Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 12. 12. 2017


  Rada kraje

  27/2415                         12. 12. 2017
  1. schvaluje

  program 27. schůze rady kraje konané dne 12. 12. 2017


   Rada kraje

   27/2416                         12. 12. 2017
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu pana Jana Krkošky a pana Jiřího Navrátila, MBA, o ověření zápisu z 26. schůze rady kraje, konané dne 5. 12. 2017

   27/2416                         12. 12. 2017
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 27. schůze rady kraje, konané dne 12. 12. 2017:

   - Ing. Jaroslava Kaniu

   - Ing. Víta Slováčka


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, PSČ 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    27/2417                         12. 12. 2017
    1. schvaluje

    pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2017 a výroční zprávy za rok 2017 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., auditorskou společnost WARIDO Audit s.r.o., IČO 26844257, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 2738/16, PSČ 702 00


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, Bílovec, PSČ 743 01, IČO 26865858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

     27/2418                         12. 12. 2017
     1. schvaluje

     realizaci investiční akce „Rekonstrukce evakuačního výtahu v budově A“ s rozpočtovými náklady ve výši 3.752.495,86 Kč bez DPH obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, dle předloženého materiálu


      Rada kraje

      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č.p. 442, PSČ 739 91, IČO 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

      27/2419                         12. 12. 2017
      1. bere na vědomí

      rezignaci člena zastupitelstva kraje Mgr. Lubomíra Volného na funkci člena dozorčí rady společnosti ke dni 31. 12. 2017

      27/2419                         12. 12. 2017
      2. volí

      člena zastupitelstva kraje Ing. Radima Přečka, nar. **********, ode dne 1. 1. 2018 členem dozorčí rady společnosti


       Rada kraje

       27/2420                         12. 12. 2017
       1. bere na vědomí

       rezignaci člena zastupitelstva kraje Mgr. Lubomíra Volného na funkci člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ke dni 31. 12. 2017

       27/2420                         12. 12. 2017
       2. doporučuje

       zastupitelstvu kraje

       zvolit člena zastupitelstva kraje Ing. Radima Přečka, nar. 2. 2. 1973, ode dne 1. 1. 2018 členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

       27/2420                         12. 12. 2017
       3. ukládá

       hejtmanovi kraje

       předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

       Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

       Termín: 14. 12. 2017


        Rada kraje

        27/2421                         12. 12. 2017
        1. rozhodla

        zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka CNC strojů a nástrojů v rámci projektu "Podpora výuky CNC obrábění““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

        27/2421                         12. 12. 2017
        2. prohlašuje

        že předmět smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka CNC strojů a nástrojů v rámci projektu "Podpora výuky CNC obrábění““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

        27/2421                         12. 12. 2017
        3. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka CNC strojů a nástrojů v rámci projektu "Podpora výuky CNC obrábění““, a to:

        členové:

        Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        náhradníci:

        Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        27/2421                         12. 12. 2017
        4. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka CNC strojů a nástrojů v rámci projektu "Podpora výuky CNC obrábění““, a to:

        členové:

        Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

        PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

        Mgr. Roman Kubiena, odbor školství, mládeže a sportu

        Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Ing. Radka Krištofová, členka zastupitelstva kraje

        náhradníci:

        Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

        Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

        Ing. Jana Trombíková, odbor školství, mládeže a sportu

        Mgr. Jana Švecová, odbor evropských projektů

        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Květa Kubíčková, členka zastupitelstva kraje


         Rada kraje

         27/2422                         12. 12. 2017
         1. rozhodla

         zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k  veřejné zakázce na služby s názvem "Restaurování nábytku, dřevěných polychromovaných sochařských děl, malířských děl na plátně a modelu kostela“, a to uveřejněním výzvy k  podání nabídek na profilu zadavatele

         27/2422                         12. 12. 2017
         2. prohlašuje

         že předmět smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Restaurování nábytku, dřevěných polychromovaných sochařských děl, malířských děl na plátně a modelu kostela“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

         27/2422                         12. 12. 2017
         3. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Restaurování nábytku, dřevěných polychromovaných sochařských děl, malířských děl na plátně a modelu kostela“, a to:

         členové:

         Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:

         Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         27/2422                         12. 12. 2017
         4. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Restaurování nábytku, dřevěných polychromovaných sochařských děl, malířských děl na plátně a modelu kostela“, a to:

         členové:

         Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče

         Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče

         Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         náhradníci:

         Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

         Ing. Jitka Koščáková, odbor kultury a památkové péče

         Ing. Tomáš Gebauer, odbor kultury a památkové péče

         Ing. Hana Kaštovská, odbor investiční a majetkový

         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 16/1325 ze dne 27. 6. 2017

          27/2423                         12. 12. 2017
          1. rozhodla

          na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice nad Odrou“ účastníka:

          STRABAG a.s.

          Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

          IČO: 60838744

          za cenu nejvýše přípustnou 23.330.566,23 Kč bez DPH


           Rada kraje

           27/2424                         12. 12. 2017
           1. rozhodla

           zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Dodávka kolaborativních robotických pracovišť v rámci projektu „Výuka pro Průmysl 4.0““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

           27/2424                         12. 12. 2017
           2. prohlašuje

           že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka kolaborativních robotických pracovišť v rámci projektu „Výuka pro Průmysl 4.0““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

           27/2424                         12. 12. 2017
           3. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka kolaborativních robotických pracovišť v rámci projektu „Výuka pro Průmysl 4.0““, a to:

           členové:

           Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           náhradníci:

           Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           27/2424                         12. 12. 2017
           4. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka kolaborativních robotických pracovišť v rámci projektu „Výuka pro Průmysl 4.0““, a to:

           členové:

           Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

           PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

           Mgr. Roman Kubiena, odbor školství, mládeže a sportu

           Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

           Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Ing. Karel Siuda, člen zastupitelstva kraje

           náhradníci:

           Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

           Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

           Ing. Tomáš Karas, odbor evropských projektů

           Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Mgr. Karel Sládeček, člen zastupitelstva kraje


            Rada kraje

            27/2425                         12. 12. 2017
            1. rozhodla

            zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Nákup termokamer pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

            27/2425                         12. 12. 2017
            2. prohlašuje

            že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Nákup termokamer pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

            27/2425                         12. 12. 2017
            3. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup termokamer pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“, a to:

            členové:

            Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            náhradníci:

            Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            27/2425                         12. 12. 2017
            4. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup termokamer pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“, a to:

            členové:

            Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

            Mgr. Klára Janoušková, M.A., odbor kancelář hejtmana kraje

            Ing. Michaela Dopaterová, odbor kancelář hejtmana kraje

            Bc. Petr Pernický, HZS MSK

            Ing. Libor Šlachta, HZS MSK

            Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            náhradníci:

            Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Tomáš Zuber, odbor kancelář hejtmana kraje

            Ing. Klára Barešová, odbor kancelář hejtmana kraje

            Ing. Martin Nekula, HZS MSK

            Ing. Josef Hrbáček, HZS MSK

            Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


             Rada kraje

             27/2426                         12. 12. 2017
             1. rozhodla

             zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Dodávka měřících pomůcek v rámci projektu „Laboratoře technických měření““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

             27/2426                         12. 12. 2017
             2. prohlašuje

             že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka měřících pomůcek v rámci projektu „Laboratoře technických měření““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

             27/2426                         12. 12. 2017
             3. jmenuje

             v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka měřících pomůcek v rámci projektu „Laboratoře technických měření““, a to:

             členové:

             Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

             náhradníci:

             Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

             27/2426                         12. 12. 2017
             4. jmenuje

             v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka měřících pomůcek v rámci projektu „Laboratoře technických měření““, a to:

             členové:

             Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

             PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

             Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu

             Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

             Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             Mgr. Karel Sládeček, člen zastupitelstva kraje

             náhradníci:

             Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

             Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

             Mgr. Jana Švecová, odbor evropských projektů

             Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 25/2206 ze dne 21. 11. 2017

              č. 14/1082 ze dne 30. 5. 2017

              k usnesení zastupitelstva kraje

              č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

              č. 4/253 ze dne 15. 6. 2017

              27/2427                         12. 12. 2017
              1. rozhodla

              zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko“, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

              27/2427                         12. 12. 2017
              2. jmenuje

              v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko“, a to:

              členové:

              Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

              Ing. Silvie Součková, odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

              Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

              náhradníci:

              Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

              Ing. Marek Matějka, odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

              Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

              27/2427                         12. 12. 2017
              3. jmenuje

              v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko“, a to:

              členové:

              Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

              Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

              Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu

              Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              Petr Zábojník, člen zastupitelstva kraje

              Ing. Aleš Stejskal, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

              náhradníci:

              Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

              Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

              Ing. Silvie Okálová, odbor dopravy a chytrého regionu

              Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              Ing. Martin Zuštík, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

              Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 25/2206 ze dne 21. 11. 2017

               č. 19/1658 ze dne 29. 8. 2017

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

               č. 5/420 ze dne 14. 9. 2017

               27/2428                         12. 12. 2017
               1. rozhodla

               zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Rýmařovsko“, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

               27/2428                         12. 12. 2017
               2. jmenuje

               v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Rýmařovsko“, a to:

               členové:

               Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

               Ing. Silvie Součková, odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

               Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

               náhradníci:

               Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

               Ing. Marek Matějka, odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

               Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

               27/2428                         12. 12. 2017
               3. jmenuje

               v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Rýmařovsko“, a to:

               členové:

               Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

               Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

               Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu

               Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

               Marian Bojko, člen zastupitelstva kraje

               Ing. Aleš Stejskal, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

               náhradníci:

               Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

               Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

               Ing. Silvie Okálová, odbor dopravy a chytrého regionu

               Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

               Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje

               Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 8/563 ze dne 28. 2. 2017

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

                27/2429                         12. 12. 2017
                1. rozhodla

                zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdlantsko II“, a to po ukončení předchozího zadávacího řízení VZ č. 30/2017 s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdlantsko“ zrušením, tj. po uplynutí lhůt dle § 51 odst. 2 ZZVZ. Po ukončení předchozího zadávacího řízení bude nové otevřené zadávací řízení zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

                27/2429                         12. 12. 2017
                2. jmenuje

                v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdlantsko II“, a to:

                členové:

                Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

                Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                náhradníci:

                Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

                Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                27/2429                         12. 12. 2017
                3. jmenuje

                v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdlantsko II“, a to:

                členové:

                Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

                Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

                Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu

                Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                Ing. Martin Zuštík, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

                Ing. Aleš Stejskal, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

                náhradníci:

                Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

                Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

                Ing. Silvie Okálová, odbor dopravy a chytrého regionu

                Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                Ing. Petr Baránek, člen zastupitelstva kraje

                Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 19/1607 ze dne 29. 8. 2017

                 27/2430                         12. 12. 2017
                 1. rozhodla

                 vyloučit z další účasti v nadlimitním zadávacím řízení veřejné zakázky na služby s názvem "Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Novojičínsko západ“, níže uvedené účastníky, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly:

                 1.       ČSAD Vsetín a.s.

                 Ohrada 791, 755 01 Vsetín

                 IČO: 45192120

                 2.       ARRIVA MORAVA a.s.

                 Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

                 IČO: 25827405


                  Rada kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 17/1420 ze dne 18. 7. 2017

                  27/2431                         12. 12. 2017
                  1. rozhodla

                  vyloučit z další účasti v otevřeném nadlimitním řízení pro část 1 veřejné zakázky s názvem „Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje – simulační technologie“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                  2.       MEDIM s.r.o.

                  Selská 80, 614 00 Brno

                  IČO: 47903279

                  27/2431                         12. 12. 2017
                  2. rozhodla

                  na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje – simulační technologie“ účastníka:

                  pro část 1 veřejné zakázky – Celotělový multifunkční simulátor se simulací traumatu – dospělý

                  S & T Plus s.r.o.

                  Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4

                  IČO: 25701576

                  za cenu nejvýše přípustnou 8.490.720,- Kč bez DPH

                  pro část 2 veřejné zakázky – Celotělový multifunkční simulátor dospělý s plicním ventilátorem pro rozšířenou výuku urgentní a intenzivní péče (1 ks) a celotělový multifunkční simulátor novorozenecký (1 ks)

                  S & T Plus s.r.o.

                  Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4

                  IČO: 25701576

                  za cenu nejvýše přípustnou 7.079.305,- Kč bez DPH


                   Rada kraje

                   27/2432                         12. 12. 2017
                   1. rozhodla

                   zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje II.“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

                   27/2432                         12. 12. 2017
                   2. prohlašuje

                   že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje II.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

                   27/2432                         12. 12. 2017
                   3. jmenuje

                   v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje II.“, a to:

                   členové:

                   Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

                   Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                   Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                   náhradníci:

                   Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu

                   Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                   Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                   27/2432                         12. 12. 2017
                   4. jmenuje

                   v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje II.“, a to:

                   členové:

                   Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

                   Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu

                   JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační

                   Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                   Ing. David Bárta, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                   Martin Schwarz, člen zastupitelstva kraje

                   náhradníci:

                   Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

                   Ing. Anna Klimšová, odbor financí

                   Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační

                   Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                   Ing. Pavel Kowalski, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                   Ing. Karel Siuda, člen zastupitelstva kraje


                    Rada kraje

                    27/2433                         12. 12. 2017
                    1. rozhodla

                    zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Vybavení laboratoří virtuální reality ve středních školách Moravskoslezského kraje“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

                    27/2433                         12. 12. 2017
                    2. prohlašuje

                    že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Vybavení laboratoří virtuální reality ve středních školách Moravskoslezského kraje“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

                    27/2433                         12. 12. 2017
                    3. jmenuje

                    v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Vybavení laboratoří virtuální reality ve středních školách Moravskoslezského kraje“, a to:

                    členové:

                    Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

                    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                    Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                    náhradníci:

                    Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

                    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                    Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                    27/2433                         12. 12. 2017
                    4. jmenuje

                    v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Vybavení laboratoří virtuální reality ve středních školách Moravskoslezského kraje“, a to:

                    členové:

                    Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

                    PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

                    Mgr. Roman Kubiena, odbor školství, mládeže a sportu

                    Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

                    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                    Petr Zábojník, člen zastupitelstva kraje

                    náhradníci:

                    Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

                    Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

                    Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

                    Ing. Andrea Suchomelová, odbor evropských projektů

                    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                    Ing. Martin Zuštík, Ph.D., člen zastupitelstva kraje


                     Rada kraje

                     27/2434                         12. 12. 2017
                     1. rozhodla

                     zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Dodávka a vybavení pro výuku jazyků v rámci projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

                     27/2434                         12. 12. 2017
                     2. prohlašuje

                     že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka a vybavení pro výuku jazyků v rámci projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

                     27/2434                         12. 12. 2017
                     3. jmenuje

                     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a vybavení pro výuku jazyků v rámci projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK““, a to:

                     členové:

                     Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

                     Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                     Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                     náhradníci:

                     Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

                     Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                     Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                     27/2434                         12. 12. 2017
                     4. jmenuje

                     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a vybavení pro výuku jazyků v rámci projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK““, a to:

                     členové:

                     Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

                     PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

                     Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu

                     Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

                     Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                     Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje

                     náhradníci:

                     Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

                     Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

                     Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

                     Ing. Aleš Trnka, odbor evropských projektů

                     Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                     Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje


                      Rada kraje

                      27/2435                         12. 12. 2017
                      1. rozhodla

                      zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Laboratoře virtuální reality včetně bezbariérovosti“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

                      27/2435                         12. 12. 2017
                      2. prohlašuje

                      že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Laboratoře virtuální reality včetně bezbariérovosti“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

                      27/2435                         12. 12. 2017
                      3. jmenuje

                      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Laboratoře virtuální reality včetně bezbariérovosti“, a to:

                      členové:

                      Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

                      Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                      Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                      náhradníci:

                      Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

                      Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                      Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                      27/2435                         12. 12. 2017
                      4. jmenuje

                      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Laboratoře virtuální reality včetně bezbariérovosti“, a to:

                      členové:

                      Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

                      Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

                      PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

                      Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

                      Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový

                      Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                      náhradníci:

                      Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

                      Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

                      Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

                      Ing. Andrea Suchomelová, odbor evropských projektů

                      Ing. Michal Janák, odbor investiční a majetkový

                      Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


                       Rada kraje

                       27/2436                         12. 12. 2017
                       1. rozhodla

                       zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

                       27/2436                         12. 12. 2017
                       2. prohlašuje

                       že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

                       27/2436                         12. 12. 2017
                       3. jmenuje

                       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí“, a to:

                       členové:

                       Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje

                       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                       Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                       náhradníci:

                       Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

                       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                       Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                       27/2436                         12. 12. 2017
                       4. jmenuje

                       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí“, a to:

                       členové:

                       Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje

                       Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

                       Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

                       Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

                       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                       Ing. Mgr. Josef Pukančík, člen zastupitelstva kraje

                       náhradníci:

                       Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

                       Ing. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

                       Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

                       Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu

                       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                       PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA., člen zastupitelstva kraje


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 13/956 ze dne 18. 5. 2017

                        27/2437                         12. 12. 2017
                        1. rozhodla

                        na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ účastníka:

                        MORYS s.r.o.

                        Korejská 894/9, 702 00 Ostrava

                        IČO: 42864771

                        za cenu nejvýše přípustnou 62.043.014,13,- Kč bez DPH


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 16/1353 ze dne 27. 6. 2017

                         č. 18/1499 ze dne 8. 8. 2017

                         č. 16/1326 ze dne 27. 6. 2017

                         27/2438                         12. 12. 2017
                         1. rozhodla

                         vyloučit z další účasti v otevřeném nadlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 3.3 a 4787 4.3“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                         7.       Skanska a.s.

                         Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

                         IČO: 26271303

                         27/2438                         12. 12. 2017
                         2. rozhodla

                         na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 3.3 a 4787 4.3“ účastníka:

                         FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

                         Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

                         IČO: 25317628

                         za cenu nejvýše přípustnou 327.860.013,27,- Kč bez DPH


                          Rada kraje

                          27/2439                         12. 12. 2017
                          1. schvaluje

                          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Oprava fasády budovy gymnázia Komenského 2, Havířov II."

                          27/2439                         12. 12. 2017
                          2. rozhodla

                          vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                          3. VDS, spol. s r.o.

                          se sídlem: Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava

                          IČO: 45194980

                          za cenu nejvýše přípustnou 4.588.994,04 Kč bez DPH


                           Rada kraje

                           27/2440                         12. 12. 2017
                           1. schvaluje

                           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Dodávka architektonických modelů hradu Hukvaldy včetně vitrín“

                           27/2440                         12. 12. 2017
                           2. rozhodla

                           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                           Pavel Storzer

                           se sídlem: Jistebník 314, 742 82 Jistebník

                           IČO: 10613838

                           za cenu nejvýše přípustnou 726.000 Kč bez DPH


                            Rada kraje

                            27/2441                         12. 12. 2017
                            1. schvaluje

                            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Výkon IČ, TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum“

                            27/2441                         12. 12. 2017
                            2. rozhodla

                            vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu s označením „Výkon IČ, TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum“, níže uvedeného účastníka výběrového řízení, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                            2.   Forsing projekt s.r.o.

                            se sídlem: Povětronní 1263/66, Stará Bělá, 724 00 Ostrava

                            IČO: 27847721

                            27/2441                         12. 12. 2017
                            3. rozhodla

                            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                            1.   Ing. Miroslav Geryk

                            se sídlem: Dvořákův okruh 2149/13, 794 01, Krnov - Pod Bezručovým vrchem

                            IČO: 63015820

                            za nejvýše přípustnou cenu 168.000 Kč bez DPH


                             Rada kraje

                             27/2442                         12. 12. 2017
                             1. schvaluje

                             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „E-kola pro Moravskoslezský kraj"

                             27/2442                         12. 12. 2017
                             2. rozhodla

                             vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                             2. TOPKOLO s.r.o.

                             se sídlem: Servisní 5556/1, 722 00 Ostrava-Třebovice,

                             IČO: 03746143

                             za cenu nejvýše přípustnou 1 685 272 Kč bez DPH


                              Rada kraje

                              27/2443                         12. 12. 2017
                              1. schvaluje

                              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého“

                              27/2443                         12. 12. 2017
                              2. rozhodla

                              vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele:

                              TALPA - RPF, s.r.o.,

                              se sídlem: Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava

                              IČO: 64615391

                              27/2443                         12. 12. 2017
                              3. rozhodla

                              vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                              ZAHRADY R+R - realizace a údržba zahrad s.r.o.

                              se sídlem: Stará cesta 700, 739 24 Krmelín

                              IČO: 27822737

                              za cenu nejvýše přípustnou 720.610 Kč bez DPH


                               Rada kraje

                               27/2444                         12. 12. 2017
                               1. rozhodla

                               vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění aktualizace a koordinace projektových dokumentací interiéru a stavby v rámci projektu "Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně“ se společností

                               MARPO s.r.o.

                               se sídlem: 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

                               IČ: 41033078

                               za cenu nejvýše přípustnou 270.000 Kč bez DPH


                                Rada kraje

                                27/2445                         12. 12. 2017
                                1. schvaluje

                                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Anténní systém pro rádiovou komunikaci v objektu SO 01 IVC Ostrava-Jih"

                                27/2445                         12. 12. 2017
                                2. rozhodla

                                vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                                1.  STAVTEL-engineering s.r.o. 

                                se sídlem: Olomoucká 1190/77, 627 00 Brno

                                IČO: 29354757

                                za cenu nejvýše přípustnou 399.987 Kč bez DPH


                                 Rada kraje

                                 27/2446                         12. 12. 2017
                                 1. schvaluje

                                 zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Nákup zásahových stanů s nafukovací konstrukcí s příslušenstvím a naftových vytápěcích agregátů“

                                 27/2446                         12. 12. 2017
                                 2. rozhodla

                                 vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                                 3. GUMOTEX, akciová společnost

                                 se sídlem: Břeclav, Mládežnická 3062/3a, PSČ 690 75

                                 IČO: 16355407

                                 za cenu nejvýše přípustnou 484.240 Kč bez DPH


                                  Rada kraje

                                  27/2447                         12. 12. 2017
                                  1. schvaluje

                                  zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Vyztužení obvodových stěn stájí - Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih III.“

                                  27/2447                         12. 12. 2017
                                  2. rozhodla

                                  vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                                  1. Stolařství Šputa s.r.o.

                                      se sídlem: Blanická 252/172, Stará Bělá, 724 00 Ostrava

                                      IČO: 27835065

                                  za cenu nejvýše přípustnou 323.794 Kč bez DPH


                                   Rada kraje

                                   27/2448                         12. 12. 2017
                                   1. schvaluje

                                   zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „PD, autorský dozor, koordinátor BOZP a IČ "Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou"

                                   27/2448                         12. 12. 2017
                                   2. rozhodla

                                   vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                                   3. Ing. Štěpán Šňupárek

                                   se sídlem: 30. dubna 14/2034 702 00 Ostrava

                                   IČO: 72978325

                                   za cenu nejvýše přípustnou 928.000 Kč


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                    27/2449                         12. 12. 2017
                                    1. rozhodla

                                    poskytnout peněžitý dar Moravskoslezského kraje pro první narozené dítě roku 2018 v Moravskoslezském kraji ve výši 3 tis. Kč za podmínky schválení rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v navrhovaném znění

                                    27/2449                         12. 12. 2017
                                    2. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 6113 -

                                    Zastupitelstva krajů

                                    pol.  5169 -

                                    Nákup ostatních služeb

                                    o

                                                36 tis. Kč

                                    pol.  5240 -

                                    Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím

                                    o

                                             

                                    14 tis. Kč

                                    Celkem

                                    o

                                             50 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 6113 -

                                    Zastupitelstva krajů

                                    pol.  5194 -

                                    Věcné dary

                                    o

                                           50 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     27/2450                         12. 12. 2017
                                     1. souhlasí

                                     s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 11. 2017 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                     27/2450                         12. 12. 2017
                                     2. stanoví

                                     a.    u usnesení č. 25/2284 bod 3. ze dne 21. 11. 2017 termín další kontroly plnění na prosinec 2018

                                     b.    u usnesení č. 25/2284 bod 4. ze dne 21. 11. 2017 termín další kontroly plnění na prosinec 2018


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                      27/2451                         12. 12. 2017
                                      1. rozhodla

                                      udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ ve výši 69 tis. Kč

                                      27/2451                         12. 12. 2017
                                      2. schvaluje

                                      zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, o částku 310 tis. Kč s účelovým určením na realizaci akce „100. let výročí vzniku Československa“ s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2018

                                      27/2451                         12. 12. 2017
                                      3. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 6409 -

                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                      pol.  6901 -

                                      Rezervy kapitálových výdajů

                                      o

                                      241 tis. Kč

                                      a

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3319 -

                                      Ostatní záležitosti kultury

                                      pol.  5229 -

                                      Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                      o

                                      69 tis. Kč

                                      Celkem

                                      310 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3315 -

                                      Činnost muzeí a galerií

                                      pol.  5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      310 tis. Kč

                                      27/2451                         12. 12. 2017
                                      4. rozhodla

                                      změnit v usnesení 2/28 ze dne 22. 12. 2016, bod 3. časovou použitelnost závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, s účelovým určením „Kofinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“, z „od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017“ na „od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018“


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                       27/2452                         12. 12. 2017
                                       1. bere na vědomí

                                       žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Mořkov, IČO 47998288, na projekt „Výměna oken v pastoračním domě“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                       27/2452                         12. 12. 2017
                                       2. rozhodla

                                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Mořkov, IČO 47998288, ve výši 200.000,-- Kč na projekt „Výměna oken v pastoračním domě“ s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                       27/2452                         12. 12. 2017
                                       3. schvaluje

                                       navýšit akci rozpočtu „Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu“ o částku 200 tis. Kč

                                       27/2452                         12. 12. 2017
                                       4. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 6409 -

                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                       pol. 6901 -

                                       Rezervy kapitálových výdajů

                                       o

                                       200 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3326

                                       Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

                                       pol. 5223 -

                                       Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                       o

                                       200 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        27/2453                         12. 12. 2017
                                        1. rozhodla

                                        zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                        27/2453                         12. 12. 2017
                                        2. rozhodla

                                        a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                        b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                        27/2453                         12. 12. 2017
                                        3. rozhodla

                                        odstoupit od budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene vzájemnou dohodou se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 26/2351 ze dne 5. 12. 2017

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 4/224 ze dne 15. 6. 2017

                                        č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

                                        27/2454                         12. 12. 2017
                                        1. bere na vědomí

                                        informaci o konání 61. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a její program, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        27/2454                         12. 12. 2017
                                        2. zmocňuje

                                        náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucku, MBA jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., případně náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kaniu, jako náhradníka, k jednání na 61. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 12. 12. 2017 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                         27/2455                         12. 12. 2017
                                         1. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         zvyšují

                                         investiční přijaté transfery

                                         pol.  4216 -

                                         Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                         o

                                         10.108,61 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 6409 -

                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                         pol.  6901 -

                                         Rezervy kapitálových výdajů

                                         o

                                         10.108,61 tis. Kč

                                         27/2455                         12. 12. 2017
                                         2. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3322 -

                                         Zachování a obnova kulturních památek

                                         pol.  5166 -

                                         Konzultační, poradenské a právní služby

                                         o

                                         6,09 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3322 -

                                         Zachování a obnova kulturních památek

                                         pol.  5011 -

                                         Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                         o

                                         4,50 tis. Kč

                                         pol.  5031 -

                                         Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                         o

                                         1,14 tis. Kč

                                         pol.  5032 -

                                         Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                         o

                                         0,42 tis. Kč

                                         pol.  5038 -

                                         Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                         o

                                         0,03 tis. Kč

                                         Celkem

                                         6,09 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 19/1681 ze dne 29.8.2017

                                          č. 16/1349 ze dne 27.6.2017

                                          č. 22/1966 ze dne 10.10.2017

                                          č. 6/370 ze dne 24.1.2017

                                          č. 18/1546 ze dne 8.8.2017

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                          27/2456                         12. 12. 2017
                                          1. schvaluje

                                          snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, o částku 305,28 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Celková rekonstrukce elektroinstalace školy“

                                          27/2456                         12. 12. 2017
                                          2. schvaluje

                                          snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2017 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                          27/2456                         12. 12. 2017
                                          3. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3121 -

                                          Gymnázia

                                          pol.  5331 -

                                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          0,30 tis. Kč

                                          a

                                          snižují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 3114 -

                                          Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                          pol.  6351 -

                                          Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          23,43 tis. Kč

                                          na § 3121 -

                                          Gymnázia

                                          pol.  6351 -

                                          Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          496,35 tis. Kč

                                          na § 3122 -

                                          Střední odborné školy

                                          pol.  6351 -

                                          Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          63,71 tis. Kč

                                          na § 3231 -

                                          Základní umělecké školy

                                          pol.  6351 -

                                          Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          148,12 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          731,61 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 6409 -

                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                          pol.  6901 -

                                          Rezervy kapitálových výdajů

                                          o

                                          731,91 tis. Kč

                                          27/2456                         12. 12. 2017
                                          4. schvaluje

                                          snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 663.121,46 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Stavební úpravy objektu Muzea ve Štramberku“

                                          27/2456                         12. 12. 2017
                                          5. schvaluje

                                          snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 15.287,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Zámek Nová Horka – obnova zámeckého areálu“

                                          27/2456                         12. 12. 2017
                                          6. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3315 -

                                          Činnosti muzeí a galerií

                                          pol.  5331 -

                                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          663,12 tis. Kč

                                          a

                                          snižují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 3315 -

                                          Činnosti muzeí a galerií

                                          pol.  6351 -

                                          Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          15,28 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 6409 -

                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                          pol.  6901 -

                                          Rezervy kapitálových výdajů

                                          o

                                          678,40 tis. Kč

                                          27/2456                         12. 12. 2017
                                          7. schvaluje

                                          snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, o částku 432.335,56 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Zřízení sociálních zařízení ve druhém patře budovy“

                                          27/2456                         12. 12. 2017
                                          8. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 3523 -

                                          Odborné léčebné ústavy

                                          pol.  6351 -

                                          Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          432,33 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 6409 -

                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                          pol.  6901 -

                                          Rezervy kapitálových výdajů

                                          o

                                          432,33 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          27/2457                         12. 12. 2017
                                          1. rozhodla

                                          uzavřít Smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu „Budišov, OP_1341, vNN, obnova DTS/vNN“ mezi krajem a investorem stavby společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, IČO 24729035, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           27/2458                         12. 12. 2017
                                           1. rozhodla

                                           předat organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, k hospodaření movitý majetek v hodnotě 60.870,26 Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                           27/2458                         12. 12. 2017
                                           2. rozhodla

                                           předat organizaci Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00602159, k hospodaření movitý majetek v hodnotě 188.651,10 Kč, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                            27/2459                         12. 12. 2017
                                            1. schvaluje

                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizacím:

                                            a)    Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, IČO 00601641, o částku 850.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Výměna měděné střešní krytiny“ s časovou použitelností do 31. 12. 2018

                                            b)   Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, o částku 6.000.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava střechy“ s časovou použitelností do 31. 12. 2018

                                            27/2459                         12. 12. 2017
                                            2. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 6409 -

                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                            pol.  6901 -

                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                            o

                                            6.850 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3121 -

                                            Gymnázia

                                            pol.  5331 -

                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            6.850 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             27/2460                         12. 12. 2017
                                             1. rozhodla

                                             a)    nabýt darem do vlastnictví kraje movité věci specifikované v příloze č. 1 předloženého materiálu v celkové pořizovací hodnotě 264.012,96 Kč, z vlastnictví města Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČO 00300870

                                             b)   předat movité věci uvedené v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace, Lidická 639, Vítkov, IČO 47813598, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem

                                             27/2460                         12. 12. 2017
                                             2. rozhodla

                                             zrušit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 751/3 ostatní plocha, zřízeného ve prospěch pozemku parc. č. 751/1 zastavěná plocha a nádvoří, oba v k.ú. a obci Vítkov, oba ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČO 00577910, spočívající v právu služebnosti jednotky vzduchotechniky, dvou odlučovačů tuků a tukové kanalizace, právu vstupu a vjezdu, v rozsahu dle geometrického plánu č. 2927-104/2015, zapsaného na základě vkladového řízení V-6084/2016-806 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Opava, na listu vlastnictví 1697 pro k. ú. a obec Vítkov

                                             27/2460                         12. 12. 2017
                                             3. rozhodla

                                             zrušit věcné břemeno k pozemkům parc. č. 749/2 ostatní plocha, parc. č. 751/3 ostatní plocha, parc. č. 752 ostatní plocha, parc. č. 753 zahrada, v k. ú. a obci Vítkov, všechny ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČO 00577910, spočívající v právu chůze a jízdy, zřízeného ve prospěch kraje a zapsaného na základě vkladového řízení V-9271-2013-806 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Opava, na listu vlastnictví č. 1697 pro k. ú. a obec Vítkov


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 23/2038 ze dne 24.10.2017

                                              27/2461                         12. 12. 2017
                                              1. rozhodla

                                              nahradit přílohu č. 3 materiálu schváleného usnesením rady kraje č. 23/2038 ze dne 24. 10. 2017 bod 2. přílohou č. 2 předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               27/2462                         12. 12. 2017
                                               1. schvaluje

                                               zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813121, o částku 3.150.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava střechy včetně výměny střešních trámů“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018

                                               27/2462                         12. 12. 2017
                                               2. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               kapitálové výdaje

                                               na § 6409 -

                                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                               pol.  6901 -

                                               Rezervy kapitálových výdajů

                                               o

                                               3.150 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3122 -

                                               Střední odborné školy

                                               pol.  5331 -

                                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                               o

                                               3.150 tis. Kč


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 111/8563 ze dne 4. 10. 2016

                                                27/2463                         12. 12. 2017
                                                1. rozhodla

                                                uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě evid. č. 06125/2016/KŘ ze dne 26. 10. 2016 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru pro akci „Pavilon H - stavební úpravy a přístavba“ organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, s Ing. Štěpánem Šňupárkem, se sídlem: 30. dubna 2034/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 72978325, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                 27/2464                         12. 12. 2017
                                                 1. bere na vědomí

                                                 návrh na zařazení přípravy a realizace akce „Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura“ do rozpočtu kraje na rok 2017 dle předloženého materiálu

                                                 27/2464                         12. 12. 2017
                                                 2. rozhodla

                                                 vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 1.200 tis. Kč s účelovým určením na akci „Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura“

                                                 27/2464                         12. 12. 2017
                                                 3. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 snižují

                                                 kapitálové výdaje            

                                                 na § 6409 -

                                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                 pol.  6901 -

                                                 Rezervy kapitálových výdajů

                                                 o

                                                       1.200 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 kapitálové výdaje            

                                                 na § 2212 -

                                                 Silnice

                                                 pol.  6121 -

                                                 Budovy, haly a stavby

                                                 o

                                                        1.200 tis. Kč


                                                  Rada kraje

                                                  27/2465                         12. 12. 2017
                                                  1. schvaluje

                                                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00844985, o částku 200.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Odstranění havarijního stavu splaškové kanalizace“ s časovou použitelností od 14. 12. 2017 do 30. 6. 2018

                                                  27/2465                         12. 12. 2017
                                                  2. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  kapitálové výdaje

                                                  na § 6409 -

                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                  pol.  6901 -

                                                  Rezervy kapitálových výdajů

                                                  o

                                                  200 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 3122 -

                                                  Střední odborné školy

                                                  pol.  5331 -

                                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  200 tis. Kč


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                   27/2466                         12. 12. 2017
                                                   1. schvaluje

                                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 13644301, s účelovým určením na náhradu výdajů vynaložených na odstranění následků pojistné události z června 2017 v rámci akce „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví školství“ o částku 564.497,60 Kč

                                                   27/2466                         12. 12. 2017
                                                   2. rozhodla

                                                   udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory, která vznikla u akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ ve výši 50.441 Kč

                                                   27/2466                         12. 12. 2017
                                                   3. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   zvyšují

                                                   nedaňové příjmy

                                                   na § 6320 -

                                                   Pojištění funkčně nespecifikované

                                                   pol. 2322 -

                                                   Přijaté pojistné náhrady

                                                   o

                                                   514.057 Kč

                                                   a

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3639 -

                                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                   pol. 5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   50.441 Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3123 -

                                                   Střední školy poskytující střední vzdělávání s výučním listem

                                                   pol. 5331 -

                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   564.498 Kč


                                                    Rada kraje

                                                    27/2467                         12. 12. 2017
                                                    1. bere na vědomí

                                                    Koncepci reformy psychiatrické péče v Moravskoslezském kraji, dle předloženého materiálu


                                                     Rada kraje

                                                     27/2468                         12. 12. 2017
                                                     1. schvaluje

                                                     podmínky Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                     27/2468                         12. 12. 2017
                                                     2. rozhodla

                                                     vyhlásit Dotační program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2018, dle předloženého materiálu

                                                     27/2468                         12. 12. 2017
                                                     3. schvaluje

                                                     podmínky Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                     27/2468                         12. 12. 2017
                                                     4. rozhodla

                                                     vyhlásit Dotační program na podporu hospicové péče na rok 2018, dle předloženého materiálu

                                                     27/2468                         12. 12. 2017
                                                     5. schvaluje

                                                     podmínky Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2018, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                     27/2468                         12. 12. 2017
                                                     6. rozhodla

                                                     vyhlásit Dotační program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2018, dle předloženého materiálu

                                                     27/2468                         12. 12. 2017
                                                     7. zřizuje

                                                     monitorovací pracovní skupinu pro dotační programy v oblasti zdravotnictví na rok 2018 ve složení dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      27/2469                         12. 12. 2017
                                                      1. souhlasí

                                                      s pořízením manažerského osobního automobilu střední třídy pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188, dle předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                                       27/2470                         12. 12. 2017
                                                       1. souhlasí

                                                       s uzavřením smlouvy o ubytování mezi organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, a zaměstnancem **********, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, dle předloženého materiálu

                                                       27/2470                         12. 12. 2017
                                                       2. souhlasí

                                                       s uzavřením smlouvy o ubytování mezi organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, a zaměstnancem **********, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, dle předloženého materiálu

                                                       27/2470                         12. 12. 2017
                                                       3. souhlasí

                                                       s uzavřením smlouvy o ubytování mezi organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, a zaměstnancem **********, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, dle předloženého materiálu

                                                       27/2470                         12. 12. 2017
                                                       4. souhlasí

                                                       s uzavřením smlouvy o ubytování mezi organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, a zaměstnancem **********, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, dle předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        27/2471                         12. 12. 2017
                                                        1. souhlasí

                                                        se záměrem Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, pořídit nukleární magnetickou rezonanci


                                                         Rada kraje

                                                         27/2472                         12. 12. 2017
                                                         1. stanoví

                                                         s účinností od 1. 1. 2018 včetně

                                                         platy ředitelům příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                          27/2473                         12. 12. 2017
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádost organizace FAMILY GYM s.r.o., IČO 05296846, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          27/2473                         12. 12. 2017
                                                          2. rozhodla

                                                          udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Umísťování dětí vyžadujících specializovanou péči“ ve výši 190 tis. Kč a o tuto částku navýšit finanční prostředky na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“

                                                          27/2473                         12. 12. 2017
                                                          3. rozhodla

                                                          poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci FAMILY GYM s.r.o., IČO 05296846, ve výši 190 tis. Kč, na úhradu uznatelných nákladů semináře „Cvičení a zdravý životní styl třetího věku“, vzniklých od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017 a uhrazených do 20. 1. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                          27/2473                         12. 12. 2017
                                                          4. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3599 -

                                                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                          pol. 5321 -

                                                          Neinvestiční transfery obcím

                                                          o

                                                          190 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3599 -

                                                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                          pol. 5213 -

                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                          o

                                                          190 tis. Kč


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 25/2237 ze dne 21. 11. 2017

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                           27/2474                         12. 12. 2017
                                                           1. bere na vědomí

                                                           žádosti příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků, účelově určených na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           27/2474                         12. 12. 2017
                                                           2. rozhodla

                                                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Dotační program – Program na podporu projektů ve zdravotnictví“ ve výši 1.242 tis. Kč a o tuto úsporu navýšit akci „Stabilizace zdravotnického personálu a vzdělávání“

                                                           27/2474                         12. 12. 2017
                                                           3. schvaluje

                                                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017, příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví, účelově určeného na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                           27/2474                         12. 12. 2017
                                                           4. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           snižují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3549 -

                                                           Ostatní speciální zdravotnická péče

                                                           pol. 5229 -

                                                           Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                           o

                                                           1.242 tis. Kč

                                                           a

                                                           snižují

                                                           kapitálové výdaje

                                                           na § 6409 -

                                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                           pol. 6901 -

                                                           Rezervy kapitálových výdajů

                                                           o

                                                           103 tis. Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3522 -

                                                           Ostatní nemocnice

                                                           pol. 5331 -

                                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           1.345 tis. Kč

                                                           27/2474                         12. 12. 2017
                                                           5. rozhodla

                                                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce

                                                           a)    „Dotační program – Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost“ ve výši 470.600 Kč

                                                           b)   „Pořízení zdravotnických přístrojů“ ve výši 29.400 Kč

                                                           a o tuto úsporu navýšit akci „Zajištění lékařské pohotovostní služby – příspěvkové organizace MSK“

                                                           27/2474                         12. 12. 2017
                                                           6. schvaluje

                                                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017, účelově určený na úhradu ztráty z činnosti lékařské pohotovostní služby, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                                           27/2474                         12. 12. 2017
                                                           7. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           snižují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3549 -

                                                           Ostatní speciální zdravotnická péče

                                                           pol. 5213 -

                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                           o

                                                           470.600 Kč

                                                           a

                                                           snižují

                                                           kapitálové výdaje

                                                           na § 3522 -

                                                           Ostatní nemocnice

                                                           pol. 6351 -

                                                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           29.400 Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3522 -

                                                           Ostatní nemocnice

                                                           pol. 5331 -

                                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           500.000 Kč

                                                           27/2474                         12. 12. 2017
                                                           8. bere na vědomí

                                                           žádost organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o změnu závazných ukazatelů, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                           27/2474                         12. 12. 2017
                                                           9. schvaluje

                                                           snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o 327.273,54 Kč, na celkovou výši 6.103.469,56 Kč, účelově určený na pořízení přístrojového vybavení pro oddělní následné intenzivní péče v nemocnici Orlová v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017

                                                           27/2474                         12. 12. 2017
                                                           10. schvaluje

                                                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o 327.273,54 Kč, účelově určený na pořízení přístrojového vybavení pro oddělní následné intenzivní péče v nemocnici Orlová v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017

                                                           27/2474                         12. 12. 2017
                                                           11. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           snižují

                                                           kapitálové výdaje

                                                           na § 3522 -

                                                           Ostatní nemocnice

                                                           pol. 6351 -

                                                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           327.274 Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3522 -

                                                           Ostatní nemocnice

                                                           pol. 5331 -

                                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           327.274 Kč

                                                           27/2474                         12. 12. 2017
                                                           12. bere na vědomí

                                                           žádost organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o změnu závazných ukazatelů, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                           27/2474                         12. 12. 2017
                                                           13. schvaluje

                                                           snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o 156.726 Kč na celkovou výši 3.516.106 Kč, s účelovým určením na „Osazení termoregulačních ventilů s hlavicemi“, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                                           27/2474                         12. 12. 2017
                                                           14. schvaluje

                                                           zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o 156.726 Kč na celkovou výši 2.387.741 Kč, s účelovým určením na „Zřízení topných větví - Orlová“, a změnu časové použitelnosti z „od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017“ na „od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018“

                                                           27/2474                         12. 12. 2017
                                                           15. bere na vědomí

                                                           žádosti příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků účelově určených na úhradu nákladů na celoživotní vzdělávání zdravotnických asistentů, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                           27/2474                         12. 12. 2017
                                                           16. schvaluje

                                                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017, účelově určený na úhradu nákladů na celoživotní vzdělávání zdravotnických asistentů, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                                           27/2474                         12. 12. 2017
                                                           17. rozhodla

                                                           nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 140.000 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

                                                           27/2474                         12. 12. 2017
                                                           18. schvaluje

                                                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o 140.000 Kč, s účelovým určením na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, dle příslušného rozhodnutí

                                                           27/2474                         12. 12. 2017
                                                           19. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           zvyšují

                                                           neinvestiční přijaté transfery

                                                           pol. 4116 -

                                                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                           o

                                                           140.000 Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3522 -

                                                           Ostatní nemocnice

                                                           pol. 5336 -

                                                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           140.000 Kč


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 13/888 ze dne 16. 4. 2013

                                                           č. 13/889 ze dne 16. 4. 2013

                                                           č. 24/2121 ze dne 7. 11. 2017

                                                           27/2475                         12. 12. 2017
                                                           1. stanoví

                                                           s účinností od 1. 1. 2018 včetně

                                                           plat Ing. Tomáši Stejskalovi, řediteli Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

                                                           27/2475                         12. 12. 2017
                                                           2. jmenuje

                                                           s účinností od 1. 1. 2018 včetně

                                                           Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví Moravskoslezského kraje, na vedoucí pracovní místo ředitele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, na dobu určitou, do doby jmenování nového ředitele/ředitelky na základě vyhlášeného výběrového řízení

                                                           27/2475                         12. 12. 2017
                                                           3. stanoví

                                                           s účinností od 1. 1. 2018 včetně

                                                           plat Ing. Pavlu Rydrychovi, řediteli Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

                                                           27/2475                         12. 12. 2017
                                                           4. vyhlašuje

                                                           výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, ve znění návrhu veřejného oznámení, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                           27/2475                         12. 12. 2017
                                                           5. jmenuje

                                                           členy komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, ve složení:

                                                           předseda komise:

                                                           MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

                                                           členové komise:

                                                           Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

                                                           Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

                                                           Ing. Pavel Rydrych, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                                           Mgr. Lukáš Chalás, odbor zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                                           Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce, ředitel Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

                                                           27/2475                         12. 12. 2017
                                                           6. pověřuje

                                                           funkcí tajemnice výběrové komise Janu Brodovou, zaměstnankyni Moravskoslezského kraje, zařazenou k výkonu práce do krajského úřadu, odboru zdravotnictví; případně zastupujícího zaměstnance z odboru zdravotnictví


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 3/143 ze dne 6. 12. 2016

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 2/61 ze dne 22. 12. 2016

                                                            27/2476                         12. 12. 2017
                                                            1. rozhodla

                                                            nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v (maximální) výši 79.626.238,52 Kč na financování projektu „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“, registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0004671 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03K000068, ze dne 21. 9. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                             27/2477                         12. 12. 2017
                                                             1. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 2143 -

                                                             Cestovní ruch

                                                             pol. 5169 -

                                                             Nákup ostatních služeb

                                                             o

                                                             80 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 2143 -

                                                             Cestovní ruch

                                                             pol. 5171 -

                                                             Opravy a udržování

                                                             o

                                                             80 tis. Kč


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 100/7646 ze dne 3. 5. 2016

                                                              č. 3/132 ze dne 6. 12. 2016

                                                              č. 3/121 ze dne 6. 12. 2016

                                                              č. 93/7311 ze dne 8. 3. 2016

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                              27/2478                         12. 12. 2017
                                                              1. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              zvyšují

                                                              neinvestiční přijaté transfery

                                                              pol.  4116 -

                                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                              ze státního rozpočtu

                                                              o

                                                              3.699,43 tis. Kč

                                                              a

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 3299 -

                                                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                              pol.  5164 -

                                                              Nájemné

                                                              o

                                                              20,00 tis. Kč

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              345,87 tis. Kč

                                                              pol.  5173 -

                                                              Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                              o

                                                              20,00 tis. Kč

                                                              pol.  5175 -

                                                              Pohoštění

                                                              o

                                                              600,00 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              985,87 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 3123 -

                                                              Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                              pol.  5336 -

                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              357,38 tis. Kč

                                                              na § 3146 -

                                                              Zařízení výchovného poradenství

                                                              pol.  5336 -

                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              220,53 tis. Kč

                                                              na § 3149 -

                                                              Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                                                              pol.  5336 -

                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              939,13 tis. Kč

                                                              na § 3299 -

                                                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                              pol.  5221 -

                                                              Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                              o

                                                              326,67 tis. Kč

                                                              pol.  5321 -

                                                              Neinvestiční transfery obcím

                                                              o

                                                              2.841,59 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              4.685,30 tis. Kč

                                                              27/2478                         12. 12. 2017
                                                              2. schvaluje

                                                              zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                              27/2478                         12. 12. 2017
                                                              3. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                               

                                                              zvyšují

                                                              neinvestiční přijaté transfery

                                                              pol.  4116 -

                                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                              ze státního rozpočtu

                                                              o

                                                              147,14 tis. Kč

                                                               

                                                              a

                                                               

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 6172 -

                                                              Činnost regionální správy

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              147,14 tis. Kč

                                                              27/2478                         12. 12. 2017
                                                              4. rozhodla

                                                              udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspor v rámci akce „Prostředky na přípravu projektů“ ve výši 1.163.880 Kč

                                                              27/2478                         12. 12. 2017
                                                              5. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 3639 -

                                                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              1.163,88 tis. Kč

                                                              na § 4359

                                                              Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              60,42 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              1.224,30 tis. Kč

                                                              a

                                                              snižují

                                                              neinvestiční přijaté transfery

                                                              pol.  4116 -

                                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                              ze státního rozpočtu

                                                              o

                                                              1.215,56 tis. Kč

                                                              a

                                                              snižují

                                                              investiční přijaté transfery

                                                              pol.  4216 -

                                                              Ostatní investiční přijaté transfery
                                                              ze státního rozpočtu

                                                              o

                                                              8,74 tis. Kč

                                                              27/2478                         12. 12. 2017
                                                              6. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                               

                                                              zvyšují

                                                              neinvestiční přijaté transfery

                                                              pol.  4116 -

                                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                              o

                                                              2.829,66 tis. Kč

                                                               

                                                              a

                                                               

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 4319 -

                                                              Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                               

                                                              pol.  5031 -

                                                              Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                              o

                                                              25,00 tis. Kč

                                                              pol.  5032 -

                                                              Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                              o

                                                              9,00 tis. Kč

                                                              pol.  5038 -

                                                              Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                              o

                                                              0,42 tis. Kč

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              1.795,24 tis. Kč

                                                              pol.  5173 -

                                                              Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                              o

                                                              1.000,00 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              2.829,66 tis. Kč

                                                              27/2478                         12. 12. 2017
                                                              7. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              kapitálové výdaje

                                                              na § 6172 -

                                                              Činnost regionální správy

                                                              pol.  6111 -

                                                              Programové vybavení

                                                              o

                                                              130,00 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              kapitálové výdaje

                                                              na § 6172 -

                                                              Činnost regionální správy

                                                              pol.  6125 -

                                                              Výpočetní technika

                                                              o

                                                              130,00 tis. Kč

                                                              27/2478                         12. 12. 2017
                                                              8. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                               

                                                              zvyšují

                                                              neinvestiční přijaté transfery

                                                              pol.  4116 -

                                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                              o

                                                              650,23 tis. Kč

                                                               

                                                              a

                                                               

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 4379 -

                                                              Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                               

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              650,23 tis. Kč


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                              27/2479                         12. 12. 2017
                                                              1. bere na vědomí

                                                              žádost subjektu Western Arts Club z.s., IČO 26679353, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč na projekt „Společná propagace Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              27/2479                         12. 12. 2017
                                                              2. rozhodla

                                                              poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Western Arts Club z.s., IČO 26679353, maximálně ve výši 50.000 Kč na projekt „Společná propagace Moravskoslezského kraje“, s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018, a uzavřít se subjektem Western Arts Club z.s. smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                              27/2479                         12. 12. 2017
                                                              3. rozhodla

                                                              udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ ve výši 50 tis. Kč

                                                              27/2479                         12. 12. 2017
                                                              4. rozhodla

                                                              navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu “ o 50.000 Kč

                                                              27/2479                         12. 12. 2017
                                                              5. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 2143 -

                                                              Cestovní ruch

                                                              pol. 5173 -

                                                              Cestovné

                                                              o

                                                              50.000 Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 2143 -

                                                              Cestovní ruch

                                                              pol. 5222 -

                                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                                              o

                                                              50.000 Kč


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

                                                               č. 23/2059 ze dne 24. 10. 2017

                                                               č. 110/8476 ze dne 22. 9. 2016

                                                               27/2480                         12. 12. 2017
                                                               1. rozhodla

                                                               poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                               27/2480                         12. 12. 2017
                                                               2. rozhodla

                                                               neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                               27/2480                         12. 12. 2017
                                                               3. doporučuje

                                                               zastupitelstvu kraje

                                                               rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s nimi smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                               27/2480                         12. 12. 2017
                                                               4. ukládá

                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                               předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3. tohoto usnesení

                                                               Zodp.: Jan Krkoška

                                                               Termín: 14. 12. 2017

                                                               27/2480                         12. 12. 2017
                                                               5. bere na vědomí

                                                               žádosti o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, dle příloh č. 6 až 7 předloženého materiálu

                                                               27/2480                         12. 12. 2017
                                                               6. rozhodla

                                                               schválit prodloužení realizace výměny zdroje tepla žadatelům uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu a uzavřít s žadateli příslušné dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 8 předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               27/2481                         12. 12. 2017
                                                               1. rozhodla

                                                               uzavřít Memorandum o spolupráci při pořádání konference TBEX mezi Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, a Českou centrálou cestovního ruchu, IČO 49277600, za podmínky schválení rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v navrhovaném znění, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                               27/2481                         12. 12. 2017
                                                               2. souhlasí

                                                               s dopisem adresovaným organizaci TBEX LLC ve věci konání mezinárodní bloggerské konference v Ostravě ve dnech 26. – 29. 7. 2018 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                27/2482                         12. 12. 2017
                                                                1. bere na vědomí

                                                                žádost příjemce IdeaHUB, z.s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                27/2482                         12. 12. 2017
                                                                2. rozhodla

                                                                poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 subjektu IdeaHUB, z.s., IČO 05358078, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „IdeaHUB – přípravná fáze“ ve výši 200.000 Kč, přičemž neinvestiční podíl dotace činí 140.000 Kč a investiční podíl dotace činí 60.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 30. 6. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                27/2482                         12. 12. 2017
                                                                3. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3639 -

                                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                pol. 5139 -

                                                                Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                o

                                                                          20 tis. Kč

                                                                pol. 5166 -

                                                                Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                o

                                                                        180 tis. Kč

                                                                Celkem

                                                                o

                                                                        200 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje            

                                                                na § 3639 -

                                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                pol. 5222 -

                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                o

                                                                           140 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                kapitálové výdaje            

                                                                na § 3639 -

                                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                pol. 6322 -

                                                                Investiční transfery spolkům

                                                                o

                                                                             60 tis. Kč


                                                                 Rada kraje

                                                                 27/2483                         12. 12. 2017
                                                                 1. schvaluje

                                                                 podmínky dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                 27/2483                         12. 12. 2017
                                                                 2. vyhlašuje

                                                                 program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“ ke dni 15. 12. 2017 s termínem podávání žádostí od 16. 1. 2018 do 30. 1. 2018


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                  27/2484                         12. 12. 2017
                                                                  1. rozhodla

                                                                  nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 87.353 Kč, účelově určené na úhradu nákladů vzniklých lékárnám v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za část IV. čtvrtletí roku 2017

                                                                  27/2484                         12. 12. 2017
                                                                  2. rozhodla

                                                                  navýšit akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ v odvětví životní prostředí o 87.354 Kč

                                                                  27/2484                         12. 12. 2017
                                                                  3. schvaluje

                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                  zvyšují

                                                                  přijaté transfery

                                                                   

                                                                  pol.  4111 -

                                                                  Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                                  o

                                                                  87.354 Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 3724 -

                                                                  Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

                                                                  pol.  5212 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                  o

                                                                  4.536 Kč

                                                                  pol.  5213 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                  o

                                                                  82.818 Kč

                                                                  Celkem

                                                                  o

                                                                  87.354 Kč


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                   27/2485                         12. 12. 2017
                                                                   1. rozhodla

                                                                   nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 12.085 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                                   27/2485                         12. 12. 2017
                                                                   2. rozhodla

                                                                   navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 12.085 Kč

                                                                   27/2485                         12. 12. 2017
                                                                   3. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   zvyšují

                                                                   přijaté transfery

                                                                   pol.  4111 -

                                                                   Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                                   o

                                                                   12.085 Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3741 -

                                                                   Ochrana druhů a stanovišť

                                                                   pol.  5192 -

                                                                   Poskytnuté náhrady

                                                                   o

                                                                   12.085 Kč


                                                                    Rada kraje

                                                                    27/2486                         12. 12. 2017
                                                                    1. stanoví

                                                                    s účinností od 1. 1. 2018

                                                                    platy ředitelům a zástupcům statutárních orgánů příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     27/2487                         12. 12. 2017
                                                                     1. souhlasí

                                                                     se zápisem změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace dle předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 23/2065 ze dne 24.10.2017

                                                                      27/2488                         12. 12. 2017
                                                                      1. jmenuje

                                                                      konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací v oblasti školství uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení


                                                                      Rada kraje

                                                                      27/2489                         12. 12. 2017
                                                                      1. schvaluje

                                                                      Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko, dle předloženého materiálu

                                                                      27/2489                         12. 12. 2017
                                                                      2. schvaluje

                                                                      Místní akční plán Frýdek-Místek, dle předloženého materiálu

                                                                      27/2489                         12. 12. 2017
                                                                      3. schvaluje

                                                                      Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov, dle předloženého materiálu

                                                                      27/2489                         12. 12. 2017
                                                                      4. schvaluje

                                                                      Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná, dle předloženého materiálu

                                                                      27/2489                         12. 12. 2017
                                                                      5. schvaluje

                                                                      Místní akční plán ORP Kopřivnice, dle předloženého materiálu

                                                                      27/2489                         12. 12. 2017
                                                                      6. schvaluje

                                                                      Místní akční plán vzdělávání ORP Ostrava, dle předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       27/2490                         12. 12. 2017
                                                                       1. rozhodla

                                                                       nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 1.951.510,80 Kč dle předloženého materiálu

                                                                       27/2490                         12. 12. 2017
                                                                       2. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

                                                                       27/2490                         12. 12. 2017
                                                                       3. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                                       pol. 4116 -

                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       1.951.514 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3121 -

                                                                       Gymnázia

                                                                       pol. 5336 -

                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       1.313.577 Kč

                                                                       na § 3122 -

                                                                       Střední odborné školy

                                                                       pol. 5336 -

                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       260.591 Kč

                                                                       na § 3123 -

                                                                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                       pol. 5336 -

                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       377.346 Kč

                                                                       Celkem

                                                                         o

                                                                       1.951.514 Kč

                                                                       27/2490                         12. 12. 2017
                                                                       4. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       nedaňové příjmy

                                                                       pol. 2420 -

                                                                       Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů

                                                                       o

                                                                       160.000 Kč

                                                                       a

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3419 -

                                                                       Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                       pol. 5622 -

                                                                       Neinvestiční půjčené prostředky spolkům

                                                                       o

                                                                       160.000 Kč


                                                                       Rada kraje

                                                                       27/2491                         12. 12. 2017
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       informaci o zániku práva k vymáhání pohledávky organizace Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, IČO 47811927, vůči panu **********, nar.**********, v celkové výši 52.800 Kč

                                                                       27/2491                         12. 12. 2017
                                                                       2. bere na vědomí

                                                                       informaci o zániku práva k vymáhání pohledávky organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 68334222, vůči:

                                                                       a)    paní **********, nar.**********, v celkové výši 62.610 Kč

                                                                       b)   panu **********, nar. **********, v celkové výši 20.480 Kč


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 12/925 ze dne 25.4.2017

                                                                        27/2492                         12. 12. 2017
                                                                        1. rozhodla

                                                                        zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na poskytnutí služeb souvisejících se zajištěním ubytování a stravování reprezentační výpravy na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018  Pardubickému kraji, IČO 70892822, ve výši 270 900 Kč včetně DPH, za podmínky schválení rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v navrhovaném znění


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 23/2065 ze dne 24. 10. 2017

                                                                         27/2493                         12. 12. 2017
                                                                         1. bere na vědomí

                                                                         a)    vzdání se funkce Jaroslavy Dokoupilové, ředitelky organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČO 00577910, dnem 31. 12. 2017

                                                                         b)   informaci, že funkci zástupkyně statutárního orgánu organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČO 00577910, bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Mgr. Libuše Králová z důvodu neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

                                                                         27/2493                         12. 12. 2017
                                                                         2. stanoví

                                                                         s účinností od 1. 1. 2018

                                                                         plat Mgr. Libuši Králové, zástupkyni statutárního orgánu organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČO 00577910, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 24/2145 ze dne 7.11.2017

                                                                          27/2494                         12. 12. 2017
                                                                          1. rozhodla

                                                                          nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 3.566.144,29 Kč dle předloženého materiálu

                                                                          27/2494                         12. 12. 2017
                                                                          2. schvaluje

                                                                          zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálního projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, projekt GRAMMY (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000620) organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, o částku 3.566.144,29 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                          27/2494                         12. 12. 2017
                                                                          3. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          zvyšují

                                                                          neinvestiční přijaté transfery

                                                                          pol. 4116 -

                                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                          o

                                                                          3.566.145 Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 3149 -

                                                                          Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                                                                          pol. 5336 -

                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                          o

                                                                          3.566.145 Kč

                                                                          27/2494                         12. 12. 2017
                                                                          4. rozhodla

                                                                          o změně výše poskytnuté neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                          27/2494                         12. 12. 2017
                                                                          5. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          snižují

                                                                          neinvestiční přijaté transfery

                                                                           

                                                                          pol. 4116 -

                                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                          o

                                                                          259.471 Kč

                                                                          a

                                                                          snižují

                                                                          běžné výdaje

                                                                           

                                                                          na § 3113 -

                                                                          Základní školy

                                                                           

                                                                          pol.  5213 -

                                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                          o

                                                                          108.694 Kč

                                                                           

                                                                          na § 3122 -

                                                                          Střední odborné školy

                                                                           

                                                                           

                                                                          pol.  5213 -

                                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                          o

                                                                          150.777 Kč

                                                                           

                                                                          Celkem

                                                                          259.471 Kč

                                                                           

                                                                          27/2494                         12. 12. 2017
                                                                          6. schvaluje

                                                                          snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizacím zřízeným krajem s účelovým určením na dotační a rozvojové programy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                                                          27/2494                         12. 12. 2017
                                                                          7. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          snižují

                                                                          neinvestiční přijaté transfery

                                                                          pol. 4116 -

                                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                          o

                                                                          4.319.378 Kč

                                                                          a

                                                                          snížení

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 3111 -

                                                                          Mateřské školy

                                                                          pol. 5213 -

                                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                          o

                                                                          116.509 Kč

                                                                          pol. 5339 -

                                                                          Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                          o

                                                                          95.035 Kč

                                                                          na § 3113 -

                                                                          Základní školy

                                                                          pol. 5213 -

                                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                          o

                                                                          11.226 Kč

                                                                          pol. 5336 -

                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                          o

                                                                          70.884 Kč

                                                                          pol. 5339 -

                                                                          Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                          o

                                                                          979.217 Kč

                                                                          na § 3114 -

                                                                          Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                          pol. 5336 -

                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                          o

                                                                          44.800 Kč

                                                                          na § 3117 -

                                                                          První stupeň základních škol

                                                                          pol. 5212 -

                                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                                                          o

                                                                          10.500 Kč

                                                                          pol. 5339 -

                                                                          Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                          o

                                                                          26.680 Kč

                                                                          na § 3121 -

                                                                          Gymnázia

                                                                          pol. 5213 -

                                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                          o

                                                                          2 Kč

                                                                          pol. 5336 -

                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                          o

                                                                          35.403 Kč

                                                                          na § 3122 -

                                                                          Střední odborné školy

                                                                          pol. 5221 -

                                                                          Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                          o

                                                                          19.896 Kč

                                                                          na § 3141-

                                                                          Školní stravování

                                                                          pol. 5213 -

                                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                          o

                                                                          990 Kč

                                                                          na § 3146 -

                                                                          Zařízení výchovného poradenství

                                                                          pol. 5336 -

                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                          o

                                                                          2.384.251 Kč

                                                                          na § 3150 -

                                                                          Vyšší odborné školy

                                                                          pol. 5213 -

                                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                          o

                                                                          569 Kč

                                                                          na § 3231 -

                                                                          Základní umělecké školy

                                                                          pol. 5336 -

                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                          o

                                                                          4.493 Kč

                                                                          na § 3299 -

                                                                          Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                          pol. 5336 -

                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                          o

                                                                          82.235 Kč

                                                                          pol. 5901 -

                                                                          Nespecifikované rezervy

                                                                            o

                                                                          281.390 Kč

                                                                          pol. 3421 -

                                                                          Využití volného času dětí a mládeže

                                                                          pol. 5222 -

                                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                                          o

                                                                          75.298 Kč

                                                                          na § 3541 -

                                                                          Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                                          pol. 5336 -

                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                          o

                                                                          80.000 Kč

                                                                          Celkem

                                                                          4.319.378 Kč


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 13/1040 ze dne 18. 5. 2017

                                                                          č. 15/1309 ze dne 12. 6. 2017

                                                                          č. 17/1492 ze dne 18. 7. 2017

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                          27/2495                         12. 12. 2017
                                                                          1. rozhodla

                                                                          nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 158.538,13 Kč na financování projektu „Podpora procesů vedoucích ke standardizaci kvality a alternativní komunikace v Síriu, příspěvkové organizaci“, realizovaného organizací kraje Sírius, příspěvková organizace, IČO 71197036, dle předloženého materiálu

                                                                          27/2495                         12. 12. 2017
                                                                          2. schvaluje

                                                                          zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 158.538,13 Kč, organizaci Sírius příspěvková organizace, IČO 71197036, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03515/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Podpora procesů vedoucích ke standardizaci kvality a alternativní komunikace v Síriu, příspěvkové organizaci“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/023/0001031

                                                                          27/2495                         12. 12. 2017
                                                                          3. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          zvyšují

                                                                          přijaté transfery

                                                                          pol. 4116 -

                                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                          o

                                                                           

                                                                          158 539 Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 4357 -

                                                                          Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                          pol. 5336 -

                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                          o

                                                                          158 539 Kč

                                                                          27/2495                         12. 12. 2017
                                                                          4. rozhodla

                                                                          nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 995.356,20 Kč na financování projektu „Kde je vůle, tam je cesta – cílená podpora pracovníkům domova se zvláštním režimem při práci s osobami s poruchami chování“, realizovaného organizací Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, dle předloženého materiálu

                                                                          27/2495                         12. 12. 2017
                                                                          5. schvaluje

                                                                          zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 995.356,20 Kč, organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03533/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Kde je vůle, tam je cesta – cílená podpora pracovníkům domova se zvláštním režimem při práci s osobami s poruchami chování“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/023/0001077, ve znění pozdějších změn

                                                                          27/2495                         12. 12. 2017
                                                                          6. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          zvyšují

                                                                          přijaté transfery

                                                                          pol. 4116 -

                                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                          o

                                                                          995.357 Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 4357 -

                                                                          Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                          pol. 5336 -

                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                          o

                                                                          995.357 Kč

                                                                          27/2495                         12. 12. 2017
                                                                          7. rozhodla

                                                                          nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 352.236,20 Kč na financování projektu „Podporujeme neustálý rozvoj našich sociálních služeb“, realizovaného organizací Sagapo, příspěvková organizace, IČO 00846350, dle předloženého materiálu

                                                                          27/2495                         12. 12. 2017
                                                                          8. schvaluje

                                                                          zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 352.236,20 Kč, organizaci Sagapo příspěvková organizace, IČO 00846350, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03521/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Podporujeme neustálý rozvoj našich sociálních služeb“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/023/0001338

                                                                          27/2495                         12. 12. 2017
                                                                          9. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          zvyšují

                                                                          přijaté transfery

                                                                          pol. 4116 -

                                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                          o

                                                                          352.237 Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 4357 -

                                                                          Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                          pol. 5336 -

                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                          o

                                                                          352.237 Kč


                                                                           Rada kraje

                                                                           27/2496                         12. 12. 2017
                                                                           1. bere na vědomí

                                                                           žádost organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, se sídlem Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, o udělení souhlasu s odpisem pohledávky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                           27/2496                         12. 12. 2017
                                                                           2. souhlasí

                                                                           s upuštěním od vymáhání pohledávky organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, se sídlem Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, vůči panu **********ve výši 37.826 Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                           27/2496                         12. 12. 2017
                                                                           3. souhlasí

                                                                           s jednorázovým odepsáním pohledávky dle bodu 2. tohoto usnesení do nákladů organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, se sídlem Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

                                                                            č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                            27/2497                         12. 12. 2017
                                                                            1. rozhodla

                                                                            přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 do Fondu sociálních služeb ve výši 764,96 tis. Kč

                                                                            27/2497                         12. 12. 2017
                                                                            2. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            zvyšují

                                                                            nedaňové příjmy

                                                                            na § 4351 -

                                                                            Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

                                                                            pol. 2212 -

                                                                            Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                                            o

                                                                            192,66 tis. Kč

                                                                            na § 4373 -

                                                                            Domy na půl cesty

                                                                            pol. 2212 -

                                                                            Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                                            o

                                                                            19,94 tis. Kč

                                                                            na § 4375 -

                                                                            Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

                                                                            pol. 2212 -

                                                                            Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                                            o

                                                                            3,79 tis. Kč

                                                                            na § 4399 -

                                                                            Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                            pol. 2229 -

                                                                            Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                            o

                                                                            275,82 tis. Kč

                                                                            na § 6409 -

                                                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                            pol. 2229 -

                                                                            Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                            o

                                                                            221,03 tis. Kč

                                                                            Celkem

                                                                            o

                                                                            713,24 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            snižuje

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 6409 -

                                                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                            pol. 5909 -

                                                                            Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                                                            o

                                                                            51,72 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            snižuje

                                                                            financování

                                                                            pol. 8115 -

                                                                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                                            o

                                                                            764,96 tis. Kč


                                                                             Rada kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 14/1214 ze dne 30. 5. 2017

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                             27/2498                         12. 12. 2017
                                                                             1. schvaluje

                                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                                             snižují

                                                                             běžné výdaje

                                                                             na § 4342 -

                                                                             Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

                                                                             pol. 5136 -

                                                                             Knihy, učební pomůcky a tisk

                                                                             o

                                                                             1.500 Kč

                                                                             pol. 5167 -

                                                                             Služby školení a vzdělávání

                                                                             o

                                                                             15.000 Kč

                                                                             pol. 5169 -

                                                                             Nákup ostatních služeb

                                                                             o

                                                                             10.000 Kč

                                                                             Celkem

                                                                             o

                                                                             26.500 Kč

                                                                             a

                                                                             zvyšují

                                                                             běžné výdaje            

                                                                             na § 4342 -

                                                                             Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

                                                                             pol. 5011 -

                                                                             Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                             o

                                                                             19.073 Kč

                                                                             pol. 5031 -

                                                                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                             o

                                                                             4.768 Kč

                                                                             pol. 5032 -

                                                                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                             o

                                                                             1.717 Kč

                                                                             pol. 5038 -

                                                                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                             o

                                                                             80 Kč

                                                                             pol. 5173 -

                                                                             Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                                             o

                                                                             862 Kč

                                                                             Celkem

                                                                             o

                                                                             26.500 Kč

                                                                             27/2498                         12. 12. 2017
                                                                             2. rozhodla

                                                                             zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 o 23.573 Kč z 311.201.290 Kč na 311.224.863 Kč


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 7/471 ze dne 7. 2. 2017

                                                                              č. 10/779 ze dne 28. 3. 2017

                                                                              č. 11/847 ze dne 11. 4. 2017

                                                                              č. 20/1858 ze dne 12. 9. 2017

                                                                              27/2499                         12. 12. 2017
                                                                              1. bere na vědomí

                                                                              informaci o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                              27/2499                         12. 12. 2017
                                                                              2. schvaluje

                                                                              snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ účelově určeného na státní příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem na rok 2017 organizacím:

                                                                              a)    Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, IČO 63024594, o částku 567.720 Kč na částku ve výši maximálně 1.332.280 Kč

                                                                              b)   Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, o částku 754.520 Kč na částku ve výši maximálně 4.045.480 Kč


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 22/1988 ze dne 10. 10. 2017

                                                                               č. 21/1879 ze dne 26. 9. 2017

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                               č. 5/497 ze dne 14. 9. 2017

                                                                               27/2500                         12. 12. 2017
                                                                               1. rozhodla

                                                                               uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku s organizací Společně, o.p.s., IČO 26976307, v rámci projektu „Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                Rada kraje

                                                                                27/2501                         12. 12. 2017
                                                                                1. rozhodla

                                                                                podat žalobu k věcně a místně příslušnému soudu na zaplacení dlužné částky ve výši 7.778.299,49 Kč s příslušenstvím s návrhem na vydání platebního rozkazu proti INKOS‑OSTRAVA, a.s., sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52, IČO 48394637, VPÚ DECO PRAHA a.s., sídlem Praha 6. Podbabská 1014ú20, PSČ 160 00, IČO 27068111, a KANIA a.s., sídlem Ostrava - Přívoz, Špálova 80/9, PSČ 702 00, IČO 26817853, dle předloženého materiálu

                                                                                27/2501                         12. 12. 2017
                                                                                2. rozhodla

                                                                                udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Odměny zastupitelů kraje včetně povinných odvodů“ ve výši 340 tis. Kč

                                                                                27/2501                         12. 12. 2017
                                                                                3. rozhodla

                                                                                zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 340 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní běžné výdaje – činnost krajského úřadu“

                                                                                27/2501                         12. 12. 2017
                                                                                4. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                 

                                                                                snižují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 6113 -

                                                                                Zastupitelstva krajů

                                                                                pol.  5021 -

                                                                                Ostatní osobní výdaje

                                                                                o

                                                                                340 tis. Kč

                                                                                a

                                                                                 

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 6172 -

                                                                                Činnost regionální správy

                                                                                pol.  5362 -

                                                                                Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

                                                                                o

                                                                                340 tis. Kč


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 15/1314 ze dne 12.6.2017

                                                                                 27/2502                         12. 12. 2017
                                                                                 1. rozhodla

                                                                                 odvolat souhlas s alternativní nabídkou k Rámcové smlouvě číslo 01253/2007/KŘ o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 148 00, IČ 64949681, udělený na základě usnesení rady kraje č. 15/1314 ze dne 12. 6. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                 27/2502                         12. 12. 2017
                                                                                 2. rozhodla

                                                                                 rozšířit okruh oprávněných osob k Rámcové smlouvě číslo 01253/2007/KŘ o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 148 00, IČ 6494968, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                                  frame-scrollup