Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 15. 10. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  26/1935     15. 10. 2013
1. schvaluje

program 26. schůze rady kraje, konané dne 15. 10. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1936     15. 10. 2013
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu p. Martina Sikory a Ing. RSDr. Svatomíra Recmana o ověření zápisu z 25. schůze rady kraje konané dne 19. 9. 2013
  26/1936     15. 10. 2013
2. volí

ověřovatele zápisu z 26. schůze rady kraje, konané dne 15. 10. 2013: Mgr. Věra Palková Tomáš Hanzel

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1937     15. 10. 2013
1. bere na vědomí

informaci o zpracovaných znaleckých posudcích v souvislosti se změnou Smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava - Mošnov, dle předloženého materiálu
  26/1937     15. 10. 2013
2. souhlasí

se změnou výše ročního nájemného za nájem podniku Letiště Ostrava - Mošnov, dle předloženého materiálu
  26/1937     15. 10. 2013
3. rozhodla

vyjmout z podniku Letiště Ostrava-Mošnov část pozemku parc. č. 813/4 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 603-7/2011 ze dne 3. 11. 2011 a nově označenou jako pozemek parc. č. 813/115 ostatní plocha, o výměře 2536 m², včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti, vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a to ke dni nabytí vlastnictví k tomuto majetku společností Behr Ostrava s. r. o., Mošnov, Průmyslová 368, IČ 27775763
  26/1937     15. 10. 2013
4. rozhodla

uzavřít dodatek č. 25 ke Smlouvě o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov evid. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, s nájemcem Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře (č. usnesení)
  26/1938     15. 10. 2013
1. souhlasí

podle ust. § 67a obchodního zákoníku s uzavřením dodatku č. 25 ke Smlouvě o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov evid. č. 671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, s pronajímatelem Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1178 ze dne 4. 6. 2013 (č. usnesení)
  26/1939     15. 10. 2013
1. bere na vědomí

informaci o průběhu jednání řádné valné hromady společnosti VaK Bruntál, a.s., se sídlem třída Práce 42, 792 01 Bruntál, IČ 47675861, konané dne 20. 6. 2013, a o přijatých rozhodnutích valné hromady dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 16/1144 ze dne 28. 5. 2013 (č. usnesení)
  26/1940     15. 10. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie - Hněvošice“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. KARETA s.r.o. Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál IČ: 62360213 3. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 5. SILNICE MORAVA s.r.o. Revoluční 904/30, 794 01 Krnov IČ: 25357352
  26/1940     15. 10. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie - Hněvošice“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 6. SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČ: 48035599 za cenu nejvýše přípustnou 7.699.998,- Kč bez DPH 7. SILNICE.CZ s.r.o. Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov IČ: 26792711 za cenu nejvýše přípustnou 6.779.792,- Kč bez DPH 2. Skanska a.s. Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov IČ: 26271303 za cenu nejvýše přípustnou 8.289.820,60 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1357 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  26/1941     15. 10. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka a instalace vybavení pro výuku jazyků v rámci projektu „Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách““, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 1. AV MEDIA, a.s. Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10 IČ: 48108375 za cenu nejvýše přípustnou 10.565.709,09 Kč bez DPH 2. AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 42864771 za cenu nejvýše přípustnou 10.608.035,-- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1349 ze dne 20. 6 2013 (č. usnesení)
  26/1942     15. 10. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Vnitřní integrace úřadu (docházkový systém a kartové centrum) II“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: ve vztahu k části 1 VZ 2. ID – KARTA s.r.o. Hlavní 21/3, 747 70 Opava - Komárov IČ: 25356259 ve vztahu k části 2 VZ 1. MONET+, a.s. Za Dvorem 505, 763 14 Zlín - Štípa IČ: 26217783
  26/1942     15. 10. 2013
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Vnitřní integrace úřadu (docházkový systém a kartové centrum)“ II, a to z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  26/1942     15. 10. 2013
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 13/898 ze dne 16. 4. 2013 (č. usnesení)
  26/1943     15. 10. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a instalace nábytku v rámci projektů ROP Moravskoslezsko v oblasti školství“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: část 1 veřejné zakázky: 1. MAKRA DIDAKTA s.r.o. Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk - Drahelice IČ: 27916758 7. TEMEX, spol. s r.o. Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice IČ: 42767873 část 2 veřejné zakázky: 1. MAKRA DIDAKTA s.r.o. Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk - Drahelice IČ: 27916758 7. TEMEX, spol. s r.o. Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice IČ: 42767873 část 3 veřejné zakázky: 1. MAKRA DIDAKTA s.r.o. Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk - Drahelice IČ: 27916758 5. HELAGO-CZ, s.r.o. Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové IČ: 25963961 7. TEMEX, spol. s r.o. Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice IČ: 42767873 10. TOKA s.r.o. Štursova 9/5, 616 00 Brno IČ: 25518526 část 4 veřejné zakázky: 1. MAKRA DIDAKTA s.r.o. Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk - Drahelice IČ: 27916758 7. TEMEX, spol. s r.o. Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice IČ: 42767873 9. AMBRA – Group, s.r.o. Nádražní 289, 739 25 Sviadnov IČ: 25379887
  26/1943     15. 10. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka a instalace nábytku v rámci projektů ROP Moravskoslezsko v oblasti školství“, s níže uvedenými uchazeči, a to v pořadí: část 1 veřejné zakázky: 9. AMBRA – group, s.r.o. Nádražní 289, 739 25 Sviadnov IČ: 25379887 za cenu nejvýše přípustnou 295.124,-- Kč bez DPH 2. L.A. Bernkop 1883, a.s. Lidická717/75, 602 00 Brno IČ: 26309165 za cenu nejvýše přípustnou 297.807,-- Kč bez DPH 10. TOKA s.r.o. Štursova 9/5, 616 00 Brno IČ: 25518526 za cenu nejvýše přípustnou 370.942,-- Kč bez DPH část 2 veřejné zakázky: 4. QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o. Pasecká 2374, 760 01 Zlín IČ: 47917601 za cenu nejvýše přípustnou 2.290.472,-- Kč bez DPH 9. AMBRA – group, s.r.o. Nádražní 289, 739 25 Sviadnov IČ: 25379887 za cenu nejvýše přípustnou 2.692.874,-- Kč bez DPH 11. KDZ, spol. s r.o. Razov 1256, 763 12 Vizovice IČ: 15526691 za cenu nejvýše přípustnou 2.988.375,21 Kč bez DPH část 4 veřejné zakázky: 10. TOKA s.r.o. Štursova 9/5, 616 00 Brno IČ: 25518526 za cenu nejvýše přípustnou 247.021,-- Kč bez DPH 3. MULTIP Moravia s.r.o. Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín IČ: 16627971 za cenu nejvýše přípustnou 259.373,-- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 5/212 ze dne 20. 12. 2012 č. 13/888 ze dne 16. 4. 2013 č. 13/896 ze dne 16. 4. 2013 č. 18/1348 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  26/1944     15. 10. 2013
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.- Lékařská technologie“, ve vztahu k části 1 veřejné zakázky, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  26/1944     15. 10. 2013
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.- Lékařská technologie“, ve vztahu k částem 1 veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení v Informačním systému o veřejných zakázkách – uveřejňovacím subsystému

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 18/1350 ze dne 20. 6. 2013 č. 24/1703 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  26/1945     15. 10. 2013
1. rozhodla

zrušit v souladu s ustanovením § 111 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyjádření poskytovatele dotace, původní rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 20. 6. 2013
  26/1945     15. 10. 2013
2. schvaluje

zaslání výzvy podle ust. § 59 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách uchazeči 3. VW WACHAL a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1946     15. 10. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby nazvané „Digitální mapa veřejné správy (Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP II)“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek - Uveřejňovacím subsystému, dle předloženého materiálu
  26/1946     15. 10. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Digitální mapa veřejné správy (Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP II)“, a to: členové: 1. Mgr. Tomáš Vašica - odbor informatiky 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Mgr. Tomáš Kupča - odbor informatiky 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  26/1946     15. 10. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Digitální mapa veřejné správy (Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP II)“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Ervín Severa - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Tomáš Kupča - odbor informatiky 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. arch. Dagmar Saktorová - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1947     15. 10. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Rozšíření kapacity diskového pole" dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  26/1947     15. 10. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Pavel Žák - odbor informatiky Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Petr Kocich - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  26/1947     15. 10. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Pavel Žák - odbor informatiky 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Petr Kocich - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  26/1947     15. 10. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Pavel Žák - odbor informatiky 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jiří Hošek - odbor informatiky 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Pavel Fojt - odbor informatiky 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1522 ze dne 11. 7. 2013. (č. usnesení)
  26/1948     15. 10. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 1. 2012 uzavřené se zhotovitelem stavby EUROVIA CS, a.s. (ev. č. 00029/2012/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „VIA Lyžbice“, se společností EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19 Praha, IČ: 45274924 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 2.326.673,56 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1362 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  26/1949     15. 10. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež III“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: pro 1. část zakázky – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na území města Frenštát pod Radhoštěm: 3. Město Frenštát pod Radhoštěm se sídlem: nám. Míru 1, 744 01, Frenštát pod Radhoštěm IČ: 00297852 za cenu nejvýše přípustnou 99.700 Kč bez DPH za měsíc pro 2. část zakázky – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na území města Karviná: 2. Akademie J. A. Komenského Karviná, o.s. se sídlem: Mírová 1434/27, 735 06, Karviná - Nové Město IČ: 62331485 za cenu nejvýše přípustnou 143.000 Kč bez DPH za měsíc

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1547 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  26/1950     15. 10. 2013
1. vylučuje

z další účasti v zadávacím řízení pod označením „Nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě“ uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. ArjoHuntleigh s.r.o. se sídlem: Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00 IČ: 46962549 1. PROFIL NÁBYTEK, a.s. se sídlem: Humpolec, Hradská 280, PSČ 396 01 IČ: 48202118 3. AUDY s.r.o. se sídlem: Brno, Živného 1a, PSČ 635 00 IČ: 00544426
  26/1950     15. 10. 2013
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě II“, poř. č. 137/2013 v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 23/1627 ze dne 20. 8. 2013 (č. usnesení)
  26/1951     15. 10. 2013
1. vylučuje

z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením TDS a koordinátor BOZP pro stavbu "Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa", níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídky pod pořadovým číslem: 1. HBH Projekt spol. s r.o. se sídlem: Kabátníkova 216/5, Brno, PSČ: 602 00 IČ: 44961944 5. 1. ENVIROAD s.r.o. se sídlem: Masná 1493/8, Ostrava, PSČ: 702 00 IČ: 25394436 2. SHP TS s.r.o. se sídlem: Bohunická 50, Brno, PSČ: 619 00 IČ: 28342771 jako účastníci sdružení "TDS, BOZP, sil. II/464 Opava“ 4. Red - Lant s.r.o. se sídlem: Hasičská 551/52, Hrabůvka PSČ: 700 30 IČ: 27832023
  26/1951     15. 10. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na výkon TDS a koordinátora BOZP pro stavbu "Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa" se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 3. ČECH - ENGINEERING, a.s. se sídlem: Nádražní 545/166, Ostrava - Přívoz, PSČ: 702 00 IČ: 25394983 za cenu nejvýše přípustnou 197.600 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1700 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  26/1952     15. 10. 2013
1. rozhodla

zahájit jednací řízení dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce nazvané „Technologické centrum (2. část hardware) a související software II“, a to zasláním výzev k jednání, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu, zájemcům: 1. AutoCont CZ a.s. se sídlem: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČ: 47676795 2. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. se sídlem: Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČ: 28606582
  26/1952     15. 10. 2013
2. jmenuje

jednací komisi pro účely jednání v jednacím řízení k veřejné zakázce nazvané „Technologické centrum (2. část hardware) a související software II“, ve složení: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Pavel Žák - odbor informatiky 3. Ing. Jan Martínek - odbor informatiky 4. Mgr. Radovan Hořínek - odbor právní a organizační 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Pavel Fojt - odbor informatiky 3. Mgr. Tomáš Kupča - odbor informatiky 4. Mgr. Radka Edelmannová - odbor právní a organizační 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. et. Mgr. Pavel Kadlec - odbor evropských projektů
  26/1952     15. 10. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  26/1952     15. 10. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která bude současně komisi zvláštní, dle § 59 odst. 2 zákona pro účel posouzení kvalifikace, ve složení: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 4. Ing. Pavel Žák - odbor informatiky 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jiří Hošek - odbor informatiky 4. Ing. Jan Martínek - odbor informatiky 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1953     15. 10. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na vypracování analytického dokumentu, se subjektem: Vysoká škola ekonomická v Praze se sídlem: Praha - Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67 IČ 61384399 za cenu nejvýše přípustnou 490.000 Kč bez DPH
  26/1953     15. 10. 2013
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory vzniklé v odvětví Finance a správa majetku u akce Platby daní ve výši 93 tis. Kč
  26/1953     15. 10. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 52 tis. Kč na § 6399 - Ostatní finanční operace pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 41 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 93 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 120/7912 ze dne 18. 9. 2012 (č. usnesení)
  26/1954     15. 10. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 10. 2012 uzavřené se zhotovitelem stavby Unicont Opava s.r.o. (ev. č. 02446/2012/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Humanizace domova pro seniory (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín)“, se společností: Unicont Opava s.r.o. se sídlem: Opava-Předměstí, Hradecká 646/4, PSČ 746 01 IČ: 65142756 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 412.272 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1713 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  26/1955     15. 10. 2013
1. rozhodla

zrušit zjednodušené podlimitní řízení pod označením „Zajištění vzdělávacích kurzů a systému metodické podpory škol v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, poř. č. 165/2013, a to v obou částech, v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  26/1955     15. 10. 2013
2. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Zajištění vzdělávacích kurzů a systému metodické podpory škol v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji II.“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  26/1955     15. 10. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  26/1955     15. 10. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  26/1955     15. 10. 2013
5. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Mgr. Milena Bubíková - odbor školství, mládeže a sportu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Marie Chlebusová - odbor školství, mládeže a sportu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1538 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  26/1956     15. 10. 2013
1. rozhodla

zahájit jednací řízení dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce „Dodávka a instalace odborného vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech“ II. - 1. část“, a to zasláním výzev k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  26/1956     15. 10. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace odborného vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech“ II – 1. část“, a to: členové: PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Radmila Müllerová - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  26/1956     15. 10. 2013
3. jmenuje

jednací komisi pro účely jednání v jednacím řízení k veřejné zakázce nazvané „Dodávka a instalace odborného vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech“ II – 1. část“, ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Petra Kaláčová - odbor školství, mládeže a sportu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Marie Burianová - odbor evropských projektů
  26/1956     15. 10. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace odborného vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech“ II“, která bude současně komisí zvláštní dle § 59 odst. 2 zákona pro účel posouzení kvalifikace, ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Petra Kaláčová - odbor školství, mládeže a sportu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Marie Burianová - odbor evropských projektů
  26/1956     15. 10. 2013
5. prohlašuje

že předmět veřejné zakázky „Dodávka a instalace odborného vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech“ II – 1. část“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1544 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  26/1957     15. 10. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky „Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: pro 3. část zakázky – Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostrava, městské části Slezská Ostrava – Hrušov, Liščina, Zárubek: 3. Sdružení azylových domů v ČR, o.s. se sídlem: 170 00 Praha – Holešovice, Tusarova 1271/60 IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 92.011 Kč bez DPH za měsíc pro 4. část zakázky – Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostrava, městské části Moravská Ostrava a Přívoz 3. Sdružení azylových domů v ČR, o.s. se sídlem: 170 00 Praha – Holešovice, Tusarova 1271/60 IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 109.898 Kč bez DPH za měsíc pro 5. část zakázky – Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostrava, se zaměřením na osoby zneužívající návykové látky 3. Sdružení azylových domů v ČR, o.s. se sídlem: 170 00 Praha – Holešovice, Tusarova 1271/60 IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 81.789 Kč bez DPH za měsíc
  26/1957     15. 10. 2013
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje“, ve vztahu k částem 1 a 2 veřejné zakázky, a to z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1705 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  26/1958     15. 10. 2013
1. rozhodla

zrušit zjednodušené podlimitní řízení pod označením „Výsadba a obnova alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“, poř. č. 130/2013 v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1959     15. 10. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup kondenzačních vysoušečů dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  26/1959     15. 10. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  26/1959     15. 10. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  26/1959     15. 10. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Lucie Klimánková - odbor kancelář hejtmana kraje 5. plk. Ing. Jan Bojko - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Pavel Zuber - odbor kancelář hejtmana kraje 5. plk. Ing. David Kupka - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1960     15. 10. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  26/1960     15. 10. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  26/1960     15. 10. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  26/1960     15. 10. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hana Havránková - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Petra Kaláčová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1961     15. 10. 2013
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 618 - 641 ze dne 14. 8. 2013, č. 642 - 663 ze dne 21. 8. 2013, č. 664 - 672 ze dne 28. 8. 2013, č. 673 - 683 ze dne 4. 9. 2013, č. 684 - 703 ze dne 11. 9. 2013 a č. 704 - 728 ze dne 18. 9. 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1962     15. 10. 2013
1. bere na vědomí

informaci o došlých dopisech adresovaných orgánům kraje v období od 11. 9. 2013 do 8. 10. 2013 vč. informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1963     15. 10. 2013
1. rozhodla

uzavřít „Plán akcí pro realizaci Memoranda o spolupráci mezi Doněckou oblastní státní administraci a Moravskoslezským krajem České republiky“ uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 12/825 ze dne 2. 4. 2013 č. 2/15 ze dne 22. 11. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/413 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  26/1964     15. 10. 2013
1. pověřuje

Miroslava Nováka, JUDr. Josefa Babku, Ing. Tomáše Kotyzu, Ing. Annu Klimšovou, Ing. Lenku Kašičkovou a Ing. Iva Konkolského podepisováním žádostí o čerpání úvěru a oznámení o splátce úvěru na základě Smlouvy o úvěrovém rámci č. 922/13//LCD mezi Moravskoslezským krajem a Českou spořitelnou, a.s., ze dne 24. 9. 2013, vždy v libovolné kombinaci dvou osob

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/319 ze dne 15. 1. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  26/1965     15. 10. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 100 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlášenými na 25. a 26. října 2013
  26/1965     15. 10. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 100,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6114 - Volby do Parlamentu ČR pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 70,90 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 17,73 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,37 tis. Kč pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva o 4,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 1,00 tis. Kč Celkem o 100,00 tis. Kč
  26/1965     15. 10. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 56,85 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 6118 - Volba prezidenta republiky pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 41,97 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 10,61 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,80 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 1,47 tis. Kč Celkem o 56,85 tis. Kč
  26/1965     15. 10. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 12 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 12 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1966     15. 10. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat 20 ks vozidlových radiostanic, vč. montážních sad k radiostanicím v majetku kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu
  26/1966     15. 10. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 25/1856 ze dne 19. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/508 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  26/1967     15. 10. 2013
1. souhlasí

s rozšířením možnosti použití neinvestiční účelové dotace, schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 6/508, bod 1, ze dne 19. 9. 2013, v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Ministerstva vnitra-generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky Č. j. MV-112130-14/PO-IZS-2013 ze dne 7. 10. 2013 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 06. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  26/1968     15. 10. 2013
1. vysílá

Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Itálie (Udine) ve dnech 30. 10. – 2. 11. 2013 a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  26/1968     15. 10. 2013
2. bere na vědomí

informace o uskutečněné zahraniční pracovní cestě Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje, do Polska (Prudnik) dne 27. 9. 2013, za účelem jednání k řešení dopravní situace na Jesenicku a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1969     15. 10. 2013
1. schvaluje

statut ankety Sportovec Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  26/1969     15. 10. 2013
2. rozhodla

vyhodnotit nejúspěšnější sportovce, sportovní družstva, trenéry a cvičitele Moravskoslezského kraje za rok 2013 dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1970     15. 10. 2013
1. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 8. 2011, mezi vlastníkem nemovitosti Psychiatrickou nemocnicí Opava, se sídlem Olomoucká 88, Opava, IČ 00844004, jako pronajímatelem, a organizací Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace, Olomoucká 88, Opava, IČ 47813491, jako nájemcem, na dobu určitou do 31. 12. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1971     15. 10. 2013
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu – Evropské město sportu 2014“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  26/1971     15. 10. 2013
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu – Evropské město sportu 2014“ dle předloženého materiálu
  26/1971     15. 10. 2013
3. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro dotační program „Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu – Evropské město sportu 2014“ ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1972     15. 10. 2013
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2014“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  26/1972     15. 10. 2013
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2014“ dle předloženého materiálu
  26/1972     15. 10. 2013
3. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro dotační program „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2014“ ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1973     15. 10. 2013
1. souhlasí

s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době podzimních, vánočních a pololetních prázdnin školního roku 2013/2014

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1974     15. 10. 2013
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1975     15. 10. 2013
1. bere na vědomí

výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
  26/1975     15. 10. 2013
2. rozhodla

o přijetí opatření zřizovatele ve školách na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
  26/1975     15. 10. 2013
3. stanoví

s účinností od 1. 11. 2013 plat ředitelům škol a školského zařízení uvedených v příloze č. 4 dle předloženého materiálu
  26/1975     15. 10. 2013
4. ukládá

řediteli krajského úřadu sdělit obsah přijatého opatření kraje uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu ředitelům škol a školského zařízení Zodp.: Ing. Tomáš Kotyza Termín: 31. 10. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1976     15. 10. 2013
1. rozhodla

nabýt prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na finanování účelových dotací v odvětví školství na: a) rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013“ č. j. MSMT - 11989/2013-210 ve výši 989.626 Kč, b) rozvojový program MŠMT „Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe“ v roce 2013 č. j. MSMT - 11309/2013-211 ve výši 126.833 Kč c) individuální projekt „Informatorium školy mateřské“ poskytnutý MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurensceschopnost ve výši 336.840,02 Kč d) individuální projekt „Vzdělávání jako nástroj zvyšování kvality péče v zařízeních poskytujících sociální služby“ poskytnutý Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 106.956 Kč dle předloženého materiálu
  26/1976     15. 10. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.116.459 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 38.500 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 851.126 Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 100.000 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 53.283 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 73.550 Kč Celkem 1.116.459 Kč
  26/1976     15. 10. 2013
3. rozhodla

poskytnout a přidělit účelové neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem: a) Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, IČ 64125912, na realizaci rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013“ ve výši 100.000 Kč b) Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331515, na realizaci rozvojového programu „Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe“ ve výši 73.550 Kč
  26/1976     15. 10. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem: a) Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, IČ 64125912, s účelovým určením na realizaci rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013“ o částku 100.000 Kč b) Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331515, s účelovým určením na realizaci rozvojového programu „Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe“ o částku 73.550 Kč
  26/1976     15. 10. 2013
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na realizaci rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  26/1976     15. 10. 2013
6. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením organizacím: a) Základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., IČ 26829690, na realizaci rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013“ ve výši 38.500 Kč b) EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., IČ 64087859, na realizaci rozvojového programu „Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe“ ve výši 53.283 Kč
  26/1976     15. 10. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.076 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 246 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.663 tis. Kč na § 3145 - Internáty pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 260 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 20 tis. Kč na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 320 tis. Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 418 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 28.533 tis. Kč Celkem 36.536 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 194 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 6.440 tis. Kč na § 3112 - Předškolní zařízení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 493 tis. Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 12.857 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 703 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 128 tis. Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 4.920 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 348 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 444 tis. Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 701 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.378 tis. Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 249 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 6.515 tis. Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 273 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 791 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 102 tis. Kč Celkem 36.536 tis. Kč
  26/1976     15. 10. 2013
8. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  26/1976     15. 10. 2013
9. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 školského zákona na rok 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  26/1976     15. 10. 2013
10. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 školského zákona na rok 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  26/1976     15. 10. 2013
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 443.799 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 443.799 Kč
  26/1976     15. 10. 2013
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálního projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, na projekt „Informatorium školy mateřské“ o částku 336.840,02 Kč (reg. č. projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0074)
  26/1976     15. 10. 2013
13. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálního projektu operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, na projekt „Vzdělávání jako nástroj zvyšování kvality péče v zařízeních poskytujících sociální služby“ o částku 106.956 Kč (reg. č. projektu CZ.1.04/3.1.03/A7.00079)
  26/1976     15. 10. 2013
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 7,2 tis. Kč pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 192,0 tis. Kč Celkem 199,2 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 75,0 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 117,0 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5194 - Věcné dary o 7,2 tis. Kč Celkem 199,2 tis. Kč
  26/1976     15. 10. 2013
15. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem: a) Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace, IČ 47813181, s účelovým určením na nákup výpočetní techniky a softwaru do počítačové učebny“ o částku 75.000 Kč b) Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, s účelovým určením na udržení dostupnosti středního vzdělávání“ o částku 117.000 Kč
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
bod 3 písm. a) zrušen usnesením č. 32/2411 ze dne 19. 12. 2013
  26/1977     15. 10. 2013
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 2, 3, 4, 6, 8 a 10 předloženého materiálu
  26/1977     15. 10. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, o částku 18.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním regionálního kola soutěže „Gastro Junior – Bidvest Cup“; finanční prostředky jsou určeny na květinovou výzdobu, propagační předměty, materiál a ostatní osobní náklady s časovou použitelností od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 b) Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, IČ 00852481, o částku 15.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s účastí Jakuba Slováka na Mistrovství světa jazzdance a moderndance v Mikolajki v Polsku; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, ubytování, stravné, startovné a kostýmy pro účastníka a pedagogického pracovníka s časovou použitelností od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 c) Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00602078, o částku 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s výjezdem žáků a pedagogů školy do Doněcka; finanční prostředky jsou určeny na dopravu s časovou použitelností od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013
  26/1977     15. 10. 2013
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemcům: a) Klub Domino, Dětská tisková agentura, IČ 45771529, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením regionálního kola 21. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý Ámos 2013/2014; finanční prostředky jsou určeny na cestovné, ubytování porotců, pronájem sálu a občerstvení pro účastníky regionálního kola s časovou použitelností od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2014 b) Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 75080508, ve výši 25.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním semináře Středoškolské odborné činnosti; finanční prostředky jsou určeny na stravování, materiál, tisk, jízdné a odměny lektorům s časovou použitelností od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 c) Sportovní klub Vzpěračská škola Oty Zaremby Horní Suchá, IČ 26579677, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním Mezinárodní velké ceny Horní Suché mladších a starších žáků; finanční prostředky jsou určeny na nákup materiálu, ceny, ubytování a stravování účastníků akce s časovou použitelností od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 d) Ostravské výstavy, a.s., IČ 25399471, ve výši 100.000 Kč na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s organizací výstavy „Učeň, Středoškolák, Vysokoškolák 2013“; finanční prostředky jsou určeny na stavbu a vybavení expozic a úklid pavilonu s časovou použitelností od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
  26/1977     15. 10. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 43 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 30 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 15 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50 tis. Kč Celkem 138 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 18 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 25 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 30 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 20 tis. Kč pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 45 tis. Kč Celkem 138 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1978     15. 10. 2013
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Stavba hřiště a doplňkových staveb“ na nemovitém majetku kraje, a to pozemku parc. č. 704 ostatní plocha, v k. ú. Fulnek, obec Fulnek, předaném k hospodaření organizaci Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace, Kapucínská 281, Fulnek, IČ 62330268, dle předloženého materiálu
  26/1978     15. 10. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu mezi Moravskoslezským krajem a organizací Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace, Kapucínská 281, Fulnek, IČ 62330268, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1979     15. 10. 2013
1. stanoví

s účinností od 1. 11. 2013 plat ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1980     15. 10. 2013
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, a to provozní místnosti o výměře 23,155 m² v budově bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1860 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola společného stravování, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace, Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka, IČ 00577260, mezi touto organizací a společností GROSTAV STAVBY s.r.o., se sídlem Krakovská 1095/33, Ostrava - Hrabůvka, IČ 29398983, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 (č. usnesení)
  26/1981     15. 10. 2013
1. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 11/762 ze dne 21. 3. 2013 č. 19/1493 ze dne 11. 7. 2013 č. 23/1659 ze dne 20. 8. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  26/1982     15. 10. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 35 tis. Kč a snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 35 tis. Kč
  26/1982     15. 10. 2013
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013, účelově určeného na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, u organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, o částku 35.000 Kč
  26/1982     15. 10. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 54 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 54 tis. Kč
  26/1982     15. 10. 2013
4. bere na vědomí

žádost Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, o změnu charakteru schválených finančních prostředků, s účelovým určením na realizaci akce „Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  26/1982     15. 10. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 250 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 250 tis. Kč
  26/1982     15. 10. 2013
6. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013, s účelovým určením na realizaci akce „Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních“, u organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, o částku 250 tis. Kč
  26/1982     15. 10. 2013
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013, s účelovým určením na realizaci akce „Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních“ u organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, o částku 250 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1074 ze dne 23. 6. 2010 (č. usnesení)
  26/1983     15. 10. 2013
1. rozhodla

předat organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 13.334.806,25 Kč včetně DPH, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to ke dni přijetí tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6731 ze dne 14. 2. 2012 (č. usnesení)
  26/1984     15. 10. 2013
1. bere na vědomí

žádost organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242 o poskytnutí investiční dotace za účelem dofinancování akce „zateplení a výměna výplní otvorů v pavilonu P“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  26/1984     15. 10. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013, organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, o částku 1.375.727,34 Kč s účelovým určením na dofinancování akce "Zateplení a výměna výplní otvorů v pavilonu P"
  26/1984     15. 10. 2013
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené akce „Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem“ ve výši 1.375.730 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1985     15. 10. 2013
1. schvaluje

záměry Moravskoslezského kraje při rozvoji dopravní obslužnosti a železniční dopravní infrastruktury od roku 2014 specifikované v Memorandu o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1986     15. 10. 2013
1. bere na vědomí

dopis obcí Štěpánkovice a Kobeřice ze dne 28. 8. 2013 ve věci zajištění opravy silnice II/467, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  26/1986     15. 10. 2013
2. bere na vědomí

odpověď Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace na dopis dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1987     15. 10. 2013
1. nesouhlasí

s návrhem Územního plánu Petřvaldu v oblasti ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava
  26/1987     15. 10. 2013
2. požaduje

do Územního plánu Petřvaldu zahrnout plochy rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava specifikované v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  26/1988     15. 10. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3742 - Chráněné části přírody pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 99,49 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3742 - Chráněné části přírody pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 99,49 tis. Kč
  26/1988     15. 10. 2013
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 387,77 tis. Kč, účelově určené na úhradu škody způsobené vybraným zvláště chráněným živočichem
  26/1988     15. 10. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 387,77 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 387,77 tis. Kč
  26/1988     15. 10. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 1070 - Rybářství pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 5,60 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 125,00 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 48,64 tis. Kč Celkem o 179,24 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskových a podobných organizací o 200,00 tis. Kč na § 2369 - Ostatní správa ve vodním hospodářství pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200,00 tis. Kč na § 3716 - Monitoring ochrany ovzduší pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 60,00 tis. Kč na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 21,40 tis. Kč na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 90,00 tis. Kč na § 3742 - Chráněné části přírody pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 84,70 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskových a podobných organizací o 850,00 tis. Kč na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 211,40 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 20,80 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 427,98 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 2,10 tis. Kč na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 501,39 tis. Kč Celkem o 2.709,77 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 438,37 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 3.327,38 tis. Kč
  26/1988     15. 10. 2013
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 v odvětví životního prostředí dle bodu 4) tohoto usnesení: a) u úspory z realizace veřejných zakázek v rámci akce „Chráněné části přírody“ ve výši 84,70 tis. Kč b) u úspory z nerealizované akce „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací“ ve výši 200,00 tis. Kč u úspory z ukončených akcí: ba) „Podpora vodohospodářských projektů“ ve výši 438,37 tis. Kč bb) „Informační systém o znečištění ovzduší“ ve výši 60,00 tis. Kč bc) „Ochrana druhů a stanovišť“ ve výši 40,00 tis. Kč bd) „Péče o chráněné druhy živočichů“ ve výši 90,00 tis. Kč be) Rozvoj environmentálního poradenství EPIC v MSK“ ve výši 406,48 tis. Kč bf) „Implementace MA 21 a principů udržitelného rozvoje v MSK“ ve výši 80,00 tis. Kč bg) „Situační zpráva o kvalitě ovzduší“ ve výši 21,40 tis. Kč bh) „Dovybudování a aktualizace Informačního systému životního prostředí MSK“ ve výši 175,80 tis. Kč bi) Podpora projektů s cílem zlepšení kvality ŽP“ ve výši 501,39 tis. Kč bj) „Kofinancování projektů“ ve výši 850,00 tis. Kč bk) „Propagace v oblasti zemědělství“ ve výši 200,00 tis. Kč c) u nerozpočtovaných příjmů ve výši 179,24 tis. Kč Celkem 3.327,38 tis. Kč a to vše na financování dalších výzev v rámci „Společného programu na podporu výměny kotlů“
  26/1988     15. 10. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 2.600,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 2.600,00 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 18/1406 ze dne 20. 6. 2013
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011
             č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012
  (č. usnesení)
příloha č. 1 usnesení změněna usnesením č. 32/2462 ze dne 19. 12. 2013
příloha č. 1 k usnesení změněna usnesením č. 38/2836 z 11. 3. 2014,
usnesením č. 51/3976 ze dne 11. 9. 2014
a usnesením č. 53/4104 ze dne 7. 10. 2014
  26/1989     15. 10. 2013
1. rozhodla

poskytnout účelové dotace v rámci dotačního programu s názvem „Společný program na podporu výměny kotlů“, a to na základě 1. Společné výzvy Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí dotace z tohoto programu, žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  26/1989     15. 10. 2013
2. rozhodla

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 6.815 tis. Kč v souladu s čl. 4 bodem 1 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1990     15. 10. 2013
1. bere na vědomí

žádost paní ********** ze dne 15. 8. 2013 ve věci poskytnutí dotace na přihlášku technického řešení kompostéru jako užitného vzoru dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  26/1990     15. 10. 2013
2. rozhodla

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje paní **********, ve výši až 20.000,-- Kč na přihlášku technického řešení kompostéru jako užitného vzoru, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1991     15. 10. 2013
1. rozhodla

poskytnout peněžní dary z rozpočtu kraje příjemcům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení za účelem naplnění projektu „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 2/53 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  26/1992     15. 10. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem a) Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, za měsíc srpen 2013 ve výši 555.560 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 128280/2013, ze dne 23. 9. 2013 b) Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc srpen 2013 ve výši 157.320 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 132500/2013, ze dne 23. 9. 2013
  26/1992     15. 10. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem: a) Fondu ohrožených dětí, občanskému sdružení, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek se sídlem Bousovská 742/3, 197 00 Praha 9, pracoviště Klokánek Dolní Benešov, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a pracoviště Klokánek Ostrava, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc srpen 2013 ve výši 637.640 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 124825/2013, ze dne 11. 9. 2013 b) Občanskému sdružení Heřmánek, Náměstí O. Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, Náměstí O. Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město, za měsíc srpen 2013 ve výši 46.360 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 126522/2013, ze dne 16. 9. 2013 c) společnosti SALUS o.p.s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, IČ 25851403, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Salus o.p.s., Krizovém centru pro děti a mládež „Čtyřlístek“, Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, za měsíc srpen 2013 ve výši 45.600 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 125089/2013, ze dne 18. 9. 2013 d) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc srpen 2013 ve výši 23.560 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 125857/2013, ze dne 18. 9. 2013, e) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 1306/20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za měsíc srpen 2013 ve výši 246.240 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 125862/2013, ze dne 16. 9. 2013 f) občanskému sdružení OPORA DĚTEM, Elektrárenská 125, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 01312499, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc OPORA DĚTEM, Palkovická 305, 738 01 Frýdek-Místek, za měsíc srpen 2013 ve výši 227.240 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 125259/2013, ze dne 11. 9. 2013 g) statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, za měsíc srpen 2013 ve výši 313.880 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 127236/2013, ze dne 23. 9. 2013
  26/1992     15. 10. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.253.400 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 45.600 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 911.240 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 269.800 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 313.880 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 712.880 Kč Celkem o 2.253.400 Kč
  26/1992     15. 10. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2013 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 2) písm. g) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 107/6930 ze dne 20. 3. 2012 (č. usnesení)
  26/1993     15. 10. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014 – 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  26/1993     15. 10. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  26/1994     15. 10. 2013
1. souhlasí

s registrací nové sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou bude poskytovat zařízení Sagapo, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 68/4158 ze dne 25. 11. 2010 č. 118/7798 ze dne 21. 8. 2012 (č. usnesení)
  26/1995     15. 10. 2013
1. rozhodla

předat organizaci Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 47, 746 01 Opava, IČ 71197061, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/926 ze dne 16. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  26/1996     15. 10. 2013
1. schvaluje

závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, ve výši 185.222 Kč, s účelovým určením na projekt „Odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách příspěvkové organizace Domov ODRY“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  26/1996     15. 10. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 185.223 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 185.223 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/510 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  26/1997     15. 10. 2013
1. souhlasí

s provedením stavebních prací Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací, IČ 00096296, na objektu ve vlastnictví Moravskoslezského kraje na akci „Rekonstrukce a oprava rodného domu Františka Palackého v Hodslavicích ‑ I. etapa“ v roce 2013 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  26/1998     15. 10. 2013
1. schvaluje

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  26/1998     15. 10. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.800 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5331 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.800 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/926 ze dne 16. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  26/1999     15. 10. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, ve výši 303.833 Kč, s účelovým určením na projekt „Podpora vzdělávání v příspěvkové organizaci Náš svět“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  26/1999     15. 10. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 303.834 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 303.834 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  26/2000     15. 10. 2013
1. schvaluje

priority pro tvorbu integrované teritoriální investice Moravskoslezského kraje pro programové období 2014-2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  26/2001     15. 10. 2013
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava – Vítkovice, IČ 72089237, dle předloženého materiálu
  26/2001     15. 10. 2013
2. zmocňuje

hejtmana kraje p. Miroslava Nováka jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava-Vítkovice, IČ 72089237, příp. náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1280 ze dne 4. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/326 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  26/2002     15. 10. 2013
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství se společností Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov - Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719 k projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy-světlotechnika“ realizovanému v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, dle předloženého materiálu
  26/2002     15. 10. 2013
2. konstatuje

že budoucí využití výsledků projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy-světlotechnika“, použije pro účely uskutečňování svých ekonomických činností - zdanitelných plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, u kterých vzniká povinnost přiznat daň na výstupu, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 118/7813 ze dne 21. 8. 2012
             č. 92/5830 ze dne 7. 9. 2011
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1764 ze dne 21. 9. 2011
                  č. 25/2516 ze dne 5. 9. 2012
  (č. usnesení)
příloha č. 1 materiálu změněna usnesením č. 30/2368 ze dne 3. 12. 2013
  26/2003     15. 10. 2013
1. rozhodla

uzavřít trojstranné Smlouvy o převodu práv a povinností z mandátních smluv na výkon autorských dozorů u staveb z odvětví silničního hospodářství, mezi Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava - Přívoz a příslušnými vykonavateli autorských dozorů, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  26/2004     15. 10. 2013
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, se sídlem 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava, IČ 61989100, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  26/2004     15. 10. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 90 % ze stanoveného odvodu 107.536 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, se sídlem 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava, IČ 61989100, na projekt „Tvoje budoucnost – tvoje volba“, tj. v celkové výši 96.782,40 Kč, zaokrouhleně 96.782 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, se sídlem 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava, IČ 61989100, na projekt „Tvoje budoucnost – tvoje volba“, dle předloženého materiálu
  26/2004     15. 10. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh podle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  26/2005     15. 10. 2013
1. bere na vědomí

žádost fotbalového oddílu 1. FK Spartak Jablunkov o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  26/2005     15. 10. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje žadateli fotbalový oddíl 1. FK Spartak Jablunkov, IČ 22737693, ve výši 30.000 Kč, na zakoupení materiálního vybavení, s časovou použitelností od 15. 9. 2013 do 30. 11. 2013
  26/2005     15. 10. 2013
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nedokončené nebo nerealizované akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“ ve výši 30.000 Kč
  26/2005     15. 10. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 30 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 184/6652 ze dne 26. 6. 2008 č. 104/6784 ze dne 23. 2. 2012 č. 119/7883 ze dne 5. 9. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  26/2006     15. 10. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.754,04 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.754,04 tis. Kč
  26/2006     15. 10. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 4.831,27 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.000,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 500,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.000,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.331,27 tis. Kč Celkem 4.831,27 tis. Kč
  26/2006     15. 10. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 14.071,44 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 14.071,44 tis. Kč
  26/2006     15. 10. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 14,7 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5164 - Nájemné o 14,7 tis. Kč
  26/2006     15. 10. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5164 - Nájemné o 5 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 5 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 14/1028 ze dne 30. 4. 2013 (č. usnesení)
  26/2007     15. 10. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Podpora přírodovědných předmětů“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/20.01213, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 23/2001 ze dne 29. 2. 2013 (č. usnesení)
  26/2008     15. 10. 2013
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Výměna oken a zateplení Střední průmyslové školy, Frýdek-Místek“ dle předloženého materiálu
  26/2008     15. 10. 2013
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 405,80 tis. Kč včetně DPH a víceprací v maximální výši do 406,50 tis. Kč včetně DPH v rámci projektu „Výměna oken a zateplení Střední průmyslové školy, Frýdek-Místek“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  26/2009     15. 10. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 3,50 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 328,05 tis. Kč Celkem 331,55 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6111 - Programové vybavení o 85,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 35,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 43,50 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 8,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,15 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,15 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 250,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu o 76,00 tis. Kč Celkem 416,55 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 132,91 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10,64 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 143,55 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 125,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 125,00 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 241,57 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 80,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 20,01 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 7,21 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,35 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu o 100,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 34,00 tis. Kč Celkem 241,57 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu o 1.641,57 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 289,69 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 800,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 200,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 72,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 3,36 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 6,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 795,90 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 50,00 tis. Kč pol. 5176 - Účastnické poplatky na konference o 4,00 tis. Kč Celkem 1.931,26 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 4,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5175 - Pohoštění o 4,00 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 4,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání pol. 5175 - Pohoštění o 4,00 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 40,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 10,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 30,00 tis. Kč Celkem 40,00 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 15,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 15,00 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5164 - Nájemné o 9,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 101,00 tis. Kč Celkem 110,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 110,00 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 0,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o 0,20 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Catch your Dreams“ příspěvkové organizaci kraje Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem Kpt. Vajdy 2656/1a, 700 30 Ostrava, IČ 45234370, o částku 146,-- Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2014
  26/2009     15. 10. 2013
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 1.113,88 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 1.113,88 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 70,01 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 52,08 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 13,02 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,69 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,22 tis. Kč Celkem 70,01 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 29,76 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 7,44 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,68 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,12 tis. Kč Celkem 40,00 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 100,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,39 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,31 tis. Kč Celkem 100,00 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 57.901,00 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 38.507,00 Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9.615,00 Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3.459,00 Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 154,00 Kč pol. 5139 - Nákup materiálu o 6.166,00 Kč Celkem 57.901,00 Kč
  26/2009     15. 10. 2013
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 11,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 11,00 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 517,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 50,00 tis. Kč pol. 5171 - Opravy a udržování o 47,00 tis. Kč Celkem 97,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 420,00 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 7,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 7,00 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 217,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 20,00 tis. Kč pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 197,00 tis. Kč Celkem 217,00 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.894,00 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5172 - Programové vybavení o 500,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6125 - Výpočetní technika o 299,76 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.894,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 223,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 55,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 20,07 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,94 tis. Kč Celkem 299,76 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 500,00 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 180,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 180,00 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 61,83 tis. Kč na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 34,95 tis. Kč Celkem 96,78 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 46,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 11,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,14 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,19 tis. Kč Celkem 61,83 tis. Kč na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 26,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 6,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,34 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,11 tis. Kč Celkem 34,95 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 74,00 Kč a snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5175 - Pohoštění o 9,00 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 13,00 Kč Celkem 22,00 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu o 96,00 Kč
  26/2009     15. 10. 2013
26. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 80,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 59,51 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 14,88 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 5,35 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,26 tis. Kč Celkem 80,00 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
27. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 86,45 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5171 - Opravy a udržování o 86,45 tis. Kč
  26/2009     15. 10. 2013
28. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2013 o 1.413,18 tis. Kč z 248.068,74 tis. Kč na 249.481,92 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1419 ze dne 20. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1505 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  26/2010     15. 10. 2013
1. bere na vědomí

informaci o nevrácení poskytnutých finančních prostředků ve výši odpovídající nezpůsobilému výdaji, který není zahrnut v Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí a bezprostředně souvisí s realizací projektu „Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě-Zábřehu“ dle předloženého materiálu
  26/2010     15. 10. 2013
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČ 00845299, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení Středí školy technické v Opavě na Kolofíkově nábřeží“, o částku 322.792,34 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1343 ze dne 20. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/387 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení )
  26/2011     15. 10. 2013
1. rozhodla

uzavřít dohodu o postoupení práv, užitků a povinností ze stavebního povolení, vydaného pro stavbu „Silnice III/4774 Morávka – rekonstrukce mostu ev. č. 4774-19“ realizovanou v rámci projektu „Silnice 2014 – I. etapa“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 100/6481 ze dne 21. 12. 2011 (č. usnesení)
  26/2012     15. 10. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV“, reg. č. CZ.1.10/2.100/17.01161, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 113/7391 ze dne 19. 6. 2012 (č. usnesení)
změněno usnesením č. 29/2176 ze dne 19. 11. 2013
  26/2013     15. 10. 2013
1. bere na vědomí

informaci o změně projektu v souvislosti se zpracováním realizační dokumentace stavby na základě dodatečných geologických průzkumů stavby „II/449 – Rýmařov – Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 – 11,40, II. stavba“ dle předloženého materiálu
  26/2013     15. 10. 2013
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v minimální předpokládané výši 4.563 tis. Kč bez DPH a víceprací v maximální předpokládané výši do 7.857 tis. Kč bez DPH na akci „II/449 – Rýmařov – Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 – 11,40, II. stavba“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/431 ze dne 29. 1. 2013 (č. usnesení)
  26/2014     15. 10. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem č. 00481/2012/IM, ze dne 12. 3. 2012 v rámci akce „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“ se společností: EVČ s.r.o. se sídlem Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice IČ: 13582275 dle přílohy č. 4 dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  26/2015     15. 10. 2013
1. bere na vědomí

návrh na uspořádání kuchařské soutěže s názvem „ŠmakŠéf“ jako novinky v rámci projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ s cílem dalšího širšího zapojení veřejnosti, pomoci znovuobjevení původních regionálních pochoutek a propagace Moravskoslezského kraje jako zajímavé gastronomické destinace dle předloženého materiálu
  26/2015     15. 10. 2013
2. stanoví

že Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje, provede jmenování členů odborné poroty pro kuchařskou soutěž Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 31. 5. 2014
  26/2015     15. 10. 2013
3. rozhodla

vyhlásit kuchařskou soutěž “ŠmakŠéf", která bude probíhat v období od 14. 10. 2013 do 31. 12. 2014, a schvaluje její pravidla uvedená v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2140 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  26/2016     15. 10. 2013
1. bere na vědomí

žádost Cestovní kanceláře BOŠ s.r.o., IČ 25847236, o změnu termínu ukončení realizace projektu „Projekt Ukrajina“
  26/2016     15. 10. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu termínu ukončení realizace projektu „Projekt Ukrajina“, který realizuje Cestovní kancelář BOŠ s.r.o., IČ 25847236, z původního 31. 10. 2013 na nový termín 30. 6. 2014
  26/2016     15. 10. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01707/2012/RRC na projekt „Projekt Ukrajina“, s Cestovní kanceláří BOŠ s.r.o., IČ 25847236, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  26/2016     15. 10. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/388 ze dne 29. 1. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  26/2017     15. 10. 2013
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory z realizace veřejné zakázky v rámci akce „Zřízení nového výjezdového stanoviště - Vrbno pod Pradědem“ organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, ve výši 325.457,-- Kč
  26/2017     15. 10. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, o částku 325.457,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce objektu pro výjezdovou skupinu“
  26/2017     15. 10. 2013
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, o částku 341.170,76 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Zřízení nového výjezdového stanoviště - Vrbno pod Pradědem“
  26/2017     15. 10. 2013
4. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Domov Pohoda, příspěvková organizace, IČ 00846635, o částku 264.009,90 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Pořízení konvektomatu do stravovacího provozu“
  26/2017     15. 10. 2013
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Domov Pohoda, příspěvková organizace, IČ 00846635, o částku 25.900,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Pořízení konvektomatu do stravovacího provozu“
  26/2017     15. 10. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 25,9 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 25,9 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/314 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  26/2018     15. 10. 2013
1. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, 794 01 Krnov, IČ 00846384, a to: části pozemku parc. č. 1597 zahrada díl „c“ a „d“ o výměře 2 m² oddělené geometrickým plánem č. 2107-127/2012 ze dne 15. 8. 2012 a nově sloučené do pozemku parc. č. 1594 zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obci Rýmařov b) při prodeji nemovitosti specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
  26/2018     15. 10. 2013
2. rozhodla

o záměru darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, 748 01 Hlučín, IČ 73214566, a to: budova č. p. 1915 obč. vybavenost na pozemku parc. č. 1277/9, pozemek parc. č. 1277/6 orná půda, pozemek parc. č. 1277/7 trvalý travní porost, pozemek parc. č. 1277/9 zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. a obci Hlučín, za podmínek: a) nabyvatel se zavazuje, že o převáděné nemovitosti bude řádně pečovat, užívat je ve veřejném zájmu výlučně pro účely poskytování pobytových sociálních služeb pro cílovou skupinu seniorů a nepřevede je, a to ani z části, bez předchozího souhlasu kraje do vlastnictví třetí osoby, a to po dobu 20 let od převodu b) nabyvatel se zavazuje umožnit kraji, popř. třetím subjektům kdykoliv během lhůty uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dodržovány a poskytnout k tomuto potřebnou součinnost, a to včetně zajištění přístupu do předmětných nemovitostí; zároveň se nabyvatel zavazuje vždy v měsíci prosinci každého kalendářního roku během celé lhůty uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení předat kraji písemnou zprávu o zachování aktivit uvedených v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení a aktuální výpis z katastru nemovitostí c) v případě, že nabyvatel učiní takové kroky či úkony, které způsobí, že kraji bude předepsán odvod za porušení rozpočtové kázně, pak se nabyvatel zavazuje poskytnout veškerou součinnost při řešení tohoto stavu a na výzvu kraje uhradit předepsanou částku včetně příslušenství, jakož i penále, na účet státního rozpočtu v krajem stanovené lhůtě; nebude-li daná částka uhrazena ve stanovené lhůtě, zavazuje se nabyvatel uhradit kraji úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy d) v případě, že nabyvatel poruší povinnosti uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení, je kraj oprávněn požadovat vrácení převáděných nemovitostí. Nabyvatel se zavazuje převáděné nemovitosti vrátit nejpozději do jednoho roku od výzvy kraje, a to ve stavu, v jakém mu byly tyto nemovitosti krajem předány s přihlédnutím k běžnému opotřebení; vrácení převáděných nemovitostí nezbavuje nabyvatele povinnosti plnění dle bodu 1 písm. c) tohoto usnesení e) podmínkami uvedenými v bodě 1 písm. c) a d) tohoto usnesení není dotčen nárok na náhradu škody
  26/2018     15. 10. 2013
3. rozhodla

o záměru darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Pohoda, příspěvková organizace, Okružní č. 16, 792 01 Bruntál, IČ 00846635, a to: dřevěný zahradní altánek, zastřešení kruhového prostoru, dřevěná pergola nad parket, vše na pozemku parc. č. 4836 ostatní plocha v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál

Rada kraje (č. usnesení)
  26/2019     15. 10. 2013
1. bere na vědomí

žádost města Klimkovice, se sídlem Lidická 1, Klimkovice, IČ 00298051, o bezúplatný převod budovy bez čp/če, jiná stavba, na pozemku parc. č. 1373/5, pozemku parc. č. 1373/5, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 1373/6, ostatní plocha, vše k. ú. Klimkovice, obec Klimkovice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  26/2019     15. 10. 2013
2. rozhodla

o záměru darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace, Lidická 5, Klimkovice, IČ 62330420, a to: budovu bez čp/če, jiná stavba, na pozemku parc. č. 1373/5, pozemek parc. č. 1373/5, zastavěná plocha a nádvoří, a část pozemku parc. č. 1373/1, zastavěná plocha a nádvoří, oddělenou dle geometrického plánu č. 2520-069/2013 ze dne 10. 7. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1373/6, ostatní plocha, o výměře 295 m², se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, vše v k. ú. Klimkovice, obec Klimkovice

Rada kraje (č. usnesení)
  26/2020     15. 10. 2013
1. bere na vědomí

žádost pana **********, o prodej části pozemku parc. č. 1132/1, ostatní plocha, k. ú. Kujavy, obec Kujavy, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  26/2020     15. 10. 2013
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitost ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to část pozemku parc. č. 1132/1, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 602-51/2013 ze dne 15. 4. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1132/4, ostatní plocha, o výměře 109 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti v k. ú. Kujavy, obec Kujavy b) při prodeji nemovitosti uvedené v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení

Rada kraje (č. usnesení)
  26/2021     15. 10. 2013
1. rozhodla

že nemá záměr koupit do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 369/1, orná půda, v k. ú. Otice, obec Otice, ve vlastnictví **********, a **********, a nevyužije k tomuto pozemku své předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje (č. usnesení)
  26/2022     15. 10. 2013
1. souhlasí

s umístěním a realizací podzemního VTL plynovodu v rámci stavby „Havarijní propoj VTL plynovodu DN 200 pro PZ Nošovice, 1. etapa“ na částech pozemků specifikovaných v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení
  26/2022     15. 10. 2013
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k částem pozemků, a to: pozemku parc. č. 395 orná půda, pozemku parc. č. 472/4 orná půda, pozemku parc. č. 412/17 ostatní plocha, pozemku parc. č. 549 orná půda, pozemku parc. č. 556/12 orná půda, pozemku parc. č. 556/2 orná půda, pozemku parc. č. 412/18 ostatní plocha, pozemku parc. č. 412/15 ostatní plocha,“ pozemku parc. č. 412/20 ostatní plocha, pozemku parc. č. 412/21 ostatní plocha, pozemku parc. č. 412/4 ostatní plocha, vše v k. ú. a obec Nižní Lhoty, ve vlastnictví kraje ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27768961, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování podzemního VTL plynovodu a právu vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemního VTL plynovodu v rámci stavby „Havarijní propoj VTL plynovodu DN 200 pro PZ Nošovice, 1. etapa“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč a náklady vynaloženými na vypracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/724 ze dne 21. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/271 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  26/2023     15. 10. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ev. č. 02798/2012/IM se společností: ATELIER 38 s.r.o. se sídlem: Husova 1431/9, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 25858343 dle předloženého materiálu
  26/2023     15. 10. 2013
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ev. č. 02799/2012/IM se společností: ATELIER 38 s.r.o. se sídlem: Husova 1431/9, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 25858343 dle předloženého materiálu
  26/2023     15. 10. 2013
3. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 13_SOBS01_4120889953 se společností: ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem: Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 IČ: 24729035 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/880 ze dne 16. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  26/2024     15. 10. 2013
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory z realizace veřejné zakázky v rámci akce „Výměna oken na zadní straně budovy Wichterlova gymnázia“ organizace Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00842702, ve výši 650.000,-- Kč
  26/2024     15. 10. 2013
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00842702, o částku 650.427,59 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Výměna oken na zadní straně budovy Wichterlova gymnázia“
  26/2024     15. 10. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00842702, o částku 650.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Zateplení podlahy půdy“
  26/2024     15. 10. 2013
4. rozhodla

zrušit akci "Rekonstrukce čistírny odpadních vod" pro organizaci Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, IČ 14616068, z rozpočtu kraje na rok 2013 s celkovými náklady ve výši 1.000.000,-- Kč
  26/2024     15. 10. 2013
5. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, IČ 14616068, o částku 1.000.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce čistírny odpadních vod“
  26/2024     15. 10. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 900 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 800 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 100 tis. Kč Celkem o 900 tis. Kč
  26/2024     15. 10. 2013
7. schvaluje

snížení závazných ukazatelů „příspěvek na provoz“ a „účelová investiční dotace do investičního fondu“ příspěvkovým organizacím v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1356 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
příloha č. 1 materiálu změněna usnesením č. 29/2236 ze dne 19. 11. 2013
  26/2025     15. 10. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 02089/2013/RRC uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a společností ELVAC SOLUTIONS s.r.o., IČ 27396649, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  26/2026     15. 10. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovitostí mezi krajem a Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha, IČ 01312774, týkající se úhrady za užívání nemovitostí v k. ú. Nová Ves u Ostravy a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, za dobu od 1. 4. 2001 do 31. 10. 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  26/2026     15. 10. 2013
2. rozhodla

uzavřít Nájemní smlouvu mezi krajem a Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha, IČ 01312774, o nájmu nemovitostí v k. ú. Nová Ves u Ostravy a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  26/2027     15. 10. 2013
1. souhlasí

se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 2990 ostatní plocha v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 69, Opava, 746 26 Opava, IČ 00300535, ve prospěch kraje a každého dalšího vlastníka budovy č. p. 463, část obce Předměstí, objekt bydlení na pozemku parc. č. 2476 v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, spočívajícího v právu umístění sjezdu na předmětném pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s provozováním, údržbou a opravami sjezdu, v rámci stavby „Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě pro poskytování sociálních služeb“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za celkovou jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu nákladů spojených s vkladem práv do katastru nemovitostí
  26/2027     15. 10. 2013
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení
  26/2027     15. 10. 2013
3. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Vrbno pod Pradědem, ul. Jiráskova, přípojka kNN pro parc. č. 430“ na pozemku parc. 430 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Vrbno pod Pradědem, dle předloženého materiálu
  26/2027     15. 10. 2013
4. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 430 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Vrbno pod Pradědem, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/8, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 00846384, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, spočívající v právu umístění, zřízení a provozování zemní kabelové přípojky NN a pojistkové skříně NN na předmětném pozemku a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením a provozováním uvedeného zařízení distribuční soustavy, v rámci stavby „Vrbno pod Pradědem, ul. Jiráskova, přípojka kNN pro parc. č. 430“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu nákladů spojených s vkladem práv do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení
  26/2027     15. 10. 2013
5. souhlasí

a) se zřízením věcného břemene k celému pozemku parc. č. 225/3 zastavěná plocha a nádvoří a částem pozemků parc. č. 223/2 zahrada a parc. č. 223/3 zahrada, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3615 - 66/2013, ze dne 21. 6. 2013 v k. ú. a obec Český Těšín, ve vlastnictví města Český Těšín, náměstí ČSA 1, Český Těšín, IČ 00297437, ve prospěch nemovitostí, a to: budova č. p. 114 občanská vybavenost na pozemku parc. č. 201, pozemek parc. č. 201 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 202/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 202/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obec Český Těšín, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 115/15, Český Těšín, IČ 00305847, spočívajícího v právu chůze a jízdy, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši b) s úhradou nákladů spojených s vkladem práva do katastru nemovitostí z věcného břemene specifikovaného v bodě 5) písm. a) tohoto usnesení, krajem jako oprávněným
  26/2027     15. 10. 2013
6. souhlasí

s umístěním a realizací rekonstrukce (výměny) podzemního NTL plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby „REKO MS Ostrava - Karasova“ na části pozemku specifikovaném v bodu 7 písm. a) tohoto usnesení
  26/2027     15. 10. 2013
7. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 193/9 ostatní plocha, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 16, Mariánské Hory, Ostrava, IČ 00602086, ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27768961, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování podzemního NTL plynovodu a plynovodních přípojek a v právu vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti v souvislosti s umístěním, zřízením provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemního NTL plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby „REKO MS Ostrava - Karasova“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však ve výši 3.000,- Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 7 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  26/2028     15. 10. 2013
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory z realizace veřejné zakázky v rámci akce „Oprava kabelových rozvodů - výměna roštů“ organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, ve výši 500.000,-- Kč
  26/2028     15. 10. 2013
2. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, ve výši 500.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Úprava umístění vzduchotechnických jednotek na střeše monobloku“
  26/2028     15. 10. 2013
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, o částku 931.037,54 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Oprava kabelových rozvodů - výměna roštů“
  26/2028     15. 10. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 500 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 500 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  26/2029     15. 10. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5171 - Opravy a udržování o 100,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 100,0 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  26/2030     15. 10. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5154 - Elektrická energie o 800 tis. Kč pol. 5171 - Opravy a udržování o 1.600 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 2.400 tis. Kč

  frame-scrollup