Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 7. 11. 2017


  Rada kraje

  24/2089                         7. 11. 2017
  1. schvaluje

  program 24. schůze rady kraje konané dne 7. 11. 2017


   Rada kraje

   24/2090                         7. 11. 2017
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu MUDr. Martina Gebauera a pana Jana Krkošky, o ověření zápisu z 23. schůze rady kraje, konané dne 24. 10. 2017

   24/2090                         7. 11. 2017
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 24. schůze rady kraje, konané dne 7. 11. 2017:

   -        Jarmilu Uvírovou

   -        Radomíru Vlčkovou


    Rada kraje

    24/2091                         7. 11. 2017
    1. schvaluje

    termín konání schůze rady kraje, která se uskuteční dne 14. 12. 2017 od 13:00 hodin, po skončení zasedání zastupitelstva kraje


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 10/719 ze dne 28. 3. 2017

     24/2092                         7. 11. 2017
     1. rozhodla

     poskytnout peněžní ocenění subjektům, umístěným na prvních třech místech soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje pro rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

     24/2092                         7. 11. 2017
     2. bere na vědomí

     udělení titulu „Junior inovátor 2017“ pro jednotlivé kategorie soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje – Junior inovátor dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


      Rada kraje

      24/2093                         7. 11. 2017
      1. rozhodla

      zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

      24/2093                         7. 11. 2017
      2. prohlašuje

      že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

      24/2093                         7. 11. 2017
      3. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“, a to:

      členové:

      Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

      Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      náhradníci:

      Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

      Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      24/2093                         7. 11. 2017
      4. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“, a to:

      členové:

      Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

      Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

      Ing. Petr Kocich, odbor investiční a majetkový

      Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče

      Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      náhradníci:

      Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

      Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

      Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

      Ing. Jitka Koščáková, odbor kultury a památkové péče

      Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


       Rada kraje

       24/2094                         7. 11. 2017
       1. schvaluje

       zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zajištění sportovního vybavení - Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018"

       24/2094                         7. 11. 2017
       2. rozhodla

       vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení, níže uvedeného účastníka výběrového řízení, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

       2.       Outdoor Concept a.s.

       se sídlem: Americká 2796/54, 301 00 Plzeň

       IČ: 29093724

       24/2094                         7. 11. 2017
       3. rozhodla

       vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

       3.       PONATURE s.r.o.

       se sídlem: U Hrůbků 251/119, 709 00 Ostrava

       IČ: 24851779

       za cenu nejvýše přípustnou 550 433,80 Kč bez DPH


        Rada kraje

        24/2095                         7. 11. 2017
        1. schvaluje

        zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zajištění případových supervizí pro týmy pracovníků v sociálních službách v rámci projektu „Podpora transformace v MSK III“ II“

        24/2095                         7. 11. 2017
        2. rozhodla

        vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

        2. Mgr. Jana Malásková

        se sídlem: Sokolovská 1135/5, 708 00, Ostrava – Poruba

        IČ: 74225367

        za cenu nejvýše přípustnou 217.800 Kč (není plátce DPH)


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 19/1615 ze dne 29. 8. 2017

         24/2096                         7. 11. 2017
         1. rozhodla

         vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje " účastníka:

         ŠkoFIN s.r.o.

         se sídlem Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5

         IČO: 45805369

         24/2096                         7. 11. 2017
         2. rozhodla

         v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zrušit zadávací řízení pod označením „Operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje“, poř. č. 22/2017, za podmínek dle důvodové zprávy předloženého materiálu


          Rada kraje

          24/2097                         7. 11. 2017
          1. schvaluje

          zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Projektová dokumentace expoziční části „Muzeum automobilů TATRA“ a zajištění výkonu autorského dozoru““

          24/2097                         7. 11. 2017
          2. rozhodla

          vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

          1. Art Consultancy s.r.o.

          se sídlem: Gudrichova 1332/6, Předměstí, 746 01 Opava

          IČ: 29457009

          za cenu nejvýše přípustnou 625.000 Kč bez DPH


           Rada kraje

           24/2098                         7. 11. 2017
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Inženýrská a investorská činnost při realizaci stavby „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska II“

           24/2098                         7. 11. 2017
           2. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           3. Ing. Luděk Kelecsény

           se sídlem: Horní Tošanovice 36, 739 53 Hnojník

           IČ: 87615363

           za cenu nejvýše přípustnou 523.800 Kč (neplátce DPH)


            Rada kraje

            24/2099                         7. 11. 2017
            1. bere na vědomí

            žádost města Šenov o souhlas s likvidací majetku pořízeného z dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

            24/2099                         7. 11. 2017
            2. doporučuje

            zastupitelstvu kraje

            rozhodnout udělit souhlas městu Šenov s likvidací majetku pořízeného z dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem, dle předloženého materiálu

            24/2099                         7. 11. 2017
            3. ukládá

            hejtmanovi kraje

            předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

            Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

            Termín: 14. 12. 2017


             Rada kraje

             k usnesení zastupitelstva kraje

             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

             24/2100                         7. 11. 2017
             1. bere na vědomí

             a)    žádost společnosti Ostrava Fashion Weekend s.r.o. ze dne 13. 10. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

             b)   žádost Klubu plynárenské historie ze dne 28. 8. 2017 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

             24/2100                         7. 11. 2017
             2. rozhodla

             poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

             a)    společnosti Ostrava Fashion Weekend s.r.o., IČO 04857275, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním 2. ročníku Ostrava Fashion Weekend ve výši 200 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 16. 10. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

             b)   Klubu plynárenské historie, IČO 26573377, na úhradu nákladů souvisejících s přípravou výstavy k 160. výročí vzniku plynárenství v Moravskoslezském kraji ve výši 150 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

             24/2100                         7. 11. 2017
             3. rozhodla

             uzavřít

             a)    se společností Ostrava Fashion Weekend s.r.o., IČO 04857275, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

             b)   s Klubem plynárenské historie, IČO 26573377, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

             24/2100                         7. 11. 2017
             4. schvaluje

             rozpočtové opatření, kterým se

             snižují

             běžné výdaje

             na § 6113 -

             Zastupitelstva krajů

             pol.  5901 -

             Nespecifikované rezervy

             o

             150 tis. Kč

             a

             snižují

             kapitálové výdaje

             na § 6409 -

             Ostatní činnosti jinde nezařazené

             pol. 6901 -

             Rezervy kapitálových výdajů

             o

                           200 tis. Kč

             a

             zvyšují

             běžné výdaje

             na § 3900 -

             Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

             pol. 5222 -

             Neinvestiční transfery spolkům

             o

                           150 tis. Kč

             na § 3399 -

             Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

             pol. 5213 -

             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

             o

                          

                           200 tis. Kč

             Celkem

             o

                           350 tis. Kč


              Rada kraje

              k usnesení zastupitelstva kraje

              č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

              24/2101                         7. 11. 2017
              1. bere na vědomí

              žádost Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00100579, o poskytnutí příspěvku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

              24/2101                         7. 11. 2017
              2. schvaluje

              zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00100579, o částku 20.000 Kč s účelovým určením na úhradu nákladů spojených s pořádáním semináře na téma GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017

              24/2101                         7. 11. 2017
              3. schvaluje

              rozpočtové opatření, kterým se

              snižují

              kapitálové výdaje

              na § 6409 -

              Ostatní činnosti jinde nezařazené

              pol.  6901 -

              Rezervy kapitálových výdajů

              o

              20 tis. Kč

              a

              zvyšují

              běžné výdaje            

              na § 3315 -

              Činnost muzeí a galerií

              pol. 5331 -

              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

              o

              20 tis. Kč


               Rada kraje

               k usnesení zastupitelstva kraje

               2/28 ze dne 22. 12. 2016

               24/2102                         7. 11. 2017
               1. schvaluje

               zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury:

               a)    Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536, o částku 670.000,-- Kč

               b)   Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 354.000,-- Kč

               c)    Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, o částku 288.000,-- Kč

               d)   Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, o částku 150.000,-- Kč

               e)    Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, o částku 390.000,-- Kč

               24/2102                         7. 11. 2017
               2. schvaluje

               rozpočtové opatření, kterým se

               snižují

               kapitálové výdaje

               na § 6409 -

               Ostatní činnosti jinde nezařazené

               pol.  6901 -

               Rezervy kapitálových výdajů

               o

               1.852 tis. Kč

               a

               zvyšují

               běžné výdaje            

               na § 3311 -

               Divadelní činnost

               pol.  5331 -         

               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

               o

               670 tis. Kč

               na § 3314 -

               Činnosti knihovnické

               pol.  5331 -

               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

               o

               390 tis. Kč

               na § 3315 -

               Činnosti muzeí a galerií

               pol.  5331 -         

               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

               792 tis. Kč

               Celkem

               o

               1.852 tis. Kč


                Rada kraje

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                24/2103                         7. 11. 2017
                1. bere na vědomí

                žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2017 dle příloh č. 1 - 4 předloženého materiálu

                24/2103                         7. 11. 2017
                2. rozhodla

                poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pobočnému spolku Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s., IČO 65469097, ve výši 10.000,-- Kč, na projekt „30 let Rosky Ostrava a vernisáž výstavy v galerii Mlejn" s časovou použitelností od 30. 10. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                24/2103                         7. 11. 2017
                3. rozhodla

                navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 10 tis. Kč

                24/2103                         7. 11. 2017
                4. rozhodla

                poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje **********, ve výši 58.500,-- Kč, na projekt „Henry Purcell Ode on St. Cecilia´s Day" s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 30. 11. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                24/2103                         7. 11. 2017
                5. rozhodla

                poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje nadačnímu fondu Milan Dobeš Museum, nadační fond, IČO 06410073, ve výši 200.000,-- Kč, na projekt „Milan Dobeš Museum" s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                24/2103                         7. 11. 2017
                6. rozhodla

                poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Tvůrčí centrum Ostrava, z.s., IČO 68145063, ve výši 100.000,-- Kč, na projekt „Hudební současnost 2017" s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                24/2103                         7. 11. 2017
                7. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                běžné výdaje

                Na § 6113 -

                Zastupitelstva krajů

                pol.  5901 -

                Nespecifikované rezervy

                o

                   10 tis. Kč

                Na § 3319 -

                Ostatní záležitosti kultury

                pol. 5229 -

                Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                o

                158,5 tis. Kč

                Celkem

                o

                168,5 tis. Kč

                a

                zvyšují

                běžné výdaje            

                na § 3312-

                Hudební činnost

                pol. 5222 -

                Neinvestiční transfery spolkům

                o

                100 tis. Kč

                pol. 5493 -

                Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                o

                58,5 tis. Kč

                na § 3319 -

                Ostatní záležitosti kultury

                pol. 5222 -

                Neinvestiční transfery spolkům

                o

                  10 tis. Kč

                Celkem

                o

                168,5 tis. Kč


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 16/1348 ze dne 27.6.2017

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 5/423 ze dne 14.9.2017

                 č. 20/2057 ze dne 23.6.2016

                 24/2104                         7. 11. 2017
                 1. souhlasí

                 zveřejnit notifikaci, tzv. Oznámení předběžných informací bez výzvy k účasti v soutěži - Otevřené řízení pro veřejnou zakázku na služby v Úředním věstníku Evropské unie na lince Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí v územní působnosti Moravskoslezského kraje a s účinnosti smlouvy o závazu veřejných služeb v železniční přepravě osob od začátku platnosti jízdního řádu 2023/2024 do konce platnosti jízdního řádu 2026/2027, dle předloženého materiálu


                  Rada kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 8/564 ze dne 28. 2. 2017

                  24/2105                         7. 11. 2017
                  1. rozhodla

                  uzavřít Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 02054/2006/DSH, k 9. 6. 2018 se společností Ján Kypús-BUS s.r.o., IČO 26804573, dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                   24/2106                         7. 11. 2017
                   1. rozhodla

                   udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Dopravní obslužnost – linková doprava“ ve výši 400.000 Kč

                   24/2106                         7. 11. 2017
                   2. rozhodla

                   navýšit akci rozpočtu „Ostatní výdaje v odvětví dopravy“ o 400.000 Kč

                   24/2106                         7. 11. 2017
                   3. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   snižují

                   běžné výdaje

                   na § 2292 -

                   Dopravní obslužnost

                   pol. 5193 -

                   Výdaje na dopravní územní obslužnost

                   o

                   400 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje

                   na § 2292 -

                   Dopravní obslužnost

                   pol. 5166 -

                   Konzultační, poradenské a právní služby

                   o

                   400 tis. Kč


                    Rada kraje

                    24/2107                         7. 11. 2017
                    1. rozhodla

                    prodat movité věci pořízené v rámci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy – světlotechnika“ specifikované v příloze č. 1 tohoto usnesení společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, za kupní cenu 1.790.401 Kč bez DPH a uzavřít s touto obchodní společností kupní smlouvu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                    24/2107                         7. 11. 2017
                    2. souhlasí

                    s provedením investiční akce „Rekonstrukce a výměna podlahových krytin v Gate A 1-3“, v maximální celkové výši 1.790.401 Kč bez DPH, prostřednictvím společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719

                    24/2107                         7. 11. 2017
                    3. souhlasí

                    se započtením budoucích pohledávek Moravskoslezského kraje vůči společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, z titulu prodeje movitých věcí pořízených v rámci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy – světlotechnika“ dle bodu 1. tohoto usnesení, oproti budoucím pohledávkám společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, vůči Moravskoslezskému kraji z titulu zhodnocení majetku kraje provedením technického zhodnocení majetku kraje dle bodu 2. tohoto usnesení


                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 16/1341 ze dne 27.6.2017

                    č. 12/880 ze dne 25.4.2017

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                    24/2108                         7. 11. 2017
                    1. schvaluje

                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 2.407.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                    24/2108                         7. 11. 2017
                    2. schvaluje

                    zvýšení závazného ukazatele „objem prostředků na platy v absolutní výši“ pro rok 2017 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 1.770.000 Kč, dle předloženého materiálu

                    24/2108                         7. 11. 2017
                    3. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    kapitálové výdaje

                    na § 6409 -

                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                    pol. 6901 -

                    Rezervy kapitálových výdajů

                    o

                    2.407 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje            

                    na § 2212 -

                    Silnice

                    pol. 5331 -

                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                    o

                    2.407 tis. Kč


                     Rada kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 8/561 ze dne 28. 2. 2017

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

                     č. 3/131 ze dne 16. 3. 2017

                     24/2109                         7. 11. 2017
                     1. bere na vědomí

                     návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Olomouckým krajem, IČO 60609460, dle předloženého materiálu

                     24/2109                         7. 11. 2017
                     2. doporučuje

                     zastupitelstvu kraje

                     rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Olomouckým krajem, IČO 60609460, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                     24/2109                         7. 11. 2017
                     3. doporučuje

                     zastupitelstvu kraje

                     rozhodnout o závazku kraje v minimální výši 56 mil. Kč k zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje přiléhajícího k území Olomouckého kraje vybranými přeshraničními linkami, a to na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027, dle předloženého materiálu

                     24/2109                         7. 11. 2017
                     4. ukládá

                     náměstkovi hejtmana kraje

                     předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                     Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                     Termín: 14. 12. 2017


                      Rada kraje

                      24/2110                         7. 11. 2017
                      1. rozhodla

                      zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                      24/2110                         7. 11. 2017
                      2. rozhodla

                      a)       uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                      b)       uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení

                      se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení


                      Rada kraje

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                      24/2111                         7. 11. 2017
                      1. schvaluje

                      spoluúčast na realizaci akce „Okružní křižovatka ulic Bezručova, Revoluční a Máchova v Bohumíně“ prostřednictvím organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

                      24/2111                         7. 11. 2017
                      2. schvaluje

                      závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, ve výši 6.675.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Okružní křižovatka ulic Bezručova, Revoluční a Máchova v Bohumíně“, s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018

                      24/2111                         7. 11. 2017
                      3. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      snižují

                      kapitálové výdaje

                      na § 6409 -

                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                      pol. 6901 -

                      Rezervy kapitálových výdajů

                      o

                      6.675 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      kapitálové výdaje            

                      na § 2212 -

                      Silnice

                      pol. 6351 -

                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      6.675 tis. Kč


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 16/1347 ze dne 27. 6. 2017

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                       24/2112                         7. 11. 2017
                       1. bere na vědomí

                       aktualizovaný odpisový plán organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                       24/2112                         7. 11. 2017
                       2. schvaluje

                       změnu účelu u části závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2017

                       24/2112                         7. 11. 2017
                       3. schvaluje

                       snížení závazného ukazatele „objem prostředků na platy v absolutní výši“ pro rok 2017 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, o částku 325.000,-- Kč dle předloženého materiálu

                       24/2112                         7. 11. 2017
                       4. schvaluje

                       snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, o částku 250.000,-- Kč dle předloženého materiálu

                       24/2112                         7. 11. 2017
                       5. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 2115 -

                       Úspora energie a obnovitelné zdroje

                       pol. 5331 -

                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       250 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 6409 -

                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                       pol. 6901 -

                       Rezervy kapitálových výdajů

                       o

                       250 tis. Kč


                       Rada kraje

                       24/2113                         7. 11. 2017
                       1. doporučuje

                       zastupitelstvu kraje

                       rozhodnout

                       a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                       pozemek parc. č. 667/4 ostatní plocha a

                       pozemek parc. č. 954/3 ostatní plocha,

                       oba v k. ú. Petrovice ve Slezsku, obec Petrovice,

                       všechny se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                       z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

                       za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                       b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                       24/2113                         7. 11. 2017
                       2. doporučuje

                       zastupitelstvu kraje

                       rozhodnout

                       a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                       pozemek parc. č. 4394 ostatní plocha,

                       v k. ú. Šenov u Ostravy, obec Šenov a

                       pozemek parc. č. 7189/5 ostatní plocha,

                       v k. ú. Karviná – Doly, obec Karviná

                       všechny se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                       z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

                       za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                       b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                       24/2113                         7. 11. 2017
                       3. doporučuje

                       zastupitelstvu kraje

                       rozhodnout

                       a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                       pozemek parc. č. 1191/2 ostatní plocha a

                       pozemek parc. č. 1191/5 ostatní plocha,

                       v k. ú. a obci Bernartice nad Odrou,

                       všechny se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                       z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

                       za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                       b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                       24/2113                         7. 11. 2017
                       4. doporučuje

                       zastupitelstvu kraje

                       rozhodnout

                       a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                       část pozemku parc. č. 1019/2 vodní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1019/4 ostatní plocha o výměře 27 m2 ,

                       část pozemku parc. č. 1019/2 vodní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3795/39 ostatní plocha o výměře 1 m2 ,

                       část pozemku parc. č. 3105/2 vodní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3105/7 ostatní plocha o výměře 10 m2 ,

                       část pozemku parc. č. 3105/3 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3795/35 ostatní plocha o výměře 140 m2 ,

                       včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                       vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

                       z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 70890021,

                       za kupní cenu ve výši 133.500 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                       b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                       24/2113                         7. 11. 2017
                       5. ukládá

                       náměstkovi hejtmana kraje

                       předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. až 4. tohoto usnesení

                       Zodp: Ing. Jaroslav Kania

                       Termín: 14. 12. 2017


                        Rada kraje

                        24/2114                         7. 11. 2017
                        1. rozhodla

                        zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 2639/2 ostatní plocha a parc. č. 3594/36 ostatní plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, ve prospěch statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, spočívající v právu uložení, provozování, provádění údržby, oprav a rekonstrukce světelného signalizačního zařízení včetně koordinačního kabelu světelně signalizačního zařízení, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5739-615/2017 ze dne 15. 6. 2017, v rámci stavby „Tramvajové nástupiště Krajský úřad, PS 602 koordinační kabel 28. října“, na dobu neurčitou, za úhradu ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

                        24/2114                         7. 11. 2017
                        2. souhlasí

                        s umístěním a realizací stavby „Odkanalizování obce Mošnov“ na pozemcích parc. č. 822/96 ostatní plocha, parc. č. 822/98 ostatní plocha a parc. č. 852 ostatní plocha, v k. ú. a obec Mošnov, dle předloženého materiálu

                        24/2114                         7. 11. 2017
                        3. rozhodla

                        a)    zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 822/96 ostatní plocha, parc. č. 822/98 ostatní plocha a parc. č. 852 ostatní plocha, v k. ú. a obec Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch obce Mošnov, Mošnov 96, Mošnov, IČO 00600792, spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat a opravovat v částech služebných pozemků splaškovou kanalizaci a v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou a opravami splaškové kanalizace, v rámci stavby „Odkanalizování obce Mošnov“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném zákresem v katastrální mapě, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

                        b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě dle bodu 3. písm. a) tohoto usnesení

                        24/2114                         7. 11. 2017
                        4. souhlasí

                        s umístěním a realizací stavby sjezdu na pozemcích parc. č. 1340/10 ostatní plocha a parc. č. 1340/63 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, v rámci stavby „CROMODORA WHEELS – PŘÍPOJKA VN“, dle předloženého materiálu

                        24/2114                         7. 11. 2017
                        5. souhlasí

                        s napojením sjezdu specifikovaného v bodě 4. tohoto usnesení na účelovou komunikaci (ul. gen. Fajtla, Mošnov), dle předložené projektové dokumentace

                        24/2114                         7. 11. 2017
                        6. rozhodla

                        a)    zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 1340/10 ostatní plocha a parc. č. 1340/63 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti CROMODORA WHEELS, s.r.o., Průmyslová 369, Mošnov, IČO 27779017, spočívající v právu umístit, provozovat, udržovat a užívat na části služebných pozemků sjezd a vstupovat a vjíždět na části služebných pozemků v souvislosti s umístěním, provozováním, údržbou a užíváním sjezdu, v rámci stavby „CROMODORA WHEELS – PŘÍPOJKA VN“ na dobu neurčitou v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                        b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 6. písm. a) tohoto usnesení

                        24/2114                         7. 11. 2017
                        7. souhlasí

                        s umístěním a realizací stavby přeložky VN na pozemku parc. č. 2273/1, ostatní plocha, v k. ú. Opava – Předměstí, obec Opava, v rámci stavby „Opava, SN, VN 265, přeložka kVN“, dle předloženého materiálu

                        24/2114                         7. 11. 2017
                        8. rozhodla

                        a)    zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2273/1 ostatní plocha v k. ú. Opava – Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, Opava, IČO 47813750, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat v části služebného pozemku zemní kabelové vedení VN 22 kV v rámci stavby „Opava, SN, VN 265, přeložka kVN“ na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                        b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 8. písm. a) tohoto usnesení


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 13/963 ze dne 18.5.2017

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                         24/2115                         7. 11. 2017
                         1. rozhodla

                         uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 02052/2017/IM ze dne 21. 6. 2017 na realizaci stavby „Revitalizace budovy Domova Letokruhy“ se hotovitelem, kterým je společnost

                         Ridera Stavební a.s.

                         se sídlem: Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava

                         IČO: 451 92 464,

                         dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                         24/2115                         7. 11. 2017
                         2. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                          

                         snižují

                         kapitálové výdaje

                         na § 6409 -

                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                         pol.  6901 -

                         Rezervy kapitálových výdajů

                         o

                         499,38 tis. Kč

                          

                         a

                          

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje

                         na § 4357 -

                         Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                          

                         pol.  6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         499,38 tis. Kč


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 42/3150 ze dne 24. 4. 2014

                          24/2116                         7. 11. 2017
                          1. bere na vědomí

                          nabídku České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČO 69797111, na koupi nemovité věci z titulu předkupního práva dle § 3056 občanského zákoníku, a to budovy bez čp/če, občanská vybavenost, která stojí na pozemku parc. č. 371/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci Otice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                          24/2116                         7. 11. 2017
                          2. doporučuje

                          zastupitelstvu kraje

                          rozhodnout nevyužít předkupního práva k budově bez čp/če, občanská vybavenost, která stojí na pozemku parc. č. 371/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci Otice, která je ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČO 69797111, dle předloženého materiálu

                          24/2116                         7. 11. 2017
                          3. ukládá

                          náměstkovi hejtmana kraje

                          předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

                          Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                          Termín: 14. 12. 2017


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                           č. 5/436 ze dne 14. 9. 2017

                           24/2117                         7. 11. 2017
                           1. rozhodla

                           snížit akci rozpočtu kraje „Příprava projektů“ o částku 66,55 tis. Kč a navýšit akci rozpočtu kraje „Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník“ o částku 66,55 tis. Kč

                           24/2117                         7. 11. 2017
                           2. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                            

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 3639 -

                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                           pol.  5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           66,55 tis. Kč

                            

                           a

                            

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 5521 -

                           Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                            

                           pol.  5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           66,55 tis. Kč


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 21/2206 ze dne 22. 9. 2016

                            č. 3/151 ze dne 16. 3. 2017

                            24/2118                         7. 11. 2017
                            1. bere na vědomí

                            žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o změnu účelu a doby realizace poskytnuté dotace – projekt „Rekonstrukce kotelny a další investiční akce v Bílovecké nemocnici, a.s.“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            24/2118                         7. 11. 2017
                            2. doporučuje

                            zastupitelstvu kraje

                            rozhodnout změnit v usnesení č. 21/2206 ze dne 22. 9. 2016 v bodě 1. text „s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2018“, dle předloženého materiálu

                            24/2118                         7. 11. 2017
                            3. doporučuje

                            zastupitelstvu kraje

                            rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 05728/2016/ZDR ze dne 21. 10. 2016 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                            24/2118                         7. 11. 2017
                            4. ukládá

                            náměstkovi hejtmana kraje

                            předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení na vědomí a doporučení dle bodů 2. - 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

                            Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                            Termín: 14. 12. 2017


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 23/2088 ze dne 24. 10. 2017

                             24/2119                         7. 11. 2017
                             1. rozhodla

                             o porušení rozpočtové kázně organizace Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             24/2119                         7. 11. 2017
                             2. ukládá

                             příspěvkové organizací odvod vyplývající z porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to závazným ukazatelem do rozpočtu kraje

                             Zodp.: ředitel příspěvkové organizace uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                             Termín: do 30. 11. 2017

                             24/2119                         7. 11. 2017
                             3. rozhodla

                             snížit o 50 % odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, tj. o 3.000 Kč, a to změnou závazného ukazatele

                             24/2119                         7. 11. 2017
                             4. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšují

                             nedaňové příjmy

                             na § 3523 -

                             Odborné léčebné ústavy

                             pol. 2123 -

                             Ostatní odvody příspěvkových organizací

                             o

                             3.000 Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje

                             na § 6409 -

                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                             pol. 6901 -

                             Ostatní odvody příspěvkových organizací

                             o

                             3.000 Kč


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                              24/2120                         7. 11. 2017
                              1. rozhodla

                              nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 68.000 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

                              24/2120                         7. 11. 2017
                              2. schvaluje

                              zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                              24/2120                         7. 11. 2017
                              3. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              zvyšují

                              neinvestiční přijaté transfery

                              pol. 4116 -

                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                              o

                              68.000 Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje

                              na § 3522 -

                              Ostatní nemocnice

                              pol. 5336 -

                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              68.000 Kč

                              24/2120                         7. 11. 2017
                              4. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              snižují

                              běžné výdaje

                              na § 3599 -

                              Ostatní činnost ve zdravotnictví

                              pol. 5166 -

                              Konzultační, poradenské a právní služby

                              o

                              720.000 Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje

                              na § 3599 -

                              Ostatní činnost ve zdravotnictví

                              pol. 5021 -

                              Ostatní osobní výdaje

                              o

                              720.000 Kč

                              24/2120                         7. 11. 2017
                              5. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              snižují

                              kapitálové výdaje

                              na § 6409 -

                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                              pol. 6901 -

                              Rezervy kapitálových výdajů

                              o

                              227.480 Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje

                              na § 3522 -

                              Ostatní nemocnice

                              pol. 5166 -

                              Konzultační, poradenské a právní služby

                              o

                              227.480 Kč


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 13/889 ze dne 16. 4. 2013

                              24/2121                         7. 11. 2017
                              1. bere na vědomí

                              rezignaci Ing. Tomáše Stejskala na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, ke dni 31. 12. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 16/1330 ze dne 27. 6. 2017

                               24/2122                         7. 11. 2017
                               1. rozhodla

                               uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02418/2017/KŘ na poskytování ubytovací služeb se společností UNNI Trading, s.r.o., se sídlem Na Letné 476/57, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO 27802221, v rámci projektu „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                24/2123                         7. 11. 2017
                                1. doporučuje

                                zastupitelstvu kraje

                                rozhodnout darovat dlouhodobý hmotný majetek, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, pořízený v rámci projektu „Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje“, České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, dle předloženého materiálu

                                24/2123                         7. 11. 2017
                                2. doporučuje

                                zastupitelstvu kraje

                                uzavřít darovací smlouvu se subjektem Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                24/2123                         7. 11. 2017
                                3. doporučuje

                                zastupitelstvu kraje

                                rozhodnout darovat dlouhodobý hmotný majetek, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, pořízený v rámci projektu „Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje“, České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, dle předloženého materiálu

                                24/2123                         7. 11. 2017
                                4. doporučuje

                                zastupitelstvu kraje

                                uzavřít darovací smlouvu se subjektem Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                24/2123                         7. 11. 2017
                                5. doporučuje

                                zastupitelstvu kraje

                                rozhodnout darovat dlouhodobý hmotný majetek, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, pořízený v rámci projektu „Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje“, Statutárnímu městu Ostrava, IČ 00845451, dle předloženého materiálu

                                24/2123                         7. 11. 2017
                                6. doporučuje

                                zastupitelstvu kraje

                                uzavřít darovací smlouvu se subjektem Statutární město Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                24/2123                         7. 11. 2017
                                7. ukládá

                                náměstkovi hejtmana kraje

                                předložit návrhy dle bodů 1. – 6. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                Zodp.: Jan Krkoška

                                Termín: 14. 12. 2017


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 21/1930 ze dne 26. 9. 2017

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 4/305 ze dne 15. 6. 2017

                                 č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                 24/2124                         7. 11. 2017
                                 1. rozhodla

                                 nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu zaměstnanost ve výši 104.167.422,48 Kč na financování projektu „Podpora služeb sociální prevence 4“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007510 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-17/2017, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                 24/2124                         7. 11. 2017
                                 2. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 zvyšují

                                 neinvestiční přijaté transfery

                                 pol.  4116 -

                                 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                 o

                                 52.083,72 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 4379 -

                                 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                 pol.  5169 -

                                 Nákup ostatních služeb

                                 o

                                 52.083,72 tis. Kč


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 20/1837 ze dne 12. 9. 2017

                                  24/2125                         7. 11. 2017
                                  1. bere na vědomí

                                  změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 30_17_007_16 ze dne 31. 8. 2017 v aktuálním znění, vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci k projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.30.X.0/0.0/0.0/17_007/0000016, na základě Opravného Rozhodnutí č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 30_17_007_16 ze dne 31. 8. 2017, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu.


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 102/7905 ze dne 7. 6. 2016

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 20/2087 ze dne 23. 6. 2016

                                   24/2126                         7. 11. 2017
                                   1. rozhodla

                                   uzavřít Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Odborné sociální poradenství ve Frýdku-Místku“ realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s Centrem psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 00847267, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                    24/2127                         7. 11. 2017
                                    1. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 2143 -

                                    Cestovní ruch

                                    pol. 5169 -

                                    Nákup ostatních služeb

                                    o

                                    135 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 2143 -

                                    Cestovní ruch

                                    pol. 5139 -

                                    Nákup materiálu jinde nezařazený

                                    o

                                    135 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 46/2434 ze dne 20. 1. 2010

                                     24/2128                         7. 11. 2017
                                     1. rozhodla

                                     uzavřít darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem jako dárcem a subjektem České dráhy, a. s., jako obdarovaným, jejímž předmětem jsou 2 ks plazmových obrazovek Full HD Televizor 60ʺ – Pioneer PDP-LX6090 s příslušenstvím, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                      24/2129                         7. 11. 2017
                                      1. bere na vědomí

                                      žádost Technických služeb města Vítkova, příspěvkové organizace ze dne 3. 10. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                      24/2129                         7. 11. 2017
                                      2. rozhodla

                                      poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje Technickým službám města Vítkova, příspěvkové organizaci, IČO 00037494, na realizaci projektu „Technické dovybavení komunální techniky k zajištění údržby města Vítkova“ ve výši 200.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                      24/2129                         7. 11. 2017
                                      3. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 6409 -

                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                      pol. 6901 -

                                      Rezervy kapitálových výdajů

                                      o

                                      200 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3639 -

                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                      pol. 6341 -

                                      Investiční transfery obcím

                                      o

                                      200 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 12/904 ze dne 25. 4. 2017

                                       č. 16/1380 ze dne 27. 6. 2017

                                       24/2130                         7. 11. 2017
                                       1. bere na vědomí

                                       změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03K000011, ze dne 29. 3. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Rozvoj Architektury ICT Moravskoslezského kraje“, registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002010 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), číslo 117D03K000011 ze dne 12. 9. 2017, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                       24/2130                         7. 11. 2017
                                       2. bere na vědomí

                                       změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03K000015, ze dne 7. 6. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti“, registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0002011 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), číslo 117D03K000015 ze dne 13. 9. 2017, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

                                       24/2130                         7. 11. 2017
                                       3. rozhodla

                                       přijmout dotaci poskytnutou v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 4.492.800 Kč na financování projektu „Systém pomoci na vyžádání“ registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005445, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03K000089, ze dne 12. 10. 2017, vydaném Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 5 předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 92/7250 ze dne 25. 2. 2016

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                        24/2131                         7. 11. 2017
                                        1. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 5511 -

                                        Požární ochrana – profesionální část

                                        pol.  5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        33,51 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 5511 -

                                        Požární ochrana – profesionální část

                                        pol.  5139 -

                                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                                        o

                                        0,59 tis. Kč

                                        pol.  5167 -

                                        Služby školení a vzdělávání

                                        o

                                        32,92 tis. Kč

                                        Celkem

                                        33,51 tis. Kč

                                        24/2131                         7. 11. 2017
                                        2. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 3121 -

                                        Gymnázia

                                        pol.  6122 - 

                                        Stroje, přístroje a zařízení

                                        o

                                        98,00 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3121 -

                                        Gymnázia

                                        pol.  5137 -

                                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek 

                                        o

                                        1,80 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 3121 -

                                        Gymnázia

                                        pol.  6121 -

                                        Budovy, haly a stavby

                                        o

                                        96,20 tis. Kč

                                        24/2131                         7. 11. 2017
                                        3. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        zvyšují

                                        neinvestiční přijaté transfery

                                        pol.  4116 -

                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                        o

                                        20,85 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 4379 -

                                        Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                        pol.  5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        20,85 tis. Kč

                                        24/2131                         7. 11. 2017
                                        4. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 4329 -

                                        Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                        pol.  5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        8,00 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 4329 -

                                        Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                        pol.  5139 -

                                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                                        o

                                        8,00 tis. Kč

                                        24/2131                         7. 11. 2017
                                        5. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                         

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 6172 -

                                        Činnost regionální správy

                                        pol.  5167 -

                                        Služby školení a vzdělávání

                                        o

                                        210,00 tis. Kč

                                         

                                        a

                                         

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 6172 -

                                        Činnost regionální správy

                                         

                                        pol.  5168 -

                                        Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                        o

                                        125,00 tis. Kč

                                        pol. 5169

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        25,00 tis. Kč

                                        pol. 5172 -

                                        Programové vybavení

                                        o

                                        60,00 tis. Kč

                                        Celkem

                                        210,00 tis. Kč

                                        24/2131                         7. 11. 2017
                                        6. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3299 -

                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                        pol.  5175 -

                                        Pohoštění

                                        o

                                        537,80 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3299 -

                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                         

                                         

                                        pol.  5011 - 

                                        Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                        o

                                                     400,00 tis. Kč

                                        pol.  5031 -

                                        Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                        a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                        o

                                                     100,00 tis. Kč

                                        pol.  5032 -

                                        Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                        o

                                                       36,00 tis. Kč

                                        pol.  5038 -

                                        Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                        o

                                                        1,80 tis. Kč

                                        Celkem

                                         

                                                     537,80 tis. Kč

                                        24/2131                         7. 11. 2017
                                        7. rozhodla

                                        zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 o 400 tis. Kč z 310.301,29 tis. Kč na 310.701,29 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 21/1904 ze dne 26. 9. 2017

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                         24/2132                         7. 11. 2017
                                         1. rozhodla

                                         přijmout od obcí uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení investiční dotace
                                         na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020,
                                         reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 ve výši dle této přílohy a uzavřít s těmito obcemi smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 22/1973 ze dne 10. 10. 2017

                                         č. 23/2059 ze dne 24. 10. 2017

                                         č. 21/1911 ze dne 26. 9. 2017

                                         č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

                                         24/2133                         7. 11. 2017
                                         1. souhlasí

                                         s postupem týkajícím se dokládání dokladu o kontrole technického stavu a provozu původního kotle v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – 2. výzva“ dle důvodové zprávy a vyjádření Státního fondu životního prostředí ze dne 18. 10. 2017

                                         24/2133                         7. 11. 2017
                                         2. rozhodla

                                         poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                         24/2133                         7. 11. 2017
                                         3. rozhodla

                                         neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                         24/2133                         7. 11. 2017
                                         4. doporučuje

                                         zastupitelstvu kraje

                                         rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                         24/2133                         7. 11. 2017
                                         5. ukládá

                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                         předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 4. tohoto usnesení

                                         Zodp.: Jan Krkoška

                                         Termín: 14. 12. 2017

                                         24/2133                         7. 11. 2017
                                         6. bere na vědomí

                                         žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 6 až 8 předloženého materiálu

                                         24/2133                         7. 11. 2017
                                         7. rozhodla

                                         schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli smlouvu o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 5/471 ze dne 14. 9. 2017

                                         24/2134                         7. 11. 2017
                                         1. rozhodla

                                         uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 15/1277 ze dne 12. 6. 2017

                                          č. 14/1148 ze dne 30. 5. 2017

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 3/110 ze dne 16. 3. 2017

                                          č. 4/303 ze dne 15. 6. 2017

                                          24/2135                         7. 11. 2017
                                          1. bere na vědomí

                                          informaci o jednání valné hromady společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, mimo její zasedání (per rollam) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                          24/2135                         7. 11. 2017
                                          2. zmocňuje

                                          prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, případně náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kaniu, jako náhradníka, k vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání (per rollam) dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           24/2136                         7. 11. 2017
                                           1. bere na vědomí

                                           petici občanů proti vydání povolení k provozu společnosti ODLAKOVNA SILVER s.r.o., IČ 05016339, provozovna Krmelínská 831, 739 44 Brušperk, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                           24/2136                         7. 11. 2017
                                           2. schvaluje

                                           odpověď na petici občanů proti vydání povolení k provozu společnosti ODLAKOVNA SILVER s.r.o., IČ 05016339, provozovna Krmelínská 831, 739 44 Brušperk, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            24/2137                         7. 11. 2017
                                            1. bere na vědomí

                                            petici občanů ve věci ochrany veřejného zdraví před vdechováním azbestových vláken, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                            24/2137                         7. 11. 2017
                                            2. schvaluje

                                            odpověď na petici občanů ve věci ochrany veřejného zdraví před vdechováním azbestových vláken dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                             24/2138                         7. 11. 2017
                                             1. rozhodla

                                             udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písmene b) ze dne 6. 12. 2016 u úspory v celkové výši 1.078.700 Kč, a to v rámci následujících akcí rozpočtu:

                                             a.    Podpora opatření v oblasti životního prostředí ve výši 465.070 Kč

                                             b.    Povodňový plán Moravskoslezského kraje ve výši 100.000 Kč

                                             c.    Plán odpadového hospodářství ve výši 50.000 Kč

                                             d.    Ochrana druhů a stanovišť ve výši 63.630 Kč

                                             e.    Chráněné části přírody ve výši 100.000 Kč

                                             f.     Osvětová činnost ve výši 300.000 Kč

                                             24/2138                         7. 11. 2017
                                             2. rozhodla

                                             navýšit akci rozpočtu „Expertní studie, průzkumy“ o částku 1.078,70 tis. Kč

                                             24/2138                         7. 11. 2017
                                             3. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3729 -

                                             Ostatní nakládání s odpady

                                             pol.  5169 -

                                             Nákup ostatních služeb

                                             o

                                             50,00 tis. Kč

                                             na § 3741 -

                                             Ochrana druhů a stanovišť

                                             pol.  5169 -

                                             Nákup ostatních služeb

                                             o

                                             63,63 tis. Kč

                                             na § 3742 -

                                             Chráněné části přírody

                                              

                                              

                                             pol.  5169 -

                                             Nákup ostatních služeb

                                             o

                                             100,00 tis. Kč

                                             na § 3744 -

                                             Protierozní, protilavinová a  protipožární ochrana

                                              

                                              

                                             pol.  5169 -

                                             Nákup ostatních služeb

                                             o

                                             100,00 tis. Kč

                                             na § 3769 -

                                             Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                              

                                              

                                             pol.  5169 -

                                             Nákup ostatních služeb

                                             o

                                             520,07 tis. Kč

                                             pol.  5229 -

                                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                             o

                                             145,00 tis. Kč

                                             na § 3792 -

                                             Ekologická výchova a osvěta

                                              

                                              

                                             pol.  5139 -

                                             Nákup materiálu

                                             o

                                             200,00 tis. Kč

                                             pol.  5169 -

                                             Nákup ostatních služeb

                                             o

                                             100,00 tis. Kč

                                             Celkem

                                             o

                                             1.278,70 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3769 -

                                             Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                             pol.  5166 -

                                             Konzultační, poradenské a právní služby

                                              o

                                             1.278,70 tis. Kč

                                             Celkem

                                             o

                                             1.278,70 tis. Kč

                                             24/2138                         7. 11. 2017
                                             4. rozhodla

                                             navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora opatření v oblasti životního prostředí“ o 37.000 Kč a vyčlenit finanční prostředky na akci „Podpora činností v oblasti ochrany životního prostředí“ ve výši 2.710.800 Kč

                                             24/2138                         7. 11. 2017
                                             5. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             zvyšují

                                             daňové příjmy

                                             pol.  1332 -

                                             Poplatky za znečišťování ovzduší

                                             o

                                             2.710,80 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             nedaňové příjmy

                                             na § 3769 -

                                             Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                             pol.  2212 -

                                             Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                             o

                                             74,00 tis. Kč

                                             Celkem

                                             o

                                             2.784,80 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3769

                                             Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                             pol.  5901 -

                                             Nespecifikované rezervy

                                              o

                                             37,00 tis. Kč

                                             pol.  5909 -

                                             Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                             o

                                             2.710,80 tis. Kč

                                             na § 6409 -

                                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                              

                                             pol.  5901 -

                                             Nespecifikované rezervy

                                             o

                                             37,00 tis. Kč

                                             Celkem

                                             o

                                             2.784,80 tis. Kč


                                              Rada kraje

                                              24/2139                         7. 11. 2017
                                              1. bere na vědomí

                                              dokument „Implementace opatření Programů zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek CZ08A a zóna Moravskoslezsko CZ08Z“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               24/2140                         7. 11. 2017
                                               1. souhlasí

                                               s uvedením investičního záměru organizace Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace, do Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 55/4251 ze dne 4. 11. 2014

                                                24/2141                         7. 11. 2017
                                                1. bere na vědomí

                                                informaci o ukončení funkčního období členky školské rady při střední škole organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČ 66932581, Ing. Andrey Hoschnové, která byla radou kraje jmenována s účinností od 21. 11. 2014

                                                24/2141                         7. 11. 2017
                                                2. jmenuje

                                                dnem 21. 11. 2017

                                                Ing. Andreu Hoschnovou členkou školské rady při střední škole organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČ 66932581


                                                 Rada kraje

                                                 24/2142                         7. 11. 2017
                                                 1. schvaluje

                                                 podmínky včetně příloh dotačního programu „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2018“ dle příloh č. 1 - 11 předloženého materiálu

                                                 24/2142                         7. 11. 2017
                                                 2. vyhlašuje

                                                 dotační program „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2018“ s účinností ke dni 8. 11. 2017 dle předloženého materiálu

                                                 24/2142                         7. 11. 2017
                                                 3. zřizuje

                                                 monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 12 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  24/2143                         7. 11. 2017
                                                  1. schvaluje

                                                  stanovení výjimky z nejnižšího počtu dětí v rodinné skupině dětského domova organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, IČO 47813466, na období do 30. 4. 2018 tak, že v rodinné skupině může být zařazeno od 3 do 5 dětí


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 21/2167 ze dne 22. 9. 2016

                                                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                   24/2144                         7. 11. 2017
                                                   1. rozhodla

                                                   nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                                   a.    individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 5.852.199,40 Kč

                                                   b.    rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září – prosinec 2017 ve výši 1.822.708 Kč

                                                   c.    rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, na období září – prosinec 2017, modul C ve výši 105.264 Kč

                                                   dle předloženého materiálu

                                                   24/2144                         7. 11. 2017
                                                   2. schvaluje

                                                   zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

                                                   24/2144                         7. 11. 2017
                                                   3. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   zvyšují

                                                   neinvestiční přijaté transfery

                                                   pol. 4116 -

                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                   o

                                                   5.852.209 Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3113 -

                                                   Základní školy

                                                   pol. 5336 -

                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   172.066 Kč

                                                   na § 3114 -

                                                   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                   pol. 5336 -

                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   212.139 Kč

                                                   na § 3121 -

                                                   Gymnázia

                                                   pol. 5336 -

                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   1.798.687 Kč

                                                   na § 3122 -

                                                   Střední odborné školy

                                                   pol. 5336 -

                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   3.669.317 Kč

                                                   Celkem

                                                     o

                                                   5.852.209 Kč

                                                   24/2144                         7. 11. 2017
                                                   4. rozhodla

                                                   poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené obcí Základní škola Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace, IČO 70999325, ve výši 105.264 Kč s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, na období září – prosinec 2017, modul C, s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                   24/2144                         7. 11. 2017
                                                   5. rozhodla

                                                   poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 organizaci zřízené krajem Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČO 62330390, ve výši 60.384 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                   24/2144                         7. 11. 2017
                                                   6. schvaluje

                                                   zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 organizaci zřízené krajem Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČO 62330390, o částku 60.384 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                   24/2144                         7. 11. 2017
                                                   7. rozhodla

                                                   poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                   24/2144                         7. 11. 2017
                                                   8. rozhodla

                                                   poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 soukromé škole Základní škola a Mateřská škola Monty School, IČO 71340912, ve výši 59.496 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                   24/2144                         7. 11. 2017
                                                   9. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   zvyšují

                                                   neinvestiční přijaté transfery

                                                   pol. 4116 -

                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                   o

                                                   1.927.972 Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3111 -

                                                   Mateřské školy

                                                   pol. 5339 -

                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   175.112 Kč

                                                   na § 3113 -

                                                   Základní školy

                                                   pol. 5213 -

                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                   právnickým osobám

                                                   o

                                                    

                                                    

                                                   59.496 Kč

                                                   pol. 5336 -

                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   60.384 Kč

                                                   pol. 5339 -

                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   1.594.940 Kč

                                                   na § 3117 -

                                                   První stupeň základních škol

                                                   pol. 5339 -

                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   38.040 Kč

                                                   Celkem

                                                   1.927.972 Kč

                                                   24/2144                         7. 11. 2017
                                                   10. schvaluje

                                                   zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství:

                                                   a.    Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, o částku 7.000 Kč s účelovým určením na finanční odměnu pro oceněné účastníky finále soutěže projektů škol TOPík, která se uskuteční v rámci konference ICT s názvem „Na technologiích ve škole záleží“ s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017

                                                   b.    Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00602159, o částku 200.000 Kč s účelovým určením na výměnu dveří v budově školy v rámci akce „Řešení objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“ s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018

                                                   24/2144                         7. 11. 2017
                                                   11. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3299 -

                                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                   pol. 5331 -

                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   207,00 tis. Kč

                                                   na § 3541 -

                                                   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                   pol. 5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   39,58 tis. Kč

                                                   Celkem

                                                   246,58 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3121 -

                                                   Gymnázia

                                                   pol. 5331 -

                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   200,00 tis. Kč

                                                   na § 3149 -

                                                   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                                                   pol. 5331 -

                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   7,00 tis. Kč

                                                   na § 3541 -

                                                   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                   pol. 5139 -

                                                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                   o

                                                   0,26 tis. Kč

                                                   pol. 5164 -

                                                   Nájemné

                                                   o

                                                   1,50 tis. Kč

                                                   pol. 5173 -

                                                   Cestovné

                                                   o

                                                   37,82 tis. Kč

                                                   Celkem

                                                   246,58 tis. Kč

                                                   24/2144                         7. 11. 2017
                                                   12. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   rozhodnout o změně termínu splatnosti návratné finanční výpomoci, která byla poskytnuta příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje v odvětví školství Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00601837, ve výši 500.000 Kč k zajištění financování a předfinancování projektu „Sportem proti bariérám“, z nejpozději do 31. 12. 2017 na  nejpozději do 30. 6. 2018, dle předloženého materiálu

                                                   24/2144                         7. 11. 2017
                                                   13. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   nedaňové příjmy 

                                                   pol. 2451 -

                                                   Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

                                                   o

                                                   500 tis. Kč

                                                   a

                                                   snižují

                                                   kapitálové výdaje

                                                   na § 6409 -

                                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                   pol. 6901 -

                                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                                    o

                                                   500 tis. Kč

                                                   24/2144                         7. 11. 2017
                                                   14. rozhodla

                                                   vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti “ ve výši 60.270 Kč

                                                   24/2144                         7. 11. 2017
                                                   15. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   kapitálové výdaje

                                                   na § 6409 -

                                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                   pol. 6901 -

                                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                                    o

                                                   60,27 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3299 -

                                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                   pol. 5139 -

                                                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                   o

                                                   21,30 tis. Kč

                                                   pol. 5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   38,97 tis. Kč

                                                   Celkem

                                                   60,27 tis. Kč


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 6/403 ze dne 24. 1. 2017

                                                   č. 12/930 ze dne 25. 4. 2017

                                                   č. 17/1479 ze dne 18. 7. 2017

                                                   24/2145                         7. 11. 2017
                                                   1. rozhodla

                                                   nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb., soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2017ve výši 157.807.173 Kč dle předloženého materiálu

                                                   24/2145                         7. 11. 2017
                                                   2. rozhodla

                                                   poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení za podmínky přijetí státní dotace

                                                   24/2145                         7. 11. 2017
                                                   3. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   zvyšují

                                                   přijaté transfery

                                                   pol. 4116 - 

                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                   ze státního rozpočtu

                                                   o

                                                   157.807.173 Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3111-

                                                   Mateřské školy

                                                    

                                                   pol. 5212 -

                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                   fyzickým osobám

                                                   o

                                                   656.316 Kč

                                                   pol.  5213 -

                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                   právnickým osobám

                                                   o

                                                   8.683.327 Kč

                                                   pol.  5222 -

                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                   o

                                                   226.079 Kč

                                                   na § 3112 -

                                                   Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                    

                                                   pol.  5213 -

                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                   právnickým osobám

                                                   o

                                                   561.003 Kč

                                                   na § 3113 -

                                                   Základní školy

                                                   pol.  5213 -

                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                   právnickým osobám

                                                   o

                                                   7.202.349 Kč

                                                   na § 3114 -

                                                   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                    

                                                   pol.  5213 -

                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                   právnickým osobám

                                                   o

                                                    

                                                   11.944.604 Kč

                                                   na § 3117 -

                                                   První stupeň základních škol

                                                    

                                                   pol.  5212 -

                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                   o

                                                   1.404.444 Kč

                                                   pol.  5213 -

                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                   právnickým osobám

                                                   o

                                                   2.294.807 Kč

                                                   na § 3121 -

                                                   Gymnázia

                                                    

                                                   pol.  5213 -

                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                   právnickým osobám

                                                   o

                                                    

                                                   11.776.293 Kč

                                                   na § 3122 -

                                                   Střední odborné školy

                                                    

                                                   pol.  5213 -

                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                   právnickým osobám

                                                   o

                                                   48.383.610 Kč

                                                   pol.  5221 -

                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                   o

                                                   1.992.747 Kč

                                                   na § 3123 -

                                                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                    

                                                   pol.  5213 -

                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                   právnickým osobám

                                                   o

                                                   34.083.694 Kč

                                                   pol.  5221 -

                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                   o

                                                   4.530.735 Kč

                                                   na § 3125 -

                                                   Střediska praktického vyučování

                                                   a školní hospodářství

                                                    

                                                   pol.  5213 -

                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                   právnickým osobám

                                                   o

                                                   121.526 Kč

                                                   pol.  5221 -

                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                   o

                                                   712.422 Kč

                                                   na § 3141 -

                                                   Školní stravování

                                                    

                                                   pol. 5212 -

                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                   fyzickým osobám

                                                   o

                                                   22.414 Kč

                                                   pol.  5213 -

                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                   právnickým osobám

                                                   o

                                                   2.246.491 Kč

                                                   pol.  5221 -

                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                   o

                                                   96.620 Kč

                                                   pol.  5222 -

                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                   o

                                                   10.440 Kč

                                                   na § 3143 -

                                                   Školní družiny a kluby

                                                    

                                                   pol.  5212 -

                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                   o

                                                   317.621 Kč

                                                   pol.  5213 -

                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                   právnickým osobám

                                                   o

                                                   2.034.673 Kč

                                                   na § 3146 -

                                                   Zařízení výchovného poradenství

                                                    

                                                   pol.  5221 -

                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                   o

                                                   513.714 Kč

                                                   na § 3147 -

                                                   Domovy mládeže

                                                   pol.  5213 -

                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                   právnickým osobám

                                                   o

                                                   552.157 Kč

                                                   pol.  5221 -

                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                   o

                                                   179.111 Kč

                                                   na § 3150 -

                                                   Vyšší odborné školy

                                                   pol.  5213 -

                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                   právnickým osobám

                                                   o

                                                   6.585.378 Kč

                                                   pol.  5221 -

                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                   o

                                                            1.531.373 Kč

                                                   na § 3231 -

                                                   Základní umělecké školy

                                                    

                                                   pol.  5213 -

                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                   právnickým osobám

                                                   o

                                                   6.249.542 Kč

                                                   pol.  5221 -

                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                   o

                                                   2.718.191 Kč

                                                   na § 3233-

                                                   Střediska volného času

                                                   pol.  5213 -

                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                   právnickým osobám

                                                   o

                                                   175.492 Kč

                                                   Celkem

                                                   157.807.173 Kč


                                                   Rada kraje

                                                   24/2146                         7. 11. 2017
                                                   1. bere na vědomí

                                                   a)    vzdání se funkce Mgr. Evy Gerykové, ředitelky organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČO 47658061, dnem 2. 11. 2017

                                                   b)   informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČO 47658061, bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Mgr. Michal Pokorný z důvodu neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

                                                   24/2146                         7. 11. 2017
                                                   2. stanoví

                                                   s  účinností od 7. 11. 2017

                                                   plat Mgr. Michalovi Pokornému, zástupci statutárního orgánu organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČO 47658061, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 12/943 ze dne 25. 4. 2017

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                    24/2147                         7. 11. 2017
                                                    1. rozhodla

                                                    nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 410.109,20 Kč na financování projektu „Teorie – most do dobré praxe aneb poznání nás pohání“, realizovaného organizací kraje Harmonie, příspěvková organizace, IČO 00846384, dle předloženého materiálu

                                                    24/2147                         7. 11. 2017
                                                    2. schvaluje

                                                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Harmonie, příspěvková organizace, IČO 00846384, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03514/2014/SOC, o částku 410.109,20 Kč s účelovým určením na projekt „Teorie – most do dobré praxe aneb poznání nás pohání“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/023/0001106

                                                    24/2147                         7. 11. 2017
                                                    3. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    zvyšují

                                                    přijaté transfery

                                                    pol. 4116 -

                                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                    o

                                                    410,11 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 4357 -

                                                    Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                    pol. 5336 -

                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                    o

                                                    410,11 tis. Kč


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 16/1407 ze dne 27. 6. 2017

                                                     č. 112/8680 ze dne 18. 10. 2016

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                     24/2148                         7. 11. 2017
                                                     1. rozhodla

                                                     a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Bohumín do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 630.000,-- Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2017 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06129/2016/SOC ze dne 7. 12. 2016

                                                     b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 630.000,-- Kč do Fondu sociálních služeb

                                                     24/2148                         7. 11. 2017
                                                     2. rozhodla

                                                     a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Český Těšín do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 990.000,-- Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2017 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06130/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

                                                     b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 990.000,-- Kč do Fondu sociálních služeb

                                                     24/2148                         7. 11. 2017
                                                     3. rozhodla

                                                     a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 114.000,-- Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2017 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06138/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

                                                     b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 114.000,-- Kč do Fondu sociálních služeb

                                                     24/2148                         7. 11. 2017
                                                     4. rozhodla

                                                     a)    nabýt dotaci z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 1.081.000,-- Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2017 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06143/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

                                                     b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 1.081.000,-- Kč do Fondu sociálních služeb

                                                     24/2148                         7. 11. 2017
                                                     5. rozhodla

                                                     a)    nabýt dotaci z rozpočtu statutárního města Havířov do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 1.922.000,-- Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2017 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06144/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

                                                     b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 1.922.000,-- Kč do Fondu sociálních služeb

                                                     24/2148                         7. 11. 2017
                                                     6. rozhodla

                                                     a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Jablunkov do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 96.000,-- Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2017 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06145/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

                                                     b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 96.000,-- Kč do Fondu sociálních služeb

                                                     24/2148                         7. 11. 2017
                                                     7. rozhodla

                                                     a)    nabýt dotaci z rozpočtu statutárního města Karviná do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 2.196.000,-- Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2017 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06146/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

                                                     b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 2.196.000,-- Kč do Fondu sociálních služeb

                                                     24/2148                         7. 11. 2017
                                                     8. rozhodla

                                                     a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Kopřivnice do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 754.000,-- Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2017 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06150/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

                                                     b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 754.000,-- Kč do Fondu sociálních služeb

                                                     24/2148                         7. 11. 2017
                                                     9. rozhodla

                                                     a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Krnov do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 327.000,-- Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2017 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06158/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

                                                     b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 327.000,-- Kč do Fondu sociálních služeb

                                                     24/2148                         7. 11. 2017
                                                     10. rozhodla

                                                     a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Nový Jičín do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 822.000,-- Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2017 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06170/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

                                                     b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 822.000,-- Kč do Fondu sociálních služeb

                                                     24/2148                         7. 11. 2017
                                                     11. rozhodla

                                                     a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Odry do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 59.000,-- Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2017 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06171/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

                                                     b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 59.000,-- Kč do Fondu sociálních služeb

                                                     24/2148                         7. 11. 2017
                                                     12. rozhodla

                                                     a)    nabýt dotaci z rozpočtu statutárního města Opava do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 2.224.000,-- Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2017 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06172/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

                                                     b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 2.224.000,-- Kč do Fondu sociálních služeb

                                                     24/2148                         7. 11. 2017
                                                     13. rozhodla

                                                     a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Orlová do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 953.000,-- Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2017 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06173/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

                                                     b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 953.000,-- Kč do Fondu sociálních služeb

                                                     24/2148                         7. 11. 2017
                                                     14. rozhodla

                                                     a)    nabýt dotaci z rozpočtu statutárního města Ostrava do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 5.277.000,-- Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2017 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č.06174/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

                                                     b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 5.277.000,-- Kč do Fondu sociálních služeb

                                                     24/2148                         7. 11. 2017
                                                     15. rozhodla

                                                     a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Rýmařov do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 624.000,-- Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2017 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06175/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

                                                     b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 624.000,-- Kč do Fondu sociálních služeb

                                                     24/2148                         7. 11. 2017
                                                     16. rozhodla

                                                     a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Třinec do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 688.000,-- Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2017 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06177/2016/SOC ze dne 15. 11. 2016

                                                     b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 688.000,-- Kč do Fondu sociálních služeb

                                                     24/2148                         7. 11. 2017
                                                     17. rozhodla

                                                     a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Vítkov do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok ve výši 100.000,-- Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2017 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 06178/2016/SOC ze dne 18. 11. 2016

                                                     b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 100.000,-- Kč do Fondu sociálních služeb

                                                     24/2148                         7. 11. 2017
                                                     18. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     zvyšují

                                                     nedaňové příjmy

                                                     pol. 4121 -

                                                     Neinvestiční přijaté transfery od obcí

                                                     o

                                                     18.857 tis. Kč

                                                     a

                                                     snižuje

                                                     financování

                                                     pol. 8115 -

                                                     Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                     o

                                                     18.857 tis. Kč


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 17/1490 ze dne 18. 7. 2017

                                                      24/2149                         7. 11. 2017
                                                      1. rozhodla

                                                      ocenit vybrané náhradní rodiče za jejich přínos v rozvoji pěstounské péče a poskytnout vybraným náhradním rodičům věcné ocenění, a to formou poukazu na relaxační, víkendový pobyt pro dvě osoby, v hodnotě 5.440,- Kč za jeden poukaz dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                      24/2149                         7. 11. 2017
                                                      2. rozhodla

                                                      zakoupit 3 ks poukazů na víkendový, relaxační pobyt dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 5/509 ze dne 14. 9. 2017

                                                       č. 3/215 ze dne 16. 3. 2017

                                                       24/2150                         7. 11. 2017
                                                       1. rozhodla

                                                       schválit změny nákladových rozpočtů sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s poskytovateli těchto sociálních služeb dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                       24/2150                         7. 11. 2017
                                                       2. rozhodla

                                                       schválit změny nákladových rozpočtů a maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2017 sociálních služeb uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s poskytovateli těchto sociálních služeb dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                       24/2150                         7. 11. 2017
                                                       3. rozhodla

                                                       schválit změny nákladových rozpočtů a maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2017 uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČO 00847372

                                                       24/2150                         7. 11. 2017
                                                       4. rozhodla

                                                       schválit změnu maximální výše osobních nákladů uznatelných pro vyrovnávací platbu stanovenou Programem na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaným z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizaci Modrý kříž v České republice, IČO 26641178, na sociální služby dle přílohy č. 4 tohoto usnesení


                                                       frame-scrollup