Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 22. 10. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  27/2031     22. 10. 2013
1. schvaluje

program 27. schůze rady kraje, konané dne 22. 10. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2032     22. 10. 2013
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a p. Tomáše Hanzela o ověření zápisu z 26. schůze rady kraje konané dne 15. 10. 2013
  27/2032     22. 10. 2013
2. volí

ověřovatele zápisu z 27. schůze rady kraje, konané dne 22. 10. 2013: Mgr. Daniel Havlík Ing. Jiří Martinek

Rada kraje při výkonu působnosti zakladatele obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., se sídlem Ostrava - Hulváky, Varšavská 1583/99, PSČ 709 00, IČ 27848230, podle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za přítomnosti notáře (č. usnesení)
  27/2033     22. 10. 2013
1. bere na vědomí

informaci o změně sídla společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., ze stávající adresy Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava – Hulváky na adresu Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
  27/2033     22. 10. 2013
2. rozhodla

o změně Zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., jejímž obsahem je změna sídla společnosti, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2034     22. 10. 2013
1. vydává

nařízení kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  27/2034     22. 10. 2013
2. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1) tohoto usnesení 1. náměstek hejtmana kraje JUDr. Josef Babka

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2035     22. 10. 2013
1. vydává

nařízení kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  27/2035     22. 10. 2013
2. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1) tohoto usnesení 1. náměstek hejtmana kraje JUDr. Josef Babka

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  27/2036     22. 10. 2013
1. rozhodla

poskytnout finanční dar společnostem, které se umístily na prvních třech místech soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje pro rok 2013, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  27/2036     22. 10. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 90,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5230 - Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům o 90,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 18/1350 ze dne 20. 6. 2013 č. 24/1703 ze dne 3. 9. 2013 č. 26/1945 ze dne 15. 10. 2013 (č. usnesení)
  27/2037     22. 10. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce pod označením „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.“, s níže uvedenými uchazeči, kteří podali nabídky pod pořadovými čísly, v uvedeném pořadí, dle předloženého materiálu: 3. VW WACHAL a.s. Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž IČ: 25567225 za cenu nejvýše přípustnou 24.442.384,-- Kč bez DPH. 2. MORYS s.r.o. ul. Rudé armády č. p. 247, 739 21 Paskov IČ: 42864771 za cenu nejvýše přípustnou 27.218.245,-- Kč bez DPH 1. Sdružení pro NsP Karviná – Ráj, Vedoucí účastník sdružení: P.O. stav – trade, spol. s r.o. Bohumínská 104/14, 733 01 Karviná – Staré Město IČ: 27789012 Účastník sdružení: FOX, spol s.r.o. Lešetín V 697, 760 01 Zlín IČ: 60714158 za cenu nejvýše přípustnou 28.799.159,-- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1358 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  27/2038     22. 10. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka gastrovybavení pro projekt »Multifunkční velkoprostorové odborné učebny – gastrocentra« III“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: část 1 VZ: 1. HOSPIMED, spol. s r.o. Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 IČ: 00676853 za cenu nejvýše přípustnou 715.715,- Kč bez DPH. 3. MAVA spol. s r.o. Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice IČ: 48397555 za cenu nejvýše přípustnou 748.000,- Kč bez DPH část 2 VZ: 1. HOSPIMED, spol. s r.o. Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10 IČ: 48108375 za cenu nejvýše přípustnou 919.919,- Kč bez DPH. 2. ZICH a spol., s.r.o. Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 IČ: 00676853 za cenu nejvýše přípustnou 947.519,- Kč bez DPH 4. GASTRO MACH, s.r.o. Štefánikova 131/61, 612 00 Brno IČ: 27818861 za cenu nejvýše přípustnou 999.999,- Kč bez DPH část 3 VZ: 2. ZICH a spol., s.r.o. Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice nad Labem IČ: 25267027 za cenu nejvýše přípustnou 744.811,- Kč bez DPH. 3. MAVA spol. s r.o. Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice IČ: 48397555 za cenu nejvýše přípustnou 745.000,- Kč bez DPH 1. HOSPIMED, spol. s r.o. Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 IČ: 00676853 za cenu nejvýše přípustnou 888.888,-,- Kč bez DPH část 4 VZ: 2. ZICH a spol., s.r.o. Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice nad Labem IČ: 25267027 za cenu nejvýše přípustnou 989.024,- Kč bez DPH. 3. MAVA spol. s r.o. Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice IČ: 48397555 za cenu nejvýše přípustnou 1.037.000,- Kč bez DPH 1. HOSPIMED, spol. s r.o. Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 IČ: 00676853 za cenu nejvýše přípustnou 1.132.231,- Kč bez DPH část 5 VZ: 3. MAVA spol. s r.o. Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice IČ: 48397555 za cenu nejvýše přípustnou 879.000,- Kč bez DPH 2. ZICH a spol., s.r.o. Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice nad Labem IČ: 25267027 za cenu nejvýše přípustnou 964.753,- Kč bez DPH. část 6 VZ: 1. HOSPIMED, spol. s r.o. Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 IČ: 00676853 za cenu nejvýše přípustnou 1.384.384,- Kč bez DPH 3. MAVA spol. s r.o. Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice IČ: 48397555 za cenu nejvýše přípustnou 1.391.000,- Kč bez DPH 2. ZICH a spol., s.r.o. Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice nad Labem IČ: 25267027 za cenu nejvýše přípustnou 1.418.451,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1354 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  27/2039     22. 10. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky a vybudování datových sítí v rámci ROP II“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 47676795 2. FLAME System s.r.o. Mojmírovců 200/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory IČ: 26846888 3. C SYSTEM CZ a.s. Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno – Židenice IČ: 27675645
  27/2039     22. 10. 2013
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky a vybudování datových sítí v rámci ROP II“, a to z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  27/2039     22. 10. 2013
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2040     22. 10. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2, ke smlouvě o dílo č. 00983/2013/IM ze dne 14. 5. 2013, na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Ostravě na ul. Tvorkovských“ se společností: Stavos Stavba a.s. Se sídlem: U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30 IČ: 44739494 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 658.611,17 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1465 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  27/2041     22. 10. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky „Vybudování systému vyrozumění, varování a chemického monitoringu“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Colsys s.r.o. se sídlem: Kladno-Dubí, Buštěhradská 109, PSČ 272 03 IČ: 14799634 za cenu nejvýše přípustnou 7.479.923 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2042     22. 10. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Nákup speciálního nábytku a vybavení v rámci projektu "Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra"“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  27/2042     22. 10. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  27/2042     22. 10. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  27/2042     22. 10. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hana Havránková - odbor školství, mládeže a sportu 4. Mgr. Kamila Králová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1545 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  27/2043     22. 10. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvy na plnění veřejné zakázky „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje“ s níže uvedenými uchazeči, a to v pořadí: pro 1. část zakázky – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách na území města Opava: 1. EUROTOPIA Opava o.p.s. se sídlem: Opava-Předměstí, Zacpalova 379/27, PSČ 746 01 IČ: 25852345 za cenu nejvýše přípustnou 84.257 Kč bez DPH za měsíc 2. ARBENI - Sdružení podporující střediska Slezské diakonie na Krnovsku a Bruntálsku se sídlem: SPC N 454/54, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov IČ: 70314667 za cenu nejvýše přípustnou 87.192 Kč bez DPH za měsíc pro 2. část zakázky – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách na území města Bruntál: 1. LIGA o.p.s. se sídlem: Lidická 1817/33, 792 01 Bruntál IČ: 00202380 za cenu nejvýše přípustnou 21.000 Kč bez DPH za měsíc 2. Althaia o.p.s. se sídlem: Na Náměstí 122, 793 99 Osoblaha IČ: 22892150 za cenu nejvýše přípustnou 25.000 Kč bez DPH za měsíc 3. EUROTOPIA Opava o.p.s. se sídlem: Opava-Předměstí, Zacpalova 379/27, PSČ 746 01 IČ: 25852345 za cenu nejvýše přípustnou 26.310 Kč bez DPH za měsíc pro 3. část zakázky – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách na území obce Osoblaha: 1. EUROTOPIA Opava o.p.s. se sídlem: Opava-Předměstí, Zacpalova 379/27, PSČ 746 01 IČ: 25852345 za cenu nejvýše přípustnou 47.315 Kč bez DPH za měsíc 2. Althaia o.p.s. se sídlem: Na Náměstí 122, 793 99 Osoblaha IČ: 22892150 za cenu nejvýše přípustnou 62.263 Kč bez DPH za měsíc 3. LIGA o.p.s. se sídlem: Lidická 1817/33, 792 01 Bruntál IČ: 00202380 za cenu nejvýše přípustnou 62.280 Kč bez DPH za měsíc pro 4. část zakázky – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostrava, městské části Moravská Ostrava a Přívoz: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o.s. se sídlem: 170 00 Praha – Holešovice, Tusarova 1271/60 IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 29.405 Kč bez DPH za měsíc 2. Potravinová banka v Ostravě, o.s. se sídlem: 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 550/50 IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 29.410 Kč bez DPH za měsíc pro 5. část zakázky – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostrava, městské části Ostrava-Vítkovice: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o.s. se sídlem: 170 00 Praha – Holešovice, Tusarova 1271/60 IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 127.323 Kč bez DPH za měsíc 2. Potravinová banka v Ostravě, o.s. se sídlem: 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 550/50 IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 127.328 Kč bez DPH za měsíc pro 6. část zakázky – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostrava, městské části Slezská Ostrava-Liščina: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o.s. se sídlem: 170 00 Praha – Holešovice, Tusarova 1271/60 IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 41.861 Kč bez DPH za měsíc 2. Potravinová banka v Ostravě, o.s. se sídlem: 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 550/50 IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 41.866 Kč bez DPH za měsíc pro 7. část zakázky – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostrava, městské části Slezská Ostrava-Kunčičky: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o.s. se sídlem: 170 00 Praha – Holešovice, Tusarova 1271/60 IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 71.617 Kč bez DPH za měsíc 2. Potravinová banka v Ostravě, o.s. se sídlem: 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 550/50 IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 71.622 Kč bez DPH za měsíc pro 8. část zakázky – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostrava, městské části Mariánské Hory a Hulváky: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o.s. se sídlem: 170 00 Praha – Holešovice, Tusarova 1271/60 IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 71.617 Kč bez DPH za měsíc 2. Potravinová banka v Ostravě, o.s. se sídlem: 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 550/50 IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 71.622 Kč bez DPH za měsíc

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1546 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  27/2044     22. 10. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvy na plnění veřejné zakázky „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje“ s níže uvedenými uchazeči, a to v pořadí: pro 1. část zakázky – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách na území obce Osoblaha: 1. Althaia o.p.s. se sídlem: Na Náměstí 122, 793 99 Osoblaha IČ: 22892150 za cenu nejvýše přípustnou 52.260 Kč bez DPH za měsíc 2. LIGA o.p.s. se sídlem: Lidická 1817/33, 792 01 Bruntál IČ: 00202380 za cenu nejvýše přípustnou 58.600 Kč bez DPH za měsíc pro 2. část zakázky – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostrava, městské části Ostrava-Poruba: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o.s. se sídlem: 170 00 Praha – Holešovice, Tusarova 1271/60 IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 100.339 Kč bez DPH za měsíc 2. Potravinová banka v Ostravě, o.s. se sídlem: 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 550/50 IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 100.344 Kč bez DPH za měsíc pro 3. část zakázky – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostrava, městské části Slezská Ostrava-Hrušov: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o.s. se sídlem: 170 00 Praha – Holešovice, Tusarova 1271/60 IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 106.555 Kč bez DPH za měsíc 2. Potravinová banka v Ostravě, o.s. se sídlem: 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 550/50 IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 106.560 Kč bez DPH za měsíc pro 4. část zakázky – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostrava, městské části Slezská Ostrava-Liščina: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o.s. se sídlem: 170 00 Praha – Holešovice, Tusarova 1271/60 IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 198.014 Kč bez DPH za měsíc 2. Potravinová banka v Ostravě, o.s. se sídlem: 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 550/50 IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 198.024 Kč bez DPH za měsíc pro 5. část zakázky – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostrava, městské části Slezská Ostrava-Zárubek: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o.s. se sídlem: 170 00 Praha – Holešovice, Tusarova 1271/60 IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 106.555 Kč bez DPH za měsíc 2. Potravinová banka v Ostravě, o.s. se sídlem: 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 550/50 IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 106.560 Kč bez DPH za měsíc pro 6. část zakázky – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostrava, městské části Slezská Ostrava-Kunčičky: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o.s. se sídlem: 170 00 Praha – Holešovice, Tusarova 1271/60 IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 68.366 Kč bez DPH za měsíc 2. Potravinová banka v Ostravě, o.s. se sídlem: 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 550/50 IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 68.376 Kč bez DPH za měsíc pro 7. část zakázky – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách na území města Bruntál: 1. LIGA o.p.s. se sídlem: Lidická 1817/33, 792 01 Bruntál IČ: 00202380 za cenu nejvýše přípustnou 40.250 Kč bez DPH za měsíc 2. Althaia o.p.s. se sídlem: Na Náměstí 122, 793 99 Osoblaha IČ: 22892150 za cenu nejvýše přípustnou 40.256 Kč bez DPH za měsíc

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/1960 ze dne 15. 10. 2013 (č. usnesení)
  27/2045     22. 10. 2013
1. rozhodla

doplnit obchodní podmínky zadávacího řízení, které bude realizováno ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, označeného „Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2046     22. 10. 2013
1. schvaluje

pro rok 2014 termíny konání a) schůzí RADY KRAJE: 14. ledna 15. července 28. ledna 5 srpna 11. února 26. srpna 25. února 11. září 13. března 23. září 25. března 7. října 8. dubna 21. října 22. dubna 4. listopadu 6. května 25. listopadu 27. května 11. prosince 12. června 18. prosince 24. června b) zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE: 13. března 12. června 11. září 11. prosince

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2047     22. 10. 2013
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 9. 2013 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  27/2047     22. 10. 2013
2. stanoví

a) u usnesení č. 20/1190 bod 4) ze dne 24. 6. 2009 termín další kontroly plnění na prosinec 2013 b) u usnesení č. 55/3085 bod 2) ze dne 20. 5. 2010 termín další kontroly plnění na prosinec 2013 c) u usnesení č. 102/6598 bod 2) ze dne 24. 1. 2012 termín další kontroly plnění na prosinec 2013 d) u usnesení č. 108/6980 bod 2) ze dne 3. 4. 2012 termín další kontroly plnění na prosinec 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  27/2048     22. 10. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 632,92 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 55,00 tis. Kč na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 16,00 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací o 7,16 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 0,52 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,06 tis. Kč na § 4399 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 3,00 tis. Kč na § 6172 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 100,00 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 42,26 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 78,00 tis. Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 45,74 tis. Kč Celkem o 981,66 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 981,66 tis. Kč
  27/2048     22. 10. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 2,32 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 2,32 tis. Kč
  27/2048     22. 10. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 300 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 300 tis. Kč
  27/2048     22. 10. 2013
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Dotační program – Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích“ ve výši 210.000,-- Kč
  27/2048     22. 10. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.000 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 210 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 1.210 tis. Kč
  27/2048     22. 10. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 210 tis. Kč a snižuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 210 tis. Kč
  27/2048     22. 10. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují daňové příjmy pol. 1211 - Daň z přidané hodnoty o 100.000 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 - Příjmy z úroků (část) o 8.000 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5141 - Úroky vlastní o 26.000 tis. Kč na § 6399 - Ostatní finanční operace pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 6.000 tis. Kč Celkem o 32.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 140.000 tis. Kč
  27/2048     22. 10. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 653,24 tis. Kč na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 198,56 tis. Kč na § 2251 - Letiště pol. 6130 - Pozemky o 500,00 tis. Kč na § 2251 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 30,00 tis. Kč na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 166,13 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1,02 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 0,70 tis. Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 77,54 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 60,00 tis. Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 229,94 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 179,42 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 63,78 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 0,59 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.000,00 tis. Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.326,17 tis. Kč na § 3635 - Územní plánování pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 797,01 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 3.869,30 tis. Kč pol. 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 234,30 tis. Kč pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 33,58 tis. Kč na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 12,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6130 - Pozemky o 0,50 tis. Kč na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 9,41 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 2.000,00 tis. Kč Celkem o 11.443,19 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 216,01 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 7,71 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 30,56 tis. Kč pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 13,68 tis. Kč na § 2191 - Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách pol. 5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím o 31,69 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 0,58 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 23,40 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 55,50 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 0,81 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 21,80 tis. Kč na § 3635 - Územní plánování pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 57,40 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 75,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 5,12 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 55,00 tis. Kč pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 374,28 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5164 - Nájemné o 10,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 238,80 tis. Kč na § 3771 - Protiradonová opatření pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10,00 tis. Kč na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.060,00 tis. Kč na § 5212 - Ochrana obyvatelstva pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 19,03 tis. Kč na § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 400,00 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 478,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 30,00 tis. Kč pol. 5171 - Opravy a udržování o 100,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5132 - Ochranné pomůcky o 40,00 tis. Kč pol. 5133 - Léky a zdravotnický materiál o 15,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 200,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 600,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 30,00 tis. Kč pol. 5194 - Věcné dary o 15,00 tis. Kč Celkem o 4.214,87 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 15.658,06 tis. Kč
  27/2048     22. 10. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 1.103 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 400 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 423 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 206 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 74 tis. Kč Celkem o 1.103 tis. Kč
  27/2048     22. 10. 2013
10. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2013 o 400 tis. Kč z 249.481,92 tis. Kč na 249.881,92 tis. Kč
  27/2048     22. 10. 2013
11. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory vzniklé v odvětví Finance a správa majetku u akce „Platby daní“ ve výši 120 tis. Kč
  27/2048     22. 10. 2013
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6399 - Ostatní finanční operace pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 120 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 120 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  27/2049     22. 10. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve výši 8.771.173,- Kč na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí v souvislosti s povodněmi v červnu 2013 za podmínek uvedených v Rozhodnutí Č. j. MV-112130-14/PO-IZS-2013 ze dne 7. 10. 2013
  27/2049     22. 10. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 8.771.173 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 8.771.173 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2050     22. 10. 2013
1. bere na vědomí

informaci o došlých dopisech adresovaných orgánům kraje v období od 9. 10. 2013 do 21. 10. 2013 vč. informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu
  27/2050     22. 10. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci o dopisech adresovaných zastupitelstvu kraje za období od 9. 10. 2013 - 21. 10. 2013 zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2051     22. 10. 2013
1. stanoví

s účinností od 1. 11. 2013 plat řediteli příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2052     22. 10. 2013
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor o celkové výměře 153 m² v budově č. p. 161, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 488 v k. ú. a obci Dolní Benešov, ve vlastnictví města Dolní Benešov, Hájecká 65, Dolní Benešov, a to mezi organizací Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, U Bašty 4, příspěvková organizace, IČ 00849910, jako nájemce a organizací Kulturní dům Dolní Benešov, Opavská 161, Dolní Benešov, IČ 71190066, jako pronajímatel, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2053     22. 10. 2013
1. schvaluje

stanovení výjimky z nejnižšího počtu dětí v rodinné skupině dětského domova organizace Dětský domov a Školní jídelna, Milotice nad Opavou 27, příspěvková organizace na období do 31. 12. 2013 tak, že v rodinné skupině může být zařazeno od 3 do 5 dětí

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2054     22. 10. 2013
1. bere na vědomí

dopis radě kraje organizace Step by Step ČR, o.s., ze dne 2. 10. 2013 ve věci podpory vzniku nové soukromé Základní školy Galaxie s.r.o., se vzdělávacím programem Začít spolu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  27/2054     22. 10. 2013
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  27/2055     22. 10. 2013
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 2, 3, 4 a 6 předloženého materiálu
  27/2055     22. 10. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů „Opava cantat“; finanční prostředky jsou určeny na stravování, mzdy včetně odvodů a ostatní osobní náklady s časovou použitelností od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 b) Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842753, o částku ve výši 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s projektem „Klub MENZA pro nadané děti ostravských základních škol a gymnázií“; finanční prostředky jsou určeny na spotřební materiál, drobný dlouhodobý majetek, dopravu, osobní náklady a odměny s časovou použitelností od 1. 7. 2013 do 31. 7. 2014 c) Střední škola, Havířov – Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČ 13644271, o částku 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přehlídky odborných dovedností žáků „K-MODE“; finanční prostředky jsou určeny na pronájem s časovou použitelností od 1. 10. 2013 do 31. 1. 2014
  27/2055     22. 10. 2013
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemcům: a) AK Bohumín, o.s., IČ 22668349, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním 15. ročníku Silvestrovského běhu v Bohumíně; finanční prostředky jsou určeny na propagační materiály, ceny, technické a organizační zajištění s časovou použitelností od 1. 10. 2013 do 31. 1. 2014 b) Miroslav Spáčil, IČ 11545577, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí zástupců Taneční školy VÍTR na MS ve stepu; finanční prostředky jsou určeny na nájmy, dopravu, kostýmy, stepařskou obuv, registrační poplatky, cestovné, pojištění a startovné s časovou použitelností od 1. 10. 2013 do 31. 1. 2014
  27/2055     22. 10. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 60 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 10 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 30 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 50 tis. Kč Celkem 150 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 60 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 50 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 10 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 30 tis. Kč Celkem 150 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2056     22. 10. 2013
1. bere na vědomí

žádost zaměstnanců organizace Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  27/2056     22. 10. 2013
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/949 ze dne 16. 4. 2013 (č. usnesení)
  27/2057     22. 10. 2013
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nerealizované akce „Sanace zdiva budovy patologie“ organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, ve výši 540.000,-- Kč
  27/2057     22. 10. 2013
2. rozhodla

zrušit závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, ve výši 540.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Sanace zdiva budovy patologie“
  27/2057     22. 10. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o částku 540.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Výměna podlahových krytin“
  27/2057     22. 10. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 540 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 540 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/762 ze dne 21. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  27/2058     22. 10. 2013
1. bere na vědomí

žádost Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, o změnu charakteru schválených finančních prostředků, s účelovým určením na realizaci akce „Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  27/2058     22. 10. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 248,66 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 248,66 tis. Kč
  27/2058     22. 10. 2013
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013, s účelovým určením na realizaci akce „Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních“, u organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, o částku 248.656 Kč
  27/2058     22. 10. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013, s účelovým určením na realizaci akce „Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních“ u organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, o částku 248.656 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  27/2059     22. 10. 2013
1. rozhodla

udělit výjimky z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspor v rámci ukončených nebo nerealizovaných akcí "Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně" ve výši 1.782.350 Kč a „Umísťování dětí vyžadujících specializovanou péči“ ve výši 3.350.000 Kč
  27/2059     22. 10. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 1.782,35 tis. Kč na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 3.350,00 tis. Kč Celkem o 5.132,35 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 6111 - Programové vybavení o 5.132,35 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/214 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  27/2060     22. 10. 2013
1. rozhodla

zřídit věcné břemeno k pozemku parc č. 1018/19 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Svinov, obec Ostrava ve prospěch Českých drah, a. s. se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČ 70994226 (dále jen „oprávněný z věcného břemene“), spočívající v právu umístění vedení sítí technického vybavení přes zatížený pozemek (kanalizační přípojka, vodovodní přípojka), včetně práva vstupu na tento pozemek za účelem údržby, oprav, obnovy a odstranění sítí, na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč (bez DPH), v rozsahu dle geometrického plánu č. 2300-209A/2011 ze dne 8. 2. 2012, za podmínky nabytí uvedeného pozemku do vlastnictví kraje
  27/2060     22. 10. 2013
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2061     22. 10. 2013
1. souhlasí

s vyřazením a likvidací neupotřebitelného movitého majetku Moravskoslezského kraje, který je svěřený Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, v celkové pořizovací hodnotě 41.623.981,62 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2062     22. 10. 2013
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, bezpečnostního ostrůvku, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  27/2062     22. 10. 2013
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  27/2062     22. 10. 2013
3. souhlasí

se zřízením věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví jiného subjektu uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení
  27/2062     22. 10. 2013
4. souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení
  27/2062     22. 10. 2013
5. rozhodla

o záměru výpůjčky silničních pozemků ve vlastnictví jiného subjektu uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2063     22. 10. 2013
1. bere na vědomí

žádosti statutárního města Frýdek-Místek o vydání souhlasu se zajišťováním veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou mimo svůj územní obvod uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
  27/2063     22. 10. 2013
2. souhlasí

se zajišťováním veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou (městskou hromadnou dopravou) mimo územní obvod statutárního města Frýdek-Místek v obcích Staříč, Paskov, Žabeň, Baška, Staré Město, Janovice, dle předloženého materiálu
  27/2063     22. 10. 2013
3. souhlasí

s návrhem financování veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou (městskou hromadnou dopravou) mimo územní obvod statutárního města Frýdek-Místek v obcích Staříč, Paskov, Žabeň, Baška, Staré Město, Janovice, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2064     22. 10. 2013
1. stanoví

odměnu Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/1105 ze dne 14. 5. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  27/2065     22. 10. 2013
1. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 15/1105 ze dne 14. 5. 2013, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji ŽPZ/05/2012, u žádosti uvedené pod pořadovým číslem 0681/3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 107/6869 ze dne 20. 3. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 9/849 ze dne 16. 12. 2009 č. 5/302 ze dne 17. 6. 2009 (č. usnesení)
  27/2066     22. 10. 2013
1. bere na vědomí

žádost obce Dětřichov nad Bystřicí ze dne 3. 10. 2013 ve věci změny smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03185/2009/ŽPZ a ev. č. 03186/2009/ŽPZ, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  27/2066     22. 10. 2013
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03185/2009/ŽPZ, uzavřené s obcí Dětřichov nad Bystřicí, IČ 00295931, ohledně možnosti financování záměru obce, jehož projektová dokumentace byla krajem podpořena dotací podle zmíněné smlouvy, rovněž z dotačního programu Moravskoslezského kraje Drobné vodohospodářské akce a ohledně změn vztahujících se k problematice porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  27/2066     22. 10. 2013
3. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03186/2009/ŽPZ, uzavřené s obcí Dětřichov nad Bystřicí, IČ 00295931, ohledně možnosti financování záměru obce, jehož projektová dokumentace byla krajem podpořena dotací podle zmíněné smlouvy, rovněž z vlastních zdrojů obce a ohledně změn vztahujících se k problematice porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2067     22. 10. 2013
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o poskytnutí výhradní licence k autorskému dílu architektonickému a na výkon autorského dozoru mezi organizací Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, se sídlem Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava, IČ 00373231, a Ing. Arch. Josefem Pleskotem, místo podnikání Komunardů 5/1529, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ 14908352, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  27/2068     22. 10. 2013
1. bere na vědomí

žádost občanského sdružení Morfé, o. s., o finanční podporu projektu „Multifunkční alternativní centrum kryt“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  27/2068     22. 10. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje občanskému sdružení Morfé, o. s., IČ 22830685, ve výši 30.000,-- Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Multifunkční alternativní centrum kryt“, s časovou použitelností od 22. 10. 2013 do 30. 10. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  27/2068     22. 10. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 30,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 30,0 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  27/2069     22. 10. 2013
1. bere na vědomí

žádosti příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury o stanovení účelu u části příspěvku na provoz na rok 2013 dle příloh č. 2 – 8 předloženého materiálu
  27/2069     22. 10. 2013
2. stanoví

účel u části schváleného závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013, a to na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“, příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  27/2070     22. 10. 2013
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Konzultační a poradenská činnost v odvětví sociálních věcí“, ve výši 20 tis. Kč
  27/2070     22. 10. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., krajské organizaci Moravskoslezského kraje, IČ 70892351, ve výši 20 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu "Přestěhování do nebytových prostorů na ulici 30. dubna 3, Moravská Ostrava“, s časovou použitelností od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013, dle předloženého materiálu
  27/2070     22. 10. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 20 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  27/2071     22. 10. 2013
1. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem Fondu ohrožených dětí, občanskému sdružení, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek se sídlem Bousovská 742/3, 197 00 Praha 9, pracoviště Klokánek Dolní Benešov, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a pracoviště Klokánek Ostrava, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc září 2013 ve výši 684.760 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 142561/2013, ze dne 11. 10. 2013
  27/2071     22. 10. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 684.760 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 684.760 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2072     22. 10. 2013
1. bere na vědomí

rezignaci PhDr. Dalibora Sokolovského na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, ke dni 28. 2. 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  27/2072     22. 10. 2013
2. vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, ve znění návrhu veřejného oznámení, uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu
  27/2072     22. 10. 2013
3. jmenuje

komisi pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, ve složení: předseda komise: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje členové komise: PhDr. Jaroslav Dvořák, člen rady kraje Bc. Monika Havlíčková, předsedkyně výboru sociálního zastupitelstva kraje Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Mgr. Aleš Neuwirth, vedoucí oddělení ekonomického, odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
  27/2072     22. 10. 2013
4. pověřuje

funkcí tajemníka Mgr. Bc. Alici Kovalskou, zaměstnance Moravskoslezského kraje zařazeného k výkonu práce do krajského úřadu, odboru sociálních věcí
  27/2072     22. 10. 2013
5. bere na vědomí

záměr PaedDr. Jiřiny Frejkové vzdát se vedoucího pracovního místa ředitelky organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, ke dni 28. 2. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  27/2072     22. 10. 2013
6. vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, ve znění návrhu veřejného oznámení, uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu
  27/2072     22. 10. 2013
7. jmenuje

komisi pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Celní 3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, ve složení: předseda komise: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje členové komise: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje Bc. Monika Havlíčková, předsedkyně výboru sociálního zastupitelstva kraje Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Mgr. Aleš Neuwirth, vedoucí oddělení ekonomického, odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
  27/2072     22. 10. 2013
8. pověřuje

funkcí tajemníka Mgr. Bc. Alici Kovalskou, zaměstnance Moravskoslezského kraje zařazeného k výkonu práce do krajského úřadu, odboru sociálních věcí

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 92/5822/III ze dne 7. 9. 2011 (č. usnesení)
  27/2073     22. 10. 2013
1. rozhodla

předat organizaci Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, 794 01 Krnov, IČ 00846384, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 11/724 ze dne 21. 3. 2013 č. 24/1812 ze dne 3. 9. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/271 ze dne 21. 3. 2013 č. 6/460 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  27/2074     22. 10. 2013
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a organizací Marianum, příspěvková organizace, se sídlem Rooseveltova 47, 746 01 Opava, IČ 71197061, k projektům „3. etapa transformace organizace Marianum B“ a „4. etapa transformace organizace Marianum“ předkládaných do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  27/2074     22. 10. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a organizací Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, k projektu „Transformace Zámku Dolní Životice A“, předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  27/2074     22. 10. 2013
3. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a organizací Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, se sídlem Nová Horka 22, 742 13 Studénka, IČ 48804860, k projektu „Transformace Zámku Nová Horka“, předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  27/2074     22. 10. 2013
4. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a organizací Domov Jistoty, příspěvková organizace, se sídlem Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, IČ 847372, k projektu „Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení“, předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6701 ze dne 14. 2. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  27/2075     22. 10. 2013
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o převodu práv a povinností z Mandátní smlouvy na výkon autorského dozoru č. dle mandanta 21/OIÚ/2013-Lu k projektu "Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711 a Dopravoprojektem Ostrava, s. r. o., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČ 42767377, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6701 ze dne 14. 2. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  27/2076     22. 10. 2013
1. rozhodla

přijmout účelovou investiční dotaci poskytnutou z rozpočtu Statutárního města Ostrava ve výši 2.071.000,- Kč na spolufinancování projektu "Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“ za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace
  27/2076     22. 10. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace k projektu "Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 se Statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, dle předloženého materiálu
  27/2076     22. 10. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí o 2.071,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.071,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1807 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  27/2077     22. 10. 2013
1. rozhodla

uzavřít smlouvy o partnerství k projektu „Modernizace výuky instalatérských oborů“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s organizacemi: a) Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 13644301 b) Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, se sídlem Dukelská 797/5, 792 01 Bruntál, IČ 13643479 c) Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 00845213 d) Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Boženy Němcové 2309/22, 746 01 Opava, IČ 18054455 e) Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, se sídlem U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín, IČ 00848077 f) Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, se sídlem tř. Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná-Nové Město, IČ 13644254 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  27/2078     22. 10. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 283,21 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 283,21 tis. Kč
  27/2078     22. 10. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkové organizaci kraje - Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Zengrova 1, Ostrava-Vítkovice, IČ 00602141, o částku 283.208,40 Kč, s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  27/2078     22. 10. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 24,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 24,00 tis. Kč
  27/2078     22. 10. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 220,29 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 220,29 tis. Kč
  27/2078     22. 10. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.544,90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 113,80 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.256,90 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 683,70 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 918,10 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 227,50 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 229,90 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 115,00 tis. Kč Celkem o 3.544,90 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/848 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  27/2079     22. 10. 2013
1. rozhodla

změnit obsah přílohy č. 1 k materiálu schválenému usnesením rady kraje č. 12/848 ze dne 2. 4. 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  27/2080     22. 10. 2013
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava – Vítkovice, IČ 72089237, dle předloženého materiálu
  27/2080     22. 10. 2013
2. zmocňuje

hejtmana kraje p. Miroslava Nováka jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava-Vítkovice, IČ 72089237, příp. náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2081     22. 10. 2013
1. bere na vědomí

žádosti společnosti ČEPS, a.s., IČ 25702556, o souhlas s umístěním a realizací staveb dle bodu 2) tohoto usnesení
  27/2081     22. 10. 2013
2. souhlasí

a) s umístěním a realizací přípojky splaškové kanalizace v rámci stavby „NOS Výstavba provozního centra ČEPS“ na částech pozemků ve vlastnictví kraje parc. č. 449/26 orná půda a 1337/1 ostatní plocha, oba v k. ú. Nošovice, obec Nošovice, pro stavebníka ČEPS, a.s., IČ 25702556, dle předloženého materiálu b) s umístěním a realizací vodovodní přípojky v rámci stavby „NOS Výstavba provozního centra ČEPS“ na částech pozemků ve vlastnictví kraje parc. č. 568/4 orná půda, 568/15 ostatní plocha a 568/25 ostatní plocha, vše v k. ú. Nošovice, obec Nošovice pro stavebníka ČEPS, a.s., IČ 25702556, a to za podmínky schválení umístění a realizace přípojky na pozemku parc. č. 568/25 ostatní plocha, v k. ú. Nošovice, obec Nošovice společností CTP Property XIX, spol. s r.o., IČ 28139496, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2082     22. 10. 2013
1. bere na vědomí

žádosti společnosti CTP Property XIX, spol. s r.o., IČ 28139496, o souhlas s umístěním a realizací staveb dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  27/2082     22. 10. 2013
2. souhlasí

a) s umístěním a realizací přípojky dešťové kanalizace v rámci stavby „CTPark Nošovice – N01“ na částech pozemků ve vlastnictví kraje parc. č. 431/18 ostatní plocha, 1092/3 ostatní plocha, 1277/2 ostatní plocha a 431/8 ostatní plocha, vše v k. ú. Nošovice, obec Nošovice, pro stavebníka CTP Property XIX, spol. s r.o., IČ 28139496, dle předloženého materiálu b) s umístěním a realizací stavby připojení dopravního vjezdu v rámci stavby „CTPark Nošovice – N01“ na částech pozemků ve vlastnictví kraje parc. č. 428/9 orná půda a 1212/1 ostatní plocha k pozemku 431/1 orná půda, vše v k. ú. Nošovice, obec Nošovice pro stavebníka CTP Property XIX, spol. s r.o., IČ 28139496, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 11/777 ze dne 21. 3. 2013 č. 17/1291 ze dne 4. 6. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2013 č. 4/338 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  27/2083     22. 10. 2013
1. bere na vědomí

a) žádost Mikroregionu Matice Slezská, IČ 70961417, o prodloužení termínu realizace projektu v rámci krajského dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) žádost Mikroregionu Slezská Harta, IČ 71193821, o prodloužení termínu realizace projektu v rámci krajského dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  27/2083     22. 10. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: a) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02075/2013/RRC ze dne 2. 9. 2013 s Mikroregionem Matice Slezská, IČ 70961417, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, v termínu ukončení projektu do 30. 9. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování projektu do 30. 10. 2014, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu b) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01853/2013/RRC ze dne 13. 8. 2013 s Mikroregionem Slezská Harta, IČ 71193821, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, v termínu ukončení projektu do 30. 6. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování projektu do 30. 7. 2014, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  27/2083     22. 10. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  27/2084     22. 10. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují nedaňové příjmy pol. 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o 7.742,15 tis. Kč na § 2212 - Silnice pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 0,97 tis. Kč CELKEM o 7.743,12 tis. Kč a snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.900,00 tis. Kč pol. 4119 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně o 11,05 tis. Kč CELKEM o 1.911,05 tis. Kč a snižují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 8.580,16 tis. Kč pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 29.855,83 tis. Kč CELKEM o 38.435,99 tis. Kč a snižuje dlouhodobé financování pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 78.158,18 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 900,30 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 472,80 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.740,65 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 20.455,11 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 400,00 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 165,83 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 100,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 499,50 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 140,58 tis. Kč na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 375,07 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 3.780,80 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 276,00 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 256,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 0,10 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.939,34 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 746,17 tis. Kč na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,5 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 7.430,50 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 294,29 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 241,27 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 10,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 7.043,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 4,35 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 0,42 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3.359,08 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 77,11 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 0,69 Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 1,50 tis. Kč CELKEM o 51.711,96 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 130,00 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.264,00 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 6.443,33 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 16.022,78 tis. Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.520,94 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 7.817,92 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 723,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.894,48 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 15.645,22 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 18.900,28 tis. Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 597,77 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5.237,67 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 100,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 14.550,93 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 8,53 tis. Kč CELKEM o 93.856,85 tis. Kč a zvyšuje dlouhodobé financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 2.015,86 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 3.095,22 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů o 23.000,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.672,35 tis. Kč na § 2251 - Letiště pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 130,00 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 27.499,60 tis. Kč na § 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 160,00 tis. Kč na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 320,00 tis. Kč CELKEM o 29.781,95 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 12.689,14 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 928,74 tis. Kč CELKEM o 13.617,88 tis. Kč
  27/2084     22. 10. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci o souhrnných rozpočtových změnách u projektů financovaných z evropských finančních zdrojů zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 4/103 ze dne 4. 12. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  27/2085     22. 10. 2013
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě VN se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 119/7887 ze dne 5. 9. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 (č. usnesení)
  27/2086     22. 10. 2013
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o připojení k distribuční soustavě se společností SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, PSČ 702 00, IČ 27768961, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  27/2087     22. 10. 2013
1. bere na vědomí

informaci o změně termínu plnění díla u staveb „Přístavba domova pro seniory - administrativní část, Domov U jezera, příspěvková organizace, Hlučín“ a „Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, 2. etapa humanizace domova pro seniory", dle předloženého materiálu
  27/2087     22. 10. 2013
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo číslo 02448/2012/IM v souvislosti s prodloužením lhůty plnění díla u stavby „Přístavba domova pro seniory - administrativní část, Domov U jezera, příspěvková organizace, Hlučín“, se společností: MŽT Stavitelství, a.s., se sídlem: Ostrava - Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00, IČ: 27762157, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  27/2087     22. 10. 2013
3. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 00538/2013/IM v souvislosti s prodloužením lhůty plnění díla u stavby „Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, 2. etapa humanizace domova pro seniory", se společností: Ing. Pekárek-stavební společnost, s.r.o., se sídlem: Gudrichova 31, Opava, PSČ 746 01, IČ: 63323524, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/810 ze dne 2. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/326 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  27/2088     22. 10. 2013
1. bere na vědomí

žádost zhotovitele projektové dokumentace na akci „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy - světlotechnika“, kterým je AGA-Letiště s.r.o., se sídlem Jenečská 885, 253 01 Hostivice, IČ 46357653, ze dne 11. 10. 2013 o prominutí smluvní pokuty za prodlení s předáním pravomocného stavebního povolení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  27/2088     22. 10. 2013
2. rozhodla

vyhovět žádosti zhotovitele projektové dokumentace dle bodu 1) tohoto usnesení a vzdát se práva na smluvní pokutu ve výši 8.750,-- Kč, vzniklého nedodržením dílčích termínů zhotovitelem stanovených smlouvou na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru č. 00620/2010/IM ve znění dodatku č. 4 této smlouvy

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2089     22. 10. 2013
1. bere na vědomí

žádost města Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald, IČ 00297593, o bezúplatný převod části pozemku specifikované v bodě 2) tohoto usnesení, v k. ú. Petřvald u Karviné, obec Petřvald, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  27/2089     22. 10. 2013
2. rozhodla

o záměru darovat nemovitost ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, a to: část pozemku parc. č. 5439/1 ostatní plocha oddělená geometrickým plánem č. 4192-379/2013 ze dne 28. 6. 2013 a označená jako díl „a“, o výměře 296 m², nově sloučená do pozemku parc. č. 5437/1 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti, v k. ú. Petřvald u Karviné, obec Petřvald

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2090     22. 10. 2013
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „H. Benešov – Svobody, 6388, MS kraj, příp. NN, IV-12-8014475“ na pozemku parc. č. 638/2 zahrada v k. ú. a obci Horní Benešov, dle předloženého materiálu
  27/2090     22. 10. 2013
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 638/2 zahrada v k. ú. a obci Horní Benešov, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, Dolní Životice, IČ 71197052, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 023 Děčín-Podmokly, IČ 24729035, spočívající v právu umístit, zřídit a provozovat na předmětném pozemku zemní kabelové vedení AYKY 4×25 a umístění přípojkového pilíře SS100 v rámci stavby „H. Benešov – Svobody, 6388, MS kraj, příp. NN, IV-12-8014475“, a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením a provozováním uvedeného zařízení distribuční soustavy, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za celkovou jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu nákladů spojených s vkladem práv do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  27/2090     22. 10. 2013
3. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Rekonstrukce VO oblast Na Obvodu - Dušní“ na částech pozemků specifikovaných v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu
  27/2090     22. 10. 2013
4. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 177/17 ostatní plocha, k části pozemku parc. č. 177/18 ostatní plocha a k části pozemku parc. č. 177/3 ostatní plocha, všechny v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, IČ 14451093, ve prospěch statutárního města Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, spočívající v právu zřízení a provozování 3 ks ocelových stožárů s výložníky a svítidly na pozemku parc. č. 177/17, 1 ks ocelového stožáru s výložníkem a svítidlem na pozemku parc. č. 177/18, zemního kabelového vedení veřejného osvětlení v pozemcích parc. č. 177/3, parc. č. 177/17 a parc. č. 177/18 a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami, rekonstrukcí a odstraněním ocelových stožárů s výložníky a svítidly a zemního kabelového vedení veřejného osvětlení, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
bod 1) zrušen usnesením č. 29/2239 ze dne 19. 11. 2013
  27/2091     22. 10. 2013
1. rozhodla

o záměru darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření Střední školy technické a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, Ostrava, IČ 14451093, a to: pozemek parc. č. 177/3 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 302 m², část pozemku parc. č. 177/3 ostatní plocha nově označená jako pozemek parc. č. 177/30 ostatní plocha o výměře 166 m², část pozemku parc. č. 177/17 ostatní plocha nově označená jako pozemek parc. č. 177/31 ostatní plocha o výměře 1462 m², vše dle geometrického plánu č. 1794-97/2010 ze dne 4. 11. 2010 a část pozemku vedené ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 177/1 nově označená jako pozemek parc. č. 177/32 ostatní plocha o výměře 5165 m², část pozemku vedené ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 177/1 nově označená jako pozemek parc. č. 177/33 ostatní plocha o výměře 1966 m², vše dle geometrického plánu č. 1815-12/2011 ze dne 4. 2. 2011 včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava

Rada kraje (č. usnesení)
  27/2092     22. 10. 2013
1. bere na vědomí

a) výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem kontroly a interního auditu v samostatné působnosti ukončených do 30. 9. 2013 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 3 předloženého materiálu b) výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odvětvovými odbory v samostatné působnosti ukončených do 30. 9. 2013 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 4 – 5 předloženého materiálu
  27/2092     22. 10. 2013
2. rozhodla

a) přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při finančních kontrolách a šetření stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 - 3 a v příloze č. 5 předloženého materiálu b) u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 4 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout
  27/2092     22. 10. 2013
3. ukládá

řediteli krajského úřadu sdělit obsah přijatých opatření ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu Zodp.: Ing. Tomáš Kotyza Termín: 29. 10. 2013

  frame-scrollup