Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 5. 12. 2017


  Rada kraje

  26/2320                         5. 12. 2017
  1. schvaluje

  program 26. schůze rady kraje konané dne 5. 12. 2017


   Rada kraje

   26/2321                         5. 12. 2017
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jakuba Unucky, MBA, a Ing. Jaroslava Kanii, o ověření zápisu z 25. schůze rady kraje, konané dne 21. 11. 2017

   26/2321                         5. 12. 2017
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 26. schůze rady kraje, konané dne 5. 12. 2017:

   - Jana Krkošku

   - Jiřího Navrátila


    Rada kraje

    26/2322                         5. 12. 2017
    1. rozhodla

    uzavřít Rámcovou smlouvu s Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČ 02995832, na zajištění činností a aktivit, dle příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 02995832, jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj

     26/2323                         5. 12. 2017
     1. schvaluje

     uzavřít Rámcovou smlouvu s Moravskoslezským krajem na zajištění činností a aktivit, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


      Rada kraje

      26/2324                         5. 12. 2017
      1. souhlasí

      s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

      26/2324                         5. 12. 2017
      2. doporučuje

      zastupitelstvu kraje

      rozhodnout v souladu s § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

      26/2324                         5. 12. 2017
      3. doporučuje

      zastupitelstvu kraje

      pověřit hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., podle § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, předložením návrhu dle bodu 2. tohoto usnesení a jednáním o předloženém návrhu v Parlamentu České republiky

      26/2324                         5. 12. 2017
      4. doporučuje

      zastupitelstvu kraje

      pověřit náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošku podle § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, předložením návrhu dle bodu 2. tohoto usnesení a jednáním o předloženém návrhu v Parlamentu České republiky v případě, že z vážného důvodu nebude moci ve věci jednat hejtman kraje

      26/2324                         5. 12. 2017
      5. ukládá

      hejtmanovi kraje

      předložit návrhy dle bodů 2. až 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

      Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

      Termín: 14. 12. 2017


       Rada kraje

       26/2325                         5. 12. 2017
       1. bere na vědomí

       vstupní analýzu lůžkové zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

       26/2325                         5. 12. 2017
       2. souhlasí

       s dalším postupem ve věci optimalizace lůžkové zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem, dle předloženého materiálu

       26/2325                         5. 12. 2017
       3. doporučuje

       zastupitelstvu kraje

       schválit další postup ve věci optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem, dle předloženého materiálu

       26/2325                         5. 12. 2017
       4. ukládá

       náměstkovi hejtmana kraje

       předložit zastupitelstvu kraje vstupní analýzu dle bodu 1. tohoto usnesení na vědomí a doporučení dle bodu 3. tohoto usnesení ke schválení

       Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

       Termín: 14. 12. 2017

       26/2325                         5. 12. 2017
       5. ukládá

       vedoucímu odboru zdravotnictví

       informovat radu kraje o dalších výstupech ve věci optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem, dle bodu 2. tohoto usnesení

       Zodp.: Ing. Pavel Rydrych

       Termín: březen 2018


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 18/1501 ze dne 8.8.2017

        26/2326                         5. 12. 2017
        1. rozhodla

        vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

        3. TVARSTAV - REAL, s.r.o.

        Císařská 68, Loučka, 741 01 Nový Jičín

        IČO: 26815648

        26/2326                         5. 12. 2017
        2. rozhodla

        na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně“ účastníka:

        NOSTA, s.r.o.

        Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

        IČO: 47671416

        za cenu nejvýše přípustnou 6.924.261,66 Kč bez DPH


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 18/1502 ze dne 8.8.2017

         26/2327                         5. 12. 2017
         1. rozhodla

         v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit nadlimitní zadávací řízení veřejné zakázky na služby s názvem "Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdlantsko“, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

         26/2327                         5. 12. 2017
         2. pověřuje

         společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdlantsko“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 25/2206 ze dne 21. 11. 2017

          č. 19/1658 ze dne 29. 8. 2017

          k usnesení zastupitelstva kraje

          č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

          č. 5/420 ze dne 14. 9. 2017

          26/2328                         5. 12. 2017
          1. rozhodla

          zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Bruntálsko“, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

          26/2328                         5. 12. 2017
          2. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Bruntálsko“, a to:

          členové:

          Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          náhradníci:

          Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          26/2328                         5. 12. 2017
          3. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Bruntálsko“, a to:

          členové:

          Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

          Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu

          Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje

          Ing. Aleš Stejskal, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

          náhradníci:

          Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

          Ing. Silvie Okálová, odbor dopravy a chytrého regionu

          Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Marian Bojko, člen zastupitelstva kraje

          Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 25/2206 ze dne 21. 11. 2017

           č. 19/1658 ze dne 29. 8. 2017

           k usnesení zastupitelstva kraje

           č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

           č. 5/420 ze dne 14. 9. 2017

           26/2329                         5. 12. 2017
           1. rozhodla

           zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Krnovsko“, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

           26/2329                         5. 12. 2017
           2. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Krnovsko“, a to:

           členové:

           Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           náhradníci:

           Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           26/2329                         5. 12. 2017
           3. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Krnovsko“, a to:

           členové:

           Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

           Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu

           Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Bc. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje

           Ing. Aleš Stejskal, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

           náhradníci:

           Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

           Ing. Silvie Okálová, odbor dopravy a chytrého regionu

           Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje

           Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.


            Rada kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 14/1082 ze dne 30. 5. 2017

            k usnesení zastupitelstva kraje

            č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

            26/2330                         5. 12. 2017
            1. rozhodla

            zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Opavsko“, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

            26/2330                         5. 12. 2017
            2. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Opavsko“, a to:

            členové:

            Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            náhradníci:

            Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            26/2330                         5. 12. 2017
            3. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Opavsko“, a to:

            členové:

            Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

            Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu

            Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            Mgr. Lubomír Volný, člen zastupitelstva kraje

            Ing. Aleš Stejskal, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

            náhradníci:

            Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

            Ing. Silvie Okálová, odbor dopravy a chytrého regionu

            Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            Petr Zábojník, člen zastupitelstva kraje

            Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.


             Rada kraje

             26/2331                         5. 12. 2017
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Servis vozidel VW group na rok 2018“

             26/2331                         5. 12. 2017
             2. rozhodla

             vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

             1. Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod Auto Heller Ostrava

             Se sídlem: Vrchlického 31/18, 150 00 Praha

             Sídlo odštěpného závodu: Cihelní 3160/49b, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

             IČO: 47124652

             za jednotkové ceny uvedené v návrhu smlouvy dodavatele


              Rada kraje

              26/2332                         5. 12. 2017
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Servis vozidel Hyundai na rok 2018“

              26/2332                         5. 12. 2017
              2. rozhodla

              vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

              1. Hyundai HB a.s.

              Se sídlem: Trojická 1910/7, Nové Město, 120 00 Praha 2

              IČO: 01435451

              za jednotkové ceny uvedené v návrhu smlouvy dodavatele


               Rada kraje

               26/2333                         5. 12. 2017
               1. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Propagační kampaň na podporu řemesel“

               26/2333                         5. 12. 2017
               2. rozhodla

               vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

               Leemon Concept, s.r.o.

               se sídlem: náměstí Svobody 1, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

               IČO: 27850463

               za cenu nejvýše přípustnou 1.829.000 Kč bez DPH


                Rada kraje

                26/2334                         5. 12. 2017
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Dodávka stohovatelných přepínačů, SFP modulů a podpory“

                26/2334                         5. 12. 2017
                2. rozhodla

                vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                1.       KSP Computer & Services, s.r.o.

                se sídlem: Nad Strání 109/46, 180 00 Praha 8 – Troja

                IČO: 27875849

                za cenu nejvýše přípustnou 724.888 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 26/2335                         5. 12. 2017
                 1. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Vedení a facilitace workshopů včetně zpracování podkladů a výstupů v rámci projektu "Podpora rozvoje rodičovských kompetencí"“

                 26/2335                         5. 12. 2017
                 2. rozhodla

                 vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                 1.  EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

                 Revoluční 955/45, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

                 IČO: 04497503

                 za cenu nejvýše přípustnou 309.948 Kč (neplátce DPH)


                  Rada kraje

                  26/2336                         5. 12. 2017
                  1. schvaluje

                  zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Zabezpečení odborných služeb pro Moravskoslezský kraj v rámci přípravy programového období Evropské unie 2021-2027“

                  26/2336                         5. 12. 2017
                  2. rozhodla

                  vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                  1. BeePartner a.s.

                  Se sídlem: nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec

                  IČO: 03589277

                  za cenu nejvýše přípustnou 1.500.000 Kč bez DPH


                   Rada kraje

                   26/2337                         5. 12. 2017
                   1. schvaluje

                   zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Prodloužení technické podpory SW GEOCORTEX pro licence provozované na KÚ MSK a IBC MSK“

                   26/2337                         5. 12. 2017
                   2. rozhodla

                   vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                   1. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

                   Se sídlem: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

                   IČO: 28606582

                   za nejvýše přípustné ceny v Kč bez DPH dle smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    26/2338                         5. 12. 2017
                    1. schvaluje

                    zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb na léta 2018 - 2019“

                    26/2338                         5. 12. 2017
                    2. rozhodla

                    vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                    3.       PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.

                    se sídlem: Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha – Staré Město

                    IČO: 26473194

                    za cenu nejvýše přípustnou 1 157 025 Kč bez DPH


                     Rada kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 3/74 ze dne 6.12.2016

                     č. 13/979 ze dne 18.5.2017

                     26/2339                         5. 12. 2017
                     1. mění

                     Jednací řád rady kraje a komisí rady kraje schválený usnesením č. 3/74 ze dne 6. 12. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 7/523 ze dne 19.12.2013

                      č. 8/657 ze dne 27.2.2014

                      č. 1/22 ze dne 10.11.2016

                      č. 2/31 ze dne 22.12.2016

                      č. 2/35 ze dne 22.12.2016

                      č. 5/399 ze dne 14.9.2017

                      26/2340                         5. 12. 2017
                      1. doporučuje

                      zastupitelstvu kraje

                      v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků rozhodnout stanovit s účinností od 1. 1. 2018 výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje, a to:

                      člen rady kraje                                                                  14.016,- Kč

                      předseda výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje        8.176,- Kč

                      člen výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje               7.008,- Kč

                      člen zastupitelstva kraje                                                     5.840,- Kč

                      26/2340                         5. 12. 2017
                      2. doporučuje

                      zastupitelstvu kraje

                      rozhodnout poskytovat s účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje v případě souběhu několika funkcí, za které lze poskytnout odměnu v případě souběhu více funkcí, a to ve výši souhrnu výše odměn za jednotlivé funkce, maximálně však v souhrnu odměny za výkon nejvíce 3 funkcí, za které se poskytuje nejvyšší odměna

                      26/2340                         5. 12. 2017
                      3. doporučuje

                      zastupitelstvu kraje

                      rozhodnout poskytovat měsíční odměny dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení členům zastupitelstva kraje, kterým vznikne mandát po 31. 12. 2017, následovně:

                      a)    jde-li o odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva kraje ode dne vzniku mandátu

                      b)   jde-li o odměnu za výkon funkce člena rady kraje, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva kraje ode dne, ke kterému byl zvolen do této funkce

                      c)    jde-li o odměnu za výkon funkce předsedy nebo člena komise rady kraje ode dne, ke kterému byl jmenován do této funkce

                      26/2340                         5. 12. 2017
                      4. doporučuje

                      zastupitelstvu kraje

                      stanovit s účinností od 1. 1. 2018 paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost:

                      a)    za 1 hodinu ve výši 220 Kč

                      b)   v maximální výši:

                      členovi rady kraje 10.000 Kč/měsíc

                      předsedovi výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje nebo zvláštního orgánu kraje 5.000 Kč/měsíc

                      ostatním členům zastupitelstva kraje 4.000 Kč/měsíc

                      26/2340                         5. 12. 2017
                      5. doporučuje

                      zastupitelstvu kraje

                      zrušit Zásady pro poskytování cestovních náhrad a peněžitých plnění členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 7/523 ze dne 19. 12. 2013, a to s účinností ke dni 31. 12. 2017

                      26/2340                         5. 12. 2017
                      6. doporučuje

                      zastupitelstvu kraje

                      vydat Pravidla pro poskytování cestovních náhrad a peněžitých plnění v souvislosti s výkonem veřejné funkce dle přiloženého materiálu

                      26/2340                         5. 12. 2017
                      7. doporučuje

                      zastupitelstvu kraje

                      rozhodnout poskytovat s účinností od 1. 1. 2018 členům zastupitelstva kraje příspěvky v rozsahu vymezeném v Pravidlech pro poskytování cestovních náhrad a peněžitých plnění v souvislosti s výkonem veřejné funkce

                      26/2340                         5. 12. 2017
                      8. ukládá

                      hejtmanovi kraje

                      předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. až 7. tohoto usnesení

                      Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                      Termín: 14. 12. 2017


                       Rada kraje

                       26/2341                         5. 12. 2017
                       1. rozhodla

                       o neupotřebitelnosti části majetku Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                       26/2341                         5. 12. 2017
                       2. rozhodla

                       o vyřazení a následné likvidaci neupotřebitelného majetku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                        Rada kraje

                        26/2342                         5. 12. 2017
                        1. souhlasí

                        s návrhem na uzavření Dohody mezi provincií Šan-si Čínské lidové republiky a Moravskoslezským krajem České republiky o navázání vztahu partnerských regionů uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                        26/2342                         5. 12. 2017
                        2. ukládá

                        hejtmanovi kraje

                        předložit zastupitelstvu kraje návrh na uzavření Dohody mezi provincií Šan-si Čínské lidové republiky a Moravskoslezským krajem České republiky dle bodu 1. tohoto usnesení

                        Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                        Termín: 14. 12. 2017


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 4/220 ze dne 22.12.2016

                         26/2343                         5. 12. 2017
                         1. vydává

                         „Sazebník úhrad za poskytování informací na kalendářní rok 2018“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 24/2136 ze dne 7.11.2017

                          č. 24/2137 ze dne 7.11.2017

                          č. 23/2031 ze dne 24.10.2017

                          26/2344                         5. 12. 2017
                          1. bere na vědomí

                          informaci o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 23. 8. 2017 do 28. 11. 2017 vč. jejich vyřízení, dle předloženého materiálu

                          26/2344                         5. 12. 2017
                          2. ukládá

                          hejtmanovi kraje

                          předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

                          Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                          Termín: 14. 12. 2017


                           Rada kraje

                           26/2345                         5. 12. 2017
                           1. doporučuje

                           zastupitelstvu kraje schválit odpověď na podněty občana kraje dle předloženého materiálu

                           26/2345                         5. 12. 2017
                           2. ukládá

                           hejtmanovi kraje

                           předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                           Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                           Termín: 14. 12. 2017


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 7/434 ze dne 7. 2. 2017

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 5/511 ze dne 14. 9. 2017

                            26/2346                         5. 12. 2017
                            1. bere na vědomí

                            žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále subjektu Sdružení přátel sboru Ondrášek z. s., IČO 65472250, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            26/2346                         5. 12. 2017
                            2. rozhodla

                            částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 90 % ze stanoveného odvodu 200.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté z rozpočtu kraje na rok 2017 subjektu Sdružení přátel sboru Ondrášek z. s., IČO 65472250, účelově určené k úhradě uznatelných nákladů spojených s realizací projektu „Ondrášek slaví padesát“, tj. ve výši 180.000 Kč

                            26/2346                         5. 12. 2017
                            3. rozhodla

                            prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté z rozpočtu kraje na rok 2017 subjektu Sdružení přátel sboru Ondrášek z. s., IČO 65472250, účelově určené k úhradě uznatelných nákladů spojených s realizací projektu „Ondrášek slaví padesát“


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                             26/2347                         5. 12. 2017
                             1. bere na vědomí

                             žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Skalice u Frýdku-Místku, IČO 60043253, na projekt „Restaurování – hlavní oltář kostela sv. Martina ve Skalici ve Frýdku-Místku“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             26/2347                         5. 12. 2017
                             2. rozhodla

                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Skalice u Frýdku-Místku, IČO 60043253, ve výši 30.000,-- Kč na projekt „Restaurování – hlavní oltář kostela sv. Martina ve Skalici u Frýdku-Místku“ s časovou použitelností od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                             26/2347                         5. 12. 2017
                             3. bere na vědomí

                             žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Ostrava – Stará Bělá, IČO 48429716, na projekt „Oprava kříže manželů Sýkorových z roku 1888“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                             26/2347                         5. 12. 2017
                             4. rozhodla

                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Ostrava – Stará Bělá, IČO 48429716, ve výši 50.000,-- Kč na projekt „Oprava kříže manželů Sýkorových z roku 1888“ s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                             26/2347                         5. 12. 2017
                             5. bere na vědomí

                             žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Hlučín, IČO 47810386, na projekt „Rekonstrukce kaple Panny Marie v Hlučíně - Darkovičkách“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                             26/2347                         5. 12. 2017
                             6. rozhodla

                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Hlučín, IČO 47810386 ve výši 200.000,-- Kč na projekt „Rekonstrukce kaple Panny Marie v Hlučíně - Darkovičkách“ s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                             26/2347                         5. 12. 2017
                             7. rozhodla

                             navýšit o 263 tis. Kč akci „Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu“

                             26/2347                         5. 12. 2017
                             8. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             kapitálové výdaje

                             na § 6409 -

                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                             pol.  6901 -

                             Rezervy kapitálových výdajů

                             o

                             263 tis. Kč

                             a

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 3322 -

                             Zachování a obnova kulturních památek

                             pol.  5229 -

                              Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                             o

                             17 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             280 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3326 -

                             Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

                             pol. 5223 -

                             Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                             o

                             280 tis. Kč


                              Rada kraje

                              26/2348                         5. 12. 2017
                              1. souhlasí

                              s prodloužením stávající smlouvy o pronájmu plochy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu, v objektu Sokolovská 488, Nový Jičín formou dodatku mezi Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací, 28. října 12, Ostrava, IČO 00096296, jako pronajímatelem a společností Amenit s.r.o., Na poříčí 1060/39, Nové Město, 110 00 Praha, IČO 25816888, jako nájemcem, dle předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 8/544 ze dne 28. 2. 2017

                               č. 19/1643 ze dne 24. 10. 2017

                               26/2349                         5. 12. 2017
                               1. schvaluje

                               změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury s účelovým určením na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                               26/2349                         5. 12. 2017
                               2. schvaluje

                               změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                               26/2349                         5. 12. 2017
                               3. rozhodla

                               změnit časovou použitelnost závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na projekt „Toulky údolím Olše“ organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847 z „od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018


                               Rada kraje

                               26/2350                         5. 12. 2017
                               1. souhlasí

                               s uzavřením smlouvy o nájmu služebního bytu o rozloze 99,2 m² v budově č. p. 58 v prostoru 3. brány ve 2. NP hradu Sovinec, část obce Sovinec, obec Jiříkov, mezi Muzeem v Bruntále, příspěvkovou organizací, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál, IČO 00095354, jako pronajímatelem a panem **********, jako nájemcem, na dobu výkonu pracovní pozice kastelána hradu Sovince, dle předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 4/224 ze dne 15.6.2017

                                č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

                                26/2351                         5. 12. 2017
                                1. bere na vědomí

                                informaci o konání 61. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a její program, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                26/2351                         5. 12. 2017
                                2. zmocňuje

                                náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucku, MBA jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., případně náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kaniu, jako náhradníka, k jednání na 61. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 5. 12. 2017 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 26/2352                         5. 12. 2017
                                 1. rozhodla

                                 předat organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

                                  26/2353                         5. 12. 2017
                                  1. bere na vědomí

                                  informaci o postupu přípravy výběrových řízení na autobusové dopravce

                                  26/2353                         5. 12. 2017
                                  2. doporučuje

                                  zastupitelstvu kraje

                                  rozhodnout o závazku kraje v minimální výši 1.050.244.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdecko-Místecko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

                                  26/2353                         5. 12. 2017
                                  3. ukládá

                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                  předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                  Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                                  Termín: 14. 12. 2017


                                   Rada kraje

                                   26/2354                         5. 12. 2017
                                   1. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout

                                   a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                   část pozemku parc. č. 1854 zastavěná plocha a nádvoří označenou jako díl „b“ o výměře 10 m2 a část pozemku parc. č. 1867/1 ostatní plocha označenou jako díl „a“ o výměře 245 m2, oddělené geometrickým plánem č. 3211-188/2017 ze dne 9. 11. 2017 a nově sloučené do pozemku parc. č. 1867/9 ostatní plocha o výměře 254 m2,

                                   včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                   vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov,

                                   z vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČO 00296139; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                   b)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                   pozemek parc. č. 1852/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vybavenost,

                                   včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                   vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov,

                                   z vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČO 00296139, za podmínky zřízení věcného práva zákazu zcizení na dobu 50 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                   c)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                   pozemek parc. č. 1854 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 551, obč. vybavenost, část obce Pod Bezručovým vrchem,

                                   včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                   vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov,

                                   z vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČO 00296139, za podmínky zřízení věcného práva zákazu zcizení na dobu 50 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                   d)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                   pozemek parc. č. 1855 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 552, obč. vybavenost, část obce Pod Bezručovým vrchem,

                                   včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                   vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov,

                                   z vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČO 00296139, za podmínky zřízení věcného práva zákazu zcizení na dobu 50 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                   e)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                   pozemek parc. č. 1866/9 zastavěná plocha a nádvoří,

                                   pozemek parc. č. 1866/13 zastavěná plocha a nádvoří,

                                   pozemek parc. č. 1866/15 zastavěná plocha a nádvoří,

                                   pozemek parc. č. 1866/16 zastavěná plocha a nádvoří,

                                   pozemek parc. č. 1867/5 zastavěná plocha a nádvoří,

                                   pozemek parc. č. 1867/6 zastavěná plocha a nádvoří,

                                   pozemek parc. č. 1867/7 zastavěná plocha a nádvoří,

                                   pozemek parc. č. 1888/4 zastavěná plocha a nádvoří,

                                   včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                   vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov,

                                   z vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČO 00296139; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                   f)      předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) až e) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                   26/2354                         5. 12. 2017
                                   2. ukládá

                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                   předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                   Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                   Termín: 14. 12. 2017


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                    26/2355                         5. 12. 2017
                                    1. rozhodla

                                    navýšit akci rozpočtu kraje „Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně - reinvestiční část nájemného a opravy“ o částku 47,88 tis. Kč

                                    26/2355                         5. 12. 2017
                                    2. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšují

                                    kapitálové příjmy

                                    na § 3522 -

                                    Ostatní nemocnice

                                    pol. 3113 -

                                    Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

                                    o

                                    47,88 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 3522 -

                                    Ostatní nemocnice

                                    pol. 6122 -

                                    Stroje, přístroje a zařízení

                                    o

                                    47,88 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 25/2229 ze dne 21.11.2017

                                     26/2356                         5. 12. 2017
                                     1. bere na vědomí

                                     doplňující informace k žádosti společnosti MADAGASKAR s.r.o., Tyršova 885/24, Ostrava, IČO 27845559, o prodej pozemku parc. č. st. 3486, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 2624, část obce Zábřeh, občanská vybavenost, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                     26/2356                         5. 12. 2017
                                     2. doporučuje

                                     zastupitelstvu kraje

                                     rozhodnout prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Ostrava, IČO 14451093, a to:

                                     pozemek parc. č. st. 3486, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 2624, část obce Zábřeh, občanská vybavenost,

                                     se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                     v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

                                     v souladu s usnesením rady kraje č.  25/2229 ze dne 21. 11. 2017, bod 3.

                                     26/2356                         5. 12. 2017
                                     3. ukládá

                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                     předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

                                     Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                     Termín: 14. 12. 2017


                                      Rada kraje

                                      26/2357                         5. 12. 2017
                                      1. souhlasí

                                      s umístěním a realizací stavby „Depo Mošnov“ na pozemku parc. č. st. 458 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Mošnov, dle předloženého materiálu

                                      26/2357                         5. 12. 2017
                                      2. rozhodla

                                      a)    zřídit věcné břemeno k částem pozemků parc. č. 12 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 13/1 zahrada a parc. č. 22 ostatní plocha, vše v k. ú. Kyjovice ve Slezsku, obec Kyjovice, ve vlastnictví obce Kyjovice, č. p. 2, 747 68 Kyjovice, IČO 00534722, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 13/4 zahrada v k. ú. Kyjovice ve Slezsku, obec Kyjovice, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, č.p. 1, 747 68 Kyjovice, IČO 71197001, spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a odstraňovat v částech služebných pozemků kanalizační přípojku v rámci stavby „Domov Na zámku – přemístění ČOV“, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním kanalizační přípojky,  na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                      b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

                                      26/2357                         5. 12. 2017
                                      3. souhlasí

                                      s umístěním a realizací stavby STL plynovodu v rámci stavby „REKO MS Třinec, Dolní Líštná 3. část“ na pozemcích parc. č. 562/1 ostatní plocha, parc. č. 565/1 ostatní plocha a parc. č. 565/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec, dle předloženého materiálu

                                      26/2357                         5. 12. 2017
                                      4. rozhodla

                                      a)    zřídit věcné břemeno k částem pozemků parc. č. 562/1 ostatní plocha, parc. č. 565/1 ostatní plocha a parc. č. 565/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec, ve vlastnictví kraje, v hospodaření Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v právu zřídit, umístit a provozovat na částech služebných pozemků plynárenské zařízení v rámci stavby „REKO MS Třinec, Dolní Líštná 3. část“, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním plynárenského zařízení, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovená příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                      b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení


                                       Rada kraje

                                       26/2358                         5. 12. 2017
                                       1. doporučuje

                                       zastupitelstvu kraje

                                       rozhodnout prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                       část pozemku parc. č. 1360 trvalý travní porost oddělenou geometrickým plánem č. 1198-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1360/1 trvalý travní porost o výměře 45 m2,

                                       část pozemku parc. č. 1361/1 orná půda díl „l“ o výměře 16.095 m2, část pozemku parc. č. 1361/2 orná půda díl „j“ o výměře 3.964 m2, část pozemku parc. č. 1361/3 orná půda díl „k“ o výměře 4.647 m2 a část pozemku parc. č. 1362/1 orná půda díl „m“ o výměře 22.748 m2, sloučené geometrickým plánem č. 1198-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 do pozemku parc. č. 1361/1 orná půda o nové, dosud nezapsané výměře 47.454 m2,

                                       se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                       vše v k. ú. a obci Mošnov

                                       do vlastnictví společnosti PST–Invest Mošnov, spol. s r.o., Nádražní 969/112, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 06513379, za kupní cenu 16.624.650 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, za podmínek dle předloženého materiálu

                                       26/2358                         5. 12. 2017
                                       2. ukládá

                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                       předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                       Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                       Termín: 14. 12. 2017


                                        Rada kraje

                                        26/2359                         5. 12. 2017
                                        1. souhlasí

                                        s umístěním a realizací stavby „Palác Slavíkova“ včetně přeložky kanalizace DN 300 na části pozemku parc. č. 2001/1 ostatní plocha v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, který je ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70, Ostrava-Poruba, IČO 13644319, ve prospěch žadatele společnost PALÁC SLAVÍKOVA s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, Ostrava, IČO 06382177, a to pouze pro účely územního řízení této stavby


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                         26/2360                         5. 12. 2017
                                         1. bere na vědomí

                                         žádost Armády spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                         26/2360                         5. 12. 2017
                                         2. doporučuje

                                         zastupitelstvu kraje

                                         rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, v maximální výši 16,80 % celkových uznatelných nákladů projektu „Ordinace pro chudé“, maximálně však v celkové výši 320 tis. Kč, z toho neinvestiční dotaci maximálně ve výši 160 tis. Kč a investiční dotaci maximálně ve výši 160 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, úhradou osobních nákladů do 20. 9. 2018, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                         26/2360                         5. 12. 2017
                                         3. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 6409 -

                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                         pol. 6901 -

                                         Rezervy kapitálových výdajů

                                         o

                                         320 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3599 -

                                         Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                         pol. 5222 -

                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                         o

                                         160 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 3599 -

                                         Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                         pol. 6322 -

                                         Investiční transfery spolkům

                                         o

                                         160 tis. Kč

                                         26/2360                         5. 12. 2017
                                         4. ukládá

                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                         předložit doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                         Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                         Termín: 14. 12. 2017

                                         26/2360                         5. 12. 2017
                                         5. bere na vědomí

                                         žádost Galenica Medical s.r.o., IČO 02989026, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                         26/2360                         5. 12. 2017
                                         6. rozhodla

                                         udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce

                                         a)    „Konference, sympozia a aktivity ve zdravotnictví“ ve výši 148 tis. Kč

                                         b)   „Preventivní programy v oblasti zdravotnictví“ ve výši 32 tis. Kč

                                         26/2360                         5. 12. 2017
                                         7. rozhodla

                                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci Galenica Medical s.r.o., IČO 02989026, v maximální výši 45,00 % celkových uznatelných nákladů projektu „Informační a objednávkový webový server“, maximálně však ve výši 180 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2018, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                         26/2360                         5. 12. 2017
                                         8. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3599 -

                                         Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                         pol. 5229 -

                                         Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                         o

                                         180 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3599 -

                                         Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                         pol. 5213 -

                                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                         o

                                         180 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                          26/2361                         5. 12. 2017
                                          1. rozhodla

                                          nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 1.198.501,20 Kč na úhradu doložených nákladů spojených s činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění

                                          26/2361                         5. 12. 2017
                                          2. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          zvyšují

                                          neinvestiční přijaté transfery

                                          pol. 4111 -

                                          Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                          o

                                          1.198.502 Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3599 -

                                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                          pol. 5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          1.198.502 Kč


                                           Rada kraje

                                           26/2362                         5. 12. 2017
                                           1. souhlasí

                                           s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, spočívajících v realizaci úprav budovy č. p. 320, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 657, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek v rámci akce „Vybudování NIP a DIOP“, dle předloženého materiálu

                                           26/2362                         5. 12. 2017
                                           2. bere na vědomí

                                           vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební akci „Vybudování NIP a DIOP“ pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, dle předloženého materiálu

                                           26/2362                         5. 12. 2017
                                           3. doporučuje

                                           řediteli Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, jmenovat pro podlimitní veřejnou zakázku na akci „Vybudování NIP a DIOP“ jako zástupce zřizovatele

                                           členy hodnotící komise:

                                           MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                           Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                           Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového

                                            

                                           náhradníky hodnotící komise:

                                           Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

                                           Mgr. Lukáše Chaláse, odbor zdravotnictví

                                           Ing. Věru Štefkovou, odbor investiční a majetkový


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                            26/2363                         5. 12. 2017
                                            1. rozhodla

                                            nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 271.358 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

                                            26/2363                         5. 12. 2017
                                            2. schvaluje

                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 271.358 Kč, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, dle rozhodnutí uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                            26/2363                         5. 12. 2017
                                            3. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            zvyšují

                                            neinvestiční přijaté transfery

                                            pol. 4116 -

                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                            o

                                            271.358 Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3522 -

                                            Ostatní nemocnice

                                            pol. 5336 -

                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            271.358 Kč

                                            26/2363                         5. 12. 2017
                                            4. rozhodla

                                            nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši 3.840.476 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací akce „Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. – doplnění a obnova zdravotnické techniky“ pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

                                            26/2363                         5. 12. 2017
                                            5. schvaluje

                                            závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, ve výši 3.840.476 Kč, účelově určený na akci „Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. – doplnění a obnova zdravotnické techniky“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS: 235D212001306

                                            26/2363                         5. 12. 2017
                                            6. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            zvyšují

                                            investiční přijaté transfery

                                            pol. 4216 -

                                            Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                            o

                                            3.840.476 Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 3522 -

                                            Ostatní nemocnice

                                            pol. 6356 -

                                            Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            3.840.476 Kč

                                            26/2363                         5. 12. 2017
                                            7. schvaluje

                                            zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2017/ZDR, o 179.256,90 Kč na celkovou výši 5.879.256,90 Kč, účelově určený na pořízení přístrojového vybavení pro oční ambulance v nemocnicích Karviná a Orlová v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017

                                            26/2363                         5. 12. 2017
                                            8. schvaluje

                                            snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2017/ZDR, o 179.256,90 Kč na celkovou výši 6.430.743,10 Kč, účelově určený na pořízení přístrojového vybavení pro oddělní následné intenzivní péče v nemocnici Orlová v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017

                                            26/2363                         5. 12. 2017
                                            9. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3599 -

                                            Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                            pol. 5166 -

                                            Konzultační, poradenské a právní služby

                                            o

                                            212.960 Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3599 -

                                            Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                            pol. 5167 -

                                            Služby školení a vzdělávání

                                            o

                                            212.960 Kč

                                            26/2363                         5. 12. 2017
                                            10. rozhodla

                                            nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 163.785 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

                                            26/2363                         5. 12. 2017
                                            11. schvaluje

                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                            26/2363                         5. 12. 2017
                                            12. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            zvyšují

                                            neinvestiční přijaté transfery

                                            pol. 4116 -

                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                            o

                                            163.786 Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3522 -

                                            Ostatní nemocnice

                                            pol. 5336 -

                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            163.786 Kč


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 20/1825 ze dne 12. 9. 2017

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 5/443 ze dne 14. 9. 2017

                                            26/2364                         5. 12. 2017
                                            1. rozhodla

                                            nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 1.156.420 Kč na realizaci projektu „Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu – Moravskoslezský kraj“ dle Rozhodnutí č. 22/2017/OPR/SES uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                            26/2364                         5. 12. 2017
                                            2. rozhodla

                                            navýšit neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci CNS-CENTRUM TŘINEC s.r.o, IČO 26816407, na realizaci projektu „Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu – Moravskoslezský kraj“, o částku 28.408 Kč na celkovou výši 155.976 Kč, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017, uhrazených do 25. 1. 2018 včetně, a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03538/2017/ZDR ze dne 23. 10. 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                            26/2364                         5. 12. 2017
                                            3. rozhodla

                                            uzavřít se subjekty uvedenými v příloze č. 3 předloženého materiálu dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                            26/2364                         5. 12. 2017
                                            4. schvaluje

                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 účelově určený na realizaci projektu „Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu – Moravskoslezský kraj“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                            26/2364                         5. 12. 2017
                                            5. doporučuje

                                            zastupitelstvu kraje

                                            rozhodnout navýšit neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na realizaci projektu „Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu – Moravskoslezský kraj“ subjektům dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                            26/2364                         5. 12. 2017
                                            6. doporučuje

                                            zastupitelstvu kraje

                                            rozhodnout uzavřít se subjekty uvedenými v příloze č. 7 předloženého materiálu dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                            26/2364                         5. 12. 2017
                                            7. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            zvyšují

                                            neinvestiční přijaté transfery

                                            pol. 4116 -

                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                            o

                                            1.156.420 Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3522 -

                                            Ostatní nemocnice

                                            pol. 5213 -

                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                            o

                                            110.684 Kč

                                            pol. 5321 -

                                            Neinvestiční transfery obcím

                                            o

                                            42.880 Kč

                                            pol. 5336 -

                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            936.928 Kč

                                            na § 3523 -

                                            Odborné léčebné ústavy

                                            pol. 5336 -

                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            37.520 Kč

                                            na § 3539 -

                                            Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

                                            pol. 5213 -

                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                            o

                                            28.408 Kč

                                            26/2364                         5. 12. 2017
                                            8. ukládá

                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                            předložit doporučení dle bodů 5. a 6. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                            Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                            Termín: 14. 12. 2017


                                            Rada kraje

                                            26/2365                         5. 12. 2017
                                            1. souhlasí

                                            s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                            26/2365                         5. 12. 2017
                                            2. ukládá

                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                            předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

                                            Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                            Termín: 14. 12. 2017


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                             26/2366                         5. 12. 2017
                                             1. rozhodla

                                             nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 2.874.125 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

                                             26/2366                         5. 12. 2017
                                             2. schvaluje

                                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                             26/2366                         5. 12. 2017
                                             3. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             zvyšují

                                             neinvestiční přijaté transfery

                                             pol. 4116 -

                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                             o

                                             2.874.126 Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3522 -

                                             Ostatní nemocnice

                                             pol. 5336 -

                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                             o

                                             2.874.126 Kč


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                             26/2367                         5. 12. 2017
                                             1. bere na vědomí

                                             žádost organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, o poskytnutí příspěvku na pořízení zdravotnické techniky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                             26/2367                         5. 12. 2017
                                             2. schvaluje

                                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017, organizaci Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, ve výši 76 tis. Kč, účelově určený na pořízení zdravotnické techniky, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017

                                             26/2367                         5. 12. 2017
                                             3. bere na vědomí

                                             žádost organizace Odborný léčebný ústavu Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, o poskytnutí příspěvku na pořízení zdravotnické techniky, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                             26/2367                         5. 12. 2017
                                             4. schvaluje

                                             závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017, organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, ve výši 457 tis. Kč, účelově určený na pořízení zdravotnické techniky, s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017

                                             26/2367                         5. 12. 2017
                                             5. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 3529 -

                                             Ostatní ústavní péče

                                             pol. 6351 -

                                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                             o

                                             156 tis. Kč

                                             na § 3522 -

                                             Ostatní nemocnice

                                             pol. 6351 -

                                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                             o

                                             377 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3529 -

                                             Ostatní ústavní péče

                                             pol. 5331 -

                                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                             o

                                             76 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 3523 -

                                             Odborné léčebné ústavy

                                             pol. 6351 -

                                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                             o

                                             457 tis. Kč

                                             26/2367                         5. 12. 2017
                                             6. bere na vědomí

                                             žádosti organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o poskytnutí finančních příspěvků, dle příloh č. 3 a 4 předloženého materiálu

                                             26/2367                         5. 12. 2017
                                             7. schvaluje

                                             závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 871 tis. Kč, účelově určený na rekonstrukci tlakové stanice kyslíku, s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 30. 6. 2018

                                             26/2367                         5. 12. 2017
                                             8. schvaluje

                                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 377 tis. Kč, účelově určený na opravu havarijního stavu balkonu v budově D, s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 30. 6. 2018

                                             26/2367                         5. 12. 2017
                                             9. schvaluje

                                             závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 919 tis. Kč, účelově určený na zpracování projektové dokumentace na „Zřízení NIP a DIOP v budově V“, s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2018

                                             26/2367                         5. 12. 2017
                                             10. schvaluje

                                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 500 tis. Kč, účelově určený na odstranění nedostatků zjištěných kontrolou na interním oddělení nemocnice, s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 30. 6. 2018

                                             26/2367                         5. 12. 2017
                                             11. schvaluje

                                             závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 250 tis. Kč, účelově určený na instalaci systému „sestra -pacient“, s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 30. 6. 2018

                                             26/2367                         5. 12. 2017
                                             12. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 6409

                                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                             pol. 6901 -

                                             Rezervy kapitálových výdajů

                                             o

                                             2.917 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3522

                                             Ostatní nemocnice

                                             pol. 5331 -

                                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                             o

                                             877 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 3522 -

                                             Ostatní nemocnice

                                             pol. 6351 -

                                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                             o

                                             2.040 tis. Kč


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 19/1733 ze dne 29.8.2017

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 21/2246 ze dne 22.9.2016

                                              č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                              č. 5/466 ze dne 14.9.2017

                                              26/2368                         5. 12. 2017
                                              1. doporučuje

                                              zastupitelstvu kraje

                                              rozhodnout změnit výši profinancování a kofinancování projektu „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje“ v bodě 4. usnesení č. 21/2246 ze dne 22. 9. 2016 ve znění bodu 3. usnesení č. 5/466 ze dne 14. 9. 2017, z „52.000.000 Kč“ na „60.000.000 Kč“, dle předloženého materiálu

                                              26/2368                         5. 12. 2017
                                              2. doporučuje

                                              zastupitelstvu kraje

                                              rozhodnout změnit výši zajištění udržitelnosti projektu „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje“ v bodě 6. usnesení č. 21/2246 ze dne 22. 9. 2016 ve znění bodu 4. usnesení č. 5/466 ze dne 14. 9. 2017, z „16.000.000 Kč“ na „8.000.000 Kč“, dle předloženého materiálu

                                              26/2368                         5. 12. 2017
                                              3. ukládá

                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                              předložit návrh bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                              Zodp.: Jan Krkoška

                                              Termín: 14. 12. 2017

                                              26/2368                         5. 12. 2017
                                              4. rozhodla

                                              udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Prostředky určené na přípravu projektů“ ve výši 8.000.000 Kč

                                              26/2368                         5. 12. 2017
                                              5. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3639 -

                                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                              pol.  5169 -

                                              Nákup ostatních služeb

                                              o

                                              8.000,00 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 6172 -

                                              Činnost regionální správy

                                              pol.  6111 -

                                              Programové vybavení

                                              o

                                              8.000,00 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               26/2369                         5. 12. 2017
                                               1. schvaluje

                                               podmínky dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                               26/2369                         5. 12. 2017
                                               2. rozhodla

                                               vyhlásit dotační program „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2018 dle předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 112/8687 ze dne 18. 10. 2016

                                                č. 93/7311 ze dne 8. 3. 2016

                                                č. 3/132 ze dne 6. 12. 2016

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                26/2370                         5. 12. 2017
                                                1. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 5511 -

                                                Požární ochrana – profesionální část

                                                pol.  5011 -

                                                Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                o

                                                100,00 tis. Kč

                                                pol.  5019 -

                                                Ostatní platy

                                                o

                                                175,00 tis. Kč

                                                pol.  5039 -

                                                Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

                                                o

                                                59,50 tis. Kč

                                                pol.  5175 -

                                                Pohoštění

                                                o

                                                4,50 tis. Kč

                                                Celkem

                                                339,00 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 5511 -

                                                Požární ochrana – profesionální část

                                                pol.  5021 -

                                                Ostatní osobní výdaje

                                                o

                                                30,00 tis. Kč

                                                pol.  5031 -

                                                Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                o

                                                11,00 tis. Kč

                                                pol.  5032 -

                                                Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                o

                                                4,00 tis. Kč

                                                pol.  5038 -

                                                Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                o

                                                0,18 tis. Kč

                                                pol.  5167 -

                                                Služby školení a vzdělávání

                                                o

                                                266,82 tis. Kč

                                                pol.  5173 -

                                                Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                o

                                                27,00 tis. Kč

                                                Celkem

                                                339,00 tis. Kč

                                                26/2370                         5. 12. 2017
                                                2. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                zvyšují

                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                pol.  4116 -

                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                o

                                                99.442,26 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 4379 -

                                                Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                pol.  5021 -

                                                Ostatní osobní výdaje

                                                o

                                                240,00 tis. Kč

                                                pol.  5031 -

                                                Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                o

                                                95,00 tis. Kč

                                                pol.  5032 -

                                                Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                o

                                                34,60 tis. Kč

                                                pol.  5038 -

                                                Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                o

                                                1,70 tis. Kč

                                                pol.  5169 -

                                                Nákup ostatních služeb

                                                o

                                                99.070,96 tis. Kč

                                                Celkem

                                                99.442,26 tis. Kč

                                                26/2370                         5. 12. 2017
                                                3. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                zvyšují

                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                pol.  4116 -

                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                o

                                                704,36 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 6172 -

                                                Činnost regionální správy

                                                pol.  5139 -

                                                Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                o

                                                55,00 tis. Kč

                                                pol.  5167 -

                                                Služby školení a vzdělávání

                                                o

                                                649,36 tis. Kč

                                                Celkem

                                                704,36 tis. Kč

                                                26/2370                         5. 12. 2017
                                                4. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                zvyšují

                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                pol.  4116 -

                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                o

                                                1.795,64 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 4359

                                                Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                pol.  5011 -

                                                Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                o

                                                200,00 tis. Kč

                                                pol.  5031 -

                                                Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                o

                                                50,00 tis. Kč

                                                pol.  5032 -

                                                Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                o

                                                18,00 tis. Kč

                                                pol.  5038 -

                                                Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                o

                                                0,84 tis. Kč

                                                pol.  5166 -

                                                Konzultační, poradenské a právní služby

                                                o

                                                129,90 tis. Kč

                                                pol.  5169 -

                                                Nákup ostatních služeb

                                                o

                                                1.396,90 tis. Kč

                                                Celkem

                                                1.795,64 tis. Kč

                                                26/2370                         5. 12. 2017
                                                5. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 4379 -

                                                Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                pol.  5169 -

                                                Nákup ostatních služeb

                                                o

                                                134,42 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 4379 -

                                                Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                pol.  5011 -

                                                Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                o

                                                100,00 tis. Kč

                                                pol.  5031 -

                                                Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                o

                                                25,00 tis. Kč

                                                pol.  5032 -

                                                Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                o

                                                9,00 tis. Kč

                                                pol.  5038 -

                                                Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                o

                                                0,42 tis. Kč

                                                Celkem

                                                134,42 tis. Kč

                                                26/2370                         5. 12. 2017
                                                6. rozhodla

                                                zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 o 200 tis. Kč z 311.001,29 tis. Kč na 311.201,29 tis. Kč


                                                 Rada kraje

                                                 26/2371                         5. 12. 2017
                                                 1. rozhodla

                                                 uzavřít memoranda o spolupráci v rámci implementace aktivit v souladu s Koaličním programem pro Moravskoslezský kraj a Strategií hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje dle příloh č. 1 - 5 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011

                                                  26/2372                         5. 12. 2017
                                                  1. bere na vědomí

                                                  informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“, IČ 72089237, dle předloženého materiálu

                                                  26/2372                         5. 12. 2017
                                                  2. zmocňuje

                                                  Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem K Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 72089237, příp. Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                   26/2373                         5. 12. 2017
                                                   1. bere na vědomí

                                                   žádost subjektu Mikroregion Hvozdnice, IČO 71194410, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 900.000 Kč na projekt „Víkendová vlaková doprava na tr. 314 Opava – Jakartovice – Svobodné Heřmanice“

                                                   26/2373                         5. 12. 2017
                                                   2. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Mikroregion Hvozdnice, IČO 71194410, maximálně ve výši 900.000 Kč na projekt „Víkendová vlaková doprava na tr. 314 Opava – Jakartovice – Svobodné Heřmanice“, s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 30. 10. 2020, a uzavřít se subjektem Mikroregion Hvozdnice smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                   26/2373                         5. 12. 2017
                                                   3. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   rozhodnout dofinancovat projekt „Víkendová vlaková doprava na tr. 314 Opava – Jakartovice – Svobodné Heřmanice“ realizovaný subjektem Mikroregion Hvozdnice, IČO 71194410, z rozpočtu kraje v letech 2018 – 2020 ve výši 300.000 Kč ročně

                                                   26/2373                         5. 12. 2017
                                                   4. ukládá

                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                   předložit návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                   Zodp.: Jan Krkoška

                                                   Termín: 14. 12. 2017


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 16/1632 ze dne 25. 9. 2015

                                                    26/2374                         5. 12. 2017
                                                    1. rozhodla

                                                    dočasně přesunout projednávající a schvalovací pravomoci v rámci realizace klíčových aktivit projektu „Smart akcelerátor RIS3 strategie“ z platformy Rady pro inovace na Komisi pro výzkum, vývoj a inovační podnikání rady kraje, a to s účinností do 30. 6. 2018


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                     26/2375                         5. 12. 2017
                                                     1. bere na vědomí

                                                     žádost subjektu SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČO 05424089, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 45.000 Kč na projekt Mikulášské vlaky Ostrava 2017

                                                     26/2375                         5. 12. 2017
                                                     2. rozhodla

                                                     poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 45.000 Kč subjektu SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČO 05424089, na projekt Mikulášské vlaky Ostrava 2017, s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 1. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                     26/2375                         5. 12. 2017
                                                     3. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 2143 -

                                                     Cestovní ruch

                                                     pol. 5213 -

                                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                     o

                                                     45.000 Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 2143 -

                                                     Cestovní ruch

                                                     pol. 5222 -

                                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                                     o

                                                     45.000 Kč


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                      26/2376                         5. 12. 2017
                                                      1. bere na vědomí

                                                      žádost subjektu Spolek BESKYDHOST, IČO 26646803, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000 Kč na akci Po medvědích tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd

                                                      26/2376                         5. 12. 2017
                                                      2. rozhodla

                                                      poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 100.000 Kč subjektu Spolek BESKYDHOST, IČO 26646803, na akci Po medvědích tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                      26/2376                         5. 12. 2017
                                                      3. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 2143 -

                                                      Cestovní ruch

                                                      pol. 5213 -

                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                      o

                                                      100.000 Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 2143 -

                                                      Cestovní ruch

                                                      pol. 5222 -

                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                      o

                                                      100.000 Kč


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                       26/2377                         5. 12. 2017
                                                       1. bere na vědomí

                                                       žádost subjektu Spolek FDF team Olomouc, IČO 27059430, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč na projekt „Vytvoření projektu – Traily pod Pradědem“

                                                       26/2377                         5. 12. 2017
                                                       2. rozhodla

                                                       poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Spolek FDF team Olomouc, IČO 27059430, maximálně ve výši 200.000 Kč na projekt „Vytvoření projektu – Traily pod Pradědem“, s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 30. 6. 2018, a uzavřít se subjektem Spolek FDF team Olomouc smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                       26/2377                         5. 12. 2017
                                                       3. rozhodla

                                                       udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ ve výši 200 tis. Kč

                                                       26/2377                         5. 12. 2017
                                                       4. rozhodla

                                                       vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Realizace cyklostezky v rámci Moravskoslezského kraje“ ve výši 200 tis. Kč

                                                       26/2377                         5. 12. 2017
                                                       5. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 2143 -

                                                       Cestovní ruch

                                                       pol. 5179 -

                                                       Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                       o

                                                       200.000 Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 2143 -

                                                       Cestovní ruch

                                                       pol. 5222 -

                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                       o

                                                       200.000 Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                        26/2378                         5. 12. 2017
                                                        1. bere na vědomí

                                                        žádost subjektu Spolek myslivců a přátel přírody z Jeseníků, Karlov pod Pradědem, IČO 03373258, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč na projekt „Podpora a rozvoj dětského lyžování v Karlově pod Pradědem“

                                                        26/2378                         5. 12. 2017
                                                        2. rozhodla

                                                        poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Spolek myslivců a přátel přírody z Jeseníků, Karlov pod Pradědem, IČO 03373258, maximálně ve výši 200.000 Kč na projekt „Podpora a rozvoj dětského lyžování v Karlově pod Pradědem“, s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 30. 4. 2018, a uzavřít se subjektem Spolek myslivců a přátel přírody z Jeseníků, Karlov pod Pradědem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                        26/2378                         5. 12. 2017
                                                        3. rozhodla

                                                        udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ ve výši 200 tis. Kč

                                                        26/2378                         5. 12. 2017
                                                        4. rozhodla

                                                        zvýšit finanční prostředky na akci „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 200 tis. Kč

                                                        26/2378                         5. 12. 2017
                                                        5. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 2143 -

                                                        Cestovní ruch

                                                        pol. 5179 -

                                                        Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                        o

                                                        110.000 Kč

                                                        pol. 5175 -

                                                        Pohoštění

                                                        o

                                                        90.000 Kč

                                                        celkem

                                                        o

                                                        200.000 Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 2143 -

                                                        Cestovní ruch

                                                        pol. 5222 -

                                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                                        o

                                                        200.000 Kč


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                         26/2379                         5. 12. 2017
                                                         1. bere na vědomí

                                                         žádost subjektu Tréninkové centrum Praděd, zapsaný spolek, IČO 66145481, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč na projekt „Podpora mládežnického lyžování v Jeseníkách“

                                                         26/2379                         5. 12. 2017
                                                         2. rozhodla

                                                         poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Tréninkové centrum Praděd, zapsaný spolek, IČO 66145481, maximálně ve výši 200.000 Kč na projekt „Podpora mládežnického lyžování v Jeseníkách“, s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 30. 4. 2018, a uzavřít se subjektem Tréninkové centrum Praděd, zapsaný spolek smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                         26/2379                         5. 12. 2017
                                                         3. rozhodla

                                                         udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ ve výši 200 tis. Kč

                                                         26/2379                         5. 12. 2017
                                                         4. rozhodla

                                                         zvýšit finanční prostředky na akci „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 200 tis. Kč

                                                         26/2379                         5. 12. 2017
                                                         5. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 2143 -

                                                         Cestovní ruch

                                                         pol. 5041 -

                                                         Odměny za užití duševního vlastnictví

                                                         o

                                                         160.000 Kč

                                                         pol. 5171 -

                                                         Opravy a udržování

                                                         o

                                                         40.000 Kč

                                                         celkem

                                                         o

                                                         200.000 Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 2143 -

                                                         Cestovní ruch

                                                         pol. 5222 -

                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                         o

                                                         200.000 Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                          26/2380                         5. 12. 2017
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádost subjektu Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, o poskytnutí investiční dotace ve výši 50.000 Kč na projekt „Cyklostezka Slezská Harta – TS a DUR – I. etapa“

                                                          26/2380                         5. 12. 2017
                                                          2. rozhodla

                                                          poskytnout investiční dotaci subjektu Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, maximálně ve výši 50.000 Kč na projekt „Cyklostezka Slezská Harta – TS a DUR – I. etapa“, s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 30. 4. 2018, a uzavřít se subjektem Mikroregion Slezská Harta smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                          26/2380                         5. 12. 2017
                                                          3. rozhodla

                                                          udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ ve výši 50 tis. Kč

                                                          26/2380                         5. 12. 2017
                                                          4. rozhodla

                                                          zvýšit finanční prostředky na akci „Realizace cyklostezky v rámci Moravskoslezského kraje“ o 50 tis. Kč

                                                          26/2380                         5. 12. 2017
                                                          5. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2143 -

                                                          Cestovní ruch

                                                          pol. 5171 -

                                                          Opravy a udržování

                                                          o

                                                          45.000 Kč

                                                          pol. 5137 -

                                                          Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                          o

                                                          5.000 Kč

                                                          celkem

                                                          o

                                                          50.000 Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          kapitálové výdaje

                                                          na § 2143 -

                                                          Cestovní ruch

                                                          pol. 6349 -

                                                          Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                                          o

                                                          50.000 Kč


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 10/487 ze dne 4. 3. 2009

                                                           26/2381                         5. 12. 2017
                                                           1. rozhodla

                                                           uzavřít dohody o narovnání k partnerským smlouvám, jejichž předmětem je zajišťování realizace projektu „Beskydská magistrála“, se subjekty:

                                                           a)    SKI Vítkovice-Bílá z.s., IČ 70632219, smlouva č. 00218/2009/RRC

                                                           b)   AK 1324, s.r.o., IČ 47902744, smlouva č. 00225/2009/RRC

                                                           c)    PUSTEVNY, s.r.o., IČ 27775658, smlouva č. 00223/2009/RRC

                                                           d)   OSTRAVICE SPORT a.s., IČ 26847248, smlouva č. 00230/2009/RRC

                                                           e)    Lyžařský klub Veřovice, z.s., IČ 14614570, smlouva č. 00228/2009/RRC

                                                           f)     Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, IČ 67728189, smlouva č. 00227/2009/RRC

                                                           g)   Běžecký areál Pustevny, IČ 26681242, smlouva č. 00232/2009/RRC


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 5/403 ze dne 14. 9. 2017

                                                            26/2382                         5. 12. 2017
                                                            1. doporučuje

                                                            zastupitelstvu kraje

                                                            vzít na vědomí informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

                                                            26/2382                         5. 12. 2017
                                                            2. rozhodla

                                                            neuplatňovat nárok na odpočet DPH v celkové výši 91.482,30 Kč

                                                            26/2382                         5. 12. 2017
                                                            3. ukládá

                                                            hejtmanovi kraje

                                                            předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                            Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                                            Termín: 14. 12. 2017


                                                             Rada kraje

                                                             26/2383                         5. 12. 2017
                                                             1. rozhodla

                                                             o neupotřebitelnosti dlouhodobého nehmotného majetku, drobného dlouhodobého nehmotného a drobného dlouhodobého hmotného majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             26/2383                         5. 12. 2017
                                                             2. rozhodla

                                                             vyřadit neupotřebitelný dlouhodobý nehmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný a drobný dlouhodobý hmotný majetek Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 11/833 ze dne 11. 4. 2017

                                                              č. 19/1729 ze dne 29. 8. 2017

                                                              č. 20/1829 ze dne 12. 9. 2017

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 5/463 ze dne 14. 9. 2017

                                                              26/2384                         5. 12. 2017
                                                              1. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout

                                                              a)    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách – 2. výzva“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                              b)   neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách – 2. výzva“ žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                              26/2384                         5. 12. 2017
                                                              2. ukládá

                                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                                              předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                              Zodp.: Jan Krkoška

                                                              Termín: 14. 12. 2017


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 21/1911 ze dne 26. 9. 2017

                                                               č. 24/2133 ze dne 7. 11. 2017

                                                               č. 22/1973 ze dne 10. 10. 2017

                                                               č. 25/2268 ze dne 21. 11. 2017

                                                               č. 23/2059 ze dne 24. 10. 2017

                                                               č. 15/1279 ze dne 12. 6. 2017

                                                               č. 110/8476 ze dne 22. 9. 2016

                                                               č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

                                                               26/2385                         5. 12. 2017
                                                               1. rozhodla

                                                               poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                               26/2385                         5. 12. 2017
                                                               2. rozhodla

                                                               zrušit v příloze č. 1 usnesení č. 25/2268 ze dne 21. 11. 2017 poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace žadateli **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2/03718

                                                               26/2385                         5. 12. 2017
                                                               3. rozhodla

                                                               neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                               26/2385                         5. 12. 2017
                                                               4. rozhodla

                                                               zrušit v příloze č. 1 usnesení č. 24/2133 ze dne 7. 11. 2017 poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace žadatelce **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2/02316

                                                               26/2385                         5. 12. 2017
                                                               5. rozhodla

                                                               zrušit v příloze č. 1 usnesení č. 25/2268 ze dne 21. 11. 2017 poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace žadateli **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2/03701

                                                               26/2385                         5. 12. 2017
                                                               6. doporučuje

                                                               zastupitelstvu kraje

                                                               rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s nimi smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                               26/2385                         5. 12. 2017
                                                               7. ukládá

                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                               předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 6. tohoto usnesení

                                                               Zodp.: Jan Krkoška

                                                               Termín: 14. 12. 2017

                                                               26/2385                         5. 12. 2017
                                                               8. bere na vědomí

                                                               žádost o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                               26/2385                         5. 12. 2017
                                                               9. rozhodla

                                                               schválit prodloužení realizace výměny zdroje tepla a uzavřít s žadatelkou příslušný dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                               26/2385                         5. 12. 2017
                                                               10. bere na vědomí

                                                               žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci

                                                               a)    individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                               b)   dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 10 až 17 předloženého materiálu

                                                               26/2385                         5. 12. 2017
                                                               11. rozhodla

                                                               schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 18 předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                               26/2386                         5. 12. 2017
                                                               1. bere na vědomí

                                                               žádost příjemce REMOSKA, s.r.o. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                               26/2386                         5. 12. 2017
                                                               2. rozhodla

                                                               poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 společnosti REMOSKA, s.r.o., IČO 01885219, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Nový design Remoska 3v1“ ve výši 100.000 Kč s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 30. 6. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                               26/2386                         5. 12. 2017
                                                               3. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               snižují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 3639 -

                                                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                               pol. 5166 -

                                                               Konzultační, poradenské a právní služby

                                                               o

                                                               100 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje            

                                                               na § 3639 -

                                                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                               pol. 5213 -

                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                               o

                                                               100 tis. Kč


                                                                Rada kraje

                                                                26/2387                         5. 12. 2017
                                                                1. rozhodla

                                                                předložit žádost o dotaci na zpracování projektu „Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020-2044“ v rámci dotačního programu „PROGRAM EFEKT“ vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                 26/2388                         5. 12. 2017
                                                                 1. rozhodla

                                                                 nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 192.623,40 Kč, účelově určené na úhradu nákladů vzniklých lékárnám v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za III. čtvrtletí roku 2017

                                                                 26/2388                         5. 12. 2017
                                                                 2. rozhodla

                                                                 navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 192.624 Kč

                                                                 26/2388                         5. 12. 2017
                                                                 3. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 zvyšují

                                                                 přijaté transfery

                                                                  

                                                                 pol.  4111 -

                                                                 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                                 o

                                                                 192.624 Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3724 -

                                                                 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

                                                                 pol.  5212 -

                                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                 o

                                                                 9.780 Kč

                                                                 pol.  5213 -

                                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                 o

                                                                 177.200 Kč

                                                                 pol.  5336 -

                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 5.644 Kč

                                                                 Celkem

                                                                 o

                                                                 192.624 Kč

                                                                 26/2388                         5. 12. 2017
                                                                 4. schvaluje

                                                                 zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ Slezské nemocnici v Opavě, příspěvkové organizaci, IČ 47813750, o částku 5.644 Kč účelově určenou na úhradu nákladů vzniklých nemocniční lékárně s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za III. čtvrtletí roku 2017

                                                                 26/2388                         5. 12. 2017
                                                                 5. rozhodla

                                                                 nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 45.959 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                                 26/2388                         5. 12. 2017
                                                                 6. rozhodla

                                                                 navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 45.959 Kč

                                                                 26/2388                         5. 12. 2017
                                                                 7. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 zvyšují

                                                                 přijaté transfery

                                                                 pol.  4111 -

                                                                 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                                 o

                                                                 45.959 Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3741 -

                                                                 Ochrana druhů a stanovišť

                                                                 pol.  5192 -

                                                                 Poskytnuté náhrady

                                                                 o

                                                                 45.959 Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  26/2389                         5. 12. 2017
                                                                  1. souhlasí

                                                                  s přerušením provozu mateřských škol zřizovaných Moravskoslezským krajem, které jsou uvedeny v příloze č. 1 předloženého materiálu, v prosinci 2017 a lednu 2018


                                                                   Rada kraje

                                                                   26/2390                         5. 12. 2017
                                                                   1. rozhodla

                                                                   uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Českým olympijským výborem, IČO 48546607, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    26/2391                         5. 12. 2017
                                                                    1. stanoví

                                                                    odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 5/494 ze dne 14. 9. 2017

                                                                     26/2392                         5. 12. 2017
                                                                     1. odvolává

                                                                     dnem 31. 12. 2017 Petra Boučka z vedoucího pracovního místa ředitele organizace Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace, IČO 47813521, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 56/4369 ze dne 25. 11. 2014

                                                                      26/2393                         5. 12. 2017
                                                                      1. zrušuje

                                                                      s účinností od 1. 1. 2018

                                                                      Zásady pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem schválené radou kraje usnesením č. 56/4369 ze dne 25. 11. 2014

                                                                      26/2393                         5. 12. 2017
                                                                      2. schvaluje

                                                                      s účinností od 1. 1. 2018

                                                                      Zásady pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 5/495 ze dne 14. 9. 2017

                                                                       26/2394                         5. 12. 2017
                                                                       1. doporučuje

                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                       rozhodnout uzavřít DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI USPOŘÁDÁNÍ OLYMPIJSKÉHO PARKU A O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ev.č. 03694/2017/ŠMS dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                       26/2394                         5. 12. 2017
                                                                       2. ukládá

                                                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                                                       předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                       Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                       Termín: 14. 12. 2017


                                                                        Rada kraje

                                                                        26/2395                         5. 12. 2017
                                                                        1. rozhodla

                                                                        nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                                                        a)    individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 7.590.471,29 Kč

                                                                        b)   financování účelových dotací v odvětví školství na rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání“ ve výši 4.948.800 Kč

                                                                        c)    rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017“; Modul ZŠ ve výši 258.788 Kč

                                                                        d)   uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ve výši 18.170 Kč

                                                                        dle předloženého materiálu

                                                                        26/2395                         5. 12. 2017
                                                                        2. schvaluje

                                                                        zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 toho usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

                                                                        26/2395                         5. 12. 2017
                                                                        3. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        zvyšují

                                                                        neinvestiční přijaté transfery

                                                                        pol. 4116 -

                                                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                        o

                                                                        7.590.474 Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3114 -

                                                                        Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        6.120.231 Kč

                                                                        na § 3121 -

                                                                        Gymnázia

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        446.833 Kč

                                                                        na § 3122 -

                                                                        Střední odborné školy

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        1.023.410 Kč

                                                                        Celkem

                                                                          o

                                                                        7.590.474 Kč

                                                                        26/2395                         5. 12. 2017
                                                                        4. rozhodla

                                                                        poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                        26/2395                         5. 12. 2017
                                                                        5. schvaluje

                                                                        zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                        26/2395                         5. 12. 2017
                                                                        6. rozhodla

                                                                        poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromým školám s účelovým určením na rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                        26/2395                         5. 12. 2017
                                                                        7. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        zvyšují

                                                                        neinvestiční přijaté transfery

                                                                        pol. 4116 -

                                                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                        o

                                                                        4.948.800 Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3122 -

                                                                        Střední odborné školy

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        389.875 Kč

                                                                        na § 3123 -

                                                                        Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                        pol. 5213 -

                                                                        Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                        o

                                                                        721.898 Kč

                                                                        pol. 5221 -

                                                                        Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                        o

                                                                        63.255 Kč

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        3.773.772 Kč

                                                                        Celkem

                                                                        4.948.800 Kč

                                                                        26/2395                         5. 12. 2017
                                                                        8. rozhodla

                                                                        poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017; Modul ZŠ v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                        26/2395                         5. 12. 2017
                                                                        9. schvaluje

                                                                        zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017; Modul ZŠ v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                        26/2395                         5. 12. 2017
                                                                        10. rozhodla

                                                                        poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017; Modul ZŠ v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                        26/2395                         5. 12. 2017
                                                                        11. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        zvyšují

                                                                        neinvestiční přijaté transfery

                                                                        pol. 4116 -

                                                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                        o

                                                                        258.788 Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3113 -

                                                                        Základní školy

                                                                        pol. 5339 -

                                                                        Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        20.566 Kč

                                                                        na § 3121 -

                                                                        Gymnázia

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        238.222 Kč

                                                                        Celkem

                                                                        258.788 Kč

                                                                        26/2395                         5. 12. 2017
                                                                        12. schvaluje

                                                                        zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, s účelovým určením na uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o částku 18.170 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                        26/2395                         5. 12. 2017
                                                                        13. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        zvyšují

                                                                        neinvestiční přijaté transfery

                                                                        pol. 4116 -

                                                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                        o

                                                                        18.170 Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3123 -

                                                                        Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        18.170 Kč

                                                                        26/2395                         5. 12. 2017
                                                                        14. rozhodla

                                                                        o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                        26/2395                         5. 12. 2017
                                                                        15. ukládá

                                                                        příspěvkové organizaci odvod vyplývající z porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, a to závazným ukazatelem do rozpočtu kraje

                                                                        Zodp.: ředitelka příspěvkové organizace uvedená v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                        Termín: do 20. 12. 2017

                                                                        26/2395                         5. 12. 2017
                                                                        16. rozhodla

                                                                        prominout odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, ve výši 24.786 Kč, a to změnou závazného ukazatele


                                                                        Rada kraje

                                                                        26/2396                         5. 12. 2017
                                                                        1. rozhodla

                                                                        nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství ve výši 214.143.387 Kč, dle předloženého materiálu

                                                                        26/2396                         5. 12. 2017
                                                                        2. rozhodla

                                                                        poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                        26/2396                         5. 12. 2017
                                                                        3. schvaluje

                                                                        zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                        26/2396                         5. 12. 2017
                                                                        4. rozhodla

                                                                        poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                        26/2396                         5. 12. 2017
                                                                        5. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        zvyšují

                                                                        neinvestiční přijaté transfery

                                                                        pol. 4116 -

                                                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                        o

                                                                        214.143.387 Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3111 -

                                                                        Mateřské školy

                                                                        pol. 5339 -

                                                                        Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        23.145.815 Kč

                                                                        na § 3112 -

                                                                        Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        707.509 Kč

                                                                        na § 3113 -

                                                                        Základní školy

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        675.494 Kč

                                                                        pol. 5339 -

                                                                        Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        103.146.545 Kč

                                                                        na § 3114 -

                                                                        Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        7.884.226 Kč

                                                                        pol. 5339 -

                                                                        Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                         536.333 Kč

                                                                        na § 3117 -

                                                                        První stupeň základních škol

                                                                        pol. 5339 -

                                                                        Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        13.550.467 Kč

                                                                        na § 3121 -

                                                                        Gymnázia

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        12.968.936 Kč

                                                                        na § 3122 -

                                                                        Střední odborné školy

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        18.392.620 Kč

                                                                        na § 3123 -

                                                                        Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                         10.802.539 Kč

                                                                        na § 3124 -

                                                                        Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        3.369.545 Kč

                                                                        na § 3126 -

                                                                        Konzervatoře

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        1.272.949 Kč

                                                                        na § 3133 -

                                                                        Dětské domovy

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        3.324.531 Kč

                                                                        na § 3141 -

                                                                        Školní stravování

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        37.784 Kč

                                                                        pol. 5339 -

                                                                        Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        676.372 Kč

                                                                        na § 3146 -

                                                                        Zařízení výchovného poradenství

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        1.215.146 Kč

                                                                        na § 3147 -

                                                                        Domovy mládeže

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        139.537 Kč

                                                                        na § 3231 -

                                                                        Základní umělecké školy

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        8.780.637 Kč

                                                                        pol. 5339 -

                                                                        Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        1.258.641 Kč

                                                                        na § 3233 -

                                                                        Střediska volného času

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        148.199 Kč

                                                                        pol. 5339 -

                                                                        Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        2.109.562 Kč

                                                                        Celkem

                                                                        214.143.387 Kč

                                                                        26/2396                         5. 12. 2017
                                                                        6. rozhodla

                                                                        zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                        26/2396                         5. 12. 2017
                                                                        7. schvaluje

                                                                        zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                        26/2396                         5. 12. 2017
                                                                        8. rozhodla

                                                                        zvýšit poskytnutou neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené obcí s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na rok 2017 organizaci Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace, IČO 71005145, ve výši 27.200 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                        26/2396                         5. 12. 2017
                                                                        9. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        snižují

                                                                        běžné výdaje

                                                                         

                                                                        na § 3299 -

                                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                         

                                                                        pol. 5901 -

                                                                        Nespecifikované rezervy

                                                                        o

                                                                        406.812 Kč

                                                                         

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3111 -

                                                                        Mateřské školy

                                                                        pol. 5339 -

                                                                        Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        27.200 Kč

                                                                        na § 3113 -

                                                                        Základní školy

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        56.931 Kč

                                                                        na § 3114 -

                                                                        Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        80.601 Kč

                                                                        na § 3121 -

                                                                        Gymnázia

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        106.080 Kč

                                                                        na § 3122 -

                                                                        Střední odborné školy

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        68.000 Kč

                                                                        na § 3123 -

                                                                        Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        68.000 Kč

                                                                        Celkem

                                                                        406.812 Kč

                                                                        26/2396                         5. 12. 2017
                                                                        10. bere na vědomí

                                                                        informaci o výši prostředků, které jsou poskytovány školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na listopad a prosinec 2017 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 4 a č. 5 tohoto usnesení


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 49/3691  ze dne 5. 8. 2014

                                                                        26/2397                         5. 12. 2017
                                                                        1. bere na vědomí

                                                                        informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1. A prvního ročníku oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

                                                                        26/2397                         5. 12. 2017
                                                                        2. rozhodla

                                                                        s účinností od 6. 12. 2017

                                                                        povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1. A ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                                         Rada kraje

                                                                         26/2398                         5. 12. 2017
                                                                         1. bere na vědomí

                                                                         informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v roce 2017 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

                                                                         26/2398                         5. 12. 2017
                                                                         2. ukládá

                                                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                                                         předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                         Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                         Termín: 14. 12. 2017


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                          26/2399                         5. 12. 2017
                                                                          1. bere na vědomí

                                                                          žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14 a 15 předloženého materiálu

                                                                          26/2399                         5. 12. 2017
                                                                          2. rozhodla

                                                                          poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

                                                                          a)    Jezdecký klub Stará Ves nad Ondřejnicí z.s., IČO 60783613, ve výši 74.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Nákup skokového materiálu a skokového sedla“; s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 1. 2018

                                                                          b)   Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Olomouckého kraje, IČO 03585701, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Fotbalový turnaj krajů U12“; s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018

                                                                          c)    BESKI z.s., IČO 4899369, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „SKIALP KORUNA BESKYD“; s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018

                                                                          d)   Barbora Závadová, narozena ********** 1993, bydliště ********** Ostrava ********** ve výši 180.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Příprava Barbory Závadové v Austrálii“; s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 3. 2018

                                                                          e)    Ing. Leopold Sulovský, IČO 48439371, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Česká horolezecká expedice Mount Cook 2018“; s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018

                                                                          26/2399                         5. 12. 2017
                                                                          3. rozhodla

                                                                          uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                          a)    Jezdecký klub Stará Ves nad Ondřejnicí z.s., IČO 60783613, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                          b)   Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Olomouckého kraje, IČO 03585701, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                          c)    BESKI z.s., IČO 4899369, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                          d)   Barbora Závadová, narozena ********** 1993, bydliště ********** Ostrava **********, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                          e)    Ing. Leopold Sulovský, IČO 48439371, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                          26/2399                         5. 12. 2017
                                                                          4. rozhodla

                                                                          poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemci Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), IČO 00846686, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Pořízení stroje na úpravu běžeckých lyžařských stop“; s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017,

                                                                          26/2399                         5. 12. 2017
                                                                          5. rozhodla

                                                                          uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), IČO 00846686, dle přílohy č. 12

                                                                          26/2399                         5. 12. 2017
                                                                          6. schvaluje

                                                                          zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                                                                          a)    Střední škola řemesel, Frýdek - Místek, příspěvková organizace, IČO 13644301, ve výši 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním 21. ročníku soutěže odborných dovedností s názvem „Učeň instalatér 2018“ s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018

                                                                          b)   Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, o částku ve výši 105.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním regionálního kola a republikového finále „Turnaje mladých fyziků“ s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2018

                                                                          c)    Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, o částku ve výši 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním soutěže „Řemeslo má zlaté dno“ s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                          26/2399                         5. 12. 2017
                                                                          7. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          snižují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 3419 -

                                                                          Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                          pol. 5041 -

                                                                          Odměny za užití duševního vlastnictví

                                                                          o

                                                                           18,30 tis. Kč

                                                                          pol. 5134 -

                                                                          Prádlo, oděv a obuv

                                                                          o

                                                                           18,70 tis. Kč

                                                                          pol. 5139 -

                                                                          Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                          o

                                                                           19,88 tis. Kč

                                                                          pol. 5164 -

                                                                          Nájemné

                                                                          o

                                                                           15,30 tis. Kč

                                                                          pol. 5169 -

                                                                          Nákup ostatních služeb

                                                                          o

                                                                           

                                                                           44,23 tis. Kč

                                                                          pol. 5175 -

                                                                          Pohoštění

                                                                          o

                                                                           28,62 tis. Kč

                                                                          na § 3299 -

                                                                          Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                          pol. 5229 -

                                                                          Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                          o

                                                                          145,00 tis. Kč

                                                                          Celkem

                                                                          290,03 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          snižují

                                                                          kapitálové výdaje

                                                                          na § 6409 -

                                                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                          pol.  6901 - 

                                                                          Rezervy kapitálových výdajů

                                                                          o

                                                                          504,00 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 3419 -

                                                                          Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                          pol.  5222 -

                                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                                          o

                                                                           24,03 tis. Kč

                                                                          pol.  5229 -

                                                                          Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím

                                                                          o

                                                                          150,00 tis. Kč

                                                                          pol.  5493 -

                                                                          Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                                                          o

                                                                            60,00 tis. Kč

                                                                          pol.  5212 -

                                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                          o

                                                                          100,00 tis. Kč

                                                                          pol.  5168 -

                                                                          Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                                          o

                                                                           

                                                                          115,00 tis. Kč

                                                                          na § 3299 -

                                                                          Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                          pol.  5331 -

                                                                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                          o

                                                                          145,00 tis. Kč

                                                                          Celkem

                                                                          594,03 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          kapitálové výdaje

                                                                          na § 3419 -

                                                                          Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                          pol.  6341 -

                                                                          Investiční transfery obcím

                                                                          o

                                                                          200,00 tis. Kč

                                                                          26/2399                         5. 12. 2017
                                                                          8. rozhodla

                                                                          navýšit akci Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje o 504 tis. Kč


                                                                           Rada kraje

                                                                           26/2400                         5. 12. 2017
                                                                           1. stanoví

                                                                           s účinností od 1. 1. 2018

                                                                           a)    plat Mgr. Petru Konečnému, řediteli organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČO 00846350, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                           b)   plat Mgr. Svatopluku Chlápkovi, řediteli organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČO 71197052, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 24/2122/II ze dne 26. 6. 2008

                                                                            26/2401                         5. 12. 2017
                                                                            1. schvaluje

                                                                            podmínky dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                            26/2401                         5. 12. 2017
                                                                            2. rozhodla

                                                                            vyhlásit dotační program „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“, dle předloženého materiálu


                                                                             Rada kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 11/848 ze dne 11. 4. 2017

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 5/508 ze dne 14. 9. 2017

                                                                             26/2402                         5. 12. 2017
                                                                             1. doporučuje

                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                             vzít na vědomí žádost organizace Krystal Help, z.ú., IČO 26598086, se sídlem Svatováclavská 7, 794 01 Krnov, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Materiálně-technické zabezpečení sociální služby Krystal Help“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                             26/2402                         5. 12. 2017
                                                                             2. doporučuje

                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                             rozhodnout povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 11/848 ze dne 11. 4. 2017, příjemci dotace Krystal Help, z.ú., IČO 26598086, dle předloženého materiálu

                                                                             26/2402                         5. 12. 2017
                                                                             3. doporučuje

                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                             rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03477/2017/SOC ze dne 12. 10. 2017 se subjektem Krystal Help, z.ú., IČO 26598086, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                             26/2402                         5. 12. 2017
                                                                             4. ukládá

                                                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                                                             předložit doporučení dle bodu 1., 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k povolení výjimky a rozhodnutí

                                                                             Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

                                                                             Termín: 14. 12. 2017


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                              č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                              26/2403                         5. 12. 2017
                                                                              1. bere na vědomí

                                                                              žádost spolku Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice, IČO 66741777, ze dne 15. 11. 2017 o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Chceme jezdit do své školy“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                              26/2403                         5. 12. 2017
                                                                              2. rozhodla

                                                                              udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky“ ve výši 50.000 Kč

                                                                              26/2403                         5. 12. 2017
                                                                              3. rozhodla

                                                                              zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ o částku 50.000 Kč

                                                                              26/2403                         5. 12. 2017
                                                                              4. rozhodla

                                                                              poskytnout spolku Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice, IČO 66741777, neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 50.000 Kč účelově určenou k úhradě nákladů souvisejících s projektem „Chceme jezdit do své školy“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                              26/2403                         5. 12. 2017
                                                                              5. rozhodla

                                                                              uzavřít se spolkem Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice, IČO 66741777, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                              26/2403                         5. 12. 2017
                                                                              6. schvaluje

                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                              snižují

                                                                              běžné výdaje

                                                                              na § 4339 -

                                                                              Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                              pol. 5041 -

                                                                              Odměny za užití duševního vlastnictví

                                                                              o

                                                                              10,43 tis. Kč

                                                                              pol. 5494 -

                                                                              Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                                                              o

                                                                              4,68 tis. Kč

                                                                              pol. 5169 -

                                                                              Nákup ostatních služeb

                                                                              o

                                                                              34,89 tis. Kč

                                                                              Celkem

                                                                              o

                                                                              50,00 tis. Kč

                                                                              a

                                                                              zvyšují

                                                                              běžné výdaje

                                                                              na § 4329 -

                                                                              Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                                              pol. 5222 -

                                                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                                                              o

                                                                               50,00 tis. Kč


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 23/2085 ze dne 24. 10. 2017

                                                                               č. 108/8419 ze dne 6. 9. 2016

                                                                               č. 10/773 ze dne 28. 3. 2017

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                               č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

                                                                               26/2404                         5. 12. 2017
                                                                               1. bere na vědomí

                                                                               postup schválení Dodatku č. 2 Transformačního plánu organizace Sagapo, p. o. na léta 2017 – 2019 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                               26/2404                         5. 12. 2017
                                                                               2. souhlasí

                                                                               s Dodatkem č. 2 Transformačního plánu organizace Sagapo, p. o. na léta 2017 – 2019 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 161/5684 ze dne 16. 1. 2008

                                                                                26/2405                         5. 12. 2017
                                                                                1. schvaluje

                                                                                s účinností od 1. 1. 2018

                                                                                změnu č. 11 „Zásad pro stanovení úhrad v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 5/509 ze dne 14. 9. 2017

                                                                                 č. 3/215 ze dne 16. 3. 2017

                                                                                 26/2406                         5. 12. 2017
                                                                                 1. rozhodla

                                                                                 schválit změnu nákladového rozpočtu organizaci Armáda spásy v České republice, z.s., IČO 40613411, a uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                 26/2406                         5. 12. 2017
                                                                                 2. rozhodla

                                                                                 schválit změnu nákladového rozpočtu organizaci SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s., IČO 68145209, a uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                 26/2406                         5. 12. 2017
                                                                                 3. rozhodla

                                                                                 schválit změnu nákladového rozpočtu organizaci Charita Třinec, IČO 49591215, a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 3/184 ze dne 6. 12. 2016

                                                                                  26/2407                         5. 12. 2017
                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                  žádost společnosti Pro Bank Security a.s. o úpravu smluvních podmínek ze dne 7. 9. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                  26/2407                         5. 12. 2017
                                                                                  2. rozhodla

                                                                                  uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o provádění úklidových služeb č. 1423/2004/KŘ ze dne 23. 9. 2004 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 12/864 ze dne 25. 4. 2017

                                                                                   26/2408                         5. 12. 2017
                                                                                   1. rozhodla

                                                                                   uzavřít dohodu o vypořádání závazků ze smlouvy na zajištění licencí k programovým produktům a poskytování souvisejících služeb, evidenční č. 01231/2017/KŘ se společností AutoCont CZ a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO 47676795, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 84/6746 ze dne 24. 11. 2015

                                                                                    26/2409                         5. 12. 2017
                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                    žádost společnosti IPO – STAR s. r. o. o úpravu smluvní ceny ze dne 21. 11. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                    26/2409                         5. 12. 2017
                                                                                    2. rozhodla

                                                                                    uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě na ostrahu č. 0488/2004/KŘ ze dne 2. 6. 2004 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     26/2410                         5. 12. 2017
                                                                                     1. stanoví

                                                                                     s účinností od 1. 1. 2018 počet zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 na 706 zaměstnanců

                                                                                     26/2410                         5. 12. 2017
                                                                                     2. stanoví

                                                                                     s účinností od 1. 1. 2018 objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 ve výši 321.634 tis. Kč


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 29/2240 ze dne 19. 11. 2013

                                                                                      26/2411                         5. 12. 2017
                                                                                      1. rozhodla

                                                                                      uzavřít dodatek č. 1 k „Dohodě o centralizovaném zadávání“ pro pořizování softwarových produktů společnosti Microsoft mezi Moravskoslezským krajem a Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad Štolou 936/3, IČ 00007064, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       26/2412                         5. 12. 2017
                                                                                       1. zrušuje

                                                                                       ke dni 31. 12. 2017 Statut sociálního fondu zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu schválený usnesením rady kraje č. 155/5570 ze dne 5. 12. 2007 ve znění doplňků č. 1 až 8

                                                                                       26/2412                         5. 12. 2017
                                                                                       2. schvaluje

                                                                                       s účinností od 1. 1. 2018 Statut sociálního fondu zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou

                                                                                       26/2412                         5. 12. 2017
                                                                                       3. schvaluje

                                                                                       rozpočet Sociálního fondu na rok 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                       26/2412                         5. 12. 2017
                                                                                       4. rozhodla

                                                                                       o uzavření Smlouvy na vytvoření a implementaci systému Cafeteria se společností Edenred CZ s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1076/5, PSČ 110 00, IČO 24745391, dle příloh č. 3 a č. 4 předloženého materiálu s úpravou

                                                                                       26/2412                         5. 12. 2017
                                                                                       5. rozhodla

                                                                                       o uzavření Smlouvy o poskytování správy benefitů, zákaznické a technické podpory při provozu Cafeteria Systému se společností Edenred CZ s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1076/5, PSČ 110 00, IČO 24745391, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                       26/2412                         5. 12. 2017
                                                                                       6. zmocňuje

                                                                                       ředitele krajského úřadu

                                                                                       k podpisu smluv dle bodů 4. a 5. tohoto usnesení

                                                                                       Zodp.: Ing. Tomáš Kotyza


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        26/2413                         5. 12. 2017
                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                        žádost Základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při Krajském úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IČO 04804996, sídlo 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, o poskytnutí finančního příspěvku – daru ve výši 50.000 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                        26/2413                         5. 12. 2017
                                                                                        2. rozhodla

                                                                                        o neposkytnutí finančního příspěvku – daru Základní odborové organizaci Odborového svazu státních orgánů a organizací při Krajském úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IČO 04804996, sídlo 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         26/2414                         5. 12. 2017
                                                                                         1. schvaluje

                                                                                         Plán kontrol příspěvkových organizací kraje na 1. pololetí roku 2018, který je uveden v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          26/32767                         5. 12. 2017
                                                                                          1. schvaluje

                                                                                          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Vedení a facilitace workshopů včetně zpracování podkladů a výstupů v rámci projektu "Podpora rozvoje rodičovských kompetencí"“

                                                                                          26/32767                         5. 12. 2017
                                                                                          2. rozhodla

                                                                                          vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                                                                                          1.  EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

                                                                                          Revoluční 955/45, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

                                                                                          IČO: 04497503

                                                                                          za cenu nejvýše přípustnou 309.948 Kč (neplátce DPH)


                                                                                           frame-scrollup