                                    na § 3121 -

                                                                                    Gymnázia

                                                                                    pol. 5336 -

                                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    336.256 Kč

                                                                                    na § 3123 -

                                                                                    Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                    pol. 5336 -

                                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                     1.197.606

                                                                                    na § 3147 -

                                                                                    Domovy mládeže

                                                                                    pol. 5336 -

                                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    213.310

                                                                                    na § 3150 -

                                                                                    Vyšší odborné školy

                                                                                    pol. 5336 -

                                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    1.014.210

                                                                                    na § 3233 -

                                                                                    Střediska volného času

                                                                                    pol. 5339 -

                                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    624.240 Kč

                                                                                    na § 3299 -

                                                                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                    pol. 5901 -

                                                                                    Nespecifikované rezervy

                                                                                    o

                                                                                    41.400.006 Kč

                                                                                    Celkem

                                                                                    44.949.169 Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 3111 -

                                                                                    Mateřské školy

                                                                                    pol. 5336 -

                                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    87.636 Kč

                                                                                    pol. 5339 -

                                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    5.936.752 Kč

                                                                                    na § 3113 -

                                                                                    Základní školy

                                                                                    pol. 5336 -

                                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    365.022 Kč

                                                                                    pol. 5339 -

                                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    23.426.350 Kč

                                                                                    na § 3114 -

                                                                                    Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                    pol. 5336 -

                                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    11.469.441 Kč

                                                                                    pol. 5339 -

                                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    544.692 Kč

                                                                                    na § 3117 -

                                                                                    První stupeň základních škol

                                                                                    pol. 5339 -

                                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    3.048.506 Kč

                                                                                    na § 3121 -

                                                                                    Gymnázia

                                                                                    pol. 5339 -

                                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    149.884 Kč

                                                                                    na § 3122 -

                                                                                    Střední odborné školy

                                                                                    pol. 5336 -

                                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    863.784 Kč

                                                                                    na § 3124 -

                                                                                    Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                    pol. 5336 -

                                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    2.555.301 Kč

                                                                                    na § 3126 -

                                                                                    Konzervatoře

                                                                                    pol. 5336 -

                                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    285.352 Kč

                                                                                    na § 3133 -

                                                                                    Dětské domovy

                                                                                    pol. 5336 -

                                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    74.800 Kč

                                                                                    na § 3141 -

                                                                                    Školní stravování

                                                                                    pol. 5336 -

                                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    625.077 Kč

                                                                                    pol. 5339 -

                                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    2.909.065 Kč

                                                                                    na § 3143 -

                                                                                    Školní družiny a kluby

                                                                                    pol. 5336 -

                                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    356.137 Kč

                                                                                    pol. 5339 -

                                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    3.437.700 Kč

                                                                                    na § 3145 -

                                                                                    Internáty

                                                                                    pol. 5336 -

                                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    240.972 Kč

                                                                                    na § 3146 -

                                                                                    Zařízení výchovného poradenství

                                                                                    pol. 5336 -

                                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    253.738 Kč

                                                                                    na § 3231 -

                                                                                    Základní umělecké školy

                                                                                    pol. 5336 -

                                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    34.000 Kč

                                                                                    Celkem

                                                                                    56.664.209 Kč

                                                                                    23/2080                         24. 10. 2017
                                                                                    9. schvaluje

                                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                                    23/2080                         24. 10. 2017
                                                                                    10. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    snižují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 3299 -

                                                                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    3.500 tis. Kč

                                                                                    a

                                                                                    snižují

                                                                                    kapitálové výdaje

                                                                                    na § 6409 -

                                                                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                    pol. 6901 -

                                                                                    Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                     o

                                                                                    120 tis. Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 3121 -

                                                                                    Gymnázia

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    16 tis. Kč

                                                                                    na § 3122 -

                                                                                    Střední odborné školy

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    770 tis. Kč

                                                                                    na § 3123 -

                                                                                    Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    2.764 tis. Kč

                                                                                    na § 3124 -

                                                                                    Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    39 tis. Kč

                                                                                    na § 3233 -

                                                                                    Střediska volného času

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    31 tis. Kč

                                                                                    Celkem

                                                                                    3.620 tis. Kč


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 8/634 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                    č. 110/8534 ze dne 22. 9. 2016

                                                                                    23/2081                         24. 10. 2017
                                                                                    1. rozhodla

                                                                                    schválit změnu přílohy č. 1 dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2017 – 2019 s názvem Metodika pro projekt „Podpora služeb sociální prevence 2“, verze 3/2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 22/1989 ze dne 10. 10. 2017

                                                                                     23/2082                         24. 10. 2017
                                                                                     1. stanoví

                                                                                     s účinností od 10. 10. 2017

                                                                                     plat Bc. Haně Grodové, ředitelce organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                     23/2082                         24. 10. 2017
                                                                                     2. stanoví

                                                                                     s účinností od 1. 11. 2017

                                                                                     plat ředitelům příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje působících v oblasti sociální, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      23/2083                         24. 10. 2017
                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                      žádost organizace Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, se sídlem Pržno 239, 739 11 Pržno, o udělení souhlasu zřizovatele s realizací akce „Dodávka a montáž střešních oken na budově DOZP“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                      23/2083                         24. 10. 2017
                                                                                      2. souhlasí

                                                                                      s realizací akce „Dodávka a montáž střešních oken na budově DOZP“ organizace Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, v maximální výši 1.710.000 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                       č. 5/509 ze dne 14. 9. 2017

                                                                                       č. 3/215 ze dne 16. 3. 2017

                                                                                       23/2084                         24. 10. 2017
                                                                                       1. rozhodla

                                                                                       nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu kraje ve výši 98.665.111 Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                       23/2084                         24. 10. 2017
                                                                                       2. rozhodla

                                                                                       schválit změny nákladových rozpočtů sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s poskytovateli těchto sociálních služeb dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                       23/2084                         24. 10. 2017
                                                                                       3. rozhodla

                                                                                       schválit změny nákladových rozpočtů a maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2017 sociálních služeb uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s poskytovateli těchto sociálních služeb dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                       23/2084                         24. 10. 2017
                                                                                       4. rozhodla

                                                                                       schválit změny nákladových rozpočtů organizaci LIGA o.p.s, IČO 00202380, a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                       23/2084                         24. 10. 2017
                                                                                       5. rozhodla

                                                                                       schválit změny nákladových rozpočtů a maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2017 uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 108/8419 ze dne 6. 9. 2016

                                                                                       č. 10/773 ze dne 28. 3. 2017

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                       č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

                                                                                       23/2085                         24. 10. 2017
                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                       postup schválení Dodatku č. 1 Transformačního plánu organizace Sagapo, p. o. na léta 2017 – 2019 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                       23/2085                         24. 10. 2017
                                                                                       2. souhlasí

                                                                                       s Dodatkem č. 1 Transformačního plánu organizace Sagapo, p. o. na léta 2017 – 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        23/2086                         24. 10. 2017
                                                                                        1. rozhodla

                                                                                        udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Ostatní běžné výdaje – činnost krajského úřadu“ ve výši 10 tis. Kč

                                                                                        23/2086                         24. 10. 2017
                                                                                        2. rozhodla

                                                                                        navýšit finanční prostředky na akci „Zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje“ o 10 tis. Kč

                                                                                        23/2086                         24. 10. 2017
                                                                                        3. schvaluje

                                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                        snižují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 6172 -

                                                                                        Činnost krajského úřadu

                                                                                        pol.  5168 -

                                                                                        Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                                                        o

                                                                                        10 tis. Kč

                                                                                        a

                                                                                        zvyšují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 5273 -

                                                                                        Ostatní správa v oblasti krizového řízení

                                                                                        pol.  5168 -

                                                                                        Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                                                        o

                                                                                        10 tis. Kč


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         23/2087                         24. 10. 2017
                                                                                         1. rozhodla

                                                                                         udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Ostatní běžné výdaje – činnost krajského úřadu“ ve výši 80 tis. Kč

                                                                                         23/2087                         24. 10. 2017
                                                                                         2. rozhodla

                                                                                         navýšit akci rozpočtu „Propagace kraje a prezentační předměty“ o částku 80 tis. Kč

                                                                                         23/2087                         24. 10. 2017
                                                                                         3. schvaluje

                                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                         snižují

                                                                                         běžné výdaje

                                                                                         na § 6172 -

                                                                                         Činnost regionální správy

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                         pol. 5171 -

                                                                                         Opravy a udržování

                                                                                         o

                                                                                         410 tis. Kč

                                                                                         Celkem

                                                                                         o

                                                                                         410 tis. Kč

                                                                                         a

                                                                                         zvyšují

                                                                                         běžné výdaje

                                                                                         na § 2141

                                                                                         Vnitřní obchod

                                                                                         pol. 5139 -

                                                                                         Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                                         o

                                                                                         80 tis. Kč

                                                                                         na § 6172 -

                                                                                         Činnost regionální správy

                                                                                         pol. 5164 -

                                                                                         Nájemné

                                                                                         o

                                                                                         250 tis. Kč

                                                                                         pol. 5175 -

                                                                                         Pohoštění

                                                                                         o

                                                                                         80 tis. Kč

                                                                                         Celkem

                                                                                         o

                                                                                         410 tis. Kč

                                                                                         23/2087                         24. 10. 2017
                                                                                         4. schvaluje

                                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                         snižují

                                                                                         běžné výdaje

                                                                                         na § 6172 -

                                                                                         Činnost regionální správy

                                                                                         pol. 5424 -

                                                                                         Náhrady mezd v době nemoci

                                                                                         o

                                                                                         90 tis. Kč

                                                                                         a

                                                                                         zvyšují

                                                                                         běžné výdaje

                                                                                         na § 6172 -

                                                                                         Činnost regionální správy

                                                                                         pol. 5038 -

                                                                                         Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                                         o

                                                                                         90 tis. Kč


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          23/2088                         24. 10. 2017
                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                          a)    výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem podpory korporátního řízení a kontroly a výsledek kontroly poskytování sociálních služeb u příspěvkové organizace kraje realizované odborem sociálních věcí v samostatné působnosti ukončených do 30. 9. 2017 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 4 předloženého materiálu

                                                                                          b)   výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem školství, mládeže a sportu a odborem sociálních věcí v samostatné působnosti ukončených do 30. 9. 2017 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                          23/2088                         24. 10. 2017
                                                                                          2. rozhodla

                                                                                          a)   přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při kontrolách u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 – 4 předloženého materiálu

                                                                                          a)   u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 5 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout

                                                                                          23/2088                         24. 10. 2017
                                                                                          3. stanoví

                                                                                          s účinností od 1. 12. 2017

                                                                                          plat Mgr. Martinu Tobiášovi, řediteli organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, PSČ 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00601381, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                          23/2088                         24. 10. 2017
                                                                                          4. ukládá

                                                                                          náměstkům hejtmana kraje

                                                                                          sdělit obsah přijatých opatření ředitelům příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 3, 4 a 6 předloženého materiálu

                                                                                          Zodp.:          Mgr. Stanislav Folwarczny
                                                                                                    Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
                                                                                                    MUDr. Martin Gebauer

                                                                                          Termín: 30. 11. 2017


                                                                                           frame-scrollup