Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 19. 9. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  25/1853     19. 9. 2013
1. schvaluje

program 25. schůze rady kraje, konané dne 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1854     19. 9. 2013
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a Ing. Ivana Strachoně o ověření zápisu z 24. schůze rady kraje konané dne 3. 9. 2013
  25/1854     19. 9. 2013
2. volí

ověřovatele zápisu z 25. schůze rady kraje, konané dne 19. 9. 2013: Martina Sikoru Ing. RSDr. Svatomíra Recmana

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1855     19. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci o vyřízené petici adresované orgánům kraje za období od 14. 8. 2013 do 11. 9. 2013, dle předloženého materiálu
  25/1855     19. 9. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  25/1856     19. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 441.573,00 Kč na úhradu mimořádných výdajů spojených se zásahy jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje zasahující zpravidla mimo územní obvod jejich zřizovatele při provádění povodňových prací pro období od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu za podmínky vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky
  25/1856     19. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 8.329.600,00 Kč na úhradu výdajů na vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje věcnými prostředky, na speciální ochranné prostředky a technické vybavení pro zdolávání povodní a jiných obdobných přírodních katastrof za období od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu za podmínky vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky
  25/1856     19. 9. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1857     19. 9. 2013
1. souhlasí

s návrhem na uzavření Memoranda o dalším rozvoji přátelských výměn a spolupráce mezi Moravskoslezským krajem (Česká republika) a provincií Jiangsu (Čínská lidová republika) uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
  25/1857     19. 9. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh na uzavření Memoranda o dalším rozvoji přátelských výměn a spolupráce dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1858     19. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 5. 8. 2013 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Studie úmrtnosti a nemocnosti z kardiálních a respiračních příčin ve vztahu ke znečištění ovzduší PM10 na území města Ostravy“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  25/1858     19. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě, IČ 71009396, určenou na realizaci projektu „Studie úmrtnosti a nemocnosti z kardiálních a respiračních příčin ve vztahu ke znečištění ovzduší PM10 na území města Ostravy“ ve výši 500 tis. Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 10. 2013 do dne 31. 3. 2014 a uhrazených do dne 30. 4. 2014 včetně
  25/1858     19. 9. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2116 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  25/1859     19. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01892/2012/RRC ze dne 23. 8. 2012 s Ostravskou univerzitou v Ostravě, IČ: 61988987, jehož předmětem je prodloužení období realizace projektu a termínu ukončení projektu do 30. 11. 2013 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 12. 2013
  25/1859     19. 9. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1860     19. 9. 2013
1. doplňuje

návrh programu zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 19. 9. 2013, o body s názvem a) Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí b) Návrh na uzavření Memoranda o dalším rozvoji přátelských výměn a spolupráce mezi Moravskoslezským krajem (Česká republika) a provincií Jiangsu (Čínská lidová republika) c) Dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na zpracování studie úmrtnosti a nemocnosti ve vztahu ke znečištění ovzduší d) Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s Ostravskou univerzitou v Ostravě

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/424 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  25/1861     19. 9. 2013
1. rozhodla

za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let o snížení základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a. s. ze stávajících 532.142.000,-- Kč o 28.874.000,‑‑ Kč na 503.268.000,-- Kč
  25/1861     19. 9. 2013
2. rozhodla

že celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let
  25/1861     19. 9. 2013
3. rozhodla

že snížení základního kapitálu bude provedeno na základě návrhu akcionáři na bezplatné vzetí akcií z oběhu. Základní kapitál bude snížen o pevnou částku stanovenou tímto rozhodnutím. Z oběhu budou vzaty následující akcie: a) 2.886 kusů (slovy: dva tisíce osm set osmdesát šest kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá b) 2 kusy (slovy: dva kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) každá c) 4 kusy (slovy: čtyři kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá
  25/1861     19. 9. 2013
4. rozhodla

o lhůtě předložení akcií, která činí 3 měsíce ode dne zapsání sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku
  25/1861     19. 9. 2013
5. rozhodla

zvýšit základní kapitál obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., upsáním nových akcií, a to o částku 17.258.000,-- Kč s tím, že: a) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští b) základní kapitál se zvyšuje upsáním 172 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá, 5 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč každá a 8 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každá. Všechny tyto akcie budou emitovány jako kmenové, nekótované a v listinné podobě c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem; přednostní právo k upsání nových akcií se neupravuje, neboť se jediný akcionář Moravskoslezský kraj dne 3. 9. 2013 vzdal svého přednostního práva d) všechny akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci – Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ 70890692 e) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce – Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 f) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě akcií a činí 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) g) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku h) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve výši 17.258.000,-- Kč před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet pro ten účel zřízený u České spořitelny, a. s. číslo účtu 3953552/0800

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako jediný akcionář obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Letiště Ostrava č. p. 401, Mošnov, PSČ 742 51, IČ 26827719 k usnesení rady kraje č. 24/1694 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  25/1862     19. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci představenstva společnosti Letiště Ostrava, a. s. o návrhu smluv o úvěru, dle předloženého materiálu
  25/1862     19. 9. 2013
2. schvaluje

v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. o) stanov společnosti Letiště Ostrava, a. s. smlouvy o přijetí úvěru, dle předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj k usnesením rady kraje č. 103/6609 ze dne 14. 2. 2012 č. 24/1697 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/422 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  25/1863     19. 9. 2013
1. schvaluje

smlouvu o úvěru č. 1424/13/5628 mezi Bíloveckou nemocnicí, a.s., a Československou obchodní bankou, a.s., pobočka Nový Jičín, Štefánikova 12, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  25/1864     19. 9. 2013
1. schvaluje

pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2013 a výroční zprávy za rok 2013 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., Ing. Dušana Střižíka, auditora zapsaného v seznamu Komory auditorů České republiky pod číslem 1171, adresa 1. máje 1085/43, 743 01 Bílovec

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj k usnesením rady kraje č. 11/727 ze dne 21. 3. 2013 č. 24/1746 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/409 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  25/1865     19. 9. 2013
1. volí

na základě návrhu zastupitelstva kraje Mgr. MUDr. Evu Misiačkovou, **********, členkou představenstva obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/740 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  25/1866     19. 9. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/473 Frýdek-Místek - Šenov (Sedliště) km 5,900-6,100“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. BERGER BOHEMIA a.s. Klatovská 410, 320 64 Plzeň IČ: 45357269 2. PB SCOM s.r.o. Boženy Němcové 685, Hranice I – Město, 753 01 Hranice IČ: 25397087 3. Metrostav a.s. Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 IČ: 00014915 10. KARETA s.r.o. Krnovská 51, 792 01 Bruntál IČ: 62360213 11. COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČ: 26177005
  25/1866     19. 9. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice II/473 Frýdek-Místek - Šenov (Sedliště) km 5,900-6,100“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 4. Skanska a.s. Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov IČ: 26271303 za cenu nejvýše přípustnou 12.717.974,80 Kč bez DPH 7. EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19 Praha 1 IČ: 45274924 za cenu nejvýše přípustnou 14.483.901,-- Kč bez DPH 4. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 za cenu nejvýše přípustnou 15.632.703,-- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 16/1145 ze dne 28. 5. 2013 (č. usnesení)
  25/1867     19. 9. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 2. Metrostav a.s. Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 IČ: 00014915 7. ALPINE Bau CZ s.r.o. Šenovská 463, 717 00 Ostrava – Bartovice IČ: 45192286 8. EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19 Praha 1 IČ: 45274924 9. HOCHTIEF CZ a.s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468 10. SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, České Budějovice IČ: 48035599 11. KARETA s.r.o. Krnovská 51, 792 01 Bruntál IČ: 62360213 12. COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČ: 26177005
  25/1867     19. 9. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 3. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, Praha 5 IČ: 60838744 za cenu nejvýše přípustnou 18.590.104,-- Kč bez DPH 4. Skanska a.s. Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov IČ: 26271303 za cenu nejvýše přípustnou 21.580.139,-- Kč bez DPH 1. BERGER BOHEMIA a.s. Klatovská 410, 320 64 Plzeň IČ: 45357269 za cenu nejvýše přípustnou 21.696.517,-- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1460 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  25/1868     19. 9. 2013
1. rozhodla

změnit požadavky na technické kvalifikační požadavky stanovené v kvalifikační dokumentaci schválené usnesením č. 19/1460 ze dne 11. 7. 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1869     19. 9. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění dotisku kuchařek 1. a 2. dílu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“, se společností UNIPRINT, s.r.o. se sídlem: Rychnov nad Kněžnou, Zbuzany 1584, PSČ 516 01 IČ: 47451025 za cenu nejvýše přípustnou 154.850 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7092 ze dne 25. 5. 2012. (č. usnesení)
  25/1870     19. 9. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 7. 2012 uzavřené se zhotovitelem stavby OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. (ev. č. 01572/2012/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Stavební úpravy objektu ul. Mánesova 7 v Opavě – Dětský domov pro mentálně postižené“, se společností OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava – Přívoz IČ: 64610225 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 2.847.960 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1871     19. 9. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na provedení přeložky vedení NN-0,4 kV, Ostrava-Svinov v rámci projektu "Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká", se společností: ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČ: 24729035 za cenu nejvýše přípustnou 310.700 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1872     19. 9. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby, nazvané „Rozvoj kvality řízení a good governance na KÚ MSK“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  25/1872     19. 9. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  25/1872     19. 9. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Ivana Durczoková - odbor kontroly a interního auditu 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Mgr. Martin Radvan - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 6. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Blanka Štefanková - odbor kontroly a interního auditu 4. Ing. Pavel Kowalski - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Petra Papoušková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 6. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 23/1642 ze dne 20. 8. 2013 (č. usnesení)
  25/1873     19. 9. 2013
1. rozhodla

změnit usnesení rady kraje č. 23/1642 ze dne 20. 8. 2013, bod 2) tak, že text „254 147,29 Kč bez DPH za měsíc“ nahrazuje textem „260 029,64 Kč bez DPH za měsíc“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1561 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  25/1874     19. 9. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na zajištění dopravy při realizaci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji v pořadí: 1. Josef Martikán s místem podnikání: Fibichova 133/2, 747 70 Opava - Komárov IČ: 16617703 za cenu nejvýše přípustnou 1.607.000 Kč bez DPH 2. ARRIVA MORAVA a.s. se sídlem: Ostrava – Moravská Ostrava, Vítkovická 3133/5, PSČ 702 00 IČ: 25827405 za cenu nejvýše přípustnou 1.706.600 Kč bez DPH 3. ČSAD Karviná a.s. se sídlem: Karviná – Nové Město, Bohumínská 1876/2, PSČ 735 06 IČ: 45192090 za cenu nejvýše přípustnou 2.049.760 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1708 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  25/1875     19. 9. 2013
1. bere na vědomí

sdělení uchazeče HOTEL KAMZÍK s.r.o. ze dne 5. 9. 2013, jehož nabídka byla v rámci veřejné zakázky pod č. 136/2013 "Zajištění workshopu v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v MSK““ vybrána jako nejvhodnější, o odmítnutí uzavřít smlouvu dle předloženého materiálu
  25/1875     19. 9. 2013
2. rozhodla

uzavřít smlouvu u veřejné zakázky „Zajištění workshopu v rámci projektu, "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v MSK" s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí a který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. UNNI Trading, s.r.o. se sídlem: Olomouc – Lazce, Na Letné 476/57, PSČ 772 00 IČ: 27802221 za cenu nejvýše přípustnou 178.968,74 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1552 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  25/1876     19. 9. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na dodávku přístrojové techniky pro výuku v oborech Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. GEFOS a.s. se sídlem: Praha 8 - Libeň, Kundratka 17, PSČ 180 82 IČ: 25684213 za cenu nejvýše přípustnou 4.478.472 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1548 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  25/1877     19. 9. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci vzdělávacích programů v prostorách národní kulturní památky „Dolní oblast Vítkovice“ a v areálu památky Landek Park – Hornické muzeum, Ostrava-Petřkovice, se subjektem: Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osob se sídlem: Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava – Vítkovice IČ: 75125285 za cenu nejvýše přípustnou 8.643.464,98 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1878     19. 9. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění dětského dne v rámci projektu „Industriální atraktivity v MSK“, se společností: VV Promotion s.r.o. Se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00, Praha 1 IČ: 28296265 za cenu nejvýše přípustnou 171.500 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1555 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  25/1879     19. 9. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy na nákup chemického automobilu pro HZS v rámci veřejné zakázky „Nákup chemického automobilu s výbavou II“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 2. Továrna hasící techniky, s.r.o., (zkráceně THT, s.r.o.) se sídlem: Starohradská 316, Dolní Předměstí, 572 01 Polička IČ: 46508147 za cenu nejvýše přípustnou 1.909.300 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1880     19. 9. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup kancelářských potřeb a kancelářského papíru pro rok 2014 dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu.
  25/1880     19. 9. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Pavel Kowalski - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Radmila Müllerová - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  25/1880     19. 9. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 2. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 2. Ing. Pavel Kowalski - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Radmila Müllerová - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  25/1880     19. 9. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Tomáš Kotyza - ředitel krajského úřadu 3. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Pavel Kowalski - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Pavel Žák - odbor informatiky 4. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 5. Pavel Bernatský - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1881     19. 9. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku náplní pro sanitární techniku v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dodavatelům dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  25/1881     19. 9. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Dana Koryčanová - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  25/1881     19. 9. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 2. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 2. Dana Koryčanová - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  25/1881     19. 9. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. - odbor právní a organizační 3. Ing. Tomáš Kotyza - ředitel krajského úřadu 4. Mgr. Petra Fliegerová - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Dana Koryčanová - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivana Durczoková - odbor kontroly a interního auditu 3. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Pavel Kowalski - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Pavel Bernatský - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1709 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  25/1882     19. 9. 2013
1. vylučuje

z další účasti v 3. části zadávacího řízení s označením „Vytvoření tiskových materiálů k projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko““ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 4. KORONA MEDIA s.r.o. se sídlem: Ostrava - Vítkovice, Kutuzovova č. 25, PSČ 703 00 IČ: 25819658
  25/1882     19. 9. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro 3. část zakázky označené „Vytvoření tiskových materiálů k projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko““ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 11. Creativo D´Arte s.r.o. se sídlem: Jurečkova 1812/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 28657322 za cenu nejvýše přípustnou 389.470 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 23/1634 ze dne 20. 8. 2013 (č. usnesení)
  25/1883     19. 9. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 2. 2013, ev. č. 00350/2013/IM, na zabezpečení dodatečných stavebních prací pro realizaci stavby “Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě“, se společností: Metrostav a.s. se sídlem: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 IČ: 00014915 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 5.016.351 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1541 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  25/1884     19. 9. 2013
1. rozhodla

zahájit jednací řízení dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce nazvané „Dodávka a instalace výpočetní a prezentační techniky v rámci projektů ROP Moravskoslezsko v oblasti školství II“, a to zasláním výzev k jednání, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu, zájemcům: Pro 1. část: 1. AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 47676795 2. C SYSTEM CZ, a.s. Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno – Židenice IČ: 27675645 Pro 2. část: 1. C SYSTEM CZ, a.s. Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno – Židenice IČ: 27675645 2. FLAME System s.r.o. Mojmírovců 200/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory IČ: 26846888 Pro 3. část: 1. C SYSTEM CZ, a.s. Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno – Židenice IČ: 27675645 2. FLAME System s.r.o. Mojmírovců 200/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory IČ: 26846888
  25/1884     19. 9. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace výpočetní a prezentační techniky v rámci projektů ROP Moravskoslezsko v oblasti školství II“, a to: členové: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Mgr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  25/1884     19. 9. 2013
3. jmenuje

jednací komisi pro účely jednání v jednacím řízení k veřejné zakázce nazvané „Dodávka a instalace výpočetní a prezentační techniky v rámci projektů ROP Moravskoslezsko v oblasti školství II“, ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Pavel Žák - odbor informatiky
  25/1884     19. 9. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace výpočetní a prezentační techniky v rámci projektů ROP Moravskoslezsko v oblasti školství II“, která bude současně komisí zvláštní dle § 59 odst. 2 zákona pro účel posouzení kvalifikace, ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Pavel Žák - odbor informatiky

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1885     19. 9. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Cyklus přednášek pro žáky středních škol v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji"“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  25/1885     19. 9. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  25/1885     19. 9. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  25/1885     19. 9. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Mgr. Milena Bubíková - odbor školství, mládeže a sportu 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 5. Ing. Martin Puškáč - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 16/1154 ze dne 28. 5. 2013 (č. usnesení)
  25/1886     19. 9. 2013
1. rozhodla

povolit rozložení úhrady odvodu ve výši 20.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté **********, na splátky podle splátkového kalendáře dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
bod 2) změněn usnesením č. 29/2189 ze dne 19. 11. 2013
  25/1887     19. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost Moravskoslezského svazu Vojenských táborů nucených prací Pomocné technické prapory o.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  25/1887     19. 9. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci Moravskoslezskému svazu Vojenských táborů nucených prací Pomocné technické prapory o.s. se sídlem Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno, IČ 00546011, ve výši 20 tis. Kč na výdaje spojené s vydáním edice III. dílu „Hořké vzpomínání“ s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013
  25/1887     19. 9. 2013
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Ostatní výdaje v odvětví prezentace kraje a ediční plán“ ve výši 20 tis. Kč
  25/1887     19. 9. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 20 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 18/1416 ze dne 20. 6. 2012 č. 24/1781 ze dne 3. 9. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  25/1888     19. 9. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 1070 - Rybářství pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,41 tis. Kč na § 2199 - Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 9,00 tis. Kč na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 1.140,64 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 173,52 tis. Kč na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 39,52 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 41,16 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 85,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 3,20 tis. Kč na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 5,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč na § 3635 - Územní plánování pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 7,50 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 150,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 5,21 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 2,90 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 30,95 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 18,99 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 119,02 tis. Kč na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 122,45 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 37,48 tis. Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 8,93 tis. Kč Celkem o 2.002,88 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 2.002,88 tis. Kč
  25/1888     19. 9. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 50,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 50,0 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1889     19. 9. 2013
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 8. 2013 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  25/1889     19. 9. 2013
2. stanoví

a) u usnesení č. 119/7891 bod 3) ze dne 5. 9. 2012 termín další kontroly plnění na prosinec 2013 b) u usnesení č. 5/261 bod 2) ze dne 20. 12. 2012 termín další kontroly plnění na únor 2014 c) u usnesení č. 8/483 bod 3) ze dne 12. 2. 2013 termín další kontroly plnění na prosinec 2013 d) u usnesení č. 9/585 bod 3) ze dne 26. 2. 2013 termín další kontroly plnění na říjen 2013 e) u usnesení č. 18/1345 bod 3) ze dne 20. 6. 2013 termín další kontroly plnění na říjen 2013
  25/1889     19. 9. 2013
3. vyřazuje

usnesení č. 75/4565 bod 1) ze dne 2. 2. 2011 z další kontroly plnění usnesení rady kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1890     19. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci o došlých dopisech adresovaných orgánům kraje v období od 5. 9. 2013 do 11. 9. 2013 vč. informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1891     19. 9. 2013
1. schvaluje

harmonogram zpracování návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 a rozpočtového výhledu na léta 2015–2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  25/1892     19. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost občanského sdružení Ostravský ruský dům, doručenou dne 10. 7. 2013, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  25/1892     19. 9. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje občanskému sdružení Ostravský ruský dům, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČ 27023672, na úhradu nákladů spojených s nájmem nebytových prostor na adrese Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, a s nájmem sálu za účelem pořádání slavnostního koncertu ve výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
  25/1892     19. 9. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 9/821 ze dne 16. 12. 2009 (č. usnesení)
  25/1893     19. 9. 2013
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory vzniklé v odvětví Prezentace kraje a ediční plán u akce Prezentace a propagace kraje v EU ve výši 96 tis. Kč
  25/1893     19. 9. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) pol. 5164 - Nájemné o 56 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 20 tis. Kč pol. 5194 - Věcné dary o 10 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10 tis. Kč Celkem o 96 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5194 - Věcné dary o 96 tis. Kč
  25/1893     19. 9. 2013
3. rozhodla

poskytnout věcné dary u příležitosti návštěvy Prezidenta České republiky Miloše Zemana a jeho manželky Ivany Zemanové v celkové maximální výši 62.780,- Kč dle předloženého materiálu
  25/1893     19. 9. 2013
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory vzniklé v odvětví Prezentace kraje a ediční plán u akce Prezentace a propagace kraje v EU ve výši 411,4 tis. Kč
  25/1893     19. 9. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) pol. 5164 - Nájemné o 411,4 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 411,4 tis. Kč
  25/1893     19. 9. 2013
6. bere na vědomí

informaci o uskutečněné zahraniční pracovní cestě Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, na Slovensko (Bratislava) dne 17. 9. 2013 za účelem účasti na tiskové konferenci u příležitosti Dnů mobility a následného jednání s organizátory veletrhu Incheba a za podmínek uvedených v přiloženém materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1894     19. 9. 2013
1. vysílá

Miroslava Nováka, hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Německa (Mnichov) ve dnech 7. – 9. 10. 2013 za účelem účasti ne veletrhu Expo Real, Mgr. Věru Palkovou, náměstkyni hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Francie (Metz) ve dnech 8. – 11. 10. 2013 za účelem návštěvy partnerského regionu a Tomáše Hanzela, člena rady kraje, na zahraniční pracovní cestu do Německa (Mnichov) ve dnech 6. – 9. 10. 2013 za účelem účasti na veletrhu Expo Real a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  25/1894     19. 9. 2013
2. vysílá

Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Polska (Ustroň) dne 26. 9. 2013 za účelem účasti na konferenci „Nové možnosti léčení a zdraví podle nového unijního práva na Festivalu zdraví a krásy“ a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
bod 4 písm. d) a e) zrušeno usnesením č. 65/5238 ze dne 7. 4. 2015
  25/1895     19. 9. 2013
1. potvrzuje

svěření udělená podle § 59 odst. 3 a 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, hejtmanovi kraje usneseními rady kraje č.: a) 25/1558 bod 1) ze dne 19. 12. 2012 b) 29/1946 ze dne 17. 4. 2003 c) 37/2801 ze dne 11. 12. 2003 ve znění usnesení č. 124/4482 ze dne 2. 5. 2007 d) 39/2908 ze dne 12. 12. 2005 e) 43/3507 ze dne 28. 6. 2004 f) 46/3789 bod 3) ze dne 9. 9. 2004 g) 3/209 bod 3) ze dne 2. 2. 2005 h) 18/868 bod 1) ze dne 13. 7. 2005 i) 18/868 bod 2) ze dne 13. 7. 2005 ve znění usnesení č. 124/4482 ze dne 2. 5. 2007 a usnesení č. 90/5644 ze dne 10. 8. 2011 j) 51/1930 bod 1) ze dne 1. 2. 2006 k) 70/2662 bod 3) ze dne 22. 5. 2006 l) 169/6007 bod 3) ze dne 5. 3. 2008 m) 6/248 ze dne 21. 1. 2009 n) 52/2824 bod 3) ze dne 7. 4. 2010 o) 55/3045 bod 2) ze dne 20. 5. 2010 p) 73/4452 bod 2) ze dne 19. 1. 2011 q) 73/4452 bod 3) ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  25/1895     19. 9. 2013
2. rozhodla

zrušit svěření udělená podle § 59 odst. 3 a 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, hejtmanovi kraje usneseními rady kraje č.: a) 32/2249 ze dne 24. 7. 2003 ve znění usnesení č. 140/5031 ze dne 5. 9. 2007 b) 63/2408 bod 2) ze dne 5. 4. 2006 c) 99/3689 bod 2) ze dne 4. 12. 2006 d) 140/5074 bod 4) ze dne 5. 9. 2007 e) 13/713 bod 2) ze dne 15. 4. 2009 f) 14/748 bod 1) ze dne 22. 4. 2009 g) 31/1396 bod 4) ze dne 19. 8. 2009 h) 31/1420 bod 3) ze dne 19. 8. 2009 i) 38/1952 bod 2) ze dne 4. 11. 2009 j) 41/2046 bod 3) ze dne 25. 11. 2009 k) 113/7498 bod 1) ze dne 19. 6. 2012 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  25/1895     19. 9. 2013
3. nahrazuje

usnesení rady kraje č. 89/5530 ze dne 20. 7. 2011 tímto zněním: „Rada kraje svěřuje hejtmanovi kraje uzavírání smluv o zřízení a vedení účtů kraje s bankami, jejichž výběr provedla rada kraje včetně dodatků k těmto smlouvám, smluv o zřízení a vedení elektronického bankovnictví včetně dodatků k těmto smlouvám, dohod o poskytování cash-poolingu, včetně dodatků k těmto dohodám, rámcových smluv o obchodování na finančním trhu v souvislosti s devizovými, derivátovými a úrokovými transakcemi včetně všech podkladů vztahujících se k těmto rámcovým smlouvám a smluv o zajištění úroků z úvěrů včetně všech podkladů a dodatků k těmto smlouvám“ dle předloženého materiálu
  25/1895     19. 9. 2013
4. potvrzuje

usnesení rady kraje č.: a) 169/6007 ze dne 5. 3. 2008 b) 6/289 bod 2) ze dne 21. 1. 2009 c) 6/289 bod 3) ze dne 21. 1. 2009 d) 42/2151 bod 1) ze dne 30. 11. 2009 e) 42/2151 bod 2) ze dne 30. 11. 2009 f) 59/3396 bod 2) ze dne 8. 7. 2010 g) 82/5053 ze dne 28. 4. 2011 kterými bylo svěřeno nebo uloženo plnění určitých úkolů krajskému úřadu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1896     19. 9. 2013
1. stanoví

s účinností od 1. 10. 2013 plat ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1897     19. 9. 2013
1. rozhodla

že organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381, může v případě volných kapacit školní jídelny a domova mládeže poskytovat od školního roku 2013/2014 stravování a ubytování žákům a studentům organizace, zřízené Ministerstvem vnitra Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku, Pionýrů 2069, IČ 64122654, za stejných podmínek jako žákům škol zřízených Moravskoslezským krajem

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 109/7020 ze dne 17. 4. 2012 č. 110/7138 ze dne 15. 5. 2012 (č. usnesení)
  25/1898     19. 9. 2013
1. souhlasí

s ukončením nájemní smlouvy dohodou, mezi obchodní společností Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Mezírka 775/1, Brno, IČ 25552465, a organizací Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 16, Mariánské Hory, Ostrava, IČ 00602086, na nájem nemovitostí v hospodaření této příspěvkové organizace, ve vlastnictví kraje, a to: budova, č. p. 918, občanská vybavenost na pozemku parc. č. st. 894, pozemku parc. č. st. 894, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 2226, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 512/7, ostatní plocha, pozemku parc. č. 512/8, ostatní plocha, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí a movitým majetkem dle předloženého materiálu, a to ke dni 30. 9. 2013
  25/1898     19. 9. 2013
2. souhlasí

a) s uzavřením smlouvy na užívání nebytových prostor, v budově specifikované v bodě 1) tohoto usnesení a to prostor na půdě této budovy o velikosti podlahové plochy 17 m² a části střechy budovy pro umístění 3 ks anténních stožárů, se společností Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle IČ 60193336, za 50.750 Kč/rok, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu b) s uzavřením smlouvy na užívání nebytových prostor, a to učebny č. 103, učebny č. 102 a učebny č. 101, chodby, WC s příslušenstvím v 1. nadzemním podlaží vlevo se samostatným vchodem do budovy specifikované v bodě 1) tohoto usnesení se Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, za 7.200 Kč/rok, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu c) s uzavřením smlouvy na užívání nebytových prostor, a to místnost č. 019 chodba, místnost č. 020 kuchyně, místnost č. 021 umývárna nádobí, místnost č. 022 výdejna jídel, místnost č. 025 bufet, místnost č. 026 umývárna, místnost č. 027 chodba a místnosti č. 028 WC v přízemí budovy specifikované v bodě 1) tohoto usnesení se společností MA´MA GROUP CZ, s.r.o., Poděbradova 2738/16, Ostrava, IČ 29457301, za 33.400 Kč/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1899     19. 9. 2013
1. rozhodla

o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  25/1899     19. 9. 2013
2. ukládá

příspěvkové organizaci odvod vyplývající z porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to závazným ukazatelem do rozpočtu kraje Zodp.: ředitel příspěvkové organizace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu Termín: do 3. 10. 2013
  25/1899     19. 9. 2013
3. rozhodla

prominout v plné výši odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, organizaci Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2992/3, Ostrava-Zábřeh, IČ: 00602116, tj. 187.387 Kč, a to změnou závazného ukazatele
  25/1899     19. 9. 2013
4. rozhodla

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté organizaci Soukromá základní umělecká škola MUSICALE v. o. s., IČ 25817701, na neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním dle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 113/7349 ze dne 19. 6. 2012 (č. usnesení)
  25/1900     19. 9. 2013
1. souhlasí

s Dohodou o ukončení nájmu nemovitostí, a to budovy č. p. 3468 stavba občanského vybavení na pozemku parc. č. 2822/3, pozemku parc. č. 2822/3 zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 2814/3 ostatní plocha, manipulační plocha, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví kraje, předané k hospodaření organizaci Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, mezi touto organizací a nájemcem TEXTIL INVEST GROUP a. s., se sídlem Na Poříčí 1041/12, Praha 1, Nové Město, IČ 24229709, ke dni 30. 9. 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1901     19. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na září a říjen 2013 do 30. 9. 2013 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  25/1901     19. 9. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 407.159 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 217.157 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 41.450 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 134.119 Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 6.337 Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 8.096 Kč Celkem 407.159 Kč
  25/1901     19. 9. 2013
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  25/1901     19. 9. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují nedaňové příjmy na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 21.980 Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 1.599.862 Kč a snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 21.980 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 1.599.862 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 14/990 ze dne 30. 4. 2013 č. 24/1733 ze dne 3. 9. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 6/418 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  25/1902     19. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  25/1902     19. 9. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Asociace malých debrujárů České republiky, o.s., IČ 46271066, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti na mezinárodní výstavě "EXPO SCIENCE INTERNATIONAL - ESI"; finanční prostředky jsou určeny na účastnický poplatek, víza, dopravu, ubytování, materiál a propagaci s časovou použitelností od 1. 5. 2013 do 30. 11. 2013
  25/1902     19. 9. 2013
3. schvaluje

návrh na ocenění úspěšných účastníků mezinárodních kol vědomostních soutěží ve školním roce 2012/2013 uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu
  25/1902     19. 9. 2013
4. rozhodla

poskytnout věcné dary – knižní poukázky a poukázky na nákup zboží pro sport a volný čas v celkové hodnotě 24.000 Kč úspěšným účastníkům mezinárodních kol vědomostních soutěží dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  25/1902     19. 9. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 54 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 30 tis. Kč pol. 5194 - Věcné dary o 24 tis. Kč Celkem 54 tis. Kč
  25/1902     19. 9. 2013
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  25/1902     19. 9. 2013
7. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací kraje uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení řídit se při používání těchto finančních prostředků platnými pravidly „Postup vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ a kritérii vyhlášenými v podmínkách dotačního programu Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací Termín: průběžně (termín 1. kontroly plnění úkolu: 31. 1. 2014)

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1903     19. 9. 2013
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013: a) u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 106.000 Kč b) u úspory v rámci ukončené akce „Kvalita vzdělávání na středních školách“ ve výši 485.000 Kč
  25/1903     19. 9. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3121 - Gymnázia pol. 2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací o 106 tis. Kč snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.055 tis. Kč Celkem 1.161 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 140 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 106 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 470 tis. Kč Celkem 716 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 40 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 485 tis. Kč Celkem 445 tis. Kč
  25/1903     19. 9. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 příspěvkovým organizacím kraje: a) Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku 100.000 Kč s účelovým určením na opravu topného systému b) Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00601659, o částku 106.000 Kč c) Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330381, o částku 470.000 Kč s účelovým určením na opravu oken
  25/1903     19. 9. 2013
4. schvaluje

snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 příspěvkové organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, o částku 493.566 Kč s účelovým určením na náklady spojené se zajištěním testování žáků v rámci přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve středních školách
  25/1903     19. 9. 2013
5. schvaluje

závazný ukazatel účelová investiční dotace do investičního fondu organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace, IČ 47998296, ve výši 485.000 Kč s účelovým určením na nákup 9místného automobilu
  25/1903     19. 9. 2013
6. schvaluje

mimořádnou účetní závěrku čtyř organizací, u nichž došlo s účinností ke dni 1. 7. 2013 ke sloučení, dle přílohy č. 1 až 12 předloženého materiálu
  25/1903     19. 9. 2013
7. schvaluje

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 dvou organizací, u nichž došlo s účinností od 1. 7. 2013 ke sloučení, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  25/1904     19. 9. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 1.090.543 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.090.543 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  25/1905     19. 9. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.743.148 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.743.148 Kč
  25/1905     19. 9. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, o částku 591.347,50 Kč b) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, o částku 109.679,50 Kč c) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 395/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, o částku 380.220 Kč d) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, o částku 194.128,50 Kč e) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, o částku 342.768 Kč f) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, o částku 125.004,50 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1906     19. 9. 2013
1. souhlasí

s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově bez čp/če - garáž na pozemku parc. č. 216/2 v k. ú. Hlučín o výměře 21 m², uzavřené mezi organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 48804525, a Tomášem Fojtíkem, bytem Ostravská 14, 748 01 Hlučín, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu a přílohy č. 1 a přílohy č. 2
  25/1906     19. 9. 2013
2. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově bez čp/če - garáž na pozemku parc. č. 216/2 v k. ú. Hlučín o výměře 21 m² mezi organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 48804525, a Milanem Jedličkou, bytem Opavská 1776/4, 748 01 Hlučín, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu a přílohy č. 3

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 16/1153 ze dne 28. 5. 2013 (č. usnesení)
  25/1907     19. 9. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování konzultačních a poradenských služeb, ev. č. 01256/2013/KŘ, ze dne 31. 5. 2013, mezi Moravskoslezským krajem a Ing. Jiřím Noháčkem, s místem podnikání 17. listopadu 935/31, 747 06 Opava – Kylešovice, IČ 86979191, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1908     19. 9. 2013
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, světelného totemu, sloupů, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  25/1908     19. 9. 2013
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  25/1909     19. 9. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 2.400,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 2.400,00 tis. Kč
  25/1909     19. 9. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3742 - Chráněné části přírody pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 26,60 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3742 - Chráněné části přírody pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 26,60 tis. Kč
  25/1909     19. 9. 2013
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 159,31 tis. Kč, účelově určené na úhradu škody způsobené vybraným zvláště chráněným živočichem
  25/1909     19. 9. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 159,31 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 159,31 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 96/6131/2 ze dne 2. 11. 2011 (č. usnesení)
  25/1910     19. 9. 2013
1. stanoví

s účinností ode dne 1. 9. 2013 plat řediteli Muzea Těšínska, příspěvkové organizace, IČ 00305847, panu PaedDr. Zbyškovi Ondřekovi dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/277 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  25/1911     19. 9. 2013
1. bere na vědomí

informace o postupu při implementaci novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, do působnosti kraje dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  25/1912     19. 9. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, za měsíc červenec 2013 ve výši 440.040 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 115952/2013, ze dne 3. 9. 2013
  25/1912     19. 9. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 440.040 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 440.040 Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 17/1262 ze dne 4. 6. 2013 č. 7/421 ze dne 29. 1. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/316 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  25/1913     19. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci o: a) odmítnutí dotace organizacemi Slezská diakonie, IČ 65468562 a Fond ohrožených dětí, IČ 00499277, b) nesouhlasu náhradního žadatele s poskytnutím dotace v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2013, c) souhlasu náhradního žadatele s poskytnutím dotace z rozpočtu kraje v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2013, dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu
  25/1913     19. 9. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 40,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 40,0 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  25/1914     19. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádosti o finanční podporu příspěvkových organizací, dle předloženého materiálu, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. C1, v rámci oblasti 3.1 – Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci
  25/1914     19. 9. 2013
2. schvaluje

zapojení příspěvkových organizací, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. C1, v rámci oblasti 3.1 – Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci
  25/1914     19. 9. 2013
3. schvaluje

vyjádření zřizovatele transformovaných zařízení, dle příloh č. 3, 5 a 7 předloženého materiálu
  25/1914     19. 9. 2013
4. bere na vědomí

žádost společnosti JINAK, o. p. s., o vyjádření zřizovatele transformovaného zařízení Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  25/1914     19. 9. 2013
5. schvaluje

vyjádření zřizovatele transformovaného zařízení Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace pro společnost JINAK, o. p. s., dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 14/968 ze dne 30. 4. 2013 (č. usnesení)
  25/1915     19. 9. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01373/2013/KŘ k projektu „Chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny ve Městě Albrechticích, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/16.01141“, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezské 2007 - 2013, se společností AMBRA – Group, s. r. o., se sídlem Nádražní 289, 739 25 Sviadnov, IČ 253797887, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  25/1916     19. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost společnosti Czech Architecture Week, s.r.o. o finanční podporu projektu „Architecture Week Praha 2013“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  25/1916     19. 9. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Czech Architecture Week, s. r. o., IČ 27872688, ve výši 90.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Architecture Week Praha 2013“, s časovou použitelností od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  25/1916     19. 9. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3317 - Výstavní činnosti v kultuře pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 90 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/932 ze dne 16. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  25/1917     19. 9. 2013
1. prodlužuje

termín výzvy dotačního programu „Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013“ do 30. 6. 2014 a uznatelnosti nákladů do 31. 12. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  25/1918     19. 9. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 790 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 790 Kč
  25/1918     19. 9. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 115 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 115 tis. Kč
  25/1918     19. 9. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 38,26 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 38,26 tis. Kč
  25/1918     19. 9. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 160,4 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 160,4 tis. Kč
  25/1918     19. 9. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5164 - Nájemné o 70 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/328 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  25/1919     19. 9. 2013
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 12.905.710 Kč na financování projektu „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II.“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/A9.00005 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-72/2013
  25/1919     19. 9. 2013
2. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 12.537.189 Kč na financování projektu „Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/A9.00004 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-71/2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1587 ze dne 25. 7. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/67 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  25/1920     19. 9. 2013
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu „Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce“ v maximální výši 4 825,52 eur za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 ze dne 6. 8. 2013 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  25/1921     19. 9. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 28,25 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3,50 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2,75 tis. Kč Celkem 6,25 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 22,00 tis. Kč Celkem 28,25 tis. Kč
  25/1921     19. 9. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 30,00 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 10,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu o 3,82 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 7,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 20,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 40,00 tis. Kč Celkem 110,82 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 37,48 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 44,95 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 20,61 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 7,42 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,36 tis. Kč Celkem 110,82 tis. Kč
  25/1921     19. 9. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 3.226,43 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 278,97 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 69,74 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 25,10 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,19 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 90,00 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 19,65 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 56,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 33,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.608,53 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 10,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 34,25 tis. Kč Celkem 3.226,43 tis. Kč
  25/1921     19. 9. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.507,44 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 148,78 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,20 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,39 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,63 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 8,00 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 12,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 140,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 1.500,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 647,44 tis. Kč Celkem 2.507,44 tis. Kč
  25/1921     19. 9. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 6.638,95 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,39 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,31 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 40,33 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 10,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6.478,62 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 10,00 tis. Kč Celkem 6.638,95 tis. Kč
  25/1921     19. 9. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 0,50 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 0,50 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1,00 tis. Kč Celkem 3,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 3,00 tis. Kč
  25/1921     19. 9. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 202,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 202,00 tis. Kč
  25/1921     19. 9. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 400,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 400,00 tis. Kč
  25/1921     19. 9. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 36,72 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 27,30 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 6,84 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,46 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,12 tis. Kč Celkem 36,72 tis. Kč
  25/1921     19. 9. 2013
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6111 - Programové vybavení o 1.100,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 800,00 tis. Kč Celkem o 1.900,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 200,00 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 1.700,00 tis. Kč Celkem o 1.900,00 tis. Kč
  25/1921     19. 9. 2013
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 17,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 17,50 tis. Kč
  25/1921     19. 9. 2013
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 20,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 33,00 tis. Kč Celkem 53,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5171 - Opravy a udržování o 20,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5171 - Opravy a udržování 33,00 tis. Kč Celkem 53,00 tis. Kč
  25/1921     19. 9. 2013
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 375,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 375,00 tis. Kč
  25/1921     19. 9. 2013
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 41,18 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5164 - Nájemné o 19,40 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 21,78 tis. Kč Celkem 41,18 tis. Kč
  25/1921     19. 9. 2013
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 50,00 tis. Kč
  25/1921     19. 9. 2013
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 938,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 996,00 tis. Kč Celkem 1.934,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 1.934,00 tis. Kč
  25/1921     19. 9. 2013
17. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2013 o 539,62 tis. Kč z 247.529,12 tis. Kč na 248.068,74 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 18/1342 ze dne 20. 6. 2013 č. 19/1515 ze dne 11. 7. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 4/387 ze dne 20. 6. 2013 č. 5/398 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  25/1922     19. 9. 2013
1. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Silnice 2014 – I. etapa“, do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v období 2013 – 2014
  25/1922     19. 9. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, k projektu „Silnice 2014 – I. etapa“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  25/1922     19. 9. 2013
3. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Silnice 2014 – III. etapa“, do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v období 2013 – 2014
  25/1922     19. 9. 2013
4. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, k projektu „Silnice 2014 – III. etapa“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1515 ze dne 11. 7. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/398 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  25/1923     19. 9. 2013
1. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Silnice 2014 – II. etapa“, do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v období 2013 – 2014
  25/1923     19. 9. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, k projektu „Silnice 2014 – II. etapa“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7206 ze dne 15. 5. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  25/1924     19. 9. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o postoupení práv, užitků a povinností z Rozhodnutí – povolení odstranění vodního díla – studna (č. j. MUVI 22290/2012), Rozhodnutí – stavební povolení silniční a dešťová kanalizace SO C 301 a C 302 a přeložky vodovodu C 303 (č. j. MUVI 29342/2012) a Rozhodnutí – stavební povolení – veřejné osvětlení SO C 451 až 455 (č. j. MUVI 31978/2012) pro potřeby realizace projektu “Rekonstrukce silnice II/462 Vítkov – Větřkovice se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  25/1924     19. 9. 2013
2. rozhodla

uzavřít Dohodu o postoupení práv, užitků a povinností z Rozhodnutí o kácení dřevin (č. j. MUVI 28222/2012) a Sdělení k záměru odstranit stavbu – demolice domů č. p. 102 a 103 (č. j. MUVI 28976/2011) pro potřeby realizace projektu “Rekonstrukce silnice II/462 Vítkov – Větřkovice s Městem Vítkov, se sídlem nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1925     19. 9. 2013
1. souhlasí

s trvalým odnětím pozemků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu ze zemědělského půdního fondu v rámci stavby „CTPark Nošovice N01“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 23/1680 ze dne 20. 8. 2013 (č. usnesení)
  25/1926     19. 9. 2013
1. rozhodla

uzavřít smlouvy o partnerství k projektu „Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních“ realizovanému v rámci programu celoživotního učení Partnerství Comenius Regio s těmito subjekty: a) Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, se sídlem ul. Borovského 2315/1, 733 01 Karviná-Mizerov, IČ 00844985, b) Střední zdravotnická škola, Dvořákovy sady 2 Opava, příspěvková organizace, se sídlem Dvořákovy sady 2, 746 21 Opava, IČ 00601152, c) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896
  25/1926     19. 9. 2013
2. rozhodla

uzavřít smlouvy o partnerství k projektu „Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ realizovanému v rámci programu celoživotního učení Partnerství Comenius Regio s těmito subjekty: a) Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211 b) Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 7, Opava, IČ 71197036
  25/1926     19. 9. 2013
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství k projektu „Envitalent“ realizovanému v rámci programu celoživotního učení Partnerství Comenius Regio se subjektem Střední průmyslová škola chemická, akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2854/1, Ostrava, IČ 00602124
  25/1926     19. 9. 2013
4. rozhodla

poskytnout dotaci v maximální výši 95.000 Kč na realizaci aktivit projektu „Envitalent“ realizovanému v rámci programu celoživotního učení Partnerství Comenius Regio občanskému sdružení Klub ekologické výchovy se sídlem Pertoldova 3373/51, Praha 4, IČ 62941844, s časovou použitelností do 31. 7. 2015
  25/1926     19. 9. 2013
5. rozhodla

uzavřít smlouvy o partnerství k projektu „From drop out to Inclusion“ realizovanému v rámci programu celoživotního učení Partnerství Comenius Regio s těmito subjekty: a) Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, IČ 69610134 b) Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace se sídlem Čapkova 6, 795 01 Rýmařov, IČ 00852481
  25/1926     19. 9. 2013
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, se sídlem ul. Borovského 2315/1, 733 01 Karviná - Mizerov, IČ 00844985, o částku 40.000,- Kč b) Střední zdravotnická škola, Dvořákovy sady 2, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Dvořákovy sady 2, 746 21 Opava, IČ 00601152, o částku 40.000,- Kč c) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, o částku 12.000,- Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  25/1926     19. 9. 2013
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, o částku 50.000,- Kč b) Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 7, Opava, IČ 71197036, o částku 30.000,- Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  25/1926     19. 9. 2013
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Envitalent“ příspěvkové organizaci kraje Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2854/1, Ostrava, IČ 00602124, o částku 45.000,- Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  25/1926     19. 9. 2013
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „From drop out to Inclusion“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, IČ 69610134, o částku 53.400,- Kč b) Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace se sídlem Čapkova 6, 795 01 Rýmařov, IČ 00852481, o částku 53.900,- Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  25/1926     19. 9. 2013
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 92,00 tis. Kč na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 80,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 182,30 tis. Kč Celkem 354,30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 125,00 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 12,00 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 103,40 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 30,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 30,00 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 53,90 tis. Kč Celkem 354,30 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1369 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  25/1927     19. 9. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo č. 01592/2013/KŘ na realizaci stavby „Rekonstrukce železničního přejezdu na příjezdové komunikaci do průmyslové zóny Nošovice“ v rámci akce „Průmyslová zóna Nošovice“ dle předloženého materiálu
  25/1927     19. 9. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 20 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 20 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  25/1928     19. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava – Vítkovice, IČ 72089237, dle předloženého materiálu
  25/1928     19. 9. 2013
2. zmocňuje

hejtmana kraje p. Miroslava Nováka jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava-Vítkovice, IČ 72089237, příp. náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/3690 bod 2) ze dne 8. 9. 2010 (č. usnesení)
  25/1929     19. 9. 2013
1. rozhodla

změnit v usnesení rady kraje č. 62/3690 bod 2) ze dne 8. 9. 2010 text: „pozemku parc. č. 78/14 ostatní plocha, pozemku parc. č. 78/18 ostatní plocha, pozemku parc. č. 101/4 vodní plocha, pozemku parc. č. 330/2 ostatní plocha, pozemku parc. č. 331/7 ostatní plocha, pozemku parc. č. 965/1 ostatní plocha, pozemku parc. č. 965/13 ostatní plocha, pozemku parc. č. 1022/2 ostatní plocha,“ na text: „pozemku parc. č. 101/5 vodní plocha, pozemku parc. č. 330/2 ostatní plocha, pozemku parc. č. 330/7 ostatní plocha, pozemku parc. č. 331/7 ostatní plocha, pozemku parc. č. 395 orná půda, pozemku parc. č. 472/12 ostatní plocha, pozemku parc. č. 472/13 ostatní plocha, pozemku parc. č. 965/1 ostatní plocha, pozemku parc. č. 965/11 ostatní plocha, pozemku parc. č. 965/13 ostatní plocha,“ a text: „dle geometrického plánu č. 229 - 444/2009 ze dne 19. 10. 2009, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.740 Kč, která bude navýšena o DPH v zákonné výši,“ na text: „dle geometrického plánu č. 354 – 33/2011 ze dne 7. 2. 2011, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, Děčín, IČ 24729035, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 38.800 Kč, která bude navýšena o DPH v zákonné výši“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/385 ze dne 29. 1. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  25/1930     19. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci o průběhu realizace stavby „Těšínské divadlo – Malá scéna“ dle předloženého materiálu a o potřebě některých změn
  25/1930     19. 9. 2013
2. souhlasí

s pozastavením stavebních prací na části díla z důvodu havárie zatečením do staveniště stavby „Těšínské divadlo – Malá scéna“ dle předloženého materiálu
  25/1930     19. 9. 2013
3. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 500 tis. Kč účelově určenou na akci „Těšínské divadlo - Malá scéna“ realizovanou pro organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00100536
  25/1930     19. 9. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 500 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 500 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  25/1931     19. 9. 2013
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nedokončené nebo nerealizované akce „Singltreky“ ve výši 300.000 Kč
  25/1931     19. 9. 2013
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nedokončené nebo nerealizované akce „Dotační program - Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2013“ ve výši 300.000 Kč
  25/1931     19. 9. 2013
3. rozhodla

snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2013 účelově určené na akci „Dotační program - Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2013“, o částku 300.000 Kč
  25/1931     19. 9. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 300.000 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 300.000 Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6112 - Ocenitelná práva o 600.000 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  25/1932     19. 9. 2013
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  25/1932     19. 9. 2013
2. rozhodla

o vyřazení a fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  25/1933     19. 9. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5171 - Opravy a udržování o 50,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 50,0 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 124/4488 ze dne 2. 5. 2007 (č. usnesení)
  25/1934     19. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost společnosti Pro Bank Security a.s. o úpravu smluvních podmínek ze dne 12. 8. 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  25/1934     19. 9. 2013
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o provádění úklidových služeb č. 1423/2004/KŘ ze dne 23. 9. 2004 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  frame-scrollup